close

Enter

Log in using OpenID

Aktualnosti u javnoj nabavi

embedDownload
Aktualnosti u javnoj nabavi
4.4.2014.
Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur.
[email protected]
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA U PODRUČJU
JAVNE NABAVE
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012),
Stupio na snagu 13.1.2012.
• Potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u
području javne nabave izdane prije 13.1.2012. smatraju se
certifikatom u smislu čl. 2. Pravilnika
• Datum početka valjanosti certifikata smatra se 13.1.2012.
• Zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se Upravi za sustav
javne nabave na propisanom obrascu elektroničkom poštom na
adresu naznačenu na Portalu javne nabave, poštom ili telefaksom.
http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3761
2
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
• Certifikat se obnavlja na rok od 3 godine temeljem redovitog
usavršavanja. Pri tome se, ako su zadovoljeni propisani uvjeti,
kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje
datum isteka valjanosti važećeg certifikata.
• Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa
usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna
sata u razdoblju od 3 godine od datuma početka valjanosti
važaćeg certifikata.
• Da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti
(3 godine) pohađati program usavršavanja u ukupnom trajanju
od 32 sata.
3
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
• Zahtjev se može podnijeti najranije 6 mjeseci prije isteka
valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka
valjanosti certifikata.
• Primjer: Za certifikat izdan 15. rujna 2012. godine, zahtjev za
obnavljanje može se podnijeti najranije 15. ožujka 2015. godine, a
najkasnije 15. rujna 2015. godine.
• Preporuka je da se zahtjev Upravi za sustav javne nabave
Ministarstva gospodarstva dostavi elektroničkom poštom, a
može se dostaviti i telefaksom ili poštom.
4
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
• Uz Zahtjev se obavezno prilažu i preslike potvrda o
pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja
važećeg certifikata.
• U slučaju dostave zahtjeva s nepotpunim podacima i
dokumentima, Ministarstvo gospodarstva zatražit će dopunu
podataka.
• Ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje
certifikata do isteka valjanosti važećeg certifikata, gubi pravo na
obnavljanje certifikata. U tom slučaju je za posjedovanje certifikata
dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje (pohađanje
specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave).
5
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
• Zahtjev za obnavljanje certifikata sukladno članku 7. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) dostavlja se na
propisanom obrascu na adresu elektroničke pošte
[email protected]
• U slučaju gubitka ili oštećenja certifikata, osoba kojoj je izdan
može Ministarstvu gospodarstva dostaviti zahtjev za izdavanje
duplikata istog.
6
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
• Zakon o javnoj nabavi stupio na snagu 01.
siječnja 2012. godine (NN 90/2011)
• Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
stupile na snagu 09. srpnja 2013. godine
(NN 83/2013)
• Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
stupile na snagu 10. prosinca 2013. godine
(NN 143/2013)
7
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
• U NN broj. 13/14 od 3. veljače 2014. objavljena je
Odluka Ustavnog suda RH, br. U-I-1678/2013 od 19.
prosinca 2013., kojom se prihvaća prijedlog za
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom
te se ukidaju čl. 102. st. 3. i čl 165. st. 3. Zakona o
javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).
• Budući da u Odluci Ustavnog suda nije naveden
drugačiji rok, ukinute odredbe prestale su važiti 3.
veljače. 2014. odnosno s danom objave odluke
Ustavnog suda u ''Narodnim novinama".
8
ODLUKA USTAVNOG SUDA RH-ukinute odredbe• Članak 102. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi
(3) Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati,
fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja.
Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih
ponuditelja.
• Članak 165. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi
(3) Svaka stranka ovlaštena je izvršiti uvid u spis predmeta osim
onog dijela koji je u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima
označen tajnim. Stranke ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati i
fotografirati podatke iz ponuda drugih ponuditelja i ostale
dokumentacije spisa. Stranke smiju samo ručno bilježiti podatke iz
spisa predmeta.
9
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
• Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne
nabave u razdoblju od 27. 2. do 27.3. 2014. otvorilo
javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
povodom prijedloga
Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za
nadmetanje i ponudama
http://www.mingo.hr/default.aspx?id=5002
10
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-UredbaPrijedlozi i komentari na predloženi Nacrt Prijedloga
Uredbe o izmjenama i dopuna Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama, moguće je dostaviti putem obrasca za
sudjelovanje u savjetovanju na e-mail adresu:
[email protected]
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će
javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva
gospodarstva. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude
javno objavljen, to je potrebno jasno istaknuti pri slanju
obrasca.
11
Tablični prikaz dinamike obveze uvođenja eNabave
OBVEZNA
ISKLJUČIVO edostava
OBVEZNA
DOPUŠTENOST edostave
KATEGORIJE
NARUČITELJA
VV
MV
VV
MV
DRŽAVNI URED
ZA SJN
1.1.2014.
1.1.2014.
1.1.2015.
1.1.2015.
OSTALI
NARUČITELJI
1.1.2015.
