close

Enter

Log in using OpenID

Broj 30 - Općina Trnovec Bartolovečki

embedDownload
Godina 16
Broj 30
18. prosinca 2012.
Želimo Vam sretan Božić i uspješnu Novu
2013.
NAŠE NOVINE
1
PRORAČUN OPĆINE U IZBORNOJ 2013. GODINI
RASPOLOŽIVA SREDSTVA POSLOVNIH PRIHODA PRORAČUNA
OPĆINE VRAĆAJU NAS U DALEKU 2006. GODINU
Vjerni čitatelji „Naših novina“ već su primjetili da uz svako Božićno
i Novogodišnje izdanje lista, središnje mjesto posvećujemo planskim
dokumentima naše Općine, posebice proračunu Općine kao dokumentu
koji definira financijsku, socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politiku
naše lokalne zajednice.
Već više godina u tim osvrtima ukazujemo na jednu izrazito
negativnu pojavu u našem društvu, a koja se odražava u ignorantskom
odnosu centralne države prema dijelu jedinica lokalne samouprave glede
osiguranja potrebitih sredstava za funkcioniranje lokalne samuprave,
primjereno realnim potrebama.
Hrvatska država spada u Europskim razmjerima među najcentraliziranije države, pri čemu se gotovo ukupna javna sredstva za zadovoljavanje svakojakih potreba njenih građana najvećim dijelom drže
u državnoj kasi. Sredstva za funkcioniranje lokalne samuprave vrlo
su nepravično raspoređena i mimo prepoznatljivih kriterija prema
potrebama općina i gradova. Od predizbornih parlamentarnih obećanja
svih dosadašnjih državnih vlasti koje su se obvezivale na provedbu
decentralizacije tj. približavanje na obavljanje u jedinice lokalne
samouprave svih poslova, ali i sredstava koji su od najneposrednijeg
interesa za građane i služe njihovim svakodnevnim potrebama, ni traga
ni glasa. Iz godine u godinu naprotiv, susrećemo se sa praksom stalnog
dokidanja izvornih prihoda lokalnih proračuna kroz izmjene Zakona
kojima se uređuje pitanje ostvarivanja prihoda lokalnih proračuna, a
istovremeno obveze iz samoupravnog djelokruga općina i gradova sve
su šire i financijski zahtjevnije. Iz godine u godinu, na taj način, povećava
se jaz između raspoloživih prihoda i realnih rashoda koji proizlaze iz
zakonskih obveza općina, propisanih samoupravnim djelokrugom za
općine, a da istovremeno općine nemaju gotovo nikakovih mogućnost
utjecati na zakonodavstvo putem kojeg centralna država uređuje izvore
financiranja lokalnih potreba.
Danas, kada je stanje u društvi sve složenije, kada se svakodnevno
traže krivci i spasonosna rješenja za izlaz iz ove društvene i gospodarske
krize u našem društvu, vrlo često se ukazuje i na slabosti teritorijalnog
ustroja i njegovoj krivici za stanje u društvu. Govori se o prevelikom
broju općina, potrebi okrupnjavanja istih, o postojanju općina koje
imaju više zaposlenih u svojim općinskim službama nego li zaposlenih u
gospodarstvu, i mnoge druge ocjene koje usmjeravaju oštricu krivice za
stanje u društvu prema tom nivou vlasti, a da se pri tome već godinama,
ako to i jeste tako, ništa ne poduzima da se takove općine i gradovi ukinu
na način kako su i osnovani, a niti ništa ne čini da se takove sredine ako
već moraju postojati, osposobi za izvršavanje zakonom utvrđenih obveza
i ispravi u ponašanjima koja nisu sukladna pozitivnim propisima.
Promatrajući takovu pojavu, gotovo sa sigurnošću moglo bi se
konstatirati da nekome i odgovara ovakovo stanje opće odgovornosti za
teške prilike u društvu i čak je i dobro imati one na koje se teret odgovornosti
može prenjeti i time ublažiti rastuće nezadovoljstvo građana koji sve teže
vežu kraj s krajem.
Gotovo se nigdje ne može na jednostavan način, prihvatljiv svakom
prosječnom stanovniku naše države, pročitati odnosno vidjeti što se
mora osigurati građanima iz različitih nivoa vlasti u našoj državi, od nivoa
općine i grada, preko županija do centralne države.
Iz godine u godinu i naša Općina koja i po broju stanovnika i po stanju
i rezultatima poslovanja gospodarstva spada u vrh države, potvrđuje teze
o neuređenom i nepravičnom načinu financiranja lokalne samouprave u
našem društvu, jer i pored potrebe stanovništva i kvalitetne gospodarske
osnove raspolaže sa svega 50% prihoda kojima inače raspolažu
prosječno općine u Republici Hrvatskoj. Tako, kao jedna od po gospodarskim rezultatima poslovanja poduzetnika najuspješnija općina u
Hrvatskoj, svake godine raspolažemo sa sve manje prihoda u svom proračunu, suočavamo se sa sve većim rashodima koje treba izmirivati.
O posljedicama donošenja propisa centralne države za proračun
naše Općine, pisali smo u svim našim izdanjima, uz proračune svih godina
ovog izbornog razdoblja, te je tendencija pada prihoda nastavljena i u ovoj
2012. godini, bez ikakovih naznaka da se decentralizacijom sredstava iz
državnog prema lokalnom proračunu amortizira primjena propisa koje je
donijela državna vlast na teret izvornih prihoda lokalnih proračuna.
Poslovni prihodi svakog proračuna, najobjektivnija su slika realnih
mogućnosti svake lokalne zajednice, te se u 2012. očekuje ostvarenje
ovih prihoda u proračunu naše Općine sa svega nekih 9.000.000 kuna
kako je istaknuto na 33. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. studenog
2012. s dnevnim redom donošenja planskih dokumenata za 2013.
godinu. Ovaj očekivani prihod u 2012. čini najniži nivo poslovnih prihoda
od daleke 2005. godine. Kako je ocjena izvršenja proračuna za 2012.
godinu bila i osnovno polazište za planiranje proračuna u 2013. godini,
jer smjernicama Vlade Republike Hrvatske obvezujućim za planiranje
lokalnih proračuna nema naznaka da će doći do povećanja prihoda za
Nova ulica prije uređenja
Uređena Nova ulica
2
NAŠE NOVINE
općine i gradove s naslova praktične provedbe i stvarne decentralizacijeustupanjem većeg dijela zajedničkih osobito poreznih prihoda, a niti je
takovo povećanje moguće u značajnijem obimu očekivati u 2013. godini
s obzirom na gospodarsko stanje u državi pa i šire, proračun Općine za
2013. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu PRIHODA I PRIMITAKA od
10.192.450 kuna, od čega s naslova PRIHODA POSLOVANJA 9.940.450
kuna.
Prihodovnu stranu proračuna za 2013. godinu prema izvorima i
namjeni sredstava sastavljena je iz slijedećih izvora:
1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI u iznosu od 6.432.200 kuna , a od kojih
su najznačajniji:
-porezni prihodi sa
5.828.000 kuna
-prihodi od imovine sa
602.000 kuna
-prihodi od pristojbi i kazni sa
2.200 kuna
2.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE u iznosu od 2.928.250 kuna,a
koje čine
-prihodi od hidrorente sa
1.000.000 kuna
-komunalni doprinosi sa
350.000 kuna
-naknade za priključenje na kanalizaciju sa
50.000 kuna
-komunalne naknade sa
770.000 kuna
-grobne naknade sa
160.000 kuna
-ostale naknade sa
8.250 kuna
-sufinanciranja javnih radova
590.000 kuna
3.POMOĆI u iznosu od 580.000,00 kuna, a koje očekujemo iz
-državnih izvora sa
500.000 kuna
-donacija trgovačkih društava
80.000 kuna
4.PRIHODE OD PRODAJE IMOVINE u iznosu od 252.000 kuna, a
koje očekujemo sa naslova
-prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni sa
252.000 kuna
Planirani prihodi u 2013. g. po gore navedenim izvorima promatrano
u odnosu na ocjenu izvršenja Proračuna Općine za 2012. godinu koja se
pretpostavlja na brojci od 9.404.450 kuna, veći su za oko 8% odnosno
vrijednosno 788.000 kuna i to prvenstveno s naslova očekivanog
povećanja hidrorente primjenom novog načina obračuna ove naknade te
s naslova pomoći iz državnih izvora kojih u 2012. nije bilo.
Vezano na obveze građana prema proračunu Općine po osnovu
komunalnih davanja i lokalnih poreza čije određivanje je u nadležnosti
Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, za 2013. nisu planirana
nikakova dodatna opterećenja za građane i pravne osobe, te ona ostaju
na nivou uobičajenih do sada.
Ukupno planirana sredstva za koja se pretpostavlja da će Općina
njima raspolagati tokom iduće godine iskoristit će se za pokriće rashoda
koji su funkcionalno iskazani kroz pozicije rashoda i izdataka koji se
odnose na:
1.RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA OPĆINE sa iznosom
od 1.090.000 kuna što čini 10,69% ukupnih rashoda proračuna
2.RAD OPĆIH JAVNIH SLUŽBI OPĆINE sa iznosom od 713.500
kuna što čini 7,00% u ukupnim rashodima
3.KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA za što je rezervirano 4.018.950 kuna ili 39,43 % svih izdataka
planiranih u proračunu za 2013. godinu, a koji se pojedinačno odnose na
-troškove energije
614.000 kuna
-troškove održavanja objekata i opreme
269.000 kuna
-troškove održavanja prometnica
200.000 kuna
-troškove održavanja jav. površina i groblja
230.000 kuna
-troškove održavanja javne rasvjete
150.000 kuna
-troškove uklanjanja lešina i deratizacije
70.500 kuna
-izgradnju cesta, jav. rasvjete i jav. površina
1.348.850 kuna
-adaptacije i opremanje građevina
342.000 kuna
-otkup zemljišta
64.000 kuna
-javni radovi
626.600 kuna
-osiguranje imovine i imovinsko pravno
sređenje imovine
50.000 kuna
-komunalne usluge zbrinjavanja kom.otpada
54.000 kuna
NAŠE NOVINE
4.ODGOJ I OBRAZOVANJE za što se planira utrošiti 2.355.000 kuna
ili 23,11 % ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2013. godini, a po
namjeni sredstva su planirana za potrebe:
-male škole i učenja stranih jezika u vrtićima
320.000 kuna
-za primarne programe u vrtićima
1.380.000 kuna
-za stipendiranje učenika i studenata
100.000 kuna
-za sufinanciranje prijevoza učenika OŠ Šemovec
65.000 kuna
-za financiranje programa osnovnih škola iznad
propisanog standarda
190.000 kuna
-za pokriće obveza po JPP i jednosmjenske
nastave u osnovnim školama
300.000 kuna
5.ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB za što je planirano 805.000
kuna ili 7,90% ukupnih rashoda u 2013. godini, a koje čine
-potpore obitelji za djecu u dobi do tri godine koja nisu obuhvaćena
smještajem u vrtiću, te potpore za novorođene
260.000 kuna
-pomoći nezaposlenima
15.000 kuna
-pomoći starijima i uzdržavanima uz Uskršnje i
Božićne blagdane
280.000 kuna
-pokloni odgojno-obrazovnim ustanovama
uz Sv.Nikolu
20.000 kuna
-pokriće troškova stanovanja socijalno
uzdržavanih obitelji te druge pomoći
35.000 kuna
-pomoći u prehrani učenika u OŠ
100.000 kuna
-sufinanciranje rada Crvenog križa
25.000 kuna
-sufinanciranje udruga invalida
10.000 kuna
-sufinanciranje udruge branitelja
15.000 kuna
-sufinanciranje udruge umirovljenika
35.000 kuna
-sufinanciranje Savjeta mladih
10.000 kuna
6.KULTURA za koje potrebe je osigurano 290.000 kuna ili 2,84%
planiranih prihoda u 2013. godini i to za :
-sufinanciranje programa župa
30.000 kuna
-sufinanciranje rada knjižnice
40.000 kuna
-sufinanciranje programa KUD-a
170.000 kuna
-uređenje prostora pri Župama kao
kapitalne donacije
50.000 kuna
7.SPORT I REKREACIJA za što je rezervirano ukupno 500.000 kuna
ili 4,91% planiranih prihoda proračuna u 2013. godini, a koja sredstva su
namijenjena za
-sufinanciranje programa zajednice sportskih
udruga
460.000 kuna
-sufinanciranje rekreacije, lovstva i zaštite okoliša
40.000 kuna
8.VATROGASTVU se u 2013. osigurava 350.000 kuna ili 3,43%
planiranih prihoda od čega za
-redovnu djelatnost
350.000 kuna
10.SUBVENCIJE-POMOĆI U GOSPODARSTVU I POLJOPRIVREDI
sa 60.000 kuna čine 0,69% planiranih prihoda kojima će raspolagati
Općina u 2013. godini, a iste će se namijeniti za
-subvencije poduzetništvu
10.000 kuna
-subvencije poljoprivredi
60.000 kuna
Načelnik Općine:
Stjepan Hren
Blagoslovljen Božić i
uspješnuNovu 2013.
želeVam:
Načelnik Općine: Stjepan Hren
Zamjenik načelnika: Dalibor Jurak
3
INVESTICIJE
IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA
SKROMNA SREDSTVA ZA
INVESTICIJE-KAPITALNA
ULAGANJA U 2013. GODINI
SUFINANCIRANJA POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU U 2013.
Kontinuirani pad ukupnih prihoda proračuna Općine kao posljedice
zadiranja države u izvorne prihode proračuna, porast gotovo svih
vrsta rashoda poslovanja kako zbog povećanja cijena tako i proširenja
broja korisnika i to onih najnužnijih potreba za svakodnevne potrebe
stanovništva koje nije moguće uskratiti kako zbog socijalnih tako i zbog
funkcionalnih razloga, bitno je umanjio mogućnosti Općine da ulaže u
značajnije objekte na području Općine.
Tako se i u 2013. godini iz vlastitih izvora prihoda planiranih u
proračunu 2013. godine na ime kapitalnih izdataka moglo izdvojiti svega
1.754.850 kuna.
Ukupno planirana sredstva za kapitalne izdatke namijenjena su
prvenstveno sufinanciranju projekata
- modernizacije ulica sa Županijskom upravom za ceste u dijelovima
naselja gdje je izgrađen sustav odvodnje i koje su sa prometnog i
funkcionalnog stanovišta u najlošijem stanju i svakodnevno ugrožavaju
učesnike u prometu i okolnu privatnu imovinu zbog neriješene odvodnje
- modernizacije nerazvrstanih cesta koje su kandidirane za sufinanciranje iz programa EIB III prema nadležnom Ministarstvu za
regionalni razvoj još 2011. godine za koje namjene je osigurano gotovo
1.000.000 kuna.
Preostala skromna sredstva za kapitalne izdatke namijenjena su za
- izgradnju i modernizaciju javne rasvjete u ulicama gdje ista nije
izgrađena u vrijednosti od 250.000 kuna
- najnužnije zahvate na sanaciji krovišta društevnih objekata u
Bartolovcu i Šemovcu, kako bi se do privođenja istih namjenama,
spriječilo njihovo daljnje oštećivanje, za koje namjene je osigurano
300.000 kuna
- legalizaciju izgrađenih objekata na području Općine bez valjane
dokumentacije kao naslijeđenih objekata i kao imovine bivših mjesnih
zajednica čiji je slijednik Općina Trnovec Bartolovečki, a takovi objekti
danas služe javnim potrebama stanovništva, za što je osigurano 100.000
kuna
Preostala sredstva od oko 60-tak tisuća kuna namijenjena su
potrebama osiguranja odnosno rješavanja eventualno imovinskopravnih odnosa nad zemljištem za potrebe izgradnje infrastrukture i
evetualno legalizacije bespravno izgrađenih objeketa.
U uvjetima kada se sve više suočavamo i u našoj sredini sa sve
manjim brojem novorođene djece i kada zbog nesigurnosti u zaposlenju
brak i djeca iz takovog braka postaju sve izrazitiji, te već par godina i na
našem području bilježimo stalan pad novorođenih, kroz raspodjelu
proračunskog novca pokušava se pomoći roditeljima djece predškolske
dobi u podmirenju obveza vezanih uz njihovo odgoj u odgojnoobrazovnim institucijama.
Tako je i u proračunu za 2013. godinu za te namjene kroz usvojeni
Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi
Općine Trnovec Bartolovečki u 2013. godini planirano utrošiti gotovo
20% ukupnih sredstava proračuna, odnosno 1.975.000 kuna.
Iz ovih izvora financiranja osiguravat će se i u 2013. nivo ulaganja i
pružanja pomoći obiteljima s djecom predškolske dobi u standardu koji
je bio prisutan i u protekloj 2012. godini, pa je tako od ukupno planiranih
sredstava za pojedine potprograme planirano utrošiti za:
1.Pomoći novorođenima kroz dodjele jedokratnih novčanih pomoći
od po 1.000,00 kuna po djetetu ukupno 80.000 kuna
2.Sufinanciranje 55% troškova pune ekonomske cijene koštanja
boravka djece u dječjim vrtićima u tkz. primarnim programima koje
trenutno pohađa oko 180 djece predškolske dobi planirano utrošiti
1.380.000 kuna
3. Financiranje programa „predškole“ kojim je obuhvaćeno
100-tinjak djece u dobi tri godine prije polaska u školu, a koji se realizira
pri Osnovnoj školi u Šemovcu i pri Dječjem vrtiću ZEKO u Trnovcu prema
kalendaru rada za osnovne škole i besplatan je za polaznike iznos od
285.000 kuna
4.Sufinanciranja prigodnih poklona uz blagdane Sv.Nikole i Božića
15.000,00 kuna
5.Relizaciju programa ranog učenja stranih jezika za djecu predškolske dobi 35.000 kuna
6.Pomoći roditeljima djece predškolske dobi koja nisu uključena
u odgojno-obrazovne procese ustanova i koja su na brizi i skrbi u
obiteljima, uzrasta stariji od godinu dana, a mlađi od uzrasta tri godine
prije polaska u školu u mjesečnom iznosu od 145,00 kuna po djetetu za
što je planirano utrošiti 180.000 kuna za 100-tinjak korisnika prava na
takovu vrstu pomoći.
POMOĆI STARIJIMA, NEMOĆNIMA
I NEZAPOSLENIMA NEĆE SE
UMANJIVATI U 2013. GODINI
Poklon bonovi uz Božićne i Uskršnje blagdane i u 2013.
Kroz programe javnih potreba u oblasti socijalnih potreba i u općem
opredjeljenju izbornih programa koji su nuđeni stanovništvu prilikom
izbora lokalne vlasti, prioriteti brige za starije, nemoćne, invalide,
umirovljenike nikada nije bila upitna i pored stalnog pada izvornih prihoda
našeg proračuna.
I u donesenom proračunu Općine Trnovec Bartolovečki za 2013.
godinu, za ovu namjenu kroz potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi od
ukupno 805.000 izdvojeno je za
-božićnice i uskrsnice starijih 280.000 kuna
-sufinanciranje udruga invalida 10.000 kuna
-sufinanciranje rada interesne udruge starijih i umirovljenika –
Udruge umirovljenika Općine daljnjih 35.000 kuna
-potrebe pokrića troškova stanovanja, pomoći u liječenju te pomoći
nezaposlenima 40.000 kuna
4
NAŠE NOVINE
KAKO SU POSLOVALI PODUZETNICI U 2011. GODINI
POZITIVNA SLIKA O POSLOVANJU PODUZETNIKA OPĆINE ZA 2011.
Nadležna tijela naše Općine uz to što se već godinama trude
Iskazani podaci dovoljno ukazuju na vrijedne rezultate postignute
osigurati što povoljnije uvjete za investiranje i poslovanje poduzetništva i u ovim otežanim uvjetima poslovanja, ali i na značaj poslovanja
na području Općine, te time doprinose otvaranju novih radnih mjesta, poduzetnika koji posluju na području naše Općine kako na nivou RH, tako
povećanju zaposlenosti, vrlo pomno prate i rezultate poslovanja tog osobito na poslovanje poduzetništva na području Varaždinske županije.
