close

Enter

Log in using OpenID

Brošura s izlagačima

embedDownload
Institut za razvoj obrazovanja predstavlja
SAJAM STIPENDIJA
i prateće obrazovne ponude
srijeda, 19. listopada 2011.
10-18 sati
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Sadržaj
03
UVODNA RIJEČ
03
Organizator: Institut za razvoj obrazovanja
04
ZEMLJA PARTNER: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
05
06
08
10
12
13
14
15
16
17
Izvrsnost britanskog sustava obrazovanja i profesionalnog usavršavanja
British educational excellence - UK Education and Skills Sector
Glavni govornik - Profesor Alan Barrell, Sveučilište Cambridge
UK Trade & Investment: Britain open for business – Trade and Investment for Growth
Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske – Chevening stipendije
British Council - Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages)
King Street College
LILA *
University of London International Programmes
Waltham Forest College
20
IZLAGAČI NA SAJMU STIPENDIJA I PRATEĆE OBRAZOVNE PONUDE
21
23
24
25
26
29
30
31
33
34
35
38
41
42
45
46
47
48
51
53
54
56
57
58
60
61
62
64
65
67
68
70
73
74
Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za mobilnost i programe EU, Euraxess uslužni centar Zagreb
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
American University Washington D.C., School of International Service, SAD
Američka visoka škola za management i tehnologiju
Američko veleposlanstvo u Zagrebu
Central European University, Mađarska
Contact Singapore, Singapur
Erste & Steiermärkische Bank
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Francusko veleposlanstvo u RH
INA - Industrija nafte
Institut za razvoj obrazovanja
Kanadsko veleposlanstvo u RH
LIDL Hrvatska
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb
Međunarodni fakultet za društvene i poslovne studije, Slovenija
MIB School of Management, Italija
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, DAAD - Njemačka akademska služba za razmjenu, Goethe-Institut Zagreb
Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora i Odbor njemačkog gospodarstva za zemlje srednje, istočne
i jugoistočne Europe
Rochus and Beatrice Mummert Foundation (Robert Bosch Stiftung GmbH), Njemačka
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Zagrebu
Top stipendija za Top studente
Veleučilište VERN’
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora”, Zagreb
Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb
Visoka škola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić”
Visoka škola za primijenjeno računarstvo, dio Algebra Grupe
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zaklada Adris
UVODNA RIJEČ
Uvodna riječ organizatora
Institut za razvoj obrazovanja
Poštovana/i,
Iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti sve posjetitelje
ovogodišnjeg Sajma stipendija i prateće obrazovne
ponude u ime Instituta za razvoj obrazovanja (IRO),
pokretača i organizatora Sajma stipendija.
Prema rezultatima istraživanja EUROSTUDENT, koje
je 2010. godine proveo IRO zajedno s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i športa, saznali smo po prvi put
da 28% studenata upisanih na studij u Hrvatskoj
prima stipendiju. Istovremeno, istraživanje je pokazalo da prosječna hrvatska stipendija (u iznosu od 807
kn mjesečno) pokriva svega trećinu ukupnih troškova
studija onih koji ih primaju. Također, stipendije češće
dobivaju studenti koji ne plaćaju školarinu i koji su
smješteni u studentskim domovima, odnosno oni koji
imaju manje izravne troškove studija.
Ovogodišnji Sajam, kao i svi prijašnji, ne bi bio moguć
bez potpore njegovih prijatelja, partnera, sponzora i
donatora, dok je uspješna organizacija Sajma rezultat
partnerstva više od 35 institucija, kao i angažmana brojnih volontera.
Svima navedenima upućujemo iskrenu zahvalu na
(često dugogodišnjoj) suradnji i nadamo se nastavku
suradnje na Sajmovima ubuduće.
Thomas Farnell
Voditelj programa
Institut za razvoj obrazovanja
Možemo zaključiti da je hrvatski sustav stipendiranja
uređen uglavnom po kriteriju izvrsnosti, a ne potrebe
(uglavnom se ne uzimaju u obzir socijalna i ekonomska obilježja studenata) i da sam po sebi ne može biti
adekvatna financijska potpora za studente iz ranjivih
društvenih skupina.
Nadalje, rezultati istraživanja EUROSTUDENT pokazuju
da tek 2% hrvatskih studenata ima iskustva studiranja ili kraćeg studijskog boravka u inozemstvu.
Ovo čini Hrvatsku zemljom s najnižom razinom studentske mobilnosti među 25 europskih zemalja koje su
sudjelovale u istraživanju. Ipak, treba naglasiti da 21%
studenata želi studirati u inozemstvu, ali da su upravo
dodatni troškovi identificirani kao najveća prepreka za
studij u inozemstvu.
Upravo iz ovih razloga Institut za razvoj obrazovanja
organizira Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude. S jedne strane, Sajam nudi učenicima, studentima i njihovima roditeljima pravovremene informacije
o mogućnostima financijske potpore u visokom obrazovanju. S druge strane, Sajam želi javnosti ukazati na
potrebu kvalitetnijeg i pravednijeg uređenja sustava
stipendiranja i studentskog standarda kako za studij u
Hrvatskoj tako i u inozemstvu.
3
Izvrsnost britanskog sustava
obrazovanja i profesionalnog
usavršavanja
Sustav obrazovanja i profesionalnog usavršavanja Velike Britanije poznat je po svojoj izvrsnosti obrazovnih programa i jačanja vještina. Ponosni smo na svoj razvoj i izvoz nastavne opreme, na resurse, tehnologiju i softver za
održivo obrazovanje, na raznovrsnost korporativnog treninga, te na daljnje i visoko obrazovanje.
Sektor obrazovanja i profesionalnog usavršavanja vrlo je važan sektor sam po sebi, no ujedno je i ključna komponenta u svim drugim industrijama i zanimanjima. Velika Britanija je globalni lider u razvoju partnerstva između
obrazovnih institucija i poslovne zajednice, kako bi vještine koje su industriji potrebne odgovarale obrazovanju i
stručnom usavršavanju koje zemlja pruža.
Kako industrije temeljene na znanju postaju sve važnije u globalnoj ekonomiji, one se oslanjaju na sektor obrazovanja i profesionalno usavršavanje kako bi osigurali visokoobrazovanu radnu snagu koja im je potrebna. Ove
činjenice su svjesne i svjetski poznate britanske obrazovne institucije, koje su se već pripremile kako bi zadovoljile
rastuće potrebe u međunarodnoj areni.
Britanski izvoz u sektoru obrazovanja i stručnog usavršavanja iznosi preko 14 milijuna funti godišnje, što čini Veliku Britaniju svjetskim liderom u zadovoljavanju rastućih potreba ovog dinamičnog sektora. Visoka kvaliteta i
učinkovitost britanske nastavne opreme, softvera i materijala priznati su na svjetskom tržištu i u konstantnom su
razvoju kako bi zadovoljili zahtjeve međunarodnog tržišta.
Velika Britanija je vodeći inovator u programima i materijalima učenja na daljinu (distance learning) i e-učenja.
University of London bilo je prvo sveučilište koje je ponudilo distance learning diplome, 1858. kada je uspostavljen External Programme. Open University je najveće svjetsko sveučilište za učenje na daljinu. Britanske stručne
kvalifikacije međunarodno su priznate i za njima postoji velika potražnja među onima koji žele poboljšati svoje
profesionalne reference.
Velika Britanija, kao izvorište engleskog jezika, nudi učinkovito učenje engleskog jezika polaznicima u Velikoj
Britaniji i u britanskim institucijama diljem svijeta. Velika Britanija je vodeća zemlja u tečajevima poslovnog jezika.
Preko 600 tisuća ljudi dolazi u Veliku Britaniju svake godine kako bi naučili ili usavršili engleski jezik.
U Velikoj Britaniji nalaze se prva četiri vodeća europska sveučilišta i četiri od deset vodećih sveučilišta u svijetu. To
uključuje i Sveučilište Cambridge, koje je nedavno proglašeno vodećim u svijetu. U akademskoj godini 2009./2010.
na britanskim sveučilištima i visokim školama studiralo je 400 tisuća međunarodnih studenata.
Velika Britanija je vodeći rukovoditelj međunarodnih škola i sveučilišta, sa specijaliziranim organizacijama
posvećenima provođenju visokokvalitetnog obrazovanja britanskog tipa u zemljama diljem svijeta. Danas sve veći
broj vodećih britanskih nezavisnih škola ima svoje ogranke u inozemstvu.
Britanske institucije i sveučilišta koja provode trening za organizacije privatnog sektora nude inovativne i
učinkovite tečajeve u širokom spektru korporativnih i menadžment treninga. Broj britanskih organizacija koje
nude korporativne treninge gotovo se udvostručio između 2000. i 2008. godine.
U Velikoj Britaniji održavaju se najvažnije izložbe i konferencije iz svih područja sektora obrazovanja i profesionalnog usavršavanja, od nastavne opreme, softvera, informatičke opreme do e-učenja i korporativnog treninga.
To uključuje BETT (obrazovna i informatička tehnologija) svakog siječnja i „The Education Show“ (nastavna i obrazovna dobra i usluge) svakog ožujka. Velika Britanija je vodeća u svijetu u pružanju treninga i opreme u području
Posebnih obrazovnih potreba.
Velika Britanija je pionir u razvijanju održivih rješenja u obrazovanju, od dizajniranja i izgradnje novih ekološki
održivih škola do „zelenih“ resursa za učenje i obrazovanje. Velika Britanija nudi najveći broj MBA kolegija u Europi.
Velika Britanija ima veliko bogatstvo prvoklasnih obrazovnih konzultanata. Njihova ekspertiza uključuje dizajn i
razvoj kurikuluma; strukturu osoblja i legislativu; trening/profesionalni razvoj; razvoj školskih politika; upravljanje;
upravljanje žalbama; financijski menadžment i budžetiranje sustava/škola; prikladnost građevina; specijalizirani
dizajn učionica i opreme; kontrolu kvalitete i inspekciju, te programe unapređivanja škola.
5
British educational excellence UK Education and Skills Sector
The UK has an outstanding reputation for excellence in education and skills – from the development and export of
educational equipment, resources, technology and software to sustainable education, corporate training, further
and higher education.
Education and skills is not only a very important sector in its own right, but is also a key component in every other
industry and profession. The UK is a global leader in developing partnerships between education and business to
match the skills that industry needs with the education and training the country provides.
As knowledge-based industries become ever more important in the global economy, so too does the education
and skills sector that these industries rely on to provide the highly educated workforce they need. This fact has not
been lost on the UK’s world class education, training and learning providers, who are already geared up to supply
the growing needs of the international arena.
