close

Enter

Log in using OpenID

Brošura-Komunalna policija u mojoj opštini

embedDownload
ZAJEDNICA OPŠTINA
CRNE GORE
Fondacija Institit za otvoreno društvo
Predsjedništvo Crna Gora
Komunalna policija u mojoj opštini je projekat Zajednice
opština Crne Gore koji je podržala Fondacija Instituta za otvoreno
društvo.
Komunalna policija treba da obezbjedi komunalni red u oblastima
od značaja za svakodnevni život građana. Službu komunalne policije
treba promovisati jer građani nemaju dovoljno informacija o tome
šta komunalna policija radi, kako i kada postupa, kako mogu da joj se
obrate i koju vrstu informacija mogu da dobiju.
U cilju podizanja kulture življenja, neophodno je da se građani u
svim našim jedinicama lokalne samouprave upoznaju o ulozi i
načinu rada komunalne policije.
SLUŽBA KOMUNALNE
POLICIJE
Komunalna policija obezbeđuje komunalni red u oblasti parkiranja, deponovanja
otpada, snadbijevanja vodom, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće,
javne rasvjete, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina, saobraćajnih oznaka i
signalizacije, sahranjivanja, lokalnih puteva, buke, radnog vremena, prevoza putnika u
gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, pruža informativne usluge
građanima i vrši druge poslove iz nadležnosti opštine propisane zakonom i odlukom
skupštine. (članom 79. Zakona o lokalnoj samoupravi)
Napomena: u opštinama, u okviru službe komunalne policije utvrđeni su poslovi
inspektora za puteve i inspektora za drumski saobraćaj.
PO KOJIM PROPISIMA POSTUPA KOMUNALNA POLICIJA?
Komunalna policija u svom radu primjenjuje sledeće zakone:
-
-
-
Zakon o putevima;
-
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju;
-
Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima;
-
Zakon o vodama;
-
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.
Zakon o komunalnim djelatnostima;
U pogledu prava i dužnosti i postupka vršenja poslova, komunalna policija shodno
primjenjuje odredbe zakona kojima se uređuje inspekcijska kontrola - Zakon o
inspekcijskom nadzoru, kao i druge propise.
Kada rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili
druge stranke u postupku, komunalna policija postupa po Zakonu o opštem upravnom
postupku.
OPŠTINSKI PROPISI I NADLEŽNOST
KOMUNALNE POLICIJE
Nadležnosti komunalne policije utvrđene su u odlukama jedinice lokalne samouprave, kojima
se uređuje:
- organizovanje komunalne policije;
- način selekcije i prikupljanja otpada radi reciklaže, održavanja čistoće, iznošenje i
odlaganje komunalnog otpada;
- uslovi i način snabdjevanje vodom za piće, sanitarne potrebe, pojenje stoke i sl., kupanje i
rekreaciju u površinskim vodama, gašenje požara, obavljanje poslova zaštite ljudi i
dobara;
- održavanje, korišćenje i zaštita seoskih vodovodima;
- održavanje, korišćenje i zaštita javnih kupališta;
- odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;
- opšti uslovi korišćenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata, održavanja čistoće;
- uslovi i način obavljanja dimnjačarske djelatnosti;
- način i uslovi održavanje i korišćenja pijaca;
- bezbjednost saobraćaja na lokalnim putevima;
- održavanje i zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva;
- uslovi, način i postupak za prekopavanje ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina;
- uslovi i način sahranjivanja, uređivanje i održavanje groblja;
- radno vrijeme za obavljanje djelatnosti;
- uslovi i način obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom drumskom
saobraćaju;
- uslovi i način obavljanja prevoza posebnog linijskog prevoza: turističkim vozom,
zaprežnim ili sličnim vozilima;
- uslovi, organizacija i način obavljanja auto-taksi prevoza;
- uslovi, način i postupak za postavljanje i uklanjanje montažnih objekata privremenog
karaktera;
- kućni red u stambenim zgradama;
- uslovi i način držanja domaćih životinja;
- uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim
životinjama (kućnim ljubimcima);
- upotreba opštinskih simbola;
- nazivi trgova, naselja i ulica;
- uslovi, način i postupak postovljanja i uklanjanja privremenih objekata (montažni objekti,
tende, ograde, oglasni panoi i dr.);
- drugi propisi iz oblasti komunalnih djelatnosti koje se odnose na obezbjeđenje
komunalnog reda.
OVLAŠĆENjA I ODGOVORNOSTI
KOMUNALNE POLICIJE
-
da kontroliše stanje komunalnih objekata;
da utvrđuje identitet subjekta nadzora i drugih lica,
da uzima izjave od subjekata nadzora i drugih lica,
da naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi obezbeđenja
komunalnog reda i odredi rok za njihovo preduzimanje,
da naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina, ako su
oni tu ostavljeni protivno propisima jedinice lokalne samouprave;
da privremeno oduzme predmete i druge stvari koje su neophodne radi
utvrđivanja činjeničnog stanja,
da zabrani korišćenje javnih površina protivno njihovoj namjeni;
da zabrani vršenje određenih radnji kojima se narušava komunalni red,
da naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mjera za
otklanjanje nedostataka;
da obezbijedi izvršenje naređenih mjera,
da izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta za prekršaje, po
propisima koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave;
da preduzima druge mjere utvrđene zakonom i propisima nadležnog
organa jedinice lokalne samouprave.
