close

Enter

Log in using OpenID

Bilten Broj 4.cdr - "Војдан Чернодрински"

embedDownload
bilten br. 4
48.
Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
07-14 juni 2013
2
za
48 MTF Vojdan ^ernodrinski
Sredove~niot Festival ja doka`uva svojata zrelost
Ete, se slu~i i toa!!! Zad nas ostavame u{te edno izdanie na najpresti`niot makedonski
teatatarski brend, kako uspe{na simbioza na klasi~noto i modernoto, na senzibilitetot i
suptilnosta, na estetikata i kreativnosta. Muzite na Talija, ne {tedej}i se voop{to, sedum dena ne
vdahnuvaa so zdivot na qubovta, na ubavoto, na sre}ata, na umetnosta, so magijata na TEATAROT, koj pak,
ja ima privilegijata da ja ~uva umetnosta na eden poseben na~in, kako svoevieden amalgam na intimnost i
objektivnost, za~inet so o~ekuvawata i prefinetite vkusovi na onie {to go konzumiraa. Scenata e ve}e
prazna, svetlata se izgasnaa, iluzijata is~eznuva. Teatarot, po mnogute “Nevesti”, “@ena~ki” i “Svadbi”
na “Balkanot koj ne e mrtov”, dvi`ej}i se vo “Par” so publikata, isto kako “Izgubenite Germanci” koi gi
raska`uvaat “[ekspirovite prikazni”, ili, pak “Travni~kata hronika”, pred da se do`ivee “Padot na
Masada” - otide da si otpo~ine vo “Satenskite beli no}i”, do`ivuvaj}i go “Deliriumot za dvajca”.
Nesomneno, ve}e e zrel sredove~niot Festival. No, i mudar....!!! Za bez sueta da gi prifati kritikite za
malite povremeni oscilacii pri prikazot na teatarskite dejstva i da gi razbere kako svoeviden signal za
izvesni korekcii, koi }e go dovedat ~ekor poblisku do soznanieto deka makedonskiot tetatar, voop{to,
blika kako iskonska sterna, koja treskavi~no se obiduva da si go najde svojot najadekvaten tek
do
sopstveniot “sliv”. Za{to, TEATAROT zbli`uva, no, znae i da bocka, da udira onamu kade {to najmnogu
boli, da uka`uva, da rezonira, da bide ~ekor pred vremi{tata koi se na{e sekojdnevie !!! A, sredove~nosta e
zora na mudrosta, neli...?!
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
3
d - r Ana Stojanoska, docent na FDU
- Skopje
SE VOZOBNOVI SILATA VO
TEATAROT
Pove}eto teatari imaat
podmladeni ansambli? [to zna~i
toa za niv, za teatrite i Festialot?
- Se razbira deka sekoe
podmladuvawe e dobro, mladite
imaat prilika da u~at i
od
postarata generacija, me|utoa i da
vnesat nova struja vo teatarot. Jas
sum sre}na {to e podmladen celiot
tim na site teatri vo Makedonija, i
{to moite i idni studenti imaat
prilika da nastapuvaat na scenite
niz Makedonija. Toa e vo odnos na teatarite, a vo odnos na Festivalot
imame posebna prilika da gi vidime, ovie denovi dodeka sme tuka, kako
igraat studentite - sega{ni i nekoga{ni od site fakulteti niz
dr`avava i da go poka`at svoeto znaewe. I mislam deka e mnogu dobro
kako edna ideja da se vozobnovi silata vo teatrarot.
Kakvi novi struewa nosat?
- Sekoj od ima svoj potencijal, a voedno i potencijal na svojata
generacija. Bidej}i teatarot postojano se menuva tie se vo dopir so toa
{to se slu~uva so tetarot vo sega{nosta, ne samo ovde, tuku i nadvor
poradi dostapnosta na teatarot preku internetskata komunikacija itn,
taka {to imame prilika site nie koi {to go sledime teatarot redovno
da gledame na koj na~in se razvivaat akterite vo Makedonija denes.
A{to donese ovoj festival?
- Ovoj festival donese edna slika za toa {to se slu~uva niz
teatarite vo Makedonija. Imame prilika da gi vidime site teatari, koj
na {to raboti i kako ja gradi svojata repertoarna politika, gledame
pretstavi na mnogu mladi re`iseri, na srednata i povozrasnata
generacija. Gledame kako teatarot se bori za svoeto mesto bidej}i vo
dene{no vreme mnogu te{ko e da se izborite za sopstveno mesto posebno
{to teatarot go ima{e toj primat na edinstven medium dolgo vreme,
me|utoa sega ima novi mediumi, posebno elektronskite, taka {to imame
edna ubava prilika da vidime {to se slu~uva so teatrite. Se razbira
deka sekoj teatar e razli~en, sekoj si ima svoja politika i strategija na
razvoj i ubavo e da se vidi na edno mesto kako se odviva cel toj razvitok na
teatrite.
48.
Bratislav Dimitrov, dramski avtor,
dobitnik na nagradata za tekst
DRAMSKIOT TEKST E DOBAR AKO
@IVEE NASCENATA
Umetni~kiot direktor Petar
Temelkovski ~esto naglasuva deka
godine{noto izdanie e posveteno na
doma{aniot avtor. Me|u zastapenite
avtori e i Bratislav Dimitrov so
pretstavata "No}ite vo bel saten" vo
izvedba na vele{kiot teatar.
