close

Enter

Log in using OpenID

1.HKL muški – žene, sezona 2011/2012

embedDownload
HRVATSKI
KUGLAČKI
SAVEZ
P R O P O Z I C I J E
XXI. EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKE KUGLAČKE LIGE – IV. STUPANJ
2011./2012. GODINE
-
PROPOZICIJE
SUDAČKI NAPUTAK
RASPORED UTAKMICA
ADRESAR
POPIS IGRAČA-ICA
MANDATNE KAZNE
OSOBE ZA JAVLJANJE REZULTATA
KALENDAR NATJECANJA ZA 2011./2012.
ZAGREB, 20. srpnja 2011. godine
K A Z A L O
PROPOZICIJE ..................................................................................................... 2
SUDAČKI NAPUTAK .......................................................................................... 17
RASPORED UTAKMICA
1. HKL – M ................................................................ 26
1. HKL - Ž ................................................................. 30
ADRESAR KLUBOVA
1. HKL – M ............................................................... 34
2. HKL - Ž .............................................................. 40
POPIS IGRAČA – ICA
1. HKL - M ................................................................. 45
1. HKL – Ž ................................................................. 47
ODLUKA O VISINI PRISTOJBA I MANDATNIH NAKNADA .................... 49
POPIS ODGOVORNIH OSOBA ZA JAVLJANJE REZULTATA .................. 51
KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2011./2012. ..................................... 52
Nakladnik:
HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
Ilica 37/1
10000 Zagreb
Glavni tajnik:
Boris Mezak, dipl. ing.
Pripremio Voditelj 1. HKL-e:
Franjo Tomas
-2Na temelju članka 44. točke 2. Statuta Hrvatskog kuglačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog
kuglačkog saveza, na sjednici održanoj 20. srpnja 2011. godine donio je slijedeće:
PROPOZICIJE
XXI. EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2011./2012. GODINU
HRVATSKE KUGLAČKE LIGE IV. STUPNJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Propozicije XXI. ekipnog prvenstva Republike Hrvatske u kuglanju klasičnim načinom za 2011./2012.
godinu (Propozicije) odnose se na Hrvatske kuglačke lige (HKL) IV. stupnja, prema Sustavu
natjecanja Hrvatskog kuglačkog saveza (HKS) u ženskoj i muškoj konkurenciji:
-
PRVA HRVATSKA KUGLAČKA LIGA-Žene,
10 članova - klubova - ekipa
PRVA HRVATSKA KUGLAČKA LIGA-Muškarci,
12 članova - klubova - ekipa
(1.HKL-Ž)
(1.HKL-M)
Članak 2.
Natjecanje će se provoditi prema važećim aktima HKS-a:
- Pravila kuglanja na 9 čunjeva - klasičan način,
- Pravilnik za održavanje kuglačkih državnih prvenstava,
- Pravilnik o radu i organizaciji kuglačkih sudaca,
- Pravilnik o registraciji,
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.
Odredbe ostalih akata HKS-a i Odluke Izvršnog odbora HKS-a (IO HKS) primjenjivat će se u
slučajevima kada se odnose na natjecanja u Prvim HKL-a.
Temeljem članka 1. zadnji stavak Pravilnika za održavanje kuglačkih državnih prvenstava, u
daljnjem tekstu Propozicija i Sudačkom naputku se koristi zbirni naziv za muškarce i žene,
igrač.
Članak 3.
Sudački naputak, Raspored utakmica, Adresar klubova s utvrđenim početcima utakmica, Popis igrača
(samo kao informacija), Mandatne kazne, Popis osoba za javljanje rezultata te Kalendar natjecanja,
čine sastavne dijelove ovih Propozicija
Članak 4.
Natjecanje se regulira i ovim Propozicijama u onim elementima kuglačke igre, kada su akta HKS-a
nedorečena ili svojim odredbama ne utvrđuju organizaciju i regularnost ligaškog natjecanja a sa
svrhom promicanja i napretka kuglanja.
Članak 5.
Natjecanje će se održavati u mjestima i na objektima, stazama koje kao podlogu imaju
«SEGMENTNE PLOČE», što znači da se utakmice neće moći igrati na stazama-kuglanama koje
imaju neku drugu podlogu kao što su asfalt, plastika i slično tomu te rekvizitima i priborom koje su u
skladu s važećim Pravilima kuglanja na devet čunjeva, Propozicijama i Raspisom, članovi – klubovi,
ekipe-pojedinih liga istakli u svojim prijavama za sudjelovanje a IO HKS-a
sa određenim dopunama u Propozicijama usvojio.
-3Sve utakmice 1. HKL-e, obvezno se moraju igrati na takozvanim trbušastim čunjevima.
NOVO!
Čunjevi se mogu koristiti sa ili bez opruge i kuglice. Ako klub na početku prvenstva počme
koristiti čunjeve sa oprugama i kuglicama, tada se na svim stazama na kojima se igraju
utakmice i to u tijeku cijelog prvenstva, moraju koristiti takvi čunjevi. Ako klub na početku
prvenstva počme koristiti čunjeve bez opruga i kuglica, tada se na svim stazama na kojima se
igraju utakmice i to u tijeku cijelog prvenstva, moraju koristiti takvi čunjevi. Svi čunjevi bez
obzira na vrstu, moraju imati važeći atest od WNBA I NBC, predviđen za klasično kuglanje na
9. čunjeva. Čunjevi i kugle, obvezno moraju biti od proizvođača koji od WNBA i NBC-a, imaju
licencu za proizvodnju istih, istog tipa, iste vrste, iste godine proizvodnje i to na svim stazama na
kojima se igra utakmica
Voditelj lige može, odobriti izmjenu prijavljenih staza i/ili rekvizita samo u slučaju novoizgrađenih,
(izuzetak može biti iz tehničkih razloga) odnosno preuređenih staza i novo postavljenih čunjeva i
kugli. Čunjevi i kugle, ako se mijenjaju u tijeku prvenstva, moraju na svim stazama, biti od istog
proizvođača i tipa koji su bili prije izmjene odnosno na početku prvenstva i to temeljem urednog
izvješća o izvršenim radovima ili izmjenama koja moraju biti u skladu s odlukama IO HKS-a.
U slučaju negativnog nalaza o ispravnosti čunjeva i kugli, voditelj lige mora zahtijevati postavljanje
ispravnih, a u protivnom će zabraniti odigravanje utakmica na neispravnoj kuglani.
II. ORGANIZACIJA NATJECANJA
Članak 6.
Priređivač natjecanja je IO HKS-a.
Organizator natjecanja je VODITELJ LIGE, u daljnjem tekstu skraćeni naziv je VL.
Suorganizator natjecanja je Sudačka komisija IO HKS-a (SK IO HKS).
Izvršitelji organizacije su članovi pojedinih liga kada su u svojstvu domaćina i obvezni su
ispunjavati sve zadaće članka 51. Pravila kuglanja na devet čunjeva.
Članak 7.
Delegiranje glavnih i ostalih članova sudačke ekipe, vrše sa liste sudaca utvrđenih po Sudačkoj
komisiji (SK) IO HKS-a, domicilni Zbor sudaca (ZS) Županijskih kuglačkih saveza (ŽKS) i
Zagrebačkog kuglačkog saveza (ZKS) za svoje članove – klubove – ekipe pojedinih liga. Ako ekipa
svoje utakmice kao domaćin igra van sjedišta kluba, tada utakmice sude suci, ako ih ima dovoljno te
ako imaju potrebnu licencu za ta natjecanja, iz mjesta odigravanja utakmica.
Kod delegiranja sudaca obvezno se pridržavati članka 28. i 33. Pravilnika o radu i organizaciji
kuglačkih sudaca u suprotnom VL je obvezan postupiti u skladu s člankom 39. Pravilnika o
disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.
Članak 8.
VODSTVO UTAKMICE (VU) formira se odmah nakon prijave Sastava ekipa, a čine ga glavni sudac i
po jedan predstavnik klubova na dotičnoj utakmici.
Obveze, prava i dužnosti VU identični su obvezama, pravima i dužnostima Delegata, koji su izrijekom
naznačeni člancima od 105. do 112. Pravila. kuglanja.
Članak 9.
Za pojedinu utakmicu suci se određuju i to: gdje se pojedinačni zapisnici pišu ručno, za četiri staze:
glavni sudac i dva (2) suca na stazama, a na šest staza glavni sudac i tri (3) suca na stazama. Kada se
utakmice odigravaju na kuglanama opremljenim centralnim komjuterom ili pisačima s trakama,
sudačku ekipu čine za četiri (4) kao i za šest (6) staza glavni sudac i jedan (1) pomoćnik glavnog
suca. Pojedinačne (izuzev pisaćih traka) i Ekipni zapisnik, obvezno izvući u tri primjerka i to na
obrascu “A-4”, složiti i dostaviti kako je navedeno u točci 52. Sudačkog naputka. Kod prekida
rada centralnog komjutera ili pisača s trakama u tijeku utakmice, suci su obvezni nastaviti ručno
upisivati učinak kugle u obrascu pojedinačnog Zapisnika za svakog igrača.
-4Članak 10.
Za pojedine utakmice, prema svojoj prosudbi, VL može imenovati Delegata i/ili Glavnog suca.
Članovi pojedinih liga mogu pismeno zatražiti od VL imenovanje Delegata ili Glavnog suca,
najkasnije petnaest (15) dana prije službenog početka utakmice.
Za traženog Delegata ili Glavnog suca na pojedinoj utakmice utvrđuje se pristojba od 500,00 kn u neto
iznosu plus troškovi predviđeni po pravilnicima HKS-a, koju tražitelj mora platiti prije početka
utakmice delegiranoj osobi.
Imenovanje Delegata za neku utakmicu isključuje ustrojstvo VODSTVO UTAKMICE.
Članak 11.
Gostujuća ekipa je obvezna koristiti prijevoz sa kojim će pravovremeno stići na utakmicu.
Korištenje zračnog prijevoza u potpunosti je u odgovornosti korisnika u svezi odredbi Pravila i ovih
Propozicija.
Članak 12.
Kašnjenje domaće ekipe tolerira se do 15 minuta.
Kašnjenje gostujuće ekipe, ako se ne jave domaćinu da kasne, tolerira se do 30 minuta.
U slučaju većeg zastoja u prometu zbog prometne nesreće i slično, gostujuća ekipa je obvezna
domaćinu i voditelju lige javiti da kasne i razloge istog, a domaća i sudačka ekipa je obvezna
čekati maksimalno 2 (dva) sata od vremena predviđenog za predaju prijave Sastava ekipe za
dotičnu utakmicu.
Ekipa koja iz bilo kojeg razloga kasni, obvezna je u roku 8 dana, od nadležnih državnih i drugih
institucija pribaviti pisane i ovjerene dokaze o zastoju i razlogu kašnjenja, a potom iste dostaviti
voditelju lige koji će prema potrebi poduzeti odgovarajući postupak.
III. PRAVO SUDJELOVANJA I NASTUPA
Članak 13.
Pravo sudjelovanja na natjecanju u HKL na IV stupnju stekli su klubovi - ekipe imenovane u
Rasporedu utakmica pojedinih liga.
Članak 14.
Pravo nastupa za svoje klubove-ekipe imaju uredno registrirani igrači rođeni 30. lipnja 1997. godine i
stariji koji su u s kladu sa aktima HKS-a ispravno registrirani te valjanim, važećim i ovjerenim te GS
predočenim liječničkim pregledima ne starijim od 6 (šest) mjeseci.
Ako se naknadno utvrdi da je netko od igrača nastupio a da na dotičnoj-odigranoj utakmici nije imao
valjani i važeći liječnički pregled ili drugu nepravilnost bitnu za nastup, postignuti rezultat tog igrača
će se brisati, a rezultat utakmice će se ponovno verificirati s novim preračunatim ishodom za
protivničkog igrača i ekipu.
Članak 15.
Klubovi – ekipe, za pojedinu utakmicu ekipu mogu sastavljati od prijavljenih igrača s Popisa igrača
kao i dopune istog, kojeg je klub kod Kuglačkog saveza nadležnog za registraciju igrača ovjerio a
potom istog prije početka prvenstva u predviđenom roku dostavio u HKS- (VL).
Tijekom natjecanja Popis igrača se može dopunjavati. Klub dopunu ovjerenu kod Kglačkog saveza
nadležnog za registraciju igrača, mora dostaviti u HKS – (VL), najmanje pet (5) dana prije prvog
nastupa.
Postignuti rezultat igrača izvan Popisa igrača ili dopune Popis igrača će se brisati a rezultat utakmice
ponovno verificirati s novim preračunatim ishodom za protivničkog igrača i ekipu.
-5Članak 16.
Ekipa mora nastupiti na svakoj pojedinoj utakmici s najmanje šest (6) igrača.
Iznimno ekipa može nastupiti s najmanje četiri (4) igrača, čime čini prekršaj.
U slučaju prijave tri (3) i manje igrača, ili je prijavljeno više igrača, a koji iz bilo kojeg razloga nemaju
pravo nastupa te ako ekipa nakon toga ostane sa manje od četiri igrača, ista ne može nastupiti i gubi
utakmicu “bez borbe”. U tom slučaju protivnička ekipa ne mora nastupiti.
Za ekipu koja učini prekršaj iz ovog članka, primijenit će se Članak 59. Propozicija.
Članak 17.
U slučaju izmjene igrača stranog državljana isto tako stranim državljaninom, nastup se računa kao
jedan nastup stranog državljana.
IV. NAČIN NATJECANJA
Članak 18.
Natjecanje će se odigravati ligaškim sustavom (“svaki sa svakim”) po dvostrukim bod načinom u
međusobnim uzvratnim susretima članova – klubova, ekipa – pojedinih liga iz Članka 1. ovih
Propozicija imenovanih u Rasporedu utakmica.
Članak 19.
Redoslijed odigravanja utakmica utvrđen je Rasporedom utakmica, prema BERGER-ovim tablicama,
dirigiranim ždrijebom u svezi korištenja istih staza od više klubova i početka utakmica.
Članak 20.
Ekipno prvenstvo se održava u disciplini:
- šest (6) igrača po 120 hitaca mješovito /6x4(15+15)/ na četiri (4)staze, odnosno na
šest (6) staza, ukupno sedamsto dvadeset (720) hitaca po ekipi.
Članak 21.
Prva HKL-a odigrava se kombinacijom susretima “igrač protiv igrača”i ukupnog broja srušenih
čunjeva.
V. ODIGRAVANJE UTAKMICE
Članak 22.
Utakmice se odigravaju u mjestu, na kuglani i stazama, na redoviti i pričuvni dan i u vrijeme prema
Rasporedu utakmica i Adresaru klubova (izuzev dopuna istog) koji su sastavni dio ovih Propozicija.
Članak 23.
Na svim službenim natjecanjima HKS-a moraju se koristiti jedinstveni obrasci (izuzev kuglana koje
su opremljene centralnim komjuterom ili pisačima s trakama) koje je izdao priređivač natjecanja.
Prije početka utakmice najkasnije 35 minuta, domaćin je obvezan glavnom sucu (ako iste ne donosi
glavni sudac), predati slijedeće obrasce:
- Ekipni zapisnik: dio bloka, 3 stranice (izuzev kuglana koje su opremljene centralnim komjuterom)
- Zapisnik igrača: dio bloka 36 stranica (izuzev kuglana koje su opremljene centralnim komjuterom ili
pisačima s trakama)
- Sudačko izvješće: jedan primjerak
- Prijavu Sastava ekipe: jedan primjerak za gostujuću ekipu
- Frankiranu kuvertu za dostavu zapisnika i ostalog u HKS: 10000 Zagreb, Ilica 37/1.
Članak 24
Trenutkom prijave Sastava ekipa službeno počinje, a potpisom Ekipnog zapisnika i Sudačkog
izvješća na kraju utakmice i službeno završava utakmica.
-6Članak 25.
NOVO !
Prijava Sastava ekipe za svaku pojedinu utakmicu broji najviše do deset(10) igrača, uključujući i
četiri (4) pričuvna od kojih su (ako su prijavljena četiri), dva predviđena za takozvanu
(prevedeno iz međunarodnog Sportskog pravilnika «TAKTIČKU IZMJENU», a dva za kao i do
sada redovitu izmjenu igrača. Kad je prijavljeno manje od četiri pričuvna igrača, isti se mogu
koristiti za bilo koju vrstu izmjene ali opet ne više od dvije za pojedinu vrstu.
Predstavnici-treneri ekipa pri popunjavanju obrasca prijave Sastava ekipe, čitko tiskanim slovima
upisuju ime i prezime igrača i broj igračke iskaznice točno kako je napisano u igračkoj iskaznici kao i
preostale službene osobe.
U slučaju nepotpunog broja igrača u prijavi Sastava ekipe obvezno na ta mjesta upisati “NEMA”.
Prijava se popunjava počevši od broja jedan (1) tako da eventualna prazna mjesta ostanu na kraju.
Valjanost prava nastupa, važećeg i ojverenog liječničkog pregleda, predstavnici-treneri ekipa, obvezno
potvrđuju zaokruživanjem “DA” ili “NE” u prijavi Sastava ekipe.
Jednom prijavljeni Sastav ekipe ne može se mijenjati i dopunjavati.Na zahtjev glavnog suca obvezno
se moraju (ako nisu upisani), upisati predstavnik i kapetan ekipe koji moraju biti različite osobe.
Kapetan ekipe mora biti jedan od prijavljenih igrača za dotičnu utakmicu.
Redoslijedom upisa igrača u prijavi Sastava ekipe pod rednim brojem jedan (1) do šest (6), je ujedino i
redoslijed nastupa. Pričuvni igrači se upisuju od rednog broja sedam (7) do deset (10), i mogu nastupiti
izvan redoslijeda upisa.
NOVO !
Kod bilo koje vrste izmjene igrača, više nema popunjavanja obrasca za izmjenu.
Glavni sudac privremeno na papiru kod sebe evidentira koja je vrsta izmjene, (ako je redovita
izmjena, tada i od kojeg hica), te postupa kako je navedeno za taktičku i redovitu izmjenu
igrača. Preostala evidentiranja izmjene, GS obavlja u s kladu sa Propozicijama i Sudačkim
naputkom.
TAKTIČKA IZMJENA !
Predstavnik-trener svake pojedine ekipe i to SAMO prije početka izvođenja probnih hitaca od
predviđenih pet minuta za pojedinog igrača u bilo kojem bloku, umjesto igrača koji trebaju
igrati, može uvesti jednog a najviše dva pričuvna igrača (TAKTIČKA IZMJENA), što se ne
računa kao redovita izmjena igrača.
