close

Enter

Log in using OpenID

2013_12_13-Analiza podataka o sportovima sportskim - CIRS-a

embedDownload
Projekt:
ANALIZA PODATAKA
O SPORTOVIMA, SPORTSKIM UDRUGAMA I SPORTSKIM GRAĐEVINAMA
IZ SUSTAVA ZAGREBAČKOG SPORTA U 2013. GODINI TEMELJEM
INTERAKTIVNE ŠPORTSKE KARTE GRADA ZAGREBA
(SADRŽAJI SUFINANCIRANI KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA
ZAGREBA ZA 2013. GODINU)
Zagreb, prosinac 2013.
Projekt Analiza podataka o sportovima, sportskim udrugama i sportskim
građevinama iz sustava zagrebačkog sporta temeljem Interaktivne športske karte
grada Zagreba (sadržaji sufinancirani kroz Program javnih potreba u sportu Grada
Zagreba) proveden je temeljem Odluke Upravnog vijeće Centra za istraživanje i
razvoj športa, Ur.broj: 379/2013 od 27. studenog 2013. godine.
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ŠPORTA
Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam, Paviljon 11, 2. kat
Tel.:01/6528-072 Telefaks: 01/6528-015 e-mail: [email protected] Internet: www.cirs.hr
1
SADRŽAJ
1.
Kartica Projekta
3
2.
Uvod
4
3.
Analitički prikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata, sportova i sportskih udruga po
gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013. godini
4.
3.1. Cilj analitičkog prikaza
5
3.2. Sportske građevine (objekti)
5
3.3. Sportska udruga
6
3.4. Sportski savez
6
3.5. Gradske četvrti i mjesni odbori Grada Zagreba
6
3.6. Analitički prikaz
7
3.7. Zaključak
39
Analitički prikaz broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama u vlasništvu
Grada Zagreba u 2013. godini po gradskim četvrtima Grada Zagreba
5.
5
43
4.1. Cilj analitičkog prikaza
43
4.2. Kategorije sportskih građevina
43
4.3. Analitički prikaz
44
4.4. Zaključak
82
Analitički prikaz ukupnog broja sportskih udruga, sportskih građevina i ostalih objekata,
broja sportaša i broja dobnih skupina u sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini
87
5.1. Cilj analitičkog prikaza
88
5.2. Analitički prikaz po segmentima
88
5.3. Zaključak
96
6.
Zaključak
106
7.
Izvori
108
8.
Projektni tim
109
2
1. KARTICA PROJEKTA
Naziv projekta
Analiza podataka o sportovima, sportskim udrugama i sportskim
građevinama iz sustava zagrebačkog sporta temeljem Interaktivne
športske karte grada Zagreba (sadržaji sufinancirani kroz Program
javnih potreba u sportu Grada Zagreba)
Nositelj projekta
(institucija)
Centar za istraživanje i razvoj športa
Prikaz zastupljenosti sportskih sadržaja i sportske infrastrukture po
gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013. godini
• Prikaz iskorištenosti sportske infrastrukture u Gradu Zagrebu po
kategorijama u odnosu na broj sportova i sportskih udruga koje
koriste sportsku građevinu
• Podloga za izradu Strategije razvoja sporta Grada Zagreba za
razdoblje 2014. – 2020.
• Podloga za izradu „Mreže sportskih građevina“ Grada Zagreba
Sadržaj Analize:
I. Tekstualni, grafički i tablični prikaz podataka po segmentima:
a) Analitički prikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata,
sportova, sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada
Zagreba u 2013. godini;
b) Analitički prikaz broja sportova i sportskih udruga po
sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba u 2013.
godini po gradskim četvrtima Grada Zagreba;
c) Analitički prikaz ukupnog broja sportskih udruga, sportskih
građevina i ostalih objekata, broja sportaša i broja dobnih
skupina u sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini.
II. Za svaki od navedenih segmenata definiran je cilj analize i
formuliran zaključak.
• Kvalitetno planiranje Programa javnih potreba u sustavu sporta
Grada Zagreba
• Kvalitetan pregled i mogućnost praćenja cjelokupnog sustava
zagrebačkog sporta
• Grad Zagreb/Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
• Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
• Zagrebački sportski savez
• Gradski sportski savezi i sportske udruge
• Centar za istraživanje i razvoj športa
Potrebe
Idejna
Pripremna
Provedbena faza
Faze
faza
faza
•
Ciljevi projekta
Svrha projekta
Opis projekta
Razvojni učinak
projekta
Korisnici projekta
Vrijeme provedbe
projekta
Razdoblje
1 tjedan
1 tjedan
3 tjedna
Angažirane DC*
osobe
VS**
2
-
3
-
2
-
3
2. UVOD
Interaktivna športska karta grada Zagreba je multifunkcionalni sportsko-edukativno-zdravstvenokomercijalni Projekt (javni Internet servis jedinstven na nacionalnoj i regionalnoj razini) u kojem su
implementirani podatci iz sustava zagrebačkog sporta.
Podatci koji su implementirani i na temelju kojih se mogu raditi analize obuhvaćeni su kroz
slijedeće segmente:
•
Gradski sportski savezi,
•
Zagrebački sportski klubovi i organizatori rekreacije (rekreacija – Savez* i privatni),
•
Sportske građevine,
•
Sportovi i
•
Zdravstvena zaštita.
Poveznica između navedenih segmenata je to što su sortirani po gradskim četvrtima, odnosno
mjesnim odborima Grada Zagreba i na taj način su i prikazani na karti Grada Zagreba, odnosno na
javnom web portalu www.SPORTIVA.hr.
Do prikupljenih - prikazanih podataka došlo se na nekoliko načina iz razloga što još uvijek nije
definirano jedno jedinstveno mjesto gdje se prikupljaju referentni podatci iz sustava zagrebačkog
sporta, a na temelju kojih se radi Program javnih potreba u sporta Grada Zagreba.
Podatci su prikupljeni iz slijedećih izvora**:
•
iz Zagrebačkog sportskog saveza (ZSS aplikacija – 2013. godina i web stranica ZSS-a),
•
predstavnici gradskih sportskih saveza,
•
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu - Tablični prikaz sportova,
•
Odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o načinu upravljanja i korištenja športskih
građevina u vlasništvu Grada Zagreba od 30. ožujka 2010.,
•
Pregled sportskih objekata u Gradu Zagrebu po gradskim četvrtima Grada Zagreba www.zagreb.hr ,
•
Popis privatne rekreacije po gradskim četvrtima grada Zagreba - www.rekreacija.hr.
*Napomena: Rekreacija – Savez – organizatori rekreacije koji su sufinancirani kroz Program javnih potreba u
sportu Grada Zagreba u 2013. (PJPUSGZ).
**Napomena: Gotovo svi prikazani podatci kroz spomenute segmente u ovoj Analizi su sufinancirani kroz PJPUSGZ,
a segment koji nije sufinanciran je segment – privatna rekreacija.
4
3. ANALITIČKI
PRIKAZ BROJA SPORTSKIH GRAĐEVINA I
OSTALIH OBJEKATA, SPORTOVA I SPORTSKIH
UDRUGA PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA
ZAGREBA U 2013. GODINI
Podatci koji su implementirani u Interaktivnu športsku kartu grada Zagreba su sastavni dio
sustava zagrebačkog sporta, a tiču se ovog poglavlja podijeljeni su na već spomenute segmente:
•
sportske građevine,
•
sportovi,
•
sportske udruge (zagrebački sportski klubovi i organizatori rekreacije), sortirani po 17
gradskih četvrti i 216 mjesnih odbora Grada Zagreba.
3.1. CILJ ANALITIČKOG PRIKAZA
Cilj ovog analitičkog prikaza je prikazati raspoređenost i zastupljenost sportskih građevina i ostalih
objekata, sportova i sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013. godini.
3.2. SPORTSKE GRAĐEVINE (OBJEKTI)
Zakonu o sportu definira sportske građevine u članku 65.
Pod segmentom sportskih građevina (u projektu IŠKGZ – Objekti) implementirani su podatci o
objektima na kojima se provode trenažni procesi po sportovima, sportskim udrugama, odnosno
dobnim skupinama (muškim i ženskim).
Radi se o slijedećim objektima:
•
objekti u vlasništvu Grada Zagreba – kategorizirani i
•
ostali objekti:
o školske dvorane i igrališta,
o privatni objekti,
o ostale lokacije i
o prenamijenjeni prostori za održavanje trenažnih procesa i rekreativnih programa.
5
Svaki sport, odnosno sportska udruga (sportski klub ili organizator rekreacije) vezan je za
određeni objekt u određenoj gradskoj četvrti na kojem provodi sportske aktivnosti ili rekreativne
programe.
3.3. SPORTSKA UDRUGA
Pojam sportske udruge definiran je Zakonom o sportu, člankom 27.
Sport ili sportsku aktivnost te rekreaciju ili rekreativne programe provode udruge, radi
povećavanja broja stanovnika koji se aktivno bavi sportskim aktivnostima ili rekreacijom, a za
dobrobit psihofizičkog i zdravstvenog statusa organizma te radi postizanja dobrih odnosno
vrhunskih rezultata u određenom sportu. Sportske udruge (zagrebački sportski klubovi i
organizatori rekreacije) su članice gradskih sportskih saveza.
3.4. SPORTSKI SAVEZ
Pojam sportskog saveza definiran je Zakonom o sportu, člankom 46. koji opisuje zadatke i
djelovanje saveza.
Sportski savez je krovna organizacija udruženih članica (sportskih klubova ili organizatora
rekreacije).
3.5. GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA ZAGREBA
Grad Zagreb ima 17 gradskih četvrti i 216 mjesnih odbora. Kako bi se kroz projekt IŠKGZ ili
SPORTIVA.hr što lakše pretraživali podatci koji su bitni za društvenu zajednicu (građane, djecu i
umirovljenike), a tiču se pitanja rasprostranjenosti sportova i rekreativnih programa u Gradu
Zagrebu, sportskih građevina na kojima djeluju sportske udruge razvrstane su po njihovim
gradskima četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba.
6
Gradske četvrti grada Zagreba su:
Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Naziv gradske četvrti
Brezovica
Črnomerec
Donja Dubrava
Donji Grad
Gornja Dubrava
Gornji Grad – Medveščak
Maksimir
Novi Zagreb – Istok
Novi Zagreb – Zapad
Pešćenica – Žitnjak
Podsljeme
Podsused - Vrapče
Sesvete
Stenjevec
Trešnjevka – Jug
Trešnjevka – Sjever
Trnje
3.6. ANALITIČKI PRIKAZ
Slijedi prikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata, sportskih udruga i sportova po gradskim
četvrtima Grada Zagreba.
Analitički prikaz sastoji se od:
•
tekstualnog dijela,
•
tabličnog dijela i
•
grafičkog dijela.
Na temelju dobivenih podataka komparirajući gradske četvrti Grada Zagreba po sportskim
građevinama i ostalim objektima, sportovima i sportskim udrugama vidljivo je kako su svi
spomenuti segmenti prisutni u 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.
GRADSKA ČETVRT BREZOVICA
Za Gradsku četvrt Brezovica dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj sportskih građevina i ostalih objekata (u daljnjem tekstu objekti) u kojima se
provode trenažni procesi i rekreativni programi je 12.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 7, a ostalih objekata je 5.
•
Objekti su u funkciji 7 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 13.
7
•
Od toga 11 udruga su sportski klubovi, a 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba.
•
Organizatori privatne rekreacije nisu evidentirani.
GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC
Za Gradsku četvrt Črnomerec dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 35.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 6, a ostalih objekata je 19.
•
Objekti su u funkciji 17 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 54.
•
Od toga 40 udruga su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 12 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA
Za Gradsku četvrt Donja Dubrava dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata na kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 22.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 5, a ostalih objekata je 17.
•
Objekti su u funkciji 11 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 27.
•
Od toga 22 udruge su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 3 udruge su
evidentirane kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA
Za Gradsku četvrt Gornja Dubrava dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 45.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 5, a ostalih objekata je 40.
•
Objekti su u funkciji 18 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 51.
•
Od toga 38 udruga su sportski klubovi, 5 udruga su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 8 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
Za Gradsku četvrt Donji Grad dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 72.
8
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 9, a ostalih objekata je 63.
•
Objekti su u funkciji 16 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 75. Od
toga 32 udruge su sportski klubovi, 3 udruge su organizatori rekreacije koje se sufinanciraju
kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 40 udruga je evidentirano kao
organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
Za Gradsku četvrt Gornji Grad - Medveščak dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 42.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 7, a ostalih objekata je 35.
•
Objekti su u funkciji 18 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 47.
•
Od toga 26 udruga su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 19 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR
Za Gradsku četvrt Maksimir dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 53.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 11, a ostalih objekata je 42.
•
Objekti su u funkciji 18 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 68.
•
Od toga 51 udruga su sportski klubovi, 4 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 13 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK
Za Gradsku četvrt Novi Zagreb - Istok dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata na kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 55.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 10, a ostalih objekata je 45.
•
Objekti su u funkciji 27 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 118.
•
Od toga 96 udruga su sportski klubovi, 7 udruga su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 15 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
9
GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD
Za Gradsku četvrt Novi Zagreb - Zapad dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 71.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 17, a ostalih objekata je 54.
•
Objekti su u funkciji 32 sporta, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 154.
•
Od toga 130 udruga su sportski klubovi, 4 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 20 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK
Za Gradsku četvrt Peščenica - Žitnjak dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 30.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 4, a ostalih objekata je 26.
•
Objekti su u funkciji 16 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 49.
•
Od toga 41 udruga su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 6 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT PODSLJEME
Za Gradsku četvrt Podsljeme dobiveni su slijedeći podatci:
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 19.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 9, a ostalih objekata je 10.
•
Objekti su u funkciji 13 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 73.
•
Od toga 67 udruga su sportski klubovi, 1 udruga je organizator rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 5 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE
Za Gradsku četvrt Podsused - Vrapče dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 25.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 7, a ostalih objekata je 18.
•
Objekti su u funkciji 19 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 86.
10
•
Od toga 79 udruga su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 5 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT SESVETE
Za Gradsku četvrt Sesvete dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 54.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 13, a ostalih objekata je 41.
•
Objekti su u funkciji 24 sporta, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 60.
•
Od toga 52 udruga su sportski klubovi, 1 udruga je organizator rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 7 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT STENJEVEC
Za Gradsku četvrt Stenjevec dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 36.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 3, a ostalih objekata je 33.
•
Objekti su u funkciji 15 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 77.
•
Od toga 58 udruga su sportski klubovi, 2 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 17 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG
Za Gradsku četvrt Trešnjevka - Jug dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 52.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 7, a ostalih objekata je 45.
•
Objekti su u funkciji 37 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 160.
•
Od toga 135 udruga su sportski klubovi, 7 udruga su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 18 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER
Za Gradsku četvrt Trešnjevka - Sjever dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 76.
