close

Enter

Log in using OpenID

* NOTE - Chronos doo

embedDownload
CURRICULUM VITAE
LIČNE INFORMACIJE
Ime
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Nacionalnost
Datum rođenja
SANELA AGAČEVIĆ
ZACARINA 8/P, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
00387 32 442 750
61 794 864
00387 32 442 751
[email protected]
Bošnjak
01.07.1970.
RADNO ISKUSTVO
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
NOVEMBAR 1995 – APRIL 1998
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ZE-DO Kantona
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
M AJ 1998 – M AJ 2004
Društvo za ekonomske usluge i promet CHRONOS doo Zenica
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
JUNI 2004 – M AJ 2007
Društvo za reviziju AREAS doo Zenica
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
JUNI 2007 – DECEMBAR 2011
REVICON doo Sarajevo
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Vrsta posla - sektor
• Funkcija koju obavljate
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
JANUAR 2012 – DANAS
CHRONOS doo Zenica
Strana 1 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
Glavni logističar
Distribucija humanitarne pomoći u saradnji sa Općinom Zenica
Direktor
Organizovanje i rukovođenje u pružanju konsultantskih usluga iz oblasti računovodstva, poreza
i finansija za mala i srednja preduzeća.
Direktor i glavni revizor
Organizovanje i rukovođenje u pružanju usluga revizije.
Poslovni savjetnik
Usmene i pismene konsultacije, priprema tekstova za časopis Porezni savjetnik, priprema
materijala i prezentacija za seminare KPE, predavač na seminarima KPE, priprema materijala i
prezentacija na međunarodnim simpozijima, predavač na međunarodnim simpozijima.
Menadžer
Organizovanje računovodstvene funkcije u MSP, vođenje poslovanja, organizacija I vođenje
edukacija iz osnova knjigovodstva I računovodstva.
SPECIFIČNA ISKUSTVA
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
AVGUST – OKTOBAR 2003
Međunarodna organizacija CHF
Konsultant
Podrška u projektu sa Asocijacijom privrednika / poslodavaca, pomoć u rješavanju
računovodstvenih i poreznih pitanja u Udruženjima poslodavaca / privrednika Srednje Bosne.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
DECEMBAR 2003
Udruženje računovođa i revizora ZE-DO Kantona
Predavač
Obuka iz oblasti računovodstva.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
DECEMBAR 2004 – M ART 2005
CARE INTERNATIONAL
Konsultant
Ustroj unutrašnje organizacije, restruktuiranje finansiranja i izrada biznis plana za dva pravna
lica proizvođačke djelatnosti. Projekat: Razvoj kapaciteta MSP.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
APRIL - M AJ 2005
SEED Bosna i Hercegovina
Konsultant
Financijska analiza četiri maloprodajna objekta KLAS dd Sarajevo, izrada financijskog plana za
posmatrane objekte i davanje prijedloga unapređenja sistema izvještavanja.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
JUNI - JULI 2005
UNDP Bosna i Hercegovina
Predavač
Treninzi na temu “Financijski menadžment” održani u gradovima Maglaj i Jajce. Program
SUTRA II – Jačanje lokalnih kapaciteta.
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
DECEMBAR 2005
BH Telecom, Direkcija Zenica
Predavač
Treninzi na temu “Uvođenje sistema PDV-a”
• Datum (od – do)
• Ime i adresa poslodavca
• Pozicija
• Glavne aktivnosti i odgovornosti
FEBRUAR 2007
SERDA – LESPnet
Predavač
Treninzi na temu “Uspješno vođenje finansija preduzeća” za mentore Biznis cenatara u Regiji
Istočna Bosna (Rogatica).
