close

Enter

Log in using OpenID

19.duatlon Stubica

embedDownload
19.duatlon Stubica
2,5km-10km-1,25km
Prvenstvo Hrvatske u super sprint DUATLONU
Donja Stubica / 14.06.2014.
DATUMUTRKE:Subota,14.06.2014.
MJESTO:DonjaStubica(centarkodfontane)
Početaku15sati.
ORGANIZATOR:TriatlonklubHidraulikaKureljaDonjaStubica
VRSTAUTRKE:PojedinačnoPrvenstvoHrvatske/EkipnoPrvenstvohrvatskeusupersprint
duatlonu
PojedinačnoPrvenstvoHrvatske/EkipnoPrvenstvohrvatskesupersprintduatlonuzamlađe
kadeteikadete
DobnekategorijezaPrvenstvoHrvatskesukladnesuPravilnikuzaorganizaciju
natjecanjaHTS‐a:
Blicenca:APSOLUTNA(m/ž),MLAĐIJUNIORI(m/ž),JUNIORI(m/ž),MLAĐIKADETI(m/ž),
KADETI(m/ž)
Clicenca:VETERANI/MASTERS‐m/ž20,m/ž25,m/ž30,m/ž35,m/ž40,m/ž45,m/ž50,
m/ž55,m/ž60,m/ž65,m/ž70,m/ž75,m/ž80+
NELICENCIRANISPORTAŠI‐REKREATIVCI
Info:http://www.triatlon.hr/images/dokumenti/hts‐pravilnik‐o‐ustroju‐natjecanja‐
2014.pdf
STARTNINE
APSOLUTNA(m/ž),MLAĐIJUNIORI(m/ž),JUNIORI(m/ž),VETERANI/MASTERS(m/ž)‐100kn
MLAĐIKADETI(m/ž),KADETI(m/ž)‐50kn
NELICENCIRANISPORTAŠI–REKREATIVCI‐120kn
Startninauključuje:organizacijunatjecanja,osiguranjeutrkeinatjecatelja,hitnumedicinsku
pomoć,okrepunastazi,obroknakonutrkeislužbenumajicu„19duatlonStubica“.
Startninaseuplaćujenaračunorganizatora:
TriatlonklubHidraulikaKureljaDonjaStubica
IvanaPeštaja4.49240DonjaStubica
IBANHR4923600001101820548
PRIJAVE
Prijavesumogućeon‐lineputemobrascanastranicamatvrtkeGrabarSportzaduženeodstrane
HTS‐azamjerenjevremenaiobradupodatakanaslužbenimnatjecanjima.Prijavajevažeća
isključivonakonuplatestartnine!!!NAPOMENA!!!Zasveprijavenakon02.06.2014.
startninaseuvećavaza50%.Prijavesumogućedo14.06.2014.do14satialiorganizator
negarantiramajicuutrke…
Info:http://grabarsport.hr/
OPĆIPROPISI
ZanatjecanjevrijedepravilasukladnaPravilnikuzaorganizacijunatjecanjaHTS‐a.Vozačivoze
navlastituodgovornost.Organizatornesnosiodgovornostzadjelaučinjenaodstranevozača
prematrećimosobama.Natjecanjeseodržavabezobziranavremenskeuvjete.
Čipovisevraćajupozavršetkunatjecanja.Uslučajugubitkačipanatjecateljilinjegov
matičniklubsnosetrošakizgubljenogčipauiznosuod600,00kuna.
ŽALBEIPRIGOVORI
Žalbeiprigovore,nadogađajetijekomnatjecanja,predajuseglavnomsucuupisanomobliku
najkasnije15minutanakonobjaverezultatanaoglasnojpločiorganizatorautrkeuzpolog
određenvažećimpravilnikomoustrojunatjecanjaHTS‐a.
NAGRADE
Medaljezaprvatrinatjecateljausvimkategorijamaizatrinajboljeekipenautrci.Zasve
natjecateljeosiguranajeokrjepauzbonkojisedobivanaciljunakonpredaječipovaistartnih
brojeva.
INFORMACIJE/NOVOSTI
Svedetaljneinformacijemogusedobitikodorganizatora:
MladenBubanko0912875670e‐mail:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content