Rezultati poslovanja, osobito promatrano na županijskom nivou,
poduzetništva.
vrlo
zorno
pokazuju da bi pretpostavkom da poslovanja poduzetnika,
I pored činjenica da kao lokalna vlast ne možemo bitno utjecati na
razvijenog
gotovo u potpunosti nakon 2000. godine, danas nema na
umanjenje utjecaja globalne krize u gospodarstvu svijeta, a s kojom
ovome
području,
ukupna slika poslovanja naše županije bila puno
krizom se suočavaju i poduzetnici na području naše Općine i to sasvim
nepovoljnija,
a
stanje
u županiji i daleko složenije.
sigurno jer više od 90% svojih prihoda ostvaruju na izvoznim poslovima,
Sagledavajući
društvenu
korisnost poslovanja poduzetnika na
moramo istaknuti da su obveze poduzetništvu koje im stvara lokalna
području
Općine
Trnovec
Bartolovečki
nužno je osobito naglasiti
zajednica-naša Općina vrlo male te je njihov ukupni utjecaj na poslovanje
i
podatke
vezane
uz
korist
tog
poslovanja
za državni proračun, te
naših poduzetnika gotovo zanemariv. Na području naše Općine svi
zaposlene,
pa
se
slijedom
toga
iz
analize
može
isčitati
da je iz poslovanja
investitori prilikom gradnje dobivali su maksimalne olakšice u plaćanju
2011. godine
komunalnog doprinosa uz znatna i potpuna oslobađanja od plaćanja, a
-na ime poreza na dobit u korist državnog proračuna
tekuće godišnje obveze s naslova poreza na tvrtku te komunalnu naknadu
uplaćeno
7.240.323 kune
jedne su od najnižih ne samo u Varaždinskoj županiji nego i u Republici
-na ime poreza i doprinosa iz plaća u korist državnog
Hravtskoj.
proračuna
44 .202.987 kuna
Danas kada u Republici Hrvatskoj gotovo više nema ulaganja u nove
-na ime doprinosa na plaće u korist državnog
proizvodne i druge poslovne kapacitete, kada se vrlo rijetko otvaraju nova
proračuna
40.497.714 kuna
radna mjesta, a sve se više radnih mjesta gubi, s vrlo utjecajnih državnih
-na ime neto plaća zaposlenim oso-bama
171.805.295 kuna
izvora upućuju se kritike i usmjerava krivica za ovakovo stanje i prema
ili ukupno u korist kako osobne potro-šnje zaposlenih tako i opće
„birokratiziranoj“, “nesposobnoj“ lokalnoj vlasti.
potrošnje države 246.776.685 kuna, a što radi sagledavanja značaja
I u ovim slučajevima opet se to čini generalno u našem društvu, bez iznosa prikazati i na način da taj iznos odgovara ukupnim prihodima
navođenja koje su to općine, koji su to gradovi koji imaju takvu lokalnu proračuna naše Općine za narednih 26 godina, pod pretpostavkom da
vlast koja opstruira rješavanje najvažnijih pitanja za svoje stanovništvo godišnji prihog proračuna naše Općine bude na nivou očekivanog za
pa i šire, jer ako je to točno, onda takove vlasti rade i protiv svojih građana 2012., a to je oko 9.500.000 kuna.
i protiv naših zajedničkih državnih interesa. Takove primjere i slučajeve
PRIBLIŽAVANJE PROSJEČNE PLAĆE NA PODRUČJU OPĆINE
treba i vrlo jasno naznačiti. U našem društvu moramo prestati potpirati i
DRŽAVNOM PROSJEKU
razvijati svijest u ljudima koji teško žive, o općoj krivici za stanje u državi
Iz izvješća o poslovanju poduzetnika u 2011. godini i pored činjenice
na sve koji imaju utjecaj na svakodnevni život ljudi. Krajnje je vrijeme
da
poduzeća
na području naše Općine dobro posluju i bilježe kvalitetne
da moramo početi jasno navoditi one na koje se propusti odnose i koji
poslovne
rezultate,
i na dalje po prosječnim neto plaćama zaostajemo u
otežavaju život našem čovjeku u poteškoći, te i po tome poduzimati
odnosu
na
prosjek
Republike
Hrvatske, a već drugu godinu za redom taj
radnje da se uklone svi oni koji štete kako lokalnoj tako i široj društvenoj
prosjek
je
viši
od
županijskog
prosjeka.
zajednici.
Općina Trnovec Bartolovečki kroz višegodišnja postupanja i preu- PROSJEČNA MJESEČNA
ZA GODINU
zimanje odgovornosti lokalnih vlasti za budući razvoj, kako svoj tako i šire NETO PLAĆA
2009.
2010.
2011.
zajednice, kroz stvaranje povoljne klime za nove investicije, za otvaranje Republika Hrvatska
4.634
4.664
4.729
novih radnih mjesta, dala je znatan doprinos prerastanju ove Općine od Varaždinska županija
3.602
3.663
3.722
2000. godine do danas iz potpuno nepoznate sredine, kada se govori o Općina Trnovec B.
2.812
3.740
4.203
poslovanju realnog sektora u gospodarstvu, u jednu od, po rezultatima
poslovanja poduzetnika promatrano po općinama i gradovima, najpoIskazani podaci o isplaćenim prosječnim mjesečnim neto plaćama
iz godišnjih financijskih izvješća obveznika plaćanja poreza na dobit
znatijih sredina u Republici Hrvatskoj.
U prilog ovakvoj konstataciji govore i podaci iz Analize financijskih ukazuju na ubrzani porast neto plaća u našoj Općini u odnosu na kretanje
rezultata poslovanja poduzetnika Općine Trnovec Bartolovečki u 2011. rasta plaća na nivou kako županije, tako i države.
godini, a koja je izrađena po Financijskoj
iznosu u 000 kuna,indeksi 2010=100,0
agenciji –FINA temeljem podataka iz
OPIS
2010
2011
Indeks
Udjel općine Udjel općine
godišnjih financijskih izvještaja koje ova
u županiji %
u RH %
agencija vodi kroz registar za poduzetnike
81
84
103,7
3,01
0,09
obveznike poreza na dobit bez banaka, Broj poduzetnika
3.391
3.406
100,4
9,33
0,40
osiguravajućih društava i drugih Broj zaposlenih
Ukupni
prihodi
2.020.684
2.303.656
114,0
10,86
0,37
financijskih institucija iz srpnja 2012.
Ukupni rashodi
2.002.848
2.205.572
110,1
10,60
0,36
godine koju analizu su kao dio redovne
Dobit prije oporezivanja
23.977
101.745
424,3
11,54
0,27
obveze kroz svoj rad razmotrila i nadležna Gubitak prije oporezivanja
6.142
3.663
59,6
0,76
0,01
tijela naše Općine.
Porez na dobit
4.057
7.240
178,5
6,48
0,14
Iz navedene analize navodimo naj- Konsolidirani fin.rezultat-neto dobit
13.779
90.844
659,3
31,17
1,27
važnije podatke o poslovanju poduzetnika Izvoz
1.717.749
1.981.814
115,4
36,40
2,04
909.784
1.573.549
173,0
34,63
1,66
s područja naše Općine uspoređujući ih sa Uvoz
Trgovinski saldo(izvoz minus uvoz)
807.565
408.265
50,5
45,33
17,43
zabilježenim za 2010. godinu.
NAŠE NOVINE
5
Prosječno zaposleni radnik u poduzetništvu naše Općine primao je
u 2011. neto plaću koja je činila 88,8% državnog prosjeka, a i veću za
12,9% u odnosu na prosjek plaće u Varaždinskoj županij.
Iz prikaza kretanja prosječnih neto plaća isplaćivanih iz poslovanja
poduzetnika, obveznika plaćanja poreza na dobit od 2009. vidljivo je da
se iz godine u godinu smanjuje razlika između prosjećnih neto plaća koje
se isplaćuju u poduzetništvu naše Općine i plaća koje se isplaćuju na
nivou Republike Hrvatske, što samo ukazuje na činjenicu da na području
naše Općine djeluju poslodavci koji i u ovim zaista složenim
uvjetima poslovanja vode jednu odgovornu poslovnu OPIS
politiku, te uz brigu za sigurnost opstanka tvrtki, vode brigu
i o zaposlenicima koji svojim radom utječu na poslovanje Broj poduzetnika
Broj zaposlenih
tih tvrtki.
IZ ANALIZE FINANCIJSKIH REZULTATA PODUZETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U 2011. GODINI
U PODUZEĆIMA ČIJI JE VLASNIK DRŽAVA - NAJVEĆE PROSJEĆNE PLAĆE, A NASLABIJI REZULTATI POSLOVANJA
Na nivou Republike Hrvatske u 2011. godini prema
podacima iz godišnjih financijskih izvješća o poslovanju
poduzetnika koji su obveznici plaćanja poreza na dobit i koji
Ukupan prihod
Ukupni rashodi
Porez na dobit
Konsoli.rezultat-neto dobit
Prosječna mjes.neto plaće
U svakodnevnom porastu broja nezaposlenih osoba u državi, a od
čega nije izuzeta ni naša Općina, pa je nakon pada broja nezaposlenih
osoba od početka poslovne godine prema polovici, u drugom
polugodištu došlo do postepenog porasta broja nezaposlenih osoba i na
području naše Općine prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje-područni ured Varaždin.
PREGLED KRETANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U 2012.GODINI
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI I OPĆINI TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
10.647
10.902
10.780
10.148
9.710
U OPĆINI
390
408
416
376
359
MJESEC U ŽUPANIJI
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
9.578
9.737
10.007
10.310
10.853
U OPĆINI
367
378
398
394
418
Inače najveći broj nezaposlenih osoba na području Općine Trnovec
Bartolovečki prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji
se posebno vode za našu Općinu od 1995. godine zabilježen je daleke
2000. godine kada je u evidenciji nezaposlenih s područja naše Općine
bilo evidentirano 525 osoba, a to je ujedno bila i početna godina stvaranja
uvjeta za osnivanje gospodarske zone u naselju Trnovec-Slobodna zona.
Najmanji broj nezaposlenih osoba na području naše Općine zabilježen je
2008. godine kada su u evidenciji nezaposlenih bile 263 osobe.
MJESTO GOSPODARSTVA NAŠE OPĆINE
U HRVATSKOM GOSPODARSTVU
Iz godine u godinu, obrađujući teme vezane uz rezultate poslovanja
poduzetnika na području naše Općine, kao podatke od kojih zapravo i
najviše ovisi položaj kako stanovništva tako i lokalne zajednice, pratimo
6
UKUPNO
DRŽAVNO
PRIVATNO
98.530
851.386
624.807
612.393
5.234
7.180
4.729
803
117.194
60.538
60.767
160
-389
6.134
96.294
628.369
451.922
447.840
3.714
368
4.370
(iznosi u miljunima kuna)
ZADRUŽNO MJEŠOVI.
816
2.778
2.069
2.082
9
-22
3.559
617
103.045
110.278
101.704
1.351
7.223
5.353
Podaci ukazuju na činjenicu da su najveće plaće i to više gotovo za 30% u odnosu na prosjek za
RH isplaćene u poduzećima u državnom vlasništvu, a da istovremeno s naslova rezultata poslovanja
istovremeno ta poduzeća bilježe najlošije rezultate poslovanja i ostvaruju negativni rezultat u svom
poslovanju u 2011. iskazan u iznosu od 389 miljuna kuna. Svaki komentar podataka je suvišan, a brojke
govore same za sebe i ukazuju na odnos i odgovornost vlasnika poduzeća za budućnost poslovanja tvrtki.
PREMA PODACIMA O NEZAPOSLENIM
U EVIDENCIJI HRVATSKOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE KONCEM
LISTOPADA NA PODRUČJU OPĆINE 418
NEZAPOSLENIH OSOBA
MJESEC U ŽUPANIJI
predstavljaju kako to znamo iznositi-realni sektor poslovanja, za 2011.
godinu isplaćena je za ukupno 851.386 zaposlenih prosječna neto plaća
od 4.729 kuna što znatno nadmašuje visinu neto plaća koje isplaćuju
poduzetnici na području Varaždinske županije pa i Općine Trnovec
Bartolovečki.
Iz primljene analize o poslovanju poduzetnika u 2011. godini,
zanimljivi su podaci koji su iskazani kroz tablicu o financijskim rezultatima
poduzetnika u 2011. godini po oblicima vlasništva u kojima je navedeno:
i mjesto naše Općine na ljestvici od ukupno 577 gradova i općina u
Rebublici Hrvatskoj, u kojima gospodarstvo postoji, te čiji se rezultati
svake godine obrađuju. Tako u prikazu iz pregleda za razdoblje od
2007. do 2011. možemo sagledati mjesto naše Općine u tim ljstvicama
kao i promjene tokom tog razdoblja po nekim od važnijih podataka iz
poslovanja:
POSLOVNI PODACI
BROJ ZAPOSLENIH
UKUPNI PRIHOD
OSTVARENA DOBIT
NAKON POREZA
NETO DOBIT
MJESTO NA LJESTVICI 577 JLS U
2007.
2008.
2009.
2010.
45
37
38
31
39
42
40
30
32
26
31
21
39
19
86
44
2011.
31
28
29
10
Podaci iz tabele ukazuju da je u složenim uvjetima poslovanja
u 2011. godini poduzetništvo naše Općine po iskaznim poslovnim
podacima na ljestvici uspješnosti poslovanja, zabilježilo do sada najviše
pozicije u promatranih pet godina, što samo potvrđuje već više puta
iskazivanu tvrdnju da se radi o poduzetništvu koje je praktički od samog
svog osnutka bilo uključeno u svjetske gospodarske tokove, te je svoju
ukupnu poslovnu politiku vodilo na odgovoran način s ciljem kako održati
svoje poslovanje, a time ono što je za lokalnu zajednicu i državu važno
očuvati zaposlenost i ispunjenje obveza kako zaposlenima tako i državi
kroz izmirenje svojih obveza.
KRETANJE BROJA NEZAPOSLENIH
OSOBA U OPĆINI TRNOVEC
BARTOLOVEČKI OD 1995. DO
2011. GODINE
Godina
Broj
Godina
Broj
Godina
Broj
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
358
380
343
435
506
525
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
520
441
432
410
407
322
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
X/2012.
264
263
328
343
353
418
NAŠE NOVINE
KOMUNALNE TEME
NASTAVLJA SE MODERNIZACIJA
PROMETNICA
I pored sve nižih prihoda u lokalnom proračunu, nastavlja se sa
modernizacijom najprometnijih i po prioritetima najznačajnijih prometnica.
Tako je i ove godine dovršena modernizacija dionice Nove ulice u
Trnovcu u suradnji Općine sa Županijskom upravom za ceste, čime je uz
povećanje prometne sigurnosti na dionici ove ceste od Varaždinske ulice
do raskršća s Radničkom razriješeno i osobito složeno pitanje odvodnje
oborinske vode.
Nastavljajući suradnju sa Županijskom upravom za ceste na daljnjoj
modernizaciji nastavka Nove ulice prema Kučanu, te Radničke ulice od
raskrižja s Novom ulicom prema Bartolovečkoj, te dijela Bartolovečke ulice
do spoja sa Varaždinskom, izrađena je projektna dokumentacija za dionicu
Radničke i Bartolovečke, a privodi se kraju i izrada projektne dokumentacije
za modernizaciju Nove ulice.
S obzirom da je sasvim sigurno da će se izradom potrebite dokumentacije
za zahvate na modernizaciji navedenih najprometnijih (ujedno i prometnica u
najlošijem stanju glede prometne sigurnosti i odvodnje oborinskih voda) biti
stvoreni preduvjeti za njihovu modernizaciju, Općina je predložila uvrštavanje
predmetnih zahvata kao svoje prioritete prema Županijskoj upravi za ceste uz
svoje sudjelovanje u sufinanciranju potrebitih radova modernizacije, za što
su i osigurana sredstva Općine u proračunu za 2013. godinu.
Očekuje se puno razumijevanje Županijske uprave za ceste u
nastavku njihovog angažmana na području naše Općine, osobito što
nakon modernizacije Nove ulice u Trnovcu, naša Općina nije bila značajnije
uključena u modernizacije koje i sada provodi Županijska uprava za ceste
diljem cijele Varaždinske županije iz dodatno dodijeljenih sredstava za tu
namjenu iz Hrvatskih cesta.
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZ PROGRAMA EIB III-NA ČEKANJU U
MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA
Općina Trnovec Bartolovečki, suočena sa kontinuiranim padom izvornih
prihoda proračuna, čime je izgubila mogućnost financiranja vlastitog razvoja
iz svojih vlastitih prihoda kako je to do sada najčešće činila, još polovicom
2011. godine kandidirala je za sufinanciranje putem projekta „Integralni
razvoj zajednice“-EIB III i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta dužine 2,6 km,
procijenjene vrijednosti investicije od 4.600.000 kuna.
Sva potrebita dokumnetacija za odobrenje sredstava u visini 70%
vrijednosti investicije upućena je Ministarstvu regionalnog razvoja
još polovicom 2011. godine i do danas nemamo nikakovih naznaka o
prihvatljivosti ili odbijanju predloženih projekata od strane naše Općine.
Za realizaciju ovog projekta Općina se obvezala na osiguranje 30%
vlastitih izvora sredstava za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a konkretno
radi se o ulicama u naselju Trnovec na kojima je položena kolektorska mreža
za kanalizaciju i koje su u tom smislu pripremljene da se može pristupiti
njihovom kvalitetnom uređenju na način da se osigura odvodnja oborinskih
voda i pješačko biciklistički promet, a da bi se to i moglo, nužna je ovom
prilikom pomoć države koju ova Općina do sada za takove potrebe nije
primala.
Kako su svi preduvjeti za mogućnost korištenja sredstava iz državnih
izvora u ovoj situaciji ispunjeni, za nadati se je da će naši projekti naići na
razumijevanje u nadležnom Ministarstvu, te da će se sredstva za planirane
zahvate i odobriti.
Doprinosom države u ovom našem projektu osigurala bi se poptuna
modernizacija ulica Stanka Vraza, Kralja Tomislava, Branimirove, Ante
Kovačića, Ruđera Boškovića i dijela neuređene Dravske ulice, čime bi se
gotovo u poptunosti zaokružila i uređenost ulica u kojima su završeni radovi u
trupu prometnica na polaganju sustava za odvodnju.
NAŠE NOVINE
STROJEVI TVRTKE „AQUATEHNIKE“
U INVESTICIJI ČIJI JE NOSITELJ
DRUŠTVA „VARKOM“ NA SUSTAVU
ODVODNJE PONOVNO U TRNOVCU
Prisutnost strojeva i ljudi izvođača radova na izgradnji sustava za
odvodnju južnog sliva naselja Trnovec makar i na kraju ove godine, a nakon
višegodišnjeg izbivanja i praktički neizvođenja bilo kakovih zahvata u Trnovcu
na dovršenju ove značajne investicije ohrabrenje su. Nadamo se da se ova
višegodišnja investicija, a koja u 2013. godinu ulazi u jubilarnu 10 godinu
izvođenja, približava kraju i da je moguće sagledati njeno konačno dovršenje,
a time i mogućnost korištenja usluga odvodnje za ¾ domaćinstava u Trnovcu.
O nužnosti konačnog dovršenja i problemima s kojima se susreću
stanovnici glede zbrinjavanja svojih otpadnih voda pri čemu su izloženih
visokim troškovima, ne treba ni govoriti, a o potenicjalnim opasnostima daljnjeg
odgađanja dovršetka za vodocrpilište Bartolovec nepotrebno je i govoriti.
Trenutni radovi u naselju Trnovec te dijelom na području Zbelave na
stvaranju uvjeta za priključenje naselja Trnovec na precrpnu stanicu u Zbelavi
ugovoreni su u ukupnoj vrijednosti od preko 9.000.000 kuna iz odobrenih
sredstava za 2012. godinu za što su i zaključeni ugovori za izvođenje.
Prema najnovijim podacima o stanju ove investicije na području naselja
Trnovec, dobivenih od strane investitora društva „VARKOM“ d.d. Varaždin,
utvrđeno je da do sada od ukupno planirane vrijednosti investicije od
59.023.131 kunu, realizirano sa studenim 2012. ukupno 49.144.855 kuna
odnosno preko 83% ukupne vrijednosti.
Za potpuno dovršenje investicije preostaje potreba osiguranja još
dodatnih oko 9.800.000 kuna, te je na temu osiguranja ovih sredstava
u 2013. godini na inicijativu načelnika Općine u našoj Općini održan
zajednički sastanak 23. studenog kojem su nazočili predstavnici investitora
–društva „VARKOM“ d.d. Varaždin, Hrvatskih voda kao pretežitog i glavnog
osiguravatelja financijskih sredstava za ovu investiciju, te predstavnika
Varaždinske županije kao subjekta koji ima obvezu brinuti o razvoju cijele
županije i o zaštiti svih njenih resursa, kako ljudi, tako posebno i onoga bez
čega ljudi ne mogu, a to je i pitka voda.
Kroz zajednički sastanak postignut je visok stupanj jedinstva da projekt
dovršenja odvodnje naselja treba imati prioritet u planskim dokumentima
kako Hrvatskih voda tako i društva „VARKOM“ kao nositelja investicije,
te i prioritet u planskim dokumentima Varaždinske županije u dijelu njenih
obveza, osobito u provođenju mjera zaštite pitke vode.
U cilju provođenja u praksi istaknutog jedinstva, zaključeno je da će se u
cilju osiguranja sredstava za potpuno dovršenje u 2013. godini, potrebe ove
investicije uvrstiti u prijedloge prioriteta osiguranja financijskih sredstava
iz državnih izvora na području Varaždinske županije, te da će se eventualni
nedostatak sredstava u potpunom zatvaranju financijske konstrukcije
za potpuno dovršenje osigurati kroz nositelja investicije kroz prvenstvo
korištenja u tome namjenskih sredstava za zaštitu pitke vode.
Konačno dovršenje kanalizacije u Trnovcu nakon 10 godina od početka
radova, bio bi i najljepši poklon Općini u 20. godini postojanja koju će obilježiti
u 2013. godini.
7
I DALJE DOMAĆINSTVA
IZBJEGAVAJU PRIKLJUČENJE NA
KANALIZACIJU-OD MOGUĆIH 258
OBJEKATA PRIKLJUČENO 115
UKLJUČIVANJE SVIH
DOMAĆINSTAVA U
ORGANIZIRANO ZBRINJAVANJE
KOMUNALNOG OTPADA
U Uskršnjem broju pisali smo o slabom interesu za priključenje na
kanalizaciju sjevernog sliva odvodnje naselja Trnovec, koji je osposobljen
i na njega se domaćinstva mogu odmah priključiti.
