close

Enter

Log in using OpenID

1,50 - Cavkunovic.ba

embedDownload
R
A
T
N
E
C
U
A Poslovanjem do imena
B
Ponuda vrijedi od 28.04 - 28.05.2012 godine ili do isteka zaliha
BAUCENTRI: Bihać, Bosanska Krupa, Sanski Most, Ključ
Tel. 037/315-313; 037/315-314 ; Fax. 037/315-319
Radno vrijeme: 07.30-17.30 h
Univašh
*
*
*
*
P W 1400K
1 10 Ba ra
BL ACK& D E C K E R
5 02071
www.cavkunovic.com
Ko m p re s o r
* 24 L
* PR O FIAIR
* 578495
Aku bu š i l i c a
*
*
*
*
PER
SU
A
EN
CIJ
209,00
126,90
KM/kom
115,00
KM/kom
KM/kom
E l ek trična ko sil ic a
*
*
*
*
B L ACK & DECK ER
12v
+ B ater ija grat is
502037
BOJE
po vašem izboru !
G arden s B e st
900 W
9 33P- 1136921
5 78101
M j e šali ca boja
J u po l
123,
*
*
*
*
00
KM/kom
Vr tne šk are GT9 0
* BL ACK& D E C K E R
* 502051
PER
SU
A
EN
CIJ
S pekt ra
79,00
KM/kom
*
*
*
*
Z i dna b o ja
15 l
Heli o s
523123
30,
90
Eko no m i k/ 15 kg
Nova p o b o ljšana for mu la
JUB
522003
PER
SU
A
EN
CIJ
25,90
KM/kom
Postanite član našeg kluba i kupujte do 50% jeftinije
KM/kom
B e n z sj ek ač
* G arden s B e st
* 5 78065
B en z s j e k ač
* G a rd e n s B e s t
* 578 0 6 4
Sj e k ač t rave
E l ekt r i č n i t r i m er E l ekt ri čni t ri me r
* G a rd e n s B est
* 574001
* A K U LI -I ON 1 8 V
* E- F LO R
* 574007
* E- F LOR
* 578023
Sj ek a č t rave
* B L AC K & D EC K ER
* 502333
35,00
79,90
KM/kom
KM/kom
145,00
71,50
KM/kom
KM/kom
Šk a re za t rav u
* E- F LOR
* 574008
70,00
KM/kom
* A K U LI -I ON 1 8 V
* E- F LO R
* 574014
Vr t ne š k are G T 90
* B L AC K& D E C K E R
* 502051
145,00
KM/kom
-5%
315,
215,00
00
Vr t n e š k are
79,00
* G ardens B e s t
* 578112
KM/kom
KM/kom
KM/kom
Šk a re za ži vi cu
299,25 204,25
KM/kom
122,00
KM/kom
KM/kom
B enz in ko s ili c a
E l ekt r i č n a ko s i l i c a
* G a rd e n s B e s t
* 57 8 0 6 0
VRT
* G ardens B est / 1300 W
* 9337P- 1136922
* 578102
Vrtni strojevi
435,00
185,00
KM/kom
Ko silica
*
*
*
*
E l e ktr ič n a
R otac ion a
BL ACK&DEC K E R
5 02146
Ko s i li c a
*
*
*
*
E l e k tr i čn a
R o ta ci o n a
BL AC K & D E C KE R
502147
KM/kom
E l ekt r i č n a ko s i l i c a
* G ardens B est / 900 W
* 933P- 1136921
* 578101
B en zi n kosi li ca
* G a rdens B es t
* 57 8 0 6 1
HIT
ARTIKLI
182,00
KM/kom
2
235,00
KM/kom
123,00
KM/kom
555,00
KM/kom
Vis oko tl ačni perač
*
*
*
*
*
K2 .1 4 P LU S
340l/s, m a x 100 b a ra
1300wat t
K AR CHE R
578457
Vis o ko t lač ni pera č
*
*
*
*
*
Vi s o ko tlač ni pe rač
K2300
3 6 0 l / s, m a x 1 1 0 b ara
1 4 0 0 watt
K AR C H E R
578458
242,
* K D 4.80MD
+ TEK U ĆINA
