close

Enter

Log in using OpenID

069

embedDownload
RVATSKA MISAO
DPLATA ZA ŠIBENIK I AUSTRO-UGARSKU GODIŠNJE K 14-—,
UGODIŠNJE 1 TROMJESEČNO SURAZMJERNO, MJESEČNO
POJEDINI BROJ 10 PARA. — OGLASI P O CIJENIKU.
PLATIVO I UTUŽIVO U ŠIBENIKU.
= = = = =
IZLAZI
SVAKI
TELEFON B R . 7 4 . -
ŠIBENIK,
12. KOLOVOZA
UREDNIŠTVO I UPRAVA NALAZE SE NA TRGU SV. FRANE IZA
OBĆIN. PERIVOJA. — VLASTNIK, IZDAVATELJ I ODGOVORNI
UREDNIK J O S I P D R E Z G A . TISAK: HRVATSKA ZADRUŽNA
= = = = =
TISKARA U ŠIBENIKU, U. Z. S. O . J.
= = = = =
DAN -
ČEKOVNI RAČUN 1 2 9 . 8 7 1 .
:: ::
1914.
BR.
69
lustrija i Francuzka na ratnoj nozi.
Težki porazi Francuza.
jemnčka i Rusija
Njemačka baltička flota.
njemačka ima u Baltičkom (Istočnom)
[vije velike ratne luke : Danzig 1 Kiel,
!, treća ratna luka Wilhelmshaven n a Sjevernom moru. Jakost baltičke
Ske tlote jest slijedeća:
elikih bojnih ladja ima Njemačka na
:om moru 24 i t o :
r
zemlju; pravda u ovom procesu neće biti
Čarkanja.
na strani prava. Radi toga doći će do ne­
BEČ,
11 kolovoza. Na južnom ratištu
mira p o ulicama", Ovo bi se moglo o d n o ­
ništa osobita. Mjestimice došlo je samo do
siti ha proces Caillaux, na kojemu s e v o ­
neznatnog pograničnog čarkanja.
dila razprava radi jednog običnog zločina,
radi umorstva urednika „Figara" Calmetta,
ali koji je proces, radi socijalnog položaja
optuženice, supruge ministra Caillaux-a i
BEČ,
11 kolovoza. J u č e r u p o d n e
radi povoda zločina, postao političkim p r o ­ p r o v e d e n a j e e f e k t i v n a b l o k a d a c r n o ­
cesom. Riješenje optuženice zaista nije bilo g o r s k e o b a l e .
opravdano pravnim razlozima te je dalo
povoda uličnim nemirima, koji su bili pre­
kinuti jedino usljed svjetskih dogadjaja.
!
Blokada crnogorske obale.
Rusko bojište.
önig, Markgraf i G r o s s e r K u r i g. 1913., svaka od 25.575 tona i
Za strane države madame de Thebes
BEČ,
10 kolovoza. Na ruskoj
; brzine. Zatim K a i s e r i n , iz g. 1911.,
proriče samo nepovoljno. U Njemačkoj je granici nije došlo do nikakvog važ­
,575 tona i 21 milju; P r i n z R e g e n t
sve nemirno i nestalno. Ona vidi, kako sje­
lld, iz g. 1912., od 24.700 tona i 21
nijeg dogadjaja.
verni Nijemci ustaju proti južnima.
Nadalje S c h l e s w i g H o l s t e i n , S c h l e BEČ,
11 kolovoza. Na sjever­
U proročtvu ove gatalice spominje se
ommern, Hannover, Deutschland,
r i n g e n , P r e u s s e n , H e s s e n i B r a u n - i rat. Ona je pregledala ruke Austrijanaca i nom ratištu pokušala je ruska konja­
našla
ih
uzrujane;
Magjara
još
više.
