close

Enter

Log in using OpenID

1. Plan nabave za 2014. godinu

embedDownload
MONTRAKER d.o.o.
Obala maršala Tita 1a
Vrsar
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
Vrsar , siječanj 2014.godine
KAZALO
Kazalo
1
Obrazloženje plana nabave poduzeća Montraker d.o.o. Vrsar za 2014. godinu
2
Plan nabave za 2014. godinu Groblje
3
Plan nabave za 2014. godinu Parking
4
Plan nabave za 2014. godinu Održavanje
5
Plan nabave za 2014. godinu Luke Vrsar
7
Plan nabave za 2014. godinu Marina Funtana
9
Plan nabave za 2014. godinu Uprava
11
1
OBRAZLOŽENJE PLANA NABAVE PODUZEĆA MONTRAKER D.O.O., VRSAR ZA 2014. GODINU
Na temelju članka 20. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13) Skupština društva donosi Plan nabave za 2014. godinu.
Planom nabave za 2014. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva
planirana na temelju Financijskog plana društva Montraker d.o.o. za 2014. godinu, a koja će se
u u 2014. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11, 83/13 i 143/13).
Plan nabave sukladno članku 20. stavak 1. sadrži podatke:predmet nabave, evidencijski broj
nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave
uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakon, sklapa li se
ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Nastavno se daje prikaz Plana nabave poduzeća Montraker d.o.o., Vrsar za 2014. godinu.
Sukladno članku 18. Stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn i za nabavu
radova do 500.000,00 neće se provoditi postupci javne nabave.
Nastavno se daje prikaz Plana bagatelne nabave poduzeća Montraker d.o.o., Vrsar za 2014.
godinu.
2
Radna jedinica Groblja
R.br. Predmet nabave
Procijenjena vrijednost Evidencijski brojVrsta postupka
Ugovor o javnoj
Planirani početak
Planirano trajanje ugov. o JN
nabave
nabave
javne nabave
nabavi okvirni sporazumpostupka
ili okvirnog sporazuma
1
2
3
4
5
6
7
8
Materijal za čišćenje i održavanje
1500
1.
Gorivo, plin i električna energija
700,00
1.1. Električna energija
700,00
VN 1-2010
Pregovarački postupak
Ugovor
bez prethodne
na temeljuobjave
okvirnog sporazuma
do 27.09.2014.
3.
Vodoopskrba i odvodnja
1.400,00
3.2. Usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara
2.050,00
Bagatelna nabava
2.
Usluge održavanja softvera i web stranica
3.100,00
Bagatelna nabava
4.
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
15.000,00
Bagatelna nabava
4.1. Nabava informativnih panoa - ulaz na groblja 2 kom
15.000,00
Bagatelna nabava
5.
SVEUKUPNO
22.250,00
3
Radna jedinica Parkirališta
R.br. Predmet nabave
1
1.
2.
3.
4.
4.1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Procijenjena vrijednost
Evidencijski brojVrsta postupka
nabave
nabave
javne nabave
2
3
4
5
Materijal za čišćenje i održavanje
5.000,00
Bagatelna nabava
Uniformirana odjeća i obuća
15.500,00
Bagatelna nabava
Sitan inventar
21.000,00
Bagatelna nabava
Usluge telefona
1.700,00
Bagatelna nabava
Usluge mobilne telefonije
1.500,00
Bagatelna nabava
Usluge održavanja softvera i web stranica
13.000,00
Bagatelna nabava
Usluge zaštite na radu i održ.okoliša
2.500,00
Bagatelna nabava
Usluge kontrole kakvoće i atestiranja
1.000,00
Bagatelna nabava
Premije zdravstveno osiguranje
1.824,32
Bagatelna nabava
Usluge zaštitara na tjelesnu zaštitu
8.000,00
Bagatelna nabava
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
115.000,00
Bagatelna nabava
Nabava platna za natkrivanje parkirališta
35.000,00
Bagatelna nabava
Radovi na uređenju parkirališta
80.000,00
Bagatelna nabava
SVEUKUPNO
186.024,32
Ugovor o javnoj
Planirani početak Planirano trajanje ugov. O JN
nabavi okvirni spor. postupka
ili okvirnog sporazuma
6
7
8
4
Radna jedinica Održavanje
R.br. Predmet nabave
Procijenjena vrijednost
nabave
1
2
3
