close

Enter

Log in using OpenID

Analitički inventar 1880. - Historijski arhiv Sarajevo

embedDownload
Haris Zaimović
ANALITIČKI INVENTAR
G R A D S K O G P O G L AVA R S T VA
G R A D A S A R A J E V A z a godin u 1 8 8 0 .
Haris Zaimović
ANALITIČKI INVENTAR GRADSKOG POGLAVARSTVA
GRADA SARAJEVA za godinu 1880.
eDICIJA:
inventari
KNJIGA: 2
IZDAVAČ:
J.U. Historijski arhiv Sarajevo
za izdavača:
Sejdalija Gušić
UREDNIK:
Sejdalija Gušić
recenzenti:
Dr. Izet Šabotić
Dr. Andrej Rodinis
Dizajn:
Suhejb Džemaili
DTP:
Emir Škaljić
ŠTAMPA:
ArkaPRESS d.o.o. Sarajevo
tiraž:
300 komada
ANALITIČKI INVENTAR
GRADSKO G PO GLAVARSTVA
G R A D A S A R A J E V A z a godin u 1 8 8 0 .
Haris Zaimović
Sarajevo, 2009.
SADRŽAJ
13
23
29
33
xxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
35
xxxxxxx
5
7
299
xxxxx
G radsko poglavarstvo
grada S arajeva
1 8 8 0 . godine
Nova gradska administracija ulazi u drugu godinu svoga djelovanja.
Na snazi je i dalje bio Privremeni statut grada Sarajeva, s tim da je u martu
1880. godine Zemaljska vlada za BiH izradila poslovni red za Gradsko
poglavarstvo i Gradsko zastupstvo / vijeće. Prema tom poslovniku Gradsko
poglavarstvo dijelilo se na 5 odjela i to:
1. političko-ekonomski
2. upravni
3. građevinski (građevni)
4. uboški i bolnički
5. vojnički
Novo u odnosu na 1879. godinu jeste i to da je primjetan mnogo veći
broj spisa, odnosno signatura, što govori o opsežnijem djelovanju gradske
administracije u Sarajevu u ovoj godini.
O zadacima i djelokrugu Gradskog poglavarstva već je bilo riječi u
prvom analitičkom inventaru za 1879. godinu1, pri čemu oni ostaju isti
i u 1880. godini, s tim da se može primijetiti neka vrsta prilježnijeg i
sistematiziranijeg vođenja gradske administracije.
Ovdje treba naglasiti da Vilajetsku vladu2 1. 1. 1879. godine preuzima
Zemaljska vlada za BiH (Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina),
Sandžačku upravu preuzima Okružna oblast (Kreisbehörde)3, a Upravu
1 Vidi Zaimović, Haris: „Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za godinu 1879.“,
Istorijski arhiv Sarajevo, godina 2007, Sarajevo.
2 Uvođenjem uprave u Bosni i Hercegovini, austrougarska vlast je uglavnom zadržala ranije osmanske
upravne institucije uvedene Vilajetskim ustavom u BiH iz 1865. godine.
3 Bosna i Hercegovina je za cijelo vrijeme austrougarske uprave u njoj bila podijeljena na šest okružnih
5
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kadiluka preuzima Kotarska oblast (Das Bezirksamt)4. Zemaljska vlada u
Sarajevu stajala je na čelu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
Aktivnosti oko pobiranja poreza ostaju i dalje najvažniji zadaci ovog
poglavarstva. Takvo što posve je razumljivo ako se ima u vidu činjenica da je
cjelokupna administrativno-gospodarska djelatnost u Bosni i Hercegovini
bila finansirana upravo iz prihoda koji su ostvarivani u novoj pokrajini
Monarhije. Analizom dokumenata iz 1880. godine može se utvrditi da
u godini 1879. pobiranje poreza nije realizirano u skladu s prvobitnim
planom i da se traži dodatno vrijeme za završavanje predviđenog posla u
godini 1880.
Novina u ovoj godini je i to da djelokrug ovlasti Finansijskog odjeljenja
Zemaljske vlade za BiH na početku godine preuzima Zemaljsko finansijsko
ravnateljstvo ili Zemaljska finansijska direkcija (Finanz Landes Direktion
für Bosnien und die Hercegovina). U djelokrug ove direkcije sada spadaju
svi direktni i indirektni porezi, carine, monopoli i druga javna davanja, sva
nepokretna i pokretna imovina u BiH, šumarstvo i rudarstvo, proizvodnja
soli i duhana, poreski katastar kao i blagajničko i novčano rukovođenje
svim blagajnama i uredima potčinjenim ovoj direkciji. Za ovu direkciju
tvrdi se da je u suštini bila direktno potčinjena Zajedničkom ministarstvu
financija.
U ožujku-martu vladini tehnički stručnjaci, kao članovi Građevinskog
odbora Zemaljske vlade radili su na izradi regulacionog plana gradskog
centra i taj posao dovršili u Zemaljskoj vladi (po raspuštanju odbora).
Vlada oglasom od 6. ožujka-marta 1880. godine daje na znanje građanstvu
da se u gradu za svaku gradnju mora prethodno zatražiti dozvola od
Građevinskog ureda GP-a i da se treba strogo pridržavati propisa.Vlada
je ustvari nagovještavala novi regulacioni plan, olakšice za novogradnju
(višegodišnji oprost od poreza za gradnju na požarištima, oslobađanje od
oblasti sa sjedištima u Banja Luci, Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Travniku i Tuzli. To je bila jedna vrsta
sastavljenog ureda, tj. savez raznih odjeljenja (građevinski, šumski, liječnički, školski, veterinarski itd.) na
kojima je na čelo stajao po jedan referent.
4 Jednoj okružnoj oblasti pripadalo je više kotarskih ureda i ona im je bila nadležni teritorijalni organ.
Kada je kotarski ured postupao kao sudska vlast, donosio je odluku kao Kotarski ured u svojstvu Kotarskog
suda (Bezirksamt als Gerichtsamt).
6
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ukonačavanja i sl. – Bosanskohercegovačke novine, broj 22, 14. 03. 1880.).
Regulacioni plan je trebalo da odobri općinsko zastupstvo, tijelo koje se
imalo najviše brinuti o sprovođenju istog. Iz zapisnika sjednice zastupstva5
od 8. ožujka-marta 1880. godine znamo da je vladin povjerenik Kosta
Hörmann podnio akt Zemaljske vlade kojim se predlaže građevinski plan
za požarom stradalim dijelom Sarajeva, kao i regulacija rijeke Miljacke, te
zahtjeva da se taj plan prihvati i sprovede.6
U ovoj godini završava se i numeracija kuća i ulica7 tablicama s
brojevima i imenima ulica dopremljenim iz Beča. Poručen je bio potreban
broj kućnih tablica, a troškovi su iznosili 65 novčića za vlasnika kuće (60
za tablice i 5 za prikivanje po komadu). Po rješenju općinskog zastupstva
od 8. ožujka-marta 1880. godine oslobođeni su ovog plaćanja vlasnici koji
imaju ispod pet forinti poreza i ne izdaju kuće pod zakup.8 Najvjerovatnije
da su ove tablice prikovane u ljeto 1880. godine. Razlog što su one tek
tada prikovane bio je požar iz 1879. godine, jer su kuće ranije već bile
numerirane (Bosanskohercegovačke novine, broj 57, 15. 7. 1880. godine).
Popis ulica i numeracija kuća su bile u suštini pripreme za popis pučanstva
u Sarajevu, kao i potrebni podaci za sprovođenje gruntovnice.
Formira se Dobrovoljno vatrogasno društvo (jedinica) za grad Sarajevo.9
Krajem 1879. godine ovo društvo je osnovano bez većih priprema, poslije
čega je održalo nekoliko konferencija i na njih pozivalo građanstvo na upis
i primanje u članstvo. U januaru 1880. godine društvo je objavilo da će
započeti s vježbama. Nešto prinosima članova i dobrovoljnim prilozima,
a najviše kreditiranjem društvo je postupno nabavljalo najpotrebniju
opremu – vatrogasne sprave, alat i drugi materijal.
Aktualna je izgradnja nove gradske klaonice izvan grada. Stara klanica
5 Historijski arhiv Sarajevo posjeduje Zapisnike sjednice Gradskog zastupstva iz 1878-1879, 1885-1887,
1908- 1910, 1914, knjiga 4 i jednu fasciklu.
6 Kruševac, Todor: „Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878-1918“, Muzej grada Sarajeva, 1960.,
(dalje: Sarajevo pod austrougarskom upravom) str. 42.
7 Radi orijentacije u gradu vojska je već prvih dana postavila privremene drvene table sa natpisima ulica,
mostova i javnih trgova, dok su kuće bile najprije numerisane crvenom bojom a tablice s brojevima tek
docnije prikovane.
8 Sarajevo pod austrougarskom upravom, str. 62.
9 Odmah poslije požara 1879. godine Vojna komanda je pristupila formiranju jedne vojne vatrogasne
čete, koja je bila stalna.
7
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
na Bentbaši koja je zatečena u vrijeme dolaska austrougarskih vlasti u
Sarajevo nije mogla u izmjenjenim prilikama da zadovolji potrebe vojske i
građanstva, tako da se pristupilo planiranju gradnje nove moderne gradske
klaonice. Ova gradnja je svakako spadala na općinu, ali su za nju spočetka
bili zainteresirana i privatna lica.10 Uporedo se također donose i propisi
za bavljenje mesarskim obrtom i prodaju mesa. Gradski inžinjer-arhitekt
izradio je projekat nove klaonice, kao i obračun troškova gradnje, pa je
općinsko zastupstvo zaključilo na prijedlog vladinog povjerenika da se taj
projekat usvoji i podnese vladi na odobrenje, dok će se mjesto na kome
će biti podignuta klaonica označiti čim od predstavnika vlade i gradske
općine bude pronađeno i ispitano.11
Postepeno se uvodi red i u poslovima ukonačavanja i smještaja vojnika,
vojnih kancelarija (ureda) i materijalno-tehničkih sredstava. Ta pitanja
se i dalje reguliraju u saradnji sa Vojnom mjesnom komandom, kao i s
Glavnom komandom i Zemaljskom vladom.
Stari osmanski objekti za vojsku nisu bili dovoljni, pa je vojska odmah
počela graditi potrebne zgrade. Godine 1880. sagrađena je Oficirska
kasina. Ona je tada bila jedina podobna izložbena prostorija u Sarajevu.
Iste godine etnograf Arsenović (Arsenijević) priređuje izložbu slika i crteža
raznih nošnji.12
Zemaljska vlada uređuje i prodaju duhana, odnosno uvođenje
duhanskog monopola i cijene duhana. Svaki privatni poduzetnik obavezan
je kod Gradskog poglavarstva izvaditi svjedodžbu o (ne)kažnjavanju i
imovinskom stanju prije nego dobije dozvolu za prodaju duhana. General
Filipović je već 1878. godine u mjesecu studenom-novembru potvrdio
osmanski propis o monopolu duhana (Bosanskohercegovačke novine br.
25, 24. 11. 1878. godine). No, on je stvarno stupio na snagu prvog rujnaseptembra 1880. godine. u ovoj godini su stvoreni uvijeti da se duhan i
fabrički prerađuje. U kolovozu-augustu fabrika duhana je radila u dvije
privremene barake (6 uposlenih), krajem 1880. godine u fabrici je bilo
10 Sarajevo pod austrougarskom upravom, str. 80.
11 Ibid., str. 82.
12 Kreševljaković, Hamdija: „Sarajevo 1878-1918“, Arhiv grada Sarajeva, Sarajevo 1969., (dalje: Sarajevo 1878-1918), str. 96.
8
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
uposleno preko četrdeset ljudi.
Primjetan je veliki broj molbi i izdavanje dozvola za razne obrtne
djelatnosti od strane Ravnateljstva redarstva, a u saglasnosti sa Gradskim
poglavarstvom. Također, kad je riječ o ovome, dosta lica ili odustaje ili
prestaje s obrtnom djelatnošću, te se stoga od strane Redarstva brišu s liste
popisa obrtnika (registra obrtnika) u gradu Sarajevu. Naročito se vodi briga
oko izdavanja dozvola za pekarski obrt i za prodaju petroleja, zbog sigurnosti
od izbijanja požara u prostorijama u kojima se namjerava petrolej držati.13
Povodom ustroja novih administrativno-upravnih ureda i njihovog
početka rada u gradu Sarajevu (po ugledu na iste takve u drugim gradovima
Monarhije), kao i drugih za funkcioniranje grada važnih subjekata,
primjetno je da se iz Gradskog poglavarstva Sarajevo ponekad šalju molbe
drugim gradskim upravama u Monarhiji (npr. Zagrebu ili Beču) da se
dostave statuti, pravilnici rada i drugi slični materijali koji bi pomogli u
organiziranju i djelovanju tih novih ureda.
Kroz neke spise se može pratiti i obilježavanje proslave 50-godišnjice
rođenja cara i kralja Franje Josipa I, koja je naročito raskošno organizirana.
Također se organiziraju dobrovoljni prilozi za zemljotresom stradale
Zagrepčane.
Nakon što je 1879. godine izašla naredba o osnivanju Dječačke škole
(Muške osnovne škole, kasnije nazvane I dječačka škola ili Vježbaonica)
i nakon što je u istoj godini otvorena Realna gimnazija (kasnije Velika
gimnazija), ova prva počinje 1880. godine s radom, a u Gimnaziji se u istoj
godini održavaju i prvi ispiti.14
Sve u svemu, Gradsko poglavarstvo nastavlja sa svojim administrativnoupravnim poslovima tamo gdje je počelo u 1879. godini, u saradnji ali i
pod budnim okom Zemaljske vlade, Zemaljskog finansijskog ravnateljstva,
vojnih institucija i policije.
13 Zemaljska vlade je odmah poslije požara naredila da se evidentiraju sve količine špirita i petroleja
koje trgovci u Sarajevu smiju uz posebnu dozvolu držati u svojim dućanima, dok se ostale količine imaju
lagerovati izvan grada. Kako nije u svemu sprovedena, naredba je ponovljena početkom 1880. godine,
putem Policijske direkcije (oglasom iz 20. ožujka-marta 1880. godine); Sarajevo pod austrougarskom
upravom, str. 87.
14 Sarajevo 1878-1918, str. 95-96.
9
10
O b jašnjenja
Građa fonda Gradskog poglavarstva grada Sarajeva za 1880. godinu
skoro je u cijelosti sačuvana. Spisi su raspoređeni tako da je u svakoj kutiji
uglavnom po 500 signatura (izuzetke čine posljednje tri kutije iz ove
godine, odnosno 21, 22 i 23. kutija)15.
Spisi nose signature od broja 1 do broja 7606. Mnogi predmeti u prvoj
kutiji (1-500) odnose se na spise iz 1879. godine, a oni drugi, pak, na druge
spise iz 1880. godine. Na mnogim spisima tog tipa, u ovom Analitičkom
inventaru, upisan je i broj signature spisa Gradskog poglavarstva na koji se
odnose ili nadovezuju.
U opisu spisa također je naznačeno kojim pismom i jezikom su
pisani, osim kad se radi o osobnim jamstvima te molbama i dozvolama
Ravnateljstva redarstva, jer su svi ti spisi pisani latinicom i na našem jeziku,
te stoga ovakvo što nije bilo potrebno naglašavati.
Arhivska građa iz 1880. godine po strukturi i vrsti istovjetna je sa
onom iz 1879. godine, jer se ovdje radi o kontinuitetu administrativne
djelatnosti Gradskog poglavarstva.
***
Za lakše korištenje, čitanje i razumjevanje građe fonda Gradskog
poglavarstva iz 1880. godine i Analitičkog inventara Gradskog
15 Kutija pod brojem 10 čini prvu kutiju građe fonda Gradskog poglavarstva za 1880. godinu, jer se
radi o jednoj cjelini fonda i nastavku iz 1879. godine.
11
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
poglavarstva grada Sarajeva za 1880. godinu data su pojedina objašnjenja
i prijevodi pojedinih institucija (organa uprave) i drugih stranih imenica:
Amt – ured / kancelarija
Bezirksamt – kotarski ured
Depot – depo
Dienst Zettel – službeni dopis / naredba / bilješka
Feldjäger Battalion – Lovački bataljon
Feldpost – vojna pošta
Filial – filijala, ispostava, podužnica
Fuhrwesen Escadron – „Vozarski‘‘ eskadron
General Commando- Glavna komanda / zapovjedništvo ili General
komandantura
Genie Direktion – Inžinjerijska direkcija
Infanterie Regiment – Pješadijska regimenta
Infanterie Truppen Division – Pješadijska divizija
Intendanz – intendantura (kontrola)
Kreisbehörde – Okružna oblast; ukoliko ne stoji naziv mjesta, odnosi se na
Sarajevo, a za sve ostale naveden je naziv mjesta iz kojeg je dotična oblast
Kreisgericht – Okružni sud; ukoliko ne stoji naziv mjesta, odnosi se na
Sarajevo, a za sve ostale naveden je naziv mjesta iz kojeg je dotični sud
Kreishauptmann – okružni predstojnik
Kundmachung – Oglas
Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina – Zemaljska vlada za
Bosnu i Hercegovinu
Landes Finanz Direktion – Zemaljska finansijska direkcija ili Zemaljsko
finansijsko ravnateljstvo
Landes Fuhrwesen Commando – Zemaljska „vozarska‘‘ komanda
Landes Gandermerie Commando – Zemaljska žandarmerijska / oružnička
komanda
Lizitation – licitacija - dražba
Melde Zettel – obavijest
Militär Verpflegs Magazin – Vojno-opskrbni magacin
Moniturs Filial Depo – depo ispostava za vojnu odjeću (uniforme i sl.)
12
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Nachweisung – dokaz
Platz Commando – Mjesna komanda ili zapovjedništvo; uglavnom se
odnosi na Sarajevo
Polizei Direktion – Ravnateljstvo redarstva; odnosi se na grad Sarajevo
Regierungs Commisariat – Vladino povjereništvo; odnosi se na prethodnicu
Vladinog povjerenika za glavni grad Sarajevo
Sanitäts Abteilung – sanitetski odjel
Sicherheitswache – Gradska straža sigurnosti; odnosi se na grad Sarajevo
Stadt Magistrat– Gradsko poglavarstvo
Tragthier Escadron – Zaprežno- vučni eskadron
Vakufspital – Vakufska bolnica
Zeug Dettachment – vojno ili artiljerijsko skladište
***
Čitajući dokumente istraživač će nailaziti na nazive koji su u to
vrijeme bili u redovnoj (administrativnoj) upotrebi, a danas više nisu, iz
razloga što su se izgubili, postali arhaični ili zastarjeli. Ovdje navodimo
par takvih primjera:
beriva – plate
biljeg – pečat
brzojav – telegram
diurnist – dnevničar
dražba - licitacija
kavaz – činovnik pri GP-u (policajac, stražar)
koladžija - inžinjer
kolar / kolarski obrt – zanat koji se bavi izradom opreme i popravkom
kočija i drugih sličnih vozila
konakar – onaj koji se bavi poslovima ukonačavanja tj. smještaja vojnika
u gradu u sklopu Konakarskog ureda GP-a
marva - stoka
nominalna konsignacija – imenovanja
13
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
okružnica – cirkularno pismo administrativno-upravnog organa (naredba,
obavijest, upozorenje)
osobno jamstvo – osobna garancija
ovrha - pljenidba
primaljstvo – akušerstvo
primateljica – primalja, akušerka, babica
pristavnik – pomoćni sudski ili upravni službenik / činovnik
podvoz – prijevoz
porezni deborat – porezna isplata
redarstvo – policija
subarendator - podzakupac
svjedodžba o ćudorednosti – svjedodžba o građanskom vladanju i
ponašanju, odnosno (ne)kažnjavanju
telalija – taksa za oglašavanje
tjeranje obrta – bavljenje zanatom
tranzenalna stanarina – stanarina za smještaj vojske i vojnih lica u
privatnim kućama
uboška zaklada – zaklada za siromašne
uhvatnina – vrsta takse
utjerivanje poreza – naplata (zaostalog) poreza
utok – žalba
živinar - veterinar
živoder - šintor
14
ANALITIČKI INVENTAR
GRADSKO G PO GLAVARSTVA
G R A D A S A R A J E V A z a godin u 1 8 8 0 .
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1
Kutija br. 10
Signatura dokumenta
spisi: 1 – 500
1. 1. – 29. 1.
Sadržaj
1 - 1. 1. Kotarski ured Fojnica – GP-u: molba da se obavijesti
perovođa Pajo Martinović da mu je naredbom Okružne
oblasti u Sarajevu, prilikom popisa pučanstva, kao
tražbina, ostavljena dnevnica; pismo: latinica, jezik:
BHS
2
Vakufska bolnica – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 5380 (19.12.1879.); saopćava se da u ovoj
bolnici nije boravio Josip Butković, već Jovo Dragić;
pismo: gotica, jezik: njemački
3
Gradski porezni ured – GP-u: saopćava se da se dug
u iznosu od 103 forinte od Nikole Ludviga ne može
naplatiti, jer isti obitava na Vrelu Bosne, a ne u gradu;
tim povodom se GP obraća Kotarskoj oblasti pismom:
latinica, jezik: BHS
17
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4
Vladino povjereništvo – GP-u – Gradska blagajna:
dopis u vezi isplate neke transenalne stanarine (ne piše
o kome je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5
Zemaljska vlada za BiH – Vladino povjereništvo – GPu: poslovna ponuda Franza Baumanna iz Beča za neke
poslove u Sarajevu i Mostaru? (nečitko i nejasno ko
je on i šta tačno nudi); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
6
Molba „diplomirane“ akušerke Marije Martinović
upućena grofu Würtenbergu za novčanu potporu
proslijeđena na dalje uredovanje Vladinom povjereništvu
i GP-u; pismo: gotica, jezik: njemački
7
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: iskaz u vezi s
podjeljenim obrtnim dozvolama u gradu Sarajevu u
mjesecu prosincu-decembru (nedostaje prilog, tj. spisak
obrtnih dozvola); pismo: latinica, jezik: BHS
8
Molba Franje Radeljevića (ulica Mjedenica 50) da mu
se isplate transenalne stanarine za ukonačene poštanske
konduktere; pismo: latinica-gotica, jezik: njemačkiBHS
9 - 2. 11. Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hinka Frölicha,
rodom iz Jaske (Jastrebarsko) kod Zagreba, za dozvolu
bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kračule 18
10
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hinka Abta,
rodom iz Zagreba, za dozvolu bavljenja „slikarskim“
(fotografskim) obrtom u ulici Terezija 95
11
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi s
izvođenjem radova Vase Kraljevića na svojoj kući (koje
ovaj ured smatra da su bez odgovarajuće dozvole) u
18
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ulici Franje Josipa 36; također se ovaj ured upozorava
od strane GP-a da se nema pravo samostalno obraćati
drugim uredima i oblastima, a da se prethodno ne
konsultira s GP-om (jer se Građevinski ured GP-a
smatra kao dio GP-a); pismo: latinica, jezik: BHS
12 Smrtni list izdat od strane Vakufske bolnice za Georga
Jozovicha (vjerovatno Đorđe Jozović?) koji je u istoj
bolnici preminuo; pismo: gotica, jezik: njemački
13 Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: dopis
u vezi s izvješćem GP-a (broj spisa 5356) iz 19. 12. 1879;
daje se na znanje da se nisu ostvarili očekivani uspjesi u
prikupljanju poreza, te da GP nije valjano uradio svoj
posao u vezi s tim. Traži se od GP-a da do 15. 1. naplati
poreze od dužnika ako treba i s mjerama prisile i ovrhe
(plijenidbe); pismo: latinica, jezik: BHS
14 - 3. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf-beg Filipović, putnik:
Husejn-beg Halilbašić (putuje radi pregledanja čifluka
u zvornički okrug)
15
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf-beg Filipović, putnik:
Ibrahim-beg Halilbašić (putuje radi pregledanja čifluka
u zvornički okrug)
16 Osobno jamstvo; jemac: Jusuf-beg Filipović, putnik:
Murat-beg Halilbašić (putuje radi pregledanja čifluka u
zvornički okrug)
17
Pisar Petar Gregorović moli da mu se isplati novac za
urađeni posao u veljači-februaru (21-28) 1879. godine
u iznosu od 16 forinti, na koju je pozitivno odgovoreno;
pismo: latinica, jezik: BHS
19
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
18
Molba za obrtnu dozvolu ustupa se Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
19
Molba za obrtnu dozvolu ustupa se Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
20
Molba za obrtnu dozvolu ustupa se Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
21
Molba za obrtnu dozvolu ustupa se Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
22
Okružna oblast Sarajevo – Kotarski ured – GP-u: da
se vladinom činovniku (nečitko koje je zvanje tačno u
pitanju) Mollinary-u pripremi konj za put u Kreševo
(ispred gostionice „Stadt Agram“); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
24
Carinska i finansijska straža – GP-u: dostavlja se
odluka na uručenje (ne stoji o čemu je riječ) za Nikolu
Kovačevića; pismo: latinica, jezik: BHS
26
Dostavlja se odluka Kotarskog ureda kao suda u
Visokom na uručenje Mehmedu Mubiću koji navodno
boravi u selu Sumbulovcu; odluka se vraća u Visoko
jer se dotični ne nalazi u sarajevskom kotaru; pismo:
latinica, jezik: BHS
27
Kotarski ured Visoko – GP-u: oglas uslijed naredbe
Okružne oblasti u Sarajevu; kod kotarske ispostave
u Varešu će se prodavati zalihe ostalog desetinskog
gvožđa; pismo: latinica, jezik: BHS
20
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
28
Kotarski ured Rogatica – GP-u: oglas uslijed naredbe
Okružne oblasti u Sarajevu; održat će se javna dražba
za iznajmljivanje prava pobiranja marvinsko-prodajnog
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
29
Građevinski ured / odjel GP-a – GP-u: javlja se da je
Pavle Padjeni dostavio nalog da ukloni drveno-staklenu
pregradu koju je bez dozvole postavio na ulazu u
gostionicu „K zelenom brijegu“; pismo: latinica, jezik:
BHS
31 - 4. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Alijaga Zildžić, putnik:
Mehmed Dolina (putuje radi pregledanja čifluka u
Srebrenicu)
32
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Karapašić, putnik:
Salih Karapašić (putuje da pregleda svoju zemlju, koju
ima u Brodu)
33
Osobno jamstvo; jemac: Nikola C ? (nečitko), putnik:
Mehmed Spahić (putuje po BiH)
34
Osobno jamstvo; jemac: Marko Zelenović, putnik:
Gavril Šošić (putuje u kneževinu Srbiju)
35
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Sokolija, putnik:
Ahmed H. Omerović (putuje trgovine radi u Mostar)
36
Osobno jamstvo; jemac: Husein Zvezdić, putnik:
Bećir Zvezdić (putuje po BiH sa svojim čizmedžijskim
zanatom)
37
Molba Junusage Softića s Baščaršije da mu se dozvoli
sagraditi izgorjeli dućan u Bazardžanu; pismo: latinica,
jezik: BHS
21
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
38
Osobno jamstvo; jemac: Juso S. Finzi, putnik: Avram
Finci (putuje u Novi Pazar)
39
Odluka po predmetu tužbe Vase Hadži Ristića
protiv Daneta Uščuplije u vezi s nekim građevinskim
izračunavanjem o čemu je izvjestio gradski vijećnik
Despić; pismo: latinica, jezik: BHS
41
Platz Commando – GP-u: moli se GP da u komandu
pozovu trgovce Jocu Nikolića i Spasoja Polića; pismo:
gotica, jezik: njemački
42
Vladino povjereništvo dostavlja globu naplaćenu od
udovice Kane Abadžić (radi neovlaštenog držanja
oružja); pismo: latinica, jezik: BHS
43
Izvjestitelj javlja da Grčko-istočna crkvena općina nije
zadovoljila na upit o nadležnosti izvjesnog Hristofa
Teodorovića; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
44
Vladino povjereništvo – GP-u: poziva se na spis pod
brojem 5397 /1879. god. (riječ je o nekom nalogu
Vojne mjesne komande, ne stoji o čemu je tačno riječ);
dopisu je udovoljeno spisom 5478 / 1879. god; pismo:
gotica, jezik: njemački
46
Platz Commando traži da u povjerenstvu za pregledanje
kuće bude i jedan član gradskog vijeća (Anto Grgić);
pismo: gotica, jezik: njemački
47
Tomo Ćilimović moli da mu se dozvoli produženje
dozvole za obavljanje krčmarskog obrta u ulici Latinluk
(„Latinska ulica“) 4; pismo: latinica, jezik: BHS
22
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
48 - 5. 1.
Izvješće Gradskog građevinskog ureda / odjela u vezi
s izdavanjem građevinske dozvole Ahmed-agi Džini
za gradnju dućana u ulici Bazardžani (koji je izgorio u
požaru); shodno naredbi Zemaljske vlade toj se molbi
sada ne može udovoljiti, dok se ne izvrši regulacija
dijelova grada koji su stradali u požaru; pismo: latinica,
jezik: BHS
49
Ibrahim ef. Sarić moli da se iskonače / izmjeste vojnici
koji trenutno borave u njegovoj kući u ulici Ćemaluša
56; pismo: latinica, jezik: BHS
50
Mitar Mihajlović moli za dozvolu otvaranja jedne pivare
u ulici Baščaršija 25; pismo: latinica, jezik: BHS
51
Daniel Steiner nudi sporazum sa zakupnikom
potrošarine Mandolfijem (nakon što ga je zakupnik
potrošarine tužio); pismo: gotica, jezik: njemački
52
Telegram iz Beča od tvrtke „M. Winkler“ u kojem se
pita da li tablice s kućnim brojevima treba da budu
crne ili zelene boje. Također se daju upute Gradskoj
blagajni od strane GP-a da se dozvoli uzeti predujam,
a da će se troškovi nadoknaditi od vlasnika kuća koji će
dobiti tablice, također te tablice trebaju biti što jeftinije;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
53
GP – Mjesno zapovjedništvo kao kotarski ured u
Petrovcu: izvješćuje se da Idris-beg Kulenović porez za
njegov posjed u Petrovcu nije naplatio jer je ta zemlja
data u zakup i on od tog posjeda nema nikakve koristi;
pismo: latinica, jezik: BHS
55
Iskazi učenika Realne gimnazije u Sarajevu u vezi s
podupiranjem molbi za oslobađanje od školarina;
pismo: latinica, jezik: BHS
23
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
56
Molba Ane Sušnik da joj se vrate svi papiri koje je
dostavila u vezi sa svojom molbom da joj se dodijeli
mjesto gradske primalje; pismo: latinica, jezik: BHS
57
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 5514 iz 1879. godine; predmet je
predat Okružnom sudu na dalje uredovanje, pošto se
ispostavilo da je stražar Pozderović zloupotrijebio svoje
ovlasti; pismo: latinica, jezik: BHS
58
Okružnica svim okružnim i kotarskim oblastima i
GP-u u Sarajevu od strane Zemaljske vlade za BiH: radi
se o naredbi (prijepisu iste) Zemaljskog finansijskog
ravnateljstva u Zadru izdanoj za solarske urede u
Dalmaciji u vezi s kupovanjem i izvoženjem soli iz
Dalmacije; pismo: latinica, jezik: BHS
59
Okružni sud – GP-u: moli se GP da što skorije pošalje
svjedodžbu o nekažnjavanju (o „uredovnom vladanju
i ćudorednosti“) za 70 godina starog i nezaposlenog
Mehmeda Gačanina; pismo: latinica, jezik: BHS
60
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se izvjesti da li je
stigla molba primalje Emilije Zaklan i tu molbu da
pošalju u Zemaljsku vladu; pismo: latinica, jezik: BHS
61
Gradski porezni ured – GP-u: dostavlja se iskaz na uvid
u vezi s propisanim i isplaćenim poreznim dužnostima
za godinu 1879. Također je Finansijskom odjelu
Zemaljske vlade dostavljen iskaz o kretanju desetine s
molbom da se produži rok za dalju naplatu poreznih
dugovanja (koji važi do 15. 1.); pismo: latinica, jezik:
BHS
62
GP – Mjesno vojno zapovjedništvo (Platz Commando);
dopis u vezi sa spisom pod brojem 4821 iz 1879. godine
24
kojim se traži da se vojnicima zabrani bacanje otpada
(smetlja) u rijeku Miljacku i po ulicama. Naredbi je
udovoljeno, no, i dalje je primjećeno da se ova naredba
ne poštuje. Traži se od Mjesnog vojnog zapovjedništva da
naredi da vojska svoj otpad ostavlja na za to predviđeno
mjesto niže mosta Ćerišane; pismo: latinica, jezik: BHS
63
Vojno opskrbni magacin – GP-u: oglas o održavanju
licitacije (dražbe) nekih pokvarenih predmeta (nejasno,
možda požarom oštećenih predmeta?); pismo: gotica,
jezik: njemački (nejasno)
64
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ludviga Hijeta za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kračule 2
65
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Kolera i Klingera,
rodom iz Fünfkirchena, za dozvolu bavljenja trgovinom
robe i prodajom vina u ulici Careva 6
66
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Carla Schwartza,
rodom iz Osijeka, za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Žabljak 1
67
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Masima
Masimovića, s adresom stanovanja u ulici Tabaci 22, za
dozvolu bavljenja točenjem pića i kafe u hotelu „Orient“
68
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela i
Löventheila Freunda, s adresom stanovanja u ulici Franje
Josipa 12, za dozvolu bavljenja trgovinom odijelima i
sitnom robom u Bezistanu 7
69
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Leopolda
Klingera, rodom iz Fünfkirchena, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Terezija 77
25
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
70
Moric Kaufmann moli za dozvolu bavljenja mesarskim
obrtom u kući vlasnika Hadži Lutvage Čurčića u blizini
pivare Kovačić; pismo: latinica, jezik: BHS
71
Juda Jako Sabataj i Moric Kaufmann mole da im se
podijeli obrtna dozvola da otvore krčmu u kući Hadži
Lutvage Čurčića blizu pivare Kovačić; pismo: latinica,
jezik: BHS
72 - 6. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Solomon Samuel Kabiljo,
putnik: Avram Atias (putuje u Maglaj)
73
Osobno jamstvo; jemac: Leon I. Salom, putnik: Mošo
Papo (putuje u Beč)
74
Osobno jamstvo; jemac: Husein Abdić, putnik: Ibrahim
Brlog (putuje u Hercegovinu)
75
Molba Mehmed ef. Rašidagića za dobijanje građevinske
dozvole za neke radove na svojoj kući u ulici Careva 4;
pismo: latinica, jezik: BHS
76
Građevinski ured GP-a – GP-u: daje se na znanje da je
ovaj ured zbog nedozvoljenih radova prijavio vlasnika
kuće u ulici Careva 4 (ne stoji ime vlasnika kuće);
pismo: latinica, jezik: BHS
77
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da su
kancelarije Artiljerijskog depoa izmještene iz ulice
Bembaša 8 u ulicu Franje Josipa 2; pismo: gotica, jezik:
njemački
78
Konakarski ured izvješćuje GP da su sve prepreke
uklonjene u vezi s premještanjem vojnika u Kastelu.
Iz kuće u ulici Carina 7, premješteni su u kuću Miće
Đurića u ulici Širokac 30. Drugih šest vojnika koji su
bili smješteni u kući Hasana Mašića, smješteni su u dvije
26
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kafane (u vlasništvu Osman-age Delića) na trgu blizu
straže. Poručnik Zuber, časnik Herrmann su smješteni
u stanu u kući vlasnika Čimia Porčička? u ulici Carina
5; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
79
Vojno mjesno zapovjedništvo potražuje jedno suho
skladište za smještaj državnog vojnog duhana; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
81
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5378 iz 1879. godine (u vezi sa prošnjom
Meire Abenu); izvješćuje se da je njen suprug nedavno
pušten iz zatvora u Tuzli, gdje je kod tamošnjeg okružnog
suda osuđen na dužu zatvorsku kaznu; pismo: latinica,
jezik: BHS
82
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Joke Butarca za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Tabaci 23
83
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đure
Maksimovića za dozvolu bavljenja trgovinom rakije i
vina u ulici Franje Josipa 2
84
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Klebe
za dozvolu bavljenja prodajom kafe u ulici Tabaci 2
85
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Johanna
Kruheka za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Vojnički trg 14
86
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stiepana Sterlea,
rodom iz Slavonskog Broda, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Bistrik 89
87
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bariše Jurića,
rodom iz Konjica, za dozvolu bavljenja mehandžijskim
obrtom u ulici Bakarevića 72
27
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
88
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe
Kantardžića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Tabaci 37
89 - 7. 1.
GP – Ravnateljstvo redarstva: ustupa se predmet
(davanje obrtne dozvole) na dalje uredovanje (ne piše o
kome je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
90
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
nalog da se dostavi odluka (ne stoji o čemu je riječ)
gostioničaru gostionice „Kod austrijskog dvora“ Ivanu
Kolleru; pismo: latinica, jezik: BHS
91
Garnizonska bolnica br. 25 – GP-u: moli se GP da
potvrdi navedene cijene za popravke, da procjeni i
preporuči (ne piše o kojim ponudama je riječ i o kakvim
popravkama se radi); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
92
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba da se popravi
„naslon“ (ograda) na mostu Ćumurija; pismo: latinica,
jezik: BHS
93
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Antonio Jossane
napustio krčmarski obrt u ulici Ćemaluša 25; pismo:
latinica, jezik: BHS
94
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Leo Monat napustio
sitničarski obrt u ulici Ćemaluša 111; pismo: latinica,
jezik: BHS
95
Osobno jamstvo; jemac: Arnaut?, putnik: Alija Arnaut
(putuje u Goražde)
96
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Fočić, putnik: Osmanaga Fočić (putuje u Rumeliju)
28
97
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Fočić, putnik: Bajram
Fočić (putuje u Rumeliju)
98
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3934 iz 1879. godine
(spis se nalazi u ovom dopisu-molba gradonačelnika
da se od strane vojske isprazni Kolobara han, tj. da se
vojska premjesti na Bembašu); Platz Commando – GPu: odgovor na ta dva spisa-u skladu s potrebama vakufa
(kao vlasnika hana) i grada kad je u pitanju trgovina,
vojska će izaći u susret i isprazniti Kolobara han; pismo:
latinica-gotica (nečitko), jezik: BHS-njemački
99 Jusuf Žiga moli da mu se izda „putnica“ (putni list) za
Istanbul; pismo: latinica, jezik: BHS
101 Ured stolnog suda u Ung. Altenburgu – GP-u: dopis
u vezi sa gostioničarom Moritzom Brandsteinom (da
se možda uruči poziv?); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
103 Kotarski ured u Jajcu – GP-u: moli se GP da objavi oglas
o održavanju dražbe u Mrkonjić Gradu (Varcar Vakuf )
dražba o davanju zakupa na općinske dohodarine
(točarina, kasapija, kantarija uvoznina itd.); pismo:
latinica, jezik: BHS
104 Kotarski ured u Jajcu – GP-u: moli se GP da objavi
oglas o održavanju dražbe u općini Jajce (dražba o
davanju općinske dohodarine u zakup); pismo: latinica,
jezik: BHS
105 Molba poduzetnika kamenoloma G. B. Scoza za dozvolu
da može izvaditi 30 metara kamena u kamenolomu;
pismo: latinica, jezik: BHS
29
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
106 Vojno opskrbni magacin (Militär-Verpflegs Magazin)
– GP-u: traži se ponovna javna rasprava o platama za
kočijaše i prevoz kočijom jer o istom nije konsultirana
vojna uprava; pismo: gotica, jezik: njemački
107 Dražbeni zapisnik sastavljen o jeftimbi (dostavljanje
ponuda) za nabavku 110 komada lampi (fenjera) za
osvjetljavanje ulica u Sarajevu; pismo: latinica, jezik:
BHS
108 - 8. 1. Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Puhalović, putnik:
Mustafa Puhalović (putuje trgovine radi u Tešanj)
110 Platz Commando (Vojna mjesna komanda) – GP-u /
Konakarski ured GP-a: kuća Šemsibega Tankovića se ne
može još isprazniti, jer GP nije pronašao zamjenu za taj
smještaj; pismo: gotica, jezik: njemački
111 Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 7. siječnjajanuara; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
112 Vojno mjesno zapovjedništvo pristaje na iskonačenje
/ izmještanje vojnika iz kuće Abrahama Finzia u
ulici Ćemaluša 8; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
113 Gradski porezni ured – GP-u: u svrhu što bržeg
popisivanja svih vlasnika kuća, zgrada, škola, bogomolja,
zaklada, ćuprija, česmi i dr. da bi se što skorije uradila
/ osnovala „zemljištnica“ u gradu Sarajevu povjerenstvo
za osnivanje zemljištnica traži popise koji su GP-u
trenutačno na raspolaganju. Također Porezni ured GP-a
zbog obimnosti posla traži jednog pisara na određeno
vrijeme; pismo: latinica, jezik: BHS
30
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
114 Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
dostavljaju se na proglašenje oglasi o uspostavljanju
Carinske i finansijske straže u BiH; pismo: latinica,
jezik: BHS
115 Osobno jamstvo; jemac: Muharem-aga?, putnik:
Ibrahim Lipa (putuje trgovine radi u Tešanj i Derventu)
116 Osobno jamstvo; jemac: Salih Šiljak, putnik: Mustafa
Kantardžić
117 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se pozove Abraham
Atias (ulica Ćemaluša) u vezi s njegovim udaljavanjem
iz Sarajeva na kratko vrijeme na temelju inostranog
putnog lista; pismo: latinica, jezik: BHS
118 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Husein Pella za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Bembaša
2
119 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Rudolfa Buscha,
rodom iz Pruske, za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 10
120 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Husein Pella za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Zildžiluk
53
121 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franza Widmara,
rodom iz Makinja, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici G. Hiseta 6
122 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Lövya,
rodom iz Schmichova, za dozvolu otvaranja otpremne i
narudžbene radnje u ulici Franje Josipa 50
123 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Marchera,
31
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
rodom iz Beča, za dozvolu otvaranja otpremne i
narudžbene radnje u ulici Ferhadija
124 Osobno jamstvo; jemac: Ramić S?, putnik: Suljo
Abadžić (putuje u Zvornik)
125 Molba Moise Pape da mu se izda uredovna potvrda o
pretrpljenoj šteti u požaru 8. kolovoza-augusta; pismo:
latinica, jezik: BHS
126 Vakufska bolnica – GP-u: pošto je općina Maribor
telegramom javila da Eduard Pollitch nema nikakvih
nekretnina i primanja u Mariboru, moli se GP da plati
troškove dugog liječenja i boravka u bolnici (75 dana);
pismo: gotica, jezik: njemački
127 Molba podvornika gradske djevojačke učione da mu se
unaprijed plati 15 forinti za podvornički posao; pismo:
latinica, jezik: BHS
128 GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi s dozvolom
za točenje alkoholnog pića S. Roznera (nečitko); pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
129 Molba Cezara Kaetscheta za podijeljenje nekog mjesta u
uredu GP-a; pismo: latinica, jezik: BHS
130 Mošo Papo moli za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Pred i maretom 9; pismo: latinica, jezik:
BHS
131 Molba A. Kollera i L. Klingera za izdavanje svjedodžbe
o nekažnjavanju („ponašanju i ćudorednosti“); pismo:
latinica, jezik: BHS
133 Okružni sud – GP-u: molba da se izdaju svjedodžbe
o nekažnjavanju (“ćudorednosti“) za Aliju Gašića,
32
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Mustafu Sakića, Rizvana Karamana, Aliju Mušića i
Aliju Šakotu; pismo: latinica, jezik: BHS
134 Porezni ured u Donjem Vakufu – Kotarski ured
Sarajevo – GP-u: dostavlja se iskaz onih poreznika koji
su s prostora Sarajeva s molbom da se naplate njihova
dugovanja; pismo: latinica, jezik: BHS
135 Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: daje se
na znanje GP-u da se ne upušta u rasprave o tome kome
pripada daća od prodaje konja i velike rogate marve,
jer je to pitanje rješeno tako što daća pripada državnim
vrelima, a ne općinskim. Nalaže se GP-u da daću koju
je uplatio Risto Đurić (spis pod brojem 1606 iz 1879.
godine) odmah pošalje blagajni Zemaljske vlade; pismo:
latinica, jezik: BHS
136 Domenio Righeri javlja da je napustio krčmarski obrt u
ulici D. Hiseta 41; pismo: latinica, jezik: BHS
137 - 9. 1. Zemaljska vlada za BiH – GP-u: kako javlja Glavno
vojno zapovjedništvo, Idriz Hamdi Fazlić primljen je
u dječački zavod (Knabenpensionat) uz obavezu, da za
odijelo i knjige za jednu godinu ima platiti 150 forinti.
Od GP-a se traži da uplati tu svotu; pismo: latinica,
jezik: BHS
138 Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Telelagić, putnik:
Avdija Topalović
139 Osobno jamstvo; jemac: Simo Čajkanović, putnik:
Đorđe Sjeranović (putuje u Rogaticu)
140 Osobno jamstvo; jemac: Salih-beg Halilbašić, putnik:
Sulejman H. Džaferagić (putuje trgovine radi u
Hercegovinu)
33
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
141 Osobno jamstvo; jemac: Risto Popić, putnik: Pero Popić
(putuje u kneževinu Srbiju)
142 Osobno jamstvo; jemac: Ibrahimaga Ekmeščibaša,
putnik: Mehmed Mašo (putuje u Tuzlu)
143 Andja Veselinović moli za produženje krčmarske
obrtnice u ulici Žabljak 18
144 Sima Damjanović moli za produženje krčmarske
obrtnice u ulici Ćemaluša
145 Josef Tašlić moli za dozvolu dobijanja krčmarske
obrtnice u ulici Ćemaluša 108
146 Molba Hasan ef. Travničanina da se iskonači / izmjesti
nadporučnik N. Tavarak iz njegove kuće u ulici
Filipovića trg 14; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
147 Molba Josipa Šukela da mu se podijeli „milostinja“ /
pomoć iz gradske uboške blagajne da može da se vrati
u svoju domovinu (općina Bregi, podžupanija Vojnički
Križ), pošto ovdje nije mogao naći posao; pismo:
latinica, jezik: BHS
148 Simo Popović moli za dozvolu da smije u ulici Ćemaluša
100 držati krčmu
149 GP šalje upit Vojnoj mjesnoj komandi o tome koja
vojnička odjeljenja bacaju smeće u Miljacku i na ulice
(dostavnica)
150 Prijava muktara mahale Skenderija Dženetić Mehmeda
protiv Ignjata U. zbog nepažljivog postupanja s vatrom
i klanja svinja (dostavnica); pismo: latinica, jezik: BHS
34
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
151 Županija Kapošvar šalje molbu Julie Tauber za izdavanje
putnog lista za inozemstvo (dostavnica); pismo: latinica,
jezik: BHS
152 Gradski porezni ured podnosi izvješće s iskazom o
provedenoj ovrhi (plijenidbi); pismo: latinica, jezik:
BHS
153 Gradski porezni ured – GP-u – Okružna oblast: dopis u
vezi s novom uredbom da Alija Pinjo desetinu od šumskih
proizvoda ne uplaćuje više Gradskom poreznom uredu
već Okružnom poreznom uredu; pismo: latinica, jezik:
BHS
155 Gradsko otpravništvo javlja da nije pronašlo Živka Šagu,
te mu stoga nije moglo uručiti poziv; pismo: latinica,
jezik: BHS
157 Stojan Matković moli da mu se produži dozvola za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Žabljak 4; pismo:
latinica, jezik: BHS
158 - 10. 1. Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Cince za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
49 159
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mate Gavrana
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom blizu Carine
160
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Stojanovića
(ulica Potok 22) za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 66
161
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ivana Bagarića,
rodom iz Duvna, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Mustafa Pašin Mejdan 10
35
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
162
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stjepana
Petrovića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Ćemaluša 164
163
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Dramužića
(Kovači 26) za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Ćemaluša 138
164
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đorđa
Novakovića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Potok 10
165 I
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đure Tručića,
rodom iz Kijeva, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Ćemaluša 105
165 II
Oglas koji objašnjava ustanovu / dohodarinu mesarine;
pismo: latinica, jezik: BHS
166
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Luke Milanovića
(Mejdan 6) za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Ćemaluša 105
167
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stojana Stanišića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Fadil
Hadži Mustafe 1
168
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Anne Fiale,
rodom iz Praga, za dozvolu bavljenja sedlarskim obrtom
u ulici Franje Josipa 16
169
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Handla Bagacza,
rodom iz Pakraca, za dozvolu bavljenja prodajom
knjiga, pisarskog materijala kao i posuđivanjem knjiga
(biblioteka) u ulici Franje Josipa 18
36
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
170
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana Mitrovića
(ulica Sagrdžije) za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Gornji Kasapi 139
171
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Kerlatovića,
rodom iz Dobropolja, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Nova 6
172
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Kostića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
2
173 I
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Juliana Pittnera,
rodom iz Graza, za dozvolu bavljenja knjigovezarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 79
173 II
Nešto u vezi s Jakom S? (nečitko); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
174
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đure Bogića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Terezija
79
175
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Drage Pamučine,
rodom iz Trebinja, za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Ćumurija 1
176
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Nogića,
rodom iz Crnotine, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Ćemaluša 93
177
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime Karanovića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tabaci
24
178
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Antona
Jeftanovića, rodom iz Bara (u spisu je upisan naziv
37
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Antivar), za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom i
otvaranjem svratišta / prenoćišta „König von Ungarn“
u ulici Franje Josipa
179
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stjepana
Petrovića, rodom iz Crne Gore, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom i otvaranja svratišta / prenoćišta u
ulici Franje Josipa 14
180
I (poslovni) odjel GP-a traži od Ravnateljstva redarstva
izvješće o rješavanju žalbe Sadika Levy-a za odmjerenu
mu globu od strane Ravnateljstva redarstva; izvješće
Ravnateljstva o tom pitanju; pismo: latinica, jezik: BHS
181
Ravnateljstvo redarstva izvješćuje da je Aleksa Kezić
odustao od krčmarskog obrta u ulici Franje Josipa 52;
pismo: latinica, jezik: BHS
182
Molba Sime Miloševića da se izbriše s liste popisa
obrtnika i poreznog zapisnika jer više ne može da vodi
krčmarski obrt; pismo: latinica, jezik: BHS
183
Okružni sud – Kotarski ured – GP-u: dopis u vezi sa
kaznom za pričinjenu štetu na groblju Jekovac (nejasno);
pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
184
Telegram (brzojav): GP Tuzla – GP-u: traži se objašnjenje
u vezi sa pobiranjem nekih pristojbi na sirovo meso,
suho meso i slaninu; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
185 - 11. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Đurić, putnici: Nikola
Božić i Risto Radovanović (putuju u Srebrenicu)
186
Osobno jamstvo; jemac: Hakirević Osman, putnik:
Mehmed Resulović (putuje po BiH)
38
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
187
Smrtni list izdat od strane Vakufske bolnice za Franju
Planinca poslat Katoličkom župnom uredu; pismo:
gotica, jezik: njemački
188
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Mišić, putnik: Mustafa
Arnaut (putuje u Brčko)
189
Leon Finci moli da mu se produži dozvola za krčmarski
obrt u svojoj magazi u ulici Ferhadija; pismo: latinica,
jezik: BHS
190
Osobno jamstvo; jemac: Mojsje Kamhi?, putnik: Rafael
Alkalaj (putuje u Gračanicu)
191
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Čatić, putnik:
Husejin Abdihodžić (putuje u Užice u Srbiji)
192
Osobno jamstvo; jemac: Husejin Prelo, putnici: Abdija
Londrea i Hasan Handžić (putuju u Srebrenicu)
193
Osobno jamstvo; jemac: Nisim Pardo, putnici: Juso
Kabiljo sa svojom porodicom - supruga Rioka, sinovi
Isak i Nisa, kćerke Rioka i Safira (putuju u Jerusalem)
194
Jako Tulić moli da mu se produži dozvola za krčmarski
obrt u ulici Pred imaretom 9
195
Molba Alije Handžića, bivšeg činovnika za vrijeme
osmanske uprave, za podijeljenje jednog činovničkog
mjesta u GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
196 - 12. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kantardžija, putnik:
Ahmed Mehmić (putuje po BiH)
197
Građevinski poduzetnik Giovani Girardi moli za
dozvolu korištenja pijeska s Miljacke (dostavnica);
pismo: latinica, jezik: BHS
39
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
198
Vaso Ilić moli da mu se produži dozvola za bavljenje
krčmarskim obrtom u ulici Donje mlinske staze
199
Carinska i Finansijska straža dostavlja odluku (ne piše o
čemu je riječ) i moli da se ista uruči Vuku Damjanoviću;
pismo: latinica, jezik: BHS
200
Gradski porezni ured – GP-u: moli se GP da za posao
naplate / prikupljanja poreza, kao i za posao ovrhe /
plijenidbe, kad su u pitanju oni koji ne plaćaju svoje
poreze, pošalju dva stražara (da se isti zatraže od više
oblasti); pismo: latinica, jezik: BHS
201 - 12. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Baković, putnik:
Hadži Avdaga Zildžić (putuje u Brčko)
202
Dopis Zdravstvenog odjela kojim se moli GP da se
kanal u dvorcu / vili Čengić što prije odmrzne, pošto se
zaledio; pismo: gotica, jezik: njemački
203
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog Poglavarstvu
da formira zdravstveno povjerenstvo koje će pregledati
tvorničku opremu vune koju trgovci Jozo i Risto
Vasiljević namjeravaju izvesti u Dalmaciju. Također se
traži od tog povjerenstva (na čelu s Dr. Koetschetom)
da izvjesti GP i Zemaljsku vladu da li u Sarajevu i dalje
postoji opasnost od goveđe kuge; pismo: latinica, jezik:
BHS
204
Zaključak sjednice Gradskog zastupstva kojim se uzima
na znanje dopis Zemaljske vlade upućen Vladinom
povjereništvu za grad Sarajevo, u kojem se traži od GP
da svoju unutrašnju upravu što jeftinije uredi i sprovodi
odluke i naredbe Zemaljske vlade; pismo: latinica, jezik:
BHS
40
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
205
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 11; daje se na znanje da je Vaso Kraljević
osuđen na novčanu globu u iznosu od 5 forinti ili
zatvor od tri dana, isti je podnio žalbu na ovu osudu
Zemaljskoj vladi; pismo: latinica, jezik: BHS
206
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi s molbom
Mosesa Leiba Lustoga, rodom iz Neusandeca, s adresom
stanovanja u ulici Latinluk, za dozvolu bavljenja
prodajom mješovite robe u ulici Latinluk; daje se na
znanje da je isti bez dozvole već započeo s obrtnom
djelatnošću; pismo: latinica, jezik: BHS
207
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Fürstu za držanje odpremne radnje u ulici Franje Josipa
82
208
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Lazaru Richteru
za držanje odpremne radnje u ulici Franje Josipa 79
209
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Jokiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Latinluk 5
210
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Cvijanovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Nova
27
211
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Savića,
rodom iz Vlahovice, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 28 ili 82 ?
212
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Savića,
rodom iz Vlahovice, za dozvolu bavljenja handžiskim
obrtom u ulici Ferhadija 38
213
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alekse Kresteljice
(možda Kreštalica ?) za dozvolu bavljenja krčmarskim
41
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
obrtom i držanjem svratišta / prenoćišta u ulici Ferhadija
47
214
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Ludwiga,
rodom iz Weisskirchena u Štajerskoj, za dozvolu
bavljenja prodajom vina u ulici Franje Josipa 3
215
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Martina
Sadoskog, rodom iz Krakaua, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Kastel 39
216
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stake Petrović za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kovači 14
217
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste i Vidaka
Vidakovića (ulica Čoban Hasan 57) za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Sagrdžije 20
219
Molba građevinskog poduzetnika Vinka Vrignanina
da mu se podigne jamčevina koju je položio u gradsku
blagajnu u iznosu od 847 forinti; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
220
Vladino povjereništvo ustupa naredbu Zemaljske vlade,
kojom se nalaže pronalaženje lokacije za žito; pismo:
latinica, jezik: BHS
221
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 8; izvješćuje se da se vlasnik kuće u ulici
Careva 4 nije mogao kazniti pošto je isti već prije šest
mjeseci dobio građevinsku dozvolu, koja se nalazi u GPu, a gradski mjernik Huršid ef. je to također potvrdio;
pismo: latinica, jezik: BHS
222
Kotarski ured u Visokom – GP-u: oglas u vezi s
raspisivanjem dražbe za pravljenje 1000 komada
šoderskih i 500 komada za razbijanje kamena željeznih
42
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
čekića i također 1000 komada željeznih lopata i pijuka;
pismo: latinica, jezik: BHS
223 - 13. 1.
Podžupanija Jaska (Jastrebarsko) – GP-u: da se pozove
rezervist („pričuvnik“) Hinko Fröhlich da donese neke
isprave za vojnu službu; predmet je proslijeđen na dalje
uredovanje Ravnateljstvu redarstva; pismo: latinica,
jezik: BHS
224
Administracija lista „Presse“ – GP-u: javlja se da A.
Bozzi više ne radi u ovom listu, istovremeno šalju saldo
računa GP-a u iznosu od 28 forinti; pismo: latinica,
jezik: njemački
226
Emilia Zukanović iz Dervente moli da joj se vrati
priložena svjedodžba, koju je predala na konkurs za
mjesto primalje u gradu Sarajevu; pismo: latinica, jezik:
BHS
228 Gradski porezni ured – GP-u: vraća se iskaz o
podijeljenim obrtnim dozvolama za mjesec prosinacdecembar 1879. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
229
Gradski porezni ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5401 iz 1879. godine i spisom pod
brojem 10 (izvješće); daje se na znanje da je upravo
spisom pod brojem 10 dat tačan iskaz o propisanoj i
uplaćenoj poreznoj dužnosti kao i prijedlog o pologu
za ispostavljeni zaostatak za godinu 1879. u iznosu od
7381 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
231
Juda Isak Salom moli da mu se izda svjedodžba o
pretrpljenoj šteti poslije požara u gradu 8.8.1879.
godine; pismo: latinica, jezik: BHS
232
Gradski porezni ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
43
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pod brojem 5305 iz godine 1879. (koji se nalazi u ovom
dopisu); na ovaj dopis odgovoreno izvješćem od 10.
siječnja-januara (ne piše koji je broj spisa u pitanju); radi
se o naplati dugujućih poreza koji treba da se pošalju
Kotarskoj oblasti u Livnu; pismo: latinica, jezik: BHS
234
Dopis u vezi sa molbom Eduarda Carunchia (spis pod
brojem 5162 iz 1879. godine) da pod najam uzme
zemljište Reufa Uzunića gdje bi digao jedan objekat
(zgradu); molbi je udovoljeno uz određene uvijete kad
je u pitanju građevinska dozvola za navedeni objekat;
pismo: latinica, jezik: BHS
235
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 218 u kojem se odobrava od
strane Zemaljske vlade da se upotrijebi 5000 forinti
iz proračuna za nabavku vatrogasne opreme. Nalaže se
GP-u da te vatrogasne sprave / opremu stave inventarno
dežurstvu na raspolaganje; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
236
Cirkular Zemaljske vlade za BiH u vezi sa prodajom
pića, cijenama i pristojbama istog u Sarajevu i Istanbulu
– izdavanje dozvola za prodaju; pismo: gotica, jezik:
njemački
237 - 14. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Rohić, putnik: Alija
Hasić (putuje u Žepče)
238
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Maksima Babića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 163
239
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Lea Monata,
rodom iz Piamisela?, s adresom stanovanja u ulici
Ćemaluša 111, za dozvolu bavljenja proizvodnjom
sirćeta u ulici Hadžidurakova 4
44
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
240
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petera Stonitscha,
rodom iz Unterdeutschau, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom (vjerovatno u ulici Ferhadija, gdje i
stanuje)
241
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Tode Ristića
za dozvolu bavljenja prodajom alkoholnog pića u ulici
Sarači 14
242
Nadzorništvo carinske i finansijske straže – GP-u:
dopis u vezi s nekim nepravilnostima u duhanskim
tvornicama oko plaćanja zemaljskog dohodka. Nalog
GP-u da uputi dva vještaka kao dio povjerenstva, u
tvornicu Jovanovića, da izvrše pregled; pismo: latinica,
jezik: BHS
243
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se uruči dokument
dnevničaru Skenderu Kottasu (ne piše o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
244
Zaprežni / vučni eskadron – GP-u: molba da se postavi
oglas (dražba za prodaju konja); pismo: gotica, jezik:
njemački
246
Vladino povjereništvo – GP-u: traži se izvješće u vezi s
nabavkom uniformi za gradsku stražu; pismo: latinica,
jezik: BHS
247
Vladino povjereništvo zahtijeva izvješće u vezi s poduzimanjem
mjera odmjeravanja obale rijeke Miljacke ispred gradske vijećnice
i zgrade Ravnateljstva redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
248
Vladino povjereništvo nalaže da se zaposli „opći grobar“;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
250
Gradski vijećnik Mehmed-beg Kapetanović izvješćuje
da se isplati najamnina u Novom hanu, koji je predviđen
45
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
za skladištenje petroleja i špirita; pismo: latinica, jezik:
BHS
251
Gradski vijećnik Makso Despić javlja da poduzetnik
zadužen za paljenje lampi (fenjera) nije izvršio opravku
i čišćenje nekih fenjera u gradu; pismo: latinica, jezik:
BHS
252
Gradski vijećnik Makso Despić izvješćuje da je
pronađena kuća za unajmljenje za gradskog živodera /
šintora. Vlasnik kuće Josip Klein za tu kuću zahtijeva
najam u iznosu od 35 forinti mjesečno; pismo: latinica,
jezik: BHS
253
Vojno mjesno zapovjedništvo priopćava naredbu
Glavnog vojnog zapovjedništva da se svaki hitac iz topa
za razne svetkovine mora platiti uz određenu cijenu (76
novčića); obavijest za sve vjerske poglavare u Sarajevu;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
255 - 15. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Sarač, putnik: ?