Ako igrač kojeg se želi mijenjati, izvede prvi hitac od za njega predviđenih pet minuta za
izvođenje probnih hitaca, u slučaju isključenja bez obzira u kojoj funkciji-ulozi (CRVENI
KARTON), takva izmjena više nije moguća nego samo redovita izmjena igrača. Način
evidentiranja taktičke izmjene naveden je u točci 24. Sudačkog naputka i u EK. zapisniku.
Predstavnik-trener, glavnom sucu SAMO usmeno najavljuje taktičku ili redovitu izmjenu. Ako
pričuvni igrač uđe prije predstavljanja, tada se istog predstavlja zajedno sa ostalim igračima.
Ako je pričuvni igrač ušao poslije predstavljanja igrača koji je redovito trebao igrati, u tom
slučaju GS za vrijeme izvođenja probnih hitaca izviješćuje gledateljstvo koja ekipa je obavila i
koju vrstu izmjene, tko je izašao a tko ušao u igru, što znači nema zaustavljanja vremena.
REDOVITA IZMJENA !
Predstavnik-trener pojedine ekipe u trenutku kad želi obaviti izmjenu, zajedno sa pričuvnim
igračem koji će nastaviti s igrom, dolazi kod glavnog suca i usmeno najavljuje kojeg igrača želi
mijenjati. U tom trenutku i to bez zaustavljanja vremena izlazi igrač kojeg se mijenja a ulazi i s
igrom nastavlja pričuvni igrač.
Također po novom, nema na vrhu daske položnice odjave igrača koji izlazi niti predstavljanja
pričuvnog igrača koji ulazi, nego GS odmah nakon izmjene i to za vrijeme igre odjavljuje igrača
koji je izašao i najavljuje pričuvnog igrača koji je nastavio s igrom.
-7Kad se bilo koja vrsta izmjene najavi, više nema odustajanja od iste. Iz navedenog razloga se ista
najavljuje isključivo u trenutku kad pričuvni igrač treba nastaviti sa igrom.
Nastupom pričuvnog igrača, bilo da je taktička i/ili redovita izmjena, izmijenjeni igrač gubi
pravo nastupa.
Kod izmjene igrača koja se obavi za vrijeme trajanja prekida dužem od 15 minuta, pričuvni igrač ima
pravo, zajedno sa ostalim igračima, izvesti pet hitaca u pune.
Ako ekipa ima trećeg ili četvrtog stranog državljana, isti mogu biti upisani u prijavi Sastava ekipe,
samo pod rednim brojem 7, 8, 9 i/ili 10 Pri izmjeni igrača, stranog državljanina, obvezno se mora
voditi računa da navedeni igrači, na dotičnoj utakmici mogu ukupno odigrati-izvesti dvjesto četrdeset
(240) hitaca mješovito što znači da u tom slučaju mogu mijenjati samo stranog državljana.
Igrač koji je prijavljen u Sastavu ekipe a nije nastupio, to se ne smatra nastupom.
Članak 26.
Predstavnici-treneri ekipa obvezani su najkasnije 25 minuta prije početka utakmice glavnom
sucu i to ISTOVREMENO predati popunjene i potpisane prijave Sastava ekipa te igračke
iskaznice igrača iz prijave. Glavni sudac po primitku istih, odmah pregledava dali je prijava
Sastava ekipe popunjena kako je predviđeno Člankom 25 Propozicija, a potom iste potpisuje te
nakon toga uz svoju nazočnost obvezno također ISTOVREMENO daje na uvid i naizmjenični
potpis predstavnicima-trenerima ekipa.
Nakon toga glavni sudac detaljno pregledava prijave Sastava ekipa i igračke iskaznice kako je
navedeno u točci 17. Sudačkog naputka, a potom igračke iskaznice obvezno odlaže na svoj stol gdje
ostaju do kraja utakmice što znači da nakon predaje prijava Sastava ekipa zajedno sa igračkim
iskaznicama, više nema vraćanja istih sve do završetka utakmice. U slučaju kad GS u igračkim
iskaznicama utvrdi neku od nepravilnosti bitnu za nastup, dotični igrači gube pravo nastupa o
čemu je GS prije početka utakmice, obvezan izvijestiti predstavnike ekipa.
Članak 27.
U slučaju nedolaska jedne ekipe na utakmicu, nazočna ekipa ne mora nastupiti, ali je obvezna popuniti
obrazac prijavu Sastava ekipe i predati GS koji će obaviti provjeru prijave Sastava ekipe i igračkih
iskaznica te postupiti kao da će se igrati utakmica. Svu dokumentaciju i izvješće GS dostavlja VL-e.
Rezultat utakmice će se utvrditi postupkom verifikacije, odnosno rješenjem VL i to temeljem potrebne
dokumentacije i izvješća GS te izvješća kluba koji nije došao. Temeljem utvrđenih činjenica VL će
postupiti u skladu sa Člankom 58. Propozicija a prema procjeni podnijet zahtjev za pokretanje
disciplinskog postupaka.
Članak 28.
Domaćin koji odbije obaviti nanošenje – špricanje križišta za čunjeve sredstvom na bazi silikonskog
ulja, koje pospješuje klizanje čunjeva na križištu istih, prije početka utakmice i nakon odigranog
drugog bloka igrača, kažnjava se sa 300,00 kn, po stazi na dotičnoj utakmici. Kad se utakmica igra
na šest (6) staza, tada se križište šprica samo na početku utakmice.
Glavni sudac je obvezan biti nazočan u trenutku nanošenja-špricanja križišta za čunjeve, prije početka
utakmice i nakon odigranog drugog (ako se igra na četiri staze) bloka igrača dotične utakmice te ako
ima kapi, od osobe koja nanosi ulje zatražiti da iste obriše. Ako je šprica dobra i stvara izmaglicu, tada
se križišta ne brišu.
-8Članak 29.
Ekipe nastupaju u blok-startu iz svakog sastava na slijedeći način:
Na 4 staze: 1.
2.
3.
Na 6 staza: 1.
2.
Blok:
Blok:
Blok:
Blok:
Blok:
domaćin 1.
domaćin 3.
domaćin 5.
domaćin 1.
domaćin 4.
gost 1.
gost 3.
gost 5.
gost 1.
gost 4.
domaćin 2.
domaćin 4.
domaćin 6
domaćin 2.
domaćin 5.
gost 2.
gost 4
gost 6
gost 2. domaćin 3.
gost 5 domaćin 6.
gost 3.
gost 6.
Izmjena staza vrši se prema "par" sustavu:
- na četiri (4) staze: 1/2/4/3; 2/1/3/4; 3/4/2/1; 4/3/1/2;
- na šest (6) staza: 1/2/4/3; 2/1/3/4; 3/4/6/5; 4/3/5/6; 5/6/2/1; 6/5/1/2;
Članak 30.
Početak utakmice i satnica nastupa pojedinog bloka igrača traje i računa se:
Nulto
Vrijeme
0:00
1. Blok
0:00
2. Blok
nakon
0:55
3. Blok
nakon
1:50
Vrijeme "čiste" igre jednog seta (15+15 hitaca) traje 12 minuta.
Dopunjen je članak 171. stavak prvi Pravila kuglanja na 9 čunjeva tako da suci više nemaju kao
do sad obvezu upozoravati sekundante, trenere ili igrače da će doći do prekoračenja vremena od
12 minuta propisanog za odigravanje pojedinog seta odnosno da je preostalo četiri ili manje
minute a više od 10 hitaca u dotičnom setu. Sekundanti, treneri ili igrači, su dužni sami pratiti
tijek vremena svojih igrača.
Članak 31.
Na dan odigravanja utakmica, na kuglanama sa više staza, prijavljenim igračima za dotičnu utakmicu
unutar 40 minuta prije početka i za vrijeme utakmice nije dopušten trening, odnosno zagrijavanje na
slobodnim i na stazama gdje se igra utakmica (izuzev službenog zagrijavanja), čime čine prekršaj i ne
mogu nastupiti na dotičnoj utakmici.
Članak 32.
Na utakmici Prve HKL-e, u susretu „igrač protiv igrača“ vrednuje se svaka staza sa jednim (1)
setom (set = 15+15). Bolji je igrač koji sruši više čunjeva u jednom setu. U slučaju izjednačenog
rezultata u setu, svaki igrač osvaja po pola seta (0.5)
Članak 33.
Nakon odigrana 4 seta, mogući broj setova koje igrač može osvojiti je četiri (4), odnosno u
nastupu „igrač protiv igrača“ susret može završiti (4:0; 3,5:0,5; 3:1; 2,5:1,5; ili 2:2 ). Igrač koji
je osvojio više setova osvaja jedan (1) poen za svoju ekipu.
U slučaju izjednačenosti u setovima 2:2, bolji je igrač koji je ukupno srušio više čunjeva. U
slučaju izjednačenog rezultata, svaki igrač osvaja po pola poena (0.5)
Članak 34.
Nakon odigranih svih igračkih susreta ekipa može osvojiti šest (6) poena. Susret ekipa može
završiti (6:0; 5,5:0,5; 5:1; 4,5:1,5; 4:2; 3,5:2,5 ili 3:3)
-9Članak 35.
Ekipa koja je ukupno srušila više čunjeva osvaja dva (2) poena.
U slučaju izjednačenosti svaka ekipa osvaja po jedan poen.
Nakon odigrane utakmice ekipa može osvojiti osam (8) poena. Susret ekipa može završiti 8:0;
7,5:0.5; 7:1; 6,5:1,5; 6:2; 5,5:2,5; 5:3; 4;5:3:5 ili 4:4 u poenima.
Ekipa koja je osvojila više poena osvaja dva (2) boda.
U slučaju izjednačenosti ekipa u poenima (4:4) svaka ekipa osvaja po jedan bod.
Članak 36.
Za utakmicu dobivenu bez borbe odnos setova je 24:0, poena 8:0 i bodova 2:0 za protivnika.
Članak 37.
Slijed utakmica, redoslijed nastupa igrača, praćenje postignutih rezultata, točan početak i kraj utakmice
utvrđen je ovim Propozicijama i Sudačkim naputkom.
Članak 38.
Glavni sudac može sazvati VU prema svojoj prosudbi i potrebi a obvezno na zahtjev jednog od
predstavnika ekipe.
U elementima kuglačke igre u svezi postignutog rezultata, učinka kugle i srušenih čunjeva, ispravnosti
i neispravnosti odigranog hica, odluka VU je konačna.
Usmeno iznijeti zahtjev kao sporni moment VU i rješava glasovanjem u kojem je glas glavnog suca
odlučujući kada se predstavnici klubova razlikuju.
Donesena odluka ne smije biti u suprotnosti s aktima navedenim u članku 2.Propozicija.
VI. ODGODA, POMAK I PREKID UTAKMICE
Članak 39.
Iz opravdanih razloga (procjena a nakon toga odobrenje VL), te uz odobrenje VL, utakmice se mogu
odigravati i tijekom tjedna, ali samo ranije od predviđenog termina navedenog u Rasporedu utakmica,
(osim u zadnja dva (2) kola) o čemu oba kluba moraju postići dogovor.
Odigravanje utakmica u zadnja dva (2) kola lige za žene počet će istog dana u 12 a za muškarce
u 15 sati, izuzev na kuglanama gdje se igra na 6 staza gdje će utakmice za žene početi u 13:00, a
muški u 16:00 sati, tako da utakmice završe u isto vrijeme.
Početak utakmice može se mijenjati, (osim u zadnja dva kola) radi povoljnijeg korištenja prometala u
dolasku ili odlasku gostujuće ekipe (ali ne poslije 15:00 sati) o čemu oba kluba moraju postići
dogovor.
Postignute dogovore iz naprijed navedenih stavaka, oba kluba su obvezni pisano sa potpisom i
ovjerom dostaviti VL, najmanje petnaest (15) dana prije službenog početka utakmice, radi
pravovremenog dobivanja suglasnosti.
Klub domaćin je obvezan izvijestiti svoj Zbor sudaca o postignutom dogovoru, najmanje deset (10)
dana prije službenog početka utakmice.
- 10 Članak 40.
Utakmica se ne može odgoditi osim u slučajevima:
a) kada jedan ili više igrača ima reprezentativne obveze na temelju odluke IO HKS-a
b) kada jedan ili više igrača moraju biti nazočni na vojnoj vježbi na dan utakmice,
izuzimajući osobe s profesionalnom obvezom u Hrvatskoj vojsci.
c) u slučaju smrti grača koji se nalaze na Popisu dostavljenom u HKS za tekuće prvenstvo.
d) u slučaju izvanrednih stanja koje se dogode na dan odigravanja utakmice i to samo onih zbog
kojih je nastala zapreka za odigravanje dotične utakmice a proglašena je od nadležnih državnih
institucija.
Klubovi su obvezni zahtjev za odgodu uputiti VL najmanje petnaest (15) dana prije službenog početka
utakmice s preslikom dokaznih dokumenata. Izuzetak može biti pod: c i d.
Čanak 41.
Zbog kvara jedne staze, koji se ne može otkloniti, glavni sudac će obvezno sa preostalim igračima
samo u paru, nastaviti sa igrom do završetka seta, a igraču kod kojeg je nastao kvar kao i njegovom
protivniku, obvezno (ako je kvar nastao u čišćenje) upisati poziciju čunjeva koja je nakon kvara
ostala, te po završetku igre ostalih igrača, dotični par obvezno prebaciti na susjedne staze, te nastaviti s
njihovim nastupom do završetka dotičnog seta.
Nakon toga, vodstvo utakmice odlučuje o nastavku utakmice na dvije ili ako kuglana ima više staza, na
drugim stazama o čemu odluka “za” ili “protiv”mora biti jednoglasna.
Kod prekida dužih od 15 minuta, igrači izvode pet hitaca u pune.
Sve odgođene, pomaknute, opravdano prekinute ili neodigrane utakmice I. dijela moraju se odigrati
prije početka 11. kola za muškarce i 9. kola za žene, a utakmice iz zadnjeg kola prvog dijela, na prvi
redoviti ili pričuvni termin koji klub koristi za odigravanje domaćih utakmica izuzev ako ne pada na
službeno neradni dan.
Sve odgođene, pomaknute, opravdano prekinute ili neodigrane utakmice II. dijela moraju se odigrati
prije početka 21. kola za muškarce i 17. kola za žene.
Za odigravanje zaostalih utakmica, klubovi se sami dogovaraju, u suprotnom odigravanje istih
određuje VL i to prema prijavljenim redovitim ili pričuvnim terminima. Pisani i ovjereni dogovor
klubovi dostavljaju VL koji će u s kladu sa Propozicijama, dogovoreni termin «odobriti» ili «ne».
Članak 42.
Ponovni dolazak ekipe ili njenog dijela na nastavak odigravanja prekinute utakmice za čiji je prekid
odgovoran domaćin, a na zahtjev gostujuće ekipe, sve troškove snosi domaćin (put, smještaj, suci,
objekt i slično). Sve troškove vezane za odigravanje utakmice na drugi termin, koja se zbog
neopravdanog nedolaska gostujuće ekipe nije odigrala u predviđenom terminu, na zahtjev domaće
ekipe, snosi gostujuća ekipa.
- 11 VII. UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 43.
1. Nakon odigranih svih utakmica u pojedinoj ligi plasman se utvrđuje prema većem broju svih ukupno
osvojenih bodova.
2. Kada dvije (2) ili više ekipa osvoje isti broj bodova nakon odigranih svih utakmica u pojedinoj ligi,
plasman će se utvrditi u slijedu:
a) bolja je ekipa koja ima bolju pozitivnu razliku između svih ukupno osvojenih i izgubljenih poena,
b) bolja je ekipa koja ima bolju pozitivnu razliku između svih ukupno osvojenih i izgubljenih setova,
c) bolja je ekipa koja je osvojila više bodova u međusobnim susretima,
d) bolja je ekipa koja je osvojila više poena u međusobnim susretima,
e) bolja je ekipa koja je osvojila više setova u međusobnim susretima,
f) bolja je ekipa koja ima ukupno više čunjeva na „vanjskim“ kuglanama, isključujući kuglane
bodovno izjednačenih ekipa, pa ukupno čišćenje, pa promašaji istih kuglana.
Plasman će se utvrditi u slijedu kako je gore navedeno. U svim vrednovanjima uvijek se uzimaju sve
ekipe koje su na kraju prvenstva bile bodovno izjednačene.
Članak 44.
Prvo plasirana ekipa stječe pravo nastupa na SVJETSKOM POKALU za 2012. godinu.
Drugo plasirana ekipa stječe pravo nastupa na EUROPA POKALU za 2012. godinu.
Treće plasirana ekipa kao i pobjednik KUP-a, RH na “NBC POKALU”za 2012. godinu.
Članak 45.
Iz 1. HKL-a ispadaju po dvije posljednje plasirane ekipe, a može i manje ako se neka od ekipa koje
su u natjecateljskoj sezoni 2011./2012. godini, ostale u 1. HKL-i, nisu prijavile za natjecateljsku
sezonu 2012./2013. godinu.
VIII. POPUNA LIGA
Članak 46.
Ekipe za popunu 1.HKL-a, za sezonu 2012./2013. godinu, dobit će se turnirom u dva nastupa na
ukupno više srušenih čunjeva, u organizaciji IO HKS-a, odnosno VL , a provodi se dijelom po ovim
Propozicijama i Propozicijama za to natjecanje koje služe kao dodatak ostalim važećim aktima HKS-a.
1. Pravo sudjelovanja imaju pet (5) prvaka (ili drugoplasirani ako netko od prvaka odustane)
Drugih HKL - Centar, Istok, Jug, Sjever i Zapad za muškarce te tri (3) prvaka Drugih HKL Centar, Istok i Jug za žene, pod kojim je nazivom klub u prvenstvu 2011./2012. godina i
nastupio.
2. Turniri će se održati: 05. i 06. 05. 2012. godine. Mjesta će se odrediti naknadno.
IX. TROŠKOVI
Članak 47.
Kotizacija za 1.HKL - Ž/M iznosi 2.500,00 kn po ekipi, koja se mora uplatiti na žiro račun HKS-a
broj: 2360000-1101553026 najkasnije do 22. kolovoza 2011. godine.
Članak 48.
Troškove objekta, pristojbe sucima i eventualne ostale troškove u svezi domaćinstva na pojedinoj
utakmici, snosi ekipa domaćina.
Troškove puta, smještaja i prehrane snosi ekipa gostiju, odnosno svaki klub za sebe.
Cijena ulaznica i njihova naplata na utakmicama Prve HKL-e je u nadležnosti klubova domaćina
- 12 Članak 49.
Žalbena pristojba iznosi 1.000,00 kn. Obrazloženje iste kao i uplata, moraju se obaviti najkasnije u
roku od 48 sati i to na žiro račun HKS-a, odnosno najkasnije prvog radnog dana nakon odigrane
utakmice.
Žalbena pristojba za rješavanje na drugom stupnju, također iznosi 1.000,00 kn, a uplaćuje se istim
danom podnošenja žalbe.