U
p
r
o
­
nička
patrula
prodrijeti istočno od
, iz g. 1 9 0 2 . - 1 9 0 6 . ; od 13.200 tona
i 19 milja brzine. Nadalje M e c k l e n - ročtvu za g. 1913. madame de Thebes je Visle prama Sanu, ali je bila suzbi­
rekla:
„Knez,
koji
čeka
na
carsku
krunu,
Schwaben, Zährigen, Wettin i
jena.
b a c h , iz 1901., od 11.800 tona i neće vladati, a mjesto njega vladat će je­
Prama Brody takodjer su poku­
i brzine. Onda K a i s e r B a r b a r o s s a , dan mladić, koji sada ne misli, da bi m o ­
K a r l d e r G r o s s e , K a i s e r W i l - gao doći na prijestolje". U proročtvu pak šali Rusi prodrijeti sa tri eskadrone i
I d e r G r o s s e , K a i s e r W i l h e l m II i za 1914. rekla j e : „Pred godinu dana p r o ­ sa puščanim strojevima, ali su i tu
• F r i e d r i c h III, iz g. 1896—1899., rokovana drama u austrijskoj carskoj kući, bili bačeni preko granice.
zbit će s e ; nitko nemože da sudbinu suz­
11.150 tona i 18 milja brzine.
B O G A T RATNI PLIJEN.
Obalnih oklopnjača ima 8 i to A e g i r , drži". Atentatom u Sarajevu ovo se je is,pu»
Hagen, Heimdali, Hildenbrand,
BERLIN, 11. kolovoza. Wolffov
Za
Belgiju
kaže,
d
a
k
a
o
d
r
ž
a
v
a
i
m
a
ijof, B e o w u l f i S i e g f r i e d , od 4150
živjeti m a n j e n e g o j e d o s a d k a o t a ­ dopisni ured j a v l j a : Željeznička
15 milja brzine.
Sosnovice — Ćenstohovo,
Oklopnih krstaša 7 i t o : B l ü c h e r , iz k o v a ž i v j e l a . Kako vidimo p o sadanjim pruga
, od 15.800 tona i 25 milja brzine; ratnim dogodjajima, ovo bi mogla bit istina. koju s u Rusi pri uzmaku bili uni­
Za Englesku rekla je, da će proći štili, u z p o s t a v l j e n a j e . Zarobljena
n h o r s t i G n e i s e n a u , iz g. 1906., od
tona i 23, 22 milje; Y o r c k i R o o n , najpogibeljnije dane. Engleski narod zaplest su m n o g o b r o j n a ratna v o z i l a t e
1903,, od 9.500 tona i 21 milju; će se u: rat s Njemačkom. Francuska će
v e l i k e zalihe ugljena. I m o s t kod
; H e i n r i c h , iz g. 1900., od 8.900 tona takodjer sudjelovati u ovom ratu, koji će
milja; F ü r s t B i s m a r c k iz g. 1897., buknuti u ožujku 1916. Za vrijeme rata, u Granice u z p o s t a v l j e n j e .
Indiji će buknut ustanak za oslobodjenje
0.690 tona i 18 milja,
zaštićenih krstaša ima 2 i to : H a n s a od Engleske. U Irskoj buknut će revolucija.
I tona, iz g. 1898., sa 19 milja te Sve ovo imalo bi se dogoditi g. 1916.;
, iz 1897., od 5660 tona i 19 milja. mala dakle pogriješka u proročanstvu, b u Malih krstaša ima 19, od 2000 d o 4.550 duć mnogo toga zbiva se već dvije godine
prije.
i, &a brzinom od 15 d o 27 milja.
(
Njemačko - francusHa
ratište.
Ukupno ima Njemačka u Baltičkom
proti Rusiji 60 velikih brodova, što
njača. što krstaša, sa 546.700 tona,
opova, 106 mitraljeza i 226 cijevi za
inje torpeda. Dalje ukupno na Baltii Sjevernom moru 25 podmorskih
224 torpedo razarača i torpeda, 12
- 1 itd.
O Rusiji madame de Thebes ne g o ­
P o l o ž a j .
vori. Za Balkan veli, da će nastaviti rato­
Osvojenjem Llitticha (Liegi) u Belgiji,
vanjem, koje će Muhamedu prouzročiti
ima sjeverozapadna njemačka vojska oči­
daljne boli te potisnuti njegove vjernike.