Ima li dovolna ponuda na
doma{na drama?
- Doma{nata dramaturgija e
kako doma{na hrana. I sekoga{ e
potrebna i prisutna. Ovaa godina za
sre}a ima 5-6 avtori od razli~ni
generacii koi se izrazuvaat na
razli~en, svojstven za niv na~in.
Postojano go povtoruvam toa deka bez nacionalna dramaturgija nevozmo`no e da
se napravi nacionalen teatar.
Koj be{e motivot za da se napi{e dramskiot tekst?
- Celiot Balkan e eden "ma~o" prostor. Piesata "No}ite vo bel saten" e
re~isi edinstvena na taa tema i na eden ironi~en na~in i so mnogu qubov gi
prika`uva likovite koi odat po inercija na taa "ma~o" filozofija. Toa e
prikazna za trojca likovi od razli~ni generacii koi odat vo sanatorim kaj
doktorka. Se obidov preku konkretna i sekojdnevna prikazna prisutna vo site
zemji, da izvle~am edna paradigma, edna metafora deka dene{niot svet za `al ne
do`ivuva pove}e t.n. "duhovni" orgazmi. Zna~i nema prikazna, site ideologii,
religii i sistemi koi se raspa|aa vo 20 vek, sega vo 21 vek kompletno se
raspadnati. Svetot se soo~uva so nemawe prikazna. Svetot e vo potraga kako
ponatamu da prodol`i za{to krizara se slu~uva apsolutno vo site sferi i na
site nivoa!?!
Kako da se stimulira u{te pove}e doma{niot avtor?
- Ima mnogu na~ini. Menaxerite na teatrite treba poaktivno da
nara~aat tekst. MNT ima{e konkurs kade i nagradata be{e solidna i animira{e
mnogu atori. Konkursot za doma{en dramski tekst postojano e otvoren.
Doma{nata drama sekoj ja saka zatoa {to na najubav i najdirekten na~in
komunicira so publikata, go odrazuva duhot na vremeto i komunicira i
polemizira so lokalnite problemi i dilemi. Nemam strav. Sekoga{ vo
istorijata na umetnosta i vo mnogu golemi dr`avi i regioni, imalo plimi i
oseki, toa e ritamot na `ivotot. Ne mo`e da ima mnogu. Ubavo e da ne se
precenuvame, nitu potcenuvame.
[to s# mo`e da poglednat gleda~ite na MTF?
- [ansata e odli~na. Prepolni se salite. Dojdov na MTF ve}e so dve
nagradi. Pretstavata ja saka publikata na mati~nata scena. Zadovolen sum od
ekipata. Dramskiot tekst koga e vo fioka ili koga se ~ita, toj e mrtvo slovo na
hartija. Dobar dramski tekst e onoj koj `ivee na scenata.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
4
GL E D A V M E . . .
NU Turski teatar - Skopje
“[ekspir vo prikzni” spored Vilijam [ekspir
re`ija: Krenare Nevzati-Keri
igraat: Biljana Jovanovska, Erman [aban, Ziba Radonki}, Neat Ali, Nesrin Tair,
OsmanAli, Selpin Kerim, SuzanAkbelge, Xenap Samet, Maksim Petrovski.
p r e t s ta v ata . . .
Bezvremenskiot i ve~no inspirativniot [ekspir kako umetni~ka
provokacija i za ansamblot na Turskiot teatar se poka`a kako poln pogodok so
izvedbata na pretstavata “[ekspir vo prikazni”. Transformacijata na likovite na
akterite koi, od scena vo scena minuvaat niz psiholo{kite sostojbi na Hamlet,
Magbet, Otelo i Dezdemona, Romeo i Julija...odli~no korespondiraat so modernoto vreme, pravej}i eden interesen pozitivisti~ki
“nabien” sublimat vo koj glavnata poenta e deka `ivotot mo`e i mora da gi pobedi site nesre}i koi mu se ispre~uvaat na patot. Prekrasnata
koreografija i muzi~kite efekti odli~no se vklopeni vo akterskata igra. Da se sostavat fragmenti od pove}e dela na [ekspir i toa vo
forma na koreodrama, e vistinska majstorija, koja bara i telo, i govor, i kondicija, i darba. Brzata transformacija na likovite i na
emociite, kako i lesnoto preminuvawe od akterska igra vo tan~erski izraz i obratno, se glavnite atributi na mladata ekipa od Turskiot
teatar.
SuzanAkbelge, akter
-U{te od studentskite denovi, ne znam zo{to, no, nekako sum ubedna deka [ekspir za mene pretstavuva sre}a. Dosega sum go igrala
mnogu pati, no, da se napravi kola` od delata na [ekspir e golem predizvik i satisfakcija za sekoj akter. Taa transformacija na likovite
n& ovozmo`uva da se poigruvame so vremeto, nastanite, slu~kite.
Xenap Samet, akter
- Za mene e zadovolstvo da go igram [ekspir, bidej}i jas go obo`uvam nego i karakterite na negovite likovi. Vo na{iot proekt nie
pet negovi drami preto~ivme vo edna prikazna koja te~e, transformiraj}i se od lik vo lik, od karkter vo karakter. Toa bara golem napor,
no, sega, koga ve}e ja imame gotova pretstavata, samo mo`am da ka`am deka toa se slatki maki koi vdahnuvaat.
