close

Enter

Log in using OpenID

Analitika Web mjesta

embedDownload
Poslovna informatika
OBLIKOVANJE I IZRADA WEB STRANICA
1
17.11. Kolokvij:


Predavanja + gradivo iz knjige: Uloga IT u
poslovanju, Hardver, Softver, Podaci,
Računalne mreže i internetska tehnologija,
Oblikovanje i izrada Web stranica+ izloženi
seminari

Primjer: kolokvij 1
2
Literatura

Knjiga Poslovna informatika, Element, Zagreb,
2012.
poglavlje 2.5. Oblikovanje i izrada web stranica

Ciljevi:



3
Upoznati ciljeve, zadatke i načine izrade Web mjesta
poduzeća
Objasniti o čemu treba voditi računa prilikom koncipiranja
i izrade Web mjesta, kako korisnik vidi Web mjesto, koje
su tehnike i alati izrade Web mjesta.
Definirati i objasniti osnovne pojmove analize uspješnosti
Web mjesta (metrike)
Sadržaj
Dizajn i struktura web mjesta
Struktura web stranica
Izrada web stranica
Analitika i revizija (ocjena) uspješnosti web
mjesta
Osnovne metrike uspješnosti web mjesta





4
Dizajn i struktura web mjesta





Postavljanje Web stranice poduzeća je
složen projekt u kojega trebaju biti
uključeni brojni zaposlenici,
koji zahtijeva određivanje preciznih
ciljeva i
jasno upravljanje od strane
menadžmenta
5
Pitanja za menadžment: Koja je uloga
Web mjesta, Interneta u poslovanju
Što je funkcija Web mjesta?
Što se tim Web mjestom želi postići?
Što je cilj:




samo informirati korisnike Interneta
uspostaviti poslovno mjesto koje će omogućiti
izvršavanje poslovnih transakcija i plaćanja?

strateška vizija menadžmenta poduzeća?

6
Kojoj publici se obraćamo?
Web mjesto – prilagoditi publici, njihovim
očekivanjima i znanjima:




široka publika, svi korisnici Interneta
samo zaposlenici poduzeća (intranet)
poslovni suradnici poduzeća (extranet).
Sučelje i jezik komunikacije ne mogu biti isti
Znanja i iskustva su bitno različiti
Korisnici Interneta
 Najzahtjevnija i široka publika
 vrlo različita znanja i iskustva
 vremenom se mijenjaju.



7
Koje će se sve vrste medija koristiti
na Web mjestu?


osiguranje odgovarajućeg sadržaja u
očekivanom obliku,
može znatno utjecati na






vrijeme pripreme i izrade Web mjesta i
na njegove ukupne troškove
http://www.ekopark-kras.hr
http://www.velimirsrica.com
https://www.facebook.com/SricaVelimir
http://www.youtube.com/watch?v=d8b2OyA6IyM
8
Kolika je isplativost Web mjesta? Može li
se financirati vlastitim prihodima?
Web mjesto treba sagledati kroz koristi i troškove
koji se očekuju.
Koristi mogu biti izravne ili neizravne, - potrebno
ih je vrijednosno iskazati.
Odrediti metrike za mjerenje uspješnosti Web
mjesta
Objektivno postavljeni kriteriji mogu znatno
pomoći upravljanju Web mjestom.





9
Pogreške: ciljevi Web mjesta
 postavljaju se vrlo visoko,
 „bogat“ medijski sadržaj, ne vodi se računa o troškovima
Tko i kako održava Web mjesto?



Postavljanje Web mjesta nije jednokratan posao
izrada Web mjesta vrlo slična izradi i ažurnosti
dnevnih novina
na zadovoljstvo korisnika i na privlačnost Web
mjesta ključno utječe održavanje
 funkcionalnost poveznica (linkova),
 ažurnost podataka,
 gramatička i pravopisna ispravnost,
 Stare vijesti, stare i neažurne informacije
 neće privući korisnike,
 mogu bitno utjecati na poslovni ugled pa čak
ugroziti i egzistenciju poduzeća
10
Struktura web stranice



Korisnik ne čita nego pregledava stranicu (79%
traži ključne riječi i rečenice)
Čitanje sa ekrana je 25% sporije nego sa papira
Korisnici imaju potrebu za kretanjem “idemo
dalje” (potiče ih interaktivnost medija)


