close

Enter

Log in using OpenID

11-food and waste storage_HR2

embedDownload
2.10.2012
TEMPUS PROJECT 158714
Improving Academia-Industry Links
in Food Safety and Quality
PROJEKTIRANJE I GRADNJA OBJEKTA U
POSLOVANJU S HRANOM
XI. Skladišta za hranu i otpad
Ivka Klarić
Višnja Katalinić
Josipa Giljanović
Jana Šurjak
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
7.3.1. Skladišta
Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84 i
42/05 – pročišćeni tekst) propisano je da:
U objektima koji posluju s hranom moraju biti osigurana skladišta (pomoćne prostorije).
Ovisno o vrsti poslovanja to mogu biti:
ograđeni prostori ili prostorije koje se nalaze izvan ili unutar objekta.
Objekti koji proizvode, prerađuju i distribuiraju hranu moraju osigurati prostorije za
skladištenje:
• sirovina,
• ambalaže,
• gotovih proizvoda,
• privremeno skladištenje čvrstog otpada,
• skladištenje sredstava i opreme za čišćenje,
• i po potrebi za druge namjene.
1
2.10.2012
Utovarno - istovarne površine
• prilazi i njihove prometnice moraju biti izgrađeni od tvrde podloge,
• širina prilaza i prometnica ne smije biti manja od 5 m pri dvosmjernom kretanju
vozila odnosno 3 m pri jednosmjernom kretanju vozila,
• prilazi moraju imati s obje strane pješačke staze širine najmanje 0,50 m s
odgovarajućim proširenjima na zavojima,
• moraju biti postavljeni prometni znakovi i oznake koji su propisani za javne putove.
• kretanje vozila u pravilu je jednosmjerno,
• površine moraju biti noću osvijetljene u skladu sa standardima.
Najmanja dopuštena širina manipulativnih putova, prometnica, u skladištima mora
iznositi:
• 1,50 m za prostorije koje nisu šire od 15m,
• 2,40 m za prostorije širine od 16 do 40 m,
• 3 m ili dvije prometnice svaka širine 2 m za prostorije širine od 41 do 80 m,
• po jedna prometnica odnosno put 3 m širine na svakih 40 m za prostorije preko 80
m širine.
Skladišne prostorije moraju imati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na svakih 30 m dužine poprečne prometnice širine najmanje 1,80 m.
Kod skladištenja robe u regale ili palete, glavna prometnica ne smije biti uža od 1,5 m,
a razmak između regala ne manji od 0,80 m.
Vrata na skladištima su pokretna, jednostavno i lagano se otvaraju i zatvaraju bez
mogućnosti ispadanja iz ležišta i rušenja.
Ako se koriste i za prolaz osoba one imaju posebna vrata.
Udaljenost uskladištene robe od zidova, međukatnih konstrukcija i stropova, izlaza i
hidranata, ne smije biti manja od 0,80 m; od rasvjetnih armatura i grijaćih tijela 0,50m.
U priručnim skladištima i skladištima površine manje od 100 m2 udaljenost
uskladištene robe od zida ne smije biti manja od 0,30 m.
Prostor za uskladištenje obilježen je linijom bijele postojane boje, a prolazni
manipulativni putovi linijom postojane žute boje širine najmanje 5 cm.
Skladište mora imati rampu za dostavu a po potrebi i tovarni lift.
Skladište ima odgovarajuću ventilaciju (prirodnu ili umjetnu) i osvjetljenje prema
propisanim normama za takve prostore.
Podovi, zidovi (s vratima i prozorima) stropovi ispunjavaju uvjete propisane Zakonom
o prostornom uređenju i gradnji, tehničkim propisima i odgovarajućim normama.
2
2.10.2012
7.3.1.1. Skladišta hrane
Dodatni uvjeti za skladišta hrane propisana su Pravilnikom o higijeni hrane.
Prostor za skladištenje hrane mora:
• omogućiti odgovarajuće čišćenje i održavanje,
• onemogućiti pristup štetočinama i njihovo naseljavanje,
• omogućiti da hrana bude zaštićena od zagađenja tijekom skladištenja,
• osigurati sredinu koja umanjuju kvarenje i osigurava sigurnost hrane (temperatura i
vlažnost),
• biti suh i prozračan.
Broj i veličina skladišnih prostora ovisi od vrste i količine namirnica koje se skladište u
njima. U jednoj skladišnoj prostoriji može se skladištiti više vrsta namirnica, ako se
skladište pod istim uvjetima i ako jedna vrsta ne utječe štetno na higijensku ispravnost
ili kvalitetu drugih vrsta namirnica.
7.3.1.1.1. Skladištenje suhe hrane
Suho skladištenje je skladištenje hrane koja ne zahtijeva poseban temperaturni režim:
većina konzervirane hrane i hrana s malim sadržajem vode (tjestenina, koncentrati,
šećer, brašno, mlijeko u prahu i sl.).