(putuje u Rogaticu)
256
Gradski građevinski ured – GP-u: prijedlog nacrta za
novu gradsku klaonicu u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
257
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil Svrzo, putnik: Nikola
Savić (putuje po BiH i Srbiji)
259
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se pošalju
iskazi / upute o pobiranju općinskih daća za godinu
1879., te da se predlože svi spisi koji se odnose na tužbe
zakupnika gradske kantarije Riste Đurića protiv Vase
Kraljevića i drugih; pismo: latinica, jezik: BHS
46
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
260
Predsjedništvo odbora za dijeljenje milodara ustupa
molbu bivše učiteljice Lenke Nešković za podijeljenje
novčane potpore; pismo: latinica, jezik: BHS
261
Zemaljska vlada za BiH nalaže da se naplati svota od
Tome S? (po nalogu Finansijskog ravnateljstva u Gracu);
pismo: latinica, jezik: BHS
262
Linijska pješačka regimenta – Vojna mjesna komanda –
GP-u: izvješćuje se da je ispražnjena kuća Fate Reha u
ulici Magribija 8; pismo: gotica, jezik: BHS
263
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
dostavljenom molbom Zemaljske vlade od 6. 3. 1879.
godine, a u vezi s prijavom Kiazima da mu je jedan
major konfiscirao 380 oka žita. Vlada traži hitno izvješće
u vezi s tim; GP odgovara da je to već uradio s dopisom
pod brojem 540 iz 1879. godine; pismo: latinica, jezik:
BHS
264
Rašid Čauš javlja da je Ibrahim Abadžić unutar grada
zaklao jednu ovcu; pismo: latinica, jezik: BHS
265
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 14. 1; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
266
Rješenje Zemaljske vlade da se iz proračuna za godinu
1880. dostavi svota u iznosu od 5000 forinti za nabavku
protupožarne opreme; pismo: latinica, jezik: BHS
267 - 16. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Arnaut, putnik:
Mahmut Huseinović iz Novog Pazara (putuje u Novi
Pazar)
268
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Dimitrović, putnik:
Mićo Jeftić (putuje u Brčko)
47
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
269
Vojna mjesna komanda (Platz Commando) – GPu: naredba Glavnog zapovjedništva da se za blagdan
Bogojavljenja ispali 101 hitac i odredi jedna glazbena
četa. Troškove za ispaljene topovske hitce će snositi
grčko-istočna crkvena općina u iznosu od 76 forinti;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
270
Kotarski ured u Novoj Gradiški – GP-u: molba
da se uruči obavijest (ne stoji o čemu je riječ) Simi
Čajkanoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
271
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s davanjem u najam
gradske telalije; pismo: latinica, jezik: BHS
272
Vladino povjereništvo nalaže da se što skorije riješi
predmet odštete vlasnika zemljišta na kojem su
sagrađene vojničke barake; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
273
Pismo Ibrahima Vuđuhovića Okružnoj oblasti i
Vladinom povjereništvu u vezi s naplatom stanarine
(koju je odredilo GP) za njegovu kuću koju iznajmljuje
fratrima / franjevcima. Stanarina je dogovorena u
iznosu od 60 forinti mjesečno (30 forinti plaća GP, a 30
forinti Okružna oblast). Ibrahim Vuđuhović je za četiri
mjeseca dobio od GP-a 120 forinti, te sada moli da isto
učini i Okružna oblast. Navode ove molbe potvrđuje
i gradonačelnik; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
274
Tereza Müller moli da se njena kuća u ulici Franje Josipa
8 oslobodi od ukonačavanja vojnika; pismo: latinica,
jezik: BHS
275
Zemaljska vlada za BiH moli da se dostavi odluka (ne
piše o čemu je riječ) učitelju Ljuboju Dlustušu; pismo:
latinica, jezik: BHS
48
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
276
Okružni sud – GP-u: moli se GP da dostavi svjedodžbu o
nekažnjavanju („vladanju i ćudorednosti“) i imovinskog
stanja za Mušana Kudrića iz Žagrića mahale; pismo:
latinica, jezik: BHS
277
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stjepana
Giorgića, s adresom stanovanja u ulici Oprkanj 1, za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici D. Hiseta
17
278
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mihajla
Jovanovića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Zildžiluk 68
279
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Obučine
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Nova 1
280
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se na raspolaganje
stavi kuća Jamakovića u ulici Sagrdžije; pismo: gotica,
jezik: njemački
281
Molba Vejsila, Uzeira i Mesir-age Talirevića za
iskonačenje vojnika iz kuće u ulici Talirevića 70 i
njihovo ukonačenje u kuću Salih-age Šainagića u ulici
Konak 5; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
283
Zakupničko ravnateljstvo maltarine moli da se na
njihovoj zgradi na donjem spratu naprave četiri prozora;
pismo: latinica, jezik: BHS
284
Zapisnik sjednice GP-a u vezi s predmetima pod
brojevima 3948 iz 1879. godine, 129, 152 i 200 iz
1880. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
285
Poziv bivšem zakupniku potrošarine Viti Salomon
Levyu da plati „obrok“ za mjesec prosinac-decembar iz
1879. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
49
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
286
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: poziva
se GP da dostavi molbu (ne piše o čemu je riječ) Ferdi
Sehanglu; pismo: latinica, jezik: BHS
287
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Haima Avrama
Levy-a za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 89
288
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ilija Pušarića,
s adresom stanovanja u ulici Careva 1, za dozvolu
bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Filipovića trg 1
289
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vase Vukovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Careva
10
290
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Karla Brozovića,
rodom iz Bribira (Gradiške), za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Terezija 3
291
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Johanna Jaklića,
rodom iz Verdesba? i Gottschee?, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici? (možda Franje Josipa 1,
gdje i stanuje)
292
Molba Ravnateljstva redarstva da se uradi iskaz uplaćenih
poreza od krčmara i kafanara koji su točili piće od 1. 7.
do 31. 12; pismo: latinica, jezik: BHS
293
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 128; daje se na znanje da je Samuel Rosner
osuđen na plaćanje globe u iznosu od 5 forinti ili 24 sata
zatvora; pismo: latinica, jezik: BHS
294
Povjereništvo Carinske i finansijske straže – GP-u:
daje se na znanje da je potpisani povjerenik Carinske
i finansijske straže, Matija Raurinović?, nastanjen u
50
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kući Dimitrija Tanaskovića u ulici Čejidžik 15; pismo:
latinica, jezik: BHS
295
Vojno opskrbni magacin – GP-u: oglas o prodaji
mekinja; pismo: gotica, jezik: njemački
296 - 17. 1.
Gradski porezni ured izvješćuje u vezi s nalogom pod
brojem 5160 iz 1879. godine da se tom nalogu još ne
može udovoljiti, pošto se Petar Laschaise nije odazvao
svojoj dužnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
297
Gradski porezni ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3905 iz 1879. godine; dostavnica iskaza o
uplaćenoj poreznoj dužnosti za period od 1. 1. do 15. 1.
1880. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
298
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5247 iz 1879.
godine; izvješćuje se da ovrhovoditelj Ahmed Sočić nije
u mogućnosti izvršiti naplatu desetine, pošto se nekim
dužnicima ne zna ni tačna adresa stanovanja i ne mogu
se pronaći; pismo: latinica, jezik: BHS
299
Platz Commando (Vojna mjesna komanda) – GP-u:
moli se GP da pošalje svog predstavnika u komisiju
koja će nadgledati neke radove u „Transporthaus-u“;
dostavnica naloga za prisustvovanje u povjerenstvu za
Esada ef. Uzunovića; pismo: gotica, jezik: njemački
300
Pismo činovnika Karla (Rat... ?- nečitak rukopis)
iz Bosanskog Broda (Broda na Savi) u kojem se
preporučuje i raspituje za radno mjesto u administraciji
GP-a. Također opisuje i svoje dosadašnje radno iskustvo;
pismo: gotica, jezik: njemački
301
Zemaljska vlada za BiH javlja da su dva tečaja za učenje
„zemaljskog jezika latinskim pismom“ (ustrojena
51
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
osobito za muslimansku djecu) spojena u jedan zbog
pomanjkanja polaznika na isti. Tek kad se poveća broj
polaznika, opet će se otvoriti dva tečaja; pismo: latinica,
jezik: BHS
302
Vojno mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) –
Vladino povjereništvo (Regierungs Comisariat) – GP –
Konakarski ured GP-a: da se ispitaju okolnosti neka dva
ukonačavanja vojnika; pismo: gotica, jezik: njemački
303
Zapisnik sastavljen na sjednici GP-a 17. 1. u prisustvu
gradonačelnika Mustafa-bega Fadil Pašića, te gradskog
tajnika Tome Kreneisa i gradskih vijećnika Mehmedbega Kapetanovića, Salomona I. Saloma, Makse Despića
i Ante Grgića, te perovođe Otmara Bučara. Urudžbeni
zapisnik tj. zaključci o predmetima: 266, 204, 250, 147,
202, 252, 248, 231 iz 1880. godine, te 5437 i 3951 iz
1879. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
304
Izvješće Gradskog građevinskog ureda / odjela u vezi s
predmetom Jude Leona Altarca protiv Sime Mehandžije
radi gradnje zida; pismo: latinica, jezik: BHS
305
Općinski ured u Oštariću – GP-u: pošto GP nije
donijelo nikakvu odluku u vezi s molbom Katarine
Frölich za podijeljenje mjesta primalje u gradu, moli se
GP da vrati molbu i spise koje je dostavila Katarina;
pismo: latinica, jezik: BHS
306 - 18. 1.
Gradski porezni ured u Požegi – GP-u: molba da se
predstojniku sudbenog odjela Skenderu Peičiću uruči
porezna knjižica; pismo: latinica, jezik: BHS
307
Gradsko poglavarstvo Banja Luka – GP-u: obavijest
o održavanju javne dražbe za iznajmljivanje pobiranja
uvoznine na razna pića koja se uvoze u Banja Luku;
pismo: latinica, jezik: BHS
52
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
308
Poglavarstvo općine Petrinja – GP-u: dostavnica po
općinskom blagajniku u Petrinji Antunu Leoviću, koja
rješava dopis od poglavarstva grada Osijeka iz prošle
godine (ne piše o čemu je riječ?); pismo: latinica, jezik:
BHS
309
Redakcija lista „Der Baus-Unternehmer“ – GP-u:
upit-traži se potvrda o tome da li su tačni navodi da
uprava grada nešto planira izgraditi (nejasno i nečitko
je napisano to o čemu se radi); pismo: gotica, jezik:
njemački
310
Gradski porezni ured dostavlja odluku za Mustafu? i
moli da mu se uruči (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
311
Molba Davida Barucha za dobijanje građevinske
dozvole za radove na svojoj kući u ulici Ćemaluša 27;
pismo: latinica, jezik: BHS
312
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Pavao Padjen radi kršenja građevinskih propisa osuđen
na plaćanje globe u iznosu od 5 forinti u korist Uboške
zaklade grada Sarajeva; pismo: latinica, jezik: BHS
314
Oglas Vojno opskrbnog skladišta u Mostaru o održavanju
prodaje bibera u zrnu; pismo: latinica, jezik: BHS
315 - 19. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Šahinagić, putnici:
Salih-aga Abadžić i Mušan Mornjaković (putuju u
Travnik, Banja Luku i Bihać)
317 i 318
Gradsko poglavarstvo Ljubljane – GP-u: nešto
(vojnička putnica?) u vezi sa činovnikom u Sarajevu
(pisar?) Ottomarom Bučarom (nečitko); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
53
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
319
Mjesni sud Općine Novi – GP-u: molba da se potraži
u Sarajevu Mato Dobnić Grgina i da mu se uruči poziv
(ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
320
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hermanna
Steina, rodom iz Bača, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom na Pofalićima
324
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vangela
Makrida, rodom iz Bitole u Makedoniji, za dozvolu
bavljenja slastičarskim obrtom u ulici Careva 24
325
Telegram Michaela Winklera iz Beča u kojem traži da
se riješi njegova molba (ne piše o čemu je riječ); pismo:
gotica, jezik: njemački
326
Direkcija za maltarinu i uvozninu – GP-u: da se pozovu
na raspravu zamjenik zakupnika maltarine Luka Saitz,
Lunda Breitner i Pietro Borggio; pismo: gotica-latinica
(nečitko), jezik: njemački-BHS
327
Direkcija za maltarinu i uvozninu – GP-u: dopis u vezi
sa plaćanjem uvoznine i maltarine spirita i petroleja u
skladištu Novi Han za Mojsia Fincia, Petra Bakovića,
Petra Blagoja Samokovića, Jove Nastića, Leopolda
Levya, Sigmunda Polačeka, Adama Spitzera, Ahima
Babića i Riste Vasiljevića; pismo: gotica, jezik: njemački
328 I
Carinska i finansijska straža – GP-u: molba da se uruči
poziv (ne piše kome i o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
328 II
Carinska i finansijska straža – GP-u: molba da se uruči
poziv Danielu Mosesu Salomu (ne piše o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
54
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
329
Molba Gradskog poglavarstva Ljubljane da se protiv
dopustnika Otmara Bučara pokrene istraga zbog
nejavljanja tj. neodazivanja pozivu; pismo: gotica, jezik:
njemački
331 - 20. 1.
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: molba
da se dostavi odluka Iliji Iliću (ne piše o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
332
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
izvješćem GP-a pod brojem 5348 iz 1879. godine; vraća
se tužba učiteljice Lenke Nešković protiv Miss Irby radi
neisplaćene plate. Nalaže se GP-u da tužiteljicu uputi
s tužbom engleskom konzulatu; pismo: latinica, jezik:
BHS
333
Vojno mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) –
GP-u: molba da se ustanovi krivica za počinjenu štetu u
kući Salih ef. Kapića u ulici Vratnik 22; pismo: latinica,
jezik: BHS
334
Okružna oblast – GP-u: molba da se dostave cijene za
ogrijevna drva; pismo: latinica, jezik: BHS
335
Zapisnik o preslušavanju Vase Kraljevića, zakupnika
rasvjete gradskih ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
336
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Skopljak, putnik:
Ahmed Č ? (putuje u Stolac)
337
Molba Mehmeda Novalije da mu se kuća u ulici Koševo
9 oslobodi od ukonačavanja vojnika; pismo: gotica,
jezik: njemački
338
Okružni sud – GP-u: Uslijed naredbe Vrhovnog suda
kao Šerijatskog suda moli se GP da pusti iz zatvora
Ristu Čabaka (Čabaković ?) koji se tamo nalazi „uslijed
55
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pitanja Pere L ? zastupnika Ašide ? udovice Hadži Saliha
Džine“; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
340
Kotarski ured u Brčkom moli da se Derviš-aga Alikadić
presluša zapisnički u vezi s njegovim potraživanjima
prema nekim čifčijama; pismo: latinica, jezik: BHS
343
Molba Poreznog nadzorništva u Neusohlu da se naplati
dug od satnika Alberta Ungermana; pismo: gotica, jezik:
njemački
344
Molba Makse T? za dobijanje dozvole da lomi kamen u
kamenolomu; pismo: latinica, jezik: BHS
345
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aloisu Sapperu
za bavljenje fijakerskim obrtom (dozvola za dvoje kola)
346
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola A. Marcheru
(pomoćnik tvtrke „Rotter & Paschiti“) za držanje
otpremne radnje u ulici Ferhadija 61
347
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Austerlitzu
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Tekija
9
348
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jusufu Hubi
i Jovanoviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Zildžiluk ?
349
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Pecniku za bavljenje kolarskim obrtom u ulici Franje
Josipa 16
350 - 21. 1.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je Bernhard Strassberger obustavio krčmarski obrt kod
vojne bolnice, te se stoga briše s liste popisa obrtnika u
Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
56
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
352
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da se
Marko Kovač nije mogao naći u ulici Ćemaluša 54 i
da se vjerovatno negdje preselio; pismo: gotica, jezik:
njemački
353
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: podastire se iskaz s
odmjerenom točarinom svih nepoznatih (i onih koji se
ne mogu pronaći) krčmarskih obrtnika; pismo: gotica,
jezik: njemački
354
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ignatza
Wallersdorfa, rodom iz Budimpešte, s adresom
stanovanja u ulici Hiseta 52, za dozvolu premještanja
svog obrta u ulicu Bistrik 28
355
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Tome Smolića,
rodom iz Travnika, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Hiseta 1
357
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog GP-u da naloži
Vakufskoj bolnici da primi bolesnog Stefana Kokolja,
također da istu bolnicu pita da li su stigla dva bolesnika
iz Hercegovine i da li se za njih plaćaju troškovi; pismo:
latinica, jezik: BHS
358
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: Glavno vojno
zapovjedništvo je dozvolilo gradskom tajniku Tomi
Kreneisu da kreditira godišnji iznos od 250 forinti za
finansiranje svog sina u dječačkom zavodu, u periodu
od 5 mjeseci će mu se odbijati po 50 forinti od plate i
taj iznos će se proslijeđivati Vladi; pismo: latinica, jezik:
BHS
359
Direkcija Vojne pošte (Feldpost Direktion / Militär
Post Direktion) – GP-u: oglas o novoj uredbi za slanje
pošiljki i plaćanje taksi za iste (unutar civilnog i vojnog
saobraćaja); pismo: gotica, jezik: njemački
57
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
360
Odpis Vladinog povjereništva u kojem se zahtijeva
izvješće u vezi sa tužbom Daniela Steinera i dr. protiv
zakupnika potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
361
Telegram od Gradskog poglavarstva iz Tuzle; upit u
vezi s tim da li liferant Naschauer plaća potrošarinu od
klanja goveda; pismo: latinica, jezik: BHS
362
GP – Gradski konakarski ured: dopis u vezi s molbom
za iskonačenje poručnika Pergera i izvješćem u vezi s
plaćanjem transenalne stanarine; pismo: latinica, jezik:
BHS
363
Gradski porezni ured – GP-u: izvješće o uzroku sporog
prijepisa poreznih propisa i naplate poreznih dužnosti,
također se navodi da će se porezni zaostatak što prije
naplatiti; pismo: latinica, jezik: BHS
364
Gradski porezni ured – GP-u: izvješćuje se da pobirač
šumske desetine (odlukom Okružne oblasti) ima
direktno tu desetinu Okružnom poreznom uredu
predati; pismo: latinica, jezik: BHS
365
Izvješće Gradskog poreznog ureda kojim se moli da se
isposluje otpis iznosa od 19 888 forinti za korist javnih
radova; pismo: latinica, jezik: BHS
366
Izvješće Gradskog poreznog ureda u vezi sa zaostatkom
desetine u iznosu od 535 forinti za 1879. godinu;
pismo: latinica, jezik: BHS
367
Stevo Mlinarević iz ulice Ćumurija moli za građevinsku
dozvolu da popravi dućan koji je izgorio u požaru;
pismo: latinica, jezik: BHS
368
Kotarska ispostava u Varešu – GP-u: molba da se
pronađe u gradu Grgić (ime nečitko) koji se tu nalazi
58
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
bez dozvole i da mu se uruči pozivnica Okružnog suda
u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
369
Kotarski ured u Visokom – GP-u: molba da se uruči
poziv (ne piše kome ni o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
370
GP – Gradski građevinski ured /Građevinski ured GPa: poziva se ovaj ured da ispita obalu Miljacke u blizini
zgrada Gradskog poglavarstva i Ravnateljstva redarstva;
pismo: latinica, jezik: BHS
372
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: poziv da se uruči
obavijest Izraelitskoj vjerskoj općini (ne piše o čemu je
riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
373
Muktar mahale Tabaci Risto Maksimović moli da se
iskonače vojnici iz kuće Nikole Stupara u ulici Tabaci 18;
pismo: latinica-gotica (nečitko), jezik: BHS-njemački
374 - 22. 1.
Nadzornik Finansijske i carinske straže dostavlja odluke
na uručenje moliteljima (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
375
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 21. 1. 1880.
godine; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
377
Molba građevinskog poduzetnika Makse Toljana da se
pozove na odgovornost građevinski poduzetnik Lunda ?
(nejasno) radi počinjene štete na kamenolomu; pismo:
latinica, jezik: BHS
378
Molba G. B. Scoza da mu se dozvoli da lomi kamen na
Bembaši uz odštetu koju GP ustanovi; pismo: latinica,
jezik: BHS
379
Vladina štamparija – GP-u: traže se imena ljudi koji
59
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
su imenovani od strane Zastupstva (nejasno); pismo:
gotica-latinica (nečitko), jezik: njemački-BHS (nejasno)
380
Zakupnik telalije Akif ef. Biserović moli za dozvolu da
može naplatiti pristojbe od konja (koji će se prodavati)
za vojne časnike; pismo: latinica, jezik: BHS
381
Molba vlasnika fijakera Pavla Padjena da mu se izvadi
svjedodžba o (ne)kažnjavanju („moralnom životu“);
pismo: latinica, jezik: BHS
382
Izvješćuje se Zemaljska vlada za BiH da ne može još
uraditi ništa po pitanju iskonačenja vojnika iz Talirevića
kuće (bataljonska pisarnica, jedan časnik, ađutant i
jedan poručnik) u Talirevića ulici 70; pismo: latinica,
jezik: BHS
385
Okružna oblast – GP-u: da se zabrani uzimanje
maltarine od onih koji nose hranu na konjima za
siromašne u gradu (kao npr. zakupnik maltarine Satz);
pismo: latinica, jezik: BHS
386
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johannu Witru
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici D. Tabaci 34
387
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Trambe za dozvolu bavljenje kafanarskim obrtom u
ulici Bentbaša 7
388
Molba Ravnateljstva redarstva da se iz Uboške blagajne
isplati iznos za opskrbljenike; pismo: latinica, jezik:
BHS
389 - 23. 1.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Valentina
Naglića za dozvolu bavljenja kućevarskim obrtom po
gradu
60
390
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Daniela Steinera,
rodom iz Fünfkirchena, a s adresom u ulici Terezija 60,
za dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u ulici Franje
Josipa
391
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikolića
Jurkovića, rodom iz Podgore, s adresom stanovanja u
ulici Franje Josipa 5, za dozvolu bavljenja kućevarskim
obrtom
392
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Antona Šahtića
& Ernesta Popovića, rodom iz Osijeka (Esseg), za
dozvolu bavljenja trgovinom hrane u ulici Franje Josipa
65
393
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Luke Mlinarevića,
s adresom stanovanja u ulici Bravadžiluk 6, za dozvolu
bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 105
394
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Parde za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Terezija
35
396
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: nalog
da se dostavi odluka (ne piše o čemu je riječ) molitelju
Osman ef. H. Zečiroviću iz mahale Hućuk Ćatib;
pismo: latinica, jezik: BHS
397
Tužba Riste Kuljevića protiv pobirača maltarine
Dimitrija Ikonića; pismo: latinica, jezik: BHS
399 Porezni ured u Vukovaru – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 5358 iz 1879. godine; dostavlja se
uhvatnina u iznosu od 2 forinte; pismo: latinica, jezik:
BHS
61
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
400
Filipa Bog, primalja iz Zagreba, moli da joj se što skorije
riješi molba za dobijanje mjesta primalje u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
401
Gradsko poglavarstvo Zenica – GP-u: natječaj / konkurs
za primanje u službu varoškog šintora („živodera“);
pismo: latinica, jezik: BHS
402
Vojno mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) javlja
da se zbog hladnih temperatura ne mogu iskonačiti kuće
Mustafe Kešedžije, Zubejde (udovice Mujage Pazarca)
i Ahmeda ef. Hafizovića; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
404 - 24. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Mitričević, putnik: Dimša
Mitričević (putuje radi ostavinske rasprave u Beograd)
405
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Delić, putnik: Ibrahim
Marić (putuje u Goražde i Foču)
406
Osobno jamstvo; jemac: Todor Sokolović, putnik: Vaso
Mitrović (putuje trgovine radi u Srbiju)
407
Zapisnik o preslušanju Nikole Urlesbergera optuženog
za neplaćanje potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
408
Osobno jamstvo; jemac: Salih Jakubović, putnik:
Mustafa Jakubović (putuje u Fojnicu)
409
Zapisnik o preslušanju Franje Grilla optuženog za
odbijanje da mu se pregledaju pića od strane zakupnika
potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
410
Zapisnik o preslušanju Nikole Trapare optuženog za
neplaćanje potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
411
Predmet preslušanje liferanta mesa za vojsku Mustafe
Komadine optuženog za neplaćanje potrošarine; pismo:
latinica, jezik: BHS
62
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
412
Molba Arifa Bravića za naknadu štete koju je počinila
vojska u rujnu-septembru mjesecu 1879. godine;
pismo: latinica, jezik: BHS
413
GP – Ravnateljstvo redarstva: nema nikakvih zapreka
za dobijanje obrtne dozvole (ne piše o kome i o kojem
obrtu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
414
Garnizonsko-transportna kuća / skladište – GP-u:
dopis u vezi s troškovima adaptacije / popravki Morića
Hana koje predviđa povjerenstveni protokol (604
forinte); Glavna komanda će od svakog odpadajućeg
„Schlafgelda“ finansirati popravke; pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
416
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Hempta,
rodom iz Novog Sada, za dozvolu bavljenja prodajom
svetih pisama u ulici Hadži Turakova 4
417
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu
Flambachu za bavljenje stolarskim obrtom u ulici
Hrvatin 4
418
Gradski porezni ured moli da se označi obrtna oblast za
koju je Samuel Guttmann predao molbu Ravnateljstvu
redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
419
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Levyu za bavljenje agencijskim i otpravnim poslovima
u ulici Franje Josipa 50
420
Sudbeni stol u Varaždinu – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2889 iz 1879. godine-dostavnica (nejasno);
pismo: latinica, jezik: BHS
421
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Antonu Furlanu
dozvoljen pekarski obrt
63
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
422
Zapisnik o preslušanju Karla Steinitza ? optuženog
za neplaćanje potrošarinske pristojbe; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
423
Zapisnik o preslušanju Sigmunda Polačeka optuženog
da ne plaća potrošarinu na uvoz pića; pismo: latinica,
jezik: BHS
424
Zapisnik o preslušanju Đorđa Milana? (nečitko)
optuženog da ne plaća potrošarinsku pristojbu; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
425
Zapisnik o preslušanju Pere Obučine optuženog da ne
plaća potrošarinsku pristojbu; pismo: latinica (nečitko),
jezik: BHS
426
Zapisnik o preslušanju zakupnika potrošarine iz 1879.
godine Salomona Levy-a optuženog da nije nadoknadio
ostatke na zalihu kod Samuela Rosnera; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
427
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi sa predmetima pod
brojevima 261, 273, 426; pismo: latinica, jezik: BHS
428
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 322; uslijed ostavke okružnog predstojnika
Egida Grofa Desseffwy na funkciju vladinog povjerenika
za grad Sarajevo, formirat će se privremeno povjerenstvo
sa zadaćom da ustanovi proračun za gradsku općinu
i uredi ostale općinske upravne predmete. U ovo
povjerenstvo imenovani su Kosta Hörmann i zdravstveni
izvjestitelj dr. Amruš; pismo: latinica, jezik: BHS
429
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: naredba Vlade u vezi
s molbom Nikole Savića i Drage Pamučine da se iz
njihovih kuća u ulici Granje Josipa 2 iskonače vojnici.
64
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Nalog da se vlasnicima kuće dozvoli upotrebljavati one
prostorije koje Topničkom skladištu nisu potrebne;
pismo: latinica, jezik: BHS
430 - 25. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Badović, putnici: Marija
Gajić i njeno dvoje djece Vuk i Simo (putuju u Beograd)
431
GP – Gradski konakarski ured: da se isplati transenalna
stanarina molitelju (ne piše o kome je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
432
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli
Dimitrijeviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Terezija 34
434
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ambrosa
Pichlera, rodom iz Heiligenbluta, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici kod logora i baraka
435
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vuka Goljanina
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Donja
Hiseta 17-19 (nova sagrađena kuća)
436
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Juliusa Bulvana,
rodom iz Zagreba, za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Nova 105
437
Vojno mjesno zapovjedništvo potražuje ukonačavanje
poručnika Otmara Madla; pismo: latinica, jezik: BHS
438
Kotarski ured u Jajcu – GP-u: molba da se objavi oglas
(ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
439
General Consulat für Bosnien – GP-u: traže se akti
o Aloisu Flambachu, gradskom arhitekti u Sarajevu;
pismo: gotica, jezik: njemački
440
GP – Kotarski ured Visoko: javlja se Kotarskoj oblasti
65
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
da se njihova odluka nije mogla dostaviti, pošto na njoj
nije bilo doznačeno prezime (ne piše o kojoj odluci je
riječ, samo da je poslana 14. 12. 1879. godine); pismo:
latinica, jezik: BHS
441
Okružna oblast nalaže da joj pobirač šumske desetine
uručuje gotovinu svake sedmice zajedno sa računima;
pismo: latinica, jezik: BHS
442
Okružni porezni ured – GP-u: nalog da se pošalje
što skorije platni nalog sljedećim građanima: Suljo
Tuzlo, Hafiz Islamović, Johann Preis, Teyber Lunda,
Dutinić, Wilhelm Neumann, Nikola Dereta, Mehmed
ef. Cigić, Ibrahim Ekmečbaša, August Brau, Husein
Tankčija, Prota Baković, Roman Rabecky, Batista Skoz
(prekrižen), Ibrahim Jamaković; pismo: latinica, jezik:
BHS
443
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog Poglavarstvu
da Okružnoj oblasti u roku od 12 sati stavi prikladne
prostorije na raspolaganje za odlaganje žita koji treba
da se raspodijeli siromašnom dijelu pučanstva; pismo:
latinica, jezik: BHS
444
Zemaljska vlada (Odjel za finansije) dostavlja obavijest
o uhvatnini na potvrdu; nakon potvrde šalje se molba
natrag Poreznom uredu u Vukovaru da što skorije
pošalju iznos od 1 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
445
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
dostavlja se oglas o raspisanoj dražbi o izdavanju
kamenoloma Kamen i Klakar u zakup; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
446
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4448 (molba udovice Seid ef.
66
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Mulahasbedžije za iskonačenje vojnika iz njene kuće u
ulici Konak); Zemaljska vlada ne može udovoljiti ovoj
molbi ali nalaže GP-u da joj nađe prikladan stan; pismo:
latinica, jezik: BHS
447
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisima 45
i 46; u povjerenstvo za pregledanje kuća Ahmed-age
Mašića i Jove Mitričevića ispred Vojne mjesne komande
bit će delegiran nadporučnik Lattas; pismo: gotica,
jezik: njemački
448
Molba Sigmunda Polačeka za iskonačenje vojnika iz
njegovog stana u ulici Ferhadija 16; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
450 - 26. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Janković, putnik: Jovo
Janković (putuje u Taslidžu)
451
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Burilović, putnik:
Salihaga Gajević (putuje u Pljevlja)
452
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Mirković, putnik: Avdija
Ferhatović (putuje u Pljevlja)
453
Inžinjerska direkcija u Travniku (Genie Direktion) –
GP-u: oglas o potražnji drvnog materijala za potrebe
gradnje velike pješadijske kasarne; pismo: gotica, jezik:
njemački
454
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s preslušanjem
gostioničara Jakova Rotha („K zelenom brijegu“)
povodom odluke GP-a pod brojem 5526 iz 1879.
godine (odluka na molbu za podizanje staklene
pregrade); pismo: latinica, jezik: BHS
455
Dopis Okružne oblasti kojim se javlja da je trgovina
drvima i drugim šumskim materijalom u periodu od
67
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
21h do 5h u jutro zabranjena; pismo: latinica, jezik:
BHS
456
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
izvješćem pod brojem 4591 iz 1879. godine; molbi Ali
Zildžića (za iskonačenje vojnika iz njegove kuće) se ne
može udovoljiti; pismo: latinica, jezik: BHS
457
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: predmet u vezi s
usmenom molbom Hadži Ibrahima Bureka Zade
Zemaljskoj vladi da ona putem GP-a i Kotarskog ureda
namiri dugovanja njegovih tražbina od strane nekih
žitelja, pošto ti isti žitelji odbijaju da plate te tražbine;
pismo: latinica, jezik: BHS
459
Molba muktara mahale Tahvil H. Mustafa, Osmana
Karasibovića, da ga se razriješi muktarske dužnosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
460
Gradski porezni ured – GP-u: Porezni ured traži da
se isplati porez za dućan i bašču koji su bili upisani
pod imenom bivšeg generala austrougarskog konzula
Teodorovića u ulici Franje Josipa; pismo: latinica, jezik:
BHS
461
Gradski porezni ured moli da se isposluju potrebne
porezne knjižice za porezne dužnike; pismo: latinica,
jezik: BHS
462
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Franjo Radeljković kažnjen novčanom globom u iznosu
od 10 forinti ili dva dana zatvora; pismo: latinica, jezik:
BHS
463
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je upitni Franjo Navratil (u vezi s upitom pod brojem
68
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5344 iz 1879. godine) otputovao u Višegrad; pismo:
latinica, jezik: BHS
464
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikolaču
Dimitrijeviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Terezija 34
465
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 5530 iz 1879. godine (predmet
sistematiziranja mjesta gradskog računovođe);
reguliranje plata; pismo: latinica, jezik: BHS
466
Dopis u vezi sa molbom Isaka Sumbulovića za
iskonačenje vojnog liječnika A. Heima iz njegove kuće
u ulici Ferhadija 19; pismo: gotica, jezik: njemački
467
Uprava novina „Presse“ dostavlja račun u iznosu od
28 forinti za uvrštavanje jeftimbenog oglasa od 29. 8.
1879. godine (broj spisa 3357); pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
468 - 28. 1.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bećar, putnik: Hamid
Smajlbašić (putuje u Konjic)
469
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Puhalović, putnik:
Salih Puhalović (putuje u Posavinu)
470
Osobno jamstvo; jemac: Alija Puhalović, putnik: Suljo
Puhalović (putuje u Posavinu)
471
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Trebinjac, putnik:
Salih Trebinjac (putuje po BiH)
472
Osobno jamstvo; jemac: Osobno jamstvo; jemac:
Ahmed-aga Sandalović, putnik: Huseijn ef. N ? (putuje
po BiH)
69
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
473
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Slinić, putnik:
Mehmed Hadžiustić? (putuje po BiH)
474
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Jovo M. Nikolić
(putuje po BiH)
475
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru
Stojanoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Franje Josipa 66
476
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Kruheku za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Vojni
trg 14
477
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu Bagariću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Mustaj Pašin trg
10
478
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đorđu
Novakoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Potok 10
479
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stojanu
Stanišiću za bavljenje krčmarskim obrtom
480
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Michaela Rotha,
rodom iz Dautova, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Hiseta 20
481
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Kojića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Mejdan
11
482
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stijepana
Krivdića, rodom iz Stare Gradiške, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Koševo 15
70
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
483
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miće Simića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Franje
Josipa
484
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 352; da se ime / podaci o Marku Kovaču
potraže (uzme izvadak) sa liste popisa stranaca; pismo:
gotica, jezik: njemački
485
Tužba Zlatke Nikićke iz mahale Sinan Vojvode protiv
Sejfulaha Gomovića iz mahale Ploče; pismo: latinica,
jezik: BHS
486
Kantinar u Filipović kasarni Fernando Chiesa – GP-u:
dopis u vezi sa čuvanjem špirita (381 litar) u podrumima
kasarne i cijeni istog; pismo: gotica, jezik: njemački
487
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4390 iz 1879. godine; kuća Vilima
Neuburga u ulici Tekija 7 nije predviđena bila za
ukonačavanje vojnika; pismo: latinica, jezik: BHS
488
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4722 iz 1879. godine; molba Abdage Brkića
za iskonačenje vojnika iz njegove kuće se uvažava, a
ista molba Daniela Barucha se ne može uvažiti; pismo:
latinica, jezik: BHS
489
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: rješenje za Jakoba
Sabateja u vezi sa ustanovljavanjem stanarine za
iznajmljivanje njegove kuće u ulici Kračule 5 u kojoj su
ukonačeni vojnici; pismo: latinica, jezik: BHS
490
Otpis Zemaljske vlade za BiH kojim se nalaže da
se ustanovi mjesečna potpora iz uboške blagajne za
iznemoglog Hadži Šerif ef. iz Sarajeva, tj. da mu se nađe
71
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
mjesto učitelja u nekoj od škola u gradu; pismo: latinica,
jezik: BHS
491
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se uputi nalog
Vakufskoj bolnici da se primi bolesnik Laza Jerković iz
Šuvaja u kotaru Bosanska Krupa, a za plaćanje troškova
boravka i liječenja će se GP blagovremeno obavijestiti;
pismo: latinica, jezik: BHS
492 - 29. 1.
Potvrda o boravku i liječenju u Vakufskoj bolnici za
Mathiasa Mayera, rodom iz Regaua u Gornjoj Austriji;
pismo: gotica, jezik: njemački
494
Osobno jamstvo; jemac: Niko Dujimović, putnik:
Anđelko Petrović (putuje u Beograd)
495
Zapisnik
sjednice
GP-a
održane
povodom
ustanovljavanja proračuna za općinu za 1880. godinu;
pismo: latinica, jezik: BHS
496
Kotarski ured kao sud u Visokom – GP-u: molba da se
uruči odluka Đorđu Aleksiću, također se ukazuje na to
da se rijetko ovom uredu dostave potvrde o uručenju
odluka i poziva, pa se stoga GP moli da na vrijeme šalje
iste; pismo: latinica, jezik: BHS
497
Zapisnik napravljen pri GP-u o javnoj dražbi za
urezivanje stakla u lampe i fenjere; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
498
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Todora Zeca za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Varoš 115
499
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Luki Milanoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 105
72
G r a d s k o
500
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Staki Petroviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Kovači 14
73
G r a d s k o
74
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1
Kutija br. 11
Signatura dokumenta
spisi: 501 – 1000
29. 1. – 17. 2.
Sadržaj
501 - 29. 1. 1880. Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi
Petroviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Varoš
164; pismo: latinica, jezik: BHS
502 - 29. 1.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Mitroviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Gornji Kasapi 139; pismo: latinica , jezik: BHS
503
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Dramušiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Varoš 138;
pismo: latinica, jezik: BHS
504
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti
Korletoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Nova 6; pismo: latinica, jezik: BHS
75
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
505
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Cinci
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 49;
pismo: latinica, jezik:BHS
506
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Huseinagi Pella
za kafanarski obrt u ul. Zildžiluk 53; pismo: latinica,
jezik: BHS
507
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gjuri Trnčiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 105;
pismo: latinica, jezik: BHS
508
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mati Gavranu
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Carina; pismo:
latinica, jezik: BHS
509
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti
Cvijanoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Nova cesta 27; pismo: latinica, jezik: BHS
510
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Juliana Jurkovića
iz Szulya za bavljenje kovačkim obrtom u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
511
Kreisgericht (Okružni sud) – GP-u: molba da se
napiše potvrda o “ćudorednom” vladanju mladića
Čadik Mardokai Aliasa i njegove majke S. Alias (ulica
Ćemaluša); pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
512
Nedjeljni sajmovni cjenovnik (povodom dopisa
Opskrbnog skladišta u Sarajevu iz ožujka 1879.); pismo:
latinica, jezik: BHS
513
Gradsko otpravništvo – GP-u: dopis, da se napiše oglas
za proglašenje odluke ?; pismo: latinica, jezik: BHS
76
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
514 - 30. 1.
Jednogodišnji tečaj za nauk zemaljskoga jezika, čitanjem
i pisanjem latinskim pismom – GP-u: odluka na molbu
Omera Čemerlića da može stupiti u službu GP-a kao
besplatni “vježbenik”; pismo: latinica, jezik: BHS
515 Gradsko otpravništvo – GP-u: dopis, da se napiše oglas
za proglašenje odluke za Giovannia Giradinia; pismo:
latinica, jezik: BHS
516 Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se mjernik GP-a
obavijesti da prima stranke za vrijeme radnog dana u
ugovorenom vremenu; pismo latinica, jezik BHS
517 Kotarski ured Sarajevo – GP-u: traži se da se provjere
navodi Riste Kokovića sa Pofalića po pitanju iznajmljivanja
ili prodavanja državnog zemljišta u Sarajevskom polju do
Atikpašina mosta; pismo latinica; jezik: BHS
518 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josefine Schön
rodom iz Varaždina za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ul. Franje Josipa 51; pismo: latinica, jezik: BHS
519 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leonu Finciju za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ferhadija 60
520
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli Saviću za
obavljanje krčmarskog obrta u ul. Ferhadija 38; pismo
latinica, jezik: BHS
521
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru Staniću za
obavljanje krčmarskog obrta u Sarajevu; pismo latinicajezik: BHS
522
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stojanu
Matkoviću za obavljanje krčmarskog obrta u ul. Žabljak
4; pismo: latinica jezik: BHS
77
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
523 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis po pitanju uredbe
da svi trgovci u svojim dućanima podastru cjenovnike
robe, da tu uredbu (od prošle godine) sprovede GP;
pismo latinica, jezik: BHS
524
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Hibib, putnik: Ejub
Sinanović (putuje u Novi Pazar); pismo: latinica, jezik:
BHS
526
Bezirksbehörde (Okružni ured) Sanski Most – GP-u:
Molba Almase Pašinice po pitanju plaćanja zemljarine
u selima Babar i Japar; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
527
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Čosić, putnik: Mehmed
Nalić (iz trgovačkih razloga putuje po kotarima u BiH);
pismo: latinica, jezik: BHS
528
Kotarski ured Sarajevo- GP-u: molba da se uputi gradski
živinar Ali Riza Kreševljaković u oblast Kladnja radi
pomoći zbog pojave zaraze marve; pismo: latinica, jezik:
BHS
529
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Mazlum, putnik: Suljaga
Sarija (radi trgovine putuje u tuzlanski kotar); pismo:
latinica, jezik: BHS
530
Kotarski ured Maglaj – GP-u: molba da se prilože
potrebni spisi po pitanju isplate zaostalih poreza sinova
Avdage Alačevića; pismo: latinica, jezik: BHS
531
Dopis na molbu Veli Jude za građevinsku dozvolu
gradnje dućana ispod kuće u ulici Hiseta 60; pismo:
latinica, jezik: BHS
533
Nadzornik financ.straže – GP-u: da se uruče pozivnice:
Ivi Andriću, Ivi Madžareviću, Stjepanu Subašiću,
78
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Marjanu Marinkovću i Vasi Tanasiću; pismo: latinica,
jezik: BHS
534
Nadzornik finansijske straže – GP-u: da se uruči odluka
Šaćiru Hadžiomeragiću; pismo: latinica, jezik: BHS
535
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog u vezi s Nikolom
Urloberger? (naplata?); pismo: latinica, jezik: BHS
536-31. 1.
Okružni sud – GP-u: traži se izjava o vladanju i
nekažnjavanju Riste Nahodovića sina Nikole; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
537
Osobno jamstvo; jemac: Alija Ahmetović, putnik:
Muharem Mostarac (za put u Hercegovinu); pismo:
latinica, jezik: BHS
538
Osobno jamstvo; jemac: Smajo Čamić, putnik: Ramić
Nazif (za put u Hercegovinu); pismo latinica, jezik:
BHS
539
GP- Platz Commando: dopis u vezi sa smještajem
vojnika u kući Huzeira Ramića u ul. Džebhana 28
(procjena stanja kuće?); pismo: gotica, jezik: njemački
540
Osobno jamstvo; jemac: Osman Akirović, putnik:
Ahmed Glavinjić (putuje u trebinjski kotar); pismo:
latinica, jezik: BHS
541
Osobno jamstvo; jemac: Osman Akirović, putnik: Salih
Glavinjić (putuje u trebinjski kotar); pismo: latinica
jezik: BHS
542
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Šaranović, putnik:
Salih Elez (putuje radi trgovine u Mostar); pismo:
latinica, jezik: BHS
79
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
544
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis u kojem se
priopćava da Ballak Lipotnak? ne boravi u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
545
Izvješće Gradskog ureda kojim se daje zapisnik o
pregledanju Ferhadije džamije (5 stranica); pismo:
latinica, jezik: BHS
546
GP-Platz Commando: dopis u vezi s kućom N. Zade
i H.Hasana u mahali Kastell (u kojoj su smješteni
vojnici?); pismo: gotica, jezik: njemački
547
Militär Betten Magacin Sarajevo – GP-u: da se objavi
oglas za pregovaranje o prodaji kreveta i dr. stvari
koji više nisu u upotrebi u opskrbnim magacinima u
Mostaru, Bileći, Nevesinju i Gackom; pismo: gotica –
jezik: njemački
548
GP- Zemaljska vlada za BiH: Utok Mustafe Komadine
zbog dugovanja globe (odluka od 17.1.1880.); pismo:
latinica, jezik: BHS
549
Vladin povjerenik za grad Sarajevo- GP-u – Platz
Commando: nalog da GP s komisijom izađe i pogleda
kuću Ahmedage Mašića u kojoj su smješteni vojnici,
nakon traženja da mu se kuća oslobodi; pismo gotica –
jezik: njemački
550
Vladin povjerenik za grad Sarajevo- GP-u – Platz
Commando: da se pozovu Jovo Mitričević i mahalbaša
iz Terezije ul. radi saslušanja tj. da se potvrdi tvrdnja
J.M. o tome da li osobe koje stanuju u njegovoj kući
plaćaju kiriju i da li postoji ikakav ugovor o tome;
pismo: gotica – jezik: njemački
80
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
551
Gradski porezni ured Sarajevo – GP-u –Zemaljska vlada
za BiH daje se iskaz (u vidu priloga) vrhu franjevačkog
reda o pripadajućim nekretninama; pismo: latinica –
jezik : BHS
552
Gradski porezni ured Sarajevo – GP-u: dopis u vezi
sa utjerivanjem zaostalog poreza od Petra Lasckausa;
pismo: latinica, jezik: BHS
553
Gradski porezni ured Sarajevo – GP-u: dopis, iskaz o
nalogu od 20.1.1880.; pismo: latinica, pismo: BHS
555
Gradski porezni ured Sarajevo – GP-u –Zemaljska vlada
za BiH izvještaj da je utjeran porez Tomi Steli; pismo:
latinica, jezik: BHS
556
GP-Zemaljska vlada za BiH: traži se angažovanje
Bogdana Bertića radi organiziranja ureda gradskog
računovodstva po ugledu na druge gradove AustroUgarske monarhije; pismo: latinica, jezik: BHS
557
Molba zakupnika gradske kantarije da mu se dozvoli
gradnja kolibe; pismo: latinica, jezik: BHS
559-1. 2.
Sajmovni cjenovnik za Sarajevo
560
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Talirević, putnik: Asim
Talirević ( radi pregledanja čifluka putuje u Bijeljinu)
561
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: poziva se GP da
uredi dražbenu prodaju zapljenjenih stvari francuskog
podanika Lachaisa za dugujuću vinsku desetinu plus
kamata; pismo: latinica, jezik: BHS
562
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se ispita Mujaga
Komadina (žitelj Sarajeva) gdje, kada i od koga je kupio
marvu; pismo: latinica , jezik: BHS
81
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
563
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se u prilog novac
koji je sakupljen održanim koncertom u korist uboške
zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
564
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Mušan Puškić; pismo: latinica, jezik:
BHS
565
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Bernard Pollak; pismo: latinica, jezik:
BHS
566
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Jozo Škortić; pismo: latinica, jezik:
BHS
567
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Mehmed Trebinjac; pismo: latinica,
jezik: BHS
568
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Sali Lačković; pismo: latinica, jezik:
BHS
569
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Salamon Engl; pismo: latinica, jezik:
BHS
570
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Pero Valjković; pismo: latinica, jezik:
BHS
571
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Ibrahim Merčan; pismo: latinica,
jezik: BHS
82
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
572
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Samuel Rosner; pismo: latinica, jezik:
BHS
573
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Moses Lustig Leib; pismo: latinica,
jezik: BHS
574
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Adolf Spieler; pismo: latinica, jezik:
BHS
575
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Abdija Bilić; pismo: latinica, jezik: BHS
576
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Mošo Pinto; pismo: latinica, jezik:
BHS
577
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Anton Leima; pismo: latinica, jezik:
BHS
578
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Vaso Glić; pismo: latinica, jezik: BHS
579
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Mato Vlačić; pismo: latinica, jezik:
BHS
580
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Franjo Radeljević; pismo: latinica,
jezik: BHS
581
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Stjepan Krsudić; pismo: latinica, jezik:
BHS
83
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
582
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Josef Stelak; pismo: latinica, jezik:
BHS
583
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Marija Janić; pismo: latinica, jezik:
BHS
584
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Elias Bigler; pismo: latinica, jezik:
BHS
585
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Salomon Majer; pismo: latinica, jezik:
BHS
586
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Antonio Lendrin; pismo: latinica,
jezik: BHS
587
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Franz Dietz; pismo: latinica, jezik:
BHS
588
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Marienola di Giovani; pismo: latinica,
jezik: BHS
589
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Isak Samuel; pismo: latinica, jezik:
BHS
590
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Moritz Adler; pismo: latinica, jezik:
BHS
84
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
591
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Ludvig Hausbauer; pismo: latinica,
jezik: BHS
592
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Adolf Marcher; pismo: latinica, jezik:
BHS
593
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Sigmund Pollašek; pismo: latinica,
jezik: BHS
595
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Vaso Gilić; pismo: latinica, jezik: BHS
596
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Stojan Krajišnik; pismo: latinica, jezik:
BHS
597
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Wilhelm Neuburg; pismo: latinica,
jezik: BHS
598
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Pero Veljković; pismo: latinica, jezik:
BHS
599
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade – Mehmed Kapić; pismo: latinica, jezik:
BHS
600
Porezni ured u Rumi – GP-u: dostavlja se “biljegovna
uhvatnica” Martina Rakoša na uručenje; pismo: latinica,
jezik: BHS
601
Knaben Pensionat (Vojno- dječije odgajalište) Sarajevo
– GP-u: da se uruče svjedodžbe sa advokatom (GP-a)
85
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Lj. M. Toljana, Jovanovića, Mehmed ef. Berberovića,
G. Hrničk, Mehmeda Emina, Rifata Tatarevića, Idriza
Fazlića njihovim roditeljima ili bližoj familiji; pismo:
gotica, jezik: njemački
602
Odluka za Maksima Babića (zakupnika potrošarine i
kantarine), Akifa Biserovića (zakupnika beije), Menti
Kabigli (zakupnika telalije); pismo: latinica, jezik: BHS
603-2. 2.
GP – Dragutinu Sasu? vladinom savjetniku: odgovor na
upit?
604
Predmet je izjava rač. oficijala Zemaljske vlade Bertića
da se prima posla uredjenja računovodstva GP-a: pismo:
latinica, jezik: BHS
605-3. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Duncerović, putnik:
Manojlo Čuković (putuje za Osijek i Austriju); pismo
latinica, jezik: BHS
606
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah ef. Hafizović, putnik:
Salih Batalović (putuje u Tešanj da vidi brata i da proda
nešto odijela): pismo: latinica, jezik: BHS
607
Molba Ibrahima Gusinjca za primanje u žandarmsku
službu u GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
608
Kreisgericht / Okružni sud Sarajevo – GP-u: traži
se od GP-a svjedodžba o ponašanju Sarač Arslan
Ahmedaševića i Serafina Pilia; pismo: gotica- latinica,
jezik: njemački- BHS
609
GP- Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi s izvještajem
upraviteljstva Vakufske bolnice u pogledu primanja
umobolnog Stefana Kukolje u bolnicu; pismo: latinica,
jezik: BHS
86
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
610
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se obavijesti Petar
Petrović da će povjerenstvo preuzeti prodanu kuću u
Konak ul.; pismo: latinica, jezik: BHS
611
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se obavijesti Šaćir
ef. kao zastupnik Ismetpaše Uzunovića o rješenju na
njegovu podnešenu molbu; pismo: latinica, jezik: BHS
613
Vojno opskrbni magacin – GP-u: da se Risto Besarović o
pozivu obavijesti (pozove povjerenstvo?); pismo: gotica,
jezik: njemački
614+ 959
Platz Commando – GP-u (Ured za ukonačenje vojnika):
da se pronađu kuće za smještaj 30 topničkih vojnika;
pismo: latinica-gotica, jezik: njemački – BHS
615
Giovanni Girardini – GP-u - Građevinski ured grada:
odluka na molbu gore navedenog da vadi pijesak iz
Miljacke u građevinske svrhe (od Čerišhanskog mosta do
Gradske klaonice); pismo: latinica – gotica, jezik: BHS,
njemački
616
Građevinski ured GP-a – GP-u: odluka na molbu Steve
Mlinarevića u vezi s dozvolom za privremenu popravku
dućana; pismo: latinica, jezik: BHS
617
Gradski porezni ured – GP-u: dostavlja se utjerana svota
od Franje Grilla; pismo: latinica, jezik: BHS
618
Ured općine Hreljin – GP-u: moli se GP da dostavi
papire koje je primalja Josipa Davidić poslala u vezi
natječaja za gradsku primalju u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
619
Franz Spang? i Anna Hebuna? iz Moravske (Prolitz)
- Bezirks Hauptmanschaft Sarajevo – GP: molba za
podjeljenje mjesta babice u Sarajevu; pismo: gotica,
jezik: njemački
87
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
621
GP- Okružni sud u Sarajevu: Akif ef. Biserović, zakupnik
beije, javlja da još nije primio novac od austrougarskoga
konzula kojem je prodao 15 konja; pismo: latinica,
jezik: BHS
623-4. 2.
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće Gradskog
poreznog ureda (2.2.) kojim podnosi iskaze o uplati
poreznih dugovanja pismo: latinica, jezik: BHS
624
GP- Zemaljska vlada za BiH: Arif Dravić sa Bjelava
podnosi molbu radi odštete za kuću prilikom ulaska
austrougarske vojske u grad; pismo: latinica, jezik: BHS
626
GP- Kotarskih ured Brčko: zapisnik o preslušanju
Ibrahima Bureka kao punomoćnika Dervišage
Atikadića; pismo: latinica, jezik: BHS
627
Gradsko otpravništvo – GP-u: vraća se odluka za
Mehmeda Muhića, jer on više ne boravi u Sarajevu već
u Sumbulovcu; pismo: latinica, jezik: BHS
628
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Mlinarević, putnik: Jovo
Mlinarević (radi trgovine putuje kroz BiH); pismo:
latinica jezik: BHS
629
GP – Comision zur Versehung der Dienste des
Regierungs Comisariat: (Christof Teodorović)
630
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u –
GP-u u Dubrovniku: da se uruči rješenje u vezi molbe
Petra Degrandia koji ne boravi više u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
631
Gradski fizik i liječnik daje radnu knjižicu Matije
Mayera: pismo: latinica – gotica, jezik: njemački, BHS
88
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
632-4. 2.
Franz Widmar sa prebivalištem “u općini ka Karauli na
carini u Sarajevu”/ Hiseta 6 - GP-u i pozivnica GP-a
istom u vezi s plaćanjem rente Koste Radovića ?; pismo:
gotica, jezik: njemački
633
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đuke Jokića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kračule 3
634
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Korjenića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici
Kujundžiluk 3; pismo: latinica, jezik: BHS
635
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Trebinjca iz Trebinja za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Gornji Tabaci; pismo: latinica, jezik:
BHS
636
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Trampe
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Kovači
132
637
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hasana Arnauta
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Sarači
27
638
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Dinka Boškovića
iz G.Vakufa za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Maltarina
639
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Krste Spasojevića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Varoš
134
640
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vase Ilića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Mlinska 13
89
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
641
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha
Mahmutovića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom
u ulici Ćemaluša 81
642
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Buzara za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 7
643
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Vejsilovića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Oprkanj 150
644
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mate Udovičića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Koševo
17
645
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miće Raševića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Sarači 26
646
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Gjure Baduljevića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Sarači 2
647
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Huseina Bojadžije
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Nova
cesta 7
648
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Milene Lugušina?
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici D. Hiseti
6
649
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ahmeda Prndelja
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici D.
Hiseti 11
650
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ahmeda Prndelja
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici D.
Hiseti 11
90
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
651
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ibrahima
Merdžana za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ul. Careva 50
652
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alekse Mihajlovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim i kafanarskim obrtom
u ul. Ferhadija 46 i Imaret 7; pismo: latinica, jezik: BHS
653
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hadžilaševića? za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ul. Bećirov han
61
654
Osobno jamstvo; jemac: Muhamedaga Užičanin, putnik:
Rašid Kantardžić (kao kiriđija putuje u Višegrad); pismo:
latinica, jezik: BHS
655
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bećira Nišića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Mejdan 2
656
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jusubaša
Muharema za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ul. Sagardžije 16
657
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Živka Trišića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ul. Baraka
658
Osobno jamstvo; jemac: Šaban Kadrović, putnik: Mijo
Birčević (putuje za Posavinu); pismo: latinica, jezik:
BHS
659
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Zlatar, putnik: Mićo
Trapar (putuje u Kladanj radi pregledanja čifluka Abdage
Zlatara)
660
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Hrvića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ul. Babića
bašča 35
91
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
661
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Kapića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrom u ul.
Zildžiluk 44
662
Gradski vijećnik Makso Despić prilaže račun od manjih
građevina Gradskom računovodstvu na ispitivanje i
obrađivanje; pismo: latinica, jezik: BHS
663
Gradski vijećnik Makso Despić prilaže račun od pisarnih
troškova Gradskom računovodstvu na ispitivanje i
obrađivanje; pismo: latinica, jezik: BHS
66316 Ured za šume (Forstamt): u vezi s uredovanjem zgrade i
drvnog materijala Fazli Paše Šerifovića i S.I. Salomona;
pismo: gotica, jezik: njemački
664
Gradski vijećnik Makso Despić prilaže račun za
izvanredne troškove
665
Gradski vijećnik Makso Despić daje račun za čišćenje
kanala
666
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Šiljka za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 37
667
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mulije Kulović za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kastel 45
668
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mitra Mičića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Kračule 8
669
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove
Lizdralovića? za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom
u Kujundžiluku 19
16 Isti broj signature a nije isti predmet.
92
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
670
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Pjevića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 61
671
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Abdije Dudara? za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tašlihan
672
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ignatza Zieglera iz
Stupnog za dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u ulici
Hiseta 1
673
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ljudevita Wijeta
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kračule
2; a u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
674
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Gjure Maksimovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje Josipa 2; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
675
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Klebi
za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Vratnik 2; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
676
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Carla Schwartza
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Žabljak
1; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
677
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Simuna Dilbera
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Kojin
sokak 4; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
678
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Spasojević za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
106; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
93
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
679
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alekse Kreštalice
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom sa svratištem u
ulici Ferhadija 47; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
680
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikole Kostića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
2; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
681
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Macrita Vangela
za dozvolu bavljenja slastičarskim obrtom u ulici
Careva; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
682
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ferdinanda
Lovantinija za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom
u ulici Donja Hiseta 16; u vezi s odmjerenjem poreza,
Porezni ured - Zemaljska vlada; pismo: latinica, jezik:
BHS
683
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hermana
Steina za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Čemerlina; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
684
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime Popovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 100; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
685
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ane Fiala za
dozvolu bavljenja sedlarskim obrtom u ulici Čemerlina;
u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
94
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
687
Računovodstvo grada Sarajeva – GP-u: potreban jedan
tepih i pult za knjige za sobu Gradskog računovodstva;
pismo: latinica, jezik: BHS
688
GP- Gradska blagajna: da se da gradskom tajniku Tomi
Kreneisu, upravitelju pisarnice, u predujam 200 forinti
radi nabave pisarničkih materijala; pismo latinica, jezik:
BHS
689
Odgovor Maksima Babića na opomenu GP-a u vezi
s platežnim dužnostima u smislu dražbenih uvijeta;
poziv za Maksima Babića, Sigmunda Pollašeka, Mujagu
Komadinu, Dušaneka Kleina i Daniela Barucha; pismo:
latinica, jezik: BHS
690
Osobno jamstvo; jemac: Marko Čangalović, putnik:
Miloš Sušić (radi trgovačke službe putuje u Užice)
692
Odluka za Friedricha Hermanna da uplati globu
693
Odluka za Petra Veljkovića da uplati globu
694
Gradski vijećnik Makso Despić prilaže račun za stakla
od uličnih fenjera
695
Potvrda na molbu Teodorovića o voznoj cijeni za mjesec
lipanj-juni 1879. za dovoženje kola od Sarajeva do
Žepča pismo: latinica, jezik: BHS
696
Tužba Vite Salomona Levija protiv Avrama Kabilia zbog
načinjene štete na prozoru u njegovoj avliji; pismo:
latinica, jezik: BHS
697
Župnik Andrija Buzuk polaže račun za ukop tri
siromaha; pismo: latinica, jezik: BHS
699 -5. 2.
Lieutant Elias Dimitrović, Reserve Commando des
Infantrie (Intendanz?) Regiement Esseg (Osijek) –
95
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Reserve Commando - GP-u: moli se nadležna institucija
u gradu Sarajevu da pošalje potvrdu za dostavljeni
dokument o jednoj? uplati iz aprila 1879.; pismo:
gotica, jezik: njemački
701
GP- Zemaljska vlada za BiH; iskaz o potrebitim stvarima
za Stražu sigurnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
702
Sajmovni cjenovnik; jezik: BHS - njemački, pismo:
latinica - gotica
703
Sanitäts Abteilung – GP-u – Gradsko računovodstvo:
račun gradskog živodera za izvedeno čišćenje prohodnih
kanala u vojničkih bolnica I,II, III u Ćemaluša ul.;
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački- BHS
704
Ravnateljstvo redarstva – GP-u – Gradski porezni
ured: izvješće kojim se javlja da je protiv Stefana Sterle,
koji je obustavio krčmarski obrt, sprovedena ovrha u
pomanjkanju imovine, koja je bila bezuspješna; pismo:
latinica, jezik: BHS
705
Dopis: izvješće Gradskog poreznog ureda da je
Okružnom poreznom uredu poslat iznos desetine;
pismo: latinica, jezik: BHS
706
Dopis u kojem se javlja da je Nikola Trapara na području
kotara Sarajeva (Lukavica) te se ne može udovoljiti
nalogu; pismo: latinica, jezik: BHS
707
Dopis u kojem se javlja da je Nikola Urlsberger na
području kotara Sarajeva (Lukavica) te se ne može
udovoljiti nalogu; pismo: latinica, jezik: BHS
708
Zapisnik sjednice GP-a od 4.2.1880. (predmeti: 689,
535, 548, 327, 692, 693, 694, 688, 384, 617, 621, 623,
491, 609); pismo: latinica, jezik: BHS
96
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
709
Okružna oblast – GP-u: molba da se ovdašnjem
pobiratelju maltarine zabrani maltarinu pobirati od
onih što nose hranu za siromašne; jezik: BHS, pismo:
latinica
710
Odluka GP-a za trgovca Isaka Sumbulovića u vezi
iskonačenja topničkog liječnika Heina i korištenja
prostorija magaze; pismo: latinica, jezik: BHS
712
Osobno jamstvo; jemac: Risto?, putnik: Risto Todorović
(putuje u Foču); pismo: latinica, jezik: BHS
715
Odluka na molbu Nikole Tropara iz Lukavice
716
Odluka na molbu Nikole Urlsbergera iz Lukavice
719 -6. 2.
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi s
opravdanjem gradskog mjernika Hurchida; pismo:
latinica, jezik: BHS
720
Molba Basellia Gesue iz Sarajeva, ul. Ćemaluša 111, za
dozvolu lomljenja kamena na Bentbaši; pismo: latinica,
jezik: BHS
721
Molba Sime Tomanića, opančara u Bravadžiluku, da
mu se izda svjedodžba siromaštva u svrhu oproštenja od
plaćanja dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
722
Zemaljska vlada za BiH dostavlja GP-u žalbu (utok)
Mehmedage Hadži Kapetanovića protiv odredbe Ureda
za konačenje-u vezi sa smještajem 6 oficira u kuću,
Duga ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
726 - 7. 2.
