close

Enter

Log in using OpenID

2.tender 25 09 predmjer i predracun

embedDownload
Naziv ponuñača:
PREDMJER GRAðEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
OBJEKAT: ADMINISTRATIVNI - POSLOVNI OBJEKAT
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
I PRIPREMNI RADOVI
1. Demontaža polomljenih kliznih vrata u prizemlju
dimenzija 2,6 x 2,05 m, sa odvozom na gradsku deponiju
udaljenosti do 5 km.
kom.
1.00 x
=
2. Demontaža polomljenih ulaznih vrata u prizemlju
dimenzija 1,01 x 2,05m, sa odvozom na gradsku deponiju
udaljenosti do 5 km.
kom.
2.00 x
=
3. Pažljiva demontaža zdravih vrata na spratu radi kasnije
ugradnje takoñe na spratu dimenzija 0,91 x 2,05 cm.Ista
se ponovo ugrañuju, jer su dobro očuvana i da nebi bilo
razlike sa ostalim vratima. Obračun po komadu
demontiranih vrata.
kom.
2.00 x
=
4. Demontaža šaltera za izdavanje hrane u prizemlju
dimenzija 0,6 x 0,4 cm, sa odvozom na gradsku deponiju
udaljenosti do 5 km. Obračun po komadu.
kom.
1.00 x
=
5. Rušenje zida d=12 cm od postojećeg šanka površine 5,2
m2, sa uklanjanjem ploče šanka i drvenih dekorativnih
elemenata, kao i retro pulta šanka dužine 3,9m. Sav
materijal potrebno odvest na gradsku deponiju udaljenosti
do 5 km.
paušal.
1.00 x
=
6. Demontaža drvenog zida izmeñu kuhinje i kotlarnice, sa
demontažom postojećih vrata. Površina zida sa vratima 6
m2 u prizemlju, sa odvozom na gradsku deponiju
udaljenosti do 5 km.
paušal.
1.00 x
=
7. Rušenje kamina-roštilja u prizemlju , sa odvozom na
gradsku deponiju udaljenosti do 5 km.
paušal.
1.00 x
=
kom.
2.00 x
=
8. Probijanje zida od giter bloka sa preciznim šlicanjem i
otvaranjem vrata zidarske mjere 0,91 x 2,05, u prizemlju
i na spratu, sa odvozom na gradsku deponiju udaljenosti
do 5 km. Obračun se vrši po komadu otvorenih šupljina.
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
9. Rušenje pregradnog zida na spratu d= 12 cm, površine
4,00 m² , sa odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do
5 km.
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
m²
4.00 x
=
m²
18.83 x
=
11. Skidanje postojećih sanitarija u prizemlju M+Ž WC, sa
predprostorom i na spratu WC, koji ima i pisoar, skidanje
postojećih keramičkih pločica površine 91,36 m²,sa
odvozom materijala na gradsku deponiju do 5 km.
paušal.
1.00 x
=
12. Demontaža postojećih instalacija vodovodnih i
kanalizacionih, u opianim sanitarnim čvorovima u tački
11. ovih radova. Otpadni materijal potrebno odvesti na
gradsku deponiju do 5 km. Obračun paušalno po
sanitarnoj kabini.
paušal.
1.00 x
=
13. Demontaža postojećeg pokrivača na objektu, trapezasti
aluminijumski lim, ukupne površine 127 m², sa
deponovanjem istog na mjestu koje odredi investitor.
Prilikom demontaže voditi računa da se isti što bolje
sačuva. Obračun se vrši po m2 demontirane površine
lima. U cijenu uračunato demontiranje lajsni uvala,
postrešnice i dr.
m²
127.00 x
=
m3
11.30 x
=
10. Rušenje horizontalne ab ploče na tlu u postojećim
prostorijama kuhinje i kotlarnice, površine 18,83 m2,
prosječne debljine 8 cm, sa odvozom na gradsku
deponiju udaljenosti do 5 km.
Ukupno pripremni radovi:
II ZEMLJANI RADOVI
1. Ručni iskop zemlje III i IV kategorije u prostorijama
kuhinje i kotlarnice. Iskop vršiti po projektu, sa
uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim
odstupanjem 5%.
U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno
razupiranje iskopa, i eventualno kampadnim nalivanjem
betona MB25 ispod spoljnje temeljne trake, a sve u skladu
i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu
vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala
u samoniklom stanju.
- količina iskopa 18.83 x 0,60
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
3. Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog
sloja šljunka ispod podne ploče. Nabijanje tampona vršiti
do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste
o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.
Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.
