close

Enter

Log in using OpenID

08-2012 - Općina Marina

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MARINA
GODI GODINA 20
MARINA, 03. travnja
2012. godina
BROJ 08/12
Sadržaj:
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2012. godini
...................... stranica 119.
Dopuna Plana izrade prostornih planova
i projekata u 2012. godini
...................... stranica 125.
3.
Dopuna plana nabave za 2012. godinu
...................... stranica 126.
4.
Odluka o imenovanju Povjerenstva
za promet imovinom
...................... stranica 128.
1.
2.
Stranica 119 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/2009) i članaka 30.
i 109. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/2009), Općinsko vijeće
Općine Marina na svojoj 25. sjednici održanoj 27.03.2012.g. donosi
PLAN
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
U 2012. GODINI
I.
Ovim planom određuju se komunalne vodne građevine koje će se graditi na području Općine
Marina u 2012.godini, procjenjeni iznosi ulaganja i izvori financiranja.
II.
U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine
Marina u ukupnom iznosu od 4.748.000 kuna.
III.
Izvori financiranja za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Marina u
2011 godini su:
1.Naknada za razvoj (2,13 kuna/m3 isporučene vode)- neiskorištena sredstva iz 2011.g. u
ukupnom iznosu od 463.000,00 kuna;
2. Naknada za razvoj (2,13 kuna/m3 isporučene vode) u 2012, u ukupnom iznosu od
620.000,00 kuna;
3.Naknada za priključenje u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna;
4.Sufinanciranje mještana Rastovca u iznosu od 200.000,00 kuna;
5.Financiranje vlasnika kuća u Vinišću, Kameličina u iznosu od 300.000,00 kuna;
6.Financiranje PZ Marina za priključenje uljare u iznosu od 130.000,00 kuna;
7.Prihod od Vele Borovice d.o.o. za izradu glavnog projekta i parcelacijskog elaborata
vodoopskrbnog podsustava Vela Borovica u iznosu od 435.000,00 kuna;
8. Dio vodnog doprinosa koji pripada lokalnoj samoupravi (8 posto) u iznosu od 50.000,00
kuna;
9.Opći prihodi i primici općinskog proračuna Općine Marina u iznosu od 300.000,00 kuna;
10. Prihodi od pomoći županije za izgradnju javne vodoopskrbe u inosu od 300.000,00 kuna;
11.Prihodi od pomoći županije za izgradnju javne odvodnje u inosu od 350.000,00 kuna;
13.Prihod od pomoći Hrvatskih voda za izgradnju vodoopskrbe u iznosu od 1.530.000,00
kuna;
IV.
Investitor izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Marina je:
A)Vodovod i kanalizacija Split, kada je glavni izvor financiranja naknada za razvoj i
B)Općina Marina, kada je glavni izvor financiranja naknada za priključenje ili ostali izvori
općinskog proračuna.
Stranica 120 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
V.
U 2012. planira se izgradnja i priprema za izgradnju (izrada tehničke dokumentacije, PGP i
sl.) slijedećih komunalnih vodnih građevina čiji je investitor:
A)VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT d.o.o.
A1) OBJEKTI JAVNE VODOOPSKRBE
1.ZAVRŠETAK ZAPOČETIH AKTIVNOSTI NA REKONSTRUKCIJI VODOOPSKRBNE
MREŽE NASELJA VINIŠĆE, POLJICA I MARINA
U 2012. planira nastavit će se započete, a nezavršene aktivnosti u 2011. g. na rekonstrukciji
vodoopskrbne mreže na lnijama: Steralo u Vinišću, Drid u Poljicima,
linija Jerkan u Poljicima i Dobrečevo u Marini.
Procjenjena vrijednost završetka radova iznosi ukupno 63.000,00 kuna.
Izvor financiranja je:
-naknada za razvoj u iznosu od 63.000,00 kuna.