šćen put u Fracusku. Jugozapadna nje­
Kako vidimo, madame de Thebes slabo
mačka vojska nalazi se prama važnoj utvrdi
je gatala posljedice sarajevskog atentata, i
Belfortu.
zato je drugi dio njenog proročtva za 1914.
manjkav i pogriješan.
roti ruskoj baltičkoj floti od 10 v e jrodova s ukupnih 125.993 tona. 396
Mobilizacija T u r s k e .
, 44 mitraljeze i 24 cijevi za lanciraIz Carigrada javljaju, d a je turska
peda, njemačka baltička flota raspovlada naredila općenitu mobilizaciju vojske.
I 60 velikih brodova s ukupnih 546.000
1226 topova, 106 mitraljeza i 226 cijevi
I Portugal u ratu.
iranje torpeda. Nadmoć Njemačke
Portugalska vlada izjavlja, d a će Por­
tome je prevelika, te je vjerojatno
tugal ostati vjeran savezničkom ugovoru
jeniačka neće čitavu tu ogromnu silu
s Englezkom te ovu pomagati.
i u- Baltiku.
"
>
iODINA 1914.
ratna
proročanstvu
gatalice.
parižke
Prošle zimč parižka proročica, ili
'• gatalica madame de Thèbes gatala je,
i će biti god. 1914. Radi kurioziteta,
simo evo ono „proročtvo".
• o d . 1914. — rekla je madame de
bit će „zrakovita", dočlm je za
bila prorekla da će biti „crna" a
1913.
označila je bila nježnom poput zore.
God. 1914 dati će novu Evropu.
Glede Francuske madame de Thèbes
najprije govori o modi, pa o kazalištu, a
oncu tek o politici. „U politici jedan
icionalni državni proces uzrujat će
Poraz Francuza u Elsasu.
BERLIN, 11 kolovoza. VVolffov
dopisni ured javlja: Neprijatelj,
po s v o j prilici sedmi francuski
vojni zbor i j e d n a divizija infanterije p o s a d e u Belfortu, p o k u š a o
je prodirati o d Belforta prama
Mtilhausenu u g o r n j e m Elsasu.
N a š e čete, s j e d n e jake pozicije
z a p a d n o o d Mtilhausena, b a c i l e
su neprijatelja n a t r a g prama j u ­
gu. Gubitci naših četa nisu znatni,
dočim neprijateljski s u veliki.
Južno ratište.
Mir.
BERLIN, 11. kolovoza. Služ­
beno se javlja: Mješovita bri­
gada francuskog 15. vojnog
zbora, koja bila prešla nje­
mačku granicu, bila je od
Bombardiranje Tivta.
naših sigurnostnih četa kod
BEČ,
10 kolovoza. Crnogorci su i dne
Lagarde u Lotringiji napad­
9 ov. mj. bombardirali dio Tivta. Žestoka
nuta. Francezi su bili bačeni
njihova vatra ipak je ostala bez uspjeha.
BEČ,
10 kolovoza. Na južnom ratištu
na granici Drine i Save je uopće mir.
Jedan odjel crnogorske vojske poku­
š a j je, i dne 9 ov. mj. provaliti preko her­
cegovačke granice, ali bezuspješno.
natrag preko granice u šumu
Parrov sjevero-istočno od Lunevilla. Neprijatelj je imao
težke gubitke, te je ostavio
u našim rukama jednu zastavu,
dvije baterije topova (8), četiri
puščana stroja i 7 0 0 zaro­
bljenika. Francezi su, uz ostale,
imali mrtva i jednog generala.
BEČ,
11 kolovoza,
strijskom
au­
poklisaru u Pa­
rizu grofu Szecsenu fran­
cuska vlada je uručila put­
nicu. Grof Szecsen ostavio
je pariz
jučer.
Francuski
poklisar
u
Beču Dumaine zatražio je
od naše vlade, da mu bude
izručena putnica, čemu je
naša
vlada
odmah
Time je uslijedilo izmedj
pre-
kinuće diplomatskih o d n o šaja.