1.7.2015.
1.1.2016.
1.7.2016.
12
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave
Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne
nabave u razdoblju od 28. 2. do 14.3. 2014. provelo
javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
povodom nacrta prijedloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave
13
PROFESIONALNI ŽALITELJI U JAVNOJ NABAVI
članak časopis Lider
•
http://liderpress.hr/biznis-i-politika/hrvatska/gradovima-je-dosta-teroraprofesionalnih-zalitelja--/ (Željka Laslavić, 2. veljače 2014.)
•
Liderova priča o ‘profesionalnim žaliteljima’ koji ruše javne natječaje još u fazi
objave natječajne dokumentacije dobiva sudski epilog.
Udruga gradova, na čelu sa Željkom Turkom, zaprešićkim gradonačelnikom,
priprema pravnu podlogu za sudski postupak protiv žalitelja i Državne komisije za
kontrolu postupaka javne nabave. Tražit će i izmjene Zakona o javnoj nabavi tako
da se naručiteljima pruži prilika da isprave eventualne propuste u natječajnoj
dukumentaciji u kratkom roku, prije žalbe Državnoj komisiji.
u posljednje vrijeme najmanje tri tvrtke, Zaštita i sigurnost, Temptatio i
Izotico, ruše natječaje u fazi objave natječajne dokumentacije bez obzira na to
namjeravaju li ili ne namjeravaju doista sudjelovati na natječajima
•
•
•
Na rušenju natječaja te su tvrtke u žalbenim postupcima zaradile oko milijun
kuna.
14
PROFESIONALNI ŽALITELJI U JAVNOJ NABAVI
članak časopis Lider
•
•
•
Pretpostavlja se da iza njih stoji odvjetnički lobi koji je pronašao rupe u zakonu i
zarađuje na troškovima žalbenog postupka. Odvjetnici pregledavaju natječajnu
dokumentaciju u potrazi za najčešćim pogreškama naručitelja i podnose žalbe
Državnoj komisiji. U žalbi potražuju naknadu odvjetničkih i drugih troškova, a
Državna komisija u pravilu odlučuje u korist žalitelja iako u većini razmatranih
slučajeva žalitelj nije sudjelovao u postupku javne nabave.
Najčešće pogreške naručitelja, a to su uglavnom lokalne zajednice, jesu
propisivanje dokaza financijske sposobnosti ne starijega od trideset dana
od dana početka postupka javne nabave, što je suprotno Zakonu o javnoj
nabavi, kojim starost dokaza nije propisana; zatim propisivanje kataloških oznaka
bez naznake ‘jednakovrijedan’, čime naručitelj upućuje na proizvod
određenoga proizvođača i pogoduje određenomu gospodarskom subjektu.
Tu su i propisivanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu većem od pet
posto procijenjene vrijednosti nabave, propisivanje dijela dokumentacije na
stranom jeziku, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi; traženje popisa ugovora o
isporuci robe kao u predmetu nabave, čime se zahtijeva viša razina tehničke i
stručne sposobnosti od minimalne razine propisane Zakonom o javnoj nabavi
i Uredbi.
15
FINANCIJSKA SPOSOBNOST BON2/SOL2
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1913,URBROJ:35401/13-8 od 20.12.2013.
• Žalba na poziv na nadmetanje i DZN (izrada fasade)
• Poništen dio poziva na nadmetanje i dio DZN obuhvaćen
nezakonitošću: propisana starost dokaza financijske sposobnosti
BON2/SOL2 od 30 dana
• Naručitelj je postupio protivno čl. 71. ZJN, starost dokaza nije
propisana!
• Naručitelj u nastavku postupka obvezan objaviti ispravak poziva na
nadmetanje i izmjenu DZN, odrediti novi rok za dostavu ponuda
koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana
izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu
ponuda
• Priznat zahtjev žalitelja za naknadom troškova postupka u
ukupnom iznosu od 10.872,50 kuna
16
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• Žalba na DZN (nabava usluge čišćenja)
• Naručitelj je propisao:
dostavu dokumenta izdanog od bankarskih ili drugih fin. institucija
kojim se dokazuje solventnost GS (BON2/SOL2)
Ponuditelj morao dokazati da mu račun u posljednjih 6 mj. nije
blokiran više od 7 dana neprekidno te ne više od 15 dana ukupno
17
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• Razlozi traženja dokaza:
Procjena naručitelja da neprekidna blokada računa u
trajanju dužem od 7 dana, odnosno ukupno trajanje
blokade računa dulje od 15 dana u razdoblju od 6 mjeseci
može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog
podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat
poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog
izvršenja predmeta nabave u razdoblju od godine dana
18
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• Naručitelj je propisao i :
• Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave
i mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane bankarske ili
druge financijske institucije, a dostavlja se u neovjerenoj preslici.