UK education and skills exports are worth over £14 billion pounds annually making the country a world leader in
meeting the accelerating demand in this dynamic sector. The high quality and effectiveness of UK teaching equipment, software and materials are recognised in global markets and are under constant development to meet
international requirements.
The UK is a leading innovator in distance and e-learning material and programmes. The University of London
was the first university to offer distance-learning degrees, establishing its External Programme in 1858. The Open
University is the world’s largest distance learning university. The UK’s professional qualifications are recognised
internationally and are in huge demand by those seeking to improve their career prospects.
The UK, as the home of the English language, delivers effective English-language learning to students both in the
UK and through UK institutions internationally. The UK leads in the teaching of Business English. Over 600,000
people every year come to the UK to learn English.
The UK is home to the top four universities in Europe and four of the global top 10. They include Cambridge
University, which was recently ranked number one in the world. In 2009/10, over 400,000 international students
studied at UK universities and colleges.
The UK is a leading operator of international schools and universities, with specialist organisations dedicated to
delivering high quality British-style education to countries across the world. An increasing number of leading UK
independent schools now have branches overseas.
The UK’s private-sector training providers and universities offer innovative and effective courses in a wide range
of corporate and management training. The number of UK corporate training providers almost doubled between
2000 and 2008.
The UK holds key exhibitions and conferences across all parts of the sector, from educational supplies, software
and ICT to e-learning and corporate training. They include BETT (educational ICT) every January and The Education Show (teaching and learning goods and services) every March.
The UK is a world leader in the provision of training and equipment in the field of Special Educational Needs.
The UK is a pioneer in developing sustainable solutions in education, from the design and build of new environmentally friendly schools to ‘green’ learning and teaching resources.
The UK has the highest number of leading MBA courses in Europe.
The UK has a wealth of first-class educational consultants. Their expertise includes curriculum design/development; staffing structures and legislation; training/professional development; school policies development; governance; appeals management; financial management systems/schools budgeting; building suitability; specialist
teaching-room design and equipping; quality control and inspection; and school improvement programmes.
6
Glavni govornik - Profesor Alan
Barrell, Sveučilište Cambridge
Profesor Alan Barrell
Entrepreneur in Residence, Centar za poduzetničko
učenje, Judge poslovna skola, Sveučilište Cambridge
Direktor, Health Enterprise East Ltd., www.hee.org.uk
Profesor Barrell će održati predavanje
19. listopada 2011. s početkom u 18:00 sati
u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb.
Alan Barrell proveo je gotovo 30 godina na vodećim položajima u industrijama temeljenima na tehnologiji i
postao je jedan od najglasnijih promotora poduzetništva s Cambridgea. Bio je jedan od utemeljitelja i dioničara u
Library House Ltd, a sada je Entrepreneur in Residence u Sveučilišnom centru za poduzetničko učenje te gostujući
profesor poduzetništva na Sveučilištu Bedfordshire, Diplomskom studiju poslovne ekonomije. Također je uvaženi
gostujući profesor na Sveučilištu Xiamen, te gostujući profesor na Shanghai College of Science and Technology
i na Fujian International School of Economics and Business Fuzhou, sva u Kini. Predavao je na Sveučilištu Tsinghua u Pekingu, Fudan Sveučilištu u Shanghaiu i Minijang Sveučilištu u Fuzhou. Djeluje kao Konzultant za China
Public Practicing Base for Entrepreneurs u Šangaju. Njegov interes za Kinu, njezinu povijest, ljude i kulturu postao
je važno obilježje njegovog života i djelovanja. Ostala zaposlenja uključuju poziciju Višeg stručnog suradnika za
poduzetništvo na Sveučilištu u Essexu, Međunarodnog suradnika na Anglia Ruskin University u Cambridgeu, te
Međunarodnog znanstvenog suradnika na Laurea University of Applied Sciences u Helsinkiju.
Bio je direktor Health Enterprise East Ltd, organizacije posvećene iskorištavanju inovativnih izuma, procesa i procedura u Nacionalnom zdravstvenom zavodu (National Health Service, NHS), te je nakon znastvenog treninga i
šest godina provedenih u kliničkom medicinskom laboratoriju Nacionalnog zdravstvenog zavoda radio diljem
svijeta za Baxter Healthcare, te bio šest godina njihov izvršni direktor za Veliku Britaniju.
Alan Barrell bio je ključan u osnivanju Cambridge Gateway Fonda, vrijednog 70 milijuna eura, osnovanog s ciljem
podrške tehnološkom poslovanju regije u njegovoj početnoj fazi, te je postao njihov partner. Bio je uključen u niz
humanitarnih organizacija, uključujući Papworth Trust, Royal Society of Arts, Centre for Tomorrow’s Company i The
Prince’s Trust. Trenutno je međunarodni savjetnik za Youth Business China.
8
Također, predsjedao je na Cambridge Enterprise Conference, te usko surađivao s nizom znanstvenih parkova i
centara za inovaciju u Cambridgeu, ostatku Britanije i inozemstvu. 2006. godine primio je Kraljevsku nagradu za
promicanje poduzetništva.
U listopadu 2009. Regional Strategic Health Authority za istočnu Englesku imenovao je Alana predsjednikom Inovacijskog vijeća Nacionalnog zdravstvenog zavoda (NHS Innovation Council), a u studenom je prihvatio poziv da
postane predsjednikom Vanjskog savjetodavnog vijeća za NACUE - Nacionalni konzorcij sveučilišnih poduzetnika
(National Consortium of University Entrepreneurs), organizacije koja je u prvoj godini narasala do 40 000 članova
i uključila 80 sveučilišnih poduzetničkih organizacija.
Alan je član organizacija Anđeli Cambridgea (Cambridge Angels) i Sofijini poslovni anđeli (Sophia Business Angels,
Francuska) i savjetuje niz mladih kompanija u cijelom svijetu.
U kolovozu 2010. godine Alan je imenovan za Entrepreneur in Residence na Walter G. Booth of School of Engineering Practice na Sveučilištu McMaster u Hamiltonu, u pokrajini Ontario. Alan je intenzivno radio na prekograničnim
ulaganjima i transferu tehnologije između Velike Britanije i Kanade, pod pokroviteljstvom Industry Canada, Vlade
pokrajine Ontario i Visokog predstavništva Kanade u Londonu.
1. veljače 2011. Veleposlanik Republike Finske u Velikoj Britaniji, gospodin Pekka, u ime finske predsjednice,
gospođe Tarje Halonen, Alanu je dodijelila odlikovanje Viteza prve 1. Klase - Red bijele ruže Finske, kako bi se odalo
priznanje njegovom doprinosu u razvoju kreativnog i inovativnog sveučilišnog obrazovanja u Finskoj - velikim
dijelom to su bile njegove aktivnosti na Laurea University of Applied Sciences u Helsinkiju.
9
UK Trade & Investment
Britain open for business – Trade and
Investment for Growth
O nama
Uspjeh na međunarodnom tržištu je ključan prioritet britanske Vlade, a u
središtu tog zadatka je rad UK Trade & Investment organizacije koja je nedavno lansirala novu strategiju razvoja - Britain open for business. Upravo
je ta strategija glavni fokus aktivnosti britanske Vlade kojima se promovira
gospodarski rast kroz povećanje trgovinske razmjene i privlačenja novih
investicija.
UK Trade & Investment je specijalizirana organizacija britanske Vlade koja pomaže britanskim kompanijama da
uspiju na međunarodnim tržištima. Također, savjetujemo uspješne inozemne kompanije koje želimo potaknuti da
dovedu svoja visokokvalitetna ulaganja u dinamičnu ekonomiju Velike Britanije - priznatu kao najbolje mjesto u
Europi za pokretanje i uspjeh u globalnom poslovanju.
UK Trade & Investment nudi stručnu pomoć i podršku kroz svoju opsežnu mrežu stručnjaka u Velikoj Britaniji, te
u veleposlanstvima Velike Britanije i ostalim diplomatskim uredima diljem svijeta. Poduzećima nudimo alate koji
su im potrebni da budu konkurentni na međunarodnom tržištu, te da uspiju u globalnoj gospodarskoj utakmici.
UK Trade & Investment se u svom radu fokusira na sljedeće ciljeve:
·· Ostvariti mjerljivo poboljšanje poslovanja naših međunarodnih klijenata, s naglaskom na inovativne kompanije usmjerene na istraživanje i razvoj.
·· Povećati doprinos stranih investicija u britansku ekonomsku aktivnost temeljenu na znanju, uključujući istraživanje i razvoj.
·· Postići značajno poboljšanje reputacije Velike Britanije na vodećim svjetskim tržištima, te pozicionirati UK kao poželjnog međunarodnog partnera.
Kontakt
Britansko veleposlanstvo
UK Trade & Investment
Ivana Lučića 4, 10000 Zagreb
10
Tel: + 385 1 600 9323 / Fax: + 385 1 600 9111
Email: [email protected]britishembassy.hr
www.ukincroatia.fco.gov.uk
UK Trade & Investment
Britain open for business – Trade and
Investment for Growth
About us
Succeeding in international markets is central to our aim to rebuild our
economy at home – and central to that task is the work of UK Trade & Investment (UKTI). UKTI’s new strategy, Britain open for business, is at the
heart of the UK Government’s drive to promote growth through trade and
investment.
UK Trade & Investment is the Government Department that helps UK-based companies succeed in the global
economy. We also help overseas companies bring their high quality investment to the UK’s dynamic economy –
acknowledged as Europe’s best place from which to succeed in global business.
UK Trade & Investment offers expertise and contacts through its extensive network of specialists in the UK, and
in British embassies and other diplomatic offices around the world. We provide companies with the tools they
require to be competitive on the world stage.
UKTI’s aims & objectives are to:
·· Deliver measurable improvement in the business performance of UK Trade & Investment’s international trade customers, with an emphasis on innovative and R&D active firms.
·· Increase the contribution of foreign direct investment to knowledge intensive economic activity in the UK, including R&D.
·· Deliver a measurable improvement in the reputation of the UK in leading overseas markets as the international business partner of choice.
Contact information
British Embassy
UK Trade & Investment
Ivana Lučića 4, 10000 Zagreb
Tel: + 385 1 600 9323 / Fax: + 385 1 600 9111
Email: [email protected]
www.ukincroatia.fco.gov.uk
11
Veleposlanstvo Ujedinjene
Kraljevine Velike Britanije
i Sjeverne Irske
Chevening stipendije
O nama
Britansko veleposlanstvo raspisuje natječaj za dodjelu Chevening stipedija za hrvatske građane za akademsku godinu 20122013. Stipendije se dodjeljuju iz područja političkih znanosti,
biznisa, menadžmenta, bankarstva, međunarodnih odnosa,
prava, pravosuđa, EU tema, unutarnjih poslova, državne uprave,
zaštite okoliša, klimatskih promjena, novinarstva, financija i ekonomije. Stipendije se dodjeljuju za diplomski, poslijediplomski te
istraživački studij na svim britanskim sveučilištima, za period od
3 mjeseca do godine dana.