Krenare Nevzati-Keri, re`ija
- Da se raboti [ekspir e mo{ne seriozen potfat, no istovremeno e i mnogu inspirativen bidej}i dava {iroka mo`nost za kreacija.
Jas se osmeliv i se ohrabriv da se zafatam so negovite idei koi se ve~ni, vpu{taj}i se vo avantura zaedno so moite studenti da napravime
eden magi~en krug i mislam deka uspeavme. Dosega sme imale samo tri izvedbi, no, ako sudime spored dosega{nite reakcii na publikata,
veruvam deka ovaa pretstava “}e i legne” i }e ima zadovolitelna gledanost.
p u b l i k ata . . .
Mirjana Koneska: So godini go sledam MTF i slobodno mo`am da ka`am deka Turskiot teatar sekoga{ imal dobri pretstavi. Taka be{e i
ve~erva, interesna, vesela i pozitivna pretstava. O~ekuvano....!!!
Ru`ica Todoroska: Ubava izvedba na ve~nite {ekspirovi drami. Energijata koja zra~e{e od mladiot akterski tim mislam deka se prenese i
vrz publikata, koja, iako mo`e pomalubrojna, znae{e da go nagradi vlo`eniot trud.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
5
GL E D A V M E . . .
NU Naroden teatar - Bitola
"Travni~ka hronika" od IvoAndri}
re`ija: Branko Brezovec
igraat: Gabriela Petru{evksa, Valentina Gramosli, Quben Najdovski, Ognen
Drangovski, Igor Trp~evski, Petar Spirovski, Sa{o Ognenovski,Ilina ^orevska,
Elena Mo{e, Boris ^orevski, Nikola Proj~evski, Viktorija Stepanovska, Katerina
Anevska, Maja Andonovska, Marija Stefanovska, Filip Mir~evski, Aleksandar
Stefanovski, Mirko Lazarevski, Vasko Mavrovski, Marjan \orgievski.
p r e t s ta v ata . . .
Napravena da ja vnese publika, celosno so site setila, pretstavata ,,Travni~ka
hronika,, od po~etok do kraj ,,bombardira,, vrz site setila. Adaptacijata na romanot na
Ivo Andri}, tipi~no eksplozivna spored prepoznatliviot koncept na re`iserot, vrtoglavo, vo krug (i bukvalno, za{to publikata e srede
dejstvoto) gi ni`e nastanite vo Travnik vo po~etokot na 19 vek. Bosna i toga{ e sredi{te na Istokot i Zapadot, na silite, strastite, bez
nekoj {to doa|a da uvidi {to mu pravi na naselenieto. Tragite zlokobni, te{ki {to gi ostavaat site, strasno, silovito se odrazuvaat vo
komletniot mehanizam na akterskata igra, izraz, peewe.
Gabriela Petru{evska, akter
- Ovaa pretstava ne e za eden ili dvajca akteri, tuku e kolektivna energija. Ona {to e interesno vo sorabotkata so re`iserot
Brezovec e deka koga toj ja zema temata da se postavi na scena, podrazbira deka lu|eto ja znaat, ja razbiraat i sekoga{ se zanimava so toa da
nadgradi nekoja estetika. Da postavi svoj rakurs. Vo ovaa pretstava igrame kako na karusel, publikata e atakuvana od site strani so
vizuelni i sekakvi efekti. Tokmu toa mene mi be{e interesno so nego da go istra`uvam. Francuskiot konzul Da Vil e ma{ka uloga, no nitu
jas, nitu re`iserot se trudevme da igram ma`. Ne se zanimavavme so toa, tuku go igravme problemot na likot. Drugoto samo po sebe se
nadgradi.
Igor Trp~eski, akter
- Nie se `rtvuvavme sto procenti i se nadevam deka vredi. Ako `rtvata na{a ne e za ideja, toga{ ne e za ni{to drugo. Vo ovaa
pretstava ima mnogu idei: tie se isti kako onie pred dveta, sto godini, za `al, mo`ebi i potoa se pak takvi.
Ognen Drangovski, akter
- Pretstavata navistina e posebna i ubav e ~inot {to se igra na Festivalot. Bara mnogu energija i koncentracija. Taka e napraveka
kako da e matemati~ki presmetana i ne smee ni{to da se pomesti. Kako domino efekt bi bila ako ne{to se izmesti. Vtor pat sorabotuvam so
Brezovec. Toj e perfekcionist, nekoga{ e nelogi~en vo svoite barawa, no koga na krajot }e go vidite efektot, razbirate zo{to e toa taka.
p u b l i k ata . . .
- Impresivna pretstava. Nie sme vo sredinata na dejstvoto i mora da se vrtime postojano. Nad glava, okolu nas se odviva s#. Ubavo
napraveno, silni likovi. [teta {to pove}e publika ne ja gleda i ne e na prilepska scena.
- Silno, posebno mi se dopa|a, kako i sekoga{, akterkata Petru{evska. Sovr{ena e vo ulogata na konzulot.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
6
GL E D A V M E . . .
НУ Албански театар - Скопје
"ПРСТ" од Дорунтина Баша
режија: Агон Мифтари
играат: Амернис Јовановска - Нокшиќи, Зарије Јонузи, Дрита Каба Карага
p r e t s ta v ata . . .