OBRAZOVANJE I TRENINZI
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
Strana 2 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
1989 – 1995
Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
Smjer – Marketing, Odsjek – Poslovna ekonomija
Diplomirani ekonomista
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
1997 – 1998
Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
2002
Privredna komora FBiH i Revicon doo Sarajevo
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
2003 – 2004
Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
2011
LESPnet – Udruženje poslovnih savjetnika u BiH
• Datum (od – do)
• Ime i tip organzacija koja je
obezbijedila obuku
• Pokrivene teme / profesionalne
vještine
• Zvanje koje ste stekli
2009 – 2011
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Postdiplomski studij
Računovodstvo
Samostalni računovođa
Provođenje stečajnog i livkidacionog postupka u pravnim licima
Stečajni i likvidacioni upravitelj
Računovodstvo i reviziju
Ovlašteni revizor
Benchmarking
Licencirani benchmarking consultant
Računovodstveni i revizijski menadžment
Izrada magistarskog rada u toku
LIČNA ZNANJA
I VJEŠTINE
MATERNJI JEZIK
BOSANSKI
DRUGI JEZICI
• Čitanje
• Pisanje
• Konverzacija
ORGANIZACIONA
ZNANJA
I VJEŠTINE
Strana 3 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
ENGLESKI
SREDNJI
SREDNJI
SREDNJI
TIMSKI RAD, POTREBAN PRILIKOM ORGANIZOVANJA SEMINARA I PRIPREME MATERIJALA, OSMIŠLJAVANJA
PREZENTACIJA I PRIPREME ZAJEDNIČKOG RADA SA KLIJENTIMA.
TEHNIČKA
ZNANJA
KORIŠTENJE MS OFFICE-A, INTERNETA.
I VEŠTINE
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
I DRUGIM TIJELIMA
VOZAČKA DOZVOLA
PRILOZI
ČLAN SAVEZA RAČUNOVOĐA I REVIZORA FBIH
ČLAN LESPNET UDRUŽENJA POSLOVNIH SAVJETNIKA BIH
ČLAN MREŽE TRENERA BIH
B kategorije (aktivno)
SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA
Objavljeni radovi u stručnim časopisima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
„Detaširani“ radnici u svjetlu doprinosa i PDV-a, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne Finansije, broj
4/2013
Dnevnice i troškovi službenog puta, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne finansije, broj 3/2013
Pokloni poslovnim partnerima i zaposlenicima – Reprezentacija ili …?, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I
poslovne Finansije, broj 2/2013
Zajednički poduhvati, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne finansije, broj 1/2013
PDV aspekt ulaganja u tuđe nekretnine, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne Finansije, broj
12/2012
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standard (IASB) – Priznavanje prihoda, FEB dd Sarajevo,
časopis Računovodstvo I poslovne finansije, broj 11/2012
Kratki pregled osnovnih karakteristika oporezivanja dohotka u FBiH, RS I DB, FEB dd Sarajevo, časopis
Računovodstvo I poslovne Finansije, broj 10/2012
Štetna porezna konkurencija u Evropskoj uniji, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne Finansije, broj
9/2012
Evidentiranje gotovih proizvoda u prodavnici, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne finansije, broj 78/2012
Obavljanje više različitih djelatnosti u jednom objektu (Ugostiteljstvo, trgovina i internet usluge), FEB dd Sarajevo,
časopis Računovodstvo I poslovne finansije, broj 6/2012
POTICAJI U POLJOPRIVREDI, Prihod ili odloženi prihod?, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne
Finansije, broj 05/2012
Novosti iz međunarodne profesije – MRS I MSFI u fokusu, FEB dd Sarajevo, časopis Računovodstvo I poslovne
Finansije, broj 4/2012
Samostalni poduzetnici – specifičnosti vođenja I zaključivanja poslovnih knjiga, FEB dd Sarajevo, časopis
Računovodstvo I poslovne finansije, broj 3/2012
Trgovina putem internet, FEB doo Sarajevo, časopis računovodstvo i poslovne finansije, broj 2/2012
Pekarska djelatnost: posebne evidencije i računovodstvo, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
12/2011
Trgovačka knjiga: Stvarna ili izvedena obaveza?, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/2011
Sličnosti i razlike u oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada u BiH, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 07-08/2011
Evidentiranje proizvodnje po planskim cijenama, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 06/2011
Računovodstvo poljoprivrede, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 05/2011
Međunarodne računovodstvene organizacije, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 03/2011
Karakteristike međunarodnog platnog prometa u EU, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 03/2011
Strana 4 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
22. Računovodstvo proizvodnje u svjetlu novog kontnog okvira i novog koncepta Bilansa uspjeha, Revicon doo
Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/2011
23. MRS i MSFI u fokusu - rezime 2010. Godine, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/2011
24. Darivanja i pokloni, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 01/2011
25. Računovodstvo zajedničkih poduhvata (Joint Venture), Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
12/2010
26. Komparacija podzakonskih akata o deviznom poslovanju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 11/2010
27. Svjetski kongres računovođa 2010. Godine, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 11/2010
28. Novi zakon o deviznom poslovanju - entitetska harmonizacija, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