+ Č E TK A
* 440l/ s, 2 0 -1 3 0 bara
* 1900wat t
* K A R CHER
* 578454
TIS
GRA
00
KM/kom
139,90
KM/kom
457,00
KM/kom
U nivašh
U n i va š h
* P W 1400K 110 B a ra
* BL ACK&D E C K E R
* 5 02071
* PW 1500W B - 110 B ara
* B L ACK & DECK ER
* 502121
245,00
126,90
KM/kom
KM/kom
Prodajni
HIT
Kupovina koja se isplati
Komp reso r
* BEZ UL JA, 24 L
* P R OFIAIR
* 578495
209,00
KM/kom
Komp reso r
* 24 L
* BL ACK& D E C K E R
* 502
270,
00
KM/kom
Ko m pres o r
Ko m p re s o r
* S U L J EM , 200 L
* PR OF IA IR
* S U L JE M , 5 0 L
* PR O FIAIR
2050,00
590,00
KM/kom
KM/kom
Ko m pres o r
* 50 L
* B L ACK & DECK ER
* 502
349,00
HIT
ARTIKLI
KM/kom
3
Aku b u šil ica
Ak u b u š ili c a
* WORKERS B E S T 14, 4v
* 5 78379
55,00
Aku b u š il ica
*
*
*
*
129,
JA
90
AKCI
*
*
*
*
KM/kom
330,00
189,10
-10%
KM/kom
Ku t n a brusi li ca
W OR K ER S B EST W B 500
500w, F 115 m m
11500/ m i n
574020
*
*
*
*
W OR K ER S BEST WB9 0 0
900W, F 12 5 mm
11000/ m in
578839
39,90
49,00
KM/kom
KM/kom
KM/kom
210,00
KM/kom
Ku t n a br u s i l i c a
1 0 , 8 v L I IO N
+ Bate r i ja
D E WALT
503073
* B OSH 12v
* + B ater ija
* 578409
106,00
KM/kom
Ak u b u š i li c a
E PC1 26BK
1 2V, D vije b r zi ne
BLACK&DE C K E R
5 02332
Aku bu ši li c a
* W OR K ER S B EST 12v L I- ION
* + SV E TIL J K A
* 578852
69,90
KM/kom
*
*
*
*
Aku bu š i l i c a
* W O RKE RS B E ST 1 0 ,8v L I- ION
* 578374
KM/kom
Radionica
Ku tna brusil ica
*
*
*
*
Ku t na b r u s i l i c a
BL ACK&D E C K E R C D 115
7 10 w, 115 m m
1 0 000/m i n
5 02 063
*
*
*
*
59,90
KM/kom
53,90
99,00
KM/kom
Kutn a brusil ica
*
*
*
*
-10%
100,00
KM/kom
Ku t na b r u s i l i c a
BL ACK&DEC K E R KG 925
9 00w, 115mm
1 0 0 00/mi n
5 02007
KM/kom
Ku t n a br u s i l i c a
B L AC K& D EC K ER KG2000
2 0 0 0 w, 2 3 0 m m
6500/min
502019
*
*
*
*
710w, 115 m m
10 000/ m in
D E WA LT
503023
Prodajni
HIT
-10%
89,00
KM/kom
80,10
W OR K ER S B EST 2000w
2000w, F 230m m
6000/ m i n
574378
109,00
KM/kom
KM/kom
4
*
*
*
*
-10%
-10%
*
*
*
*
Ku t n a br u s i l i c a
B L AC K& D EC K ER KG1200
1 2 0 0 w, 1 2 5 m m
10 000/min
502009
-10%
199,00
KM/kom
179,10
KM/kom
153,00
KM/kom
137,70
KM/kom
Ku tn a b rusil ica
*
*
*
*
Ku t na b r u s i li c a
11 00w, 125 m m
10 00 0/min
D E WALT
50 3058
*
*
*
*
Bušilica
2 1 0 0 w, 1 3 0 m m
6500/min
D E WALT
503001
Bušilica
* W OR K ER S B EST W B 500
* 578811
* W OR K ER S BEST WB1 0 5 0
* 578813
-10%
159,00
299,00
-10%
KM/kom
269,10
KM/kom
B u š ili c a
Bu šilica
69,90
KM/kom
Bušilica
* B L AC K& D E C K E R
* 502311
* BLACK&DE C K E R