Трогателна приказна со силен емотивен набој за една тешка и грда
судбина на две жени, свекрва и снаа, кои цел живот чекаат да им се вратат
нивните најмили, сопругот и синот. Тричлената исклучиво женска актерска екипа на целата претстава и дава еден необичен и редок
предзнак. Свекрвата и снаата соочени со суровата реалност живеат во еден постојан меѓусебен конфликт, продуциран од напнатата
ситуација, тие се караат, се тепаат, но, сепак, тие дветe, една без друга не може да живеат никако. Темата сама по себе е секојдневна и
поради тоа претставата предизвикува особено силни емоции кај женскиот дел од публиката. Самата претстава изобилува со силна,
интензивна енергија која како да се чувствува и во воздухот.
Амернис Јовановска - Нокшиќи, актер
- Задоволна сум од вечерашната изведба, особено поради фактот што во улога на свекрвата имам можност да ги покажам сите
мои актерски способности. Оваа претстава за мене претставува посебен предизвик и затоа што во неа жената ја има главната ролја .
Досега сме имале повеќе од десет изведби и слободно можам да кажам дека ова е претстава на која особено емотивно реагира женскиот
дел од публиката од тоа што им се случува на двата главни лика .
Зарије Јонузи, актер
- Ова е секојдневна тема, но, многу трогателна. Јас ја играм снаата . Во претставата избегнато е она клише за вообичаените
расправии меѓу свекрвата и снаата, овие се караат, но имаат причина зошто го прават тоа и зошто се толку напнати . Неприфаќањето на
вистинита од мајката дека нејзиниот син е мртов, целата фабула ја прави толку емотивна и тешка така што и од нас како актери тоа бара
голема енергија за сето тоа да го извадиме од нас самите и да и го пренесеме тоа на публиката .
p u b l i k ata . . .
- Интересна, но тешка драма. Им честитам на актерките за вложената енергија и професионализмот .
- Иако во претставата има само три лика, сепак, изобилува со дејства кои те оставаат без здив. Темата е блиска и тоа ја прави
претставата лесна за разбирање. Убава претстава, во секој случај.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
7
GL E D A V M E . . .
NUCK "J.H.K. Xinot" - Teatar Veles
"NO]ITE VO BELSATEN" od Bratislav Dimitrov
re`ija: Nenad Vitanov
igraat: Jordan Vitanov, Zoran Qutkov, Vasil Zafir~ev, Zorica P. Pan~i}
p r e t s ta v ata . . .
Poinakva e slikata za svetot i razli~ni sme od ona {to go glumime i
se pretstavuvame pred sebe si, dokolku ne pogledneme dlaboko vo nas kade
{to le`i vistinata i odgovorite na site problemi. Temite za koi nikoj ne
saka da zboruva mo`e da bidat interesni, zabavni. Odli~niot dramski tekst preto~en preku akterskata igra ja animira
publikata, nadopolneto so nenametliva scenografija i soodveten izbor na muzikata koj vo osnovata go nosi imeto na piesata.
Teatarsko do`ivuvawe koe go ispolni sekoj gleda~, piesa za sebepreispituvawe. Pretstava koja se golta vo mig.
Zorica P. Pan~i}, akter
- Mene mi be{e premiera. Ja zamenuvam kole{kata Maja Qutkov, taka {to i publikata mi be{e "premierna". Osamenosta
e glavna tema vo pretstavata. Nikoj ne mo`e da izbega od osamenosta i neva`no e dali e profesor, doktor ili mehani~ar,
pisatel. Osamenosta e ne{to {to ne opkru`uva vo sega{niot svet.
Zoran Qutkov, akter
- Prilep~ani se poznati kriti~ari na sekoja pretstava bidej}i go imaat festivalot ve}e tolku godini i imaat mo`nost
da gi vidat najdobrite pretstavi koi se slu~uvaat vo Makedonija. Najsre}en sum koga vo Prilep }e se odigra komedija i
publikata reagira soodvetno. Tekstot ja nosi taa svoja univerzalna poraka {to e najva`no vo pretstavata.
Jordan Vitanov, akter
- Da se igra vo pretstava koja sinot ja re`ira ne e olesnuvawe, nitu pak superiorna pozicija. Sekoga{ ima optovaruvawe
koga raboti{ so svoj blizok ~ovek bidej}i ima{ pove}e obyir. Oli~no reagira{e publikata. Se zabavuvavme i nie i gleda~ite.
Mladite akteri se na{i stari kolegi so koi rabotime ve}e 15 godini.
p u b l i k ata . . .
- Odli~no, prekrasno be{e. Glumcite bea interesni, scenografijata soodvetna na temata. Mislam deka be{e sovr{eno.
- Nemam zborovi. Dobra akterska igra. Ima poraka za duhovniot orgazam, odnosno da obrneme pove}e vnimanie na
duhovnite vrednosti otkolku na materijalnite.
- Dobro be{e da gleda{, pretstava za du{ata.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
8
ODLUKA
Оценувачката комисија на 48-от Македонски Театарски Фестивал "Војдан
Чернодрински" Прилеп, во состав: ВАСЕ МАНЧЕВ, претседател и членовите
ЈАНИ БОЈАЏИ и МУСТАФА ЈАШАР ги доделува следните награди:
1. НАГРАДА ЗА РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ се доделува на СЕРГЕЈ
СВЕТОЗАРЕВ за рекламниот материјал од претставата „ТРАВНИЧКА
ХРОНИКА“ во изведба на Народен Театар од Битола.