11
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 14, a ostalih objekata je 62.
•
Objekti su u funkciji 39 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 192.
•
Od toga 163 udruga su sportski klubovi, 3 udruge su organizatori rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 26 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
GRADSKA ČETVRT TRNJE
Za Gradsku četvrt Trnje dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 1):
•
Ukupan broj objekata u kojima se provode trenažni procesi i rekreativni programi je 65.
•
Broj objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba iznosi 15, a ostalih objekata je 50.
•
Objekti su u funkciji 20 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste objekte iznosi 98.
•
Od toga 78 udruga su sportski klubovi, 1 udruga je organizator rekreacije koji se
sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a 19 udruga je
evidentirano kao organizatori privatne rekreacije.
12
TABLICA 1 – Prikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata, sportova i sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013. godini
SPORTSKE GRAĐEVINE
1.
Gradska
četvrt
Brezovica
Redni
broj
2.
Črnomerec
UKUPNO:
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
7
5
12
7
5
12
6
19
35
6
19
35
Naziv
sporta
Atletika
Hrvanje
Konjički sport
Nogomet
Rukomet
Streljaštvo
Sportski ribolov na moru
7
Atletika
Biljar
Boks
Hokej
Hrvanje
Ju-jitsu
Karate
Košarka
Kuglanje
Nogomet (mali nogomet)
Orijentacijski sport
Pikado
Rukomet
Stolni tenis
Streljaštvo
Šah
Taekwondo
17
13
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
1
1
5
1
1
1
2
0
11
2
0
1
1
3
1
1
5
1
1
10
1
4
4
1
1
2
1
2
2
12
40
2
12
SPORTSKE GRAĐEVINE
3.
Gradska
četvrt
Donja Dubrava
Redni
broj
4.
Gornja Dubrava
UKUPNO:
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
Naziv
sporta
Boćanje
Hrvanje
Košarka
Mali nogomet
Nogomet
Odbojka
Pikado
Plivanje
Rukomet
Šah
Taekwondo
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
4
2
5
1
2
2
1
3
1
1
2
3
5
18
23
5
18
23
11
22
2
3
3
1
3
1
1
2
4
2
3
2
4
1
1
1
2
1
4
2
5
8
38
5
8
5
40
45
Atletika
Baseball
Boćanje
Boks
Judo
Karate
Košarka
Nanbudo
Nogomet
Odbojka
Pikado
Rock'n'Roll
Rukomet
Streličarstvo
Šah
Sportski ribolov
Taekwondo
Tenis
5
40
45
18
14
SPORTSKE GRAĐEVINE
5.
Gradska
četvrt
Donji Grad
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
9
62
71
9
62
71
Naziv
sporta
Atletika
Biljar
Boks
Gimnastika
Hokej
Hrvanje
Judo
Ju-jitsu
Karate
Košarka
Odbojka
Pikado
Rukomet
Squash
Streljaštvo
Šah
Sport gluhih
Sportski ples
Sportski ribolov na moru
19
15
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
1
1
1
1
2
1
2
4
2
1
1
1
3
3
3
1
2
1
3
40
32
3
40
SPORTSKE GRAĐEVINE
6.
Gradska
četvrt
Gornji Grad - Medveščak
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
7
35
42
7
35
42
Naziv
sporta
Biljar
Body building
Hokej na ledu
Jedriličarstvo
Judo
Karate
Klizanje
Košarka
Mačevanje
Odbojka
Plivanje
Sinkronizirano plivanje
Skokovi u vodu
Streljaštvo
Sportski ribolov na moru
Taekwondo
Tenis
Vaterpolo
18
16
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
1
1
1
2
1
2
19
26
2
19
SPORTSKE GRAĐEVINE
7.
Gradska
četvrt
Maksimir
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
11
42
53
11
42
53
Naziv
sporta
Atletika
Gimnastika
Judo
Karate
Konjički sport
Košarka
Koturaljkanje
Nogomet
Orijentacijski sport
Pikado
Rock'n'Roll
Rukomet
Streličarstvo
Šah
Sport gluhih
Sportski ribolov
Taekwondo
Tenis
18
17
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
3
1
1
1
1
7
1
6
4
3
1
4
1
2
1
1
3
10
4
13
51
4
13
SPORTSKE GRAĐEVINE
8.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb – Istok
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
10
45
55
10
45
55
Naziv
sporta
Atletika
Baseball
Boks
Gimnastika
Judo
Karate
Kickboxing
Košarka
Nogomet
Odbojka na pijesku
Orijentacijski sport
Pikado
Plivanje
Rock'n'Roll
Ronjenje
Rukomet
Savate
Sinkronizirano plivanje
Skokovi u vodu
Softball
Stolni tenis
Streljaštvo
Sveučilišni sport
Sport gluhih
Sportski ribolov
Taekwondo
Tenis
27
18
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
2
3
1
1
2
5
2
4
5
1
4
5
6
1
5
2
2
2
4
2
1
1
28
1
1
3
2
7
15
96
7
15
SPORTSKE GRAĐEVINE
9.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb – Zapad
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
17
54
71
17
54
71
Naziv
sporta
Atletika
Badminton
Biljar
Boćanje
Curling
Gimnastika
Hokej na ledu
Hrvanje
Judo
Ju-jitsu
Karate
Klizanje
Koturaljkanje
Konjički sport
Košarka
Kuglanje
Mačevanje
Nanbudo
Nogomet (mali nogomet)
Odbojka
Odbojka na pijesku
Planinarenje
Ragbi
Streljaštvo
Sveučilišni sport
Šah
Sport gluhih
Sportski ples
Sportski ribolov
Taekwondo
Tenis
Zrakoplovstvo
32
19
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
3
1
1
6
1
6
2
1
1
2
8
1
6
7
1
2
1
13 (3)
2
2
3
1
1
28
1
1
2
2
1
9
10
4
20
130
4
20
SPORTSKE GRAĐEVINE
10.
Gradska
četvrt
Peščenica – Žitnjak
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
Naziv
sporta
4
26
30
Atletika
Badminton
Gimnastika
Hrvanje
Karate
Košarka
Kuglanje
Nanbudo
Nogomet
Odbojka
Rock'n'Roll
Rukomet
Šah
Sport gluhih
Sportski ribolov
Taekwondo
4
26
30
16
20
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
2
1
1
2
4
7
4
3
4
2
2
2
1
1
1
4
2
6
41
2
6
SPORTSKE GRAĐEVINE
11.
Gradska
četvrt
Podsljeme
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
Naziv
sporta
9
10
19
Biatlon
Karate
Košarka
Mačevanje
Nogomet
Odbojka
Planinarenje
Rukomet
Skijanje
Sport invalida
Stolni tenis
Sveučilišni sport
Zrakoplovstvo
9
10
19
13
21
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
1
2
1
1
2
40
1
14
1
1
1
1
1
5
67
1
5
SPORTSKE GRAĐEVINE
12.
Gradska
četvrt
Podsused – Vrapče
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
7
18
25
7
18
25
Naziv
sporta
Atletika
Boćanje
Hokej
Judo
Karate
Kickboxing
Košarka
Kuglanje
Nogomet (mali nogomet)
Odbojka
Odbojka na pijesku
Pikado
Planinarenje
Rock'n'Roll
Rukomet
Streličarstvo
Šah
Taekwondo
Tenis
19
22
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
1
1
4
1
1
2
1
5
2 (2)
1
1
4
40
1
6
2
1
1
2
2
5
79
2
5
SPORTSKE GRAĐEVINE
13.
Gradska
četvrt
Sesvete
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
Naziv
sporta
13
42
55
Atletika
Biljar
Boćanje
Boks
Hrvanje
Judo
Karate
Košarka
Kuglanje
Nanbudo
Nogomet
Pikado
Rock'n'Roll
Rukomet
Savate
Stolni tenis
Streličarstvo
Streljaštvo
Šah
Sport gluhih
Sportski ribolov
Taekwondo
Tajlandski boks
Tenis
13
42
55
24
23
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
2
1
2
1
2
1
3
3
2
2
5
4
1
4
3
1
2
1
2
1
1
4
1
3
1
7
52
1
7
SPORTSKE GRAĐEVINE
14.
Gradska
četvrt
Stenjevec
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Ukupan broj
3
33
36
3
33
36
Naziv
sporta
Atletika
Automobilizam
Boćanje
Kickboxing
Košarka
Nanbudo
Nogomet
Odbojka
Pikado
Planinarenje
Rock'n'Roll
Rukomet
Šah
Taekwondo
Tenis
15
24
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rekreacija –
Savez
Privatni
2
29
5
2
1
1
2
1
2
3
1
3
1
2
3
2
17
58
2
17
SPORTSKE GRAĐEVINE
15.
Gradska
četvrt
Trešnjevka – jug
Redni
broj
Građevine u
vlasništvu GZ
7
Ostali
objekti
45
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
52
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Atletika
2
Badminton
1
Biatlon
3
Boćanje
3
Body building
1
Gimnastika
1
Hokej
2
Hrvanje
1
Jedrenje na dasci
2
Jedriličarstvo
4
Judo
1
Kajak kanu
4
Karate
3
Kickboxing
1
Konjički sport
1
Košarka
6
Koturaljkanje
3
Nogomet
4
Odbojka
3
Odbojka na pijesku
2
Orijentacijski sport
4
Pikado
1
25
Rekreacija –
Savez
Privatni
7
18
SPORTSKE GRAĐEVINE
15.
Gradska
četvrt
Trešnjevka – jug (nastavak)
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
7
7
Ostali
objekti
45
45
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
52
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Plivanje
3
Ragbi
3
Rock'n'Roll
3
Sinkronizirano plivanje
2
Softball
6
Stolni tenis
2
Streljaštvo
2
Sveučilišni sport
28
sportski ribolov
9
Taekwondo
2
Tajlandski boks
1
Tenis
3
Triatlon
4
Vaterpolo
6
Veslanje
8
52
37
26
135
Rekreacija –
Savez
Privatni
7
18
7
18
SPORTSKE GRAĐEVINE
16.
Gradska
četvrt
Trešnjevka – sjever
Redni
broj
Građevine u
vlasništvu GZ
14
Ostali
objekti
62
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Atletika
2
Badminton
2
Biciklizam
11
Boćanje
3
Bridž
7
Dizanje utega
1
Hokej
5
Hokej na ledu
3
Hrvanje
1
Judo
1
Ju-jitsu
2
Karate
6
Kickboxing
1
Klizanje
6
Košarka
6
Kuglanje
12
Mačevanje
3
Nogomet
5
Odbojka na pijesku
1
Pikado
1
Plivanje
2
Ragbi
2
76
27
Rekreacija –
Savez
Privatni
3
26
SPORTSKE GRAĐEVINE
16.
Gradska
četvrt
Trešnjevka – sjever (nastavak)
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
14
14
Ostali
objekti
62
62
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
76
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Rock'n'Roll
1
Ronjenje
5
Rukomet
5
Sinkronizirano plivanje
2
Skokovi u vodu
4
Stolni tenis
1
Streličarstvo
1
Streljaštvo
4
Sveučilišni sport
28
Šah
14
Sport gluhih
1
Sportski ribolov na moru
2
Taekwondo
3
Tajlandski boks
1
Tenis
4
Triatlon
3
Vaterpolo
1
76
39
28
163
Rekreacija –
Savez
Privatni
3
26
3
26
SPORTSKE GRAĐEVINE
17.
Gradska
četvrt
Trnje
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
Ostali
objekti
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
15
49
49
Ukupan
broj sportskih
klubova
Atletika
2
Boćanje
3
Jet ski
3
Kajak kanu
1
Karate
3
Kickboxing
1
Košarka
5
Kuglanje
3
Nanbudo
1
Nogomet (mali nogomet)
15
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Odbojka
1
Pikado
4
Rukomet
2
Stolni tenis
3
Streljaštvo
2
Sveučilišni sport
28
Taekwondo
3
Tajlandski boks
2
Tenis
2
Veslanje
4
20
29
Privatni
1
19
1
19
4 (1)
64
64
Rekreacija –
Savez
78
SPORTSKE GRAĐEVINE
*
Gradska
četvrt
Van Zagreba
Redni
broj
UKUPNO:
Građevine u
vlasništvu GZ
0
0
Ostali
objekti
17
17
SPORT
Naziv
sporta
Ukupan broj
BROJ ORGANIZATORA REKREACIJE
Ukupan
broj sportskih
klubova
Automobilizam
29
Boćanje
1
Kuglanje
1
Motociklizam
9
Skijanje na vodi
2
Sportski ribolov
9
Tenis
1
Zrakoplovstvo
2
17
17
8
30
54
Rekreacija –
Savez
Privatni
0
1
0
1
TABLICA 2 – Sumirani prikaz Tablice 1
SPORTSKE GRAĐEVINE*
Redni
broj
Gradska četvrt
U vlasništvu GZ
Ostali objekti
Ukupno
Broj
sportova
Broj sportskih
klubova**
Broj organizatora
rekreacije - Savez
Broj
privatne
rekreacije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brezovica
Črnomerec
Donja Dubrava
Gornja Dubrava
Donji Grad
Gornji Grad – Medveščak
7
6
5
5
9
7
5
19
17
40
63
35
12
35
22
45
72
42
7
17
11
18
16
18
11
40
22
38
32
26
2
2
2
5
3
2
0
12
3
8
40
19
Maksimir
11
42
53
18
51
4
13
8.
9.
10.
Novi Zagreb – Istok
Novi Zagreb - Zapad
10
17
45
54
55
71
27
32
96
130
7
4
15
20
11.
12.
13.
Peščenica – Žitnjak
Podsljeme
Podsused – Vrapče
Sesvete
4
9
7
13
26
10
18
41
30
19
25
54
16
13
19
24
41
67
79
52
2
1
2
1
6
5
5
7
14.
15.
16.
17.
Stenjevec
Trešnjevka - Jug
Trešnjevka - sjever
Trnje
3
7
14
15
33
45
62
50
36
52
76
65
15
37
39
20
58
135
163
78
2
7
3
1
17
18
26
19
UKUPNO:
149
605
764
347
1119**
50
233
0
0
17
8
54
0
1
Van Zagreba
*Napomena: Detaljan popis/prikaz svih sportskih građevina (u vlasništvu Grada Zagreba i ostali objekti), sportova i sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada
Zagreba mogu se vidjeti na www.SPORTIVA.hr – link Sportski sadržaji – objekti - klubovi – rekreacija – sportovi.
**Napomena: Ukupan broj sportskih klubova odnosi se na sveukupan broj sportskih klubova koji djeluje u određenoj gradskoj četvrti Grada Zagreba ( što znači da
jedan sportski klub može djelovati u dvije ili više gradskih četvrti).