2.IZGRADNJA – REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA SELINA- KAMELIČINA U
VINIŠĆU
Istočni dio naselja Vinišća smješten uz obalnu crtu od uvale Selina do uvale Kameličina
nema izgrađenu vodovodnu mrežu (osim manjeg dijela objekata na početku ulice koji su spojeni
na uski cjevovod promjera 50 mm). Izgradnjom ovog cjevovoda omogućila bi se vodoopskrba
za više od 100 objekata u tom djelu naselja. Gotovo u svim objektima se obavlja turistička
djelatnost pa su vlasnici tjekom ljeta prisiljeni dovoziti vodu autocisternama iz Trogira.
Ovim planom predviđa se zamjena postojećeg cijevovoda (50 mm) dužine 500 m i izgradnja
novog u dužini od 545 m.
Ukupna dužina planiranog cjevovoda je 1045 m. Od toga 245 m promjera Dv 140 mm i 800 m
promjera Dv 125 mm.
Procjenjeni iznos ulaganja je 380.000,00 kuna.
U 2012. godini planirano je izgraditi veći dio cjevovoda u dužini od 815 metara (do žala u
uvali Kameličina).
Izgradnjom dionice cjevovoda do žala uvale Kameličina omogućilo bi se priključenje na
vodopskrbni sustav svih tražitelja priključka kojima je ViK Split izdao dozvolu-uvjete za
priključenje.
U 2011. godini dobivena je lokacijska dozvola, a 2012. godini treba izraditi glavni
projekt, geodetski elaborat i dobiti potvrdu glavnog projekta.
Procjenjeni iznos ulaganja u 2012.god. (815 m) je 300.000,00 kuna.
Izvor financiranja je
-sredstva investitora - vlasnika objekata na trasi planiranog cjevovoda koji imaju dozvoluuvjete za priključenje ViK-a Split u iznosu od 300.000 kuna.
3.PRIKLJUČAK RADNE ZONE MARINA NA GLAVNI CJEVOVOD DOLAC –
MARINA.
Poljoprivredna zadruga Marina već je započela izgradnju objekta nove uljare u radnoj zoni
Marina. Stoga je potrebno do završetka radova izgraditi priključni cjevovod od postojećeg
glavnog gravitacijskog cjevovoda Dolac- Marina do radne zone kako bi se omogućilo
priključivanje objekata u radnoj zoni na vodoopskrbni sustav. Plan uključuje i izradu potrebne
Stranica 121 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
dokumentacije – glavni projekt i parcelacijski elaborat (idejni projekt i PGP je sastavni dio
projekta infrastrukture cijele zone koji je već u izradi).
Dužina cjevovoda je cca 200 m, a profil 150 mm.
Procjenjena vrijednost ulaganja je 130.000,00 kuna.
Izvor financiranja je:
-sredstva investitora Marina PZ u iznosu od 130.000 kuna.
4.ZAVRŠETAK GLAVNOG PROJEKTA VODOPSKRBE VELA BOROVICA
Temeljem postojećih ugovora sa V i K-om Split i investitorom Vela Borovica koncern d.o.o.
u 2010.g. izrađen je Idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola.
U 2011. godini ugovorena je i započeta izrada glavnog glavnog projekta i geodetskog
elaborata za sve objekte podsustava Vela Borovica.
Za završetak projekta u 2012. potrebno je osigurati iznos od 135.000,00 kuna.
Izvori financiranja su
- sredstva investitora u iznosu od 135.000 kuna.
-pregled planiranih komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe- A1 u slijedećoj tablici:
R.
BR.
NAZIV KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE
1.
REKONSTRUKCIJA VODOVODNE
MREŽE
IZGRADNJA CJEVOVODA
“KAMELIČINA” U VINIŠĆU
DOVODNI CJEVOVOD ZA
RADNU ZONU MARINA
UKLJUČUJUĆI I IZRADU
DOKUMENTACIJE
GLAVNI PROJEKT VODOOPSKR.
PODSUSTAVA VELA BOROVICA
(završetak iz 2011.)
2.
3.
4.