Negativno rješenje žalbe kako na prvom tako i na drugom stupnju, znači plaćanje svih troškova
postupka uključujući i žalbene pristojbe.
Članak 50.
Sve uplate propisanih pristojbi, kotizacije, donijeti novčanih Odluka nadležnih tijela HKS-a i izrečenih
novčanih stegovnih mjera imaju propozicijsku snagu i podložne su daljnjim stegovnim mjerama.
Vjerodostojan dokument o izvršenoj uplati smatra se kopiju ovjerene uplatnice na žiro račun HKS-a,
koja se mora dostaviti VL, odnosno tajništvu HKS-a.
X. NAGRADE
Članak 51.
Po tri (3) prve ekipe u konačnom poretku u prvim HKL-ama osvojit će pokale i po deset (10) medalja
HKS-a.
Tri (3) najbolja igrača Prvih HKL-a osvojit će pokale HKS-a, prema kriterijima Stručnog savjeta i
Natjecateljske komisije IO HKS-a.
XI. STEGOVNE ODREDBE
Članak 52.
Stegovna mjera “UDALJENJE”, izriče se osobama iz prijave Sastava ekipe kad su u ulozi trenera i/ili
sekundanta i to za prvi prekršaj ŽK (žuti karton) a za drugi prekršaj ŽCK (žuto-crveni karton) što znači
“UDALJENJE”.
Stegovna mjera “UDALJENJE” izrečena osobi u ulozi trenera i/ili sekundanta u obliku drugog
prekršaja ŽCK (žuto-crveni karton) na temelju Pravila kuglanja, Propozicija, Sudačkog naputka i
ostalih važećih akata HKS-a, ujedno je i zabrana obavljanja navedene uloge na odigravanoj utakmici.
Igračima kojima u ulozi trenera i/ili sekundanta bude izrečena Stegovna mjera ŽK (žuti karton) i/ili
ŽCK (žuto-crveni karton) što znači «UDALJENJE», mogu nastupiti kao igrači, što znači da se
izrečene mjere ne prenose.
Za igrače u tijeku samog nastupa na odigravanoj utakmici, nema Stegovne mjere «UDALJENJE»,
nego se kod prekršaja postupa u skladu sa Pravilima kuglanja, Propozicijama, Sudačkim naputkom i
ostalim važećim aktima HKS-a.
Stegovne mjere izrečene igraču za prekršaje u tijeku samog nastupa na odigravanoj utakmici izuzev
CK (crvenog kartona) «ISKLJUČELJE», se ne prenose kad igrač na odigravanoj utakmici preuzima
neku drugu ulogu
Udaljenog sekundanta, može zamijeniti druga osoba iz prijave Sastava ekipe, ali tek nakon završetka
dotičnog seta u kojem je isti udaljen, što znači na početku izvođenja prvog hica slijedećeg seta.
Za udaljenog trenera nema zamjene.
Stegovna mjera u obliku CK (crveni karton) «ISKLJUČENJE», izrečena temeljem članka 36. i 39.
Pravila kuglanja, Propozicija, Sudačkog naputka i/ili ostalih važećih akata HKS-a, bilo kojoj osobi iz
prijave Sastava ekipe u bilo kojoj ulozi, ujedno je zabrana nastupa i obavljanja bilo koje druge uloge
na odigravanoj utakmici, a VL će temeljem izvješća glavnog suca, za takve osobe pokrenuti
odgovarajući postupak uključujući i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
- 13 Kod isključenja igrača u tijeku samog nastupa na odigravanoj utakmici bez obzira dali je već
imao neku kaznu ili ne, učinak posljednjeg hica prije isključenja, se ne vrednuje nego se preko
brojke srušenih čunjeva crvenom olovkom stavlja znak “X”. Ako je hitac (ili više hitaca za
redom) bio promašaj, uzima se slijedeći hitac prije promašaja u kojem ima srušenih čunjeva.
Za osobe iz prijave Sastava ekipe u drugim ulogama, kod izricanja Stegovnih mjera, postupa se u
skladu sa Pravilima kuglanja, Propozicijama, Sudačkom naputku i ostalim važećim aktima HKS-a.
Za vrijeme nastupa pojedinog igrača, trener može savjete davati samo ako sjedi u ulozi sekundanta, što
znači da nije dozvoljeno šetati od igrača do igrača ili stajati iza igrača. Također trener može ako nema
sekundanta koji sjedi, savjete davati: kod izvođenja probnih hitaca, kod prekida zbog ozljede igrača,
kod izmjene staza, te kod zastoja dužih od 10 minuta. U svim navedenim slučajevima izuzev prekida
dužih od 10 minuta, nije dozvoljeno šetati od igrača do igrača. Osoba iz prijave Sastave ekipa koja želi
kod igrača sekundirati, mora sjediti od početka pa do kraja dotičnog seta i to od 1-30 hica, a nakon
toga može ako želi ići sekundirati kod drugog igrača, a samo u izuzetim slučajevima i to uz dozvolu
glavnog suca sekundant može napustiti mjesto za sekundiranje.
Sekundant koji tako napusti mjesto za sekundiranje ne može se u dotičnom setu vratiti niti može netko
drugi doći sekundirati i to do završetka dotičnog seta.
Od sekundanta koji u tijeku igre pojedinog seta dođe sekundirati, glavni sudac će zatražiti da isti
obvezno napusti mjesto sekundanta.
Članak 53.
U slučaju isključenja tri (3) ili više igrača na odigravanoj utakmici u pojedinoj ekipi, a da su izmjene
već iskorištene, tako da ekipa ostane sa manje od četiri igrača, ujedno znači prekid iste. VL će nakon
svih izvijšća utakmicu registrirati i to: u setovima 24:0, u poenima 8:0, u bodovima 2:0 u korist
protivnika, te poduzeti druge odgovarajuće postupke..
Članak 54.
Stegovna mjera isključenja ujedno znači zabranu nastupa i obavljanja bilo koje uloge na prvoj
utakmici iz redovitog kola na koju se odnosi kazna na temelju rješenja VL-e izuzev ako je pokrenut
disciplinski postupak, u tom slučaju suspenzija nastupa odmah nakon isključenja.
U slučaju težih prekršaja ovlašćuje se VL da izriče zabrane nastupa i obavljanja drugih uloga na
ligaškim utakmicama do tri uzastopna nastupa i obavljanja drugih uloga uključujući i navedeno u
gornjem stavku.
Ako se STEGOVNA MJERA iz stavka jedan ili stavka drugog ovog članka dogodi pri kraju prvenstva,
iste se prenose u prvenstvo 2012./2013. godina.
Rješenje o zabrani nastupa i obavljanja drugih uloga mora se dostaviti ligaškom članu kluba- ekipi
najmanje 48 sati prije odigravanja utakmice na koju se odnosi kazna. Protiv rješenja VL nije dopuštena
žalba.
Članak 55.
Klubovi koji se ne pridržavaju odredbi članka 51. Pravila čine disciplinski prekršaj, te će VL protiv
njih i njihovih odgovornih osoba pokrenuti odgovarajući postupak.
Članak 56.
U slučaju kada klub domaćin nije osigurao uvjete potrebne za odigravanje utakmice ili je došlo do
prekida utakmice koji je prouzročio jedan od klubova dotične utakmice, nakon prispijeća svih izviješća
i utvrđivanja činjenica, rezultat utakmice će se utvrditi postupkom verifikacije rješenjem VL. Isti je
obvezan protiv osoba koje su prouzročile prekid ili neodigravanje iste kao i predstavnika ekipe na
dotičnoj utakmici podnijeti zahtjev za pokretanje odgovarajućeg postupka.
- 14 Članak 57.
Ekipa koja se prijavila za sudjelovanje u natjecanju Prvih HKL-a do 08. srpnja 2011. godine a
odustane prije početka odigravanja, ne može sudjelovati na natjecanju u sezoni 2012./2013. godini u
Prvoj HKL-i te je obvezna uplatiti propisanu kotizaciju za prijavljeno sudjelovanje.
Ekipa koja u tijeku odigravanja 1.HKL-e, odustane ili je za dotično prvenstvo diskvalificirana, ne može
sudjelovati na natjecanju u sezoni 2012./2013. godini u Prvoj HKL-i te se kažnjava s 5.000,00 kn.
Ekipa koja ispada iz 1. HKL-e, a u tijeku odigravanja iste, odustane ili je za dotično prvenstvo
diskvalificirana, gubi pravo sudjelovanja u kvalifikacijama u 2013. godini, pravo natjecanja u 1. HKLi u sezoni 2012./2013. i 2013/2014. godina te se kažnjava s 5.000,00 kn.
Članak 58.
Ekipa koja ne nastupi na jednoj utakmici, dotična utakmica se registrira u setovima 24:0 , u poenima
8:0, u bodovima 2:0 u korist protivnika te se još oduzimaju dva (2) boda i kažnjava s 3.000,00 kn.
Ekipa koja ne nastupi na dvije (2) utakmice, računajući i utakmicu iz gornjeg stavka, diskvalificira se
iz daljnjeg natjecanja s gubitkom prava sudjelovanja na natjecanju u sezoni 2012./2013. godini u
Prvoj HKL-i te se kažnjava s 4.000,00 kn.
Ekipa koja ne nastupi na utakmici iz zadnjeg kola, diskvalificira se iz dotične lige s gubitkom prava
sudjelovanja na natjecanju u sezoni 2012./2013. godina u Prvoj HKL-i te se kažnjava s 5.000,00 kn.
Ekipa za koju se zna da ispada iz 1. HKL-e, a na koju se primjeni stavak: 1, 2 ili 3 ovog članka, gubi
pravo sudjelovanja u kvalifikacijama za 2013. godinu, pravo natjecanje u 1.HKL-i u sezoni
2012./2013. i 2013./2014. godina, te se kažnjava s 5.000,00 kn.
Temeljem izviješća o slučajevima navedenih u ovom članku, VL će prema procjeni protiv kluba i
odgovorne osobe kluba podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
Članak 59.
Ekipa koja je učinila prekršaj iz čl. 16. st. 2. ovih Propozicija i na pojedinoj utakmici nastupi sa jednim
igračem manje, kažnjava se s 3.000,00 kn, a sa dva manje, kažnjava se sa 5.000,00 kn.
Ekipa koje je učinila prekršaj iz čl. 16. st. 3. ovih Propozicija, kažnjava se s 3. 000,00 kn, gubitkom
utakmice u setovima 24:0, u poenima 8:0 i u bodovima 2:0 u korist protivnika i oduzimanjem dva (2)
boda.
Ekipa koja za pojedinu utakmicu, nema takozvane trbušaste čunjeve kao što su navedeni u točci pet
ovih Propozicija, kažnjava se s 5.000,00 kn.
Ekipa koja odbije obaviti nanošenje-špricanje križišta za čunjeve sredstvom na bazi silikonskog ulja
koje pospješuje klizanje čunjeva prije početka dotične utakmice i poslije drugog (ako se igra na četiri
staze) bloka igrača, kažnjava se sa 300,00 kn po stazi i to na svakoj takvoj utakmici.
Temeljem izviješća o slučajevima navedenim u ovom članku, VL će prema procjeni protiv kluba i
Predstavnika ekipe na dotičnoj utakmici podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.
Članak 60.
Kada pojedi igrač ili cijela ekipa nastupe temeljem članka 59. Pravila kuglanj na devet čunjeva, a da
nisu ispunili obvezu navedenu u dotičnom članku, ili se nakon dostave igračkih iskaznica ili ovjerene
preslike istih utvrdi da netko od igrača koji su nastupili, iz razloga bitnog za nastup, nije imao pravo
nastupa, postignuti rezultat svakog takvog igrača će se brisati, a rezultat utakmice ponovno verificirati
s novim preračunatim ishodom za protivničkog igrača i ekipu.
- 15 Članak 61.
U slučaju primjeni odluka nadležnih tijela IO HKS-a, a vezane za nastup i postignute rezultate, takvi
nepravilno postignuti rezultati igrača i ekipe će se brisati a utakmica ponovno verificirati s novim
preračunatim rezultatom za protivničke igrače i ekipu.
Brisanje rezultata iz gornjeg stavka, znači brisanje svih nepravilno postignutih rezultata na koje se
odluka nadležnog tijela odnosi.
Članak 62.
U slučajevima odustajanja od natjecanja, primjeni disciplinske mjere ili Odluke nadležnih tijela IO
HKS-a, čime neka ekipa ne sudjeluje u daljnjem natjecanju svoje lige, odigrala je jedno kolo manje od
I. dijela, svi rezultati, setovi, poeni i bodovi će se brisati, ponovno verificirati utakmice i ispraviti
trenutni poredak klubova na ljestvici poretka.
U slučaju da ekipa odigra sve utakmice I. dijela i više, postignuti rezultati, setovi, poeni i bodovi se
priznaju, dok u daljnjim utakmicama protivnici osvajaju u omjeru: u setovima 24:0; u poenima 8:0 i u
bodovima 2:0 bez borbe.
Članak 63.
U slučaju izricanja udaljenja (suspenzije) odlukom IO HKS-a, radi neuredne ili u predviđenom roku
neplaćene neke od propisanih pristojbi, kazni i/ili naknada HKS-u, ekipa nema pravo nastupa dok ne
izvrši uplatu prispjelih obveza. Takva ekipa u vrijeme trajanja „suspenzije“ gubi utakmice u setovima
24:0, u poenima 8:0, u bodovima 2:0 u korist protivnika.
Suspendirana ekipa može dokaz o podmirenju obveze, kopiju ovjerenog virmana, predati glavnom
sucu pred sam početak utakmice.
XII. ŽALBE
Članak 64.
Žalba na pravo nastupa igrača, ili postoji sumnja na pravovaljanost registracije za dotični klub,
najavljuje se prije početka dotične utakmice, a samo za naknadna saznanja, najkasnije u roku od
osam (8) dana po prvom nastupu na ligaškoj utakmici koja se dostavlja voditelju lige koji će istu u
opravdanim slučajevima uzeti u postupak te ako ima potrebe proslijediti nadležnima za registraciju na
rješavanje i daljnji postupak.
Članak 65.
Nezadovoljna strana odlukom VU, prema članku 38. izuzev stavka drugog istog članka ovih
Propozicija, može najaviti žalbu radi materijalnog kršenja Pravila kuglanja i ovih Propozicija, na
samoj utakmici u momentu nastalog izglasavanja. Obrazloženje žalbe kao i dokaz uplaćene
propisane pristojbe, žalitelj mora dostaviti VL-e u roku od 48 sati, odnosno najkasnije prvog radnog
dana od odigrane utakmice i najave podnošenja iste.
U slučaju iz gornjeg stavka glavni sudac je također obvezan u istom roku dostaviti VL svoju izjavu sa
svim relevantnim podacima.
Kod najave žalbe a nakon provedenog žaldbenog postupka, postoji mogućnost što ovisi o
konačnoj odluci vezano za žalbu, izmjena već objavljenih rezultata.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 66.
Kada se za vrijeme utakmice dogodi bilo koja pojava a nije obuhvaćena aktima HKS-a i ovim
Propozicijama, za rješenje je nadležno VU.
Kada se za vrijeme trajanja cjelovitog natjecanja dogodi bilo koja pojava a nije obuhvaćena aktima
HKS-a i ovim Propozicijama, rješenja donosi VL a konačno rješenje Natjecateljska komisija IO HKS-a.
- 16 Članak 67.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je IO HKS-a.
Članak 68.
Ove Propozicije se primjenjuju od dana zaključivanja prijava ekipa za sudjelovanje u natjecanjima 1.
HKL-a – 08. srpnja 2011. godine, do dana isteka roka predviđenog za žalbe. Nakon toga voditelj lige
će o završenom prvenstvu, IO HKS-a, podnijeti pisano izvješće na usvajanje.
XIV. POSEBNOSTI
Rezultati utakmica će se objavljivati na:
Teletekstu HRT-a, stranica 593,
T-Com (sportske informacije) Tel: 01 18841,
Sportska TV na teletekstu stranice 402 i 403.
INTERNET STRANICI: www.kuglanje.hr
Radno vrijeme VL; Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 09:00 do 13:00 sati,
Subotom od 17:00 do 19:00 sati (kad se igra redovito kolo lige a
prema potrebi kad se igra Euroliga)
Kontakt podaci HKS-a:E – mail: [email protected] ili
[email protected]
Glavni tajnik: Tel. 01 48 76 831; Fax: 01 48 76 832 ili 01 48 33 328, MOB: 098 46 81 57
Voditelj lige: Tel. 01 48 33 695; MOB: 099 48 33 695.
Žiro račun HKS-a: 2360000-1101553026.
Molim osobe zadužene za javljanje rezultata i eventualno najavljene žalbe da
putem faksa broj: 01 48 33 328, ili putem E-maila, odmah po završetku utakmice
isto dostave voditelju lige. Za javljenje rezultata putem telefona, molim da
koristite telefone od VL.
Broj faksa 01 48 76 832, koristite samo ako ne uspijete poslati na broj faksa naprijed naveden.
Molim osobe zadužene za javljanje rezultata da zbog obveza VL. za dostavom rezultata javnim
medijima, obvezno odmah po završetku utakmice (bez obzira u koje je vrijeme početak
utakmice) na jedan od predviđanih načina javite rezultate.
U Zagrebu, 20. srpnja 2011. godine.
Voditelj lige:
Franjo Tomas
Predsjednik:
Ivan Lulić vr.
- 17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
Izvršni odbor
Sudačka komisija
Zagreb, 20. srpnja 2011.
SUDAČKI NAPUTAK
ZA PRVE HRVATSKE KUGLAČKE LIGE 2011./2012.
1. Na temelju čl. 48. Pravila kuglanja na 9 čunjeva (u daljnjem tekstu: Pravila) i čl. 2. Pravilnika
za održavanje kuglačkih državnih prvenstava, Sudačka komisija IO-a HKS-a (SK) je
suorganizator državnih kuglačkih prvenstava.
2. Sudačka komisija HKS-a, temeljem Pravila kuglanja na devet čunjeva, Pravilnika o radu i
organizaciji kuglačkih sudaca (u daljnjem tekstu: Sudačkog pravilnika), drugih Pravilnika i
odluka Izvršnog odbora HKS-a, Propozicija natjecanja i ovog Naputka, utvrdila je način rada
sudaca na utakmicama u 1. HKL-a.
3. Sva natjecanja moraju biti provedena na kvalitetan i ujednačen način, primjenjujući
sve važeće Pravilnike HKS, Propozicije i Sudački naputak.
4. Ispravan, kvalitetan i ujednačen rad sudaca (posebno glavnih) na natjecanjima, jedan je od
preduvjeta za uredno, regularno i nepristrano provođenje svih natjecanja,
.