2. НАГРАДА ЗА КОРЕОГРАФИЈА И СЦЕНСКИ ДВИЖЕЊА се доделува на
КРЕНАРЕ НЕВЗАТИ за кореографија и сценски движења во претставата
„ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ“ во изведба на Турскиот Театар од Скопје.
3. НАГРАДА ЗА МУЗИКА се доделува на ГОРАН ТРАЈКОВСКИ за музиката во претставата „ЖЕНИДБА“ во изведба на Театар Комедија
од Скопје.
4. НАГРАДА ЗА КОСТИМОГРАФИЈА се доделува на БЛАГОЈ МИЦЕВСКИ за костимите во претставата „ЖЕНИДБА“ во изведба на
Театар Комедија од Скопје.
5. НАГРАДА ЗА СЦЕНОГРАФИЈА се доделува на ВАЛЕНТИН СВЕТОЗАРЕВ за сценографијата во претставата „ТРАВНИЧКА
ХРОНИКА“ во изведба на Народен Театар од Битола.
6. НАГРАДА ЗА СОВРЕМЕНА СЦЕНСКА ДРАМАТИЗАЦИЈА се доделува на ВИКТОРИЈА РАНГЕЛОВА за драматизацијата во
претставата „ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ“ на Турскиот Театар од Скопје.
7. НАГРАДА ЗА МЛАДА АКТЕРКА се доделува на КАМКА ТОЦИНОВСКИ за улогата на ЛИЛИ МАРИЈА МАРЛЕН во претставата
„ИЗГУБЕНИ ГЕРМАНЦИ“ во изведба на Македонски народен театар - Скопје.
8. НАГРАДА ЗА МЛАД АКТЕР "ТРАЈКО ЧОРЕВСКИ" се доделува на ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВСКИ за улогата на КОЧКАРЈОВ во
претставата „ЖЕНИДБА“ во изведба на Театар Комедија од Скопје.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
9
9. НАГРАДА ЗА ЖЕНСКА ЕПИЗОДНА УЛОГА се доделува на ЗАРИЈЕ ЈОНУЗИ за улогата на СНААТА во претставата „ПРСТ“ во
изведба на Албански Театар - Скопје.
10. НАГРАДА ЗА МАШКА ЕПИЗОДНА УЛОГА "ДИМЧЕ ТРАЈКОВСКИ" се доделува на ЕМИЛ РУБЕН за улогата на КУЧЕ во
претставата „ИЗГУБЕНИ ГЕРМАНЦИ“ во изведба на Македонски народен театар - Скопје.
11. НАГРАДА ЗА ТЕКСТ се доделува на БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ за текстот "НОЌИТЕ ВО БЕЛ САТЕН" во истоимената претстава во
изведба на Театарот „Ј.Х.К Џинот“ од Велес.
12. НАГРАДА ЗА РЕЖИЈА се доделува на НЕЛА ВИТОШЕВИЌ за претставата„ЗМЕЈОВАТА НЕВЕСТА“ во изведба на Театарот „Војдан
Чернодрински“ од Прилеп.
13. НАГРАДА ЗА ГЛАВНА ЖЕНСКА УЛОГА се доделува на АМЕРНИС ЈОВАНОВСКА НОКШИЌИ за улогата на ЗОЈА во претставата
„ПРСТ“ во изведба на Албански Театар - Скопје.
14. НАГРАДА ЗА ГЛАВНА МАШКА УЛОГА се доделува на ЈОРДАН ВИТАНОВ за улогата на БЛАГОЈ во претставата „НОЌИТЕ ВО БЕЛ
САТЕН“ во изведба на Театарот „Ј.Х.К Џинот“ од Велес.
15. НАГРАДАТА ЗА УМЕТНИЧКО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВА ВО ЦЕЛИНА и се доделува на претставата „ЗМЕЈОВАТА
НЕВЕСТА“ во изведба на Театарот „Војдан Чернодрински“ од Прилеп.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
10
P R I D R U @ N A P R O G RA M A . . .
MLADITE KONSUMENTI NAPOLNO]NITE TERMINI
Ne izostanaa ni polno}nite pretstavi za koi pomladata publika
be{e najgolemiot konsument. Publikata vide ~etiri pretstavi
od fakultetite za dramska umetnost - po dve od ESRA i od FDU. Vo
pridru`nata programa zastapeni bea i dve nezavisni produkcii:
teatarot "Skrb i uteha" i edna vo produkcija na prerano
po~inatiot kostimograf
i scenograf Tihomir
Spirovski.
"PADOT NAMASADA" od VenkoAndonovski
subprodukcija: Tihomir Spirovski
re`ija: Dim~e Nikolovski
Pretstava - mozaik od tri dela, od koi edniot od na{eto
sovremenie, a drugite dva na istoriski temi.
Aleksandar Stepanuleski - akter i "u~itel"
Ти си дел од актерската екипа (подмладена) на прилепскиот театар. Имате блескави моменти со претставите на домашната и
странската сцена. На што се должи тоа?