* 5 02312
42,00
KM/kom
KM/kom
Bušilica
* DE WA LT
* 503076
* DE WA LT
* 650w
* 503029
JA
AKCI
JA
67,50
76,50
KM/kom
135,00
KM/kom
Strojni alati
AKCI
175,00
KM/kom
KM/kom
Super
cijene
www.cavkunovic.com
Bu šilica
B u ši l i c a + s et 5 /1
* DE WALT
* 5 03063
* D E WA LT
* 5 0 3078
B u š i l i c a + Ku t na brusi li ca
* DE WA LT
* 503020
JA
AKCI
181,00
KM/kom
Bu šilica
349,00
KM/kom
Bušilica
* DE WALT
* 5 03100
+
1.199,00
* D E WA LT
* 5 0 3 022
KM/kom
TIS
GRA
VI
NO EL
D
MO
1.225,
00
KM/kom
645,
00
KM/kom
Kut na brusi li c a
* DE WALT
* 28 1 1 1
5
Luster
Plafo nj e ra
* M E RIDA 8/1-87643
* 2 84650
Pl a fo n j era
* ARI 2 / 1 - 5 0 1 7 8 A
* 284641
49,10
* 2 / 1 A IN A-52484
* 2 84643
* Or ijent H2 2 0 -5 0 1 0 1 2 3 4 1
* 280008
23,70
KM/kom
H a log ena rasjvet a
Sv j et i ljk a
* OR B IT 1- 86378
* 284649
29,90
KM/kom
14,50
KM/kom
Svj e t i lj k a
H a l o g en a ra s j vet a
* RIO , Z a k u h i n ju
* L350-504012611
* 280026
* 1/ 1- 27076
* 284640
KM/kom
Va n j s k a rasjve t a
* TA L IA 1-8 8 0 3 9
* 284651
O!
NOV
33,00
24,50
KM/kom
12,30
KM/kom
Rasvjeta
Ha l og e n a rasjveta
* F IZ Z 4/1 -82245
* 28 46 48
H alo ge na ras vjet a
* FIZ Z- 8 2 2 4 2
* 284646
KM/kom
15,50
H a l o g en o s v j et i l j k a
* M i to sp o t
* 4- 502212044
* 280024
KM/kom
U gra d ben a ra s v j et a
* 3 71 FIZ Z-82244
* 2 84647
* I nox f ix c ro m e, 220v
* F 180- 5072111021
* 280042
37,50
KM/kom
6
* Lum en inox
* H420- 505 0 1 1 1 7 1 1
* 280029
15,60
KM/kom
H a log ena rasjvet a
Va n j s k a rasvje t a
O!
NOV
35,90
KM/kom
KM/kom
NOVO!
O!
NOV
52,30
35,30
KM/kom
6,90
KM/kom
O!
NOV
Vi d eo inter fo n
B e ž ič no z vo no
* LC D ek ran u b oj i
* H 1 011
* 2 91271
KM/kom
Svet i l j k a
Ad a pter
* K a b a l, 2 0 m / 3
* P0 1 2 2 0
* 291311
K abal za k osi l i c u
25 M
P09325
2 91 240
14,30
KM/kom
Pro d u ž ni
R o leta
* Plafo nsk i
* 360- G1080
* 291347
107,00
KM/kom
KM/kom
S en zo r
* B ež ič ni / S o b ni
* T- P5611
* 291262
14,10
340,00
*
*
*
*
Ter m o s t at
* Emos
* RL 3 5 1 8 - P5 7 1 2
* 291330
* Led, z a b i cik lo
* P3908
* 291354
* Put ni, N ijeli
* P0054
* 291358
27,00
6,60
KM/kom
39,90
26,80
KM/kom
Kabal
Pr i l j u č n i k a ba l
KM/kom
* 1 w, L E D + S e n zo r
* EMOS
O!
NOV
7,30
4,00
KM/kom
KM/kom
KM/kom
K ab al
* E l e kt ro n s k i
* M92A M 2 0 9 2
* 29113 9
* M je r i l ni
* S4 0 0 3
* 2 9 1 2 82
19,70
www.cavkunovic.com
8,90
KM/kom
KM/kom
Ele k tro da E l ek t ro d a
* Rutilen
* 1 3-2,5
* 5 06033
O!
NOV
2,50
8,60
Mul ti m e t ar
* 2 M
* SB 2002
* 291364
O!
NOV
O!