Naime, pitanje mogućnosti korištenja kanalizacije kao potrebe
stanovništva naselja Trnovec koje se rješava već gotovo deset godina, te
se od strane stanovnika-domaćinstava naselja pojavljuju javno dva vrlo
različita stava i ponašanja.
Svi na području tkz. južnog sliva odvodnje koji se gradi već dugi
niz godina i koji činjenično ne omogućuje priključenje najvećem dijelu
domaćinstava u Trnovcu (procjena više od ¾) nezdovoljni su takovim
stanjem i traže hitno rješenje i dovršetak izgradnje kako bi mogli razriješiti
vrlo gorući problem, kvalitetnijeg i jeftinijeg načina zbrinjavanja otpadnih
voda i vrlo je teško na takove zahtjeve pa i primjedbe i prigovore imati
primjedbe.
Stanovnici i domaćinstva koja žive u istom naselju – Trnovec i
već duže vrijeme imaju dostupnu pogodnost i mogućnost korištenja
kanalizacije te time prema najvišim standardima zbrinjavati otpadne
vode iz svojih kućanstava, koliko god su kada to nije bilo moguće koristiti
prigovarali i protestirali kao i danas na području južnog sliva, danas tu
uslugu koriste u vrlo malom obimu.
Kako je pitanje zbrinjavanja otpadnih voda na zakonom propisani
način zakonska obveza, a već duže vremena dio naših domaćinstava ovu
svoju obvezu ne ispunjava, ili to čini na način koji nije dopustiv, na kućne
adrese takovih domaćinstava u rujnu i listopadu, od strane Jedinstvenog
upravnog odjela upućena je posebna obavijest s pozivom na ispunjenje
ove obveze, te će se pretpostavkom daljnjeg odbijanja ispunjenja obveza
već početkom iduće godine započeti sa poduzimanjem nepopularnih
kaznenih mjera.
Treba istaknuti da prema tehničkim podacima o izgrađenom sustavu
odvodnje sjevernog sliva, postoji mogućnost trenutnog priključenja na
izvedenim priključcima ukupno 258 korisnika, a do sada prema evidenciji
društva „VARKOM“ priključeno je svega 115 korisnika, dok priključenje
do sada nije zatražilo njih 143 ili više od 55%.
U cilju podizanja standarda u zbrinjavanju komunalnog otpada na
području naše Općine od rujna mjeseca na kućne adrese domaćinstava
koja nisu do sada zbrinjavale svoj komunalni otpad na način kako to čini
i velika većina naših domaćinstava, upućene su od strane Jedinstvenog
upravnog odjela naše Općine, obavijesti o potrebi uključivanja u korištenje
ove usluge, te i o posljedicama koje proizlaze iz pozitivnih propisa za one
koji takovu uslugu odbijaju koristiti ili pak nemaju opravdani razlog da do
danas to pitanje nisu razriješili.
Prema početnim podacima iz rujna 2012. o stanju objekata iz kojih
se treba osigurati zbrinjavanje komunalnog otpada utvrđeno je da na
području Općine
-postoji 2183 objekta
-da od ukupnog broja tako evidentiranih objekata u njih 187 nitko
ne živi (ostalo bez stanara nakon bivših vlasnika i sličnih okolnosti) pa
zbrinjavnje komunalnog otpada nije nužno
-pretpostavkom poptunog uključivanja u zbrinjavanje kom.opada
na organizirani način treba biti uključeno 1996 domaćinstava-korisnika
objekta
Prema podacima društva „VARKOM“ Varaždin koje prikuplja i
prevozi kom.otpad na području naše Općine u rujnu je bilo evidentirano
1629 korisnika što čini 81,6% od ukupnog broja onih koji moraju biti
uključeni u taj sustav.
Na ime nositelja domaćinstava s pozivom na zaključivanje ugovora
o korištenju organiziranog odvoza kom.otpada iz domaćinstava upućeno
je ukupno 329 obavijesti u rujnu i listopadu, pa je zaključno do momenta
pripreme za izdavanje ovog lista, po pozivu postupilo njih 182 koji su
zaključili nove ugovore te se time brojka korisnika popela na 1776
domaćinstava, po naseljima prema pregledu.
SVE MANJE ROĐENIH
SVE VIŠE UMRLIH
NAZIV
NASELJA
OBJEKATA
ZA ODVOZ
UGOVORENO
ZA ODVOZ
OBUHVAT
ODVOZA U%
Trnovec
Bartolovec
Žabnik
Štefanec
Šemovec
Zamlaka
OPĆINA
1232
232
49
107
260
116
1996
1122
211
41
92
212
98
1776
91,07
90,95
83,67
85,98
81,54
84,48
88,98
Posljednjim podjelama jednokratnih novčanih pomoći novorođenima u prosincu 2012. kroz cijelu godinu obuhvaćeno je ukupno
58 djece, što spada u doba najmanjeg broja rođenih kojima se dijelila
pomoć od davnih godina kada je to uvedeno kao dio brige za obitelji.
S obzirom na kratkoću vremena do konaca godine, malo je za
povjerovati da će se ova slika popraviti, te se očito i mi na ovome
prostoru susrećemo sa ozbiljnim naznakama u poremećaju
demografske slike kraja za koji su ponosno isticani podaci da takovih
pojava kod nas nema.
U koliko se ova izuzetno opasna pojava za svako društvo-naciju
želi početi popravljati, očito da nam svima u društvu, osobito onima
koji su zaduženi za promišljati i o budućnosti „naše lijepe“ predstoji
vrlo ozbiljna borba i traženje rješenja da se naše izumiranje sprijeći.
Broj mrtvih,ukopanih na mjesnim grobljima od početka ove
godine do momenta pisanja lista popeo se na 80 umrlih, to znači da
smo izgubili na svom području jedan dobar razred učenika osnovne
škole.
8
NAŠE NOVINE
PRIPREMA ZA RASPIS NATJEČAJA ZA
DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH POSLOVA I
POSLOVA PRIJEVOZA UMRLIH OSOBA
Općina Trnovec Bartolovečki ima obvezu sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu osigurati uvjete za obavljanje djelatnosti
od općeg interesa za stanovništvo na svom području na način
da stanovništvu osigura uvjete za korištenje takovih usluga kroz
prepoznatljive pružatelje takovih usluga i na način, da to za njih bude na
ekonomski najprihvatljivi i najjeftiniji način.
Sukladno Zakonu , Općina je u pripremi raspisa natječaja za dodjelu
koncesija za obavljanje
-dimnjačarskih poslova na svom području i
-prijevoza umrlih osoba
Provedba postupka i izbor najpovoljnjih ponuditelja za dodjelu
odnosno dobivanje koncesije za ove poslove očekuje se u prvoj polovici
2013. godine, te će domaćinstva o tome u smislu upućivanja na korištenje
o tome biti i pismeno obaviještena.
Do sada prijevoz umrlih osoba svako domaćinstvo koje je imalo
potrebu za takovom uslugom samostalno je ugovaralo, najčešće ukupno
sa osiguranjem ostale pogrebne opreme , i u pravilu nije bilo na takav
način obavljanja djeltnosti prigovora jer je ostavljena puna sloboda izbora
korisnicima. Kako prema važećim propisima nažalost takova praksa nije više
moguća i to u dijelu usluge koja se tiće samo prijevoza umrle osobe, Općina je
u obvezi osigurati pružatelje takovih usluga putem dodjele koncesije.
Usluge dimjačarske službe u dosadašnjoj praksi, s obzirom
da Općina nije dodijelila ni jednom društvu-obrtu kroz koncesiju na
dimnjačarsko područje obavljanje ove djelatnosti koju su domaćinstva
i prave osobe tada dužne i koristiti, funkcionirala je na način da su i
domaćinstva i pravne osobe samostalno i po vlastitoj potrebi pozivale
ovlaštene tvrtke za pružanje takovih usluga (za čišćenja, ispitivanj i sl.),
bez obveze da to bude samo jedna tvrtka koju bi Općina odredila svojom
odlukom o dodjeli koncesije.
Kako je i za ovu uslugu pozitivnim propisima uređeno da se mora
urediti obavljanje ove djelatnosti kroz dodjelu koncesije za cijelu općinu
ili njene dijelove koncesionaru, po provedbi postupka i o načinu budućeg
ponašanja stanovništva glede korištenja ove usluge domaćinstva će biti
pismeno izvještena.
Kako se u poslijednje vrijeme mnogo toga na području i naše Općine
nudi na prodaju od kuće do kuće, i prodaje usluge kontrole i čišćenja
dimnjaka počela se obavljati na taj način, najčešće pod izlikom onih koji
to rade, „da ih šalje Općina“.
Kako smo i naprijed naveli, usluga kako po obimu korištenja, po
tome tko će obavljati domaćinstvu nije uređena nikakovom naredbom
nadležnih tijela naše Općine za sada, već je ovisna o potrebama i samom
izboru domaćinstva, a u većini slučajeva takove prakse prodaje u
suprotnosti su sa propisima kako se može obavljati određena djelatnost.
NAŠE NOVINE
IZ RADA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR BARTOLOVEC
MNOGOBROJNE AKTIVNOSTI
Mjesni odbor Bartolovec u novom sazivu radi od šestog mjeseca ove
godine, u proteklih šest mjeseci imali smo niz aktivnosti o čemu govori i
činjenica da smo održali 7 sjednica. Zbog slabog korištenja društvenog
doma smanjili smo cijene za korisnike, a i smatrali smo da cijene koje su bile
da su previsoke, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su taj isti dom
izgradili mještani Bartolovca svojim dobrovoljnim radom kao i financijskim
sredstvima – samodoprinosom. Kupljeno je i novo posuđe jer se koristilo
ono koje se kupilo prije dvadesetak godina. Na sjednici VMO Bartolovec koju
smo održali zajednički sa sportskim udrugama, društvima i klubovima sa
sjedištem u Bartolovcu donijeli smo plan korištenja društvenih prostorija kao
i plan održavanja sportskih i kulturnih događanja u narednom razdoblju od
šest mjeseci. Kupljeno je i cvijeće koje su vrijedne žene Bartolovca zasadile
u kamenjarima na području mjesta, a koji se redovito čiste i zalijevaju.
Pomogli smo prilikom organizacije «seoskih igara» koje su na najbolji
način odradili članovi DŠR- Bartolovec, a sve je bilo je bilo popračeno i u
sredstvima javnog informiranja. Kao i proteklih godina tako i ove organizirali
smo proslavu Dana Mjesnog odbora i to 25.08 na prostoru naših Poljajki,
gdje smo počastili pečenjem i grahom sve koji su se odazvali, a i priređen je
bogati program uz dječju plesnu skupinu Street Dancers iz Bartolovca kao i
živu glazbu.
U Društvenom domu Bartolovec imali smo početkom desetog
mjeseca izložbu povodom dana kruha koju su organizirale i u cijelosti
odradile vrijedne članice udruge žena «Zvono» iz Bartolovca, a bilo je
izloženo i mnoštvo njihovih rukotvorina koje su naišle na oduševljenje svih
posjetitelja.
Sa S.D. «Bartol» organizirali smo radnu akciju, gdje smo kupili
cementi i željezo za dovršetak kučice u sklopu sportskog terena koji će
poslužiti za druženje članova kluba kao i mještana Bartolovca.
Organizirali smo i savjetovanje na temu bespravno izgrađenih
objekata i njihove legalizacije, gdje su mještani koji imaju takovih problema
mogli na licu mjesta postaviti pitanja inženjerima iz Legal Projekta, a u cilju
rješavanja problema.
Pomogli smo i oko organizacije «Martinja» koju su već tradicionalno
organizirali članice i članovi DŠR Bartolovec a u sklopu kojeg je organizirana
i izložba starina našega kraja, ove godine bili su izložbom zastupljeni lovci
i ribolovci pa su svi posjetitelji zadnjeg dana izložbe i proslave Martinja
mogli besplatno kušati ribički fiš kao i lovački gulaš, a sve to uz krštenje
mošta i živu muziku.
Tijekom sjednica VMO Bartolovec bilo je dosta rasprava o sanaciji
putova koji su na nekim dijelovima u katastrofalnom stanju, a ljudi teško
uopće dolaze do svojih njiva, tu su određeni i prioriteti ali čeka se blagoslov
Općine.
Početkom iduće godine planiramo provesti zbor mještana Bartolovca, a sa ciljem rješavanja pitanja stare zgrade bivše Poljoprivredne zadruge
koja je u katastrofalnom stanju i prijetnja je kako za automobile tako i za
ljude koji tu svakodnevno prolaze. Tu moramo riješiti i pitanje stare zgrade
bivšeg Matičnog ureda koja je također u jadnom stanju ali ipak malo boljem
od Zadružne zgrade. To su zgrade u koje se nije ulagalo od njihovog postanka pa smatramo da ako se vode pod neko «nacionalno blago» ili objekte od
interesa za zajednicu da bi se u to morala uključiti i naša Općina. Pošto do
sada u našem Bartolovcu u novijoj povijesti nije izgrađen ni jedan društveni
objekat kao ni obnovljen ni jedan postojeći, mi vijećnici Mjesnog odbora
Bartolovec kao i mještani Bartolovca vjerujemo da unatoč recesiji Općina
mora pronaći sredstava i volje da se i u Bartolovcu nešto napravi.
Ovom prigodom koristimo priliku da svim mještankama i mještanima Bartolovca, i Općine Trnovec Bartolovečki čestitamo čestit Božić
kao i sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu.
VMO BARTOLOVEC
Predsjednik Božidar Poljanec
9
IZ RADA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR ŠTEFANEC
RADOVI ZA DOBROBIT MJESTA
Nakon izbora za VMO u svibnju 2012. godine konstituiran je MO sa
predsjednikom Zvonkom Špoljarić, dopredsjednikom Vladimirom Špiranec,
tajnikom D. Čvrk te članovima Dragutinom Srečman (svi HNS) i Veronikom
Kišić (SDP).
Odmah nakon toga počelo se sa radom odnosno sagledavanjem
postojećeg stanja u Štefancu te realizacijom projekata koje smo ponudili
pred izbore u promidžbi liste HNS-a.
Par dana prije samih izbora asfaltiran je tepih sloj na županijskoj cesti
(ulica Štefanec Marof ) uz pomoć Varaždinske županije i uprave ŽUC-a.
Nakon toga išli smo na sanaciju krovišta na objektu „NK Drava“ Štefanec.
Radnom akcijom koja je trajala dva dana (Odazvalo se 12 mještana svaki
dan) skinute su salonit ploče, zamijenjen je dio drvene građe, postavljene su
limene ploče te je cijeli prostor očišćen od otpadnog materijala.
Potrebna sredstva i materijal realiziran je iz proračuna VMO Štefanec u
dogovoru sa načelnikom općine gosp. Hrenom.
Ukupan iznos materijala bio je oko 12.000,00 kn.
Iako su pozvani svi zainteresirani mještani, odazv na akciju je bio ispod
svakog nivoa (12 ljudi) što ne čudi ako znamo da u prethodnom mandatu
VMO-a i nije bilo značajnih radova u Štefancu.
Sljedeća akcija bila je uređenje poljskih puteva u dužini od 4,4 km.
U samo nekoliko dana cijela trasa je uređena i proširena, porezane su
grane a malčiranjem je počišćen dio zelenih površina sa obje strane trase.
Grederom je poravnata cijela dionica, dovezeno je oko 210 tona zapune
iz Ljubešćice koja je ugrađena na puteve.
Još je ostalo oko 35 % dužine ne zavoženo jer se nije stiglo vremenski
odraditi zbog početka poljoprivrednih radova, iako je potrebiti materijal
osiguran.
Istovremeno smo poravnali javnu površinu uz glavnu cestu i Plitvičku
ulicu koju namjeravamo iduće godine do kraja sanirati, urediti park a
istodobno dio troškova održavanja morat će pokriti i gđa Terezija Branović.
Sveukupni troškovi vezano za ove radove uređenja iznose oko
35.000,00 kn koja su donacija HNS-u i mjestu Štefanec.
U akciji su sudjelovali neki članovi VMO-a te mještani koji su bili uključeni
u javne radove, koima se ujedno zahvaljujemo.
Svim vlasnicima zemljišta kojima je tijekom te akcije na bilo koji način
oštećeno privatno vlasništvo, iskreno se ispričavamo.
Sve sumještane koji imaju zemlju u posjedu ili najmu molimo da se
pridržavaju komunalnog reda (da se ne iznosi zemlja na puteve, da se ne
izoravaju itd.).
U suprotnom ćemo u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemlji-štu
prijaviti komunalnom redaru i sanirati štetu o njegovom trošku.
Stoga što su to strahovito velika sredstva za mjesto Štefanec koja su ove
jeseni potrošena.
Zato se nadamo da ćemo naići na Vaše razumijevanje.
VMO donijelo je i odluku o obilježavanju pješačkog prijelaza na kri-žanju
Ludbreške i Dravske ulice, koje je u realizaciji.
Privatnom inicijativom osigurano je i 80 m² tlakavaca te je zatražena
suglasnost načelnika općine i Hrvatskih cesta za njihovo postavljanje ispred
Društvenog doma.
Donijet je i godišnji plan rada VMO Štefanec za 2013. godinu.
Između ostaloga treba zamijeniti stolariju na Društvenom domu, sanirati
WC i sanitarni čvor, asfaltirati nastavak ulice u Štefanec Marofu.
Vijeće mjesnog odbora donijelo je odluku da se od ove godine Sv.
Stjepan – proštenje u Štefancu, obilježava kao Dan VMO-a Štefanec.
Nadajući se što boljoj suradnji sa svim društvima i udrugama koje
djeluju u mjestu Štefanec a i općini Trnovec Bartolovečki.
Želimo Vam Čestit Božić i uspješnu Novu 2013. Godin
VIJEĆE MJESNOG ODBORA Štefanec
Predsjednik Zvonko Špoljarić
10
MJESNI ODBOR ŠEMOVEC
VELIKI ANGAŽMAN NA
POBOLJŠANJU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TE
DRUŠTVENOG I SPORTSKOG
ŽIVOTA MJESTA
Poštovani žitelji Općine Trnovec Bartolovečki, Vijeće Mjesnog
odbora Šemovec, ovim Vas putem želi upoznati sa aktivnostima u 2012.
godini te planovima za nadolazeću 2013. godinu.
Naime od prvog sazivanja Vijeća Mjesnog odbora Šemovec od
13.lipnja 2012. godine, održane su tri sjednice na kojima je doneseno niz
odluka ali i prijedloga vezanih uz naše naselje Šemovec.
05.10.2012. godine realizirali smo prezentaciju za mještane
naselja Šemovec koju je održala firma Legalis d.o.o. iz Varaždina, gdje
su sumještani obaviješteni o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.
U tijeku su - radovi na asfaltiranju 200 m oštećenog asfalta na relaciji
od Plitvičke ulice prema Štefanec Marofu – izvođač ŽUC, kao i radovi na
uređenju centra naselja Šemovec – iza autobusne stanice u suradnji sa
Županijom Varaždinskom, a uz suglasnost Općine Trnovec Bartolovečki i
Hrvatskih cesta Ispostava Varaždin.
U suradnji sa Općinom Trnovec Bartolovečki i Hrvatskim cestama
Ispostava Varaždin, krenut će se i na iscrtavanje pješačkog prijelaza kao i
postavljanje sigurnosnih znakova ispred ulice Ledine.
Pristupilo se i opremanju kancelarije Vijeća Mjesnog odbora sa
potrebnim kancelarijskim namještajem.
Sa Zagrebačkom bankom u tijeku su i pregovori za postavljanje
bankomata na zgradi ambulante.
Svi navedeni radovi biti će završeni do kraja tekuće godine.
Vijeće Mjesnog odbora uključilo se kao suorganizator podjele
poklona djeci za dan Svetog Nikole, koja će se održati 08.12.2012. godine
uz prigodan program koji su pripremile Udruga žena „Cvijet“ Šemovec
zajedno sa Udrugama iz Bartolovca, uz cjelokupno financiranje Općine
Trnovec Bartolovečki.
U plan za 2013. godinu stavili smo si u zadatak opremanje Dječjeg
igrališta i uređivanje ceste iza Društvenog doma do groblja uz sponzorstvo
Županije Varaždinske, te suradnje sa Županijskom upravom za ceste
Varaždin uz suglasnost Općine Trnovec Bartolovečki. Za navedeni plan
pokrenuti su i prvi koraci potrebni za uređenje ceste iza Društvenog doma
do groblja – razrješavanje imovinsko pravnih odnosa.
Donesena je i odluka kojom je određen dan Vijeća Mjesnog odbora
– Uskrsni ponedjeljak, uz niz sadržaja kroz cijeli dan, a u suradnji sa
Udrugama koje djeluju na području našeg naselja.
I na kraju zahvaljujemo se na dobroj suradnji sa Županijom
Varaždinskom, Općinom Trnovec Bartolovečki, načelniku gosp.
Hrenu, članovima općinskog vijeća, Udruzi žena „Cvijet“ Šemovec,
Nogometnom klubu „Mladost“ Šemovec, Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Šemovec, te se nadamo da ćemo i u nadolazećoj 2013. godini
imati još uspješniju suradnju.
Povodom nadolazećih blagdana u ime Vijeća Mjesnog odbora
Šemovec želim svim žiteljima naselja Šemovec kao i žiteljima cijele
Općine Trnovec Bartolovečki blagoslovljen Božić i Sretnu Novu
2013. godinu.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Šemovec
Vlado Sever
NAŠE NOVINE
IZ RADA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR TRNOVEC 1
IZ RADA VIJEĆA MJESNOG
ODBORA TRNOVEC I
Poštovani mještani,
Na kraju smo ove, iznimno teške, 2012. godine te Vas želimo upoznati
sa radom VMO u proteklom razdoblju.
