close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 4 – 2008

embedDownload
05
SADRŽAJ
HIV/AIDS – epidemiološka situacija u
Hrvatskoj
str. 06
Oportunističke infekcije (OI) i važne koinfekcije
str. 09
PRVA GODINA S HIV-om: Osnovni vodič za
novodijagnosticirane
str. 19
Molekularna dijagnostika infekcije virusom
hepatitisa B
str. 28
Treba li HIV zakonom zabraniti?
str. 33
Studijsko putovanje u SAD
str. 37
SOS Telefon
str. 40
20-godišnjica Svjetskog dana borbe protiv
AIDS-a
str. 43
“Unzine” izložba
str. 46
Stop HIV/AIDS – znanje pobjeđuje! Edukativna računalna igra
str. 50
06
T. Nemeth Blažić, dr. med.
HIV/AIDS –
epidemiološka
situacija u
Hrvatskoj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za
epidemiologiju zaraznih bolesti
Od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi HIV-a u
Hrvatskoj, do 15. listopada 2008. registrirano je 714 osoba
kojima je dijagnosticirana HIV-infekcija (podaci Registra
za HIV/AIDS), od kojih se kod 285 razvio AIDS, a 149 ih je
umrlo. Odnos zaraženih muškaraca i žena je 4:1.
Na Slici 1. vidljiv je trend porasta broja dijagnosticiranih
slučajeva HIV-infekcije u zadnjih pet godina, dok broj
oboljelih od AIDS-a i broj smrti zaraženih osoba stagnira ili
lagano pada.
Ovaj trend objašnjavamo djelomično stvarnim porastom
broja zaraženih, a djelomično poboljšanjem dostupnosti
testiranja na HIV, i time veći broj registriranih slučajeva,
ponajprije u populacijama s najviše rizičnih ponašanja. Pad
u trendu obolijevanja od AIDS-a i broju smrti pripisuje se
učinkovitosti visokopotentne antiretrovirusne terapije koja
Vjerojatni put prijenosa infekcije u 45% zaraženih je muški
homoseksualni odnos, a nešto manje (38%) zaraženo je
heteroseksualnim odnosom.
Za razliku od populacije muškaraca koji prakticiraju seks
s drugim muškarcima, u kojoj svjedočimo autohtonoj
epidemiji, zaraza heteroseksualnim odnosom je i dalje
značajno vezana za boravak u inozemstvu, trgovanje seksom i učestalo mijenjanje partnera.
Nešto više od 8% zaraženih osoba infekciju je steklo dijeljenjem pribora za intravensko korištenje droga, a svi ostali
načini prijenosa (transfuzija zaražene krvi, prijenos s majke
na dijete) čine manje od 5% zaraženih.
Distribucija prema vjerojatnom putu prijenosa prikazana
je na Slici 2. Nepoznat put prijenosa (5%) ne znači da su
se u Hrvatskoj koristi od 1997. godine.
osobe zaražene nekim dosad nepoznatim putem, nego da
Slika 1. Broj osoba zaraženih HIV-om, oboljelih od AIDS-a i
na koji su vjerojatno zaražene, pa nismo uspjeli saznati o
umrlih u Hrvatskoj od 1985. do 2008. (Hrvatski registar za
HIV/AIDS)
prilikom razgovora osobe nisu željele razgovarati o načinu
kojem je putu prijenosa riječ.
Slika 2. Vjerojatni put prijenosa infekcije u osoba zaraženih
HIV-om u Hrvatskoj (Hrvatski registar za HIV/AIDS)
HIV-bolest
registrirana je u
svim županijama
u Republici
Hrvatskoj.
županijama heteroseksualni prijenos, prvenstveno među
HIV-bolest registrirana je u svim županijama u Republici
pomorcima i njihovim trajnim partnericama u Hrvatskoj.
Hrvatskoj (Slika 3.). Najveći broj slučajeva zabilježen je u
Podaci za 2008. godinu još se prikupljaju i bit će dostupni
gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji, zatim slijede
tijekom veljače 2009., a dosad obrađeni podaci ne poka-
priobalne županije, dok je najniža u županijama središnje
zuju na značajne promjene trenda u protekloj godini. U
Hrvatske, krajnjem istoku i Ličko-senjskoj županiji.
posljednjih 10 godina u Hrvatskoj se prosječno registrira
15 oboljelih od AIDS - a (14 registriranih 2008. godine).
Godišnja se incidencija kreće u vrijednostima manjima od 4
Slika 3. Prevalencija HIV-a na 100 000 stanovnika po
na milijun stanovnika, što Hrvatsku svrstava u zemlje niske
županijama (Hrvatski registar za HIV/AIDS)
incidencije.
Istraživanje o rizicima i prevalenciji HIV-a i virusnih hepatitisa u populaciji intravenskih korisnika droga koje je provedeno u 2007. godini na području tri velika grada: Zagreb,
Rijeka i Split, te u zatvorskoj populaciji pokazalo je da je
učestalost hepatitisa B i C visoka (46% anti-HCV, 20% antiHbcAg), a niti jedan od 601 ispitanika nije bio zaražen HIVom, što potvrđuje rezultate prijašnjih istraživanja o niskoj
prevalenciji HIV-a među intravenskim korisnicima droga. U
ukupnom broju HIV-pozitivnih osoba intravenski korisnici
droga čine 98,4%. Godišnje se prati kretanje HIV-infekcije
među intravenoznim ovisnicima u Hrvatskoj (prosječno
700 - 800 testiranih). Među ovisnicima o drogama (koje
uzimaju intravenoznim putem) postotak je inficiranih oko
1 posto. Taj postotak inficiranih u posljednjih 10 godina ne
raste.
Nadamo se da ćemo planiranim aktivnostima i dalje uspjeti
Epidemiološka se situacija na nivou županija razlikuje
održati povoljnu epidemiološku situaciju, te unaprijediti
prema putovima prijenosa: tako u gradu Zagrebu dominira
skrb za zaražene osobe i osobe u povećanom riziku za
muški homoseksualni put prijenosa, a u priobalnim
infekciju.
09
Tomislav Vurušić
PRVI DIO
Oportunističke
infekcije (OI)
i važne
koinfekcije
::: toksoplazmoza
::: kriptokokni meningitis
::: rak: limfom i sarkom, uključujući i NHL, KS
::: gubitak na težini i slabljenje.
Pristup svakoj oportunističkoj infekciji
pojedinačno
Postoji oko 10 glavnih oportunističkih infekcija o kojima bi
svako tko se bavi HIV-om trebao znati osnovne informacije.
Osim njih, tu je i još najmanje drugih 10 važnih
oportunističkih infekcija, ali one se rjeđe javljaju. Popis infekcija koje se javljaju tijekom AIDS-a nalazi se u Dodatku I.
Sve oportunističke infekcije su potencijalno fatalne, ali kada
se koristi antiretrovirusna terapija, dolazi do dramatičnog
Uvod
poboljšanja.
Za osnovni trening trebate naučiti o oportunističkim infekcijama koje se najčešće javljaju u vašoj zemlji.
U ovom dijelu vidjet ćemo pregled najčešćih
O svakoj oportunističkoj infekciji trebate znati:
oportunističkih infekcija i koinfekcija koje se javljaju tijekom
::: Vrstu infekcije: je li virusna, bakterijska itd., kako se
HIV-infekcije. Oportunističke infekcije (OI) su infekcije koje
prenosi, kako se od nje štiti i je li zarazna za druge ljude.
nastaju jer se oslabljeni imunološki sustav ne može boriti
::: Glavne simptome: kako biste prepoznali simptome
protiv uzročnika oportunističkih infekcija. Informacije koje
i prijavili ih liječniku – primijetit ćete da se često isti simp-
su ovdje predstavljene više služe kao uvod u temu. Do-
tomi javljaju kod nekoliko različitih infekcija. Ta se situacija
datno ćete sami morati tražiti detaljnije informacije nakon
dodatno komplicira činjenicom da većina oportunističkih
što svladate osnove kroz ovaj priručnik.
infekcija može zahvatiti nekoliko organa.
Možda ćete tako bolje razumjeti glavne simptome, načine
::: Dijagnoza: kako se potvrđuje postojanje infekcije.
prevencije i mogućnosti liječenja sljedećih infekcija i koin-
Nekad se moraju raditi analize krvi, sline ili ispljuvka
fekcija:
(iskašljani sadržaj iz pluća) ili se moraju napraviti kulture iz
uzoraka određenih tjelesnih tekućina čiji se rezultati čekaju
::: kandida i drugi kožni problemi
::: infekcije probavnog sustava: giardia, criptosporidia/mik-
i nekoliko tjedana. Ponekad su i sami simptomi dovoljni
rosporidia
mogućnosti da se postavi dijagnoza (nedostatak novaca,
::: PCP
::: TBC
::: MAI i MAC
::: hepatitis C
::: CMV
ne postoje testovi itd.) pa se ona postavi tek naknadno
da iskusan lliječnik postavi dijagnozu, a ponekad nema
tako što dođe do poboljšanja nakon terapije koju je liječnik
propisao na osnovu pretpostavke.
::: Liječenje: koji se lijekovi koriste za liječenje i kakav je
izbor lijekova, kao i kolika je njihova učinkovitost. Mogu
li se ti lijekovi prestati piti nakon poboljšanja? Većina
::: Buduća istraživanja: istražuju li se bolji testovi i
se oportunističkih infekcija, ali ne sve, povuku nakon
lijekovi koji bi mogli pomoći u budućnosti?
uspješnog liječenja antiretrovirusnim lijekovima koji dovode do povećanja broja CD4 stanica.
Ovako raščlanjen prikaz svake oportunističke infekcije
::: Profilaksa: treba li i kada početi uzimati terapiju kako
pomoći će vam da steknete znanje o komplikacijama
bi se uopće spriječio nastanak infekcije? Sekundarna pro-
u vezi s HIV-om. Opis svake oportunističke infekcije u
filaksa podrazumijeva da se nastavi s uzimanjem lijekova i
ovom članku je dosta sažet. Zato ćete morati dodatno
nakon što je infekcija izliječena s ciljem da se spriječi njezino
čitati i istraživati da biste saznali više pojedinosti o sva-
ponovno pojavljivanje. Koliki broj CD4 stanica (nakon
koj od ovih infekcija. Postoje mnogi izvori informacija o
antiretrovirusne terapije) mora biti da bi se moglo prestati s
oportunističkim infekcijama na internetu. O njima se dosta
preventivnim uzimanjem lijekova?
zna jer su bile u fokusu HIV-istraživanja prije pojave anti-
retrovirusne terapije. Za dodatne informacije preporučuju
(HIV-negativnih ili HIV-pozitivnih s brojem CD4 stanica
se izvori na internetu na engleskom jeziku nabrojani
višim od 300) organizam je u stanju da, bez lijekova, za
u Dodatku VI. Tu ćete naći mnogo više pojedinosti o
nekoliko tjedana sam izbaci parazite koji uzrokuju proljev.
oportunističkim infekcijama i to na različitim razinama - od
Kod osoba koje imaju manje od 300 CD4 stanica to može
najjednostavnijih do vrlo detaljnih s mnogo medicinskih
biti problem tako da proljev postane kroničan.
objašnjenja.
Učinkovite terapije koja djeluje na uzročnike nema mada se
Infekcije probavnog sustava
kod mikrosporidijaze može postići određeno poboljšanje
ako se primjenjuje albendazol i talidomid.