NOV
KM/kom
S c a r t K abal
* T V, 1,25M
* SB 3001
* 291361
No ć no s vj e t lo
* Pro d užn i, Šuko
* P S1 721-3V/1, 5M
* 29 12 65
KM/kom
R ezn a pl o č a
R e z n a pl o č a
* R ut i l e n
* 13-3 , 2 5
* 5060 5 4
R ezn a ploča
* 230x 3x 22,2 m m
* W B 5/ 1 p ac k
* 578321
* FE- 230x 3
* 4 08475
* 230x 1,85x2 2 ,2 3 mm
* D eWA LT
* 507510
7,00
KM/kom
6,
80
KM/kom
10%st
Popu
11,70
4,40
6,80
KM/kom
KM/kom
R e z n a pl o č a
R ezn a pl o č a
* FE - 115x 1
* 5 0 6 161
R ezn a ploča
* 115x 3x 22,2 m m
* W B 5/ 1 p ac k
* 574028
1,50
KM/kom
KM/kom
* 115x 1,0x 22 ,2 3 mm
* D eWA LT
* 507507
4,40
KM/kom
1,70
KM/kom
7
S pek tra
Sp e k t ra
* Zidn a bo j a / 2 l
* Helios
* 523120
Sp e kt ra
* Z i d n a b o ja / 5 l
* Helios
* 523121
6,90
14,00
KM/kom
*
*
*
*
L ak lazura / 0, 75 l
M ah ag oni , 15 ni j a nsi
Helios
5 23019
9,
Ta n k o s l o jn a l a z u ra
Pa l e s a . / 0 , 7 5 l / 1 5 n i jansi
Helios
523040
8,
90
KM/kom
Ak riln i gl at. o me t
* Professi ona l /B i j e l i / 25 k g
* JUB
* 5 22129
55,00
J u po l
KM/kom
55A%
NJA
KM/kom
*
*
*
*
Pro fe s s i o n a l / 2 5 kg
1 5 n i ja n s i
JU B
141018
S i l i k at n i g l at. o m et
*
*
*
*
Pro fessi o nal/ B ijeli/ 25 kg
2 mm
JUB
522126
56,50
Ed e l p u tz
M i n e ra l n i z a r i b a n i m a l te r
2.0 mm / 25 kg
JU B
522412
Mark PRO
*
*
*
*
L jep i lo z a st i ro p o r
25 kg
JUB
522411
8
14,50
KM/kom
11,50
KM/kom
*
*
*
*
KM/kom
Fasadna boja / 1 5 l
1001/ bijela
JUB
522054
ine
Količ ičene
n
ogra
Mark
*
*
*
*
Ac r y lcolor
25,90
KM/kom
Ak r i lni glat. o m et
1.5 m m / 25 kg
JUB
522404
*
*
*
*
KM/kom
A
CIJ
AK
89,00
KM/kom
Mark
10,60
Eko no m ik/1 5 kg
Nova p o boljš ana for mu la
JUB
522003
Ku lir p las t 2 . 0
M ar k P R O
*
*
*
*
*
KM/kom
33,90
Boje, žbuke
i izravnavajuće mase
* Glet ma sa / 25 kg
* JUB
* 522410
56,00
KM/kom
KM/kom
M a rk P RO
Ak r i lna f as a dna / 1 5 l
St andard
Heli o s
523125
J u po l
*
*
*
*
* Classi c / 15 kg
* JUB
* 522003
PO
61,50
KM/kom
30,90
M TROŠNJA
40
*
*
*
*
er
Supena
ic j
KM/kom
Bori
B ori
S pekt ra
* Z i dna b o ja / 15 l
* Heli o s
* 523123
22,70
KM/kom
*
*
*
*
S pekt ra
* Z i d na b o ja / 10 l
* H e l i os
* 5 2 3 1 22
Mark
*
*
*
*
39,00
KM/kom
Po lud is per zija
1001 / bijela / 2 5 kg
JUB
52240 1
21,90
KM/kom
Fasadna b o ja
1001 / b ijela / 15 l
JUB
522400
54,90
KM/kom
Zidne boje za krečenje
Zve zd apo l
* Bij eli / 3 kg
* Zvezda
* 5 21192
4,
Zvezd a po l
* B i jeli / 8 kg
* Zvezda
* 521190
40
KM/kom
Zvezd a po l
* B ijeli / 25 kg
* Zvezda
* 521191
9,60