Molba Ravnateljstva redarstva za dobijanje određene
svote novca iz blagajne Uboške zaklade za troškove
hrane hapsenika; pismo: latinica, jezik: BHS
97
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
727
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Emila Gobie-a
rodom iz Serainga u Belgiji, ul. Bistrik 28 za dozvolu
prodaje radnog i građevinskog drveta pred Latinskim
mostom br.8; pismo: latinica, jezik: BHS
728
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Salomona
Engla rodom iz Pečna za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Kasteli 9
729
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josefa Rebhana,
rodom iz Austrije za dozvolu bavljenja gostioničarskim
obrtom u ulici Konak 7
730
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Golubova
za dozvolu bavljenja kafanarskim i krčmarskim obrtom
u ulici Hiseta 12
731
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Heinricha Abta
rodom iz Zagreba za dozvolu bavljenja fotografskim
obrtom u ulici Terezija 95
732
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Anne Miloseve za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Hiseta 23
734
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Vasiljevića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici kod
gradske carinarne 4
735
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Južanića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Hadži Zafera 11
736
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ahmeda Anđića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Hambina 6
98
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
737
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mušana Bureka za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Hambina 25
738
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Michailu
Rothu za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Gornja
Hiseta 20; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
739
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi Đorđiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Donja Hiseta
17; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
740
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola A.Schachitiću
(Šahitić?) i E.Popoviću za bavljenje trgovačkim obrtom
u ulici Franje Josipa 65; u vezi s odmjerenjem poreza;
pismo: latinica, jezik: BHS
741
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ilji Gašiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Franje Josipa; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
742
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Savi Peroviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Terezija 69; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
743
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Maksimu
Babiću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 163; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
744
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stojanu
Stanišiću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Carina 1; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
99
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
745
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ignjatu Ramlu
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Alipašina 19; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
746
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Moritzu
Mittneru za bavljenje kobsičarskim obrtom u ulici
Terezija 13; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
747
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ilić Pušaru za
bavljenje krčmarskim obrtom na Filipovića trgu 1; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
748
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vasi Vukoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Careva 10; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
749
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Tomi udovi
Smolić za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Donja
Hiseta 1; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
750
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi Mlinariću
za bavljenje krčmarskim obrt u ulici Vratnik 33; u vezi
s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
751
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Savi Tomiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Tahvilage
Mustafe; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
752
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti
Mlinareviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Aščiluk; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
100
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
753
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Todi Ristiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Sarači 14; u vezi s
odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
754
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Maksimu
Maksimoviću za bavljenje krčmarskim i kafanarskim
obrtom u ulici Orient; u vezi s odmjerenjem poreza;
pismo: latinica, jezik: BHS
755
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bariši Juriću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Bakarevića 72; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
756
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Dragi Pamučini
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Ćumurija 1; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
757
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Juliusu Pittneru
za bavljenje knjigovezačkim obrtom u ulici Franje
Josipa; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
758
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Paniću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Sagrdžije 20; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
759
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mitru
Mihajloviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Baščaršija 25; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
760
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đuri Bogiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Terezija 79; u vezi
s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
101
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
761
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samu Freundu
Löventhalu za bavljenje prodajom odijela i sitne robe
u Bezistanu 7; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
762
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Tonu
Čilimoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Latinluk 4; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
763
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Saki Tukiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Imaret; u vezi s
odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
764
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi
Kantardžiću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Tabaci 37; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
765
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vasi Iliću za
bavljenje kafanarskim obrtom kod Donje mlinske staze
11; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
766
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu Jakliću
za bavljenje kućevarskim obrtom u gradu; u vezi s
odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
767
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi
Damjanoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
768
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Nogiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 93; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
102
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
769
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Anti Jeftanoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Franje Josipa 54; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
770
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Huseinage Peli?
za bavljenje kafanarskim obrtom u ul. Bentbaša 2; u vezi
s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
771
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi Petroviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Franje Josipa 14;
u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
772
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Anđi Veselinović
za krčmarski obrt na Žabljaku 18; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
773
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi Karanoviću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 24; u vezi
s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
774
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Kolleru i
Klingeru za bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Careva
6; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
775
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli Saviću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Franje Josipa 82; u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
776
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ignjatu
Waltersdorfu za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Bistrik 28; u vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
777
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Fraznu
Schnapki za prodaju hljeba i rakije u ulici Tekija; u vezi s
odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
103
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
778
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Haimu Leviu za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
779
GP - Gradskoj blagajni: pošto se oficijal Zemaljske
vlade Bogdan Bertić stavio na raspolaganje za uređenje
Gradskog računovodstva treba mu se obećana nagrada od
20 for. na tjednu doznačiti; pismo: latinica, jezik BHS
780
GP - GP-u Zagreba: povodom ustrojenja Gradskog
računovodstva u Sarajevu šalje se upit o novčanoj
manipulaciji u uredu za ukonačivanje vojske, koliko
intervenira u tome tamošnje računovodstvo i blagajna,
kakve se knjige vode po tom pitanju, ako može da se
pošalje po jedan uzorak ili tisak tih knjiga da se pregledaju;
pismo: latinica, jezik: BHS
781
Odluka Gradskoj blagajni i Vasi Kraljeviću, zakupniku
osvjetljenja gradskih ulica, u vezi ispitivanja i odobrenja
računa od strane Gradskog računovodstva; pismo:
latinica, jezik: BHS
782
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Aganagić, putnik:
Muhamed Aganagić (radi trgovine putuje u Mostar);
pismo: latinica, jezik: BHS
783
Povjerenstvo za obavljanje poslova Vladinog povjerenika
nalaže da se gradskom fiziku Dr. Koetschetu isplati
zaostala plata; pismo: latinica, jezik: BHS
784
Gradski vijećnik M. Despić izjavljuje da se za gradskog
živodera nabave dvoja kola; pismo: latinica, jezik: BHS
785
Račun Lavoslava Petschnika, kolarskog majstora, za
dostavljena kola gradskom živoderu; pismo: latinica,
jezik: BHS
104
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
786
Okružni sud u Sarajevu – GP-u: da se prijedlože od
strane GP-a članovi za stalno trgovačko vijeće; pismo:
gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
787
Platz Commando – GP-u: poziv za Mujagu Bakarevića,
gradskom zapisniku, za pregled kuća u vezi tužbe
Nezirage Zildžića, Alijage Zildžića i Ahmedage Mašića
po pitanju oštećenja kuća navedenih lica; pismo: gotica,
jezik: njemački
789
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dostavlja se GP-u na
upotrebu 5 primjeraka zemaljskih pregleda pučanstva i
marve (od prošle godine); jezik: BHS, pismo: latinica
790
Militär Verpflegs Magacin Banja Luka – GP-u: oglas u
vezi datuma postupka utvrđivanja potrepštine za goveđe
meso, mast, špek itd.”u sklopu subarendacije?”…
pismo: gotica, jezik: njemački
791
Zemaljska vlada za BiH, Finansijski odijel – GP-u:
nalog GP-u da izda naređenje Gradskoj straži u vezi
izvještaja o uplati desetine i uvjeta istih; pismo: latinica,
jezik: BHS
792
Molba Marije Banjac, krčmarice na Filipovića trgu 15,
da joj općina Ruma izda radničku knjigu ili duplikat
istog; pismo: latinica, jezik: BHS
793
Molba Ibrahimage Žige za gradnju dva dućana u
Kolobari; pismo: latinica, jezik: BHS
795-8. 2.
Gradsko računovodstvo – GP – Maksim Babić,
zakupnik kantarine i potrošarine: da se M.B. pozove u
vezi ostatka isplate i dražbenih uvijeta zakupa; pismo:
latinica, jezik: BHS
105
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
796
General Commando – GP-u: dopisi u vezi rješavanja
zahtjeva za odštetu Ćazim Efendi; pismo: gotica, jezik:
njemački
797
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi pritužbe
Mehmeda Novalije, ul.Koševo 9, zbog oštećenja kuće i
ukonačenih vojnika u njoj; tužba je neosnovana i kuća
je u dobrom stanju; pismo: latinica, jezik: BHS
798 Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se obavijesti Petar
T. Petrović da će se preuzeti zemaljskom eraru prodana
kuća; pismo: latinica, jezik: BHS
800
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi molbe
Lazara Milovanovića i Hadžibeg Turanije, Donja Hiseta
ul., u vezi popravke kuće; jezik: BHS, pismo: latinica
801
S. B. Scoza predao izvješće i račun Građevinskom uredu
802
Gradski vijećnik Makso Despić predlaže račun za
razbijanje leda po gradskim ulicama; pismo: latinica,
jezik: BHS
803
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli Kojiću
za krčmarski obrt u ul. Ćekrčić mahala 11 pismo:
latinica, jezik: BHS
804
Izvješće Gradskog poreznog ureda o potrebi narudžbe
6000 komada poreznih knjižica; pismo: latinica, jezik:
BHS
806-9.2.
Odluka za Vitu Salomon Levia, Maksima Babića i
Samuel Bosnera u vezi isplate globe; pismo: latinica,
jezik: BHS
807
Muktar mahale Sagri H.Mahmud polaže račun u svrhu
pokopa mrtvaca; pismo: latinica, jezik: BHS
106
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
808
Molba Mordo Kampusa radi izvršenja odluke Okružnog
suda u vezi tužbe Abrama Danona; pozivnice na
saslušanje; pismo: latinica, jezik: gotica; 4 lista
809
Magistrat u Srem. Karlovcima – GP-u: moli da se uruči
vojna knjižica uz dostavnicu Georgu Štrodlu, koji se
nalazi u Sarajevu; pismo: ćirilica, jezik: BHS
810
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi dopremanja
špirita u grad, pristojbi za isti, uputa za gradsku stražu
na maltarinama; zapisnik sjednice gradskog zastupstva;
pismo: latinica, jezik: BHS
811
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kostić, putnik: Pamučina
Lazar (trgovine radi putuje po Bosni i Srebrenici);
pismo: latinica jezik: BHS
812
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josefini Schön
za gostioničarski obrt u ul. Franje Josipa 51 pismo:
latinica, jezik: BHS
813
Općinsko poglavarstvo Vukovar – GP-u – Porezni ured:
molba da se izvrši naplata od trgovca Mojsia Scheftelesa,
koji stanuje u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
814
Građevinski ured GP-a – GP-u: dopis oko utvrđivanja
vremena za rad sa strankama; pismo: latinica, jezik:
BHS
815
Molba Davida Barucha, Ćemaluša 47, da mu se dopusti
da iz divane napravi jednu sobu; jezik: BHS, pismo:
latinica
816
Dostavnica za bimbašu/ major Mehmed ef. Rašidović,
odluka
107
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
817
Građevinski ured GP-a – GP-u: prijedlozi ureda u vezi s
kamenolomom i upotrebe kamena u građevinske svrhe;
pismo: latinica, jezik: BHS
818
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi tužbe
Alekse Vulinovića i preplaćene šumske desetine; pismo:
latinica, jezik: BHS
820
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim H. Abdić, putnik:
Ahmed Prozorac ( putuje u Prozor / Travnički sandžak)
821-10. 2.
Molba Ibrahima Tolakovića, mutavelija Bali Zade
Hadži-Mehmed mahale, za građevinsku dozvolu
izgradnje izgorjelog kujundžiluk dućana
822
Osobno jamstvo; jemac: Salih Mrahović, putnik:
Muhamed Mrahović ( ide u Tešanj da naplati dugovanja)
823
Molba Jovanati Popovića da mu se izda svjedodžba;
pismo: latinica, jezik: BHS
824
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Riković, putnik: Ibrahim
Jabučar (putuje za Janju); pismo: latinica, jezik: BHS
825
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Risto N? ( putuje za
Travnik i Doboj); pismo: latinica, jezik: BHS
826
Izvještaj u vezi molbe Ibrahima Žige za građevinsku
dozvolu; izgorjela dva dućana u Kolobari; pismo:
latinica, jezik: BHS
828
Tužba Mujage Šahinagića; mahala Halač Dana, protiv
Ibrahima Sudžukovića radi prouzrokovane štete
izljevanjem vode iz Ibrahimove česme u Mujaginu
avliju; pismo: latinica, jezik: BHS
829
Dopis upućen GP-u u vezi otklanjanja leda na ulici i
ispred ureda?; pismo: gotica, jezik: njemački
108
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
830
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi predmeta
pritužbe Savke Stanišin (Ivanović) radi isplate zaostale
tranzenalne stanbine i radi povišenja iste; pismo: latinica
jezik: BHS
831
Izvješće Građevinskog ureda u vezi zakašnjele dozvole
Davi Veli Jude, Ćemaluša ul., radi gradnje jednog
dućana pod krovom svoje kuće u D. Hiseta 60; pismo:
latinica, jezik: BHS
832
Zemaljska vlada za BiH: cirkularno pismo; odredba
Zajedničkog ministarstva finansija u vezi biljegovanja
i plaćanja školskih svjedodžbi; pismo: gotica- latinica,
jezik: njemački – BHS
833
Molba Bože Vučkovića i Frane Doko za uplatu radničke
zaslužbe za građenje kanala kod pravoslavnog vladike;
pismo: latinica, jezik: BHS
834
Tužba Mustafe Handžića, mutavelije vakufa džamije
Žagrića ? protiv koladžija maltarine sa Hambine carine
radi izgona na silu iz kuće, koja pripada vakufu Žagrić,
kafedžije, te u istoj hoće da stanuju besplatno; pismo:
latinica, jezik: BHS
835
GP- gradskom porezniku Vejsilu Svrzi: dopis u vezi
rješenja pitanja odštete vlasnika onih nekretnina
na kojima su sagrađene vojničke barake (da pošalje
povjerenstveni zapisnik koji se nalazi kod njega); pismo:
latinica- gotica, jezik: njemački- BHS; Genie Direktion
– General Commando- Landesregierung für BiH:
vlasnici su Ibrahimbeg Halilbašić, Čomara Abdaga,
Ćimet Hanuma sa Kiseljakovićem Ahmedom, Mulija
Hasan Mulazim; dopis iz 1879., pismo: gotica, jezik:
njemački
109
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
836
Okružni sud – GP-u: dopis po pitanju dva predmeta
svjedodžba o ponašanju Alije Rakarović i Pinjo Altarac
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
837
Izvještaj Gradskog poreznog ureda da se porez Idrizbegu
Kulenoviću ne može utjerati jer isti tvrdi da nema u kotaru
Petrovac nepokretnu imovinu (posjed); pismo: latinica,
jezik: BHS
838
Kotarski ured u Goraždu –Kotarski ured u Sarajevu - GPu: da se dostavi uredovna svjedodžba o plaćanju osedlanog,
jahaćeg i tovarnog konja na relaciji Sarajevo – Goražde za
1879.godinu; pismo: gotica – latinica, jezik: njemački –
BHS
839
Militär Verpflegs Magacin – GP-u: traži se da se pošalje
cijena (po trenutačnom certifikatu) ogrijevnog drva po
kubik metru; pismo: gotica, jezik: njemački
840-11. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Talirević, putnik: Suljo
Kemura ( kao sluga putuje u Bijeljinu i Posavinu); pismo:
latinica, jezik: BHS
841
Računovodstvo grada Sarajeva: Ibrahim Kahumarović?
polaže račun za jednog ukopanog mrtvaca
842
GP – Gradskom uredu za konačenje: nalog da se izvidi ko
je i od kad je u upitnoj kući ukonačen (imena vojnika i
pukovnije) pismo: latinica, jezik: BHS
843
Računovodstvo grada Sarajeva: Selim Kantardžija…
844
Osobno jamstvo; jemac: S.Čajkanović?, putnik: Jevto
Banouka? (putuje po BiH kujundžiluk robu prodavati)
845
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se od GP-a da uredovno
izvještava svaki korak koji se poduzima na sprječavanju
110
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pojave marvinske kuge i drugih sličnih opasnosti; pismo:
latinica, jezik: BHS
846
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: dozvoljava
se oficijalu Bogdanu Bertiću da jedino izvan svog radnog
vremena uredi računovodstvo GP-a; pismo: latinica, jezik:
BHS
847
Zemaljska vlada za BiH: okružnica svim nadzornicima,
povjerenstvima, carinskoj i finansijskoj straži, poreznim i
carinskim uredima, kotarskim oblastima, poglavarstvima,
ravnateljstvu redarstva: mjere protiv nedozvoljenog uvoza
duhana i duhanskih prerađevina i sl. pismo: latinica, jezik:
BHS
848
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: da se uruči
odluka Josipu Zastavnikoviću; pismo: latinica, jezik:BHS
849
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stjepanu Krivdiću
za krčmarski obrt u ul. Koševo 15; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
850
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adolfu Hamptu
za prodaju knjiga i pisama u ul. Hadži Durakova 4; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
851
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu Trampi
za kafanarski obrt u ul. Bentbaša; u vezi odmjerenja poreza
pismo: latinica, jezik: BHS
852
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Duki Milanoviću
za krčmarski obrt pred Čifutane; u vezi odmjerenja poreza;
pismo: latinica, jezik: BHS
853
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli Jurkoviću
za kočevarski? obrt po gradu; u vezi odmjerenja poreza;
pismo: latinica, jezik: BHS
111
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
854
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Obučini
za krčmarski obrt u ul. Nova 1; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
855
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Danielu
Steineru za sitničarski obrt u ul. Franje Josipa; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
856
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Simiću za
kafanarski obrt u ul. Franje Josipa; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
857
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakopu
Welwartu za pekarski obrt u ul. Ferhadija 21; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
858
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Valentinu
Nagliću za kočevarski obrt po gradu; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
859
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Michailu
Jovanoviću za krčmarski obrt u ul. Zildjiluk; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
860
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Leopolda Herza,
rodom iz Ostrana, Ugarska, za mesarski obrt u ulici
Terezija 75; pismo: latinica, jezik: BHS
861
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Spitza,
rodom iz Miklosza, za limarski obrt u ul. Careva 27;
pismo: latinica, jezik: BHS
862
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Tillmanna
Lazara, rodom iz Skoly-a, za krčmarski obrt u ul. Franje
Josipa 57; pismo: latinica, jezik: BHS
112
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
863
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Anđije Pjević
za kafanarski obrt u ul. D. Hiseta 32; pismo: latinica,
jezik: BHS
864
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi izlaska komisije
da pregleda štetu na kućama Zildžića i Mašića; pismo:
gotica, jezik: njemački
865
Odluka za Daniela Abrahama Saloma
866
Dopis od Gradskog vijeća u Mariboru kojim se dostavlja
naknada za troškove vakufske bolnice od strane Eduarda
Gollitschka; pismo: gotica – latinica, jezik: njemački –
BHS
867
Molba Zune Hafiza Mehmeda, upravitelja Ferhadije
džamije, za gradnju tri dućana na džamiji pripadajućem
zemljištu; pismo: latinica, jezik: BHS
868
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Teodoru Zecu
za krčmarski obrt u ul. Ferhadija 115; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
869-12. 2.
Zapisnik GP-a povodom otpisa Zemaljske vlade za BiH,
i upita trgovaca Riste i Joze Vasiljevića o tome da li za
izvoz u Dalmaciju treba da se vadi zdravstvena putnica;
pismo: latinica, jezik: BHS
870
Osobno jamstvo; jemac: Talirević, putnik: Avdaga
Talirević
871
Osobno jamstvo; jemac: Abadžia Avdia, putnik: Husrev?
Abadžija (putuje po BiH); pismo: latinica, jezik: BHS
872
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Čengić, putnik:
Huesin Čengić i njegova mati (putuju u Rogaticu)
113
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
873
Osobno jamstvo; jemac: Selim Nišić, putnik: Ibrahim
Mašković?
874
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: Ravnateljstvo javlja
da je Jovan Wysocki, u ul. Ćemaluša 3, odustao od
poslastičarskog obrta; pismo: latinica, jezik: BHS
875
Kotarski ured i sud u Visokom – GP-u: da se pošalju
dostavnice po br. 80, 180; pismo: latinica, jezik: BHS
876
Okružni ured Sarajevo – GP-u: upit o tome da li se može
naći neko drugo prebivalište za desetinara na drva na
Hisetima; pismo: latinica, jezik: BHS
877
Okružni ured Sarajevo – GP-u: dopis u kome se saopćava
da vlasnici tovarnih konja za prenošenje hrane za stradalo
pučanstvo bez ikakve odštete prenose hranu; pismo:
latinica, jezik: BHS
878
Zemaljska vlada za BiH nalaže podnošenje izvještaja u
predmetu Mehmeda Karića radi izvođenja gradnje bez
dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
879
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis/ upit u vezi
izvještaja u pogledu pretplate za školski časopis
“Napredak”; pismo: latinica, jezik: BHS
880
Nadzornik Carinske i finansijske straže – GP-u: dopis da
se uruči pozivnica
881
Odluka na molbu Mustafe Kečo da mu se mjesečno isplati
svota od 10 forinti za njega i primljeno dijete nepoznatih
roditelja; pismo: latinica, jezik: BHS
882
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi smještaja
Lieutanta Ottomar Madle; pismo: gotica, jezik: njemački
883
Garnison Spital – GP-u: molba da se očiste izljevi u
114
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kućama 13, 52, 26, ulica Ćemaluša; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
886
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
887
Johann Peterlongo iz Insbrucka – GP-u: traži odgovor /
isplatu da mu se pošalju “Waffengeleitscheine? potvrde”
ili bar odgovor da sredi troškove; pismo: gotica, jezik:
njemački
893
GP – Zemaljskoj vladi za BiH: šalju se molbe za
postavljenje službenih mjesta kod GP-a (7 molbi);
pismo: latinica, jezik: BHS
894
Tumač u kojem Avram Eškenazi ovlašćuje Rafaela
Mondola? da ga zastupa u svim poslovima; pismo:
latinica, jezik: BHS
895
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Masilana Branda
za pekarski obrt u ul. Ferhadija 33; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
898-13. 2.
GP- Zemaljskoj vladi za BiH i upraviteljstvu Vakufske
bolnice: u vezi umobolnog Jove Majkića koji je predan
radi motrenja u Vakufsku bolnicu; pismo: latinica, jezik:
BHS
899
GP – Kotarski ured u Orašju: izvješće da se nisu platili
troškovi za u Vakufskoj bolnici liječenog Mandu Perku;
pismo: latinica, pismo: BHS
900
Okružni sud u Sarajevu – GP-u: da se uruči odluka Josipu
Fincu; pismo: latinica, jezik: BHS
904
Nota-dopisnica upućena GP-u od Bezirksamt Brünn-a u
kojem se traži mjesto pekara u Sarajevu? (Sulejmangasse?);
pismo: gotica, jezik: njemački
115
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
905
GP – Platz Commando: odluka na molbu Mjesne
komande u kojoj se traži način i svota behije; pismo:
gotica – latinica, jezik: njemački- BHS
906
GP - Kotarski ured u Fojnici: dopis - u vezi odnosnog
ugovora i izjave Heima Levija i vakufskog ortaka
Ibrahimbega u Busovači; pismo: latinica, jezik: BHS
907
Kotarski ured
u Kiseljaku ustupa zamolbenicu
općinskog poglavarstva u Vukovaru da se od Pavla
Martinovića u ime otkupa od javne radnje utjera svota
za godinu 1878.; pismo: latinica, jezik: BHS
908
Zemaljska vlada za BiH – gradonačelniku Sarajeva; da
stupi u službu kapetan Victor Wildt (u domobranskoj
pričuvi) za poslove gradskog provizornika konakarstva
i predprega; GP – Pavlu Martinoviću upravitelju
konakarskog ureda; GP – Victoru Wildu, povjerenik
provizorstva predprega i konakarstva?; GP – Gradska
blagajna pismo: latinica, jezik: BHS
909
GP – Gradskom uredu za konačenje: dopis
912
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adama Antuna
za dozvolu bravarskog i limarskog obrta u ul. Terezija 82
913
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vogla Leopoplda
rodom iz Weisskirchena, za dozvolu muhurudžinskog
obrta u ul. Franje Josipa
914
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela Lorenza
rodom iz Pešte, za dozvolu stolarskog obrta u ul. Konak
34
915
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Filipa Goldsteina
rodom iz Đakova,za dozvolu staklarskog obrta u ul.
Terezija 51
116
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
916
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Rose Denk
rodom iz Engelhartszell, Pilsen, za dozvolu ženskokrojačkog obrta i izradu ženskih šešira u ul. Franje
Josipa 73
917
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mare Milić za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Kod groblja 48
918
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Antona Hima?
rodom iz Hajnika, za dozvolu slaninarskog obrta u ul.
Careva 21
919
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Foidl Johanna
rodom iz Theresiapla, za dozvolu krojačkog obrta u ul.
Careva 53
920
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nikoli Kojiću
za krčmarski obrt u ul. Bakala 11; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
921
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji Widmeru
za krčmarski obrt u ul. Hiseta 6; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
922
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu Tasliću
za krčmarski obrt u ul. Ćemaluša 108; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
923
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bulvan Julijanu
za kavanarski obrt u ul. Nova 105; u vezi odmjerenja
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
924
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vuku
Galijaninu za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
D.Hiseta; dopis u vezi s odmjerenjem poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
117
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
925
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mula Avdiji
Dudaru za kavanarski obrt u Tašlihanu; u vezi
odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
926
GP – Gradsko računovodstvo: M.Ed.Sacher predaje
račun
927
GP – Gradsko računovodstvo: gradski vijećnik Makso
Despić polaže račun za tučenje leda
929
GP – Gradsko računovodstvo: račun za Vladinu tiskaru
930-14. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Čeliković, putnik: Simo
Knežević iz Beograda (putuje nazad sa porodicom u
Beograd, postradavši zbog požara); pismo: latinica,
jezik: BHS
931
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Mandić?, putnik: Risto
Milinković (trgovine radi putuje po BiH)
932
Kotarski ured u Kladnju – GP-u: da se preda odluka
u Sarajevu boravećem Dervišu Dervišagiću; pismo:
latinica, jezik: BHS
933
Zemaljska vlada za BiH dostavlja novčanu svotu od
Kotara u Bileći za gradnju bolnice u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
934 + 954
Izvještaj Kotarske oblasti u Bijeljini- GP-u: u vezi
naplate zaostalih poreza od Mehmedage Kumašinovića,
Bedribega, Čengić Rustembega i Nafie Zekanića
Ibrahimagić; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
936
Gradski porezni ured u Sarajevu – GP-u: u vezi naloga
od 25.1. 1880.br.229 dostavlja se iskaz i spisak poreznih
zaostataka iz godine 1879.; pismo: latinica, jezik: BHS
118
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
937
Izvještaj Gradskog poreznog ureda da je Mustafa
Karišik sposoban za vršenje muktarske dužnosti; pismo:
latinica, jezik: BHS
938
Gradski porezni ured – GP-u: molba Ibrahima Sinana,
iz Pehlivan Hasan mahale kod Hisetskog mosta, na
Zemaljsku vladu za BiH a u vezi s zemljištem za koje
isti tvrdi da je njegovo a ne općinsko; zapisnik Grad.
poreznog ureda, sastavljen uslijed naloga Okružne
oblasti u predmetu molbe Ibrahima Sinana; pismo:
latinica, jezik: BHS
939
Naredba Zemaljske vlade za BiH u predmetu poslatog
iznosa kojom saopćava Glavnom zapovjedništvu
rješenje da se taj iznos pošalje GP-u; pismo:latinicagotica, jezik:njemački-BHS
940
Zemaljska vlada za BiH vraća naredbom obveznicu,
izdanu po GP-u u svrhu 10 000 f, pošto je ova svota
otplaćena, na uredovnu upotrebu; pismo: latinica, jezik:
BHS
941
Naredba Zemaljske vlade za BiH da se GP očituje da
li je Daniel Baruch dužan plaćati potrošarinu na piće
prodano bolnici; pismo: latinica, jezik: BHS
942
Zemaljska vlada za BiH nalaže podnošenje izvještaja u
vezi molbe za građevinsku dozvolu gradnje izgorjelog
dućana i kafane Sulejmana Ablakovića iz ul. Aščiluk;
pismo: latinica jezik: BHS
943
Okružni ured Sarajevo – GP-u: moli se GP da utjera
nepovraćenu svotu od 44 forinte od ovdašnjeg
pobiratelja maltarine koji je uzeo od rogatičkog tajina
Avdije Karamehmedovića i da je po istom vrati (po
njegovom povratku); jezik: BHS, pismo: latinica
119
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
944
GP – Kotarski ured u Vrginmostu: dopis- javlja se da
Vasilj Radanović nije u Sarajevu (na adresi Terezija 39) i
da je njegovo boravište GP-u nepoznato; pismo: latinica,
jezik: BHS
945
“Raspušteni mesarski depo”? (Ausgelöstes Schlachtvieh
Depot) – GP-u – Ured za konačenje: dopis u vezi
primitka stanarine prilaganje duplikata; pismo: gotica,
jezik: njemački
947
Platz Commando – GP-u: dopis- u vezi kuće Talirevića;
pismo: gotica, jezik: njemački
948-15. 2.
Vojno-opskrbni magacin – GP-u: oglas- u vezi osiguravanja
ogrijevnog drva i goveđeg mesa u mostarskim okruzima;
pismo: gotica, jezik: njemački
950
Osobno jamstvo; jemac: Sadik Avram Danon, putnik:
Major Altaras (putuje radi trgovine i naplaćivanja tevtera
po cijeloj BiH); pismo: latinica, jezik: BHS
951
Zemaljska vlada za BiH – GP – Gradska blagajna:
zapisnici i odluke u vezi beriva (plata) gradskih činovnika;
pismo: latinica, jezik: BHS; pet listova
952
Osobno jamstvo; jemac: Avram Romano, putnik:
Bencian Haveson (putuje u Bihać); jezik: BHS, pismo:
latinica
953
Arad sz. kir. Varos kapitanysagatol – GP Brod – GP
Sarajevo: dopis u vezi nalaženja mjesta boravka Morica
Klaubera da mu se uruči poziv; pismo: gotica – latinica,
jezik: BHS – njemački – madžarski
955
Molba i odluka Leona Schwanenfelda za podjeljenje
kojeg službenog mjesta kod GP-a Sarajevo; jezik: BHS
120
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
956-16. 2.
? pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
957
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi predmeta
lukavičkog pivara Nikole Urlsbergera i presude od 16.1.
tužba potrošarinskog zakupnika; jezik: BHS, pismo:
latinica
958
Osobno jamstvo; jemac: Arif Suzmelić, putnik: Zarif
Suzmelić (putuje za Banjaluku da posjeti svoju bolesnu
sestru)
959 + 614
? (nečitko)
961
Vladino povjerenstvo za Grad Sarajevo – GP-u: dopispredmet: ostavka gradskog vijećnika Ante Grgića; jezik:
BHS
962
Odluka za Šerifa Šabana u vezi njegove molbe da mu
se plati zaostali spahijski dohodak na osnovu carsko
otomanskog berata; pismo: latinica, jezik: BHS
964
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Marguliesa Josefa
rodom iz Usljeckoa?, za dozvolu krčmarskog obrta u
Logoru, Baraka 2; pismo: latinica, jezik: BHS
966
Nabavni ugovor od 13.1. sa Antonom Adamom u svrhu
nabave naglavljača za ulične svjetiljke; pismo: latinica,
jezik: BHS
967
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u predmetu
zatražene građevinske dozvole Basselia Gesuia za vađenje
kamena na Bentbaši; pismo: latinica, jezik: BHS
968
Gradsko računovodstvo izvještava o potrebi nabavke 300
araka blagajničkog dnevnika; pismo: latinica, jezik: BHS
121
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
969-17. 2.
Osobno jamstvo; jemac: David Hajon, putnik: Hajim
Saloma (radi sahatdžijskog zanata putuje u Goražde)
970
Osobno jamstvo; jemac: Požegija Salih, putnik: Abdija
Sandalović (radi trgovine putuje u Mostar)
971
Osobno jamstvo; jemac: Salih Bučo, putnik: Mehmed
Bučo (sa suprugom Arifom, djecom Salihom i Vesfiom
radi prehrane putuje u Brčko); pismo: latinica, jezik: BHS
974
Osobno jamstvo; jemac: Rafael Atijas, putnik: Dervišaga
Prdelja (radi trgovine putuje u Stolac)
975
Dopis Poreznog nadzorništva u vezi dopisa 592 (predmet
utjeranja poreza od Nikole Ludviga)
976
Molba Nurije Tanderovića iz Sarač Ismail mahale za
dozvolu popravke kuće, Ćemaluša ul. 32; jezik: BHS,
pismo: latinica
977
GP Osijeka – GP-u: da se krojačkom pomoćniku Andriji
Neumannu izda inozemna putovnica. On se nalazi kod
Emila Czerwinskia u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
978
Gradski mjernik daje izvještaj u vezi čišćenja kanala u
kući Jakoba Sabetaja u ul. Kračule 15; jezik: BHS, pismo:
latinica
979
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Markusa Bohm,
Tekija 10, rodom iz Bonyhard, Fünfkirchen, za dozvolu
prodaje odijela u ul. Franje Josipa 82; pismo: latinica,
jezik: BHS
980
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Danona Isaka za
dozvolu kolarskog obrta u ul. Franje Josipa 16; pismo:
latinica, jezik: BHS
122
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
981
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Moritza
Kaufmanna rodom iz Tevela, za dozvolu mesarskog i
kobasičarskog obrta u ul. Terezija 39; pismo: latinica,
jezik: BHS
982
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ludwiga
Hoffbauera rodom iz Veisloa, Verece, stanujući na
Bentbaši 1 za dozvolu sitničarskog obrta u ul. Careva 4;
pismo: latinica, jezik: BHS
983
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Weiss
rodom iz Fünfkirchena, za dozvolu sitničarskog obrta
u Latinskoj ul. a stanujući u Hadžidurakovoj 5; pismo:
latinica, jezik: BHS
984
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Pallini Italianac
rodom iz Trevisa, za dozvolu kovačkog obrta u Carevoj
ul. 2; pismo: latinica, jezik: BHS
985
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Soke Gjuričić
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Kračule 18; pismo:
latinica, jezik: BHS
986
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bedlich Adolfa
rodom iz Gaje, Ugarska, za dozvolu postolarskog obrta u
ul. Konak 9; pismo: latinica, jezik: BHS
987
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Čajić Emina za
dozvolu kafanarskog obrta u ul. Avdađiluka 7, stanujući
u Brdakđijama; pismo: latinica, jezik: BHS
988
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vasilji Altanasović
rodom iz Požarevca, za dozvolu pekarskog obrta u Novoj
29; pismo: latinica, jezik: BHS
989
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Gjuro
Maksimovićza dozvolu krčmarskog obrta u Franje Josipa
1; pismo: latinica, jezik: BHS
123
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
990
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipu Družiniću
rodom iz Zagreba, za dozvolu krčmarskog obrta u Bendbaši
3 stanujući u Kračulama 9; pismo: latinica, jezik: BHS
991
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Ivan Koloček napustio
krčmarski obrt u Carevoj ul. 13
992
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Ljudevit Hafbauer
napustio mesarski obrt
993
Kotarski ured Orašje – GP-u: da se uruči odluka Huseinagi
Hadži Šabanoviću
994
Marie Gruber, zaposlena u Café Francaise u Sarajevu moli
za izdavanje putne isprave; molba upućena Okružnom
sudu u Fünfkirchenu; pismo: gotica, jezik: njemački
996
Zapisnik sastavljen u GP-u kao Ureda za ukonačenje
vojske u Sarajevu; Urudžbeni zapisnici; jezik: BHS, pismo:
latinica
997
GP –Platz Commando: dopis u vezi iseljavanja Savka
Stanišine iz stana u ul. Franje Josipa 50; jezik: njemački,
pismo: gotica
998
GP – Platz Commando: molba Šemsibega Tankovića
trenutačno u Rogatici, a vlasnik kuće u ul. Bistrik 2; pismo:
gotica, jezik: njemački
999
Platz Commando – GP-u: odluka na molbu Salih ef.
Kapića za naknadu štete za kuću u ul. Kastell 22, gdje su
ukonačeni vojnici; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
1000
Gradski konakarski ured – GP-u: molba da se odgodi
iskonačenje vojnika iz kuće Avdage Krkića, u ul. Kastel;
pismo: latinica, jezik: BHS
124
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1
Kutija br. 12
Signatura dokumenta
spisi: 1001 – 1500
17. 2. – 8. 3.
Sadržaj
1001-17. 2.
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: molba Toše/Todora
Gjurkovića c.kr. nadpomoćnika za podjeljenje mjesta
računovođe i ... ? pismo: latinica, jezik: BHS
1002-17. 2.
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi pritužbe
Mehmed- age Kapetanovića protiv ukonačenja časnika
generalnog štaba u njegovu kuću u Dugom sokaku;
pismo: latinica, jezik: BHS
1003
Gradski građevinski ured / odjel – GP-u: Izvješće o
šteti na kući Mujage Šahinpašića (pregledana iz bašte
Ibrahima Sudžuke) nakon obavljenog očevida; jezik:
BHS, pismo: latinica
1004
Račun Josipa Kleina u svrhu naplate?; pismo: latinica,
jezik: BHS
1005-18. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Luka Dunjanović?, putnik:
Lutvija Djudine? (putuje u Mostar)
125
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1006
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Nišić, putnik: Čelebija
Karaman (putuje u Mostar)
1007
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Nišić, putnik: Dešija
Memić (putuje u Mostar)
1008
Građevinski ured podnosi račun za gradskog arhitektu
Vjekoslavu Flambachu; pismo: latinica, jezik: BHS
1009
Zapisnik održane redovne sjednice Gradskog zastupstva:
u vezi podnesene ostavke Dr. Makanca; pismo: latinicagotica, jezik: BHS – njemački
1010
Osobno jamstvo; jemac: S.I. Salom, putnik: Moše Gaon
(putuje sa slugom Mustafom Sakotićem u Austriju);
pismo: latinica jezik: BHS
1011
Molba Vase Hadži Ristića da se odredi novo ročište
u njegovom predmetu protiv Daneti Uščuplije? radi
neovlaštene gradnje na tužiteljevom zemljištu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1012
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Suljagić Mehmed
(putuje za Čajniče sa majkom da posjeti rodbinu)
1015
Izvješće Gradskog poreznog ureda u vezi naplate globe
Friedrichu Hermannu; pismo: latinica, jezik: BHS
1016
Gradski porezni ured: daje se iskaz o uplati porezne
dužnosti od 1.2. do 15.2. 1880.; pismo: latinica, jezik:
BHS
1017
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba P. Avancoa
i Paola Rippa, rodom iz Pieve Tissino, za dozvolu
bavljenja optičarskim obrtom u ulici Latinluk; pismo:
latinica, jezik: BHS
126
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1018
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Domenicoa
Gajarsa? rodom iz Montechio Maggiore, za dozvolu
bavljenja postolarskim obrtom u ulici Hiseta 27; pismo:
latinica, jezik: BHS
1019
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stjepana
Borovića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Nova 2; pismo: latinica, jezik: BHS
1020
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela
Freunda, rodom iz Fünfkirchena, za dozvolu bavljenja
sitničarskim obrtom u Carevoj ulici 54; pismo: latinica,
jezik: BHS
1021
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mittela Johanna,
rodom iz Triviala, za dozvolu bavljenja kovačkim
obrtom u ulici D. Hiseta; pismo: latinica, jezik: BHS
1022
Ravnateljstvo redarstva priopćava da je Moritz Klauber
svoju krznarsku radionicu premjestio iz ul. Franje Josipa
u Sulejman ul. 9; pismo: latinica, jezik: BHS
1024
Ravnateljstvo redarstva priopćava da je trgovačka tvrtka
Freund & Löventhal u ul. Franje Josipa 7 izbrisana;
pismo: latinica, jezik: BHS
1026
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Kohna Adolfa,
rodom iz Raaba, za dozvolu bavljenja bravarskim
obrtom u ulici Terezija 87; pismo: latinica, jezik: BHS
1027
GP- Gradski konak ured : da se dopisi u vezi konačenja
u buduće, odmah, direktno upućuju na GP a ne na
vanjsku oblast; pismo: latinica, jezik: BHS
1028
Platz Commando – GP- Gradskom konak uredu: da
se pronadje magaza/ skladište; pismo: gotica – latinica,
jezik: njemački – BHS
127
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1029
Molba Daniela Steinera da može kupljenu kuću u
Tereziji ul. opraviti; pismo: latinica, jezik: BHS
1030
Molba Svrze Huseinage iz mahale Havadže Kemaludina
da se iz njegove kuće vojnici premjeste u drugu; pismo:
latinica jezik: BHS
1033-19. 2
Osobno jamstvo; jemac Abdulah ef. Hafizović, putnik:
Uzeir Karasalihović (trgovine radi putuje za Bihaćki
sandžak); pismo: latinica, jezik: BHS
1034
Osobno jamstvo; jemac: Jako Baruch, putnik: Josef
Alkalaj (radi posjete svojih roditelja putuje u Bijeljinu);
pismo: latinica jezik: BHS
1035
Gradsko poglavarstvo u vezi računa za nabavku odijela
Gradskoj straži (pandurima); zapisnik u svrhu dražbene
nabave odijela; pismo: latinica, jezik: BHS
1036
GP daje upute Okružnom sudu u vezi popisivanja
podataka tuženih i osudjenika; pismo: latinica, jezik:
BHS
1039
Poziv za Mustafu Tašića i Hasana Ahmetagića u vezi
plaćanja maltarine; jezik: njemački, pismo: gotica
1040
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH: cirkularno
pismo jezik: njemački, pismo: gotica
1042
Izvješće Gradskog građevinskog ureda da je kanal u
ulici Hrvatin na sedam mjesta provaljen i da je promet
veoma otežan; jezik: BHS, pismo: latinica
1043
Tomo Martinović predaje novčanu svotu i da se ista
otpremi Općinskom poglavarstvu Vukovara; pismo:
latinica, jezik:BHS
128
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1044
Građevinski ured GP-a – GP-u: izvješće u vezi dozvole
gradnje dućana u Kujundžiluku za koju moli Falaković
Ibrahim, mutavelija Vakufa Mali Zade Hadži Mehmed;
pismo: latinica, jezik: BHS
1045
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi Hafiza
Mehmeda Žunia ? mutevelije Ferhadije džamije, koji je
zatražio dozvolu gradnje dućana; pismo: latinica, jezik:
BHS
1046-20. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Jako Šabetaj, putnik: Juda
Šabetaj (putuje u Tešanj)
1047
Osobno jamstvo; jemac: Isak Mose Gaon, putnik:
Rafael Maestro (putuje radi trgovine u Bijeljinu); pismo:
latinica jezik: BHS
1048
Osobno jamstvo; jemac: Hajim Altarac, putnik: Jako
Mosafija (putuje u Žepče); pismo: latinica, jezik: BHS
1050
Grad.građevinski ured javlja da treba očistiti ul. Franje
Josipa i Tereziju od blata; jezik: BHS, pismo: latinica
1051
Grad.građevinski ured – GP-u: izvještaj u vezi gradnje
kaldrme i kanala u Konak ul. (oko pravljenja predračuna
za korištenje kreča i pijeska po nalogu građevinskog
referenta Ballifa); pismo: latinica, jezik: BHS
1053
Gradsko računovodstvo – GP – Okružna oblast: dopisi
u vezi naknade troškova tj. ispostavljanja računa za
radnike koji su bili angažovani na poslu razbijanja leda
u Lukavičkom sokaku; pismo: latinica – gotica, jezik:
BHS - njemački
1054
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
129
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1055
GP – Grad. konak. uredu: nalog da se izvidi je li
primljena upitna stanarina za treći mjesec 1879. g.;
pismo: latinica,jezik: BHS
1057
Ured za ukonačivanje vojnika – Platz Commando: dopis
u vezi nalaženja mjesta stanovanja za Oberstlietuanta
Schmitzera, u kući Mlinarović Riste u ul. Ćumurija;
jezik: njemački, pismo: gotica
1058
Odluka za Mevlevijskog šejha Tikiriju u Bendbaša ul;
da se gradski zapovjednik Artillerie Zeugs Depoa sa
svojom radionicom i pisarnicom odmah premjeste
u ul. Franje Josipa 2 u kuću Nikole Boškova; pismo:
latinica, jezik: BHS
1059
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi smještanja
62. vozarske eskadron komande; pismo: gotica, jezik:
njemački
1060
Izvješće Grad. građevinskog ureda u vezi gradnje kuća
sigurnih od požara; pismo: latinica, jezik: BHS
1061
GP moli Vojno mjesno zapovjedništvo u vezi
muhamedanskih blagdana na prosljeđenje; pismo:
gotica, jezik: njemački
1062-21. 2.
Nalog Grad. blagajni da se gradskom tajniku u svrhu
pisarničkih potreba i sprava daju novčani izdaci; pismo:
latinica, jezik: BHS
1063
Muktar Mehmed Bakalović podnosi račun troškova
ukopavanja Hamze Gačanina; pismo: latinica, jezik:
BHS
1064
P. Lončarić podnosi račun troškova za napravljeni
sanduk?; pismo: latinica, jezik: BHS
130
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1065
Poziv gradskim zastupnicima za održavanje sjednice,
pošto je prva otkazana jer se pojavilo samo 6 zastupnika,
sljedeća je zakazana za idući tjedan; predmet rasprave
bi trebao biti: proglašenje otpisa Zem.vlade za BiH,
uređenje noćne straže, naređenje u vezi podpore
siromasima; pismo: latinica, jezik: BHS (sa imenima
gradskih zastupnika)
1066
Sadik Šabanović podnosi račun za 123 kubnih metara
drva
1067
Osobno jamstvo; jemac: Meho Kreševljaković, putnik:
Ibrahim Užičanin; pismo: latinica, jezik: BHS
1069
Osobno jamstvo; jemac: Derviš Dervišagić, putnik:
Mehmed Užičanin (putuje za Šamac); pismo: latinica,
jezik: BHS
1070
Osobno jamstvo; jemac: Aliefendi Mustafa, putnik:
Salih Goruda (putuje za Višegrad)
1072
Molba Kotarskog ureda u Maglaju da se utjeraju
označeni porezni zaostaci; pismo: latinica, jezik: BHS
1074
Militär Verpflegs Magacin – GP-u: traži se od GP-a da
delegira jednog svog čovjeka radi utvrđivanja postupka;
pismo: gotica, jezik: njemački
1075
Johann Bosnić moli GP da se Salih Prtilović pozove i
plati maltarinu za 53 konja jer ih nije prijavio onda kad
je prolazio pa je troškove podnio pisar Simo Vuković;
pismo: latinica jezik: BHS
1076
Odluka na molbu Marka Zelenovića u vezi podizanja
kantarine koju može da podigne; jezik: BHS, pismo:
latinica
131
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1077
Gradski konakarski ured – GP-u: izvješće da se Baščaršija
džamija ne može isprazniti, a druga istoj svrsishodna
zgrada ne može pronaći; jezik: BHS, pismo: latinica
1078
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi molbe
Mehmed bega Dženetića- molbi se ne može udovoljit
jer nije navedena ulica molitelja; jezik: BHS, pismo:
latinica
1079
Upit Ravnateljstva redarstva o tome da li je Jakov Roth
prijavio stakleni zaklon?; pismo: latinica, jezik: BHS
1080
Ravnateljstvo redarstva dostavlja iskaz o podijeljenju
obrtnih dozvola u mjesecu siječnju-januaru; pismo:
latinica, jezik: BHS
1081
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bariše Barića,
rodom iz Konjica, za dozvolu krčmarskog obrta u ul.
Bistrik 75; pismo: latinica, jezik: BHS
1082
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Elisabeth
Polenkaš, rodom iz Palanke, za dozvolu krčmarskog
obrta u ul. Ćemaluša 32; pismo: latinica, jezik: BHS
1083
Ravnateljstvo redarstva priopćava da je Leonu Monattu
dozvoljen obrt pravljenja octa; pismo: latinica, jezik:
BHS
1084
Gradski građevinski ured javlja da neki nepoznati ljudi
vade pijesak u blizini Skenderpašinog mosta te time
kvare sistem korita rijeke; pismo: latinica, jezik: BHS
1085
Okružnica (cirkular) Zemaljske vlade za BiH u vezi
zakona o pečatima (biljezima); pismo: gotica, jezik:
njemački
132
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1086
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odluka za Ragiba
ef. Ćurčića, čiji sin Fehim pohađa Knabenpensionat
(Dječački zavod), u vezi plaćanja njegovog boravka;
jezik: njemački- BHS, pismo: gotica – latinica
1087
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi s oštećenim
odvodom u Bistrik ul. kod Dženetića kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
1089-22. 2.
Dopis u vezi nabavke i troškova za odsedlanog konja
za zemaljskog građevinskog referenta F. Ballifa; pismo:
gotica, jezik: njemački
1090
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Tahir Šahović i Ibro Čatović (sluge preminulog
Rustembega Čengića, putuju radi pregledanja čifluka u
tuzlanski okrug)
1091
Ravnateljstvo redarstva priopćava da je Heinrichu Abt
dozvoljen slikarski obrt u ul.Terezija 95; pismo: latinica
1092
Zapisnik održane konferencije nadčinovnika GP-a;
pismo: latinica, jezik: BHS
1093
Gradski konakarski ured – GP-u: dostavlja se doznačnica
za iskonačenje Dr.Feingolda iz kuće Nikole Stupara u
ul. Tabaci18 i ukonačenje u kuću Anđe Garavljevice u
ulici Potok 12; jezik: BHS, pismo: latinica
1095
Grad.konakarski ured – GP-u: dopis u vezi dok. 945primitak transenalne stanarine za 1878.; pismo:latinica
1096
Grad.konakarski ured – GP-u: iskonačenje nadživinara
Franje Novotnija i podživinara Th. Bückera iz kuće
Mustafe Turhanya u Terezija ul. 107 u kuću Ante Grgića
u Tekija ul. 9; pismo: latinica, jezik: BHS
133
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1097
Okružni sud – GP-u: traže se svjedodžbe o ponašanju
i nekažnjavanju Alije Žile i Arifa Ahmedčauševića;
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
1098
Platz Commando – GP-u – Grad. konakarski ured:
nalog u vezi dok. - dopisa br.1000; pismo: gotica–
latinica, jezik: njemački-BHS
1099
Molba pekara Marka Zelenovića, ul. Kračule 14,
upućena Zemaljskoj vladi te proslijeđena GP-u: radi
iskonačenja vojnika iz njegove kuće u ul. Koševo 7;
pismo: latinica, jezik: BHS
1101
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odredbe u vezi
korištenja kamena iz gradskih kamenoloma a u vezi
pritužbe građevinskog poduzetnika Makse Toljana;
pismo: latinica, jezik: BHS
1102
Nadzornik carinsko-finansijske straže – GP-u: dopis- da
se preda pozivnica (ne stoji kome); jezik: BHS, pismo:
latinica
1103
Dopis upućen Nadzorništvu car. i fin. straže u vezi
predaje molbe sa odlukama Mehmedu ef. Teufiku,
kojem nisu mogli predati odluke jer je ovaj otputovao
u Carigrad; pismo: latinica, jezik: BHS
1104-23. 2.
Okružni nadzornik (Kreishauptmann) – GP-u:
Dienstzettel-Okružno nadzorništvo moli GP da se
porezniku Felixu Zimiću daju na raspolaganje dva konja
za put u Konjic / Foča ?; pismo: gotica, jezik: njemački
1105
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Ločivić?, putnik:
Mustafa Delić (radi trgovine putuje u Tešanj); pismo:
latinica, jezik:BHS
134
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1106
GP – Ravnateljstvu redarstva: uredba radi prodaje
ključeva za dvije magaze kod Hafiza ef. Jamakovića u
ul. Sagardžije 26; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS –
njemački
1108
Građevinski ured GP-a – GP-u: dopis u vezi molbe
Sulejmana Ablakovine za gradnju dućana; pismo:
latinica, jezik: BHS
1110
Okružna oblast - GP-u – Grad.porezni ured: molba da
se predaju desetinske biljegovke (pečati) radi pobiranja
šumske desetine; pismo: latinica, jezik: BHS
1111
Građevinski ured GP-a – GP-u: moli se GP da odmah
intervenira kod Ravnateljstva redarstva u vezi s Nurić
M. koji bez dozvole ruši zid svoje kuće u ul. Bakarevića
42 da bi gradio dućan; pismo: latinica, jezik: BHS
1112
Molba Omera Bejhića iz mahale Berkuša 13 za dozvolu
gradnje kuće; pismo: latinica, jezik: BHS
1113
Molba Saliha Trebinjca za građevinsku dozvolu da može
sagraditi dućan u ul. Aščiluk; pismo: latinica, jezik:
BHS
1114
Okružni sud – GP-u: molba da se dostave svjedodžbe o
ponašanju i imetku Tatice Barjaktarović, bivše bludnice
te Mehmeda Mečave iz Sarajeva u ul. Hiseta; pismo:
latinica; jezik: BHS
1115
Smrtovnica izdana po Vakufskoj bolnici za Guius
Guistina? rodom iz Malasca u Tirolu; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
1116
Tužba Maksima Babića, zakupnika potrošarine, Rafaela
Mondolfa, opunomoćenik istoga, protiv Komadine,
Koller& Klinger-a, Sam. Rosnera, Sigmund Pollašeka,
135
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Herdlssperga i Daniel Barucha radi naplate potrošarinske
pristojbe; pismo: latinica, jezik: BHS
1118
Izjava Ravnateljstva maltarinskog zakupništva kojom se
saopćava krijumčarenje piva vojničkim kolima i time
izbjegava plaćanje maltarine; pismo: latinica, jezik: BHS
1119
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi s položajem
zida izgorjele kuće Jove Begovca u ulici Jeftanovića;
pismo: latinica jezik: BHS
1120
Grad. građevinski ured – GP-u: dopis u vezi davanja u
zajam njive Abdije Mujezinovića za vađenje cigli Aliji
Uzunović? i Jovanči Popović; jezik: BHS, pismo: latinica
1121-24. 2
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Vukšića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Kovači 126; pismo:
latinica, jezik: BHS
1122
Osobno jamstvo; jemac: Avram Baroch, putnik: Stojan
Matković? (putuje u Travnik); pismo: latinica, jezik:
BHS
1123
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Saretović, putnik:
Mustafa Bečo (putuje u Mostar); pismo: latinica, jezik:
BHS
1125
Obavijest o imenovanju za člana povjerenstva za
nabavku dva konja i jednih kola; zapisnik povjerenstva;
pismo: latinica jezik: BHS
1126
Grad. konakarski ured – GP-u: izvješće po pitanju
napravljenog očevida u vezi stanja kuće Čazima ef. na
Gorici, pošto je ista napuštena i uništena. Vlasnik kuće
živi sada u Istanbulu (Carigradu) kao kaimakan; pismo:
latinica, jezik: BHS
136
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1127
Grad. konakarski ured – GP-u: odnosi se na dok. br.
909; kuća u ul. Teresia 74, u kojoj je ukonačen oficir
podpukovnik Pintar?, vlasnik Unče Jovanović je molio za
iskonačenje oficira; pismo: latinica, jezik: BHS
1128
Odnosi se na spis (nalog) 1030; Grad. konakarski ured:
po pitanju iskonačenja oficira Stöbera i Gantscha iz kuće
Huseinage Svrze u ul. Franje Josipa 45; pismo: latinica,
jezik: BHS
1129
Grad. konakarski ured – GP-u: dopis po pitanju molbe
Sulejmana Arnauta / Arnanda? za iskonačenje vojnika iz
njegove kuće u ul. Terezija 91; pismo: latinica, jezik: BHS
1130
Grad.konakarski ured- GP-u: odnosi se na dopis pod br.
842 i 1129; jezik: BHS, pismo: latinica
1131
Grad. konakarski ured – GP-u: dopis u vezi iskonačenja
vojnika; pismo: latinica, jezik: BHS
1132
Kotarski predstojnik – GP-u: dopis u vezi održavanja
sudske rasprave u Okružnom sudu u predmetu tužbe
Ibrahima Faladžića protiv Ibrahima Čelebića; pismo:
latinica, jezik: BHS
1133
Molba Pere Popovića za dozvolu gradnje skladišta u svojoj
kući u ul. Čajdžik 8; pismo: latinica, jezik: BHS
1134
Odluka na molbu Sigmunda Polašeka- dostavnica
1135
Gradski porezni ured – GP-u: izvješće da je Juniš ef.
Halačević položio novac za sina Avdagu Halačevića u
Kotarskoj oblasti Maglaj; pismo: latinica, jezik: BHS
1136
Gradski porezni ured – GP-u: izvješće da je Petar Stonić?
otplatio porez za kućevarski obrt; pismo: latinica, jezik:
BHS
137
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1137
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
cirkular- uredba o usklađivanju i planiranju poslovnih
termina; pismo: gotica, jezik: njemački
1138
Molba Smaje Čengića za dozvolu popravke kuće u ul.
Magribija 12; pismo: latinica, jezik: BHS
1139
Molba Mule Č? za dozvolu gradnje jedne sobe u mahali
Mustafa Sulejman; pismo: latinica, jezik: BHS
1140
Zapisnik održane konferencije GP-a u svrhu rješenja
pitanja: otpisa Zem. vlade za BiH, telegrama bivšeg
Vladinog povjerenika Todorovića GP-u, naredba Zem.
vlade za BiH, obavještenje Viklera o narudžbi i dr.;
pismo: latinica, jezik:BHS
1141
Dopis kojim se izvješćuje da se izvjesni Izr. Hend ne
nalazi na području grada Sarajeva kao i Visokog te mu
se odluka nemože dostaviti; pismo: latinica, jezik: BHS
1142
Dopis iz Segedina na odluku GP-a u vezi sa Božić
Friedrichom; pismo: latinica, jezik: madžarski
1143
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odluka na molbu Juse
Fincija
1145
Molba Franje Widmara, krčmar u ul. Hiseta 6, u vezi
plaćanja kuće; pismo: latinica, pismo: BHS
1148
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi molbe braće
Vejsila i Uzeira Talirevića upućene Zemaljskoj vladi
radi iskonačenja vojnih časnika iz njihove kuće u ul.
Talirevića; pismo: gotica- latinica, jezik: njemački –
BHS
1149
Smrtovnica izdana po vakufskoj bolnici za preminulog
Mihajla Lagina; pismo: latinica, jezik: BHS
138
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1150
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Pinjo, putnik:
Mehmed Arnautović (trgovine radi putuje u Mostar);
pismo: latinica, jezik: BHS
115
Moše Danon predaje račun za tapeciranje triju soba;
pismo: latinica, jezik: BHS
1152-25. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Hramić, putnik:
Zulfo Hramić (putuje u Ljubinje, odakle je rodom);
pismo: latinica, jezik: BHS
1153
Osobno jamstvo; jemac: Stočanin Ahmed, putnik:
Šaban H. Halilović (trgovine radi putuje po BiH);
pismo: latinica, jezik: BHS
1154
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Šteta, putnik: Abdija
Glođo (putuje po BiH); pismo: latinica, jezik: BHS
1155
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Stanaković, putnik:
Nikola Neudarević?, Joka Berović i sin joj Gjorgjo
(putuju u Užice - Srbija); pismo: latinica, jezik: BHS
1156
Gradsko poglavarstvo D. Tuzla – GP-u: molba da se
troškovi liječenja Hašima Nuhića, iz Medresne mahale,
nadoknade ili od njegove rodbine ili iz kase Uboške
zaklade; izvješće muktara Medresne mahale da nije
pronađena rodbina Hašima Nuhića te da treba pitati i
drugog muktara i bližeg rođaka H.N.; pismo: latinica,
jezik: BHS
1157
Odluka na molbu Nikole Kraljića, građevinskog
poduzetnika, u vezi podjeljenja dozvole za vađenje
kamena iz kamenoloma pismo: latinica, jezik: BHS
1158
Izvješće Grad. poreznog ureda da je Vaso Kraljević
uplatio globu kod Grad. blagajne; pismo: latinica, jezik:
BHS
139
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1159
Telegram: M. Winkler, Mariahilf.-Str. 118: upit o roku
rješavanja njegovog dopisa a u vezi narudžbe (GP-a)
i izrade tablica s nazivima ulica; pismo: gotica, jezik:
njemački
1160
GP – Gradski konakarski ured: dopis u vezi sa zahtijevom
za iskonačenje
1162
Doznaka plata (beriva) za gradske činovnike i obustava
istih za gradske činovnike dnevničare Niki Besaroviću i
Gustafu Sternu; pismo: latinica, jezik: BHS
1163
GP- Grad. poreznom uredu: izvješće da se naplata
poreza od Alfonsa Bischofa nije mogla uraditi, jer
po izvješću Ravnateljstva redarstva on se nije mogao
pronaći u Carevoj ul. 29, gdje ima dozvolu za krčmarski
obrt; pismo: latinica, jezik: BHS
1164
Grad. porezni ured – GP-u: da se utvrdi kakav obrt
tjera Mustafa Trampo u Kovačima 132- kafanarski ili
krčmarski radi odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
1165
Grad. porezni ured – GP-u: da se utvrdi kakav obrt tjera
Huseijn Bojadžić u Novoj 7- kafanarski ili krčmarski
radi odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
1166
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Salije? Hrvića uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Babina Bašta 35; pismo: latinica, jezik: BHS
1167
Izvješće Grad. poreznog ureda da se Lazaru Tielmanu
porez ne može naplatiti pošto je ovaj napustio krčmarski
obrt za koji je dobio dozvolu u ul. Franje Josipa 57;
pismo: latinica, jezik: BHS
140
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1168
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Adolfa Spitza uplaćen - za limarski obrt u Carevoj
ul. 27; pismo: latinica, jezik: BHS
1169
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Jovanke Karakline uplaćen- za krčmarski obrt u
ulici Donja Hiseta; pismo: latinica, jezik: BHS
1170
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Hercke Leopolda uplaćen- za mesarski obrt u ul.
Terezija 75; pismo: latinica, jezik: BHS
1171
Gradski porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Andje Pjevlić? uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Hisetima; pismo: latinica, jezik: BHS
1172
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Hermanna
Backera, rodom iz Bleistadta, Austrija, za dozvolu
krčmarskog obrta u ul. Koševo 11; pismo: latinica,
jezik: BHS
1173
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Salomona
Bräuera, rodom iz ?, Austrija, za dozvolu mastilarskog
obrta u ul. Salihof 1; pismo: latinica, jezik: BHS
1174
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bajrama Redžepa,
rodom iz Bissrama, za dozvolu kafanarskog obrta u ul.
Hadži Ali mahala 9; pismo: latinica, jezik: BHS
1175
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Markusa
Löventhala, rodom iz Fünfkirchena (Pecs u Mađarskoj),
za dozvolu obrta prodaje odijela u ul. Franje Josipa 12;
pismo: latinica, jezik: BHS
1176
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana
Prosdocimoa, rodom iz Gamona, Italija, za dozvolu
rada tvornice cesta u ulici Zeleni mejdan 42; pismo:
latinica, jezik: BHS
141
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1177
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Kaljevića
Bosnjaka, rodom iz Pribena, Kovači, za dozvolu
bavljenja krčmarskim obrtom u ul. Gornja Kasaba 9;
pismo: latinica, jezik: BHS
1178
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Herr Antona,
rodom iz Berhida, Mađarska, za dozvolu otvaranja
pradne radnje? u ulici Tekija 7; pismo: latinica, jezik:
BHS
1179
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mešana Pašalića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ul. Sagrdžije
15; pismo: latinica, jezik: BHS
1180
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ivana Marušića,
rodom iz Crkvanica, Austrija, za dozvolu kolarskog
obrta u ul. Dol. Hiseta 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1181
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Eduarda Neutra,
rodom iz Bucsua, Gross Kanjiza, Austrija, za dozvolu
sitničarskog obrta u ul. Filipovića trg 14; pismo: latinica,
jezik: BHS
1182
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mehmeda Trebinjca uplaćen - za kafanarski obrt
u ul. Tabaci; pismo: latinica, jezik: BHS
1183
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Nikole Kojića uplaćen - za krčmarski obrt u ul.
Bakalima 14; pismo: latinica, jezik: BHS
1184
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je Jusbaša
Muharem odustao od kafanarskog obrta ul. Sagardžije
16 i preuzeo baštovanski rad; pismo: latinica, jezik:
BHS
142
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1185
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mulića Kulovića uplaćen- za krčmarski obrt u ul.
Kastel 45; pismo: latinica, jezik: BHS
1186
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Mate Udovića uplaćen- za krčmarski obrt u ul. Koševo
17; pismo: latinica, jezik: BHS
1187
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Salije Korjenić uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Kujundžiluk 3; pismo: latinica, jezik: BHS
1188
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Petre Golubov uplaćen- za kafanarski obrt u
ul.G. Hisetima; pismo: latinica, jezik: BHS
1189
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mehmeda Kapića uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. Zildžiluk 44; pismo: latinica, jezik: BHS
1190
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Ilije Balijića uplaćen- za kafanarski obrt u ul. Zildžiluk
17; pismo: latinica, jezik: BHS
1191
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Jove Lizdralovića uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. Kujundžiluk 19; pismo: latinica, jezik: BHS
1192
Grad.porezni ured – GP-u: da se utvrdi kakav obrt tjera
Mustafa Pjevo u ul. Tabaci 61- kafanarski ili krčmarski
radi odmjerenja poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
1193
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Ignatza Zieglera uplaćen- za sitničarski obrt u ul.