Antiretrovirusna terapija koja dovodi do povećanja broja
Najvažniji simptom je proljev koji rezultira gubitkom težine,
CD4 je najučinkovitija terapija u ovom slučaju.
a može nastati zbog različitih faktora ili bolesti.
Važno je da se pije dosta tekućine da bi se spriječio
::: Vrsta infekcije: Giardija, kriptosporidija i mikrospo-
nastanak dehidratacije koja se može javiti kao posljedica
ridija su mali paraziti (protozoe) koji mogu izazvati prob-
proljeva. Mogu se primjenjivati i lijekovi koji smanjuju
leme s trbuhom i značajan proljev. Proljev i gubitak težine
pokretljivost crijeva.
često su povezani zato što se kod osobe koja ima proljev
::: Profilaksa: Kako bi se smanjio rizik od nastanka
manje apsorbiraju hranljivi sastojci iz hrane. Kada postoji
crijevnih infekcija kod HIV-pozitivnih s malim brojem
ozbiljan proljev, može se dogoditi da se i određeni lijekovi
CD4 preporučuje se da se pije flaširana voda, da se povrće
slabije apsorbiraju.
dobro opere, meso dobro prokuha i da se hrana priprema
Gubitak težine kod HIV-pozitivnih osoba, koja nije u vezi
s prokuhanom ili flaširanom vodom. Održavanje higijene
s promjenama u ishrani - dijetom, može biti vrlo ozbiljna
(posebno pranje ruku) jako je važno kako bi se spriječila
stvar. Mršavljenje bez razloga s gubitkom težine za više od
zaraza, ali i prenošenje infekcije drugim osobama. Mnogi
10% od ukupne težine tijekom jedne godine smatra se za
paraziti koji izazivaju probleme s trbuhom nalaze se u
bolest u vezi s AIDS-om.
izmetu pasa i ljudi, tako da ako ste HIV-pozitivni i imate
Rezultati nekoliko studija sugeriraju da bi i neobjašnjeni
ljubimca i brinete i o djeci, vrlo je važno redovito i pravilno
gubitak na težini od 5% u kraćem vremenskom razdoblju
održavanje higijene.
trebalo ozbiljno shvatiti jer se može pretpostaviti da će za
duže vrijeme doći i do gubitka od 10% težine.
Kandida (kandidijaza) i drugi kožni problemi
::: Glavni simptomi: Proljev koji traje i ne prolazi
nakon nekoliko tjedana, bolovi u trbuhu i gubitak težine.
Manji problemi s kožom mogu biti prvi simptomi HIV-a
Mikrosporidija također može uzrokovati upalu i u drugim
koji istovremeno ukazuju na to da je broj CD4 manji od
dijelovima tijela kao što su pluća, mokraćni mjehur, crijeva,
300 stanica/mm³. Često su u pitanju relativno manje
sinusi, uši, oči, mozak i gušterača.
promjene kao suha koža, ali ponekad su promjene rezultat
::: Dijagnoza: Laboratorijskim analizama i višestrukim
infekcije s kojima se oslabljeni imunološki sustav više ne
pregledom stolice može se pronaći uzročnik proljeva,
može uspješno izboriti. Kandida se naziva i soor i jako često
ali nekad je vrlo teško identificirati tačan uzrok proljeva.
se javlja kod osoba koje imaju manje od 300 CD4. Kako
Infekcije su gotovo uvijek rezultat pijenja zagađene vode,
broj CD4 opada, tako se povećava vjerojatnost da će se
gutanja vode dok se pliva, jedenja sirovog povrća koje
pojaviti kandida.
je zagađeno nečistoćom s prljavih ruku. Kriptosporidija
::: Vrsta infekcije: Kandidijaza je gljivična infekcija
se u organizam može unijeti i pijenjem nepasteriziranog
koja često zahvaća usta i grlo (orofaringealna kandidijaza),
mlijeka. Imajte u vidu i mogućnost da izvor infekcije mogu
jednjak (ezofagealna kandidijaza), sinuse, genitalne organe,
biti pelene, kućni ljubimci i druge životinje, različite prljave
a rijetko i mozak.
prostorije kao i drugi ljudi - prijenosnici infekcije.
::: Glavni simptomi: Orofaringealna kandidijaza često
::: Terapija: Kod osoba s jakim imunološkim sustavom
uopće ne daje simptome. Kod kandidijaze usta javljaju se
crvena polja i bijele naslage na sluzokoži koje se ponekad
obliku kreme, masti, pastila, vaginaleta, rastvora i tableta.
mogu sastrugati. Kod nekih osoba javlja se peckanje
Upotrebu ovih lijekova propisuje liječnik. Tu spadaju:
prilikom uzimanja kisele hrane, a ako je zahvaćeno i grlo,
nistatin, itrakonazol, ketokonazol, mikonazol, flukonazol,
gutanje može biti bolno. Osim toga, može se javiti ispucala
grizeofulvin, terbinafin i amfotericin B.
koža u uglovima usta. Ako kandida zahvati sinuse, javlja se
Antiretrovirusna terapija (HAART) treba povećati CD4 broj
glavobolja, otežano disanje i curenje iz nosa. Kandida u jed-
i smanjiti šansu da se pojavi kandidijaza.
njaku može izazvati probleme u obliku otežanog i bolnog
::: Profilaksa: Moguća korist od profilakse lijekovima
gutanja i povraćanja, a može se javiti i bol iza grudne kosti.
treba biti izbalansirana s rizikom od razvoja rezistencije na
::: Dijagnoza: Detaljan pregled usne duplje i ždrijela (za
lijekove, kao i s pojavom mogućih neželjenih efekata.
orofaringealnu kandidijazu) ili bris koji je od manjeg značaja
::: Buduća istraživanja: Trenutačno se istražuju novi
imajući u vidu da je najčešći uzročnik – Candida albicans
antigljivični lijekovi koji bi mogli pomoći ljudima kod kojih
– normalni stanovnik u ustima. Za definitivno postavljanje
se razvila rezistencija na postojeće lijekove.
dijagnoze kandidijaze u jednjaku neophodno je uraditi
ezofagoskopiju – pregled jednjaka posebnim optičkim
instrumentom.
PCP
::: Terapija: Preporučuju se određene promjene u preh-
::: Tip infekcije: PCP je kratica za Pneumocystis
rani, kao što je smanjenje ili potpuno izbacivanje iz preh-
carinii pneumonia, a uzrok joj je jedna dosta obična i
rane proizvoda koji u sebi sadrže rafinirani šećer i brašno.
svugdje prisutna gljivica. Kao i kad su u pitanju druge
Takođe je dobro uvesti u prehranu jogurt koji sadrži bakter-
oportunističke infekcije, PCP postaje problem kod osoba
iju lactobacillus. Dostupni su različiti antigljivični lijekovi u
čiji je imunološki sustav oštećen. Ako je broj CD4 ispod 200
stanica/mm³, veći je rizik za pojavu PCP-a. Rijetko se javlja
u aktivnim stanicama razmnožava.
ako je veći broj CD4 stanica. U većini se slučajeva PCP javlja
::: Vrsta infekcije: TBC (tuberkuloza) je bakterijska
kod osoba čiji je broj CD4 ispod 100 stanica/mm³.
infekcija, a najpoznatija i obično prva u nizu je plućna
::: Glavni simptomi: PCP je, prije svega, plućna in-
tuberkuloza. Mogu biti zahvaćeni i drugi dijelovi tijela:
fekcija pa su simptomi otežano disanje (kratak dah), suho
mozak, limfne žlijezde, jetra, slezina, želudac, koža, srčana
kašaljanje, težina u grudima, malaksalost, povišena tjelesna
vrećica, kosti pa čak i mišići. Viđa se i TBC proširen po
temperatura, znojenje i gubitak težine. Simptomi mogu
cijelom organizmu (diseminovana). Većina ljudi izložena je
trajati tjednima. Gljivica se može naseliti i u druge dijelove
uzročniku TBC-a tijekom djetinjstva, kada se udahnu spore
tijela, npr. kosti i oči, ali to se događa vrlo rijetko.
koje ostanu ‘’uspavane’’ u plućima dugi niz godina. Šansa
::: Dijagnoza: Postojanje simptoma kod HIV-pozitivne
da se tijekom života aktivira TBC kod HIV-negativnih osoba
osobe koja ima mali broj CD4 stanica često je dovoljno
je manja od 10%, ali je šansa oko 10% po godini dana da
za odluku da se započne liječenje. Za postavljanje de-
će se aktivirati kod HIV-pozitivne osobe koja nema pristup
finitivne dijagnoze analizira se ispljuvak dobiven tijekom
antiretrovirusnoj terapiji.
bronhoskopije ili nakon udisanja slanih para čime se izaziva
TBC se prenosi s osobe koja ima aktivnu infekciju (i bez
iskašljavanje sadržaja iz donjih dijelova pluća.
simptoma), i to kada osoba kašlje (kada ne pokrije usta),
::: Liječenje: Za liječenje postoje odgovarajući lijekovi
viče, pjeva. Osoba može imati aktivnu infekciju i 1 - 2 go-
koje propisuje vaš liječnik. Prvi izbor je kotrimoksazol
dine prije nego primeti bilo kakve simptome.
(Bactrim) koji je kombinacija dvaju lijekova: trimetoprima
::: Glavni simptomi: Glavni simptomi tuberkuloze
- TMO i sulfametoksazola – SMX. Lijek se daje u visokim
pluća su blago povišena temperatura koja dugo traje,
dozama u obliku tableta ili infuzijom, a standardne doze su
kroničnio produktivno kašaljanje, kratak dah, malaksa-
15-20 mg/kg/danu podjeljeno u 3 - 4 doze. Liječenje traje
lost, noćno znojenje, gubitak apetita i gubitak na težini te
3 - 4 tjedna. Drugi lijekovi koji se koriste su: trimetoprim
ponekad bol u grudima (ako je zahvaćena plućna maram-
s dapsonom, pentamidin, klindamicin s primakvinom i
ica).
rijetko atovakvan.
::: Dijagnoza: Važno je razumjeti razliku između aktivne
::: Profilaksa: Profilaksa se za PCP preporučuje svima
i neaktivne bolesti. Osoba kod koje je bolest neaktivna
kojima je broj CD4 stanica manji od 200/mm³ bez obzira
nije izvor infekcije, ali nije jednostavno i lako odrediti je
koriste li ili ne koriste antiretrovirusnu terapiju. Obično se
li tuberkuloza zaista neaktivna kod nekoga. Kožni testovi
daju lijekovi za liječenje PCP-a, ali u manjim dozama, i to
kojima se dokazuje da je osoba bila izložena bacilu TBC-a
kotrimoksazol (Bactrim) u dozi od 160 mg na dan ili triput
nisu pouzdani kod HIV-pozitivnih osoba čiji je broj CD4
tjedno, a mogu se koristiti i ostali gore navedeni lijekovi.
ispod 400/mm³.