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJAUKUPNO U KN
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJA-U
2012. U KN
63.000
380.000
300.000
130.000
130.000
300.000
135.000
UKUPNO KUNA
IZVORI
FINANCIRANJA
U KN
Naknada za razvoj
Sredstva
investitora 300.000
Sredstva
investitora
130.000 kuna
Sredstva
investitora
135.000 kuna
628.000
A2) OBJEKTI JAVNE ODVODNJE
1.IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA VINIŠĆE
U 2011. godini izdana je lokacijska dozvola te je bila planirana izrada glavnog projekta koja
međutim još nije započeta. Stoga je isto potrebno prenjeti u 2012. godinu.
Procjenjena ukupna vrijednost je 400.000,00 kuna.
Izvori financiranja su:
- Naknada za razvoj iz 2011. u iznosu od 400.000,00 kuna,
Stranica 122 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
-pregled planiranih komunalnih vodnih građevina javne odvodnje-A2 u slijedećoj tablici:
R.
BR.
NAZIV KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE
1.
GLAVNI PROJEKT
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
VINIŠĆE
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJAUKUPNO U KN
400.000
UKUPNO KUNA
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJA-U
2012. U KN
400.000
IZVORI
FINANCIRANJA
U KN
Naknada za razvoj
iz 2011.g.
400.000 Kuna
400.000
B)OPĆINA MARINA
B1) OBJEKTI JAVNE VODOOPSKRBE
1.ZAVRŠETAK IZGRADNJE CJEVOVODA ZONA VINOVAC-VINOVAC
Tjekom 2010. god. sa Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik ugovorili smo izgradnju cjevovoda
od poslovne zone Vinovac do Vinovca. Izabran je izvoditelj te su započeti radovi u studenom
2011. tako da će se dio izgradnje cjevovoda realizirati u 2012.g.
Procjenjeni iznos ulaganja u 2012.g.je 650.000 kuna.
Izvori financiranja su
-Prihod od Vele Borovice d.o.o.za izradu projekta vodoopskrbe u iznosu od 300.000 kuna;
-Splitsko-dalmatinska županija u iznosu od 200.000,00 kuna i
-Hrvatske vode u iznosu od 150.000,00 kuna;
2.IZGRADNJA CJEVOVODA ZONA VINOVACRASTOVAC
Tjekom 2011. god. dobili smo potvrdu glavnog projekta. Izradili smo geodetski elaborat
nepotpunog izvlaštenja. U 2012. planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izgradnja
cjevovoda.
Procjenjeni iznos ulaganja je ukupno 2.500.000 kuna, od toga:
-izgradnja cjevovoda 2.400.000 kuna i
-naknada za nepotpuno izvlaštenje 100.000 kuna.
Izvori financiranja su:
-Općina Marina –opći prihodi i primici u iznosu od 150.000 kuna;
-sufinaciranje mještana Rastovca – po sklopljenim ugovorima u iznosu od
200.000,00 kuna;
-vodni doprinos u iznosu od 50.000 kuna,
-Splitsko-dalmatinska županija u iznosu od 100.000 kuna,
-Hrvatske vode u iznosu od 1.380.000 kuna i
-Naknada za razvoj u iznosu od 620.000 kuna.
Stranica 123 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
-pregled planiranih komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe-B1 u slijedećoj tablici:
R.
BR.
NAZIV KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE
1.
IZGRADNJA CJEVOVODA ZONA
VINOVAC-VINOVAC
2.
IZGRADNJA CJEVOVODA ZONA
VINOVAC-RASTOVAC
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJAUKUPNO KN
1.000.000
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJA-U
2012. KN
650.000
2.500.000
UKUPNO KUNA
2.500.000
IZVORI
FINANCIRANJA
U KN
Vela Borovica
300.000
Županija 200.000
Hrvatske vode
150.000
Učešće građana
200.000
Vodni doprinos
50.000
Opći prihodi
150.000
Županija 100.000
Hrvatske vode
1.380.000
Naknada za razvoj
620.000 kuna
3.150.000
B2) OBJEKTI JAVNE ODVODNJE
1.IZGRADNJA ODVODNOG CJEVOVODA U MARINI
U 2012. godini planirana je izgradnja djela odvodnog cjevovoda u Marini dionica Mandrača
– Kula (dužina 175 m), kao dio konačnog riješenja kanalizacijskog sustava Marine.