Terezija 30; pismo: latinica, jezik: BHS
143
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1194
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Koste Spasovića uplaćen- za krčmarski obrt u ul.
Ćemaluša 134; pismo: latinica, jezik: BHS
1195
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mušana Bureka uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Hambina carina 25; pismo: latinica, jezik: BHS
1196
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Engla Salomona uplaćen- za krčmarski obrt u ul. Kastel
9; pismo: latinica, jezik: BHS
1197
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Alekse Mihajlovića uplaćen- za krčmarski obrt u
ul. Ferhadija 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1198
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Djuke Jokića uplaćen- za krčmarski obrt u ul. Kračule
3; pismo: latinica, jezik: BHS
1199
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Bećira Mišića uplaćen- za kafanarski obrt u ul. Mejdan
2; pismo: latinica, jezik: BHS
1200
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Saliha Lonče uplaćen- za kafanarski obrt u ul. D.Hiseta
16; pismo: latinica, jezik: BHS
1201
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Mehmeda Vejsilovića uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Oprkanj 150; pismo: latinica, jezik: BHS
1202
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Ahmeda Hadžilaševića uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Bećirov han 61; pismo: latinica, jezik: BHS
144
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1203
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Ahmeda Prudelje uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. D.Hiseta 11; pismo: latinica, jezik: BHS
1204
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Ibrahima Merđana uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. Careva 50; pismo: latinica, jezik: BHS
1205
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je Salih Ljiljak
odustao od kafanarskog obrta ul.Tabaci 37 jer je zbog
bolesti spriječen; pismo: latinica, jezik: BHS
1206
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Milana Lugušina uplaćen- za krčmarski obrt u ul. D.
Hiseta 6; pismo: latinica, jezik: BHS
1207
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da Ahmed Handžić,
Careva ul., nije tražio dozvolu za krčmarski obrt; pismo:
latinica, jezik: BHS
1208
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Vase Ilića uplaćen- za krčmarski obrt u ul. Mlinskoj 13;
pismo: latinica, jezik: BHS
1210
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Josefa Bebhana uplaćen- za gostioničarski obrt u
ul. Konak 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1211
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mehmeda Buzara uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. Sagdi Zade 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1212
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Ane Milošević uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
D. Hiseta 23; pismo: latinica, jezik: BHS
145
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1213
Grad. porezni ured – GP-u: da se utvrdi za koji je obrt
Đuro Badulović u ul. Sarači 2, tražio molbu- kafanarski
ili krčmarski, radi odmjerenja poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
1214
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Riste Vasiljevića uplaćen- za krčmarski obrt obrt
u ul. Grad. carina 4; pismo: latinica, jezik: BHS
1215
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mehmeda Juzanića uplaćen- za kafanarski obrt u
ul. Hadži Zafer 11; pismo: latinica, jezik: BHS
1216
Grad. porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od
strane Mitra Mičića uplaćen- za kafanarski obrt u ul.
Kračule 8; pismo: latinica, jezik: BHS
1217
Grad.porezni ured – GP-u: da se utvrdi za koji je obrt
Hasan Arnaut u ul. Sarači 27, tražio molbu- kafanarski
ili krčmarski, radi odmjerenja poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
1218
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Emilia Gabieta uplaćen- za drvni (radni i građevni) obrt
u ul. Careva 8; pismo: latinica, jezik: BHS
1219
Grad.porezni ured – GP-u: izvješće da je porez od strane
Friedricha Hermanna uplaćen- za gostioničarski obrt;
pismo: latinica, jezik: BHS
1220 -
26. 2. Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se izvjesti
Šaćir ef. Biserović da se njegovoj molbi udovoljilo te su
vojnici iz njegove kuće u ul. Ožinić sokak iskonačeni;
pismo: latinica jezik: BHS
146
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1221
Odluka na molbu Ivana Scozza da mu se dozvoli
lomljenje kamena na Bentbaši; pismo: latinica, jezik:
BHS
1223
Općina Perigno (Južni Tirol) – GP-u: pozivnica ? pismo:
latinica, jezik: talijanski
1224
Grad.građevinski ured – GP-u: odnosi se na dokument
br. 967; u vezi korištenja kamena na Kastelu (gradskom
području) za obnovu od požara nastradalog grada;
pismo: latinica, jezik: BHS
1225
Okružna oblast – GP-u: odnosi se na dokument br.
876; saopćava se da je prostorija Hisetske Karaule za
desetinara za drva prema logoru okrenuta i cijena
stanarine za 1880. je 70 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
1226
GP – Platz Commando: dopis u vezi rješavanja molbe
ekmekčije Uzeira Ramića za iskonačenje vojnika iz
njegove kuće i naknade štete na koju se udovoljiti ne
može; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS – njemački
1227
Garnisonspital No.25 – GP-u: dopis u kojem se traži
da se pozove (pronađe) Ali Paša Čengić; pismo: gotica,
jezik: njemački
1228
Odluka na molbu Riste Karkeljića da gradi dućan u ul.
Ćurčiluk; pismo: latinica, jezik: BHS
1229
Odluka na molbu Sadula Šabanovića da gradi izgorjeli
dućan kod Latinske ćuprije; pismo: latinica, jezik: BHS
1230
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog GP-u da se
prokop tj. kanal koji se gradi u ul. Konak pravilno uradi
kako su već označili mjernik i građevinski izvjestitelj;
pismo: latinica, jezik: BHS
147
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1231
GP – Zemaljska vlada za BiH / Okružnoj oblasti:
sajmovni cjenovnik
1234
Građevinski ured GP-a – GP-u: izvješće da Moritz
Kaufmann sušionicu neće raditi a nema prepreka za
uređivanje mesare i kobasičarskog obrta; pismo: latinica,
jezik: BHS
1235- 27. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Mitrović, putnik: Petar
Čališić (putuje u kneževinu Srbiju); pismo: latinica,
jezik: BHS
1236
Osobno jamstvo; jemac: Hamamdžija Omer, putnik:
Hasan i Đorđe iz mahale Gorica (putuju u Stolac);
pismo: latinica, jezik: BHS
1237
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kreševljaković,
putnik: braća Salih, Husein i Ibrahim Mušić (putuju
trgovine radi u Čajniče); pismo: latinica, jezik: BHS
1238
Okružni porezni ured u Bihaću – GP-u: molba da
se pošalje potvrda tj. svjedodžba o cijeni prijevoza
(podvoza) iz Sarajeva za Busovaču za kolovoz-august
1879. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
1239
Osobno jamstvo; jemac: Salih-aga Hadži Osmanović,
putnik: zlatar Mujaga Hadži Osmanović (putuje po
Bosni i Hercegovini); pismo: latinica, jezik: BHS
1240
Grad. porezni ured izvješćuje da je Risto Gjurić zbog
dugovanja gradskoj općini uhapšen, te se ima izvršiti
pljenidba njegovih nekretnina; dostavnica pozivnice
Jakovu Trifkoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
1241
Osobno jamstvo; jemac: Isak Pinto, putnik: Mordo
Hajon (radi trgovačkih poslova putuje u Višegrad);
pismo: latinica, jezik: BHS
148
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1242
Općinsko poglavarstvo u Bregih – GP-u: dostavlja se
svota od 5 forinti izdanih pripravniku u Sarajevu Josipu
Šukelju iz Bregiha; pismo: latinica, jezik: BHS
1243
GP – Grad. građevinski ured: dopis da se uz prisustovanje
gradskog vijećnika Kezića uradi izvještaj u roku 8 dana
u vezi s građevinskom molbom Hadži Mustafe Pakre;
pismo: latinica, jezik: BHS
1244
Emil C. Červinski podnosi račun za kupljenu sablju i
druge nužne stvari; pismo: latinica, jezik: BHS
1245
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
dostavnica o odluci za “D. Klein et Sohn”
1246
GP – Platz Commando: dopis u vezi molbe Nikole
Stupara za iskonačenje oficira iz njegove kuće u ul.
Tabaci 18; kuća se stavlja Nikoli Stuparu na raspolaganje;
pismo: gotica, jezik: njemački
1247
Gradski porezni protustavnik Martin Kolarić moli da
mu se na isplatu doznači iznos od 50 forinti u ime
putnog troška; pismo: latinica, jezik: BHS
1248
Nalog Gradskom konak uredu da se uz podršku muktara
popišu kuće koje su snosile teret ukonačavanja vojnika
i one koje su iz osobitih razloga bile toga oslobođene;
pismo: latinica, jezik: BHS
1249
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u predmetu
molbe Bože Vučkovića i drugova radi naplate radničkog
duga za kaldrmisanje prokopa u Ćurčića brijegu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1250
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u predmetu
Nurije Tanderovića i njegove molbe da popravi kuću u
Ćemaluši ul. 32; pismo: latinica, jezik: BHS
149
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1251
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi
Daniela A. Saloma da mu se dozvoli izvoz
koža u Brod; no, zbog nedavne goveđe kuge
zapovjedništvo ne dozvoljava uvoz koža te se
udovoljiti ne može; pismo: latinica, jezik: BHS
1252
Ravnateljstvo redarstva (Polizei Direktion) – GP-u:
javlje se da je Ligolt Pollak otputovao u Tuzlu; pismo:
gotica, jezik: njemački
1253
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH – GP-u: da
se Michaelu Stakoru da jedan konj za put (za nošenje
prtljage) u Mostar; pismo: gotica, jezik: njemački
1254
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Milan Vukanović
(putuje trgovine radi u Rogaticu i druge dijelove
Bosne)1255Dopis u vezi molbe Avdage Brkića, da mu
se utvrdi šteta na kući koju su načinili vojnici prilikom
ukonačavanja
1256 -28. 2.
Dopis Gradskom građevinskom uredu u vezi s
građevinskom molbom Jansolinskog? Venijanija?
(nečitko), upit da li je molitelj predao nacrt; pismo:
latinica, jezik: BHS
1257
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi molbe Ante
D. Boškovića da mu se izda dozvola za krčmarski i
sitničarski obrt u vlastitoj baraci na gradskom zamljištu
kod Carine, uzeto na zakup; traži da mu se izda obrtnica
pošto ju je Ravnateljstvo redarstva izgubilo inače neće
plaćati najam; pismo: latinica jezik: BHS
1258
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi nalaženja stana
za direktora Vojne pošte Slania; pismo: gotica, jezik:
njemački
150
molbe
suhih
Vojno
molbi
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1259
Fuhrwesens Inspektion (Vozarska inspekcija) – Platz
Commando – GP-u: dopis u vezi smještaja 11. Tragthier
Escadrona (zaprežni- vučni eskadron); pismo: gotica,
jezik: njemački
1260
Gradsko otpravništvo: dopis, potvrda o davanju oglasa
(ne piše sadržaj oglasa); pismo: latinica, jezik: BHS
1261
Gradsko poglavarstvo grada Zagreba – GP-u (za Gradski
ukonakarski ured): u vezi dopisa pod br. 780 tj. upita
GP-a; šalje se postupak ukonačenje vojnika i drugih
u Zagrebu (trajno ukonačenje, prolazno ukonačenje,
ugovori, formulari za ispunjavanje i dr.); pismo: latinica,
jezik: BHS
1262-29. 2.
Pravoslavna općina predaje račun u vezi s pokopom
četvorice siromašnih (ubogih / siromaha) u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
1263
Osobno jamstvo; jemac: Ziver Efendia, putnik: Jakov
Levi (putuje u Bihać); pismo: latinica, jezik: BHS
1264
Potvrda GP-a da je predmet Odbora za dodjelu milodara
proslijeđen na dalje uredovanje (ne stoji o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
1265
Odluka na molbu Riste Maksimovića, muktara
Čekrekči- Muslihudui mahale, da ga na tom mjestu
zamjeni Jakov Stanišić
1266
Platz Commando – GP-u: dopis koji se odnosi na spis
broj 1248; obavještava se GP da će se smještaj Garnizona
u Castellu (Kastel ili Vratnik) obaviti početkom marta /
ožujka mjeseca, te se GP moli da za tu priliku pronađe 9
kuća za potrebe smještaja i ukonačenja vojnika; pismo:
gotica, jezik: njemački
151
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1267
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Abdaga Hadžić (putuje radi pregledanja čifluka u
Gacko); pismo: latinica, jezik: BHS
1268
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Kulić, putnik: Hasan
Džulić (putuje trgovine radi u Kladanj); pismo: latinica,
jezik: BHS
1269
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Prelo, putnik:
Sulejman Zagorica (putuje po BiH); pismo: latinica,
jezik: BHS
1270
Gradski konakarski ured – GP-u: doznaka za satnika
N. Türkheima, u vezi njegovog ukonačenja u stan Petra
Andžića u ul. Mjedenica 33; pismo: latinica, jezik: BHS
1271
Gradski konakarski ured – GP-u: negativan odgovor
GP-a na molbu (ime podnosioca molbe nije navedeno)
da dobije veći stan; pismo: latinica, jezik: BHS
1272
Gradski konakarski ured – GP-u: ne može se udovoljiti
molbi Mehmed ef. Zubovića jer nije naznačio ime ulice
i broj kuće; pismo: latinica, jezik: BHS
1273
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi plaćanja
kaldrmedžija Pere Gašića, Ante Burmuše i Pere Doke,
za popravljenje kanala u ulici Kračule, u kući Jakoba
Sabataja; pismo: latinica, jezik: BHS
1274
Gradski konakarski ured – GP-u: doznačnica za viteza
pl. Soicera ?, dat će mu se na raspolaganje stan u ulici
Ćumurija 5, vlasnika Riste Mlinarevića
1275
Općinsko poglavarstvo u Slatini – GP-u: molba da se
Jeleni Strauss, sobarici u civilnoj bolnici u Sarajevu, izda
putni list (putnica); pismo: latinica, jezik: BHS
152
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1276
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi molbe za
građevinsku dozvolu trgovca Daniela Steinera (popravke
na svojoj kući) u ulici Terezija 60; pismo: latinica, jezik:
BHS
1277
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi molbe
Jovana Popovića za vađenje cigle na zemljištu koje je uzeo
pod zakup od Alije Uruzovića i Abdije Mujezinovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
1278
Osobno jamstvo; jemac: Salih ef. Smajlhodžić, putnik:
Ibrahim Hromić (putuje radi posjete rođaka u Ljubinje);
pismo: latinica, jezik: BHS
1279
I konkurs / natječaj GP-a za mjesto gradskog fizika
(blagajnika), gradskog mjernika, gradskog živinara;
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
1279 II
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odluke o imenovanju
Tome Krencisa za mjesto gradskog tajnika, Todora
Gjurkovića za naporučnika računovodstva i poreznim
protustavnikom (poslove preuzima od računskog
oficijala Bertića), Vejsila Svrzu za privremenog gradskog
poreznika, Mirka Gjurkovića za privremenog tržnog
nadzornika dnevnica; molbe koje su odbijene: Dr. Josip
Koetschet, Hrušid Terešinski, Ali Riza Kreševljaković,
Martin Kolarić; pismo: latinica, jezik: BHS
1280-1. 3.
Osobno jamstvo; jemac: mesar Isak Baroh, putnik: Jako
Baroh (trgovine radi putuje u Mostar)
1281
Zapisnik GP-a u vezi novih imenovanja gradskih
dužnosnika od strane Zemaljske vlade (odnosi se na spis
br. 1279); pismo: latinica, jezik: BHS
153
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1282
Zapisnik GP-a u vezi novog imenovanja konakara
Viktora Wilta; pismo: latinica, jezik: BHS
1284
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Karačić, putnik:
Abdija Karačić (putuje trgovine radi u Travnik); pismo:
latinica, jezik: BHS
1285
Osobno jamstvo: jemac: ?, putnik: Risto Vasiljević;
pismo: latinica, jezik: BHS
1287
Dopis da se građevinska molba Muhameda
Ahmetaševića, upućena GP-u, proslijedi Gradskom
građevinskom uredu; pismo: latinica, jezik: BHS
1288
Osobno jamstvo; jemac: Mordohaj Altarac, putnik:
Avram Papo (putuje u Tuzlu); pismo: latinica, jezik:
BHS
1289
Dopis u vezi tužbe Maksima Babića, zakupnika
kantarine, protiv Daniela Barucha radi naplate svote od
120 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
1290
Osobno jamstvo; jemac: I. S. Finci, putnik: Mojsije H.
Finci (putuje u Srbiju); pismo: latinica, jezik: BHS
1291
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Radića za
dozvolu sitničarskog obrta u ul. Filipovića trg 3; pismo:
latinica, jezik: BHS
1292
Gradsko poglavarstvo u Zenici – GP-u: oglas dražbe
u vezi s gradnjom gradskog ureda i gradske učione u
Zenici; pismo: latinica, jezik: BHS
1293
Nadzornik carine i finansijske straže – GP-u: molba da
mu se za službeni put u Rogaticu dopremi jedan jahaći,
osedlani konj u ul. Ferhadija 95 ; pismo: latinica, jezik:
BHS
154
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1294
Kotarski sud (kao gruntovna oblast) u Bakru – GPu: dopis- da se preda odluka Vinku Vrinjaninu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1295
Predsjedništvo Okružnog suda u Sarajevu (Kreisgericht
Presidium) – GP-u: dopis u vezi povratka računa
tj. isplate dimnjačara Laslava Achsa; pismo: goticalatinica, jezik: njemački- BHS
1296
Dopis GP-a u vezi regulisanja isplate najamnine Hafiza
za Husejina Kaukčića u čijoj kući se u ul. Kadribegova
7 nalazi Katastralno ravnateljstvo; pismo latinica, jezik:
BHS
1297
Građevinski ured GP-a – GP-u: da se obavijesti Salih
Trebinjac da se ne može udovoljiti njegovoj molbi za
dozvolu gradnje dućana dok građevinska komisija ne
donese uredbe za dijelove grada koji su nastradali od
požara; pismo: latinica, jezik: BHS
1298
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: molba da se napravi
izvješće po pitanju razjašnjenja u vezi zahtijeva Ćazim ef.
(Kiazim ef.) za odštetu oduzetih mu 380 oka kukuruza,
koju je on uputio Mjesnom zapovjedništvu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1300
Osobno jamstvo; jemac: Hajim Altarac, putnik: Jakov
Levi (putuje za Trst); pismo: latinica, jezik: BHS
1303-2. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Vasiljević, putnik: Jovo
Vasiljević (putuje za Pljevlje); pismo: latinica, jezik:
BHS
1304
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarović, putnik:
Vukan ? (putuje trgovine radi u Srbiju); pismo: latinica,
jezik: BHS
155
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1305
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Berber, putnik: Salih
Tico (putuje trgovine radi u Tuzlu); pismo: latinica,
jezik: BHS
1306
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi smještaja
Garnizona u Kastelu, tj. korištenje kuća za ukonačenje
vojnika; kuća muktara Ibrahimage Jamakovića i Abdage
Brkića; pismo: gotica, jezik: njemački
1307
Osobno jamstvo; jemac: Alijaga Musakadić, putnik:
Pero Veljković (putuje u D. Tuzlu gdje mu je zanatska
radnja); pismo: latinica, jezik: BHS
1308
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Kanchi (“čauš
Izrailski”), putnik: Avram S. Kasato (putuje za
“Kastaria”?); pismo: latinica, jezik: BHS
1309
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Hermann Becker iz Reichstadta
1312
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Mara Janjić iz Banjaluke
1313
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Ljudevit Hofbauer
1314
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Mustafa Keketović
1315
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Burek Mušan
1316
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Hatima (Fatima?) Numanović
1317
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Josef Hammerle iz Tirola
156
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1318 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Ubošk zaklade – Pavao Ripper iz Pseva
1319
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Pero Veljković iz Beograda
1320
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Leopold Vogl iz Weisskirchena
1321
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Josef Klein iz Bišarka
1322
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Risto Mlinarević
1323
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Vuko Ždrale iz Kiseva
1324
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – David ? iz Černovića?
1325
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Alois Sapper iz Beča
1326
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Adem (Mirnjaković?)
1327
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade – Josip Ginter (Joseph Günter) iz
Pšelam?
1328
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josefa Marguliesa
iz Uscreszkog (Galicija) za dozvolu prodaje zobi i sijena
1329
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mate Udiljaka,
koji stanuje u Tabacima 23, za dozvolu krčmarskog
obrta u ulici Hiseta 6
157
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1330
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Simona Dilbera
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Ćurčiluk 4
1331
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ivana Ružića iz
Slobinja za dozvolu kovačkog obrta u ul. Kod mitnice 9
1332
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vase Gjorgjevića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Vrbanja 53
1333
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miće Obućine
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Žabljak 4
1334
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mare Obučinović
iz Travnika za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Hisetska
carina 5
1335
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mate Andrića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Konjina 4
1336
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franza Mareta
iz Krakova za dozvolu bavljenja tesarskim obrtom u ul.
Oprkanj 1
1337
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Šabana
Hasanovića, stanujućeg u ul. Hrvatin, za dozvolu
bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Bentbaša 10
1338
GP – Okružna oblast u Sarajevu : dopis koji se odnosi
na spis br. 943 i daje se na dalje uredovanje; pismo:
latinica, jezik: BHS
1339
Ravnateljstvo redarstva saopćava da je Josip Furlan svoju
sitničarsku radnju premjestio iz ul. Mejdan 26 u kuću
Mejdan 29; pismo: latinica, jezik: BHS
1340
Ravnateljstvo redarstva saopćava da je fotograf Hucko?
Abt svoju tvrtku preimenovao u “Abt & Schödler”,
pošto je primio Schödlera kao poslovnog ortaka u svoj
posao; pismo: latinica, jezik: BHS
158
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1341
Ravnateljstvo redarstva saopćava da je Alfons Koss
napustio svoje skladište sapuna u dućanu krojačice Roze
Denk a u kući N. Besarovića u ul. Franje Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
1342
Gradski porezni ured – GP-u: odluka na molbu Pere
Petrović Šarića za imenovanje za “ovrhovoditeljom”
službe defterdara što se toplo preporučuje od strane
ovog Poreznog ureda; molbi nije udovoljeno; pismo:
latinica, jezik: BHS
1343
Gradski porezni ured – GP-u – Zemaljska vlada za BiH:
dopis- iskaz o uplati poreznih dužnosti od 15. do 29.
veljače 1880. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
1344
Zapisnik GP-a sastavljen povodom odluke u predmetu
Vase Hadži Ristića protiv Daneta Usčuplije radi
izvođenja građevinskih radova na zemljištu tužitelja;
pismo: latinica, jezik: BHS
1346
Gradski tajnik moli Ravnateljstvo redarstva da zabrani
sušenje kože u Tereziji ul. 47 zbog neprijatnog mirisa
koji se širi; pismo: latinica, jezik: BHS
1347
Žandarmerijska komanda za BiH – GP-u – Gradska
blagajna: novčano potraživanje za mjesec ožujak; nalog
Blagajni da Zemaljskom oružničkom zapovjedništvu
isplati 890 forinti; pismo: gotica- latinica, jezik:
njemački- BHS
1348
Nalog Gradskoj blagajni da tvrtki “Müller &
Breslauer”povrati jamčevinu pošto su udovoljili
uvijetima; pismo: latinica jezik: BHS
159
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1350-3. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Spasoje Janković, putnik:
Nikola Petrović (zbog posla mora da se odseli sa
familijom iz Sarajeva); pismo: latinica; jezik: BHS
1351
Osobno jamstvo; jemac: Pero Zmajević, putnik: sluga
Mustajbega Kadribegovića Ahmet Hadžić
1352
Podžupanija u Lugošu – GP-u – Gradski porezni ured:
da se naplati porezni zaostatak od Rosalije Koesler i
napravi izvještaj o tome; pismo: latinica, jezik: BHSmađarski
1353
GP- Platz Commando: da se pozovu aktivno služeći
časnici GP- Općinski ured u Velikoj Kopanici kod
Vinkovaca: dopis izvješće da se časnici nisu mogli
pronaći; pismo: gotica- latinica jezik: njemački- BHS
1354
Jozef Lorenc, dimnjačar općinske službe u podžupaniji
rumskoj u Srijemu, moli da mu se odgovori na njegovu
molbu i povrate papiri koje je poslao za natječaj za
mjesto gradskog dimnjačara u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
1356
Gradska straža – GP-u: izvješće o svijetljenju gradskih
fenjera i o jednom ukopu osam godina starog Mule
Memića; pismo: latinica, jezik: BHS
1358
Vaso Kuljević podnosi račun za paljenje lampi u mjesecu
veljače; pismo: latinica, jezik: BHS
1360
Odluka na molbu Marka Zelenovića da smije graditi
pekaru u ulici Koševo 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1361
Odluka na molbu Smaje Čamića da može izršiti
popravke na svojoj kući u Hisetima 12; pismo: latinica,
jezik: BHS
160
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1362
Odluka na molbu Mula Čimpe da može sagraditi sobu
u ul. Mufti Sulejman mahala; pismo: latinica, jezik:
BHS
1363
GP – Gradski građevinski ured: daje se dopis na dalje
uredovanje a u vezi molbe Pere Popovića za gradnju
skladišta drva i pranja haljina, čemu se protive njegovi
susjedi; pismo: latinica, jezik: BHS
1364
Odluka na molbu Omera Begića da može sagraditi
kućicu u svojoj avliji u Berkuša mahali 13; pismo:
latinica, jezik: BHS
1365
Odluka na molbu Riste Karkelja da ne može dobiti
građevinsku dozvolu zbog toga što važi odredba
Građevinskog povjerenstva da se na požarom nastradalim
dijelovima grada još ne smiju dijeliti građevinske
dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
1368 -4. 3.
Gradski mjernik Huršida Terezinski podnosi račun u
vezi čišćenja ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
1370
GP – Velečasni fra Andrija Buzuk, katolički župnik:
dopis u vezi obračuna stanarine za rimokatoličku župu
sa Ibrahimom Sudjukovićem; pismo: latinica, jezik:
BHS
1371
GP – Gradskom konak uredu i Platz Commando: dopis
u kojem se javlja da je Wilhem Pinkas, ravnatelj brzojava
u BiH, iznajmio kuću od Jove Nikolića u ul. Bendbaša
5; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
1372
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Bakalović, putnik:
Mehmedaga Delalić (putuje trgovine radi u Livno)
161
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1374
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: da
se preda odluka Mustajbegu Čengiću (ne piše koja
odluka); pismo: latinica, jezik: BHS
1375
Travnički maltar Agan Babić javlja da fijakerista Digalo
nije htio naplatiti maltarinu te je brzo odjahao tako da
ga nisu mogli uhvatiti; pismo: latinica, jezik: BHS
1376
GP – Gradskom otpravništvu i Konzulatu za Bosnu
u Sarajevu: da se dan ranije svako prije kupovine ili
prodaje konja prijavi zakupniku beije Akifu Biseroviću;
pismo: latinica, jezik: BHS
1377
Dopis – odluka da se molbi Hasana Maše, upućenoj
Mjesnoj komandi, ne može udovoljiti jer je njegova
kuća u dobrom stanju; pismo: latinica, jezik: BHS
1378
Prijedlog gradskog pisara Martina Rakoša za imenovanje
Mirka Gjurkovića za tržnog nadzornika i rješenje GP-a
za imenovanje istog i obavezu da svake srijede radi
mjerenja desetine popisuje tržne cijene; pismo: latinica,
jezik: BHS
1380
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi oštećenja
kaldrme u Talirevića ulici i rješavanja istog; pismo:
latinica, jezik: BHS
1381
Odluka na molbu Moriza Schöna; molbi se ne može
udovoljiti jer je upitno zemljište u vlasništvu Mulage
Mehrenovića a ne gradske općine; pismo: latinica, jezik:
BHS
1382
Molba za građevinsku dozvolu gradnje kuće na
Vojarnom trgu (Kaserneplatz) 14 od strane Ali ef.
Muvekita; pismo: gotica – latinica, jezik: njemačkiBHS
162
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1383
Molba Mordohaja Camposa u vezi spora kojeg vodi oko
vlasništva zemljišta sa Sadikom Danonom u Ferhadija
ul.; pismo: latinica, jezik: BHS
1384 -5. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Kohen, putnik: Juda
Kon (putuje u Austrijski Brod /Slavonski Brod)
1385
Osobno jamstvo; jemac: Selman ef. Arnautović, putnik:
Ahmed Arnautović (želi putovati u Istanbul / Carigrad)
1386
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Ahmetašević, putnik:
Hadžija Ahmetašević i njegov sluga Mehmed (putuju
trgovine radi u Hercegovinu)
1387
Gradski porezni ured – GP-u: izvješće o tome da se nije
uradila plijenidba kod Riste Gjurića iz razloga jer isti ne
posjeduje nikakvu pokretnu imovinu; pismo latinica,
jezik: BHS
1391
GP – gradskom mjerniku Hrušidu Terezijskom: dopis u
vezi vodovoda u Vojnom dječakom zavodu; dostavnica
za Johanna Böse (odluka ?); pismo: latinica, jezik: BHS
1392
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa br.
1055; daje se potvrda o plaćenoj stanarini za mjesec
ožujak 1879.g. Fazlipaše na Ilidži; pismo: latinica, jezik:
BHS
1394
Gradski građevinski ured – GP-u: predračun i prijedlozi
u vezi popravke Skenderpašinog mosta; pismo: latinica,
jezik: BHS
1395
Gradski građevinski ured – GP-u: predmet- zapisnik
očevida u vezi zemljišta između kuća Paola Padjena;
pismo: latinica, jezik: BHS
163
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1396
Gradski građevinski ured – GP-u: odgovor na molbu
Sadika Šabanovića da mu se ne može, mjestu kojem
je tražio, dati dozvola da izgradi dućan (blizu Latinske
ćuprije- prostor koji je nastradao požarom); pismo:
latinica, jezik: BHS
1397
GP- Gradskom poreznom uredu u svrhu odmjerenja
poreza: Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gjuri
Maksimoviću za bavljanjem krčmarskim obrtom u ul.
Franje Josipa 1; pismo: latinica, jezik: BHS
1398
GP- Gradskom poreznom uredu u svrhu odmjerenja
poreza: Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola
Elisabeti Palenkaš za bavljanjem krčmarskim obrtom u
ul. Ćemaluša 32; pismo: latinica, jezik: BHS
1399
GP- Gradskom poreznom uredu u svrhu odmjerenja
poreza: Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Filipu
Goldsteinu za bavljanjem staklarskim obrtom u ul.
Terezija 51; pismo: latinica, jezik: BHS
1402
GP – Gradskom poreznom uredu i Ravnateljstvu
redarstva: izvješćuje se da je Lazar Tuleman napustio
krčmarski obrt u ul. Franje Josipa 57; pismo: latinica,
jezik: BHS
1404
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa br.
1037 (koji se nalazi u ovom spisu); dopis po pitanju
kuće Nezira ef. Zildžića u ul. Džami Atik (Atik džamije?)
10 a ne 16 kako je navedeno u spisu br. 1037; u toj
kući je smještena pisarnica i računovodstvo Zemaljskog
oružništva; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS –
njemački
164
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1405
Mjesni sud za općinu Novi – GP-u: da se uruči pozivnica
Mati Dobriću Grginu; odgovor GP-a da je isti odselio u
svoju kuću u Novi i nije više u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
1406
GP – Gradskoj blagajni i upravi “Presse” iz Beča:dopis u
vezi troškova (28 forinti); ispravka pogrešno zaračunatih
troškova; pismo: gotica- latinica, jezik: njemački – BHS
1409
Gradski konakarski ured – GP-u: u vezi spisa pod br.
1127 (koji se nalazi u ovom spisu- dopis u vezi molbe
Unče Jovanovića za iskonačenje časnika iz njegove kuće
u ul. Terezija 74); daje se na znanje da će Konakarski
ured pregledati kuću gore navedene osobe i napraviti
zapisnik
1410
Gradski konakarski ured – GP-u: traži se da se hitni
nalozi odmah dostavljaju ovom uredu a u vezi rješenja
spisa- dopisa br. 1104, doznaka za poreznika Feliksa
Zimića, da mu se daju dva konja za put u Foču; pismo:
latinica, jezik: BHS
1411
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dostavljaju molbe
Vuke Cvijića, Pasije? Čauša i Hadži Mehmeda Altarca,
gradskih poslužitelja (podvornika)
1412
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se stavi oglas Vojnopoštarskog ravnateljstva (ne piše o čemu je oglas); pismo:
latinica, jezik: BHS
1413
Oglas GP-a povodom zabrane sahranjivanja umrlih
na grobljima u gradu a u vezi dopisa Gradske straže o
jednom takvom ukopu na groblju Vrbanjuša; pismo:
latinica, jezik: BHS
165
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1414
GP – Gradskoj blagajni i Gradskom graditelju
Flambachu: doznaka graditelju Zemaljske vlade
Vjekoslavu Lahodi za novčanu naknadu za obavljeno
nivelisanje korita Miljacke; pismo: latinica, jezik: BHS
1415-6. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedbeg Glodjo, putnik:
Abdul Korić (kao sluga Abdibega Glodje putuje u
Livno); pismo: latinica, jezik: BHS
1416
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil Mujkan Hadžić, putnik:
Ibrahim Kulaglić (putuje u tuzlanski okrug); pismo:
latinica, jezik: BHS
1417
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Užičanin, putnik:
Husein Ramić (putuje u Čajniče); pismo: latinica, jezik:
BHS
1418
Abdulah Čatić podnosi račun za nadničare koji su radili
na kopanju jama za sadnju drveća; pismo: latinica, jezik:
BHS
1419
Isak Levi podnosi račun za drva upotrebljena u gradnji
kanala u Konak ul.; pismo: latinica, jezik: BHS
1420
Koese Danon podnosi račun za kupljenu kanapu i
fotelju; pismo latinica, jezik: BHS
1421
Molba (ne piše sadržaj i od koga je) proslijeđena na dalje
uredovanje gradonačelniku Mustafa-begu Fadil Pašiću,
predsjedniku Odbora za dodjelu milostinje; pismo:
latinica, jezik: BHS
1423
Odluka na molbu Jove R. Jovanovića, da mu se
dozvoljava da preduzme građevinske radnje na objektu;
pismo: latinica
166
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1424
Građevinski ured GP-a – GP-u: izvješće napravljeno
(uslijed usmenog naloga) povodom izlaska na teren
gradskog vijećnika Makse Despića i gradskog arhitekte
Vjekoslava Flambacha; izvršivši uvid u dijelu grada
koji je nastradao požarom uočili su da Pamucin Diego
kod Ćumurija ćuprije gradi objekat bez dovole. Risto
Krsmanović u ul. Ćumurija također poduzima poslove
koje nisu predviđene kao privremeno pokrivanje
magaze,kod istog su radili Ilija Šljivo, Petar Marić, Lazar
Krsmanović i Ante Zeko. Risto Hadži Kosta također u
ul. Ćumurija gradi zid bez dozvole. Stjepan (Stipan)
Pupić u istoj ulici je sagradio bez dozvole neke sobe.
Isak Knezović u ul. Franje Josipa 71 gradi također bez
dozvole kao i Jovo Jovanović i Mišo Šimić u istoj ulici;
pismo: latinica, jezik: BHS
1425
Okružni sud – GP-u: dostavlja se svjedodžba o
građanskom vladanju i ponašanju (prijava o ne/
kažnjavanju) Mitra Čabića; pismo: gotica, jezik:
njemački
1426
Povjerenstvo za obavljanje poslova Vladinog povjerenika
dostavlja račun za popravke obavljene u pisarnici
Katastralnog ureda; pismo: latinica, jezik: BHS
1427
Militär Verpflegs Magacin – GP-u: oglas- u svrhu
osiguranja potrebština za meso, mast i maslo za okrug
Banjaluka, kotar Bihać, održat će se rasprava; pismo:
gotica- latinica, jezik: njemački- BHS
1428
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: okružnica -uredba
(Circularverordnung): oglas (ne stoji o čemu); pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS- njemački
167
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1430
Stolni sud u Ung. (Ungarnischen) Altenburgu – GP-u:
molba da se pronađe Moritz Brandstein koji je navodno
boravio u bolnici (“Stiftungspital”) u Sarajevu i poslije
čega mu se izgubio trag. Da se provjeri da li je umro
ili je kod rodbine u Rogatici; u tu svrhu da se pozove
na ročište urar Alois Brandstein; pismo: gotica, jezik:
njemački
1431
Općinski ured Dorneg – GP-u: da se predaju radne
knjižice radnicima- drvodeljama iz Dornega, koji
trenutno rade u Sarajevu; pismo: gotica- latinica, jezik:
njemački- BHS
1433
GP – Gradskoj blagajni, Ivanu Bardanu i Marianu
Galiću: nalog da se isplate za obavljen posao čišćenja
sokaka od blata Ivan (Johann) Bardan i Marian Galić;
pismo: latinica, jezik: BHS
1434- 7. 3. Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Osman Bulić (putuje u Livno); pismo: latinica, jezik:
BHS
1436
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Laze Šakote,
nastanjen u ul. Potoci 3, za dozvolu krčmarskog obrta u
ul. Abdesthana 22; pismo: latinica, jezik: BHS
1437
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Tomića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Ćemaluša 96; pismo:
latinica, jezik:BHS
1438
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime
Damjanovića za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Piruša
26; pismo: latinica, jezik: BHS
168
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1439
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Koste Jeftića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Imaret 7; pismo:
latinica, jezik: BHS
1440
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Muhameda
Hasana Begovića, nastanjen u ul. Provar 26, za dozvolu
kafanarskog obrta u ul. D. Hiseta 2; pismo: latinica,
jezik: BHS
1441
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vinka
Vrignanina, iz Rijeke, za dozvolu krčmarskog obrta u
ul. Bakal 52; pismo: latinica, jezik: BHS
1442
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ludoviku
Hofbauera za bavljenje sitničarskim obrtom u Carevoj
4; pismo: latinica, jezik: BHS
1443
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopolda Vogla
za bavljenje muhardžinskim obrtom u ul. Franje Josipa
20; pismo: latinica, jezik: BHS
1444
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mesilanu
Brandasu za bavljenje pekarskim obrtom u ul. Ferhadija
33; pismo: latinica, jezik: BHS
1445
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adolfu Weigu
za bavljenje sitničarskim obrtom u ul. Latinluk 5;
pismo: latinica, jezik: BHS
1446
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Becku
Königsbergu za bavljenje prodajom knjiga u ul. Franje
Josipa 84; pismo: latinica, jezik: BHS
1447
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stefanu
Boroviću za bavljenje kafanarskim obrtom u Novoj 2;
pismo: latinica, jezik: BHS
169
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1448
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuelu
Freundu za bavljenje sitničarskim obrtom u Carevoj ul.
54; pismo: latinica, jezik: BHS
1449
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eminu Ćajiću
za bavljenje kafanarskim obrtom u Abadžiluk ul.;
pismo: latinica, jezik: BHS
1450
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Šhahtiću i
Popoviću za bavljenje sitničarskim obrtom u Carevoj
ul.10; pismo: latinica, jezik: BHS
1451
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johannu
Mittelu za bavljenje kovačkim obrtom u ul. D. Hiseta;
pismo: latinica, jezik: BHS
1452
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuelu
Lorenzu za bavljenje stolarskim obrtom u ulici Konak
34 ; pismo: latinica, jezik: BHS
1453
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adolfu
Redlichu za bavljenje stolarskim obrtom u ul. Konak 9;
pismo: latinica, jezik: BHS
1454
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bariši Bariću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Bistrik 75; pismo:
latinica, jezik: BHS
1455
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Isaku Danonu
za bavljenje kolarskim obrtom u ul. Franje Josipa 16;
pismo: latinica, jezik: BHS
1456
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Vuksiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Muslihudži 15;
pismo: latinica, jezik: BHS
170
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1457
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mari Milić za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Carina; pismo:
latinica, jezik: BHS
1458
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aliji Aćeriji za
bavljenje kafanarskim obrtom u ul. D. Hiseta; pismo:
latinica, jezik: BHS
1459
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Janjaću Kostiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Franje Josipa;
pismo: latinica, jezik: BHS
1460
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu
Marguiliesu za bavljenje prodaje sjena i zobi u ul. Barake
2; pismo: latinica, jezik: BHS
1461
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Marku Böhmu
za bavljenje prodaje odijela u ul. Franje Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
1462
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Antonu Zimu
za bavljenje slaninarskim obrtom u Carevoj ul. 21;
pismo: latinica, jezik: BHS
1463
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Rosi Dank za
bavljenje ženskim krojačkim obrtom u ul. Franje Josipa
73; pismo: latinica, jezik: BHS
1464
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Dominiku
Gajarsi za bavljenjem stolarskim obrtom u ul. Hiseta
27; pismo: latinica, jezik: BHS
1465
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Koki Gjuričiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u Kračulama 18;
pismo: latinica, jezik: BHS
171
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1466
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adolfu Kohnu
za bavljenje bravarskim obrtom u ul. Terezija 87; pismo
Moše Levia GP-u da je radi dužnog poreza kod Adolfa
Koena zaplijenio jednu čeličnu šipku; pismo: latinica,
jezik: BHS
1467
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Avanzu Rippi
za bavljenje staklarskim obrtom u Latinluku; pismo:
latinica, jezik: BHS
1468
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Vidakoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Sagrdžije 20;
pismo: latinica, jezik: BHS
1469
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Antonu Adamu
za bavljenje bravarskim obrtom u ulici Terezija; pismo:
latinica, jezik: BHS
1470
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu Pollinu
za bavljenje kovačkim obrtom u ulici Careva 2; pismo:
latinica, jezik: BHS
1471
Okružni sud – GP-u: da se GP očituje po pitanju cijena
drva u gradu Sarajevu a u vezi uredbe Zemaljske vlade
za BiH da se uradi i pošalje certifikat za cijenu prodaje
drva; pismo: gotica, jezik: njemački
1472
Vladin povjerenik za grad Sarajevo – GP-u: nalog da
se što prije iskonače časnici iz kuće Kestendžića u ul.
Tubegovića 1 jer je ta kuća već ranije iznajmljena i time
pružena prilika da se djeci Kestendžića neki dohodak od
te kuće osigura; pismo: latinica, jezik: BHS
1473
Građevinski ured GP-a – GP-u: izvješće napravljeno
(uslijed usmenog naloga) povodom izlaska na teren
gradskog vijećnika Makse Despića i gradskog arhitekte
172
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Vjekoslava Flambacha; izvršivši uvid izvješćuju: da
se kod Jove Jovanovića i dalje, bez obzira na zabranu,
obavljaju radovi (radnici kojima je oduzet alat: Gjorgje
Markičević, Vlaško Bogdanović i Risto Tuševljak); da
je Niko Besarović započeo gradnju zida i da je Aleksa
Šarić završio sa svojim poslovima gradnje u ul. Latinluk;
pismo: latinica, jezik: BHS
1474
Građevinski ured GP-a – GP-u: dopis u vezi spisa br.
1344 da se obavijesti molitelj da pričeka da po novom
planu (predviđen za dijelove grada stradalim od požara)
gradi objekat; pismo: latinica, jezik: BHS
1475
Građevinski ured GP-a – GP-u: dopis u vezi spisa br.
37, 48, 367, 867, 1108, 1113, 1128, 1229 (molbe
za građevinske dozvole u dijelu grada nastradalim od
požara) dostavljene od strane Zemaljske vlade pod jedan
spis pod brojem 942 i od strane Komisije za gradnju
požarom nastradalog dijela grada Zemaljske vlade
BiH pod brojem 2695/ I; odluka za molbu Sulejmana
Ablakovića (1108); nalog GP-a da Građevinski ured
napravi izvješće po pitanju spomenutih molbi za
izdavanje privremenih građevinskih dozvola; pismo:
latinica, jezik: BHS
1476
Militär Verpflegs Magacin – GP-u: oglas o održavanju
rasprave u vezi osiguranja potreba za drva, masti i masla
u bihaćkom kotaru; pismo: gotica – latinica, jezik:
njemački – BHS
1477
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Hajim Danon, putnik:
Jakob Kabiljo; pismo: latinica, jezik: BHS
1478
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis na molbu trgovaca
Petra Petrovića, Gligorija Jeftanovića, Pere Kraljevića,
173
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Jove Savića, Riste Besarovića, Mujage Komadine, Hafiza
Draže?, D. Orlovića i A. M. Borisavljevića upućenoj M.
Lt. Hermanna barona Dahlena. U molbi se traži da se
prigodom rasprava u svrhu opskrbljivanja vojske u BiH
i Polimlju (Sandžaku) prispjele ponude javno pročitaju
i da se daju imena dostavljača /ponuđača cijena. GP-u
se nalaže da jednog od navedenih molitelja obavijesti da
u skladu sa odredbama Državnog ratnog ministarstva
nisu dužni obznaniti imena ponuđača najjeftinijih
cijena; pismo: latinica, jezik: BHS
1479
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odluka da se štabski
liječnik Anton Hein iz sadašnjeg stana u kući Isaka
Sumbulovića premjesti u drugi, prikladniji stan; pismo:
latinica, jezik: BHS
1482
Osobno jamstvo; jemac: Petar Ambrozić, putnik: Ivo
Ambrozić
1485
GP – Kotarskoj oblasti u Orašju i Kotarskoj oblasti
u Tuzli: dopis u vezi Mande Perkić (ne piše šta je u
pitanju); pismo: latinica, jezik: BHS
1486
Potvrda da Porezni ured u Petrovaradinu dostavlja GP-u
gotovinu za Vidmana; pismo: latinica, jezik: BHS
1487
Dostavnica sa odlukom za Maksu Babića, zakupnika
potrošarine
1488
Molba Rifata Seidefendića da da mu se dozvoli da stupi
kao pripravnik u pisarnicu GP-a; pismo: latinica, jezik:
BHS
1489
Telegram iz Mađarske (tekst na njemačkom jeziku)
upućen GP-u tj. dimnjačaru Leopoldu Achsu, cijena
mjesečnog honorara (ponuda u Mađarskoj), koju je
174
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
isti prihvatio i samim tim napustio mjesto gradskog
dimnjačara; pismo: latinica, jezik: BHS
1490 - 8. 3. Osobno jamstvo jemac: Kosta Janković, putnik: ?
Atanasković
1491
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Hadžiavdić, putnik:
Ibrahim Muharemović (putuje sa slugom Hasanom
Taletovićem trgovine radi u Vlasenicu i Novu Kasabu)
1492
Molba Marka Strnića da mu se dozvoli u svojoj kući u
ulici Terezija 70 da završi započeti posao oko uređenja
sobe; pismo: latinica, jezik: BHS
1493
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi odluke
za naplatu duga (pritaje novca) od strane Mustafe
Komadine, liferanta mesa za vojnike i zakupnika gradske
potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
1498
Građevinski ured GP-a – GP-u: da se pošalje komisija
na uvid kod kuće Muvelika? Aliefendije na Vojničkom
trgu 14 radi gradnje potpornog zida; pismo: latinica,
jezik: BHS
1500
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1131 (u vezi iskonačenja vojnika 3. eskadrona, 3.
konjičke pukovnije iz kuće Fatime Šerifović u Isevića
ul. 7); naredba da se nađe prikladna kuća za smještaj
vojnika; pismo: latinica, jezik: BHS
175
G r a d s k o
176
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 13 spisi: 1501 – 2000 8. 3. – 29. 3.
Signatura dokumenta
Sadržaj
1501 -8. 3.
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće GP-a u vezi s
naredbom Zemaljske vlade (a na molbu Ahmeda Hasana
Kajmaka i njegovih drugova) da se Baščaršijska džamija
isprazni. Moli se Vlada da se naredi jedinici tj. zapovjedništvu
da iseli iz džamije i da se toj jedinici nađe odgovarajuća kuća.
Da bi se potom mogli obavijestiti molitelji da im se džamija
stavlja na raspolaganje; pismo: latinica, jezik: BHS
1502 - 8. 3.
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1100 (Zemaljska vlada za BiH – GP-u: u vezi
iskonačenja vojnika iz kuće Riste Gjurića Mostarca, koja
služi kao vozarska škola za 30 vojnika); da se obavijesti
Mjesno zapovjedništvo o ispražnjenju kuće i stavljanje iste
na raspolaganje njenom vlasniku; pismo: latinica, jezik:
BHS
177
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1503
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi s iseljenjem
bataljunskog zapovjedništva iz kuće Uzeira i Vejsila
Talirevića, kuća je oslobođena od daljnjeg ukonačavanja;
pismo: latinica, jezik: BHS
1504
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
br.1059; da se 62. vozarski eskadron preseli iz kuće
Hadži Derviša Halačevića u Novoj ul. 24 u “Srpski
han” sa zapadne strane; pismo: latinica, jezik: BHS
1505
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1058; vojnici iz topničkog oružanog spremišta, trenutno
smješteni u kući Šeika Fikrije, ne mogu preseliti u kuću
Nikole Boškova jer u njoj nema dovoljno mjesta; pismo:
latinica, jezik: BHS
1506
Odluka da se molbi Tereziji Müller, s prebivalištem u
ul. Franje Josipa, ne može udovoljiti (sadržaj molbe
nepoznat); a u vezi je zakupničkog ugovora sa H.
Mehmedbegom Pinjom od kojeg je za proizvodnju cigle
uzela zemljište u zakup; pismo: latinica, jezik: BHS
1507
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis u vezi
molbe (molitelj nepoznat) za vađenje pijeska iz
Miljacke; pismo: latinica, jezik: BHS
1508
GP – Gradska blagajna: doznaka, račun za kupljenu
kasu / blagajnu; pismo: latinica, jezik: BHS
1509
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis; da se od plate
gradskog perovođe Pavla Martinovića odbije svota
koju duguje Dječačkom zavodu za sina Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
1510-9. 3. Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Zulfić, putnik: Akif
Kaimović i njegov sluga Mustafa Čaušević (putuju u
Tešanj); pismo: latinica, jezik: BHS
178
1511
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salon, putnik: Ishak Sadik
Danon (trgovine radi putuje u Beč i Trst); pismo: latinica,
jezik: BHS
1513
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Krtica, putnik:
Sulejman Krtica i njegov sluga Mustafa Hadžiagić
(trgovine radi putuju po Bosni); pismo: latinica, jezik:
BHS
1514
Osobno jamstvo; jemac: Hamo Zenđilović, putnik:
Mustafa Busovača (trgovine radi putuje Tuzlu); pismo:
latinica, jezik: BHS
1515
GP – Zemaljskoj vladi za BiH i Gradskoj blagajni: dopis
u vezi plaćanja odštete stanarima ulice Alifakovac za
porušene kuće, prilikom gradnje ceste Sarajevo – Čajnica
(Čajniče?); stanari: Hadži Ibrahim Mustafić, Risto
Trifković, Gospava, Risto Visočić i Risto Faksimović;
pismo: latinica, jezik: BHS
1517
Odluka GP- a za Gradsku blagajnu i nadzornika Vakufske
bolnice u Sarajevu Abdurahmia? u vezi pokrivanja troškova
oko ukopa Ibrahima Berlagića; pismo: latinica, jezik: BHS
1518
Okružni sud - GP-u: traži se svjedodžba o ponašanju i
imetku Civi Musafije; pismo: gotica, jezik: njemački
1519
GP – Gradskom građevinskom uredu: da se što prije u
kući moliteljice (ime nije navedeno) ukloni opasnost
(prijeteća pogibelj- nije navedeno šta je u pitanju); pismo:
latinica, jezik: BHS
1520
GP – Gradski konakarski ured: dopis- da se izvidi ko je u
kući ukonačen (nije navedeno koja i čija kuća je u pitanju)
i ko je donio tu odredbu; pismo: latinica, jezik: BHS
179
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1522
Militär Intendanz – GP-u: dopisu vezi spisa 1289 bez
datuma, koji je proslijeđen Vojno-opskrbnom magacinu
na uredovanje; pismo: gotica, jezik: njemački
1523
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis dat na dalje
uredovanje (ne piše o čemu je riječ)
1525
GP – Gradskom poreznom uredu radi odmjerenja poreza;
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu Foidlu
za obavljanje krojačkog obrta u Carevoj ul. 53; pismo:
latinica, jezik: BHS
1526
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Andre Trifkovića
rodom iz Nevesinja, nastanjen u ul. Potok, za dozvolu
krčmarskog obrta u ul. Sagrdžije 20; pismo: latinica,
jezik: BHS
1527
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adama Mayera za
dozvolu stolarskog obrta u ul. Terezija 89; pismo: latinica,
jezik: BHS
1529
Molba Aliage Prešlje iz ulice Zeleni mejdan 55 za
dozvolu popravke hana u ul. Kračule 27; pismo: latinica,
jezik: BHS
1530
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: okružnica- nakon
jedne prijave da se u poslastičarnicama u Travniku
koriste štetne boje za bojenje slatkiša, treba da se izvrše
inspekcije u svim sličnim radnjama u gradu; pismo:
gotica, jezik: njemački
1531
Gradska blagajna – GP-u: dopis u vezi dugovanja
mjesečne daće Menta Kambilia, Akifa Biserovića i
Makse Babića; pismo: latinica, jezik: BHS
180
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1533
GP – Zemaljska vlada za BiH: molba da se izda shodno
rješenje za dozvolu isplate činovnika iz proračuna;
pismo: latinica, jezik: BHS
1534 – 10. 3.
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis dat na
dalje uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
1535
Osobno jamstvo; jemac: Adem Butmir, putnik: Ibrahim
Butmir (trgovine radi putuje u Mostar); pismo: latinica,
jezik: BHS
1536
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Šop, putnik: Salih
Vuković (putuje u Žepče da svoju rodbinu posjeti);
pismo: latinica jezik: BHS
1537
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Tulić, putnik: Juka
Aščibašić (putuje u Kiseljak)
1538
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Talirević, putnik:
Omer Brozić (kao nadglednik Avdaginih imanja, putuje
po njegovim selima)
1539
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Šahmania, putnik:
Mustafabeg Imamović (putuje preko Višegrada u
Sjenicu da dovede svoju ženu, koja se tamo nalazi)
1541
Platz Commando – GP-u: pošto se na mjestu sadašnje
deponije zahrđalih vozila, zapadno od velike kasarne,
planira gradnja oficirskog paviljona, sastat će se komisija
za pronalaženje drugog odlagališta vozila. U tu svrhu GP
treba da pošalje svog predstavnika kao člana te komisije;
pismo: gotica, jezik: njemački
1542
Gradski vijećnik Huršid podnosi račun za čišćenje i
opravke Konaka u ulici Konak; pismo: latinica, jezik:
BHS
181
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1543
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis dat na
dalje uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
1544
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1534; građevinska dozvola za Fadil Pašu Šerifovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
1546
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi molbe
Arona Kohena da mu se dozvoli da svoju kuću, u ulici
Bjelave 10, iznova obnovi (krov) i svoje zemljište ogradi
zidom; odlukom je dobio dozvolu; pismo: latinica,
jezik: BHS
1547
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis dat na
dalje uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
1548
GP – Gradskom građevinskom uredu: dopis dat na
dalje uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
1550
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1543; građevinska dozvola Judi Isak Salomu da na
svojoj kući u ulici Filipovića trg 3 uradi neke opravke;
pismo: latinica, jezik: BHS
1551
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1529; potvrdan odgovor na molbu iz dopisa 1529;
pismo: latinica, jezik: BHS
1553
Odluka da se ne može udovoljiti molbi A. Steinmetza
za dozvolu vađenja opeke tj. pravljenja cigle jer molitelj
nije predočio zakupni ugovor za zemljište; pismo:
latinica, jezik: BHS
1554
GP – Gradski građevinski ured: dopis dat na dalje
uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
182
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1555
GP – Gradski građevinski ured: dopis dat na dalje
uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
1556
GP – Ravnateljstvo redarstva: zapisnik GP-a povodom
prijave kasapbaše (mesara) Avdije Turundžije radi
traženja dozvole od zakupnika potrošarine, kojoj nije
udovoljeno, da u svom dućanu može zaklati jagnje.
Stoga on prijavljuje druge koji su to radili a da nisu imali
tu istu dozvolu: Mustafu Karića i Saliha Buregdžića;
pismo: latinica, jezik: BHS
1558
Platz Commando – GP-u: obavijest da će komisija izaći
pred Ferhadija džamiju, da izvrši uvid u vezi pokrivanja
krova i popravke ulaznih vrata iste. GP je dužan kao
jednog od člana komisije poslati svog stručnjaka po tom
pitanju; pismo: gotica, jezik: njemački
1559
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa pod
brojem 1078; izvješćuje se GP da se kuća Mehmedbega
Dženetića nije mogla pronaći; pismo: latinica, jezik:
BHS
1560
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa pod
brojem 1253; obavijest da je doznačen jahaći konj za
oružnika Mihajla Stakora; pismo: latinica, jezik: BHS
1561
Gradski konakarski ured – GP-u: dopisu /nalogu pod
brojem 1293 je udovoljeno; pismo: latinica, jezik: BHS
1562
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1002; izvješćuje se GP da Mehmedaga Kapetanović
uprkos nalogu nije ispraznio kuću i pita što mu je činiti;
pismo: latinica, jezik: BHS
1563
GP – Platz Commando: dopis u vezi vojno-otpadnog
odlagališta; pismo: gotica, jezik: njemački
183
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1564
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis- da se dostavi
odluka na molbu Salihage Zildžića (ne stoji o kojoj
molbi i odluci je riječ), bivšem mudiru Zeničke nahije;
pismo: latinica, jezik: BHS
1566
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis- da se dostavi
odluka na molbu Sulejmana Galib ef. (ne stoji o kojoj
molbi i odluci je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
1567
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: oglas- odredbe državnog
Ministarstva rata u sporazumu sa Ministarstvom za
trgovinu i ugarskim Ministarstvom za poljoprivredu,
obrt i trgovinu a u vezi otpreme tereta i slanja pošiljki
u BiH putem vojnih poštanskih ureda; pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
1568
Gradsko otpravništvo – GP-u: obavještava se GP da se
doznalo da je Adolf Brandstein otputovao u Beč te ga se
nije moglo pozvati u ured; pismo: latinica- gotica, jezik:
BHS- njemački
1570- 11. 3.
GP – Platz Commando: dopis- obavještava se da je
direktor vojne pošte Johann Slany iznajmio stan u ul.
Terezija 79; pismo: gotica, jezik: njemački
1571
GP – Gradska blagajna: potvrda uprave Vakufske bolnice
u vezi troškova boravka Eduarda Golića (Golitscha);
pismo: latinica, jezik: BHS
1572
GP – Gradski porezni ured: dopis u vezi molbe Todora
Runjanina da svoju muktarsku dužnost preda na Ristu
Krznanovića?; pismo: latinica, jezik: BHS
1573
GP – Gradski građevinski ured: dopis u vezi spisa pod
br.1546; rješenje za taj predmet (ne piše koje)
184
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1574
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi molbe
Mehmeda ef. Zubovića tj. nekih netačnih navoda u
molbi, kako tvrdi ovaj ured; GP – Gradski konakarski
ured i Platz Commando: odgovor- da se molitelju
plati transenalna stanarina i da Konakarski ured na
“pristojniji” način piše svoja izvješća; pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
1576
Platz Commando moli preukonačenje u Kastelu; odluka
GP-a; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
1578
GP – Ravnateljstvo redarstva i Gradski porezni ured:
izvješćuje se da je Ferdo Lovatini? Odustao od dozvole
za krčmarski obrt; pismo: latinica, jezik: BHS
1581
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Eduarda
Corrunchia iz Makarske za dozvolu prodaje sijena i zobi
u ulici Hiseta u novoj kući; pismo: latinica, jezik: BHS
1582
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bernarda
Pollacka iz Fünfkirchena (Pecs u Mađarskoj) za dozvolu
kafanarskog i sitničarskog obrta u ul. Filipovića trg 3;
pismo: latinica, jezik: BHS
1583
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Weissa Katerina?
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje Josipa 57
1584
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana
Schrameka iz Topolina za dozvolu krčmarskog obrta u
ul. Ćemaluša 86; pismo: latinica, jezik: BHS
1585
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Eduarda
Carunchia iz Makarske za dozvolu krčmarskog obrta u
ul. Hiseta; pismo: latinica, jezik: BHS
185
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1586
Ravnateljstvo redarstva izvješćuje da je Mulo Munić
kažnjen novčanom globom i zatvorom; pismo: latinica,
jezik: BHS
1587
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stake Todorović
za dozvolu otvaranja krčme i kafane u ul. Donja Hiseta
7; pismo: latinica, jezik: BHS
1588
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nikla Jakoba
iz Slatine za dozvolu stolarskog obrta u ul. Careva 20;
pismo: latinica, jezik: BHS
1589
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vase Spasojevića,
stanujući u ul. Potok, za dozvolu kafanarskog obrta u ul.
Sagrdžije 10; pismo: latinica, jezik: BHS
1590
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Avrama
Menahama za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Ćemaluša
91; pismo: latinica, jezik: BHS
1591 + 1594
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Leopolda Frankla
iz Kapuvara (možda Kapošvar) za dozvolu prodaje
niremberske robe i galanterije u ul. Careva i Franje Josipa
78 (za prodaju hartija); pismo: latinica, jezik: BHS
1592
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda Šopa
iz Travnika za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Donja
Hiseta 27; pismo: latinica, jezik: BHS
1593
Izvješće za Zemaljsku Vladu BiH u vezi dopisa od strane
kućevlasnice Jate? Palavrinice? u Bakrbabinoj ul. 66 gdje
se moli GP da iskonači obitelj Stipe Livnjanina, nastradale
od požara i privremeno smještene u njenoj kući. Pošto
GP nema nikakvih uputa u vezi ukonačavanja ljudi
nastradalih od požara, traži se od strane Vlade pozornost
po ovom pitanju; pismo: latinica, jezik: BHS
186
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1595
Ravnateljstvo redarstva – GP- u: izvješće da je Nurija
Janderović? kažnjen novčanom globom, zatvorom i
obustavom gradnje svoje kuće; pismo: latinica, jezik:
BHS
1596
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: odluka za
dimnjačara Lavoslava Acsa; ne može obavljati posao
vojnog dimnjačara jer je postavljen za mjesto gradskog
dimnjačara; pismo: latinica- gotica, jezik: BHSnjemački
1597
Gradsko otpravništvo – GP-u: dopis u vezi spisa 1413;
odluka o zabrani ukopavanja umrlih u gradu je objavljen
po telalu; pismo: latinica, jezik: BHS
1598
Garnizonska bolnica (Garnisons Spital) – GP-u: poziv
za A. Marchera, nadzornik za nabavku vojne opreme,
da dođe u pisarnicu GP-a; pismo: latinica- gotica, jezik:
BHS- njemački
1599
GP – Okružnoj oblasti i krčmaru Franji Widmeru:
odluka GP-a u vezi molbe F.W. o iznajmljenju općinske
karaule na Hisetima, na koju je potvrdno odgovoreno
(sa molbom istog i zapisnikom GP-a); pismo: latinica,
jezik: BHS
1600
Građevinski ured GP-a – GP-u: dopis u vezi spisa
1492; molbi Marka Strnića za građevinsku dozvolu je
udovoljeno; pismo: latinica, jezik: BHS
1601
GP – Javer Baruchu i Gradskom poreznom uredu:
odluka u vezi ne plaćanja kaznene globe bivšeg
zakupnika maltarine Javera Barucha u korist Uboške
zaklade i oštećenog Hadži Riste Damjanovića; pismo:
latinica, jezik: BHS
187
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1606
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: obavijest da se svaka
molba za građevinsku dozvolu za novogradnju ustupi
Vladi, dok se ne ustanovi građevinski red i regulaciona
osnova; pismo: latinica, jezik: BHS
1608
GP – Gradski građevinski ured: dopis dat na dalje
uredovanje (ne piše o kojoj molbi je riječ)
1610
Gradsko otpravništvo – GP-u – Okružno upraviteljstvo
Brünna: obavještava se da Johan Kocourek ne boravi
više u Sarajevu. Kako se saznalo od lokalnih kiridžija
(prevoznika), otputovao je za Slavonski Brod (Austrijski
Brod); pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
1613
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa br.