Možda postoji stranica koja je bolja od ove?
Korisnik odustaje od stranice



11
ako je sadržaj dobar ali se teško može u njemu
snaći
ako je snalaženje dobro ali je sadržaj loš
ako se sporo učitava (duže od 10-tak sekundi).
Načelo strukturiranja web stranice
Lijevi gornji dio ekrana (stranice) - privlači najviše
pažnje.
Desni gornji dio – privlači manje pažnje
Donji dio ekrana (stranice) – privlači najmanje pažnje
12
Za Web treba pisati:








Krenuti od zaključka, a ne od uvoda (stil obrnute
piramide).
Tekst podijeliti u manje, jasne, koherentne cjeline
Grupirati ideje – jedna ideja, jedan odjeljak
Odjeljak treba biti dug svega nekoliko rečenica.
Ključne riječi, pojmove i rečenice staviti na
početak odjeljka
Naglasiti ključne riječi (boja, veličina slova...)
Koristiti liste (nabrajanja) jer povećavaju
preglednost
Smanjiti ukupan broj riječi (svaka se riječ bori za
opstanak na stranici)
13
Izrada web stranica






Web mjesto – Web stranice
Početna Web stranica – index.html
Vrsta Web stranica:
- statične
- dinamične
Čitljivost – od strane korisnika i tražilica
Meta podaci (engl. Metatags)
Ključne riječi (engl. Keywords)
14
Tehnologije za izradu Web stranica

HTML - (engl. HyperText Markup Language)

PHP - (engl. Hypetext Preprocessor)

ASP - (engl. Active Server Pages)
Dinamično oblikovane Web stranice s ekstenzijom
.ASP, na kojima se koriste ActiveX skripte.
JavaScript
Jezik za skriptiranje koji je razvilo poduzeće Netscape
kako bi omogućilo Web dizajnerima stvaranje
interaktivnih Web mjesta.
Ostali programski jezici i tehnologije:
Sun Java i Microsoft ActiveX, a tu je i Adobe Flash
tehnologija


Jezik za oblikovanje sadržaja, prvenstveno teksta na Web
stranicama te ugradnju hiperpoveznica u tako oblikovani
sadržaj.
Jezik za skriptiranje ugrađen u HTML, korišten za stvaranje
dinamičkih Web stranica
Programska rješenja za izradu Web stranica




Prošlost: tekstualni alati npr. Notepad
Danas: WYSIWYG editori (engl. What You See
Is What You Get) – editori imaju korisničko
sučelje u kojem se jednostavno kreiraju Web
stranice
upravo onako kako ih korisnik napravi, tako će
i izgledati u nekom od Web preglednika.
Programi za izradu Web stranica:
- Adobe Dreamweaver
- Microsoft FrontPage – od 2006 povučen
- Microsoft Expression Web – “nasljednik”
- Adobe GoLive
Web aplikacije za izradu web stranica

Web aplikacije koje pružaju jednostavnu mogućnost izrade Web
stranica, odabir domene i smještaj na poslužitelju.

Sadrže dizajnerske predloške te korisnik samo jednim klikom miša
može definirati cjelokupni dizajn Web mjesta

Cijeli postupak izrade Web mjesta je jednostavan, nije potrebno
nikakvo posebno znanje za izradu Web stranica

Svi podaci se spremaju izravno na Web poslužitelj poduzeća koja
nude takve aplikacije i dostupni su s bilo kojeg mjesta na svijetu
gdje postoji priključak na Internet

Primjeri takvih aplikacija su:
Google Sites
T-portal FreeWeb
Webs
Weebly
17
FreeWebSpace
Spruz
Wix
Jimdo
Sustavi za upravljanje sadržajem




CMS sustavi (engl. Content Management
Systems)
Omogućuju stvaranje, uspostavljanje nadzora,
kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim
sadržajima primjenom suvremenih
informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Sustav za upravljanje sadržajem uređuje
sadržaj sukladno određenim pravilima
Najpoznatiji CMS sustavi su: Joomla, Mambo,
Blogger, WordPress, Movable Type itd.
Analitika i revizija (ocjena) uspješnosti
web mjesta



Važni alati pomoću kojih se ocjenjuje razina
kvalitete web mjesta, odnosno mjeri njegova
uspješnosti prema unaprijed zadanim kriterijima
Mahom se odnose na postupke istraživanja
ponašanja posjetitelja nekog web mjesta, a
rezultiraju analizom trenutnog stanja i
preporukama za poboljšanje (ovisno o ciljevima
web mjesta)
Ključni pojmovi: kvaliteta web mjesta, analitika
web mjesta, revizija (ocjena) uspješnosti web
mjesta, web metrike (kontrole)
19
Kvaliteta Web mjesta