-ispod podne ploče prizemlja d=10cm: 18.83 x 0,1
m
3
1.90 x
=
4. Odvoz viška materijala iz iskopa ( ukoliko se ne može
koristiti za nasip ) na gradsku deponiju,na daljinu do 5
km. Pozicija obuhvata utovar,odvoz,istovar i grubo
planiranje na mjestu istovara.Obračun po m3 odvezenog
materijala u samoniklom stanju.
m3
11.30 x
=
Ukupno zemljani radovi:
III BETONSKI I AB RADOVI
Opšti uslovi
a. Beton
Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju uključujući i armaturu mora biti odgovarajućeg kvaliteta u pogledu
postojećh propisa JUS-a i Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton.Pri betoniranju
jedne cjelovite odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu betona.Izvoñač je
dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema pravilniku o tehničkim mjerama bez posebne naplate.Šljunak
mora imati granulometrijski sastav bez organskih primjesa.Kvalitet agregata mora odgovarati propisima
Pravilnika o tehničkim propisima i uslovima za beton i armirani beton.Beton se mora miješati mašinski i to za
sve betonske i armiranobetonske konstrukcije.Ručno je dozvoljeno miješati jedino male količine
nekonstruktivnih djelova na objektu.Marke betona odreñuju se prema proračunu a u saglasnosti Pravilnika o
tehničkim propisima iza beton i armirani beton.Nabijati beton u slojevima od cca 15cm, a prekide slojeva vršiti
stepenasto.Prekid pri betoniranju ploča,greda itd. vršiti po Propisima odnosno prema uputstvu statičara i
ubilježiti u grañ.dnevnik.
b. Oplata
Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata,istu treba na vrijeme postaviti i to tačno po planu
oplate.Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u konstrukciji.Oplatu
koju je potrebno podupirati,podupirače postaviti po propisima.Isto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu
skelu sa prilazima.Skidanje oplate vršiti pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije , naročito kod rubova
stubova i greda i udubljenja.Glatku oplatu koristiti kod posebnih djelova konstrukcije koji se ne obrañuju i običnu
oplatu kod zidova i djelova greda koji se malterišu.Svu oplatu izvesti tačno prema detaljima, nacrtima i uputstvu
Projektanta.Graña za izradu oplate mora odgovarati propisima JUS-a.
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
c. Zaštita
Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti, isprati, a
potom betonirati.Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i temperaturnih uticaja..Za
vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja, a zimi ga
zaštititi od smrzavanja.Sve eventualne ispucane i deformisane djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez
naknadne naplate.Kod betoniranja komplikovanih i statički važnih konstrukcija treba prethodno pozvati statičara
da pregleda armaturu.Nadzorni organ ima pravo izvršiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na
ispitivanje.U ovom slučaju za pozitivni nalaz troškove snosi Investitor.Svi napukli i oštećeni elementi mogu po
nalogu Nadzornog organa biti uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi.
1. Betoniranje armirano betonskih temeljnih zidova
debljine d=20 cm u jednostranoj oplati.Betoniranje izvesti
betonom MB30.Beton spravljati i ugrañivati po važećim
tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i
opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrañenog betona.
m³
0.84 x
=
m2
1.59 x
=
m2
18.83 x
=
2. Betoniranje armirano betonskie ploče malih površina
(zatvaranje postojećih otvora (meñuspratnih
tavanice).Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona
MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom
skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u
svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz
projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Beton spravljati i ugrañivati prema tehničkim propisima
za beton i armirani beton.
Obračun po m2 ploče sa uračunatom oplatom.
d=13cm
3. Betoniranje lake betonskie ploče (ploca na tlu), kao i sloja
armirano betonske ploce iznad hidroizolacije.Cijenom po
jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja,
vibriranje i njegovanje betona MB15 i MB30. Betoniranje
izvoditi u potrebnoj oplati , a u svemu prema projektu.U
jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata,
transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim
opisom za ovu vrstu radova.
d=8cm
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
4. Betoniranje zaštite hidro-izolacije perlit betonom u sloju
debljine 5cm u prizemlju.Završna obrada treba da je
ravna kako bi se obezbijedila kvalitetna podloga za izradu
cementne košuljice.
Obračun po m² urañene podloge.
m2
18.83 x
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
=
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi:
IV ARMIRAČKI RADOVI
Opšti uslovi
Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se
podrazumijeva:ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i
savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom
na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon.Armatura
spremna za postavljanje mora biti čista bez rñe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se
posebno.Obračun po 1kg ugrañene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta.
1. Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje,
razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža,
vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj
dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno
planu armature i obezbjeñenje t.j. zaštitu do betoniranja
cjelokupne armature.
Obračun po kg ugrañene armature
RA 400/500
MA 500/560
kg
kg
60.00 x
80.00 x
=
=
Ukupno armirački radovi:
V ZIDARSKI RADOVI
Opšti uslovi
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način izvoñenja tokom
gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom.Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala
označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a.Pijesak mora biti čist bez
organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svježe zidove
treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskihh nepogoda.Malterisanje zidova vršiti u
pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja , opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge
udubljene kako bi malter bolje prionuo za zid.Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one
prethodno moraju dobro očišćene i naprskane cementnim mlijekom.Sve omalterisane površine moraju biti ravne
i glatke - bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne.Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak.