Ova investicija prenjeta je iz 2011.god. U 2011. god. zaključen je ugovor o javnim radovima sa
Cestar d.o.o. Split nakon provedenog postupka javne nabave. Međutim izvoditelj Cestar d.o.o.
Split nije izvršio svoje ugovorne obveze tj. nije ni započeo sa izvođenjem radova usprkos našim
brojnim usmenim i pismenim zahtjevima te je na kraju jednostrano raskinuo ugovor. Zbog
takvog ponašanja izvoditelja nismo uspjeli dobiti odobrena sredstva županije za sufinanciranje
ovog projekta u iznosu od 300.000 kuna.
Stoga je potrebno provesti novi postupak javne nabave u 2012.godini i izabrati novog
izvoditelja.
Procjenjeni iznos ulaganja je 500.000,00 kuna.
Izvori financiranja su
-pomoć Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 350.000,00 kuna;
-opći prihodi i primici općinskog proračuna u iznosu od 150.000,00 kuna.
2.IZRADA ANALIZE VARIJANTI DISPOZICIJE OTPADNIH VODA
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA MARINA
Dosadašnjim planiranjem varijantnih rješenja odvodnje naselja Marina, Poljica i zaobalnih
naselja nije odabrana konačna varijanta smještaja uređaja za pročišćavanje niti razina
pročišćavanja. U svrhu iznalaženja najprihvatljivijeg riješenja gledajući ukupnost izgradnje i
funkcioniranja sustava odvodnje, ali i značaj i odraze funkcioniranja ove komunalne djelatnosti
djelatnosti u konkretnoj lokalnoj zajednici, potrebno je analizirati sva do sada predložena
Stranica 124 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
rješenja, ali i neke nove mogućnosti bilo da se radi o kombinaciji do sada predloženih varijanti
ili o potpuno novim varijantama.
Donošenje konačne odluke o lokaciji uređaja za pročišćavanje temeljni je preduvjet planiranja
izgradnje sustava odvodnje, stoga je potrebno žurno izraditi predmetnu analizu kao temelj za
donošenje odluke.
Procjenjeni iznos ulaganja je 70.000,00 kuna.
Izvor financiranja je:
-Općina Marina – naknada za priključenje u iznosu od 70.000,00 kuna.
-pregled planiranih komunalnih vodnih građevina javne odvodnje-B2 u slijedećoj tablici:
R.
BR.
NAZIV KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE
1.
KANALIZACIJSKI SUSTAV
MARINA – I FAZA
-ODVODNI CJEVOVOD U MARINI
2.
IZRADA ANALIZE VARIJANTI
DISPOZICIJE OTPADNIH VODA
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
MARINA
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJAUKUPNO KN
5.030.000
PROCJENJENI
IZNOS
ULAGANJA-U
2012. KN
500.000
70.000
UKUPNO KUNA
70.000
IZVORI
FINANCIRANJA
U KN
Županija 350.000
Općina-opći
prihodi 150.000
Naknada za
priključenje 70.000
570.000
VI
Ovaj plan objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.
VII
Ovaj plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina.
Klasa: 325-01/11-10/07
Ur. broj: 2184/02-03/02-12-4
Marina, 27.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pavić
Stranica 125 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
Na temelju članaka 30. i 109. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.
11/2009), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 25. sjednici održanoj 27.03.2012.g. donosi
DOPUNU PLANA
IZRADE PROSTORNIH PLANOVA I PROJEKATA
U 2012.G.
I.
U točci 1.PROSTORNI PLANOVI – (POZICIJA 1118) dodaju se slijedeće točke:
5. Urbanistički plan uređenja Dobrečevo, Marina. Usvojenim izmjenama i dopunama Prostornog
plana uređenja Općine Marina određeno je novo građevinsko područje i turistička zona T1 na
predjelu Dobrečevo u Marini. Istim planom određena je obvezna izrada urbanističkog plana
uređenja za to područje. Izradu i donošenje UPU-a financirat će i provesti privatni investitor, stoga
nije potrebno osigurati sredstva u općinskom proračunu.