5. Na natjecanju u Prvim hrvatskim kuglačkim ligama na IV. stupnju Sustava kuglačkih
natjecanja u RH glavni suci obvezno moraju biti kategorije međunarodni ili savezni suci,
raspoređeni na "A" listu sudaca s važećom licencom. Suci na stazama ili pomoćnici glavnog
suca, moraju biti kategorije međunarodni ili savezni suci, raspoređeni na "A" ili "B" listu
sudaca s važećom licencom.
6. Prije početka utakmice svi delegirani suci dužni su svoje sudačke iskaznice staviti na stol
glavnog suca gdje ostaju do kraja utakmice, čime se omogućuje predstavnicima klubova uvid
u rang suca, pripadnost određenoj listi, te valjanost sudačke licence.
7. U slučaju da Zbor sudaca u mjestu odigravanja utakmica Prvih hrvatskih kuglačkih liga
nema ili nema dovoljno sudaca raspoređenih na "A" i "B" listu s važećom licencom, biti će
delegirani suci iz drugih (bližih) organiziranih Zborova sudaca. Sve troškove dolaska sudaca
snosi domicilni savez sa svojim Zborom sudaca kojem pripada domaćin utakmice.
8. Organizaciju rada sudačke ekipe kao i nadležnosti pojedinog suca dogovara glavni sudac, a
regulirana su Pravilima kuglanja na 9 čunjeva, Pravilnikom o radu i organizaciji kuglačkih
sudaca, Propozicijama natjecanja, Sudačkim naputkom i drugim važećim pravilnicima HKS-a.
9. Kuglački suci koji su članovi kluba izravnih takmaca ne mogu biti delegirani za susrete
svoje ekipe.
10. Voditelj 1. HKL-a liga ne može suditi utakmice u ligama koje vodi.
11. U slučaju spriječenosti dolaska na utakmicu za koju su delegirani, suci su obvezni najmanje
tri (3) dana prije odigravanja iste, osobi koja delegira suce najaviti svoj nedolazak, a nakon
toga odredit će se drugi sudac.
U slučaju iznenadne spriječenosti delegiranog člana sudačke ekipe, postupa se prema članku
49. Sudačkog pravilnika. Ako prema navedenom članku nema odgovarajućeg suca, Vodstvo
utakmice može – jednoglasnom odlukom – odrediti nazočnog suca s važećom licencom.
12. U pripremi za utakmice, svi suci, posebice glavni, su obvezni obnoviti znanje po svim
važećim pravilnicima HKS-a, a posebno proučiti Pravila kuglanja na 9 čunjeva, Sudački
pravilnik, Propozicije i ovaj Naputak, te ih u praksi ispravno primjenjivati.
13.
Glavni sudac obvezan je najmanje 40 minuta – a pomoćnik glavnog ili suci na stazama, 15
minuta - prije početka utakmice, doći na kuglanu i javiti se GS-u.
- 18 14.
Po primitku obrazaca od domaćina navedenih u Članku 23. Propozicija, najkasnije trideset
pet (35) minuta prije početka utakmice, glavni sudac, obrazac za prijavu Sastava gostujuće
ekipe, odmah uručuje predstavniku-treneru gostujuće ekipa a potom provjerava slijedeće:
a) temperaturu zraka kod sudačkog i natjecateljskog prostora, koja ne smije biti ispod +
15oC ili iznad + 35oC,
b) ispravnost rada automata i svih žaruljica na semaforima i totalizatorima, koji
signaliziraju određene znakove. Ako su neispravni isti se isključuju iz upotrebe,
c) ispravnost rada fotoćelija za prijestup i registraciju hitaca,
d) regulaciju vremena za odgodu priznavanja čunjeva na četiri sekunde (4),
e) ispravnost znakova za stranice staza (tamo gdje nema ugrađenih kanala sa strane
staze),
f) marku i ispravnost čunjeva (koji moraju biti takozvani trbušasti). Ako se utakmica
igra na čunjeve koji imaju oprugu i kuglicu, te se utvrdi da su isti neispravni, a
posebno opruge i kuglice, tada se isti moraju zamijeniti drugim, pričuvnim, potpuno
ispravnim a to posebno vrijedi za čunjeve broj 1, 2, 3, 4 i 6.
g) da li ima propisan broj ispravnih kugli, šablonom provjeriti promjer istih,
h) ispravnost digitalnih ili šahovskih pokazivača vremena i to za svaku stazu posebno,
i) čistoću staza, rekvizita, pribora, svlačionica i sanitarnog čvora,
j) da li postoje krpe za brisanje natjecateljskog prostora,
k) valjanost i vlažnost spužvi koje se nalaze na držačima za kugle,
l) da li postoji pribor za pisanje i ploča za upisivanje igrača i rezultata,
m) da li postoji ispravni razglasni uređaj,
n) da li ima dovoljan broj stolaca za suce, sekundante, trenere, predstavnike ekipa,
dužnosnike HKS-a i novinare,
o) da li postoji stol za glavnog suca (samo ako se piše ručno), koji mora biti smješten
tako da glavni sudac ima pregled na sve staze na kojima se igra dotična utakmica,
p) da li postoji zastava Republike Hrvatske na sudačkom stolu ili na drugom mjestu u
sklopu kuglane predviđenom za tu namjenu,
r) da li su staze, čunjevi, sudački i natjecateljski prostor dovoljno osvijetljeni (vizualno)
s) da li postoji ormarić prve pomoći,
t) da li postoji služba za uspostavu reda na kuglani,
u) da li je prisutno tehničko osoblje.
O svim navedenim provjerama glavni sudac vodi zabilješke i 15 minuta prije službenog
početka utakmice poziva predstavnike ekipa te ih izvješćuje o nalazu, načinom rada i
vođenjem utakmice. U slučaju da postoje uvjeti za neodigravanje utakmice potrebno je
sastaviti pismenu bilješku o tome koju supotpisuju glavni sudac i predstavnici klubova.
15.
Odluka o neodigravanju utakmice može se donijeti samo u slučaju znatnih odstupanja
od važećih pravila i odluka nadležnih tijela, odnosno u slučaju kvara uređaja zbog
kojih nije moguće u regularnim uvjetima provesti natjecanje.
U slučaju neispravnosti ili neispunjavanja navedenih stavki kao i drugih nedostataka,
glavni sudac će primijeniti odluku Izvršnog odbora HKS-a o mandatnim kaznama,
kako je navedeno u članku 2. iste odluke.(u prilogu Propozicija).
16. GS je obvezan biti nazočan prije početka utakmice i nakon (kad se igra na četiri staze)
drugog odigranog bloka igrača-ica u trenutku nanošenja-špricanja križišta za čunjeve.
Kad se igra na šest staza, tada se križište šprica samo na početku utakmice. Osoba koja
šprica križišta, na zahtjev GS mora ako ima kapi, krpom obrisati iste. Ako je šprica
kvalitetna i ulje raspršuje, odnosno stvara izmaglicu, tada se ne briše.
- 19 17.
Po primitku prijava Sastava ekipa, ISTOVREMENO od obje ekipe, i to najkasnije 25
minuta prije početka utakmice, glavni sudac odmah pregleda dali je u prijavama
Sastava ekipa upisano kako je predviđeno Člankom 25. Prpozicija, potom iste potpisuje
a nakon toga obvezno uz svoju nazočnost također ISTOVREMENO, daje na uvid i
naizmjenični potpis predstavnicima-trenerima ekipa, potom detaljno pregledava
igračke iskaznice u kojima utvrđuje ispravnos i valjanost slijedećih podataka:
- fotografiju igrača i ovjera iste od nadležnog kuglačkog saveza, potpis igrača,
- broj igračke iskaznice,
- ime i prezime, dan mjesec i godinu rođenja igrača-ice,
- da li je netko od prijavljenih igrača strani državljanin,
- ovjera igračke iskaznice od nadležnog KS,
- pripadnost matičnom klubu, pravo nastupa i ovjera nadležnog KS,
- produljenje godišnje registracije igrača,
- zabrana nastupa,
- valjanost produljenja registracije za tekuću godinu, koja se svake godine obavlja od 01.01.
do zaključno sa 31.01. tekuće godine. Od protekle godine registracija vrijedi zaključno s
31.01. tekuće godine.
- valjanost-važnost i ovjerenost liječničkog sportskog pregleda,
- ostale podatke koji se nalaze u igračkoj iskaznici HKS-a.
Predstavnici-treneri ekipa (ako žele radi provjere podataka) imaju pravo uvida u igračke iskaznice.
Nakon pregleda prijava Sastava ekipa, glavni sudac, obvezan je kod svakog igrača-ice, crvenom
olovkom, obilježiti da je pregledao «IGRAČKE ISKAZNICE».
18. Po završenom pregledu prijava Sastava ekipa i igračkih iskaznica, glavni sudac iste, bez
obzira na neku od nepravilnosti, iste zadržava kod sebe i odlaže na svoj stol gdje ostaju do
završetka utakmice i potpisivanja Sudačkog izvješća, a nepravilnosti evidentira u Sudačkom
izvješću i tome obvezno 15 minuta prije početka utakmice izvješćuje predstavnike ekipa te
potom na ploču upisuje vrstu i razinu natjecanja, broj kola, naziv ekipa, mjesto iz kuda je koja
ekipa, ime i prezime igrača, (prvo lijevu stranu za domaćina a potom desnu za gosta), koji u
potpunosti moraju odgovarati popisu iz prijave Sastava ekipe vodeći računa o tome tko
ima pravo nastupa.
19. Trenutkom prijave Sastava ekipe i službeno počinje, a potpisom ekipnog zapisnika i
sudačkog izvješća na kraju utakmice i službeno završava odigravana utakmica. Prije i poslije
tog trenutka nije moguća primjena onih odredaba Pravila kuglanja na 9 čunjeva, ostalih
pravilnika HKS-a, Propozicija i ovog Sudačkog naputka, koji se odnose na samo odigravanje
pojedine utakmice. Za eventualne propuste i prekršaje navedenih akata HKS-a učinjene prije
ili poslije službenog trajanja utakmice, postupa se prema nadležnostima, obvezama i pravima
koja utvrđuju ostala akata, a koja se odnose na takve prekršaje i propuste.
20. U slučaju kada igrač ili cijela ekipa, nema igračkih iskaznica, nastup omogućiti temeljem
izjave, kojom igrač potvrđuje da ima pravo nastupa i važeći liječnički pregled te da nastupa
na vlastitu odgovornost i osobnog dokumenta sa slikom i brojem, kojeg treba upisati u ekipni
i pojedinačni zapisnik igrača na mjestu predviđenom za broj igračke iskaznice. U tom slučaju
ekipa je dužna postupiti po članku 59. Pravila kuglanja na devet čunjeva.
21. Svi zapisnici (izuzev gdje su pisaće trake), pišu se u tri (3) primjerka. Sva upisivanja u
ekipnom i pojedinačnom zapisniku pišu se plavom ili crnom kemijskom olovkom, osim
kaznenih kartona, izmjene igrača i ispravci izračuna rezultata o ostali ispravci po glavnom
sucu, koji se označavaju crvenom kemijskom olovkom.
22.
Na kuglanama s ugrađenim centralnim kompjuterom ili pisačima s trakama, kopirni primjerci
zapisnika na formatu «A-4», po jedan primjerak, moraju se uručiti gostu i domaćinu, a po
jedan primjerak «A» 4 ili pisaće trake dostaviti u HKS. U slučaju kvara, suci nastavljaju
ručno upisivati učinak kugle u Zapisnike igrača.
- 20 23.
Pojedinačni zapisnik se popunjava kao i do sada izuzev kod «TAKTIČKE IZMJENE»kad se
u napomeni uz igrača koji je ušao obvezno upisuje da je obavljena taktička izmjena.
24. Nakon pregleda igračkih iskaznica i utvrđenih činjenica, glavni sudac zbog mogućih
taktičkih izmjena (na jednoj utakmici a najviše dvije), koje se mogu obaviti SAMO prije
izvedenog prvog probnog hica , igrače pojedinog bloka u Ekipni zapisnik može upisivati tek
nakon izvedenih prvih probnih hitaca. Ako su dvije moguće taktičke izmjene eventualno
obavljene u prvom bloku, tada drugi i treći blok igrača, GS može upisati odmah.
Kod taktičke izmjene u Ekipni zapisnik se ne upisuje igača koji je izašao nego se na
njegovo mjesto upisuje samo igrača koji je ušao i to naprimjer: skraćenica «T.I. Ime i
prezime igrača ».U prijavi Sastava ekipe se redni broj igrača koji je trebao igrati, zaokruži
crvenom olovkom kao da je nastupio i za njega je nastup završen.
Kod redovite izmjene igrača kao i do sada, igrač kojeg se mijenja, u Ekipnom zapisniku se
upisuje po redoslijedu nastupa i upisanog u prijavi Sastava ekipe. Pričuvni igrači upisuju se
po redoslijedu nastupa i to iza igrača kojeg mijenja, te ime i prezime, broj igračke iskaznice,
broj hica od kojeg je pričuvni igrač počeo sa igrom a srušene čunjeve kako je navedeno:
- ako je pričuvni igrač počeo sa igrom od 11. hica, u tom slučaju se na mjesto kod pričuvnog
igrača upisuje samo ono što je srušio u 11,12,13,14 i 15 hicu, kao na primjer 32. srušena
čunja.
- ako je pričuvni igrač na primjer počeo sa igrom od 61. ili od 1. hica, u tom slučaju se kod
pričuvnog igrača upisuju podaci kao u prvom slučaju izmjene ali bez srušenih čunjeva, jer su
isti već zbrojeni u dotičnom setu.
- ako je pričuvni igrač počeo sa igrom od 117. hica, tada se također upisuju podaci kao prije
ali i srušeni čunjevi u 117,118,119 i 120 hicu, kao na primjer 9. srušenih čunjeva.
Napominjemo da se u svim slučajevima izmjena, svi srušeni čunjevi zbrajaju i upisuju na
mjesto predviđeno za pune, čišćenje, ukupno, osvojeni set i poen, zajedno sa zbrojem
srušenih čunjeva igrača koji je izašao.
- 21 -
- 22 25. Sekundirati mogu osobe navedene u prijavi Sastava ekipe (samo jedna iza pojedinog igrača)
za nastup ukoliko su obučeni u sportsku odjeću sa natpisom ili amblem pripadajućeg kluba.
26. Od trenutka predaje prijave Sastava ekipe, pa do potpisa Ekipnog zapisnika i Sudačkog
izvješća, glavni sudac prati ponašanje svih osoba navedenih u prijavi Sastava ekipe te u
slučaju učinjenog prekršaja po bilo kojoj odredbi pravilnika HKS-a, Propozicija i ovog
Naputka iste kažnjava s predviđenim mjerama, zapisnički konstatira i podnosi izvješće.
Prema potrebi, na temelju utvrđenih činjenica, glavni sudac traži i zahtjeva poduzimanje
odgovarajućih mjera, uključujući i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. o čemu prije
potpisivanja Ekipnog zapisnika i Sudačkog izvješća, obvezno izvješćuje predstavnike ekipa.
Istu obvezu imaju i osobe navedene u prijavi Sastava ekipa kao predstavnici ekipa u odnosu
na ponašanje i učinjene prekršaje sudaca, dužnosnika i članova kuglačkih udruga ili drugih
osoba nazočnih na odigravanoj utakmici o čemu prije potpisivanja Ekipnog zapisnika i
Sudačkog izvješća, obvezno izvješćuju glavnog suca.
27. Svi igrači pojedine ekipe moraju nositi ujednačenu športsku odjeću (majicu sa natpisom ili
amblemom pripadajućeg kluba, gaćice i čarape), dok športska obuća može biti različita.
Treneri i sekundanti mogu vršiti svoje dužnosti u sportskoj odjeći kao i igrači ili u trenirkama
s natpisom ili amblemom pripadajućeg kluba te u športskoj obući. Predstavnik ekipe ne
mora nositi sportsku odjeću ako isključivo vrši obveze člana Vodstva utakmice.
28. Za vrijeme utakmice u prostor kuglane, gdje se odigrava utakmica, pića (voda-sokovi) koja
koriste igrači, mogu se donositi samo u plastičnim bocama.
29. Prije početka utakmice, obvezno je predstavljanje svih igrača, iz prijave Sastava ekipa, i to
prvo kapetana gostujuće ekipe a potom preostale igrače iste ekipe a potom kapetana domaće
ekipe te preostale igrače te ekipe. Na predstavljanju igrači moraju biti u sportskoj odjeći sa
natpisom ili amblemom kluba koji predstavljaju. Od predviđenih 10 iz prijave Sastava ekipe,
na predstavljanju mora biti najmanje šest (6) igrača. Za ekipu koja na predstavljanju nema
sportsku odjeću pripadajuće ekipe i/ili najmanje šest igrača, glavni sudac će postupiti po
ODLUCI O MANDATNIM NAKNADAMA.
Pet (5) minuta prije početka službenog odigravanja utakmice, glavni sudac poziva igrače
domaćina i gosta te ih raspoređuje kod natjecateljskih prostora, potom glavni sudac putem
razglasa, pozdravlja sve prisutne a gledateljstvo izvješćuje o sljedećem:
a) nazivu lige,
b) broj kola koje se odigrava,
c) nazivu ekipa i mjestu iz kojeg su ekipe dotičnog susreta,
d) trenerima i igračima i to prvo kapetana gostujuće ekipe a potom po rednim brojevima
preostale gostujuće igrače, a potom na isti način domaću ekipu,
e) delegatu - ako je delegiran,
f) predstavnicima ekipa: prvo gostujuće a potom domaće te GS-a, koji čine Vodstvo
utakmice,
g) preostalim sucima,
h) gostima zaželjeti ugodan boravak a svima dobre rezultate,
i) gledateljstvo zamoliti za športsko i korektno navijanje,
j) Na pročitano ime i prezime, igrači idu na dvije srednje daske položnice u odnosu na
kojima se igra utakmica, a gdje to zbog neke zapreke nije moguće, gost ide na drugu a
domaćin na prvu dasku položnicu računajući slijeve na desnu stranu gdje se igra utakmica.
Nakon završetka najave utakmice i igrača, kapetan domaće ekipe najavljuje «POZDRAV ZA
EKIPU», (koja već bude). Potom svi igrači domaće ekipe, zajedno ponove «POZDRAV».
Nakon toga na isti način, gost pozdravlja domaću ekipu. Nakon izmjene pozdrava, gosti
prolaze pored domaće ekipe i rukuju se. Kapetani ekipa moraju biti prvi do glavnog suca.
- 23 30. Nakon izvješća gledateljstvu, predstavljanja i pozdrava igrača, glavni sudac upućuje igrače
prvog bloka na vrh daske položnice te ih predstavlja počevši od krajnje lijeve staze na kojima
se igra utakmica.