1256; molitelj (Vanjamin? Januzalomsky?) je predao
nacrt u kojem želi dvije zgrade sagraditi; pismo: latinica,
jezik: BHS
1614
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
br. 1287; izvješće nakon urađenog očevida; da se
Muhamedu Ahmetaševiću ne izda građevinska dozvola;
pismo: latinica, jezik BHS
1616
Zakupnik potrošarine Makso Babić moli da mu se
naplati dugujuća potrošarinska pristojba od strane
Daniela Barucha, Nikole Urlesbergera i Pollačeka;
pismo: latinica, jezik: BHS
1617
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi podnošenja
žalbe Sigmunda Polačeka protiv odluke od 4. ožujka;
poziv za Dimitrija Konića i Jove Banitovića; pismo:
latinica, jezik: BHS
1618- 12. 3.
GP – General Commando: dopis u vezi zapisnika
GP-a gdje pobirač maltarine Dimitrije Ikonić, u ime
188
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
zakupnika maltarine, tuži Uroša Bojanića i gostioničara
Rephana za neplaćanje maltarine za uvoz vina; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS- njemački
1619
Gradski konakarski ured – GP-u – Platz Commando:
dopis u vezi spisa br. 1299; spis u vezi troškova opravke
dva hana braće Halačević.Troškovi će se odbiti od
transenalne stanarine; pismo: latinica- gotica, jezik:
BHS- njemački
1620
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
br. 1286; odluka za Hadži Smajla Tabaka- molbi za
građevinsku dozvolu (ul. Gornji Tabaci 45) se ne može
udovoljiti; pismo: latinica, jezik: BHS
1621
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1423; potvrdna odluka na molbu za građevinsku
dozvolu (završavanja gradnje magaza) Jove Jovanovića u
ul. Franje Josipa 42; pismo: latinica, jezik: BHS
1622
GP – Zemaljska vlada za BiH: daje se molba Jove i Riste
Vasiljevića, za građevinsku dozvolu gradnje kuće u ul.
Logavina, Vladi na dalje uredovanje; pismo: latinica,
jezik: BHS 1623 - 13. 3. Osobno jamstvo; jemac:
Risto Obradović, putnik: Simo Jovanović (putuje za
Srbiju); pismo: latinica, jezik: BHS
1624
Osobno jamstvo; jemac: Risto Karkelja, putnik: Hadži
Ahmed ef. Skalić? (putuje u Rogaticu)
1625
GP – Gradski građevinski ured: dopis dat na dalje
uredovanje (ne piše koja molba je u pitanju)
1626
GP – Gradski građevinski ured: dopis dat na dalje
uredovanje u svrhu izlaska na uviđaj i pisanja izvješća
(ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
189
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1627
Uprava Vakufske bolnice – GP-u: dopis u vezi s
troškovima zbrinjavanja i liječenja Mande Perkić; GP
je poslao dopis u vezi toga Okružnoj oblasti u D. Tuzli
ali odgovor još nije stigao; pismo: gotica- latinica, jezik:
njemački- BHS
1629
Zemaljsko financijsko ravnateljstvo u Zagrebu – GP-u:
dopis- da se pošalje platežni nalog Lavoslava Vragovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
1630
GP – Gradsko računovodstvo: naredba u vezi sastavljanja
staležnika (položajnih grupa) gradskih činovnika;
pismo: latinica, jezik: BHS
1631
Dopis Kotarskog satništva Voeckelbrucka (Gornja
Austrija), izvješće da je Mathias M? u svrhu naknade
opskrbnih troškova primio 20 forinti od svojih roditelja;
pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
1632
Gradski & kotarski sud u Požegi – GP-u: dopis- da se
uruči spis hercegu Josipu Rohanu, časniku 4. husarske
pukovnije, koji se nalazu u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
1634
Poglavarstvo općine Vukovar – GP-u: potvrda o uplati
otkupnine uplaćene po Pavi Martinoviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
1637
Odluka GP-a za Sigmunda Polačeka a u vezi spisa
pod br. 448; odluka za Platz Commando i Gradski
konakarski ured; u vezi smještaja tj. iskonačenja
hauptmana inžinjerijskog štaba (Genie Direktion) Johan
v. Schlögela smještenog u kući Sigmunda Polačeka u ul.
Ferhadija 16; pismo: gotica, jezik: njemački
190
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1640
Odluka za Leopolda Frankla, da mu se ne može izdati
duplikat, jer u to vrijeme (1878.) nije bilo Poreznog
ureda i Ravnateljstva redarstva pa obrtna djelatnost
nije pismeno ubilježena (uplata poreznih pristojbi i sl.);
pismo: latinica, jezik: BHS
1641
Kotarski ured – GP-u: ponovni upit Kotarske oblasti po
pitanju vlasništva kamenoloma pod Kastelom, pošto na
prvi upit, upućen 5. 3., nije ništa odgovoreno; pismo:
latinica, jezik: BHS
1644
Osobno jamstvo; jemac: Mulibrahim Burek, putnik:
Gliša Martinović (putuje za Brčko); pismo: latinica,
jezik: BHS
1646
GP – Gradski građevinski ured: da se izvidi da li molitelj
(ne piše ime a ni ulica stanovanja) planira popravke
ili gradnju i da Vladi na dalje rješenje pošalje; pismo:
latinica, jezik: BHS
1647
GP – Gradski porezni ured: upit na GP- da li naplaćivati
porezna dugovanja dok traje rješavanje žalbi (utoka);
pismo: latinica, jezik: BHS
1648
Gradski porezni ured – GP-u: imena pojedinih
gostioničara koji nisu uplatili poreze: Franjo Grill,
Eduard Laslauer, gostioničar gostionice “K caru
Austrijskom” (bez uplaćene točarine), Jelenko Frankl i
Leitner (bez uplaćenog dohotka); pismo: latinica, jezik:
BHS
1649
G. Peleš, upravitelj stečajne g?, potvrđuje da Friedrich
Hermann ne može uplatiti zaostalu globu, jer ne
posjeduje ništa u svojoj kući; pismo: latinica, jezik: BHS
191
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1650
Platz Commando traži ukonačenje hauptmanna Josefa
Engelsa; pismo: gotica, jezik: njemački
1651
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa pod
br. 1357; pošto se kuća molitelja M. Besarovića nalazi
u požarom pogođenom dijelu grada (požarna četvrt
grada), ovaj dopis tj. molba se ustupa Vladi; pismo:
latinica, jezik: BHS
1652 -14. 3.
Mjesni sud u Zagrebu – GP-u: dopis- da se uruči poziv
Šandoru Gavriloviću; pismo: latinica, jezik: BHS
1653
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Hadži Šis ef. Ruždić (putuje u Skoplje / Uskoplje?);
pismo: latinica, jezik: BHS
1654
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Bakalević,
putnik: Mustafa Kišlaković (putni list za putovanje po
Bosni); pismo: latinica, jezik: BHS
1655
Osobno jamstvo; jemac: Nezir ef. Zildžić, putnik:
Muhamed Murga (radi pregledanja Nezirovih čifluka u
kotar Vlasenica); pismo: latinica, jezik: BHS
1656
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ejub ef. Erzerum
(putuje u kotar Livno); pismo: latinica, jezik: BHS
1657
Prijava Gradskog živodera, da se GP odredi u vezi
nalaženja stana za njega; pismo: latinica, jezik: BHS
1658
GP – Kotarski ured: dopis u vezi iznajmljivanja karaula
izvan grada Anti Filipoviću i Risti Kukoviću (na godišnju
najamninu). Oni nisu platili najamninu a i ustručavaju
se iseliti iz zgrada iako je rok najamnine istekao; pismo:
latinica, jezik: BHS
192
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1659
GP – Ravnateljstvo redarstva i Vojni inžinjerijski
bataljon: obavijest da se vojnička odijela ne nalaze pri
GP-u; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
1660
Platz Commando – GP-u: izvješće o ispražnjenim
(iskonačenim) stanovima koji se stavljaju GP-u na
raspolaganje: Sagrdžije 29, Buslaković 56, Potok 24,
Bakarević 17, Terezija 91, Tabaci 24; pismo: gotica,
jezik: njemački
1661
GP – Gradski konakarski ured: odluka da se u buduće
ne izdaju transenalni stanovi poštanskim i brzojavnim
činovnicima; odluka za Iliju i Ivu Reskića da naplate
najamninu od poštanskog oficijala Rosankowskog;
uz ove odluke je i dopis General Commando na
Direkciju vojne pošte a odnosi se na ovu odluku u kojoj
obavještavaju direkciju o novoj odluci; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
1663-15. 3.
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi zabrane
gradnje zgrade kod Katoličke učione za žensku mladež;
pismo: latinica, jezik: BHS
1664
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Gvozden, putnici:
Avdija Salinović i Avdija Misirić (putuju “trbuhom za
kruhom” po kotarima u BiH); pismo: latinica, jezik:
BHS
1665
Osobno jamstvo; jemac: Daniel Baruch, putnik: Javer
ef. Baruch, njegov pisar Ziver ef. i jedan sluga (putuju u
Čajniče)
1666
Osobno jamstvo; jemac: Muharemaga Jačaković,
putnik: Hadži Zumić Hafiz Muhamed (putuje zbog
školovanja u Carigrad)
193
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1668
GP – Ravnateljstvo redarstva: daje se spis na dalje
uredovanje a u vezi izdavanja obrtne dozvole (ne piše
koje i za koga); pismo: latinica, jezik: BHS
1669
GP – Gradski građevinski ured: spis dat na dalje
uredovanje (ne piše o čemu je riječ)
1670
GP – Isak Romano, nabavljač za Vakufsku bolnicu /
GP – Gradska blagajna: odluka po pitanju molbe Isaka
Romana da mu se isplati nabavka čaršafa, jastuka i
navlaka- jastučnica za Bolnicu; pismo: latinica, jezik:
BHS
1671
GP – pop Jovan Babić / GP – Gradski građevinski
ured: odluka na molbu popa Jovana Babića (a u vezi
tužbe istog protiv susjeda Lewija radi mjerenja posjeda)molitelj se upućuje da svoju molbu / tužbu proslijedi na
Okružni sud; pismo: latinica, jezik: BHS
1672
GP – Ravnateljstvo redarstva: daje se spis na dalje
uredovanje a u vezi izdavanja obrtne dozvole (ne piše
koje i za koga); pismo: latinica, jezik: BHS
1673
GP – Platz Commando: dopis u vezi spisa Platz
Commando na GP, gdje je dostavljen račun za 105
pozdravnih počasnih pucnjeva u čast rođendana
poslanika Muhameda a.s.; pismo: gotica, jezik: njemački
1675
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1496 a u vezi molbe Huseina Pele da na svojoj kafani
novi krov sagradi; pismo: latinica, jezik: BHS
1676
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1495 a u vezi molbe Hadži Mehmeda Hadžića da
popravi svoju kuću u ul. Čobanija mahala; pismo:
latinica, jezik: BHS
194
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1677
Gradski građevinski ured – GP-u: nije se moglo
udovoljiti nalogu GP-a jer adresa u kuće u Novoj ul.
ne egzistira i čovjeka pod tim imenom se nije moglo
naći (u istom spisu GP je uputio dopis Ravnateljstvu
redarstva u kojem se spominje ime Vasilja Altanasovića i
njegovoj molbi za pekarski obrt u Novoj ul. 29) pismo:
latinica, jezik: BHS
1680
Okružna oblast – GP-u: odlukom Zemaljske vlade da se
tapije na šume, obrasle njive i na ispaše od posjednika,
na obradu upućuju ovoj oblasti, moli se GP da se ti
podaci pošalju Okružnoj oblasti na obradu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1683
Predbilježba prava zaloga na nepokretnu imovinu Riste
Gjurića a u vezi tužbe GP-a protiv navedene osobe,
zakupnika kantarine; pismo: latinica, jezik: BHS
1684
Vojno opskrbi magacin saopćava koliko su zakupnici
kantarine Daniel Baruch i Makso Babić poslali sijena i
slame za vojsku; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
1686
Osobno jamstvo; jemac: Jovanče Ilić, putnik: Nikola
Mostić (putuje u Banjaluku i Stari Majdan)
1687-16. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Pero Vukičević, putnik: Mićo
Kučuk (putuje u Užice)
1688
Osobno jamstvo; jemac: Omerbeg Hrgić, putnik:
Muhamed Pakro? (putuje po BiH radi trgovačkih
poslova, nabavke robe za svoju radnju)
1689
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf Hubić, putnik: Mehmed
Abdulahović (putuje u Carigrad tražit posao /bolji
život)
195
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1690
Osobno jamstvo; jemac: Salih Volić, putnik: Mustafa
Aganlić (putuje po BiH)
1693
GP – Gradski porezni ured: potvrda o uplati bolničkih
troškova Alije Kečedžića; pismo: latinica, jezik: BHS
1694
GP – Okružna oblast Maglaj: obavještava se Okružna
oblast u Maglaju da je Hadži Mehmed Kapetanović,
iz H. Isak mahale, koji je podnio tužbu u Maglaju radi
smetanja posjeda, obaviješten o održavanju rasprave;
pismo: latinica, jezik: BHS
1695
GP – Ravnateljstvo redarstva i Gradski porezni ured:
obavijest da je Lavoslav Pečnik, kolar, premjestio svoju
radionicu iz Franje Josipa ul. u Žabljak ul.; pismo:
latinica, jezik: BHS
1696
Osobno jamstvo; jemac: Risto Petrović, putnik: Mićo
Zimonjić (radi službe putuje u Srbiju)
1697
GP – Okružni sud: povodom molbe ustupljene od strane
Ravnateljstva redarstva obavještava se da se u pogledu
uzroka smrti Vuksana Miličevića od strane GP-a ne mogu
dati nikakva pojašnjenja (potvrda ili sl.) jer prilikom
ulaska vojske u Sarajevo 1878. nije djelovalo GP; pismo:
latinica, jezik: BHS
1700
Porezni ured – GP-u: daje se GP-u potvrda o iskazu
o uplati poreznih dugovanja za vrijeme 1. 3. – 15. 3.;
pismo: latinica, jezik: BHS
1701
Odluka za Lazara Tintorovića (prosljeđena i Gradskom
građevinskom uredu); molbi se ne može udovoljiti jer
molbeni zahtjev ne spada u nadležnost političkih već
sudskih oblasti. Molitelj se upućuje da svoju tužbu uputi
Okružnom sudu; pismo: latinica, jezik: BHS
196
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1702
GP – Voditelj urudžbenog zapisnika Gregorović: traže
se podaci za ispunjavanje kaznenog upitnika za Mitra
Čabića, kažnjen za pronevjeru; pismo: latinica, jezik:
BHS
1703
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1705
Odluka na molbu hanume udove Muhameda
Hadži Avdagića, upućene po zastupniku Mehmedu
Mujezinoviću iz Baščaršije, u kojoj moli za iskonačenje
vojnika iz kuće u Filipovića trgu 9; molbi će biti
udovoljeno; pismo: latinica- gotica, jezik: BHSnjemački
1706
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Mustafa Čengić (putuje po BiH); pismo: latinica, jezik:
BHS
1707
GP – Ravnateljstvo redarstva: ustupa se tužba Bećir
Vrage? i drugih protiv Ivana Gutmanna i gazdarice
Jelisavete Palenkaš na dalje uredovanje. Tuže se radi
uznemiravanja i psovanja susjeda; pismo: latinica, jezik:
BHS
1708
Predmet u vezi spisa pod br. 866 (žalba trgovaca i
krčmara Jove M. Nastića, Adama Spritzera i drugih
potpisanih radi povedene istrage zbog zloupotreba po
zakupnicima potrošarine) i spisa pod br. 1291 (žalba
Samuela Rosnera); zapisnik preslušanja Samuela
Rosnera, Sigmunda Polačeka, Jove Nastića, Riste
Radulovića i drugi zapisnik u kojem se gore navedeni
opunomoćuju od strane trgovaca i krčmara da ih
zastupaju u predmetu potrošarine; pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
197
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1709
Vladin povjerenik za grad Sarajevo – GP-u i Gradska
blagajna: dopis u vezi isplate troškova Katastralnog
ravnateljstva; pismo: latinica, jezik: BHS
1710
Prijava tržnog nadzornika u pogledu konfisciranog
mlijeka; pismo: latinica, jezik: BHS
1711- 17. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Junuz Softić?, putnik: Salih
Softić (putuje preko Hercegovine i Dubrovnika u Skadar
radi pobiranja trgovačke veresije); pismo: latinica, jezik:
BHS
1712
Gradski mjernik Huršid podnosi račun u svrhu
niveliranja mjesta za gradnju Gradske klaonice; pismo:
latinica, jezik: BHS
1713
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1714
Osobno jamstvo; jemac: Avram Dane Kata, putnik:
Lazar Moše Kata (putuje u Rogaticu)
1715
Osobno jamstvo; jemac: Mujagabeg Bajraktarović,
putnik: Salih ef. Bajraktarović (putuje po BiH)
1716
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Telalić, putnik:
Osman Hadžizećirović (putuje u Posavinu)
1717
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Joksimović, putnik:
Gjorgjo Vukić (putuje u Srbiju)
1718
Predsjednik Zemaljske vlade za BiH – Gradonačelnik
Mustajbeg Fazli Pašić: carević Rudolf se preko
predsjednika Vlade zahvaljuje gradonačelniku na
primljenim poklonima i čestitkama koje je dobio od
njega i Gradskog zastupstva za zaruke; pismo: latinica,
jezik: BHS
198
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1719
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1608; odluka na molbu Dimitrija Kočovića da uradi
neke popravke na svojoj kući u ul. Terezije br. 36; molbi
može biti udovoljeno uz neke uvijete; pismo: latinica,
jezik: BHS
1720
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1721
Zemaljska vlada za BiH – GP-u – Gradski porezni ured:
naredba o naplati zaostalih poreza; iskaz o provedenim
poreznim uplatama; pismo: latinica, jezik: BHS
1722
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1723
Odluka na molbu Mihaila R. Živkovića; molbi za
iskonačenje vojnika iz kuće u ul. Terezija 28 se trenutno
ne može udovoljiti; pismo: gotica- latinica, jezik:
njemački- BHS
1724, 1920
Vakufska bolnica Sarajevo – GP-u: odluka na molbu
upraviteljstva Vakufske bolnice za novčani predujam;
molbi je udovoljeno; pismo: gotica – latinica, jezik:
njemački – BHS
1725
Gradski građevinski ured – GP-u: izvješće u vezi spisa
1391; prijedlog troškova oko gradnje vodovoda u
Dječačkom pensionatu; pismo: latinica, jezik: BHS
1727
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi spisa
1484; odluka na molbu Dragana Pamučine da treba
dokazati da je zid od kojeg namjerava napraviti novu
prostoriju u kući na njegovom zemljištu; pismo: latinica,
jezik: BHS
199
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1728
Odluka za Gradskog živodera Ivana Bardona i Gradsku
blagajnu: udovoljava se molbi Ivana Bardona da dobije
na raspolaganje kola i dva konja za potrebe posla koji
obavlja; pismo: latinica, jezik: BHS
1729
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi
iskonačenja Tkalca, satnika Zdravstvenog odjela br. 25
iz kuće Muhameda Kestenđića u ul. Tubegovića u kuću
Ivana Dominkovića? u ul. Balica ?; pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
1730
Poglavarstvo općine Vukovar – Gradski porezni ured:
dopis u vezi uplaćene otkupnine na javne radnje u
iznosu od 2 i pol forinte, po Mojsiji Schefteldu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1732
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1733
Gradsko poglavarstvo u Travniku – GP-u: da se GP u
Sarajevu raspita da li može po jeftinoj cijeni da se kupi
blagajna marke “Wirthheim”; pismo: latinica, jezik:
BHS
1734
Kotarsko predstojstvo Goražde – GP-u: moli se
poglavarstvo da od Mehmeda Abdulaha 20 novčića
naplati i u Goražde pošalje. Pošto je isti iz Sarajeva a
radio kao finansijski stražar u Višegradu odakle je
pobjegao i uhvaćen u Pljevljima; pismo: latinica, jezik:
BHS
1735 Platz Commando - GP-u: dopis U vezi potrebe da se u vojni erar uvrsi cijelo zemljište od ceste za Visoko
i Koševskog potoka. Ovom naredbom treba da se
obavijeste i zemljopodsjenici koji treba da se pozovu na
ročište: Mustafa Kebro, Mehmed ef. Šahmanija, Mujaga
200
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Kevro, Salih Požegia, Muhamedaga Kestendić; pismo:
gotica, jezik: njemački
1736
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
br. 997 (u vezi s iseljavanjem Savka Stanišine iz stana u
ul. Franje Josipa 50); po ovom pitanju urgirala je Vojna
intendanca; pismo: gotica, jezik: njemački
1737
GP – Platz Commando: dopis u vezi s čišćenjem kanala
u ulici Nova 3, Halačević han, gdje je smješten Vozarski
eskadron; dopis Vozarskog eskadrona GP-u; izvadak
iz naređenja General Commando; pozivnica GP-a za
vlasnika Halačević hana; pismo: gotica, jezik: njemački
1738
GP – Platz Commando: dopis, odluka na molbu Riste
Gjurića, vlasnika kuće u ul. D. Hiseti 52, za iskonačenje
Vozačkog zavoda iz navedene kuće; molba je odobrena
i kuća će se staviti vlasniku na raspolaganje; pismo:
gotica- latinica, jezik: njemački- BHS
1739
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odluka za Daniela
Abrahama Saloma a u vezi njegove molbe (ne stoji o
čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
1740
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi molbe
učitelja u Katoličkoj školi Josipa Divića da mu se isplati
zaostala plata iz 1879.g.; Vlada šalje upit GP-u o tome
od koje blagajne i pod kojim dekretom je J. Divić
primao platu; pismo: latinica, jezik: BHS
1741
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi spisa
pod br. 1346; obavijest da je Adolf Schlesinger zbog
prijestupa sušenja koža u glavnoj ul. Terezija 47 kažnjen
na novčanu globu ili 24 sata zatvora; pismo: latinica,
jezik: BHS
201
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1742
GP – Policijska direkcija u Trstu: dopis u vezi mjesta
boravka Salomona I. Levia i njegovog oca Isaka Levia
trgovine radi u Trstu; pismo: gotica, jezik: njemački
1743
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Marija Janića
rodom iz Banjaluke za dozvolu krčmarskog obrta u ul.
Hiseta 8; pismo: latinica, jezik: BHS
1744
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Milana
Damjanovića za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Terezija
37; pismo: latinica, jezik: BHS
1745
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Steve Petrovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Varoš 135; pismo:
latinica, jezik: BHS
1746
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Šahtića i
Popovića rodom iz Osijeka za dozvolu krčmarskog
obrta u Carevoj ul. 10; pismo: latinica, jezik: BHS
1747
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Leopolda Leringa
rodom iz Budimpešte za dozvolu otvaranja radnje za
otpremu? u ul. Franje Josipa 82; pismo: latinica, jezik:
BHS
1748
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Dimse
Veselinovića za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Tabaci
14; pismo: latinica, jezik: BHS
1749
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bogoljuba
Duketića rodom iz St. Georgena za dozvolu bravarskog
obrta u Ferhadija ul. 54; pismo: latinica, jezik: BHS
1750
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vejsila
Hamamdžića za dozvolu kafanarskog obrta u ul.
Sagrdžije 18; pismo: latinica, jezik: BHS
202
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1751
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Todora Nikšića
za dozvolu točenja rakije u Carevoj ul. 55; pismo:
latinica, jezik: BHS
1752
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Kalajdžića
za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Kovači 87; pismo:
latinica, jezik: BHS
1753
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hadži Mihajla
Dimitrijevića rodom iz Bitolja za dozvolu bavljenja
sitničarskim obrtom u ulici Careva 10; pismo: latinica,
jezik: BHS
1754
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu Marušiću
za bavljenje kolarskim obrtom u ulici D. Hiseta 7;
pismo: latinica, jezik: BHS
1755
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Marku
Löventhalu za bavljenje prodaje haljina u ulici Franje
Josipa 12; pismo: latinica, jezik: BHS
1756
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mariji Obućini
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Carina; pismo:
latinica, jezik: BHS
1757
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mešanu
Pašaliću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Sagrdžije 15; pismo: latinica, jezik: BHS
1758
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Salomonu
Bräuneru za bavljenje mastilarskim obrtom u Salihovoj
ul. 1; pismo: latinica, jezik: BHS
1759
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Šabanu
Hasanoviću za bavljenje kafanarskim obrtom u Bendbaši
ul. 10; pismo: latinica, jezik: BHS
203
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1760
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Prosdoćinu da sagradi fabriku za proizvodnju tijesta u
ul. Zeleni Mejdan 42; pismo: latinica, jezik: BHS
1761
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Antonu Herru
za bavljenje obrtom pranja haljina u ul. Tekija 7; pismo:
latinica, jezik: BHS
1762
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Hermannu
Beckeru za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Koševo
11; pismo: latinica, jezik: BHS
1763
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu
Marguliesu za bavljenje prodajom sijena i zobi u ul.
Kod malte u baraki 2; pismo: latinica, jezik: BHS
1764
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simunu
Dilberu za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Ćurčiluk
4; pismo: latinica, jezik: BHS
1765
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mati Udiljaku
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Hiseta 6; pismo:
latinica, jezik: BHS
1766
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vasi Gjorgjeviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Vrbanja 53;
pismo: latinica, jezik: BHS
1767
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji Mareti
za bavljenje tesarskim obrtom u ul. Oprkanj 1; pismo:
latinica
1768
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Obućini
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Žabljak 4; pismo:
latinica, jezik: BHS
204
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1769
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu Ružiću
za bavljenje kovačkim obrtom u ul. Kod malte 9; pismo:
latinica, jezik: BHS
1770
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mati Andriću
za bavljenje krčmarskim obrtom u Konjinoj ul. 4;
pismo: latinica, jezik: BHS
1771
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Radiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Filipovića trg 3;
pismo: latinica, jezik: BHS
1772
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bajramu
Redžepu za bavljenje kafanarskim obrtom u ul. Hrid 1;
pismo: latinica, jezik: BHS
1773
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eduardu
Neutri za bavljenje sitničarskim obrtom u ul. Filipovića
trg 14; pismo: latinica, jezik: BHS
1774
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Moši Papi za
bavljenje krčmarskim obrtom u ul. Minaret 9; pismo:
latinica, jezik: BHS
1775 -18. 3.
Gradski građevinski ured – GP-u: dozvoljava se Fadil
Paši Šerifoviću da poduzme radove u svojim magazama
u ul. Franje Josipa i u svom mlinu i pekari u ul. Nad
Kovači; pismo: latinica, jezik: BHS
1777
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Krunić, putnik: Stanko
Krunić (putuje za Šamac); pismo: latinica, jezik: BHS
1778
Linien Infanterie Regiment Kaiser Franz Josef – Kastell
Commando; Linien Infanterie Regiment Kaiser Franz
Josef – Regiment Commando; Platz Commando – GPu: dopisi u vezi sa smještajem vojnika u prostorijama
kuće u ul. Širokac 30 i uređenjem- saniranjem poda u
istoj kući; pismo: gotica, jezik: njemački
205
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1780
Dostavnica u vezi s odlukom za Jovanču Popovića
1781
GP – Gradski građevinski ured: dopis proslijeđen na
dalje uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1782
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se dostave odluke
sa planovima (za gradnju) Risti i Jovi Vasiljeviću u ul.
Logavina 1 a u vezi spisa pod brojem 1622 (ne stoji o
kakvim odlukama je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
1783
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 609; javlja se da Stjepan Kokolj i Stjepan
Kukurović nisu istovijetne osobe; pismo: latinica, jezik:
BHS
1784
GP – Platz Commando: dopis u vezi izvješća
Konakarskog ureda bez priloga odnoseći se na spis pod
brojem 1259
1785
Gradski porezni ured – GP-u: dopis u vezi naloga GP-a
pod brojem 113 da se napravi iskaz (popis) svih vlasnika
kuća i nekretnina, zatim iskaz svih mahala (da bi se
uradila numeracija kuća) također i iskaz svih džamija,
učionica, medresa. Traži se od GP-a više vremena na
raspolaganje da bi se ovaj popis mogao uraditi; pismo:
latinica, jezik: BHS
1786 -19. 3.
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1243; podnosilac molbe za građevinsku
dozvolu Hadži Mustafa Pakro predao je i nacrt. Molba
se daje Zemaljskoj vladi na dalje uredovanje; pismo:
latinica, jezik: BHS
1787
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1494; dozvola podnosiocu molbe Mehmedu
Bairamagiću da uradi popravke na svojoj kući; pismo:
latinica, jezik: BHS
206
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1788
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1499; građevinska dozvola za podnosioca
molbe Vejsila Sahačića; pismo: latinica, jezik: BHS
1789 + 1519
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1519; određuje se ročište u svrhu
preslušavanja stranaka Hankije udove Mustafe Lule
i Alije Bundurdžije. Hankija moli da se utvrdi da li je
Bundurdžija prilikom gradnje svoje kuće prekopao i dio
njene avlije, jer nije napravljen zid i prilikom vlažnosti i
kiša dolazi do proklizavanja zemlje; pismo: latinica, jezik:
BHS
1790
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1722; podnosiocima molbi za građevinsku
dozvolu Risti i Jovi Besarović se dozvoljava da izvrše
popravke u kući u ulici Franje Josipa 58; pismo: latinica,
jezik: BHS
1792
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: spis u vezi naplaćivanja
250 forinti od Makse Toljana (isplata tražbine Dječačkog
zavoda); pismo: gotica- latinica, jezik: njemački- BHS
1793
GP – Gradska blagajna, Zemaljska vlada za BiH i Abdaga
Talirević; nalozi za isplate školarina i ishrana za Dječačko
odgajalište (zavod) i uplate predaju Zemaljskoj vladi
(Ragib ef. Ćurčić je uplatio 63 forinte za svoga sina a od
Abdage Talirevića se traži da uplati 250 forinti). Uplate
se vrše u Gradskoj blagajni a ona prosljeđuje Zemaljskoj
vladi za BiH; pismo: latinica, jezik: BHS
1794
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se od GP-a da izvrši
nalog Vakufskoj bolnici da se bolesnik (“umobolnik”)
Lazo Jerković iz Suhaje u Bihaćkom okrugu primi na
besplatno liječenje; pismo: latinica, jezik: BHS
207
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1795
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa smještajem
poručnika Emila Stokera u kući Spase Šečerdžije u ulici
Terezija 58; pismo: gotica, jezik: njemački
1796
GP – Zemaljska vlada za BiH: proslijeđena molba za
građevinsku dozvolu Mordohaja Kampusa u ulici
Ferhadija; pismo:latinica, jezik: BHS
1797
Platz Commando – GP-u: moli se doznaka za stan za
jednog građevinskog stopskog časnika; pismo: gotica,
jezik: njemački
1801 - 20. 3.
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurkovicki) šalje
sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo; pismo: latinica,
jezik: BHS
1802
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1507; izvješće u vezi s molbom Luigia
(Lujdjia) Veronezea oko dobivanja dozvole za vađenje
pijeska nadomak mosta Skenderija; pismo: latinica,
jezik: BHS
1803
Gradski građevinski ured – GP-u: dozvola Jovanči
Popoviću da vadi pijesak od Skenderpašinog do
Ćerišanskog mosta; pismo: latinica, jezik: BHS
1804
Gradski građevinski ured – GP-u: daje se na znanje
da je vlasnik kuće i okolišta u ulici Ćemaluša 9 Abdija
Ibrahim Šarić te se nije moglo poduzimati nikakvih
građevinskih radova (od strane Levya); pismo: latinica,
jezik: BHS
1806
GP – GP Travnik: izjava oko plaćanja maltarine (za konje)
prilikom ulaska u grad; pismo: latinica, jezik: BHS
1807 + 1570
GP – Platz Commando: dopis u vezi s iznajmljivanjem
stana za direktora Vojne pošte Johanna Slanya; pismo:
208
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
gotica, jezik: njemački
1808
Platz Commando – GP-u: moli se Poglavarstvo da
pronađe stan za poručnika 76. Linien Infanterie Regiment
Moritza Franzela, koji stupa na dužnost u Sarajevu 30.
marta; pismo: gotica, jezik: njemački
1809
Mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) moli GP da
uradi prikladnu zamjenu smještaja za kuću u Čengića
hanu u ul. Medan (Mejdan?) br. 6; pismo: gotica- latinica,
jezik: njemački- BHS
1810
Gradski konakarski ured – GP-u: izvješće povodom
rješavanja naloga pod brojem 1472 a u vezi s iskonačenjem
satnika Zdravstvenog odjela br. 25 Tkalca iz kuće
Mehmeda Kestenđića u ulici Tubegovića 1; pismo:
latinica, jezik: BHS
1811
Gradski konakarski ured – GP-u: izvješće i odluka
povodom rješavanja naloga pod brojem 466. Povodom
naloga Zemaljske vlade da se iz kuće Seid ef. Rifata
izmjesti pisarnica 62. vozarske (vozeće) inspekcije, daje se
na znanje, da se trenutno ne može pronaći nova adekvatna
kuća pa se izmještanje pisarnice ne može obaviti; pismo:
latinica, jezik: BHS
1812
Gradski konakarski ured – GP-u: zaključak povjerenstva,
određenog uslijed naloga GP-a pod brojem 1541 a u
vezi gradnje šupe za poštarska kola od strane Poštarskog
ravnateljstva. Zaključak je da se konji premjeste iz jahačke
staje u logor; pismo: latinica, jezik: BHS
1813
Gradski pisar Petar Gregorović javlja da zbog bolesti
ne može dolaziti u pisarnicu. Pošto će 10 dana biti
na bolovanju, poslove će obavljati kod kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
209
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1814
General Commando – GP-u: nalog u kojem se zahtijeva
da se prilikom svakog ulaska sumnjivih (koje nisu
namijenjene vojnim potrebama) zaprežnih kola , izvrši
prijava ovoj komandi; pismo: gotica, jezik: njemački
1815
Molba Mjesnog vojnog zapovjedništva (Platz
Commando) da se pošalje iznos od 174 forinte za
nabavljanje pločica sa natpisima ulica; pismo: latinica,
jezik: BHS
1818
GP – Gradski građevinski ured: molba Ibrahima Softića
data na dalje uredovanje (upit da li da se dozvoli gradnja
ili da se molba proslijedi Zemaljskoj vladi); pismo:
latinica, jezik: BHS
1819
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis ?
1820-21. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedaga Agić, putnik:
Hasan Memić (putuje u Tuzlu); pismo: latinica, jezik:
BHS
1823
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izjava da su Alija
Hamzić, Salih Ilović i Saćir Sićarmić zbog prodaje
vodenog mlijeka osuđeni na novčanu globu od 2 forinte
ili 12 sati zatvora; pismo: latinica, jezik: BHS
1824
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adamu
Spitzeru da prodaje haljine u ulici Franje Josipa 10;
pismo: latinica jezik: BHS
1825
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ahmeda Nale
(stanujući u ulici Magoda) za dozvolu kafanarskog
obrta u ulici Bentbaše 5; pismo: latinica, jezik: BHS
210
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1826
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Baševića
(stanujući u ulici Kračule 12) za dozvolu kafanarskog
obrta u ulici Ferhadija 10; pismo: latinica, jezik: BHS
1827
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: upit o mjestu stanovanja
(adresi) Mula Memiševića; pismo: latinica, jezik: BHS
1828
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće da je Ivan
Visocki izbrisan iz obrtničkog spiska; pismo: latinica,
jezik: BHS
1829
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stojana
Matkovića (stanujući u ulici Alipašina 4) za dozvolu
krčmarskog obrta u ulici Gornji Hiseti 24; pismo:
latinica, jezik: BHS
1830
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adamu
Mayeru za bavljenje stolarskim obrtom u ulici Terezije
38; pismo: latinica, jezik: BHS
1831
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru Tomiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 96;
pismo: latinica, jezik: BHS
1832
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aleksi
Mihajloviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Imaret 7; pismo: latinica, jezik: BHS
1833
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu Aksu
za bavljenje dimnjačarskim obrtom; pismo: latinica,
jezik: BHS
1834
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Antinica
Gospova? iz Crne Gore za dozvolu krčmarskog obrta u
ulici Zabljak 16; pismo: latinica, jezik: BHS1837
GP – Gradski građevinski ured: dostavnica odluke na
molbu Šabanage Hadži Halilović
211
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1838
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa smještajnim
kapacitetima nekih hanova za vojne potrebe; pismo:
gotica, jezik: njemački
1839
GP – Zemaljska žandarmerijska komanda u Sarajevu
(Landes Gandermerie Commando): spisi u vezi stanja
kuće u kojoj se nalaze pripadnici Straže sigurnosti. Traži
se da komisija izađe na uviđaj i da se zakaže ročište;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
1840-22. 3.
Gradsko poglavarstvo Dervente – GP-u: moli se GP da
dostavi/ uruči molbu Ljudevitu Schmidtu (ne piše o
kojoj molbi je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
1841
Odluka za Jakoba Sumbulovića u vezi njegove molbe
za otvaranje apoteke (treba da priloži još neke papire);
pismo: latinica, jezik: BHS
1842
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: nalog
da se uruči odluka (ne piše o čemu je riječ) Blašku
Tasaviću; pismo: latinica, jezik: BHS
1843
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: nalog
da se uruči odluka (ne piše o čemu je riječ) Ahmedagi
Hendi; pismo: latinica, jezik: BHS
1844
Dopis iz Mađarske (Kaposvarost?) – GP-u: da se uruči
putnica (putni list) za Simona Schönberga; pismo:
latinica, jezik: mađarski
1845
Uprava grada Beča – GP-u: nacrt statuta Vatrogasne
straže grada Beča; pismo: gotica, jezik: njemački
1846
Sanitetski odjel 25 u Sarajevu – GP-u: traži se da se što
prije preuzme tijelo preminulog zatvorenika Muhameda
Rađe, koji je preminuo u garnizonskoj bolnici; pismo:
gotica, jezik: njemački
212
1847
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed?, putnik: Mehmed
Kapić (putuje trgovine radi u Goražde); pismo: latinica,
jezik: BHS
1848
Osobno jamstvo; jemac: Daniel Baruch, putnik: Phillip
Schreiber (putuje u Pljevlja); pismo: latinica, jezik: BHS
1849
Osobno jamstvo; jemac: Gavro ?, putnik: Kosta Petrović
(putuje “na privremeno prebivanje” u Paraćin); pismo:
latinica, jezik: BHS
1850
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Bičakčija (Bičakčić),
putnik: Mustafa H. Husejinović (putuje sa slugom u
Pljevlja da kupuje stoku); pismo: latinica, jezik: BHS
1851
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na dalje
uredovanje (ne piše o kojem predmetu je riječ)
1852
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na dalje
uredovanje (ne piše o kojem predmetu je riječ)
1855
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi s
molbom Mehmedbega Dženetića za oslobađanje od
ukonačavanja vojnika i dr. ; pismo: latinica, jezik: BHS
1856
T. Bogdanowicz građevinski majstor iz Ryglica (Galicija)
šalje upit GP-u o mogućnosti zaposlenja na gradnji
željeznice u Bosni i Hercegovini; pismo: gotica, jezik:
njemački
1857
Uprava okruga Sesana – GP-u: upit o ranije poslatom
dopisu 4248 (26. 11. 1879. godine) a u vezi poslanih
papira za Antona Pangoda (putnica?). GP daje na znanje
da ti papiri nisu stigli; pismo: gotica, jezik: njemački
1858
Landes Gendarmerie Commando für Bosnien und
Hercegovina 1. Flügel (1. krilo) Sarajevo – GP-u: dopis
213
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
u vezi sa reguliranjem (vađenja potvrde) isplate vozača
kočije, čije usluge je koristio žandar Michael Stakor na
relaciji Sarajevo – Mostar. Iznos od 7 forinti je isplaćen
iz kase 1. krila u Sarajevu; pismo: gotica, jezik: njemački
1859
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1389; odluka za Rudolfa Romana von
Babeckya da će se stan u ulici Ćemaluši 3 sačuvati od
daljeg ukonačavanja vojnika; pismo: latinica, jezik:
BHS
1860
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1479; izvješćuje se da je doznačen
stan za liječnika Antona Heina u ulici Sulejman
(Hadžisulejmanova?) u kući Mojse Pape; pismo:
latinica, jezik: BHS
1861
GP – uprava lista /časopisa? “Bauunternehmer” iz Beča:
?; pismo; gotica, jezik: njemački
1862
GP – Gradski konakarski ured: dopis u vezi sa izvješćem
o iseljenju zapovjedništva (ne piše koje zapovjedništvo)
iz kuće Vejsila i Uzeira Talirevića u ulici Talirevića 70;
pismo: latinica, jezik: BHS
1863
Kotarski ured Maglaj – GP-u: poziv na ročište za braću
Čomara i Softić u vezi reguliranja njihove “tretine”?;
pismo: gotica, jezik: njemački
1864
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se zajedno sa
mutavelijom vakufa kojem pripada Morića han izađe na
lice mjesta i odmah poduzmu mjere čišćenja, uređenja i
zaštite od poplava (pošto su pune vode) štala u Morića
hanu da bi se koristile za potrebe vojske; pismo: latinica,
jezik: BHS
214
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1865
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa nalogom
GP-a, Vladinog povjerenika i Gradskog zastupstva
obračunavanja troškova štampanja (oglasa i sl.) u
Zemaljskoj štampariji; pismo: gotica, jezik: njemački
1866
Odluke GP-a za Mustafu Komadinu (dobavljaču /
liferantu mesa za vojsku) i Maksi Babiću (zakupniku
potrošarine); pismo: latinica, jezik: BHS
1867
GP – Zemaljska vlada za BiH: prijedlog iskaza Gradskog
poreznog ureda povodom požara koji je pogodio grad
8. augusta (otpis odmjerenog poreza); pismo: latinica,
jezik: BHS
1868
GP – Zemaljska vlada za BiH (Zemaljska blagajna):
potvrda o isplati zakupnine na daće od prodaje konja za
godinu 1879; pismo: latinica, jezik: BHS
1869-23. 3.
Tržni nadzornik traži od GP-a da zajedno sa
Ravnateljstvom redarstva ustanovi stalnu cijenu mlijeka
(zbog stalnih žalbi građana na kvalitet i cijenu); pismo:
latinica, jezik: BHS
1870
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1626; dozvola Salihbegu Halilbašiću da
popravi krov i obavi neke druge popravke na svojoj
kući; pismo: latinica, jezik: BHS
1871
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1555; dozvola Ibrahimu Harbi da popravi
krov na svojoj kući; pismo: latinica, jezik: BHS
1872
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Trfika Vlaće,
stanujući u ul. Kračule, za dozvolu bavljenja krčmarskog
obrta u ul. Donji Hiseti; pismo: latinica, jezik: BHS
215
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1873
Dostavnica o odluci za inžinjera Karla Bippergera iz
Fünfkirchena (Müllergasse 7)
1875
Dostavnica o odluci za pristavnika Građevinskog ureda
u Vinkovcima Nikolu Kolara
1876
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: naredba Zajedničkog
ministarstva finansija da se raspiše oglas o otpremanju
“ratila”? po bosanskoj i vojnoj željeznici Doberlin –
Banjaluka po najnižim cijenama; pismo: latinica, pismo:
BHS
1877
Zemaljska vlada za BiH – GP-u – Ravnateljstvo
redarstva i Mjesna komanda (Platz Commando): oglas
o kažnjavanju i zabrani bacanja smeća uz i u Miljacku.
Također se daje na znanje da se smeće odlaže kod
Čerišanskog mosta; pismo: latinica, jezik: BHS
1878-24. 3.
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa smještajem
62. vozarskog eskadrona; pismo: gotica, jezik: njemački
1879
GP – Militär Sanitäts Abteilung i odluka za Maksima
Babića, zakupnika potrošarine (a u vezi sa Danielom
Baruchom dostavljačem pića i mesa za vojnu bolnicu tj.
plaćanjem potrošarine); pismo: gotica, jezik: njemački
1880
Osobno jamstvo; jemac: Husein Topalović, putnik:
Muharem Topalović (putuje po Bosni); pismo: latinica,
jezik: BHS
1881-24. 3.
Zapisnik GP-a u vezi s nalogom Zemaljske vlade (po
nagovoru Glavnog zapovjedništva) da se pošalje mješovito
povjerenstvo kojem će biti zadaća ustanoviti cijenu
zemljišta na kojima su podignute barake, vojna vježbališta,
streljana, vojna pekara itd. Članovi komisije su: Sadulah
ef. Šabanović, Nezir ef. Zildžić, Maksim Babić, Aliaga
216
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Prešljo. Vlasnici upitnih zemljišta na izlazu iz Sarajeva su:
H.Mehmed Pinjo, H. Mehmed Mačković, Mehmedaga
Kasumagić, Ahmed ef. Tahirefendić, Sulejman Kaukčić,
Husein Šabanović, Vita Juda, Mustafa ef. Svrzo, Jakov
Baruch, Ibrahimbeg Halilbašić, Halidaga Čomara, Čimeta
(Kimeta) Hanuma, Mulia Hasan Juzbaša, Daniel Baruch,
Mustafa Kevro, Mehmed Šahmania, Idrisbeg Kuljenović
(Kulenović?), Mehaga Imširić?, Mujaga Kevro, Salih
Požegia, Mehmedaga Kestendjić, Rustembeg Čengić,
Mehmedbeg Kapetanović, Omerbeg Fadilpašić, Seida
Hanuma Sačićka, Mehmedbeg Dženetića; dostavnice s
pozivima na ročište; pismo: latinica, jezik: BHS
1882
Osobno jamstvo; jemac: Rustan-aga Čengić, putnik:
Mehaga Čengić (putuje u Rogaticu); pismo: latinica,
jezik: BHS
1883
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Mornjak, putnik:
Mehmed Pašić (putuje u Tuzlu na poziv “gospodara”
Asim ef. Uzunić); pismo: latinica, jezik: BHD
1884
Račun Levi Kohena za popravku 52 lampe; pismo:
latinica, jezik: BHS
1885
GP – Gradski konakarski ured: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 429; obavijest da će se Topničko oružno spremište
iz kuća Nikole Savića i Dragana Pamučine premjestiti u
Vojni logor (u mjesecu maju); pismo: latinica, jezik: BHS
1886
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1480; potvrda o plaćenim transenalnim
stanarinama vozarskog eskadrona br. 7 za mjesec studeni
i prosinac date na dalje uredovanje; pismo: latinica,
jezik: BHS
217
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1887
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1701; molba da se poduzmu mjere
od strane GP-a protiv Hadži Ahmeda Jabučara, što je
bez dozvole gradio zid; pismo: latinica, jezik: BHS
1888
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1554; građevinska dozvola za Saleta Sačića
da može izvršiti popravke na krovu svoje kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
1889
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1646; građevinska dozvola Jefti Kapici da
gradi jednu sobu (prema bašči); pismo: latinica, jezik:
BHS
1890
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1573; građevinska dozvola za Mustafu
Gigovića; pismo: latinica, jezik: BHS
1891
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana
Prosdočimoa?, rodom iz Gamone, za dozvolu otvaranja
tvornice sode i vode u ulici Zeleni Mejdan 42; pismo:
latinica, jezik: BHS
1892
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Julijusa Leitnera,
rodom iz Pešte, sa prebivalištem u ulici Konak, za
dozvolu otvaranja gvožđarnice u ulici Franje Josipa 78;
pismo: latinica, jezik: BHS
1893
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Julijusa Leitnera,
rodom iz Pešte, sa prebivalištem u ulici Konak, za
dozvolu bavljenja zlatarskim i urarskim obrtom u ulici
Careva 8; pismo: latinica, jezik: BHS
218
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1894
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Daniela Steinera,
rodom iz Pečuja?, za dozvolu bavljenja pekarskim
obrtom u ulici Terezija 60; pismo: latinica, jezik: BHS
1895
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ludwiga
Hofbauera, rodom iz Veisla, sa prebivalištem u ulici
Bentbaša, za dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u
ulici Franje Josipa 46; pismo: latinica, jezik: BHS
1896
Ravnateljstvo redarstva – GP-u; GP – S. I. Salom,
gradski vijećnik, Omerbeg Fadil Pašić, zemljoposjednik:
u vezi sa poduzimanjem mjera oko zabrane neovlaštenog
uvoza špirita i petroleja u grad i da se upute zakupnici
uvoznine i potrošarine da se njihove pristojbe kod
maltarine imaju pobirati; pismo: latinica, jezik: BHS
1897
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1852; građevinska dozvola Salihagi Janjcu;
pismo: latinica, jezik: BHS
1898
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1781; potvrda da se radi o istoj kući koja
se spominje u spisu pod brojem 1029; pismo: latinica,
jezik: BHS
1899
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1732; građevinska dozvola Jovanu
Glišiću da izvrši popravke na svojoj kući (krovu); pismo:
latinica, jezik: BHS
1900
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1547; građevinska dozvola Muhamedu
Mrakoviću da podigne krov na kući (pošto je u požaru
izgorio); pismo: latinica, jezik: BHS
219
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1901
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1523; utvrđeno je da Hasan Čekišević nije
čekao odgovor na svoju građevinsku molbu te je i bez
dobivanja dozvole izvršio popravke na krovu svoje kuće;
pismo: latinica, jezik: BHS
1902
GP – Okružni sud: dopis u vezi sa predmetom tužbe
Mustafe- bega Fadil Pašića protiv Ante Filipovića,
kafedžije u općinskoj karauli na glavnoj cesti, na
raskrsnici puteva za Visoko i Ilidžu i Riste Kokovića,
kafedžije u općinskoj karauli kod Alipašine ćuprije;
pismo; latinica, jezik: BHS
1903
Vojno mjesno zapovjedništvo (Platz Commando)
– GP-u: daje se na znanje da je kuća Ante Grgića u
ulici Tekija 9 zauzeta (časne sestre milosrdnice) tako da
se nadživinar Franjo Slovotny ne može iseliti iz kuće
Mustafe Turhanija u ulici Terezija 109; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
1904
Dopis u vezi sa molbom Mirka Đurkovića
(Gjurkoveckog), tržnog nadzornika grada Sarajeva da
mu se da dopust od tri tjedna i predujam od 50 forinti
što mu je također i dopušteno; pismo: latinica, jezik:
BHS
1905
Odobrava se molba Todora Runjevca da preda
muktarsku dužnost Risti Kršmanoviću; pismo: latinica,
jezik: BHS
1906
Pozivnica za pričuvnika Franju Mollynaria
1907
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1703; građevinska dozvola za Stipana
(Stjepana) Pupića za radove na njegovoj kući; pismo:
latinica, jezik: BHS
220
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1908
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1636; građevinska dozvola za S.
ef. Teftedarovića da završi poslove na svojoj kući kod
njemačkog konzulata; pismo: latinica, jezik: BHS
1909
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1548; građevinska dozvola za Abdiju
Ploskića; pismo: latinica, jezik: BHS
1910
Dostavnica o odluci za Nikolu Kolara, građevinskog
pristavnika u Vinkovcima
1911
Gradsko satništvo u Segedinu – GP-u: nalog da se
potraži Elisabeta Barkanji, za koju se smatra da se
nalazi u Sarajevu. Odgovor GP-a je da se dotična osoba
ne nalazi u Sarajevu tj. da je zimus pred Božić otišla
(protjerana?) iz grada; pismo: latinica, jezik: mađarskiBHS
1912
Prijava tržnog nadzornika u vezi sa pokvarenim
mlijekom i pronađenih krivih jedinica mjere; pismo:
latinica, jezik: BHS
1913-25. 3.
Okružna oblast – Gradski porezni ured: upit o vlasništvu
nekretnina opančara Sime Tomanića iz Sarajeva
stanujućeg u ulici Bravadžiluk; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
1914
Okružna oblast – GP-u: izvješće Gradskom poreznom
uredu u vezi sa molbom Mušana Ahmeda Šogolja za
otpis dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
1915
Okružna oblast – GP-u: dopis u vezi sa žalbom Sime
Jovanovića za otpis pristojbe od proizvoda rakije; pismo:
latinica, jezik: BHS
221
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1916
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Bakal Arnaut, putnik:
Sulejman Hadžić (želi se vratiti u svoju domovinu,
Namastir?)
1917
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Čauš, putnik: Husein
Numanović? (putuje po BiH)
1918
Nikola Petrović predaje račun za popravke drvene
ćuprije (Drvenija?) da mu se isplate 3 i pol forinte;
pismo: latinica, jezik: BHS
1919
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Hadži Ristić, putnik:
Franjo Tvrtković (putuje za Brod)
1921
Potvrda Gradskog građevinskog ureda o obavljenom
poslu stavljanja kaldrme u ulici Terezija od strane
poduzetnika Scozia napravljenog povodom naloga
Vladinog povjerenika. Dopis izvještaja upućen od strane
GP-a Vladinom povjereniku, Gradskom zastupstvu,
Hrušidu Terezinskom, cestarskom mjerniku; pismo:
latinica, jezik: BHS
1922
Izvješće GP-a u vezi sa zakupnikom potrošarine i
kantarije Laze Babića i neplaćanjem obveznih troškova
za mjesec ožujak/ mart; pismo: latinica, jezik: BHS
1923
Nadzornik carinske i finansijske straže – GP-u:
dostavljaju se odluke na uručenje; molbe Arsenija
Vasiljevića, Mehmeda Nišića i Ibrahima Bairamagića da
se prime u službu; dostavnice sa odlukama za iste i Mordu
Alkalaja, Petra Skenderovića, Hasana Sarajlića, Miću
Zimonjića, Avdiju Arnautovića, Omerbega Kadribegovića,
Ristu Markovića, Mustafu Hrničića i Kurtagića; pismo:
latinica, jezik: BHS
222
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1924
GP – Gradski građevinski ured: dopis se daje na dalje
uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
1925
Odluka na molbu Šaćir (Sakir) ef., zastupnika Ismet Paše
Uzunovića u vezi sa isplatom najamnine za 1879. godinu;
pismo: latinica, jezik: BHS
1926
Vojno opskrbni magacin – GP-u – Mjesna komanda: oglas
(nečitak sadržaj); pismo: gotica, jezik: njemački
1927
Garnisons Transportshaus (Sjedište garnizonskog
transporta) – GP-u: dopis u vezi sa troškovima adaptacije
Morića Hana i smještaja ljudi; pismo: gotica, jezik: njemački
1928
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurkovecky) – GP-u:
sajmovni cjenovnik za 24. mart-ožujak; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
1929
Gradski građevinski ured – GP-u: izvješće urađeno
po nalogu dopisa pod brojem 1864 a u vezi čišćenja i
adaptiranja od poplave Morića Hana; pismo: latinica, jezik:
BHS
1930
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis ?
1931
Dopis gradonačelnika Mostara, Muhamed Beg Alajbegovića
– GP-u: traži se isplata novaca, koje je općina potrošila za
liječenje (boravak u Općinskoj bolnici u Mostaru) Alije
Kećeđića rodom iz Magut mahale u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1932
GP – Kotarski ured i Okružna oblast: predmet/
molba Sime Matića dat na dalje uredovanje (u vezi sa
propisanom točarinom); pismo: latinica, jezik: BHS
223
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1933
GP – Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi
sa nalogom Zemaljske vlade za BiH o popravljanju
ulice Talirevića (gdje se nalaze zgrade Kotarske oblasti
i Vlade); da se izađe na uvid i urade mjerenja i utvrdi
način popravljanja kaldrme; pismo: latinica, jezik: BHS
1934
Nalog Zemaljske vlade za BiH da se uradi izvješće u
vezi sa iskonačenjem satnika Stögla iz kuće Sigmunda
Polačeka u ulici Ferhadija 16; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
1935
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće o rodnom
mjestu Hadži Hafiza Jahića u vezi sa dopisom (upitom)
Zemaljske vlade; pismo: latinica, jezik: BHS
1936
Odluka na molbu Vejsila i Uzeir Talirevića, vlasnika
kuće u ulici Talirevića 70, da će se vojnici do 12. 4.
iseliti iz kuće i odmah poslije staviti na raspolaganje;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
1937
GP – Gradska blagajna: nalog Vladinog povjerenika
za grad Sarajevo da se protustavnik Gjurković uvede
u poslove gradskog računovodstva umjesto gradskog
oficijala Bertića. Nalog GP-a Gradskoj blagajni da
obustavi isplatu Bertiću, pošto je isti ostavio blagajnu
/računovodstvo u neuređenom stanju; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
1938
Izvješće da je Hušim Karamanović iz ulice Berkuša,
odustao od nakane stupanja u vojnu školu; dostavnice s
pozivom na ročište; pismo: latinica, jezik: BHS
1939
Zemaljska vlada za BiH – GP-u – Dobrovoljačka
vatrogasna četa u Sarajevu: dopis u vezi sa
narudžbom aparata za gašenje požara od “MaschinenFeuerlöschgeräthe- und Metalwaaren- Fabrik Wm
Knaust in Wien”; pismo: gotica, jezik: njemački
224
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1940
Gradski građevinski ured – GP-u: zapisnik u vezi sa
popravkom zgrade u kojoj je smještena Gradska straža
sigurnosti; nalaz (prisustvovali arhitekt Vjekoslav
Flambach, gradski vijećnik Makso Despić, jedan član
Gradske straže); pismo: latinica, jezik: BHS
1941
Račun Ante Persića za urađen posao (13 stražarskih
kabina); pismo: latinica, jezik: BHS
1942
GP – Ali Riza Kreševljaković (gradski veterinar): nalog
da se pregleda jedan uginuli vol; pismo: latinica, jezik:
BHS
1943
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači satnik
Glavnog vojnog zapovjedništva Mihajlo Pintar; pismo:
latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
1944
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Hadži Ristić, putnik: Juro
Ramnjak (putuje za Brod); pismo: latinica, jezik: BHS
1945
Osobno jamstvo; jemac: Salih Smailhodžić, putnik:
Mehmed Prozdanić (seli se u Srebrenicu poslomzanatom)
1946
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Čaušević, putnik:
Mehmed Kablarević
1947
GP – Ravnateljstvo redarstva: prijava mesara Ignjata
Fischera zbog neprijavljivanja uginuća vola; pismo:
latinica, jezik: BHS
1948
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis o odluci da
će se oficial Ludvig iseliti iz stana Moše Gauna u ulici
Ćemaluša 58; pismo: latinica, jezik: BHS
1949
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1390; izvješće o statusu kuće Davida
225
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Baruha u ulici Ćemaluša 27. U petom mjesecu će se
vojnici iskonačiti iz nje; pismo: latinica, jezik: BHS
1950
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa iskonačenjem
telegrafskih činovnika Aliosa Kohla i Moriza Rottenberga
iz kuće Eliasa Kabilia u ulici Ferhadia 5; pismo: gotica,
jezik: njemački
1951
Gradski konakarski ured – GP-u – Platz Commando:
izvješće u vezi sa zaostacima isplate transenalnih
stanarina; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS – njemački
1952
GP – Upraviteljstvo vakufske bolnice: upit o tome da li
se Giovano Stefano nalazi u bolnici na liječenju; pismo:
latinica, jezik: BHS
1954-26. 3.
GP – Kotarski ured Rogatica: dopis u vezi sa upitom
Kotarske oblasti u Rogatici o mjestu prebivanja Gjorgja
Suše u Sarajevu. Navodno se nalazi u Sumbulovcu, kao
handžija u hanu; nalog da mu se uruče pozivnice za
sudsko ročište; pismo: latinica, jezik: BHS
1955
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo u Zagrebu – GPu: dopis s nalogom da se uruči pozivnica za Petra
Gavrančića; pismo: latinica, jezik: BHS
1956
GP – Gradski građevinski ured: dopis se daje na dalje
uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
1957
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog za Vakufsku
bolnicu da se primi na liječenje Ivan Gvozdan iz
Seferovića; pismo: latinica, jezik: BHS
1958
Zemaljska vlada za BiH – Ravnateljstvo redarstva –
226
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
GP-u: dopis u vezi sa žalbom Ante D. Boškovića zbog
odbijanja licence za točenje pića; da mu se u saglasnosti
sa GP-om izda licenca za točenje u Barakama?; pismo:
gotica, jezik: njemački
1959
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
isplatom računa za gradnju kanala u Konak ulici; pismo:
latinica, jezik: BHS
1961
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Katarini Uleiss
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Franje Josipa
57; pismo: latinica, jezik: BHS
1962
GP – Konzulat za Bosnu: dopis u vezi sa upitom
Konzulata o tome gdje se nalazi Stjepan Blagina (da
li se liječio u Vakufskoj bolnici?); pismo: gotica, jezik:
njemački
1963
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi
Bogdanoviću za bavljenje krčmarskim i kafanarskim
obrtom u ulici Piruša 26; pismo: latinica, jezik: BHS
1964
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bernardu
Pollaku za bavljanje sitničarskim obrtom; pismo:
latinica, jezik: BHS
1965
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu
Schrameku za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 86; pismo: latinica, jezik: BHS
1966
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Avramu
Manhem Papi za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 91; pismo: latinica, jezik: BHS
1968
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vinku
Vrignanjinu za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Bakal 52; pismo: latinica, jezik: BHS
227
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1969
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Kaljeviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici G. Hisetima 9;
pismo: latinica, jezik: BHS
1970
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Franklu za bavljenje trgovinom raznom robom u ulici
Careva 5; pismo: latinica, jezik: BHS
1971
Dopis u vezi sa molbom Vojnog mjesnog zapovjedništva
da se ukonači 20 pekara u ulici Koševo; pismo: gotica latinica, jezik: njemački- BHS
1972
GP – Zemaljska vlada za BiH: Gradski porezni ured
predlaže iskaz za krčmarske obrtnike sa nepoznatim
boravištem (adresom?) u svrhu regulisanja točarine;
pismo: latinica, jezik: BHS
1973-27. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Sačija, putnik: Usoh ?