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
1. Zidanje zidova blok opekom u produžnom malteru 1:3:9
Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po
jed.mjere obuhvaćen je sav potreban alat,rad,transport,
materijal i izrada skele.
Obračun po m³ ozidanog zida
- zid d=20cm
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
m³
3.80 x
=
Obračun po m² urañenog zida, a cijena obuhvata sav rad i
materijal po opisu računajući i potrebnu pokretnu skelu.
m2
5.76 x
=
3. Malterisanje unutrašnjih zidnih površina (od blok opeke i
betona), kao i površina greda i stubova produžnim
malterom 1:2:6 u dva sloja sa finim perdašenjem
površina.
Prije malterisanja sve površine prskati cementnim
mlijekom.
Malterisanje raditi nakon polaganja grubih instalacija.
Obračun po m² omalterisane površine,a cijena obuhvata
sav rad i materijal po opisu računajući i potrebnu
pokretnu skelu.
- zidovi
m2
17.08 x
=
m2
18.83 x
=
m2
18.83 x
=
2. Zidanje pregradnih zidova blok opekom debljine 12 cm u
produžnom malteru 1:3:9, sa pravilnim preklopima.
Po cijeloj dužini zida u visini nadvratnika uraditi
armirano-betonske serklaže 12 x 20 cm od betona MB20
sa konstruktivnom armaturom i potrebnom oplatom, što
je obračunato u površini zida i posebno se ne obračunava.
4. Izrada cementnog estriha d= 3-5cm armiranog žičanim
pletivom kao podloga za podove. Gornju površinu
perdašiti kako bi se dobila ravna površina.Cijena
obuhvata sav rad i materijal po opisu.
Obračun po m².
Ukupno zidarski radovi:
VI IZOLATERSKI RADOVI
1. Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova na tlu u
suterenu tipa Kondor 4-varen sa preklopima sa
prethodnim premazom bitulitom.
Hidro izolaciju podići uz zidove za 5 do 6 cm. Obračun
po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u
cijenu).Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
- suteren
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
2. Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova u mokrim
čvorovima u sledećim slojevima odozdo nagore:
- bitulit + poliazbestol + staklena mrežica
- poliazbestol + staklena mrežica
- poliazbestol
Hidro izolaciju podići uz zidove za 5 do 6 cm. Obračun
po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u
cijenu).Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
2
5.86 x
=
m2
75.58 x
=
m
3. Nabavka i ugradnja termičke izolacije od presovanog
tervola d=8cm, postropnim drvenimgredama iynad sprata
objekta kako je to definisano u projektu. Cijena obuhvata
sav rad i materijal po opisu.
Obračun po m² obloge.
Ukupno izolaterski radovi:
VII TESARSKI RADOVI
Opšti uslovi
Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta.Graña za krov mora biti odgovarajućeg kvaliteta u
skladu sa postojećim propisima i JUS-om.Treba da je zdrava i suva.Konstrukciju raditi od zdrave čamove
grañe.Kompletnu konstrukciju zaštititi premazom protiv štetočina i protiv požarnim premazom u skladu sa
propisima.
1. Izrada drvene krovne podkonstrukcije na krovnoj
konstrukciji, kao osnov za postavljanje aluminijumskog
trapezastog lima.Podkonstrukcija se montira u jednom
smjeru, horiyontalno na rasponu 50 cm.
Obračun po m² horizontalne projekcije krovne površi , a
cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze
za inpregnaciju.
m2
127.00 x
=
Ukupno tesarski radovi:
VIII
POKRIVAČKI RADOVI
Opšti uslovi
Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrañena tako da pokrivač naliježe cijelom svojom
površinom bez gibanja.Grebeni i sljemena moraju biti izrañeni ravno i bez talasa.Obračun se vrši po m² stvarno
pokrivene površine. Materijal koji se koristi za pokrivanje mora zadovoljavati tehičke karakteristike propisane
standardima za ovu vrstu radova.
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
1. Pokrivanje krova trapezatim aluminijumskim limom u
svemu prema detaljima iz projekta i prema uputstvu
proizvoñača.
Tip po izboru projektanta.
Ugradnja se vrši na pripremljenoj podkonstrukciji
Obračun po m² pokrivene površine - računato u nagibu.
m
2
127.00 x
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
=
Ukupno pokrivački radovi:
IX
LIMARSKI RADOVI
Opšti uslovi
Prije početka limarskih radova svi prethodni grañevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi
odvijali u normalnim uslovima.Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog
lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom.Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao
i lim.Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona i
maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odreñenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava
posebno.Nitovanje i lemljenje vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost.Sve
opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm.Širine
pokrivke do 50cm nitovati i letovati.Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti
uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm.Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini
zida.Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm.Sve sastave
kod visećih i ležećih oluka kao i odvodnih olučnih cijevi nitovati i lemiti.