Na pročitano ime igrača i ekipe, igrač obvezno istupi korak naprijed i blago se nakloni
gledateljstvu. Po završetku predstavljanja svih igrača isti se međusobno pozdravljaju kao i sa
sucima. Igrači moraju na predstavljanju biti u opremi u kojoj će nastupiti. Iznimno na traženje
igrača, glavni sudac može odobriti da igrač-ica može nastupiti u donjem dijelu trenirke u
kojoj mora igrati do završetka svog nastupa.
31. Početak i završetak izvođenja probnih hitaca (zagrijavanja) glavni sudac označava
zviždaljkom. Na znak glavnog suca, svi igrači su obvezni započeti sa izvođenjem probnih
hitaca. Također zviždaljkom igračima daje znak da službeno igra može početi. Na svaki znak
glavnog suca, suci na stazama uključuju, odnosno isključuju mjerače vremena. Glavni sudac
je obvezan priopćiti zašto je zaustavio igru. Postupak predstavljanja igrača, izvođenja probnih
hitaca i početak službenog odigravanja se ponavlja kod svakog bloka igrača.
32. Mjerače vremena zaustavljaju suci na stazama i kad glavni sudac da znak i to u sljedećim
slučajevima:
1. Za dvije staze:
•
•
•
•
•
•
kad se čunjevi zamrse, (a raspetljavanje se vrši s komadnog pulta)
kad kugle ne dolaze redovito, (a čeka se da se kugle vrate bez intervencije)
kad se neispravno spuštaju čunjevi ili sami padaju,
kad se kugla vraća po stazi,
kad susjedni igrači, koji igraju do igrača kojem se briše staza, to zatraže,
kad glavni sudac prosudi da je potrebno.
2. Za sve staze:
•
•
•
•
•
•
•
kad se čunjevi zamrse, (a potrebno je otići u prostor za čunjeve)
kad kugle ne dolaze redovito, (a potrebno je otići u prostor za čunjeve)
kad dođe do kvara na pojedinoj stazi, koji se može za kratko vrijeme otkloniti,
kod ozljede igrača
kod rješavanja prigovora
kad Vodstvo utakmice donese odluku o privremenom prekidu utakmice,
kad glavni sudac prosudi da je potrebno.
33. U slučaju ozljede, ozlijeđeni ili zamjenski pričuvni igrač (ako isti već ranije nisu nastupili),
mora nastaviti s igrom (najkasnije) u roku od 10 minuta. Glavni sudac u trenutku prijave o
ozljedi, evidentira vrijeme i od tada teče vrijeme predviđeno za osposobljavanje igrača, koje
maksimalno može trajati 10 minuta. U slučaju ponovne ozljede, sat se više ne zaustavlja.
Nakon dvije redovite izmjene, daljnja izmjena više nije moguća, pa niti uslijed ozljede.
Predstavnik ekipe-trener, glavnom sucu izmjenu mora najaviti kako je navedeno u čl. 25.
Propozicija. Glavni sudac izmjenu obvezno evidentira na način kako je to i predviđeno.
34. Napominjemo da kod ozljede igrača, ostali igrači koji to od glavnog suca zatraže ali samo u
paru sa protivnikom, mogu nastaviti sa igrom do završetka dotičnog seta.
35.
U tijeku igre a na zahtjev sekundanta, odnosno trenera glavni sudac mora provjeriti da li ima
potrebe za brisanjem staza a potom, ako treba, dopustiti sekundantu brisanje istih. Igraću
kojem se briše staza vrijeme teče a susjednima ako traže, vrijeme se zaustavlja
36. Po završetku odigravanja pojedinog seta, igrači moraju na početku natjecateljskog prostora
mirno, ne ometajući ostale igrače, čekati njihov završetak igre. Nakon završetka pojedinog
seta (izuzev kod četvrtog), sudac na stazi dužan je (samo ako to nije na drugi način vidljivo)
igračima objaviti tko je osvojio set i trenutno stanje u setovima a nakon trećeg seta i ukupno
stanje u srušenim čunjevima.
- 24 37. Nakon završetka svakog seta , glavni sudac je obvezan pregledati natjecateljske prostore i
prema potrebi zatražiti da se obriše, te od igrača koji su ljepljivom trakom obilježili početni
položaj, zatražiti da istu uklone.
38. Izmjena staza vrši se samo na znak glavnog suca. Prilikom izmjene staza, igrači se kreću
unutar obilježenih natjecateljskih prostora i nije dozvoljeno napuštanje istih
39. Tijekom igre, glavni sudac nakon svakog odigranog seta upisuje na ploču srušene čunjeve i to
svaki set posebno, trenutno stanje u osvojenim setovima između pojedinih igrača (ako prikaz
osvojenih setova nije drugačije vidljiv), a nakon 60, 90 i 120 hitaca i ukupno srušene čunjeve
pojedinog igrača. Na kuglanama koje imaju totalizatore koji odvojeno prikazuju srušene čunjeve
u dotičnom setu i ukupno srušene čunjeve za pojedinog igrača, tada na ploču ne upisuje ukupno
srušene čunjeve. Po završetku igre svakog bloka igrača te nakon provjere zapisnika, glavni sudac
na ploču upisuje ukupno srušene čunjeve svakog igrača, poen kod igrača, ukupno osvojene poene
ekipe i razliku čunjeva.
40. Po završetku odigravanja pojedinog bloka, na poziv glavnog suca, igrači su dužni izaći na
liniju izbačaja (vrh daske položnice) i čekati proglašenje neslužbenih rezultata. Glavni sudac
je dužan objaviti ime i prezime igrača, naziv ekipe, postignuti rezultat u čunjevima,
osvojenim setovima i kome pripada poen. Igrači se blago naklone gledateljstvu i međusobno
pozdrave.
41. Poslije svakog odigranog bloka, glavni sudac neslužbeno objavljuje ukupno stanje ekipa u
osvojenim poenima i razliku u čunjevima .
42. Po završetku odigravanja zadnjeg bloka, glavni sudac objavljuje neslužbeni rezultat cijele
utakmice o ukupno srušenim čunjevima i osvojenim poenima.
43. Nakon provjere zapisnika igrača, potpisanog ekipnog zapisnika i sudačkog izvješća, prema
potrebi i ako ima promjena rezultata u odnosu na već objavljeni privremeni rezultat, glavni
sudac će objaviti konačan rezultat utakmice.
44. U slučaju kvara svjetlosnih ili zvučnih pokazatelja, koji nepravilno registriraju određene
podatke, a kvarovi su učestali i ne mogu se otkloniti, isti se isključuju iz uporabe. Kada su
pokazatelji isključeni, sudac na stazi je obvezan izvikivati broj srušenih čunjeva, tako da
sekundant čuje koliki je učinak svake kugle, odnosno hica.
45. U slučaju kvara iz točke 44. sudac na stazi je obvezan nakon 10 i 15 hitaca u pune,
izvijestiti igrača o zbroju čunjeva. Također je sudac dužan pet (5) hitaca prije kraja igre u
čišćenje, igrača izvijestiti da je preostalo još pet (5) hitaca do kraja seta. Nakon završetka seta,
sudac je dužan igrača izvijestiti o zbroju čunjeva i osvojenom setu.
46. Ispravnost pokazatelja i broj srušenih čunjeva, utvrđuje sudac na stazi, a u slučaju prigovora
od strane sekundanta, konačnu odluku donosi Vodstvo utakmice.
47. Sudac na stazi uočenu grešku povremenog netočnog registriranja hitaca ili srušenih čunjeva
mora odmah ispraviti, tako da pokazatelji u svakom trenutku budu točni i usklađeni s
zapisnikom igrača. Kod ispravke sudac na stazi će zaustaviti vrijeme i igrača, ako je potrebno.
Ako se greške u pokazivanju učinka i rezultata ponavljaju, postupiti prema točci 44. i 45.
48. Na totalizatorima gdje postoji mogućnost prikazivanja rezultata u dotičnom setu i ukupnog
rezultata pojedinog igrač u tom slučaju rezultat teče kontinuirano. Na totalizatorima gdje
nema takve mogućnosti, prikazuje se rezultat samo dotičnoga seta.
49. Za vrijeme trajanja utakmice, u prostor automata i postolja čunjeva, može ulaziti
samo stručna osoba uz dozvolu, a po potrebi i pratnji, glavnog suca.
50. Tijekom utakmice u službenom prostoru (ako ima dovoljno mjesta)- prostor iza
natjecateljskog prostora, odvojen od gledatelja - mogu biti: suci, sekundanti, treneri,
predstavnici ekipa, igrači i delegat, ako je delegiran. Treneri, sekundanti i igrači moraju biti
obučeni u sportsku opremu sa natpisom ili amblemom pripadajuće ekipe.
- 25 51. Ako je službeni prostor veće površine, glavni sudac može dozvoliti nazočnost i većem broju
službenih osoba koji su prijavljeni od strane domaćina ili gosta, kao što su: novinari,
dužnosnici HKS-a, poznate sportske i javne osobe te dužnosnici klubova domaćina i gosta.
52. Po završetku utakmice, glavni sudac je obvezan sve popunjene obrasce, izvješća i eventualno
najavljenu žalbu, dostaviti odgovornoj osobi domaćina ili domicilnom savezu, radi slanja
rezultata i ostalih izvješća voditelju lige ili ih sam u kuverti koju je domaći klub zajedno sa
odgovarajućom markom obvezan osigurati, odmah poslati poštom (način slanja ovisi o
ustaljenom postupku u pojedinim savezima), i to složeni po redoslijedu: Ekipni zapisnik kako
je navedeno u gornjem desnom kutu zapisnika, (izuzev kod kompjuterske obrade), crveni
HKS-u, plavi gostu i crni domaćinu, a pojedinačni, bez obzira koja je vrsta, prvi igrač
domaćina pa prvi igrač gosta, pa drugi igrač domaćina i drugi igrač gosta itd. a na kraju
prijavu Sastava ekipe domaćina a potom gosta te Sudačko izvješće. Molim GS-e da iste ne
klamaju sa klamericom.
53. Glavni sudac je obvezan predati po jedan primjerak kopije popunjenog Ekipnog i zapisnika
svih igrača, izuzev gdje su pisaće trake, predstavniku domaćina i gosta i to od svake ekipe.
Glavni sudac također je obvezan da u ekipnom zapisniku, na za to predviđenom mjestu,
upiše sve suce koji su sudili dotičnu utakmicu.
54. Svi suci obvezni su pridržavati se članka 120. Pravila kuglanja na devet čunjeva– klasičan
način kao i članka 50. Pravilnika o radu i organizaciji kuglačkih sudaca, glede ujednačenog
odijevanja.
55. Radi što boljeg, kvalitetnog i ujednačenog rada sudaca, glavni suci dužni su za svoje
pomoćnike ili suce na stazama popuniti «OBRAZAC B», ocjena rada suca a potom isti
vratiti u svoj domicilni KS od kojeg su i dobili navedeni obrazac. Za glavne suce
temeljem članka 34. Sudačkog pravilnika, domicilni KS su dužni osnovati komisije koje
će pratiti i ocjenjivati rad glavnih sudaca.
Obrasci s ocjenama ostaju u domicilnoj Sudačkoj organizaciji radi godišnjeg praćenja rada
sudaca i donošenja godišnje ocjene za svakog suca, a na zahtjev VL ili Sudačke komisije
HKS-a (pogotovo kod spornih odluka i utakmica s prigovorima i žalbama) kopije ocjena se
OBVEZNO dostavljaju tražitelju.
56. Svako odstupanje od naprijed navedenih akata HKS-a, glavni sudac je obvezan napisati i
obrazložiti u svom Sudačkom izvješću.
Sudačka komisija HKS-a
Predsjednik:
Ivan Gavran vr.
Izvršni odbor HKS-a
Predsjednik:
Ivan Lulić vr.
- 26 I. HKL - MUŠKI
Raspored utakmica - I. dio
Broj Domaćin
1. kolo: 10. rujna 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Medveščak 1958
Trilj
Velebit
Zaprešić
Zadar
Kandit-Premijer
Gost
Kuglana
Datum
Dan
Sat
: Konikom-Osijek
: Zanatlija
: Novska
: Poštar
: MKK Rijeka
: Grmoščica
Zagreb
Mertojak
Hotel Jezero
Zaprešić
Mocire
Pampas
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:00
15:00
15:00
13:00
15:00
14:30
: Grmoščica
: Kandit-Premijer
: Zadar
: Zaprešić
: Velebit
: Trilj
Pampas
SRC Mlaka
Mertojak
Gradska kuglana
SRC Vijuš
Zagreb
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
: Konikom-Osijek
: Medveščak 1958
: Zanatlija
: Novska
: Poštar
: MKK Rijeka
Mertojak
Hotel Jezero
Zaprešić
Mocire
Pampas
Grmoščica
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
13:00
15:00
14:30
15:00
: MKK Rijeka
: Grmoščica
: Kandit-Premijer
: Zadar
: Zaprešić
: Velebit
Pampas
Mertojak
Gradska kuglana
SRC Vijuš
Zagreb
Mertojak
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
15:00
14:00
15:00
Hotel Jezero
Zaprešić
Mocire
Pampas
Grmoščica
SRC Mlaka
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
13:00
15:00
14:30
15:00
15:00
Pampas
Gradska kuglana
SRC Vijuš
Zagreb
Mertojak
Hotel Jezero
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
14:00
15:00
15:00
2. kolo: 17. rujna 2011.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Konikom-Osijek
MKK Rijeka
Poštar
Novska
Zanatlija
Medveščak 1958
3. kolo: 24. rujna 2011.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Trilj
Velebit
Zaprešić
Zadar
Kandit-Premijer
Grmoščica
4. kolo: 1. listopada 2011.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Konikom-Osijek
Poštar
Novska
Zanatlija
Medveščak 1958
Trilj
5. kolo: 15. listopada 2011.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Velebit
Zaprešić
Zadar
Kandit-Premijer
Grmoščica
MKK Rijeka
: Konikom-Osijek
: Trilj
: Medveščak 1958
: Zanatlija
: Novska
: Poštar
6. kolo: 22. listopada 2011.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Konikom-Osijek
Novska
Zanatlija
Medveščak 1958
Trilj
Velebit
: Poštar
: MKK Rijeka
: Grmoščica
: Kandit-Premijer
: Zadar
: Zaprešić
- 27 I. HKL - MUŠKI
Raspored utakmica - I. dio
Broj Domaćin
Gost
7. kolo: 29. listopada 2011.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Zaprešić
Zadar
Kandit-Premijer
Grmoščica
MKK Rijeka
Poštar
Kuglana
Datum
Dan
Sat
: Konikom-Osijek
: Velebit
: Trilj
: Medveščak 1958
: Zanatlija
: Novska
Zaprešić
Mocire
Pampas
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
13:00
15:00
14:30
15:00
15:00
15:00
: Novska
: Poštar
: MKK Rijeka
: Grmoščica
: Kandit-Premijer
: Zadar
Pampas
SRC Vijuš
Zagreb
Mertojak
Hotel Jezero
Zaprešić
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
14:00
15:00
15:00
13:00
Mocire
Pampas
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
Gradska kuglana
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
Pampas
Zagreb
Mertojak
Hotel Jezero
Zaprešić
Mocire
19.11.2011.
19.11.2011.
19.11.2011.
19.11.2011.
19.11.2011.
19.11.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
14:00
15:00
15:00
13:00
15:00
Pampas
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
Gradska kuglana
SRC Vijuš
03.12.2011.
03.12.2011.
03.12.2011.
03.12.2011.
03.12.2011.