Sve detalje naših stipendija naći ćete na www.ukincroatia.fco.gov.uk ili na www.britishcouncil.hr.
Ako želite saznati više o Chevening programu posjetite slijedeće web stranice:
www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/
www.blogs.fco.gov.uk/roller/cheveningconversations
www.facebook.com/officialchevening
www.twitter.com/cheveningfco
Britansko veleposlanstvo je u Republici Hrvatskoj od početka programa 1993. god. do danas stipendiralo više od
300 hrvatskih građana. Oni čine dio velike Chevening zajednice – više od 32 000 Chevening stipendista u svijetu.
Hrvatski Chevening stipendisti su najbolji veleposlanici britanskog visokoobrazovnog sustava. Studirali su na
najprestižnijim britanskim sveučilištima i fakultetima – London School of Economics and Political Sciencies, Cambridge university, Oxford university, Sussex university, i na još mnogim drugim. Udruga britanskih stipendista u
Republici Hrvatskoj, Chevening Alumni Hrvatska, postoji od 2009. godine. Njihova iskustva, aktivnosti i buduće
planove možete pratiti na www.chevening-croatia.org.
Ukoliko želite saznati više o iskustvima studiranja u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i to
osobno od Chevening stipendista, svakako nas posjetite na Sajmu stipendija 2011 na našem britanskom štandu.
Našim stipendistima bit će vrlo drago podijeliti svoja iskustva studiranja u UK s Vama.
Kontakti i informacije
Britansko veleposlanstvo
Ivana Lučića 4, Zagreb
Tel: 01/6009100
www.ukincroatia.fco.gov.uk
[email protected]
12
British Council - Cambridge ESOL
(English for Speakers of Other
Languages)
O nama
British Council osnovan je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1934. kao
neprofitna organizacija s ciljem jačanja kulturnih i obrazovnih
veza s drugim zemljama. Danas djeluje u više od sto zemalja
diljem svijeta, a u Hrvatskoj je u suradnji s partnerima prisutan
već punih 65 godina.
Među najvažnijim djelatnostima Britsh Councila u Hrvatskoj su administriranje Cambridge ESOL i IELTS ispita, te
administriranje ispita za sve studente koji na britanskim sveučilištima i poslovnim školama studiraju “na daljinu”,
u sklopu Distance Learning programa. Ovi programi omogućuju kandidatima stjecanje prestižnih britanskih obrazovnih kvalifikacija korištenjem različitih metoda i uz pomoć suvremene tehnologije, a posebna je pogodnost
mogućnost polaganja svih ispita u British Councilu u Hrvatskoj.
Posjetiteljima sajma željeli bismo skrenuti pažnju na to da će imati prilike popričati s predstavnikom University
of London iz odjela International Programmes, čiji su programi učenja na daljinu najpopularniji u Hrvatskoj.
O nama
Cambridge ESOL poseban je dio Sveučilišta u Cambridgeu koji se
bavi sastavljanjem i ocjenjivanjem ispita iz engleskog jezika još
od 1913. godine i čije ispite svake godine polaže više od 3 milijuna kandidata u 130 zemalja. Cambridge ESOL i British Council ponosni su na činjenicu da su kandidati iz Hrvatske među
najuspješnijima u svijetu u polaganju ispita iz engleskog jezika.
Ovi su standardizirani ispiti neopohodni pri upisu na studij na bilo kojem sveučilištu engleskog govornog
područja:
IELTS – International English Language Testing System (od A2 – do C2 stupnja)
CAE – Certificate in Advanced English (C1 stupanj)
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2 stupanj)
Kontakti i informacije
British Council
Ilica 12 (od 1. studenog: Palmotićeva 60)
10000 Zagreb
Telefon: 01 / 4899500 (centrala) ili 4899 508 (odjel za ispite) radnim danom od 13-15h
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Web: www.britishcouncil.hr ; www.educationuk.org
E-newsletter: http://www.britishcouncil.org/croatia-newsletter-subscribe-cc.htm
http://www.facebook.com/BritishCouncilCroatia
13
King Street College
A British Council Accredited English Language
School in West London
About us
King Street College is a large, private English language school
in London. We teach general, exam-focused and specialist English to adults and teenagers. Our courses can lead to recognised
Cambridge examinations like FCE, CAE, CPE and IELTS. We have
a large centre in Shepherd’s Bush, over 550 full- and part-time
students from all over the world and 25 qualified, experienced
teachers.
Since we opened in 1988, we have expanded steadily over the years as thousands of students have recommended us to their friends and family. The school’s area of London is lively, popular and very close to central London
- about 15 minutes by underground. Shepherd’s Bush is well served with shops, restaurants, cinemas and live
music venues. We offer value for money English lessons in a relaxed international environment. Currently we
have over 45 different nationalities represented at the college. We are also one of the few schools in London with
a café and large garden where you can relax!
Study Options
·· General English (15 hours, 20 hours or 30 hours per week)
·· Cambridge Exam preparation
·· IELTS Preparation
·· Conversation Classes
·· One to One classes
·· Voice Training Courses (Accent Reduction)
·· UKBA Tier 4 Sponsor
·· Homestay accommodation
·· Fun social programme
Contact information
King Street College,
47 Shepherd’s Bush Green, London W12 8PS.
Tel +44 (0)20 8749 6780
www.kingstreet.co.uk / [email protected]
Twitter: @KSCLondon
14
There’s a good reason why
students come back year after
year. Join us and find out why!
University of London International
Programmes
About us
University of London International Programmes allows students
around the world to study for a prestigious University of London
degree in their own country. Students can study on their own via
flexible and distance learning, at a pace that suits them, or gain
local teaching support for their studies.
To find out more about studying with the University of London
International Programmes in your own country visit: www.londoninternational.ac.uk/study_ep/countries/index.shtml
Study programme/scholarship programme
Students in Croatia will be able to study over 100 programmes provided by University of London International
Programmes at both undergraduate and postgraduate level. Programmes include: Accounting, Finance, Banking,
Business, Economics, Mathematics, Geography, Education, History, Philosophy, Politics, Sociology, Theology,
Health, Law, Computer Science, International Development and International Relations.
Tim Gore, director, University of London International Programmes
Tim Gore je direktor Globalnih mreža i zajednica Ureda za međunarodnu suradnju na University of London.
Njegova glavna zadaća je održavanje i širenje mreže obrazovnih institucija i zajednica studenata i alumnija
međunarodnih programa University of London diljem svijeta. Trenutno imaju 50 tisuća studenata u gotovo 190
zemalja svijeta, većinu kojih podržava mreža od preko 70 neovisnih obrazovnih centara.
Tijekom karijere, Tim je usko surađivao s obrazovnim stručnjacima, institucijama, kompanijama i vladama,
kako bi unaprijedio bilateralne i multilateralne kontakte s obrazovnim institucijama iz Hong Konga, Singapura,
Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Indije. Njegova zaduženja uključivala su predvođenje osnivanja British
University u Dubaiju i razvoj UK India Education and Research Initiative (UKIERI) u vrijednosti 26 milijuna funti,
koja je uspostavila preko 200 obrazovnih partnerstva između dviju zemalja.
Tim je doktorski kandidat iz poslovne administracije na Sveučilištu u Bathu, s fokusom na menadžment visokog
obrazovanja. Njegovo istraživanje usmjereno je na pozicioniranje sveučilišta kao proizvođača znanja u globaliziranom svijetu. Magistrirao je na dva znanstvena područja- primijenjenoj lingvistici i poslovnoj administraciji.
Govori arapski i francuski. 2008. godine odlikovan je Redom Britanskog Carstva (Order of the British Empire, OBE)
za svoj rad u obrazovanju.
Gospodin Gore će održati predavanje na temu Učenje na daljinu (Distance learning) pri University
of London u 12:00 sati.
Contact information
University of London International Programmes
32 Russell Square, London WC1B 5DN
Tangjie Ward
Tel: 0044 207 862 8325
[email protected]
www.Londoninternational.ac.uk
16
University of London International Programmes would like to recruit students
to study our programmes in Croatia and
to find local universities or colleges which
will teach or provide tuition to our students.
Waltham Forest College
About us
Waltham Forest College, situated in North East London, is a publicly funded Further Education government College. That means
that overseas students on Tier 4 visas are able to work a maximum of 10 hours per week in term time and full time in the vacations. We are located around 30 minutes from Central London in
Zone 3, which can be accessed by bus, tube and trains. We are
also close to the new Olympic site.
We offer full-time courses in General English (EFL) plus options such as Business English, study skills and language skills, which lead to Cambridge examinations .The College also prepares students for IELTS examinations.
Students may join these courses at any time.
We also offer English Plus courses, where students can combine EFL with Computing, Accountancy, Fashion, Art,
Media, Travel & Tourism, Catering and Healthcare.
We also offer a number of vocational courses at Level 3, which are suitable for younger students without university entrance qualifications as well as Access courses at Level 3 for students over 18 who wish to enter Higher
Education.
There are also HNC/HNDS at level 4 & 5 in Business Management & ICT, Hospitality & Travel & Tourism, Healthcare
and Fashion. These are 2 year courses, which lead to a 3rd year top up at university. These courses have start
dates in September, January and April. The Hospitality Diploma includes a work placement in London in the
middle of the course.
We are also interested in forming links with Further Education Colleges or Hotel Schools in Europe and overseas
to work on possible student exchanges or curriculum development. Croatia is an important centre for tourism
and we would like to make contacts with Hotel Schools or institutions providing Hospitality or Travel & Tourism
courses. There is a possibility of offering joint courses with one year in the home country and one year in the UK.
More information can be obtained on our website: www.waltham.ac.uk
Contact information:
Please contact Kas Gharu or Kim Reece – International Administrators
Patrick Lawlor – Head of International Studies
Email: [email protected]
Phone: 00442085018091/8106
17
19
IZLAGAČI NA SAJMU
STIPENDIJA I PRATEĆE
OBRAZOVNE PONUDE
Napomena: U brošuri predstavljamo samo neke od institucija koje izlažu na Sajmu stipendija i prateće obrazovne
ponude, i to prema odluci samih institucija.
Popis svih izlagača nalazi se na službenim internetskim stranicama Sajma na www.stipendije.info.