Ti su lijekovi profilaksa i za toksoplazmozu i za bakterijske
Ako postoji aktivna tuberkuloza, uzročnik se može uzgojiti
infekcije. Vrstu lijeka i točnu dozu propisuje vaš liječnik.
u laboratoriju iz uzoraka ispljuvka ili iz uzorka krvi i rezul-
Profilaksa se može sigurno ukinuti kada poraste broj CD4
tat je točan ako je pozitivan, ali ako je negativan, to nije
preko 200 kao uspješan odgovor na primjenu antiretrovi-
potpuno siguran nalaz i može se dogoditi da promakne ak-
rusnih liiekova.
tivna tuberkuloza. Za dijagnozu plućne tuberkuloze važno
je napraviti i rendgensku snimaku pluća. TBC se dokazuje
Tuberkuloza (TBC)
i kulturama uzoraka dobivenih punkcijom ili biopsijom
U mnogim dijelovima svijeta TBC i HIV-infekcija idu jedna
limfne žlijezde, jetre, koštane srži. Trenutačno ne postoji
s drugom. Tamo gdje je rasprostranjena jedna infekcija,
jednostavan i jeftin test krvi za otkrivanje TBC-a.
obično je rasprostranjena i ova druga. Tuberkuloza se češće
::: Liječenje: Liječenje TBC-a podrazumijeva 2 mjeseca
javlja, dosta je ozbiljnija i teže se liječi kod HIV-pozitivnih
liječenja kombinacijom 4 antibiotika (npr. izoniazid, rifam-
osoba. TBC također može ubrzati napredovanje same
picin, pirazinamid i etambutol), nakon čega treba nastaviti
HIV-infekcije jer stimulira aktiviranje CD4 stanica, a HIV se
terapiju još 4 mjeseca kombinacijom 2 antibiotika (npr.
izoniazid i etambutol).
Posvećenost uzimanju te terapije jako je važna pa je zato
Je li antiretrovirusna terapija ista i kod osoba
koje imaju i TBC?
nekad neophodno da medicinska sestra ili drugi zdravstveni radnik nadgledaju pijenje lijekova kako bi bili sigurni
Uzimanje antiretrovirusne terapije preporučuje se svakome
da je svaka doza uzeta. Iako ćete se osjećati bolje već nakon
tko ima aktivan TBC, čak i ako mu je broj CD4 iznad 200.
nekoliko tjedana liječenja, važno je da lijekove pijete svih 6
mjeseci jer će se u suprotnom:
U kombinaciju se uključuju drugi antiretrovirusni lijekovi
jer postoji interakcija između rifampicina koji je osnova
1.) vratiti infekcija
liječenja TBC-a i nekih antivirusnih lijekova.
2.) razvit će se rezistencija na lijekove za liječenje TBC-a.
Kad se piju lijekovi za TBC, povećava se doza efavirenca
(800 mg je bolje nego 600 mg), mada je jedna od studija
U slučaju da je bacil tuberkuloze rezistentan na standardnu
provedena na Tajlandu pokazala da ovo povećanje doze
terapiju, liječenje traje duže (nekad i dvije godine) i to s
možda i nije potrebno kod osoba koje imaju malu tjelesnu
drugim lijekovima koji su obično manje efikasni.
težinu (manju od 50 kg).
Samo HIV: HIV + TB:
nevirapin + 2 RTI efavirenc + 2 RTI
efavirenc + 2 RTI abakavir + 2 druga RTI
saquinavir + ritonavir + RTI
Efavirenc ne trebaju koristiti trudnice (koje trebaju koristiti pirazinamid u liječenju TBC-a) ili one koje planiraju
trudnoću. Za djecu koja imaju malu tjelesnu težinu
preporučuje se kombinacija abakavir + 2 RTI.
Sažetak interakcije lijekova
::: rifampicin ne bi trebalo uzimati s bilo kojim PI ili nevi-
Oportunističke
infekcije (OI) su
infekcije koje nastaju
jer se oslabljeni imunološki
sustav ne može boriti
protiv uzročnika
oportunističkih
infekcija.
rapinom jer rifampicin smanjuje njihovu količinu u krvi na
vrlo nizak nivo
::: rifabutin ne bi trebalo uzimati s ritonavirom, saquinavirom ili nevirapinom
::: rifabutin interreagira s indinavirom, nelfinavirom, amprenavirom, saquinavirom (Fortovase i Invirase) i efavirencom,
ali doze ovih lijekova mogu se prilagoditi
::: PI povećavaju razinu rifabutina
::: rifampicin može reagirati i s nekim drugim lijekovima
što uključuje d4T, ddI, i 3TC - tako da se rizik od pojave
koje uzimaju PLHIV
brojani antiretrovirusni lijekovi.
::: rizik da će se pojaviti neuropatija povećava se kod osoba
Ponekad lijekovi kojima se liječi HIV-infekcija, posebno kod
koje piju izoniazid i d4T.
osoba koje imaju mali broj CD4 stanica, mogu uzrokovati
Kada treba piti antiretrovirusnu terapiju u
slučaju da postoji i aktivna TBC-infekcija?
povećava kada se istovremeno koristi izoniazid i gore na-
odgovor imunološkog sustava koji komplicira liječenje
TBC-a (kao što je imunološka rekonstitucija).
::: Profilaksa: Uzimanje lijekova za TBC, u smislu
S obzirom na to da postoji samo nekoliko studija koje se
profilakse, preporučuje se samo u posebnim situacijama
bave pitanjem liječenja koinfekcije TBC-a u HIV-infekciji,
::: obično kada osobe dijele životni i radni prostor, članovi
preporuke se temelje na iskustvima stručnjaka.
obitelji često će piti lijekove za liječenje TBC-a ako je kod
Osobe čiji je broj CD4 ispod 100 mogu početi liječenje
nekog od članova obitelji dijagnosticirana aktivan TBC.
TBC-a 2 - 3 tjedna, a zatim početi uzimati antiretrovirusne
Sekundarna profilaksa, s ciljem da se spriječi vraćanje TBC-a
lijekove.
ili da se spriječi reinfekcija drugom vrstom bacila, rijetko se
Osobe čiji je broj CD4 između 100 i 200 obično mogu
preporučuje, i to zato jer se samo liječenje teško podnosi, a
čekati 2 mjeseca od početka uzimanja lijekova za TBC pa
visok je rizik od razvoja rezistencije.
tek onda početi s uzimanjem antiretrovirusne terapije.
::: Daljnja istraživanja: Precizni testovi za TBC bit
Osobe čiji je broj CD4 viši od 200 obično mogu završiti
će dostupni u budućnosti iako se s njihovim razvojem ne
liječenje TBC-a u trajanju od 6 mjeseci pa tek onda krenuti
žuri. To će zaista poboljšati liječenje i njegu HIV-pozitivnih
s antiretrovirusnom terapijom.
osoba koje imaju i koinfekciju TBC-om.
Veoma ozbiljana nuspojava lijeka za TBC izoniazida je per-
Istražuju se i drugi antibiotici i lijekovi.
iferna neuropatija (PN). PN može nastati zbog djelovanja
samog HIV-a, kao i zbog nekih antiretrovirusnih lijekova,
Nastavlja se.....
19
Kristina Duvančić, dipl.soc.radnica
Na dopunsko zdravstveno osiguranje mogu se osigurati
NASTAVAK
zdravstveno osigurane osobe koje su navršile osamnaest
godina, a na taj se način oslobađaju plaćanja sudjelovanja
u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite, tj. ne
PRVA GODINA
S HIV-om
Osnovni vodič
za novodijagnosticirane
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
plaćaju sudjelovanje za bolničko / ambulantno liječenje ili
dijagnostiku u bolnici, ne plaćaju za ortopedska pomagala,
za specijalističke stomatološke usluge, fizikalne rehabilitacije u kući i kod liječenja u inozemstvu. Ukoliko nemate
dopunsko osiguranje, tijekom korištenja zdravstvene zaštite
(osim za dijagnostiku i liječenje vezano uz HIV-bolest), sami
ćete morate snositi troškove istoga koji u ovom trenutku
odgovaraju sljedećim iznosima:
::: laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku na razini
primarne zdravstvene zaštite (15,00 kn)
::: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključivo
i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim
ambulante fizikalne medicine i rehabilitacije (25,00 kn)
::: specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne
Kako ostvariti potrebnu zdravstvenu skrb
zdravstvene zaštite (50,00 kn)
::: ortopedska i druga pomagala (50,00 kn)
::: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te fizikalnu
Potrebnu zdravstvenu skrb možete dobiti u Klinici za infek-
medicinu i rehabilitaciju u kući (25,00 kn po danu)
tivne bolesti u Zagrebu. U Ambulanti 6/1 (radnim danima
od 8 do 15 sati) provode se usluge dijagnostike i liječenja,
::: liječenje u inozemstvu
::: troškove bolničke zdravstvene zaštite (100,00 kn po
ali i psihosocijalna podrška.
danu)
::: stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj
Ako ste zdravstveno osigurani, liječenje ja za vas besplatno
protetici osoba od 18 do 65 godina starosti (1000,00 kn)
::: troškove liječenja HIV-infekcije snosi Hrvatski zavod za
::: stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj
zdravstveno osiguranje, a oslobođeni ste i plaćanja partici-
protetici odraslih osoba starijih od 65 godina (500,00 kn)
pacije (samo za liječenje HIV-bolesti). Uputnica liječnika
::: zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora
primarne zdravstvene zaštite nije potrebna.
primarne zdravstvene zaštite obiteljske (opće) medicine,
ginekologije i stomatologije (15,00 kn)
Dopunsko zdravstveno osiguranje
::: izdavanje lijeka po receptu (15,00 kn).
Vjerojatno ste već upoznati s time da je od 1. siječnja ove
godine u provedbi novi Zakon o dopunskom zdrav-
Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite
stvenom osiguranju, ali vam možda nije jasno kako to
koja se osigurava dopunskim zdravstvenim osiguranjem po
točno izgleda u praksi.
jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstv-
1516,32 kn, odnosno iznimno za osiguranika umirovljenika
- samca 1939,39 kn, mogu ostvariti pravo na plaćanje premije na teret državnog proračuna. U obzir se uzima prihod
svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu.
Učenicima s navršenih 18 godina života, kao i redovnim
studentima, sredstva za plaćanje premije osiguravaju se
u državnom proračunu temeljem potvrde o redovnom
školovanju / studiranju.
Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju i osobe kojima
je priznat status ratnog vojnog invalida Domovinskog rata,
kao i: članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja
Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja Domovinskog rata, hrvatski branitelji
Domovinskog rata s utvrđenim tjelesnim oštećenjem organizma od najmanje 30%.
Kao što je već spomenuto, troškove liječenja HIV-bolesti u
enu zaštitu iznosi 90,20% proračunske osnovice, što iznosi
potpunosti snosi Zavod, tako da je antiretrovirusna terapija,
3000,00 kn (proračunska osnovica za 2009. godinu iznosi
o kojoj će u nastavku biti više govora, za HIV-pozitivne
3326,00 kn).
osobe besplatna.
Cijena police
Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi:
::: 50,00 kn mjesečno za osiguranike umirovljenika s mirovinom nižom od 5108,00 kn
ANTIRETROVIRUSNA TERAPIJA
Kada započeti s antiretrovirusnom terapijom?
::: 80,00 kn mjesečno za osiguranika umirovljenika s mirovinom višom od 5108,00 kn
Liječenje nije samo tretiranje virusa nego osobe u cijelosti.