Skladišni prostor treba imati površinu najmanje 2,4 m2 i visinu najmanje 2,50 m.
Ventiliranjem prostora, prirodnim ili umjetnim putem, održavaju se uvjeti suhog
skladištenja.
3
2.10.2012
Prilikom skladištenja pridržavati se sljedećih uputa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rotirati hranu po principu "prvo uskladišteno prvo upotrijebljeno"
redovito kontrolirati rokove trajanja hrane
ukloniti vanjsku ambalažu prije nego se hrana odloži na police, (kontaminacija)
rinfuzna pakiranja i prepakirana hrana skladište se u lako perivim posudama i
namjenskim spremnicima opremljenim poklopcima
kod prepakiranje hrane iz originalnog pakiranja u namjenske posude ili spremnike
originalna deklaracija se čuva i na prepakiranoj hrani označiti datum prepakiranja
oštećene i napuhane konzerve ne smiju se koristiti već se neškodljivo uklanjaju
kod pojave plijesni ili insekata na hrani ista se ne smije koristiti već se neškodljivo
uklanja
hrana se ne smije odlagati izravno na pod prostorije skladišta i mora biti odmaknuta
od zida
hranu odlagati na police ili palete koje su izrađene od materijala koji se lako čisti, pere
i dezinficira
Voće i povrće skladište se u ventiliranoj prostoriji ili u rashladnom uređaju pri čemu se
treba pridržavati slijedećih uputa:
1.
prije odlaganja na police ili u rashladni uređaj, vanjsku ambalažu ukloniti
(kontaminacija), prepakirati u namjenske posude od lako perivog materijala
2.
rotacija hrane po principu «prvo uskladišteno prvo upotrijebljeno»
3.
svakodnevno provjeravati znakove kvarenja, neškodljivo ukloniti trulo voće i povrće
4.
svakodnevno provjeravati svježinu i uklanjati požutjele listove
5.
voće i povrće skladišti se u posebnom rashladnom uređaju, (križna kontaminacija)
8
4
2.10.2012
7.3.1.1.2. Skladištenje hrane u rashladnim komorama
Za skladištenje hrane za koju treba osigurati hlađenje pri ili ispod 5 °C koriste se hladne
komore. One moraju biti projektirane i izvedene tako da:
• su svi unutrašnji kutovi između zidova ili drugih vertikalnih površina i podova nadsvođeni
(zaobljeni s određenim polumjerom zaobljenja),
• su podovi po potrebi nagnuti za hvatanje otpada s poda,
• se kondenzat iz isparivačkih jedinica sakuplja i ispušta u odvodni sustav smješten izvan
prostorije,
• su police izrađene iz materijala otpornog na koroziju, glatke, ne upijajuće i lako se čiste,
• su sva vrata zabrtvljena gumenom ili sličnom brtvom koja će sprječavati istjecanje
hladnog zraka iz prostorije i prodor toplog zraka u prostoriju,
• se vrata otvaraju s unutrašnje strane,
• su brtve čiste i u dobrom stanju.
9
Pojedine vrste proizvoda i sirovina zahtijevaju poseban temperaturni režim
skladištenja, primjerice:
1. hrana kojoj je na deklaraciji definirana temperatura skladištenja
2. hrana kojoj je na deklaraciji definirano da se nakon otvaranja mora skladištiti u
rashladnom uređaju
3. ohlađena termički obrađena hrana
4. hladna predjela
5. pripremljene salate
Kod skladištenja hrane potrebno je osigurati ispravnost uređaja za hlađenje i
pridržavati se uputa proizvođača o ispravnom rukovanju uređajima. Temperatura
rashladnih uređaja kontrolira se najmanje 2 puta dnevno.
5
2.10.2012
Kod skladištenja hrane u rashladnom uređaju treba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
hranu uskladištiti u što kraćem vremenu od zaprimanja i osigurati adekvatnu
temperaturu prema deklaraciji hrane,
prije skladištenja ukloniti vanjsku ambalažu,
rashladni uređaj ne pretrpavati (onemogućiti cirkulacija hladnog zraka),
hranu biljnog i životinjskog podrijetla skladištiti u zasebnim uređajima,
termički obrađenu i sirovu hranu skladištiti odvojeno u zasebnim uređajima,
termički obrađenu hranu skladištiti u zatvorenim, lako perivim posudama ili u
otvorenim posudama prekrivenim zaštitnom folijom.
hranu koja nije u originalnom pakiranju skladištiti u namjenski zatvorenim, lako
perivim posudama ili u otvorenim posudama prekrivenim zaštitnom folijom,
prije skladištenja termički obrađenu hranu ohladiti na propisan način,
hranu treba odmrzavati u rashladnom uređaju koji se koristi za istovrsnu hranu (npr.
meso u rashladnom uređaju za svježe meso),
rotirati hranu po principu "prvo uskladišteno prvo upotrijebljeno”,
za uskladištenu, prepakiranu i termički obrađenu hranu označiti datum skladištenja,
11
13. redovito kontrolirati rok trajanja hrane te neškodljivo ukloniti hranu kojoj je istekao
rok trajanja
14. kod kvara rashladnog uređaja vizualno kontrolirati hranu i temperaturu hrane.
