close

Enter

Log in using OpenID

5. ESCO model, Ankica Barbulov

embedDownload
ESCO - IZAZOVI I PRILIKE
Rešenje je u udruživanju kompetencija GGE je vodeća kompanija za izvođenje energetskih rešenja sa ciljem smanjenja troškova energije. Naš pristup podrazumeva procenu potencijalnih ušteda, projektovanje energetskih i finansijskih rešenja, te realizaciju invesDcija, čiji je krajnji efekt smanjenje potrošnje energije i povezanihi troškova za energiju. Najveća snaga kompanije GGE je u udruživanju kompetencija svih vlasničkih kompanija. 1/3
Gorenje ima sopstveni razvoj i proizvodnju tehnologija na području efikasnog korišćenja energije i obnovljivih izvora energije. Ima izuzetnu tržišnu poziciju u regiji JI Evrope. 1/3
Geoplin je najveći trgovac prirodnim gasom u Sloveniji sa kompetencijama za vođenje velikih infrastrukturnih projekata. 1/3
Energe)ka Ljubljana je najveći sistem za snabdevanje toplotom u Sloveniji i ima značajna iskustva s energetskim sistemima i kompetencije sa područja inženjeringa. ⅓
ESCO – način za rešavanje problema ESCO: energy service company, ili energy service contra)ng §  Integrisana energetska usluga sa zagarantovanim rezultaDma §  Ugovorno obezbeđivanje ušteda u energiji Vrste ESCO ugovora: §  Ugovor o energetskom performansu (uštedama) §  Ugovor o isporuci energije ESCO firme dizajniraju rešenje za uštedu energije i finansiraju ga iz zagarantovanih ušteda!
Integrisana energetska usluga sa zagarantovanim rezultaDma NegawaOs Energy supply (MWh) vs. Engery Performance (NWh) PrednosD i CILJEVI izvođenja projekta kroz saradnju sa privatnim partnerom – ESCO firmom Finansijske
• Momentalne uštede u budžetu, a bez sopstvene investicije-zaduživanja
• Teret i rizik investicije u potpunosti na strani privatnog partnera
• Uživanje u celokupnoj uštedi koju implementacija predloženog projekta
donosi, po isteku ugovornog perioda.
Operativne
• Integrisano upravljanje i implementacija
projekta od strane privatnog partnera, što
podrazumeva minimalni angažman ionako
ograničenih resursa (ljudskih i materijalnih)
Ekološke
• Ušteda u potrošnji energije (unapređena
energetska efikasnost) i smanjenje zagađenja
životne sredine
• Unapređen kvalitet usluge u javnim ustanovama
u skladu sa definisanim standardima
ESCO – momak za sve…
KompeDDvna prednost ESCO kompanija u odnosu na ostale igrače u sektoru energetskih usluga Glavni izazovi pri razvoju projekata u Srbiji §  Nedostatak svesD i znanja o ESCO modelu finansiranja §  Neprepoznavanje potencijala ušteda iz projekata energetske efikasnosD §  Nepoznavanje mehanizma za realizaciju ESCO ugovora – procedure JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA §  Strah od netransparentnosD i saradnje sa privatnim sektorom §  Nemanje kadra na strani javnog partnera za pripremu JPP projekta §  Dugotrajna procedura JPP-­‐a i javnih nabavki
§  Nedostatak validnih i kvalitetnih podataka o postojećoj potrošnji §  Poteškoće pri definisanju “baseline-­‐a” §  Postojeći uslovi u objekDma ne zadovoljavaju kvalitaDvne standarde (ogrevanja, osvetljenja…) §  Garancije od strane javnog partnera za ispunjavanje ugovornih obaveza prema privatnom partneru §  Niske cene struje i domaćeg uglja §  Disparitet cena energenta i energije Nerazvijeno tržište Tehnički Finansijski JPP kao način realizacije ESCO ugovora – uloga ESCO kompanija u razvoju projekta Pirot: zamena kotlarnica na lož ulje kotlarnicama na biomasu kroz JPP Problem: Škole koje koriste lož ulje – veliko opterećenje za budžet, neekološko fosilno gorivO
Rešenje: Konverzija energenta biomasom – jeftino, obnovljivi izvor energije, lokalno dostupan