31
GRAFIKON 1 – Prikaz
ikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata,, sportova i sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013.
godini – 1. dio
140
120
UKUPNO
100
80
60
40
20
0
Brezovica
Črnomerec
Donja
Dubrava
Gornja
Dubrava
Donji Grad Gornji Grad
–
Medveščak
9
7
Broj SG u vlasništvu GZ
7
6
5
5
Ostali objekti
5
19
17
40
63
Ukupno SG i O
12
35
22
45
Broj sportova
7
17
11
Broj sportskih klubova
11
40
Broj OR - Savez
2
Broj OR - Privatno
0
Maksimir
11
Novi
Zagreb –
Istok
10
Novi
Zagreb Zapad
17
35
42
45
54
72
42
53
55
71
18
16
18
18
27
32
22
38
32
26
51
96
130
2
2
5
3
2
4
7
4
12
3
8
40
19
13
15
20
Legenda:
Broj SG u vlasništvu GZ
Broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
Ostali objekti
Broj ostalih
lih objekata (npr. dvorane osnovnih i srednjih škola, fakulteta i ostale lokacije)
Ukupno SG i O
Ukupan broj sportskih građevina (u vlasništvu Grada Zagreba) i ostalih objekata
Broj sportova
Ukupan broj sportova
Broj OR - Savez
Ukupan broj organizatora rekreacije koja se sufinancira kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba
(kroz Zagrebački savez sp
sportske rekreacije)
Broj OR - Privatno
Ukupan broj privatnih organizatora rekreacije
32
GRAFIKON 1 – Prikaz
ikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata,, sportova i sportskih udruga po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013.
godini – 2. dio
180
160
140
UKUPNO
120
100
80
60
40
20
0
Peščenica –
Žitnjak
Broj SG u vlasništvu GZ
4
Podsljeme
Sesvete
Stenjevec
9
Podsused –
Vrapče
7
13
3
Trešnjevka - Trešnjevka Jug
sjever
7
14
Trnje
15
Van
Zagreba
0
Ostali objekti
26
10
18
41
33
45
62
50
0
Ukupno SG i O
30
19
25
54
36
52
76
65
17
Broj sportova
16
13
19
24
15
37
39
20
8
Broj sportskih klubova
41
67
79
52
58
135
163
78
54
Broj OR - Savez
2
1
2
1
2
7
3
1
0
Broj OR - Privatno
6
5
5
7
17
18
26
19
1
Legenda:
Broj SG u vlasništvu GZ
Broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
Ostali objekti
Broj ostalih
lih objekata (npr. dvorane osnovnih i srednjih škola, fakulteta i ostale lokacije)
Ukupno SG i O
Ukupan broj sportskih građevina (u vlasništvu Grada Zagreba) i ostalih objekata
Broj sportova
Ukupan broj sportova
Broj OR - Savez
Ukupan broj organizatora rekreacije koja se sufinancira kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba
(kroz Zagrebački savez sportske rekreacije)
Broj OR - Privatno
Ukupan broj privatnih organizatora rekreacije
33
Grafički prikazi podataka po gradskim četvrtima Grada Zagreba (na temelju TABLICE 2)
Grafikon 2
Grafikon 3
Gradska četvrt - Brezovica
12
7
Gradska četvrt - Črnomerec
11
40
35
7
19
5
2
17
12
6
2
0
Grafikon 4
Grafikon 5
Gradska četvrt - Donja Dubrava
22
Gornja Dubrava
40
22
45
38
17
11
5
18
2
3
5
34
5
8
Grafikon 6
Grafikon 7
Gradska četvrt - Donji Grad
63
Gradska četvrt - Gornji Grad –
Medveščak
72
40
32
35
42
16
9
18
3
7
19
2
Grafikon 8
Grafikon 9
Gradska četvrt - Novi Zagreb – Istok
Gradska četvrt - Maksimir
53
26
96
51
42
45
11
18
55
27
13
10
4
35
7
15
Grafikon 10
Grafikon 11
1
Gradska četvrt - Novi Zagreb - Zapad
Gradska četvrt - Peščenica – Žitnjak
41
130
54
26
71
16
32
17
30
4
20
4
Grafikon 12
Grafikon 13
1
Gradska četvrt - Podsljeme
Gradska četvrt - Podsused – Vrapče
67
19
9
10
6
2
79
18
13
1
7
5
36
25
19
2
5
Grafikon 14
Grafikon 15
1
Gradska četvrt - Sesvete
54
Gradska četvrt - Stenjevec
58
52
41
36
33
24
17
15
13
1
7
3
2
Grafikon 16
Grafikon 17
Gradska četvrt - Trešnjevka - Jug
Gradska četvrt - Trešnjevka sjever
135
163
45
7
52
37
7
18
62
14
37
76
39
3
26
Grafikon 18
Grafikon 19
Gradska četvrt - Trnje
Van Zagreba
78
54
65
50
15
20
17
19
8
1
0
38
0
0
1
3.7. ZAKLJUČAK
Na temelju danog analitičkog prikaza(tekstualnog, tabličnog i grafičkog prikaza) broja sportskih
građevina i ostalih objekata (u daljnjem tekstu objekti), sportova i sportskih udruga po gradskim
četvrtima Grada Zagreba u 2013. mogu se izvesti slijedeći zaključci:
a) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje objekata u kojima se provode
sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni programi;
b) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportova (mogućnost odabira
određenog sporta) te
c) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih udruga koje djeluju u
objektima.
a) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje objekata na kojima se provode
sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni programi
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Ukupan
poredak od 1.
do 17. mjesta
Gradska četvrt u kojoj ima najviše objekata u kojima se provode sportske aktivnosti
– trenažni procesi i rekreativni programi je Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever.
Ukupan broj je 76 (14 objekata u vlasništvu Grada Zagreba i 62 ostalih objekta).
Objekti u kojima se provodi najviše sportova, sportskih aktivnosti – trenažnih
procesa i rekreativnih programa te na kojima djeluje najviše sportskih udruga su:
Dom športova i Zimsko plivalište „Mladost“.
Gradska četvrt u kojoj ima najmanje objekata u kojima se provode sportske
aktivnosti - trenažni procesi i rekreativni programi je Gradska četvrt Brezovica.
Ukupan broj je 12 (7 objekata u vlasništvu Grada Zagreba i 5 ostalih objekata).
Redni
Naziv gradske četvrti
Ukupan broj objekata
broj
1.
Trešnjevka – Sjever
76
2.
Donji Grad
72
3.
Novi Zagreb – Zapad
71
4.
Trnje
65
5.
Novi Zagreb – Istok
55
6.
Sesvete
54
7.
Maksimir
53
8.
Trešnjevka – Jug
52
9.
Gornja Dubrava
45
10.
Gornji Grad – Medveščak
42
11.
Stenjevec
36
12.
Črnomerec
35
13.
Peščenica – Žitnjak
30
14.
Podsused – Vrapče
25
15.
Donja Dubrava
22
16.
Podsljeme
19
17.
Brezovica
12
39
b) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportova (mogućnost odabira
određenog sporta)
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Ukupan
poredak od 1.
do 17. mjesta
Gradska četvrt u kojoj ima najviše sportova - mogućnost odabira sportova i
rekreativnih programa je Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever. Ukupan broj je 39.
Na području ove gradske četvrti nalaze se dvije višenamjenske sportske građevine
(Dom športova i Zimsko plivalište „Mladost“) koji su u funkciji mnogih sportova te
je razumljivo da se najveći broj sportova provodi na spomenutim građevinama
(koje su u vlasništvu Grada Zagreba).
Gradska četvrt u kojoj ima najmanje sportova - mogućnost odabira sportova i
rekreativnih programa je Gradska četvrt Brezovica. Ukupan broj je 7.
Brezovica je gradska četvrt u kojoj ima najmanje objekata u kojima se provode
sportske aktivnosti pa je razumljivo da je mogućnost provedbe sportova i
rekreativnih programa mala u odnosu na druge gradske četvrti.
Redni
Naziv gradske četvrti
Ukupan broj sportova
broj
1.
Trešnjevka – Sjever
39
2.
Trešnjevka – Jug
37
3.
Novi Zagreb – Zapad
32
4.
Novi Zagreb Istok
27
5.
Sesvete
24
6.
Trnje
20
7.
Podsused - Vrapče
19
Gornja Dubrava
18
8. – 10. Gornji Grad - Medveščak
18
Maksimir
18
11.
Črnomerec
17
Donji Grad
16
12. – 13.
Peščenica - Žitnjak
16
14.
Stenjevec
15
15.
Podsljeme
13
16.
Donja Dubrava
11
17.
Brezovica
7
40
c) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih udruga koje djeluju u
objektima
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Ukupan
poredak od 1.
do 17. mjesta
Gradska četvrt u kojoj djeluje najviše sportskih udruga je Gradska četvrt
Trešnjevka – Sjever. Ukupan broj je 192. Od toga su 163 sportski klubovi, 3
organizatora rekreacije – Savez i 26 organizatora privatne rekreacije. Sveukupni
broj udruga odnosi se na ukupan broj udruga koje djeluju u pojedinim objektima u
dotičnoj gradskoj četvrti.
S obzirom da je i najveći broj objekata u toj gradska četvrti, razumljivo je da je
broj objekata u pozitivnoj korelaciji s brojem sportskih udruga i sportova koje
djeluju u objektima.
Gradska četvrt u kojoj djeluje najmanje sportskih udruga je Gradska četvrt
Brezovica. Ukupan broj je 13. Od toga su 11 sportski klubovi i 2 organizatora
rekreacije – Savez.
S obzirom na činjenicu da Gradska četvrt Brezovica ima najmanji broj objekata u
kojima se provode sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni programi,
očekivano je da je i broj sportskih udruga koje djeluju u njima mali.
Redni
Ukupan broj sportskih
Naziv gradske četvrti
broj
udruga
192
1.
Trešnjevka - Sjever
2.
Trešnjevka - Jug
160
3.
Novi Zagreb - Zapad
154
4.
Novi Zagreb – Istok
118
5.
Trnje
98
6.
Podsused – Vrapče
86
7.
Stenjevec
77
8.
Donji Grad
75
9.
Podsljeme
73
10.
Maksimir
68
11.
Sesvete
60
12.
Črnomerec
54
13.
Gornja Dubrava
51
14.
Peščenica - Žitnjak
49
15.
Gornji Grad - Medveščak
47
16.
Gornja Dubrava
27
17.
Brezovica
13
Rezime:
Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever je prva od 17 gradskih četvrti po spomenutim
parametrima, odnosno ima najveći broj objekata u kojima se provode sportske aktivnosti –
trenažni procesi i rekreativni programi (76), najviše ima sportova – mogućnost odabira
41
dotičnog sporta (39) te ima najveći broj sportskih
sportskih udruga koje djeluju u objektima na
području Gradske
radske četvrti Trešnjevka – Sjever (192).
Gradska četvrt Brezovica je zadnja (17) od 17 gradskih
kih četvrti po broju objekata u kojima se
provode sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni programi, po broju sportova i po
broju sportskih udruga koje djeluju u objektima na području ove Gradske četvrti.
četvrti
GRAFIKON 20 – Korelacija između gradskih četvrti s najmanjom i najvećom
najvećo zastupljenosti
definiranih parametara
Gradska četvrt - Brezovica
Gradska četvrt - Trešnjevka - Sjever
192
76
39
12
Ukupan broj
objekata
13
7
Ukupan broj
sportova
42
Ukupan broj
sportskih udruga
4. ANALITIČKI
PRIKAZ BROJA SPORTOVA I SPORTSKIH
UDRUGA PO SPORTSKIM GRAĐEVINAMA U
VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA U 2013. GODINI PO
GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA
Sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba smatraju se uređene i opremljene površine i
građevine u kojima se provode sportske aktivnosti i rekreativni programi, a koje osim općih uvjeta
propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s
odredbama Zakona o sportu.
Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Grada Zagreba te se
trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.
Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 30. ožujka 2010., donijela je Odluku o načinu
upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba u kojoj su definirane
sportske građevine u vlasništvu Grada Zagreba, kao i kategorizacija istih.
4.1. CILJ ANALITIČKOG PRIKAZA
Cilj ovog analitičkog prikaza je prikazati raspoređenost i zastupljenost sportova i sportskih udruga po
sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba u 2013. godini po gradskim četvrtima Grada
Zagreba.
4.2. KATEGORIJE SPORTSKIH GRAĐEVINA
Ovisno o značenju za sport Grada Zagreba javne sportske građevine i ostale sportske građevine u
vlasništvu Grada Zagreba (dalje u tekstu sportske građevine) su:
1. sportske građevine I. kategorije – kapitalne sportske građevine od posebnog značenja za Grad
Zagreb i Republiku Hrvatsku, velike materijalne vrijednosti, koje ispunjavaju uvjete i standarde
međunarodnih sportskih udruženja za održavanje službenih natjecanja i međunarodnih sportskih
priredbi;
43
2. sportske građevine II. kategorije – kapitalne sportske građevine od značenja za sport Grada
Zagreba, uzimajući u obzir vrijednost građevina, razvoj vrhunskog sporta, povijesnu ulogu, broj
korisnika i gledatelja;
3. sportske građevine III. kategorije – višenamjenske sportske građevine posebnih sadržaja,
značajne za razvoj određenog sporta ili grupe sportova kao i za zadovoljavanje potreba za
sportom većeg broja građana;
4. sportske građevine IV. kategorije – sportske građevine od značenja za mjesnu samoupravu
odnosno za gradsku četvrt, namijenjene jednom sportu ili sportskoj rekreaciji;
5. sportske građevine V. kategorije – sportske građevine od značenja za područje mjesnih odbora
ili pojedinih sportskih udruga namijenjene zadovoljavanju potreba za bavljenje sportom i
sportskom rekreacijom u mjestu stanovanja.
4.3. ANALITIČKI PRIKAZ
Analitički prikaz ovog poglavlja prikazuje broj sportova i rekreativnih programa te sportskih udruga
po sportskim građevinama (kategoriziranih) u vlasništvu Grada Zagreba u 2013. godini po gradskim
četvrtima.
GRADSKA ČETVRT BREZOVICA
Za Gradsku četvrt Brezovica dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 7. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 1,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 4,
• V. kategorija – 2.
Sportske građevine su u funkciji 2 sporta, a broj sportskih udruga koje u njima provode sportske
aktivnosti je 7. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC
Za gradsku četvrt Črnomerec dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 6. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 1,
44
•
•
•
III. kategorija – 0,
IV. kategorija – 3,
V. kategorija – 2.
Sportske građevine su u funkciji 5 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 6. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA
Za Gradsku četvrt Donja Dubrava dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 5. Od toga 1 sportskom građevinom
upravlja Zagrebački holding d.o.o., a 4 sportske građevine su u funkciji pod upravljanjem sportskih
udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 1,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 1,
• V. kategorija – 2.
Sportske građevine su u funkciji 6 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 9. Od toga 8 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA
Za Gradsku četvrt Gornja Dubrava dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 5. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 1,
• III. kategorija – 2,
• IV. kategorija – 0,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 8 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 5. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
Za Gradsku četvrt Donji Grad dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 9. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 1,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 7,
• V. kategorija – 1.