10/2010
29. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Aktivnosti IASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 10/2010
30. Računovodstvo ulaganja u druga pravna lica, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/2010
31. Novosti u primjeni MRS/MSFI, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/2010
32. Povrat robe domaćem dobavljaču - porezni i računovodstveni aspekt, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 07-08/2010
33. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Aktuelni projekti IASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 0708/2010
34. Mala i srednja preduzeća u Evropi: Evropska SME sedmica, workshop i druge aktivnosti, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 07-08/2010
35. Prevare u sistemu PDV-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 06/2010
36. Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 05/2010
37. Sažetak IFRIC-a 19 i usvajanje IFRIC-a 12 od strane EU, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
05/2010
38. Ugostiteljska djelatnost - evidencije i računovodstveni aspekt, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
04/2010
39. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Rasprave o izmjenama IFRIC-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik,
broj 04/2010
40. Raspored dobit društava sa ograničenom odgovornošću, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
03/10
41. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB-a i FASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
03/10
42. Zahtjevi novog Zakona o računovodstvu i reviziji - interni akti i knjigovodstvena dokumentacija, Revicon doo
Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/10
43. Zajednička razmatranja IASB-a i FASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/10
44. Troškovi rezervisanja - računovodstveni i porezni aspekt, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
01/10
45. Novosti u primjeni MRS/MSFI: „Fer vrijednost - tehnike vrednovanja“, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 01/10
46. Priznati i odloženi prihodi na dan bilansa, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 12/09
47. Neposlušni u sistemu indirektnog oporezivanja - porezna disciplina, prekršaji, kazne, Revicon doo Sarajevo, časopis
Porezni savjetnik, broj 12/09
48. Novčane pozajmice od fizičkih lica – porezni i računovodstveni tretman, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 11/09
49. Aktivnosti IASB-a: Nacrt novog MSFI „Fer vrijednost“, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 11/09
50. „Preregistracija” samostalne radnje u privredno društvo, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 10/09
51. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Kreditni rizik pri mjerenju obaveze, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik,
broj 10/09
52. Porezni aspekti likvidacije d.o.o., Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/09
53. Novosti u primjeni MRS/MSFI: IFRIC 11 i 12, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/09
54. Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti – RS vs FBiH, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
07-08/09
55. Primjena MRS/MSFI: IFRIC 14,16,18, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 07-08/09
56. Novosti u primjeni MRS/MSFI:IFRIC 13, 15 i 17, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 06/09
57. Prestanak poslovanja samostalnog poduzetnika u toku godine, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik,
broj 05/09
58. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 05/09
59. Slobodna zanimanja, obrti i druge samostalne djelatnosti, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
04/09
60. Aktualnosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 04/09
61. Odložene stavke poreza na dobit u bilansu stanja, bilansu uspjeha i poreskom bilansu, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 03/09
Strana 5 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
62. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 03/09
63. Samostalni poduzetnici u sistemu poreza na dohodak, Porezni savjetnik, Revicon, broj 02/09
64. Aktualnosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, Revicon doo
Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/09
65. Promet automobilima – III dio: Poseban postupak oporezivanja kod prodaje rabljenih vozila, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 01/09
66. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 01/09
67. Motorna vozila - porezni i računovodstveni tretman” II dio: „Održavanje vlastitih motornih vozila”, Revicon doo
Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 12/08
68. Aktualnosti u primjeni MRS/MSF: Odluke IASB, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 12/08
69. Promet motornim vozilima - poreski i računovodstveni tretman, I dio: „Nabavka vozila kao trgovačke robe i stalnog
sredstva”, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 11/08
70. Obračun doprinosa za samostalne djelatnosti od 01. 01. 2009., Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik,
broj 10/08
71. Novosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 10/08
72. MSFI 6 - Istraživanje i procjena mineralnih resursa, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/08
73. Aktualnosti u primjeni MRS/MSFI: Odluke IASB, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/08