Što preduzima komunalna policija,
kada utvrdi postojanje nepravilnosti?
Kada utvrdi da postoji povreda zakona i drugog propisa, ili da se ne
poštuju propisani standardi ili normativi, komunalna policija, pored
predhodno navedenih mjera, može da:
-
ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje,
-
naredi otvaranje odnosno zatvaranje objekta ili prostorije,
-
naredi rušenje, uklanjanje bespravno započetog ili podignutog privremenog
objekta i uklanjanje stvari sa određenog prostora,
-
zabrani korišćenje prostora, sredstava rada, opreme, pogona, uređaja, poslovnih i
drugih objekata, prevoznih i drugih sredstava,
-
zabrani kretanje lica i objekata na određenom prostoru, kada postoji opasnost
ugrožavanje život i zdravlja lica,
-
zabrani vršenje bilo koje radnje kojom se ugrožava životna sredina, imovina, ili se
dovodi u opasnost život ili zdravlje fizičkih lica.
-
vrši druga ovlašćenja i obaveze u skladu sa propisima.
INSPEKTOR ZA PUTEVE - OVLAŠĆENjA
-
-
-
-
-
-
pregleda radove na rekonstrukciji i održavanju
javnog puta, njegovog dijela i putnog objekta;
pregleda tehničku i drugu dokumentaciju za
rekonstrukciju i održav anje javnog puta,
njegovog dijela i putnog objekta;
kontroliše izvođenje radova redovnog
održavanja puteva, koji su predmet ugovora o
održavanju javnih puteva;
kontroliše stanje javnog puta, njegovog dijela i
putnog objekta;
prati pravilno održavanje javnog puta, njegovog
dijela i putnog objekta u skladu sa tehničkim i
drugim propisima i uslovima kojima se
osigurava sposobnost javnog puta, njegovog
dijela i putnog objekta za nesmetano i bezbjedno
odvijanje saobraćaja;
kontroliše uslove odvijanja saobraćaja na
javnom putu;
kontroliše pravilno i redovno sprovođenje
propisanih mjera zaštite javnog puta;
prati primjenu tehničkih propisa, tehničkih
normativa i standarda i normi kvaliteta prilikom
izvođenja radova i upotrebe materijala kod
rekonstrukcije i održavanja javnog puta;
kontroliše da li izvođač radova na rekonstrukciji
javnog puta, njegovog dijela i putnog objekta
vodi knjigu inspekcije i građevinski dnevnik na
propisan način;
provjerava da li se javni put, njegov dio i putni
objekat koristi na osnovu izdate upotrebne
dozvole, te da li je izdata na propisan način.
INSPEKTOR ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
-
pregleda: motorna vozila, autobuske stanica, glavna
autobuska stajališta, autobuska stajališta, teretne stanice,
ugovore, prevozne isprave, licence, izvode licenci, dozvole,
odobrenja, rješenja, redove voženje i drugu dokumentaciju
koja omogućava uvid u poslovanje prevoznika, lica koje
upravlja autobuskom stanicom, glavnim autobuskim
stajalištem ili teretnom stanicom, kao i utvrđivanje
identiteta tog lica;
-
naredi otklanjanje nedostataka u vezi ispunjavanja
propisanih uslova za obavljanje javnog prevoza putnika i
tereta; prevoza za sopstvene potrebe, uslova za rad
autobuskih stanica, uredne kontrole tehničke ispravnosti
vozila, pridržavanje reda vožnje, izvršavanja zadataka i
poslova stručnog i voznog osoblja.
LEGITIMACIJA
Prilikom vršenja poslova u obezbjeđivanju komunalnog reda, komunalni policajac je
dužan da nosi legitimaciju.
Odlukom skupštine opštine o komunalnoj policiji utvrđuje se izgled i sadržaj legitimacije.
Tako legitimacija sadrži: naziv „Komunalna policija“, seriju i broj, fotografiju
komunalnog policajca, ime i prezime, JMBG, zvanje, svojeručni potpis, kao i mjesto i
datum izdavanja.
Legitimacija, takođe, sadrži i ovlašćenja komunalnog policajca.
UNIFORMA
Komunalni policajac ima uniformu sa službenim oznakama. Odlukom o komunalnoj
policiji detaljno se opisuje izgled uniforme.
Sastavni dio uniforme je značka komunalne policije, čiji se izgled utvrđuje propisom o
komunalnoj policiji.
POSTUPANjE KOMUNALNE POLICIJE PO PRIJAVAMA
Komunalna policija u vršenju svojih poslova postupa po službenoj dužnosti i po
prijavama.
Svaki građanin i pravni subjekat mogu da podnesu prijavu komunalnoj policiji u slučaju
da se narušava komunalni red. Nakon dobijanja prijave, komunalna policija izlazi na lice
mjesta radi utvrđivanja činjenica na koje je podnosilac prijave ukazao kao i drugih
relevantnih činjenica. Ako utvrdi da postoje određene nepravilnosti odnosno da je zakon
ili drugi propis prekršen, komunalni policajac preduzima mjere i radnje za njihovo
otklanjanje.