03.12.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
8. kolo: 5. studenog 2011.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Konikom-Osijek
Zanatlija
Medveščak 1958
Trilj
Velebit
Zaprešić
9. kolo: 12. studenog 2011.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Zadar
Kandit-Premijer
Grmoščica
MKK Rijeka
Poštar
Novska
: Konikom-Osijek
: Zaprešić
: Velebit
: Trilj
: Medveščak 1958
: Zanatlija
10. kolo: 19. studenog 2011.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Konikom-Osijek
Medveščak 1958
Trilj
Velebit
Zaprešić
Zadar
: Zanatlija
: Novska
: Poštar
: MKK Rijeka
: Grmoščica
: Kandit-Premijer
11. kolo: 3. prosinca 2011.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Kandit-Premijer
Grmoščica
MKK Rijeka
Poštar
Novska
Zanatlija
: Konikom-Osijek
: Zadar
: Zaprešić
: Velebit
: Trilj
: Medveščak 1958
- 28 I. HKL - MUŠKI
Raspored utakmica - II. dio
Broj Domaćin
Gost
12. kolo: 14. siječnja 2012.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Konikom-Osijek
Zanatlija
Novska
Poštar
MKK Rijeka
Grmoščica
: Medveščak 1958
: Trilj
: Velebit
: Zaprešić
: Zadar
: Kandit-Premijer
Kuglana
Datum
Dan
Sat
Pampas
SRC Vijuš
Gradska kuglana
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
: Konikom-Osijek
: MKK Rijeka
: Poštar
: Novska
: Zanatlija
: Medveščak 1958
Grmoščica
Pampas
Mocire
Zaprešić
Hotel Jezero
Mertojak
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
14:30
15:00
13:00
15:00
15:00
: Trilj
: Velebit
: Zaprešić
: Zadar
: Kandit-Premijer
: Grmoščica
Pampas
Zagreb
SRC Vijuš
Gradska kuglana
Mertojak
SRC Mlaka
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
SRC Mlaka
Grmoščica
Pampas
Mocire
Zaprešić
Hotel Jezero
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
14:30
15:00
13:00
15:00
: Velebit
: Zaprešić
: Zadar
: Kandit-Premijer
: Grmoščica
: MKK Rijeka
Pampas
Mertojak
Zagreb
SRC Vijuš
Gradska kuglana
Mertojak
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
14:00
15:00
15:00
15:00
: Konikom-Osijek
: Novska
: Zanatlija
: Medveščak 1958
: Trilj
: Velebit
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
Pampas
Mocire
Zaprešić
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
14:30
15:00
13:00
13. kolo: 21. siječnja 2012.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Grmoščica
Kandit-Premijer
Zadar
Zaprešić
Velebit
Trilj
14. kolo: 4. veljače 2012.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Konikom-Osijek
Medveščak 1958
Zanatlija
Novska
Poštar
MKK Rijeka
15. kolo: 11. veljače 2012.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
MKK Rijeka
Grmoščica
Kandit-Premijer
Zadar
Zaprešić
Velebit
: Konikom-Osijek
: Poštar
: Novska
: Zanatlija
: Medveščak 1958
: Trilj
16. kolo: 25. veljače 2012.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Konikom-Osijek
Trilj
Medveščak 1958
Zanatlija
Novska
Poštar
17. kolo: 3. ožujka 2012.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Poštar
MKK Rijeka
Grmoščica
Kandit-Premijer
Zadar
Zaprešić
- 29 I. HKL - MUŠKI
Raspored utakmica - II. dio
Broj Domaćin
Gost
18. kolo: 10. ožujka 2012.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Konikom-Osijek
Velebit
Trilj
Medveščak 1958
Zanatlija
Novska
: Zaprešić
: Zadar
: Kandit-Premijer
: Grmoščica
: MKK Rijeka
: Poštar
Kuglana
Datum
Dan
Sat
Pampas
Hotel Jezero
Mertojak
Zagreb
SRC Vijuš
Gradska kuglana
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
15:00
15:00
14:00
15:00
15:00
Gradska kuglana
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
Pampas
Mocire
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
15:00
Pampas
Zaprešić
Hotel Jezero
Mertojak
Zagreb
SRC Vijuš
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
14:30
13:00
15:00
15:00
14:00
15:00
SRC Vijuš
Gradska kuglana
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
Pampas
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
Pampas
Mocire
Zaprešić
Hotel Jezero
Mertojak
Zagreb
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
subota
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19. kolo: 17. ožujka 2012.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Novska
Poštar
MKK Rijeka
Grmoščica
Kandit-Premijer
Zadar
: Konikom-Osijek
: Zanatlija
: Medveščak 1958
: Trilj
: Velebit
: Zaprešić
20. kolo: 24. ožujka 2012.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Konikom-Osijek
Zaprešić
Velebit
Trilj
Medveščak 1958
Zanatlija
: Zadar
: Kandit-Premijer
: Grmoščica
: MKK Rijeka
: Poštar
: Novska
21. kolo: 14. travnja 2012.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Zanatlija
Novska
Poštar
MKK Rijeka
Grmoščica
Kandit-Premijer
: Konikom-Osijek
: Medveščak 1958
: Trilj
: Velebit
: Zaprešić
: Zadar
22. kolo: 21. travnja 2012.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Konikom-Osijek
Zadar
Zaprešić
Velebit
Trilj
Medveščak 1958
: Kandit-Premijer
: Grmoščica
: MKK Rijeka
: Poštar
: Novska
: Zanatlija
- 30 I. HKL - ŽENE
Raspored utakmica - I. dio
Broj Domaćin
1. kolo: 10. rujna 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
Zagreb-Zaboky
Mlaka
Split
Zagreb
Istra
Gost
Kuglana
Datum
Dan
Sat
: Podravka
: Graditelj-Zaprešić
: Sloboda-TVIN
: Rijeka
: ENDI-Tekstilac
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
Pongračevo
Dom obrtnika
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
10.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
14:00
14:00
15:00
: ENDI-Tekstilac
: Istra
: Zagreb
: Split
: Mlaka
Kuglana 2
SRC Mlaka
ŠD TVIN
Zaprešić
Grmoščica
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
17.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
12:00
14:00
15:00
15:00
: Podravka
: Zagreb-Zaboky
: Graditelj-Zaprešić
: Sloboda-TVIN
: Rijeka
SRC Mlaka
Mertojak
Pongračevo
Dom obrtnika
Grmoščica
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
24.09.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
14:00
14:00
15:00
12:00
: Rijeka
: ENDI-Tekstilac
: Istra
: Zagreb
: Split
Kuglana 2
ŠD TVIN
Zaprešić
Grmoščica
SRC Mlaka
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
01.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
14:00
15:00
15:00
15:00
Mertojak
Pongračevo
Dom obrtnika
Grmoščica
SRC Mlaka
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
15.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
14:00
14:00
15:00
12:00
12:00
Kuglana 2
Zaprešić
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
22.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
Pongračevo
Dom obrtnika
Grmoščica
SRC Mlaka
ŠD TVIN
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
29.10.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
14:00
15:00
12:00
12:00
14:00
2. kolo: 17. rujna 2011.
6.
7.
8.
9.
10.
Podravka
Rijeka
Sloboda-TVIN
Graditelj-Zaprešić
Zagreb-Zaboky
3. kolo: 24. rujna 2011.
11.
12.
13.
14.
15.
Mlaka
Split
Zagreb
Istra
ENDI-Tekstilac
4. kolo: 1. listopada 2011.
16.
17.
18.
19.
20.
Podravka
Sloboda-TVIN
Graditelj-Zaprešić
Zagreb-Zaboky
Mlaka
5. kolo: 15. listopada 2011.
21.
22.
23.
24.
25.
Split
Zagreb
Istra
ENDI-Tekstilac
Rijeka
: Podravka
: Mlaka
: Zagreb-Zaboky
: Graditelj-Zaprešić
: Sloboda-TVIN
6. kolo: 22. listopada 2011.
26.
27.
28.
29.
30.
Podravka
Graditelj-Zaprešić
Zagreb-Zaboky
Mlaka
Split
: Sloboda-TVIN
: Rijeka
: ENDI-Tekstilac
: Istra
: Zagreb
7. kolo: 29. listopada 2011.
31.
32.
33.
34.
35.
Zagreb
Istra
ENDI-Tekstilac
Rijeka
Sloboda-TVIN
: Podravka
: Split
: Mlaka
: Zagreb-Zaboky
: Graditelj-Zaprešić
- 31 I. HKL - ŽENE
Raspored utakmica - I. dio
Broj Domaćin
Gost
8. kolo: 5. studenog 2011.
36.
37.
38.
39.
40.
Podravka
Zagreb-Zaboky
Mlaka
Split
Zagreb
: Graditelj-Zaprešić
: Sloboda-TVIN
: Rijeka
: ENDI-Tekstilac
: Istra
Kuglana
Datum
Dan
Sat
Kuglana 2
Grmoščica
SRC Mlaka
Mertojak
Pongračevo
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
05.11.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
14:00
14:00
Dom obrtnika
Grmoščica
SRC Mlaka
ŠD TVIN
Zaprešić
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
12.11.2011.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
12:00
12:00
14:00
15:00
9. kolo: 12. studenog 2011.
41.
42.
43.
44.
45.
Istra
ENDI-Tekstilac
Rijeka
Sloboda-TVIN
Graditelj-Zaprešić
: Podravka
: Zagreb
: Split
: Mlaka
: Zagreb-Zaboky
- 32 I. HKL - ŽENE
Raspored utakmica - II. dio
Broj Domaćin
Gost
10. kolo: 14. siječnja 2012.
46.
47.
48.
49.
50.
Podravka
Graditelj-Zaprešić
Sloboda-TVIN
Rijeka
ENDI-Tekstilac
: Zagreb-Zaboky
: Mlaka
: Split
: Zagreb
: Istra
Kuglana
Datum
Dan
Sat
Kuglana 2
Zaprešić
ŠD TVIN
SRC Mlaka
Grmoščica
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
14.01.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
14:00
12:00
12:00
: Podravka
: Rijeka
: Sloboda-TVIN
: Graditelj-Zaprešić
: Zagreb-Zaboky
Grmoščica
Dom obrtnika
Pongračevo
Mertojak
SRC Mlaka
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
21.01.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
12:00
15:00
14:00
14:00
15:00
: Mlaka
: Split
: Zagreb
: Istra
: ENDI-Tekstilac
Kuglana 2
Grmoščica
Zaprešić
ŠD TVIN
SRC Mlaka
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
04.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
14:00
12:00
SRC Mlaka
Grmoščica
Dom obrtnika
Pongračevo
Mertojak
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
11.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
12:00
12:00
15:00
14:00
14:00
: Split
: Zagreb
: Istra
: ENDI-Tekstilac
: Rijeka
Kuglana 2
SRC Mlaka
Grmoščica
Zaprešić
ŠD TVIN
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
25.02.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
: Podravka
: Graditelj-Zaprešić
: Zagreb-Zaboky
: Mlaka
: Split
ŠD TVIN
SRC Mlaka
Grmoščica
Dom obrtnika
Pongračevo
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
03.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
14:00
12:00
12:00
15:00
14:00
Kuglana 2
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
Zaprešić
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
15:00
14:00
15:00
15:00
15:00
11. kolo: 21. siječnja 2012.
51.
52.
53.
54.
55.
ENDI-Tekstilac
Istra
Zagreb
Split
Mlaka
12. kolo: 4. veljače 2012.
56.
57.
58.
59.
60.
Podravka
Zagreb-Zaboky
Graditelj-Zaprešić
Sloboda-TVIN
Rijeka
13. kolo: 11. veljače 2012.
61.
62.
63.
64.
65.
Rijeka
ENDI-Tekstilac
Istra
Zagreb
Split
: Podravka
: Sloboda-TVIN
: Graditelj-Zaprešić
: Zagreb-Zaboky
: Mlaka
14. kolo: 25. veljače 2012.
66.
67.
68.
69.
70.
Podravka
Mlaka
Zagreb-Zaboky
Graditelj-Zaprešić
Sloboda-TVIN
15. kolo: 3. ožujka 2012.
71.
72.
73.
74.
75.
Sloboda-TVIN
Rijeka
ENDI-Tekstilac
Istra
Zagreb
16. kolo: 10. ožujka 2012.
76.
77.
78.
79.
80.
Podravka
Split
Mlaka
Zagreb-Zaboky
Graditelj-Zaprešić
: Zagreb
: Istra
: ENDI-Tekstilac
: Rijeka
: Sloboda-TVIN
- 33 -
I. HKL - ŽENE
Raspored utakmica - II. dio
Broj Domaćin
Gost
17. kolo: 17. ožujka 2012.
81.
82.
83.
84.
85.
Graditelj-Zaprešić
Sloboda-TVIN
Rijeka
ENDI-Tekstilac
Istra
Kuglana
Datum
Dan
Sat
: Podravka
: Zagreb-Zaboky
: Mlaka
: Split
: Zagreb
Zaprešić
ŠD TVIN
SRC Mlaka
Grmoščica
Dom obrtnika
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
: Istra
: ENDI-Tekstilac
: Rijeka
: Sloboda-TVIN
: Graditelj-Zaprešić
Kuglana 2
Pongračevo
Mertojak
SRC Mlaka
Grmoščica
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
subota
subota
subota
subota
subota
12:00
13:00
12:00
12:00
12:00
18. kolo: 24. ožujka 2012.
86.
87.
88.
89.
90.
Podravka
Zagreb
Split
Mlaka
Zagreb-Zaboky
- 34 -
PROPZICIJSKI ADRESAR 2011./2012.
PRVA HKL – Muškarci
Kuglački športski klub «GRMOŠČICA «
Ilica 298
10000 ZAGREB
Tel: 01 550 61 27, fax: 01 370 29 82
Kuglana:
«GRMOŠČICA», staze: 5, 6, 7 i 8
Ilica 298
10000 Zagreb
Tel: 01 55 06 127, fax: 01 370 29 82
DOSTAVA POŠTE: (Na klub) ili E-mail: [email protected],
[email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Branko Radošević, Meksička 9, 10000 Zagreb
Mob: 099 465 12 19
Tel. kući: 01 345 27 65, posao: 365 57 89, fax: 365 55 50
Vitomir Tončić, Vršićka 1, 10000 Zagreb, Tel. kući: 01 349 60 60, Mob: 099 595 35 22
Željko Štefković, V. Vidrića 7, Samobor, Tel. kući: 01 336 29 79, posao: 01 336 18 06,
fax: 01 336 11 25, Mob: 098 166 00 57
TRENERI: Željko Štefković
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(utorak ili četvrtak)
________________________________________________________________________________
Kuglački klub “KANDIT – PREMIJER“
Frankopanska 99
31000 OSIJEK
Kuglana «PAMPAS», staze: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Šandora Petefija b.b.
31000 Osijek
Tel: 031 379 060
DOSTAVA POŠTE:
Ivan Vuletić, Za KK Kandit-Premijer, Divaltova 189, 31000 Osijek
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Miroslav Kos, Sjenjak 101, 31000 Osijek
Mob: 091 451 25 99
Ivan Vuletić, Divaltova 189, 31000 Osijek
Tel. kući: 031 560 815,
Mob: 098 240 507
TRENERI:
Mob: 091 451 26 17
Ivan Kovačević, Divaltova 190, 31000 Osijek,
Tel. kući: 031 502 006
Početak utakmica:
SU 14:30 sati
(ČE 17:00 sati)
- 35 -
Kuglački klub “KONIKOM - OSIJEK”
Šandora Petefija b.b.
31000 OSIJEK
Tel: 031 379 060
Fax: 031 379 061
Kuglana:
«PAMPAS», staze: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Šandora Petefija b.b.
31000 Osijek
Tel: 031 379 060, Fax: 031 494 450
DOSTAVA POŠTE:
Nedjeljko Knežević, Nas. Viševica 18, 31000 Osijek, Fax: 031 494 450, Mob. 098 486 311
Tel. posao: 031 494 400, E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Nedjeljko Knežević,
Zdravko Jelić , Mob: 091 225 05 59
TRENERI: Zdenko Sušac, Zvečevska 59, 31000 Osijek, Mob: 098 252 947
Tel. kući. 031 302 744
Početak utakmica:
SU 14:30 sati
(ČE 18:00 sati)
_________________________________________________________________________________
Kuglački klub «MEDVEŠČAK 1958»
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb
Tel./fax: 01 366 81 51
Kuglana:
«ZAGREB», staze: 1, 2, 3 i 4
Kranjčevićeva 2
DOSTAVA POŠTE:
Nikola Dragaš, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, fax: 01 366 81 51
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Robert Sedlar, Gundulićeva 9, Stubičke toplice,
Mob: 091 241 00 35
Vlado Bagarić, D. Izbiljskog 2, 10000 Zagreb,
Mob: 098 319 473
Nikola Dragaš, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb
Mob: 098 280 999
TRENERI: Nikola Dragaš,
Branko Rečić, Kriška 28, 10000 Zagreb,
Mob: 091 938 62 99
Početak utakmica:
SU 14:00 sati
( NE 10:00 sati)
- 36 -
Kuglački klub „NOVSKA“
Radnička 3
44330 NOVSKA
Fax: 044 608 775
Tel: 044 600 467
Kuglana:”GRADSKA
KUGLANA NOVSKA”,
staze: 1, 2, 3 i 4
Radnička 3
44330 Novska
Tel: 091 593 33 14
DOSTAVA POŠTE: (Na klub) ili na
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ivan Hećimović,
Potočna 12, 44330 Novska
Mob: 098 251 990
Darko Zovko, Golobrdci 24, Tel. stan: 034 237 024,
Mob: 091 538 31 47
TRENERI: Ivan Hećimović,
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(ČE 17:00 sati)
___________________________________________________________________________
Kuglački klub «POŠTAR»
Hercegovačka 1
21000 SPLIT
Tel/fax: 021 503 348
Kuglana:
SC «MERTOJAK» , staze: 5, 6, 7 i 8
Trondheimska 4 d
21000 Split
Tel: 021 755 021, fax: 021 755 028
DOSTAVA POŠTE: «POLIGON» d.o.o, Hotel «DUJAM», Velebitska 27, 21000 Split,
za KK «POŠTAR»
E-mail: [email protected], Fax: 021 503 348
ODGOVORNE OSOBE:
Nikola Brdarić, Lučićeva 22, 21000 Split
Mob: 091 155 71 14
Ivan Klarić,
Mob: 098 906 05 92
Mateo Vrlika, Dom. rata 60, 21000 Split, Fax: 021503 348, Mob: 098 321 777
TRENERI: Ivan Klarić, Mob: 098 906 05 92,
Anđelko Grubar, Mob: 098 913 52 42
Početak utakmica:
SU 15:00 sati (ČE. 17:00 sati)
- 37 -
Muški kuglački klub “RIJEKA»
Kuglana:
Ede Jardasa 34
51000 Rijeka
Fax: 051 490 703
SRC “MLAKA”, staze: 1, 2, 3 i 4
Podpinjol 1
51000 RIJEKA, Tel: 051 213 617
DOSTAVA POŠTE: ( Na klub) ili na E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Dražen Lenac, V. Novaka 18, 51000 Rijeka, Mob: 091 225 22 57
Tel. kući: 051 516 211, posao: 051 678 658, fax : 051 676 127
Miroslav Krnić, Ede Jardasa 34, 51000 Rijeka, Mob: 091 570 40 26
TRENERI: Josip Tometić, D. Gervaisa 21, 51000 Rijeka, Mob: 098 919 25 76
Miroslav Krnić
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(ČE 16:00 sati)
_____________________________________________________________________
Kuglački klub “TRILJ”
Poljičke Republike 15
21240 Trilj
Fax: 021 828 032
Kuglana:
SC “MERTOJAK”, staze: 1, 2, 3 i 4
Trondeheimska 4 d
21000 Split
DOSTAVA POŠTE: (Na klub) ili na
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ivan Gilić, Grab 50 c, Fax: 021 828 032, Mob: 098 590 476
Tel. kući: 040 343 762, posao tel/fax: 040 312 643
Marko Matić, Ante starčevića 43, 21240 Trilj, Mob: 099 219 52 72
Ivanko Bošnjak, Grab 153, Mob: 098 969 62 15
TRENERI: Ivanko Bošnjak,
Ivica Lišnić, Vladimira nazora 6, Sinj, Mob: 091 504 39 38
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(NE 12:00 sati)
- 38 -
Kuglački klub „VELEBIT“
Ante Starčevića 26
53220 Otočac
Mob: 098 983 48 97,
Fax: 053 746 176
Kuglana:
Hotel „JEZERO“, staze: 1, 2, 3 i 4
Plitvička Jezera bb
Tel: 053 751 388, fax: 051 751 600
Dostava pošte: Na klub ili na
E-mail: [email protected]
Odgovorne osobe:
Hrvoje Devčić, B. Kašića 16 , 53220 Otočac, Mob: 098 983 48 97
Tel. kući: 053 773 179, posao: 053 746 198, fax: 053 746 176
Ivan Odorčić, N. Tesle 4, 53220 Otočac, Mob: 099 230 89 00
Tel. kući: 053 773 556, posao: 053 771 211
Dubravko Mesić, Mob: 098 247 742
Treneri: Ante Devčić, Fortička 6, 53220 Otočac, Mob: 099 406 98 47
Tel. kući: 053 773 179
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(SR 16:00 sati)
___________________________________________________________________________
Kuglački klub: «ZADAR»
Brune Bušića b.b.
23000 ZADAR
Tel: 023 240122
Fax: 023 240 120
Kuglana:
«MOCIRE» staze: 1, 2, 3 i 4
Brune Bušića b.b.