20
Agencija za mobilnost i programe
Europske unije
O nama
Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova usmjerena na
podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti njegovom internacionalizacijom, odnosno
jačanjem instrumenata mobilnosti. Djeluje kao fokalna točka promidžbe, provedbe i potpore sustavu obrazovanja i znanosti provedbom programa, mreža i inicijativa Europske unije
u području obrazovanja i mladih (Program za cjeloživotno učenje, Mladi na djelu, Erasmus
Mundus, People, Euraxess, Eurodesk, Euroguidance, te Europass). AMPEU je nadležna za informira-nje i savjetovanje potencijalnih korisnika, objavljivanje natječaja i odabir projekata,
dodjeljivanje novčanih sredstava, nadziranje provedbe projekata, praćenje regularnosti
trošenja dodijeljenih financijskih sredstava te diseminaciju rezultata projekata.
Erasmus
Program Erasmus najpoznatiji je europski program akademske mobilnosti koju je moguće ostvariti u 27 država
članica Europske unije. Erasmus čini dio Programa za cjeloživotno učenje.
Aktivnosti Erasmusa dostupne korisnicima iz Republike Hrvatske u ak. god. 2012./13. su sljedeće:
·· Mobilnost studenata: studijski boravak, stručna praksa (3-12 mjeseci) i intenzivni tečajevi jezika (2 - 6 tjedana)
·· Mobilnost nastavnog osoblja: održavanje nastave (min. 5 sati) ili stručno usavršavanje (1 - 6 tjedana)
·· Mobilnost nenastavnog osoblja: stručno usavršavanje (1-6 tjedana)
·· Intenzivni programi
Zainteresirani kandidati prijavljuju se matičnim visokim učilištima koja su nositelji Erasmus sveučilišne povelje. Za
podrobnije obavijesti obratite se svom Uredu za međunarodnu suradnju.
EURAXESS i PEOPLE
EURAXESS je program Europske komisije namijenjen mobilnosti istraživača. EURAXESS portal je središnje mjesto
tržišta rada na kojem se susreću ponuda i potražnja u sektoru znanosti Europskog istraživačkog prostora (ERA).
Putem portala mogu se pronaći stipendije PEOPLE programa (tzv. Marie Curie akcije), namijenjene obrazovanju
i mobilnosti istraživača (od doktoranada do profesora) te radna mjesta za mlade znanstvenike u 35 zemalja ERA,
kao i informacije o reguliranju boravka i radnog odnosa u određenoj zemlji.
Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici www.euraxess.hr i www.euraxess.hr/people.
Kontakti i informacije
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5005 635
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: [email protected]
www.mobilnost.hr
21
22
23
Agencija za znanost i visoko
obrazovanje
O nama
Agencija za znanost i visoko obrazovanje je osnovana 2005. godine s ciljem
osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, razvijanja međunarodne konkurentnosti hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te
uključivanja u Europski prostor visokog obrazovanja. U nadležnosti Agencije za
znanost i visoko obrazovanje je kontrola kvalitete svih visokih učilišta, znanstvenih organizacija i studijskih programa u Republici Hrvatskoj, na kojima Agencija provodi postupke vanjskog vrednovanja. Prema Zakonu o osiguravanju
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Agencija provodi dio postupaka
inicijalne akreditacije studijskih programa i visokih učilišta, postupke reakreditacije, postupke tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične
prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete (audit) te prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Za više informacija o Agenciji i sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
posjetite www.azvo.hr.
Republika Hrvatska trenutno ima 10 sveučilišta i 45 veleučilišta i visokih škola. Svi studijski programi prilagođeni su
Bolonjskoj, trocikličnoj strukturi s preddiplomskom, diplomskom i postdiplomskom razinom. Popis svih akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj nalazi se na http://www.azvo.hr/preglednik.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje također provodi postupak stručnog priznavanja inozemnih visokoobrazovnih kvalifikacija. Više informacija o postupku priznavanja i ENIC/NARIC uredu Agencije dostupno je na http://
www.azvo.hr/enic/priznavanje-kvalifikacija.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje je 2010. godine osnovala Središnji prijavni ured zadužen za administraciju centraliziranog sustava prijava na studijske programe visokih učilišta. Za više informacija o prijavama na
studijske programe, posjetite http://www.studij.hr/.
Kontakti i informacije
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
tel + 385 (0)1 6274 – 800
fax + 385 (0)1 6274 – 801
e-mail [email protected]
www.azvo.hr
24
American University, School of
International Service
Premier Master’s and PhD Programs in International Relations in Washington, DC
About Us
The School of International Service (SIS) at American University in Washington DC is the largest and most-applied-to school of international relations in the United States. SIS is a member of APSIA, the Association of Professional Schools of International Affairs. The School’s
Master’s and PhD degrees are offered in the following distinctive programs of study:
• Comparative and Regional Studies (Africa, the Americas, Asia, Europe, Middle East, Russia and Central Eurasia, Islamic Studies)
• International Economic Relations
• International Politics
• United States Foreign Policy
• International Communication
• International Development
• International Peace and Conflict Resolution
• Global Environmental Politics
• Social Enterprise
• Comparative and International Disability Policy
Dual and Joint Degrees
In addition to the standard master’s programs, SIS also offers a number of dual and joint degree programs:
·· JD/MA with AU’s Washington College of Law
·· MA/MBA with AU’s Kogod School of Business
·· MA/MAT (Master of Arts in Teaching) with AU’s College of Arts and Sciences
·· MA/MTS (Master of Theological Studies) with Wesley Seminary
·· MA in Natural Resources and Sustainable Development with the University for Peace in Costa Rica
·· Dual master’s degrees with Korea University in Korea
·· Dual master’s degrees with Sookmyung Women’s University in Korea
·· Dual master’s degrees with Ritsumeikan University in Japan
·· MA in Ethics, Peace and Global Affairs with AU’s College of Arts and Science
·· MA in International Media with AU’s School of Communication
A unique community of scholars and practitioners, SIS is composed of students and faculty from over 150 countries and across the United States. International students represent about 20 percent of the graduate student
body. SIS is also home to numerous sponsored students and scholars from around the world, through programs
such as Fulbright and various government and privately funded programs.
Scholarships Programs
Every year, SIS offers a small number of merit-based awards to incoming students, including international students
who do not have U.S. permanent residency or citizenship status. Awards include the Hall of Nations Award - a
merit-based scholarship that typically provides tuition assistance, a stipend and/or the opportunity to work with
an SIS faculty member.
Contact information
Office of Graduate Admissions
School of International Service
American University
4400 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20016
[email protected]
[email protected]
+1-202-885-1646
The School of International Service at American University in
Washington DC is the largest and
most-applied-to school of international relations in the United
States.
25
American College of Management
and Technology, Dubrovnik
O nama
American College of Management and Technology (ACMT)
osnovan je 1997. godine kao prva privatna visokoškolska
ustanova u Hrvatskoj, a njeni osnivači su Rochester Institute
of Technology, Rochester, NY, SAD te Ministarstvo znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske. Trenutno naše programe
pohađa oko 400 studenata na dvije lokacije, u Zagrebu i u Dubrovniku. Predavanja su obvezna, a nastava se održava na engleskom jeziku. RIT/ACMT provodi tri stručna programa: Service Management, Informacijske Tehnologije i Međunarodno
poslovanje.
Danas je RIT/ACMT jedina privatna visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja nudi američku i hrvatsku diplomu.
Primijenjeno znanje usmjereno prema postizanju uspjeha u globalnoj ekonomiji je razlog iznimnog interesa
studenata koji dolaze iz Australije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kanade, Makedonije, Njemačke, SADa, Slovenije, Švicarske, itd.
Preddiplomski programi profesionalno su usmjereni te namijenjeni studentima koji teže razvoju karijere na
području Service Managementa, Informacijskih tehnologija i Međunarodnog poslovanja. Nastavne metode
naših profesora potiču interakciju i aktivno sudjelovanje studenata kroz intenzivan rad u manjim grupama. Studente se uči kako individualnom, tako i timskom radu kroz razne projekte i prezentacije, tijekom kojih koriste vrhunsku tehnologiju kako bi što učinkovitije predstavili svoja rješenja. RIT/ACMT je sjedište Apple Regional Training
centra i svim studentima je tijekom studija na raspolaganju najnovija Apple tehnologija.
RIT/ACMT stipendije
Za nove studente u akademskoj godini 2011/2012, ACMT je osigurao sredstva od 2.500.000,00 KN u obliku financijske pomoći.Jednak ili još veći iznos se očekuje u akademskoj godini 2012/2013.Tijekom studija studenti se
mogu natjecati i za dodatne RIT/ACMT stipendije te tako još više olakšati studiranje na ovoj prestižnoj instituciji.
Stručna praksa
Studenti RIT/ACMT-a ne dobivaju samo teorijska znanja o poslovnom svijetu, već u njemu i aktivno sudjeluju kroz
obvezne stručne prakse koje po svom izboru odrađuju u Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Kontakti i informacije
Dubrovnik kampus:
Zagreb kampus:
Don Frana Bulića 6, 20000 Dubrovnik;
Ilica 242, 10 000 Zagreb;
Telefon:+385 20 433 000;
Telefon:+385 01 643 9100;
Fax: +385 20 433 001
Fax: +385 01 643 9101
URL: www.acmt.hr ; elektronička pošta: [email protected]
ODJEL ZA UPISE: [email protected]
26
Postoji
mogućnost
transferiranja
s ostalih
fakulteta na
RIT/ACMT.
27
28
Američko veleposlanstvo
u Zagrebu
O nama
U Sjedinjenim Američkim Državama postoji preko 4000 privatnih i javnih obrazovnih institucija na kojima možete studirati na
preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Većina institucija ima vlastite internetske stranice na kojima ćete pronaći
informacije i prijavne formulare.
U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa,
Američko veleposlanstvo administrira sljedeće programe stipendiranja:
Programi stipendiranja
Fulbright Fellowships Program
1. Fulbright Scholar Program (post-doktorski) u SAD-u (non-degree)
2. Fulbright Student Program (pred-doktorski) u SAD-u (non-degree)
International Fulbright Science and Technology Award – Doctoral Program
Petogodišnji doktorski studij za područja prorodnih i tehničkih znanosti.
Hubert H. Humphrey Fellowships Program
Jednogodišnji program, obuhvaća akademski i profesionalni rad (non-degree).
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Petomjesečni program profesionalnog usavršavanja za predavače s područja humanističkih i društvenih znanosti
zaposlenih na visokoškolskim institucijama.
Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative: Summer Institutes for Youth
Jednomjesečni ljetni program za učenike i studente između 15-19 godina.