Obzirom da je ova godina bila izborna došlo je do promjena u sastavu
Vijeća Mjesnog odbora Trnovec I.Nakon završetka izbornog procesa,11.
lipnja održana je konstituirajuća sjednica Mjesnog odbora.Ovim putem
zahvaljujemo prijašnjem sastavu VMO na ustrajnosti i nesebičnom
zalaganju za napredak i boljitak cjelokupne zajednice.Nadamo se i potruditi
ćemo se da sadašnji sastav, na kraju mandata, bude jednako uspješan kao
i naši prethodnici.
U obnašanje ovih časnih dužnosti krenuli smo puni elana i sa velikim
očekivanjima da u 2012. napravimo što je više moguće, unatoč teškim i
kriznim vremenima.
Krajem lipnja i početkom srpnja, na blagdan Sv. Petra i Pavla, uz
proštenje „Petrovo“ obilježili smo i Dan VMO Trnovec I, koji se obilježava uz
spomenuti blagdan.
U subotu, uoči proštenja organizirali smo malonogometni turnir između
ulica sa područja našeg Mjesnog odbora.Svim učesnicima i posjetiteljima
omogućili smo nadoknadu izgubljene energije odličnim gulašom i hladnim
pićem, koje je itekako dobro došlo uslijed tropske vrućine.U pripremi gulaša
iznimno su se potrudili članovi udruge „Kopajec“.
Na dan proštenja, ujedno i dan VMO održana je, već tradicionalno,
prijepodne sveta misa na otvorenom.Popodne, u velikom šatoru, održana
je međunarodna smotra folklora pod nazivom „Kopajec 2012.“u realizaciji
našeg KUD-a „MAK“ i njihovih gostiju KUD-a Bolnišnica Ptuj i KUD-a
Hruševec Kupljenski, a poslije smotre zabava uz tamburaše do sitnih sati.
Tijekom godine redovito su održavane zelene površine i dječja
igrališta na području MO, i to ponajviše zahvaljujući trudu djelatnika sa
područja općine koji su radili u sklopu javnih radova.Od ostalih radova
na komunalnom opremanju, unatoč našim željama, nije bilo značajnijih
zahvata što je samo dokaz da je ruka krize duboko zagrabila i u naš zavičaj.
Jedino ohrabrenje u komunalnom opremanju unosi nastavak na izgradnji
kanalizacijske mreže.
Smatramo da smo mogli napraviti i više, no niz objektivnih poteškoća,
u vidu određenih zdravstvenih problema, ispriječio nam se na putu
realizacije.
U nadi da ćemo u 2013. uspjeti napraviti puno više u korist
cjelokupne zajednice, a poglavito sa područja našeg Mjesnog odbora,
ovim putem svim žiteljima na području VMO Trnovec I, kao i svim
žiteljima naše općine, želimo čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i
uspješnu 2013. godinu.
Predsjednik VMO Trnovec I:
Miljenko Tuđan
NAŠE NOVINE
MJESNI ODBOR ŽABNIK / SPORTSKO DRUŠTVO ŽABNIK
GODINA SPORTSKIH I
KULTURNIH DOGAĐANJA
Dragi čitatelji,
Na kraju godine željeli bi Vas upoznati s rezultatima i aktivnostima
VMO-a i Sportskog društva Žabnik.
Godina 2012. bila je bogata raznim aktivnostima te realizacijom
zacrtanih projekata.
Početak proljeća bio je obilježen radovima postavljanja rasvjete na
sportskim terenima (malonogometno,košarkaško te odbojkaško
igralište).
Povodom Praznika rada organiziran je malonogometni turnir na kojem
su se mještani počastili grahom, te smo po prvi put stavili u rad novu rasvjetu.
Kao i svake godine ugostili smo Savez antifašista te položili vijence na
spomenik.
Na tradicionalnom turniru koji se svake godine održava prve nedjelje u
srpnju bio je najveći odaziv nogometnih ekipa i gledatelja. Sudjelovalo je 15
muških te 2 ženske ekipe.
Malonogometna ekipa Sportskog društva Žabnik sudjelovala je na
turnirima u Kučanu, Tuhovcu, Jalkovcu i Žabniku gdje su bili među 8 najboljih
ekipa turnira, te u Trnovcu na kojem je osvojeno prvo mjesto.
U mjesecu rujnu održan je odbojkaški turnir u sklopu kojeg je
organizirano druženje uz živu muziku.
Početkom studenog realiziran je projekat sanacije krovišta sportske
dvorane Žabnik.
Zajedničkim snagama VMO-a i Sportskog društva tokom cijele godine
održane su mnoge radne akcije u cilju obogaćivanja i što ljepšeg života u
našem mjestu.
Ciljevi za narednu godinu su dovršetak obnove društvenog doma, te
početak radova na zajedničkoj sjenici u sklopu koje će biti kamin.
Zahvaljujemo svim članovima VMO-a i Sportskog društva na
podršci i radu tokom cijele godine, te svim žiteljima općine želimo
blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2013. godinu!
Sportsko društvo Žabnik
v.d.predsjednika Zlatko Marčec
VMO Žabnik
predsjednik Mario Milak
11
NAŠE ŽUPE
ŽUPA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE - TRNOVEC
Dragi moji župljani, dragi čitatelji Naših novina
Papa Benedikt XVI. proglasio je 11. listopada Godinu vjere, upravo na
pedesetu obljetnicu početka Drugoga vatikanskog koncila i na dvadesetu
obljetnicu proglašenja Katekizma Katoličke Crkve. Godina vjere trajat će
do 24. studenoga 2013. godine. Godina vjere nas sve skupa poziva da
ponovno otkrijemo, naviještamo i svjedočimo našu kršćansku vjeru čiji
je temelj sam Božji Sin, naš Spasitelj Isus Krist.
Upravo u ovo vrijeme, dok se približavamo proslavi njegova rođenja,
prilika je da svi zajedno učvrstimo svoju vjeru koja je možda oslabila ili već
skoro nestala. Ako znamo da je čvrsta vjera Božji dar, potrebno je za taj dar
i moliti. Nadam se i vjerujem da će ta naša vjera ovih dana oživjeti, da će
izvanjski događaji koji prate blagdan Isusova rođenja u nama probuditi
onu iskru i žar koji će onda zapaliti naša srca. I zato je važno neprestano
oživljavati naše prekrasne božićne običaje: od kićenja bora i postavljanja
betlehemskih jaslica pa do unošenja slame i „bajanja“ na badnju večer.
Naravno da će u svima nama najviše dar vjere razbuditi Polnoćka
i božićna sveta misa. Dopustimo svi zajedno malome Isusu da se rodi i
u našem srcu, da postane naš suputnik na našem životnom putu. Prije
same božićne čestitke želio bih sve vas podsjetiti na najvažnije događaje
vezane uz život naše župe.
svjedočanstvo. Na završetku sv. mise bogoslovi su svim vjernicima
podijelili male paketiće u kojima je bila jedna čokoladica i papir s molitvom
za jednog određenog bogoslova. Na taj su se način naši župljani
intenzivnije uključili u molitvu za duhovna zvanja, a posebo za naše
bogoslove da ustraju na putu do svećeništva.
Crkveni odbornici posjetili Krašić i Žumberak
Crkveni odbornici su najbliži župnikovi suradnici. U našoj župi, u
vrijeme izgradnje pastoralnog centra i crkve, oni su imali posebnu ulogu
- prikupljali su dobrovoljne priloge za izgradnju crkve. Činili su to gotovo
punih deset godina. Bez takvog njihovog angažmana naše crkve sigurno
ne bi bilo. Da bi im se barem malo zahvalili, 16. lipnja 2012. godine za
njih smo organizirali izlet - hodočašće u Krašić i na Žumberak. U Krašiću,
rodnom mjestu blaženog Alojzija Stepinca, smo razgledali crkvu (u kojoj
Predstavljanje knjige
„Preživio sam Vukovar i Ovčaru“
U subotu, 31. ožujka 2012., nakon večernje sv. mise imali smo
zanimljivog gosta - hrvatskog branitelja Vilima Karlovića koji je u našoj
vjeronaučnoj dvorani predstavio svoju knjigu pod naslovom: Preživio
sam Vukovar i Ovčaru. Autor knjige je duboko religiozan i zahvaljujući
vjeri i molitvi preživio je sve strahote vukovarskog rata i zarobljeništva.
Autor je na vrlo dojmljiv i svima prisutnima zanimljiv način ukratko
prepričao svoj život i ono što mu se dogodilo. Iako je preživio jezive
strahote, u njemu nema ni trunke mržnje prema onima koji su mu nanijeli
veliko zlo. Poslao je svima prisutnima jasnu poruku da je uz Božju pomoć
moguće oprostiti. Sve nas treba nositi vjera i nada!
Gostovanje bogoslova iz Zagreba
U prigodi Svjetskog dana molitve za duhovna zvanja – Nedjelje
Dobrog Pastira, 29. travnja ove godine, trinaestoro zagrebačkih
bogoslova pod vodstvom rektora, preč. Anđelka Koščaka, pohodilo je
smo imali i sv. misu) te spomen sobe na župnim dvoru. Nakon Krašića
smo se zaputili u Pribić, rodno mjesto kardinala Franje Kuharića. Tu smo
posjetili prekrasnu grkokatolčku crkvicu Navještenja Marijina. Nakon
toga smo krenuli prema grkokatoličkoj župi Sošice na Žumberku, gdje
se nalaze jedna do druge dvije crkvice: rimokatolička i grkokatolička.
Razgledali smo i prekrasnu etno-zbirku koju su u svom samostanu uredile
sestre bazilijanke. Nakon ručka smo pješice krenuli prema poznatoj jami
Jazovki gdje su 1945. partizani poubijali mnogo ranjenika i zarobljenih
hrvatskih vojnika te ih bacili u tu jamu.
Izlet djece i mladih na Veternicu
U srijedu, 27. lipnja, dječji župni zbor, ministranti, župni animatori
i čitači naše župe, proveli su dan u duhovno-rekreativnom programu u
Duhovnom centru Varaždinske biskupije na Veternici. Nakon kratkog
upoznavanja s Centrom, župni animator Marko je u prijepodnevnim
satima sve sudionike uveo u radionicu „Crkva“. Vrhunac dana bila je
sveta misa, koju je predslavio naš župnik vlč. Josip Hadrović u koncelebraciji s vlč. Damjanom Korenom, voditeljem Duhovnog centra, koji
je u vrlo zanimljivoj propovijedi djecu i mlade potaknuo na poslušnost
i pomaganje roditeljima - jer to su plodovi po kojima će nas drugi prepoznati da smo Kristovi. Zajedničkim ručkom završio je prijepodnevni
program, a poslijepodnevne trenutke djeca i mladi proveli su u slobodnoj
igri do povratka kućama. Ovo je bila mala duhovna obnova za našu djecu
kao nagrada za njihov trud i ustrajnost u sudjelovanju u životu naše župne
zajednice.
Oproštaj od našega Marka
našu župu. Oni su kroz sudjelovanje na svetoj misi, prigodni program
i osobno svjedočenje željeli pridonijeti promociji svećeničkog zvanja.
O svom pozivu su progovorili i sami bogoslovi i time dali svoje osobno
12
U nedjelju 9. rujna smo započeli novu školsku godinu zazivom Duha
Svetoga. Na završetku svete mise slijedila je mala svečanost - oproštaj
od našega Marka Domitera koji je krenuo putem svećeništva. Naime, u
ponedjeljak, 10. rujna je otišao u Zagreb, u Nadbiskupsko bogoslovno
sjemenište gdje je započeo svoju šestogodišnju pripravu i studij filozofije
i teologije kako bi, ako Bog da, postao svećenik. Marko je bio dugogodišnji
NAŠE NOVINE
najbliži župnikov suradnik. Bio je ministrant, čitač, orguljaš, voditelj
zajednice mladih, voditelj Dječjeg zbora i urednik Župnog listića. Nakon
zahvale koju je Marku uputio župnik, u ime svih zboraša i ministranata
zahvalila se i Marta Ptiček, a Martina Hrman mu je uručila lijepi poklon.
Aktivnosti Župnog caritasa
Naš je Župni caritas aktivan tokom čitave godine. Skrbi se za više
obitelji kojima je pomoć potrebna. Redovito ih opskrbljuje s namirnicama,
a nekima su kupljena i drva za ogrijev. Osim toga pomažemo i
Biskupijskom caritasu. Prikupljali smo pomoć za poplavljene u našoj
Biskupiji. U ove predbožićne dane jako vrijedni članovi našeg Župnog
caritasa su izrađivali adventske vijence i božićne svijeće, dok su djeca
i mladi izrađivali božićne čestitke. Isto tako tokom čitavog adventa
skupljamo namirnice za potrebne. Neka nam nikada ne bude teško činiti
dobro. Čineći djela ljubavi i milosrđa svjedočimo svoju vjeru i prikupljamo
poene za vječnost.
Osim toga u sklopu našeg Župnog caritasa od ove se školske
godine u prostorijama Pastoralnog centra besplatno daju instrukcije
iz matematike, kemije i fizike za osnovnoškolce i srednjoškolce.
Zahvaljujemo našim vrijednim davateljima instrukcija: Marijeti, Mateji i
Matiji na trudu i vremenu koji ulažu za dobrobit naše djece.
Božićna čestitka
Na kraju je i sam Marko zahvalio svima na dobroj i lijepoj suradnji te je
izrazio nadu da će ga netko od mladih iz župe naslijediti u onome što je on
u župi radio. Nakon njegovih riječi uslijedio je dug i gromoglasan pljesak,
a u mnogim su se očima zaiskrile i suze. Našem Marku želimo puno
strpljivosti i obilje Božjeg blagoslova na putu kojim je krenuo.
Dani kruha i zahvale za plodove zemlje
Svake godine u mjesecu listopadu u našoj crkvi zahvaljujemo
dragom Bogu na darovima i plodovima zemlje. Tako smo i ove godine
u nedjelju, 21. listopada proslavili Dane kruha i zahvale za plodove
zemlje. Tom događaju u našoj župnoj crkvi je prethodila Županijska
smotra Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, kojoj je ove godine
bila domaćin naša Osnovna škola Trnovec. Ta se smotra održala u gradu
Varaždinu u subotu, 20 listopada. Započela je svečanom svetom misom
u varaždinskoj katedrali koju je predvodio varaždinski biskup, mons.
Josip Mrzljak. Na misi je pjevao Dječji zbor iz Trnovca pod vodstvom
profesorice Božice Tuđan. Nakon svete mise, na kojoj su sudjelovali i
predstavnici 27 škola naše Županije, slijedio je program na Franjevačkom
trgu kojeg su izveli učenici OŠ Trnovec i članovi KUD-a MAK Trnovec. Svi
sudionici i gosti su zatim obišli sve štandove na kojima su Škole sudionice
izložile svoje proizvode i plodove zemlje.
Kako je lijepa riječ Božić - mali Bog! To znači da nam sam Bog
dolazi kao Dijete, bespomoćno i ponizno, rođeno u siromašnoj
štalici. Neka to betlehemsko Djetešce pronađe utočište i u
našem srcu, neka maleni Isus osjeti našu ljubav i toplinu kojom
ga primamo. Neka ne budu samo puni stolovi i prekrasno okićeni
borovi.
Neka bude puno i naše srce – puno ljubavi i topline. Neka u tu
kolijevku našega srca i ovoga Božića dođe Božansko Djetešce.
I neka tu zauvijek ostane kako bismo, na poseban način u ovoj
Godini vjere, svi mi mogli drugima prenositi radost, ljubav i mir
koja u nama stanuje.
Sretan Božić i blagoslovljenu 2013. godinu od srca vam želi
vaš župnik.
Josip Hadrović, župnik
Župna statiskika od 1.1.2012. do 5.12.2012.
Kršteni: 37
Umrli: 48
Vjenčani: 9
Potvrđeni: 58
Prvopričesnici: 50
Djeca i mladi na Veternici
NAŠE NOVINE
13
ŽUPA SVETOG BARTOLA - BARTOLOVEC
BOŽIĆ U GODINI VJERE
Cijenjeni župljani i čitatelji
U središtu božićnog vremena u liturgijskom slavlju nalazi se
DOJENČE, novorođeno Dijete. Prema njemu je usmjereno došašće, a
njegovim rođenjem se nadahnjuje i živi božićno vrijeme.
U ovoj GODINI VJERE to Dijete nam može poslužiti kao poticaj za
ispravnije shvaćanje milosnog dara vjere. Naime, svakom djetetu je
potrebno vrijeme da bi moglo izrasti u zrelu osobu. U tom vremenu je
potrebno brinuti za dijete i uvoditi ga postupno u svijet odraslih. Dužni
smo u našim zajednicama, posebno u Godini vjere, biti pogodno mjesto
na kojem će vjera svakoga pojedinog člana rasti i razvijati se.
Otkako je vjeronauk vraćen u školski sustav možemo reći da je
puno veći broj ljudi zahvaćen temeljnom i redovitom poukom u vjeri. No
plodovi takvog rada upućuju nas na zaključak da vjera nije kronološka
kategorija te da rast u vjeri ne ide istim ritmom i istom putanjom kao rast u
dobi. Zato je potrebno uz školski vjeronauk imati i župni. Župni vjeronauk
održava se u crkvenom prostoru koji svojim ambijentom doprinosi
rastom u vjeri, dok se u školi to ne vidi. Naša župa mora biti zahvalna Bogu,
općini i dobrim ljudima što imamo pastoralni centar, adekvatan prostor
za održavanje župnog vjeronauka. U dvorani se uz suvremeni namještaj
nalaze i zemljopisne karte te svete slike Isusa, Marije, anđela i svetaca.
Puno nam znači i televizor na kojem možemo gledati biblijske i druge
poučne filmove, posebno crtane koji nam uz sliku tumače vjerske istine.
Moram zahvaliti načelniku općine gosp. Stjepanu Hrenu, kojemu je
veoma stalo da djeca dobro uče i da budu dobro odgojena u školi i u crkvi.
Ja sam nabavio filmove tako da djeca mogu lako pratiti župni vjeronauk,
a onda i to životom živjeti. Svi razredi, od prvog do osmog, imaju župni
vjeronauk, a posebno je interesantno prvom i drugom razredu. To se
pokazuje i na svetoj Misi. Na svetoj Misi žele se što više angažirati, tako da
imamo velik broj ministranata, malih i velikih pjevača, čitača i svirača. Sve
je to plod uloženog rada za dobro djece i mladih, što i roditelji vrednuju jer i
oni s djecom rado dolaze na svetu Misu.
Želim pohvaliti mlade koji su posebno angažirani u pastoralu župe,
od liturgije, hodočašća, Caritasa i ostalog. To je zrelost vjere, čemu se na
poseban način radujem.
Svatko od nas treba se poniziti i priznati da mu je potreban RAST U
VJERI. Nitko od nas nije došao do kraja puta niti je toliko savršen da ne bi
još mogao napredovati.
Da bismo u Godini vjere još više porasli u vjeri, organizirali smo
DUHOVNU OBNOVU kroz četiri nedjelje došašća. Dolaze nam biskupovi
suradnici da nam prenesu iskustvo svoje vjere, da nam život bude
radosniji i sretniji. Na sam Božić poslije podne na blagoslov djece dolazi
nam naš veliki prijatelj i misionar preč. Antun Štefan.
Božić je očovječenje Boga, a pobožanstvenje čovjeka. Zato po vjeri
čovjek može samo dobiti i ništa izgubiti, a tko ne vjeruje sve će izgubiti.
U nadi da će nam Godina vjere pomoći da rastemo i da naše zajednice postanu žarišta vjere i životne radosti, želim Vam poticajan
Božić i 2013. godinu u kojoj će Bog blagosloviti Vaša nastojanja.
Gospodarska zgrada
Dok smo obnavljali crkvene objekte, župni dvor i klijet, nismo
propustili obnovu gospodarske zgrade koja je nekad služila za stoku,
svinje, perad i kao spremište hrane. Crijep koji je ostao nakon obnove
krovišta župne crkve iskoristili smo za prekrivanje gospodraske zgrade.
Poslije je trebalo sanirati temelje, napraviti drenažu i izbetonirati vijenac
oko zgrade. Ove godine uz pomoć općine nanovo smo zgradu izvana
ožbukali, obojali te stavili nova vrata i prozore. Radove je izvodila firma
„Mikulić gradnja“ iz Trnovca, a financirala većinom općina, zahvaljujući
načelniku gosp. Stjepanu Hrenu i njegovim suradnicima kojima je stalo
da se sačuva starina.
Blagoslov
24.8.2012. na blagdan sv. Bartola naš biskup msgr. Josip
Mrzljak u crkvi je blagoslovio novu župnu ZASTAVU i gospodarsku
zgradu. Dok gledamo na televiziji panorame iz Njemačke, Austrije i
drugih europskih zemalja vidimo kako su lijepo obnovljeni stari dvorci
i samostani, a uz njih i gospodarske zgrade. I mi pripadamo toj kulturi,
zato sam i ja išao za tim da se ova zgrada koja pripada župnom dvoru
obnovi. Sad je to jedna zaokružena cjelina koja služi na ponos župi,
općini i Europi. Još jedino nedostaje željezna ograda koja je započeta,
a nadamo se da će biti i dovršena.