45
Sportske građevine su u funkciji 9 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 9. Od toga 6 su sportski klubovi i 3 udruge su organizatori rekreacije.
GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
Za Gradsku četvrt Gornji Grad - Medveščak dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 7. Od toga 1 sportskom građevinom
upravlja Zagrebački holding d.o.o., a 6 sportskih građevina su u funkciji pod upravljanjem sportskih
udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 1,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 2,
• V. kategorija – 4.
Sportske građevine su u funkciji 12 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 22. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR
Za Gradsku četvrt Maksimir dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 11. Od toga 3 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 8 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 2,
• II. kategorija – 2,
• III. kategorija – 2,
• IV. kategorija – 1,
• V. kategorija – 4.
Sportske građevine su u funkciji 10 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 20. Od toga 19 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK
Za Gradsku četvrt Novi Zagreb - Istok dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 10. Od toga 2 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 8 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 2,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 2,
• IV. kategorija – 4,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 22 sporta, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine je
92. Od toga 90 su sportski klubovi i 2 udruge su organizatori rekreacije.
46
GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD
Za Gradsku četvrt Novi Zagreb - Zapad dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 17. Od toga 3 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 14 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 2,
• II. kategorija – 4,
• III. kategorija – 3,
• IV. kategorija – 5,
• V. kategorija – 2.
Sportske građevine su u funkciji 14 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 48. Od toga 47 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK
Za Gradsku četvrt Peščenica - Žitnjak dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 4. Od toga 1 sportskom građevinom
upravlja Zagrebački holding d.o.o., a 3 sportske građevine su u funkciji pod upravljanjem sportskih
udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 2,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 1,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 7 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 7. Od toga 6 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
GRADSKA ČETVRT PODSLJEME
Za Gradsku četvrt Podsljeme dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 9. Od toga 2 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 7 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 1,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 0,
• IV. kategorija – 7,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 7 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 60. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
47
GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE
Za Gradsku četvrt Podsused - Vrapče dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 7. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 1,
• III. kategorija – 3,
• IV. kategorija – 2,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 14 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 67. Od toga 66 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
GRADSKA ČETVRT SESVETE
Za Gradsku četvrt Sesvete dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 13. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 3,
• III. kategorija – 1,
• IV. kategorija – 2,
• V. kategorija – 7.
Sportske građevine su u funkciji 8 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 10. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT STENJEVEC
Za Gradsku četvrt Stenjevec dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 3. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 0,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 3,
• IV. kategorija – 0,
• V. kategorija – 0.
Sportske građevine su u funkciji 4 sporta, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine je
5. Sportske udruge koje koriste sportske građevine su sportski klubovi.
GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG
Za Gradsku četvrt Trešnjevka - Jug dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
48
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 7. Od toga 2 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 5 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 2,
• II. kategorija – 0,
• III. kategorija – 3,
• IV. kategorija – 1,
• V. kategorija – 0.
Sportske građevine su u funkciji 26 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 60. Od toga 56 su sportski klubovi i 4 udruge su organizatori rekreacije.
GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER
Za Gradsku četvrt Trešnjevka - Sjever dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 14. Od toga 3 sportske građevine su
pod upravljanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., a 11 sportskih građevina su u funkciji pod
upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 3,
• II. kategorija – 2,
• III. kategorija – 6,
• IV. kategorija – 2,
• V. kategorija – 1.
Sportske građevine su u funkciji 35 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 122. Od toga 120 su sportski klubovi i 2 udruge su organizatori rekreacije.
GRADSKA ČETVRT TRNJE
Za Gradsku četvrt Trnje dobiveni su slijedeći podatci (vidi Tablicu 3):
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba je 15. Sportske građevine su u funkciji
pod upravljanjem sportskih udruga. Broj sportskih građevina po kategorijama je slijedeći:
• I. kategorija – 1,
• II. kategorija – 1,
• III. kategorija – 8,
• IV. kategorija – 4,
• V. kategorija – 0.
Sportske građevine su u funkciji 10 sportova, a broj sportskih udruga koje koriste sportske građevine
je 15. Od toga 14 su sportski klubovi i 1 udruga je organizator rekreacije.
49
TABLICA 3 - Prikaz broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama (SG) u vlasništvu Grada Zagreba (GZ) u 2013. godini
1.
Gradska
četvrt
Brezovica
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Ukupan
broj
Naziv
Sportska
udruga-ukupan
broj*
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Brezovica“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište "Donji Trpuci"
V
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište "Dragonožec"
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Leskovac“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište "Odranski Strmec"
V
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Kategorija
SG
Upravljač
Streljana Luže
I
Nogometno igralište „Odranski Obrež“
Naziv sportske građevine
7
I
IV
V
1
4
2
50
-
2
7
2.
Gradska
četvrt
Črnomerec
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Sportska
udruga-ukupan
broj*
Kategorija
SG
Upravljač
Rukometno igralište "Metalac"
V
Sportska udruga
2
Igralište za mali nogomet
V
Sportska udruga
1
Streljana „Ban Keglević“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
Streljana „Kustošija“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
SRC „Medvedgrad“
IV
Sportska udruga
2
Košarka,
Nogomet
1
Kuglana "Grmoščica"
II
Sportska udruga
1
Kuglanje
1
Naziv sportske građevine
6
II
IV
V
1
3
2
51
-
Ukupan
broj
Naziv
Mali
nogomet,
Rukomet
Mali
nogomet
5
1
1
6
3.
Gradska
četvrt
Donja Dubrava
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Kategorija
SG
Upravljač
Športska dvorana „Dubrava“
II
Nogometno igralište „Čulinec“
Naziv sportske građevine
Sportska
udrugaukupan broj*
Ukupan
broj
Naziv
Zagrebački. holding
d.o.o.
3
Hrvanje,
Košarka,
Rukomet
4
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Retkovec“
V
Sportska udruga
1
Nogomet
1
SRC „Ivan Mažuranić“
V
Sportska udruga
2
SRC „Trnava“
-
Sportska udruga
2
5
II
IV
V
1
1
2
52
-
Košarka,
Mali
nogomet
Košarka,
Mali
nogomet,
Boćanje
6
-
2 (1)
8 (1)
4.
Gradska
četvrt
Gornja Dubrava
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Ukupan
broj
Naziv
Sportska
udruga-ukupan
broj*
Sportska udruga
1
Nogomet
1
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Dvorana za boćanje „Dubrava“
-
Sportska udruga
1
Boćanje
1
Igralište „Slanovečka“
V
Sportska udruga
1
SRC „Grana-Klaka“
II
Sportska udruga
6
Kategorija
SG
Upravljač
Nogometno igralište „Concordia“
III
Nogometno igralište „Studentski grad“
Naziv sportske građevine
5
II
III
V
1
2
1
53
-
Mali
nogomet
Nogomet,
Rukomet,
Košarka,
Odbojka
Šah,
Tenis
8
-
2
5
Donji Grad
Redni broj
Gradska
četvrt
5.
Upravljač
Dvorana „Lika“
IV
Sportska udruga
2
Dvorana „Lokomotiva“
IV
Sportska udruga
2
Dvorana „Medveščak“
IV
Sportska udruga
1
Dvorana „Palmotićeva“
IV
Sportska udruga
-
Rekreacija
(1)
II
Sportska udruga
1
Gimnastika
1
V
Sportska udruga
1
Košarka
-
Streljana „Medveščak“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
Streljana „Sveučilište“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
4
Košarka,
Rukomet,
Mali nogomet,
Mini golf
1
Naziv sportske građevine
Gimnastički dom „Hrvatski
sokol“
Košarkaško igralište Križaničeva
SRC Šubićevac
UKUPNO:
Sport
Kategorija
SG
9
IV
II
IV
V
Sportska udruga
1
7
1
-
54
Ukupan
broj
Naziv
Hrvanje,
Judo
Hrvanje,
Boks
Rekreativno
vježbanje
9
Sportska udrugaukupan broj*
1 (1)
1
(1)
6 (3)
6.
Gradska
četvrt
Gornji Grad - Medveščak
Redni
broj
UKUPNO:
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Ukupan broj
Naziv
Sportska udrugaukupan broj*
SRC „Šalata“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
9
Body building,
Hokej na ledu,
Jedriličarstvo,
Klizanje,
Plivanje,
Sinkronizirano
plivanje,
Skokovi u vodu,
Tenis,
Vaterpolo
Dvorana „Medvedgrad“
IV
Sportska udruga
1
Mačevanje
1
Igralište „Opatovina“
V
Sportska udruga
-
-
1
Košarkaški centar „Tuškanac“
IV
Sportska udruga
1
Košarka
1
Omladinski park
V
Sportska udruga
1
Košarka
-
SRC „Gupčeva zvijezda“
V
Sportska udruga
1
-
-
Tenisko igralište „Dubravkin
put“
V
Sportska udruga
1
Tenis
1
7
I
IV
V
1
2
4
-
55
12
18
22
7.
Gradska
četvrt
Maksimir
Redni
broj
UKUPNO:
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Ukupan broj
Teniski centar „Maksimir“
I
SRC „Maksimirska naselja“
III
Kuglana „Bukovačka“
V
Dvorana „Škrlčeva“
Gradski stadion „Maksimir“
Mini športsko rekreacijski
centar
Nogometno igralište
“Maksimir”
Streljana “Maksimir”
IV
I
Zagrebački holding
d.o.o.
Zagrebački holding
d.o.o.
Zagrebački holding
d.o.o.
Sportska udruga
Sportska udruga
V
Naziv
Sportska udrugaukupan broj*
1
Tenis
4
1
Tenis
1
1
Kuglanje
-
1
Rekreacija
Nogomet
Sportska udruga
-
-
-
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
II
Sportska udruga
1
1
Športsko rekreativni centar
"Kozjak"
V
Sportska udruga
3
Športsko rekreacijski centar
"Remete"
V
Sportska udruga
5
Športsko rekreacijski centar
"Svetice"
II
Sportska udruga
5
Streljaštvo
Mali nogomet,
Košarka,
Stolni tenis
Mali nogomet,
Košarka,
Tenis,
Boćanje,
Stolni tenis
Atletika,
Nogomet,
Košarka,
Mini golf,
Tenis
11
I
II
III
IV
V
2
2
2
1
4
-
56
10
(1)
1
1
1
9
19 (1)
8.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb - Istok
Redni
broj
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Ukupan broj
Bazenski kompleks „Utrina“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
10
RŠC „Bundek“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
4
ŠRC „Sopot“
III
Sportska udruga
5
Nogometno igralište
„Zelengaj“
IV
Sportska udruga
1
57
Naziv
Gimnastika,
Sport invalida,
Plivanje,
Ronjenje,
Sinkronizirano
plivanje,
Skokovi u vodu,
Sveučilišni sport,
Sport gluhih,
Triatlon,
Vaterpolo
Odbojka na
pijesku,
Orijentacijski
sport,
Sveučilišni sport,
Sportski ribolov
Mali nogomet,
Tenis,
Košarka,
Stolni tenis,
Rukomet
Nogomet
Sportska udrugaukupan broj*
48 (2)
34
2
1
8.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb – Istok (nastavak)
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Kategorija
SG
Upravljač
Streljana „Sopot“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
Sportske površine „Dugave“
V
Sportska udruga
2
Tenis,
Mali nogomet
1
Nogometno igralište
„Jakuševac“
-
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Baseball igralište „Središće“
III
Sportska udruga
1
Baseball
1
ŠRC „Utrina“
IV
Sportska udruga
3
Školsko sportski centar
„Utrina“
IV
Sportska udruga
3
Naziv sportske građevine
10
I
III
IV
V
2
2
4
1
-
58
Ukupan
broj
Naziv
Mali nogomet,
Tenis,
Košarka
Atletika,
Mali nogomet,
Košarka
22
Sportska udrugaukupan broj*
1
-
90 (2)
9.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb - Zapad
Redni
broj
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Zagrebački holding
d.o.o.
Zagrebački holding
d.o.o.
Ukupan
broj
Hipodrom
I
Športska dvorana „Trnsko“
II
Klizalište u Hali 40. ZV-a
-
Zagrebački holding
d.o.o.
5
Sportski aerodrom „Lučko“
I
Sportska udruga
2
Zrakoplovstvo
1
II
Sportska udruga
1
Nogomet
1
II
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Boćalište „Siget“
IV
Sportska udruga
1
Boćanje
1
Nogometno igralište „Odra“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Buzin“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Hrašče“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Lučko“
II
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Sveta
Klara“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
Rekreacija
1 (1)
Nogometno igralište „Blato“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometni stadion „Hrvatski
dragovoljac“
Nogometni stadion
„Lokomotiva“
59
1
Naziv
2
Konjički sport
Sportska udrugaukupan broj*
Košarka,
Odbojka
Curling,
Hokej na ledu,
Klizanje,
Koturaljkanje,
Sport gluhih
7
6
20
9.
Gradska
četvrt
Novi Zagreb – Zapad
(nastavak)
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Kategorija
SG
Upravljač
Nogometno igralište
„Botinec“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Čehi“
V
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Mala
Mlaka“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
4
Mali nogomet,
Rukomet,
Košarka,
Boćanje
1
Naziv sportske građevine
Sportske površine „Trnsko“
17
V
I
II
III
IV
V
Sportska udruga
2
4
3
5
2
-
60
Ukupan
broj
Naziv
14
Sportska udrugaukupan broj*
47 (1)
10.
Gradska
četvrt
Peščenica - Žitnjak
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Sportska
udrugaukupan broj*
Kategorija
SG
Upravljač
Sportska dvorana „Peščenica“
II
Zagrebački holding
d.o.o.
3
SRC „Pešćenica“
II
Sportska udruga
4
SRC „Borongaj – Lugovi“
V
Sportska udruga
1
Nogomet
-
SRC „Folnegovićevo“
IV
Sportska udruga
-
-
-
Naziv sportske građevine
4
II
IV
V
2
1
1
-
61
Ukupan
broj
Naziv
Hrvanje,
Košarka,
Rock'n'Roll,
Nogomet,
Boćanje,
Tenis,
Rukomet
7
5
1 (1)
6 (1)
11.
Gradska
četvrt
Podsljeme
Redni
broj
UKUPNO:
Naziv sportske
građevine
Sport
Sportska
udrugaukupan broj*
Kategorija
SG
Upravljač
Skijaške žičare i tereni
Medvednica
I
Zagrebački holding
d.o.o.
3
Sport invalida,
Skijanje,
Zrakoplovstvo
17
Staze za skijaško trčanje
IV
Zagrebački holding
d.o.o.