Kontakti i informacije
Američko veleposlanstvo u Zagrebu
T. Jeffersona 2, Zagreb
Kontakt osoba: Saša Brlek
tel. +385 1 661-2243
e-mail: [email protected]
http://zagreb.usembassy.gov/
http://www.facebook.com/zagreb.usembassy
29
30
Contact Singapore
[email protected]
About Us
Contact Singapore, an alliance of the Singapore Economic Development Board and Ministry
of Manpower, aims to attract overseas Singaporeans and global talent to work, invest and
live in Singapore. With offices in Asia Pacific, Europe and North America, Contact Singapore
is the one-stop centre for those who wish to pursue a rewarding career in Singapore, as well
as individuals and entrepreneurs who are keen to invest in or initiate new business activities
here. Contact Singapore actively links Singapore-based employers with talent and provides
updates on career opportunities and industry developments in Singapore. We work with
public and private sector partners to facilitate the interests of potential individual investors
in Singapore. For more information on working, investing and living in Singapore, please
visit www.contactsingapore.sg.
For career opportunities in Singapore, check out www.contactsingapore.sg/jobs.
Scholarships and Grants
Singapore International Graduate Award covers four years of PhD research, in English, at the candidate’s choice
of laboratory at A*STAR research institutes, National University of Singapore (NUS) or Nanyang Technological University of Singapore (NTU). www.singa.a-star.edu.sg
NUS Graduate School (NGS) PhD Scholarships are awarded to talented students with an aptitude for innovative,
high calibre PhD research.
www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html
In the NTU Graduate Research Programmes, applicants get to choose from a range of research programmes
from engineering and science to earth sciences, which are available on a full-time and part-time basis. admissions.
ntu.edu.sg/graduate/R-Programs/Pages/default.aspx
The Mechanobiology Institute Of Singapore (MBI) PhD Programme
is supported by over US$110 million in funding from the Singapore government, and led by renowned scholars
from internationally prestigious institutes such as MIT, Columbia, Weizmann Institute of Science, UC Berkeley, Universities of Paris & CNRS, Illinois, Toronto, Stony Brook, NUS and NTU. mbi.nus.edu.sg/education/
The A*STAR Investigatorship (Biomedical Sciences) Award supports and promotes the early career development of potential leaders in scientific research. It supports biomedical science research for a duration of three
years, renewable for a further three years with a review at the end of the 2nd year and a possibility of ‘fast-track’
promotion. Applicants should have obtained their PhD not more than 48 months prior to the application date,
and should have already demonstrated a strong ability and creativity in research. Applicants with MD-PhD should
be in their last year of, or have completed their clinical specialty training at the time of application. www.a-star.
edu.sg/Awards
Scholarships/Investigatorships/AIBiomedicalSciences/tabid/335/Default.aspx
The A*STAR Investigatorship (Physical Sciences & Engineering) aims to support and promote the early career
development of potential international leaders in physical sciences and engineering research. Applicants should
ideally have obtained their PhD within 24 months (and at most not more than 48 months) of the application date,
and have demonstrated strong ability and creativity in research. www.a-star.edu.sg/AwardsScholarships/Investigatorships/AIPhysicalSciencesEngineering/tabid/336/Default.aspx
Contact information
Office of Graduate Admissions
School of International Service
American University
4400 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20016
[email protected]
[email protected]
+1-202-885-1646
The School of International Service at American University in
Washington DC is the largest and
most-applied-to school of international relations in the United
States.
31
Informacija
koju trebate
33
Fond za stipendiranje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata
i djece hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata
O nama
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osnovan je 2006. godine u svrhu
stipendiranja djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djece zatočenih ili
nestalih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) i djece
HRVI, dragovoljaca i djece dragovoljca te hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata, tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i
stručnog studija kao i u svrhu dodjele naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima.
Sredstva za financiranje stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija osiguravaju se
iz dijela trećine dobiti od ulaganja koje ostvari Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji.
Od 2006. godine je dodijeljena je ukupno 41.031 stipendija (26.751 srednjoškolskih, 14.176 studentskih stipendija
i 104 naknade dijela troškova poslijediplomskih studija).
Radi ostvarivanja prava na stipendiju, Upravni odbor Fonda raspisuje natječaj za dodjelu stipendija jednom godišnje te utvrđuje uvjete za ostvarivanje prava na stipendiju, potrebnu dokumentaciju i rokove za prijavu. Natječaj se objavljuje u jednom javnom glasilu te na internet stranici Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr).
Pravo na stipendiju tijekom redovitoga sveučilišnog i stručnog studija mogu ostvariti kandidati koji pripadaju
jednoj od gore navedenih kategorija hrvatskih branitelja odnosno djece hrvatskih branitelja i ispunjavaju slijedeće
uvjete: da su redoviti studenti, da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, da nemaju status apsolventa, da im je prosjek ocjena u dosadašnjem
tijeku studiranja najmanje 3,00 (odnosno ako su studenti prve godine studija da su završili posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50), da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze
dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji (1.995,60kn) te da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima mogu ostvariti kandidati koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija hrvatskih branitelja odnosno djece hrvatskih branitelja
i udovoljavaju sljedećim uvjetima: da su upisani na poslijediplomski studij, da im redoviti prihodi mjesečno po
članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
Korištenje stipendije odobrava se srednjoškolcima u obliku 10 mjesečnih isplata od 400,00 kn odnosno 1.000,00
kn za studente te u obliku jednokratne isplate u iznosu od 7.000,00 kn kao naknada dijela troškova poslijediplomskih studija.
Kontakti i informacije
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i
djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Strossmayerov trg 4, Zagreb
tel +385 (0) 1 2308-853
faks +385 (0) 1 3633-904
34
Francusko veleposlanstvo u RH
ESPACE CAMPUS FRANCE ZAGREB informiranje i savjetovanje o studiranju
u Francuskoj
O nama
Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj aktivno promiče
francusko-hrvatsku sveučilišnu i znanstvenu suradnju a posebnu
pažnju posvećuje studentskoj mobilinosti. S ciljem što potpunijeg i efikasnijeg informiranja o mogućnostima studiranja i visokom
školstvu u Francuskoj kao i o stipendijama koje Francusko veleposlanstvo dodijeljuje hrvatskim studentima koji žele nastaviti studij ili
se stručno usavršavati u Francuskoj, u Medijateci Francuskog Instituta,
Preradoviceva 5, Zagreb osnovan je Espace Campus France Zagreb.
To je mjesto na kojem učenici, studenti, mladi znantvenici i svi zainteresirani posjetitelji mogu dobiti sve potrebne
informacije o studiranju u Francuskoj, naći raznovrsni promotivni materijal i dokumentaciju koja se odnosi na
francuske visokoškolske institucije i pretraživati specijalizirane portale.
Espace CampusFrance Zagreb Vam je na raspolaganju :
od utorka do petka od 12 h 30 do 19 h 30 i subotom od 11 do 14 h
U Medijateci Francuskog instituta
Preradovićeva 5, Zagreb.
Nakon prvog kontakta s osobljem Medijateke, osobe koje žele dobiti dodatne informacije ili savjete mogu dogovoriti sastanak s Jasnom Bas, Atašeom za sveučilišnu i znanstvenu suradnju.
Stipendije za studij i stručno usavršavanje u Francuskoj
1. Jezične stipendije
a. Stipendije za usavršavanje francuskog jezika, u trajanju od mjesec dana, namijenjene su studentima završne godine preddiplomskog studija i studentima diplomskog studija svih studijskih programa osim francuskog jezika. Stipendije nisu namijenjene početnicima kao ni studentima koji izvrsno poznaju francuski jezik.
b. Stipendije za studijske boravke u trajanju od 1 do 3 mjeseca za studente francuskog jezika koji pripremaju diplomski rad iz područja studija francuskog jezika (jezik, književnost, civilizacija, metodika).
2.
a.
b.
c.
Stipendije za sva ostala znanstvena područja
stipendije za diplomske i poslijediplomske studije na francuskim sveučilištima u trajanju od 9 mjeseci
stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u Francuskoj, u trajanju od 1 do 3 mjeseca
stipendije od 4 mjeseca za doktorske studije u obliku zajedničkog mentorstva (kandidat se financira tijekom 3
godine te je dužan priložiti sporazum o dvojnom doktoratu koji potpisuju obje strane).
Kontakti i informacije
Espace Campus France Zagreb
Medijateka Francuskog instituta
Preradoviceva 5, 10 000 Zagreb
e-mail : [email protected]
tél : 01/488 35 70
35
36
37
38
39
40
Institut za razvoj obrazovanja
Stipendije za studij u inozemstvu
i informiranje i savjetovanje za visoko
obrazovanje
O nama
Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je neprofitna, nevladina organizacija
predana razvoju, zagovaranju i provedbi javnih politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO administrira 4 programa stipendiranja koji podupiru
studij hrvatskih državljana u inozemstvu. IRO također pruža integrirane,
nepristrane i besplatne informacije i savjete o mogućnostima studiranja i
financijske potpore za studij u Hrvatskoj, Europi i SAD-u.
Programi stipendiranja
Stipendije Instituta Otvoreno društvo, “Network Scholarships Program”
Zaklada Otvoreno društvo dodjeljuje stipendije u području društvenih i humanističkih znanosti u okviru
sljedećih programa:
·· Global Supplementary Grant Program: djelomična stipendija za kandidate upisane na poslijediplomski (PhD) studij na sveučilištima u Europskoj uniji, Aziji, Australiji, Sjevernoj Americi i na Bliskom istoku.
·· DAAD/OSI Scholarships: potpuna stipendija za dvogodišnji diplomski (MA) i trogodišnji poslijediplomski (PhD) studij u Njemačkoj.
Stipendije Central European University-a
·· Central European University (Mađarska): potpuna i djelomična financijska potpora za diplomski (MA, MSc) i poslijediplomski (PhD) studij u području društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike.
Pomoć u potrazi za stipendijom
·· Portal www.stipendije.info: prvi hrvatski internetski portal o stipendijama koje su dostupne hrvatskim državljanima za studij u Hrvatskoj i u inozemstvu.
·· Internetska stranica www.iro.hr: matična stranica IRO-a sadrži niz korisnih informacija o financijskoj potpori za studij u Hrvatskoj, Europi i SAD-u.
·· Individualno i grupno savjetovanje: obrazovne savjetnice u IRO-u informiraju o mogućnostima stipendiranja za visoko obrazovanje.
·· Facebook stranice: informacije i novosti o stipendijama i studiranju u inozemstvu dostupne su na stranicama „Tražim stipendiju“ i „Želim studirati u inozemstvu“
Kontakti i informacije
Institut za razvoj obrazovanja
Preradovićeva 33/I, 10000 Zagreb
tel. 01/4817-195; 01/4555-151 / fax 01/4555-150
e-mail: [email protected]
www.iro.hr
www.facebook.com/trazim.stipendiju
www.facebook.com/studiranje.u.inozemstvu
Sve informacije o stipendijama
na jednom mjestu.