23000 Zadar
Tel: 023 333 303, mob. 098 273 514
DOSTAVA POŠTE: (Na adresu kluba) ili na
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ivan Lulić,
Ante Starčevića 60, 23000 Zadar,
Mob: 098 273 514
Tel. posao: 023 240 122 , Fax: 023 240 120
TRENERI: Šime Mijolović, Mob: 098 838 695
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
( NE 11:00 sati)
- 39 -
Kuglački klub „ZANATLIJA“
P. Krešimira IV b.b.
35000 Sl. Brod
Tel/fax: 035 411 422
Kuglana:
SRC «VIJUŠ», staze: 1, 2, 3 i 4
Stanka Vraza 2
35000 Slavonski Brod
Tel: 035 265 441, fax: 035 267 037
E-mail: [email protected]
DOSTAVA POŠTE: Na klub ili na
E-mail: [email protected],
ODGOVORNE OSOBE:
Martin Lorenc, P. Krešimira IV 8, 35000 Sl. Brod
Mob: 098 263 434
Tel. kući: 035 440 280, posao tel/fax:: 035 441 915
Robert Lorenc,
P. Krešimira IV 8, 35000 Sl. Brod
Tel. kući: 035 441 768
Mob: 098 263 434
Ivan Ćosić,
M. Ivanića 45, 35000 Sl. Brod
Mob: 098 420 332
Tel. kući: 035 269 359, posao tel/fax: 035 411 422
TRENERI: Ivan Ćosić,
Branko Magaš, Naselje A. Hebranga 4/4, 35000 Sl.Brod, Mob: 263 703
Tel. stan: 035 451 093, Tel/fax: posao: 035 442 912
Početak utakmica SU 15:00 sati
(ČE 17:00 sati)
__________________________________________________________________________
Kuglački klub “ZAPREŠIĆ”
Vladimira Novaka b.b.
10290 ZAPREŠIĆ, PP 14
Tel/fax: 01 400 13 15
Kuglana:
«ZAPREŠIĆ», staze: 1, 2, 3 i 4
Vladimira Novaka b.b.
10290 Zaprešić
Tel/fax: 01 400 13 15
E-mail: [email protected]
DOSTAVA POŠTE: Na klub ili na
E-mail: [email protected]; [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Darko Oršić,
V. Nazora 14, 10290 Zaprešić
Tel. kući: 01 335 96 26
Mob: 091 586 16 12
Nikola Funda, Bana J. Jelačića 61, 10290 Zaprešić
Mob: 098 272 321
Tel. kući: 01 331 05 64 , Tel/fax: posao:01 334 03 40
TRENERI: Darko Oršić,
Početak utakmica:
SU 13:00 sati
(ČE 18:00 sati)
- 40 -
PRVA HKL 2010./ 2011. – Žene
Kuglački klub «ENDI-TEKSTILAC»
Ilica 298
10000 ZAGREB
Tel: 01 550 61 27
Fax: 01 370 29 82
Kuglana:
«GRMOŠČICA», staze: 5, 6, 7 i 8
Ilica 298
DOSTAVA POŠTE: Na klub ili E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ivan Željko Gyorgy, Jurjevska 28, 10000 Zagreb
Mob: 098 457 459
Štefica Krištof, Čalogovićeva 12, 10000 Zagreb
Mob: 091 561 36 65
Katica Devčić, Badalićeva 26 d, 10000 Zagreb
Mob: 091 578 10 97
Tel. stan: 01 382 01 45, posao: 01 630 12 34, fax. 01 618 67 98
TRENERI: Robertino Mileta, M. Gupca 70, 10290 Zaprešić, Mob: 099 355 64 24
Tel. stan: 01 339 29 01, posao: 01 390 64 45, fax. 01 390 64 46,
Štefica Krištof
Početak utakmica: SU 12:00 sati
(ČE 16:00 sati)
______________________________________________________________________
Kuglački klub «GRADITELJ-ZAPREŠIĆ»
Vladimira Novaka b.b.
10290 Zaprešić, p.p. 14
Tel/fax: 01 400 13 15
Mob: 098 981 12 49
Kuglana:
“ZAPREŠIĆ”, 10290 Zaprešić
Vladimira Novaka b.b., staze: 1, 2, 3 i 4
Tel/fax: 01 400 13 15
DOSTAVA POŠTE: Na klub ili E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ivo Lukić, Kupljenska 57, 10290 Zaprešić
Tel. stan 01 331 21 82, posao: 01 335 40 14
Mob: 098 207 245
Silvija Bosner, T.Ž.F. 6, 10290 Zaprešić
Tel. kući: 01 331 37 04
Mob: 099 700 77 04
Sanja Kovač, Slabušinska 2, Donja Pušča
Tel. posao: 01 235 95 55
Mob: 091 220 22 21
TRENERI: Željko Šutina, Mob: 092 286 28 85,
Sanja Kovač
Početak utakmica: SU 15:00 sati
(SR 15:00 sati)
- 41 -
Ženski kuglački klub «ISTRA»
Nikole Tesle 16
52440 POREČ
Tel/fax: 052 432 122 ili 052 443 636
Kuglana
«DOM OBRTNIKA», staze: 1, 2, 3 i 4
Partizanska 5 a
52440 POREČ
DOSTAVA POŠTE: ŽKK «ISTRA» Za R. Močibob, Mate Balote 10, 52440 Poreč
E-mail: [email protected], fax: 052 443 636
ODGOVORNE OSOBE:
Mato Vasilj,
Mate Balote 9, 52440 Poreč
Mob: 091 529 09 17
Tel. kući: 052 434 836, Tel/fax. posao: 052 432 122
Ružica Močibob, Mate Balote 10, 52440 Poreč
Mob: 091 443 10 70
Tel. kući: 052 431 070, Tel/fax. posao: 052 443 636
TRENERI: Ružica Močibob
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(SR 18:00 sati)
_________________________________________________________________________________
Kuglački klub “MLAKA”
Pulska 3
Kuglana:
SRC “MLAKA”, staze: 1, 2, 3 i 4
Podpinjol 1, 51000 Rijeka
Tel: 051 213 617 i 213 937
Fax: 051 213 937
E-mail: [email protected]
51000 RIJEKA
Tel: 051 209 604
Fax: 051 209 613
DOSTAVA POŠTE:
Lores Agotić, za KK “Mlaka”, Drenovski put 19 b, 51000 Rijeka, Fax: 051 209 613
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Lores Agotić,
Drenovski put 19 b, 51000 Rijeka
Tel. kući: 051 255 677, posao: 051 209 604,
Mob: 098 919 25 63
Fax: 051 209 613
Vladimir Cvjetan, F. Brentinija 5, 51000 Rijeka, Tel.kući: 051 371 083, Mob: 098 206 497
Dragan Nanić, Školjić 3, 51000 Rijeka, Tel. Kući: 051 335 943,
Treneri: Lores Agotić,
Nevenka Bartolović, R. Petrovića 82, 51000 Rijeka,
Tel. kući: 051 415 377, Mob: 098 192 38 10
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(Prema potrebi i dogovoru)
Mob: 098 375 961
- 42 -
Športski kuglački klub “PODRAVKA”
Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA
Tel/fax: 048 623 028
Kuglana:
«KUGLANA 2», staze: 1, 2, 3 i 4
Taraščice b.b.
48000 Koprivnica
Tel/fax: 048 624 891
DOSTAVA POŠTE: Ilinka Milas, Franje Gažija 7, 48000 Koprivnica, fax: 048 623 028
E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Ilinka Milas, Franje Gažija 7, 48000 Koprivnica
Tel/fax: kući: 048 623 028
Mob: 098 922 42 86
Ljiljana Picer,
Mob: 091 574 83 73
Špoljarska 58, 48000 Koprivnica
Tel. kući: 048 671 167
TRENERI: Ljubomir Oroz, Mosna 8, 48000 Koprivnica,
Mob: 098 722 694
Tel. kući: 048 623 629, posao: 048 622 401, fax: 048 622 086
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(ČE 17:00 sati)
__________________________________________________________________________
Kuglački klub „RIJEKA“
Podpinjol 1
51000 RIJEKA
Mob: 091 577 96 07, 091 577 96 07, 091 949 46 22
Tel: 051 708 101, 051 671 412
Fax: 051 213 937
Kuglana:
SRC “MLAKA“, staze: 1, 2, 3 i 4
Podpinjol 1
51000 Rijeka
Tel: 051 213 617, 051 213 937
Fax: 051 213 937
DOSTAVA POŠTE: (Na klub SRC „MLAKA“-kuglana) E-mail: [email protected]
ODGOVORNE OSOBE:
Vojko Obersnel, Gradonačelnik, Korzo 16, 51000 Rijeka
Tel. posao: 051 209 527
Vera Trošelj, Poljane 111/B, 51514 Ičići, Tel. kući: 051 708 101, Mob: 091 949 46 22
TRENERI: Drago Jurišić, Branka Blečića 2, 51000 Rijeka, Mob: 091 577 96 07
Tel. kući: 051 671 412, posao: 051 213 617, fax: 051 213 937
Početak utakmica:
SU 12:00 sati
(NE 12:00 sati)
- 43 -
Športski kuglački klub “SLOBODA TVIN”
ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA
Tel: 033 840 193
Fax: 033 840 103
E-mail: [email protected]
Kuglana:
ŠD “TVIN-a”
Z.N.G. 2, staze: 1, 2, 3 i 4
Tel: 033 742 108
DOSTAVA POŠTE: Marija Mađarević, J.J. Štrossmayera 39, 33000 Virovitica,
E-mail: [email protected], fax: 033 840 103
ODGOVORNE OSOBE:
Robert Kereta,
Mob: 098 530 176
Marija Mađarević, JJ. Štrossmayerova 39, 33000 Virovitica,
Tel.posao: 033 840 193, fax: 033 840 103
Mob. 098 713 995
TRENERI: Marija Mađarević,
Robert Kereta
Početak utakmica:
SU 14:00 sati
(ČE 16:00 sati)
___________________________________________________________________________
Kuglački klub «SPLIT»
Put Skalica 47
21000 Split
Tel: 021 318 547, 021 453 151
Fax: 021 318 547, 021 453 155
Kuglana:
«MERTOJAK», staze: 5, 6,7 i 8
Trondheimska 4 d, 21000 Split
.Tel: 021 755 021, fax: 021 755 028
E-mail: [email protected]
DOSTAVA POŠTE: Božidar Peraica, Put Skalica, 21000 Split
E-mail: [email protected]
[email protected], fax: 021 453 155, 021 318 547
ODGOVORNA OSOBE:
Božidar Peraica, Put Skalica 47, 21000 Split
Mob: 197 01 01
Tel./fax kući: 021 318 547, fax. 021 453 155
Ljubica Peraica, Put Skalica 47, 21000 Split
Mob: 098 448 722
Tel/fax kući: 021 318 547, posao: 021 453 151, fax: 021 453 155
Mileva Tomeljak, Uluca Slobode 2 a, 21000 Split, Mob: 091 574 57 07
Tel. kući: 021 547 689
TRENERI: Božidar Peraica,
Ljubica Peraica
Početak utakmica:
SU 14:00 sati
(ČE 18:00 sti)
- 44 -
Kuglački klub „ZAGREB“
Klanječka b.b.
10000 ZAGREB
Tel/fax: 01 365 57 35
Kuglana:
“PONGRAČEVO”, staze: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Klanječka b.b.
10000 Zagreb
Tel/fax: 01 365 57 35
DOSTAVA POŠTE: (Na klub)
E-mail: [email protected], Fax: 01 456 25 95
ODGOVORNE OSOBE:
Marko Kujundžić, H. Macanovića 15, 10000 Zagreb
Mob: 098 316 380
Tel. kući: 01 363 23 60, posao: 01 456 28 13, Fax: 01 456 25 95
Ante Jerković, Ive Andrića 6, 10000 Zagreb
Mob: 098 983 64 97
TRENERI: Marko Kujundžić,
Barica Juras, Donje Podotočje 9, 10415 Novo Čiče,
Tel. kući: 01 623 28 43
Mob: 091 270 89 46
Početak utakmica: SU 14:00 sati
(NE 12:00 sati)
____________________________________________________________________
Športski kuglački klub „ZAGREB-ZABOKY“
Ul. Grada Vukovara 284 d
10000 Zagreb
Tel: 01 639 86 07, fax: 01 639 85 63
Kuglana:
„GRMOŠČICA“, staze: 5, 6, 7 8
Ilica 298
Fax: 01 370 29 82
DOSTAVA POŠTE: (Na klub)
E-mail: [email protected], Fax: 01 639 85 63
ODGOVORNE OSOBE:
Dalibor Jelavić, Mob: 098 345 570
Saša Petković, Tel. posao: 01 639 86 07, Fax: 01 639 85 63, Mob: 098 247 051
TRENERI: Damir Fučkar, Mob: 091 546 46 26
Saša Petković
Početak utakmica:
SU 15:00 sati
(NE 12:00 sati)
- 45 -
POPIS IGRAČA-ICA ZA PRVENSTVO 2011./2012.,1. HKL- muški
R/B
Prezime i ime igrača
Br. iskaznice
R/B Prezime i ime igrača
Br. iskaznice
1.
2.
3.
4.
5.
BOLANČA, Luka
FRIDL, Mario
JURIČEVIĆ, Bore
MANCE, Matija
MRKONJIĆ, Velimir
210545
140399
080006
010119
210347
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
ANDRIJANIĆ, Saša
BARAĆ, Dušan
BEGOVIĆ, Ivica
ČALJKUŠIĆ, Matej
ČUTIĆ, Ivan
ILEŠ, Stevan
JELIČIĆ, Marko
140214
140138
140031
140580
140438
140461
140385
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KŠK GRMOŠČICA
MUNJAS, Božo
211175
PAVLINIĆ, Matija
211105
ŠEBALJ, Branko
211220
UZELAC, Milan
210269
UZELAC, Nikola
210263
KK KANDIT-PREMIJER
JELIČIĆ, Nedeljko
140231
KOVAČEVIĆ, Ivan
140340
STRUGAČEVAC, Igor
140596
TAČKOVIĆ, Tomislav
140572
TROŠELJ, Alen
140403
VUKA, Srećko
140297
7.
8.
9.
10.
11.
KK KONIKOM-OSIJEK
RUPČIĆ, Željko
140463
STOKLAS, Uroš
140483
ŠARKEZI, Igor
140028
TOMASOVIĆ, Tomislav
140441
TOMIĆ, Marko
140471
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BULKA, Matko
JELIĆ, Tomislav
LIŠKA, Siniša
MANEV, Branko
MUŠANIĆ, Mario
RADOŠ, Dario
140015
140606
140156
140675
140212
140540
KK MEDVEŠČAK 1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BOGDANOVIĆ, Branislav
ČAVČIĆ, Kristijan
DRAGAŠ, Nikola
DŽAJA, Jakov
DŽEPINA BAJIĆ, Dinko
GAJIĆ BUKLJAŠ, Matej
GORNIK, Mitja
HUIS, Martin
140164
211301
210001
210394
210096
211126
211502
020045
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
JAGIĆ, Zoran
KASUMOVIĆ, Darko
KUIĆ, Ivan
NEMET, Tibor
PINTARIČ, Primož
SEDLAR, Filip
SOLINA, Nedjeljko
050178
030093
140434
110261
130082
020034
210423
KK NOVSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BARIŠIĆ, Vatroslav
CIBAN, Filip
ĆURIĆ, Martin
DUDA, Dario
HEĆIMOVIĆ, Ivan
HERIĆ, Dino
IVAŠTINOVIĆ, Antonio
140056
030342
030412
030280
030092
030311
030349
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KASUMOVIĆ, Dinko
METELKO, Željko
POLETO, Zdenko
SAJKO, Antonio
STJEPANOVIĆ, Mato
ŠIPALO, Dario
ZOVKO, Darko
030323
030425
120088
030414
110041
140172
110023
KK POŠTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAUK, Tonči
BILOŠ, Jure
BRADARIĆ, Domagoj
ĆUBELIĆ, Pave
DRAGIČEVIĆ, Paško
GRUBAR, Anđelko
170039
170124
170362
170243
170130
170045
7.
8.
9.
10.
11.
KOLIĆ, Milan
LASIĆ, Tihomir
MUŠE, Nikola
TOTIĆ, Ivan
ZOKOVIĆ, Davor
1.
2.
3.
4.
5.
BUTORAC, Stjepan
KATIĆ, Božidar
KOVAČ, Tomislav
KRNIĆ, Miroslav
LENAC, Dražen
080112
210395
080007
080008
080755
6.
7.
8.
9.
10.
NAČINOVIĆ, Igor
PAVLOVIĆ, Srećko
PERUŠIĆ, Dragomir
TOMETIĆ, Josip
VUČAK, Cvitan
170126
170085
170232
170332
170245
MKK RIJEKA
080862
080028
210399
080011
210401
- 46 -
Red.
Br.
Prezime i ime
igrača
Br.
iskaznice
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BOŠNJAK, Ivanko
ĆUKLIN, Jakov
JURIŠIĆ, Nedjeljko
LIŠNIĆ, Ivica
KRSTIĆ, Dario
MARINOVIĆ, Stipe
MAROŠ, Marinko
MAROŠ, Petar
MATIĆ, Marko
PAVIĆ, Ante
170114
170144
170043
170150
170115
170112
170355
170110
170107
170084
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ALEŠKOVIĆ, Darko
ATALIĆ, Ivica
BUNJEVČEVIĆ, Ivica
CAGA, Aleksandar
DEVČIĆ, Ante
DEVČIĆ, Damir
DEVČIĆ, Hrvoje
KOSTELAC, Miroslav
KRANJČEVIĆ, Zvonimir
MESIĆ, Dubravko
090161
090154
090163
090103
090107
090153
090152
090159
090014
090101
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
28.
19.
20.
Prezime i ime
Igrača
Br.
iskaznice
KK TRILJ
PEZELJ, Damir
SABLIĆ, Svemir
SARAĆ, Tomislav
SIKIRICA, Marko
ŠUŠNJARA, Milan
VRCAN, Ante
VUDRAG, Petar
VUKAS, Anđelko
VUKAS, Petar
ŽEKO, Miško
170104
170276
170280
170234
170376
170102
170277
170117
170111
170233
KK VELEBIT
NIKŠIĆ, Ivan
090127
OREŠKOVIĆ, Josip
090158
PERIĆ, Ivica
130043
PERLIĆ, Stjepan
090257
PODNAR, Nikola
090171
SLADOVIĆ, Damir
090165
STARČEVIĆ, Tomislav
090258
VIDAK, Marko
130004
ZRILE, Marko
170101
ZUBČIĆ, Petar
130002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ALIĆ, Čedo
BALJAK, Mario
BALJAK, Marko
BALJAK, Milorad
BALJAK, Šime
BENEDIK, Boris
ČOTA, Stanko
LULIĆ, Ivica
130010
130005
130119
130113
130114
130081
170042
130009
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
16.