Ako iz opravdanog razloga GS nije u mogućnosti dostaviti
dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj
tražio, može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim
drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. GS
može za vrijeme roka za dostavu ponuda, dostaviti upit
naručitelju o prihvatljivosti dokaza sposobnosti kojeg
namjerava dostaviti umjesto traženog dokaza sposobnosti
19
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• DKOM u svom rješenju:
• Naručitelj je propisao da predmetni dokaz financijske sposobnosti
ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave, iako čl. 71.
ZJN navedeno ne propisuje
međutim, naručitelj je također, istom odredbom DZN,
umjesto traženog dokaza financijske sposobnosti koji je
naručitelj tražio, može dokazati financijsku sposobnost
omogućio ponuditeljima dostavljanje drugoga dokumenta
kojim će dokazati sposobnost, a u tu svrhu ponuditelji su
upućeni na dostavljanje upita naručitelju o prihvatljivosti
dokaza sposobnosti kojeg namjeravaju dostaviti umjesto
traženog dokaza.
20
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• DKOM:
Prema navedenom, žalitelj ima mogućnost dostaviti drugi
dokument umjesto traženog dokaza financijske sposobnosti
pa stoga u postupku nije povrijeđen zakon na štetu žalitelja, radi
čega je žalbeni navod ocijenjen neosnovanim.
21
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
Naručitelj je propisao i :
Dostavu jamstva za ozbiljnost ponude na iznos od 100.000,00
kuna u obliku bezuvjetne bankarske garancije na prvi pisani poziv
naručitelja i u njegovu korist, bez prava prigovora
Žalitelj navodi :
Naručitelj nije propisao mogućnost, sukladno čl. 77.st.4. ZJN
davanja novčanog pologa u traženom iznosu, nije naveo žiro-račun
na koji se to može učiniti.
Žalitelj se poziva na čl. 78.st.1. ZJN da DZN nije jasna, razumljiva i
nedvojbena
22
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
DKOM:
Sukladno čl. 77.st.4. ZJN, bez obzira koje je sredstvo jamstva za
ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani
polog u traženom iznosu. Iz citirane zakonske odredbe razvidno je
da ponuditelj može dati polog u traženom iznosu, bez obzira što
naručitelj u DZN nije izrijekom predvidio mogućnost uplate
novčanog iznosa. Pored navedenog, toč. 6.11. Upute za
pribavljanje dokumentacije, naručitelj je propisao: “za sve što nije
navedeno u ovoj dokumentaciji primjenjuju se odredbe ZJN i
podzakonskih propisa kojima je regulirano područje javnih
nabave.” Zbog navedenog, žalbeni je navod neosnovan.
23
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE-NOVČANI POLOG
DKOM, Rješenje KLASA: UP/II-034-02/13-01/1653,URBROJ:35401/13-6 od 6.11.2013.
• Žalitelj je postavio zahtjev za naknadom troškova postupka u
ukupnom iznosu od 48.132,50 kuna
• Žalba je odbijena i žalitelj nije ostvario pravo na naknadu troškova
žalbenog postupka
24
PROFESIONALNI ŽALITELJI U JAVNOJ NABAVI
članak časopis Lider
•
O osnovanosti žalbi i rješenja Državne komisije može se raspravljati na Upravnom
sudu. U prilog tomu govori podatak da su u posljednje vrijeme profesionalni žalitelji
već dan nakon podnošenja žalbe DKOM-u počeli upućivati prijedloge nagodba
naručiteljima radi naplate odvjetničkih troškova i povlačenja žalbi - kažu u Udruzi.
•
Nije kazneno djelo Ministarstvo gospodarstva još se nije oglasilo na slučajeve
lihvarenja odvjetnika iako su ga s time upoznali i DKOM i Udruga gradova. Obje
strane traže hitnu izmjenu Zakona o javnoj nabavi kojom bi se ograničile
odvjetničke tarife. Obaviješteni su i Hrvatska odvjetnička komora (HOK) i
Uskok, no ruke su mnogima vezane jer ne postoje elementi kaznenog djela. Jedino
se može promijeniti Zakon o javnoj nabavi, a taj bismo scenarij, prema najavama
upućenih, mogli gledati već idućeg mjeseca. Upravo se prikupljaju relevantni podaci
da bi se ocijenilo postoji li osnovana sumnja da su takvim zastupanjem stranaka
povrijeđena pravila iz Kodeksa odvjetničke etike, Zakona o odvjetništvu i Statuta
HOK-a. U tijeku je i postupak pred disciplinskim tijelima, no o tome ne možemo
obavijestiti do završetka postupka - objašnjava Mladen Klasić, dopredsjednik HOKa.