Poslije 1945. ondašnja državna vlast crkvi je imovinu oduzimala.
Doživjeli smo vrijeme kad državne vlasti naše općine opet pomažu u
održavanju i novim gradnjama kao što je pastoralni centar koji je od
životne važnosti za život župe.
Hvala općini, župi, graditeljima i svima koji na bilo koji način
pomažu i održavaju crkvenu imovinu. Ponosni smo!
Petar Golub, župnik
14
Zbor mladih „Sanctus“
Zbor mladih “Snactus” samo je jedan od tri crkvena zbora koji djeluju
u župi sv. Bartola u Bartolovcu. Zbor mladih broji 28 članova, djece od 5.
razreda osnovne škole pa nadalje. Tu je i mali zbor “Sanctus” koji broji
oko 40-ak članova, uglavnom iz nižih razreda osnovne škole. Zborovi
su do sad nastupali na raznim školskim i župnim manifestacijama,
redovito nastupaju na “Božićnom koncertu”, koji marljivo organiziraju
NAŠE NOVINE
Izvješće o radu Caritasa župe Sv.
Bartola apostola, Bartolovec
svake godine... Probe se održavaju svake subote u 18 sati u prostorima
župne crkve ili prostorijama pastoralnog centra. Na probama se redovito
uvježbava raspored za nedjeljnju sv. Misu i nadolazeće blagadane,
ali se i proširuje postojeći repertoar učenjem novih pjesama. Zbor
“Sanctus”pjeva na sv. Misi svake nedjelje u 9:30 te tako pjesmom slavi
Boga. Što ima ljepše nego kad cijela crkva zaori prekrasnim dječjim
glasovima i oni takvi neiskvareni i iskreni pjevaju iz svega srca Bogu? Ako
netko osjeća da mu je mjesto među ovim divnim mladim ljudima, neka
se bez ustručavanja prikljući zboru “Sanctus”, jer već su i same probe, a
pogotovo ostala događanja i projekti posebna prilika da se steknu nova
poznanstva i nova prijateljstva. Na probama vlada uvijek dobra atmosfera
i mladi uživaju u pjevanju. Djeca obožavaju učiti nove pjesme, družiti se
i igrati. Kroz ovakva druženja, djeca rastu zajedno u pjesmi i slavljenju
Boga. Sve pjesme se pjevaju glasno i radosna srca. Ova župa se može
podičiti što je jedna od rijetkih župa na ovom području koja ima takav
aktivan život vjernika, bilo onih najmlađih ili najstarijih. Osim predvođenja
liturgijskog pjevanja na nedjeljnjim misnim slavljima, dječji zbor je svake
godine nastupao na “Uskrsnom koncertu” za koji se zauzeto, brižno i
s puno ljubavi i žara pripremao. Ipak, za sav taj dječji angažman treba
posebno zahvaliti njihovim roditeljima koji ih mnogo puta ne vide cijelu
subotu jer djeca imaju toliko obaveza. No, famozno je to što djeci to
nije ni u najmanju ruku naporno. Dapače, djeca uvijek dolaze na probu
puni energije i sa željom da opet nešto novo nauče te da pjevaju crkvene
pjesme i na taj način slave Boga. U planu ovog zbora jest počastiti djecu
nekim putovanjima, te odlazak na gostovanje u druge župe da bi pokazali
kakvu djecu župa sv. Bartola ima. Ovaj dječji zbor pun je entuzijazma,
veselja, raspjevanih slavuja koji jedva čekaju iduću probu i nedjeljnju
misu da bi mogli primiti Isusa u svoja mala srdašca.
Sretan Božić i blagoslovljene blagdane želi Vam zbor mladih
„Sanctus“.
Mario Pošpaić, voditelj zbora Sanctus
NAŠE NOVINE
Naš župni caritas je aktivno djelovao i ove 2012. godine te smo
humanim djelima i lijepim riječima usrećili naše potrebite župljane i
mnoge druge.
11.02.2012. u 16:00 sati bila je svečana sveta misa prilikom koje
je naš velečasni Petar Golub podijelio bolesničko pomazanje svima koji
su osjetili potrebu za njim. Poslije svete mise nastavljeno je druženje
za starije i bolesne župljane u prostorijama pastoralnog centra uz čaj i
kolače, koje su spremili članovi caritasa i udruga žena Bartolovec, te uz
živu glazbu, zahvaljujući našem orguljašu g. Josipu Tuđanu.
U vrijeme korizme – vrijeme odricanja, naša su djeca su imala
svoju humanitarnu akciju u kojoj su se odricali svoje jedne igračke, koje
smo na posljetku poklonili „Domu za nezbrinutu djecu“ u Nazorovoj ulici u
Zagrebu. Igračke i voće koje smo dobili od našeg dobročinitelja, podijelili
su članovi caritasa 14.04.2012. godine. Od sveg srca zahvaljujemo
vatrogasnoj zajednici općine Trnovec Bartolovečki, a posebno g.
Zdravku Jagecu i g. Damiru Vitkoviću na ugodnoj i mirnoj vožnji.
U najljepšem mjesecu u godini – maju - Marijinom mjesecu sakupljali
smo rižu i tjesteninu za potrebe pučke kuhinje u našoj Varaždinskoj
biskupiji, sakupljeno je ukupno 14,80 Kg riže, i 28,05 Kg tjestenine.
U još jednom Marijinom mjesecu – listopadu sakupljali smo dječju
odjeću i obuću, koju smo također podarili našim prijateljima u „Domu za
nezbrinutu djecu“ u Narorovoj ulici u Zagrebu.
Prije početka došašća, naš caritas je ponovno izradio adventski
vijenac za potrebe naše crkve.
U ovom došašću provodimo dvije humanitarne akcije, obje već
mogu reći uhodane. Prva akcija je prikupljanje hrane, odnosno živežnih
namirnica s dužim rokom trajanja koje će naši volonteri podijeliti već nakon
3. nedjelje došašća. A druga akcije je isto hvale vrijedna, no namijenjena
je dječjem caritasu. Zamišljena je tako da svake nedjelje došašća svako
dijete prilikom dolaska na svetu misu donese samo 1 kunu, te je ubaci u
za to predviđenu kutiju. Što znači da u cijelo vrijeme došašća dijete se
odrekne svega 4 kune. A na sam badnjak članovi caritasa taj će sakupljeni
novac podariti jednom djetetu iz naše župe kome je to potrebito.
Tijekom cijele godine sudjelovali smo i na razini Hrvatskog Caritasa
te smo se i tu uključivali u razno razne akcije.
Hvala svima koji ste svojim darovima i prilozima pomagali u našem
radu! Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se priključe u radu, druženju,
jer nema Vam ljepšeg braćo i sestre nego pomoći potrebitima.
Svim žiteljima općine Trnovec Bartolovečki želimo blagoslovljen
i radostan Božić, te sretnu i uspješnu novu 2013. godinu!
15
ŠKOLSTVO
OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC
KAKO OŠ ŠEMOVEC BRINE O SIGURNOSTI SVOJIH UČENIKA
I UREĐENJU OKOLIŠA?
Ne možete prolaziti cestom uz OŠ Šemovec, a da ne opazite neke
nove promjene. Na početku smo školske godine ostali ugodno iznenađeni
kada smo ugledali novi izgled dvorišta ispred škole. Napravljeno je novo
stajalište za dječji autobus te je popločen prilaz i ulaz u školu.
Dugo godina mučili smo se sa stajalištem školskog autobusa
koje se nalazilo ispred samog ulaza u školu. Autobus nikada nije
mogao nesmetano stati ispred ulaza zbog brojnih automobila koji su
stajali tamo. Time je bila uvelike ugrožena sigurnost djece. Sada je to
prošlost. Napravljeno je i asfaltirano novo stajalište za autobus koje se
nalazi s desne strane prije samog ulaza na školsko parkiralište. Također
je izgrađeni povišeni podest (povišenje) kako bi učenici lakše ušli u
autobus uz pratnju dežurnih učitelja, koji su uvijek s njima. Osim toga,
popločen je prilaz prema školi i glavni ulaz te tako učenici, a i djelatnici
škole, ne moraju hodati cestom kako bi zaobišli šljunak i blato prilikom
ružnog vremena. Promijenjena je i žičana ograda te je na zelenoj površini,
između ograde i pločnika, zasađeno 67 mladih sadnica raznobojnih ruža
po kojima ćemo pamtiti ovu školu, kao i po kamenjaru u obliku leptir koji
krasi naše dvorište već godinu dana. Želja je sviju nas da naša škola bude
uljepšana omiljenim cvijetom naše ravnateljice.
Naravno, to nije sve. Kako školsko dvorište iza škole ne bi ostalo
pusto i bez hlada za vrijeme vrućih ljetnih mjeseci, zasađene su mlade
breze koje će, kada narastu, svojim krošnjama zadiviti i začarati svakog
prolaznika. Valja još spomenuti da je i u starom dijelu škole popločen
veliki hodnik te sada učenici mogu nesmetano prolaziti i ne moraju paziti
na one silne rupe i dotrajale pločice.
Unatoč ovoj recesiji i besparici škola je ipak ostvarila neke od
projekata. Sva su ulaganja ostvarena izrazito štedljivim i odgovornim
odnosima svih zaposlenika u potrošnji energije i materijala te isključivo
sredstvima škole. Najviše možemo zahvaliti našoj ravnateljici Branki
Kremenić koja je zaslužna za sve ovo, koja je budnim okom pazila na
ovo uređenje, i kojoj je uvijek na prvom mjestu briga za sigurnost svojih
učenika i djelatnika.
Valentina Barulek Boltižar
OŠ Šemovec na Hrvatskoj radioteleviziji
Učenici 6. razreda imali su u srijedu, 10. listopada 2012. nesvakidašnju priliku naučiti kako nastaju televizijske emisije, zaviriti iza, ali i
ispred kamere.
Naime, u sklopu terenske nastave hrvatskoga jezika, s učiteljicom
Majom Vitković posjetili su Hrvatsku radioteleviziju te na licu mjesta vidjeli
kako izgleda studio gdje se snima Dnevnik, 8.kat, Ples sa zvijezdama,
TV vrtić i ostale emisije koje svakodnevno gledamo. Naučili su i što je
to virtualni studio, zašto tamo ne smijemo biti obučeni u plavu odjeću,
kako se snima vremenska prognoza, kakva je to radijska „gluha“ soba
i još mnogo trikova kojih nismo ni svjesni kad gledamo televiziju iz naših
domova.
Uz nezaobilazne poznate TV voditelje, oduševljenje je izazvao i velik
broj kamera, reflektora te osoblja koje radi iza kamera da bi nama na
malim ekranima sve izgledalo savršeno.
Maja Vitković
Tradicionalno obilježavanje
Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
u OŠ Šemovec
I ove smo školske godine organizirali proslavu Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U holu škole i razredima učenici od 1.
do 8. razreda izložili su različite proizvode koje su pripremili njihovi
roditelji. Nakon uvodne riječi naše ravnateljice Branke Kremenić, župnik
Josip Golub blagoslovio je te proizvode. Ovu proslavu povezali smo s
projektom Škole za Afriku kojemu se naša škola priključila ove godine.
Osmi razredi na Interliberu
Učenici osmih razreda su u petak, 16.studenog 2012. bili na
terenskoj nastavi hrvatskoga jezika. Posjetili su Interliber- sajam knjiga
i učila te se upoznali s brojnim lektirnim i izbornim naslovima, od kojih su
neke i kupili.
Nadamo se da ih je posjet Interliberu barem malo potaknuo na
razvijanje kulture čitanja.
Maja Vitković
16
NAŠE NOVINE
Pod vodstvom vjeroučiteljice Ivane Žuljević i pedagoga Branimira
Vinceka organizirana je akcija prikupljanja novčanih sredstava za djecu
Etiopije. Sve su izložene proizvode učenici međusobno prodavali. Osim
prodaje proizvoda, organizirano je edukativno predavanje i prezentacija o
životu djece u Africi, ali i o plodovima zemlje.
Ovim putem željeli bismo zahvaliti svim roditeljima koji su se uključili
u ovu akciju, župniku Josipu Golubu na blagoslovu te svim učenicima,
učiteljima i ostalim djelatnicima na prekrasnom uređenju škole povodom
obilježavanja Dana kruha i provedbe ovog značajnog projekta.
Također, obavještavamo cijenjene roditelje, učenike te učitelje i djelatnike Osnovne škole Šemovec, koji su s puno iskrenosti, ljubavi i truda
solidarno prikupljali sredstva za navedeni projekt povodom obilježavanja
Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, da uplaćena donacija
UNICEFu iznosi 3.361,35 kn.
Zahvaljujemo svima na trudu i dobroti te se veselimo novim
akcijama. Nastavak ove akcije bit će na kraju prvog polugodišta.
Branimir Vincek
kompjuterska tehnologija prije ustalila u kućanstvima nego u školama,
potvrđuje važnost neformalnog učenja. Prema uzoru na institucije koje
se bave neformalnim učenjem, otvara se prostor za uvođenje novih
tehnologija i metoda u već postojeći formalni obrazovni sustav koji bi
prihvaćanjem novih perspektiva mijenjao paradigme obrazovanja.
Uvođenjem novih tehnologija i metoda poučavanja bitno je da institucija
u koju se uvode ima ostvarene sve perspektive i tehničke predispozicije.
E-učenje predstavlja sinonim za novo, moderno i kvalitetno
obrazovanje. Isto tako, e-učenje je fleksibilno jer se stalno prilagođava
novim dostignućima u tehnologiji i potrebama korisnika, odnosno
učenika, koji se služe tim tehnologijama u svrhu obrazovanja. Osim toga,
e-učenje otvara prostor i angažman pojedinaca u vlastitoj organizaciji
vremena i učenja, ali i sve više približava relacije učitelj-učenik. Dakle,
e-učenje uči odgovornosti, etičnosti, kritičnosti i snalažljivosti u novim
obrazovnim situacijama.
Upravo o ovim i sličnim temama razgovaralo se na stručnom
skupu u Rimu održanom 14. rujna 2012. godine u trajanju od pet dana.
Za organizaciju skupa pobrinuo se F.C. “Europaclub” LIDS “Sapienza”
University – Roma koji je omogućio iznimna predavanja i tehnička rješenja
istaknutog predavača u ovom području StefanaLariccia. Odobrenjem
Stručno usavršavanje pedagoga Branimira
Vinceka u Rimu
„Ljude valja učiti, do najveće moguće mjere, da svoje znanje ne
crpe iz knjiga, već da proučavaju nebo i zemlju, hrastove i bukve, tj. da
proučavaju i ispituju same stvari, a ne tuđa zapažanja o stvarima.“
Komensky
U bespoštednoj utrci obrazovanja i tehnologije učenici s pravom
osjećaju konfuziju dok kreatori obrazovnih programa vode svakodnevnu
bitku s implementacijom tehnologije i metodike rada s tehnologijom u
prostore škola.
Promatrajući informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju
generičku tehnologiju današnjice, uviđamo da je ona kao takva temelj
ekonomije i društva 21. stoljeća. Ova je tehnologija generator promjena
u svim sferama društva. Uzimajući u obzir Internet, kao globalnu
podatkovnu mrežu i količinu informacija koju nam svakodnevno nudi,
možemo zaključiti kako su Internet i World Wide Web redundantni. Dakle,
ekspanzijom znanja raste i Internet koji te informacije apsorbira u svojim
serverima diljem svijeta. Zadatak učitelja i odgajatelja jest da civilizacijski
imperativ tehnologije prilagode stvarnim potrebama učenika te da se i
sami permanentno obrazuju i koriste svim sredstvima i dostupnim
tehnologijama kako bi proširili obrazovnu stvarnost i obrazovne izvore.
Spomenuti brzi razvoj tehnologije nije stvar slučajnosti, ona je
proizvod ljudi koji uče. Potreba za razvijanjem digitalnih kompetencija i
njihovu upotrebu u svrhu učenja, a ne samo zabave, identificirana je kroz
iskustvo u radu s učenicima, ali je i formalno definirana u raznim aktima
koji definiraju smjer kretanja obrazovnih politika u Republici Hrvatskoj.
Pravo na učenje, prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima
Ujedinjenih naroda, jedno je od temeljnih ljudskih prava. Činjenica da se
NAŠE NOVINE
projekta, koji je financiran u okviru Programa za cjeloživotno učenje
od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU,
školskom pedagogu Osnovne škole Bisag i Šemovec, Branimiru Vinceku,
omogućeno je sudjelovanje u navedenom skupu. Skupu je prisustvovalo
još jedanaest kolega iz pet zemalja EU i okruženja. Sadržaj skupa odnosio
se na lms sustav Plone, ali i na budućnost Interneta i multimedijskih
alata. Bogatstvo ovog skupa, osim tehničkih rješenja i preporuka, bilo je i
uspostavljanje vrijednih kontakata, širenje obzora i komparacija empirije i
primjera dobre prakse ostalih kolega. Na samom skupu otvoren je prostor
za prezentaciju rada Osnovne škole Bisag i Šemovec te svih dostignuća u
odgojnoj i obrazovnoj domeni s kojima se ove dvije škole mogu pohvaliti.
Sama prezentacija ostala je zamijećena pa se ukazala potreba, ali i želja
za ostvarivanjem suradnje i projektiranjem novih projekata koji će imati
europsku dimenziju. Upravo se istražuju mogućnosti suradnje te su u
pripremama izrade projektne dokumentacije.
Potreba za permanentnim obrazovanjem i većom fleksibilnošću
u odgoju i obrazovanju postaje glavna maksima djelatnicima Osnovne
škole Šemovec. Djelatnici škola žele iskoračiti iz okvira razrednopredmetno-satnog sustava koji je utemeljen prije više od 350 godina.
Branimir Vincek
Povodom nastupajućih blagdana cijeli kolektiv OŠ Šemovec
svim žiteljima naše Općine čestita božićne i novogodišnje blagdane.
17
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC
U NAŠOJ SE ŠKOLI RADI I GRADI NEPREKIDNO
Ove školske godine OŠ Trnovec polazi 400 učenika raspoređenih
u 11 odjela razredne i 8 odjela predmetne nastave. U školi je zaposleno
37 učitelja, dva stručna suradnika (pedagoginja i knjižničarka), 8
administrativno-tehničkog osoblja (4 spremačice, kuharica, domar,
računovotkinja, tajnica) i ravnateljica.
Škola raspolaže s 23 učionice (2 specijalizirane) te trodjelnom
sportskom dvoranom. U tim prostorima odvija se cjelokupna nastava za
sve učenike u jednoj smjeni. Nastava je u potpunosti stručno zastupljena.
U školi je organiziran i produženi boravak koji trenutačno ima 18
korisnika. U boravku rade učiteljice razredne nastave, a rad se odvija u
otežanim uvjetima (svaki dan u drugoj učionici) jer škola, za sada, nema
odgovarajući prostor za potrebe boravka.
Od 2007. godine škola je u neprekidnoj izgradnji, dogradnji,
prenamjeni i rekonstrukciji da bi se osigurali trajni uvjeti za jednosmjensku
nastavu.
Ovoga trenutka u tijeku su radovi na završetku školske kuhinje
i blagovaonice u prostoru stare dvorane. Izvođač radova je firma
„MIPCRO“ iz Ivanca koja je posao dobila na javnom natječaju kojeg je
škola provela početkom rujna. Vrijednost radova po sistemu „ključ u
ruke“ je 435.747,65. kuna, a rok za završetak radova je siječanj 2013.
godine. Da bi kuhinja konačno bila u funkciji, početkom 2013.godine
slijedi novi javni natječaj, ovaj put za opremu kuhinje čija je vrijednost,
prema troškovniku, cca 350.000,00 kuna. Također, moramo nabaviti i
novi namještaj za blagovaonicu, koja će, za razliku od stare, imati sjedeća
18
mjesta pa će učenici moći blagovati u miru, za stolom, što nas osobito
veseli. Jedva čekamo preseljenje u nove prostore.
Iako nas do potpune funkcionalnosti i zaokruženosti ove cjeline
dijeli još jedna manja etapa, a to je dovršetak dviju učionica i sanitarnog
čvora na katu, naša stara dvorana sa svojim popratnim prostorima
(nikad dovršenim, izloženim dvadesetgodišnjem propadanju, čiji smo
svjedoci mnogi bili), uvelike poprima konačne vizure iz projekta i već
sada slobodno možemo reći, bit će to najljepši, najopremljeniji dio škole.
Paralelno sa izgradnjom i osiguranjem odgovarajućih prostornih
uvjeta, koji su nam se nametnuli kao prioritet, uspješno ostvarujemo i sve
zacrtane projekte iz našeg Kurikuluma, te odgojne i obrazovne zadatke iz
Godišnjeg plana i programa rada.
20. listopada ove godine odradili smo zahtjevni projekt domaćinstva
Županijske smotre Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
za koji smo se vrlo dugo i pomno pripremali, uključivši i širu društvenu
zajednicu.
Neposredni organizator ove smotre je bila Varaždinska županija,
njezin Upravni odjel za prosvjetu, a pokrovitelj Varaždinska biskupija.