::: 80,00 kn mjesečno za osiguranika s plaćom ili dohotkom
U obzir se uzimaju svi aspekti koji izgrađuju vaš život i vaše
nižim od 5108,00 kn
zdravlje. U nekim aspektima vašega života medicina ne
::: 130,00 kn mjesečno za osiguranika s plaćom ili dohot-
može puno toga napraviti (možete, na primjer, biti tre-
kom višim od 5108,00 kn.
nutno nezaposleni, zabrinuti oko financija, možda nemate
Za osiguranike osigurane u statusu člana obitelji te za sve
zdravstveno osiguranje…). Nadalje, možete imati zdravst-
druge osiguranike cijena police iznosi 80,00 kn mjesečno.
venih problema neovisno o HIV-infekciji. Možete također
imati kronični hepatitis C (HCV) ili kronični hepatitis B
Ugovor se sklapa na godinu dana, a premija koju plaćate
(HBV), kada odluka o liječenju HCV-a ili HBV-a može utje-
porezna je olakšica.
cati na vaš plan o liječenju HIV-a. Ali, osnovna dva pokazatelja koja ukazuju na to kad je potrebno započeti terapiju
Osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj go-
su broj limfocita CD4 i viremija.
dini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od
Broj limfocita CD4 pokazuje koliko je napredovala HIV-infekcija
Normalan broj CD4 kod odrasle zdrave osobe najčešće
je između 800 i 1100, iako rezultati mogu varirati ovisno
o dijelu dana, umoru i stresu. Velik utjecaj na broj vaših
CD4 mogu imati i infekcije i cijepljenja. Stoga je najbolje da
krv vadite uvijek u približno isto doba dana i ne nekoliko
tjedana po oporavku od infekcije ili od cijepljenja.
350 i više CD4
Ako je broj vaših CD4 iznad 350, rizik da će vaše stanje
progredirati u AIDS je relativno nizak. Broj CD4 od 350 ili
više obično znači da HIV-infekcija nije jako napredovala.
Što je veći broj CD4, to bolje. Ukoliko se broj vaših CD4
konstantno kreće oko 350, znači da je vaš organizam još
uvijek u dobrom stanju te da se biste se trebali dobro boriti
s infekcijama.
Uzimajući u obzir antiretrovirusnu terapiju, trebali biste
znati da su osobe koje su je počele koristiti dok im je
imunitet još bio dobar češće imale dugoročne nuspojave. Stoga bi bilo dobro da, dok je rizik od progresije
bolesti nizak, „odvažete“ te činjenice te, uz konzultaciju s
liječnikom, dobro razmislite o početku uzimanja terapije jer
bi ta odluka mogla utjecati na kvalitetu vašega života. Kod
odluke biste svakako trebali uzeti u obzir i vašu viremiju.
Za mnoge je ljude s visokim CD4 rizik od antiretrovirusne
terapije veći od rizika progresije bolesti.
200 do 350 CD4
Ako se broj vaših CD4 kreće između 200 i 350, rizik od
progresije u AIDS unutar tri godine je značajno veći. To
znači da je HIV donekle progredirao i napravio određenu
štetu vašem organizmu. Doduše, ova je kategorija siva zona
HIV-medicine. Neke ozbiljne bolesti, osobito tuberkuloza i
pneumonia, mogu se dogoditi kada je broj vaših CD iznad
200. Uzimajući u obzir početak korištenja antiretrovirusne
terapije, uspoređujući osobe s CD4 oko 200 s onima čiji je
broj CD4 veći, ustanovljen je da kod osoba koje s terapijom
počnu kasnije (kad im je broj CD4 oko 200) imaju:
nećete biti u stanju boriti se s infekcijama. Morat ćete
::: sporiji rast broja CD4 nakon počinjanja terapije
::: smanjenu sposobnost smanjenja viremije do granice
uzimati posebne lijekove kako biste prevenirali određene
detekcije
započeti s aniretrovirusnom terapijom. S terapijom se ne bi
::: povećanu sposobnost HIV-a da postane otporan na
trebalo odugovlačiti ako su CD4 manji od 200.
terapiju.
bolesti (osobito određeni oblik pneumonije) i odmah
Ukoliko se broj vaših CD4 kreće između 200 i 350, na od-
Viremija pokazuje kako brzo HIV napreduje
luku o počinjanju terapije velik utjecaj imat će vaša viremija
jer, ukoliko je ona visoka, rizik od progresije u AIDS također
Određivanje viremije (količine virusnih nukleinskih kiselina,
je veći.
odnosno virusnih kopija) u mililitru krvi vrlo je važno jer
se temeljem toga i broja limfocita CD4 može procijeniti
200 ili manje CD4
prognoza bolesti.
Ako je broj vaših CD4 manji od 200, to nije dobro. Vaš
Važno je da zapamtite da je pojedinačni nalaz snimka
imunološki sustav je prilično oštećen HIV-om i možda
trenutnog stanja. Ono što je važno je kako se općenito
kreće broj vaših limfocita CD4 te vaša viremija - propadaju
kretanja ovih parametara pomaže vam da dobijete bolju
Svakodnevno uzimanje HIV-terapije:
akcijski plan
sliku svoga zdravstvenog stanja.
Motivacija za svakodnevno pravilno uzimanje HIV-terapije
CD4 su samo pola slike. Drugu polovicu čini vaša viremija,
mora doći od vas. Vi ste gospodar svoga zdravlja. Imate
koja je posebno važna ako su vaši CD4 između 200 i 350 jer
izbor: uzimati tablete ili ne. Ali zapamtite, svaki vaš izbor
će o njoj ovisiti početak uzimanja antiretrovirusne terapije.
ima za vas te za druge određene posljedice.
Bolesti metabolizma i promjene oblika tijela dugoročne nuspojave
Što znači biti suradljiv
Suradljivošću se smatra odgovorno pacijentovo ponašanje
Iako antiretrovirusna terapija donosi brojne koristi, važno
koje je u skladu s liječničkim savjetima. To uključuje:
je da znate nešto i o najčešćim i najjačim simptomima
redovite kontrole, pridržavanje liječničkih savjeta, redovito
(uključujući mučninu kad tek započnete s terapijom).
uzimanje lijekova (pridržavanja propisane učestalosti i
Tijekom liječenja može doći do povećanja masnoća u krvi:
vremena njihova uzimanja), kao i savjeta o prehrani. Izraz
kolesterola i triglicerida te problema sa šećerom u krvi
nesuradljivost znači nepridržavanje navedenog. Bolja
(dijabetes). Ove nuspojave uključuju i metabolički sindrom
suradljivost znači bolji odgovor na terapiju.
i promjene oblika tijela (te su promjene dugoročne i mogu
proći godine da ih primijetite).
Što to znači u stvarnom životu? Prvo da objasnimo što
znači rezistentan (otporan) virus. HIV postaje rezistentan
Postoje različiti tipovi masnoća (lipida) u krvi - kolesterol i
kada nauči kako se oduprijeti lijekovima za HIV. To znači
trigliceridi. Dva su tipa kolesterola: dobri ili lipoprotein ve-
da je prestao biti osjetljiv na lijekove, odnosno da određena
like gustoće (HDL) i loši ili lipoprotein male gustoće (LDL).
kombinacija lijekova nije više učinkovita. Ukoliko ste u
Trigliceridi su treći tip masnoća.
uzimanju lijekova suradljivi više od 95%, virus ne bi trebao
postati rezistentan. Razlog tomu je što je virus gotovo
Ako imate visoku razinu HDL-a, to je dobro. Ali ako imate
uništen tako da ne može razviti rezistenciju.
visoke razine LDL-a ili triglicerida, to je loše.
Velik problem nastaje ako je suradljivost u uzimanju
Inhibitori proteaze mogu uzrokovati značajno povećanje
lijekova između 70 i 95%. Tada u vašem tijelu ima dovoljno
LDL-a i triglicerida, što pridonosi povećanju rizika oboljenja
lijekova koji vrše pritisak na virus. Ako pritisak nije dovoljno
od krvožilnih bolesti te mogućnosti udara. Ako već ionako
jak da smjesta uništi virus, neki od njih će preživjeti. Virus
imate povišene vrijednosti LDL-a ili triglicerida, ili ako vi ili
koji preživi je rezistentan i posebno opasan jer će zauvijek
netko u vašoj obitelji ima problema sa srcem, možda inhibi-
zapamtiti kako se kretati oko antiretrovirusne terapije. Na
tori proteaze neći biti najbolji izbor za vas.
kraju, rezistentan će virus rasti i zamijeniti izvorni virus.
Ukoliko već koristite terapiju, a vrijednosti LDL-a ili triglic-
Znači, morate biti suradljivi više od 95%. Ali, što to znači
erida su povećane, imate mogućnosti izbora. Prva je
u svakodnevnom životu? Ako uzimate terapiju jedanput
promjena vašeg načina prehrane. Jedite manje, ali bolje,
dnevno, maksimalno smijete propustiti jednu dozu. Ako
i reducirajte unos alkohola jer sve zajedno vodi gubitku
pak pijete terapiju dvaput dnevno, rezistencija se ne bi
težine. Ono što vam također može pomoći je svakodnevna
trebala razviti ako propustite tri doze mjesečno, a ako pijete
umjerena tjelesna aktivnost.
terapiju triput dnevno, maksimalno smijete propustiti četiri
li vaši CD4 brzo ili kroz vrijeme ostaju stabilni. Poznavanje
doze. Ali, broj doza ne znači broj dana.
::: Koje su najjače nuspojave svih propisanih lijekova?
Zapamtite da ono što je točno za većinu ne mora biti
točno i za vas. Vaša genetika, spol, način prehrane, stil
života, koinfekcije ili nešto treće čini vas različitim od druge
osobe. Način na koji vaše tijelo reagira na terapiju može biti
potpuno drugačije u usporedbi s nekim drugim.
Mnogi ljudi imaju razdoblje prilagodbe nakon što započnu
s terapijom. To traje oko četiri do šest tjedana dok se vaše
tijelo ne adaptira na nove lijekove. Tijekom tog razdoblja
možete imati glavobolje, mučnine, bolove u mišićima
i povremene vrtoglavice. Ove se nuspojave obično s
vremenom smanjuju ili nestaju. Nemojte zaboraviti da se
neke nuspojave mogu pojaviti uslijed anksioznosti, depresije ili stresa.
U nastavku će biti govora o nekoliko nuspojava koje ćete
vjerojatno iskusiti:
Vaša prva tableta:
Kratkoročne nuspojave
Realno je očekivati određene kratkoročne nuspojave nakon
što započnete s antiretrovirusnom terapijom. A možda
ćete biti te sreće da nuspojave uopće nećete imati. Važno
je da znate što je normalno, a što nije. Mučnina i proljev su
zajednički većini, ali će s vremenom proći. Međutim, osip i
groznica mogu biti upozorenje na neke opasnije situacije.
Ako počnete proživljavati nepodnošljive nuspojave, svakako o tome detaljno obavijestite svog liječnika specijalista.
Važno je znati da su samo u rijetkim slučajevima nuspojave
dovoljno ozbiljne da zahtijevaju medicinsku pozornost.
Zato nemojte ne uzeti terapiju jer izlazite van ili zato što
vam se to ne sviđa. Nuspojave koje osjećate vremenom
će se smanjivati, a ustrajnošću ćete dobiti beneficije: bolje
zdravlje i dulji život.
Nemojte brinuti o svim nuspojavama - samo o najčešćim i
najjačim.
Prije nego započnete s terapijom svakako pitajte svog
liječnika:
::: Koje su najčešće nuspojave svih propisanih lijekova?
Glavobolja
Glavobolja je zajednička nuspojava antiretrovirusne terapije. Možete očekivati glavobolju tijekom razdoblja prilagodbe. Ona najčešće može biti olakšana lijekovima kao što su
aspirin, ibuprofen i sl. Ali prije nego uzmete tabletu protiv
glavobolje svakako provjerite kod svog liječnika specijalista
postoje li određene interakcije između tih lijekova i onih
koje koristite za liječenje HIV-a. Da biste ublažili pulsiranje
u glavi, probajte se odmarati u miru, u zamračenoj sobi i sa
zatvorenim očima. Pokrijte oči hladnim mokrim povezom.