•
http://liderpress.hr/biznis-i-politika/hrvatska/zahuktao-se-biznis-s-rusenjemnatjecaja/
25
POVEĆANJE NAKNADE ZA POKRETANJE
ŽALBENOG POSTUPKA, čl.169.st.1. ZJN
Procijenjena vrijednost (HRK)
Iznos naknade (HRK)
do 1.500.000,00
10.000,00
od 1.500.000,01 do 7.500.000,00
25.000,00
od 7.500.000,01 do 25.000.000,00
45.000,00
od 25.000.000,01 do 60.000.000,00
70.000.00
više od 60.000.000,00
100.000,00
26
NOVI VRIJEDNOSNI PRAGOVI
• robe
200.000
• usluge
500.000
• radovi
do
pragova
Interni
akt
Članak 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine 143/13)
• članak 18. stavak 3. mijenja se i glasi:
“Ovaj Zakona ne primjenjuje se na nabavu robe i usluga
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za
nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanje nabave do
tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.”
28
• Članak 20.stavak 2. ZJN-a:
“Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od
iznosa iz čl. 18. stavka 3. ovog Zakona u plan
nabave unose se podaci o:
1. predmetu nabave i
2. procijenjenoj vrijednosti nabave”
29
Obrazloženje zakonodavca
Propisivanje pravila javne nabave ispod europskih
pragova u nadležnosti je država članica EU, ali pod
uvjetom uvažavanja pravila i načela iz Osnivačkih
ugovora.
4 tržišne slobode iz Osnivačkog ugovora: sloboda
kretanja roba, osoba, usluga i kapitala, iz kojih
proizlaze temeljna načela tržišnog natjecanja:
nediskriminacije, jednakog tretmana,
transparentnosti, uzajamnog priznavanja i
razmjernosti.
30
Pragovi bagatelne nabave u pojedinim
državama članicama
• Mađarska:
26.666 € za robe i usluge i 50.000 € za radove (javni naručitelji)
166.600 € za robe/usluge, 330.300 € za radove (sektor)
• Slovačka:
30.000 € za robe i usluge, te 120.000 € za radove
• Italija i Slovenija:
20.000 € za robu i usluge, te 40.000 € za radove
• Austrija:
Direktna nabava do 100.000 € (zbog krize prag je povećan sa
50.000 € za JN i 75.000 € za SN)
Traženje ponuda mora biti dokumentirano, a ugovor se mora
sklopiti samo s ovlaštenim i pouzdanim GS
Dokazi sposobnosti i uvjeti moraju postojati u trenutku sklapanja
ugovora
31
Interni akt – određivanje predmeta nabave
• Pri određivanju predmeta nabave organizacijske
jedinice naručitelja dužne su postupati u duhu dobrog
gospodarstvenika po načelu “najbolja vrijednost za
uloženi novac” → u tom smislu ne smije se dijeliti
vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene
Zakona o javnoj nabavi
• Članak 182. stavak 1. točka 3.:
Kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od:
- 50.000 do 1.000.000 kn pravna osoba ili JLP(R)S,
- 10.000 do 100.000 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi,
državnom tijelu ili u JLP(R)S
ako dijeli vrijednost radova ili određene količine robe i/ili usluga
s namjerom izbjegavanja primjene ZJN-a ili pravila koja vrijede
prema procijenjenoj vrijednosti nabave (čl.18.st.10.).
32
Interni akt – sadržaj
• Naručitelji ovisno o internoj organizaciji i pravilima
poslovanja uređuju i donose interni akt o nabavi
• Internim aktom može se odrediti jednoobrazni pristup
i način komunikacije s gospodarskim subjektima
(GS), odnosno procedura ugovaranja, a sve u cilju
kvalitetnijeg upravljanja i zadovoljavanja potreba
naručitelja
33
Interni akt – procijenjena vrijednost
• Kako postupiti s predmetom nabave čija je procijenjena
vrijednost blizu 200.000/500.000 kn?
• Potrebno je uzeti u obzir i moguća povećanja vrijednosti
ugovora (npr. za radove, robu podložnu promjenjivosti cijena)
• Ako procijenjena vrijednost predmeta nabave uvećana za 10%
prelazi prag za primjenu ZJN-a → povećati procijenjenu
vrijednost i provesti jedan od postupka javne nabave.
• Ako se radi o predmetu nabave čija procijenjena vrijednost
uvećana za 10% prelazi 20.000 kn → unijeti ga u plan nabave
34
Interni akt - primjer rješenja prikupljanja
ponuda
SLANJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE
– npr. broj GS kojima se šalje poziv je min. 3, a može biti i
manji u posebnim slučajevima i okolnostima, ovisno o
predmetu nabave i razini tržišnog natjecanja;
- može se odrediti i način prikupljanja podataka o GS kojima se
šalje poziv (istraživanjem tržišta, vlastita baza podataka);
OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NA INTERNET
STRANICI NARUČITELJA;
KOMBINACIJA SLANJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE
NA ADRESE GS I OBJAVE NA INTERNET STRANICI
OSTALO – preuzimanje poziva na adresi naručitelja, objava na
Internet stranici drugog naručitelja, EOJN-bagatelna nabava
35
Odgovornosti vezane uz bagatelnu nabavu
• Za nedonošenje internog akta ili za nepridržavanje
njegovih odredaba ZJN ne propisuje prekršajne ili
druge sankcije
• Odgovornost za odabir ponude i poštivanje pravila iz
akta proizlazi iz drugih propisa:
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (primjena na državni proračun,
proračun JLP(R)S, Upitnik o fiskalnoj odgovornosti);
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (
čl.86.a nadzor poslovanja);
Zakon o obveznim odnosima (odgovornost za štetu);
Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih
dužnosti (npr. zabrana utjecanja na dobivanje poslova, zabrana
sklapanja ugovora s GS u kojima dužnosnik ili član njegove
obitelji ima vlasničke udjele ne smije biti ni podizvoditelj ni član
ZP – ništetnost ugovora)
36
Sukob interesa
• Članak 18.st.12. ZJN-a:
“Dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa
zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj
nabavi za nabavu robe, usluga ili radova u smislu stavka 3.