1
Skijanje
1
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
IV
Sportska udruga
1
1
SRC „Gračani“
V
Sportska udruga
2
Planinarski dom „Grafičar“
Planinarski dom
„Puntijarka“
Planinarski dom „Risnjak“
Planinarski dom „Runolist“
IV
Sportska udruga
1
Mali nogomet
Mali nogomet,
Košarka
Planinarstvo
40
IV
Sportska udruga
1
Planinarstvo
40
IV
IV
Sportska udruga
Sportska udruga
1
1
Planinarstvo
Planinarstvo
40
40
Nogometno igralište
“Prigorje”
SRC „Šestine“
9
I
IV
V
1
7
1
-
62
Ukupan
broj
Naziv
7
1
60
12.
Gradska
četvrt
Podsused - Vrapče
Redni
broj
UKUPNO:
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Ukupan
broj
Naziv
Sportska dvorana „Sutinska
vrela“
II
Sportska udruga
8
SRC „Ponikve“
III
Sportska udruga
4
SRC „Vrapče“
Nogometno igralište
„Podsused“
III
Sportska udruga
1
Rukomet,
Nogomet,
Hokej,
Judo,
Košarka,
Streličarstvo,
Taekwondo,
Šah,
Rock'n'Roll
Nogomet,
Tenis,
Kuglanje,
Boćanje
Nogomet
V
Sportska udruga
1
Nogomet
SRC „Gornji Stenjevec“
IV
Sportska udruga
2
Teniska dvorana „Podsused“
Planinarski dom „Glavica“
III
IV
Sportska udruga
Sportska udruga
1
1
7
II
III
IV
V
1
3
2
1
-
63
Mali nogomet,
Košarka
Tenis
Planinarstvo
14
Sportska
udrugaukupan broj*
20 (1)
3
2
1
40
66 (1)
13.
Gradska
četvrt
Sesvete
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Sportska
udrugaukupan broj*
Kategorija
SG
Upravljač
Ukupan
broj
SRC „Sesvete“
II
Sportska udruga
3
SRC „Luka“
IV
Sportska udruga
2
Nogometno igralište „Kašina“
Nogometno igralište
„Radnik“
Nogometno igralište
Žerjavinec““
Rukometno igralište
„Vladimira Vidrića“
SRC „Sesvetski Kraljevec“
Rukometno igralište
„Mažuranićeva“
Rukometno igralište „Novo
Brestje“
Rukometno igralište
Vugrovec“
V
Sportska udruga
1
Nogomet,
Tenis,
Kuglanje
Mali nogomet,
Boćanje
Nogomet
II
Sportska udruga
1
Nogomet
1
V
Sportska udruga
1
Nogomet
1
V
Sportska udruga
1
Rukomet
1
III
Sportska udruga
1
1
V
Sportska udruga
2
V
Sportska udruga
2
Nogomet
Mali nogomet,
Rukomet
Mali nogomet,
Košarka
V
Sportska udruga
1
Naziv sportske građevine
Školska sportska dvorana
„Sesvete“
II
Sportska udruga
3
SRC „Sesvetska sela“
SRC „Sljeme“
IV
V
Sportska udruga
Sportska udruga
1
1
13
II
III
IV
V
3
1
2
7
-
64
Naziv
Rukomet
Rukomet,
Košarka,
Hrvanje
Mali nogomet
Nogomet
8
1
2
1
1
1
-
10
14.
Gradska
četvrt
Stenjevec
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Sportska
udrugaukupan broj*
Kategorija
SG
Upravljač
SRC „Špansko“
III
Sportska udruga
3
Nogomet,
Tenis,
Boćanje
3
Nogometno igralište
„Kustošija“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Malonogometno igralište
„Malešnica“
-
Sportska udruga
1
Mali nogomet
1
Naziv sportske građevine
3
III
3
-
65
Ukupan
broj
Naziv
4
5
15.
Gradska
četvrt
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Sport
Upravljač
Ukupan
broj
Športski park „Mladost“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
13
RŠC „Jarun“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
15
Nogometno igralište „Jarun“
III
Sportska udruga
1
Trešnjevka - Jug
Redni
broj
66
Naziv
Atletika,
Hokej,
Judo,
Odbojka,
Plivanje,
Ragbi,
Sinkronizirano plivanje,
Streljaštvo,
Sveučilišni sport,
Tenis,
Triatlon,
Vaterpolo,
Veslanje
Atletika,
Biatlon,
Boćanje,
Sport invalida,
Jedrenje na dasci,
Jedriličarstvo,
Kajak/kanu,
Koturaljkanje,
Odbojka na pijesku,
Orijentacijski sport,
Softball,
Sveučilišni sport,
Sportski ribolov,
Triatlon,
Veslanje
Nogomet
Sportska
udrugaukupan broj*
55 (2)
52 (2)
1
15.
Gradska
četvrt
Trešnjevka – jug
(nastavak)
Redni
broj
UKUPNO:
Sport
Sportska
udrugaukupan broj*
Naziv sportske građevine
Kategorija
SG
Upravljač
Ukupan
broj
Nogometno igralište „Prečko“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Nogometno igralište „Sava“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Teniski centar „Prečko“
III
Sportska udruga
1
Tenis
1
Sportske površine „Knežija“
-
Sportska udruga
-
-
-
7
I
III
IV
2
3
1
-
67
Naziv
26
56 (4)
16.
Gradska
četvrt
Naziv sportske građevine
Sport
Kategorija
SG
Upravljač
Ukupan
broj
Dom športova
I
Zagrebački holding
d.o.o.
18
Zimsko plivalište „Mladost“
I
Zagrebački holding
d.o.o.
8
Športska dvorana
„Trešnjevka“
II
Zagrebački holding
d.o.o.
2
Boćalište „Kranjčevićeva“
III
Sportska udruga
1
Trešnjevka - Sjever
Redni
broj
68
Naziv
Atletika,
Badminton,
Bridž,
Dizanje utega,
Hokej na ledu,
Karate,
Kickboxing,
Klizanje,
Košarka,
Koturaljkanje,
Mačevanje,
Rukomet,
Stolni tenis,
Streljaštvo,
Sveučilišni,
Šah,
Sport gluhih,
Taekwondo
Karate,
Plivanje,
Ronjenje,
Sinkronizirano
plivanje,
Skokovi u vodu,
Sport gluhih,
Triatlon,
Vaterpolo
Boks,
Rukomet
Boćanje
Sportska
udrugaukupan broj*
76
21 (2)
4
3
16.
Trešnjevka – sjever (nastavak)
Rb.
Gradska
četvrt
UKUPNO:
Sport
Sportska
udruga-ukupan
broj*
Kategorija
SG
Upravljač
Hokej centar „Zagreb“
III
Sportska udruga
1
Hokej na travi
5
Kuglana „Kranjčevićeva“
III
Sportska udruga
1
Kuglanje
1
Sportski park „Trešnjevka“
III
Sportska udruga
2
Nogomet,
Tenis
2
Nogometno igralište
„Pongračevo“
IV
Sportska udruga
1
Nogomet
2
SRC „Rudeš“
III
Sportska udruga
3
Nogomet,
Rugby,
Tenis
2
Teniski centar-HTK „Zagreb“
III
Sportska udruga
1
Tenis
1
Dom sportskih ribolovaca
IV
Sportska udruga
1
Sportski ribolov
1
Kuglana „Klanječka“
II
Sportska udruga
1
Kuglanje
1
Nogometni stadion „Zagreb“
I
Sportska udruga
2
Školsko sportski centar
„Konavoska“
V
Sportska udruga
2
Naziv sportske građevine
14
I
II
III
IV
V
3
2
6
2
1
-
69
Ukupan
broj
Naziv
Nogomet,
Biciklizam
Mali nogomet,
Košarka
35
1
-
120 (2)
17.
Trnje
Rb.
Gradska
četvrt
Sport
Naziv sportske građevine
Kategorija SG
Upravljač
Ukupan
broj
Naziv
Sportska
udrugaukupan broj*
Kajakaški dom „Zagreb“
III
Sportska udruga
2
Kajak,
Kanu
1
Nogometni stadion
„Chromos“
-
Sportska udruga
1
Nogomet
1
Teniski centar „Chromos“
III
Sportska udruga
1
Tenis
1
Teniski centar „ChromosSavica“
III
Sportska udruga
1
Tenis
1
SRC „Trnje“
III
Sportska udruga
4
Tenis,
Nogomet,
Rekreativno vježbanje,
Odbojka
Veslački dom „Croatia“
III
Sportska udruga
1
Veslanje
1
Veslački dom „Trešnjevka“
III
Sportska udruga
1
Veslanje
1
1
(1)
Veslački dom „Zagreb“
III
Sportska udruga
3
Veslanje,
Tenis,
Mali nogomet
Dvorana „Vrbik“
IV
Sportska udruga
1
Stolni tenis
1
Boćarski dom „Zrinjevac“
I
Sportska udruga
1
Boćanje
1
Streljana „Trnje“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
SRC „Staro Trnje“
IV
Sportska udruga
2
Mali nogomet,
Tenis
1
Nogometno igralište „Trnje“
III
Sportska udruga
1
Nogomet
1
70
17.
Trnje
(nastavak)
Rb.
Gradska
četvrt
UKUPNO:
Sport
Naziv sportske građevine
Kategorija SG
Upravljač
Ukupan
broj
Naziv
Sportska
udrugaukupan broj*
Streljana „Savica“
IV
Sportska udruga
1
Streljaštvo
1
Nogometni centar „Zagreb“
II
Sportska udruga
1
Nogomet
1
10
14 (1)
15
I
II
III
IV
1
1
8
4
-
*Napomena:Vrijednosti iskazane u stupcu naziva „Sportska udruga-ukupna broj“ obuhvaćaju sportske klubove dok se podatci iskazani u zagradama odnose
na organizatore rekreacije.
71
TABLICA 4 – Sumirani prikaz TABLICE 3
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SPORTSKE GRAĐEVINE
Gradska četvrt
U vlasništvu GZ
Brezovica
Črnomerec
Donja Dubrava
Gornja Dubrava
Donji Grad
Gornji Grad – Medveščak
Maksimir
Novi Zagreb – Istok
Novi Zagreb - Zapad
Peščenica – Žitnjak
Podsljeme
Podsused – Vrapče
Sesvete
Stenjevec
Trešnjevka - Jug
Trešnjevka - sjever
Trnje
UKUPNO:
Kategorija
II III IV
0 0 4
1 0 3
1 0 1
1 2 0
1 0 7
0 0 2
2 2 1
0 2 4
4 3 5
2 0 1
0 0 7
1 3 2
3 1 2
0 3 0
0 3 1
2 6 2
1 8 4
7
6
5
5
9
7
11
10
17
4
9
7
13
3
7
14
15
I
1
0
0
0
0
1
2
2
2
0
1
0
0
0
2
3
1
149
15 19 33 46 30
72
V
2
2
2
1
1
4
4
1
2
1
1
1
7
0
0
1
0
Broj sportova
Sportska
udrugaukupan broj
7
6
5
5
9
7
11
10
17
4
9
7
13
3
7
14
15
2
5
6
8
9
12
10
22
14
7
7
14
8
4
26
35
10
7
6
9
5
9
22
20
92
48
7
60
67
10
5
60
122
15
149
199
564
Ukupno
GRAFIKON 21 - Prikaz broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama (SG) u vlasništvu Grada Zagreba (GZ)u 2013. godini po
gradskim četvrtima Grada Zagreba – 1. dio
100
90
80
70
UKUPNO
60
50
40
30
20
10
0
Brezovica
Črnomerec
Donja
Dubrava
Gornja
Dubrava
Donji Grad
Maksimir
Novi Zagreb
– Istok
Novi Zagreb
- Zapad
9
Gornji Grad
–
Medveščak
7
Broj SG u vlasnitvu GZ
7
6
5
5
11
10
17
SG - I kategorija
1
0
0
0
0
1
2
2
2
SG - II kategorija
0
1
1
1
1
0
2
0
4
SG - III kategorija
0
0
0
2
0
0
2
2
3
SG - IV kategorija
4
3
1
0
7
2
1
4
5
SG - V kategorija
2
2
2
1
1
4
4
1
2
Broj sportova
2
5
6
8
9
12
10
22
14
Broj sportskih udruga
7
6
9
5
9
22
20
92
48
73
GRAFIKON 21 - Prikaz broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama (SG) u vlasništvu Grada Zagreba (GZ) u 2013. godini po
gradskim četvrtima Grada Zagreba – 2. dio
140
120
UKUPNO
100
80
60
40
20
0
Peščenica –
Žitnjak
4
Podsljeme
Sesvete
Stenjevec
9
Podsused –
Vrapče
7
Trešnjevka sjever
14
Trnje
3
Trešnjevka Jug
7
13
SG - kat. I
0
1
0
0
0
2
3
1
SG - kat. II
2
0
1
3
0
0
2
1
SG - kat. III
0
0
3
1
3
3
6
8
SG - kat. IV
1
7
2
2
0
1
2
4
SG - kat. V
1
1
1
7
0
0
1
0
Broj sportova
7
7
14
8
4
26
35
10
Broj sportskih udruga
7
60
67
10
5
60
122
15
Broj SG u vlasnitvu GZ
Legenda:
Broj SG u vlasništvu GZ
SG - I kategorija
SG - II kategorija
SG - III kategorija
SG - IV kategorija
SG - V kategorija
Broj sportova
Broj sportskih udruga
Ukupan broj sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba po gradskoj četvrti
Sportska građevina I kategorije
Sportska građevina II kategorije
Sportska građevina III kategorije
Sportska građevina IV kategorije
Sportska građevina V kategorije
Broj sportova na sportskim građevinama po gradskim četvrtima
Broj sportskih udruga (sportski klubovi i organizatori rekreacije koji
se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba)
74
15
GRAFIKON 22 – Sportske građevine u vlasništvu Grada Zagreba (GZ) po gradskim četvrtima Grada Zagreba – u postotcima
Brezovica
Črnomer.
10%
5%
4%
Donja Dubrava
3%
3%
9%
Gornja Dubrava
6%
Donji Grad
5%
5%
2%
Gornji Grad – Medveš.
Maksimir
7%
9%
Novi Zagreb – Istok
Novi Zagreb - Zapad
7%
5%
Peščenica – Žitnjak
Podsljeme
6%
3%
11%
Podsused – Vrapče
Sesvete
Stenjevec
Trešnjevka - Jug
Trešnjevka - sjever
Trnje
75
GRAFIKON 23 – Prikaz broja kategoriziranih sportskih građevina po gradskim četvrtima Grada Zagreba
8
7
6
UKUPNO
5
4
3
2
1
0
Brezovica
Črnomer.
Donja
Dubrava
Gornja
Dubrava
Donji Grad
Maksimir
0
Gornji
Grad –
Medveš.