74. Konzervativno vs kreativno računovodstvo, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 07-08/08
75. PDV tretman usluga popravki i servisa, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 06/08
76. Nabavna vrijednost vs cijena koštanja u kontekstu MRS 2 – Zalihe, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 05/08
77. Prodaja rabljenih vozila po posebnom PDV postupku, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 04/08
78. Vozila u sistemu PDV-a: „Porezni rally”, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 03/08
79. Odvojeno priznavanje zemljišta i nekretnina - računovodstveni i porezni aspekt, Revicon doo Sarajevo, časopis
Porezni savjetnik, broj 02/08
80. Godišnje prijave poreza na dobit od samostalne djelatnosti, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
01/08
81. Novi stav UINO o isporukama u garantnom roku, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 12/07
82. Komisiona prodaja i posredovanje u prodaji, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 11/07
83. Ispravke grešaka na kontima kupaca i dobavljača, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/07
84. Računovodstveni tretman obaveznih izdvajanja za prostu i proširenu reprodukciju šuma, Revicon doo Sarajevo,
časopis Porezni savjetnik, broj 09/07
85. Povrat carine i PDV-a prilikom povrata uvezene robe, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 0708/07
86. Avansi u sistemu PDV-a – mnoštvo (ne)opravdanih dilema, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
06/07
87. U novu godinu s novim kontnim planom, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 01/07
88. Nedovršene usluge na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj
11/06
89. Prodaja pre-paid kartica, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/06
90. Proizvodna djelatnost u svijetlu MRS/MSFI, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 07-08/06
91. Promet automobilima u sistemu PDV-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 04/06
92. Diplomatske i međunarodne organizacije, Međunarodni ugovori, IFOR i Nato u sistemu PDV-a, Revicon doo
Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 03/06
93. Način formiranja cijena računovodstvenih i drugih srodnih usluga, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik,
broj 2/06
94. “Bau” firme u sistemu PDV-a, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 01/06
95. Računovođa jučer, danas, sutra, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 11/04
96. Stav na četiri točka - Otkup, dorada i daljnja prodaja upotrebljavanih vozila, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 07-08/04
97. Proizvodnja i promet namještaja: porezni i računovodstveni aspekt, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni
savjetnik, broj 06/04
98. Mišljenja, stavovi, tumačenja Porezne uprave, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 04/04
99. Promet lijekovima i pomoćnim ljekovitim sredstvima, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 10/03
100. Popusti na cijene u praksi, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 09/03
101. Općinske administrativne takse, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/03
102. Automobili u fiskalnom lavirintu, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 12/02
103. Popravka i servis - usluga specifične strukture, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 10/02
104. Trgovina antikvitetima, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 07-08/02
105. Specifični oblici prometa motornih vozila, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 04/02
106. Pribavljanje finansijskih sredstava, Revicon doo Sarajevo, časopis Porezni savjetnik, broj 02/02
Strana 6 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
107. Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova u sistemu PDV-a, Privredna štampa Sarajevo, Časopis ZIPS broj 1073
108. Obrt – računovodstveni i porezni aspekt, Privredna štampa Sarajevo, Časopis ZIPS broj 1054
109. Računovodstveni tretman korištenja proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe, Privredna štampa, časopis ZIPS
broj 1058
110. Korištenje roba, proizvoda i usluga za vlastite potrebe, FEB doo Sarajevo, časopis Računovodstvo i finansije
111. Nagradne igre procedure organizovanja, računovodstveni i porezni tretman, FEB doo Sarajevo, časopis
Računovodstvo i finansije
112. Općinski takseni sistem – karakteristike i računovodstveni tretman, FEB doo Sarajevo, časopis Računovodstvo i
finansije
113. Uzgoj peradi sa računovodstvenog aspekta, FEB doo Sarajevo, časopis Računovodstvo i finansije
114. Potrošačke kartice – porezni i računovodstveni tretman, FEB doo Sarajevo, časopis Računovodstvo i finansije
115. Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija, FEB doo Sarajevo, časopis Računovodstvo i finansije
Objavljeni radovi u Zbornicima sa stručnih simpozija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Analiza porezne konkurentnosti BiH, sa osvrtom na Republiku Hrvatsku I Republiku Srbiju, FEB dd Sarajevo, XV
Međunarodni simpozij “Finansijski system I ekonomski razvoj”, Neum 2012
Kuda idu direktni porezi u BiH: harmonizacija i/ili takmičenje?, Revicon doo Sarajevo, XII Međunarodni simpozij
„Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja“, Neum 2011.
Analiza financijskog izvještaja malih i srednjih preduzeća: „Potrebe, koristi i perspektive“, Revicon doo Sarajevo, XII
Međunarodni simpozij „Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja“, Neum 2011.