Problem: Finansiranje projekta i upravljanje projektom
Rešenje: JPP – ugovor u isporuci toplote iz biomase u trajanju od 10g sa iskusnim privatnim
partnerom
JPP donosi ukupnu uštedu za sve škole u ugovornom periodu od 10 godina u iznosu od 732.290,82 €,
odnosno u proseku 24%
Ukupna procenjena vrednost invesDcije cca 630.000 EUR Uporedna analiza
OBJEKTI
UKUPNA VREDNOST INVESTICIJE po principu ključ u ruke (EUR)
IRR (Unutrašnja stopa donosa) za privatnog partnera
Cena isporučene toplote – fiksni deo (EUR/g)
Cena isporučene toplote – varijabilni deo (EUR/MWh)
Prosečna cena isporučene toplote
Srednja Mlekarska 540kW
OŠ Sve) Sava 400kW
OŠ 8 Septembar 540kW
O.Š Duško Radović 400 kW
162.368,00 141.408,00 162.368,00 166.408,00 0,21
0,12 0,19 0,09
40.500
(6,25EUR/kW)
30.000 (6,25EUR/kW)
40.500,00 (6,25EUR/kW)
30.000,00
(6,25EUR/kW)
36,00
36,00
36,00 36,00
93,33 112,44
106,17 104,18 Predviđena je naplata toplote po instalisanom kapacitetu (fiksni deo) i utrošku po kWh (varijabilni deo)
Korištenje biomase za grijanje Osnovne škole Žužemberk Case study mirko sistema Oskrba s toplotno energijo OS Žužemberk v pogodbeni dobi 10 let Rješenje GGE sanacije istrošenog i rasipnog postojećeg sistema sa financiranjem po modelu energetskog contracDnga za ugovornu dobavu topline omogučava opšDni Žužemberk instantno ostvarivanje ušteda kod troškova za energiju bez vlasDtog uloga
Stanje pre sanacije Postojeći energent za ogrevanje LOŽ ULJE (amorDzovana 2 x 350 kW kotlarnica) Ukupan trošak ogrevanja u O.Š. Žužemberk u sledećih 10 godina 440.000 € Stanje po sanaciji od marta 2013 Novi energent za ogrevanje DRVENA SEČKA ( 150 kW kotlarnica) Ukupan trošak ogrevanja u narednih 10 godina (period trajanja ugovora): 370.000 € (-­‐ 16%) Očekivane godišnje uštede po isteku ugovora (prema lož ulju) 30.000 € (-­‐ 64%) InvesDcija 73.000 EUR Korištenje mora za grijanje uz pomoć toplinskih crpki GRAND HOTEL BERNARDIN (Portorož) Case study inova1vnog OVE sistema Promjena energenta za grijanje u hotelu GH Bernardin Rješenje GGE sanacije istrošenog i rasipnog postojećeg sistema sa financiranjem po modelu energetskog contracDnga za ugovornu dobavu topline omogučava GH Bernardin instantno ostvarivanje ušteda kod troškova za energiju bez vlasDtog uloga. Trenutno stanje Postojeći lož ulje Trenutno esnergent tanje za grijanje: Ukupan trošak grijanja HB slijedećih .150.000 Postojeći energent za ug G
rijanje:
10 g: 3lož ulje € Ukupan trošak grijanja u GHB slijedećih 10 g:
3.150.000 € Stanje p
oslije s
anacije Predlagani energent za grijanje: toplina mora Stanje poslije sanacije Ukupan trošak grijanja u GHB slijedećih 10 g (10-­‐god. ugovor): 2.520.000 € (-­‐20%) Predlagani energent za grijanje: toplina mora Ocijenjena godišnja ušteda poslije isteka ugovora:
265.000 € (66%) i u rastu Ukupan trošak grijanja u GHB slijedećih 10 g (10-­‐god. ugovor): 2.520.000 € (-­‐20%) Ocijenjena godišnja ušteda CO2 emisija 790t Ocijenjena g
odišnja u
šteda p
oslije i
steka u
govora:
265.000 € (66%) i u rastu Ocijenjena godišnja ušteda CO2 emisija
790t FAZA 2: Korištenje energije mora uz pomoć toplinskih crpki za HLAĐENJE hotela lje). Zbog prilagodljivosD tehnologije toplinskih crpki i ugodnog stanja temperature mora njegova energija se korisDD zimi za grijanje a ljeD za hlađenje KontakD Ankica Barbulov GGE d.o.o. Šlandrova 4b 1231 Ljubljana -­‐ Črnuče SLOVENIA T: +386 (0) 59 035 200, +381 (0) 64 800 5054 E: [email protected], [email protected] www.gge.si 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 882 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content