21,90
KM/kom
KM/kom
L az u ra
Lazurni l ak
*
*
*
*
*
*
*
*
H rast 0, 75 l
N o93 / 15 ni j a nsi
Zvezd a
5 21112
Mohagoni 0,75 l
N 7 / 1 5 n i ja n s i
Zve zd a
521172
7,00
* 0,75 l
* Zve zda
* 5 2 1 165
5,80
KM/kom
5 00 ml / 750 m l / 750 m l
2 97 28 / 2 9727 / 29726
TKK
5 25 002 / 525003 / 5250 0 1
Pje n a z a g a z i š ta
N 750 ml
l ow ex p
T KK
525005
Tem eljna b oja / 0 ,7 5 l
Si va i sm eđa
Zvezda
521147
6,30
7,50
KM/kom
Pla s to el a s t
*
*
*
*
*
*
*
*
* Dr vo i m et al / 0,75 l
* Zvezda
* 521011
KM/kom
Te k ap u r
*
*
*
*
*
N i t ro
Emajl
6,30
KM/kom
Purp e n
KM/kom
Tek asi l
Tek a s i l
S ivi / 1 kg
K it st ak lar sk i
TK K
5 25109
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Acet at / p ro f i / 280 m l
Transp arent ni siliko n
Cr ni, b ijeli, sivi , sm eđi
TK K
5251001
S an ita r / 2 8 0 ml
Trans pa rentni s ilikon
B i jeli, s iv i, s međi
TK K
5251 2 0
Tek a d o m
5,50 6,50
KM/kom
KM/kom
K is t
Pištoljska
*
*
*
*
L ak za č a m ce
7,50
8,50
KM/kom
Kist
* S et 3 /1
* LUX
* 577554
1,40
KM/kom
Va l j a k
* 60 mm
* LU X
* 575106
2,60
KM/kom
* 18 c m
* LU X
* 577704
1,50
KM/kom
5,
40
KM/kom
Ak r i lni si liko n
B ijeli, sivi , sm e đi
TK K
525110
2,
30
KM/kom
KM/kom
K is t
* Set 5/1
* LU X
* 577074
4,50
4,90
KM/kom
*
*
*
*
4,90
KM/kom
KM/kom
S etov i za l a k i ranje
* N it ro, U ljni, L az ur ni
* LU X
* 577834 / 577835 / 57 7 8 3 6
5,
20
KM/kom
5,20
KM/kom
5,20
KM/kom
9
Te nd a 3 X3 M
* Po l ye s te r B, Z , P- H P
* 579071
70,00
S u n co bra n
* 3M - HP
* 579076
KM/kom
77,00
Sj eni lo bambus
* 2,0x3 M 5 mm - HP
* 57915 4
KM/kom
23,90
KM/kom
Sto l 5
1200 mm EA
* 6224
* 579500
K l upa 5
1200 m m E A
* 6224
* 579501
135,00
KM/kom
175,00
Sto l i c a
* M alib u b i jela
* 012558HP
* 579291
KM/kom
10,50
KM/kom
Vrtni program
K a nta
No s ač
* za polije va nj e
* 7,5 L - HP
* 579106
4,
* G er be r 00270 - LE O
* 5 79220
3,
50
KM/kom
Hana
* B rava-WC
* 5609 7 4
0,80
KM/kom
KM/kom
KM/kom
S ak s i j a
Žard injera
* z a c vijeće - L EO
* 579232
3,20
40
10
Lj es t ve
* z a ž a rd i njer u - L EO
* 579116
*
*
*
*
S a ks i j a
Ve n e ci ja
Q17 4028
LEO
579541
1,
*
*
*
*
50
KM/kom
S a ks i j a
G er b er
Q 2 5 - L EO
S a p o dm et ačem
5 7 9210
2,
Hana
* G er b er Q45 - L EO
* S a p o dm et ačem
* 579200
95
KM/kom
29,00
KM/kom
* B rava-K lju č
* 56097 2
12,90
KM/kom
26,00
KM/kom
Ko tlov ina
Ko t lovi na
* M ala Fi50
* B ez tan ji ra
* 5 91000
Ko t l ov i n a
* Mala
Roštilj
* Ve l i k a
* 5 9 1 077
* Elegant 46x 40
* L im ene no ge