6. Urbanistički plan uređenja Barbešnjevica – Banovi, Sevid. Usvojenim izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Marina određeno je novo građevinsko područje na predjelu od
građevinskog područja u uvali Barbešnjevica do zaseoka Banovi u Sevidu. Istim planom određena
je obvezna izrada urbanističkog plana uređenja za to područje. Izradu i donošenje UPU-a financirat
će i provesti privatni investitor, stoga nije potrebno osigurati sredstva u općinskom proračunu.
II.
U tablici 1.Prostorni planovi dodaju se slijedeće točke:
1.Prostorni planovi
R.BR. NASELJE NAZIV PLANA
5.
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
MARINA. DOBREČEVO-MARINA
6.
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
SEVID
BARBEŠNJEVICA-BANOVI, SEVID
POVRŠINA UKUPNO
PLAN 2012.
6 ha
0
6 ha
0
III.
Ostale odredbe Plana ostaju i dalje na snazi.
Klasa: 350-06/12-60/01
Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2
Marina, 27.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pavić
Stranica 126 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011) i članka 30. i
109. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/2009), Općinsko vijeće Općine
Marina na svojoj 25. sjednici održanoj 27.03.2012.g. donosi
DOPUNU
PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
U članku 4. u tablici planirane nabave male vrijednosti dodaju se slijedeći redci:
MN11/12
MN12/12
Izgradnja obalnog
kolektora-Marina
Nabava komunalnog
vozila modelom
leasinga – postupak
javne nabave uključuje
i nabavu financijskih
sredstava
MN13/12
391.000
Otvoreni
postupak
Ugovor o javnoj 03/2012
nabavi
03/2012
do
31.05.12.
do
2018.god.
1.400.000
Otvoreni
postupak
Ugovor o javnoj
nabavi
Asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
640.000
Otvoreni
postupak
MN14/12
Proširenje javne
rasvjete
305.000
Otvoreni
postupak
MN15/12
Izgradnja obilaznice
Marine
120.000
Otvoreni
postupak
Ugovor o javnoj 03/2012
nabavi
Ugovor o javnoj 04/2012
nabavi
Ugovor o javnoj 05/2012
nabavi
UKUPNO
1163
1164, 1165
1117
04/2012
do
31.12.12.
1110, 1111
1161
30.06.12.
3.815.000
Članak 2.
U članku 5. u tablici „Predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od
20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u 2012. godini“ dodaju se slijedeći redci:
36.
37.
38.
39.
Uređenje groblja Mitlo
Usluge stručnog nadzora i izrada
troškovnika – proširenje javne
rasvjete
Usluge stručnog nadzora i izrada
troškovnika za asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
Izrada nadstrešnice-čvrstog krova
na tržnici Marina
UKUPNO
37.000
1166
1110, 1111
20.000
1117
25.000
69.000
1.689.500
Stranica 127 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
Članak 3.
Ostale odredbe Plana nabave za 2012.g. ostaju i dalje na snazi.
Članak 4.
Ove Dopune Plan nabave za 2012. god. stupaju na snagu danom objave na internetskoj
stranici Općine Marina, www.marina.hr
Klasa: 402-08/12-80/17
Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2
Marina, 27.03.2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pavić
Stranica 128 - Broj: 08/12 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA Utorak, 03. travnja 2012. godine
Temeljem Članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/09 i
23/10) i Članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu
Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 25/11), Općinsko vijeće na svojoj 25.
sjendnici održanoj, 27. ožujka 2012. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
promet imovinom
1.
2.
3.
4.
5.
Članak 1.
U Povjerenstvo za promet imovinom imenuju se:
Antonio Šalov, dipl.iur (predsjednik)
Mladen Bašić
(zamjenik predsjednika)
Joško Radić
(član)
Jozo Matijaš
(član)
Mihael Radić
(član)
Članak 2.
Mandat Povjerenstvu za promet imovinom traje četiri godine, od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasiku općine Marina.
KLASA: 940-01/11-10/2
UR.BROJ: 2184/02-01/01-12-3
Marina, 27. ožujka 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pavić
________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni
urednik: Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
490 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content