O b r t n a p o d u z e ć a tiesmiju o b u s t a ­
v l j a t i p o s a o . C. k. namjestničtvo obzna­
njuje : Došlo je d o znanja c. k. ministarstva
trgovine da su neka obrtna poduzeća ogra­
ničila ili obustavila svoje djelovanje bez da
je ta mjera opravdana i da su pojedine
trgovačke tvrdke uskratile primanje naruče­
nih predmeta. P o obavljenim izvidima, s v e
to bi se imalo dogadjati jer odnosne osobe
misle da su ih dosadašnji dogadjaji riješili
svake poprimljene obveze.
Nu takovo bi postupanje moglo u slijed sadašnjih prilika prouzrokovati n e ­
opravdano uznemirenje i smetanje ekonom­
skog života. Osobito opstoji pogibelj, da
velikom broju radnika, koji baš sada odvisi
jedino od redovite zarade, bude oduzeta
mogućnost privrede i tim stavljen u sumnju
dalji opstanak.
Patriotična je dužnost svih državljana,
da sa svim silama nastoje, da ekonomski
život države uzme u koliko je moguće svoj
nesmetani dalji opstanak i da se uzdrža­
vanjem mira i razboritosti uklone dalje štete.
Zakonski propisi, koji se odnose na .
trgovinu, nijesu bili preinačeni te je duž­
nost svakoga, da se tačno istih drži, jer će
inače biti pozvan na odgovornost.
V o d i c e z a r a t n i k e . Pišu nam iz V o ­
udo­ dica : Ovdje je sastavljen odbor od tri lica,
voljila.
Austrije i Francuske
Domaće vijesti.
načelnika, župnika i učitelja i to da skuplja
obol za Crveni Križ, na korist naime rato­
bornih junaka, sinova milog nam Vladara.
Osobito se je zauzeo prečasni župnik don
Ante Suria, koji predsjeda istom odboru.
Milo je vidjeti, kako i siromašniji, oduše­
vljeni za tu plemenitu svrhu, pružaju svoj
težkim trudom izbijeni novčić.
N o v č a n i p o l o ž a j . Iz Wiener-Abendpost" prenašamo slijedeće vijesti, koje
imaju službeni karakter: P o opažanju d o
sada učinjenom od bečkih novčanih zavoda
u opće a osobito od štedionica, uložni se
promet razvija sasma redovito. Kod poje­
dinih zavoda bio je u istini zatražen p o ­
vratak uloga preko običajne mjere ali to
Iz Skradina stiže nam tužna vijest, da se ima pripisati okolnosti što se približuje
je jučer iza podne preminuo ondješnji n a ­ rok za plaćanje stanarine i što se je htjelo
čelnik Marko M,udražija. Prigodom mobili­ opskrbiti novcem one koji su bili pozvani
zacije, da ispuni svoju dužnost, ustao se u vojničku službu. Uznemjrenje pučanstva
po noći, dobio upalu, kojoj je nakon n e ­ ipak nije se moglo konstatovati.
To je dobar znak, da je iskustvo zad­
koliko dana podlegao, u 55 godini života.
U vrlom pokojniku gubi grad Skradin njih kritičnih godina pobudilo u pučanstvu
i njegova općina načelnika zauzetna, ple­ uvjerenje, da su štedionice sigurni zavod
menita, radina i samoprijegorna. Za njego­ za upravu povjerene im imovine. I uložnici
va načelnikovanja izvršene su mnoge radnje nemaju nikakvog razloga, da otkazuju svoje
uložke i nemaju boljeg načina da uklone
na korist pučanstva općine skradinske.
U težkim prilikama primio se načel- eventualne štete negoli ostavljajući svoje
ničtva one sve do nedavna srpske općine.- novce kod štedionica.
Svi moraju imati pred očima, da su
Oduševljen pristaša stare narodne stranke,
nije mogao da slijedi pustolovine nekih k o ­ za uložke u štedionicama pružene najbolje
jima je jedino nastojanje bilo u bratoubi­ sigurnosti i imovinom štedionica, osiguranim
lačkom klanju medju Hrvatima. Kao takav tražbinama istih, te općinskom jamčevinom.
nije se mogao zanijeti onom strujom koja
Već nazad dvije godine bile su upu­
je na koncu bila čisto srpska. Zato je ple­ ćene štedionice, koje su p o d državnim
meniti pokojnik, i ako narodnjak, podupi­ nadzorom, da moraju uložiti na sigurni
rao stranku prava i gledao u zastupniku način povjerene im uloge:
ovoga kotara dru. Dulibiću svog vodju.