1
SG - I kategorija
1
0
0
0
SG - II kategorija
0
1
1
1
SG - III kategorija
0
0
0
SG - IV kategorija
4
3
1
SG - V kategorija
2
2
2
Novi
Zagreb Zapad
2
Peščenica
– Žitnjak
Podsljeme
Podsused
– Vrapče
Sesvete
2
Novi
Zagreb –
Istok
2
1
0
2
0
0
7
1
1
0
1
0
0
0
2
3
1
2
0
4
2
0
1
3
0
0
2
1
0
2
2
3
0
0
3
1
3
3
6
8
2
1
4
5
1
7
2
2
0
1
2
4
4
4
1
2
1
1
1
7
0
0
1
0
76
Stenjevec Trešnjevka Trešnjevka
- Jug
- sjever
Trnje
Grafički prikazi podataka po gradskim četvrtima Grada Zagreba (GZ) na temelju TABLICE 4
Grafikon 24
Grafikon 25
2
Gradska četvrt - Brezovica
Gradska četvrt - Črnomerec
7
6
7
6
5
4
1
3
2
0
2
2
1
0
0
0
Grafikon 26
Grafikon 27
2
Gradska četvrt - Gornja Dubrava
Gradska četvrt - Donja Dubrava
8
5
9
5
0
1
2
0
6
5
1
0
77
1
0
1
2
Grafikon 28
Grafikon 29
2
Gradska četvrt - Donji Grad
Gradska četvrt - Gornji Grad –
Medveščak
9
9
9
7
22
12
0
1
7
1
0
1
0
0
4
2
Grafikon 30
Grafikon 31
Gradska četvrt - Maksimir
Gradska četvrt - Novi Zagreb – Istok
20
11
92
10
2
2
2
4
10
1
78
22
2
0
2
4
1
Grafikon 32
Grafikon 33
3
Gradska četvrt - Novi Zagreb - Zapad
Gradska četvrt - Peščenica – Žitnjak
7
48
7
4
17
2
14
2
4
3
5
1
2
0
1
0
Grafikon 34
Grafikon 35
3
Gradska četvrt - Podsljeme
Gradska četvrt - Podsused – Vrapče
60
9
1
0
0
7
1
67
7
7
79
14
0
1
3
2
1
Grafikon 36
Grafikon 37
3
Gradska četvrt - Sesvete
Gradska četvrt - Stenjevec
5
13
4
10
7
3
1
0
3
8
3
2
0
0
0
0
Grafikon 38
Grafikon 39
3
Gradska četvrt - Trešnjevka - Jug
Gradska četvrt - Trešnjevka - sjever
60
122
26
35
7
2
0
3
1
14
0
80
3
2
6
2
1
Grafikon 40
Gradska četvrt - Trnje
15
15
10
8
4
1
1
0
81
4.4. ZAKLJUČAK
Na temelju analitičkog prikaza broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama
(kategoriziranih) u vlasništvu Grada Zagreba u 2013. godini po njegovim gradskim četvrtima, a na
temelju tekstualnog, tabličnog i grafičkog prikaza mogu se izvesti slijedeći zaključci:
a) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih građevina u vlasništvu
Grada Zagreba u kojima se provode sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni
programi;
b) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportova (mogućnost odabira
određenog sporta) u sportskim građevinama koje su u vlasništvu Grada Zagreba;
c) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih udruga koje provode
sportske aktivnosti i rekreaciju na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba;
d) Poredak gradskih četvrti Grada Zagreba po broju kategoriziranih sportskih građevina u
vlasništvu Grada Zagreba.
a) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih građevina u
vlasništvu Grada Zagreba u kojima se provode sportske aktivnosti – trenažni procesi i
rekreativni programi
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Gradska četvrt u kojoj ima najviše sportskih građevina u vlasništvu Grada
Zagreba je – gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad. Ukupan broj je 17. Sportske
građevine su kategorizirane od I. do V. kategorije, kako slijedi:
• I. kategorija – 2,
• II. Kategorija – 4,
• III. Kategorija – 3,
• IV. Kategorija – 5,
• V. kategorija – 2.
Sportske građevine I. kategorije su Hipodrom i Sportski aerodrom „Lučko“.
Gradska četvrt u kojoj ima najmanje sportskih građevina u vlasništvu Grada
Zagreba je – gradska četvrt Brezovica. Ukupan broj je 3.
82
Redni
broj
Ukupni
poredak od 1.
do 17. mjesta
Naziv gradske četvrti
Ukupan broj
sportskih građevina
1.
Novi Zagreb - Zapad
17
2.
Trnje
15
3.
Trešnjevka - sjever
14
4.
Sesvete
13
5.
Maksimir
11
6.
Novi Zagreb – Istok
10
7.
Donji Grad
9
8.
Podsljeme
9
Brezovica
7
Gornji Grad – Medveščak
7
Podsused – Vrapče
7
Trešnjevka - Jug
7
Črnomerec
6
Donja Dubrava
5
Gornja Dubrava
5
16.
Peščenica – Žitnjak
4
17.
Stenjevec
3
9. – 12.
13.
14.-15.
b) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportova (mogućnost odabira
određenog sporta) u sportskim građevinama koje su u vlasništvu Grada Zagreba
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Gradska četvrt u kojoj ima najviše sportova - mogućnost odabira sportova i
rekreativnih programa u sportskim građevinama koje su u vlasništvu Grada
Zagreba je Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever. Ukupan broj je 35.
Trešnjevka – Sjever je gradska četvrt u kojoj su dvije višenamjenske sportske
građevine i to Dom športova i Zimsko plivalište „Mladost“ koje omogućuju
realizaciju 26 sportova od 35 koji su prisutni na području ove gradske četvrti.
Gradska četvrt u kojoj ima najmanje sportova - mogućnost odabira sportova i
rekreativnih programa u sportskim građevinama koje su u vlasništvu Grada
Zagreba je Gradska četvrt Brezovica. Ukupan broj je 2. Sportovi su nogomet i
streljaštvo.
83
Redni
broj
Ukupni
poredak od 1.
do 17. mjesta
Naziv gradske četvrti
Ukupan broj sportova
1.
Trešnjevka - Sjever
35
2.
Trešnjevka - Jug
26
3.
Novi Zagreb – Istok
22
4.
Novi Zagreb – Zapad
14
5.
Podsused – Vrapče
14
6.
Gornji Grad – Medveščak
12
Trnje
10
Maksimir
10
Donji Grad
9
Sesvete
8
Gornja Dubrava
8
Podsljeme
7
Peščenica – Žitnjak
7
14.
Donja Dubrava
6
15.
Črnomerec
5
16.
Stenjevec
4
17.
Brezovica
2
7. – 8.
9.
10. – 11.
12. – 13.
84
c) Gradska četvrt Grada Zagreba koja ima najviše/najmanje sportskih udruga koje
provode sportske aktivnosti i rekreaciju u sportskim građevinama u vlasništvu Grada
Zagreba
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
Najveći broj sportskih udruga koje djeluju, odnosno provode sportske
aktivnosti i rekreaciju u sportskim građevinama koje su u vlasništvu Grada
Zagreba je u Gradskoj četvrti Trešnjevka – Sjever. Ukupan broj je 122.
- (najmanje)
Gradska četvrt u kojoj djeluje najmanje sportskih udruga u sportskim
građevinama koje su u vlasništvu Grada Zagreba je Gradska četvrt Stenjevec.
Ukupan broj je 5.
Redni
broj
Ukupni
poredak od 1.
do 17. mjesta
Naziv gradske četvrti
Ukupan broj sportskih
udruga
1.
Trešnjevka - Sjever
122
2.
Novi Zagreb – Istok
92
3.
Podsused – Vrapče
67
4.
Trešnjevka - Jug
60
5.
Podsljeme
60
6.
Novi Zagreb - Zapad
48
7.
Gornji Grad – Medveščak
22
8.
Maksimir
20
9.
Trnje
15
10.
Sesvete
10
11.
Donji Grad
9
12.
Donja Dubrava
9
13.
Peščenica – Žitnjak
7
14.
Brezovica
7
15.
Črnomerec
6
16.
Gornja Dubrava
5
17.
Stenjevec
5
85
d) Poredak gradskih četvrti Grada Zagreba po broju kategoriziranih sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
Analitički prikaz za svaku kategoriju posebno - Poredak gradskih četvrti Grada Zagreba po broju kategoriziranih sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
Rb.
1.
2.5.
6.9.
10.
17.
I. kategorija
Uk.
broj
Trešnjevka - Sjever
Novi Zagreb – Istok
Trešnjevka - Jug
Novi Zagreb - Zapad
Maksimir
Podsljeme
Gornji Grad – Med.
Trnje
Brezovica
Podsused – Vrapče
Sesvete
Donji Grad
Donja Dubrava
Peščenica – Žitnjak
Črnomerec
Gornja Dubrava
Stenjevec
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Rb.
1.
2.
3.5.
6.11.
12.17.
II. kategorija
Novi Zagreb - Zapad
Sesvete
Trešnjevka - Sjever
Maksimir
Peščenica – Žitnjak
Trnje
Podsused – Vrapče
Donji Grad
Donja Dubrava
Črnomerec
Gornja Dubrava
Novi Zagreb – Istok
Trešnjevka - Jug
Podsljeme
Gornji Grad – Med.
Brezovica
Stenjevec
Uk.
broj
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Rb.
1.
2.
3.6.
7.9.
10.
11.17.
III. kategorija
Uk.
broj
Trnje
Trešnjevka - Sjever
Novi Zagreb - Zapad
Podsused – Vrapče
Trešnjevka - Jug
Stenjevec
Maksimir
Gornja Dubrava
Novi Zagreb – Istok
Sesvete
Peščenica – Žitnjak
Donji Grad
Donja Dubrava
Črnomerec
Podsljeme
Gornji Grad – Med.
Brezovica
8
6
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
Rb.
1.2.
3.
4.6.
7.
8.11.
12.15.
16.17.
IV. kategorija
Uk.
broj
Donji Grad
Podsljeme
Novi Zagreb - Zapad
Trnje
Novi Zagreb – Istok
Brezovica
Črnomerec
Sesvete
Trešnjevka - Sjever
Podsused – Vrapče
Gornji Grad – Med.
Maksimir
Peščenica – Žitnjak
Donja Dubrava
Trešnjevka - Jug
Gornja Dubrava
Stenjevec
7
7
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
Rb.
1.
2.3.
4.7.
8.14.
15.17
V. kategorija
Uk.
broj
Sesvete
Gornji Grad – Med.
Maksimir
Novi Zagreb - Zapad
Brezovica
Črnomerec
Donja Dubrava
Donji Grad
Podsljeme
Novi Zagreb – Istok
Trešnjevka - Sjever
Podsused – Vrapče
Peščenica – Žitnjak
Gornja Dubrava
Trnje
Trešnjevka - Jug
Stenjevec
7
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Rezime:
Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever ima najviše sportskih građevina I. kategorije (3), najviše sportskih udruga (122) koje provode sportske
aktivnosti i rekreaciju u sportskim građevinama te najviše sportova (35) koji se mogu odabrati za bavljenje na toj lokaciji.
Gradska četvrt Novi Zagreb – Zapad ima najviše sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (17), koje su kategorizirane od I. do V.
kategorije.
Gradska četvrt Stenjevec ima najmanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (3), a Gradska četvrt Brezovica ima najmanji broj
sportova (2) koji se provodi u sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba.
86
5. ANALITIČKI
PRIKAZ
UKUPNOG
BROJA
SPORTSKIH UDRUGA, SPORTSKIH GRAĐEVINA I
OSTALIH OBJEKATA, BROJA SPORTAŠA I BROJA
DOBNIH SKUPINA PO SPORTOVIMA U SUSTAVU
SPORTA GRADA ZAGREBA U 2013. GODINI
Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o sportu.
Grad Zagreb sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira sportsku djelatnost, a Programom
javnih potreba u sportu, Grad Zagreb iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.
Zagrebački sportski savez kao zajednica sportskih udruga i saveza Grada Zagreba sukladno članku
48. Zakona o sportu, predlagač je Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, koji preko
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport upućuje Gradskoj skupštini Grada Zagreba
Program na usvajanje.
Sustav zagrebačkog sporta koji je opisan u ovom poglavlju i čiji su podatci implementirani u
Interaktivnu športsku kartu grada Zagreba sastoji se od nekoliko već spomenutih segmenata, a
oni su:
•
podatci o gradskim sportskim savezima - ukupan broj,
•
podatci o sportskim klubovima - ukupan broj,
•
podatci o sportskim udrugama koje provode rekreaciju (np. Društva sportske rekreacije i
mjesne samouprave po gradskim četvrtima) – ukupan broj,
•
podatci o ukupnom broju registriranih sportaša po sportovima,
•
podatci o dobnim skupinama po sportovima podijeljenih na mušku i žensku populaciju i
•
podatci o ukupnom broju sportskih građevina i ostalih objekata u kojima se provode
sportske aktivnosti – trenažni procesi i rekreativni programi.
Svi spomenuti segmenti su sufinancirani do određene razine, odnosno prema mjerilima kriterijima koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.
Također na temelju spomenutih segmenata koji su sastavni dio Programa javnih potreba u
sportu, formirani su programski ciljevi, koji su temelj za sufinanciranje sustava zagrebačkog
sporta.
87
Programski ciljevi su:
•
ulaganje u razvoj mlađih sportaša,
•
unapređenje vrhunske sportske kvalitete i
•
poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.
5.1. CILJ ANALITIČKOG PRIKAZA
Cilj ovog analitičkog prikaza je prikaz ukupnog broja sportskih udruga, sportskih građevina i
ostalih objekata, broja sportaša i broja dobnih skupina po sportovima u sustavu sporta Grada
Zagreba sufinanciranih kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2013. godini.
5.2. ANALITIČKI PRIKAZ PO SEGMENTIMA
Svi navedeni segmenti u Tablici 5 implementirani su u projekt Interaktivne športske karte grada
Zagreba u web aplikaciju „Sportski sadržaji“, koja je podloga za prikaz svi podataka na javnom
web portalu www.SPORTIVA.hr, a koji su namijenjeni građanima Grada Zagreba.
Prikazani segmenti u Tablici 5 su slijedeći:
SPORT – predstavlja gradski sportski savez (GSS) koji je udružena članica Zagrebačkog sportskog
saveza (ZSS-a). Sveukupni broj udruženih članica (GSS-a) Zagrebačkog sportskog saveza koje su
dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, odnosno koje se sufinanciraju kroz
program javnih potreba je 70.
SPORTSKI KLUBOVI – su članice gradskih sportskih saveza, koje se također sufinanciraju kroz
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba prema zadanim mjerilima i kriterijima.
Sveukupni broj sportskih klubova po sportovima je 869 (podatci o školskom i sveučilišnom sportu
su posebno iskazani).
REGISTRIRANI SPORTAŠI – su sportaši koji sudjeluju u trenažnim procesima i natjecateljskom
periodu. Sportaši koji sudjeluju u natjecateljskom periodu obavezni su obavljati 2 x godišnje
zdravstvene preglede u Poliklinici za medicinu rada i sporta.