-Pa, se dol`i na toa {to mo`ebi odvreme-navreme pravime dobri pretstavi koi gi prepoznava
publikata nasekade: i ovde kaj nas i nadvor od zemjava... se razbira mladosta i `ivotot se na na{a strana kako
i potrebata za napredok i uspeh... Drugarstvoto vo eden tim e esencijalna nitka, a kaj nas se u{te ja ima...
Повеќето театари имаат подмладени ансамбли. Што значи тоа за уметноста?
- Zna~i deka i taa }e se podmladi... Toa {to se podmladija re~isi site ansambli doka`uva deka za
teatarskata umetnost voop{to, doa|a ili treba doprva da dojde dolgoo~ekuvanata prolet.
Освен актер сега си во улога и на оној што подучува. Демонстратор си на ФДУ. Каквбж о искуство е?
- Pa, ne bi rekol deka sum vo uloga na nekoj {to podu~uva, pove}e bi rekol deka pomagam vo razvojot na
kreativnite procesi kaj studentite, {to za mene e interesno i novo iskustvo... Mojot pokoen profesor
vele{e koga si so studentite sekoga{ si na izvorot, ottuka izvira i izleguva naj~istata energija... Taka {to
mo`am da bidam sre}en zatoa {to pijam od toj izvor....
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
11
PROMOCII...
Promocija na knigata "Teatarot kako masovna i elitna kultura" od Tihomir
Stojanovski
"Teatarot kako masovna i eltina kultura" od Tihomir Stojanovski, vo koja se preneseni
12 tekstovi od avtorot, ja promovira{e pisatelot Petar Ba{eski, spored kogo se raboti za
slo`ena kniga so unikatna sodr`ina.
- Pred posebni temi, koi te{ko da se razvojat, odnosno da se ka`e {to e masovna, a {to
elitna kultura. Ako se misli na teatarot mo`ebi mo`e da se pravi razlika. Teatarot e mesto
za gledawe, prosvetluvawe i prosvetuvawe. Ako se soberat site raboti vo edno delo, kako ova e
mnogu ubavo. Se {to e dostapno za masovnata i elitna kultura da bide sobrano na edno mesto da
bide dostapno do gleda~ot, ~itatelot. Masovnata i elitnata kultura ne gi dvojam oti se
sijamski bliznaci - re~e Ba{eski.
Promocija na spisanieto "SUM"
- Spisanieto "Sum" proslavuva 20 godini od postoeweto. 72 broj e posveten na novoto dramsko pismo. Uredeno e od d-r Hristo
Petreski. Vklu~eni se drami od VenkoAndonovski, Bla`e Minevski, Tomislav Osmanli, Traj~e Kacarov i Hristo Petreski.
- Spisanieto pravi eden interesen uvid {to se slu~uva vo momentot so makedonskiot dramski avtor - re~e na promocijata d-r Ana
Stojanoska.
Promocija na "Akterot i celta" od Deklan Donelan
"Akterot i celta" od Deklan Donelan, vo prevod na Darko Spasov, e interesna teatarska kniga, od britanskiot re`iser, osobeno za
akterite. - Knigata zaveduva od prvo ~itawe. Napi{ana e na ednostaven i lesno razbirliv na~in, koncentrirana na prakti~noto re{avawe
na nekoi od centralnite problemi so koi se soo~uva sekoj akter pri sozdavaweto na ulogata. Knigata e reprezentativna i referentna i
treba da ja ima sekoj akter - izjavi na promocijata d-rAna Stojanoska.
SCENSKO ^ITAWE
Akterite od prilepskito teatar povtorno gi doka`aa svoite akterski kvaliteti,
izbrani da gi ~itaat dvata najnovi teksta na studentite po dramaturgija na FDU Skopje.
Na vtoriot den od scenskoto ~itawe, gi dobli`ija do posetitelite tekstovite ,,
GIGANTEA I KOMPIROT,, ispiten tekst na Mila Jovanovi}, treta godina na
FDU, i ,,ANGEL,, ispiten teskt na Katerina Kitoska, treta godina na FDU- katedra
za dramaturgija.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
12
Nenad Vitanov, re`iser
SEKOJA PRETSTAVA E NOVO ISKUSTVO
Nenad Vitanov (27) e mlad re`iser koj zavr{il teatarska re`ija vo Cetiwe, vo Crna Gora pred tri
godini. Vo Makedonija ova mu e sedma pretstava koja ja re`ira. “No}ite vo bel saten” e vtora pretstava so
timot na vele{kiot teatar, koj od neodamna mu e i mati~en. Vo teatarskata fela vleguva smelo, so svoj
koncept i princip na rabota.
Zo{to se re{i da go "pe~e{" zanaetot nadvor od Makedonija, ako od druga strana na primer,
italijanecot Luka Kortina dojde ovde da u~i re`ija?
- Re`ijata e mojata primarna qubov i ja imav taa nesre}a da moram dve godini da pauziram za voop{to
da konkuriram na teatarska re`ija bidej}i na sekoja 4-ta godina primaat studenti na FDU. Ova izleze, ili
ednostavno - taka trebalo da bide!
Sin si na akter koj od mali noze sledel pretstavi i imal mo`nost da slu{a teatarski zamisli. [to e
ona {to go nau~i vo Crna Gora, a go nema vo Makedonija?