Smotra je započela postavljanjem izložbenih štandova na
Franjevačkom trgu u Varaždinu u 8,00 sati. U 9,00 sati varaždinski
biskup, monsinjor Josip Mrzljak u zajedništvu sa župnikom Josipom
Hadrovićem, predvodio je u Varaždinskoj katedrali svečanu misu za sve
sudionike. U 10,30 sati, pred Županijskom palačom, učenici OŠ Trnovec
izveli su prigodan program. Nakon što je biskup proglasio smotru
otvorenom, Prosudbeno povjerenstvo započelo je s ocjenjivanjem
štandova. Za vrijeme rada Prosudbenog povjerenstva trajao je nastup
KUD-a „MAK“ Trnovec. Nastupile su sve sekcije.
Naša škola odlučila se za ekološki postav štanda i promociju
„Trnovečke makovjače“ na drugačiji, originalan način. U sklopu
promocije, članice Udruge žena „Trnovečko srce“ i učenice škole
demonstrirale su izradu te poznate trnovečke delicije. Nastup je bio toliko
dojmljiv da je upravo naša škola, između sviju škola sudionica, izabrana
da predstavlja Varaždinsku županiju na Državnoj smotri Dana kruha
2013. godine.
Na smotri, koja je, uz natjecateljski, imala i humanitarni karakter (svi
su se proizvodi dijelili posjetiteljima) sudjelovalo je 6 srednjih škola, 20
osnovna škola te jedan vrtić. Ugostili smo ukupno 180 učenika natjecatelja, 60 mentora, 16 ravnatelja škola, prosudbeno povjerenstvo te oko
stotinu izvođača kulturno-umjetničkog programa smotre. Iz navedenog
je ra-zvidno da toliku opsežnost, a poglavito financijsku dimenziju, škola
ne bi mogla sama pokriti. Stoga koristim priliku da još jednom, javno, zahvalim Općini na nesebičnoj financijskoj podršci, DVD-u Trnovec za sve
mnogobrojne prevezene rekvizite, KUD-u „MAK“ Trnovec za
izvrsnu glazbenu pratnju tijekom
cijele manifestacije, članicama
Udruge žena „Trnovečko srce“
koje su za potrebe smotre i našeg
štanda ispekle preko 1000 komada makača i nekoliko stotina
komada „trepača.“
Zahvaljujemo i sponzorima:
pekari „Zlatno zrno“ Trnovec,
„Vindiji“ Varaždin, putničkoj
agenciji „Grand tours“ Varaždin.
Zahvaljujemo župniku Josipu Hadroviću i vjeroučiteljicama
za besprijekornu organizaciju
svečanosti u katedrali.
NAŠE NOVINE
PREDŠKOLSKI ODGOJ
DJEČJI VRTIĆ ZEKO
Ljetna igra je utihnula, jesenje magle polako odlaze gegajući se
lijeno kroz vrtićko dvorište, a zimske radosti sve su bliže i bliže. Vrtićki
prostori već odišu blagdanskim raspoloženjem; brižljivo se izrađuju
Zahvaljujemo učenicima, sudionicima smotre i djelatnicima škole
koji su dali nemali doprinos da bi ova svečanost uspjela. Zahvaljujemo
mnogobrojnim roditeljima naših učenika i svima onima koji su na bilo koji
način pomogli u realizaciji ovog zahtjevnog projekta.
Nadamo se i vjerujemo da ćemo i ubuduće ovako uspješno, u
zajedništvu, realizirati neke nove, nadolazeće projekte, ne samo na
očuvanju tradicijske kulture, nego i šire, a sve za dobrobit naše zajednice,
poglavito njenih najmlađih članova – djece. U vjeri nas učvršćuje upravo
realizirani još jedan projekt, također produkt zajedničkih napora (Škola,
Školski odbor, Vijeće roditelja, Mjesni odbor Trnovec II, Općina) ovaj put ne
na području tradicijske, već prometne kulture – postavljanje svjetlosne
prometne signalizacije pred školom. U očima i srcima mnogih roditelja
ove će žaruljice svijetliti još ljepše, nego li one s najraskošnije okićenih
božićnih jelki. Najvažnije je ipak da njihovu svjetlost, prije sviju, uoče
vozači.
Čestit Božić, uz obilje zdravlja i mira
te sretnu i uspješnu 2013. godinu,
svim žiteljima naše Općine
žele
djelatnici i ravnateljica OŠ Trnovec
Radmila Sačić
čizmice povodom dana Svetog Nikole, kako bi Nikola bio što darežljiviji
prilikom svog posjeta. Vrijedne dječje ruke izrađuju adventske vijenčiće,
kite prozore pahuljama, borićima i kuglicama. „Božićna bajka“ naslov je
predstave kojoj će djeca moći prisustvovati sredinom prosinca, ali nisu
samo glumci ti koji će prezentirati svoje glumačko umijeće. Jer osim
izrade ukrasa, pod vodstvom svojih teta, djeca veselo pjevaju pjesmice i
uče recitacije, plešu i glume, što će i ove godine prigodno izvesti u obliku
božićne priredbe u Pastoralnom centru pred svojim roditeljima, bakama
i djedovima. Ali ni to nije sve! Roditelji i djeca pozvani su i ovoga puta na
SVETI NIKOLA U ŠKOLI
Povodom blagdana Svetog Nikole u našoj se školi, već tradicionalno, održava priredba.
Prije samog blagdana, u školi uređujemo velike školske jaslice
i kitimo školski bor nakitom kojeg izrađuju učenici na satovima
izvannastavnih aktivnosti. U uređenju jaslica sudjelujemo svi, učenici
i zaposlenici i ponosni smo na našu kreativnost, maštu i radost.
Ove godine jaslice su još veće i nekako najljepše od sviju do sada.
Prostor ispred jaslica postao je prostor u kojem najradije zastanemo i
provedemo neko vrijeme u posebnom ozračju.
Ove godine, priredba će biti 5. prosinca u 17,00 sati u prostoru
buduće blagovaonice. Nositelji priredbe su učenici 1. razreda.
Počasni gosti priredbe su roditelji prvašića, budući da je to prvi javni
nastup njihovih učenika. Uz prvašiće, na priredbi nastupaju: pjevački
zbor škole, tamburaški orkestar te sastav blok flauta. Njih je uvježbao
novi učitelj glazbene kulture Mladen Gložinić. Naravno, na priredbi će
se pojaviti Sveti Nikola, glavom i bradom. A možda dođe i Krampus.
Nikola i njegovi pomagači donijet će darove za učenike razredne
nastave, po jedan adventski kalendar za svakoga. Donijet će i jedan
veliki zajednički dar za sve učenike: projektor i dokument kameru. U
nabavi ovog vrijednog poklona Nikoli je pomogla Općina te joj iskreno
zahvaljujemo. Dan nakon priredbe, 6. prosinca, slatkiš će dobiti i svi
učenici predmetne nastave. I na njih je mislio Sveti Nikola.
NAŠE NOVINE
božićnu radionicu, gdje će se uz ugodno druženje i suradnju izrađivati
svakojaki ukrasi – borići, snjegovići, čestitke, nakit za bor…Najveseliji
dio godine već je zahuktao radnu atmosferu u kojoj uživaju i veliki i mali
– atmosferu topline, radosti i veselja koju želimo da svi mještani općine
Trnovec Bartolovečki, kao i svi ljudi dobre volje, također unesu u svoje
domove i kuće.
Svima vam od srca u ime dječjeg vrtića „Zeko“ želimo čestit
Božić i sretnu novu 2013. godinu!
19
DJEČJI VRTIĆ „MALA OAZA” BARTOLOVEC, DRAVSKA BB
Jesen nas je i ove
godine pozdravila svojim
toplim bojama i bogatstvom plodova, žirekima,
lješnjacima, šipaki, bundeve, kukuruz, orasi i dr.,
kojima smo punili naše košarice u šetnji.
U suradnji sa policijom i roditeljima organizirali smo „ biciklijadu“
za najmlađe sa poligonom i prometnim znakovima, na koju su nam se
pridružili i druga djeca od kojih je najmlađi bio jednogodišnji Jan.
Bilo je tu i autića guralica i romobila, tricikla, bicikla sa pomoćnim kotačima
i bez za najspretnije, a da
smo mogli pokazati svoja
iskustva vježbali smo u SDB
pod budnim okom odgojitelja.
Kraj ove pekarske priče bio je blagoslov kruha od strane veličasnog
Petra Goluba.
Obilježili smo i Dan mrtvih izradom aranžmana, vješto rezbarili
bundeve.
Ove godine pozvali smo u posjetu „banku“ k nama u vrtić, tj. sa
suradnjom BANCO POPOLARE i mamom Andrejom Lončarić koja nam
je sve organizirala, djeca su mogla uživati u brojenju pravog novca bilo
ručno ili pomoću mašine, pregledavati pomoću drugog aparata lažne i
prave novčanice koje su prekrasno šljokaste pod plavom lampom, te nas
je obradovala darovima.
Ove godine počeli smo i sa školom plivanja na bazenima „Varaždin“ i
sa ZUMBOM ZA DJECU koju vodi educirana trenerica Mihaela Zagoršćak.
Studeni smo pozdravili tradicionalnom radionicom „Ja nosim
lampicu svoju“ da obilježimo sv. Martina( jer kako legenda kaže, dao
je svoju „lampicu“ siromahu da mu svjetli i da ga grije u noći) na kojoj
smo izrađivali sa roditeljima lampice, zatim pjevali o njoj na hrvatskom i
njemačkom jeziku i prošetali do crkvice.
I tako smo završili
sa rujnom i ušli u listopad sa posjetom stomatologa koji nam jeodgovarao na sva pitanja kao
npr. „ da li žvake pomažu
zubićima kao u reklami?”
Prosinac nam je najljepši jer smo u iščekivanju sv. Nikole i znamo da
će doći s punom vrećom darova pa smo pripremili kamo da nam stavi
slatki paketić.
U suradnji s roditeljima organizirala se pekarska radionica na kojoj se
mjesilo, pjevalo i plesalo , pogledao video zapis „ Od zrna do pogače“ i na
kraju izrađivalo slano – slatko pecivo koje se i degustiralo.
I godinu završavamo sa čarobnom pričom, idemo u posjetu Djedu
Božićnjaku s kojim ćemo ako budemo jako dobri , jahati sobove i na kraju
nas možda nagradi sa darovima.
20
NAŠE NOVINE
UDRUGE
UDRUGA ŽENA
„TRNOVEČKO SRCE“
Članice udruge žena „Trnovečko srce“, pune elana, snage, volje,
zadovoljno završavaju godinu uz ispunjenje svih zacrtanih i zadanih
ciljeva. Godinu smo započele radionicama unikatnih i ručnih radova u cilju
sačuvanja naše tradicije. Uz proslavu majčinog dana imale smo kulturnoumjetnički program te predavanje dr. Aleksandre Špoljarić o problemima
i ženskim bolestima. Velika čast nam je bilo sudjelovati u emisiji „Lijepom
našom“ gdje smo promovirale našu trnovečku prostu makovnjaču, a neke
članice prikazale su se također u izradi ručnih radova od krpe, papira i konca.
Također smo se prošpancirale na španciru u Varaždinu u našim prekrasnim
baroknim haljinama i sa našom makovnjačom. Uveličale smo svečanost
otvorenja šetnice uz naš prelijepi potok Zbel, a također kao žene posjetile
izložbu cvijeća u starom gradu. Ostvarile smo i našu najveću želju, posjetile
grad na Dunavu-Vukovar, gdje su se borili naši muževi i sinovi. Svojom
makovnjačom uljepšale smo emisiju „Dobro jutro Hrvatska“, gdje smo cijeloj
Hrvatskoj zapravo pokazale kako se radi naš kolač zajedno sa OŠ Trnovec,
kud Makom i DVD Trnovec. Proslavile smo dane kruha na Franjevačkom trgu,
prisustvovale smo na misi u katedrali i tom prigodom podijelili 1200 komada
„makači“. Sretne smo da OŠ Trnovec ide na državno takmičenje. Povodom
5 godina postojanja naše udruge napravit ćemo prigodni program i zahvaliti
UDRUGA ŽENA „CVIJET” ŠEMOVEC
Poštovani žitelji Općine Trnovec Bartolovečki, ovim putem Vas želimo
informirati o djelovanju naše Udruge žena „Cvijet“ kroz cijelu 2012. godinu.
Članice Udruge sastaju se kako bi razmijenile svoja bogata iskustva
vezana uz izradu ručnih radova – heklanja, našivavanja, oslikavanja staklenih
boca i mnogo čega ostalog. Tako smo uoči Uskrsa napravile veliku izložbu
pod nazivom „Vuzem vu Šemovcu“, na kojoj su se mogli vidjeti naši ručni
radovi, ali radovi i starine naših predaka koje brižno čuvamo u svojim
domovima. Izložba je bila i medijski popraćena, te se emisija pod nazivom
„Vuzem vu Šemovcu“ u više navrata prikazivala na Varaždinskoj i Čakovečkoj
televiziji. U emisiji smo htjele prikazati i dočarati običaje u Šemovcu uoči
Uskrsa, ali i prikazati način i oruđe kojima se nekada kod nas obrađivalo polje.
Sudjelovale smo, na Danima Općine Trnovec Bartolovečki gdje smo
također prikazale svoje ručne radove.
Nije nedostajalo niti rekreativno sportske zabave, sudjelovale smo na
Sportskim igrama pozvane od strane Udruge žena iz Kučana , te od strane
Društva za šport i rekreaciju Bartolovec.
Vođene lijepim iskustvima na tim igrama i same smo 04. kolovoza
organizirale Sportske igre na kojima su gostovale Udruge sa područja naše
Općine Trnovec Bartolovečki i šire, a uz veliku pomoć u organizaciji od strane
Nogometnog kluba „Mladost“ Šemovec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Šemovec, te im ovim putem zahvaljujemo.
Početkom listopada unutar Udruge žena oformile smo pjevački zbor,
kao i dječju plesnu skupinu koja broji 17 mališana koji se sastaju jedanput
tjedno kako bi naučili plesne korake , ali se međusobno i družili.
Moramo istaknuti da je pjevački zbor već imao svoj prvi nastup i to
24.11.2012. godine u Kelemenu, pozvan od strane Udruge žena Kelemen.
08.12.2012. godine zajedno sa Udrugama iz Bartolovca pripre-mamo
podjelu poklona uoči dana Svetog Nikole, za svu djecu od Bartolovca do
Zamlake uz sponzorstvo Općine Trnovec Bartolovečki, te suorganizaciju
VMO Šemovec, uz vrlo bogati program u kojem će sudjelovati naša dječja
plesna skupina.
I na kraju moramo istaknuti da imamo jako dobru suradnju sa Županijom Varaždinskom, Općinom Trnovec Bartolovečki, načelnikom gosp.
Hren, Vijećem Mjesnog odbora Šemovec, predsjednikom VMO gosp. Sever,
Nogometnim klubom „Mladost“ Šemovec, Dobrovoljnim vatrovasnim
društvom Šemovec, te im ovim putem zahvaljujemo na suradnji, pomoći i
podršci koju su nam pružali tijekom cijele godine, te se nadamo još većoj
suradnji u nadolazećoj 2013. godini.
Ovim putem za nadolazeće blagdane želimo svim žiteljima Opći-ne
Trnovec Bartolovečki blagoslovljen Božić te Sretnu 2013. godinu.
pojedinim udrugama,organizacijama i pojedinim obiteljima na 5 godina
suradnje. Još nam je cilj posjetiti dom za starije i nemoćne koji ćemo ostvariti
prilikom božićnih blagdana. Tako naše članice od akcije završavaju sretno
2012. godinu uz cilj da nam 2013. bude još kreativnija. Koristimo priliku da
zahvalimo na suradnji općini Trnovec Bartolovečki i gospodinu Stjepanu Hren
i svim prijateljskim udrugama naše općine i županije. Članice udruga žena
„Trnovečko srce“ svim mještanima Trnovca i cijele opčine čestitamo
Sretan Božić i Sretnu novu 2013. uz ispunjenje svih želja i snova.
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG RATA
KLUB TRNOVEC BARTOLOVEČKI
UDVDR Klub Trnovec Bartolovečki je društvena organizacija,
dragovoljna i izvanstranačka, a okuplja sudionike Domovinskog rata
na teritoriju Općine Trnovec Bartolovečki
Klub Trnovec Bartolovečki je osnovan 2001. godine, te trenutačno ima 112 članova.
U vremenu od Uskrsa do danas rad kluba se zasnovao na
posjetama članova Kluba srodnim klubovima na području županije
Varaždinske, te druženje na sportskom i društvenom planu.
Večinu vremena utrošili smo na uređenje prostorija našeg Kluba,
te ovom prilikom želimo zahvaliti nekolicini članova koji su odvojili
velik dio svojeg slobodnog vremena da bi dobili veči prostor koji ćemo
koristiti za druženje naših članova i održavanje sjednica središnjeg
odbora.
Ovom prilikom želimo pozvati sudionike Domovinskog rata koji se
još nisu uključili u rad kluba da to mogu učiniti u narednom razdoblju.
Središnji odbor Kluba UDVDR-a Trnovec Bartolovečki
Udruga žena „Cvijet“ Šemovec
NAŠE NOVINE
21
PRVA TRNOVEČKA ŽETVA NA
„CIBINOJ” PŠENICI
Brojne aktivnosti članova KUD-a “Mak” Trnovec u 2012. godini..
Starija folklorna i tamburaška sekcija gostovale su na Međuna-rodnom
festivalu u Sloveniji u gradu Ptuju, zatim u Međimurskoj županiji u Šandorovcu,
u Krapinsko-zagorskoj županiji u Hruševcu Kupljenskom, na smotri folklora
u Viljevu kod Donjeg Miholjca, Jalžabetu, Margečanu, Beretincu, Gotalovcu.
Uspješno smo se predstavili na Županijskoj smotri folklora održanoj u
Ludbregu te na Županijskoj smotri “Dana kruha” na Franjevačkom trgu u
Varaždinu. Dječje folklorne i tamburaške sekcije predstavile su se na proslavi
Prvog maja na Dravi, Dječjim seoskim igrama, Šlinganim danima u Jalžabetu,
na “Danima hajdine” u Kučanu, Županijskoj smotri “Dana kruha” u Varaždinu
te na dječjoj smotri “Kajkavijadi” u Varaždinskim Toplicama.
Članice pjevačkog zbora uspješno su se predstavile na Županijskoj
smotri pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava održanih u glazbenoj
školi Varaždin. Gostovale su sa starijom folklornom sekcijom u Margečanu,
Hruševcu Kupljenskom, Viljevu, Gotalovcu, Beretincu, te na smotri “Dani
kruha” u Varaždinu. Puno truda uložile su i na radnim akcijama koje je
organizirao KUD “Mak”. Za njih je organiziran i jednodnevni izlet u Malinsku na
otoku Krku, kojem su se pridružili i stariji članovi KUD-a.
Na županijskoj smotri tamburaških orkestara i sastava uspješno su nas
predstavili članovi starije tamburaške sekcije, a velika važnost pridaje se
radu sa članovima mlađe tamburaške sekcije. Ovom prilikom pozivamo i svu
djecu koja žele naučiti svirati tamburaške instrumente da nam se pridruže.
Upravni odbor i ove je godine uspješno realizirao tri velike priredbe u
dvorani Osnovne škole Trnovec, značajne za sve mještane naše Općine.
U suradnji sa Hrvatskom televizijom snimanje emisije “Lijepom našom”,
povodom dana Općine gostovanje članova Varaždinskog tamburaškog
orkestra te za kraj godine humanitarni koncert a prihod je namjenjen za djecu
oboljelu od leukemije i malignih bolesti.
KUD Mak Trnovec je ove godine uz brojna gostovanja započeo i ostvario
nove projekte vezane uz očuvanje kulturne baštine i običaja trnovečkog kraja.
Nakon uspješno realizirane prve polovice 2012. godine počeli su se
ostvarivati planovi vezani za drugu polovicu 2012.godine.Bila je to jedna
manifestacija i dva projekta od kojih je još jedan u tijeku.
To su: Prva trnovečka žetva na „Cibinoj“ pšenici
Žetva maka
Projekt Jagina hiža
Manifestacija žetva pšenice održala se 8.7.2012 pod nazivom Prva
trnovečka žetva na „Cibinoj“ pšenici. KUD Mak Trnovec organizirao je ovu
manifestaciju sa ciljem očuvanja tradicije i upoznavanjem mlađih naraštaja
sa životom naših pradjedova i prabaka. U ovoj manifestaciji sudjelovale su
ekipe domaćina: Ekipa Kopajec, ekipa KUD Mak Trnovec 1, ekipa KUD Mak
Trnovec 2 te gostujuće ekipe KUD-a Hruševec Kupljenski i ekipa Udruge
Gotali iz Gotalovca. Svaka se ekipa sastojala od dva muža (kosca) i četiri
žene (nabiračice) koji su bili obučeni u narodnu nošnju ili tradicijsku odjeću
svoga kraja. Ekipe su imale zadatak ručno kosom pokositi žito i povezati ga
u snopove te na kraju složiti stavice. Birala se najljepše složena stavica. Za
vrijeme košnje na njivi je prezentiran doručak kakav su nekada imali težaci.
22
Bilo je tu domaćeg špeka, sira, kobasica, kruha, kolača ali i kupica odličnog
vina. Tamburaši KUD-a Mak popratili su sve svojom pjesmom i svirkom tako
da se na kraju i zaplesalo. Ovom prilikom osim dobre zabave moglo se puno
naučiti o težačkim poslovima na polju za vrijeme žetve i razgledati oruđe i
alat kojim su se nekada ljudi služili. Planovi za Drugu trnovečku žetvu već se
razrađuju i mislimo da će ona još više ponuditi nego ovogodišnja žetva.