Relativna kategorija kojom se, putem skupa metrika
i atributa, mjeri uspješnost funkcioniranja web
mjesta, efikasnost rada i performanse u odnosu na
uložene resurse
 Jednostavnost uporabe (engl. usability) – u
kojoj je mjeri korisnicima lako koristiti web
stranice i sučelja web mjesta
 Funkcionalnost (engl. unctionality) – u kojoj su
mjeri web mjesto i usluge što se na njemu nude
efikasni i u skladu sa strategijom poslovanja
 Pouzdanost (engl. reliability) – skup atributa
koji doprinose stvaranju ‘povjerenja’ u web mjesto
(sigurnost, brzina učitavanja, intuitivnost,
20 dostupnost, točnost i informativnost sadržaja)
Analitika web mjesta



Analitika Web mjesta - skup kvantitativnih i
kvalitativnih pokazatelja koji analiziraju učinkovitost i
performanse Web mjesta
Analitika Web mjesta daje vrlo pouzdane, egzaktne, a
ako želimo i vrlo detaljne pokazatelje o posjećenosti
Web mjesta i razini korištenja odgovarajućih servisa
(usluga) ili pojedinih stranica
Oslanja se na širok spektar matematičkih i statističkih
metoda kojima se obrađuju i prate veće količine
podataka iz kojih se izdvajaju oni za koje menadžment
kompanije smatra da će na najbolji način mjeriti
uspješnost projekta pokretanja Web mjesta
21
Revizija (ocjena) uspješnosti web mjesta


Revizija uspješnosti web mjesta – niz
analitičkih postupaka kojima se, prema
unaprijed zadanim kriterijima, mjere poslovne
i tehničke performanse web mjesta i utvrđuje
njegova razina kvalitete, a menadžmentu daju
preporuke za poboljšanje
Često postaje ključan pokazatelj u analizama
troškova i koristi projekata elektroničkog
poslovanja
22
Osnovne (rutinske) web metrike







broj korisnika – svaki posjetitelj web mjesta (engl. user)
broj posjeta – svaki pristup određenog korisnika (engl. visit)
zahvat (engl. hit) – zahtjev preglednika (engl. browser) za
nekim objektom (datotekom, dijelom stranice)
broj pregleda stranice (engl. page view) – broj ciljanih
zahtjeva prema nekoj web adresi
redoslijed ‘klikova’ – redoslijed kojim korisnik pregledava
web stranice (engl. click path, clickstream)
stopa ‘prolaza’ (engl. click-through rate) - koliko
posjetitelja dolazi na Web mjesto s nekog drugog specifičnog
Web mjesta
stopa napuštanja stranice (engl. bounce rate) - u
relativnom ili apsolutnom iznosu predstavlja broj posjetitelja
koji napuštaju Web mjesto nakon što pregledaju jednu stranicu
(često početnu stranicu)
23
Kriteriji pri mjerenju performansi web mjesta








Koliko je Web mjesto posjećeno? Je li infrastruktura Web
mjesta i ponuda usluga na Web mjestu prilagođena
očekivanom posjetu i njegovim ciljevima?
Koliko je stalnih posjetitelja? Koliko često pristupaju
stranicama? Koliko vremena provedu na stranicama? Kakva
je struktura stalnih posjetitelja?
Koji su izvori prihoda Web mjesta i u kojoj su mjeri
dugoročno održivi?
Pregledavaju li korisnici i konkurentske stranice? Što
traže?
Zašto posjetitelji napuštaju Web mjesto (i s koje
stranice)? S kojeg Web mjesta najčešće dolaze? Kojim
ključnim riječima pronalaze Web mjesto?
Što korisnici kupuju preko stranice, a što samo ‘gledaju’?
U kojoj su mjeri funkcionalni svi dijelovi stranice?
Koliko klijenata odustaje od kupnje putem Web mjesta i u
kojoj fazi procesa?, itd.
24
Korist od analitike i revizije web mjesta





Planiranje kapaciteta infrastrukture Web mjesta
obzirom na predvidivu potražnju
Razumijevanje očekivanja i profila ponašanja
sadašnjih i budućih posjetitelja
Segmentiranje i kategorizacija korisnika
Ciljane ponude (personalizacija sadržaja) prema
kategorijama korisnika
Određivanje koji partneri mogu biti od pomoći u
specifičnim područjima e-poslovanja, itd.
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content