* 591002
58,90
KM/kom
Roštilj
*
*
*
*
Fi 500
EMA J L
R EŠ - EA- 5837
591002
Tro n ožac
* 591018
55,80
29,00
70,20
KM/kom
KM/kom
130,30
KM/kom
M ehaniz am
23,90
KM/kom
* Za pe če nj e
* Ar t 1 308
* 591013
R až anj
KM/kom
* Z a pe če n je
* Ar t 1 3 3 1
* 591014
83,
Pek a l i m en a
90
* Fi33 sa p o di z ačem
* Ar t 132
* 591039
KM/kom
166,00
Ko t l i ć
KM/kom
* R o st f. o t vo reni
* 10L- L
* 591023
Ko t lić
* E m a jl z at vo re n i
* 1 0 L- a r t 1 1 4 5
* 591015
54,00
80,00
62,00
KM/kom
KM/kom
KM/kom
Super ponuda-super cijene
www.cavkunovic.com
Set
Vr tn a garnitura
Lj es t ve
* M et la+ sm et iljk a
* LU X
* 577802
* Sto + 2 k lup e
* 3 53950
161,00
*
*
*
*
Čelič ne
30- 03 sto p e
Alp o s
158261
Lje st ve
*
*
*
*
Alu minijs ke
3 0 -0 5 s tope
Alpos
156017
KM/kom
2,40
KM/kom
Pump a
* Za pr lj av u vod u
* GA RDE N A
* 578047
Pu m p a
* Z a p r l jav u vo d u
* G a rd e n s B e s t
* 578783
109,00
KM/kom
M et l a
82,00
KM/kom
*
*
*
*
*
*
30, 40, 50 c m
Elasto n
LU X
577804
577805
577806
6,
90
36,50
KM/kom
47,50
KM/kom
KM/kom
5,30
KM/kom
4,30
KM/kom
Nepropustite priliku !!!
11
Pa n el
PANELI ALFA
*
*
*
*
0,83x 2,5 M
Plast if ic irano
R az ni b o ja
593147
44,00
Pa n el
*
*
*
*
Pane l
1,03x 2,5 M
Plast if ic irano
R az ni b o ja
593146
*
*
*
*
54,00
KM/kom
1 ,2 3 x2 ,5 M
Plas tificirano
R a zni boja
593143
63,00
KM/kom
Tr i c i k l
* F - 983
* 640075
Bi cik l Burner
73,00
KM/kom
B i c i k l B u r n er
* 2 6 M 9TZ 50
* 6 40072
* 24 EL L E
* 640065
184,00
156,00
KM/kom
KM/kom
Iz naše stalne ponude
Aparat
* Z a trak u
* LUX
* 5 77825
Trak a
* Z a pa k i ra n je
* LU X
* 575467
K rep t ra k a
K rep t ra k a
K rep t ra k a
* 19x 50 M * LU X * 575135
* 25x 50 M * LU X * 575466
* 30x 50 M * LU X * 575136
1,50
1,40
1,
50
9,50
Tra k a
*
*
*
*
3/ 1
Z a p ak iranje
LU X
577826
3,70
KM/kom
2,10
KM/kom
Ko mb inezo n
* J ed n ok rat ni
* LUX
* 5 75447
2,50
12
Z aš t it na fo l i j a
* 5 x 4 m , ta n k a
* LU X
* 575076
1,00
Z a š t i t n a fo l i j a
* 5x 4m , deb lja
* LU X
* 576498
1,65
Z a št i t na foli ja
* 5x 4m, Profi
* LU X
* 577 8 1 3
3,60
Nivedur flex
Gramadur
* Ljepilo za pločice
* 25 KG
* Cinkarna
Nivedur-M
* Ljepilo za pločice
* 25 KG
* Cinkarna
7,50
* Ljepilo za siporex
* 25 KG
* Cinkarna
9,20
15,50
Nivefas plus
Nivedur-S
* Ljepilo za pločice
* 25 KG , 5 KG
* Cinkarna
* Ljepilo + malta za stiropor
* 25 KG
* Cinkarna
Nivedur-P
5,00
* Ljepilo za pločice
* 25 KG
* Cinkarna
11,50
10,00
13,50
www.cavkunovic.com
LAMINATNI PODOVI
2.
2.
3.
4.
1.