Komunalni policajac je dužan da o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim
mjerama i radnjama obavjesti podnosioca prijave.
AKTI KOMUNALNE POLICIJE
Zapisnik i nalog za plaćanje mandatne kazne
Ukoliko utvrdi da postoje nepravilnosti usled kojijh je prekršen zakon ili drugi propis,
komunalni policajac će sačiniti zapisnik o utvrđenom stanju, izrečenim mjerama za
otklanjanje nepravilnosti, utvrđenom roku za izvršenje odnosnih mjera i izrečenoj
mandatnoj kazni.
Visina mandatne kazne utvrđuje se u odlukama jedinice lokalne
samouprave.
Zapisnik se sačinjava u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje kontrolisanom
subjektu.
Kontrolisani subjekat može na licu mjesta da plati mandatnu kaznu. Ukoliko to ne učini,
komunalni policajac izdaje i uručuje nalog za uplatu izrečene mandatne kazne i utvrđuje rok
za uplatu. Za slučaj da kontolisani subjekat ne plati novčanu kaznu u predviđenom roku,
komunalni policajac će protiv njega podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Ako je kontrolisanom subjektu bila naloženo izvršenje određene radnje u ostavljenom roku,
nakon isteka istog, komunalni policajac vrši kontrolni pregled.
Prilikom kontrolnog pregleda, komunalni policajac utvrđuje da li je kontrolisani subjekat
postupio u skladu sa naloženim radnjama, o čemu se sačinjava kontrolni zapisnik.
Zaključak o obustavi postupka
Ako je kontrolisani subjekat u svemu postupio prema naloženim mjerama komunalne
policije, donijeće se zaključak o obustavljanju postupka, koji potpisuju kontrolisani subjekat
i komunalni policajac.
Donošenje rješenja
Ukoliko kontrolisani subjekat nije postupio prema naloženim mjerama
komunalne policije, komunalni policajac će donijeti rješenje kojim nalaže
preduzimanje naloženih mjera u naknadnom roku koji se utvrđuje rješenjem.
U rješenju se, takođe, navodi da će se, ukoliko kontrolisani subjekat ne
postupi po istom, sprovesti administrativno izvršenje rješenja o trošku
kontrolisanog subjekta.
Žalba na rješenje
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba glavnom administratoru u roku
od osam dana od dana prijema istog. Žalba ne odlaže njegovo izvršenje.
Administrativno izvršenje rješenja
Ukoliko kontrolisani subjekat - izvršenik ne sprovede radnje naložene
rješenjem, komunalna policija će ga obavjestiti aktom o vremenu i načinu
administrativnog izvršenja rješenja.
KOMUNALNI NADZORNIK – REDAR
Komunalni nadzornici pomažu komunalnom policajcu u vršenju
komunalnog reda. Komunalni nadzornici: vrše uvid u održavanje, korišćenje
i zaštitu zelenih i drugih javnih površina i komunalnih objekata;
obavještavaju komunalnog policajca o uočenim nepravilnostima na terenu;
postupaju po upustvima komunalnog policajca; prisustvuju
administrativnom izvršenju rješenja i obavljaju i druge poslove u skladu sa
konkretnim nalozima.
PRITUŽBE NA RAD KOMUNALNE POLICIJE
Građani i pravni subjekti mogu da podnesu pritužbu na rad komunalne
policije zbog nepreduzimanja radnji i mjera iz njene nadležnosti u cilju
obezbjeđivanja komunalnog reda ili zbog postojanja nepravilnosti u radu iste.
Pritužba se podnosi načelniku komunalne policije u pisanoj formi ili usmeno
na zapisnik. U cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti iz pritužbe, podnosilac
pritužbe ima mogućnost da pred službenim licem iznese sve okolnosti od
značaja za postupanje po pritužbi.
Načelnik komunalne policije će licu koje je podnijelo pritužbu odgovoriti u
pisanoj formi u roku od 15 dana.
INFORMISANjE GRAĐANA O
KOMUNALNOJ POLICIJI
Komunalna policija u vršenju svojih poslova a u cilju obezbjeđenja
komunalnog reda i radi preventivnog djelovanja, redovno sarađuje sa
građanima, mjesnim zajednicama, NVO koje se bave zaštitom životne
sredine, kao i drugim pravnim subjektima.
Komunalna policija organizuje rad u smjenama i u dane nedeljnih odmora i
praznika. U cilju komunikacije sa građanima u službi komunalne policije
ustanovljava se dežurni telefon, na kojem građani i pravni subjekti mogu da
prijave narušavanje komunalnog reda, odnosno određene nepravilnosti ili
kršenje zakona i drugih propisa čiju primjenu obezbjeđuje komunalna
policija, kao i pritužbe i dobiju druge potrebne informacije.
Komunalna policija može da ima svoju internet stranicu na kojoj se nalaze
informacije o organizaciji i načinu rada iste.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 835 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content