Ukoliko je hrana ispravna prebaciti je u drugi rashladni uređaj, u protivnom je
neškodljivo ukloniti.
15. hrana koja nije u originalnom pakiranju treba biti obilježena: datum prepakiranja i
rok trajanja.
Za radnike zaposlene u skladištima, hladnjačama, na radovima na otvorenom prostoru i
sl. moraju se osigurati posebne prostorije za povremeno zagrijavanje. Veličina ovih
prostorija određuje se prema broju radnika. Veličina radne prostorije mora biti takva da
na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne
površine poda.
12
6
2.10.2012
U skladišnim prostorijama namijenjenim za skladištenje i čuvanje hrane ne skladište se:
•
•
•
upotrijebljena ambalaža
proizvodi
predmeti i materijali koji svojim mirisom, nečistoćom, patogenim klicama i
parazitima mogu zagaditi namirnice, ili prenijeti otrovne tvari ili tvari štetne po
zdravlje.
Prema Pravilniku o higijeni hrane, Prilog II., Poglavlje I. pod 10. sredstva za čišćenje i
dezinfekciju ne smiju se skladištiti u prostorima u kojima se rukuje hranom.
•
•
•
•
Objekti koji posluju s hranom moraju osigurati odgovarajući prostor za čišćenje,
dezinfekciju i skladištenje radnog pribora i opreme. Prostori se moraju lako čistiti i
imati odgovarajući dovod tople i hladne vode.
U objektu koji posluje s hranom mora se osigurati prostor za skladištenje kemikalija
i opreme za čišćenje u odvojeni skladišni prostor i provjetravan za ovu svrhu ili u
ormar.
Ako su kemikalije u zatvorenim spremnicima i ne emitiraju mirise može se dio
skladišnog prostora koristiti za pakovanje suhe robe ili neupotrijebljene opreme.
Otvoreni spremnici trebaju se skladištiti odvojeno od hrane i opreme za hranu.
7
2.10.2012
Mora biti osiguran odgovarajući prostor za skladištenje drugih predmeta , primjerice:
• uredska oprema u odgovarajuću prostoriju za pohranu
• skladište za prljave artikle, npr. stolnjake, pregače itd. tamo gdje se oni upotrebljavaju u
poslovanju
• skladište za predmete koji trebaju biti zaštićeni od kontaminacije, npr. materijali za
pakiranje hrane.
Za radnike zaposlene u skladištima, hladnjačama, na radovima na otvorenom prostoru i sl.
osigurati posebne prostorije za povremeno zagrijavanje.
• Veličina radne prostorije mora biti takva da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje
10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda.
• Radnici koji su zaposleni u proizvodnim prostorijama ili dolaze u neposredni dodir s
proizvodima moraju nositi radnu odjeću i obuću, i to radnu kutu ili bluzu, kapu ili
povezaču bijele boje i plastičnu ili gumenu pregaču.
• Radnici zaposleni u proizvodnji, obradi, preradi ili skladištenju proizvoda i sirovina
moraju biti zdravi, ne smiju biti prijenosnici uzročnika bolesti ili kontaminanata.
15
7.3.1.3. Skladištenje otpada
Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada –
skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Otpad se smije skladištiti, oporabiti i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima
određenim za tu namjenu. Iznimno, otpad se smije skladištiti, oporabiti i/ili zbrinjavati
u građevinama i uređajima, kojima to nije osnovna namjena, ako te građevine i
uređaji zadovoljavaju tehničke uvjete propisane Zakon o otpadu (NN 170/2004).
Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/1997) određuju se uvjeti
tehničko-tehnološke opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje i
obrađivanje otpada, odlagališta otpada, kategorije odlagališta, tehnički uvjeti gradnje,
način rada, zatvaranje odlagališta, rok saniranja postojećih odlagališta i stručna sprema
za obavljanje poslova postupanja s otpadom.
8
2.10.2012
Skladišta otpada moraju biti opremljena da omogućuju skladištenje otpada odvojeno
po vrstama.
Skladište otpada mora imati:
•
•
•
•
opremu za predobradu, podlogu s koje se može skupljati rasuti ili proliveni otpad
te sustav odvodnje oborinskih voda i sustav za skupljanje otpadnih voda.
opremu, uređaj i sredstva za dojavu gašenja i sprječavanja širenja požara, te
drugim zaštitnim uređajima i instalacijama sukladno posebnim propisima.
opremu koja će spriječiti rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke,
mirisa i drugih emisija.
vozilo kojim se otpad prevozi do skladišta opremljeno tako da se spriječi rasipanje
ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.
O vrsti i količini otpada koji se skladišti vodi se očevidnik. Na ulazu mora biti natpis
"Skladište otpada", vrsta otpada koja se skladišti.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content