1. Izrada horizontalnih oluka ,od aluminijumskog
plastificiranog lima lima d=0,68mm dimenzija prema
projektu, razvijene širine 40 cm.
Obračun po m' ugrañenog oluka komplet sa nosačima.
Cijena obuhvata sav rad i materijal.
m'
20.60 x
=
2. Izrada olučnih vertikala kvadratnog presjeka 10 x 10 cm
od al plastificiranog lima d=0,68mm, sa izradom
obujmica za pričvršćivanje na zid.
Obračun po m' ugrañenog oluka komplet sa nosačima.
Cijena obuhvata sav rad i materijal.
m'
18.40 x
=
3. Izrada opšivki i uvala na spoju krovnih povrsi od al lima
d=0,68mm, razvijene širine 33 cm,
Obračun po m' ugrañene opšivke.
Cijena obuhvata sav rad i materijal.
m'
15.50 x
=
Ukupno limarski radovi:
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
X
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
STOLARSKI RADOVI
Opšti uslovi
Nabavka i ugradnja punih unutrašnjih vrata u svemu prema opisu i šemama stolarije iz projekta.Ram krila vrata
je čamovi,ispuna kartonsko saće a sve obloženo medijapanom d=6mm,obostrano furnirano hrastovim
furnirom.Završna obrada stoka je poliuretanski pokrivni lak, nivo sjaja 60%. Ton i boja po izboru projektanta.
Zavrsna obrada krila je bajc i natur lak u tonu po izboru projektanta. Na spoju stoka i zida postaviti dek lajsne od
medijapana sa zavrsnom obradom poliuretanskim pokrivnim lakom u skladu sa odabranom bojom stoka. Vrata
opremiti kvalitetnom kvakom, bravom i tri para sarki, sve u inox varijanti.
Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala,izradu,transport,ugradnju,okov i
farbanje. Mjere uzeti na licu mjesta.
1. Jednokrilna puna vrata na kancelariji u prizemlju. Smjer
otvaranje za 90 stepeni
zidarska mjera otvora 91/210,
kom
oznaka u projektu 1.
1.00 x
=
Ukupno stolarski radovi:
XI
BRAVARSKI RADOVI
Opšti uslovi
Nabavka i ugradnja fasadne i unutrašnje bravarije od eloksiraniha al profila na blind ramu od čeličnih
kutija,ispuna panel i termopan staklo d=4+12+4mm a boja po izboru projektanta.Sve elemente raditi sa
termičkim mostom a u svemu prema opisu i šemama bravarije iz projekta kao i radioničkim crtežima
proizvoñača,koji su ovjereni od strane projektanta.Okov je eloksiran,prilagoñen namjeni.
Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala,izradu,transport i ugradnju sa okovom.
Mjere uzeti na licu mjesta.
1. Oznaka u projektu IV
Ulazna vrata u administrtivni dio objekta.
Zidarska mjera otvora 101/205
kom
1.00 x
=
2. Oznaka u projektu IX
Ulazna vrata u administrtivni dio objekta.
Zidarska mjera otvora 101/205
kom
1.00 x
=
kom
1.00 x
=
kom
1.00 x
=
3. Oznaka u projektu II
Ulazna dvokrilna vrata u predprostor šalter sale
Zidarska mjera otvora 141/210
4. Oznaka u projektu III
Fiksna staklena stijena na ulaznoj partiji, definisana u
prilozenoj semi bravarije.
Zidarska mjera otvora 115/161cm
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
5. Oznaka u projektu I
Fiksna staklena stijena na šalter sali, definisana u
prilozenoj semi bravarije.
Zidarska mjera otvora230/140
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
kom
1.00 x
=
kom
1.00 x
=
7. Oznaka u projektu VI
Staklena stijena i šalter Sali, sa ispunom od panela i
središni dio jednostruko zastakljen.
Dimenzije stijene 238 x292
kom
1.00 x
=
8. Oznaka u projektu VII
Staklena stijena i šalter Sali, sa ispunom od panela i
središni dio jednostruko zastakljen.
Zidarska mjera otvora 374/292
kom
1.00 x
=
9. Oznaka u projektu VIII
Metalna jednokrilna vrata na kotlarnici, urañena od
kutija, i obrañena adekvatnom bojom po želji investitora
Zidarska mjera otvora 85/205
kom
1.00 x
=
1. Nabavka adekvatnog mermera I obrada poda šalter sale
u cementnom malteru 1: 3, na predhodno pripremljenom
podu očišćenom od eventualno polomljenog postojećeg
mermera.
Ploče su debljine 3 cm. Boja i način ugradnje kao
postojeći mermer. Maksimalno potrebna površina
mermera je 2m2.