Obzirom pak na okolnost da šte­
Stranka prava potom mnogo duguje Marku dionice ne smiju držati u gotovini uložke,
Madražiji, p a zato njegova smrt i za nju je prikazuje| se sasma neosnovanom bojazan,
težak udarac.
da država u potrebi gotovine za vrijeme
Sprovod odličnog ovog rodoljuba bit rata zaplijeni uloge kod štedionica i u p o ­
će danas u 5 sati popodne. Iz Šibenika ide trebi iste za svoje svrhe.
na sprovod zast. dr. Dulibić s odaslanstvom
Po tom ne obstoji nikakav razlog, da
šibenskih pravaša, koji će na lijes pokoj­ pučanstvo bude zabrinuto za prištedjeni
nika položiti vijenac.
novac,
Naravno, nije isključeno da ratno
Neka je vječan spomen plemenitom
Marku Mudražiji, a njegovoj težko ucvilje­ stanje, u kojom se sada naša država n a ­
lazi, dade povoda izmišljenim vijestima j
noj obitelji iskreno saučešće. S l a v a !
B
da će osobe, običajno neodgovorne i bez
ikakve savjesti, početi širiti uznemirujuće
vijesti, koje bi mogle uplivisati na zabri­
nute osobe.
Uložnici moraju da se čuvaju od ta­
kovih vijesti i da u vlastitom interesu ne
počnu dizati svoje uloge kod štedionica
i drugih novčanih zavoda.
Kupljenje s i t n o g a n o v c a . Vlast je
doznala, da se ovih dana kupi preko p o ­
trebe sitni srebreni novac a. v. i da pri
mijenjanju papirnoga novca u srebreni n o ­
vac neki neovlašteno traže lihvarsku n a ­
platu.
Pored zakonskih posljedica, koje mogu
da snagju one koji bi vršili tu zlu upotrebu,
upozorava se gragjanstvo, da papirni n o ­
vac,
koji zadržava zakonsku vrijednost,
ne smije pri plaćanju biti odbijen niti se
na lijenili smiju vršiti lihvarske spekulacije.
Pošto svijet navaljuje da nagomila
kruna i sitneža ne samo za neposredne
potrebe, upozorava se, da tako postupanje
može samo da poveća teškoće pri plaća­
nju i da je u interesu sviju, da se kane n a gomilavanja novca, od čega ne može niko
imati koristi. Upozorava se posebice, da
nema nikakva razloga, da se papirnome
novcu daje manja novčana vrijednost nego
li razmjernome broju sitnoga novca. Uz to
n e m a smisla kupiti i zadržavati sitnež, jer
je ovaj, kao i papirni novac, prosto vriednosni znak i ne predstavlja novac čiste
vrijednosti, koji bi bio ravan nominalnoj
vrijednosti.
Austro-ugarska Banka preduzimlje na
ravno sve moguće mjere, da se i unaprijed
stavi u promet nužni sitni novac za zbilj­
ske potrebe plaćanja u malim razmjerama.
U ostalome se u znatnim razmjerima kuju
nove krune i drugi sitni novac, koji se daju
u javnu razmjenu. Stoga nema nikakva
razloga, da se ko već sada snabdije za
unaprijed sitnim novcem i sadanjoj raz­
mjeni oduzme nužni sitnež.