Dobivši na korištenje parcelu sa starom kućom koju smo mi nazvali
Jagina hiža i kao i naš projekt sa istim nazivom započela je akcija čišćenja
i krčenja zavrtja. 29.3.2012 prokrčeno je i očišćeno zemljište iza škednja
Jagine hiže. Na tom prostoru 2.4.2012 zasijali smo mak, tradicijsku biljku sela
Trnovca. Bio je to jedan od najljepših događaja. Naročito smo bili ponosni kad
se to zemljište prekrilo cvjetovima maka. Stari članovi KUD-a Mak prisjetili su
se svog djetinjstva i doživljaja vezanih uz mak. Naša prva žetva maka bila je
17.7.2012. Skromna ali za nas jako važna. Stabljike maka ručno su rezane.
Nakon rezanja noževima smo otvarali glavice maka i istresali zrele sjemenke
tj. zrna maka na plahte iz domaćeg platna, upravo kako se to nekad radilo.
Da bi ovaj monotoni posao bio zanimljiviji uslijedila je pjesma žena koja se
orila dvorištem. Čišćenje maka uljepšale su priče o njemu. Bile su to priče iz
djetinjstva. Poznato je da su nekada roditelji u krpe umotavali mak koji je bio
dobro navlažen. To su davali maloj djeci umjesto duda da cicaju. Djeca su tako
bezbrižno zaspala, a roditelji su mogli za to vrijeme obavljati poljoprivredne
poslove. Bilo je tu i zastrašujućih priča, na primjer kad se djeca nisu budila
jedan dan i noć zbog prevelike količine ispijenog čaja od maka, a roditelji se
nisu usudili potražiti liječničku pomoć. Na sreću nitko nije stradao. Na kraju
smo svi poželjeli pojesti komad makovnjače. Istresena zrna maka oprali smo
u nekoliko voda te ga dobro sušili nekoliko dana. Naš mak je spreman za
našu pravu trnovečku makovnjaču. Treba ga samo istući u mužaru. Slijedeće
godine namjeravamo ponovno zasijati mak. Želja nam je da se opet u Trnovcu
talasaju polja maka i opravdaju naše ime „makači“. Nadamo se da će 2013
godina donijeti još bolji urod. Sada je bitno da imamo svoje sjeme.
Projekt Jagina hiža opširni je projekt za čije ostvarenje je potrebno više
vremena truda i novaca. Ove godine odrađeno je nekoliko akcija u skladu sa
novčanim mogućnostima. Bitno je da se počelo. Bila je to akcija čišćenja i
krčenja zavrtja. Time smo dobili zemljište za sijanje maka. Sama kuća je u
ruševnom stanju. Potrebna je vanjska i unutarnja adaptacija. Članovi KUD-a
Mak počeli su sa unutrašnjom adaptacijom kuće kako bi se ona mogla što
prije staviti u funkciju za koju je namijenjena. Izvađen je dotrajali drveni pod iz
dvije prostorije, nakon toga je izvađena šuta i navožena drenaža od šljunka po
kojoj je stavljena armaturna mreža. Ofarban je dio stolarije kuće. Krenulo se
i sa restauriranjem postojećeg namještaja u kući. Radove je prekinula zima.
Nastavak se planira za proljeće 2013. godine.
Ovom prilikom želimo se zahvaliti načelniku naše općine gospodinu
Stjepanu Hrenu, svim vječnicima, i svim dobrim ljudima koji nas po-državaju
u radu.
Nadamo se da će i 2013. biti ovako uspješna jer KUD Mak Trnovec i
dalje ima puno planova i ideja. Ovim projektima i manifestacijama te svojim
angažmanom članovi KUD-a Mak Trnovec postali su pravi čuvari tradicije i
kulturne baštine svoga kraja.
Svim mještanima naše Općine Trnovec Bartolovečki želimo sretan i
blagoslovljen Božić i uspješnu 2013. godinu.
Upravni odbor KUD-a “MAK” Trnovec
Predsjednik Miro Koren
NAŠE NOVINE
VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
Poštovani žitelji Općine Trnovec Bartolovečki, drago nam je, a
ujedno i obaveza da Vas informiramo o radu općinske vatrogasne
organizacije na kraju ove naše 2012.godine.Od zadnjeg broja naših
novina u vatrogasnoj organizaciji bilo je mnogo raznih aktivnosti
koje su provodili naši dobrovoljni vatrogasci Trnovca, Bartolovca,
Štefanca, Šemovca i Zamlake. Za kvalitetan rad vatrogasne organizacije i
vatrogastvo odgovorna je i zadužena općinska vatrogasna zajednica koja
organizira, provodi i usmjerava sva dobrovoljna društva. Do pisanja ovih
novina predsjedništvo VZO održalo je 11 sjednica, na kojima se rješavaju
svi problemi i potrebe na zadovoljstvo svih vatrogasaca.
Nakon Uskrsa i održanih svih godišnjih skupština vatrogasci Općine
dostojno su proslavili svog zaštitnika Svetog Florijana svetom misom kao
i na blagdan Tijelova. U mjesecu zaštite od požara u OŠ Trnovec održana
je pokazna vježba gdje je izvršena evakuacija kompletnog prostora , te
simulacija gašenja požara na istoj. Održane su 4 javne vježbe na području
naše općine gdje su se natjecala i djeca od 6-12 god. U tijeku je školovanje
vatrogasaca.
Ove godine ukupno smo intervenirali 25 puta od toga:
15 požara na otvorenom prostoru, 3 požara stambenih objekata,
3 prometne nezgode , 3 tehničke intervencije, obrana od poplava
“STUDENI 2012” u mjestu Šemovec, osiguranje spektakla “Lijepom
našom” u Trnovcu.
Moramo apelirati na mještane naše općine da ne vrše spaljivanje
korova ,strništa, kao i kukuruzovine u ljetnim mjesecima kada je na snazi
zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru kako nebi došlo do neželjenih
posljedica i materijalne štete na susjednim parcelama.
Svake godine nabavljamo novu vatrogasnu opremu koja je prilično
skupa, ali i potrebna za što bolju intervenciju.Mogu reći da smo jedna
uzorna organizacija u županiji što se tiće opremljenosti, ali na tome se ne
smije stati jer tehnika iz dana u dan sve više napreduje pa je i mi mada s
teškim naporima, moramo pratiti.
Osim navedenog, naši vatrogasci proveli su puno sati na
radnim akcijama oko uređenja domova, opreme, okoliša, vježbama,
natjecanjima, i drugim obavezama.
Zahvaljujem se svim sponzorima, načelniku, župnicima, žiteljima
općine te svim vatrogascima naše VZO Trnovec Bartolovečki, koji
nesebično pomažu te s time uzdižu vatrogasnu organizaciju.
Čestit Božić i sretna Vam nova 2013.godina!
Tajnik VZO Trnovec Bartolovečki
Alenko Skupnjak
SJEĆANJE NA
ANTIFAŠISTIČKU BORBU
SVEČANOST U ŽABNIKU
U spomen na slavne dane Anifašističke borbe, 16. lipnja 2012.
godine, održana je svečanost kod spomenika Palim borcima u
Žabniku. Vijence su položile delegacije Općine TrnovecBartolovečki,
Udruge antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske županije,
Društva „Josip Broz Tito“ Varaždinske županije i delegacija
Udruge antifašističkih boraca i antifašista Općine Veliko Trgovišće.
Delegacija iz Velikog Trgovišća položila je vijenac i kod spomenika
„Plamen revolucije“ u Šemovcu. Prigodne govore održali su Hren
Stjepan, načelnik naše Općine i prof. Vinko Oreški, predsjednik
Udruge antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske županije.
SVEČANOST U ŠEMOVCU
6. listopada 2012. godine održana je svečanost povodom
69. obljetnice slavne „Šemovečke bitke“ u Šemovcu. Vijence kod
spomenika „Plamen revolucije“ položile su delegacije: Općine
TrnovecBartolovečki, Varaždinske, Međimurske i Krapinskozagorske županije, grada Ludbrega i Općine Veliko Trgovišće.
Prigodnim govorima, na slavnu bitku, prisutne su podsjetili: Dubravka
Biberdžić, predsjednica Skupšine Varaždinske županije, Vinko Oreški,
predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašistaVaraždinske
županije i Hren Stjepan, načelnik Općine TrnovecBartolovečki.
U prigodnom kulturno-umjetničkom programu učenici Osnovne
škole Šemovec, Nikola Brunčić i RobinKereša, recitirali su pjesme
„Hrvatski jezik“ Vladimira Nazora i „Oni“ Frana Mažuranića. Recitacije
su uvježbale učiteljice Maja Vitković i Valentina Barulek-Boltižar.
U Društvenom domu u Šemovcu priređen je prigodni domjenak u
organizaciji Općine TrnovecBartolovečki, Mjesnog odbora Šemovec
i Udruge žena „Cvijet“ iz Šemovca.
Prof. Zvonimir Gregurinčić
Zajednički snimak sudionika kod spomenika Plamen revolucije
NAŠE NOVINE
23
UDRUGA UMIROVLJENIKA
OPĆINE TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
Aktivnosti Udruge umirovljenika su mnogobrojne. Organizirano
jednom u tjednu imamo druženje naših članova u Sportskom centru
„Trnje“ koje provodimo u razgovoru i u sportskim aktivnostima.
Redovito dolazi tridesetak članova. Igra se šah, pikado i popularna
bela.
Ove sportske aktivnosti, sa svakotjednim uigravanjem, donijele
su nam ove godine na Županijskim sportskim igrama vrlo dobre
rezultate. Od ukupno 31 Udruge umirovljenika koje su sudjelovale na
sportskim igrama, naše takmičarke u pikadu osvojile su prvo mjesto.
Naša takmičarka Božica Novosel osvojila je prvo mjesto. U ukupnom
plasmanu naša Udruga osvojila je treće mjesto.
Osim sportskih aktivnosti imali smo i višestruka druženja.
Povodom dana Valentinova organizirali smo druženje u Gornjoj
Dubravi, zatim smo organizirali druženje sa kupanjem u Čakovečkim
bazenima te večerom, glazbom i pićem u Novoj Vesi. Organizirali smo
i višegodišnje, već tradicionalno, druženje sa Udrugom SračinecSvibovec u Gornjoj Dubravi sa prijateljskim sportskim igrama u
šahu, pikadu i streljaštvu. Poznatu manifestaciju krštenje mošta
„MARTINJE“ uz dobro jelo, piće i glazbu proslavili smo u Novoj Vesi.
Organizirali smo i jednodnevni izlet u Fužine uz razgledavanje poznate
špilje Vrelo.
U suradnji s našom Općinom dvadesetak naših članova završilo
je dvadeset satni tečaj o osnovama informatike i služenje računalom.
Ovisno o potrebama naših članova, četiri ili pet puta godišnje, vršimo
nabavu brašna po nižim, diskontnim cijenama.
Sa zadovoljstvom ističem da smo ove godine orgnizirali svečano
otvaranje naše šetnice uz potok Zbel za svu žitelj naše Općine. Na
svečanom otvorenju sudjelovao je Pjevački zbor žena KUD-a
Trnovec, Udruga žena „Trnovečko srce“, plesačka grupa Zumba i
mlada plesačka grupa „Djeca ulice“ Šemovec.
Zahvaljujući našoj Općini i načelniku Općine gosp. Stjepanu
Hren i ove godine naša će Udruga povodom nadolazećih blagdana
dijeliti poklon bonove za sve umirovljenike, starije osobe i osobe na
socijalnoj skrbi.
Na kraju svim članovima Udruge umirovljenika kao i svim žiteljima Općine Trnovec Bartolovečki želimo čestit i blagoslovljen
Božić i Sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu.
24
AGRO UDRUGA OPĆINE
TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Poštovani žitelji općine Trnovec Bartolovečki na kraju smo 2012.
godine pa vas ovim putem želimo upoznati sa aktivnostima provedenim
u ovoj godini te zacrtanim aktivnostima za slijedeće razdoblje. S novom
2012. godinom zapoćeli smo sa aktivnostima na dobrobit naših 210
članova, pa smo tako u sijećnju i veljači organizirali predavanja za naše
članove. Prvo predavanje su održali stručnjaci iz Bc – Instituta iz Zagreba,
zatim djelatnici firme Syngenta – Agro iz Zagreba odradili su dvije teme
i to iz područja sjemenarstva, prezentirajući najnovije tehnologije u
sjemenarskoj proizvodnji,te iz područja zaštite poljoprivrednih usjeva i
zaštite vinograda i vočnjaka.
U veljači smo održali također dva predavanja koje su odradili
stručnjaci iz firme Bejo-Zaden iz Zagreba , te zaštite povrća i vinograda
koju su prezentirali stručnjaci iz firme Agro Chem iz Zagreba.
U suradnji sa Savjetodavnom slušbom iz Varaždina na temu
Višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, te prilagodbi
zakonima EU održano je predavanje za sva obiteljska gospodarstva
upisana u registar poljoprivrednih proizvođaća za podrućje cijele općine
Trnovec Bartolovečki.
Pošto smo u aktivnostima Udruge predvidjeli dva stručna
edukacijska izleta pa smo tako posijetili Istočnu slavoniju. U Iloku
smo razgledali Iločke podrume te se upoznali sa vinogradarskom
proizvodnjom te regije, te smo posijetili grad- heroj Vukovar razgledavši
znamenitosti grada, te spomen obilježja domovinskog rata.
U jesen smo realizirali posijet Međunarodnom jesenskom
poljoprivrednom sajmu gdje smo se upoznali sa novim tehnologijama i
dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji.
U dogovoru sa Općinskim strukturama, te uz angažman članova
Agro udruge u jesen smo na neiskorištenom poljoprivrednom zemljištu
u vlasništvu općine na području mjesta Trnovec zasijali pšenicu, gdje će
se jedan dio zasijane površine iskoristiti za manifestaciju „Košnja žita na
nekadašnji način“ koju organizira KUD „MAK“ iz Trnovca.
Aktivnosti zacrtane u godišnjem planu za ovu kalendarsku godinu,
koje smo realizirali i koje nam predstoje nebi mogli realizirati da nemamo
punu podršku načelnika općine Trnovec Bartolovečki gosp. Stjepana
Hrena i Općinskog vijeća kojima se ovim putem zahvaljujemo na podršci
i materilalnoj pomoći oko realizacije istih, te Županiji Varaždinskoj –
Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša.
I na kraju svim članovima AGRO udruge, kao i svim žiteljima
općine Trnovec Bartolovećki želimo blagoslovljen i radostan Božić
te sretnu i uspiješnu novu 2013. godinu
PREDSJEDNIK AGRO UDRUGE
Zlatko Šantavec
NAŠE NOVINE
SPORT I REKREACIJA
DRUŠTVO ZA ŠPORT I
REKREACIJU BARTOLOVEC
„Želite se zabaviti,želite se družiti” - ovako piše na svim našim
pozivnicama za svaku našu akciju sportski ili humnitarni.Volimo se družiti
pa tako nam nije teško za naše sumještane i goste napraviti druženje i da se
zabavimo uz sport i zabavu.Nije da se samo zabavljamo, kroz sve to i veliki
posao odradimo. Ove godine smo ispunili naš zacrtani plan s kojim možemo
biti ponosni jer ništa nas nije moglo spriječiti jer smo uporni.
Održali smo seoske igre u znake promocije starih igara kao što su
„Mlinček, visečca kuglana, karike na marike, potezanje konopa” a sve u cilju
da se stare igre nezaborave. Našu tradicijonalnu izložbu ove godine smo
proširili u suradnji s našim udrugama lovcima i ribićima i još mnogo toga ima
al o tome neki drugi put. Uz to je i naše druženje u adventno vrijeme. Palimo
svijeće u dvorištima naših mještana gdje se uz molitvu koju predvodi naš
župnik Petar Golub družimo uz topli ćaj i kolače. Pridužite nam se jer je to
vrijedno vaše i naše pažnje.
Iduču godinu nastavljamo s našim planom i ovim putem vas pozivam
da nam se pridružite pogotovo ako ste zainteresirani za zumbu, zdravu
gimnastiku, ples i folklor. Sve to nama je cilj da zimski period nama i našim
mladima obogatimo i poboljšamo slobodno vrijeme.
Neka vam je Sretan i Blagoslovljen Božić i Nova godina
Predsjednik DŠR-a Jelena Džepina
LIJEPO JE LOVAC BITI
Godina je na odlasku i vrijeme je da zbrojimo rezultate našeg
jednogodišnjeg rada. Ukratko protekla godina bila je prosjećna za
lovce naporna i vesela. Nije bilo nepredviđenih događaja osim ako
izuzmemo poplavu koja se dogodila na početku studenog. Uslijed velike
količine vode koja se propuštala preko HE Čakovec na brani u Šemovcu
poplavljeno nam je bilo oko 600-700 ha lovišta. Tu nam je stradala kako
sitna divljač,tako i srneća pogotovo lanad jer je voda naglo dolazila i
mala je vjerojatnost da je divljač, pogotovo mlada i neiskusna u takvim
prilikama mogla pobjeći na nasip kanala i tako ostati živa. Još je jedan
razlog da nam se divljač ili utopila ili otišla iz našeg lovišta jer na tom
podrućju jednostavno je ne vidimo. Prije poplave na tom se terenu vidjelo
i zeca i fazana i srne.Poslije poplave to je područje pusto, nema tragova
pa divljač ili je stradala ili se preselila na sigurno, ako je ovo drugo onda
će se vratiti a ako je stradala onda je izgubljena i trebati će dugo vremena
da se ponovno nastani na tom terenu. Napominjem da je to oko 600-700
ha a kao što je poznato mi gospodarimo na lovištu površine 3800 ha,
nije puno ali niti malo, uglavnom šteta postoji i mi smo podnijeli odštetni
zahtjev prema županiji da nam na neki naćin pomogne u sanaciji nastale
štete a što će biti od toga vidjeti ćemo. Pomoć nam je obećana.
Od ostalih aktivnosti nastavljamo i dalje na aktivnostima zaštite
divljaći unošenjem u lovište hrane za zimsku prehranu, sprječavanje
krivolova koji ne prestaje, smanjenje prekobrojnosti lisica i sličnih drugih
grabežljivaca. Po prvi puta od kada mi gospodarimo ovim lovištem
ove smo godine uz rubne djelove lovišta čuli glasanje čaglja. Njegovo
glasanje karakteristično je i teško ga je opisati više nalikuje na plać
djeteta ali je jako neugodno pogotovo noću kada se uglavnom glasa.
Radi se o jako lukavom predatoru koji ima izrazito razvijen sluh, njuh, vid
ali i ineligenciju a koji je naročito opasan za sitnu divljač, ali i za srneću
pogotovo lanad. Ako lovi u čoporu može uloviti i mlađe primjerke divlje
svinje i to bez obzira na prisutnost i zaštitu krmače.
Na naše veliko veselje ove smo godine organizirali i lovačko
druženje koje je kao i uvijek do sada kada smo ga održavali proteklo u
veselju i prelijepom ugođaju.
Kao i većina nas mještana koji živimo na podrućju naše općine koji
imamo bespravno sagrađene objekte tako i mi lovci imamo problema
sa legalizacijom tih objekata pa smo sada krenuli u tu legalizaciju. Nisu
to velike nepravilnosti ali nas puno košta a financija kronično nedostaje.
Zbog opće krize u svijetu i kod nas na žalost lovnog turizma više gotovo i
nema pa smo prisiljeni na velika financijska izdavanja.
I dalje nas muči pomanjkanje mladih članova pa koristim priliku da
pozovem mlade da nam se pridruže. Puno je obaveza ali još više lijepog
i veselog.
Koristim priliku da svim stanovnicima naše općine zaželim
Sretnu i uspješnu Novu godinu kao i Sretan Božić i Božićne blagdane.
Predsjednik L.D. „Kobac“ Bartolovec
Petek Antun
RAD RUKOMETNOG KLUBA TRNOVEC U 2012. GODINI
Prva rukometna momčad RK Trnovec je mlada ekipa čije vrijeme, nadamo
se, tek dolazi. Poredak se u ovoj sezoni kreće oko sredine tablice, a ako uzmemo
u obzir da se radi o Trećoj hrvatskoj ligi sjever, rezultat je sasvim solidan.
Ekipa kadeta rođenih 1996. godine i mlađih se natječe u Prvoj hrvatskoj
kadetskoj ligi sastavljenoj od 24 kluba iz cijele Hrvatske. U toj ligi su ekipe
Zagreb, Medveščak, Zamet, Split, Metković, Zadar i druge. Može se reći da
kadeti stoje više nego dobro sa svojom pozicijom u zlatnoj sredini ove tablice.
RK-u Trnovec se na ovom se rezultatu u prvoj ligi može samo čestitati.
Rukometni klub ima i ekipu mlađih kadeta rođenih 1998. godine i ranije
koja se natječe u Prvoj hrvatskoj mlađoj kadetskoj ligi sjever u kojoj ima 14
ekipa s područja Čakovca, Koprivnice, Varaždina i Bjelovara.
NAŠE NOVINE
Najmlađa ekipa su dječaci 2002. godište i mlađi koji igraju u Regionalnoj
ligi sjever između 15 klubova s područja Čakovca, Koprivnice i Varaždina.U
toj ligi dječaci RK Trnovec trenutno su vodeća momčad.
Dječaci se diče i odlaskom na završnicu prvenstva Hrvatske u mini
rukometu u Karlovac te će se sudjelovati na novogodišnjem turniru u
Čakovcu. U pripremi je i odlazak na međunarodni turnir u Prag.