5.
1.
5.
3.
6.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
18,00
1-132106
2-132035
3-132107
4-132105
5-132102
6-132104
LAMINAT STONELINE 8-8793/AS-2.50
LAMINAT STONELINE 8-8796/AS-2.50
LAMINAT STONELINE 8-8806/AS-2.50
LAMINAT STONELINE 8-9500/AS-2.50
LAMINAT STONELINE 8-9518/AS-2.50
LAMINAT STONELINE 8-9526/AS-2.50
11,00
11,40
1- 132005LAMINAT 7-0709/RF-HRAST 2.47
2- 132003LAMINAT 7-1688/WG-BUKVA 2.47
3- 132027LAMINAT 7-1709-MERBAU 2.47
4- 132026LAMINAT 7-8781/WG-HRAST 2.47
5- 132108LAMINAT 7-9342/WG-TREŠNJA 2.47
6- 132100LAMINAT 7-9431/BS-KESTEN 2.47
7- 132150 LAMINAT 7-8710/SU-ORAH V 2.47
8- 132028 LAMINAT 7-8743/SU-TRESNJA S V 2.47
12,00
1-132032
2-132001
3-132149
4-132007
5-132006
6-132008
7-132144
8-132148
12,80
LAMINAT 8-1665/WG-HRAST 2.22
LAMINAT 8-1688/RF-BUKVA 2.22
LAMINAT 8-9431/RF-KESTEN 2.22
LAMINAT 8-8521/RF-HRAST ELEG.2.2
LAMINAT 8-8816/WG-HRAST SAR.2.22
LAMINAT 8-8819/SU-SAMBA FN.2.22
LAMINAT 8-8731/WG-HRAST C.2.22
LAMINAT 8-8816/WG-HRAST S.2.22
13
Cla b er
Clab e r
* n astava k za p i p u 1/2
* Claber 8623
* 352088
2,00
Sp o j ni c a
* Z a cr i je vo 1 / 2
* 358092
Cla b er
Pr s k ali c a
* Br izgalj k a /p i štol j
* Claber 8 539
* 352132
* Po l js k a , o t vo re n a
* 358067
8,60
8,20
KM/kom
KM/kom
Št rc a l j k a
* M et alino
* 358069
KM/kom
Prsk ali ca
* I m p ulsna
* 358060
18,00
2,20
KM/kom
* M etalna
* 358070
5,50
KM/kom
KM/kom
A
J
I
C
K
A
* Cr i je vo, 1 5 M 1 2 - 1 7 m m
* C l a be r 9 0 3 7
* 352074
* Cr ijevo 2 5 M 1/2
* 352202
10,30 23,50
KM/kom
4,50
KM/kom
KM/kom
Ko l i c a
Cl a ber
27,50
KM/kom
*Cr ijevo, To p b lack
* 30 M 1/ 2
* 12- 17m m
* 352074
44,90
KM/kom
*Su pe r G ARD E N
* 15 M
* +60 C / - 20 C
* 352226
* Zidn i n osa č za c i j e v
* Claber 8866
* 352052
* Cr ijevo, 50 M 3/ 4
* 352210
43,30
KM/kom
Cr i j evo
Clab er
Cl a ber
water S Pi K E
Clab e r
water SPiKE
14
* 358088
7,80
KM/kom
Pi š to l j
Mlazni ca
* z a c r i jevo
* 358089
1,60
KM/kom
KM/kom
N a s t avc i
* 358098
0,95
KM/kom
KM/kom
1,55
KM/kom
Y-s po j n i c a
* 358097
1,25
2,25
1,80
KM/kom
N as t avak
* 1 / 2, 1 3mm
* 3 58091
* Z a c r ijevo 3 /4
* 3580 9 5
* Z a c r i jevo 3/ 4
* 358096
4,90
KM/kom
N a s t avak
N a s t ava k
* B r i z galjk a
* C lab er 8535
* 352136
6,60
KM/kom
Was s ersto p
Cl a ber
* n a s tava k z a pi pu
* Claber 8524
* 352000
*Cr i jevo, Elegant
* 30 M 1/ 2
* 12- 17m m
* 352116
37,30
KM/kom
*z a c r i jevo
* 358079
27,20
KM/kom
19,30
KM/kom
B aterija
*
*
*
*
J e dn or u č na
za mali p rotoč ni b oj l e r
MIN OTI 7833
343003
B ate r ij a
*
*
*
*
B ater i j a
Je d n o ru čn a
za kadu
M IN OT I 6 8 8 1
343000
*
*
*
*
B ater i j a
J edno r uč na
z a sudo p er
M INOTI 6884
343013
52,00
*
*
*
*
49,50
Vod okotl ić
garan
56,00
M inotti
No s ač
* LIV
Nosač
* M IN OTI 8 0 6 3 8
* 343015
44,
* M INOTI 80 6 3 3
7,30
* S a te l e s k o po m
* LU X
* 575081
6,80
* S a te l esko p o m
* LU X
* 5 7 7 8 10
1,50
8,10
12,40
KM/kom
5,90
KM/kom
KM/kom
KM/kom
* Sir kova
* LU X
* 575535
* Z a m et lu 120 c m
* LU X
* 577807
Valj ak
8,70
M et l a
Drška
Valj ak
56,00
Nosač
* M INOTI 80639
* 343016
7,30
50
* S a telesk opom
* LUX
* 5 17816
* MI NOT I 6 8 8 9
* 343002
.