Obračun po m² obrañene površine.
m2
2.00 x
=
2. Brušenje postojećeg mermera i poliranje, adekvatnom
mašinskom obradom.
Obračun po m2 obrušenog mermera
m'
34.18 x
=
6. Oznaka u projektu V
Jednokrilna vrata sa nadsvjetlom u administrtivni dio
objekta kod šalter sale.
Zidarska mjera otvora 101/215+77
Ukupno bravarski radovi:
XII KAMENOREZAČKI RADOVI
Ukupno kamenorezački radovi:
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
XIII KERAMIČARSKI RADOVI
1. Nabavka i ugradnja podne granitne keramike I klase na
podnoj betonskoj podlozi u cementnom vlažnom malteru
R=1:2 koji se preliva cementnim mlijekom R=1:1 u
kojem se postavljaju i slažu pločice.
Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom
postavljanju izvršiti propisno fugovanje i čišćenje
keramike.
Ton, veličina i način postavljanja je po izboru
Pozicija obuhvata i Izradu sokla visine 10 cm od granitne
keramike lijepljenjem za zidove.
Obračun po m² poda obloženog granitnom keramikom.
-površina prostora kancelarije u prizemlju
2
17.33 x
=
U sanitarnim čvorovima pločice postaviti u padu prema
slivnicima, dok u kuhinjama i hodnicima potpuno
horizontalno.
Ton, veličina i način postavljanja po izboru projektanta.
Pozicija obuhvata i Izradu sokla visine 10 cm
lijepljenjem za zidove.
Obračun po m² poda obloženog keramikom.
m2
5.86 x
=
3. Nabavka i ugradnja zidnih glaziranih keramičkih pločica
I klase u specijalnom ljepilu za keramiku.
Ton, veličina i način postavljanja po izboru projektanta.
U sanitarnim čvorovima keramiku postavljati do visine
plafona.
Obračun po m² zida obloženog keramikom.
m2
67.81 x
=
m
2. Nabavka i ugradnja podnih neglaziranih,protivkliznih
keramičkih pločica I klase na podnoj betonskoj podlozi u
cementnom vlažnom malteru R=1:2 koji se preliva
cementnom kašom R=1:1 u koji se postavljaju i slažu
keramičke pločice.
Ukupno keramičarski radovi:
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
XIV PARKETARSKI RADOVI
1. Brušenje i lakiranje postojećeg parketa u
administrativnom prostoru na spratu, sa potrebnim
fugovanjem, industrijskom fug masom za hrastovi parket.
Prije lakiranja parket dobro očistiti od prašina, a lakiranje
izvoditi četkom kako ne bi bilo mjehurića.
Obračun po m².
- sprat : 62.73m2
2
62.73 x
=
m2
441.00 x
=
m2
59.00 x
=
m2
23.80 x
=
m
Ukupno parketarski radovi:
XV
MOLERSKI RADOVI
1. Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova posnom bojom sa
predhodnim gletovanjem zidnih površina.
Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne
dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije
ujednačen ton.
Ton po izboru projektanta ili investitora.
Cijena obuhvata sav rad i materijal,kao i potrebnu skelu.
Obračun po m² izgletovane i obojene površine.
2. Bojenje plafonskih površina enterijer premazom sa
predhodnim gletovanjem dok se ne dobije potpuno ravna
površina.
Ton po izboru projektanta ili investitora.
Bojenje vršiti dok se ne postigne ujednačen ton.
Cijena obuhvata sav rad i materijal,kao i potrebnu skelu.
Obračun po m² izgletovane i obojene površine.
Ukupno molerski radovi:
XVI
SPUŠTENI PLAFONI
1. Nabavka i ugradnja spuštenog plafona u
administrativnom prostoru na spratu, od gips kartonskih
vodootpornih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Zahvat
uraditi na dijelu plafona.
Obračun po m2 gotovog plafona.
Ukupno spušteni plafoni:
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
XVII FASADERSKI RADOVI
1. Nabavka materijala i izrada "demit" fasade u svemu
prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova i
detaljima iz projekta.
Obračun po m2 gotove fasade.
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
m2
196.50 x
=
m2
196.50 x
=
3.00 x
=
2. Završna obrada fasadnih površina fasadnim premazima u
svemu prema izboru projektanta i uputstvu proizvoñača.
Zidne površine obložene "demitom" obraditi "Bavalitom",
a ostale zidne površine,stubove i grede ravnim fasadnim
premazom.
Obračun po m² obrañene površine, za grede, vijence i
stubove korigovane prema tehničkim propisima.
Cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i potrebnu
skelu.
-obrada bavalitom :
Ukupno fasaderski radovi:
XVIII VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. Izrada vodovodne i kanalizacione instalacije u sanitarnim
čvorovima. Obračun paušalno po kabini sa WC školjkom.