Masirajte bazu lubanje palčevima i nježno masirajte obje
sljepoočnice ili pokušajte s vrućom kupkom.
Pokušajte predvidjeti kad će bol izbiti. Izbjegavajte ili
ograničite namirnice poznate kao okidače glavobolje, osobito kofein (iz kave, čaja, bezalkoholnih pića…), čokoladu,
dodatke hrani, orašaste plodove, luk, tvrde sireve i vinski
ocat.
Mučnina i povraćanje
Ove nuspojave zajedničke su većini i trebale bi se vremenom smiriti. Stalno pak povraćanje može dovesti do
ozbiljnijih zdravstvenih problema, kao što su dehidracija,
kemijski disbalans ili oštećenje grla. Nazovite svog
liječnika ako tijekom dana povraćate u više navrata ili ako
povraćanje ustraje.
Određeni postotak ljudi koji uzimaju abacavir (Ziagen)
Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da ublažite
imaju potencijalno opasnu alergijsku reakciju na njega. To
postojeće tegobe: izbjegavajte vruću, vrlo slatku, aro-
uglavnom razviju unutar dva tjedna od počinjanja s terapi-
matiziranu i masnu hranu, a preferirajte suhu (krekeri,
jom. Međutim, to se može pojaviti i do šest tjedana ili više
prepečenac) te laganu hranu (riža, meko kuhana jaja). Pića
nakon počinjanja. Simptomi ove reakcije uključuju tem-
konzumirajte malim gutljajima - najbolje gazirana pića (npr.
peraturu, osip, kašalj, kratkoću daha ili grlobolju. Ukoliko
Coca-colu) ili čajeve koji mogu smiriti želudac (mentu,
razvijete bilo koji od navedenih simptoma, odmah se javite
kamilicu ili od đumbira).
svom liječniku specijalisti.
Ukoliko mučnina i povraćanje potraju, zamolite liječnika da
Ukoliko ste zbog nekog razloga ikad prestali piti abacavir,
vam propiše neki lijek protiv mučnine.
popričajte sa svojim liječnikom prije nego ga ponovno
počnete koristiti. U rijetkim slučajevima neki su ljudi koji
Proljev
ranije nisu bili alergični imali ozbiljne reakcije kada su ga
Ukoliko imate konstantan proljev, najvažnije je da na-
ponovo počeli koristiti.
doknadite tekućinu i elektrolite (voda, mesne juhe, voćni
sokovi, tvornički proizvedena pića za nadoknadu elektrolita
NEVIRAPINE (VIRAMUNE)
i kalija, banane…).
Najčešća nuspojava kod primjene nevirapina je osip. Uko-
Izbjegavajte kofein, mliječne proizvode te masnu i jako
liko primijetite bilo kakav osip, o tome odmah obavijestite
zaslađenu hranu.
svog liječnika.
Umor
Nastavite dalje
Možete osjećati jak umor koji vas sprječava da radite
Kako će izgledati budućnost za HIV? To je teško reći.
uobičajene svari, i to je zajedničko većini ljudi tijekom
Moguće je da će u našem životu biti pronađen lijek. Do
razdoblja prilagodbe. Možete osjećati fizičku, emocio-
1996. nije bilo efikasne terapije, a sada ih ima mnogo.
nalnu i mentalnu iscrpljenost. Vaše tijelo, osobito ruke i
Gledajući naprijed, teško je predvidjeti što se može dogodi-
noge, može vam se činiti teškim. Također možete imati
ti. Bit će dostupno više istraživanja, stvoreni novi lijekovi,
poteškoća s koncentracijom.
bolje kombinacije s manje nuspojava, bit će izmišljeni
Odmor i san vrlo su važni, ali nemojte spavati previše jer
novi krvni testovi i cjepiva. Stoga nemojte biti obeshra-
to može smanjiti vašu razinu energije. Drugim riječima, što
breni. Dotad nastavite živjeti kao i dosad i pridržavajte se
ćete se više odmarati, više ćete biti umorni. Ukoliko imate
liječničkih savjeta te se ponašajte u skladu sa znanjem koje
problema sa spavanjem, razgovarajte o tome sa svojim
sami posjedujete o HIV-u.
liječnikom. Ukoliko možete, „odrijemajte“ tijekom dana sat
vremena ili manje.
Budite aktivni koliko god to možete. Pokušajte lagano
vježbati (npr. svakodnevno šećite). Pokušajte razvući svoje
obaveze kroz dan, a ako je moguće, neka vam drugi pomognu oko kućanskih i drugih poslova.
Ako umor traje dulje od četiri do šest tjedana, možda ste
anemični. Antiretrovirusni lijek zidovudin (AZT) često
uzrokuje anemiju, posebno kod žena.
Alergijske reakcije na lijekove
ABACAVIR (ZIAGEN)
Literatura:
Grodeck, B. (2007): The first Year HIV, An Essential Guide for the Newly
Diagnosed. New York, Marlowe & Company.
Begovac, J. (2006): Živjeti s virusom humane imunodeficijencije. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.
www.hzzo-net.hr/08_01_03.php
4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08)
5. Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN
7/09)
6. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09)
7. Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN
2/09)
8. Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje
premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
(156/08).
28
dipl. ing. Ana Planinić, Dr.sc. Snježana Židovec Lepej, viši znanstveni suradnik
Molekularna
dijagnostika
infekcije
virusom
hepatitisa B
::: 3. testovi za genotipizaciju HBV-a
::: 4. testovi za molekularnu karakterizaciju mutanti HBV-a.
Virus hepatitisa B
Virus hepatitisa B (HBV) je DNK virus koji se klasificira u
porodicu Hepadnaviridae. Virusne čestice veličine su 42
nm i sastoje se od djelomično dvolančane DNK veličine
Slika 1.: Struktura virusnog hepatitisa B
3200 nukleotida kao i od virusnih proteina (npr. HBcAg,
HBeAg i dr.) i enzima DNK polimeraze koji je odgovoran za
Testovi za kvantifikaciju HBV DNK
umnažanje virusnog genoma.
Danas su nam dostupni standarizirani testovi za kvanti-
HBV se u ljudi najčešće prenosi izravnim kontaktom sa
fikaciju HBV DNK koji su prilagođeni za rutinske kliničke
zaraženom krvi ili tjelesnim tekućinama, primjerice spolnim
laboratorije. Primjenom ovih testova direktno dokazujemo
odnosima bez odgovarajuće zaštite i dijeljenjem pribora
aktivnu replikaciju virusa u serumu ili plazmi zaražene
za intravensko korištenje droge. Nakon akutne infekcije
osobe. Kvantifikacija HBV DNK važna je za praćenje tijeka
ovim virusom, u dijela zaraženih osoba nastaje kronični
bolesti (zajedno s drugim biokemijskim biljezima i drugim
hepatitis B koji u konačnici može uzrokovati oštećenje
kliničkim parametrima) kao i za praćenje učinka antivirus-
jetre i nastanak karcinoma. Valja naglasiti da je kronični
nog liječenja. Nakon započinjanja antivirusnog liječenja,
hepatitis B klinički i laboratorijski heterogena i kompleksna
broj kopija HBV DNK u serumu ili plazmi najčešće se vrlo
bolest koju valja vrlo pažljivo pratiti primjenom modernih
brzo smanjuje, što ima povoljan učinak na ukupni klinički
dijagnostičkih metoda, poglavito onih molekularnih.
status bolesnika. Broj kopija HBV DNK tijekom liječenja
najčešće se analizira u intervalima od 3 do 6 mjeseci.
Molekularna dijagnostika HBV-infekcije
Molekularni testovi za kvantifikaciju HBV DNK najčešće
Molekularni testovi za dijagnostiku HBV-infekcije najčešće
se temelje na načelu lančane reakcije polimerazom (PCR)
se dijele u četiri skupine:
::: 1. testovi za kvantifikaciju HBV DNK
u realnom vremenu ili metodi hibridizacije nukleinskih
::: 2. testovi za određivanje rezistencije HBV-a na antivirusne lijekove
kiselina. U kliničkim se laboratorijima najčešće koriste
potpuno automatizirani testovi kod kojih je mogućnost
netočnih rezultata minimalna.
Genotipizacija HBV-a
potrebno je pažljivo analizirati moguću rezistenciju HBV-a
HBV je virus koji je na molekularnoj razini iznimno het-
na pojedine antivirusne lijekove.
erogen, a varijante virusa, koje se na razini nukleotidne
sekvence razlikuju za najmanje 8%, nazivamo genotipo-
U zaključku valja istaknuti da nam moderne molekularne
vima. Za sada razlikujemo osam različitih genotipova
metode omogućavaju praćenje virusne replikacije, rezisten-
HBV-a, od kojih su u Europi najčešći genotipovi A i D. Iako
cije virusa na lijekove i molekularnu karakterizaciju HBV-a u
genotipizacija HBV-a nije dio svakodnevnih dijagnostičkih
osoba koje žive s HIV-om.
postupaka, ona je ipak značajna u predterapijskoj obradi
bolesnika koji su kandidati za liječenje interferonom alfa.
Danas su nam dostupni standarizirani molekularni testovi
za genotipizaciju HBV-a koji se najčešće temelje na PCRmetodi i na metodi sekvenciranja nukleinskih kiselina.
Slika 2.: Grafički prikaz trakica za genotipizaciju HBV-a.
Linije predstavljaju oligonukleotidne probe specifične za
kontrole i svaki genotip.
Određivanje rezistencije HBV-a na antivirusne lijekove
Rezistencija HBV-a na antivirusne lijekove najčešće nastaje
zbog nedostatne koncentracije lijekova koji sprječavaju
umnažanje virusa. Ukoliko se u bolesnika tijekom liječenja
otkrije aktivna virusna replikacija, vjerojatno je došlo do
nastanka rezistencije virusa.
Molekularnim testovima možemo vrlo brzo otkriti postojanje mutacija vezanih s rezistencijom HBV-a na različite
antivirusne lijekove, primjerice lamivudin, adefovir, telbivudin, entekavir i tenofovir.
Koinfekcija HBV-om u osoba koje žive
s HIV-om
Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, od oko
350 milijuna osoba u svijetu koje imaju kroničnu HBVinfekciju, njih čak oko 3,5 milijuna istovremeno je zaraženo i
HIV-om (WHO, 2008).
S obzirom na to da osobe s HIV/HBV koinfekcijom imaju
dvije kronične virusne infekcije, klinički tijek hepatitisa i rizik
od nastanka ciroze odnosno hepatocelularnog karcinoma
u koinficiranih bolesnika veći je u usporedbi s bolesnicima
koji nemaju HIV-koinfekciju.
Praćenje aktivne replikacije HBV-a u osoba s HIV/HBV
koinfekcijom danas je dio preporučenih dijagnostičkih
postupaka. S obzirom na to da neki antivirusni lijekovi
djeluju i na HIV i na HBV, u osoba s HIV/HBV infekcijom
32
Željana Mićić
Treba li HIV
zakonom
zabraniti?
Prenošenje HIV-a
može se tretirati kao
kriminalni čin samo
kad pojedinac to
čini svjesno i u zloj
namjeri.
Na sam Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, Institut otvoreno
društvo objavio je studiju Deset razloga protiv kriminalizacije izlaganja HIV-u ili prenošenja HIV-a. U kakvom su
odnosu zakonodavstvo i infekcija HIV-om?