•
U okviru projekta SPORTIVA.hr implementiran je segment „Zdravstvena zaštita“ gdje se
vide svi zakazani sportski pregledi po klubovima određenog sporta. Na taj način sportaši
88
imaju lakši i pregledniji uvid u sportske preglede, bez kojih ne mogu pristupiti
natjecanjima.
SPORTSKE GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI - su sportske građevine u vlasništvu Grada Zagreba i
ostali objekti (školske dvorane i igrališta, prenamijenjeni prostori i ostale lokacije) u kojima se
provode sportske aktivnosti i rekreativni programi. Sportske aktivnosti i rekreativne programe
provode sportski klubovi/članice gradskih sportskih saveza. Sveukupni broj sportskih građevina i
ostalih objekata na kojima se provode sportske aktivnosti i rekreativni programi je 769.
DOBNA SKUPINA - je naziv za podjelu sportaša i sportašica prema dobi u određenom sportu.
Dobne skupine unutar sportskih klubova po sportovima podijeljene su na mlađe dobne skupine
muški, mlađe dobne skupine žene te na seniore i seniorke.
Dobna skupina okarakterizirana je određenom dobi ili rasponom između dvije ili više godina te
prema spolu. Raspon dobi unutar dobne skupine kao i njihov naziv ovisi o određenom sportu.
Iz Tablice 5 vidljivo je kako ukupan broj muških mlađih dobnih skupina po sportovima broji 268, a
raspon dobi je od 1. do 34. godine.
Ukupan broj ženskih mlađih dobnih skupina po sportovima broji 245, a raspon dobi je od 1. do
34. godine.
Ukupan broj za dobnu skupinu - seniori po sportovima broji 76, a raspon dobi je od 15. do 90.
godine.
Ukupan broj za dobnu skupinu – seniorke po sportovima broji 75, a raspon dobi je od 15. do 90.
godina.
89
TABLICA 5 – Ukupan broj gradskih sportskih saveza, sportskih klubova – članica (GSS-a), registriranih sportaša i rekreativaca, sportskih građevina (SG) na
kojima se provode sportske i rekreativne aktivnosti, dobnih skupina (m i ž) po sportovima
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sport*
(Gradski sportski savez
- GSS)
Atletika
Automobilizam
Badminton
Baseball
Biatlon
Biciklizam
Biljar
Boćanje
Bodybilding
Boks
Bridž
Curling
Dizanje utega
Gimnastika
Hokej
Hokej na ledu
Hrvanje
Jedriličarstvo
Jedrenje na dasci
Jet- ski
Ju- jitsu
Judo
Kajak-kanu
Karate
Broj sportskih
klubova/
članica GSS-a*
Broj reg.
sportaša
7
29
6
4
4
11
6
27
3
9
7
5
1
5
7
10
8
5
4
3
10
14
4
38
1.880
170
354
303
72
153
330
454
184
582
268
24
18
1.281
468
710
914
109
24
36
118
762
505
1.410
Broj SG u
kojima se
provode
sportske
aktivnosti
35
3
5
2
2
2
5
17
3
7
1
1
1
8
6
4
17
3
1
13
6
13
2
38
Dobna skupina - m
Mlađe dobne
Seniori
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
3
1-19
2
20-34
1
16-17
1
18-55
5
5-19
1
20-35
3
7-18
1
19-42
6
6-20
1
21-50
5
11-18
2
19-45
2
16-23
1
24-44
2
8-17
1
18-50
1
16-23
1
24-25
3
13-18
1
19-34
2
7-25
1
26-54
1
16-21
1
22-45
1
17-19
1
20-35
5
1-14
1
17-40
5
5-18
1
19-34
4
10-17
1
18-40
6
9-19
1
20-40
3
7-17
1
18-30
1
7-17
1
18-34
1
10-15
1
15-40
5
7-21
1
22-30
4
6-19
2
20-30
4
9-18
2
19-39
5
7-17
2
18-35
90
Dobna skupina - ž
Mlađe dobne
Seniorke
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
3
1-19
2
20-34
1
16-17
1
18-55
5
5-19
1
20-35
0
0
0
0
6
4-20
1
21-50
5
11-18
1
19-45
2
16-23
1
24-44
2
8-17
1
18-50
1
16-23
1
24-25
3
13-18
1
19-34
2
7-25
1
26-54
1
16-21
1
22-45
0
0
1
20-35
5
1-16
1
17-40
5
5-18
1
19-34
4
10-17
1
18-40
6
9-19
1
20-40
3
7-17
1
18-30
1
17-17
1
18-34
0
0
1
15-40
5
17-21
1
22-30
4
6-19
2
20-30
4
9-18
2
19-39
5
8-17
2
18-35
Redni
broj
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Sport*
(Gradski sportski savez
- GSS)
Kicboxing
Klizanje
Konjaništvo
Košarka
Koturaljkanje
Kuglanje
Mačevanje
Moderni pentatlon
Motociklizam
Nogomet
Nanbudo
Odbojka
Odbojka na pijesku
Orijentacijski sport
Planinarenje
Pikado
Plivanje
Ragbi
Rock n roll
Ronjenje
Rukomet
Savate
Sinkronizirano plivanje
Skijanje
Skijanje na vodi
Skokovi u vodu
Broj sportskih
klubova/
članica GSS-a*
Broj reg.
sportaša
10
8
9
32
5
37
7
3
7
68
8
18
7
4
44
35
10
6
7
5
16
4
4
14
2
4
449
317
124
1.737
204
783
471
25
103
12.409
321
1149
606
200
7.000**
581
2.212
806
703
131
2.120
139
274
280
0
182
Broj SG u
kojima se
provode
sportske
aktivnosti
8
3
5
75
4
9
4
0
2
68
9
18
5
6
8
35
5
3
17
2
32
5
4
1
1
4
Dobna skupina - m
Mlađe dobne
Seniori
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
4
5-18
1
19-32
12
4-18
2
14-19
6
0-21
1
18-35
4
10-17
1
18-40
4
10-17
1
18-40
10
5-22
2
21-50
10
5-23
1
20-40
0
0
0
0
1
14-17
1
18-55
18
6-18
1
19-40
5
6-17
1
18-40
4
7-18
1
19-65
3
10-19
1
20-40
5
8-20
1
21-34
3
7-20
1
21-34
2
1-17
1
18-80
5
10-18
2
19-24
5
8-18
1
18-50
2
6-17
1
18-40
5
8-17
1
18-19
5
7-20
1
21-40
4
7-20
1
21-35
0
0
0
0
6
7-19
1
20-40
2
1-17
1
18-35
5
3-17
1
18-40
91
Dobna skupina - ž
Mlađe dobne
Seniorke
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
4
5-18
1
19-32
18
4-18
2
14-19
6
0-21
1
18-35
4
10-17
1
18-40
4
10-17
1
18-40
10
5-22
2
21-50
10
5-20
1
20-40
0
0
0
0
1
14-17
1
18-55
1
15-18
1
19-40
5
6-17
1
18-40
4
7-18
1
19-65
3
10-19
1
20-40
1
8-20
1
21-34
3
21-34
1
21-34
2
1-17
1
18-80
5
10-18
2
19-24
0
0
1
20-50
2
6-17
1
18-40
5
8-17
1
18-19
5
7-19
1
20-40
4
7-20
1
21-35
3
10-17
1
18-30
6
7-20
1
21-65
2
1-17
1
18-35
5
3-17
1
18-40
Redni
broj
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Sport*
(Gradski sportski savez
- GSS)
Softball
Squash
Stolni tenis
Streličarstvo
Streljaštvo
Šah
Sportski ribolov
Sportski ribolov na
moru
Tajlandski boks
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Vaterpolo
Veslanje
Zrakoplovstvo
Sport Invalida
Sport gluhih
Sportska rekreacija
Školski sport***
Sveučilišni sport***
UKUPNO:
Dobna skupina - m
Mlađe dobne
Seniori
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
3
7-19
1
22-70
5
7-18
1
19-34
3
5-18
1
19-40
4
10-19
1
20-49
2
8-19
1
20-40
13
5-20
1
21-64
6
5-34
3
35-90
Broj sportskih
klubova/
članica GSS-a*
Broj reg.
sportaša
8
3
12
7
23
28
6
438
131
623
253
450
499
213
6
31
7
0
0
1
18-60
0
0
1
18-60
6
29
33
4
7
8
13
35
14
14 (26)
188***
28***
191
1.367
644
196
680
568
171
830
298
30.000**
6
42
28
4
4
7
4
5
8
50
9
1
4
5
4
5
4
1
-
12-16
5-15
7-18
8-19
5-18
6-18
16-24
-
1
1
1
2
1
2
2
-
17-35
16-30
19-40
20-39
19-40
19-30
25-65
-
1
3
5
4
5
4
1
-
12-16
8-15
7-18
8-19
5-18
6-18
16-24
-
1
1
1
2
1
2
2
-
17-35
16-30
19-40
20-39
19-40
19-30
25-65
-
769
268
-
76
-
245
-
71
-
869
165.000***
45.038
Napomena:
*
**
***
Dobna skupina - ž
Mlađe dobne
Seniorke
skupine
Ukupni
Ukupni
Dob
Dob
broj
broj
3
7-19
1
22-70
5
7-18
1
19-34
3
5-18
1
19-40
4
10-19
1
20-49
2
8-19
1
20-40
13
5-20
1
21-64
6
5-34
3
35-90
Broj SG u
kojima se
provode
sportske
aktivnosti
3
1
11
6
23
19
4
– segmenti koji se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba
– segment rekreacije i planinarenja posebno je iskazan u Tablici 6.
– podatci nisu pribrojeni unutar tablice (vode se kao posebni segmenti).
92
TABLICA 6 – Rezime Tablice 5
Redni
broj
Naziv Segmenta
Ukupan broj po segmentima
1.
Gradski sportski savezi
68 (2)*
2.
Sportski klubovi - članice
3.
Registrirani sportaši – sportski klubovi
45.038
4.
Rekreativci – sportska rekreacija
37.000
5.
Sportske građevine i ostali objekti
769
6.
Mlađe dobne skupine – M po sportovima
268
7.
Mlađe dobne skupine – Ž po sportovima
245
8.
Dobna skupina - Seniori po sportovima
76
9.
Dobna skupina – Seniorke po sportovima
75
869
*Napomena: Školski sport i Sveučilišni sport.
sport
Slijede grafički prikazi na temelju TABLICE 5.
5
GRAFIKON 41 – Prikaz ukupnog broja gradskih sportskih saveza i njihovih udruženih članica u
sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini
869
70
Gradski sportski savezi (GSS)
Sportski klubovi - članice GSS-a
93
GRAFIKON 42 – Korelacija ukupnog broja registriranih sportaša i rekreativaca u sustavu
zagrebačkog sporta u 2013. godini
odini
45.038
37.000
Registrirani sportaši – sportski
klubovi
Rekreativci – sportska
rekreacija i planinarenje
GRAFIKON 43 – Korelacija ukupnog broja mlađe dobnih skupina kod muških i ukupnog broja
mlađe dobnih skupina kod žena u sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini
268
245
70
Gradski sportski
savezi (GSS) - SPORT
Mlađe dobne skupine
(muški) po sportovima
94
Mlađe dobne skupine
(žene) po sportovima
GRAFIKON 44 – Korelacija ukupnog broja dobne skupine – seniori po
o sportovima i ukupnog
broja dobne skupine – seniorke
niorke po sportovima u sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini
76
75
70
Gradski sportski
savezi (GSS) - SPORT
Dobna skupina Seniori po
sportovima
95
Dobna skupina –
Seniorke po
sportovima
5.3. ZAKLJUČAK
Na temelju tekstualnog, tabličnog i grafičkog prikaza u ovom poglavlju može se zaključiti
slijedeće:
a) Sport - gradski sportski savez koji ima najviše/najmanje udruženih članica;
b) Sport - gradski sportski savez koji na temelju udruženih članica (sportski klubovi)
ima najveći/najmanji broj registriranih sportaša;
c) Sport - gradski sportski savez, odnosno njegove udružene članice koje koriste
najviše/najmanje sportskih građevina i ostalih objekata u kojima provode
sportske aktivnosti – trenažne procese ili rekreativne programe;
d) Sport u kojem ima najviše/najmanje mlađe dobnih skupina (m) i (ž).
a) Sport - gradski sportski savez koji ima najviše/najmanje udruženih članica
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
Sport, odnosno gradski sportski savez koji ima najviše pridruženih članica je
NOGOMET ili Zagrebački nogometni savez. Broji ukupno 68 udruženih članica –
sportskih klubova koji su u sustavu sufinanciranja.
- (najmanje)
Sport, odnosno gradski sportski savez-klub koji ima najmanje pridruženih
članica je DIZANJE UTEGA ILI Dizački klub „Metalac“. Broji 1 udruženu članicu.
Ukupni
poredak
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv SPORTA (GSS)
Nogomet
Planinarenje
Karate
Kuglanje
Pikado
Sport Invalida
Tenis
Košarka
Automobilizam
Taekwondo
Šah
Boćanje
Ukupan broj udruženih
članica
68
44
38
37
35
35
33
32
29
29
28
27
96
Redni
broj
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Naziv SPORTA (GSS)
Sportska rekreacija
Streljaštvo
Odbojka
Rukomet
Judo
Skijanje
Sport gluhih
Zrakoplovstvo
Stolni tenis
Biciklizam
Hokej na ledu
Ju- jitsu
Kicboxing
Plivanje
Boks
Konjaništvo
Hrvanje
Klizanje
Nanbudo
Softball
Veslanje
Atletika
Bridž
Hokej
Mačevanje
Motociklizam
Odbojka na pijesku
Rock n roll
Streličarstvo
Vaterpolo
Badminton
Biljar
Ragbi
Sportski ribolov
Sportski ribolov na moru
Tajlandski boks
Curling
Gimnastika
Jedriličarstvo
Koturaljkanje
Ronjenje
Baseball
97
Ukupan broj udruženih
članica
26
23
18
16
14
14
14
13
12
11
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
Redni
broj
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Naziv SPORTA (GSS)
Biatlon
Jedrenje na dasci
Kajak-kanu
Orijentacijski sport
Savate
Sinkronizirano plivanje
Skokovi u vodu
Triatlon
Bodybilding
Jet- ski
Moderni pentatlon
Squash
Skijanje na vodi
Dizanje utega
Ukupan broj udruženih
članica
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
b) Sport - gradski sportski savez koji na temelju udruženih članica (sportski klubovi) ima
najveći/najmanji broj registriranih sportaša
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Ukupni
poredak
Sport, odnosno gradski sportski savez koji ima najviše registriranih sportaša koji
su u natjecateljskom sustavu je NOGOMET ili Zagrebački nogometni savez.
Ukupan broj registriranih sportaša je 12.409.
Sport, odnosno gradski sportski savez koji ima najmanje registriranih sportaša
koji su u natjecateljskom sustavu je NOGOMET ili Zagrebački nogometni savez.
Ukupan broj registriranih sportaša je 12.409.