1. Sirovine materijal i trgovačka roba
250.300,00
1.1. Materijal za čišćenje i održavanje
80.000,00
1.2. Vodoinstalacijski matrijal za održavanjr
6.000,00
1.3. Materijal za održavanje radnih strojeva
38.000,00
1.4. Potrošni materijal
20.000,00
1.5. Papirnati ručnici
25.000,00
1.6. Uredski materijal
300,00
1.7. Materijal i sredstva za čišćenje
13.000,00
1.8. Materijal za cvijetne gredice
40.000,00
1.9. Radna odjeća
28.000,00
2. Sitan inventar
10.000,00
2.1. Trošak nabave sitnog inventara
10.000,00
3. Gorivo, plin i električna energija
130.000,00
3.1. Električna energija
15.000,00
3.2. Dizelsko gorivo
45.000,00
3.3. Benzin
70.000,00
4. USLUGE
259.043,48
4.1. Usluge telefona,mobitela, interneta
2.000,00
4.1.1.Usluge mobilne telefonije
9.000,00
4.2. Usluge tekućeg održavanja
18.000,00
4.3. Ostale servisne usluge
25.540,48
4.4. Odvoz smeća i fekalija
22.000,00
4.5. Vodoopskrba
50.000,00
4.5.1.Vodopskrba i odvodnja
50.000,00
4.6. Deratizacija, dezinsekcija, tretiranje biljaka
32.000,00
4.7. Prijevozne usluge
12.000,00
Evid. broj
nabave
4
Vrsta postupka
javne nabave
5
Ugovor o javnoj Planirani početak Planirano trajanje ugov. O JN
nabavi okvirni spor.
postupka
ili okvirnog sporazuma
6
7
8
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
VN 1-2010 Pregovarački postupak bez prethodne
Ugovor
objave
na temelju okvirnog sporazuma
do 27.09.2014.
MN 3/13 Otvoreni postupak javne nabaveUgovor na temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
MN 3/13 Otvoreni postupak javne nabaveUgovor na temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Izuzeće članak 10.
Izuzeće članak 10.
Izuzeće članak 10.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
5
R.br. Predmet nabave
1
2
4.8. Stručno obrazovanje
4.9. Usluge održavanja softvera i web-a
4.10. Usluge zaštite na radu i održ. okoliša
4.11. Usluge kontrole kakvoće
4.12. Reprezentacija poklon u darovima
5. Usluge osiguranja
5.1. Osiguranje transportne imovine
5.2. Premije za zdravstveno osiguranje
6. UKUPNO
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
7.1. Nabava pometačice
7.2. Radovi na uređenju parcele k.č. 1114/11
7.3. Nabava konstrukcija za prikrivanje kontenera
8. UKUPNO
9. SVEUKUPNO RJ ODRŽAVANJE
Procijenjena vrijednost
nabave
3
20.000,00
1.000,00
12.000,00
4.000,00
1.500,00
43.540,48
18.000,00
25.540,48
692.883,96
670.000,00
490.000,00
150.000,00
1.310.000,00
2.002.883,96
Evid. broj
nabave
4
Vrsta postupka
javne nabave
5
Ugovor o javnoj Planirani početak Planirano trajanje ugov. O JN
nabavi okvirni spor.
postupka
ili okvirnog sporazuma
6
7
8
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Otvoreni postupak
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Ugovor o JN
II kvartal 2014.
60 dana
6
Radna jedinica Luka Vrsar
R.br. Predmet nabave
1
2
1.
Sirovine materijal i trgovačka roba
1.1. Materijal za čišćenje i održavanje
1.2. Vodoinstalacijski materijal za održ.
1.3. Materijal za održavanje radin strojeva
1.4. Potrošni material
1.5. Papirnati ručnici
1.6. Materijal za HTZ zaštitu
1.7. Uredski materijal
1.8. Materijal i sredstva za čišćenje
2.
Uniformirana odjeća i obuća
2.1. Uniformirana odjeća i obuća
3.
Sitan inventar
3.1. Nabava sitnog inventara
4.
Gorivo, plin i električna energija
4.0. Benzin
4.1. Električna energija
4.2. Plin
5.
USLUGE
5.1. Poštanske i telefonske usluge
5.1.1. Usluge telefona
5.1.2. Usluge mobilne telefonije
5.2. Prijevozne usluge
5.3. Usluge pripreme teksta za tisak
5.4. Usluge tekućeg održavanja
5.5. Usluge investicijskog održavanja
5.6. Usluge održavanja softvera
5.7. Usluge zaštite na radu
Procijenjena vrijednost Evid. broj Vrsta postupka
Ugovor o javnoj Planirani početakPlanirano trajanje ugov. o JN
nabave
nabave javne nabave
nabavi okvirni spor.