P o š t a n s k i u r e d u R a z v a d j u bio je,
na nalog pošt. ravnateljstva, privremeno
obustavljen.
lng. Hermann
Skott. Fabini
Antonio Matulovich
Kalilu
Bona markiz Luko, taoc
Anić Dbn Ante
„
Babič Dušan
„
Grisogono pl. Ivo
„
Hoppe Božo
„
Jaksić Antun
„
Knežević Dr. Stijepo „
Kulišić Dr. Frano
„
Marić Gjuro
„
Papi Marin
„
Pušibrk Mita
„
Šišič Mato
„
Vojnović conte Ivo ,
Vuletić Gjorgje
„
Kurtović Lešo
„
Matić Ivo
„
Trs Eduard
„
Cirjanović Milan
„
Pipper Vaso
„
Stigja Ante
„
Drašković Gjorgje
„
Bubalo Dimitrije
„
Job Gjildo
„
Soletić Lujo
„
Laptalo Kristo
„
Dominikovič Kristo „
Job Ignac
„
Gluhonja Ivo
„
Goić Marko
„
Jelić M. Ivo
„
prof. Melko Radulovič,,
Dr. Miloš Martić
„
Gjuro Vojvodić
„
Dušan Bašić, c. k. zem. savj.
Friganović Miho
Nikolić Ante
Derado Petar
Burić Šime
J. Jeličić
J. Rakamarić
N. V.
Janković J.
Ivačić Uroš
L. Martinovich
Jurišić Mihovio
Waldhauscr Josip
Lukanović Toma
Knežević Gjorgje
Franić Ante
Hein Federico
Stipandžija Marko
N. N.
Šarič Marko
Markovinčić Slavomir
Brechler Emanuel
Bogdan Vjekoslav
Giovanizio Giorgio
Ketskemety Josip
K
„
„
I
„
„
„
„
„
„
„
3
1
5
5
10
10
1 0
1 0
1 0
1 0
50
„
5
„
2
„
2
„
5
„
4
„
4
„
10
„
2
„
2
„
2
„
5
„
2
„
5
„ 1 0 0
„
25
„
10
„ 1 0
„
5
„
10
„
5
„
5
„
10
„
25
„
10
„
30
„
30
„
20
„
1
„
1
„
5
„
7
„
1
„
2
„
1
„
1
„
1
„
2
„
1
„
2
„
3
„
10
„
3
„
8
„
2
„
3
„
2
„
10
„
2
„
2
„
2
„
3
Naručuicima turskih i ostalih vri­
j e d n o s n i h s r e ć a k a ! Na različita pitanja
odgovaram, da se ždrijebanja te isplate
zgoditaka, koji su za svakojake slučajeve
U sutrašnjem broju donijet ćemo
tvrdo zasjegurani, nesmetano dalje vrše, pa
da peradi rata naručnici u tom pogledu treći iskaz prinosa. U prvom iskazu p o ­
nijesu i ne mogu da budu prikraćeni. Va­ mutnjom je g. Jakovljević Marko uvršten
dvaput sa ukupnim prinosom od 40 K,
lentin Urbanić, Ljubljana.
dočim mora biti jedanput sa prinosom o d
20 K. Isto tako mjesto Ugo Fosco imade
stati sestre Fosco.
Za potrebne obitelji ratnika.
II.
vrlog sumišljenika g. Nike Kalika. Neka je
čestitoj starici rajsko naselje, a obitelji
ucviljenoj naše žalovanje.
Novi bočuopshi majstor L ^ S ^ ^
u Vodicama
R a d i s i t n i š a . Pošto je vlasti prija­
vljeno, da neki trgovci neće da baknote
promijenjuju u sitniš, to se upozoruje gradjanstvo, da će državno odvjetnićtvo p o ­
stupati proti svakomu onome koji bude tako
postupao. Vrijednost banknota podpuno je
jednaka vrijednosti novca od bakra, nikla i
srebra, te je svaka bojazan u tom pogledu
Dajem na znanje poštovanom o b ­
bez 'kakva temelja.
ćinstvu Vodica i svoj okolici Šibenika,
FRANE IIIETIt
\z Kash/a u Istri.
Skradina,
Zlarina, Prvić-Luke, Šepu-
rine, Zatona, Tribunja, Tijesna, Jezera,
VELIKA
GJ.