U cijenu uračunato i kompletno opremanje sanitarijama, i
pratećom galanterijom (držač peškira, toalet papira,
sapuna, peškira, ogledala, dozerom sapuna i sl. Svi
elementi da su kvalitetni i od INOX-a.
kom.
Ukupno vodoinstalaterski radovi:
XIX
OSTALI RADOVI
1. Nabavka i ugradnja aluminijumskih prelaznih lajsni na
vratima kod različitih podova.Obračun po m' ugrañene
lajsne.
m'
2.73 x
=
2. Izrada aluminijumske podstrešnice na objekti. Sve
završeno, potrebna podkonstukcija od drveta. Uračunata i
horizontalna i vertikalna strana podstrešnice. Obračun po
m gotove podstršnice.
m'
61.34 x
=
paušal.
1.00 x
=
3. Demontaža postojećih kotlova u kotlarnici. Obračun
paušalno.
Ukupno ostali radovi:
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
Količina
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
REKAPITULACIJA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I AB RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
POKRIVAČKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
KAMENOREZAČKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
PARKETARSKI RADOVI
MOLERSKI RADOVI
SPUŠTENI PLAFONI
FASADERSKI RADOVI
VODOINSTALATERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO GRAðEVINSKO ZANATSKI RADOVI
M.P
________________
potpis
Naziv ponuñača:
PREDMJER ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OBJEKAT: ADMINISTRATIVNI - POSLOVNI OBJEKAT
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Količina
Jedinična
cijena (sa
uračunatim
PDV-om)
Ukupno
I ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. Demontaža postojećih svjetiljki ,utičnica i ostale opreme koja
nije potrebna na objektu.Nakon demontaže opremu zapisnički
predati Investitoru na lokaciji koju on odredi.
paušalno
2. Isporuka i ugradnja automatskih osigurača 25A u postojeći RO
na fasadi objekta.
3. Nabavka i ugradnja napojnog kabla PP 00/Y 5x10mm² za
napajanjeRT-1,RT-2 i RO-kotlarnice sa postojećeg RO.Kabal se
polaže po zidu ispod maltera.U cijenu uračunati i štemovanje
zida za ugradnju kabla i radovi potrebni za saniranje zida
nakon štemanja i polaganja kabla.Plaća se sav materijal i
rad.Obračun po m¹ kabla.
200.00 x
=
kom.
9.00 x
=
m
40.00 x
=
1.00 x
=
4. Nabavka i montaža razvodnog ormara RT-1 u svemu prema
jednopolnoj šemi, sa vratima, bravicom i ključem.Ormar je za
ugradnju u zid sa dovoljnim brojem uvodnica.Ormar raditi od
dva puta dekapiranog lima ofarban osnovnom i zaštitnom
bojom sa trajnom oznakom.Razvodni ormar opremiti sledećim
elementima:
automatski osigurači 16A
11kom
automatski osigurači 10A
6kom
automatski osigurači 6A
1kom
FID sklopka 40/0,5 A 1kom
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi sitni elementi neophodni
za šemiranje ormara i ranžiranje kablova.Podrazumijeva se i
plaća kompletan ormar.
komplet
5. Nabavka i montaža razvodnog ormara RT-2 u svemu prema
jednopolnoj šemi, sa vratima, bravicom i ključem. Ormar je za
ugradnju u zid sa dovoljnim brojem uvodnica.Ormar raditi od
dva puta dekapiranog lima ofarban osnovnom i zaštitnom
bojom sa trajnom oznakom.Razvodni ormar opremiti sledećim
elementima:
automatski osigurači 16A
automatski osigurači 10A
automatski osigurači 6A
FID sklopka 40/0,5 A
15kom
4kom
1kom
1kom
M.P.
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi sitni elementi neophodni
za šemiranje ormara i ranžiranje kablova.Podrazumijeva se i
plaća kompletan ormar.
komplet
Jedinična
cijena (sa
uračunatim
PDV-om)
Količina
Ukupno
1.00 x
=
1.00 x
=
6. Nabavka i montaža razvodnog ormara kotlarnice u svemu
prema jednopolnoj šemi, sa vratima, bravicom i ključem.Ormar
je za ugradnju na zid sa dovoljnim brojem uvodnica.Ormar
raditi od dva puta dekapiranog lima ofarban osnovnom i
zaštitnom bojom sa trajnom oznakom.