postupka
ili okvirnog sporazuma
3
4
5
6
7
8
122.000,00
20.000,00
Bagatelna nabava
9.000,00
Bagatelna nabava
3.000,00
Bagatelna nabava
18.000,00
Bagatelna nabava
20.000,00
Bagatelna nabava
4.000,00
Bagatelna nabava
18.000,00
Bagatelna nabava
30.000,00
Bagatelna nabava
30.000,00
30.000,00
Bagatelna nabava
145.500,00
145.500,00
Bagatelna nabava
643.000,00
8.000,00
MN 3/13 Otvoreni postupak javne nabave
Ugovor na temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
600.000,00
VN 1-2010 Pregovarački postupak bez prethodne
Ugovor naobjave
temelju okvirnog sporazuma
do 27.09.2014.
35.000,00
Bagatelna nabava
22.000,00
15.000,00
7.000,00
5.000,00
18.000,00
70.000,00
200.000,00
10.000,00
19.000,00
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
7
R.br. Predmet nabave
Procijenjena vrijednost Evid. broj
nabave
nabave
1
2
3
4
5.8. Usluge zaštitara za tjelesnu zaštitu
40.000,00
5.9. Usluge promidžbe putem tiskovina
20.000,00
5.10. Ostale servisne usluge
20.000,00
5.11. Odvoz smeća i fekalija
90.000,00
6.
Vodopskrba i odvodnja
260.000,00
7.
Usluge deratizacije i dezinsekcije
1.000,00
8.
Usluge kontrole kakvoće i atestiranje dobara
15.000,00
9.
Troškovi reprezentacije u darovima
97.000,00
10. Usluge osiguranja
136.338,56
10.1. Osiguranje imovine za štetu poč. trećima
112.622,40
V-1-06
10.2. Premije za zdravstveno osiguranje
23.716,16
11. UKUPNO USLUGE
1.023.341,56
12. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
12.1. Renoviranje postojeće recepcije
100.000,00
12.2. Nabava bokobrana
100.000,00
12.3. Izrada idejnog projekta Hotela 4*
199.000,00
12.4. Uređenje sanitarija
100.000,00
12.5. Keramičarski radovi sanitarije
100.000,00
12.6. Nabava građevinskog materijala
100.000,00
12.7. Elaborat monitoringa -zaštita okoliša
68.250,00
12.8. Nabava pontona
320.000,00
12.9. Poboljšanje postojećeg sustava za videonadzor
100.000,00
12.10. Popravak inox vratiju na pontonima
40.000,00
12.11. Nabava nove telefonske centrale
40.000,00
12.12. Popločenje šetnice 200 m2
100.000,00
12.13. Obilježavane 13.godina marine
140.000,00
12.14. Nabava i postavljanje 2 prepaid ormarića
100.000,00
13. UKUPNO
1.607.250,00
14. SVEUKUPNO
3.571.091,56
Vrsta postupka
javne nabave
5
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Izuzeće članak 10.
Izuzeće članak 10.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Ugovor o javnoj Planirani početakPlanirano trajanje ug.. o JN
nabavi okvirni spor.
postupka
ili okvirnog sporazuma
6
7
8
Otvoreni postupak javne nabave
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Otvoreni postupak
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Ugovor o JN
Ugovor
do 10.09.2016.
I kvartal 2014.
60 dana od dana skalpanja ug.
8
Radna jedinica Marina Funtana
R.br. Predmet nabave
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.0.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Procijenjena vrijednost
nabave
2
ROBA
Materijal za čišćenje i održavanje
Vodoinstalacijski materijal za održavanje
Potrošni materijal
Potrošni materijal- papirnati ručnici
Materijal za HTZ zaštitu
Uredski materijal
Materijal i sredstva za čišćenje
Uniformirana odjeća i obuća
Trošak sitnog inventara
Gorivo, plin i električna energija
Benzin
Električna energija
Plin
USLUGE
Poštanske i telefonske usluge
Usluge telefona
Usluge mobilne telefonije
Prijevozne usluge
Usluge pripreme teksta za tisak
Usluge tekućeg održavanja
Usluge investicijskog održavanja
Usluge održavanja softvera i web-a
usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
Odvoz smeća i fekalija
Vodoopskrba
3
114.200,00
17.000,00
9.000,00
12.000,00
13.000,00
1.200,00
15.000,00
9.000,00
15.000,00
23.000,00
191.700,00
1.700,00
180.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
6.300,00
15.000,00
90.000,00
4.000,00
8.000,00
9.000,00
26.000,00
115.000,00
Evid. broj
nabave
4
Vrsta postupka
javne nabave
Ugovor o javnoj Planirani početakPlanirano trajanje ugov. oJN
nabavi okvirni spor.
postupka
ili okvirnog sporazuma
5
6
7
8
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
MN 3/13 Otvoreni postupak
Ugovor
javne na
nabave
temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
VN1-2010 Pregovarački postupak
Ugovorbez
na prethodne
temelju okvirnog
objave sporazuma
do 27.09.2014.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Izuzeće članak 10.