Institut otvoreno društvo smatra da je pitanje kriminalizacije prenošenja HIV-a od podjednake važnosti u svim
zemljama svijeta, bez obzira na njihov stupanj razvijenosti ili
postotak zaraženih HIV-om. Naime, posljednjih godina se
u zemljama Afrike, Latinske Amerike i Karipskog područja
donose posebni zakoni kojima se kažnjava izlaganje virusu
HIV-a ili njegovo prenošenje. Istovremeno, u europskim
zemljama i u Sjevernoj Americi koriste se postojeći zakoni
kako bi se tužili ljudi koji su prenijeli HIV ili izložili druge
riziku od zaraze.
Čemu takvi zakoni? Oni su jedan od načina na koji vlade
zemalja s visokim postotkom zaraženih pokušavaju odgovoriti na problem epidemije HIV-a, nakon što su se brojni
programi prevencije pokazali neuspješnima. U nekim
zemljama Afrike mnoge su žene zaražene HIV-om tijekom
silovanja ili od partnera koji su im lagali da nisu zaraženi, pa
se njihova prava i sigurnost pokušavaju zaštititi zakonom.
Ipak, uz sve ove razloge, Institut otvoreno društvo smatra
da kriminalizacija HIV-a nije dobar potez jer niti sprječava
nove infekcije, niti štiti žene i ostale riziku izloženije skupine.
Evo deset razloga koje navode u korist toj tezi, a koje su
podržavaju i vodeće organizacije vezane uz ljudska prava,
prava žena i oboljelih od HIV-a:
Prenošenje HIV-a može se tretirati kao kriminalni čin samo
kad pojedinac to čini svjesno i u zloj namjeri.
U ovakvim rijetkim slučajevima mogu se primijeniti
postojeći kazneni zakoni (poput zakona o nanošenju tjelesnih ozljeda), što je bolje rješenje nego da se donose novi
zakoni, koji se specifično odnose na HIV. Nažalost, većina
oboljelih od HIV-a nisu ni svjesni svog stanja, nemaju informacije o tome kako se HIV prenosi ili strahuju da će zbog
svoje bolesti biti izloženi diskriminaciji, nasilju, izopćenju
iz društva. Kažnjavanje prestrašenih ljudi nikako neće
pozitivno djelovati na društvo. Umjesto na kazneni zakon,
vlasti bi se trebale pozabaviti integriranjem HIV-oboljelih
u zajednicu, promicanjem sigurnog seksa te ukidanjem
stigme i diskriminacije.
Kažnjavanje ne smanjuje postotak zaraženih.
Da bi se smanjila epidemija HIV-a trebalo bi potaknuti velik
Kazneni zakoni o HIV-u primjenjuju se nepravedno, selektivno i neučinkovito.
broj ljudi da prakticiraju siguran seks, koriste sterilan pribor
Na udaru takvih zakona češće se nađu ionako margin-
i suzdržavaju se od rizičnih ponašanja – što se neće postići
alizirane i/ili rizične skupine, koje su već stigmatizirane i
nikakvim kaznenim zakonima. Kažnjavanje pojedinaca
diskriminirane. Mnoga suđenja odvijaju se uz nedostatak
neće ga spriječiti od sličnog ponašanja u budućnosti nego
dokaza, nedovoljne znanstvene dokaze ili uz grubo
će samo zastrašivanjem dovesti do toga da veći broj ljudi
narušavanje privatnosti (kao dokazi se koriste medicinski
taji svoj HIV-pozitivan status.
kartoni).
Primjena kaznenog zakona šteti prevenciji.
ako nisu znali da su zaraženi, ne mogu biti kažnjeni, a može
Kazneni zakoni o HIV-u ignoriraju važnost
prevencije.
stvoriti i nepovjerenje u zdravstvene institucije i djelatnike
Vlade moraju pokazati političku volju da suzbiju epidemiju
- ako dođe do sudske parnice, oni mogu biti pozvani kao
HIV-a putem prevencije, a ne kroz represivne mjere. Zbog
svjedoci.
velikog utjecaja vjerskih zajednica, politički vrhovi često od-
Kažnjavanje može obeshrabriti ljude da se testiraju, jer -
bijaju primjenjivati dokazano učinkovite metode prevencije
Kriminalizacija potiče strah i stigmu.
(seksualni odgoj u školama, na primjer) i priklanjaju se
Već se 30 godina u borbi protiv HIV-a naglašava važnost
rješenju kroz kazneni zakon koje je “manje kontroverzno”.
skidanja stigme s bolesti i promiče se afirmativan stav.
Umjesto da donosi zakone koji kriminaliziraju prenošenje
Kriminalizacija potiče predrasudu da su ljudi koji žive sa
HIV-a, zakonodavna vlast bi se trebala usmjeriti na reformu
HIV-om nemoralni, opasni zločinci, a ne dostojanstvena
zakona koji onemogućavaju prevenciju HIV-a i njegovo
ljudska bića koja imaju svoja prava.
liječenje.
Umjesto da štiti žene, kazneni zakon ih samo dodatno
Zakon može biti moćno oružje u borbi protiv HIV-a, ali
ugnjetava.
samo ako ga se koristi da bi se ugroženim skupinama
Neke interesne grupe forsiraju donošenje kaznenog zakona
omogućio pristup testiranju, liječenju i prevenciji. Zakoni
o HIV-u u nadi da će on zaštiti žene od seksualnog nasilja
bi se trebali koristiti da se žene i djeca zaštite od spolnog
– što nije slučaj. Žene su zbog poroda češće u doticaju s
nasilja, da se olakša distribucija prezervativa, da se educira
zdravstvenom skrbi zbog čega su i svjesnije svog spolnog
mladež, da se dekriminalizira prostitucija i korištenje droga
zdravlja – u slučaju kriminalizacije HIV-a može ih se dovesti
itd.
u nezavidan položaj da izbjegavaju liječnike. Također
mogu biti i optužene zbog prenošenja HIV-a djeci tijekom
poroda.
Zakoni koji kriminaliziraju HIV često se preopćenito
primjenjuju i kažnjavaju ponašanja koja to ne zavrjeđuju.
Na primjer, neki zakoni propisuju da HIV-om zaražene
osobe moraju obavijestiti sve s kojima dolaze u “seksualni
kontakt” o svom statusu. To znači da ih se može kazniti jer
nisu otkrili da imaju HIV prije poljupca ili nekog drugog
ponašanja kojim se ne prenosi HIV. Kažnjavaju se čak i ljudi
koji nisu otkrili svoj status, ali su koristili zaštitu, žene koje
ostanu trudne ili doje djecu, a znaju da imaju HIV i tako
dalje.
U borbi protiv HIV-a najučinkovitiji je pristup
temeljen na ljudskim pravima.
Kriminalizacija prenošenja HIV-a prijeti ljudskim pravima
oboljelih. Tek kad im bude zajamčeno osnovno pravo na
zaštitu dostojanstva, oboljeli će početi otvoreno govoriti
o HIV-u i ponašati se odgovorno prema svojoj okolini.
Također, svi imamo pravo na potpunu i istinitu informaciju
o HIV-u, život bez nasilja, pravo na pravedno suđenje,
zaštitu od diskriminacije… Samo kad su ovi preduvjeti
ispunjeni, možemo se nadati zdravijem i odgovornijem
društvu u cijelosti.
Izvor: www.soros.org
36
Tomislav Beganović
Studijsko
Putovanje
u Sjedinjene
Američke
Države
International visitor
program na temu HIV/
AIDS education and
prevention na poziv
Veleposlanstva SAD-a u
Hrvatskoj, a pod pokroviteljstvom State departmenta SAD-a.
U periodu od 11.11. do 6.12.2008. sudjelovao sam u programu International visitor program na temu HIV/AIDS
education and prevention na poziv Veleposlanstva SAD-a
u Hrvatskoj, a pod pokroviteljstvom State departmenta
SAD-a.
Program se sastojao od sudjelovanja na različitim aktivnim
sastancima s ljudima iz područja HIV/AIDS edukacije i prevencije na području SAD-a iz državnih, lokalnih i nevladinih
organizacija. U programu je sudjelovalo 19 zemalja: Bjelorusija, Bocvana, Burma, Hrvatska, Ekvador, Egipat, Estonija,
Gaza, Gana, Hong Kong, Indija, Malavi, Nepal, Kina, Peru,
Rumunjska, Sirija, Tanzanija te Trinidad i Tobago.
Posjeti su organizirani u nekoliko većih američkih gradova:
Washington, San Francisco, New Orleans, Pittsburgh i
Atlanta.
Prije samih posjeta, u glavnom gradu SAD-a, Washington D.C., bili smo upoznati s općim činjenicama o samim
Sjedinjenim Američkim Državama, koja je površinom treća
zemlja na svijetu, a također i po broju stanovnika (305 671
000 stanovnika). Sjedinjene Američke Države ponose se
najstarijim pisanim ustavom na svijetu, a po danas važećem
sastoje se od 50 država s ograničenom autonomijom u
kojima savezni zakoni imaju veću težinu od zakona pojedinih država, te jednog saveznog područja. U nadležnost
federacije spadaju sljedeća područja (spomenuta su
najvažnija):
::: obrana federacije (vojska)
::: vanjski poslovi
::: porezi (na saveznoj razini)
::: monetarni sustav
::: poštanska služba.
Sva ostala područja pokrivena su na lokalnoj, odnosno na
monopola. Jedina njihova uloga je držati balans između
državnoj razini, što ponekad zvuči komplicirano, ali nije.
proizvođača i zaštite pojedinca kao potrošača.
SAD se sastoji od 50 država (posljednje su u sastav ušli
U SAD-u veliku ulogu ima nevladin sektor, a trenutno je
Havaji i Aljaska) koje funkcioniraju kao zasebne države.
registrirano više od milijun udruga. Na unutrašnje prob-
Svaka država ima svoj zakon, vladu, zastavu i legislativu
leme u državi reagira nevladin sektor, koji radi istraživanja i
koju biraju stanovnici pojedine države. Svaka država ima i
snima situaciju te na djelotvoran način nudi rješenja lokal-
guvernera koji je izvršna vlast te sudstvo koji su neovisni od
nim ili državnim vlastima kako najbolje i najefikasnije riješiti
drugih država.
gorući problem na lokalnom području. Mnoge udruge
Dakle, školstvo, edukacija, policija i zdravstvo riješeno je na
udružuju se u mreže od zajedničkih interesa te zajednički
lokalnoj razini.
vrše pritisak, koji je uvijek djelotvoran, na lokalnu ili
državnu vlast kako bi se određeni problemi što prije riješili.
Kako se u SAD-u poštuje individualnost, sve stvari od
političkog interesa riješene su na lokalnoj razini. Zato su
Amerikanci su ljudi koji su u svojim razmišljanjima jednos-
u SAD-u najvažniji lokalni izbori kako bi se lakše i bolje
tavni i koje nije briga što se događa izvan granica njihove
mogli kontrolirati lokalni djelatnici i kako bi se lakše mogla
zemlje. Jedina njihova reakcija je na velike svjetske prob-
rješavati određena lokalna pitanja. Kako smo već napisali, u
leme (rat, glad, bolesti….) na koje reagiraju potporom, ali
SAD-u je najjača i najvažnija točka gledanja individualnost, i
isto tako očekuju od same Vlade SAD-a (koja se najviše
na toj se činjenici temelji sve. Vlada SAD-a danas ima veliku
bavi vanjskom politikom) da što prije pokuša riješiti goruće
ulogu u međunarodnoj politici i odnosima, ali njihova je
svjetske probleme.
uloga u zemlji ograničena.