ovog članka i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika
kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog
probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava,
sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi
ili drugoj povezanoj osobi.”
37
Interni akt - zaključno
• Kada naručitelj internim aktom o nabavi uredi pitanja i
procedure nabave do 200.000/500.000 kn, tada ih se
mora pridržavati
• ZJN može biti podloga za izradu internog akta, ali
naručitelji ne bi trebali raditi prezahtjevne interne
procedure za ove nabavne vrijednosti jer ZJN dopušta
fleksibilniju bagatelnu nabavu
• Kod izrade internog akta potrebno je voditi računa o
ekonomičnosti i učinkovitosti ugovaranja bagatelnih
nabava
• Internim aktom treba omogućiti sistematičniji postupak
nabave, te jednostavnije ugovaranje i lakše praćenje
izvršenja ugovora
38
NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI
Određivanje vrijednosnih pragova od 1.7.2013.
od dana pristupanja RH EU primjenjuju se vrijednosti europskih
pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu
Europske unije
http://www.javnanabava.hr/
39
PRAGOVI od 01. siječnja 2014. godine
EUR
KUNA
80.000
602.336
134.000
1.008.913
207.000
1.558.544
414.000
3.117.089
1.000.000
7.529.200
5.186.000
39.046.431
40
STRANI PONUDITELJI - dokazi o sposobnosti
Oblik dokaza/izjava GS iz EU:
• http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
• http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
eCERTIS
the information system that helps you identify the
different certificates and attestations frequently
requested in procurement procedures across the 28
Member States, one Candidate Country (Turkey) and
the three EEA countries (Iceland, Liechtenstein and
Norway).
41
OBJAVE NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI
Uredba o objavama javne nabave (NN, broj 10/12)
• Naručitelji su obvezni prije početka korištenja
Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN)
izvršiti jednokratnu registraciju u sustav
• Od 1.7.2013. javne nabave velike vrijednosti
objavljuju se i u Službenom listu EU (SL EU)
• Sastavljanje i slanje objava u Službeni list EU obavlja se
isključivo putem EOJN
42
OBJAVE NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI
• Dan slanja objave u EOJN smatra se danom slanja
objave na objavljivanje u SL EU
• Objava u SL EU objavljuje se najkasnije 5 dana od dana
njena slanja
• Poziv se objavljuje u potpunosti na hrvatskom
jeziku, ta je verzija jedini vjerodostojni tekst
• Sažetak važnih elemenata svakog poziva objavljuje se i
na ostalim službenim jezicima EU
• Objavljivanje objava u SL EU dodatno se ne naplaćuje
43
RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O JN (NN 143/13)
Dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom EU i
Kaznenim zakonom (NN 125/11 i 144/12)
stupio na snagu 01. 01. 2013. i
Zakonom o pravnim posljedicama osude,
kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN
143/12) stupio na snagu 01. 01. 2013.
uvođenje novih zakonskih rješenja za kvalitetnija
rješenja na provedbi važećeg zakona
44
ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE,
KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI
• Pravne posljedice osude prestaju najkasnije 10
godina nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne
zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće
dobro, odnosno protekom roka provjeravanja iz uvjetne
osude.
• Kaznenu evidenciju ustrojava i vodi Ministarstvo
pravosuđa
pravosuđ
a koje je ujedno i središnje tijelo za razmjenu
tih podataka s drugim državama
• Kaznena evidencija vodi se za fizičke i pravne osobe
koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene u RH.
45
ZJN čl. 67. - provjera
Naručitelj može tijekom postupka od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i
razmjenu tih podataka s drugim državama za
bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu
ovlaštenu za zastupanje GS zatražiti
izdavanje potvrde
46
ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE,
KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI
Ministarstvo izdaje uvjerenja o podacima iz
kaznene evidencije, i to:
Opće uvjerenje – cjelovite podatke
Posebno uvjerenje – djelomične (ograničene)
podatke
• Ograničeni podaci su samo oni podaci koji su potrebni za
ispunjenje svrhe zbog koje su zatraženi ili koji su
predviđeni u posebnom zakonu
• Pisani zahtjev za podacima u kaznenoj evidenciji mora
sadržavati svrhu i pravnu osnovu traženja podataka, a
podnosi se na propisanom obrascu.