Murtera, Betine, Zlosela itd., da sam
ZLATARIJA
moju radnju bačvarsku
PLANČIĆ
Vis - Starjgrad - Velaluka Q
:-:
ŠIBENIK.
prinio iz Ka-
stva u Istri u Vodice. Imam četiri ra­
:-: I
4
dnika, radnju sa svim modernim
su­
dovima, to jest
ča-
bačava,
gotovih
brova, maštela, karatela, vinopritakača,
vidara i svake vrsti sudova na barile,
po zahtjevu svake veličine. Isto držim
skladište obruča, duga, jelovih, smrikovih od svake veličine itd.
Cijene umjerene tako
Br. XII.-51/152 ex 1914.
da
se
ne
boji nikakve utakmice.
Objava za nabavu voćkica.
Namjestničtvo
dijelit će ove g o ­
dine iz vlastitog razsadnika u Čibači,
35.000
navrnutih
voćkica t. j . mara-
šaka (višanja), trešanja, bajama, šljiva,
jabuka, krušaka, oraha, prasaka, kajsija,
dunja
osim
toga
10.000 smo­
kava i 30.000 podloga
za višnje ra-
koji
sebe
ili djecu n a ž i v o t o s i g u r a t i
IM?"
Na znanje onima,
žele.
šem
jedinom
domaćem
zavodu
Navrnute voćkice dijelit će se uz
„CROATIA"
sniženu cijenu od 30 para, a smokve
koji i m a r a z n e c i e n l k e uz p o v o l j n e
šeljke „Piunus
Mahaleb"
i
podloga
za bajame: divlje bajame.
uz cijenu
od
10
para
po
komadu
podloge rešeljaka i divljih bajama po
1 krunu svako 100 komada.
Molbe imadu se upraviti namjestničtvu putem odnosnog kotarskog po­
glavarstva, dostavivši podjedno odgo­
varajući iznos.
OD on
Zadar, dne 16. srpnja
daje Z a s t u p s t v o
:-:
PRŠUTA
. . ZADAR :: DALMACIJA. .-.
takodjer preuzima osigu­
ranja proti p o ž a r u .
:-:
PRVE VRSTI
PO
:-:
K 2.60 KG.
NIKOJURKOVIĆ
:-:
PREDRLAĆUJTE SE NA
SKRADIN.
:-:
MISAO".
Častimo se staviti do znanja sva­
koj cijenjenoj osobi, da smo već od
davna osnovali klesarsku zadrugu pod
naslovom:
registrirana na ograničeno
U L J E
KIOLA KURSARA u Prvić-Šepurinl,
KOPANI & MILKOVIĆ
„HRVATSKU
PRVA SPLITSKA
Z A
u d o b r o m stanju. Obratitj s e na MAR-
1914.
P. T.
un OD UD
uz jeftinu cijenu prodaje s e . Tisak je
PRODAJE
Od c. k; Namjestničtvo dalmatinskog.
ISKAZ.
trn
T I S A K
dalmatinskom".
:-:
un
uvjete; razjašnjenja i upute rado
:-:
Zavod
Potanji oglas vidi u „Objavitelju
cm
Prije n e g o s e o s i g u r a j u k o d tudjih
zavoda, neka dadu prvenstvo n a ­
HRVATSKE
:-:
ZADRUŽNE
TISKARE U ŠIBENIKU ;:
u. z. s. o . j . (Dr. ANTE DULIBIĆ 1 DRUG).
jamčenje
U SPLITU.
Obitelj ravnatelja Ježine
K
Gilardi Lorenzo
„
Policky Lina
„
Ivan
„
Ketty, Franz, Erminio,
Vjera
Kurajica Dr. Božo
Grubišić Pavé
Rendić Ivo
„
Vesela Lenoch-Šupuk
Szombatly M,
n
N. N.
n
Abić Frano
Pojani Marco
Dominis Marko
n
Graovaz Bruneiii Francesco
a
Bučić Jero
n
Mazzocco B.
n
Plančić Ivan
ß
N. N.
H
„
Klasing
„
Doss. Saybess
Dr. Vukić
n
N. N.
u
N. N.
N. Ses
n
Sterrnich
m
Dr. Nemo
„
N. N.
P. Kovačev
n•
X. Y.
N. N.
n
N. N.
„
Francesco Borelli
N. Groll
X.