Izuzeće članak 10.
9
R.br. Predmet nabave
1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
22.
23.
Procijenjena vrijednost Evid. broj
nabave
nabave
2
3
4
Vodopskrba i odvodnja
100.000,00
Usluge daratizacije i dezinsekcije
700,00
Usluge kontrole kakvoće
23.000,00
Troškovi osiguranja transporne imovine
345,03
Premije zdravstvenog osiguranja
14.594,56
Usluge osiguranja
17.004,46
Osiguranje imovine za štetu poč.trećima
17.004,46
Troškovi stručnog obrazovanja
10.000,00
UKUPNO
455.951,51
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
Nabava profesionalne sušilice rublja
23.000,00
Nabava kontejnera ispod suhog veza
62.000,00
Izrada i montaža pontona na lukobranu
199.000,00
Izrada sunčališta na lukobranu
70.000,00
Poboljšanje postojećeg sustava videonadzora
99.000,00
Pračenje stanja bentonskih zajednica
68.250,00
Obilježavane 10.godina marine
100.000,00
Nabava i postav.ormarića za struju i vodu
30.000,00
UKUPNO
651.250,00
SVEUKUPNO
1.433.101,51
Vrsta postupka Ugovor o javnojPlanirani početak
Planirano trajanje ugov. o jav.
javne nabave nabavi okvirni spor.
postupka
nabavi ili okvirnog sporazuma
5
6
7
8
Izuzeće članak 10.
Bagatelna nabava
Izuzeće članak 10.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Otvoreni postupak javne nabave
do 10.09.2016.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
10
Radna jedinica Uprava
R.br. Predmet nabave
1
2
1.
Sirovine materijal i trgovačka roba
1.1. Materijal za čišćenje i održavanje
1.2. Vodoinstalacijski materijal za održavanje
1.3. Uredski materijal
1.4. Materijal i sredstva za čišćenje
1.5. Sitan inventar
2.
Gorivo, plin i električna energija
2.1. Dizelsko gorivo
2.2. Benzin
3.
USLUGE
3.1. Poštanske i telefonske usluge
3.1.1.Usluge telefona
3.1.2.Usluge mobilne telefonije
3.2. Prijevozne usluge
3.3. Usluge pripreme teksta za tisak
3.4. Usluge održavanja softvera i web-a
3.5. Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
3.6. Usluge zaštite na radu o održ.okoliša
3.7. Ostale servisne usluge
3.8. Usluge promidžbe putem tiskovina
3.9. Konzultantske, marketinške usluge
3.10. Odvjetničke i javno bilježničke usluge
Procijenjena vrijednost Evid. broj
nabave
nabave
3
4
49.400,00
1.800,00
100,00
20.000,00
2.500,00
25.000,00
23.300,00
13.600,00
MN 3/13
9.700,00
MN 3/13
41.000,00
15.000,00
26.000,00
100,00
20.000,00
31.000,00
50.000,00
6.100,00
3.700,00
5.000,00
199.000,00
10.000,00
Vrsta postupka
Ugovor o javnoj
Planirani početak
Planirano trajanje ugov. o jav.
javne nabave
nabavi okvirni spor. postupka
nabavi ili okvirnog sporazuma
5
6
7
8
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Otvoreni postupak Ugovor
javne nabave
na temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
Otvoreni postupak Ugovor
javne nabave
na temelju okvirnog sporazuma do 20.01.2016.
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
11
R.br. Predmet nabave
3.11. Usluge reprezentacije
3.12. Osiguranje transportne imovine
3.13. Usluge zdravstvenog osiguranja
3.14. Stručno obrazovanje
4.
UKUPNO
5.
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
5.1. Nabava računala.,laptopa i tableta
5.2. Nabava ostale informatičke opreme
6.
UKUPNO
7.
SVEUKUPNO
Procijenjena vrijednost Evid. broj
nabave
nabave
90.000,00
4.200,00
9.121,60
140.000,00
609.221,60
100.000,00
49.000,00
149.000,00
830.921,60
Vrsta postupka
Ugovor o javnoj
Planirani početak
javne nabave
nabavi okvirni spor. postupka
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Planirano trajanje ugov. o jav.
nabavi ili okvirnog sporazuma
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content