Razvodni ormar opremiti sledećim elementima:
Četvoropolna grebenasta skloka GS 40A
1kom
Jednopolna grebenasta sklopka GS 10A
3kom
Kontaktor CN 10A
220V
3kom
Bimetalni relej
2-4A
3kom
automatski osigurači 25A
3kom
automatski osigurači 16A
6kom
automatski osigurači 10A
6kom
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi sitni elementi neophodni
za šemiranje ormara i ranžiranje kablova.Podrazumijeva se i
plaća kompletan ormar.
komplet
7. Nabaviti ,montirati i povezati zajedno sa izvorima svjetlosti
,kompletnim priborom za montažu i povezivanje kao i puštanje
u rad nadgradnih svetiljki:
-INTRA BASIC 252 236 ili slična
-INTRA BASIC 5300 236 ili slična
- Plafonjera sa opal kuglom i sijalicom 60W
-Beghelli Aestetica -PANIK 1X8W- ili slična
Podrazumijeva se kompletna svjetiljka sa sijalicom i opremom
za rad, a plaća se po ugrañenoj svjetiljci.
kom
kom
kom
kom
30.00
2.00
8.00
14.00
8. Isporuka materijala i izvoñenje instalacije rasvjete kablom PP
/Y 3 i 4x1,5mm2 položenim u gibljivim plastičnim cijevima Fi
16mm položenim ispod maltera i u bet.ploči. U cijenu uračunati
i štemovanje i krpljenje zida po ugradnji kabla. U cijenu ulaze
kabal, prekidač, cijev, sve potrebne dozne ostali materijal i
rad.Prosječna dužina sijaličnog mjesta je 8m
kom
54.00 x
=
9. Isporuka materijala i izvoñenje instalacije monofaznih utičnica
kablom PP/Y 3X2,5mm2 položenim u zidu ispod maltera
prema planu instalacija.U cijenu uračunati i štemovanje i
saniranje zida po ugradnji kabla.Prosječna dužina priključka
iznosi 8m.U cijenu ulaze provodnik, cijev, modularne šuko
utičnice prema šemi razvoda dozne, okviri,o stali materijal i rad
iz programa GEWISS ili sl.
kom
33.00 x
=
M.P.
x
x
x
x
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Količina
Jedinična
cijena (sa
uračunatim
PDV-om)
Ukupno
Ukupno elektroenergetske instalacije
II
INSTALACIJA SKS MREŽE
1. Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje glavnog
komunikacionog ormara.Ormar 22U (samostojeći) dimenzija
600X600X1000mm.Oprema koju ormar sadrži je: šina za
napajanje 220V, vertikalne i horizontalne uvodnice kablova ,
staklena vrata sa bravom, termostat, ventilator, uzemljenje i
organajzer kablova.
kom
1.00 x
2. Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u RACK ormaru
24 portnog PATCH panela sa UTP modulima Cat 6e, za prihvat
kablova horizontalne instalacije.
kom
3.00 x
3. Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje dvostruke
telekomunikacione priključnice RJ 45cat 6e koja se ugrañuje u
zid. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom
dokumentacijom proizvoñača.
kom
16.00 x
4. Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla UTP 4x4x0,6 Cat 6e od
RACK do telekomunikacione utičnice.Kabal se postavlja u
fleksibilnoj PVCcijevi prečnika 13mm do telekomunikacione
utičnice. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim
opisom. Prosječna dužina 15 m
kom
16.00 x
=
5. Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje smart UPS-a
1000VA APC
kom
1.00 x
=
6. Isporuka i ugradnja telefonskog ormarića za ugradnju u zid sa
jednom regletom.
kom
1.00 x
=
m
60.00 x
=
=
Ukupno instalacija SKS mreže:
III GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1. Isporuka materijala i polaganje trake Fe-Zn 25X4mm u već
iskopani rov oko objekta prema tehničkim uslovima za izradu
uzemljivača. Spajanje traka izvesti standardnim ukrsnim
komadima.Ukoliko se nastavak vrši u zemlji po spajanju
postaviti nastavak u kutiju i zaliti olovom. Sve kompletno sa
materijalom i povezivanjem.
M.P.
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Količina
Jedinična
cijena (sa
uračunatim
PDV-om)
Ukupno
2. Isporuka materijala i izrada prihvatnog voda na krovu
objekta.Prihvatni vod će biti izrañen od Fe-Zn trake20x3mm na
odgovarajućim nosačima(potporama). Potpore se rasporeñuju
na rastojanju 1m. Sve komplet sa materijalom i povezivanjem.
m
70.00 x
=
3. Isporuka materijala i izrada spusnih vodova gromobrana
pomoću Fe-Zn trake 20x3mm postavljene od prihvatnog
sistema na krovu do mjernog spoja.Utrošak je 10m trake po
spusnom vodu.Sve komplet sa materijalom i povezivanjem.
kom
2.00 x
=
4. Isporuka materijala i izrada mjernog spoja u metalnoj kutiji za
mjerni spoj. Sve komplet sa materijalom i povezivanjem.
kom
2.00 x
=
5. Isporuka materijala i izrada pomoćnih spusnih vodova
korišćenjem vertikalnih oluka izrañenih od pocinkovanog lima
koji su povezani lemljenjem sa horizontalnim olukom.Na 0,6m
od kote terena povezati olučne vertikale standardnim
obujmicama za oluk na izvod temeljnog uzemljivača.Sve
komplet sa materijalom i povezivanjem.