- Na{iot teatar i na{ata {kola e mnogu vredna i mnogu visoko respektirana. No i vo Crna Gora ima
odli~ni profesori, koi mi be{e drago {to gi zapoznav voop{to, a kamo li {to 4 godini sorabotuvav i u~ev
od niv. S# zavisi kako }e se vklopi{ vo sredinata i kako mo`e da go zeme{ najubavoto. Sekoe izleguvawe
nadvor i vra}awe doma, e golemo bogatstvo.
So koi teatri dosega si sorabotuval?
- So Bitolskiot tetar na dva pati, so Kumanovo, Strumica, [tip. Zdravje Bo`e, naesen vo dramski teatar. Momentalno vo Vele{kiot
teatar rabotam kamerna komedija so tri lika od poznatiot amerikanski pisatel Dejvid Memet, a se vika "Amerikanski bizon".
[to bi primenil od postarite kolegi, od poznatite re`iserski imiwa? Odnosno kakov e tvojot pristapot kon rabotata?
- Sekoj proces, sekoja pretstava e edno novo iskustvo. Prio|am sekoga{ mnogu iskreno , so qubov, posvetenost i mnogu rabota. Sekoj doa|a
sam do formulata za uspeh. Nikoj ne ja ~uva vo xebot, nema recept za dobra pretstava. Sekoga{ samiot treba da istra`uva{.
Na MTF vidovme urbana komedija. [to sakate da re`irate, {to Vi "le`i"?
- @arnovski nikoga{ ne sum gi delel rabotite, sakam da re`iram s# ona {to me provocira na nekoj na~in, i preku sebe i kolegite da
napravime edna na{a prikazna koja se slu~uva i mo`eme lesno da ja prepoznaeme. @anrot, sam po sebe, nikoga{ ne me vozbuduva, tuku kvalitetot na
tekstot kako na primer ovoj, na Bratislav Dimitrov, koj koga go vidov, znaev deka }e napravime dobra pretstava i ne se izla`avme.
Dejstvoto kako da se razvle~e. Zo{to be{e potrebno toa?
- Toa be{e poigruvawe so `anrovite. Igrame komedija i naedna{ svesno go menuvame drasti~no `anrot za da ja izvele~eme poentata,
celata misla na povr{ina, da go ka`eme celiot epilog na toa {to se slu~ilo. Odnosno edna neodredena situacija vo `ivotot, za koja sme se ma~ele
celo vreme i naedna{ doa|ame pred edna pustina koja beskrajno trae nare~ena `ivot.
Be{e predizvik da se re`ira doma{en dramski tekst?
- Ogromno e zadovostvo. Zatoa {to ova e na{e.
Kako e da se sorabotuva so akterite koga me|u niv e tatko Vi?
- Koga vleguvame vo teatar , nie sme profesionalci, zaboravame na semejnite odnosi. Ednostavno i dvajcata go rabotime ona {to najdobro
go znaeme i sakame. Nie sme aktersko semejstvo. I soprugata Julija Milkova e akter. Se razbirame.
Koi dela bi sakale da gi postavite onaka kako {to Vie gi zamisluvate?
- Mnogu se, no ne bi gi spomnuval .
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
13
Radmila Kocevska - \or|evi}, direktor na gradskiot teatar "Bora Stankovi}" od Vrawe
FESTIVALOT "VOJDAN ^ERNODRINSKI" KAKO STERIJINO POZORI[TE
- Makedonskite akteri se mnogu talentirani. Skopskata akademija e edna od najdobrite na Balkanot,
zaedno so belgradskata. Mi se dopa|a {to nemate hiperprodukcija na akteri, kako {to nie imame vo Srbija,
{to ne e dobro. Glumcite poseduvaat neverojatna energija, talent. A festivalot,,Vojdan ^ernodrinskii, e
mnogu dobro organiziran, do perfekcija. Ova me|u drugoto za biltenot go izjavi Radmila Kocevska \or|evi}, direktor na Teatarot od Vrawe. Taa slu~ajno razbrala za Festivalot na internet.
- Imam obi~aj da sledam se {to se slu~uva na teatarskata scena vo Makedonija, bidje}i imam
makedonsko poteklo. Taka prelistuvaj}i po internet stranicite doznav za Festivalot. Se javiv na telefon,
dobiv pokana od Dam~eski i eve tuka sum. Zadovolna sum {to sum del od festivalskata atmosfera, koja e mnogu
prijatna. Organizacijata na festivalot e dovedena do perfekcija. Se zapoznav so mnogu lu|e. Gostoprimlivi
ste. Kako akterka sum bila u~esnik na festivalot Joakim Osogovski i na "Denovite na komedija" od
Kumanovo. Ne e lesno da se organizira festival. Go znam toa od iskustvo bidej}i i nie organizirame
festival "Teatarski denovi", koj ne e tolku soodr`aen. Ovoj festival mo`e da se meri so Sterijino
pozori{te - veli \or|evi}.
Taa e fascinirana od repertoarot na festivalot.
- Mi se dopadnaa pretstavite, osobeno prilepskata Zmejovata nevesta. Imate odli~en mlad ansambl, odli~na re`ija, so silna energija.