Cvijetić (gostioničar koji putuje u susret svojoj porodici
u Hercegovinu); pismo: latinica, jezik: BHS
1974
Osobno jamstvo; jemac: Adem Bravić, putnik: Bajram
Hadži ?(putuje trgovine radi u Pljevlje); pismo: latinica,
jezik: BHS
1975
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Ikmečija, putnik:
Hamid Konjičanin (putuje u Skoplje / Gornji Vakuf?);
pismo: latinica, jezik: BHS
1976
Osobno jamstvo; jemac: Salih Nimčević (Njemčević?),
putnik: Derviš Salih Drtlić (putuje u Višegrad da traži
posao); pismo: latinica, jezik: BHS
1977
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Romić, putnik: Salih
ef. Smajlhodžić (zbog pregledanja čifluka putuje u kotar
Ljubinje)
228
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1978
GP – Platz Commando (Vojno mjesno zapovjedništvo):
dopis u vezi sa molbom Mjesnog zapovjedništva da se nađe
smještaj za 11. tovarni eskadron; pismo: latinica- gotica,
jezik: BHS- njemački
1979
Platz Commando – GP-u: nalog da se požuri isprazniti
Morića hana; pismo: gotica, jezik: njemački
1980
Platz Commando – GP-u: molba da se požuri isprazniti
Srpski han na Vrbanji 20 i han Rafaela Barucha kod
Logora; pismo: gotica, jezik: njemački
1981
Odluka u vezi sa molbom Hadži Mustafe Turhanovića;
njegova kuća u ulici Filipovića trg 12, će se isprazniti (iselit
će se 19. bojna pionirske satnije); pismo: latinica, jezik:
BHS
1982
GP – direkcija “Presse” u Beču: dopis; odgovor na upit?;
pismo: gotica, jezik: njemački
1983
Općinsko predstavništvo Wetzelsdorf – GP-u: da se Josefu
Maieru nešto ? preda (nalazi se u hotelu Austrija?); pismo:
gotica, jezik: njemački
1984
Gradski građevinski ured – GP-u: poziv Ibrahimu Hafizu,
nadzorniku vakufa Čulugović džamije i zakupnikom
magaza i dućana u ulici ?, na ročište u vezi sa popravljenjem
oronulih zidova u vakufu; pismo: latinica, jezik: BHS
1985
Odluka na tužbu Huseinage Dalagije iz ulice Logavina 5,
protiv Trifka Todorovića, ulica Logavina 5, zato što neće
(T.T.) da napravi ugovor na zakup kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
1986 -28. 3.
Dopis Salvatora Zafira, zamjenika zakupnika potrošarine
Maksima Babića, u vezi sa tužbom protiv Sigmunda
Pollačeka, trgovca vinom, zbog (ne)stavljanja u evidenciju
prodatog vina; pismo: latinica, jezik: BHS
229
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1988
Gradsko poglavarstvo Dervente – GP-u: upit o tome da
li Mehmed ef. Sania (privatnik koji duguje blagajni 2235
groša) posjeduje u Sarajevu nekretnine (zemlju i kuću);
Staka Gjokić, majka Jelke Gjokić izjavljuje da pola kuće
u ulici Terezija 33 pripada njenoj kćerki a pola Mehmedu
Sa(h)aniji; pismo: latinica, jezik: BHS
1991
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 1984; građevinska
dozvola (popravak zidova) na molbu Ibrahima Abadžije
Hafiza; pismo: latinica, jezik: BHS
1992
Platz Commando – GP-u: traži se objekat za smještanje
kancelarije administrativne komisije Kastela (Castell
Administrativ Commision); pismo: gotica, jezik: njemački
1993
Platz Commando (Vojno mjesno zapovjedništvo) – GPu: molba da se očiste kuće (“odoljci”) na Kastelu; pismo:
latinica, jezik: BHS
1994 - 29. 3
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Ahmed Zvizdić (putuje u Gacko); pismo: latinica, jezik:
BHS
1995
Osobno jamstvo; jemac: Husein Avdić, putnik: Ibrahim
Ćehaja Biogradilić (putuje u Ljubuški); pismo: latinica,
jezik: BHS
1996
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: upute u vezi sa prijavama potrošarinskih prekršaja
pojedinih trgovaca i krčmara i dr.; pismo: latinica, jezik:
BHS
1997
GP – Gradski građevinski ured: daje se predmet na dalje
uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
1998
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1720; građevinska dozvola Staki Obrenović
230
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
da popravi unutrašnjost hana u ulici Vrbanjuša 20;
pismo: latinica, jezik: BHS
1999
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1669; građevinska dozvola Isaku Romanu
da popravi svoju kuću koju je skoro kupio; pismo:
latinica, jezik: BHS
2000
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na dalje
uredovanje (molba za popravku staje)
231
G r a d s k o
232
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 14 spisi: 2001 – 2500 29. 3. – 15. 4.
Signatura dokumenta
Sadržaj
2001 - 29. 3.
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: oglas u vezi sa naredbom Vlade o popravljanju
Skenderija ćuprije (natječaj za izvedbu radova na
ćupriji); pismo: latinica, jezik: BHS
2003
Dostavnica Zemaljske vlade za BiH o odluci za Jusufbega
Filipovića (ne stoji o čemu je riječ)
2004
Dostavnica o odluci za inžinjera (pri Logoru) Josefu
Trahanovskom
2005
Osobno jamstvo; jemac: Gavro Ardalović, putnik:
Todor Ardalović (putuje trgovine radi u Zvornik)
233
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2006
Osobno jamstvo; jemac: Liačo Havijo, putnik: Juda
Atijas (trgovine radi traži putni list za Austriju, Trst i
BiH); pismo: latinica, jezik: BHS
2007
Osobno jamstvo; jemac: Risto Obradović, putnik: Jevto
Grkavia? (putuje u Srbiju)
2008 - 30. 3.
GP – Gradska blagajna: nalog blagajni da se isplati
nagradna doplata za cestovnog mjernika Hrušidu,
Gjorgja Neukovića, Ristu Koića, Miju Varovca i Jakova
Tabora; pismo: latinica, jezik: BHS
2010
GP – Poglavarstvo u Kutini: dostavnica o odluci na
molbu (ne zna se o čemu je riječ i šta je u pitanju) za
stolarskog majstora Jovana Kralupa, koji je u zatvoru;
pismo: latinica, jezik: BHS
2011
Kotarski ured u Bihaću – GP-u: molba GP-u da od
Mulage Merhemića (koji sad boravi / živi u Sarajevu)
naplati zaostali porez od nekretnina (vergija); pismo:
latinica, jezik: BHS
2012
Finansijsko odjeljenje Zemaljske vlade za BiH – Okružna
oblast – GP-u: odluka na molbu za Sulejmanbeg
Lovčanina a u vezi sa propisanom dohodarinom od
kućne vrijednosti i plaćanja najamnine za iznajmljene
prostorije (koje on izdaje); pismo: gotica – latinica,
jezik: njemački - BHS
2013
Okružna oblast – GP-u: odluka na molbu Mustafe
Softića, ulica Isevića 39, o plaćanju poreza (propisana
dohodarina) na kuću, koja je izgorjela u požaru te je
molitelj zbog toga tražio otpis poreza; pismo: gotica –
latinica, jezik: njemački – BHS
234
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2015
Zemaljska vlada – Vojna intendanca i GP: prijepis
naredbe u vezi sa ubiranjem poreza u gradu; pismo:
gotica, jezik: njemački
2016
Žalba Josipa Bielickog na odluku GP-a a u vezi sa
plaćanjem točarine; pismo: latinica, jezik: BHS
2017
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: molba
da se dostavi odluka (ne stoji o čemu je riječ) trgovcu
cipelama Mehmedagi Palavri; pismo: latinica, jezik:
BHS
2018
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na dalje
uredovanje (molba za popravku staje)
2019
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa
nalogom 1128 kojem se ne može trenutno udovoljiti
(u vezi sa oslobađanjem ukonačavanja vojnika /časnika
u kućama u gradu tj. u kući Huseinage Svrze); pismo:
latinica, jezik: BHS
2020
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa nalogom
pod brojem 1160 kojem se ne može trenutno udovoljiti
(u pitanju je kuća Šemsibega Tankovića u ulici Bistrik u
kojoj je ukonačen major); pismo: latinica- gotica, jezik:
BHS- njemački
2021
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa nalogom
pod brojem 1500 kojem se ne može trenutno udovoljiti
(u pitanju je molba Fatime Šerifage za iskonačenje
vojnika iz njene kuće); pismo: latinica, jezik: BHS
2023
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eduardu
Charinchiu za bavljenje krčmarskim obrtom u
novoizgrađenoj baraci u ulici D. Hisetima; pismo:
235
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
latinica, jezik: BHS
2024
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eduardu
Charinchiu za bavljenje prodaje sjena i zobi
2025
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: priopćenje da je
Ferdinand Levatini izbrisan sa popisa obrtnika
2026
Tržni nadzornik Mirko Gjurković moli da mu se izda
tačna mjera za litru, oku i pola oke zbog toga što se
u tržnicama i na čaršiji koriste pogrešne mjere; pismo:
latinica, jezik: BHS
2027
Priopćenje Vojnog mjesnog zapovjedništva o skorom
dolasku stopskog časnika od vojne građevinske čete;
pismo: latinica- gotica, jezik: BHS-njemački
2028
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Schachticu
& Popovicu za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Careva 10; pismo: latinica, jezik: BHS
2029
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Muhamedu
Asanbegoviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
D. Hisetima
2030
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakobu Niklu
za bavljenje stolarskim obrtom u ulici Careva 20;
dostavnica sa pozivima za: Schachtica & Popovica,
Jakoba Nikla, Leopolda Frankla, Isaka Danona, Ivana
Schrameka, Javera Barucha, Avrama Menahema Papu,
Mulagu Mehremića, Adolfa Kohna, Antona Herru
Lazara Šakotu, Matu Andrića, Adolfa Redlicha, Vasu
Spasojevića, Ivana Marušića, Staku Todorović, Eduarda
Chrainichia, Muhameda Hasanbegovića; pismo:
latinica, jezik: BHS
236
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2031
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vasi Spasojeviću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Sagrdžije 10
2032
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Lazaru Šakoti
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici ?
2033
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Staki
Todoroviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici D.
Hisetima
2034
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Andriji
Trifkoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Sagrdžije 20
2035
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Franklu za bavljenje prodajom hartija i galanterije
2036
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Israela Brechlera,
rodom iz Stanislava (Galicija), za dozvolu obavljanja
kišobrandžijskog obrta u ulici Kastel 54; pismo: latinica,
jezik: BHS
2037
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sigmunda
Pollaszika (Pollacek?) za dozvolu obavljanja prodaje vina
i “zemaljskih plodova” u ulici Franje Josipa 61; pismo:
latinica, jezik: BHS
2038
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sigmunda
Pollaszika (Pollacek?) rodom iz Batašeka, za dozvolu
podizanja tvornice vode i sode u ulici Ferhadija 16;
pismo: latinica, jezik: BHS
2039
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Bogićevića
za dozvolu obavljanja krčmarskog obrta u ulici Ćemaluša
138; pismo: latinica, jezik: BHS
237
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2040
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sigmunda
Kraussa, rodom iz Beča, za dozvolu obavljanja prodaje
grožđa ? u ulici Careva 7; pismo: latinica, jezik: BHS
2041
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: potvrda o osudi Sadika
Mosesa Levia (žalba istog odbačena) zbog neovlaštene
gradnje na novčanu globu ili 8 dana zatvora; pismo:
latinica, jezik: BHS
2042
Gradski porezni ured prilaže iskaze o kretanju poreza za
cijene od 16. do 31. 3. 1880. godine; pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
2043
GP – Gradska blagajna: gospodarstveni troškovi- čišćenje
kanala u ulicama Konak i Zildžiluk; pismo: latinica, jezik:
BHS
2044
GP – Zemaljska vlada za BiH: žalba zakupnika potrošarine
Makse Babića na odluku donesene protiv Mustafe
Komadine; pismo: latinica, jezik: BHS
2045
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa molbom za doznaku
svote od strane Zemaljskog oružničkog zapovjedništva;
pismo: latinica, jezik: BHS
2046 - 31. 3.
Gradski građevinski – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1837; građevinska dozvola Šabanagi Hadži
Haliloviću da popravi krov na svojoj kući; pismo: latinica,
jezik: BHS
2047
Odluka u vezi sa molbom Makse Babića da mu se dozvoli
pobirati potrošarinsku pristojbu od žestokih pića; pismo:
latinica, jezik: BHS
2048
GP – Josip Hrniček (ul. D. Ćemaluša) i Gradski građevinski
ured: molitelj (J.H.) se upućuje da predmet (tužbu) rješava
u Okružnom sudu pošto se GP ne smatra nadležnim te
238
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
s tim u vezi i ne može udovoljiti njegovoj molbi. Tužba
se odnosi na Petra Petrovića koji u Ćemaluši 21 gradi bez
građevinske dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
2049
GP – Ali Riza Kreševljaković, gradski živinar; oglas GPa: naredba Zemaljske vlade za BiH o svakodnevnom
pregledanju svih konja zbog pojave epidemija u Bosni
(koja dovodi do neke vrste svraba kod konja); pismo:
latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2050
GP – Gradski građevinski ured: molba (ne stoji o čemu
je riječ) se daje na dalje uredovanje
2051
Saopćenje Okružnog poreznog ureda u vezi sa naredbom
Zemaljske vlade za BiH da se pripreme shodne mjere za
isplatu poreznih zaostataka; pismo: latinica, jezik: BHS
2052
Okružni sud – GP-u: poziv za ročište Salki Ceribaši sa
Gorice i muktaru Huseinu Pirgi a u vezi sa pronalaženjem
mjesta stanovanja Derviša Tahirovića i Ajke Omerović u
ulici Hiseti; pismo: gotica, jezik: njemački
2053
Poziv na ročište za muktare iz mahale Hrid i Nadkovači
u vezi sa pronalaženjem Mustafe Telagića, Husein
Čengića i Pante Markičevića; pismo: gotica, jezik:
njemački
2054
Oglas Zemaljske vlade za BiH (Odjel za unutrašnje
poslove); ne stoji o čemu je riječ
2055
Računski oficijal Bogdan Bertić i protustavnik Gjurković
podnose izvješće o preuzeću računovodstvenih poslova;
pismo: latinica, jezik: BHS
2056
Kotarski ured Neutra (možda Nitra u današnjoj
Slovačkoj) – GP-u: molba da se Andriji Kut uruči
putna isprava; dostavnica o potvrdi da mu je ista isprava
uručena; pismo: gotica, jezik: njemački
239
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2058
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: nalog da se molba za odštetu (sastavljena na
turskom) Karim ef. povrati tj. da se izvjesti šta je po
pitanju te molbe urađeno; pismo: latinica, jezik: BHS
2059
Tržni nadzornik Emerich Gjurkovecky – GP-u: dopis
u vezi sa predlaganjem sajmovnog cjenovnika za treći
mjesec; pismo: gotica, jezik: njemački
2060
GP – Gradski građevinski ured: predmet (ne stoji o
kojoj molbi je riječ) se daje na dalje uredovanje, s tim da
molitelj nije označio tačnu adresu kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
2061
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa troškovima
sahranjivanja umrle sirote Fatime (supruge ili kćerke
Hasana Hajdarevića?); pismo: latinica, jezik: BHS
2062
GP – Gradska blagajna: nalog da se isplati trgovac M. E.
Saks; pismo: latinica, jezik: BHS
2064
GP – Direkcija inžinjerije (Geniedirektion): dopis
u vezi sa fakturom i računom naručene opreme iz
“Maschinen-, Feuerlösch- Geräthe- und MetallwaarenFabrik Wm. Knaust in Wien”; pismo: gotica, jezik:
njemački
2066
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Alija B?
2067
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Josip Švab
2068
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Jakov Roth
240
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2069
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Lazar Pupić
2070
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Mustafa Karić
2071
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Hamidbeg Aščija
2072
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Salih Buzačić
2073
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Hadži Mustafa Duranović
2074
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Savka Veljković
2075
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Pavo Bauer
2076
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Samuel Prapper
2077
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Risto Vidaković
2078
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Salih Hrvić
2079
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Alija Hamzić
2080
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Petar Persić
2081
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Suzana Fabian
241
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2082
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Julija Ceval?
2083
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Junuz Alikadić
2084
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Leopold Frankl
2085
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Salih Sidsan
2086
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Avdia ?
2087
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Alija Kamberia
2088
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Staka Trišinćia?
2089
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Ana Miloševa
2090
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Julia Ceval
2091
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Sadik Moses Levy
2092
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Moritz Weiss
2093
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Antonio Marchetti
2094
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Giovanni Pollini
242
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2095
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Vaso Kraljević
2096
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Mušan Kavedžija
2097
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Mićo Obučina
2098
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Eduard Neutra
2099
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Pero Veljković
2100
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Samuel Rasner
2101
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Thomo (Thomas?) Stella
2102
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Kosta Jeftanović
2103
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Stefan Simić
2104
GP – Gradski građevinski ured: predmet dat na dalje
uredovanje a u vezi sa preduzimanjem mjera oko zgrade
Brzojavnog ureda; pismo: latinica, jezik: BHS
2105
Molba članova Srpske pravoslavne općine GP-u da se
oslobode plaćanja malterine (carine) na dovoz kamena
za gradnju zvonika uz staru pravoslavnu crkvu u
Sarajevu; pismo: ćirilica, jezik: BHS
2106
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Miljanović, putnik: Joso
Milanović (putuje u Vlasenicu); pismo: latinica, jezik:
BHS
243
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2107 - 1. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Jovica Blagovčanin, putnik:
Risto Radovanović (putuje radi prodaje opanaka u
Kladanj); pismo: latnica, jezik: BHS
2108
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik: Agan
Karaman (putuje u Kozarac)
2109
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik: Ibro
Čatović (putuje u Kozarac)
2110
GP – Gradski konakarski ured: daje se predmet na
dalje razjašnjenje i uredovanje a u vezi sa računom 19.
pionirske regimente; pismo: gotica, jezik: njemački
2111
Zemaljska vlada za BiH: cirkularno pismo u vezi sa
prodajom marve; pismo: gotica, jezik: njemački
2112
GP – Okružni porezni ured, Zemaljska vlada za BiH,
Akif Biserović- zakupnik beije, Gradska blagajna: dopis
u vezi sa potvrdom davanja u zakup prodajne daće
od konja za godinu 1880. Akifu Biseroviću ; pismo:
latinica, jezik: BHS
2113
Okružni sud – GP-u: traži se svjedodžba o ponašanju
(nekažnjavanju / „ćudorednosti“) Lake Litrenjaka i s
tim u vezi da se pozove na ročište mahalbaša ? ulice;
pismo: gotica, jezik: njemački
2114
GP – Gradski građevinski ured: dopis u vezi sa molbom
za građevinsku dozvolu Iszaka Salomona za popravku
kuće u ulici Filipovića trg 3; pismo: latinica, jezik: BHS
2115
Militär Intendanz Sarajevo – GP-u: dopis u vezi sa
molbom Gligorija Jeftanovića i Petra T. Petrovića da
im se nadoknadi oduzeto sijeno u Mokrom od strane
Vojno opskrbnog magacina, što je i učinjeno; pismo:
gotica- latinica, jezik: njemački- BHS
244
2116
Dojni Betizza prilaže račun Gradskoj blagajni za urađena
dva naručena slavoluka za banket vojvode Wüttenberga;
pismo: latinica, jezik: BHS
2118
GP – Gradska blagajna (tekuća služba): nalog da
se imamu Derviš ef. Šolbatu isplate troškovi ukopa
kaznenika Mustafe Ređe; pismo: latinica, jezik: BHS
2119
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurkovcky):
nedjeljni sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
2120
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na dalje
uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ)
2123
Gradsko računovodstvo: računski nedostaci u dnevniku
gradske uprave a u vezi sa isplaćivanjem muktara
Mehmeda Bakalovića; pismo: latinica, jezik: BHS
2124
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 1818; građevinska dozvola na
molbu Ibrahima Dovlića da može sagraditi odžak izvan
krova; pismo: latinica, jezik: BHS
2125
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalog) pod brojem 1248 (nalog Mjesne komande da se
nađu kuće za ukonačavanje na Kastelu); pismo: goticalatinica, jezik: njemački- BHS
2126
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 1266; izvješćuje se da je taj nalog
riješen; pismo: latinica, jezik: BHS
2127
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1576; izvješće da se preukonačavanje 1.
redovne pješačke pukovnije može izvršiti. Vojnici će
iz kuće u ulici Carina 7 biti izmješteni u kuću Miće
Gjurića u ulici Širokac 30; pismo: latinica, jezik: BHS
245
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2128
GP – Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje
poslove): izvješće u vezi sa čišćenjem nagomilanog
otpada na zapadnoj strani „mejdana“?; pismo: latinica,
jezik: BHS
2129
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: nalog da se uradi izvješće (nakon uviđaja kojeg
je obavio gradski živinar Ali Riza Kreševljaković) u vezi
sa pojavom kuge (goveđe) u sarajevskom okrugu i učine
sve mjere u svrhu dalje zaštite i zaustavljanja epidemije;
pismo: latinica, jezik: BHS
2130
Zemaljska vlada za BiH – GP-u – Platz Commando:
nalog da se premjesti Transportshaus u druge, prikladnije
objekte; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2131
Nalog Zemaljske vlade za BiH da se podnese izvješće
u vezi sa ukonačavanjem jednog časnika u kući Riste
Milanovića tj. u stanu Riste Jokovića u ulici Ćumuria 8;
pismo: latinica – gotica, jezik: BHS- njemački
2133
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stanišić, putnik:
Sulejman i Omer Idrizović (putuju u Novi Pazar da
posjete svoju porodicu)
2134
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: Oglas u kojem se daje na znanje da je za žitelje
grada određen uboški liječnik Dr. Koetschet, koji će
besplatno liječiti i (kad se to pokaže za potrebnim)
propisivati besplatne lijekove; pismo: latinica, jezik:
BHS
2135-2. 4.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se u prilog novac
sakupljen održavanjem koncerata u drugom mjesecu
1880. godine u korist Uboške zaklade; pismo: latinica,
jezik: BHS
246
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2137
Molba Vojnog mjesnog zapovjedništva da se ukonači
blizu baraka podživinar Todor Rücker; pismo: goticalatinica, jezik: njemački- BHS
2138
Vojno mjesno zapovjedništvo izvješćuje da je ispražnjena
kuća Riste Gjurića Mostarca u ulici D. Hisetima 52;
pismo: latinica, jezik: BHS
2139
GP – Zemaljska žandarmerijska (oružnička) komanda:
saopćenje da je Nikoli Nahodi za zapregu do Tarčina
po oružniku Mihajlu Stakoru, po zakonu dovoljno
plaćeno; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2140
Okružni sud – GP-u: traži se zbog istrage krivičnog djela
Osman Kramarović iz ulice Vrbanjuša 27 tj. Svjedodžba
o nekažnjavanju i imovinskom stanju; pismo: goticalatinica, jezik: njemački- BHS
2142
Zapisnik GP-a sastavljen uslijed podnesene tužbe od
strane zakupnika potrošarine protiv Sigmunda Polačeka;
pismo: latinica, jezik: BHS
2143
Osobno jamstvo; jemac: Neziraga Ćesria, putnik:
Avdia i Salih Jamaković (putuju u vlasenički kotar radi
pregledanja čifluka)
2144
Voditelj urudžbenog zapisnika dostavlja spis koji se
tiče popravaka ulica i mostova (uslijed raznih naloga) u
Kastellu; pismo: latinica, jezik: BHS
2146
Kotarski ured u Sarajevu ustupa dopis Kotarskoj oblasti
u Stocu: da se pronađe Tomo Golubović i od njega
naplati dug; pismo: latinica, jezik: BHS
2147
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mule Saliha
Čavke za dozvolu obavljanja kafanarskog obrta u ulici
Begovac; pismo: latinica, jezik: BHS
247
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2148
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mušana Karića
sa prebivalištem u ulici Medresa, za dozvolu bavljenja
kafanarskim obrtom u ulici „Hubi Jarak“ ? 9
2149
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Scipiona
Brockog, rodom iz Avio Trentina, za dozvolu otvaranja
tvornice likera u ulici Franje Josipa 81; pismo: latinica,
jezik: BHS
2150
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisima
pod brojem 1184 i 1746; izvješćuje se da je Muharem
Jusbaši preselio u Ploču, blizu Kiseljaka, te je stoga
izbrisan sa liste popisa obrtnika; pismo: latinica, jezik:
BHS
2151
GP – Gradski građevinski ured: dopis u vezi s nalogom
Mjesnog vojnog zapovjedništva da se pregleda i popravi
put uz Koševski potok koji vodi do vojničkog groblja;
pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2152
GP – Gradski građevinski ured: daje se dopis na dalje
uredovanje (ne stoji o čemu je riječ); da se uz prisustvo
gradskog vijećnika Kezića izađe na uviđaj
2154
Mehaga Svrzo kao jamstvenik poduzetnika Makse
Toljara moli GP da mu izda 300 forinti; odluka GP-a
da traženi iznos podigne kod vjerovnika Makse Toljara;
pismo: latinica, jezik: BHS
2156
Militär Intendanz – GP-u: dopis u vezi sa potraživanjem
troškova odvoženja Vojne kase u iznosu od 129 forinti
(za period kada je grad zadesio požar?); pismo: gotica,
jezik: njemački
2157
GP – Kotarski ured: predmet (ne piše o čemu je riječ) se
daje na dalje uredovanje; nalog da se pozovu na ročište
248
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Terezija Müller i Mehmedaga H. Pinjo; pismo: latinica,
jezik: BHS
2158
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 988 i 1677 (Vasilj Altanasović?);
pismo: latinica, jezik: BHS
2159
GP – Gradski građevinski ured: dostavnica o odluci na
molbu Mate Kuliera (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2160
GP – Gradski građevinski ured: dopis u vezi sa molbama
(19 molbi) za odobrenje pohranjivanja petroleja u
prostorijama molitelja tj. upit da li ove prostorije
ispunjavaju sigurnosne uvijete (ne stoji o kojim
moliteljima i prostorijama je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
2161
Gradska blagajna: platežni nalog za Maksima Babića,
Akifa Biserovića i Mentu Kabilio; pismo: latinica, jezik:
BHS
2163
Iskaz skladišta spirita u Novom Hanu; dostavnica sa
platežnim nalogom za kiriju GP-u za račun spirita
u Novom Hanu (braća Besarović, Binjo Kambilio,
Pollašek i ?); pismo: latinica, jezik: BHS
2164 - 3. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Djordjo Dimitrinović, putnik:
Trifko Tivc (putuje u Hercegovinu- Stolac)
2165
Osobno jamstvo; jemac: H. Mustafa Imamović, putnik:
Emin Abdihodžić (putuje trgovine radi u Srebrenicu i
dr.)
2166
Račun Makse Toljana za kamen koji je korišten za
popravljanje ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
249
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2167
Račun Vase Kraljevića za urađenu rasvijetu grada u trećem
mjesecu; pismo: latinica, jezik: BHS
2168
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće u vezi sa nalogom
povjerenstva za obavljanje poslova Vladinog povjereništva;
odluka GP-a da Avdaga Talirević treba platiti troškove za
svog sina koji se nalazi u Dječačkom odgajalištu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2169
Sigmund Polaček podnosi žalbu na odluku GP-a iz 24. 3.
u vezi sa plaćanjem globe na vino; GP – Zemaljska vlada
za BiH
2171
GP – Ravnateljstvo redarstva: nalog GP-a da sazna prezime
u Vakufskoj bolnici preminulog kovača Mate, koji je jedno
vrijeme bio uposlen kod kolara Šabana u ulici Tabaci;
smrtni list; pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2173
Ravnateljstvo redarstva – GP: dozvola Gospavi Antunici
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Žabljak 16; pismo:
latinica, jezik: BHS
2175
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Anti D. Boikoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom kod vojnog logora; pismo:
latinica, jezik: BHS
2176
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Dragutinu
Brozoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Terezija
3; pismo: latinica, jezik: BHS
2177
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Löffleru Rothu za
bavljenje otpremničkog posla; pismo: latinica, jezik: BHS
2178
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi Petroviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 135;
pismo: latinica, jezik: BHS
250
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2179
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mariji Janjić za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Hiseti 8; pismo:
latinica, jezik: BHS
2180
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vejsilu
Hamamdžiću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Sagrdžije; pismo: latinica, jezik: BHS
2181
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Tanasu
Andjelkoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Careva 11; pismo: latinica, jezik: BHS
2182
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Todoru
Nikoliću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Careva
55; pismo: latinica, jezik: BHS
2183
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Hadži Mihajlu
Dimitrijeviću za bavljenje krčmarskim obrtom kod
vojnog logora; pismo: latinica, jezik: BHS
2184
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Juliusu Leitneru
za bavljenje gvožđarskim obrtom u ulici Franje Josipa
78; pismo: latinica, jezik: BHS
2185
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Juliusu
Leitneru za bavljenje urarskim i zlatarskim obrtom u
ulici Careva; pismo: latinica, jezik: BHS
2186
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu ?
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Babića Bašća;
pismo: latinica, jezik: BHS
2187
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jelenka Isidora,
rodom iz Beča, za dozvolu obavljanja prodaje mješovite
robe u ulici Franje Josipa 38; pismo: latinica, jezik: BHS
251
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2188
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ludvigu
Hofbaueru za bavljenje sitničarskog obrta u ulici Franje
Josipa 46; pismo: latinica, jezik: BHS
2189
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stojanu
Matkoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Hiseta 24; pismo: latinica, jezik: BHS
2191
Zapisnik GP-a u vezi sa preduzimanjem radova
popravaka na Skenderovom mostu (Skenderija);
dražbeni uvijeti; dostavnica o odluci za Franju viteza
Anrossowskog; pismo: latinica, jezik: BHS
2192
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 1481; građevinska dozvola
Avdagi Hendi da gradi na svom zemljištu blizu Carine;
pismo: latinica, jezik: BHS
2193
Nadzornik carinske i finansijske straže – GP-u: molba
da se dostave pozivi (ne piše koja dva lica su u pitanju);
odgovor od Gradske straže sigurnosti da se lica nisu
mogla pronaći; pismo: latinica, jezik: BHS
2194
GP – Gradski građevinski ured: predmet se daje na
dalje uredovanje, da se u prisutnosti gradskog vijećnika
Kezića izađe na uvid i podnese izvješće; pismo: latinica,
jezik: BHS
2195
Platz Commando – GP-u: spisi u vezi sa predmetom
žalbe i tužbe Uzeira i Mehmeda Ramića, iz ulice Širokac
i Džebhana u Kastelu, protiv vojske zbog učinjene štete
i naknade za istu i naknade za ukonačene vojnike u
njihovim kućama; pismo: gotica- latinica, jezik: BHSnjemački
252
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2197
Izvješće o rasvjeti ulica Ćemaluša i Ćemerlića (neke
lampe nisu radile jednu noć); poziv zakupniku rasvjete
gradskih ulica Vasi Kraljeviću; pismo: latinica, jezik:
BHS
2198
Giovani Tadić polaže račun za urađena dva para čizama
za gradskog narednika; pismo: latinica, jezik: BHS
2199
Nalog Gradskoj blagajni od strane gradskih vijećnika
(Rajkovića,
Kapetanovića,
Kezića,
Salomona,
gradonačelnika Mustajbega i tajnika Kreneisa) da se
isplate zdravstveni i troškovi za pogreb siromašnih
žitelja; pismo: latinica, jezik: BHS
2200 - 4. 4.
Osobno jamstvo; jemac: David Altarac, putnik: Moša
Hajin i njegov brat Rafo (da putuju po BiH); pismo:
latinica, jezik: BHS
2201
Pismo Karla Suka iz Vostramera GP-u u kojem
prilaže svoju radnu biografiju (u kancelarijskim i
računovodstvenim poslovima) sa preporukama bivših
poslodavaca; pismo: gotica, jezik: njemački
2202
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za dvije
doznačnice na kuću Ahmedage Mašića u ulici Zildžića
16 za poručnike Andriu Littika i Eduarda Alschera;
pismo: latinica- gotica, jezik: BHS- njemački
2203
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za čišćenje
kanala u Halačević hanu u ulici Nova 3, kanal je očistio
Mehmed Halačević, nakon što je dobio pozivnicu;
pismo: latinica, jezik: BHS
2204
Katolički župnik Andrija Nazuk – GP-u: molba župnika
da se materijalno pomogne slijepoj Mari Mladenović,
udovici pokojnog Ivana. Pošto Mara Josipović, koja
253
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
uzdržava udovicu Maru Mladenović, nema ni sama
dovoljno sredstava, traži se pomoć od GP-a; pismo: latinica,
jezik: BHS
2205
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1854; građevinska dozvola Gjuri Maksimović
za popravke krova i ograde u ulici Franje Josipa 1; pismo:
latinica, jezik: BHS
2206
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1924; zbog gradnje Jovana Tosovca bez dovole
da se od strane ureda GP-a isti novčanom globom kazni;
također se istom dozvoljava da napravi zid za dvije sobice;
pismo: latinica, jezik: BHS
2207
Gradska straža sigurnosti – GP-u: nalog da se Mehmed
Nuri Kalabić (novi stražar) uvede u platni spisak radi
redovite isplate; pismo: latinica, jezik: BHS
2208
Okružni sud – GP-u: traži se svjedodžba o vladanju i imetku
Osman Hadži Omerovića; poziv za muktara Kasum Ćatib
mahale da da izjavu; pismo: latinica, jezik: BHS
2210
GP – Gradski građevinski ured: nalog u vezi sa molbom
(ne stoji o čemu je riječ) da se izađe na uvid; pismo: latinica,
jezik: BHS
2211
Militär Intendanz Sarajevo – GP-u: dopis u vezi sa gradnjom
skladišta/ kolibe zakupnika kantarije- potrošarine Makse
Babića tj. vlasništvom zemljišta na kojem bi se ono gradilo
(dopis se odnosi na spis pod brojem 557); pismo: gotica,
jezik: njemački
2212
Osobno jamstvo; putnik: Kosta Mirković, putnik: Jevtan
Ikomanović (putuje trgovine radi u Rogaticu i Čajniče);
pismo: latinica, jezik: BHS
254
2213
Dostavnica o odluci za gradskog mjernika Vaclava
Jankovića
2214
Dostavnica o odluci za Dimitrija Atanasovića
2215
Dostavnica o odluci za Milana Vezmara mjernika u
Beču
2216
Dostavnica o odluci za Apollinara Tarnawskog, liječnika
u općoj bolnici Lemberg
2218
Osobno jamstvo; jemac; Hasan Hadži Avdić, putnik:
Mustafa Hurbić (trgovine radi putuje preko Goražda u
Srbiju)
2220
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Skopljak, putnici:
Mustafa Tarahija i njegov sluga Mehmed Busovača
(putuju trgovine radi u Srbiju)
2221
Osobno jamstvo; pismo: Todor Knežević, pismo: Jovo
Markanović (posla radi putuje u Doboj)
2222 - 5. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Brkić, putnici: Salih
Dorić i njegov sluga Ahmed Tunjo (putuju trgovine radi
u Tuzlu)
2223
Osobno jamstvo; jemac: Hašimaga Penjava, putnik:
Huseijn Gradjanin?
2224
Odluka na molbu za Lukas Saiza, zakupnika maltarine
(a u vezi sa spisom pod brojem 2105); molbi se ne može
udovoljiti; pismo: latinica, jezik: BHS
2225
Obavijest da će se stan Mehmed ef. Oblakovića u ul.
Mali Sokak 29 isprazniti (iskonačenje oficira Vojnog
opskrbnog magacina Gotfrida Pokarnya); pismo: gotica,
jezik: njemački
255
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2226
Kotarski ured Visoko – GP-u: molba da se obavijesti Jusuf
ef. Muhibić da je sijeno u njegovom čifluku (Stubni dol)
na nesigurnom mjestu te da ga hitno pospremi; pismo:
latinica, jezik: BHS
2227
Poglavarstvo grada Križevca – GP-u: molba da se uruči
poziv perovođi kod Zemaljske vlade Augustu Bratskiu;
pismo: latinica, jezik: BHS
2228
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se uruči odluka
za Franju Premru, vojnog svećenika (kurata) i sekretara
povjerenstva za razdjeljivanje crkvenog ruha; pismo:
latinica, jezik: BHS
2230
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za
ukonačenje satnika Miroslava (ili Friedrich) Rehna (kuća
Mustafe Mačkovića u ulici Konak 17); pismo: gotica,
jezik: njemački
2231
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za
preukonačenje Tovarnog eskadrona (Tragthier Escadron)
iz hana Čengića u ulici Halačević u jedan drugi han;
pismo: latinica, jezik: BHS
2232
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1956; građevinska dozvola Tomi Skočaiću;
pismo: latinica, jezik: BHS
2233
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2000; građevinska dozvola za Ibrahima Žigu
u ulici Franje Josipa 46; pismo: latinica, jezik: BHS
2234
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa nalogom
pod brojem 2050; građevinska dozvola Derviš Čaušu
Ekmedžiću da popravi vrata, zid i krov; pismo: latinica,
jezik: BHS
256
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2235
GP – Austrougarski konzulat za BiH, Vakufska bolnica
i Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa izdavanjem
smrtnog lista Julija Köhlera, rodom iz Brunena u
Češkoj, i reguliranja troškova liječenja za vrijeme
njegovog boravka u Vakufskoj bolnici; pismo: latinica,
jezik: BHS
2236
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: nalog da se formira komisija od strane GP-a
i pogledaju uvjeti za izgradnju verande u stanu Josefa
Belitzkya u ulici Ćemaluša 1; dostavnica za muktara
Todora Bunjeva, Dragu Pamučinu i Stevu Mlinarevića;
pismo: gotica, jezik: njemački
2238
GP – Gradski građevinski ured: dopis se daje na dalje
uredovanje (ne stoji o kojoj molbi je riječ) tj. da vijećnik
Kezić izađe na uvid
2240 - 6. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Ostoje T?, putnik: Simo
Bogdanović (putuje u Rogaticu)
2241
Osobno jamstvo; jemac: Nezir Alikadić, putnik: Abid
Alikadić (za putovanje po BiH)
2242
Zapisnik GP-a napravljen zbog preslušavanja Pavla
Padjena radi zauzimanja dijela općinskog zemljišta
ispred svoje kuće staklenim zaklonom; pismo: latinica,
jezik: BHS
2243
Osobno jamstvo; jemac: Bencijan Atias, putnik: Mašo
B. Kabiljo (putuje za Gradačac)
2245
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Puhalović, putnik:
Avdija Puhalović (putuje u Posavinu)
2246
Osobno jamstvo; jemac: Petar P?, putnik: Savo Mitrović
(putuje u Makedoniju)
257
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2247
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Šaretović;
putnik: Sišo Hamid
2248
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Šaretović,
putnik: Ibrahim Šaretović (putuje u Hercegovinu)
2249
Županijska oblast Kapošvary – GP-u: dopis u vezi sa
Bernard Spitzerom; pismo: latinica, jezik mađarski
2251
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2114; građevinska dozvola Judi
Isaku Salomu; pismo: latinica, jezik: BHS
2252
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2104; da se očisti kanal i napravi
zid u upitnoj zgradi (Brzojavni ured); pismo: latinicagotica, jezik: BHS- njemački
2253
GP – gradski vijećnik Aleksa Kezić, cestarski mjernik
Hrušid Terezinski: platežna dužnost gradske općine za
prošlu godinu; Gradski porezni ured: iskaz poreza koji
gradska općina treba uplatiti; pismo: latinica, jezik:
BHS
2254
Upravno povjerenstvo Garnizonske bolnice – GPu: dopis u vezi sa spisom pod brojem 1879; odlukaobavijest za zakupnika potrošarine Maksu Babića a u
vezi sa nabavljanjem na veliko pića i hrane za bolnicu
od dostavljača Daniela Barucha; pismo: gotica- latinica,
jezik: njemački- BHS
2255
Pozivnica na ročište s dostavnicom za Abrahama Levia,
Sunulah ef., Vasu Hadži Ristića i Hadži Avdagića
2256
Poglavarstvo općine Vukovar – GP-u: molba da se
uruči nalog Adolfu Steinu, s trenutnim prebivalištem u
Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
258
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2257
GP – gradski živinar Ali Riza Kreševljaković, gradski tržni
nadzornik Mirko Đurković, narednik Gradske straže
Dimitrije Karleuša: oglas- naredba Zemaljske vlade za BiH
za poduzimanje mjera u vezi sa pojavom goveđe kuge;
pismo: latinica, jezik: BHS
2258
GP – Zemaljska vlada za BiH; GP – Kotarski ured Donja
Tuzla; GP – Kotarski ured Orašje: dopisi u vezi sa liječenjem
Mande Perka u Vakufskoj bolnici u Sarajevu i preuzimanjem
troškova liječenja; pismo: latinica, jezik: BHS
2259
GP – Gradski građevinski ured: da se vlasnici kuća u
ulici Ćemaluša 34 i 36, Mehaga Čomor i Hamid Šarić,
obavijeste da očiste prohode u svojim kućama, u kojima su
smještene vojničke pisarnice; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
2260
Odluka na molbu Mehmed ef. Zubovića da se iz njegove
kuće u ulici Halač D. Mahala premjeste kapetan i dva?,
isplati kirija; Platz Commando – General Commando –
GP-u; pismo: gotica- latinica, jezik: njemački- BHS
2261
Oglas i dražbeni uvijeti za taracanje Latinske ćuprije,
Talirevića ulice i gradnju baraka za privremeni smještaj
Gradske klaonice i adaptiranje prostora s desne strane ulaza
Gradske vijećnice za jednu uredsku sobu; pismo: latinica,
jezik: BHS
2262
Predračun za pravljenje trotoara („kaldrma“) u ulici Franje
Josipa od Latinske ćuprije do Žabljaka; pismo: latinica,
jezik: BHS
2263
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 1940; preduzete su radnje
u vezi sa spomenutim nalogom i trošak je odgovarajućem
stanju primjeren; pismo: latinica, jezik: BHS
259
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2264
Molba Marka Zelenovića za iskonačenje vojnika iz
njegove kuće u ulici Čemalbeg (Koševo) 7; pismo:
latinica, jezik: BHS
2266
Ravnateljstvo redarstva dostavlja GP-u molbu
Muhameda Sarića za dozvolu prodavanja petroleja da
bi se pregledale njegove prostorije gdje bi se taj petrolej
prodavao; pismo: latinica, jezik: BHS
2268
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: naredba
(Circularverordnung) o utvrđivanju visine poreznih
troškova (egzekutivna uredba); pismo: gotica, jezik:
njemački
2270
GP – GP Mostar i GP Zagreb: dopis u vezi sa plaćanjem
kantarine trgovaca Dervišage Šehovića i Gustava Viteza
P? ; pismo: latinica, jezik: BHS
2272 - 7. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Aliaga Alkadić, putnici: Ahmed
ef. Alkadić i njegova supruga Taiba (putni list u trajanju
od godinu dana)
2273
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Svrzo, putnik: Avdo
Pilav
2274
Osobno jamstvo; jemac: Mešan Jedjagić, putnik: Avdo
Šeho ( putuje trgovine radi u Vlasenicu)
2275
Osobno jamstvo; jemac: Todo Tupajić, putnik: Vaso
Vitković (putni list za put po Bosni)
2276
GP – Mehmedbeg Handžić (mutevelija Morića hana)
i Hadži Lazarević (upravitelj dobara „grčko- istočne“
pravoslavne crkve): nalog da se pročiste kanali između
Morića hana i Crkvenog hana; pismo: latinica, jezik:
BHS
260
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2277
Gradski pisar Martin Rakoš prilaže sajmovni cjenovnik za
grad Sarajevo; pismo: latinica - gotica, jezik: BHS – njemački
2278
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2120; molba Manojla Ilića da popravi 3 magaze
u ulici Ferhadiji (četvrt grada pogođena požarom) se ustupa
Zemaljskoj vladi na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
2279
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2013; dozvola na molbu Nikole Božića da popravi
krov na svojoj kući u ulici Alifakovac 4; pismo: latinica, jezik:
BHS
2280
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2009; dozvola Lazaru Pamučini da
popravi krov na svojoj kući u ulici Šeih Ferak mahala 13;
pismo: latinica, jezik: BHS
2281
Odluka da se molbi A. Steinmetza ne može udovoljiti jer
se zemljište na kojem molitelj želi da sagradi ciglanu, ne
nalazi na području grada. Zbog toga se predmet upućuje na
Kotarsku oblast; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2282
Zapisnik sastavljen pri GP-u kojim krčmari Gjuro Trnčić,
Luka Milanović, Jovan Manojlov, Simo Ćurčinić, Risto Erić,
Aleksa Kreštalica, Lazar Tintar, Simo Bogdanović, Risto
Cinco, Risto Maksimović tvrde da su uplatili potrošarinsku
pristojbu; pismo: latinica, jezik: BHS
2283
Molba Zemaljske vlade za BiH da se udovolji molbi carskog
otomanskog bimbaše Abdulaha Sytkia tj. da mu se preko
austrougarskog konzulata pošalje sat koji je prilikom odlaska
ostavio u Sarajevu da mu se popravi; pismo: latinica, jezik:
BHS
261
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2286
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Eduarda
Charunchia, rodom iz Makarske, za dozvolu bavljenja
fijakerskim obrtom; pismo: latinica, jezik: BHS
2287
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da je Vinzenz
Pangoš otputovao u Trst i zbog toga izbrisan sa popisne
liste obrtnika u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
2288
GP – Glavna policijska oblast Trst: dopis u vezi sa
upitom o tome gdje se nalazi Giovanni Stefani- za kojeg
Vakufska bolnica tvrdi da nije u njoj boravio; pismo:
gotica, jezik: njemački
2289
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće o predaji
zapisnika gradskog živinarskog pomoćnika Ali Riza
Kreševljakovića; pismo: latinica, jezik: BHS
2290
Svjedodžba o ponašanju (ne/kažnjavanju) Ahmed ef.
Kulovića izdata od strane GP-a; pismo: latinica, jezik:
BHS
2291
Zapisnik GP-a u vezi sa predmetom molbe (spora)
Morda Kampuša protiv Abrahama Danona radi
obustave gradnje; pismo: latinica, jezik: BHS
2292
Okružna oblast moli za izvješće, u vezi sa molbom
Spasoja Kraljevića za otpis pristojbe za prizvod; pismo:
latinica, jezik: BHS
2293
Okružna oblast traži izvješće o tome šta je Javer ef.
Baruch za vojsku prošle godine dobavljao; pismo:
latinica, jezik: BHS
2295
GP – Gradsko računovodstvo: potvrda o valjano
izvedenim /pogođenim cijenama (priloženih 15 računa
?); pismo: latinica, jezik: BHS
262
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2296 - 8. 4.
Samuel R. podnosi žalbu na odluku GP-a; pismo: latinica,
jezik: BHS
2297
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Idrisbeg Kulinović (putuje u Jajce da pregleda svoje
čifluke)
2298
Osobno jamstvo; jemac: Gjorgjo Dimitrović, putnik:
Božo Mađarević (putuje u Posavinu)
2299
GP – gradski tajnik Krencis, zamjenik gradskog perovođe
Pavle Martinović i Gradska blagajna: doznake za novčane
nagrade za dobro obavljene poslove u službi; pismo:
latinica, jezik: BHS
2301
Osobno jamstvo; jemac: Petar Čubrilović, putnik: Mihail
J. Gjikadio, rodom iz Makedonije (putuje u svoje mjesto
rodjenja u potrazi za poslom)
2302
GP – Platz Commando: ?
2303
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: priopćenje da je Jovo
Kalajdžić izbrisan sa popisa obrtnika grada Sarajeva;
pismo: latinica, jezik: BHS
2304
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stefana Naglića,
rodom iz Završja, za dozvolu bavljenja kučevarskim
obrtom u ulici Terezija 93; pismo: latinica, jezik: BHS
2305
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franza Bregantića,
rodom iz Medana, za dozvolu bavljenja kučevarskim
obrtom u ulici Terezija 93; pismo: latinica, jezik: BHS
2306
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: odgovarajući na dopis
pod brojem 1205, saopćava se da je Salih Šiljak izbrisan
sa popisne liste obrtnika grada Sarajeva; pismo: latinica,
jezik: BHS
263
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2307
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: priopćenje da je Franjo
Cezner, sa adresom stanovanja na Vrelu Bosne, odustao
od stolarskog obrta te je stoga izbrisan sa popisne liste
obrtnika u gradu Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
2308
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje o unesenoj
ispravki u popisnoj listi obrtnika gdje je Mustafi Pjevi
umjesto krčmarskog obrta sada upisan kafanarski obrt
kako je i naveo u svojoj molbi; pismo: latinica, jezik: BHS
2309
GP – Gradski tržni nadzornik; Ravnateljstvo redarstva
– GP-u: da se što prije utvrdi cjenovnik i vrši kontrola
nad ustanovljenim cijenama i spriječe bilo kakva kršenja
istog; pismo: latinica, jezik: BHS
2311
GP – Vojno skladište u Doboju: odgovor na molbu
Vojnog skladišta u Doboju da se izda potvrda transenalne
stanarine za Manuela, kadeta i časničkog namjesnika.
Traži se tačno ime stanodavca i adresa istog; pismo:
latinica, jezik: BHS
2312
Okružni sud – GP-u: traži se svjedodžba vladanja
(ponašanja- nekažnjavanja) i imovinskog stanja Todora
Avdalovića iz Kujundžiluk mahale; pismo: goticalatinica, jezik: njemački - BHS
2313
Dopis u vezi sa molbom Okružnog suda da se izdaju
svjedodžbe „ćudorednosti“ (vladanja, nekažnjavanja
i imovinskog stanja) za Laku Liternjaka, Aleksa
Tuševljakovića, Niku Kovačevića (pekarski kalfa); pismo:
latinica, jezik: BHS
2314
GP – GP Zenica: dopis u vezi sa troškovima liječenja u
Vakufskoj bolnici u Sarajevu, Mosesa Rothfelda, krčmara
iz Zenice, rodom iz Galicije; pismo: latinica, jezik: BHS
264
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2315
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP: molba da se uklone
sve zapreke za preukonačavanje vojnika u Kastelu;
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
2316
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi sa žalbom
Kollera i Klingera na odluku GP-a; pismo: latinica,
jezik: BHS
2317
GP – Gradska blagajna: nalog da se gradski živoder
Johann Bardon isplati za urađen posao (čišćenje kanala
kod „žutog bastiona“); pismo: latinica, jezik: BHS
2318
Gradski građevinski ured – GP-u: nalog da se spriječi
daljnje nedozvoljeno vađenje pijeska sa gradskog
zemljišta, niže Skenderpašinog mosta; pismo: latinica,
jezik: BHS
2319
GP – Zemaljska vlada za BiH: izvješće o rješavanju
naloga Zemaljske vlade (plaćanje svote od 80 forinti
Vojnom zapovjedništvu za opaljene hice prilikom
obilježavanja svetkovine „poslanika Muhameda“);
pismo: latinica, jezik: BHS
2320
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: odbijena građevinska
dozvola M. Besaroviću da gradi verandu na svojoj
kući, na ćošku ulica Franje Josipa i Testanovića; pismo:
latinica, jezik: BHS
2321
GP – Zemaljska vlada za BiH: odbijena molba (nije bila
prikladna / dovoljna) Pere Papovića za gradnju skladišta
drva i praonice haljina; pismo: latinica, jezik: BHS
2322
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa smještajem
vojnika u kući Ahmedage Džabije u ulici Ćemaluša 26;
pismo: gotica, jezik: njemački
265
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2323 - 9. 4.
Zemaljska vlada za BiH (odjel za unutarnje poslove) – GPu: nalog da se oglas o prodaji (ne stoji o kakvoj prodaji
je riječ) polijepi po gradu i da oglasiti po telalu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2324
Osobno jamstvo; jemac: Salih Trškić, putnik: Mustafa
Trškić (putuje u Stolac)
2325
GP – Gradska blagajna: nalog da se gradskom vijećniku
Salomonu I. Salomu izda predujam od 1000 forinti (na
temelju zapisnika gradske konferencije); pismo: latinica,
jezik: BHS
2326
Osobno jamstvo; jemac: A.J. Isak M. Romano, putnik:
Samuel Romano (putuje za Modriču?)
2327
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Huić, putnici: Mehmed
Palica i Ibrahim Hari
2328
Tražbina od 1333 forinti izdana od D. Scoza za asfaltiranje
ulice Terezija; odredba za isplatu je data od strane Vladinog
povjerenika Hörmanna; pismo: latinica, jezik: BHS
2329
Osobno jamstvo; jemac: Alija Karišik; putnik: Zejnil ef.
Užičanin (radi službe putuje u Kosovo)
2330
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Mlinarević, putnik: Niko
Besarović (putuje u inozemstvo)
2331
General Commando – Ured za gradnju ceste Sarajevo –
Čajniče u Sarajevu; General Commando – GP-u: dopis
u vezi s mjerama protokola povjerenstva (CommisionsProtocoll) iz 17. 8. 1879. godine o preduzimanju mjera
naknade štete za vlasnike pojedinih kuća: Hadži Ibrahim
Mustafić, Risto Trifković, udova Riste Visošić?, Joksimović,
Risto Takić; dostavnica za poziv mahalbaši iz Alifakovca;
pismo: gotica, jezik: njemački
266
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2332
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se
boravište Johanna Ludvika nije moglo pronaći zbog
čega se briše iz spiska obrtnika za grad Sarajevo; pismo:
latinica, jezik: BHS
2333
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se Mustafi
Trampi ispravi greška te umjesto krčmarskog obrta u
spisak obrtnika upiše kafanarski obrt; pismo: latinica,
jezik: BHS
2334
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se
boravište Alfonsa Bischofa nije moglo pronaći zbog
čega se briše iz spiska obrtnika za grad Sarajevo; pismo:
latinica, jezik: BHS
2335
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da je Ahmed
Andžić kafanarski obrt u Hambinoj carini predao
Vejsilu Momiću; pismo: latinica, jezik: BHS
2336
GP – Građevinski ured: dopis u vezi sa prostorijama u
ulici Nova 29 i dozvolom obavljanja pekarskog obrta u
njoj; pismo: latinica, jezik: BHS
2337
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se Gjuri
Baduloviću ispravi greška te umjesto krčmarskog obrta
u spisak obrtnika upiše kafanarski obrt; pismo: latinica,
jezik: BHS
2338
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se Hasanu
Arnautu ispravi greška te umjesto krčmarskog obrta u
spisak obrtnika upiše kafanarski obrt; pismo: latinica,
jezik: BHS
2339
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Israelu
Breschleru za bavljenje kišobranskim obrtom u ulici
Nad Kovačima 54; pismo: latinica, jezik: BHS
267
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2340
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuelu
Freundu za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Careva
36; pismo: latinica, jezik: BHS
2341
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Bogičeviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 138;
pismo: latinica, jezik: BHS
2342
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Krausu
Sigmundu za bavljenje prodajom ? u ulici Careva 7;
pismo: latinica, jezik: BHS
2343
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Sigmundu
Polačeku za bavljenje prodajom voća i vina (na veliko) u
ulici Franje Josipa 61; pismo: latinica, jezik: BHS
2344
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Sigmundu
Polačeku za bavljenje proizvodnjom i prodajom sodne
vode u ulici Ferhadija 16; pismo: latinica, jezik: BHS
2345
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se boravište
Hinka Mitiska nije moglo pronaći zbog čega se briše iz
spiska obrtnika za grad Sarajevo; pismo: latinica, jezik:
BHS
2346
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa troškovima
pokopa Mustafe Sahanije; nalog blagajni da se nadzornik
Vakufske bolnice Abdurahim ef. isplate troškovi u vezi
sa navedenim pokopom; pismo: latinica, jezik: BHS
2347
Potvrda Pave Šivaka (koji je u službi Gligorija Jeftanovića)
o isplati jednog forinta od strane Podžupanije Krapinskih
Toplica; pismo: latinica, jezik: BHS
2348
Potvrda da nema prepreke za izdavanje obrtne dozvole
(ne piše za koga) jer je porez unaprijed plaćen; pismo:
latinica, jezik: BHS
268
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2349
Zemaljska vlada za BiH (Finansijski odjel) – GP-u: dopis
u vezi sa spisom pod brojem 1934; razlozi navedeni u
molbi Sigmunda Polačeka (za iskonačenje satnika Ivana
Schögela iz kuće u ulici Ferhadija 16) su nedovoljni da
bi se ovoj molbi udovoljilo; pismo: latinica, jezik: BHS
2350
Zemaljska vlada za BiH (Odijel za unutarnje poslove)
– GP-u: nalog da se Aleksi Popoviću uruči odluka (ne
stoji o kakvoj odluci je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
2351
Vojno Zapovjedništvo moli za ispražnjenje kuće Avdage
Brkića u Kastelu; pismo: gotica, jezik: njemački
2352
Odluka na molbu Katarine Newerle; ne može se
udovoljiti molbi za iskonačenje vojnika iz njene kuće
u ulici Franje Josipa 27; pismo: latinica – gotica, jezik:
BHS – njemački
2353
Militär Intendanz Sarajevo – GP-u:dozvola trgovcu
i zakupniku gradske kantarine Maksimu Babiću da
napravi kod Logorišta kolibu za smještaj kantara; pismo:
gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
2356
Odluka GP-a (nakon preduzetog očevida Gradskog
gradjevinskog ureda) na molbu Alekse Petrovića za
građevinsku dozvolu, da isti svoju molbu podnese
direktno Zemaljskoj vladi za BiH; pismo: latinica, jezik:
BHS
2357
Dostavnica o odluci (ne stoji o kakvoj odluci je riječ) za
Dr. Apollinara Sarnawskog, Secundararzt Opće bolnice
u Lembergu
2358
GP – Gradski građevinski ured: da se razjasne
opredjeljenja oko zemljišta sa Gjurom Maksimovićem;
pismo: latinica, jezik: BHS
269
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2359
Zapisnik GP-a u vezi sa očitovanjem muktara Sarač
Ismail mahale tj. plaćanjem uvoznine Osmanbega
Tefterdarije za dvoje teladi koje šalje po svom slugi
Rašidu u Visoko; pismo: latinica, jezik: BHS
2360 - 10. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Humke?, putnik: Hadži
Halil Arabistanlija? (putuje sa svojom porodicom u
Istanbul)
2361
Osobno jamstvo; jemac: Petar Veljković, putnik: Marko
Stanić (putuje u Zvornik)
2362
GP – Gradska blagajna: nalog u vezi sa plaćanjem
troškova za gradnju klaonice (uplata se vrši preko
cestovnog mjernika Hrušida Terezinskog); pismo:
latinica, jezik: BHS
2363
Gradski tajnik polaže račun za ukop (ne stoji koga);
pismo: latinica, jezik: BHS
2364
Gradski tajnik polaže račun u svrhu popravke uličnih
fenjera
2365
Osobno jamstvo; jemac: Derviš Softić, putnik: Husein
Češid (putuje u Gacko)
2366
Osobno jamstvo; jemac: Petar Kraljević, putnik: Vaso
Kraljević (putuje po BiH)
2367
Račun fra Andrije Buzuka za ukop pokojne sirote Ane
Vidić; pismo: latinica, jezik: BHS
2368
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za doznaku
stana za 25 vojnika i saopćenje da je kuća Edhem ef.
Isevića u ulici Bistrik 30 ispražnjena; pismo: latinica –
gotica, jezik: BHS – njemački
270
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2369
Molba
Mjesnog vojnog zapovjedništva da se
uputi kazandžija ? u Kastel i da osposobi (sprovede
protupožarne mjere) svoju radionicu; pismo: latinica,
jezik: BHS
2370
Pismo (molba) Trifka Todorovića vojnom kapetanu
Eugen von G? koji stanuje zajedno s njim u kući (ne
piše ime vlasnika). U pitanju je reguliranje plaćanja
kirije vlasniku kuće; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS
– njemački
2371
Vojno mjesno zapovjedništvo – GP-u: molba za smještaj
nadliječnika Rottenberga; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS- njemački
2374
Odluka na molbu Riste Gjurića; molbi, za isplatu
procjenjene štete na kući, ne može biti udovoljeno. Nije
označeno je li kuća oštećena po ukonačenju vojnika
ili pak po iznajmljenju Ignjatu Waltersdorfu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2375
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa zdravstvenim
troškovima i troškovima ukopa Juliusa Kohlera; pismo:
latinica, jezik: BHS
2378
Kotarska ispostava u Prnjavoru – GP-u: da se pronađe
Aleksia Sofrenić, supruga Dimitrija Sofrenića, koja je
navodno sa „razbojničkom skupinom“ pobjegla od
supruga i otišla u Derventu kod Jove Budimilića. A Jovo
Budimilić je pak otišao u Sarajevo pa se sumnja da je
otišla i Aleksia sa njim u Sarajevo; pismo: latinica, jezik:
BHS
2379
Ured gradonačelnika grada Neutra (Ugarska) – GPu: molba da se pronađe mjesto prebivališta Johanu
Jenneyu; pismo: gotica, jezik: njemački
271
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2380
Dopis u vezi sa podmirivanjem bolničkih troškova
Alije Kečeđića, pošto isti ne posjeduje nikakav imetak;
pismo: latinica, jezik: BHS
2381
GP – Vojno mjesno zapovjedništvo: naredbom
Zemaljske vlade za BiH kuća Jove Mitričevića, u ulici
Tekija, se oslobađa od ukonačavanja vojnika; pismo:
latinica, jezik: BHS
2382
GP – Bank- und Börse- Commissions Gesellschaft Graz:
odgovor Gradskog zastupstva na dopis društva. Društvo
je voljno posuditi 700 000 forinti i staviti ih u dispoziciju
ali traži od Zastupstva da se navedu modaliteti tj. u šta
bi taj novac trebao biti utrošen. Odgovor Zastupstva:
izgradnja jednog objekta ?, rekonstrukcija dijelova grada
stradalih u požaru; pismo: gotica, jezik: njemački
2383
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: nalog da se namiri odšteta vlasnicima kuća u
ulici Alifakovac iz Gradske blagajne zatim da se odmah
kod Uprave za cestogradnju Sarajevo – Čajniče zatraži
nadoknada onih svota koje je GP isplatilo; pismo:
latinica, jezik: BHS
2384
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje
poslove) – GP-u: obavijest od strane Glavnog vojnog
zapovjedništva da će se sastati mješovito povjerenstvo
u vezi sa isplatom odšteta vlasnicima oštećenih kuća
u ulici Alifakovac.Traži se od GP-a da pozove dotične
vlasnike a od Zastupstva da jednog vijećnika i tajnika
pošalju za rad u komisiji; pismo: latinica, jezik: BHS
2385 - 11. 4.