KK ZADAR
MANEV, Kostadin
211218
MARINOVIĆ, Hrvoje
170228
SKORIĆ, Josip
150067
TIMARAC, Oliver
060669
UKALOVIĆ, Luka
130003
VEDRIĆ, Dominik
130109
VEDRIĆ, Nediljko
130112
ZELIĆ, Filip
170095
KK ZANATLIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ČALIĆ, Siniša
ĆOSIĆ, Ivan
DOMNJAK, Dario
DUSPARA, Ivan
LJUBIČIĆ, Milan
MATIĆ, Marinko
MILIČEVIĆ, Željko
120217
120150
140429
120111
120153
120079
120272
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PEMPER, Krunoslav
PEMPER, Tomislav
PUŠIĆ, Ivan
PUŠIĆ, Matej
PUŠKARIĆ, Kristijan
ŠOKAC, Srdjan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KK ZAPREŠIĆ
KOVAČ, Andrej
210396
KOVAČ, Miroslav
210146
MILINKOVIĆ, Bruno
010070
ORŠIĆ, Marin
010182
PAPIĆ, Marijan
210142
ŠELENDIĆ, Jaša
010061
ŠPILJAR, Denis
010004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BENČEVIĆ, Lovro
FILIPANČIĆ, Zlatko
FUČKAR, Damir
FUNDA, Danijel
FUNDA, Nikola
GALJANIĆ, Vladimir
GAŠPERT, Borna
010008
010006
130006
010007
010002
010332
210994
120248
120249
140063
140664
120263
120281
- 47 -
1. HKL - ŽENE
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prezime i ime
igračice
ČAVLOVIĆ, Tihana
DEVČIĆ, Katica
JURAS, Kristina
KORDIĆ, Nada
KRIŠTOF, Štefica
MILETA, Tanja
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
ANTOLIĆ, Sanja
DOLIBAŠIĆ, Antonia
DOROTIĆ, Goranka
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
HORVAT-MARGETIĆ, Štefica
Br.
iskaznice
Red.
br.
210995
210077
210935
210081
210002
210948
7.
8.
9.
10.
11.
010248
010064
210319
030010
010133
210771
030136
210056
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KADUM, Luana
LIOVIĆ, Marija
LIOVIĆ, Marijana
LJUŠTINA, Nives
LJUBIČIĆ, Danijela
MOČIBOB, Ružica
MOFARDIN, Matea
180138
180129
180048
180079
180130
180132
180042
180140
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BARTOLOVIĆ, Nevenka
BAŠIĆ-PALKOVIĆ, Marina
CVITKOVIĆ, Nika
DOLIBAŠIĆ, Josipa
GAŠPAROVIĆ, Matea
KRAMAR, Snježana
NANIĆ, Maja
NANIĆ, Martina
080701
080723
080720
010065
040340
080470
080722
080721
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BOLIĆ, Helena
DIMOSKA, Danica
DINIĆ, Jelena
GREGUREC, Katarina
JAMBROVIĆ, Ana
LUKAČ, Đurđica
MIHOCI, Mišela
060117
060670
060089
060623
060115
060005
060114
8.
9.
10.
11.
12.
13.
GAJDEK-ROSTAŠ, Manuela
KAPITAN, Ivana
KOVAČ, Sanja
LONČAREVIĆ, Kristina
MLINARIĆ, Željka
Prezime i ime
Br.
Igračice
iskaznice
KK ENDI-TEKSTILAC
RAKVIN, Željka
210949
TOMLJANOVIĆ, Ivanka
210084
TURK, Suzana
210038
VUKELIĆ, Jasna
210738
ZAJEC, Lucija
211041
KK GRADITEL-ZAPREŠIĆ
PAVLOVIĆ, Saša
140393
RADOJEVIĆ, Zorka
210320
STIPANDIĆ, Mirjana
210082
ŠPILJAR, Mirjana
210061
ŠPIRELJA, Ana
010024
ŠTAJDOHAR, Elizabata
210053
ŠUTINA, Agata
211016
ŠUTINA, Ira
211017
KK ISTRA
MOLNAR, Dušanka
180117
MUŠKOVIĆ, Vjera
180045
PAVIĆ, Mirjana
210888
PERMAN, Biserka
080806
RAVNIĆ-GAŠPARINI, Nataša
180086
SABOR, Sherihan
180089
SELIMOVIĆ, Nasiha
210322
TUTIŠ, Dajana
180133
KK MLAKA
PAVIĆ, Ivana
080829
PAVLAKOVIĆ, Nikolina
040264
PEROŠ, Ljiljana
080713
PIJANOVIĆ, Mirela
080714
PRIMORAC, Marina
080724
TOMAŠIĆ, Jelena
080716
ZVER, Marija
060012
ŽIKOVIĆ, Michelle
080733
KK PODRAVKA
MIKLOŠIĆ, Gordana
060096
OREHOVEC, Željka
060007
PICER, Ljiljana
060009
SMOLJANOVIĆ, Valentina
060039
ŠIROKI, Željka
060026
VUČIĆ, Verica
060011
- 48 -
Red.
Br.
Prezime i ime
igračice
Br.
iskaznice
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ALTIĆ, Amela
BRADETIĆ, Ana
HUCMAN, Ivana
KOPIĆ, Tihana
KUHARIĆ, Zlatka
OŠTRINA, Tatjana
RENDULIĆ, Morena
080819
080821
080827
080828
080818
080834
040342
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BELANI-KIZIVAT, Iva
BELANI, Renata
BENETA, Snježana
BRKAN, Renata
ĆORIĆ, Anđelka
GRIVIĆ, Dubravka
100211
100189
100008
100006
100003
100128
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
BOSANAC, Antonija
DRAGIČEVIĆ, Višnja
DUBIĆ, Jasmina
FRANIČEVIĆ, Romana
JOSIPOVIĆ, Milica
KECELJ, Josipa
KRAGIĆ, Ivanka
PERAICA, Ljubica
170350
140228
040307
170424
170062
170425
170202
170063
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BACAN, Ana
GAVRANOVIĆ, Lorena
GRABER, Natalija
JURKAS, Tena
KLASNIĆ, Marta
KULEJ, Mateja
010062
211357
010138
211198
210036
211337
010283
211035
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUGUSTINOVĆ, Ana
BARIĆ, Marija
BOSAK, Mirna
HASIĆ, Ines
JELAVIĆ, Lucija Marta
KOPECKI, Manda
MANCE, Josipa
MILAS, Ivana
PAVLAKOVIĆ, Valentina
210054
030024
010229
210275
211163
210117
211465
211184
040263
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BARIĆ, Biljana
DERAKOVIĆ- RAKAS, Lana
Prezime i ime
igračice
Br.
iskaznice
KK RIJEKA
REŠETAR, Matea
080830
SIROTIĆ, Ljiljana
080704
SOLOMUN, Željka
080810
ŠOPIĆ, Danica
080812
TROŠELJ, Vera
080815
TRUBIĆ, Vivien
080813
WEITZER, Sanja
080718
KK SLOBODA TVIN
JOSIĆ, Mihaela
100062
KOŽNJAK, Gordana
100005
MAĐAREVIĆ, Marija
210734
MALIŠ, Jasna
100191
PEIROBON, Marija
110250
ZORETIĆ, Adrijana
100081
KK SPLIT
SIVRO, Vedrana
170058
STRINIĆ, Đurđica
170055
ŠIMUNOVIĆ, Alenka
150030
TOMELJAK, Mileva
170060
TOROVIĆ, Danica
170056
TOKIĆ, Tanja
140227
VIDAN, Ana
170054
VUKA, Ines
140230
KK ZAGREB
LASIĆ, Sanja
010153
MAJER, Leonarda
210735
MAKOVIĆ, Matea
010205
MARIČIĆ, Ines
210246
PEDIŠIĆ, Jasmina
210043
SINOVČIĆ, Elda
080808
SUČEC, Matea
010292
ŠTULIĆ, Narda
211234
KK ZAGREB-ZABOKY
PUHALA, Dijana
060076
SEDLAR, Klara
010211
SEDLAR, Lucija
010210
SKUPNJAK, Mateja
140495
SRPAK, Katarina
030161
STRBAD, Ivanka
210059
ZAJEC, Katarina
211222
ZDOLEC, Ivana
210809
- 49 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
Izvršni odbor
Zagreb, 20. srpnja 2011. godine.
Na temelju članka 84. stavka 4. Pravila kuglanja na devet čunjeva - klasičnim načinom Izvršni odbor
na svojoj sjednici od 20. srpnja 2011. godine donio je:
O D L U K U
O VISINI PRISTOJBA, TE MANDATNIH NAKNADA
ZA NEPRIDRŽAVANJE PROPISANIH UVJETA
NA UTAKMICAMA PRVIH HRVATSKIH KUGLAČKIH LIGA
Članak 1.
A.
PRISTOJBE:
1.
2.
3.
4.
Kotizacija za sudjelovanje u natjecanju Prve HKL-a
Zahtjev za imenovanje delegata na jednoj utakmici + troškovi
Zahtjev za imenovanje GS na jednoj utakmici + troškovi
Žalba na jednoj utakmici
B.
2.500,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
1.000,00 kn
MANDATNE KAZNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dostava traženih podataka poslije utvrđenog roka
Uplata kotizacije poslije utvrđenog roka
Odustajanje tijekom natjecanja
Neodigravanje – nedolazak na jednu utakmicu
Neodigravanje – nedolazak na dvije utakmice
Neodigravanje – nedolazak na utakmicu iz zadnjeg kola
Zakašnjenje predaje prijave Sastava ek. za pojedinu utakmicu
Prijava sastava bez igračkih iskaznica (po igraču)
Kad je na pozdravu manje od šest igrača (po igraču)
Crveni karton službenoj osobi, osim u ulozi igrača
Kada domaćin nije osigurao nazočnost redara
Kada domaćin nije osigurao trbušaste čunjeve (po utakmici)
15.
Kada domaćin nije osigurao potrebne obrasce i pisanje istih
1. Ekipni zapisnik
2. Zapisnik igrača-po igraču
3. Prijava sastava ekipe
4. Sudačko izvješće
200,00 kn
100,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
16.
Neispravan rad automata:1.prijestupne fotoćelije (po stazi)
2.semafora (po semaforu)
3.mjerači vremena (po mjeraču vremena)
Neispravno i nepripremljeno: 1 .staze (po stazi)
2. zaletište (po zaletištu)
3. čunjevi ako se koriste sa oprugom i
kuglicom (po čunju)
4. Korištenje različitih čunjeva (po čunju)
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
17.
Kada domaćin nije osigurao nazočnost stručne osobe ili domara
Kada domaćin odbije špricati križište (po stazi na dotičnoj utakmici)
500,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn
4.000,00 kn
5.000,00 kn
500,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
400,00 kn
200,00 kn
5.000,00 kn
200,00 kn
300,00 kn
200,00 kn
- 50 -
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Različita odjeća igrača: 1.čarape (po igraču)
2.športske gaćice(po igraču)
3.športske majice(po igraču)
Majica ili trenirka: igrača, trenera ili sekundanta bez natpisa ili
amblema pripadajućeg kluba (po osobi)
Objekt bez vatrogasnog aparata
Objekt bez ormarića prve medicinske pomoći
Objekt bez državne zastave
Neispravan sanitarni čvor za igrače:1.Tuševi (po tušu)
2.Topla voda (po tušu)
U službenom prostoru:
1. Konzumiranje alkohola
2. Pušenje
Nejavljanje rezultata odmah nakon završetka utakmice VL-e
100,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
500,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
500,00 kn
300,00 kn
500,00 kn
C. MANDATNE KAZNE ZA SUCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nenajavljena spriječenost dolaska domaćinu, na utakmicu
Zakašnjenje na utakmicu
Neopravdani nedolazak na utakmicu
Dolazak bez sudačke iskaznice
Dolazak bez odgovarajućeg sudačkog amblema
Dolazak bez odgovarajuće sudačke odjeće
Upućivanje obrazaca poslije 48 sati od završetka utakmice
250,00 kn
250,00 kn
500,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
300,00 kn
200,00 kn
Članak 2.
Glavni sudac, odnosno delegat (ako je delegiran) kod utvrđenih nedostataka navedenih u članku
1.pod točkama «A»;»B» ili»C»,obvezno u sudačkom izviješću, evidentira vrstu mandatne kazne te
broj pod kojim je određena kazna kao na primjer: pod «B» broj 9. te naziv kluba.
Glavni sudac, obvezan je prije potpisivanja EKIPNOG ZAPISNIKA i SUDAČKOG IZVJEŠĆA
predstavnike ekipa izvijestiti o evidentiranoj kazni.
Članak 3.
Voditelj lige, obvezan je klubu dostaviti račun na iznos na koji se odnosi mandatna
kazna. Klub je u obvezi da navedeni iznos plati u zakonskom roku, osim kod najave žalbe koja se
uplaćuje u roku od 48 sati, odnosno prvi radni dan od odigrane utakmice i najavljene žalbe.
Članak 4.
Naplata i uplata mandatnih kazni ne isključuje primjenu pravilničko-rezultatskih odredbi i
stegovnog postupka.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu 20. srpnja 2011. godine.
Glavni tajnik:
Boris Mezak dipl.ing.
Predsjednik:
Ivan Lulić vr.
- 51 Popis odgovornih osoba za javljanje rezultata
R/B
Klub
Dužnosnik
1.
Grmoščica
Željko Štefković
2.
Kandit-Premijer
Ivan Kovačević
3.
KonikomOsijek
Mario Mušanić
4.
Medveščak
1958
Jelica Čačić
5.
Novska
Ivan Hećimović
6.
Poštar
Mateo Vrlika
7.
8.
Rijeka-M
Trilj
Miroslav Krnić
Ivanko Bošnjak
9.
Velebit
Hrvoje Devčić
10.
Zadar
Šime Mijolović
11.
Zanatlija
Robert Lorenc
12.
Zaprešić
Darko Oršić
13.
ENDI-Tekstilac
Robertino Mileta
14.
GraditeljZaprešić
Željko Mlinarić
15.
Istra
Mato Vasilj
16.
Mlaka
Lores Agotić
17.
Podravka – Ž
Ljiljana Picer
18.
Rijeka
Drago Jurišić
19.
Sloboda TVIN
Robert Kereta
20.
Split
Ljubica Peraica
21.
Zagreb
Marko Kujundžić
22.
Zagreb-Zaboky
Saša Petković
Tel. kući-posao
01 336 29 79
01 336 18 06
fax
Mobitel
01 336 11 25
098 166 00 57
-
-
091 451 26 17
031 379 060
-
098 799 194
-
-
091 130 43 33
044 600 467
044 600 503
053 773 179
053 746 198
035 445 931
035 441 915
01 335 96 26-k
01 339 29 01
01 390 64 45
01 331 37 91
052 834 836
052 432 122
051 255 677
051 209 604-p
048 671 167
048 626 524
051 671 412
051 213 937
021 318 547
021 453 151
01 363 23 60
01 456 28 13
01 639 86 07-p
044 608 775
098 251 990
021 503 348
098 321 777
-
091 570 40 26
098 969 62 15
053 746 176
098 983 48 97
-
098 838 695
035 441 915
-
098 263 434
091 586 16 12
01 390 64 46
099 355 64 24
-
098 981 12 49
052 432 122
091 529 09 17
051 209 613
098 919 25 63
048 626 524
091 574 83 73
051 212 868
091 577 96 07
021 453 155
021 318 547
098 530 176
098 448 722
01 456 25 95
098 316 380
01 639 85 63
098 247 051
Naznaka: Molim imenovane dužnosnike da odmah po završetku utakmice, dostave rezultate, a ako je
možda najavljena ŽALBA, u tom slučaju i SUDAČKO IZVJEŠĆE, putem faksa, E-mailom ili na
telefone od Voditelja lige navedene u Propozicijama.
- 52 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
Natjecateljska komisija
KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2011./2012. godina
Tjedan
19./21.08.2011.
10./11.09.2011.
17./18.09.2011.
24./25.09.2011.
01./02.10.2011.
08./09.10.2011.
15./16.10.2011.
22./23.10.2011.
29./30.10.2011.
05./06.11.2011.
12./13.11.2011.
19./20.11.2011.
26./27.11.2011.
03./04.12.2011.
10./11.12.2011.
17./18.12.2011.
24./25.12.2011.
31./12./01.01.2011/12
07./08.01.2012.
14./15.01.2012.
21./22.01.2012.
28./29.01.2012.
04./05.02.2012.
11./12.02.2012.
18./19.02.2012.
25./26.02.2012.
03./04.03.2012.
10./11.03.2012.
17./18.03.2012.
24./25.03.2012.
31.03/01.04.2012.
07./08.04.2012.
Međunarodni
1. HKL-M 1.HKL-Ž
Gyor,
Hungary
1
1
2
2
3
3
4
4
04. - 08.10. Svjetski -pokal ( Augsburg, Njemačka)
04. - 08.10. Europa-pokal (Bozen, Italia)
04. - 08.10. NBC- pokal (Skopje, Makedonija)
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
1/8 Euroliga
11
1/8 Euroliga
Konferencija NBC (classic)
HKS-ostala natjecanja
WNBA (classic,sheere, bohlle)
U-18 pojed. 2010/2011 (??)
U23 - SPRINT
U18 - POJEDINAČNO 2x120
U23 - MIX , U14 - EKIPNO
U23 - POJEDINAČNO 2x120
BOŽIĆ
NOVA GODINA
U50 - POJED RH M/Ž, U14 - POJE
12
13
1/4 Euroliga
1/4 Euroliga
Euroliga – polufinale i finale
USKRS
Hrvatska-Slovačka
U23,U14,U18
10
11
U18 - EKIPNO
14
12
15
13
Mem.tur:«D.Vučić»,Vink. U14 – PAROVI
16
14
U23 - TANDEM
17
15
U18 –PAROVI
10
16
17
17
20
18
PH U23, osmina finala U-50 SPRINT
21
PODMLADAK 1. nastup
21./22.04.2012.
22
PODMLADAK 2. nastup
Četvrtfinale PH U-23
28./29.04.2012.
Slovenija-Hrvatska U23,U14,U18, Celje
14./15.04.2012.
PH - VETERANI
Kvalifikacije za 1.HKL M/Ž
Polufinale i finale PH U-23
12./13.05.2012.
KUP RH četvrtfinale M/Ž
19./20.05.2012.
U50 - TANDEM
18. - 21. 05.
– U18 i U14, (Bautzen, Njemačka)
21. - 26. 05.
– U23 (Bautzen, Njemačka)
26./27.05.2012.
U50 - MIX
02./03.06.2012.
Kup RH - polufinale, finale
09./10.06.2012.
U-18 sprint + mix
16./17.06.2012.
U-18 tandem
Kalendar (korigiran i dopunjen) odobren odlukom IO HKS od 20. srpnja 2011. godine
05./06.05.2012.
Natjecateljska komisija
Predsjednik: Nikola Majnarić ing. vr.
Glavni tajnik:
Boris Mezak, dipl.ing.
Predsjednik::
Ivan Lulić, vr.
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
656 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content