47
Izmjene u svezi zajednice ponuditelja čl. 14. stavak 2.
• Za potrebe dostavljanja ponude ili zahtjeva za sudjelovanje
naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja ili
natjecatelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova
zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice
ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je
to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
• U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio
ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost
i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice
ponuditelja.
48
Izmjene u svezi zajednice ponuditelja čl. 14. stavak 2.
• Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice
ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on
izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
• Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je
solidarna.
49
Izmjene u odnosu na rezervirane
ugovore - čl. 15. stavak 3.
REZERVIRANI UGOVORI
• Gospodarski subjekti za koje je rezervirano pravo
sudjelovanja u postupku javne nabave ili izvršavanja
ugovora mogu najviše 20% vrijednosti rezerviranog
ugovora dati podizvoditeljima koji ne ispunjavaju uvjete
određene za rezervirane ugovore.
50
Izmjene tijeka otvorenog postupka –
članak 31. stavak 3. (i čl. 36. stavak 7. – za natjecateljski dijalog)
• Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu
zahtijevati:
objašnjenja i
izmjene vezane za dokumentaciju
• javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno
odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva.
.
NOVINA: pravo na žalbu
51
Članak 31. zahtjev za objašnjenje i izmjene vezane
za dokumentaciju
Pitanja
VV
Odgovori
VV
8. dan prije dana
isteka roka za
dostavu ponude
6. dan prije dana
isteka roka za
dostavu ponude
MV
MV
6. dan prije dana
isteka roka za
dostavu ponude
4. dan prije dana
isteka roka za
dostavu ponude
52
Pravila komunikacije
čl. 54. stavak 4. – elektronička dostava ponuda
Zahtjevi vezani za elektronički prijenos i dostavu ponuda,
zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju biti u
skladu sa sljedećim uvjetima:
1.dopuštenost ili obvezu elektroničke dostave javni naručitelj
određuje u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za
nadmetanje,
2.informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za
elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu,
moraju biti dostupne zainteresiranim stranama,
3.uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda moraju
udovoljavati zahtjevima iz Dodatka VII. Zakona, i
4.elektronička dostava ponuda, mora se izvršiti primjenom
naprednog elektroničkog potpisa.
53
Pravila komunikacije - čl. 54. stavak 5.
Ako je dopuštena ili obvezna elektronička dostava ponuda,naručitelj
prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na:
1. njihove dijelove koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima,
kao što su fizički uzorci, makete i slično,
2. njihove dijelove za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta
nabave, nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz
opće dostupne aplikacije,
3. njihove dijelove za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta
nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama
licenciranih prava koji zbog toga javnom naručitelju nisu dostupni
za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu i
4. one dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u
izvorniku ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti
u izvorniku.
54
Pravila komunikacije
čl. 54. stavak 6. i 7.
• Elektronički prijenos i dostava ponuda, te elektronička
dražba provode se putem Elektroničkog oglasnika javne
nabave RH.
• Pojedinosti vezane za elektronički prijenos i dostavu
ponuda propisuje Vlada Uredbom o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama.
55
Ostali razlozi isključenja ponuditelja, čl. 68. st.1.toč. 1. i 2. ZJN
predstečajna
nagodba
briše
se
56
Pravila dostavljanja dokumenata
čl. 75. stavak 2. ZJN
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka
navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili
ponuditelji dostavili sukladno odjeljku IV. ZJN,
naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom
roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili
obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim
tijelima.
57
Jamstvo za ozbiljnost ponude
čl. 77. stavak 1. i 2.
• Naručitelj određuje sredstvo i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude.
• Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji
ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave.
• Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka
valjanosti ponude.
• Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude JN
odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom
iznosu
• Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost
ponude, naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu
ponuditelju se daje primjereni rok.
• JN obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude
neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku
jamstva pohraniti sukladno čl. 104. ZJN.
58
Čl. 78. st.4. ZJN - UZANCE
• Ako će se na ugovor o javnoj nabavi primjenjivati
uzance (trgovački običaji), javni naručitelj to mora
navesti u dokumentaciji za nadmetanje te utvrditi
odredbama ugovora.
59
Čl. 82. st.4. ZJN Kriterij za odabir ponude, utjecaj
kriterija
U slučaju ugovora o javnim uslugama i ugovora o
javnoj nabavi robe, kriteriji za odabir ponude ne smiju
utjecati na primjenu zakona, drugih propisa i upravnih
akata kojima je propisana novčana naknada za
određene usluge primjerice za arhitektonske,
inženjerske ili odvjetničke usluge odnosno fiksna cijena
za određenu robu primjerice za školske knjige.
60
Podizvoditelji - čl. 86. ZJN
• Naručitelj ne smije zahtijevati od GS da dio
ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da
angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome
ograničavati, osim ako posebnim propisom ili
međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.
• Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj
nabavi dao u podugovor, podaci moraju biti
navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
• Naručitelj je obvezan neposredno plaćati
podizvoditelju.
• Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za
specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi to
nije primjenjivo, naručitelj je obvezan u DZN navesti
da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju.
61
Podizvoditelji - čl. 86. ZJN
• Odabrani ponuditelj mora svom računu,
odnosno situaciji priložiti račune, odnosno
situacije
svojih
podizvoditelja
koje
je
prethodno potvrdio.
62
Podizvoditelji - čl. 86.
• Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o
javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:
promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj
nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji
je prethodno dao u podugovor,
uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni
udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi
neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj
nabavi u podugovor ili ne.
63
Podizvoditelji - čl. 86.
• Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva od odabranog
ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da
novi podizvoditelj ispunjava:
uvjete iz članka 67. i članka 68. ZJN ako su u postupku javne
nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,
uvjete iz članka 71. i članka 72. ZJN ako se odabrani ponuditelj u
postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te
tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja
kojeg mijenja,
posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70.
stavku 4. ZJN, ako je primjenjivo.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost
odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj
nabavi.
64
Neuobičajeno niska cijena čl. 91. ZJN
• Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir
usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te
sve okolnosti pod kojima će se izvršavati
određeni ugovor o javnoj nabavi.
• Javni naručitelj provjerava jesu li cijene ekonomski
objašnjive i logične, a osobito može provjeriti
jesu li u cijeni bitnih stavki sadržani svi
troškovi (osoblja, materijala, uređaja, usluga itd.) te
je li cijena za tržišno vrednije, odnosno kvalitetnije
stavke u pravilu viša nego za tržišno manje vrijedne,
odnosno manje kvalitetne stavke.
65
Pojašnjenje i upotpunjavanje - čl
čl.. 92.
• U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može
pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili
upotpunjavanjem dokumenata traženih sukladno
člancima
67.
74.
uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu
ukloniti.
66
• Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama
smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine
nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili
nedostaju
• Naručitelj poziva ponuditelje da u roku koji ne smije biti
kraći od 5 dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune
dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje
su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. ZJN
• Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumenatima
traženih sukladno člancima 67. do 74. ZJN ne smatra
se izmjenom ponude.
67
Provjera ponuditelja
čl. 95. ZJN
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir
ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni
naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti
dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji
su traženi sukladno člancima 67. do 74. ZJN.
68
Odluka o odabiru -čl. 96. ZJN
• Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda dostaviti priloge zapisniku
• Ako naručitelj nije dostavio odluku o odabiru svakom
ponuditelju, odnosno sudioniku, isto je razlog za
oglašavanje odluke o odabiru ništavom.
• Odluka o odabiru dostavlja se na dokaziv način.
69
Odluka o odabiru -čl. 96. ZJN
Dokaziv način, čl. 96.st.6. ZJN
Dostavnica
Povratnica
Izvješće o uspješnom slanju telefaksom
Elektronička isprava
Objavom u Elektroničkom oglasniku JN RH pri
čemu se dostava smatra obavljenom istekom
dana objave
70
Odluka o odabiru -čl. 96. ZJN
• Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili
brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti
u odluci o odabiru koju je donio.
• Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od
kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se
ispravlja.
71
Razlozi za poništenje
čl. 100. st.6. ZJN
U slučaju poništenja postupka u kojem su ponude
dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne
nabave RH trajno će onemogućiti pristup tim
ponudama ili zahtjevima za sudjelovanje
72
Odluka o poništenju i rok mirovanja - čl.
101. stavak 3. ZJN
• U
slučaju
poništenja
ograničenog
postupka,
pregovaračkog postupka s prethodnom objavom ili
natjecateljskog dijaloga zbog toga što nije dostavljen
nijedan zahtjev za sudjelovanje naručitelj mora
odluku o poništenju bez odgode dostaviti svim GS
koji su preuzeli DZN
• U slučaju kada nakon roka za dostavu ponuda nije
pristigla niti jedna ponuda naručitelj je, također,
obvezan dostaviti odluku o poništenju bez odgode svim
dostaviti svim GS koji su preuzeli DZN
73
Odluka o poništenju i rok mirovanja - čl.
101.stavak 8. ZJN
• objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
dostava se smatra obavljenom istekom dana objave
• Javni naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku
74
Uvid u ponude
čl. 102. ZJN
• Naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev
omogućiti uvid u sve priloge zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda
75
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
čl. 105. st. 5. ZJN
• Izmjene ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju se
novim ugovorom ako su to izmjene koje:
1. uvode uvjete koji bi, da su bili određeni u osnovnom
postupku javne nabave, omogućili sudjelovanje dodatnih
ponuditelja uz one koji su sudjelovali ili različitih ponuditelja
od onih koji su sudjelovali, ili odabir drugačije ponude od
odabrane, ili
2. znatno proširuju predmet ugovora na robu, radove ili usluge
koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili
3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ponuditelja na način
koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o
javnoj nabavi, ili
4. mijenjaju ugovornu stranu odabranog ponuditelja.