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salomon, putnik: Salom
Šuaz (putuje u Donju Tuzlu)
272
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2386
GP – Gradska blagajna: nalog da se uboškom liječniku Josipu
Koetschetu isplate zaostale plate (po nalogu Zemaljske vlade
za BiH – Odjel za unutarnje poslove); pismo: latinica, jezik:
BHS
2387
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
Gradonačelnik Sarajeva Mustajbeg Fadil Pašić – GP-u
(Računovodstvo): dopis u vezi sa izvješćem Vladinog
povjerenika za grad Sarajevo o postavljanju gradskog
protustavnika i računovođe Todora Gjurkovića umjesto
računskog oficijala kod Zemaljskog računskog odsjeka,
Bogdana Bertića. Reguliranje isplate plaća; pismo: latinica,
jezik: BHS
2388
Odluka na molbu sinova M. Besarovića za naplatu pokradena
tri bureta „žeste“ u Novom Hanu; molba nije potpisana te se
s toga ne može istoj udovoljiti; pismo: latinica, jezik: BHS
2389
Vladin povjerenik za grad Sarajevo – GP-u: nalog da se u
što skorijem vremenu angažira za potrebe tržnog nadzornika
(odjel vanjske službe / kavaz) još jedan čovjek; pismo:
latinica, jezik: BHS
2390
Platz Commando – GP-u: daje se do znanja da se trenutno
kuća Ahmedage Džabije u ulici Ćemaluša 26 (koja se
koristi kao objekat vojne- garnizonske bolnice) ne može još
isprazniti; pismo: gotica, jezik: njemački
2391
Okružni sud – GP-u: molba da se uruči odluka (ne piše
kakva odluka je u pitanju) Sadulah ef. Šabanoviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
2393
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Daniela Steinera,
rodom iz Bodonja, adresa u Sarajevu: ulica Franje Josipa,
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Careva 4;
pismo: latinica, jezik: BHS
273
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2394
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ivanu
Prosdocimu za bavljenje proizvodnjom i prodajom
mineralne vode („soda voda“) u ulici Zeleni Mejdan
2395
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće da je Veisl
Hamamdžić izbrisan sa liste popisa obrtnika
2396
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće da je Risto
Kaljević izbrisan sa liste popisa obrtnika
2397
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: potvrda o donesenoj
osudi kojom se Mehega Karić zbog nedozvoljene gradnje
kažnjava na globu od 20 forinti u korist Uboške zaklade
ili pak 4 dana zatvora; pismo: latinica, jezik: BHS
2398
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Raševiću
za bavljenjem krčmarskim obrtom u ulici Ferhadija 10;
pismo: latinica, jezik: BHS
2399
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mitru
Mihajloviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 164
2400
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Dimši
Veselinoviću za bavljenje krčmarskim i kafanarskim
obrtom u ulici Tabaci 14
2401
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Omera
Tahmiščića za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Ćemaluša 82
2402
GP – Gradska blagajna: nalogom Zemaljske vlade
stavljaju se na platni spisak sljedeći gradski činovnici:
gradski uboški liječnik Josef Koetschet, gradski
graditelj Josip Flambach, gradski cestovni mjernik
Huršid Terezinski, gradski živinarski asistent Ali Riza
Kreševljaković, gradska primalja Anna Kokić, gradski
274
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
oficijal Martin Kolarić, gradski službenici: Petar
Gregorović, Sava Manojlović, Martin Rakoš, gradski
desetar Ahmed Sočo, voditelj ukonačavanja vojske Ante
Grgić; pismo: latinica, jezik: BHS
2403
Predmet potražnje trgovca M. Jelenka a u vezi sa
gradnjom kupališta; poziv na ročište Isidoru Jelenku;
pismo: latinica, jezik: BHS
2404
Prijedlog dnevničara Gradskog poreznog ureda Nike
Besarevića za povišenje dotacije za paušal za mjesec
ožujak; odgovor: čeka se odluka tj. dozvola od Zemaljske
vlade za BiH; pismo: latinica, jezik: BHS
2406 - 12. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Sadulah ef. Šabanović, putnik:
Hašimaga Penjava i njegov sluga Derviš Salihović
(putuju u Vlasenicu)
2407
Računovodstvo grada Sarajeva – GP-u: obavijest da na
dnevniku blagajne stoje na raspolaganju 5402 forinte za
godinu 1880; račun troškova kojih nema u proračunu
pokrića; pismo: latinica, jezik: BHS
2409
Makso Babić, zakupnik potrošarine moli da mu se
dozvoli da pobire potrošarinu za žestoka pića; pismo:
latinica, jezik: BHS
2410
GP – Gradsko računovodstvo: dopis u vezi sa predatom
namjerom Hadži Hafiza Kaukčića oko plaćanja
stanarine za ožujak mjesec (kirija) Petra Petrovića i
Esada ef. Uzunovića; pismo: latinica, jezik: BHS
2411
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 1808; kuća Steve Tomanića u ulici Kulovića se
stavlja na raspolaganje Moritzu Fränzlu; pismo: gotica,
jezik: njemački
275
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2412
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnju politiku) –
GP-u: nalog GP-u da obavijesti vlasnike zemljišta između
Magribija džamije i potoka Sušica da mogu i dalje (bez
obzira što su potpisali izjavu da se odriču tog zemljišta) tu
zemlju obrađivati; pismo: latinica, jezik: BHS
2414
Odluka za Mustafu Pakru da mu se daje građevinska
dozvola za gradnju kuće u ulici Ćemerlina 18; pismo:
latinica, jezik: BHS
2415
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: odluka na molbu Mordohaja Kampusa da će mu
se dozvoliti dogradnja na njegovoj kuću u ulici Ferhadija
tek onda kada dostavi i urađene i odobrene nacrte za istu;
pismo: latinica, jezik: BHS
2416
GP – Uprava Garnizonske bolnice: dopis u vezi sa
uplatom „Mängelersatz-a“ vojsci od strane poslodavca
Daniela Steinera; pismo: gotica, jezik: njemački
2417
Ured za ukonačavanje – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1609; da se doznači konjaničkom satniku
Türkheimu transenalna stanarina nakon što je iznajmio
jedan stan; pismo: latinica, jezik: BHS
2418
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molbe Jove Glišića,
Mehmeda Arnautovića, Abdul ef. Trebinjca, Abida Čigića
i Unče Jovanovića za dozvolu da drže u svojim magazama
po dva sanduka petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
2419
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: kritika na manjkavosti
Građevinskog ureda u vezi sa nekim predmetima (spisima
pod brojem 1473 i 1424); nisu naznačene tačne adrese
i na koje se građevine tačno odnose pojedine dozvole;
pismo: latinica, jezik: BHS
276
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2420
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće da je Marija
Janjić isplatila porez za obavljanje krčmarskog obrta u
ulici D. Hiseti
2421
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće u vezi sa spisom
(dozvolom) pod brojem 1467; opat Avanzo se vratio iz
Tirola i bavi se obrtom za koji je uplatio porez
2422
Okružna oblast – GP-u: iskaz Gradskog poreznog ureda
o ostatku točarine za godinu 1878; pismo: gotica –
latinica, jezik: njemački - BHS
2423
Okružna oblast traži podatak za koje vrijeme su Niko
Bošković i Drago Pamučina primali najamninu za kuću
u Žabljaku; pismo: latinica, jezik: BHS
2426
Izvješće Zemaljskoj vladi za BiH u vezi sa prispjelim
dopisom GP Osijeka sa pozivnicom za pričuvnika
perovođu Stipu Kuglera; pismo: latinica, jezik: BHS
2427
Kotarski ured Brčko – GP-u: molba da se uruči odluka
(ne stoji o čemu je riječ) Derviš-agi Alikadiću; pismo:
latinica, jezik: BHS
2428
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 1406; izvješće o uplati 28 forinti
za predviđenu namjeru; pismo: latinica, jezik: BHS
2429
Opća bolnica u Novoj Gradišci šalje prijemni zapisnik
Jude Atijasa iz Sarajeva; pismo: latinica, jezik: BHS
2430
Platz Commando – GP-u: dopis u kojem se Ahmed
H. Kajmak obavještava da će se isprazniti Baščaršijska
džamija; pismo: gotica, jezik: njemački
2431
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom (nalogom) pod brojem 2238; molba Manojla
277
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Ilića za građevinsku dozvolu se daje na dalje uredovanje
Zemaljskoj vladi za BiH; pismo: latinica, jezik: BHS
2432
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2045; građevinska dozvola za
Petra Petrovića u ulici Ćemaluša 21; pismo: latinica,
jezik: BHS
2434
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom (nalogom) pod brojem 2060; molba Ibrahima
Šahinagića, da ponovo sagradi kuću u Alifakovcu (nakon
što mu je izgorila u požaru), daje se na dalje uredovanje
Zemaljskoj vladi za BiH; pismo: latinica, jezik: BHS
2435
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2239; građevinska dozvola za
Dimitrija Tanaskovića u ulici ?; pismo: latinica, jezik:
BHS
2436
GP – Zemaljska vlada za BiH: daje se na dalje
uredovanje molba Riste i Jove Besarovića za dozvolu
gradnje skladišta; pismo: latinica, jezik: BHS
2437
GP – Ravnateljstvo redarstva i Gradska blagajna:
izvješće o uplaćenoj novčanoj globi Vase Ilića u korist
Uboške zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
2438 - 13. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Lišak I. Atias, putnik: Benjamin
Habiljo
2439
Gradski porezni ured izvješćuje o pritužbama nekih
poreznika da se od njih traži uplata poreza koji su već
uplatili (Okružni porezni ured); pismo: latinica, jezik:
BHS
2440
Vakufska bolnica – GP-u: prijava smrtnih listova za
umrle: Mastelotti Fioravanto (ne zna se odakle je),
278
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Antonio Franceschi (ne zna se odakle je), Jakob Ravagna
iz Borgeka Roveredo?, Guiz G? Iz Tirola i Josef Hecht?
iz Wiener Neudorf; regulisanje pogrebnih troškova;
pismo: gotica – latinica, jezik: njemački – BHS
2441
Molba da se opomenu radnici i da se zabrani neovlašteno
vađenje pijeska; pismo: latinica, jezik: BHS
2442
Gradska straža – GP-u: molba da se novi stražar Mošo
Levy uvede u blagajničku platnu knjigu; pismo: latinica,
jezik: BHS
2443
Gradska straža – GP-u: dopis u vezi sa spisom (nalogom)
pod brojem 2257; izvješće da je nekim stražarima
poslano pismeno i usmeno upozorenje i opomena zbog
propuštanja kroz maltu rogate stoke; pismo: latinica,
jezik: BHS
2444
Računski nedostaci za mjesec ožujak(iz dnevnika
Gradske blagajne); pismo: latinica, jezik: BHS
2446
GP – Gradska blagajna: izvješće da je Uprava
cestogradnje Sarajevo – Čejniče nadoknadila GP-u
iznos od 114 forinti, što ga je (naredbom Zemaljske
vlade za BiH) isplatilo GP deložiranim žiteljima; pismo:
latinica, jezik: BHS
2447
Odluka GP-a na molbu Mušana Pandura: građevinska
dozvola za podizanje zida u svojoj kući u ulici Ćemaluša
2; pismo: latinica, jezik: BHS
2448
Carinska i finansijska straža – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) trenutno u Sarajevu
boravećem Petru Knezu; pismo: latinica, jezik: BHS
2449
Kotarski ured – GP-u: dopis u vezi sa uračunavanjem
plaćanja takse (po nalogu Zemaljske vlade za BiH) za
279
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
sječu drva koja su upotrijebljena za gradnju kanala u
ulici Ćemaluša; pismo: gotica – latinica, jezik: njemački
– BHS
2452
GP – Okružni sud: dopis u vezi sa spisom pod brojem
2235 (koji se nalazi u ovom predmetu); predmet se
odnosi na preminulog (u Vakufskoj bolnici) Julija
Kohlera rodom iz Brunaua u Češkoj i ostavinske
rasprave; pismo: latinica, jezik: BHS
2453
GP – Okružni sud: dopis u vezi sa sankcioniranjem
štete koju je napravio Lazar Tilman na groblju u ulici
Franje Josipa, oštetivši novu ogradu; pismo: latinica,
jezik: BHS
2454
Molba Vojnog mjesnog zapovjedništva da se smjesti 11.
tovarni eskadron; pismo: gotica, jezik: njemački
2455 - 14. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kuršumdžić, putnik:
Vukan Maksimović (putuje trgovine radi po Bosni i
Hercegovini)
2456
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Kajon, putnik: Levi B.
Pinto (putuje u Austro – Ugarsku)
2457
Dostavlja se Zemaljskoj vladi za BiH (prvom odjelu)
zapisnik sastavljen preslušanjem Daniela Barucha u vezi
sa konstatiranjem mjesta gdje su kupljeni volovi (spis je
bez zapisnika); pismo: latinica, jezik: BHS
2458
Priopćenje Ravnateljstva redarstva da je Ivan Koler
preuzeo gostionicu od Jakoba Rotha
2459
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bogoljubu
Luketiću za bavljenje kovačkim obrtom u ulici Ferhadija
54
280
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2460
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće u vezi sa
dopisom pod brojem 2030; Jakobh Nikl se nije mogao
pronaći u Sarajevu te se zbog toga briše sa spiska obrtnika
2461
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće o odustajanju
Huseina Bajadžije od kafanarskog obrta i brisanju sa
spiska obrtnika
2462
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da se Salihu
Mahmutoviću ispravi greška te umjesto krčmarskog
obrta u spisak obrtnika upiše kafanarski obrt; pismo:
latinica, jezik: BHS
2463
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: traži se od GP-a da
pošalje jednog vijećnika na uviđaj (očevid) koji će se
zajedno sa još jednim činovnikom uputiti na groblja
(rimokatoličko i pravoslavno) radi utvrđivanja stanja
i preduzimanju mjera protiv „raznih nespodobština“;
pismo: latinica, jezik: BHS
2464
Dostavlja se gradskom vijećniku Keziću, gradskom
liječniku Koetschetu i gradskom graditelju Flambachu
uputstvo da pregledaju mjesto na kojem molitelj (ne
piše ime) želi da izgradi livnicu bakra; po njihovom
mišljenju gradnju livnice ne treba dozvoliti; pismo:
latinica, jezik: BHS
2465
Gradski pisar Martin Rakoš dostavlja sajmovni
cjenovnik za Sarajevo
2466
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Daniel
Baruch
2468
Dostavlja se gradskom vijećniku Keziću i gradskom
graditelju Flambachu uputstvo da pregledaju radnju G.
P. Skoza; pismo: latinica, jezik: BHS
281
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2470
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
nalog da se uplate (prikupe) zaostaci propisane desetine
od nekih žitelja grada Sarajeva koji je nisu na vrijeme
uplatili; pismo: latinica, jezik: BHS
2472
Odluka za Stojana Stanišića, ulica G. Hiseti kod Carine:
građevinska dozvola za gradnju sobe u dvorištu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2473
GP – Austro- Ugarski konzulat u Bosni, Okružni sud u
Sarajevu i Podžupanija u Rijeci: regulisanje pogrebnih
troškova i ostavinske rasprave za Stjepana Blaginu;
pismo: latinica, jezik: BHS
2474
GP – Gradski građevinski ured: molba Gjure Trnčića
za građevinsku dozvolu (neke popravke u kući i bašti) u
Ćemalpašinoj mahali 10; pismo: latinica, jezik: BHS
2475
Odluka na molbu Avrama Pape, ulica Ćemaluša: predmet
(molba za građevinsku dozvolu) se daje Zemaljskoj vladi
za BiH na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik: BHS
2476
Dopis (nalog) gradskom vijećniku Maksi Despiću, a u
vezi sa molbom Mjesnog vojnog zapovjedništva, da se
na Mejdanu (u glavnoj ulici) postave svijetiljke (fenjeri);
pismo: latinica, jezik: BHS
2477
GP – Policijska direkcija Trst: odgovor na dopis
Policijske direkcije u Trstu; upit o mjestu boravka
Salomon I. Levia (da li trenutno boravi u Trstu); pismo:
gotica, jezik: njemački
2478
Molba Okružnog suda da se imenuju članovi za medžlis
(2 muslimana, 1 rimokatolik, 1 pravoslavac i 1 jevrej);
pismo: latinica, jezik: BHS
2479
Kotarski ured u Ljubinju moli da se naplati zaostali
282
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
porez od Saliha Hodžića; pismo: latinica, jezik: BHS
2480
Gradska straža Sarajeva – GP-u: prijava protiv Jakova
Hadži Trifkovića u ulici Franje Josipa bez broja; navodno
gradi magazu bez dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
2481
GP – Gradski građevinski ured: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1521; dopis u vezi sa renoviranjem prostorija
Gradskog poreznog ureda i regulisanja troškova istog;
pismo: latinica, jezik: BHS
2482
Gradski građevinski ured – GP-u: u vezi sa dopisom
(nalogom) pod brojem 2269; građevinska dozvola Franji
Tieši u ulici Terezija 78; pismo: latinica, jezik: BHS
2483
Gradski građevinski ured – GP-u: izvješće u vezi sa
troškovima i popravkom Koševskog puta prema vojnom
groblju; pismo: latinica, jezik: BHS
2484
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: molba da se dostavi odluka (rješenje) Omerbegu
Čemerliću (ne stoji o kakvoj odluci je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2487 - 15. 04.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Puhalović, putnik:
Alija Kiseljak
2489
Gradski građevinski ured – GP-u: izvješće u vezi sa
troškovima (predračun) i popravkom Talirevića ulice;
pismo: latinica, jezik: BHS
2490
Odluka na molbu H. Lutvage Ćurčića: građevinska
dozvola, ulica Abadžiluk 5; pismo: latinica, jezik: BHS
2491
Odluka na molbu Stake Skenderove: građevinska
dozvola , ulica Filipovića trg 5; pismo: latinica, jezik:
BHS
283
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2492
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2195; građevinska dozvola za
Matu Kuliera, ulica Terezija 101; pismo: latinica, jezik:
BHS
2493
GP – Zemaljska vlada za BiH: molba Miće Simića za
građevinsku dozvolu gradnje magaze u ulici Franje
Josipa, data na dalje uredovanje; pismo: latinica, jezik:
BHS
2494
Odluka za Staku Obrenović, ulica Tabaci: dopis u vezi
sa nedozvoljenom gradnjom Stake Obrenović; nalog
gradonačelnika da se uradi uviđaj; pismo: latinica, jezik:
BHS
2496
Vojno mjesno zapovjedništvo moli za obavijest u vezi
sa ispražnjenjem tzv. „Srpskog hana“ u Logoru za
62. eskadron; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS –
njemački
2497
Vojno mjesno zapovjedništvo daje do znanja da je
registraturni oficijal Josip Zamisch preuzeo stan oficiala
Seebauera u kući Hadži Mehmeda Alajbegovića u ulici
Franje Josipa 31; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS –
njemački
2498
Molba Rabena (Rabin?) Avrama Saloma za građevinsku
dozvolu opravka kuće u ulici Ferhadija, koja je oštećena
u požaru; pismo: latinica, jezik: BHS
2499
Molba Riste Vukovića da za poslove muktara Begove
mahale postave sada drugog čovjeka (nakon što je on
godinu dana obavljao taj posao); molba predata na dalje
uredovanje Gradskom poreznom uredu; pismo: latinica,
jezik: BHS
284
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 15 spisi: 2501 – 3000 15. 4. – 7. 5.
Signatura dokumenta
Sadržaj
2503 15. 4.
Molba Kotarske oblasti u Sarajevu da se izvijesti o
predmetu žalbe Saliha Obhođaša (u vezi sa ovčarinom);
pismo: latinica, jezik: BHS
2504
Molba Kotarske oblasti da joj se dostavi pljenidbeni
zapisnik u vezi sa predmetom otpisa desetine Mustafe
Vrabca; pismo: latinica, jezik: BHS
2505
Genie Direktion – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2064; izvješće Inžinjerijske direkcije o cijeni
vatrogasne i dr. opreme koja se nabavlja od firme W.
Knausta. Također je dato do znanja da će o prispjeću
opreme odmah telegrafski javiti „Festungs Commando“
Brod i „Etapen Commando“ Zenica; pismo: gotica,
jezik: njemački
285
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2506
GP – Gradski konakarski ured: nalog da se valjano
zaračuna transenalna stanarina 19. pionirskoj pukovniji
(50 forinti) i o uplati podnese izvješće; pismo: latinica,
jezik: BHS
2507
GP – Ravnateljstvo redarstva: izvješće u vezi sa dozvolama
vlasnika dućana da u magazama drže petrolej; pismo:
latinica, jezik: BHS
2508
Molba Gaše Maunage, mehandžije iz Sarajeva, za
građevinsku dozvolu (preinačenje skoro kupljene kuće
u ulici Osman Pašina / Nova cesta 2) i da se pošalje
na uviđaj jedan općinski neimar (komisija) za koju će
molitelj snositi troškove; pismo: latinica, jezik: BHS
2509
Vojno mjesno zapovjedništvo moli za doznaku stana za
6 časnika u svratištu „Istok“ u ulici Ćemaluša; pismo:
latinica – gotica, jezik: BHS – njemački
2510
Odluka za Davida Barucha, Gradski porezni ured i
Maksima Babića; a u vezi sa neplaćanjem kantarijske
pristojbe Daniela Barucha za kupljeno sijeno zakupniku
gradske kantarije Maksimu Babiću; pismo: latinica,
jezik: BHS
2512 - 16. 4
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Smajić, putnik: Mustafa
Hasić (putuje u Posavinu)
2514
Osobno jamstvo; jemac: Kalmi (Kahni?) Levi, putnik:
Josef Papo (putuje u trgovine radi po Bosni i Srbiji)
2515
Osobno jamstvo; jemac: Salih Derviš Kavasović, putnik:
Alija Ćešid (putuje u Istanbul)
2516
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Tašević Mustafa,
putnik: Salih Arnaut (putuje po Bosni)
286
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2517
„Florisdorfer Erste Steinzeugröhren- PorzelanziegelThonwaaren- Fabrik Lederer & Nessenyi“ – GP-u:
dopis sa cjenovnikom ponuda u vezi sa (mogućom)
gradnjom objekata u gradu; pismo: gotica - latinica,
jezik: njemački
2518
Nalog da se sastavi povjerenstvo, u kojem bi i jedan
član bio iz Vojnog mjesnog zapovjedništva, u svrhu
pregledanja i ustanovljenja štete koju su navodno
napravili vojnici u kući Hadži Saliha Slobode u ulici
Ćemaluša 10; pismo: latinica – gotica, jezik: BHS –
njemački
2521
Gradski porezni ured – GP-u: da se uplati od Javera ef.
Barucha novčana globa (dosuđena odšteta) od 5 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
2523
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa troškovima
ukopa Kate Kukurozovic ?; dostavnica za velečasnog
Andriju Buzuka; pismo: latinica, jezik: BHS
2524
GP – Ravnateljstvo redarstva i Gradski građevinski ured:
dopis u vezi sa nedozvoljenom gradnjom kolibe u ulici
Ćemaluša od drvenog materijala od strane Maksima
Here; pismo: latinica, jezik: BHS
2525
Oglas- naredba Zemaljske vlade za BiH: da se obavijeste
svi muktari, mahalbaše i telali da se moraju na vrijeme
prijavljivati sve u vezi sa nabavkom stoke i izbijanjem
bolesti ili zaraza iste, pošto su takve pojave primjećene
a da nisu bile prijavljene. Oni koji to ne urade moraju
od strane GP-a biti sankcionirani; pismo: gotica, jezik:
njemački
2526
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa
nalogom – spisom pod brojem 2419; prijave protiv
287
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
nedozvoljene gradnje- bez prijave Jove Jovanovića (ulica
Jovanče?), Alekse Petrovića (ulica Ćumurija ćuprija 12) i
Nike Besarovića (ulica Jovanče ?); pismo: latinica, jezik:
BHS
2527
Kotarski ured u Sarajevu odgovara po pitanju predmeta
određene opomene (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2528
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa troškovima ukopa
Antuna Hofnera, koji je preminuo u Vakufskoj bolnici;
pismo: latinica, jezik: BHS
2529
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mordo Alkalaja za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
1; pismo: latinica, jezik: BHS
2530
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisima
pod brojem 1413 i 1827; izvješće o plaćanju novčane
globe (u korist Uboške zaklade) Mule Memiševića, koji
je uprkos zabrani da se vrše ukopi na Vrbanjuši, ukopao
svog sina tamo; pismo: latinica, jezik: BHS
2532
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Brochi Scipioniu
za otvaranje tvornice likera u ulici Franje Josipa 81;
pismo: latinica, jezik: BHS
2533
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mušanu ? za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Hubi Jaruga 9 ?
2534
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola M. Jelenku za
bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Franje Josipa 38
2535
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola A. Muliji Salihu
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Medresa
288
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2536
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eduardu
Carunchiu ? za bavljenje fijakerskim obrtom u ulici Na
carini kod Logora
2537
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Marguilesa,
rodom iz Usceszke (Galicija), za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici „Kod mitnice baraka 2“?
2538
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jakoba Bussa,
rodom iz Zbečnog (kod Praga), za dozvolu bavljenja
kafanarskim obrtom u ulici Čejdžik 10
2539
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Adolfa Goldsteina,
rodom iz Osijeka, za dozvolu bavljenja prodaje mješovite
robe u ulici Žabljak 1
2540
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Andreasa
Pauzenbergera, rodom iz Pichla, adresa stanovanja
Kulovića 9, za dozvolu bavljenja fijakerskim obrtom
2541
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba F. J. Hirtha,
rodom iz Brucka, za dozvolu držanja posredovne radnje
u ulici Ferhadija
2542
GP – Zemaljska vlada za BiH: iskaz o uplati poreza za
period od 1. do 15. travnja 1880.; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
2545 - 17. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Skarić, putnik: Kosta
Mirković (putuje trgovine radi u Brod)
2546
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kapić, putnik: Ibrahim
Kulaš (putuje u Tešanj)
2547
GP – Gradska blagajna: uplata trgovačke tvrtke Koller &
Klinger 181 forinti (na temelju presude GP-a); pismo:
latinica, jezik: BHS
289
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2548
GP – Gradski oficijal Martin Kolarić: molba Martina
Kolarića za obavijest o rješenju za službu protustavnika.
Molba („pravedan zahtjev“ molitelja) će biti prvom
prilikom razmatrana; pismo: latinica, jezik: BHS
2549
Garnisons Spital (Garnizonska bolnica) No. 25 – GPu: potvrda da je Daniel Steiner uplatio 43 forinte od
ukupnih 128 forinti koliko treba da uplati (neki dug ?);
pismo: gotica, jezik: njemački
2551
Castell Commando – GP-u (Konakarski ured): dopis
u vezi sa vraćanjem spremišta ? njegovom vlasniku Ef.
Hafizoviću; pismo: gotica, jezik: njemački
2552
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Kulić, putnik: Ibrahim
Djeka (putuje u Tuzlu)
2553
Dopis u vezi sa izvješćem Prvog odijela Zemaljske vlade
gdje se udovoljilo molbi Mjesnog vojnog skladišta i po
Danielu Baruchu sijeno i slama poslano (ili nije, nejasno
u tekstu); pismo: latinica, jezik; BHS
2554
Odluka (rješenje) za poduzetnika Josipa de Riva u vezi sa
gradnjom „dvajuh zaustavah /koševah/“ na desnoj strani
Miljacke pored Skenderpašine ćuprije sa zapisnikom
GP-a i dražbenim uvijetima; pismo: latinica, jezik: BHS
2557
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se isprazni i stavi
na raspolaganje jedna soba za pomoćnika štopskog
liječnika u kući Mojse Pape u ulici Sulejmanova 4;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2558
Nalog
za
građevinskog
poduzetnika
viteza
Andresewskog da vrši popravke Skenderpašinog mosta
po odgovarajućim, već utvrđenim uvjetima; pismo:
latinica, jezik: BHS
290
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2559
Sanitäts- Chef beim General Commando – GP-u: dopis
u vezi sa spisom pod brojem 2557; molba upućena
Gradskom konakarskom uredu ?; pismo: gotica, jezik:
njemački
2560
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa poljem
(zemljištem) H. Mustafe Amandjije (Hamandžija?) koje
graniči sa barakama na Logoru; pismo: gotica, jezik:
njemački
2562 -18. 4.
Osobno jamstvo; jemac: H. Ahmed Kajmaković,
putnik: Junus ef. H. Halačević (putuje u Maglaj da
pregleda čifluke)
2563
Osobno jamstvo; jemac: Seifulah Smaiš, putnik: Hašim
Smaiš (putuje u Travnik)
2564
Vladin povjerenik za grad Sarajevo – GP-u: pismo
članova povjerenstva u kojem se traži bolji- adekvatniji
radni prostor za obavljanje njihovih poslova; pismo:
latinica, jezik: BHS
2565
Porezni ured u Vukovaru – GP-u: potvrda o dostavljanju
„biljegovne nagrade“ pisaru Martinu Rakošu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2566
Kotarski ured Visoko – GP-u: odluka da se naplati
od Mehmeda ef. Haversnaldžića? 17 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
2567
GP Zagreb – GP-u: molba da se preda poziv Albrechtu
Resdorfu (ne stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik:
BHS
2569
Genie Direktion Travnik – GP-u: nalog da se oglasi da
će biti održana licitacija (dražba) za utvrđivanje isporuke
građevinskog materijala; pismo: gotica, jezik: njemački
291
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2570
Općinski ured Uskok – GP-u: molba da se preda
pozivnica Stipi Krivdić (ne stoji o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2572
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: Dostavlja se GP-u svota od 38 forinti , što ih je
Uprava za gradnju ceste Sarajevo – Čajniče dostavila u
ime posljednje stambene odštete; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
2574
Vraća se žalba zakupnika rasvjete gradskih ulica Vase
Kraljevića, pošto nije zakonski propisana; pismo:
latinica, jezik: BHS
2575
Platz Commando – GP-u: izvješće da se GP-u stavljaju
na raspolaganje kuće (dodijeljene I / II inžinjerijskom
bataljonu) u ulicama Alifakovac 4 i Careva 70; pismo:
gotica, jezik: njemački
2576
Vojno Mjesno Zapovjedništvo (Platz Commando) –
GP-u: molba da se ukonači poručnik Julius Berger;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2577
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se privremeno
ukonači 7 časnika; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2578
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se doznači stan
za podintendanta Gustava Liringera? u kući Ibrahimage
Marića u ulici Alifakovac 8; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
2579
Vojno mjesno zapovjedništvo stavlja kuću Ibrahimage
Marića u ulici Alifakovac 8 na raspolaganje
podintendantu Aleksandru Hofsteteru; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
292
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2580
Okružni sud – GP-u: dostavnica i poziv za muktara
mahale Alifakovac- Ibrahim Morić radi davanje izjave
(svjedodžba vladanja, nekažnjavanja i imovinskog
stanja) o Nikoli Kovačeviću; pismo: gotica, jezik:
njemački
2583
Osobno jamstvo; jemac: Arifaga Nalbant, putnik: Salih
ef. Gjirtlija (putuje radi trgovine u Srebrenicu)
2585
Osobno jamstvo; jemac: Numan Lukovac, putnici:
Mustafa Lukovac i njegov sluga Ibrahim Puhović
(putuju trgovine radi u Posavinu)
2586
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Pašalić, putnik:
Muharem Muhić
2587
Odluka na molbu za Akifa ef., zakupnika beije; molba
u vezi sa zakupnim ugovorom o pobiranju beije i
položenom jamčevinom u Gradskoj blagajni, tj.
Okružnom poreznom uredu, se ne može uvažiti; pismo:
latinica, jezik: BHS
2588 - 19. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Pero Vukičević, putnik: Mićo
Kučuković (seli se s familijom u Užice)
2589
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Papo, putnik: Eliša
Atias (putuje u Gradišku)
2590
Osobno jamstvo; jemac: Osman Ababović, putnik:
Alija ? (putuje u Srbiju)
2591
Osobno jamstvo; jemac: Levi Heimo, putnik: Montilo
Heimo (putuje trgovine radi u Travnik)
2593
Molba Vojnog mjesnog zapovjedništva da se ukonači 30
vojnika; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
293
2594
GP – Gradska blagajna: nalog da se gradskom vijećniku
isplati svota (na osnovu položenog računa) za pokop
pokojnog Carota Albinoa; pismo: latinica, jezik: BHS
2595
Inžinjerska direkcija – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2505; Etapen Commando u Zenici izješćuje da
je vatrogasna oprema stigla u Zenicu; pismo: gotica,
jezik: njemački
2598
Predmet: naplata zaostalog poreza za Okružni ured u
Vlasenici od sarajevskih vlasnika čifluka; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
2599
Općinski ured Nova Kapela – GP-u: molba da se uruči
dohodarstvena priznanica povjereniku finansijske straže
Matiji Kaurinoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
2600
GP – Gradski porezni ured: obavijest o održavanju
rasprave u njemačkom konzulatu o dužnom porezu
kod stečajne mase? (gromade) Friedricha Hermanna;
pismo: latinica, jezik: BHS
2602
Vojno mjesno zapovjedništvo stavlja kuću Nikole
Stanarovića u ulici Bravadžiluk 1 na raspolaganje GP-u;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2603
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači
računarski oficijal Dragutin Halasović; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
2605
Voditelj urudžbenog zapisnika Petar Gregor? – GP-u:
službeni dopis o pečaćenju (biljegovanju) urudžbenih
zapisnika svih ureda; pismo: latinica, jezik: BHS
2606
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: uputstvo da se ne izdaju obrtne dozvole dok se
ne utvrdi da je stranka uplatila dohodarinu Gradskoj
294
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
poreznoj blagajni (3% dohodarina na obrt); pismo:
latinica, jezik: BHS
2607
GP – GP D. Tuzla: izvješće da se u Sarajevu nije mogla
utvrditi „nadležnost“ Hašima Nuhića te se upitni trošak
ne može nadoknaditi; pismo: latinica, jezik: BHS
2608
GP – Gradska blagajna: nalog da se na ime troškova
ukopa Alije Kulašinca isplati nadzornik Vakufske
bolnice Abdurahim ef.; pismo: latinica, jezik: BHS
2609
GP – Gradski konakarski ured: uputstvo da se buduće
potrebe za uredovanje prostorija i pisarničkih materijala
prijavljuju Gradskom ekonomatu; pismo: latinica, jezik:
BHS
2610
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa ovlastima
Gradskog živodera i Redarstva oko uklanjanja uličnih
pasa sa ulica predgrađa; pismo: latinica, jezik: BHS
2612
Oglas u vezi sa izdavanjem molbi za dobijanje putnice
(putnog lista); besplatno će se primati ali uz naplatu
biljega (ovjere); pismo: latinica, jezik: BHS
2613 - 20. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Juda Dano?, putnik: Mojzej?
Dano (putuje sa suprugom i djetetom u Split)
2614
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa kućom Mujage
Sahanije u ulici Konak 19; pismo: gotica, jezik: njemački
2615
Osobno jamstvo; jemac: Isak Papo, putnici: Simo Rakić
i njegov sluga Marko Petrović (putuju u Pljevlje)
2616
Gradski tajnik podnosi raspored poslova gradskih
vijećnika; pismo: latinica, jezik: BHS
2617
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Džafo, putnik:
Mustafa Zubanović (putuje u Glasniac)
295
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2618
Osobno jamstvo; jemac: Risto Mijatović, putnici: Mijat
i Nikola Petrović (putuju po Bosni)
2619
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Telalagić, putnik:
Mušan ? (putuje trgovine radi u Brčko)
2620
GP – Gradska blagajna: dostavlja se Gradskoj blagajni
iznos od 360 forinti koji je (po naredbi Zemaljske
vlade) gradski ponačelnik Gjorgjo (Đorđe) Rajković od
najamnine (Odbora za stradale požarom) podigao za
katoličkog župnika; pismo: latinica, jezik: BHS
2621
Osobno jamstvo; jemac: Seifulah Smaiš, putnik: Salih
Potogija
2622
Nalog Gradskoj blagajni da u ime duga za drva za
ogrijev isplati Sadulaha ef. Šabanovića; pismo: latinica,
jezik: BHS
2623
Castell Commando – GP-u (Konakarski ured):
refundiranje troškova; pismo: gotica, jezik: njemački
2624
Porezni ured Vlasenica – GP-u: potvrda o prispijeću
tj. uplati zaostalih poreznih obaveza (od poreznih
obveznika koji prebivaju u Sarajevu); pismo: gotica,
jezik: njemački
2626
Kotarski ured u Kladnju – GP-u: molba da se uruči
pozivnica (ne stoji o čemu je riječ) Džemili Karić,
supruzi Mehmeda Karića; pismo: latinica, jezik: BHS
2629
Vojno mjesno zapovjedništvo javlja da je satnik Anton
Resch zauzeo stan satnika Raimunda Gerba u kući
Mujage Sahanije u Konak ulici 19; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
296
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2630
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači oficir
Valenti; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2634
GP – Gradska blagajna: nalog da se isplati M. Saks
za račun nabavke pisaćeg stola i jednog pulta; pismo:
latinica, jezik: BHS
2635
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji
Bergantiću za bavljenje „kučevarskim“ obrtom u
gostionama
2636
GP – Građevinski ured: tri molbe za dozvolu držanja
petroleja se daju na dalje uredovanje tj. na uviđaj
(gradskom vijećniku Keziću); pismo: latinica, jezik:
BHS
2637
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stefanu Nagliću
za bavljenje „kučevarskim obrtom“ u gostionama
2638
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu Hamerlu
za bavljenje tesarskim obrtom u ulici Alipašina 11
2642
Izvješće Gradskog računovodstva o proračunu (pod
naslovom X); GP – Gradsko računovodstvo: uputa
kako upotrijebiti , na temelju zaključka, sredstva po
naslovom X, stav 4; pismo: latinica, jezik: BHS
2643
Izvješće Gradskog poreznog ureda o ne uplaćivanju
nekih obrtnika zakonom regulisanog poreza; pismo:
latinica, jezik: BHS
2644 - 21. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed-beg Širbegović,
putnik: Mehmed-aga Fetahović (putuje radi prodaje
žita u Banja Luku i Tešanj)
2645
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Sočivica, putnik:
Ibrahim Huseinović (putuje u Tešanj)
297
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2646
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kantardžić, putnik:
Salih Kršo (putuje trgovine radi u Travnik)
2647
Vojno mjesno zapovjedništvo moli za popravku
prostorije vojne praonice; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
2648
Garnisons Spital No.25 – GP-u: molba da se špediter
Adolf Klein uputi u Vojnu bolnicu br. 25; pismo:
gotica, jezik: njemački
2649
GP – Predsjedništvo za dijeljenje milodara za „pogorjele“
(nastradale požarom): dopis u vezi sa molbom Hadži
Ive Livajića; pismo: latinica, jezik: BHS
2650
Žalba Nikole Urlobergera? protiv odluke GP-a u vezi sa
potrošarinom; pismo: latinica, jezik: BHS
2651
Okružni sud – GP-u: traži se svjedodžba o (ne)
kažnjavanju („ćudorednosti“) i prihodima za Damjana
Majoša i Mehmeda Pozderovića iz ulice Piruša; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2652
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah Trebinjac, putnik:
Mustafa S? (putuje u Glasinac)
2653
Odluka na molbu Aliage Bećara u Kastelu i dopis na
Vojno mjesno zapovjedništvo; nalog da se formira
povjerenstvo koje će uraditi uvid i utvrditi da li je vojska
napravila štetu na kući molitelja; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
2654
Vojno mjesno zapovjedništvo javlja da je opskrbni
oficijal Ludvig napustio kuću u ulici Čejdžik 21 i
iznajmio kuću Alije Džafiragića u ulici Dereboj 11;
pismo: gotica, jezik: njemački
298
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2655
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa molbom Jovana Manojlovića, Đure
Trnčića, Sime Jovanovića i Sime ? upućena Zemaljskoj
vladi za BiH; traži se pozitivno rješenje njihovih tužbi
protiv Vite Levia , zakupnika potrošarine za godinu
1879.; nalog GP-u da po ovom pitanju donese odluke;
pismo: latinica, jezik: BHS
2656
Finansijski nadzornik – GP-u: dopis u vezi sa molbom
Petra Kneza rodom iz Crikvenice, stanujući u Sarajevu
na Filipovića trgu; GP je zakonom pozvano na dostavu
upitne molbe (ne stoji o kakvoj molbi je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2658
Telegram veterinara Schlesingera: upit o troškovima
putovanja do Sarajeva; pismo: latinica, jezik: njemački
2659
Nalog za gradskog vijećnika Aleksu Kezića u vezi sa
nabavkom nosila za bolesnike; pismo: latinica, jezik:
BHS
2661
Troškovnik proračuna građevinskih poslova za gradnju
prostorija tj. proširenje Gradskog poreznog ureda;
pismo: latinica, jezik: BHS
2662 -22. 4.
GP – Platz Commando (Vojno mjesno zapovjedništvo):
dopis u vezi sa kućama Hadži Mustafe Turhanića u
ulici Filipovića trg 12 i Mehmedbega Dženetića u ulici
Ćemaluša 66 i smještajem oficira u istim; pismo: gotica,
jezik: njemački
2663
Zahtjevu za izdavanje punomoći i putnih troškova je od
strane GP-a udovoljeno; pismo: gotica, jezik: njemački
2664
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Mornjaković, putnik:
Mustafa Mornjaković (putuje u Srebrenicu)
299
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2665
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa H. Ibrahimović, putnik:
Ibrahim Harba (putuje u Travnik)
2666
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa H. Ibrahimović, putnik:
Ibrahimaga Abadžić (putuje u Posavinu)
2668
Gradski pisar Martin Rakoš šalje Vojnom opskrbnom
skladištu u Sarajevu nedjeljni sajmovni cjenovnik; pismo:
latinica, jezik: BHS
2669
GP – Ravnateljstvo redarstva: molba da se redarstvenim
putem stavi na raspolaganje Konakarskom uredu jedna
soba za časnika i jedna soba za poslužitelja (da se isprazne
dvije sobe u kući Jove Mihajlovića Bakalića koji je to
odbijao uredovnim putem ranije uraditi) u ulici Franje
Josipa 73; pismo: latinica, jezik: BHS
2670
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači računski
oficijal Gustav Čermak; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2671
Platz Commando (Vojno mjesno zapovjedništvo) – GP-u:
dopis u vezi sa formiranjem komisije koja će naći adekvatan
smještaj za vojnike „Gebiergsbatterie“ (brdska baterija) ;
pismo: gotica, jezik: njemački
2672
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2498; Odluka za
Abrahama Saloma da se sa svojom molbom (opravka
magaze u ul. Ferhadija) uputi ka Zemaljskoj vladi; pismo:
latinica, jezik: BHS
2673
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa nalogom
(spisom) pod brojem 2481; najnužniji poslovi koji se
trebaju izvesti u zgradi Gradskog poreznog ureda; pismo:
latinica, jezik: BHS
300
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2674
Dopis u vezi sa nalogom (spisom) pod brojem 2358;
odluka za kućevlasnika, u ulici Franje Josipa 1, Gjuru
Maksimovića- rješenje molbe: građevinska dozvola da
napravi ogradu ispred svoje kuće; pismo: latinica, jezik:
BHS
2676
Saopćenje Ravnateljstva redarstva da je David Waldmann
stupio sa Leopoldom Frankl u trgovački obrt
2677
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda Mumića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici D. Hiseti
2
2678
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se uruči odluka
(ne piše o čemu je riječ) Husein Husni ef.; pismo: latinica,
jezik: BHS
2679
GP – uprava „Narodnih novina“ u Zagrebu: vraća se račun
uz primjedbu; pismo: latinica, jezik: BHS
2680
Kotarski ured u Goraždu – GP-u: traži se svjedodžba o
cijeni dva konja (kao prevoz) na relaciji Sarajevo – Goražde,
pošto je putni izvrstnik Josif Sturm na istoj relaciji za dva
konja platio 20 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
2682
GP – Gradska blagajna: nalog da se nadzorniku Vakufske
bolnice isplate troškovi potrebni za ukop umrlog Osmana
?; pismo: latinica, jezik: BHS
2683
GP – Uprava grada Pergine (Južni Tirol): Izvješće Vakufske
bolnice u Sarajevu o liječenju Giacoma Stefania iz Pergine
u ovoj bolnici; regulisanje troškova liječenja istog; pismo:
gotica, jezik: njemački
2685
GP – Kotarski ured Goražde: nalog da se naplati ostatak
duga Spasoja Goraždanina, koji se nalazi u Goraždu;
pismo: latinica, jezik: BHS
301
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2686
GP – Gradska blagajna: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 1815; nalog Blagajni donesen od strane Vlade
da se isplate troškovi (pod oznakom održavanja cesta,
trgova, mostova i dr. u gradu Sarajevu a donesen po
Vojnom mjesnom zapovjedništvu) Genie (inžinjerijskoj)
Direkciji u svoti od 174 forinte; pismo: latinica, jezik:
BHS
2687
Odluka za Sigmunda Polačeka; Zemaljska vlada
ukida odluku donesenu 4. 3. (nakon podnesene žalbe
S. Polačeka na odluku u vezi sa tužbom zakupnika
potrošarine) za plaćanje globe; pismo: latinica, jezik:
BHS
2689
GP – Okružna oblast: dopis u vezi sa spisom pod brojem
1721; da se sastavi prijedlog za otpis ne naplaćenog
poreza uz pljenidbeni zapisnik; pismo: latinica, jezik:
BHS
2691 - 23. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Bulbulović, putnik:
H. Mustafa Bulbulović (putuje po Bosni i Srbiji)
2692
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Hamamdžić,
putnik: Mehmed Ahbabović (putuje u Taslidžu / Pljevlja
i po Bosni)
2693
„Winkler Metall-Buschstaben-Fabrik“ Beč – GP-u:
dopis u vezi sa spisima pod brojem 1159 i 1633; o pošiljci
urađenih tablica sa imenima ulica koje su završene i treba
da se pošalju za Sarajevo; pismo: gotica, jezik: njemački
2694
GP – Gradska blagajna: dostavlja se Blagajni iznos koji
je poslalo GP Malosco za troškove pogreba u Vakufskoj
bolnici preminulog Guisa Guistina; pismo: latinica,
jezik: BHS-talijanski
302
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2695
Općina Pergine – GP-u: očitovanje oca Giovania
Stefania da mu se sin može staviti na raspolaganje bilo
kojoj četi; pismo: latinica, jezik: talijanski
2696
Moli se za potvrdu iskaza u vezi sa popravkom Morića
hana; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2697
Kotarsko satništvo Sesana – GP-u – Ravnateljstvo
redarstva: molba da se povrati putni list Antona Pangosa;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2698
Da se izda punomoć voditelju urudžbenog zapisnika
Gregoroviću potom gradonačelniku da na potpis (u vezi
sa zastupanjem na ročištu); pismo: latinica, jezik: BHS
2699
Nalog Gradskoj blagajni da se sa primljenog i potvrđenog
računa u ime troškova za popravak ćuprije i ograde pred
Magistratom, gradskom vijećniku Maksi Despiću isplati
iznos od 18 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
2701
Odluka Gradskog vijeća da se umjesto zatraženog
predujma (nagrade) od 100 forinti, Martinu Rakošu
da nagrada dopusta za uspješno obavljen posao
ukonačavanja vojnika u Sarajevu; očitovanje tržnog
nadzornika Mirka Gjurkovckog da će za vrijeme dopusta
Martina Rakoša u konakarskom uredu, zastupati ga i
službovati; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2703
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: odluka za iskonačenje vojnika iz kuće Mehmeda
Hadži Kapetanovića (u roku od tri mjeseca); pismo:
latinica, jezik: BHS
2704
Izvješće (prijava) poduzetnika Franje Antroszowskog da
je završio radnje oko popravke Skenderpašine ćuprije;
odluka da komisija izađe na uvid; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
303
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2705 -24. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Milošević, putnik: Risto
Jorgačeva, rodom iz Prizrena (radi svog nasljedstva
putuje u Prizren)
2706
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Mujezinović, putnik:
Nurija Zralović (putuje u Travnik i Banja Luku)
2707
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Mumdžić, putnik:
Husein Krajinović (putuje po Bosni)
2708
Odluka na molbu Hadži Mehmeda Fočića za
iskonačenje vojnika iz njegove kuće u ulici Bakarevića;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2710
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Savić, putnik: Lazar
Prodan iz Bileće (putuje za Bileću)
2711
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2206; Jovan Tosovac je dobio naknadnu
dozvolu te je stoga platio 5 forinti novčane globe u
korist Uboške zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
2714
Molba GP-a GP-u Zagreba za neke obavijesti u vezi sa
obiteljskim odnosima Jovanke i Nikole Mužički i da se
pošalje vjenčani list na provjeru; pismo: latinica, jezik:
BHS
2715
GP – Ravnateljstvo redarstva: nakon što je povjerenstvo
donijelo odluku da se izvrši preukonačavanje vojnika,
tj. da se iz kuća koje su zaposjednute odmah početkom
okupacije, vojnici preukonače u druge kuće. Hadži
Avdija Kujunđija (ulica Širokac 11) odbija da se
povinuje ovoj odluci, iako je utvrđeno da posjeduje više
kuća. Molba da se redarstvenim putem vlasnik kuće
privoli na ovu odluku; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
304
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2716
Općinski ured Lamberchten? – GP-u: pozivnica za
Felixa Großpointnera ? („Reserve Jäger Batallion“) koji
se nalazi u Sarajevu (Vrelo Bosne); pismo: gotica, jezik:
njemački
2717
Ravnateljstvo redarstva: oglas u vezi sa zaštitom sadnica
voćki od gusjenica (mjere zaštite); pismo: latinica, jezik:
BHS
2720
Obavijest (odluka) za molitelja Huseina Šehirbabu? da
se njegovoj molbi ne može udovoljiti jer trenutno nema
praznih mjesta u belediji. Njegova molba će se uzeti u
razmatranje čim se javi potreba za tim; pismo: latinica,
jezik: BHS
2721
GP – Gradska blagajna: nalog da se Abdulahu Čaušu
u ime stalne mjesečne milostinje isplati iznos od 10
forinti (za obroke); pismo: latinica, jezik: BHS
2772
Karl Ripperger, inžinjer iz Fünfkirchena, moli za povrat
svojih dokumenata; pismo: gotica, jezik: njemački
2724
GP – Zemaljska vlada za BiH: predmet- predaja
zapisnika sastavljenog radi saslušanja mesara Jakovas
Kampusa alias Čolo, također i zapisnika saslušanja
Daniela Barucha sastavljenih uslijed naloga člana
povjerenstva za obavljanje poslova Vladinog povjerenika
Milana Amrouša a u vezi sa uvozom 20 komada volova
u grad, bez potvrde (o sigurnosti od goveđe kuge) iz
dotičnih kotarskih oblasti. Upit na D. Barucha od koga
je kupio dotične volove i gdje su ti volovi upućeni;
pismo: latinica, jezik: BHS
2725
GP – „Wiener medizinischer Wochenschrift“: dopis
u vezi sa reguliranjem nekih troškova; pismo: gotica,
jezik: BHS
305
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2726
GP – Gradska blagajna: zaključak sjednice GP-a gdje je
odobrena nagrada vojnim vatrogascima od 50 forinti za
uspješno gašenje požara (23. 4.); pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
2727
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači
poručnik Miroslav Fidler u kući Trifka Todorovića u
ulici Logavina 27; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2728
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi sa povratkom
spisa Vojnom mjesnom zapovjedništvu a u vezi sa
pitanjem stanarine (Savka Stanišića); pismo: latinica,
jezik: BHS
2729
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2259; nakon
urađenog uviđaja nalogu se nije udovoljilo; pismo:
latinica, jezik: BHS
2730 - 25. 4.
Dopis u vezi sa reguliranjem troškova ukopa preminulog
(„pokusni oružnika“) Mustafe Ibrahimovića u
Garnizonskoj bolnici; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
2731
Vojno mjesno zapovjedništvo šalje upit o doznaci stana
nadliječnika Tylka u kući Nikole Stanarovića pošto je
njegov boravak u Sarajevu nepoznat; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
2732
Vojno mjesno zapovjedništvo moli za popravak kuće
Nikole Dimitrijevića u ulici Terezija 34, kuće Mehmeda
Karića u ulici Terezija 65 i ukonačenje Vojne brdske
baterije br. 4/ XI; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
306
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2733
Osobno jamstvo; jemac: Ivo Perić, putnik: Gjorgje
(Đorđe) Vuletić (putuje u Višegrad)
2734
Molba Isaka Montilja iz mahale Pehlivanuša za dozvolu
obavljanja nekih popravaka na svojoj kući; pismo:
latinica, jezik: BHS
2735
Osobno jamstvo; jemac: Hamza ?, putnik: Šaćir
Hajrulahović (putuje po Bosni)
2736
Osobno jamstvo; jemac: Omer Gvozden, putnik:
Ibrahim ? (putuje po Bosni)
2738
Vojno mjesno zapovjedništvo šalje upit za moguće
zapreke ukonačenja u kuću Mulage Mehremića u ulici
Nova 24; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2740
Osobno jamstvo; jemac: Pero Kević, putnik: Pero Perišić
(putuje po Bosni radi traženja službe)
2741 - 26. 4. Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Durut, putnik:
Mehmed Alija iz Istanbula (putuje za Istanbul /
„Carigrad“)
2742
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Isak Sakita (putuje
po Bosni i Hercegovini)
2743
Osobno jamstvo; jemac: Levi Koen, putnik: Jakov
Altarac (putuje u Goražde)
2744
Ravnateljstvo redarstva – GP-u – gradski vijećnik Aleksa
Kezić: dopis u vezi sa regulisanjem ukopa novorođenog
dijeteta Stane Božinovića; pismo: latinica, jezik: BHS
2745
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Avranie Krasjani
(putuje u Jerusalem)
307
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2746
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Delić, putnik: Abdija
Sikala (putuje po Bosni i Hercegovini)
2747
Osobno jamstvo; jemac: Nezir Mušić, putnik: Abdia
Mušić (putuje u Travnik)
2748
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Tukić, putnik: Salih
Krehić (putuje u Goražde i Rogaticu)
2749
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači satnik
Emil Jakov? ; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2750
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2643; izvješće Ravnateljstva redarstva da po
postojećim propisima nisu nikom izdali ili produžili staru
obrtnicu bez obrtnikove potvrde o uplati poreza izdate od
strane Gradskog poreznog ureda; pismo: latinica, jezik:
BHS
2751
GP – Gradsko povjereništvo u Rogatici: odgovor na
dopis Povjereništva u Rogatici koje je tražilo da se pošalju
redarstveni i upravni propisi kao i uniforma i sablja za
gradskog povjerenika; GP traži dalje objašnjenje o tome da
li se radi o gradskoj sigurnosti ili gradskom povjereništvu
(pošto propise o sigurnosti ima Ravnateljstvo redarstva);
pismo: latinica, jezik: BHS
2752
Saopćenje Ravnateljstva redarstva za knjigu popisa
obrtnika da je Josip Krišković preselio iz ulice Filipovića
trg 3 u ulicu Careva 15
2753
Saopćenje Ravnateljstva redarstva za knjigu popisa
obrtnika da je Emil G? preselio iz ulice Careva u ulicu
Tekija 10
2754
GP (Konakarski ured GP-a) – Zemaljska vlada za BiH:
dopis u vezi sa nalogom da se isprazni kuća Mlinarevića u
308
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ulici Ćumurija 8 i da se satnik Engels ukonači u kući Jove
Mihajlovića u ulici Franje Josipa 73; poziv J. Mihajloviću
da dođe u Konakarski ured; pismo: gotica, jezik: njemački
2755
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Omeru
Tahmiščiću za bavljenje krčmarskim obrtom i držanjem
svratišta (prenočišta) u ulici Ćemaluša 82
2756
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mordi Alkalaju
za bavljanje krčmarskim obrtom sa bludnicama u ulici
Terezija 39
2757
GP – Ravnateljstvo redarstva: izvješće u vezi sa kolibama
kujundžija Jovana Pajovića i Jovana Sidića zbog toga što
nemaju dimnjake i prijeti im opasnost od požara; pismo:
latinica, jezik: BHS
2758
Vojno mjesno zapovjedništvo javlja da štala Mehmeda
Karića u ulici Terezija 65, nije prikladna za smještanje
konja majora Adolfa Beera i moli za doznaku druge štale;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2759
GP – gradski cestarski mjernik Huršid Terezinski: nalog
u vezi sa gradnjom-popravkom ćuprije (ne piše koja je u
pitanju) i troškova istog; pismo: latinica, jezik: BHS
2761
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 1929; gradski cestarski
mjernik Huršid šalje izvješće u vezi sa popravkom kanala
iz Morića hana- kanal je popravljen i očišćen; pismo:
latinica, jezik: BHS
2762
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2117; izvješće
gradskog cestarskog mjernika Huršida o saslušanju svih
zidara (dunđera) koji su se zatekli za vrijeme požara
Jedileri tekije u ulici Bistrik; niko nije našao oruđe (ne
piše koje oruđe je u pitanju) koje su vojnici izgubili;
pismo: latinica, jezik: BHS
309
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2763
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 1677; utvrđeno je da Vasilije Atanasović stanuje
u ulici Nova 3 a ne u 29; kako se Vasilije i ranije na toj
adresi bavio pekarskim obrtom ne treba mu se zabraniti
da to nastavi i dalje raditi; pismo: latinica, jezik: BHS
2764 + 2408
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2408; doznaka mjesta
gdje se može vaditi kamen na prevoju puta za Kastel;
pismo: latinica, jezik: BHS
2765
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2153; izvješće
cestarskog mjernika Huršida u vezi sa molbom (2153)
mlinara Marka Kraišnika o šteti koju svakodnevno trpi
prijevozom pijeska; pošto se pijesak više ne vadi, ne može
se doznačiti ko je to radio. Naređeno je straži kad opaze
nekoga da ga odmah dovedu u Gradski građevinski ured;
pismo: latinica, jezik: BHS
2766
Molba (ne piše o kakvoj molbi je riječ) Avdije Kasabaše
se ne može uvažiti zbog zdravstvenih okolnosti koje su
GP rukovodile za građenje nove gradske klaonice; pismo:
latinica, jezik: BHS
2767
Okružni porezni ured – GP-u: dopis u vezi sa proglasom
Zemaljske vlade za BiH u kojem GP treba da oporezuje
prodaju živine na 2,5 % za mjesec mart. Tako da se
umjesto naplaćenih 320 forinti plati 480 forinti. Traži se
uplata razlike od 160 forinti u roku od 3 dana; dostavnica
pozivnice za Akifa Biserovića; pismo: gotica, jezik:
njemački
2769
Vojna pošta-direkcija Sarajevo – GP-u: dopis u vezi sa
postavljanjem 6 poštanskih sandučića u sarajevskom;
pismo: gotica, jezik: njemački
310
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2771
Zemaljska vlada će zajedno sa povjerenstvom Glavnog
zapovjedništva i povjerenstvom gradskih vijećnika
sastaviti komisiju za određivanje mjesta gradnje vojnih
baraka na Kastelu, pošto su stanovnici sarajevskog Kastela
ponudili staviti na raspolaganje „građevinska mjesta“
(prostor?); pismo: latinica, jezik: BHS
2773
GP – gradski živinar Ignjat Schlesinger: dopis u vezi
sa nalogom koji je dobio živinarski pomoćnik Ali Riza
Kreševljaković da pregleda konje kiridžije Mušana
Polugije iz Čobanija mahale, pošto je isti došao sa
„srabljivim“ konjem na sajam u Travnik; pismo: latinica,
jezik: BHS
2775
Dopis u vezi sa nalogom Zemaljske vlade da se formira
povjerenstvo oko određivanja uplate (odštete) onim
žiteljima iz Alifakovac ulice koji su gradnjom ceste imali
štete na svojim kućama; ispis komisijskog protokola i
stanja; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2776 -27. 4.
Molba tehničara- mjerničkog vještaka Abella Leopolda
upućena „Regierungs Commisson“ (Komisiji Zemaljske
vlade) proslijeđena GP-u; GP – Gradski građevinski
ured: nalog da se u svrhu mjerenja zemljišta-parcela
predviđenih za Vojni logor nužne mjerničke sprave daju
na raspolaganje, kao i 58 komada kolaca i dva dunđera sa
sjekirama; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2778
Prijedlog Gradskog poreznog ureda da se smijeni
sa funkcije- službe „ovrhovoditelja“ Anto Grgić
(„nesposobnosti radi“); pismo: latinica, jezik: BHS
2780
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Damjanović, putnik: Vaso
Hadži Ristić (putuje u Beč)
311
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2781
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mehmed B.? (putuje u
Travnik)
2783
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Šabić, putnik: Ibrahim
Šabić (putuje u Travnik)
2784
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Salih Mulahuseinović
(putuje u Čajniče)
2785
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Šahmanija, putnik:
Ahmed Prelo (putuje u Travnik)
2786
Osobno jamstvo; jemac: Pero Korić?, putnik: Petar Jovanović
(putuje u Rogaticu)
2787
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Popović, putnik: Ivo
Mađarević (putuje po Bosni)
2788
Prijava protiv Hermanna Ungara radi neovlaštene
kupovine 12 koza sa dostavnicom i pozivom na ročište
istom; pismo: latinica, jezik: BHS
2789
Osobno jamstvo; jemac: I? Mlinarević, putnik: Ivo
Andrić (putuje u Višegrad)
2790
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači 62.
vojnički vozni eskadron; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
2791
Izvješće otpravništva da se nalogu (ne stoji o kakvom
nalogu je riječ) ne može udovoljiti jer se Salih Obhođaš
nalazi na Romaniji; pismo: latinica, jezik: BHS
2792
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: predmet molbe Fate
Palavrice (poslanoj Ravnateljstvu redarstva) se daje GP-u
na dalje uredovanje; molba da se iz kuće Fate Palavrice
u ulici Terezija bb iseli obitelj Stjepana Livljanina, koji
su stradali od požara i privremeno smještenji kod nje;
312
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pismo: latinica, jezik: BHS
2793
Dopis u vezi sa odredbom Zemaljske vlade za ponovno
premjeravanje zemljišta Hadži Mehmeda Pinje i Hadži
Mehmeda Mačkovića (na logorištu); nalog da se sastane
povjerenstvo tom prilikom a u njemu će prisustvovati
gradski tajnik Tomo Krencis i dnevničar Otmar ?; pismo:
latinica, jezik: BHS
2794
Oberarzt Rottenberg (Garnisonspitall No. 25) – GP-u:
nešto (nečitko) u vezi sa stanom u kući Nine Samardžije
u ulici Čejdžik 21; pismo: gotica, jezik: njemački
2795
Monturs Filial Depot Sarajevo – GP-u: dopis u vezi
sa troškovima stolarskih usluga Taborya i korištenja
prostorija depoa u kući udove Bakarević u ulici Ferhadija
12; pismo: gotica, jezik: njemački
2796
Protokol sastavljen u Gradskom konakarskom uredu;
pismo: gotica, jezik: njemački
2797
Molba GP-u Mustafe Handžića da se vakufu džamije
Žagrići (na Hambinoj carini) od zakupnika kafane (koja
se nalazi na zemljištu vakufa) Jove Vasiljevića naplati
najamnina; pismo: latinica, jezik: BHS
2800
Molba Stake Dutinice? iz Zade mahale da joj GP izvadi
svjedodžbu siromaštva (zapisnik sastavljen pri GP-u);
pismo: latinica, jezik: BHS
2801
Porezni ured – GP-u: dopis u vezi sa nalogom (spisom)
pod brojem 2600; izvješćuje se GP da je ubilježen dužni
porez od 45 forinti kod „stečajne gromade“ Friedricha
Hermanna; pismo: latinica, jezik: BHS
2802 -28. 4.
Nalog GP-a Gradskoj blagajni da se za popravke vakufskih
česama gradskom vijećniku Salomonu Salomu isplati
predujam od 400 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
313
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2803
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Gabora Steinera,
rodom iz Pečuna, za dozvolu prodaje mirođija, piva,
vina i dr. u ulici Franje Josipa 92
2804
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime Gjorgjevića,
rodom iz Rume a sa stanom u ulici Ćumurija 17, za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Franje
Josipa 73
2805
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alfonsa
Bischofa, rodom iz Beča, za dozvolu prodaje kisele vode
i limunade
2806
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Juga,
rodom iz Zagreba, za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Careva
2807
GP – Gradski građevinski ured: molba Riste Živkovića
(vlasnika dućana) za dozvolu prodaje i držanja petroleja;
pismo: latinica, jezik: BHS
2808
Kotarski ured u Kladnju – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne piše o čemu je riječ) Mehmed ef. Djuvi;
pismo: latinica, jezik: BHS
2812
Odluka za učitelja Ahmeda Hodžića u vezi sa dopisom
Vojne intendance, da može zemljište koje je predviđeno
za vojno groblje u narednih godinu dana u svoje svrhe
koristiti; dopis pod brojem 2310: odluke za Ahmeda
Hodžića u muteveliju S? Derviš ef.; pismo: gotica, jezik:
njemački
2813
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Hadži Trifković, putnik:
Jovan Zečević (putuje u Dubicu)
2814
Vojno mjesno zapovjedništvo izvješćuje da se za
računovodstvenog oficijala Eduarda Müllera iznajmio
314
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
stan u ulici Kovači 11
2815
GP – Gradsko zakupstvo: molba Jove Savića (ne stoji o
čemu je riječ)
2816
Molba stolara Franje Taborya za dozvolu zajma iz
gradske uboške kase-blagajne od 1600 forinti; molbi se
udovoljiti ne može; pismo: latinica, jezik: BHS
2817
GP – General Commando für Bosnien-Herzegovina:
dopis u vezi sa pošiljkom vatrogasnih štrcaljki kao vojne
opreme preko Vojne građevinske direkcije u Beču;
pismo: gotica, jezik: njemački
2818
Winkler Metall-Buschstaben-Fabrik“ Beč – GP-u:
izvješće o dodatnoj pošiljci i da se ista prijavi Etappen
Commando u Brodu; pismo: gotica, jezik: njemački
2819
GP – Gradska blagajna: nalog da se poduzetniku D.