Redni
Ukupan broj
Naziv SPORTA (GSS)
broj
registriranih sportaša
Nogomet
12.409
1.
Plivanje
2.212
2.
Rukomet
2.120
3.
Atletika
1.880
4.
Košarka
1.737
5.
Karate
1.410
6.
Taekwondo
1.367
7.
Gimnastika
1.281
8.
Odbojka
1149
9.
Hrvanje
914
10.
Sport Invalida
830
11.
Ragbi
806
12.
Kuglanje
783
13.
Judo
762
14.
Hokej na ledu
710
15.
98
Redni
broj
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Naziv SPORTA (GSS)
Rock n roll
Vaterpolo
Tenis
Stolni tenis
Odbojka na pijesku
Boks
Pikado
Veslanje
Kajak-kanu
Šah
Mačevanje
Hokej
Boćanje
Streljaštvo
Kicboxing
Softball
Badminton
Biljar
Nanbudo
Klizanje
Baseball
Sport gluhih
Skijanje
Sinkronizirano plivanje
Bridž
Streličarstvo
Sportski ribolov
Koturaljkanje
Orijentacijski sport
Triatlon
Tajlandski boks
Bodybilding
Skokovi u vodu
Zrakoplovstvo
Automobilizam
Biciklizam
Savate
Ronjenje
Squash
Konjaništvo
Ju- jitsu
Jedriličarstvo
99
Ukupan broj
registriranih sportaša
703
680
644
623
606
582
581
568
505
499
471
468
454
450
449
438
354
330
321
317
303
298
280
274
268
253
213
204
200
196
191
184
182
171
170
153
139
131
131
124
118
109
Redni
broj
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Naziv SPORTA (GSS)
Motociklizam
Biatlon
Jet- ski
Sportski ribolov na moru
Moderni pentatlon
Curling
Jedrenje na dasci
Dizanje utega
Skijanje na vodi
Ukupan broj
registriranih sportaša
103
72
36
31
25
24
24
18
0
c) Sport – gradski sportski savez, odnosno njegove udružene članice koje koriste
najviše/najmanje sportskih građevina i ostalih objekata u kojima provode sportske
aktivnosti – trenažne procese ili rekreativne programe
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše)
- (najmanje)
Ukupni
poredak
Sport, odnosno udružene članice određenog gradskog sportskog saveza koje
koriste najveći broj sportskih građevina i ostalih objekata je KOŠARKA, odnosno
zagrebački košarkaški klubovi. Ukupan broj sportskih građevina i ostalih
objekata koje koriste / provode trenažne procese u njima je 75.
Sportovi, odnosno udružene članice dotičnih gradskih sportskih saveza koje
koriste najmanji broj sportskih građevina i ostalih objekata su: BRIDŽ, CURLING,
DIZANJE UTEGA, JEDRENJE NA DASCI, SKIJANJE, SKIJANJE NA VODI I SQUASH.
Ukupan broj sportskih građevina i ostalih objekata koje koriste / provode
trenažne procese u njima je 1 objekt po sportu.
Redni
Ukupan broj SG i
Naziv SPORTA (GSS)
broj
ostalih objekata
Košarka
75
1.
Nogomet
68
2.
Sportska rekreacija
50
3.
Taekwondo
42
4.
Karate
38
5.
Atletika
35
6.
Pikado
35
7.
Rukomet
32
8.
Tenis
28
9.
Streljaštvo
23
10.
Šah
19
11.
Odbojka
18
12.
Boćanje
17
13.
Hrvanje
17
14.
Rock n roll
17
15.
Jet- ski
13
16.
100
Redni
broj
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Naziv SPORTA (GSS)
Judo
Stolni tenis
Kuglanje
Nanbudo
Gimnastika
Kicboxing
Sport gluhih
Boks
Sportski ribolov na moru
Veslanje
Hokej
Ju- jitsu
Orijentacijski sport
Streličarstvo
Tajlandski boks
Badminton
Biljar
Konjaništvo
Odbojka na pijesku
Plivanje
Savate
Sport Invalida
Hokej na ledu
Koturaljkanje
Mačevanje
Sinkronizirano plivanje
Skokovi u vodu
Sportski ribolov
Triatlon
Vaterpolo
Zrakoplovstvo
Automobilizam
Bodybilding
Jedriličarstvo
Klizanje
Ragbi
Softball
Baseball
Biatlon
Biciklizam
Kajak-kanu
Motociklizam
101
Ukupan broj SG i
ostalih objekata
13
11
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
Redni
broj
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Naziv SPORTA (GSS)
Ronjenje
Bridž
Curling
Dizanje utega
Jedrenje na dasci
Skijanje
Skijanje na vodi
Squash
Moderni pentatlon
Ukupan broj SG i
ostalih objekata
2
1
1
1
1
1
1
1
0 - nema podataka (NP)
102
d) Sport u kojem ima najviše/najmanje mlađe dobnih skupina (MDS) za muške (M) i žene (Ž)
ANALITIČKI PRIKAZ
+ (najviše) - M
+ (najviše) - Ž
-
(najmanje) – M
-
(najmanje) – Ž
Sport u kojem ima najviše mlađih dobnih skupina kod muškaraca je NOGOMET. Ukupni broj
dobnih skupina u nogometu je 18. Dobne skupine su podijeljene prema dobi sportaša u rasponu
od 6. do 18. godine i svaka dobna skupina različitog je naziva.
Sport u kojem ima najviše mlađih dobnih skupina kod žena je KLIZANJE. Ukupni broj dobnih
skupina u klizanju je 18. Dobne skupine su podijeljene prema dobi sportašica u rasponu od 4. do
18. godine i svaka dobna skupina različitog je naziva.
Sportovi u kojima je evidentiran najmanji broj mlađih dobnih skupina kod muškaraca su slijedeći:
AUTOMOBILIZAM, BODY BUILDING, CURLING, DIZANJE UTEGA, JEDRENJE NA DASCI, JET-SKI,
MOTOCIKLIZAM, TAJLANDSKI BOKS I ZRAKOPLOVSTVO. Ukupan broj je 1 mlađa dobna skupina
po sportu. Za spomenute sportove razumljivo je da imaju najmanji broj mlađih dobnih skupina s
obzirom na kineziološke kriterije, odnosno pravila kada se i u kojoj dobi počinje baviti određenim
sportom.
Sportovi u kojima je evidentiran najmanji broj mlađih dobnih skupina kod žena su slijedeći:
NOGOMET, ORIJENTACIJSKI SPORT, AUTOMOBILIZAM, BODY BUILDING, CURLING, JEDRENJE NA
DASCI, MOTOCIKLIZAM, TAJLANDSKI BOKS I ZRAKOPLOVSTVO. Ukupan broj je 1 mlađa dobna
skupina po sportu. Za spomenute sportove razumljivo je da imaju najmanji broj mlađih dobnih
skupina s obzirom na kineziološke kriterije, odnosno pravila kada se i u kojoj dobi počinje baviti
određenim sportom.
ANALITIČKI PRIKAZ - POREDAK
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sport
Nogomet
Šah
Klizanje
Kuglanje
Mačevanje
Biatlon
Redni
broj
Ukupan broj MSD - M
18
13
12
10
10
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
103
Sport
Klizanje
Šah
Kuglanje
Mačevanje
Biatlon
Hrvanje
Ukupan broj MSD - Ž
18
13
10
10
6
6
Redni
broj
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Sport
Hrvanje
Skijanje
Sportski ribolov
Badminton
Biciklizam
Gimnastika
Hokej
Ju- jitsu
Karate
Nanbudo
Orijentacijski sport
Plivanje
Ragbi
Ronjenje
Rukomet
Skokovi u vodu
Squash
Tenis
Vaterpolo
Hokej na ledu
Judo
Kajak-kanu
Kicboxing
Košarka
Koturaljkanje
Odbojka
Savate
Streličarstvo
Taekwondo
Triatlon
Veslanje
Atletika
Redni
broj
Ukupan broj MSD - M
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
104
Sport
Konjaništvo
Sportski ribolov
Badminton
Biciklizam
Gimnastika
Hokej
Ju- jitsu
Karate
Nanbudo
Plivanje
Ronjenje
Rukomet
Skokovi u vodu
Squash
Tenis
Vaterpolo
Hokej na ledu
Judo
Kajak-kanu
Kicboxing
Košarka
Koturaljkanje
Odbojka
Savate
Streličarstvo
Triatlon
Veslanje
Taekwondo
Atletika
Boks
Jedriličarstvo
Odbojka na pijesku
Ukupan broj MSD - Ž
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
Redni
broj
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Sport
Baseball
Boks
Odbojka na pijesku
Planinarenje
Softball
Stolni tenis
Biljar
Boćanje
Bridž
Pikado
Rock n roll
Skijanje na vodi
Streljaštvo
Automobilizam
Bodybilding
Curling
Dizanje utega
Jedrenje na dasci
Jet- ski
Motociklizam
Tajlandski boks
Zrakoplovstvo
Moderni pentatlon
Sinkronizirano plivanje
Sportski ribolov na
moru
Redni
broj
Ukupan broj MSD - M
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 - NP
0 - NP
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
0 - NP
105
Sport
Planinarenje
Softball
Sinkronizirano plivanje
Biljar
Boćanje
Bridž
Pikado
Rock n roll
Skijanje na vodi
Streljaštvo
Nogomet
Orijentacijski sport
Automobilizam
Bodybilding
Curling
Jedrenje na dasci
Motociklizam
Tajlandski boks
Zrakoplovstvo
Ragbi
Baseball
Dizanje utega
Jet- ski
Moderni pentatlon
Sportski ribolov na
moru
Ukupan broj MSD - Ž
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0 – NP
0 – NP
0 - NP
6.ZAKLJUČAK
Projekt Interaktivna športska karta grada Zagreba hvalevrijedan je projekt za cijelu
sportsko-društvenu zajednicu, čiji je cilj uključivanje što većeg broja građana u sportske
aktivnosti i rekreativne programe.
Projekt IŠKGZ ili SPORTIVA.hr osim što je sportsko informativnog karaktera, također ima
razvijen edukativni, zdravstveni, komercijalni i analitički aspekt.
Kada govorimo o analitičkom aspektu pri tom mislimo na izradu analiza sustava
zagrebačkog sporta koje mogu biti podloga u kreiranju novih bitnih strateških
dokumenata kao što su npr.:
•
Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba,
•
Kriteriji za sufinanciranje sporta kroz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba,
•
Podloga za izradu Strategije razvoja sporta grada Zagreba 2014. – 2020.,
•
Podloga za izradu Mreže sportskih građevina Grada Zagreba te
•
Podloga za izradu ostalih analiza koje mogu proizaći iz projekta IŠKGZ – www.SPORTIVA.hr,
a odnosile bi se na analize podataka koji su vezani uz spomenute segmente (npr. uz
segment zagrebačkih sportskih klubova – može se izraditi analiza stručnog kadra – koliko
trenera ima zadovoljavajuću stručnu spremu sukladno Zakonu o sportu, zatim segment
sportskih građevina – koliko ženskih dobnih skupina treniraju na sportskim građevinama u
odnosu na muške dobne skupine itd.).
Sadržaj ove Analize podijeljen je na tri glavna analitička poglavlja, i to:
•
Analitički prikaz broja sportskih građevina i ostalih objekata, sportova, sportskih udruga
po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013. godini,
•
Analitički prikaz broja sportova i sportskih udruga po sportskim građevinama u vlasništvu
Grada Zagreba u 2013. godini po gradskim četvrtima Grada Zagreba,
•
Analitički prikaz ukupnog broja sportskih udruga, sportskih građevina i ostalih objekata,
broja sportaša i broja dobnih skupina u sustavu zagrebačkog sporta u 2013. godini.
106
Svaki Analitički prikaz – poglavlje obrađeno je tekstualno, tablično i grafički te je
sumirano završnim zaključkom za parametre koji su obrađeni unutar poglavlja.
Ovom Analizom dan je:
•
prikaz zastupljenosti sportskih sadržaja i sportske infrastrukture (sportskih građevina u
vlasništvu Grada Zagreba i ostalih objekata) po gradskim četvrtima Grada Zagreba u 2013.
godini,
•
prikaz iskorištenosti sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba po
kategorijama u odnosu na broj sportova i sportskih udruga koje provode
sportske aktivnosti i rekreativne programe u njima te
•
sumarni prikaz podataka iz sustava zagrebačkog sporta koji se sufinanciraju kroz
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2013. godini:
o ukupan broj sportova – gradskih sportskih saveza koji su udružene članice
Zagrebačkog sportskog saveza,
o ukupan broj sportskih udruga – članica gradskih sportskih saveza,
o ukupan broj registriranih sportaša i rekreativaca te
o prikaz ukupnog broja dobnih skupina po sportovima.
Interaktivna športska karta grada Zagreba osim što nudi mogućnost izrade analiza koje mogu
pridonijeti u kvaliteti razvoja sustava zagrebačkog sporta, može pridonijeti i u kontroli sustava
cjelokupnog zagrebačkog sporta koji se sufinancira kroz Program javnih potreba u sportu Grada
Zagreba - kroz aplikaciju koja je namijenjena za implementaciju svih spomenutih podataka, a
sastavni je dio projekta IŠKGZ – www.SPORTIVA.hr.
Predlaže se, stoga, da se Interaktivna športska karta grada Zagreba iskoristi kao kvalitetan i
mjerodavan instrument koji omogućava praćenje provedbe sportskih programa, njihovu kontrolu
te izradu kvalitetnih analiza na razini cjelokupnog sustava.
107
7.IZVORI
1. Zagrebački sportski savez (podatci iz web aplikacije – 2013. godina i web stranica),
2. Gradski sportski savezi (podatci dobiveni od predsjednika ili tajnika saveza),
3. Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu - Tablični prikaz sportova,
4. Odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o načinu upravljanja i korištenja športskih
građevina u vlasništvu Grada Zagreba, donijeta 30. ožujka 2010.,
5. Podatci sa www.sportiva.hr,
6. Podatci s www.zagreb.hr – Pregled sportskih objekata u Gradu Zagrebu po gradskim
četvrtima Grada Zagreba,
7. Podatci s www.rekreacija.hr - Popis privatne rekreacije po gradskim četvrtima Grada
Zagreba.
108
8.PROJEKTNI
TIM
Na pripremi i provedbi ovog projekta radili su:
- Eleonora Čarapina,
Čarapina prof., voditeljica Odjela za športske programe i
strategije
- Zoran Pamić, bacc. rel. int.,
int., samostalni stručni suradnik za razvoj
ra
i
organizaciju športa
- Danijela Hercigonja,
Hercigonja, stručni suradnik za športske programe i strategije
Zagreb, 13.. prosinca 2013.
Ur.broj: 404/2013
Ravnatelj
Centra za istraživanje i razvoj športa
Tomislav Paškvalin, dipl. iur.
Voditeljica Projekta
Eleonora Čarapina, prof.
109
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
8 130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content