U ovom smo članku malo približili funkcioniranje SAD-a, a
Vlada nema nadzor nad medijima ni u zdravstvenom
u sljedećem ćemo se pozabaviti problemom HIV/AIDS-a
sustavu jer su ti sustavi privatizirani. Nadalje, Sjedinjene
i radu državnih, lokalnih i nevladinih organizacija u pet
Američke Države nemaju ministarstvo kulture, jer se
različitih država, te spomenuti one koji su svojim radom,
kultura smatra proizvodom individualnosti. Novi koraci
na neki poseban način, uspjeli privući moju pozornost na
Vlade SAD-a su smanjiti svoj utjecaj u ekonomiji, jer vrijedi
ovom putu.
mišljenje da je slobodna ekonomija jedini put sprječavanja
39
Ivana Crnčić, dipl. ing
SOS telefon
Velik broj pitanja odnosio se na i simptome HIV-infekcije.
Takva pitanja najčešće su bila postavljana od strane osoba
koje su nedavno imale rizičan odnos te su bile u strahu od
moguće infekcije.
Besplatna HIV SOS telefonska linija započela je s radom
Nadalje, prema učestalosti, velik broj pitanja odnosio se
uoči 1.12.2007. godine. Kroz rad udruge i Centra za testi-
na trajanje window perioda, odnosno broj dana koje je
ranje i savjetovanje pri klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran
potrebno pričekati od rizičnog odnosa pa do testiranja,
Mihaljević“ već je i prije uočena potreba za pružanjem
kako bi rezultati bili točni.
ovakve vrste usluge i potpore.
Često su postavljana pitanja u vezi načina transmisije
Ova linija namijenjena je pružanju potpore HIV-oboljelim
HIV-a, rizika pri svakodnevnim socijalnim kontaktima ili u
osobama u kriznim situacijama, savjetovanju te upućivanju
suživotu s HIV+ osobom.
na mogućnosti korištenja psihološke pomoći, socijalne
U vezi testiranja postavljena su još neka pitanja, najčešće u
skrbi te pravnog savjetovanja ili liječenja. Također, ustanov-
vezi same procedure testiranja i pokazatelja koji govore da
ljena je i potreba za pružanjem informacija široj populaciji
je testiranje uopće potrebno.
kojoj je ovim putem omogućen vrlo jednostavan pristup
Nešto rjeđe, no ipak su se ponavljala i pitanja o životu
informacijama o mogućnostima i potrebama testiranja,
virusa van tijela, rizicima pri odnosu sa seksualnim radni-
liječenju te o samoj HIV-bolesti i AIDS-u.
cama, transmisiji HIV-a dodirom ili poljupcem.
Kroz godinu dana primljeno je više od 300 poziva, svaki
Prema svim postavljenim pitanjima zaključeno je da je šira
je zabilježen te su uočena najčešća pitanja te nedostaci u
populacija Hrvatske još uvijek nedovoljno informirana te
znanju opće populacije. Kroz primljene pozive zaključili
da je HIV SOS linija u potpunosti opravdala svoj rad.
smo da razina znanja još uvijek nije dovoljno visoka te da u
našem društvu još uvijek postoje predrasude te zablude u
vezi načina transmisije ove bolesti. Velik broj ljudi navodio
je obične socijalne kontakte kao moguće izvore infekcije
HIV-om te je vrlo često uočeno pomanjkanje osnovnog
znanja o HIV-bolesti i AIDS-u te načinima transmisije.
Također, više je HIV+ osoba zatražilo pomoć ili savjet, te su
upućeni na daljnje savjetovanje, liječenje ili traženje pravne
pomoći.
Najveći broj pitanja odnosio se na podatke o ustanovama
u kojima je moguće obaviti testiranje. Najveći broj poziva
primljen je iz manjih gradova i mjesta, u kojima centri za
testiranje ne postoje.
Nakon toga, mnogo se pitanja odnosilo na rizike transmisije HIV-a pri oralnom spolnom odnosu. Većina osoba nije
bila upoznata s rizicima pri ovakvoj vrsti odnosa.
Najčešće
postavljana
pitanja
41
Ivana Crnčić, dipl. ing
20-godišnjica
Svjetskog dana
borbe protiv
AIDS-a
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 2008. godine obilježen je
20. put. Obilježavanje 1. prosinca kao svjetskog dana borbe
protiv pandemije uzrokovane virusom HIV-a namijenjeno
je podizanju svijesti o njenom postojanju te činjenici da još
nije završila niti u jednom dijelu svijeta.
Ideja za obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
potekla je od Jonathana Manna, direktora Globalnog
programa za AIDS pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji
(WHO). Nadalje, koncept je podržan na Svjetskom skupu
ministara zdravstva za prevenciju AIDS-a 1988. te na 4.
međunarodnoj konferenciji o AIDS-u. Svjetska zdravstvena
organizacija proglasila je 1. 12. 1988. prvim Svjetskim danom borbe protiv AIDS-a. Opća skupština UN-a formalno
je prepoznala ovaj događaj u listopadu 1988. te je on od
tada prihvaćen i podržan od strane vlada, međunarodnih
organizacija te dobrotvornih organizacija diljem svijeta.
Tijekom prve dvije godine Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
najviše se usredotočio na djecu i mlade ljude, no kako HIV
i AIDS pogađaju sve generacije, kritiziran je takav pristup
tom problemu. Ipak, takve teme privukle su pozornost
na epidemiju, barem malo pomogle iskorijeniti stigmu
vezanu uz tu bolest te u prepoznavanju tog problema kao
obiteljske bolesti.
2004. godine World AIDS kampanja (World AIDS Campaign) postala je nezavisna organizacija.
Od početka obilježavanja pa do 2004. UNAIDS je vodio
kampanju Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a birajući
godišnje teme zajedno s ostalim globalnim zdravstvenim
organizacijama.
Od 2004. temu određuje komisija World AIDS kampanje
nakon opsežnih konzultacija s pojedincima, organizacijama
i vladinim agencijama uključenim u prevenciju i liječenje
HIV/AIDS-a. Za svaki 1. 12. od 2005. do 2010. tema će biti
Zaustavite AIDS. Održite obećanje. (Stop AIDS. Keep the
Promise.) s godišnjom podtemom. Naslovna tema nazvana je tako da bi se politički lideri potaknuli na održanje
obećanja za postizanje univerzalnog pristupa prevenciji,
terapiji, skrbi i podršci do 2010. godine.
Obilježavanje 1. prosinca
kao svjetskog dana borbe
protiv pandemije uzrokovane virusom HIV-a namijenjeno je podizanju svijesti
o njenom postojanju te
činjenici da još nije
završila niti u jednom
dijelu svijeta.
1. 12. 2008.
Teme Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
::: 1988 Komunikacija
::: 1989 Mladi
::: 1990 Žene i AIDS
::: 1991 Podijelimo izazov
::: 1992 Obaveza zajednice
::: 1993 Akcija
::: 1994 AIDS i obitelj
I ove godine HUHIV je obilježio Svjetski dan borbe pro-
::: 1995 Zajednička prava, zajedničke odgovornosti
tiv AIDS-a već tradicionalnim aktivnostima. Tijekom 11.
::: 1996 Jedan svijet. Jedna nada
mjeseca provedena je humanitarna akcija sa DM-om. U
::: 1997 Djeca koja žive u svijetu s AIDS-om
::: 1998 Snaga za promjene: Svjetska AIDS kampanja s mladima
::: 1999 Slušaj, uči, živi: Svjetska AIDS kampanja sa djecom i mladima
::: 2000 AIDS: Muškarci čine razliku
::: 2001 Meni je stalo. A tebi?
::: 2002 Stigma i diskriminacija
svim DM-ovim prodavaonicama dio novaca od kupovine
kondoma odvojen je kao doprinos za podržavanje rada
udruge.
Na Preradovićevom trgu 3 je dana bio postavljen šator u
kojem su volonteri CroMSIC-a i HUHIV-a dijelili prigodne
materijale te davali informacije zainteresiranim prolaznici-
::: 2003 Stigma i diskriminacija
ma, a sam 1.12. obilježen je velikim rock koncertom u
::: 2004 Žene, djevojke, HIV i AIDS
Tvornici. Nastupili su Beatles Revival band,
::: 2005 Stop AIDS. Zadržite obećanje
PipsChip&Videoclips, Vatra, Ramirez i Massimo.
::: 2006 Stop AIDS. Zadržite obećanje – odgovornost
::: 2007 Stop AIDS. Zadržite obećanje – vodstvo
I ove godine MSD Hrvatske podržao je obilježavanje ovog
::: 2008 Stop AIDS. Zadržite obećanje – povedi – osnaži – dopremi
svjetski važnog dana.
46
NOVOSTI
“Unzine” izložba
predstavljao radove raznih internacionalnih autora/ica koji
su u njima problematizirali neke od tema o kojima se u
časopisu moglo čitati: ljudska prava, globalizacija, religija,
dikriminacija, ekologija...
Gliptoteka HAZU / Galerija IV.
Medvedgradska 2, Zagreb
17. - 26. 11. 2008.
Rafaela Dražić (Hrvatska)
Thomas Keeley (SAD)
Damien Poulain (Engleska)
Deborah Sengl (Austrija)
Hector de Gregorio (Španjolska)
Sarah Maple (Engleska)
John Fekner (SAD)
Slang International (Njemačka)
Delaware (Japan)
Oliver Bishop (Engleska)
Ove godine po prvi put, kao dio aktivnosti povodom
Svjetskoga dana borbe protiv AIDS-a, organizirali smo
izložbu u suradnji s dizajnericom vizualnih komunikacija
Rafaelom Dražić kako bi se na originalan i zanimljiv način
još više približili ciljanoj skupini te pokazali da se društveno
angažirane teme mogu obraditi kroz različite sfere.
Nadamo se da će ova izložba prerasti u kontinuirani
događaj te da ćemo u suradnji s Rafaelom tijekom godine
osmisliti i organizirati još mnogo ovako originalnih projekata.
Unzine (www.unzine.org) je mjesečni internetski
distribuirani časopis za izražavanje manjinskoga mišljenja u
PDF-u koji donosi članke na različite teme, obično zanemarene od mainstream medija.
Osmislila ga je i pokrenula Rafaela Dražić koja je i njegova
glavna urednica i dizajnerica. Svakoga mjeseca časopis je
Selekciju tih radova prikazala je ova izložba skupa s ilustracijama i layoutima pojedinih brojeva.
“Nadam se da će oni umorni od dizajna vidjeti i osjetiti
kako je moguće stvarati djela koja su ljudima izazov, koja
govore istinu kakvu vidite. A onima koji o dizajnu znaju
jako malo pokazati da on nije samo komercijalna aktivnost,
nego da može odigrati vitalnu ulogu u kulturi i društvu. “
- Jonathan Barnbrook, grafički dizajner
www.barnbrook.net
50
T. Nemeth Blažić, dr. med.
Stop HIV/AIDS –
znanje
pobjeđuje!
Edukativna
računalna igra
djeci, a druga odraslima. Na kraju igre sudionik može vidjeti
top-ljestvicu i svoje mjesto na njoj.
Osim edukativnog, igra ima i nagradni karakter. Tako će
prvih 30 sudionika koji iz prve odgovore na točno postavljena pitanja dobiti prigodne nagrade (majice, trakice za
mobitele, privjeske za ključeve). Ipak, cilj igre je kroz zabavan način pružiti sudionicima pristup informacijama kojima
će steći znanje i povećati svijest o brizi za svoje zdravlje. U
nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo i članovi njihovih obitelji. Rezultati nagradne igre bit će objavljeni na portalu www.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru programskih aktivnosti Rada Centara za dobrovoljno, anonimno i
besplatno testiranje na HIV u 2008. godini uz financijsku
potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavio
nagradnu edukativnu online računalnu igru HYPERLINK
“http://www.javno.com/games/stop-aids.php” Stop HIV/
AIDS.