76
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
čl. 105. st. 6. ZJN
• Izmjene ugovora o javnoj nabavi neće se smatrati
bitnim izmjenama ugovora u sljedećim slučajevima:
1. mogućnost izmjene ugovora ( opseg i priroda mogućih
izmjena, uvjeti pod kojima izmjene mogu nastati) bila
je predviđena na jasan i nedvojben način u DZN i
ugovoru o javnoj nabavi, pod uvjetom da to ne
omogućava promjenu pravne prirode ugovor o jn;
2. ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od
10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez
PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu
ugovora o jn;
77
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
čl. 105. st. 6. ZJN
3. do promjene ugovorne strane odabranog ponuditelja
došlo je temeljem pravnog sljedništva koje je
posljedica njegove statusne promjene pod uvjetom
da to nije izvršeno u cilju izbjegavanja primjene ZJN
te da GS koji postaje nova ugovorna strana
zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili
predviđeni u osnovnom postupku javne nabave.
78
Čl. 105. st. 7. ZJN
• Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s
običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena
utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li
građenje ugovoreno po sustavu “ključ u ruke” ili se ta
cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema
stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s
građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos
prema konačnom obračunu nije viši od 5% od
predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom te da je
ugovorom o građenju tako određeno, nije potrebno
sklapanje dodatka toga ugovora.
79
Čl. 105. stavak 8. ZJN
Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza
iz ugovora o javnoj nabavi se uz odredbe ZJN na
odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o
obveznim odnosima.
80
Rokovi za izjavljivanje žalbe
čl. 146. ZJN
• U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti
žalba se izjavljuje u roku 10 dana, a u otvorenom
postupku javne nabave male vrijednosti u roku 5 dana,
i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na
propuštanje
naručitelja
da
odgovori
na
pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem
ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za
nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda.
81
Izjavljivanje žalbe – pozivanje naručitelja - čl. 155.
ZJN
• Ako naručitelj odmah, a najkasnije u roku 5 dana od
dana primitka žalbe ne dostavi DKOM-u potrebnu
dokumentaciju iz čl. 154. ZJN
• DKOM će donijet odluku bez naručiteljeve dokumentacije
(žalba s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave, odgovor na
žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu,
dokumentaciju koja se odnosi na postupak jn s popisom priloga, podatak o
objavi informacije u skladu s čl. 157.st.1. i čl. 158.st.6. ZJN, ili dokaz o
obavještavanju odabranih natjecatelja u skladu s čl. 158.st.1. ZJN, druge
dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke,
radnji, propuštanja ili postupaka).
82
Sadržaj žalbe
čl. 159. ZJN
• Uz žalbu, žalitelj je obvezan dostaviti i dokaz o plaćanju
naknade za pokretanje žalbenog postupka na temelju
kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena
• Dokazom se smatraju i neovjerene preslike ili ispisi
provedenih naloga za plaćanje, ukljućujući i onih
izdanih u elektroničkom obliku
83
Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka i/ili
sklapanja ugovora čl. 162. ZJN
• U slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak
postupka javne nabave naručitelj može postaviti zahtjev
za odobrenjem nastavka postupka javne nabave
(u slučajevima navedenim u čl. 162. st. 1. ZJN)
• DKOM će odluku o zahtjevu donijeti u roku od 5 dana
od dana zaprimanja zahtjeva.
84
Privremene mjere - čl. 163. ZJN
• DKOM će odluku o prijedlogu za određivanje
privremene mjere donijeti u roku od
5 dana od dana primitka dokumentacije
iz čl. 154. ZJN
85
Odlučivanje i dostava odluka
čl. 171. ZJN
• DKOM odlučuje na sjednicama vijeća koje nisu javne.
• DKOM mora donijeti i objaviti odluku u roku od 30
dana od dana predaje uredne žalbe.
• DKOM u odluci navodi datum predaje uredne žalbe.
• Ako DKOM ne donese i ne objavi odluku u roku od 30 dana u
odluci mora obrazložiti razloge kašnjenja.
• DKOM odluke dostavlja javnom objavom na internetskim
stranicama DKOM-a. Dostava se smatra obavljenom
istekom 8 dana od dana javne objave.
• Iznimno, ako postoje opravdani razlozi, DKOM će odluku
dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi
dokaziv način.
86
Praska DKOM-a
• Rješenja DKOM –a:
1. KLASA: UP/II-034-02/13-01/453, URBROJ: 354-01/136 od 16.4.2013. (označavanje stranica)
2. KLASA: UP/II-034-02/14-01/297, URBROJ: 354-01/148 od 27.3.2014. (pravni interes)
3. KLASA: UP/II-034-02/12-01/985, URBROJ: 354-01/1214 od 11.10.2012. (kriterij ENP)
87
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
450 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content