Uredovno vrijeme za stranke
utorak, četvrtak 16-20 sati
srijeda
09-13 sati
41
42
43
44
45
Međunarodna diplomska škola za
poslovno upravljanje Zagreb – International Graduate Business School Zagreb
Vrhunski američki profesori s Kelley School of
Business predaju na MBA programu u Zagrebu
O nama
Uz potporu američkog State Departmenta, Ekonomski institut,
Zagreb osnovao je 2003. godine visoku školu IGBS Zagreb radi
izvođenja međunarodnog MBA programa u suradnji s akreditiranom članicom AACSB Internationala te jednom od 20 najboljih
poslovnih škola u SAD-u* - Kelley School of Business sa Sveučilišta
u Indiani. Do danas je MBA program na IGBS-u Zagreb pohađalo
šest generacija studenata iz Hrvatske, SAD-a, Kanade i dr.
*prema rangiranju „Bloomberg Business Weeka“
MBA program
Intenzivni program usavršavanja menadžera u trajanju od tri semestra, u terminima 17.00-20.30. Interaktivna
predavanja na engleskom izvode se u maloj grupi od 15-20 studenata. Predavači su vrhunski profesori koji
dolaze s Kelley School of Business, uz suradnike s Ekonomskog instituta, Zagreb te IE Business School iz Madrida.
Direktori vodećih kompanija u Hrvatskoj redovito održavaju gostujuća predavanja. Polaznici su dolazili iz
poduzeća: INA, Pliva, Pfizer, Vipnet, Tele2, SAP, HP, Microsoft, Cisco, KING ICT, Combis, IN2, Geofoto, DOK-ING,
ZABA, PBZ, RBA, Erste banka, HPB, ICAM, Agrokor, Coca-Cola, Ministarstvo financija itd. Školarina iznosi 16.500
EUR, plativa u ratama.
Mogućnost natjecanja za stipendije od 5.500 EUR
Uvjeti:
·· završen prijediplomski sveučilišni ili stručni studij iz svih područja
·· prijava na MBA studij izvršena do 30.4.2012. ili do 1.6.2012.
·· esej + intervju
Predavanja za sedmu genereciju studenata na MBA programu 2012/13 počinju u listopadu 2012.
M.Sc. program
Nakon završetka IGBS MBA programa studenti mogu nastaviti usavršavanje na on-line M.Sc. programima iz
smjerova Strategic Management, Global Supply Chain, ili Finance. Na početku programa polaze jedan tjedan predavanja na Kelley School of Business, dok se ostatak programa izvodi najmodernijom on-line tehnologijom kroz
godinu dana. Zaposleni stručnjaci iz cijelog svijeta putem web konferencije mogu pratiti predavanja u vrijeme
koje njima odgovara, komunicirati s kolegama i profesorima s Kelley School of Business u stvarnom vremenu,
pristupiti elektronskim sustavima za praćenje nastavnih materijala itd. Studentima IGBS-a Zagreb priznaju se
svi prethodno položeni ispiti na MBA programu, a za njih su rezervirane i stipendije s kojima ukupna školarina
iznosi 7.500 USD. Radi se o zahtjevnim programima pa diplomirani studenti stječu prestižnu M.Sc. titulu od Kelley
School of Business, bez razlike od one koja se stječe na full-time programu.
Kontakti i informacije
IGBS Zagreb
Trg J.F. Kennedya 7, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2314 990, e-mail: [email protected]
www.igbs.hr
46
47
48
49
50
Ministarstvo gospodarstva, rada
i poduzetništva RH
Obrazovanje za poduzetništvo
O nama
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi projekte
obrazovanja u poduzetništvu koji se nastavljaju na program redovnog obrazovanja, te tako čine sustav cjeloživotnog učenja na
kojem se temelji suvremena strategija obrazovanja i omogućava
razvoj gospodarstva temeljen na znanju.
U okviru Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetništva provodi Projekt „Obrazovanje za poduzetništvo”. Cilj projekta je obrazovanje i usvajanje specifičnih
znanja i vještina o poduzetništvu. Poseban naglasak kroz programske sadržaje obrazovanja stavlja se na
poduzetničko obrazovanje početnika. Osim seminara za poduzetnike početnike, izvedbeni program obuhvaća
seminare za poduzetnike u fazi rasta i razvoja, seminare za obrtnike, zadružno poduzetništvo i seminare za izvoznike.
Jedan od vrlo važnih aspekata ovog projekta je i promocija i poticanje stvaranja poduzetničke kulture mladih.
Projektnom aktivnošću Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo potiče se poduzetničko obrazovanje
na visokoobrazovnim institucijama sufinanciranjem specijalističkih studija poduzetništva, doktorskih disertacija
od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplinarnih projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih
poduzetničkih inkubatora.
Studentski poduzetnički inkubator zamišljen je kao poseban oblik potpore kojim se omogućava poduzetnicima
– početnicima (studentima) realiziranje svojih ideja u prvim godinama poslovanja, kroz osiguranje prostora,
kompjutorske opreme, pristupa internetu, korištenja stručne pomoći pa čak i mogućnosti početnog financiranja.
Zadatak studentskog poduzetničkog inkubatora je pružiti nužna znanja potrebna za razumijevanje poduzetničkih
procesa u suvremenom, znanjem – intenzivnom gospodarstvu sa ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina
i vještina potrebnih za poslovanje u suvremenom poslovnom okruženju.
Strategija učenja za poduzetništvo donešena je u lipnju 2010. godine, a ciljevi strategije su senzibilizirati javnost
o poduzetništvu te razviti pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju za poduzetništvo, te uvesti učenje i ospobljavanje za poduzetništvo kao ključne kompetencije u sve oblike, vrste i razine formalnog, neformalnog i informalnog učenja.
Kontakti i informacije
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za malo gospodarstvo
Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb
tel:01-610-6249
www.mingorp.hr
51
52
53
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa RH
O nama
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa od 1996. godine dodjeljuje
državne stipendije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih
studija te naknade dijela troškova za poslijediplomske studije studentima s invaliditetom. Sustav državnih stipendija ima za cilj povećati razinu dostupnosti visokog obrazovanja što većem broju mladih ljudi te se
stipendije dodjeljuju svake godine u nekoliko različitih kategorija. Uz to,
dostupne su i stipendije za studij u Hrvatskoj pripadnicima romske nacionalne manjine. Nadalje, Ministarstvo nudi i različite stipendije i potpore
stručnom usavršavanju u inozemstvu koje su niže ukratko opisane.
Bilateralne stipendije
Temeljem ugovora i bilateralnih programa s dvadeset i četiri zemlje svijeta Ministarstvo objavljuje natječaje i
predlaže kandidate za sljedeće kategorije stipendija:
·· preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
·· poslijediplomski studij
·· istraživačke stipendije i studijski boravci
·· jezični ljetni tečajevi
CEEPUS (Central European Exchange Program)
Ovaj program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe odvija se na temelju višestranog
Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa
razmjene za sveučilišne studije. Posebnost ovog ugovora je da svaka zemlja primateljica plaća troškove svoje
kvote razmjene, a to znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Prijave za
pojedinačne stipendije ispunjavaju se i šalju elektronički putem mrežne stranice www.ceepus.info.
Marie Curie stipendije
Unutar Okvirnog istraživačkog programa Europske unije osmišljen je i program People koji financira usavršavanje
istraživača kroz međunarodnu mobilnost unutar, ali i izvan Europe. Aktivnosti programa provode se pod nazivom
Marie Curie stipendije - različite vrste stipendija koje su namijenjene istraživačima na svim stupnjevima njihove
karijere. Koncept programa je takav da pruža mogućnosti usavršavanja istraživača kroz obveznu mobilnost i to
unutar mreže istraživačkih organizacija (sveučilišta, instituti, tvrtke, mala i srednja poduzeća) ili na jednoj ustanovi.
Informacije o ovom programu dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za tehnologiju.
http://www.euraxess.hr/people
http://www.mobilnost.hr
Kontakti i informacije
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38, Zagreb
www.mzos.hr, [email protected]
tel. +385 (0)1 4569-000
fax. +385 (0)1 4594 301
54
55
Njemačko veleposlanstvo u
Zagrebu, DAAD - Njemačka
akademska služba za razmjenu,
Goethe-Institut Zagreb
Njemačka akademska služba za razmjenu
studenata i mladih
Njemačka akademska služba za razmjenu studenata i mladih znanstvenika (DAAD), čiji je utemeljitelj Vlada Savezne Republike Njemačke,
jedna je najvećih svjetskih organizacija, kojima je primarni cilj stipendiranje i savjetovanje studenata. DAAD nudi više od 200 različitih
programa stipendiranja od kratkoročnih istraživačkih stipendija do
studijskih boravaka sveučilišnih profesora i postdoktorskih boravaka
u trajanju od nekoliko godina.
Programi stipendiranja DAAD-a dostupni su u svim državama svijeta i
za sve studijske discipline. Više informacija na www.daad.de
Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu
Osim DAAD-a postoji čitav niz njemačkih institucija koje hrvatskim studentima nude stipendije poput parlamentarne prakse u
njemačkom Bundestagu, stipendija zaklada Alexander-von-Humboldt, Robert Bosch i DFG (Njemačke istraživačke zajednice), stipendija saveznih država Bavarske i Baden-Württemberga, pojedinih
sveučilišta i tvrtki, koje nude Praksu. Više informacija na www.zagreb.
diplo.de.
Goethe Institut u Hrvatskoj
Goethe institut u Hrvatskoj ima savjetodavnu ulogu na području
učenja njemačkog jezika u Hrvatskoj i Njemačkoj i nudi ispite za
međunarodno priznate certifikate o razini znanja njemačkog jezika.
Godišnje se nude dva termina Sveučilišta u Hagenu za postizanje
certifikata TestDaF, međunarodno priznate neophodne za studij u
Njemačkoj.
Kontakti i informacije
Filozofski fakultet
Odsjek za germanistiku
Ivana Lucica 2 10000 Zagreb
Jens Kolata, PhD
E-Mail: [email protected]
56
Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu
Odjel za kulturu
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb
tel. +385 (0)1 6300-100
e-mail: [email protected]
Goethe-Institute Zagreb
Birgit Mühlhaus
Ul. grada Vukovara 64, 10000 Zagreb
tel. +385 (0)1 6195-000
e-mail: [email protected]
Njemačko-hrvatska industrijska i
trgovinska komora i Odbor njemačkog
gospodarstva za suradnju s istočnom
Europom
Program stipendija Njemačkog gospodarstva
O nama
Program se provodi uz podršku Savezne
vlade SR Njemačke i uz koordinaciju Odbora njemačkog gospodarstva za suradnju s istočnom Europom. U Hrvatskoj je
Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska
komora kao lokalni partner uključena u izbor
kandidata i provođenje programa.