Sekoja ~est na ansamblot. Iako Teatarot ,,Vojdan ^ernodrinski,, nadvore{no izgleda staro, vnatre blika so du{a. Bitno e {to lu|eto imaat
energija, {to se dru`at. Ima {ansi za sorabotka. Sakam prilepskata pretstava da ja vidat Vrawanci, koi godinava, iako rabotime vo te{ki
uslovi, izgledaa tri pretstavi. Se nadevam }e se ispolni `elbata za va{e gostuvawe - dodava \or|evi}.
prof. d-r Qup~o Pe~ijarevski, sociolog
FESTIVALOT - ZNA^AEN ELEMENT ZA IDENTITETOT
Koga e vo pra{awe socijalnata dimenzija, sociolo{kite analizi vo odnos na umetnosta se
nemo}ni, za{to umetnosta, teatarot se nad naukata, no sepak nakratko, od pragmati~ni pri~ini }e se obidam
da uka`am na nekolku momenti.
Makedonija e vo eden period, ne po svoja vina tuku toa e nametnato, koga s# u{te se bori da go
doka`e sopstveniot identitet, da go doka`e sopstvenoto postoewe, {to samo po sebe ne e potrebno, no
imaj}i predvid deka toa e od nekoi politi~ki aspekti, sekoj nastan sekoj ~in koj identitetski ne odreduva, za
mene individualno e mnogu zna~aen, no i za sekoj Makedonec i za site nas. Vo toj kontekst se ~ini deka
Prilep, a so samoto toa i vo golema mera i Makedonija, nemaat nitu edna podobra manifestacija od sferata
na kulturata, umetnosta, teatarot od Festivalot ,,Vojdan ^ernodrinski,, Imaj}i gi predvid tekstovite,
naj~esto od makedonski avtori koi ne samo {to najdobro go otslikuvaat makedonskiot identitet, tuku i go
formiraat, re`iserite koi go nadgraduvaat, akterite koi ni ovozmo`uvaat da go do`iveeme i vo krajna
linija, interakcijata so publikata, mo`ebi e najzna~ajniot element vo identitetskoto pra{awe ili uloga
{to ja ima Festivalot vo odnos na negovoto zna~ewe. Mislam deka ovoj Festival e ne{to najdragocenoto
{to ni se slu~uva vo ovoj period vo na{iot civilizaciski razvoj.
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
14
AT M O S F E RA . . .
Vredni prilepski tehni~ari
Tehnikata od prilepskiot teatar i za vreme na ovoj festival be{e
vredna. Celo vreme im pomagaa na kolegite od drugite teatri, da gi
postavat scenografiite za pretstavite. Sa{o, Robert i Vladimir vo
vistinski moment gi ovekove~i biltenskiot fotoaparat, kako rabotat i
ja postavuvaat scenata za pretstavata na Albanskiot teatar. Tehnikata
sepak e neizostaven i va`en del od teatarskoto do`ivuvawe, iako se ~esto
"nevidlivi" dodeka rabotat na scenata.
Sekoja ~est!
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
15
] E GL E D A M E . . .
Petok 14 juni
20.00~. - Scena NUCK "Marko Cepenkov"
SVE^ENO ZATVORAWE NA FESTIVALOT
"AH, QUBOV MOJA . . . - turska prikazna"
re`ija: Kole Angelovski
NU Teatar Komedija - Skopje
48.
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
16
o gl e d a lo n a f es t i va lo t
48. Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija
Sobranie na Op{tina Prilep
Sobranie na MTF:
Valmir Aziri - Tetovski teatar - Tetovo
Senko Velinov - Makedonski naroden teatar - Skopje
Jordan Vitanov - Teatar Veles
Jelena @ugi} - Teatar "Komedija" - Skopje
Adem Karaga - Albanski teatar - Skopje
Traj~e Kacarov - Teatar [tip
Atila Klin~e - Turski teatar - Skopje
Zoran Qutkov - Dramski teatar - Skopje
Dragan Maxirov - Teatar Strumica
Maja Micevska - FDU - Skopje
Robert Pavlevski - Teatar Kumanovo
Valentin Svetozarev - Naroden teatar - Bitola
Goran Stojanovski - Teatar Ohrid
Toni ^atleski - Teatar Prilep
Izvr{en odbor na MTF:
Senko Velinov - pretsedatel
Jordan Vitanov - ~len
Atila Klin~e - ~len
Valentin Svetozarev - ~len
Toni ^atleski - ~len
48.
Umetni~ki direktor:
Petar Temelkovski
@iri komisija:
Jani Bojaxi
Mustafa Ja{ar
Vase Man~ev
Sekretar na MTF:
Stojan Dam~eski
Tehni~ki sekretar:
Qup~o Todorovski
Bilten na 48. MTF
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - Prilep
Za izdava~ot: Petar Temelkoski
Urednici na Biltenot: Elizabeta Mitreska, Karolina
Micevska, Svetlana Risteska, Karolina Durlo i
Qup~o Murgoski
Fotografii: Elizabeta Mitreska, Svetlana Risteska i
Karolina Micevska, Sa{o Trenkoski, "Fan" produkcija.
Makedonski teatarski festival
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - PRILEP
NU Centar za kultura “Marko Cepenkov”
7500 Prilep
tel.: 048/401-630 ili 425-520
faks: 048/401-631
E-mail: [email protected], [email protected]
www.mtf.com.mk
M a k e do n s k i t e ata r s k i f es t i va l " V ojd a n ^ e r n od r i n s k i " - P r i l e p
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
779 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content