5 GODcije
72,00
Va l j a k
B ate ri ja
J edno r uč na
z a lavab o
M INOTI 6885
343001
KM/kom
Izdvojeno iz naše ponude...
Plo čica
*
*
*
*
50x50
P G 5A-100
Gre s p ol i ra ni
530704
20,80
KM/kom
Plo č ic a
*
*
*
*
50x50
PG 5 A- 2 3 0
G re s po l i ra n i
530706
20,80
KM/kom
Pl o č i c a
Pl o č i c a
* 30x 60
* A L m o nd 1 K asa
* 530708
* 30x 60
* No iset 1 K a s a
* 530709
24,90
KM/kom
24,90
KM/kom
15
Trake
Trake
* Crom/za a uto
* 7 mmx4M / 9m m x 4m
* 6 34446 / 634447
9,00
Maska
* D e k o rati v n e
* 9 m m x 1 8 0 cm x 4 k o m
* 634419
12,50
M re žica
Ped a l e
* m u l ti s po r t p a ck , 1 40 m l
* 634648
5,80
KM/kom
KM/kom
22,00
KM/kom
KM/kom
Kaciga
* z a b i c ik lo
* Co m p etetion-9
* 634574
* z a m o to r
* L- 91029
* 634545
90,00
165,00
* J unio r
* z a b ic ik lo KI D
* 634578
Kaciga
* z a m o to r
* 91358
* 634663
KM/kom
4,50
KM/kom
K ac iga
* z a motor
* 9 13 58
* 6 34 670
11,80
Kaciga
* z a b ic ik lo / p ar
* 634563
26,50
KM/kom
Jak na
KM/kom
KM/kom
To r b ic a
* S pider 42x 42
* 6 34658
* z a b i c ik lo
* 578242
3,50
2,80
KM/kom
Pu m pa
* Po dk ap a z a m o to r
* 634555
62,00
21,50
KM/kom
KM/kom
Sretan i ugodan put !
Benzinske pumpe
www.cavkunovic.com
* Za strane državljanje vršimo provrat poreza na dodanu vrijednost ( PDV-a) .
* Sve potrebne informacije će te dobiti na prodajnim mjestima firme Čavkunović .
* U sklopu poslovnoprodajnog centra Bihać nalazi se i ovlaštena mjenjačnica.
Postanite član
KUPON
kluba
Ime i prezime:____________________________________________
Popunite kupon sa vašim podacima i dostavite ga u bilo koju
benzinsku stanicu ili baucentar Čavkunović.
Članstvo u Čavkunović klubu donosi Vam samo povoljnosti
prilikom kupovine i nezahtjeva nikakve obaveze.
Adresa stanovanja:_______________________________________
Grad / poštanski broj:____________________________________
Država:___________________________________________________
Telefon:___________________________________________________
gsm:______________________________________________________
e-mail:____________________________________________________
Cijene su izražene u KM i sa PDV-om. Ponuda vrijedi od 28.04.2012 do 28.05. 2012 god. ili do isteka zaliha.
Za moguće štamparske greške u katalogu se ograđujemo. Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Photo & Design : “VISION” video&audio production * tel: +387 61 752 246 * [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
12 416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content