RK Trnovec, igrači i svi aktivisti kluba mogu biti ponosni radom i
rezultatima u 2012. godini. Uz podršku sredine, dobre navijače i entuzijazam
kojega u klubu ne nedostaje, te malo sportske sreće u budućnosti očekujemo
još bolje rezultate.
25
STK „MGK-DRAVA“ ŽABNIK
NK „TRNJE” TRNOVEC
USPJEŠNA 2012. GODINA
GODINA BOLA I PONOSA
Ženska ekipa započela je natjecanje u I ligi – žene istok u oslabljenom
sastavu. Naime, dvije igračice (studentice) morale su u rujnu i listopadu
mjesecu raditi sezonski na moru pa nisu mogle sudjelovati u natjecanju,
a što je uzrokovalo 2 poraza. Glavni teret jesenjeg dijela podnijele su
Martina Marčec i Anja Vručina, da bi nakon povratka Martine Jukić i
Martine Milošević bile zabilježene sve pobjede, što je rezultat ove tabele:
Mjesto
Naziv kluba
Bodovi
1.
STK ŠENKOVEC
14
2.
STK „MGK-DRAVA“
14
3.
STK „DORA“ NAŠICE
14
4.
STK „HODOŠAN“
12
5.
STK „BJELOVAR 2“
11
6.
STK „MARSONIA“S.BROD
11
7.
STK „MOŠČENICA“
10
8.
STK „MIHOVLJAN“
10
9.
STK „KOPRIVNICA“
9
Godina na izmaku, 2012. za NK „Trnje“ bila je godina bola, ali i godina
prkosa i ponosa.Naš klub, trnovečka institucija, zaštitni znak i ljubimac
generacija, pao je najniže.
Stropoštao se u zadnju, drugu županijsku ligu.Ligu iz koje se niže ne
može.
Posebno smo ponosni na naše mlade nade koje su ove godine
osvojile ukupno 28 pehara, a to su: Leon Milak, Timi Maslić, Simon
Vincek, Bruno Šagi, Stela Marčec, Sara Marčec, Mateja Bešenić, Mateja
Gereci, Lucija Sitar, Sara Solar, Ela Foder, Elizabeta Plantak. Osvajali
su najviša mjesta na turnirima u Slavonskom Brodu, Jastrebarskom,
Malinskoj, Ljubešćici, Dugom Selu, Bjelovaru, Zagrebu i dr.
Treba istaknuti prvo mjesto Stele Marčec na Pozivnom turniru
najboljih najmlađih kadetkinja Hrvatske, dok je Mateja Bešenić na
istom turniru osvojila odlično peto mjesto, kao i drugo mjesto ekipno na
Otvorenom turniru Grada Varaždina (Stela Marčec i Mateja Bešenić).
Sva ova takmičenja (sa pet dana treninga tjedno), samo su pola
takmičenja na koja smo trebali ići da bi naše igračice postale prave
igračice stolnog tenisa kao što je to Petra Petek, državna reprezentativka
– nekad igračica našeg kluba!
Uz malu, ali barem redovnu pomoć „MGK-KLESARSTVA“ i veliki
kredit pitanje je kako ćemo završiti godinu.
Žalosno je što općinski organi ne cijene velike uspjehe našeg kluba,
ne ponose se time, već se potcijenjivački odnose prema kvaliteti na
račun kvantitete. Ogorčeni smo na raspodjelu sredstava iz proračuna
bez ikakvih kriterija. Odbačeni su kriteriji koje je imao županijski sportski
savez, Grad Varaždin, odbačeni su i dogovori klubova o raspodjeli
sredstava, pa se pitamo po kojim se to kriterijima sada dijele sredstva za
sport?!
Predsjednik: Vilim Šagi
26
Nakon višegodišnje agonije i okretanja glave i dizanje ruku od problema,
neizbježno se to očekivano desilo.Sad u svojevrsnoj katarzi NK „Trnje“
dobiva priliku za novi početak.Nakon proljetnog dijela prvenstva i ispadanja
iz 1. županijske nogometne lige, nakon šoka i otrježnjenja stvorila se jedna
nova jezgra ljudi oko kluba i stavili glave zajedno te se potrudili da spase što
se spasiti dade.
Nakon ljetne stanke vratili su se na teren u Trnovcu domaći dečki,
ponikli na domaćim livadama, vratio se i dio navijača koji ne može prežaliti
takav ishod i pokrenut je proces revitalizacije našeg nogometnog ljubimca.
Prkosno i ponosno borili smo se sa svima koji su željeli obezvrijediti sve ono
što je „Trnje“ godinama predstavljalo za ovu sredinu.
Uz podršku načelnika, koja je itekako potrebna u ovim teškim
vremenima, spriječen je daljnji pad i devastacija našeg kluba.
Izvršena je reevidencija članstva i napravljena inventura resursa
kojima NK „Trnje“ trenutno raspolaže, te su sve sekcije kluba odsada pod
jedinstvenom upravom.
ŠNK MLADOST ŠEMOVEC U
2012. GODINI
Natjecateljsku sezonu 2011./2012. seniorska ekipa našega
kluba koja se natječe u 1.ŽNL završila je na veoma dobrom 8. mjestu
tablice.
Juniori su svoje natjecanje završili na 10. mjestu, a pionirska
ekipa na kraju je zauzela 4. mjesto. Ovim postignutim rezultatima svi
smo bili zadovoljni. U jesenski dio sezone 2012./2013. krenuli smo
sa nešto izmjenjenim sastavom i na kraju sezone završili smo na 14.
mjestu tablice sa kojim nitko nije zadovoljan i iskreno se nadamo da
ćemo u proljetnom djelu zauzeti mjesto kojim ćemo izboriti opstanak
u 1. ŽNL Varaždin.
Da bi to ostvarili moramo se dobro pripremiti i u igračkom i u
organizacijskom smislu te uz malo sportske sreće i da nas zaobilaze
ozljede igrača kojih smo u jesenskom djelu imali nekoliko, nadamo se
da ćemo ostvariti taj cilj.
Što se tiće rezultata juniora i pionira u jesenskom dijelu zadovoljni
smo, jer imamo u prosjeku najmlađe i juniore i pionire u 1.ŽNL. Juniori
su zauzeli 13. mjesto, a pioniri 8. mjesto.
Ove jeseni na igralištu smo izgradili nove kućice za rezerve igraća
i delegata, a u proljeće planiramo nastaviti radove na uređenju okoliša
sportskog parka kao i samog objekta svlačionica.
Svim žiteljima naše Općine sretan Božić i uspješnu Novu
godinu žele igrači, treneri i članovi uprave ŠNK Mladost Šemovec.
NAŠE NOVINE
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
TRNJE
TRNJE
TRNJE
Novi Marof
Marof
Novi
Novi
Marof
Rudar 47
47
Rudar
Rudar
47
Orač
Orač
Orač
Obreš
Obreš
Obreš
Polet(C)
(C)
Polet
(C)
Polet
Bednja
Bednja
Bednja
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
11
11
11
11
88
8
8
88
8
8
88
8
8
77
7
7
77
7
7
12
12
13
13
Sloboda
(VŽ)
Sloboda(VŽ)
(VŽ)
Sloboda
Mladost
(VŽ)
Mladost(VŽ)
(VŽ)
Mladost
Mladost
(Š)
Mladost(Š)
(Š)
Mladost
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
55
5
5
44
4
4
14
14
15
15
Nedeljanec
Nedeljanec
Nedeljanec
Udarnik
32
Udarnik
Udarnik32
32
16
16
Zadrugar
Zadrugar
Zadrugar
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
8
9
9
10
10
11
11
Nakon prvih, pripremnih, utakmica stvari još nisu bile sjele na mjesto, ali kako je
sezona odmicala rasla je momčad i napokon je posložena seniorska ekipa koja na kraju
jesenskog dijela zasjeda na 1. mjesto prvenstvene tablice.Mislimo tu i ostati do kraja
prvenstva i opet se plasirati u 1. županijsku nogometnu ligu koja je, zapravo, i najniži
rang natjecanja koji je dostojan slavne prošlosti i renomea našeg nogometnog kluba.
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
bodrenju našeg NK
„Trnja“.
Svim žiteljima
općine NK
„Trnje“ želi čestit
i blagoslovljen
Božić, te sretnu i
uspješnu 2013.
godinu.
UPRAVA,
NOGOMETAŠICE I
NOGOMETAŠI NK
TRNJE
NAŠE NOVINE
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
66
6
6
66
6
6
66
6
6
Varteks
Varteks
(VŽ)
Sloboda
(VŽ)
Sloboda(VŽ)
(VŽ)
(VŽ)
Mladost
5
6
7
6
7
Sloboda
(T)
Beretinec
Beretinec
Polet
(T)
Beretinec
(T)
Polet
(M)
Polet (T)
Mladost
(M)
Mladost
(VŽ)
Zagorac
Zagorac
Zagorac
(T)
Sloboda
(T)
00
00
33
33
66
66
44
44
33
33
44
44
11
11
22
22
11
11
11
11
33
33
44
44
44
44
77
77
63:20
63:20
63:20
63:20
61:15
61:15
61:15
61:15
69:19
69:19
69:19
69:19
46:29
46:29
46:29
46:29
47:24
47:24
47:24
47:24
45:32
45:32
45:32
45:32
51:51
51:51
51:51
51:51
3939
39
39
3636
36
36
3030
30
30
2828
28
28
2727
27
27
2525
25
25
2222
22
22
11
11
11
11
88
88
99
99
1919
19
19
1616
16
16
22
22
22
22
77
77
77
77
22
2
2
11
1
1
44
4
4
44
4
4
11
1
1
00
0
0
44
4
4
33
3
3
11
1
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
66
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
01
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
57
5
5
55
5
5
45
4
4
24
2
2
22
2
2
12
1
1
13:85
13:85
6:71
13:85
0 3
00
0
8
8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Sračinec
Sračinec
Sračinec
Agram
Agram
Agram
Dinamo
Dinamo Maksimir
Maksimir
Dinamo
Maksimir
Rijeka
Rijeka Jack
Jack Pot
Pot
Rijeka
Jack
Pot
10
2. ŽNL
ŽNL ISTOK
ISTOK --- VETERANI
VETERANI
2.
2.
ŽNL
ISTOK
VETERANI
88
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0
0
0
1
01
00
30
33
1
11
3
33
3
1
33
3
3
22
2
3
44
4
2
11
1
4
30
33
13
11
3
33
1
33
3
3
33
3
3
44
4
3
33
3
4
77
7
3
33:19
33:19
33:19
29:7
17:12
17:12
17:12
33:19
28:17
28:17
28:17
17:12
13:16
13:16
13:16
28:17
16:22
16:22
16:22
13:16
11:15
11:15
11:15
16:22
11:17
11:17
11:17
11:15
5:38
5:38
5:38
11:17
8
0
1
7
5:38
ŽUPANIJSKA LIGA LIMAČA U-10
ŽUPANIJSKA
LIGA
LIMAČA
U-10
ŽUPANIJSKA
LIGA
LIMAČA
U-10
12
11
1
0
77:11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
107
7
76
6
66
6
64
4
43
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
11
1
10
0
01
1
11
1
11
1
13
3
33
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
00
0
02
2
24
4
45
5
55
5
55
5
56
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
12
12
12
77:11
77:11
58:7
58:7
58:7
44:22
44:22
44:22
80:45
80:45
80:45
41:24
41:24
41:24
36:28
36:28
36:28
33:39
33:39
33:39
30:48
30:48
30:48
32:34
32:34
32:34
23:48
23:48
23:48
27:53
27:53
27:53
26:63
26:63
26:63
3:88
3:88
3:88
ŽUPANIJSKA LIGALIMAČA
LIMAČA U-8
ŽUPANIJSKA
ŽUPANIJSKA LIGA
LIGA LIMAČA U-8
U-8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
77
7
77
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
0
00
0
00
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
11
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
6
66
6
66
16 21
16
16
15 16
15
15
14 15
14
14
13:85
7ŽNL ISTOK
1
0- VETERANI
29:7
11
00
29:7
29:7
2.77
57
5
5
45
4
4
30
30
30
22 30
22
22
22 22
22
22
21 22
21
21
109
10
10
00
00
0
8
8
8
88
8
8
26
26
26
26
25
25
25
25
20
20
20 20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
15
15
15
15
13
13
13
13
11
11
11
11
9
99
9
6
66
2 6
22
2
9 14
99
8 9
88
3 8
33
01
0
0
Varteks
Varteks
Varteks
TRNJE
TRNJE
TRNJE
Novi Marof
Novi
Novi Marof
Marof
Međimurje
Međimurje
Međimurje
Sloboda (VŽ)
(VŽ)
Sloboda
Sloboda
(VŽ)
Podravina
Podravina
Podravina
Dubravka
Dubravka
Dubravka
33:13
33:13
33:13
33:13
31:11
31:11
31:11
31:11
29:21
29:21
29:21
29:21
23:16
23:16
23:16
23:16
20:18
20:18
20:18
20:18
22:15
22:15
22:15
22:15
23:23
23:23
23:23
23:23
27:26
27:26
27:26
27:26
21:26
21:26
21:26
21:26
21:32
21:32
21:32
21:32
16:26
16:26
16:26
16:26
6:45
6:45
6:45
6:45
13:32
30:57
13:32
13:32
10:27
10:27
13:32
10:27
6:71
6:71
10:27
6:71
10
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
1
11
1
0
00
0
3
33 3
3
33
3
3
33
3
4
44
4
6
66
6
6
66
6
6
66
6
8
88
8
7
77
87
88
8
54
55
65
66
96
99
10
10
10
10
Novi Marof
Novi
Marof
Novi
Marof
Varteks
Varteks
Varteks
Ivančica
Ivančica
Ivančica
Rudar
47
Rudar
47
Rudar
47
Beretinec
Beretinec
Beretinec
TRNJE
TRNJE
TRNJE
Dubravka
Dubravka
Dubravka
Sloboda
(VŽ)
Sloboda (VŽ)
Sloboda
(VŽ)
Orač
Orač
Orač
Sračinec
Sračinec
Sračinec
Mladost (VT)
Mladost
Mladost (VT)
(VT)
Lepoglava
Lepoglava
Lepoglava
Mladost VŽ
Mladost
Mladost VŽ
VŽ
1010
10
10
32
33
23
22
02
00
Čevo
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
1313
13
13
1212
12
12
30:24
42:31
42:31
42:31
42:31
40:48
40:48
40:48
30:57
40:48
30:57
30:57
Čevo
TRNJE
Bednja
27:94
27:94
27:94
27:94
21:56
21:56
21:56
21:56
43
44
54
55
45
44
11
9
1111
11
11
1111
11
11
1414
14
14
1313
13
13
10
11
01
00
20
22
11
10
TRNJE
TRNJE 32
Udarnik
Zelengaj
Zelengaj
TRNJE
Zagorac
Zagorac
Zelengaj
Polet
(T)
Polet
(T)
Zagorac
Jalžabet
Jalžabet
Polet (T)
Mladost
Mladost VT
VT
Jalžabet
Bednja
Bednja
Mladost VT
37:51
37:51
37:51
37:51
40:69
40:69
40:69
40:69
2. ŽNL
ŽNL ISTOK
ISTOK --- PIONIRI
PIONIRI
2.
2.
ŽNL
ISTOK
PIONIRI
(VT)
Mladost
Mladost(VT)
(M)
TRNJE(VT)
Mladost
3
3
2
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
6
8
8
7
9
9
8
1010
10
10
1010
10
10
2020
20
20
2020
20
20
ŽNL
- 00
PIONIRI
10 2. 10
10 ISTOK
0
0
110:0
10
00
110:0
10
10
110:0
10
110:0
10
710
10
20
65:13
10
7
11
22
65:13
10
7
65:13
10
65:13
10
77
11
22
54:25
10
7
11
22
54:25
10
7
54:25
10
54:25
10
77
01
32
30:24
10
7
00
33
30:24
10
7
30:24
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Dubravka
Udarnik
32
Udarnik
32
Dubravka
99
99
39:57
39:57
39:57
39:57
50:65
50:65
50:65
50:65
31:37
31:37
31:37
31:37
2
22
2
4
44
4
2
22 2
2
22
2
2
22
2
1
11
1
0
00
0
1
11
1
2
22
2
0
00
0
3
33
33
33
3
7
8
9
8
10
9
1
2
2
1
39:37
39:37
39:37
39:37
30:40
30:40
30:40
30:40
2.2.ŽNL
ŽNL
ISTOK
SENIORI
2.
ŽNL
ISTOK
SENIORI
2.
ISTOK
--- SENIORI
ŽNL
ISTOK
- SENIORI
TRNJE
TRNJE
TRNJE
Varteks
Varteks
Varteks
Mladost
VŽ
Mladost
MladostVŽ
VŽ
Polet (T)
(T)
Polet
Polet (T)
Čevo
Čevo
Čevo
Varaždin -- ŠN
ŠN
Varaždin
Varaždin - ŠN
Mladost (VT)
(VT)
Mladost
Mladost (VT)
Mladost (M)
(M)
Mladost
Mladost (M)
Sloboda (T)
(T)
Sloboda
Sloboda (T)
Beretinec
Beretinec
(VŽ)
Sloboda (VŽ)
Sloboda (VŽ)
Zagorac
Zagorac
1
1
2
2
3
3
4
4
5
U klubu trenutno djeluje 7 različitih natjecateljskih sekcija.
To je jedan ogroman pogon koji trenutačno broji više od 145 registriranih
nogometaša i nogometašica i svakim danom sve više raste.Ako ovakav trend potraje za
trnovečki nogomet, u godinama koje dolaze, ne bi smjelo biti zime.
Osim već spomenute seniorske ekipe, koja je, zapravo, i interes svakog domaćeg
kibicera, i koja treba biti perjanica kluba i ostale sekcije postigle su zapažene rezultate.
Naši juniori su najdominantniji u 1.ŽNL te uvjerljivo drže 1. mjesto, a nadamo se da
će tako ostati i nakon proljetnog dijela prvenstva.Pioniri su pretposljednji, ali su, velika
većina njih, ulazna pionirska godišta te ima tu dosta prostora za napredak.
Naši veterani su u svojoj skupini na dobrom trećem mjestu.
Ove godine cure igraju samo kadetsku ligu.Nakon jesenskog dijela nalaze se na 4.
mjestu u jakoj skupini sa renomiranim i izvanrednim suparnicama iz velikih hrvatskih
gradova Zagreba i Rijeke.
Limači su također izvrsni u svojim ligama, pa je tako U-8 na diobi (gol razlika) 1.
mjesta sa Varteksom(bivša Fotexova škola nogometa), a U-10 nalaze se na 6. mjestu.
Ovim putem pozivamo sve roditelje zainteresiranih klinaca (6-8 godina) i klinceza
(od 6-12 godina) da upišu djecu u našu Školu nogometa.
Naša se škola pokazala kao vrlo kompetentna i sposobna ravno-pravno se nositi
sa razvikanijim suparnicima.Djeca kod bavljenja sportom usmjereno i smisleno troše
svoje slobodno vrijeme i razvijaju duh i tijelo.
Na kraju, zahvaljujemo svima na podršci koju pružaju klubu, bez obzira na okolnosti,
te očekujemo da i na proljeće, sa još većim žarom u srcima, budemo svi ujedinjeni u
Dubravka
Dubravka
Dubravka
Plitvica
(G)
Plitvica(G)
(G)
Plitvica
Jalžabet
Jalžabet
Jalžabet
ŽNLJUNIORI
JUNIORI
1.1.
ŽNL
1.
ŽNL
JUNIORI
1.
ŽNL
JUNIORI
23:6
23:6
23:6
23:9
23:9
23:9
16:8
16:8
16:8
29:16
29:16
29:16
20:11
20:11
20:11
15:20
15:20
15:20
10:29
10:29
10:29
5:42
5:42
5:42
HNLŽZAPAD-SJEVER
ZAPAD-SJEVER
KADETKINJE
1.
KADETKINJE
1.1.HNLŽ
HNLŽ
ZAPAD-SJEVER
KADETKINJE
0
22
22
22
15 22
15
15
15 15
15
15
13
13
13
15
99
9
13
99
9
9
88
8
9
77
7
8
11
1
7
1
34
34
3434
34
3430
30
3022
22
2219
19
1919
19
1915
15
1512
12
12
11
11
11
11
11
11
9
9
9
8
8
8
0
0
0
16
16
16
16
16
16
14
14
14
13
13
13
12
12
12
7
7
7
1
1 1
1
1 1
8
88
7
77
6
66
5
55
1
11
1
11
1
11
1
11
66:9
66:9
66:9
41:15
41:15
41:15
19
1919
16
1616
7
77
5
55
2
22
2
22
4
44
15
1515
8
88
0
00
2
22
17:17
17:17
17:17
TRNJE
TRNJE
TRNJE
9:25
9:25
9:25
Pregrada
Pregrada
Pregrada
Lepoglava
Lepoglava
Lepoglava
8
88
7
77
0
00
1
11
2
22
0
00
6
66
6
66
11:42
11:42
11:42
2:33
2:33
2:33
8
8 8
5
5 5
3
3 3
27
Sretan Vam i
blagoslovljen Božić
i Nova 2013. godina
NEZAVISNA LISTA BOŽIDAR POLJANEC
28
Na naslovnoj stranici autorski rad Jelene Džepina
NAŠE NOVINE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
4 509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content