Proizvodnja i trgovina u poreznom sistemu BiH: „Aspekti primjene propisa o PDV-u i porezu na dobit“, Revicon doo
Sarajevo, XI Međunarodni simpozij „Evropski put u BiH u funkciji razvoja“, Neum 2010.
Standardizacija kao instrument harmonizacije računovodstva, Revicon doo Sarajevo, XI Međunarodni simpozij
„Evropski put u BiH u funkciji razvoja“, Neum 2010.
Sadržaj financijskih izvještaja i mogućnosti optimalizacije, Revicon doo Sarajevo, X Međunarodni simpozij „Evropski
put u BiH u uvjetima ekonomske krize“, Neum 2009.
Stvarno stanje i dometi primjene MRS/MSFI u domaćoj računovodstvenoj praksi, Revicon doo Sarajevo, IX
Međunarodni simpozij „Konkurentnost i evropski put BiH“, Neum 2008.
Početna iskustva u primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Revicon doo Sarajevo, VIII Međunarodni
simpozij „Reforme u BiH put ka evropskim integracijama“, Neum 2007.
Predavač i autor tema na seminarima Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa I revizora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Porezni bilans I primjena Zakona o porezu na dobit, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, mart 2013
Izrada godišnjeg obračuna za 2012. Godinu, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, januar 2013
Predbilansne radnje, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, decembar 2012
Praktična primjena poreznih propisa u FBiH, RS I DB, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, novembar 2012
Priprema I izrada šestomjesečnog obračuna, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, juni 2012
Računovodstvo poljoprivrede I primjena MSFI za MSS u BiH, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, maj 2012
Porezni bilans I primjena zakona o porezu na dobit, FEB dd Sarajevo, Edukacija za KPE, mart 2012
Računovodstvo proizvodnje, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, septembar 2011.
Priprema šestomjesečnog obračuna, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, juni 2011.
Analiza finansijskih izvještaja u funkciji upravljanja, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, april 2011.
Izrada godišnjeg obračuna za 2010., Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, januar 2011.
Pripreme za godišnji obračun, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, decembar 2010.
Međunarodni standardi vrednovanja, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, novembar 2010.
Računovodstvo kredita, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, oktobar 2010.
Pripreme za polugodišnji obračun, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, juni 2010.
Primjeri pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, financijskom i blagajničkom poslovanju i
formiranju cijena, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, april 2010.
Porezne prijave za 2009. godinu, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, februar 2010.
Pripreme za porezne prijave za 2009. godinu, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, januar 2010.
Pripreme za godišnji obračun i nove porezne prijave za 2009. godinu, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE,
decembar 2009.
Popusti i rabati u veleprodaji i maloprodaji, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, oktobar 2009.
Primjena MRS I MSFI u uslovima krize, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, septembar 2009.
Pripreme za polugodišnji obračun, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, juni 2009.
Porez na dobit za 2008. i primjena MRS 12 , Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, mart 2009.
Izrada godišnjeg obračuna i porezne prijave, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, januar 2009.
Strana 7 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
25. Pripreme za godišnji obračun, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, decembar 2008.
26. Novi sistem plaća, poreza i doprinosa od 01.01.2009. godine, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, novembar
2008.
27. Pripreme za polugodišnji obračun, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, juni 2008.
28. Upotreba dobara i usluga u vlastite poslovne svrhe, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, april 2008.
29. MRS 12 – Porez na dobit u kontekstu novog Zakona o porezu na dobit, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE,
mart 2008.
30. Računovodstvo troškova, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, oktobar 2007.
31. Primjena MRS 4 – Poljoprivreda, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, septembar 2007.
32. Vremenska razgraničenja sa spekta primjene MRS I MSFI, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, septembar
2007.
33. Uvod u troškovno računovodstvo, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, april 2007.
34. Organizacija računovodstvene funkcije, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, april 2007.
35. Primjena MRS 11 - Ugovori o izgradnji, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, mart 2007.
36. Primjena MRS 18 – Prihod, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, novembar 2006.
37. Primjena MRS 31 – Udjeli u zajedničkim poduhvatima, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE, oktobar 2006.
38. Zalihe kroz ciklus nabavke, prerade i prodaje, u svjetlu MRS/MSFI, Revicon doo Sarajevo, Edukacija za KPE,
septembar 2006.
Strana 8 - Curriculum vitae of
Sanela Agačević
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content