Prakse u njemačkim poduzećima
Program stipendija njemačkog gospodarstva utemeljen je 2003. godine, a u 2012. po šesti puta nudi studentima,
tj. apsolventima hrvatskih fakulteta mogućnost obavljanja prakse u trajanju od tri do šest mjeseci u jednom od
njemačkih poduzeća. Program se osim na Hrvatsku odnosi i na ostale zemlje regije.
Praksa se provodi u uglednim i vodećim njemačkim poduzećima iz različitih područja, kao što su energetika, automobilska industrija, turizam, elektrotehnika, mediji, revizija, industrija potrošnih dobara, bankarstvo, projektni
menadžment, zaštita okoliša i poljoprivreda.
Detaljne informacije možete naći na: www.stipendienprogramm.org
Rok za prijavu je 27.11.2011.
Kontakti i informacije
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
Alina Gumpert
Breite Straße 29, 10178 Berlin, Njemačka
tel. +49 30 206167 114
e-mail: [email protected]
www.stipendienprogramm.org
Program nudi stipendije za studente,
apsolvente i diplomante.
57
Rochus and Beatrice Mummert
Foundation
We sponsor excellent and powerful students!
The goal of Mummert Foundation is to prepare
especially talented and committed young
people for future leadership positions in
industry, public administration or university.
About us
The Rochus und Beatrice Mummert Foundation sponsors
High Potentials from Central and South Eastern Europe in
the fields of economics, business administration, engineering, natural sciences or tourism management. The Program
includes amongst others a scholarship for 2,5 years for a Master degree at the University of Cologne, the German Sport
University Cologne or at the RWTH Aachen. The scholarships
are offered within the Robert Bosch Stiftung.
Scholarship programme
The Mummert scholarships include:
·· Approx. 11.000 EUR financial support per year in the form of scholarships (total 2,5 years)
·· Additionally, a comprehensive Management-Education in the form of 4-5 months internship in a German company and diverse skill-seminars
·· Educational journeys to Berlin and Brussels
·· factory visits, cultural events and projects
·· You can count on a reliable and personal guidance through a personal mentoring.
·· You are part of a continuously growing international network.
Requirements for a Mummert-Scholarship:
·· You come from: Bulgaria, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Czech Republic or Hungary.
·· Bachelor degree (or in the final year of Bachelor studies) in economics, business administration, engineering, natural sciences or tourism management
·· very good exams (also in mathematics)
·· very good German and English
·· Management-Potential
·· distinctive personality / enthusiasm
·· social responsibility
·· willingness to return to home country after graduation
Application period: annually from September 1 until November 1, with studies beginning in the winter semester of the following year
Contact information
Edith Wolf
E-Mail: [email protected]
Phone: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de
58
Sveučilište u Rijeci
Program kreditiranja studenata Sveučilišta
u Rijeci
O nama
Povijest riječkog visokog školstva započela je u 17. stoljeću, a
osnutkom Sveučilišta u Rijeci 1973. godine višestoljetna tradicija
visokoga školstva nastavlja svoj kontinuitet. Posljednjih deset
godina Sveučilište doživljava snažan zamah koji se očituje kroz
projekte kao što su izgradnja Kampusa, a porastom entuzijazma
i samosvijesti riječke akademske zajednice sve smo bliže visokim europskim standardima i cilju da postanemo istraživačko
sveučilište usmjereno k održivom razvoju koje svojim djelovanjem nastoji što više potaknuti razvoj društva znanja. Sveučilište
u Rijeci u svojem sastavu ima devet fakulteta, jednu akademiju,
četiri odjela te Sveučilišnu knjižnicu i Studentski centar.
Program kreditiranja studenata
Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci ozbiljan je doprinos strategiji razvoja Sveučilišta, a njegov se
osobit značaj očituje u ravnopravnom statusu svih grupa studenata. Cilj programa je pružanje uvjeta studiranja u
skladu sa svjetskim standardima, motiviranje studenata za postizanjem što boljih rezultata, izobrazba strateških
profila kadrova, kontinuirano obrazovanje te podrška socijalnim mogućnostima studiranja.
Zahtjev za kreditom mogu podnijeti svi studenti, državljani Republike Hrvatske, na studijima Sveučilišta u Rijeci ili
na studijskim programima drugih sveučilišta u zemlji i inozemstvu koji se ne izvode na riječkome sveučilištu, ako
imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije.
Vrste kredita:
·· za pokrivanje troškova života, mjesečno od 70 do 300 €
·· za pokrivanje troškova školarine, najviše do 11.000 €
Osnovni uvjeti:
·· kamata u vrijeme korištenja i počeka iznosi 2% (do punog iznosa referentne kamatne stope subvencionira se iz sredstava Riznice)
·· kamata u vrijeme otplate kredita ovisi o uspjehu studenta i za studente koji su među prvih 10% po uspješnosti ona i dalje iznosi 2% (prema razredima)
·· rok vraćanja je maksimalno 10 godina uz mogućnost korištenja počeka u otplati do 12 mjeseci
·· jamstvo je kreditna sposobnost korisnika kredita ili sudužništvo kreditno sposobne osobe
Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita objavljuje se početkom zimskog semestra na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Rijeci i otvoren je neograničeno od dana objave.
Kontakti i informacije
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
tel. +385 (0)51 406-550
e-mail: [email protected]
www.uniri.hr
60
Programom kreditiranja studenata
Sveučilišta u Rijeci studiranje je postalo
mogućnost za svakog pojedinca!
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
O nama
Sveučilište u Zagrebu svake godine dodjeljuje Sveučilišne stipendije svojim najboljim studentima. Postupak za dobivanje stipendije
uključuje objavljivanje natječaja u sredstvima javnog priopćavanja
i na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu (www.unizg.hr). Natječaj se objavljuje u pravilu sredinom listopada s rokom od 15 dana.
Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje novčanu potporu najboljim redovitim studentima preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija koji su prvu godinu studija
upisali akademske godine 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010.
ili 2010./2011. Postupak za dobivanje stipendije uključuje objavljivanje natječaja na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu (www.unizg.hr). Natječaj se objavljuje u pravilu
krajem studenoga.
Stipendije i novčane potpore
U svrhu poticanja izvrsnosti Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje svojim najboljim studentima stipendije. Trenutno se
na Sveučilištu dodjeljuju dvije stipendije:
·· Stipendija Sveučilišta u Zagrebu za izvrsnost
·· Novčana potpora iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata
Za stipendiju Sveučilišta za izvrsnost mogu se natjecati redoviti studenti dodiplomskih studija (po starom i po
bolonjskom procesu), osim studenata 1. godine studija i apsolvenata. Osnovni uvjet je da imaju prosjek ocjena
najmanje 4,00 te da nisu stariji od 27. godine života.
Za novčanu potporu iz Fonda mogu se natjecati samo studenti koji su prvu godinu studija upisali akademske godine 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. ili 2010./2011. Uvjet je da imaju prosjek ocjena najmanje 4,50.
Prednost pri dobivanju stipendije imaju studenti više godine studija u odnosu na nižu, ako zadovoljavaju navedene minimalne uvjete prosjeka ocjena (4,00 odnosno 4,50).
U slučaju istog broja bodova na osnovu dokazane uspješnosti, prednost se daje pristupniku lošijeg socijalnog
statusa.
Stipendist Sveučilišta u Zagrebu može u jednoj akademskoj godini primati samo jednu stipendiju.
U slučaju da pristupnik dobije stipendiju i od drugog stipenditora, dužan je odlučiti se i izvijestiti Sveučilište u Zagrebu koju će od tih stipendija primati. Svrha je ove odredbe da što veći broj izvrsnih studenata dobije stipendiju.
Za podrobnije informacije posjetite naše službene stranice www.unizg.hr ili postavite pitanje na [email protected]
Kontakti i informacije
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 4564 111
fax +385 1 4830 602
www.unizg.hr
61
Top stipendija za Top studente
O nama
Akcija “Top stipendija za top studente” pokrenuta je prije deset godina
od strane tjednika Nacional i tvrtki – partnera koje su mu se pridružile.
Ove godine, kao i prošle, partneri su bile neke od najuspješnijih
hrvatskih kompanija koje su prepoznale potrebu za ulaganjem u
znanje mladih ljudi a time automatski i u budućnost Hrvatske. To su
Jadranski naftovod, INA, Hrvatska poštanska banka, Erste Card Club
i Vipnet.
Top stipendija najveća je stipendija u Hrvatskoj u iznosu od 40.000
kuna. Top stipendiju dobitnici ne moraju vraćati niti imaju obveze
prema partnerima akcije. Stipendijski fond za 2011. godinu iznosio je
čak 1.080.000 kuna!!
Pored navedenih tvrtki – parnera u akciji sudjeluju i regionalni partneri, zadarske tvrtke Turisthotel i Tankerska plovidba, koje stipendiraju
dva studenta sa zadarskog sveučilišta.
Akciju podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska
komora te predsjednik RH dr. Ivo Josipović.
Značaj Top stipendije
Najveći uspjesi akcije “Top stipendija za Top studente”:
·· stipendirano 274 Top studenta iz cijele Hrvatske sa skoro 11 milijuna kuna
·· Top stipendija je najveća stipendija u zemlji
·· na inicijativu utemeljitelja projekta Vlada RH ukinula je porez na stipendije do 4.000kuna mjesečno
·· prema press clippingu Top stipendija je medijski najpraćeniji projekt u Hrvatskoj
Natječaj
Svake godine prorektori svih hrvatskih sveučilišta te predstavnici veleučilišta i visokih škola čine Stipendijsko
vijeće, tijelo koje od svih prijavljenih studenata odabire sto finalista. Predstavnici tvrtki – partnera čine stipendijsku
komisiju i imaju težak zadatak da od sto finalista odaberu najbolje studente koji će dobiti 40.000 kuna.
Važno je napomenuti da se stipendije raspodjeljuju prema kvotama koje se rade na osnovi veličine pojedinog
sveučilišta te broja prijavljenih studenata. Ova navedena izborna tijela moraju voditi računa da obuhvate što veći
raspon fakulteta.
Za izabrane top studente priređuje se i velika svečanost proglašenja dobitnika na kojoj uvijek sudjeluju hrvatski
predsjednik, premijer i članovi vlade te time daju veliku podršku ovoj plemenitoj akciji.