Interaktivna online računalna igra postavljena je u svrhu
edukacije o rizicima i načinima zaštite od HIV-infekcije
i drugih spolnoprenosivih bolesti, informiranja javnosti
o mogućnosti dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog
savjetovanja i testiranja na HIV, te promocije rada i usluga
CST-centara u Hrvatskoj. Postavljanjem interaktivne igre na
naš portal predstavili smo sadržaj o HIV-infekciji i AIDS-u
kroz igru. Igra je namijenjena edukaciji i odraslih i djece, i
vjerujemo da će svatko naučiti ponešto.
Igra je objavljena na slijedećim web-portalima:
::: www.zdravlje.hr
::: www.knjigice.hr
::: www.javno.hr
Cilj igre je u najkraćem mogućem vremenu i sa što više
točnih odgovora doći do labirinta. Kako se krećemo kroz
labirint, tako se igraču postavljaju pitanja s ponuđenim
odgovorima.
Igra se sastoji od dvije grupe pitanja, jedna je namijenjena
zdravlje.hr.
Izradu računalne igre sufinanciralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske u okviru preventivnog Programa rada Centara za dobrovoljno, anonimno
i besplatno testiranje na HIV. Igru je prema predloženom
scenariju izradio Info izlog d.o.o. Nagrade osiguravaju:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i
HUHIV- Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a.
Više o igri možete saznati na web-portalu zdravlje.hr:
www.zdravlje.hr/clanak.php?id=13401
51
HIV/AIDS kutak
Što je AIDS i otkuda se pojavio?
trudnoće i porođaja s majke na dijete.
HIV se nalazi u krvi, spermi i vaginalnom sekretu zaražene osobe u
AIDS je engleska kratica za Acquired Immunodeficiency Syndrome,
količini dovoljnoj da zarazi druge osobe. Ako tijekom spolnog
što znači sindrom stečenoga nedostatka imuniteta (otpornosti).
odnosa dođe do kontakta sluznice (npr. sluznice rodnice, penisa,
SIDA je francuska kratica koja u prijevodu znači isto - sindrom znači
rektuma ili sluznice usne šupljine) s krvi, spermom te cervikalnim i
da postoji skup određenih znakova bolesti, stečeno znači da je to
vaginalnim sekretom zaražene osobe, moguć je prijenos HIV-a. In-
stanje koje se dobiva tijekom života, za razliku od prirođenih stanja,
fekcija se na taj način može prenijeti s muškarca na ženu i sa žene na
a imunodeficijencija (nedostatna otpornost) ukazuje na pojavu
muškarca, kao i izmedu muškaraca u homoseksualnom odnosu.
oštećenja obrambenih snaga, imunološkog sustava. Prema tome,
Drugi važan put prijenosa je preko krvi. Najčešće je riječ o intraven-
AIDS je stanje u kojem je došlo do takvog slabljenja imuniteta da
skim ovisnicima koji upotrebljavaju zajednički pribor (igle i šprice)
se javljaju određene bolesti koje inače u imunološki zdravih ljudi
za ubrizgavanje droge.
ne viđamo. Suvremena povijest AIDS-a počinje objavljivanjem rada
Mogućnost zaraze putem transfuzije krvi i krvnih derivata danas
o učestalom pojavljivanju neobičnih infekcija u homoseksualaca u
je u zemljama gdje se rutinski testiraju darivatelji krvi i plazme go-
SAD-u 1981. godine. Postoje mnoge teorije o podrijetlu AIDS-a,
tovo nemoguća. Prijenos HIV-a moguć je presađivanjem organa i
no niti jedna do sada nije znanstveno potvrđena. Moguće je da je
umjetnom oplodnjom, no testiranjem darivatelja organa i sperme
HIV prisutan u svijetu već desetljećima ili čak stoljećima u obliku u
taj rizik praktično više ne postoji.
kojem ne uzrokuje nikakvu bolest, te da se tek nedavno promijenio
Ako zdravstveni radnici nepažljivo rukuju iglama pa se ubodu na
u uzročnika bolesti.
iglu koja je prethodno rabljena u zaraženih bolesnika, može također
Pitanje podrijetla HIV-a od znanstvenog je interesa. No, važnije od
doći do zaraze HIV-om.
toga su sljedeće činjenice:
Treći put prenošenja je tijekom trudnoće, kada se sa zaražene ma-
HIV-bolest bit će dio naše svagdašnjice sljedećih desetljeća čak i u
jke infekcija prenosi na dijete. Smatra se da do prijenosa infekcije
slučaju brzoga pronalaska lijeka ili cjepiva; danas postoji mogućnost
najčešće dolazi pri kraju trudnoće i tijekom porođaja, no opisane
da se osobnim, socijalnim, nacionalnim i međunarodnim mjerama
su i infekcije preko majčinoga mlijeka.
spriječi širenje HIV-a.
Osnovne činjenice o HIV-bolesti
Kojim se putem HIV ne prenosi?
HIV-bolest je kronični progresivni proces koji počinje ulaskom virusa
::: Ne prenosi se rukovanjem, grljenjem i drugim uobičajenim
humane imunodeficijencije (HIV) u krvotok te tijekom vremena
međuljudskim kontaktima.
dolazi do postupnog uništavanja imunološkoga sustava. AIDS/SIDA
::: Ne prenosi se kontaktom s predmetima kao što su javne tele-
se javlja u uznapredovaloj i završnoj fazi HIV-bolesti.
fonske govornice, novac, ručke u vlaku, tramvaju ili autobusu.
AIDS je uzrokovan HIV-om. HIV-bolest je zarazna bolest te
zaražena HIV-om obično se ne osjeća bolesnom i godinama nema
::: Ne prenosi se korištenjem javnih zahoda, bazena ili sauna.
::: Ne prenosi se preko posuda za jelo, čaša, ručnika, posteljine.
::: Ne prenosi se šmrcanjem, kašljucanjem i kihanjem.
::: Ne prenosi se uobičajenim pregledom kod liječnika niti
simptome pa može, ne znajući da je zaražena, širiti infekciju.
uobičajenim pregledom i popravkom zubi kod stomatologa.
neizlječiva - djelotvornga cjepiva zasad nema. Od trenutka zaraze
HIV-om do nastupa AIDS-a prođe u prosjeku 10 godina. Osoba
Kako se prenosi HIV?
Tri su glavna puta prenošenja infekcije: spolni, preko krvi i u tijeku
::: Ne prenosi se putem domaćih životinja (preko psa, mačke).
::: Ne prenosi se ubodom insekta.
::: Ne prenosi se darivanjem krvi.
::: Ne prenosi se tijekom uobičajene njege oboljeloga od AIDS-a.
Popis centara za HIV savjetovanje i testiranje
ZAGREB
Referentni centar za HIV/AIDS, Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran
Mihaljević» Mirogojska 8, Zagreb
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 15,30 do 19,00 sati i prva
subota u mjesecu od 10 do 13 sati
Telefon: 01/4678 243
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti - Savjetovalište
za HIV/AIDS, Rockefellerova 12
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 16 do 19 sati i svaka druga (parna)
subota od 10 do 12 sati
Telefon: 01/ 4863 237
Info telefon (od ponedjeljka do petka): 01/ 4683 004 ili 01/ 4683 005
DUBROVNIK
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Branitelja Dubrovnika 41
Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 16 do 18 sati
Telefon: 020/341 082, 020/341 000
KORČULA
Plokata bb, Korčula
Radno vrijeme: utorkom od 11 do 13 sati
OSIJEK
Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije
Franje Krežme 1
Radno vrijeme: ponedjeljkom od 7 do 16 sati, od utorka do četvrtka od
7 do 15 sati
Telefon: 031/225 711 i 031/225 717
PULA
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Nazorova 23
Radno vrijeme: ponedeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati
Telefon: 052/529 017 i 052/529 046
RIJEKA
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
Epidemiološki odjel Krešimirova 52a, Rijeka
Radno vrijeme: srijedom od 12 do 17 sati, ponedjeljkom i četvrtkom od
12 do 15 sati
Telefon: 051/358 798 ili 098/369 844
SLAVONSKI BROD
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,
V. Nazora bb 
Radno vrijeme: utorak i četvrtak od 15 do 16 sati
Telefon: 035/ 447-228
SPLIT
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za epidemiologiju, Ambulanta za AIDS, Vukovarska 46
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati
Telefon: 021/ 539 824, 091/ 88 03 513
Udruga HELP, Mihovilova širina 1, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 15 do 17 sati
Telefon: 021/ 346 664
ZADAR
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 9 do 11 sati
Telefon: 023/300-841
Ulica Don Ive Prodana 12 (kod crkve sv. Šime)
Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 16 do 18 sati
Telefon: 023/318-152
izdavač Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a, HUHIV
Medveščak 9, 10000 Zagreb
T. 01/ 4666655, 4669 042, F. 01/ 4666655,
M. 091 3377113
HIV SOS TEL: 0800 448 767
E. [email protected], [email protected]
www.huhiv.hr
broj žiro-računa
kod PBZ-a 2340009 - 1100195705
naklada 10000 primjeraka (bilten izlazi četiri puta godišnje)
glavna urednica Ivana Crnčić, dipl. ing.
uredništvo Vlatka Matković, prof. defektolog
Tomislav Beganović
Kristina Duvančić, dipl. soc. rad
Dragan Miličić
Željana Mićić
stručni suradnici Josip Begovac, prof. dr. sc.
Snježana Židovec Lepej, dr. sc.
Šime Zekan, dr. med.
Tihana Kniewald, dr. med.
Vlasta Hiršl Hećej, mr. sc. dr
Nada Radin, dr. med.
Rok Čivljak, dr. med.
Ivica Pavić, doc. dr.
Tomislav Maretić, prim. dr.
Duška Grgić, dr. med.
Dragutin Ptiček, dr. med.
Maja Harambašić, dr. sc.
Siniša Zovko, dr. med.
Iva Jovović, dipl. soc. rad.
Dejan Travica
Tomislav Vurušić
Mario Puljiz
Nevenka Mardešić, dr. sc,
Davorka Lukas, dr. med.
Miroslav Lisić, dr. med.
Branko Kolarić, dr. med.
Vlaho Brailo, dr. stom.
Kornelija Gedike, vms.
Slavko Sakoman, prof. dr. sc.
Aleksandar Štulhofer, prof. dr. sc.
Mario Poljak, prof. dr. sc.
Natalija Domljanović, dipl. ing. med. biokem.
Ante Ivančić, dr. med.
Irena Hrstić, dr. med., dr. sc.
Maja Drašković, dr. med.
Vanja Mrša, mr.ph
Zoran Gardašanić, dr.med.
Sanja Macan Galetović, dr.med.
Adriana Vince, doc. dr. sc.
Vitomir Burek, prof. dr.
Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
Ana Planinić, dipl. ing.
lektor Jasmina Sočo
dizajn Rafaela Dražić
tisak Kerschoffset, Zagreb
ovaj broj financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
bilten sufinanciraju Kerschoffset i Radin-Grafika
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva institucija koja financira institucionalnu potporu
stabilizaciji i / ili razvoju Hrvatske udruge za
oboljele od HIV-a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content