Al. Jacobi
n
Fr. Bohnohav
n
Lt. Ugo Fuchs
Kom, Heini
„
1
m
50
10
20
20
100
1
2
5
3
5
1
10
10
12
3
1
1
1.48
5
1
2
1
2
2
1
10
2
2
20
3 ,
2
2
5
1
1
1
1
5
Grad i
Z a pobjedu našem oružju. Presvijetli Biskup pozvao je sve civilne i voj­
ničke vlasti rra blagdan Velike Gospe na
pontifikalnu svečanu misu, koja će se držati
u Bazilici, da Svevišnji dade pobjedu na­
šem oružju.
Istodobno počelo se u trim gradskim
župama svagdanjom večernjom pobožnosti.
(sv. Krunice te Velike Litanje).
Pučanstvu se preporuča da pohadja
ove crkovne pobožnosti.
O d b o r z a o p s k r b u ž i v e ž a . Pod presjedanjem g. savjetnika c. k. poglavara B.
Kalebića ustrojio se je jučer u našem gradu
odbor, kome je svrha, da se skrbi kroz
ovo ratno vrijeme, da narod u kotaru šiben­
skom ne bi ostao bez najnužnije hrane kao
brašno, ječam, riža i t. d.
Odbor sastavljaju
uz predsjednika
slijedeće osobe : F. Inchiostri, V. Kulić, V.
Belamarić, M. Šupuk, A. Šrrekelj, D. Rapo,
A. Ticulin i jedan zastupatelj vojničke vlasti.
K r e š i m i r o v u S o k o l u darovao je g.
Borčilo Uroš K 4, da počasti uspomenu
blagopokojne udove Ane Pekas rodj. Čaleta.
Tečaj z a njegovateljice bolestnika
i r a n j e n i k a započeo je jučer u pokrajin­
skoj bolnici. Vodi ga liječnik-savjetnik dr.
Colombani. Gospodje i gospodjice, koje bi
želile ovaj tečaj pohadjati neka se prijave,
dok je još na vrijeme, u bolnici p o p o d n e
od 5 d o 8 sati.
f A n a P e k a s r o d j . Č a l e t a . Jučer je
sahranjena uz saučešće gradjanstva Ana
Pekas udova p o k . Ive Pekasa, majka našeg
Zadruga obavlja svakovrstne kle­
sarske radnje bilo u mramoru ili kamenu
uz najpovoljnije uvjete.
Osobitom preciznošću
izradjuje
žrtvenike, balaustre, krstionice, nad­
grobne spomenike itd. u najmodernijim
slogovima. Skladište je obskrbljeno sa
mramornim materijalom, takodjer mra­
mornim pločama za pokućstvo. Buduć
je ista providjena izvrstnim radnim s i ­
lama i dovoljnim kapitalom, to je u
stanju svaku naručbu brzo i tačno iz­
vršiti na podpuno zadovoljstvo gg.
naručitelja.
Na zahtjev šalje nacrte, uzorke
materijala, kao što i sve upute i raz­
jašnjenja.
Preporuča se uglednom obćinstvu
i prepoštovanom svećenstvu, da ju p o ­
časte svojim cijenjenim naručbama.
UPRAVA.
UVEZUJE
DUGOTRAJNO I SOLIDNO
SVAKE
VRSTI UVEZA, KAO: PROTOKOLE, MISSALE,
MOLITVENIKE I SVE
:-:
:-:
CIENE
:-:
:-:
U
TU
STRUKU
DAJUĆE RADNJE.
UMJERENE.
—
IZRADBA
I SOLIDNA.
SPA:-:
:-:
BRZA
:-: :-:
: . POLJODJELSKA
ZAJMOVNA
BLAGAJNA
Zadruga uknjižena na neograničeno jamstvo
u Šibeniku.
za jednu bečku eksportnu huću
po
mogućnosti
prima
Uzima
se
za
sitničarije
odmah.
se u obzir samo vje­
šta čestita
osoba.
ADRESA:
ROSENBERG
Motel
Troccoli
-:-
Split.
Beč VI., Mariahilfepstpasse 170.
Ukamaćuje novac na uložne knjižice uz
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
3 791 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content