kom
4.00 x
=
1.00 x
=
Ukupno gromobranska instalacija :
IV
ISPITIVANJE INSTALACIJA
1. Ispitivanje svih instalacija, mjerenje otpora uzemljenja, otpora
izolacije i davanje atesta prema čl.193 Pravilnika o postupcima
i načinu kontrolisanja i verifikacije svojstava i karakteristika i
kvaliteta el.instalacija.
paušalno
Ukupno ispitivanje instalacija:
REKAPUTULACIJA
I
II
III
IV
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
INSTALACIJA SKS MREŽE
GROMOBRANSKE INSTALACIJE
ISPITIVANJE INSTALACIJA
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:
M.P.
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
PREDMJER TERMOTEHNIČKIH RADOVA
OBJEKAT: ADMINISTRATIVNI - POSLOVNI OBJEKAT
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Jedinična
cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Količina
Ukupno
I KOTLARNICA
1. I i U tropromajnog toplovodnog kotla na tečno gorivo
na lako lož ulje TIP DDTK 40 sa komandnom tablom
kapaciteta 40 KW
kom.
1.00 x
=
kom.
1.00 x
=
3. I i U filtera za gorivo
kom.
1.00 x
=
4. I i U cirkulacione pumpe 5/4 "
kom
1.00 x
=
5. I i U ekspanzione posude 35 l
kom
1.00 x
=
6. I i U sigurnosnog ventila 3/ 4 "
kom
1.00 x
=
7. I i U kugla ventila 5 / 4 "
kom
4.00 x
=
paušalno
1.00 x
=
kom
1.00 x
=
kom
2.00 x
=
2. I i U gorionika za lako lož ulje TIP Weishaupt WL 5
/ 2 sa dovodnim crijevima za dovod i odvod goriva
8. I i U dimnovodnog kanala sa kolenimaD = 180 mm
9. I i U termomanometra
10. I i U kolektora za razvod i povrat D = 42 sa dva
izlaza l= 500 mm
11. I i U bakarnih cijevi
m
m
m
m
35
28
18
15
12. Za spojni i zaptivni materijal 50% od poz 12
0,5 x 445 = 225
kom
13. I I U fiksne žaluzine TIP KO 200
M.P.
15.00
10.00
10.00
10.00
x
x
x
x
=
=
=
=
1.00 x
=
1.00 x
=
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
14. I i U samopodizne žaluzine TIP PER 260
kom
15. I i U tečnosti protiv smrzavanja
lit
Količina
Jedinična
cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
1.00 x
=
130.00 x
=
Ukupno kotlarnica:
II ULJNA INSTALACIJA
1. I i U hidroizolovane cisterne za lako lož ulje 2 t, koja
se ukopava u zemlju
kom
1.00 x
=
2. I i U metalne šahte 800x800x800 mm sa metalnim
poklopcem sa potrebnim priključcima
kom
1.00 x
=
3. I i U bakarnih cijevi za dovod goriva 10mm
m
6.00 x
=
4. Iskop zemlje III kategorije za cisternu
m3
6.00 x
=
1. I i U regulatora grijanja u odnosu na spoljnu
temperaturu sa senzorom za spoljne uticaje ,
kotlovskim senzorom, sobnom jedinicom
kom
1.00 x
=
2 I i U trokrakog miješajućeg ventila 5/4"sa motornim
pogonom MV540
kom
1.00 x
=
paušalno
1.00 x
=
kom
1.00 x
=
1.00 x
=
Ukupno uljna instalacija:
III AUTOMATIKA
3 Povezivanje automatikom elektrike
4 I i U nalijegajućeg termostata za graničnu
temperaturu
Ukupno automitaka:
IV OSTALI RADOVI
1. Ispitivanje instalacije na hladan hidraulički pritisak
2% od izvedenih radova
M.P.
___________________
potpis
Naziv ponuñača:
Redni
broj
Jed.
mjere
Opis opreme, materijala i radova
Količina
Jedinična
cijena
(sa uračunatim
PDV-om)
Ukupno
2. Uregulisavanje mreŜe i puštanje u rad 2% od
izvedenih radova
1.00 x
=
3. Izrada uputstva za rad 2% od izvedenih radova
1.00 x
=
Ukupno ostali radovi:
I
II
III
IV
REKAPITULACIJA
KOTLARNICA
ULJNA INSTALACIJA
AUTOMATIKA
OSTALI RADOVI
UKUPNO TERMOTEHNIČI RADOVI:
M.P.
___________________
potpis
Naziv ponuñača
REKAPITULACIJA
I.
GRAðEVINSKO ZANATSKI RADOVI
II.
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
III.
TERMOTEHNIČKI RADOVI
UKUPNO (sa uračunatim PDV-om)
M.P
_______________
potpis
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content