Natječaj za Top stipendiju počet će u ožujku 2012., a raspisuje ga tjednik Nacional.
Kontakti i informacije
www.topstipendija.net
[email protected]
Voditeljica projekta: Dubravko Peričić
62
63
64
65
66
Visoka škola za informacijske tehnologije
Stručni studij informacijskih tehnologija
O nama
Suvremeno poslovanje privrednih i poslovnih subjekata, organa uprave i udruženja
građana, nezamislivo je bez primjene računala i računalnih programa. Porastom
složenosti sklopovlja i programa povećava se ovisnost o ispravnom funkcioniranju
računalne opreme. Školovanje tijekom trogodišnjeg stručnog studija informacijskih
tehnologija studentima daje praktična stručna znanja, potrebna da se uz najveću
moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima.
Kroz izborne kolegije omogućena je specijalizacija u četiri područja:
·· Izrada korisničke programske podrške
·· obuhvaća poslove generiranja i testiranje dijelova programa korištenjem programskih prevoditelja i generatora aplikacija.
·· Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža
·· obuhvaća poslove u fazama instaliranja, uporabe i proširivanja računalne opreme i sistemske programske podrške, te poslove projektiranja računalne mreže po principima strukturnog kabliranja i radnih grupa, izvođenja i ispitivanja mreže, priključivanja mreže na Internet, te priključivanja pojedinih računala na mrežu.
·· Izrada baza podataka i izrada web stranica
·· obuhvaća poslove projektiranja, generiranja i testiranja dijelova baze podataka i sustava pristupa podacima korištenjem programa baze podataka i web skriptnih jezika s obradom kod korisnika ili na poslužiteljskom računalu.
·· projektiranje i korištenje informacijskih sustava
·· obuhvaća poslove razvojnog ciklusa informacijskog sustava korištenjem tehnika modeliranja sustava i CASE alata.
studij:
·· stručni studij informacijskih tehnologija
·· u trajanju od 3 godine - 180 ECTS
·· stječe se zvanje stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer
smjerovi i kompetencije:
·· programiranje: C, C++, C#, Java
·· računalni sustavi i mreže: sistem inženjer
·· baze podataka i web projektiranje: SQL, ASP.NET
·· informacijski sustavi: projektiranje i implementacija
uvjeti upisa:
·· završena četverogodišnja ili trogodišnja srednja škola
·· razredbeni postupak na temelju uspjeha srednje škole
·· redovni studenti upisuju 60 ECTS godišnje, izvanredni 40 ECTS godišnje
·· školarina se plaća prema broju upisanih ECTS, s popustom za jednokratno plaćanje
za priznate predmete sa prethodnog studija školarina se ne plaća
nakon studija:
·· zapošljavanje: u Hrvatskoj i u svijetu trajan je manjak kvalitetnih IT kadrova, plaće su iznad prosjeka
·· tudiranje: u pripremi je diplomski stručni specijalistički studij informacijskih tehnologija u trajanju od dvije godine i težine 120 ECTS.
Kontakti i informacije
Zagreb, Klaićeva 7, tel. 3764200
www.vsite.hr
tel. 3764200, [email protected]
67
Visoka škola za poslovanje
i upravljanje, s pravom javnosti
“BALTAZAR ADAM KRČELIĆ”
O nama
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti “BALTAZAR ADAM KRČELIĆ”
privatno je visoko učilište utemeljeno 2001. godine sa sjedištem u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23. Krajem 2008. godine osnovan je i s radom je započeo Dislocirani
stručni studij Visoke škole u Biogradu na Moru.
Svoj nastavni program Visoka škola zasniva na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije stručnoga visokog školstva, a studente obrazuje za poslovanje i upravljanje na izvršnoj razini i razini operativnog
menadžmenta. Pojedinačni programi sadrže znanstvenu osnovicu i detaljniji stručni
i praktični pristup kako bi studente osposobili ili pripremili za budući posao.
Specifičnost je ove Visoke škole modularni programski sustav koji omogućava izbor modula i predmeta
usmjerenih prema poslovanju i operativnom menadžmentu.
Aktivnosti škole obavljaju se u suvremenim, potpuno informatički opremljenim prostorima, ukupne površine
preko 2500 m2, a u školi studira više od 2500 redovitih i izvanrednih studenata.
Studijski programi
Visoka škola za sada posjeduje dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za organizaciju i izvođenje
stručnog studija Poslovanje i upravljanje kroz tri studijska usmjerenja:
·· Poslovna ekonomija i financije
·· Menadžment u kulturi
·· Menadžment uredskog poslovanja.
Svako studijsko usmjerenje traje 3 godine (6 semestara), a završetkom studija studenti stječu 180 ECTS bodova i
stručni naziv stručni/a prvostupnik/ca ekonomije (bacc. oec.).
Visoka škola također ima dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za organizaciju i izvođenje
specijalističkih diplomskih stručnih studija:
·· Projektni menadžment i
·· Komunikacijski menadžment.
Specijalistički studiji izvode se u trajanju od 2 godine (4 semestra), a završetkom studija studenti stječu još 120
ECTS bodova i stručne nazive stručni/a specijalist/ica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.) ili stručni/a
specijalist/ica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.).
Kontakti i informacije
Referada stručnog studija
01/3315-139, 01/3310-321, [email protected]
Referada specijalističkog studija
01/3315-522, 01/4001-023, [email protected]
www.vspu.hr
68
Za kakvoću i usklađenost nastavne djelatnosti sa zahtjevima
norme ISO 9001, Visokoj školi je
2.12.2009. godine dodijeljen certifikat ISO 9001:2008.
69
70
71
72
Zagrebačka škola ekonomije
i managementa
O nama
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM)
neprofitna je ustanova, privatna visoka škola koja već
osmu godinu uspješno djeluje u Zagrebu i Republici
Hrvatskoj. Programi su razvijeni po međunarodnim standardima AACSB-a i EQUIS-a, te u potpunosti usklađeni s
Bolonjskom deklaracijom. ZŠEM je jedina poslovna škola
u Hrvatskoj koja cijeli četverogodišnji studij izvodi na engleskom jeziku. Po završetku studija na ZŠEM-u, studenti
imaju mogućnost nastavka obrazovanja na diplomskim i
doktorskim studijima u Europi i SAD-u.
ZŠEM svojim studentima pruža podršku pri zapošljavanju u Hrvatskoj i inozemstvu te mogućnost međunarodne
razmjene na više od 90 sveučilišta širom svijeta. Studenti dodiplomskog studija koji tri godine provedu
studirajući na ZŠEM-u jednu godinu na Florida International University (FIU) dobivaju diplome obje institucije. Na
Diplomskom studiju studenti koji provedu jednu godinu studirajući na ZŠEM-u i jednu na FIU dobivaju također
diplome obje institucije.
Naziv studija
Trajanje
ECTS
bodovi
Stječe se naziv
Studij ekonomije i managementa
4 godine
240 ECTS
Stručni prvostupnik
Specijalistički diplomski stručni studij, MBA
program
1 godina
60 ECTS
Stručni specijalist poslovne
administracije
Specijalistički diplomski studij ekonomije
2 godine
120 ECTS
Stručni specijalist ekonomije
Program stipendiranja
Zaklada Ivana Hodak, http://www.ivanahodak-zaklada.org/
Tajnica Zaklade: Dubravka Bobinac, dipl.iur
Tel: +385 1 2354 241
E-mail: [email protected]
Kontakti i informacije
Zagrebačka škola ekonomije
i managemneta
Adresa: Jordanovac 110, Zagreb
Dekan: dr. sc. Đuro Njavro
www.zsem.hr, [email protected]
Studirajte na ZŠEM-u, provedite semestar na partnerskom sveučilištu u inozemstvu i pronađite željeno zaposlenje
nakon završetka studija! Osigurajte svoju
budućnost, studirajte na ZŠEM-u!
73
Zaklada Adris
O nama
Adris grupa je, kao jedna od vodećih hrvatskih kompanija po inovativnosti, kompetitivnosti i dobiti, 2007. g. osnovala Zakladu Adris, koja je
po raspoloživim sredstvima, različitosti programa i uključenosti vodećih
hrvatskih intelektualaca i znanstvenika u njezin rad, postala vodeća filantropska organizacija u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.
Vizija Zaklade je sudjelovanje u uspostavljanju društvene pravednosti, jednakih prilika te boljih uvjeta i kvalitete života hrvatskih građana i stvaranje
konkurentnog i društveno odgovornog hrvatskog gospodarstva, utemeljenog na znanju i inovativnosti.
Ciljevi rada Zaklade su promicanje i poticanje inovativnosti i kvalitete u
znanstvenom i umjetničkom radu, potpora nadarenim studentima i mladim
znanstvenicima, zaštita i promicanje hrvatske izvornosti i jačanje ekološke
svijesti te pomaganje najpotrebitijih u hrvatskom društvu.
Vrijednosti na kojima počiva Zaklada Adris su izvrsnost, inovativnost, znanje,
dobrota, pomaganje, odgovornost, tolerancija, otvorenost i transparentnost
rada.
Sredstva se usmjeravaju kroz četiri različita programa (Znanje i otkrića, Stvaralaštvo, Ekologija i baština te
Dobrota) isključivo putem javnog natječaja.
Za stipendije Zaklade Adris mogu se natjecati hrvatski državljani:
Učenici srednje škole, koji nisu stariji od 18 godina, i ako:
·· nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu
·· imaju prosjek ocjena 4,5 ili više
(za polaznike 1. razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od 5.-8. razreda osnovne škole i ocjene iz prvog
polugodišta)
Redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i ako:
·· nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu
·· nisu apsolventi ni maturanti
·· imaju prosjek ocjena na studiju 4,5 ili više (za 1. godinu preddiplomskog i prosjek ocjena srednje škole i ocjene do trenutka prijave, za 1. godinu diplomskog prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)
Polaznici poslijediplomskog studija, koji nisu stariji od 35 godina, i ako:
·· su na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) te na prethodnim godinama poslijediplomskog studija imali prosjek ocjena 4,5 ili više
·· uspješno se služe stručnom i znanstvenom literaturom na barem jednom svjetskom jeziku
·· sami plaćaju školarinu
Polaznici doktorskog studija, koji nisu stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dosadašnja izvrsnost na
studiju i u znanstvenostručnom radu i ako:
·· su upisali treću godinu studija
·· im je prihvaćena tema doktorske disertacije
Kontakti i informacije
Zaklada Adris
Avenue Center, Avenija Dubrovnik
16/9, Zagreb
www.adris.hr
74
Lidija Gedike
01 3783 622; [email protected]
Marica Kožarec
01 3713 740; [email protected]
75
76
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
5 944 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content