Scozu izvrši uplata za kaldrmisanje ulice Mustajbegova;
pismo: latinica, jezik: BHS
2820
GP – Gradska blagajna: nalog da se poduzetniku Franji
Androfzovskom zaduženom za popravku Skenderpašine
ćuprije izvrši uplata od 870 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
2821
Gradski građevinski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2524; izvješće da je Maks Herre započeo
građevinske poslove; pismo: latinica, jezik: BHS
2823
Dostavnica o odluci Finansijskog odjela Zemaljske vlade
za BiH za Simu Jovanovića (na njegovu molbu- ne piše o
čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
2824
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 2166; nalog
315
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Zemaljske vlade da se odobrava tražbina (račun) Makse
Toljana za korišteni kamen u iznosu od 300 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
2825
Ravnateljstvo pomoćnih ureda Zemaljske vlade u BiH –
GP-u: da se objavi oglas (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
2827
Okružni ured – GP-u: dopis u vezi sa molbom krčmara
Ibrahima Arnautovića da mu se otpiše porez točarine od
50 forinti; odluka za Ibrahiba Arnautovića da mu se daje
otpis točarine za prvo polugodište 1879. godine od 25
forinti; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
2828
Okružni ured – GP-u: nalog da se naplati dužni porez;
šalje se iskaz dužnika dohodarine iz Nevesinjskog kotara
na dalje uredovanje; pismo: gotica, jezik: njemački
2829 -29. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Hapić, putnik: Hašini
Mušović (putuje po Bosni)
2831
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Išaretović, putnik:
Hamid Siša (putuje po Bosni)
2832
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Išaretović, putnik:
Ibrahim Išaretović (putuje po Bosni)
2833
Izvješće gradskog arhitekte Janka Grahora da je tražena
cijena stolara Josipa Flambacha za nabavljenu diplomnu
kutiju posve umjerena; odluka za stolara Flambacha i
nalog za Gradsku blagajnu; pismo: latinica, jezik: BHS
2834
Polizei Direktion (Ravnateljstvo redarstva) – GP-u: daje
se na znanje svim gradskim činovnicima da je novi čovjek
(potpis je nečitak) preuzeo poslove Redarstva; pismo:
gotica, jezik: njemački
316
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2835
Odluka na molbu prote pravoslavne crkve („grčko-istočne
crkve“) Stefana Bakonića; molbi se ne može udovoljiti (ne
piše o čemu je riječ) već se ista upućuje na Okružni sud;
pismo: latinica, jezik: BHS
2836?
Finansijski izvještaji o raznim izdacima po naredbi GPa: - potrebe za „gradsku kuću“, - popravke ograda na
grobljima na Jekovcu i Kovačima, - popravke ograda na
drugim grobljima u gradu (Žabljak i dr.), - razne popravke
po gradu (ćuprije, kaldrmisanje i sl.), - opravka sobe za
stražare, - plaćeni sitni troškovi, - razni troškovi, - troškovi
za razne potrebe, - račun poduzetnika Vinka Vrignjanina
od 5383 forinte za dobavljenih 769 kubih metara kamena,
- račun poduzetnika Vinka Vrignjanina od 1032 forinte za
dobavljenih 147 kubih metara kamena, - račun poduzetnika
Vinka Vrignjanina od 350 forinte za dobavljenih 500 kubih
metara kamena, - račun poduzetnika Vinka Vrignjanina
od 1617 forinte za dobavljenih 231 kubih metara kamena,
- račun što je potrošeno na obilježavanje svetkovine na
„dan Njegovog Veličanstva“, - račun za opravke poslova,
- račun poduzetnika Vinka Vrignjanina od 3394 forinte
za dobavljenih 998 kubih metara kamena; pismo: latinica,
jezik: BHS
2386
Dostavnica za platni nalog Anti Persiću i Hinku Iloku?;
dostavnica za platni nalog Bogdanu Sutelevskom (Gradska
straža sigurnosti); dostavnica za Hrušida Terezinskog,
Gradsko računovodstvo, Maksi Despiću, Bogdanu
Sutelevskom
2836 ?
Povjerenstvo obavljanja poslova Vladinog povjerenika –
GP-u: uredbe u vezi sa tečajnim listama, „škontiranjem“
gradske i uboške blagajne, berzovnom vrijednosti; nalog
da se novac od zlata ne koristi za isplate, već da se u
317
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
povoljnom tečaju kao zlato k nominalnoj vrijednosti u
izdatak stavi, proda i u banknoti opet zaračuna; razne
uredbe koje se odnose na tačke u ranijem dopisu (2386
?- računi i nalozi); pismo: latinica, jezik: BHS
2836 ?
Povjerenstvo obavljanja poslova Vladinog povjerenika –
GP-u(Konakarski ured): dopis u vezi sa konstatacijom
Komisije za „škortiranje“ („Scortirungs Comision) da se
Konakarski ured spoji sa općinskim prihodima; uredbe
o „tranzenalnim troškovima“ i dr.; pismo: gotica, jezik:
njemački
2836 ?
GP – Gradsko računovodstvo: nalog da se u sporazumu
sa Gradskom blagajnom iznalaze zajednička rješenja a u
vezi sa naredbom Vladinog povjerenika; pismo: latinica,
jezik: BHS
2836 ?
Upit gradskom vijećniku Salomonu Isaku Salomu (koji
je sa gradskim blagajnikom imao da iznađe neka rješenja
u vezi sa naredbom Vladinog povjerenika) o tome zbog
čega neki zadaci nisu odrađeni i da se uradi izvješće po
tom pitanju; pismo: latinica, jezik: BHS
2836 ?
Račun za popravke grobalja i čišćenja grada; pismo:
latinica, jezik: BHS
2836 ?
Račun za postavljanje 212 lampi u gradu
2836 ?
Iskaz o pristojbama koje su ušle kroz najamne ugovore
za mjesec travanj-april; pismo: latinica, jezik: BHS
2836 ?
Račun upućen GP-u od poduzetnika Hajriha Ileka;
pismo: ćirilica-latinica, jezik: BHS
2836
Naredba Vladinog povjerenika u vezi sa škontiranjem
i pronađenih-utvrđenih nedostataka (mana); pismo:
latinica, jezik: BHS
318
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2837
Upit Gradskog poreznog ureda koliko se ima za porezne
knjižice pobirati; pismo: latinica, jezik: BHS
2838
Molba H. Abdije Kujundžije i Mustafe Kujundžije
(ulica Širokac) za zaštitu od ukonačenja oficira u njihovu
kuću (uslijed naloga od strane bimbaše Mehmed ef.
Rašidovića); pismo: latinica, jezik: BHS
2839
Poglavarstvo grada Osijeka – GP-u: da se uruči
pozivnica za vojne vježbe perovođi Stiepanu Kugleru;
pismo: latinica, jezik: BHS
2840
Molba Juliusa Makaneca (upućena Vladinom
povjereniku) za naknadu-isplatu (83 forinte) obavljanja
poslova gradskog fizika za mjesec februar; pismo: gotica,
jezik: njemački
2841
Povjerenstvo za obavljanje poslova vladinog povjereništva
– GP-u: nalog da se Giuseppi Viti Salamonu isplati
transenalna stanarina (naredba Zemaljske vlade) u roku
od 48 sati; pismo: latinica, jezik: BHS
2842
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: ponuda ravnatelja
gospodarstva u Sassinu kod Hohenana (u Ugarskoj)
Oskara von Giesela da bude posrednik u angažiranju
nekih obrazovanih poljoprivrednika za potrebe nekih
zemljoposjednika; pismo: gotica, jezik: njemački
2843
Odluka na molbu svršenog tehničara Jovana Smederevca
za dodijeljenje mjesta gradskog mjernika; molbi se
udovoljiti ne može jer je mjesto dodijeljeno drugoj
osobi; pismo: latinica, jezik: BHS
2844
Osobno jamstvo; jemac: Sejfija Bjelobrk, putnik:
Muhamed Kiseljaković (putuje po Bosni)
319
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2845
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed H?, putnik: Hašim
H. Halilović (putuje u Travnik)
2846
GP – Ravnateljstvo redarstva: nalog da se stane na put
protivljenju ukonačenja vojnika od strane kućevlasnika
Mehage Telalagića (ulica Kumašin 5), Omera Užičanina
(ulica Kumašin 6) i Mula Hafiza Kaukčije (ulica
Kumašin 11); pismo: latinica, jezik: BHS
2847
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Hirthu F. J. za
držanje posredovne radnje u ulici Ferhadija
2848
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakovu R? za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Čobanija 10
2849
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Andreasu
Pausenbergeru za bavljenje fijakerskim obrtom (ulica
Kulovića 9)
2850
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Adolfu
Boldsteinu? za bavljenje sitničarskim obrtom u ulici
Žabljak 1
2851
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu
Mumiću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Hiseti 2
2852
Molba Finansijskog odjela Zemaljske vlade da se uruči
odluka (ne piše o čemu je riječ) Spasoju Kraljeviću;
pismo: latinica, jezik: BHS
2853 - 30. 4.
Po naredbi Zemaljske vlade šalje se iskaz Gradskog
poreznog ureda (Okružne oblasti) o uplati poreza za 4.
mjesec; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2856
Osobno jamstvo; jemac: Husein Delibaltić?, putnik:
Agija? (Hadžija?) Djanić (putuje u Travnik)
2857
Odluka na molbu Isaka Montilja na temelju izvješća
320
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Gradskog gradjevinskog ureda da može dobiti
građevinsku dozvolu za radove na popravci svoje kuće u
ulici Pehlivan mahali; pismo: latinica, jezik: BHS
2858
Odluka GP-a da se isplati dug Mehagi Čomari u iznosu
od 140 forinti; dostavnica o doznaci podignuća 140
forinti iz Gradske blagajne; pismo: latinica, jezik: BHS
2859
Odluka GP-a da se, u roku od 8 dana, od Mulage
Mehremića (ulica Bistrik) zatraže pismeni dokazi
(tapije) da je zemljište Vrbanja, ispod Skenderpašine
ćuprije, njegovo vlasništvo; pismo: latinica, jezik: BHS
2860
Kotarski ured Kladanj – GP-u: da se uruči odluka (ne
piše kome ni o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik:
BHS
2861
GP – Sudbeni stol u Somboru?: izvješće da se Lipolt
Polak ne nalazi na području grada Sarajeva; pismo:
latinica, jezik: BHS
2862
GP – Ravnateljstvo redarstva i Kotarski ured Brčko:
dopis u vezi sa predmetom tužbe Seco Hamischa i
drugova protiv Rosenfelda; pismo: latinica, jezik: BHS
2863
GP – Uprava Vakufske bolnice u Sarajevu: izvješće o
primitku 9 forinti od strane GP Zenice za troškove
liječenja Mojsa Rothfelda u Vakufskoj bolnici u
Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
2864
Odluka GP-a za Abdiju H. Sokeliju i Gradsku blagajnu:
odobrava se tražbina (potražnja) Abdije H. Sokelije u
iznosu od 5 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
2865
Sajmovni cjenovnik za Sarajevo za mjesec travanj
321
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2866
Poglavarstvo grada Beča – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1845 i spisom Poglavarstva grada
Beča poslanog 12. 3.; da se uradi nabavka dviju
protupožarnih prskalica preko Gradskog građevinskog
ureda u Beču i firme „W. Knaust k.k. Maschinen und
Feuerlöschrequisiten Fabrik“; pismo: gotica, jezik:
njemački
2868
GP – Gradsko računovodstvo – Gradska blagajna:
dopis u vezi sa molbom gradskog tajnika da mu se za
svrhe Gradske straže sigurnosti isplati 28 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
2869
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 28. 4.
2870
Predmet: pismena ponuda, tražbeni zapisnici
građevinskog poduzetnika Mihe Jelčića u vezi sa
izvođenjem radova na gradnji vojnih baraka, klaonice,
taracanju Talirevića ulice, taracanju Latinske ćuprije i
dogradnje jedne sobe u gradskoj vijećnici; odluka za
dozvolu poduzimanja građevinskih radova za Mihu
Jelčića i Gradsku blagajnu; pismo: latinica, jezik: BHS
2873
GP – Gradska blagajna: daje se na znanje da je u
službi gradskog stražara prestao da radi Abdulah Čauš
a umjesto njega počeo sa službom Mošo Lövy; pismo:
latinica, jezik: BHS
2874
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stanišić, putnik: Pero
Stjepanović (putuje u Višegrad)
2875
Uputa za gradskog vijećnika Aleksu Kezića da se pridruži
gradskom cestovnom mjerniku Huršidu povjerenstvenom
pregledanju štete na kući Hadži Saliha Slobode? u ulici
Ćemaluša 10; pismo: latinica, jezik: BHS
322
G r a d s k o
2876
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Vojno mjesno zapovjedništvo izvješćuje o preseljenju
poručnika Hinka Hornitczeka iz kuće u ulici Bistrik 77 u
kuću u ulici Terezija 102; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2877
Okružna oblast – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem
2269; nalog da se pošalje porezni iskaz („odmjerenje poreza“)
Augusta Brauna, u vezi sa uplatom dohodarine od prodaje
drveta za građevinske potrebe i kreča; pismo: gotica, letinica,
jezik: njemački
2878
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2690; izvješće o uplati transenalne
stanarine u iznosu od 285 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
2879
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2506; izvješće o uplati transenalne
stanarine u iznosu od 50 forinti (19. pionirska satnija);
pismo: latinica, jezik: BHS
2880
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalogom) pod brojem 2623; molba da se GP odredi u vezi
sa molbom Miće Gjurića o popravci njegove kuće u ulici
Carina 30 u Kastelu. Troškove popravke u iznosu od 50
forinti bi trebalo preuzeti GP; pismo: latinica, jezik: BHS
2881
Dostavnica o imenovanju članova Poreznog povjerenstva:
Ante Jajčanin, Abdaga H. Kapetanović, Salihaga Šahinagić,
Stevo Mlinarević, Juso Sumbulović, Toma Ćilimović,
Muhamedaga Muhidović, Risto Jovo Besarović; pismo:
latinica, jezik: BHS
2882
Iskaz izdat od strane Ravnateljstva redarstva o dodijeljenim
obrtnim dozvolama u gradu Sarajevu; pismo: latinica, jezik:
BHS
323
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2883
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Dimitrinović, putnik:
Živko Veseljinović (putuje po BiH)
2884
GP – Gradska blagajna: nalog za sistematiziranje plata
za nove činovnike: gradski mjernik Janko Grahor,
gradski fizik Ivan Romarževski, gradski živinar Ignjat
Schlesinger; Zapisnik sastavljen kod GP-a u vezi sa
dopisom (uredbom) Zemaljske vlade o angažiranju
novih činovnika; pismo: latinica, jezik: BHS
2885
Izvješće Gradskog gradjevinskog ureda u vezi sa
sigurnošću magaze Muhameda Fočića, kraj njegovog
dućana, od opasnosti požara. U toj magazi želi da drži
petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
2886
GP – Ravnateljstvo redarstva: izvješće da je podrum
Miće Gurića siguran od opasnosti požara i da u njemu
može držati i na malo prodavati petrolej; pismo: latinica,
jezik: BHS
2887
GP – Ravnateljstvo redarstva: saopćenje da su podrumi
Jove Glišića, Mehmeda Arnautića, Abdulah ef.
Trebinjca, Abida Čengića i Unče Jovanovića sigurni
od opsanosti požara i da u njima mogu čuvati petrolej;
pismo: latinica, jezik: BHS
2888 -1. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Karačić, putnik:
Mehmed Alajbegović (putuje u Travnik)
2889
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2719; saopćava se da tvrtka Polaček&Frank
ne postoji u gradu ali ako se možda radi o vlasniku
tvornice sodne vode Sigmundu Polačeku da se onda
daju pobliži podaci; javlja se Redarstvu da je Sigmund
Polaček otišao nazad u Osijek; pismo: latinica, jezik:
BHS
324
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2890
Odluka za Dobrovoljno vatrogasno društvo i Gradsku
blagajnu: da se za čišćenje vatrogasnih sprava i druge
opreme odvoji 15 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
2891
Molba A. Steinmetza za dozvolu bavljenja stolarskim
obrtom; predmet se ustupa na dalje uredovanje
Ravnateljstvu redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
2892
GP – Ravnateljstvo redarstva: saopćenje da su podrumi
Ibrahima Delalića, Riste Jove Karkelja sigurni od
opasnosti požara i da u njima mogu čuvati petrolej;
pismo: latinica, jezik: BHS
2893
GP – Ravnateljstvo redarstva: saopćenje da je podrum
Alije Dizdarevića (kraj njegovog dućana) siguran od
opasnosti požara i da u njemu može čuvati petrolej;
pismo: latinica, jezik: BHS
2894
GP – Ravnateljstvo redarstva: daje se na znanje da
Muharem Keketović nema uslove za držanje petroleja
u svojoj magazi kraj dućana te s toga nema dozvolu za
prodaju petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
2895
GP – Ravnateljstvo redarstva: saopćenje da je podrum
Moše Alkalaja siguran za čuvanje petroleja; pismo:
latinica, jezik: BHS
2896
Porezno nadzorništvo u Varaždinu – GP-u: potvrda
iz Poreznog ureda u Bjelovaru o prispijeću uplate na
račun dužne pristojbe Lacka Soštrarića, podvoznika kod
Vrhovnog sudišta u Sarajevu. Pošto je pristojba iznosila
21 forintu a Lacko Soštrarić uplatio 25 forinti, moli se
GP da mu se dostave 4 forinte; pismo: latinica, jezik:
BHS
325
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2897
Kotarski ured u Visokom moli da se naplate (utjeraju)
zaostali porezi za 1879. godinu; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
2898
Odluka na molbu G.B. Scoza da se formira povjerenstvo
za pregledanje radova oko zidanja obale Miljacke ispred
gradske vijećnice; pismo: latinica, jezik: BHS
2900
GP – gradonačelnik i predsjednik odbora za dodjelu
milostinja Mustafi-begu Fadilpašiću i Gradska uboška
blagajna: Ravnateljstvo redarstva je poslalo svotu od 6
forinti uplaćenu od strane kafanara Josipa Bellickog u
korist Uboške zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
2901
Zemaljska žandarmerijska komanda – GP-u: molba
za dva zaprežna konja koji su potrebni nadporučniku
Adamu Malkovu za put u Višegrad; pismo: gotica, jezik:
njemački
2902
Osobno jamstvo, jemac: Niko Maranović?, putnik:
Marko Maranović (putuje u Posavinu)
2903
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: H. Ivo
Livajić (putuje po BiH)
2904 -3. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Anton Novarini, putnik: Jovo
Vučković (putuje u Višegrad)
2905
Izvješće cestovnog mjernika Huršida u kojem predlaže
troškovnik za neophodno nužne popravke Ćerišanskog
mosta; pismo: latinica, jezik: BHS
2906
Izvješće gradskog živinara Kreševljakovića o nalasku
uginule krave kod Saliha Karaića i o njenom pregledu;
pismo: latinica, jezik: BHS
326
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2907
Vojno Mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači
nadporučnik Jakov Bielić u kuću Gjure Maksimovića u
ulici Franje Josipa 1; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2908
GP – Uprava Vakufske bolnice i Gradski građevinski
ured: predmet- otpis Zemaljske vlade da se uprava
Vakufske bolnice uputi da ne šalje „umobolnika“ Jovana
Gvozdena? i da se GP izvijesti da li je urađeno uređenje
vodovoda u bolničkoj zgradi Vakufske bolnice; pismo:
latinica, jezik: BHS
2909 + 2899
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2899; izvješće
gradskog živinara Schlesingera o konstatiranju bjesnila
pasa; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2910
Vojno mjesno zapovijedništvo moli za popravke
hanova Čengić i Halačević u kojima stanuje 11. tovarni
eskadron; pismo: latinica, jezik: BHS
2911
Osobno jamstvo; jemac: Juda Koen, putnik: Imerkadu
Koen putuje u Jerusalem)
2912 +
(3860- 1882. godina)Osobno jamstvo; jemac: Mehmed
Vejsilović, putnik: Mehmed Juruk (putuje u Brčko)
2913
GP – Zemaljska vlada za BiH: iskaz u vezi sa poreznim
„pravednim ovrhama“ (pljenidbama) u mjesecu travnju;
pismo: latinica, jezik: BHS
2914
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Sandalović, putnici:
sluškinje Fadilpaše Feraset i Unusa? (putuju u Istanbul)
2915
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, Osman
Bulić (putuje u Hercegovinu)
327
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2916
Odluka na molbu H. Mehmeda P? iz ulice Armaganuša
8; molbu (sa izrađenim nacrtom) podnijeti Zemaljskoj
vladi; pismo: latinica, jezik: BHS
2918
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog GP-u da za
godinu 1879. prikupi propisanu desetinu u iznosu od
535 forinti zajedno sa 12% kamata i da potom podnese
izvješće; pismo: latinica, jezik: BHS
2919
Prijava gradskog narednika da se Abraham Levy nalazi
u Kiseljaku u hanu rabina Abrahama Salona; pismo:
latinica, jezik: BHS
2920
GP – Ravnateljstvo redarstva: daje se na znanje da
Muhamed Sarić (po izvješću Gradskog građevinskog
ureda) nema od požara sigurnih prostorija u kojima bi
mogao držati i prodavati petrolej; pismo: latinica, jezik:
BHS
2921
Izvješće o zapisniku (nije u spisima) preslušanja mesara
Jakova Čole Kampora uslijed naredbe Zemaljske vlade;
pismo: latinica, jezik: BHS
2922
Molba Mihajla Atijasa za podijeljenje kakvog službenog
mjesta u GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
2924
Vojno mjesno zapovjedništvo moli za doznaku stana
za oficira Eduarda Hierschla u kući Rudolfa Romana
viteza od Babeckog kod Alipašinog mosta; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2925
Nalog Gradskoj blagajni i Štampariji Zemaljske vlade
u Sarajevu u vezi sa plaćanjem i štampanjem „Pregleda
političkog razdijeljenja Bosne i Hercegovine s kazalom
svih mjesta“; pismo: latinica, jezik: BHS
328
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2926
Ravnateljstvo redarstva moli da se izvidi stanje sulunara
tj. njihovu sigurnost od požara u kući Hasana Kamberije
(sulunare namješta/ popravlja? Franjo Dic); pismo:
latinica, jezik: BHS
2927 -4. 5.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi Đorđeviću
(Gjogjeviću) za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Franje Josipa 73
2928
Izvješće Ravnateljstva redarstva da je u Vakufskoj bolnici
preminuo bolesnik kovački kalfa Mato Budak, rodom
iz nekog sela kod Austrijskog Broda (Slavonski Brod);
pismo: latinica, jezik: BHS
2929
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Filipa Spitzera,
rodom iz Komoma, za dozvolu bavljenja pranjem
„rubune“? u ulici Franje Josipa 46
2930
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jusufa Hubića,
stanujući u ulici Careva 55, za dozvolu točenja piva u
ulici Podcarina 6
2931
Molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi da li
su prostorije Moše Havija odgovarajuće za držanje
petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
2932
Molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi da li su
prostorije dućana Avrama Romana prikladne za držanje
petroleja u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
2933
Molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi da li su
prostorije dućana Salomona I. Kabilja prikladne za
držanje petroleja u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
329
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2934
Molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi da li su
prostorije dućana Elijasa Kabiljo prikladne za držanje
petroleja u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
2935
Molba Ravnateljstva redarstva da se odstrane ruševine
izgorjele katoličke crkve u Trifkovića ulici; pismo:
latinica, jezik: BHS
2936
Molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi da li su
prostorije dućana Salomona Mojse Kabilja prikladne za
držanje petroleja u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
2937
Molba trgovca Šerifage Zildžića da mu se dozvoli držati
petrolej; molba Ravnateljstva redarstva da se ustanovi
da li su prostorije dućana istog prikladne za držanje
petroleja u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
2938
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi sa molbom
Aliage Kapetanovića da se njegova kuća oslobodi od
ukonačavanja vojnika; pismo: gotica, jezik: njemački
2939
Zemaljska vlada potvrđuje odluku GP-a (spis pod
brojem 1866) kojom je određeno da se po Mustafi
Komadini (potrošarinska? pristojba) za rogatu marvu,
zakupniku isplati; pismo: latinica, jezik: BHS
2940
Zemaljska vlada potvrđuje odluku kojom
tvrtka
Koller&Klinger treba da plati potrošarinsku pristojbu
od 187 forinti (za „žestu“ tj uvoz 1049 litara špirita);
uz spis su i prekršajni list, žalbe vlasnika tvrtke i odluka
Zemaljske vlade; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2941
Osobno jamstvo; jemac: Salih Ćosić, putnik: Mato
Gjurković (putuje u Prnjavor)
330
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2942
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Salih Ćosić (putuje u
Taslidžu tj. Pljevlja)
2943
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Koen, putnik: Isak
Baruch (putuje u Posavinu)
2944
Vojno mjesno zapovjedništvo (Platz Commando)
moli da se poprave hanovi u kojima je smješten 48.
hranidbeni eskadron; pismo: gotica, jezik: njemački
2945
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Juda Kabiljo, putnik:
Mosa Kabiljo (putuje u Posavinu)
2946
Izvješće Gradskog građevinskog ureda da je u kući
Mehage Čomore očišćen prohod; pismo: latinica, jezik:
BHS
2947
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2776; nalogu je
udovoljeno, gradski cestovni mjernik Huršid je mjerniku
Leopoldu ? dao sve potrebne stvari za obavljanje posla;
pismo: latinica, jezik: BHS
2948 -5. 5.
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: H. Jako
Koen (putuje u Jerusalem)
2950
Gradski tajnik Tomo Kreneis polaže račun za nabavljen
pisaći materijal u iznosu od 481 forinte; pismo: latinica,
jezik: BHS
2953
Molba Okružnog suda za imenovanje sposobnog
skrbnika u parnici Mente Lizića protiv Smailbega
Tašlidžaka i Sulejmana Pašića za odsutnog tuženika;
za skrbnika bi se mogao imenovati Jusufbeg Filipović;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2954
Odluka na molbu Sime Odovića za iskonačenje majora
Beera iz njegove kuće u ulici Franje Josipa 60. Molbi će
biti udovoljeno; pismo: latinica, jezik: BHS
331
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2955
Gebirgs Train Eskadron No.20 (Brdski eskadron) – GPu: oglas- licitacija-dražba raznog materijala kod navedenog
eskadrona; pismo: gotica, jezik: njemački
2956
Molba poglavarstva Samobora da se od mesera Janka
Klešića naplati svota od 50 forinti ili da se isti dovede u
svoj zavičaj; pismo: latinica, jezik: BHS
2957
Molba Ravnateljstva redarstva da se po gradskom mjerniku
uradi očevid u kući Sulje Spahe da se izvidi da li ognjištu
prijeti opsanosti od izbijanja požara; pismo: latinica, jezik:
BHS
2958
Okružni ured – GP-u: da se naplati od Koste Dimitrijevića
i Nikole Jovanovića po 1,5 forinta (ukupno 3 forinte);
pismo: gotica, jezik: njemački
2959
Zemaljska vlada potvrđuje odluku GP-a za trgovca Samuila
Rosnera (pošto se ovaj žalio) da uplati potrošarinsku
pristojbu za uvoz alkoholnog pića; pismo: latinica, jezik:
BHS
2960
Odluka na molbu H. Avdije Kujundžije da mu se kuća
oslobodi od ukonačavanja vojnika; pismo: latinica, jezik:
BHS
2961
Odluka Zemaljske vlade da se za potporu iz kase Uboške
zaklade uplati stražaru Jovanči Iliću; pismo: latinica, jezik:
BHS
2962
Poziv zakupniku gradske potrošarine (Maksimu Babiću)
i zakupniku telalije (Menti Kabiljo) u vezi s uplaćivanjem
zaostalih zakupnih obroka-rata; pismo: latinica, jezik: BHS
2963
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Sačak, putnik: Hafiz
Husein Islamović (putuje u Istanbul, Meku i Medinu)
332
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2964
Franjo Tabori predaje račun za obavljene stolarske
poslove u prostorijama Gradskog poreznog ureda;
pismo: latinica, jezik: BHS
2965
GP – Gradska blagajna: nalog da se Etappen komandi
uplati iznos od 14 forinti za transport iz Beča prispjelih
kućnih tablica; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
2966 -6. 5.
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: odluka da se iskonači časnik iz kuće Riste
Mlinarevića u ulici Ćumurija 8; pismo: latinica, jezik:
BHS
2967
Molba Alekse Petrovića Sorića za izdavanje zdravstvenog
certifikata za janjeće i ovčije kože koje želi da izvozi radi
prodaje u Austriju; pismo: latinica, jezik: BHS
2969
Poziv GP-a Vatrogasnom dobrovoljnom društvu na
sudjelovanju u dočeku nadvojvode Vilhelma; pismo:
gotica, jezik: njemački
2971
Zaključci sjednice Gradskog vijeća
2972
GP – Okružna oblast: iskaz u vezi sa ne uplaćenim
zaostalim porezima sa pljenidbenim zapisnikom; pismo:
latinica, jezik: BHS
2973 - 7. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Altarac, putnik: Salamon
Papo (putuje u Žepče)
2974
Osobno jamstvo; jemac: Isak Judi, putnik: Mošo Levi
(putuje u Žepče)
2975
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Mula Ahmed, putnik:
Salihaga Bičakčić (putuje u Mostar)
333
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2976
Izvješće živinarskog pomoćnika u vezi s pregledanjem
oboljelih konja kočijaša Bulugije; pismo: latinica, jezik:
BHS
2977
Molba Sig. Diamanta, za dozvolu bavljenja zlatarskim
obrtom, proslijeđena Ravnateljstvu redarstva; pismo:
latinica, jezik: BHS
2978
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači
poručnik Fürkranz u kuću Davida Eskinaza u ulici
Ćemaluša 41; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
2979
Izvješće tržnog nadzornika gdje moli za nabavku
„alkoholometra“ za mjerenje alkoholnih („žestokih“)
pića; pismo: latinica, jezik: BHS
2980
Građevinski odijel ustupa molbe (Zemaljskoj vladi)
Riste Trifkovića, Hriste Visočić i Hriste Joksimović za
podijeljenje građevinskih dozvola, da na razvalinama
svojih kuća u Alifakovcu podignu nove kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
2983
Gradsko otpravništvo – GP-u: na osnovu dopisa od
strane Kotarskog ureda Altenbutga (Ugarska), traži se
da se preda inozemna putnica Jakovu Ungeru. Pošto
putnica nije među spisima, ne može se ni dostaviti;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
2984
Molba Koste Kašikovića da mu se izda certifikat za
prevoz vune u Trst; pismo: latinica, jezik: BHS
2985
Molba Katoličkog župnog ureda da se konstatira
obiteljsko prezime Mate, koji je preminuo u Vakufskoj
bolnici; pismo: latinica, jezik: BHS
334
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2986
Nalog Zemaljske vlade da se obavijesti Arif Bravić o
sadržaju očitovanja sa 41. linijskom pukovnijom u vezi
sa odštetnim zahtjevima; pismo: latinica, jezik: BHS
2987
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2728; predmet u vezi sa naknadom
najamnine (kuće Savke Stanišine) daje se na dalje
uredovanje Državnom ratnom ministarstvu; pismo:
latinica, jezik: BHS
2988
Molba F? Papo (rođena Keszler?) za podijeljenje potpore
zbog požarom pretrpljene štete 1879. godine u ulici
Terezija 51; pismo: latinica, jezik: BHS
2989
Platni nalog Okružnog poreznog ureda za isplatu
uknjižene pristojbe od 8 forinti (tražena predbilježba za
zalog na nepokretnost Riste Gjurića); pismo: latinica,
jezik: BHS
2990
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đorđa Sinella,
rodom iz Budimpešte, za dozvolu bavljenja mesarskim
obrtom u ulici Careva 5
2991
Molba Ravnateljstva redarstva da se pošalje gradski
mjernik da pregleda kovačnicu radi opasnosti izbijanja
požara u njoj; pismo: latinica, jezik: BHS
2993
Upit Ravnateljstva redarstva o tome da li se Mustafi
Stambolu može izdati putnica; pismo: latinica, jezik:
BHS
2994
Platni nalog Gradskoj blagajni da se Vojnoj mjesnoj
komandi isplati 107 forinti u ime troškova transporta
kućnih tablica; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
335
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2995 - 8. 5.
Osobno jamstvo; jemac:Aleksa Peković, putnik: Petar
Petrović Šarić (putuje u Osijek)
2996
Osobno jamstvo; jemac: Petar Mihajlović, putnik: Pero
Kostić (putuje u Tešanj)
2998
Nalog Vladinog povjereništva za čišćenje kanala u kući
Nikole Savića, Boška i Drage Pamučine u ulici Žabljak
2; pismo: latinica, jezik: BHS
2999
Molba Mujage Mašića iz Kladnja za isplatu stanarine za
kuću iznajmljenu za smještaj Gradske straže sigurnosti
u ulici Careva 6; pismo: latinica, jezik: BHS
336
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 16 spisi: 3000 - 3500
Signatura dokumenta
8. 5. – 2. 6.
Sadržaj
3000 - 8. 5.
Žandarmerijska komanda u Sarajevu – GP-u: traže se
dva tovarna konja za put Sarajevo-Baltići; pismo: gotica,
jezik: njemački
3002
Molba kandžije Petra Stojanovića za isplaćivanje svote
od 385 forinti zbog ukonačavanja vojnika u njegov han;
pismo: latinica, jezik: BHS
3003
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurković) – GP-u:
sajmovni cjenovnik za Sarajevo; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS- njemački
3004
„Priziv“ (žalba) Gjure Maksimovića protiv odluke GP-a
(spis pod brojem 2674) za plaćanje odštete za općinsko
zemljište u iznosu od 60 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
337
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3005
GP – Gradska blagajna: zaključak sjednice Gradskog
zastupstva o podizanju predujma (200 forinti) za
gradskog tajnika za nabavljanje potrebnog materijala za
potrebe pisarnice; pismo: latinica, jezik: BHS
3006
Vejsil ef. Svrzo podnosi račun za isplatu u iznosu od 150
forinti za kupljena dva konja za potrebe općine (nalog
Gradskoj blagajni da mu isplati taj novac); pismo:
latinica, jezik: BHS
3007
„Polizei Direktion“ (Ravnateljstvo redarstva) – GP-u:
dopis u vezi sa molbom Ahmeda Nikšića (upućenoj
Zemaljskoj vladi) za popravku njegove kuće u ulici
Terezija 60 i regulisanja zida prema ulici; pismo: gotica,
jezik: njemački
3008
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ivana Leonharda,
rodom iz Erdelja, za dozvolu bavljenja mesarskim
obrtom u ulici Hiseti 10; pismo: latinica, jezik: BHS
3009
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franje
Salzwimmera, rodom iz Ramingstega, za dozvolu
bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Careva 9
3010
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Vasilju
Atanasoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Nova 3
3011
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gaboru
Steineru za bavljenje trgovinom „mirođija“ u ulici
Franje Josipa 92
3012
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Alfonsu
Bischoffu za bavljenje prodajom „sodne“ (mineralne)
vode; upit o tome gdje je adresa stanovanja Alfonsa
Bischoffa pošto se isti ne može pronaći
338
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3013
Molba Ravnateljstva redarstva za konstatiranje
„prikladnosti“ (uvjeta) dućanskih prostorija K. Alkalaja
za držanje i prodaju petroleja u njima; pismo: latinica,
jezik: BHS
3014
Molba Ravnateljstva redarstva za konstatiranje
„prikladnosti“ (uvjeta) dućanskih prostorija Vejsila
Užičanina za držanje i prodaju petroleja; pismo: latinica,
jezik: BHS
3015
Okružna oblast traži od GP-a da od sarajevskog trgovca
Hafiza Islamovića naplati u državnu blagajnu dugujuću
svotu (četiri platežna naloga) u iznosu od 6293 forinte
(od Gradskog poreznog ureda naplatiti i svotu u
blagajnu Okružnog poreznog ureda otpremiti); pismo:
latinica, jezik: BHS
3016
Ponuda „Schultheisz & Wechsler Bank- und Börse
Commissions – Geschäft“ iz Graza (burzovno prometna
poslovnica) za zajam u iznosu od 700.000 forinti;
pismo: gotica, jezik: njemački
3018
Saopćenje Zemaljske vlade o dopisu Ravnateljstva
redarstva u vezi sa izjavom da se Carlu Stefanu dozvoljava
vaditi (lomiti) kamen o svom trošku; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
3019
Vojno mjesno zapovjedništvo izvješćuje o ukonačavanju
satnika Franje Raškog u svratištu „Istok“, Ćemaluša
ulica 137; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3020
GP – Platz Commando (Vojno mjesno zapovjedništvo)
i Castell Commando ( Kastel komanda): dopis u vezi sa
hanom u ulici Širokac 29 (na Kastelu) i kućom Avdage
Brkić (nečitko napisano); pismo: gotica, jezik: njemački
339
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3021
Račun koji podnosi Vaso Kraljević u vezi sa rasvjetom
grada za mjesec april-travanj u iznosu od 385 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
3022 - 9. 5.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vuka Goljanina
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici D.
Hiseti
3024
Račun („namira“) koji podnosi gradski šintor („živoder“)
Ivan Bardon u iznosu od 10 forinti koji su potrošeni za
trovanje pasa; pismo: latinica, jezik: BHS
3025
Molba Riste Hadži Lazića da mu se dozvoli da može kao
besplatni „vježbenik“ (volonter-pripravnik) kod GP-a
službovati; pismo: latinica, jezik: BHS
3026
Jovan Jelačić? moli za građevinsku dozvolu da uradi
neke popravke na svojoj kući i na ulazu svoje avlije u
ulici Čikma 8; pismo: latinica, jezik: BHS
3027
Ravnateljstvo redarstva predaje račun predujma (za
čišćenje sokaka) u iznosu od 28 forinti i moli za odredbu
radi refundiranja; pismo: latinica, jezik: BHS
3028
Izvješće Gradskog gradjevinskog ureda u vezi sa
gradnjom kuće Stake Obrenović (na mjestu prijašnjeg
hana) a u vezi sa spisom (nalogom) pod brojem 2494;
pismo: latinica, jezik: BHS
3029
Izvješće Gradskog građevinskog ureda da se može dati
građevinska dozvola Vejsilu Opiću za gradnju pekare
i dvije sobe a u vezi sa spisom (nalogom) pod brojem
2830; pismo: latinica, jezik: BHS
340
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3031
Okružni ured – GP-u: potvrda o uplati (tj. prispjeću)
156 forinti na račun Kotarske oblasti u Maglaju,
zaostalog poreza za godinu 1879. od strane Junus ef.
Halačevića; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3032 -10. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Lazić, putnik: Marko
Ardijaš (putuje u Vlasenicu)
3033
Izvješće Gradske straže, narednika Dimitrija Karleuše,
da je stražar Anto Bekavac prešao u Finansijsku stražu.
Na njegovo je mjesto primljen Jozo Zadrić za kojeg se
traži reguliranje isplate plate; pismo: latinica, jezik: BHS
3034
Molba Abdije Dragoće za dozvolu bavljenja kafanarskim
obrtom se daje na dalje uredovanje Ravnateljstvu
redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
3035
Molba Vojnog kastel zapovjedništva da se doznače novi
stanovi za smještaj vojnika nakon što će se iskonačiti iz
kuće Avdage Brkića; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
3036
Osobno jamstvo; jemac: Mihajlo Atijas, putnik: Hasan?
Sinihan? (putuje u Banja Luku)
3037
Osobno jamstvo; jemac: Vengel Makrim, putnici: Spaho
Janković sa suprugom Milkom i kćerkama Viktorijom i
Jeftimijom (putni list-pasoš na godinu dana)
3038
Izvješće GP-a Zemaljskoj vladi o naplati zaostalog poreza
(„beije“) za prošlu godinu od Riste Đurića (Gjurića)Gradski porezni ured je tu svotu od 350 forinti naplatio
i poslao GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
3039
Okružna oblast (ured) – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2550; prijava pogrebnih troškova za jednog
siromaha; pismo: gotica, jezik: njemački
341
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3040
Izvješće Školskog odbora u Beču u vezi sa preseljenjem
Franciske Irme? Slang u Sarajevo; pismo: gotica, jezik:
njemački
3041
Izvješće Vladinog povjereništva u kojem se nalaže isplata
„transenalne“ stanarine Mulagi Mehremiću; pismo:
gotica, jezik: njemački
3042
Nalog Vladinog povjereništva da se ukonači nadporučnik
Silvino; pismo: latinica, jezik: BHS
3043
Vladino povjereništvo nalaže da se uradi izvješće u
vezi sa popravkama hanova i ukonačenju 11. tovarnog
eskadrona; pismo: latinica, jezik: BHS
3044
Nalog Vladinog povjereništva da se pregledanje kuće
Aliage Bećara odgodi za dan 14. maj poslije podne
(umjesto 10. maja); pismo: latinica, jezik: BHS
3045
Nalog Vladinog povjereništva da se ukonači „isplatitelj“
(blagajnik?) Geisendorfer; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
3046
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Vačak?, putnik: Salih
Karamanović (putuje po Bosni)
3047
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Mujezin, putnik:
imam Šefik ef. (putuje u Istanbul- putni list za 6 mjeseci)
3048
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Ekmić, putnik:
Muhamed Hamamija? (putuje u Istanbul- putni list za
6 mjeseci)
3050
Nalog ? Vladinog povjereništva (nečitko); pismo: gotica,
jezik: njemački
342
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3051
Molba Muhamedage Muhidovića i drugova za potvrdu
postavljenja zamjenika muktarskih poslova Muhameda
Mujezima; pismo: latinica, jezik: BHS
3053
Molba Vojnog („Oružničkog“) zapovjedništva tj.
Gradske straže sigurnosti da se izvedu potrebne popravke
na kući namijenjenoj za ukonačavanje Gradske straže;
pismo: latinica, jezik: BHS
3054
Vojno-topničko oružno spremište-depo („ArtillerieZeugs-Depot“) moli za popravak i čišćenje kuće Haima
Finca u ulici Kračule 6; pismo: gotica, jezik: njemački
3055
Molba Jove P. Savića i drugova da se priložena molba
nekih gradskih žitelja, za izdavanje dozvole Jakovu
Sumbuloviću da otvori ljekarnu, preda vojvodi
Würtenbergu; pismo: latinica, jezik: BHS
3056
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: predmet u vezi sa spisom pod brojem 2409;
odluka za popisivanje i plaćanje potrošarinske pristojbe
za neka „žestoka“ (alkoholna) pića i van područja grada;
dostavnica o odluci za S. Polatscheku i S. Rozneru, Risti
Raduloviću i Jovi M. Nastiću, Maksi Babiću (zakupnik
gradske potrošarine); pismo: latinica, jezik: BHS
3057
Izvješće Gradskog poreznog ureda u kojem se moli
da se gradski pisar Martin Rakoš stavi ovom uredu na
raspolaganje; pismo: latinica, jezik: BHS
3058
Građevinski poduzetnik Miko Jeličić ovlašćuje svog
zamjenika Antuna Lončarića za podizanje doznačenih
isplata u gotovini kod Gradske blagajne; pismo: latinica,
jezik: BHS
343
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3059
Ahmed Pločić polaže račun za ukop sirote, u Vakufskoj
bolnici preminule, supruge Džafera Arnauta; pismo:
latinica, jezik: BHS
3060 -11. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Abdurahim ef., putnik: H.
Emin ef. Jahić (putuje u Istanbul)
3061
GP – Gradski građevinski ured: izvješće Gradskog
gradjevinskog ureda, o primanju ceste u Alifakovcu,
nije udovoljilo te se zbog toga šalje natrag sa uputom da
na uviđaj izađe i gradski cestovni mjernik i onda sastavi
zapisnik o primanju ceste; pismo: latinica, jezik: BHS
3062 - 12. 5.
Pismo Josefa Korosy?, direktora komunalnog statističkog
biroa (u Budimpešti): molba da mu se pošalju
potpuniji podaci o migraciji stanovništva (kršćanskog i
muslimanskog); pismo: gotica, jezik: njemački
3063
Molba Ravnateljstva redarstva da se konstatira da li je
dućan Omera Užičanina prikladan za čuvanje petroleja;
pismo: latinica, jezik: BHS
3064
Molba Ravnateljstva redarstva da se konstatira da li
je dućan H. Sulejmana Softića prikladan za čuvanje
petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
3065
Molba Ravnateljstva redarstva da se konstatira da li je
dućan Gabora Steinera prikladan za čuvanje petroleja;
pismo: latinica, jezik: BHS
3066
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće o brisanju
Franje Juga & Julia Buloana sa spiska obrtnika u gradu
Sarajevu (kafanarski obrt u Carevoj ulici- spis pod
brojem 1275 iz 1879. godine); pismo: latinica, jezik:
BHS
344
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3069
Osobno jamstvo; jemac: Mento Kabiljo, putnik: Juda
Kabiljo (putuje u Jerusalem)
3070
Kotarski ured moli GP da se naplati šumska desetina
od strane Riste G. Besarovića u iznosu od 110 forinti;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3071
Okružna oblast nalaže da se izvijesti o tome da li je
Avanzu Rippiu „komisionalno odmjerena“ (izmjerena)
dohodarina; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
3072
Okružna oblast moli da se izvijesti u vezi sa molbom
Mujage Burilovića za otpis odmjerene ovčarine; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3073
Okružna oblast nalaže da se uradi izvješće u vezi sa
molbom (tužbom) Franje Juga protiv Tahir ef. (rasprava
oko vlasništva-iznajmljenja kuće u Carevoj ulici); pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3074
Okružna oblast predaje na dalje uredovanje izvješće o
uplati poreza u iznosu od 2 forinte od strane Mehage
Bakalbašića; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
3075
Molba trgovca Vilima Löva iz Samobora da mu se
pošalje obavijest o tome da li se u zatvoru u Sarajevu
nalazi Florijan Potočnig; pismo: latinica, jezik: BHS
3076
Gradski porezni ured u Požegi moli da se dostavi
novčani iznos („namira“) u iznosu od 10 forinti na ruke
Aleksandra (u spisu je upisano ime Skender) Peičića,
predstojnika Vrhovnog suda u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
345
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3077
„Michael Winkler in Wien – Metall-BuchstabenFabrik“ – GP-u: Michael Winkler moli da mu se
odgovori da li je stigla njegova pošiljka koju je poslao
po narudžbi GP-a; pismo: gotica, jezik: njemački
3078
Molba Stjepana Gecana za građevinsku dozvolu da
baraku broj 8, u kojoj živi (niže malte), odmakne od
zida; pismo: latinica, jezik: BHS
3079
Osobno jamstvo; jemac: Mula Abdić, putnik: Ahmed
Trebinjac? (putuje u Trebinje)
3082
Izvješće mjernika Huršida kojim predlaže da se napravi
povjerenstveni zapisnik o pregledanju štete počinjene u
kući H. Sali Slobode; pismo: latinica, jezik: BHS
3083
Molba Todora Gjurkovića, gradskog poreznog
protustavnika i računovođe, za dozvolu isplate predujma
tromjesečne plaće u iznosu od 300 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
3084
Vakufska bolnica – GP: dopis u vezi sa osiguranjem
„bolno-opskrbnih“ troškova za u bolnicu primljene
radnike Matu Doričića i Tomu Šlosara; pismo: latinica,
jezik: BHS
3086
Rafaelo ? podnosi račun u iznosu od 104 forinte (i moli
da mu se isplati) za urađeni posao ? (nečitko); pismo:
latinica, jezik: BHS
3087 – 13. 5.
Zapisnik sastavljen pri GP-u a nakon podnesenog
izvješća Ravnateljstva redarstva u vezi sa skidanjemobaranjem strehe (krova) i čišćenjem oluka na kući u
ulici Terezije 32 (vlasnik Kujundžagli Isak); pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
346
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3088
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da je Alfonso
Koss zatvorio sapunarski obrt, koji je obavljao u ulici
Franje Josipa, te se s toga briše sa popisne liste obrtnika;
pismo: latinica, jezik: BHS
3089
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćenje da je Emil
Gabiet svoj obrt premjestio iz Careve ulice 8 u ulicu
Franje Josipa 2; pismo: latinica, jezik: BHS
3090
Ravnateljstvo redarstva dostavlja jednu uličnu svjetiljku
kao dokaz manjkavog (lošeg) rasvjetljavanja pošto se
te svjetiljke ne pune dovoljnom količinom petroleja.
Shodno tome poziva se zakupnik rasvjete grada
Vaso Kraljević na ročište. Pošto se isti nakon uručene
dostavnice s pozivom nije odazvao, ovaj put da mu se
pod prijetnjom novčane globe uruči ponovni poziv za
ročište; pismo: latinica, jezik: BHS
3091
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
odluka Vlade da se za predstojnika Gradskog poreznog
povjerenstva postavi porezni pristavnik Josip Čajkovac.
Čim Gradsko porezno povjerenstvo započne sa radom,
GP treba putem Okružne oblasti da pozove dotičnog
na posao; pismo: latinica, jezik: BHS
3092
Osobno jamstvo; jemac: Levi Koen, putnik: Juda Koen
(putuje u Brod)
3093
Gradski cestarski mjernik Huršid prilaže 10 računa
za popravke kanala na Atmejdanu, Potoku, Žabljaku,
Bistriku itd. u iznosu od 267 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
3094
Okružni ured – Gradski porezni ured: iskaz sačinjen u
Kotarskoj oblasti Livno u vezi sa nalazećim dugovima
dohodarine od nekretnina i kućarinske najamnine (kraj
347
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1897. godine do kraja trećeg mjeseca 1880. godine);
pismo: gotica, jezik: njemački
3095
Okružna oblast – GP-u: dopis u vezi sa molbom
Ahmeda i Muharema Sabiha da im se otpiše porez
(Einkommensteuer) od 3 guldena (forinte) zbog toga
što su invalidi; molba se smatra neosnovanom te je stoga
i odbijena; pismo: gotica, jezik: njemački
3096
Osobno jamstvo; jemac: Salko Tahirović, putnik: Alija
Bektić (putuje po sarajevskom okrugu)
3097
Osobno jamstvo; jemac: Salih Tahirović, putnik: Fazlija
Bešić (putuje po sarajevskom okrugu)
3098
Osobno jamstvo; jemac: Salih Tahirović, putnik: Huso
Suljić (putuje po sarajevskom okrugu)
3099
Osobno jamstvo; jemac: S? Š?, putnik: H. Mehmed
Emin ef. (putuje u Skopje)
3100
Okružna oblast – GP-u: odluka za Husein Hadži
Šabanovića iz Sarajeva u vezi sa otpisom zemljišnog
poreza za godinu 1879. za zemlju koju posjeduje u
Orašju; pismo: gotica, jezik: njemački
3101
Nalog Vladinog povjerenstva da se predloži račun o
gospodarenju sa općinskom imovinom u periodu od 1.
1. do 30. 4. 1880. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
3102
Nalog Vladinog povjerenstva da se izvide postojeće
vatrogasne uredbe i pravila rada istog i usklade sa
općinom; nalog se proslijeđuje Ravnateljstvu redarstva
jer je ono ustrojilo ovo društvo i predložilo uredbe i
pravila Zemaljskoj vladi; pismo: latinica, jezik: BHS
348
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3103
Vladino povjereništvo nalaže da se preda rješenje o
pražnjenju (iskonačenju vojnika) Morića hana; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3105
Izvješće Gradskog građevinskog ureda o poduzetom
pregledanju ognjišta u kući Sulje Spahe; pismo: latinica,
jezik: BHS
3106
Tužba Isahara Sadika Dane protiv Josifa Kamposa zbog
obustave započete gradnje u ulici Ferhadija; pismo:
latinica, jezik: BHS
3107
Molba Mihajla Živkovića za iskonačenje samovoljno
ukonačenog časnika u kuću u ulici Terezija 28; pismo:
gotica, jezik: njemački
3108
Izvješće Gradskog građevinskog ureda u vezi sa
podijeljenjem građevinske dozvole Giovaniju Zamanji
da okreči kuću i ogradi svoje zemljište (kućište) u blizini
Miljacke; pismo: latinica, jezik: BHS
3109
Molba Mušana Hirtića da mu se dozvoli u svom dućanu
u Baščaršiji 5 prodavati petrolej; pismo: latinica, jezik:
BHS
3110
Nalog o isplati duga trgovcu Živkoviću (zakupniku
zemljišta kod baraka) u iznosu od 19 forinti iz kase
Gradske blagajne. Novac je potrošen na postavljenje
stakla i fitilja za rasvjetljavanje ulice kod baraka; pismo:
latinica, jezik: BHS
3111 - 14. 5.
Molba Muhameda Širbegovića za građevinsku dozvolu
popravke krova na svojoj kući; pismo: latinica, jezik:
BHS
349
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3112
Molba Savke Karikline za dozvolu obavljanja krčmarskog
obrta proslijeđena na dalje uredovanje Ravnateljstvu
redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
3113
Računski nedostaci za potrebe dnevnika Gradske
blagajne za mjesec travanj-april (u vezi sa plaćom
gradskog stražara Abdulaha Čauša); pismo: latinica,
jezik: BHS
3114
Molba Josefa de Rive da se pregleda popravljen „zaustavah
tj. dvojnih koševah“? na Miljacki kod Skenderpašinog
mosta, koju je on zakupio i dao popraviti. Također moli
da mu se nakon pregleda isplati novac za ove popravke,
pošto je uradio sve kako je dogovoreno sa GP-om;
pismo: latinica, jezik: BHS
3115
G. B. Scoz, poduzetnik zadužen za asfaltiranje ulice
Franje Josipa, moli da se ova ulica pregleda nakon
obavljenog posla; pismo: latinica, jezik: BHS
3116
Osobno jamstvo; jemac: Numan Ferhat, putnik: H.
Mustafa Bojadžija (putuje po Bosni)
3126 - 15. 5.
Gradski vijećnik Aleksa Kezić podnosi račun u iznosu
od 28 forinti za popravke na Alipašinom mostu; pismo:
latinica, jezik: BHS
3127
Dopis iz tvornice vatrogasnih strojeva (mašina) i aparata
„W. Knaust u Beču“ u kojem se saopćava da se (neki
predmeti: nečitko) primljeni od strane GP-a u Beču
moraju popraviti (doraditi); pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
3128
Gradska općina Vukovar – GP-u: proslijeđuje se dopis,
upućen Gradskoj općini Vukovar od strane Ureda za
prihode? u Raabu (molba da se uruči pozivnica Josefu
350
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Deutschu), na dalje uredovanje GP-u, zbog toga što se
Josef Deutsch navodno nalazi u Sarajevu; pismo: gotica,
jezik: njemački
3129
Vladino povjereništvo šalje nalog da se ukonači poručnik
Fürnkranz; pismo: latinica, jezik: BHS
3130
Tržni nadzornik šalje sajmovni cjenovnik za grad
Sarajevo od 12. 5., povodom dopisa Vojnog opskrbnog
skladišta u Sarajevu; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
3131
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Hamamdžija,
putnik: Emin Turkuša (putuje u Istanbul / Carigrad)
3132
Računovodstvo grada Sarajeva – GP-u: molba da
se Računovodstvu dostave platne liste (a u vezi sa
naredbom Vladinog povjereništva za grad Sarajevo
da se konstatiraju podignute plate (beriva) za gradske
činovnike u periodu od listopada-oktobra do prosincadecembra 1879. godine); pismo: latinica, jezik: BHS
3133
Kotarski ured u Prozoru – GP-u: dopis u vezi sa
dugovanjem poreza Sulje Prozorca; zapisnici sa listama
dužnika koji ne posjeduju imetak u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
3134
Kotarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem
2449; da se Okružnom poreznom uredu isplati iznos od
738 forinti na ime šumske takse; pismo: latinica, jezik:
BHS
3135
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se dostavi
odluka (ne piše o čemu je riječ) za bivšeg juzbašu
Ibrahima Vilića; pismo: latinica, jezik: BHS
351
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3136
Molba Gjule (Đule), udovice H. Ibrahima JusufHafizovića, ulica Abdesthana 27, da se otkloni odluka o
ukonačenju vojnika u njenu kuću te da se oni ukonače
kod Ahmeda Džipe u Ćurčića brijegu; pismo: latinica,
jezik: BHS
3137
Osobno jamstvo; jemac: Todor Sokolović?, putnik:
Mitar Stanišić (putuje po Bosni)
3138
Molba Josipa Koetscheta i Jeftana Despića za oprost od
maltarine („omnibus za vožnju osobah“). Molba se ne
može uvažiti; pismo: latinica, jezik: BHS
3139
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonače
poručnik Dragutin Gerstenberger i poručnik Šrutek
u kući Mihajla Živkovića u ulici Terezija 28; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3140
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se popravi kuća
Hasnije? (udove Bakarovke) u ulici Ferhadija 17; pismo:
gotica, jezik: njemački
3141 - 16. 5.
Okružni sud – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem
2473; regulisanje pogrebnih troškova (4 forinte) za
pokojnog Stiepana Blagina; pismo: latinica, jezik: BHS
3142
Izvješće gradskog živinara da je pregledani pas bio
bijesan i da bi trebalo pregledati osobe i životinje koje je
taj pas ugrizao; pismo: latinica, jezik: BHS
3143
Uprava Dječačkog zavoda (odgajališta) traži da se
obavijesti Avdaga Talirević iz Goražda da mu je sin
Nazim isključen iz zavoda; pismo: latinica, jezik: BHS
352
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3144
Zapisnik sastavljen pri GP-u uslijed pismene prijave
Gradske straže podnešene protiv gradskih stražara Moše
Levy-a i Vuke Cvijića i njihovog preslušanja; pismo:
latinica, jezik: BHS
3145
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Mušića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Berkuša
3147
Kastelsko zapovijedništvo stavlja na raspolaganje stan
satniku Eduardu Heimanu u kući Ibrahimage Užičanina
u ulici Mišina? u Kastelu; pismo: latinica, jezik: BHS
3148
Osobno jamstvo; jemac: Pero Vilković, putnik: Isidor
Papo (putuje trgovine radi po Carevini)
3149 - 17. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Mose Vita, putnik: Isak Levi
(putuje trgovine radi po Carevini)
3151
Đorđe (Gjorgje) Hadži Lazarević, knjigovođa
pravoslavnih škola, moli za povratak dviju vatrogasnih
štrcaljki; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3152
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Alađuz, putnik:
Abdija Krkbešević (putuje u Tuzlu)
3154
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dostavlja se GP-u molba braće Hadži Avdije i
Mustafe Kujundžija da se njihova kuća, u ulici Širokac
51, oslobodi od ukonačavanja vojnika; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
3157
Regulisanje troškova i proračuna za izgradnju novog
koševskog puta (ceste); pismo: latinica, jezik: BHS
3158
Narednik Gradske straže moli za nabavku odijela (ljetne
opreme) za istu; pismo: latinica, jezik: BHS
353
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3159
Vladino povjereništvo nalaže da se urade izvješća u
vezi sa ukonačavanjem vojnika-časnika i ista predaju u
što skorijem roku; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
3160
Brzojavna molba M. Winklera u kojem traži što
skoriji odgovor na doznaku koju je poslao s računom
– 3542 forinte (u pitanju su tablice sa imenima ulica i
brojevima); traži se odgovor o tome da li je stigao tačan
broj naznačenih tablica; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
3161 - 18. 5.
Platz Commando (Mjesno zapovjedništvo) – Vladin
povjerenik za Sarajevo: dopis u vezi sa formiranjem
komisije za pregled terena (lijeva obala Miljackeprekoputa vojnih baraka /Logora) gdje bi trebalo da
se gradi ? (nečitko napisano šta je u pitanju); pismo:
gotica, jezik: njemački
3162
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Mula Ahmić?, putnik:
Hajrulah Kurtagić (putuje po Bosni i Hercegovini)
3163
nečitko (u vezi s nekom globom od 40 forinti); pismo:
latinica, jezik: BHS
3164
Zapisnik sastavljen povodom položene svote u iznosu od
98 forinti od strane Samuela Rosnera, trgovca žestokim
pićem, kao polog do konačnog rješenja spornog
potrošarinskog pitanja (potrošarinska pristojba); pismo:
latinica, jezik: BHS
3166
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Džaferbegović, putnik:
Salih Džaferbegović (putuje po Bosni i Hercegovini)
354
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3167
Izvješće telala Mule Musakadića u kojem GP-u predaje
iznos od 8 forinti (za prodaju željezne štange od Adolfa
Kohna- 3 forinte, jedan kazan od Nesiba Saburine- 6
forinti, od toga odbio dio za telaliju i hamala); pismo:
latinica, jezik: BHS
3168
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kapić, putnik: Ibrahim
Kulaš (putuje po Bosni)
3169
Potvrda o prispjeću dopisa iz Beča a koji se odnosi na
spis pod brojem 2660 (u kojem se predaje diploma
počasnog građanina Zemaljskog glavnog grada Sarajeva
maršalu poručniku Stefanu Freiherru von Jovanoviću i
dvorskom savjetniku Mathiasu Freiherru von Rotkyu);
dopisom gradonačelnik Beča javlja da je uručio diplome
dotičnim osobama; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački
3170
Osobno jamstvo; jemac: Giorgo Haggi Lazarević (Đorđe
Hadži Lazarević), putnici: Risto Novačević Litrenjak i
Nikola Kovčić (putuju u Čajniče)
3172
Ustupa se molba Okružnog suda Ravnateljstvu redarstva
da se stražar Mićo Despotović 27. maja postavi (kao
stražar) pred zgradu Suda; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
3173
Izvjestitelj I odjela javlja da nikakve ponude (od strane
trgovaca) o preuzimanju skladišta soli u Višegradu nisu
stigle i da se o ovome obavijesti Zemaljska vlada; pismo:
latinica, jezik: BHS
3174
Katolički župnik Andrija Buzuk šalje „osmrtnicu“
(smrtni list) za Emilija Grandea iz Drniša u Dalmaciji,
koji je preminuo u Sarajevu u bolnici; traži da mu se
pošalje pristojba od jednog forinta za izvadak spomenute
355
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
osmrtnice iz matične knjige mrtvih. Također moli da se
udovolji molbi u vezi sa Matom Budakom, jer to od
njega traži i Strossmayer; pismo: latinica, jezik: BHSlatinski
3176 - 19. 5.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnici: Mitra i Nikola Lalić
(putuju u Beograd)
3177
Nalog Vladinog povjerenika GP-u (Gradskom
gradjevinskom odjelu) u vezi sa nekim ograđivanjem
(nečitko); odredbom školskog nadzornika Abdulah ef.,
ograđen je neki prostor ? (nečitko); pismo: latinica, jezik:
BHS
3178
Osobno jamstvo; jemac: Tahir Čengić, putnik: Ibrahim
Filipović (putuje u Istanbul)
3179
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Mustafić, putnik:
Ahmed Mustafić (putuje u Istanbul)
3180
GP – Vladin povjerenik: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 3045; stan za Geisendorfera je pronađen u kući
Ibrahima Jamakovića u ulici Piruša 9; pismo: gotica, jezik:
njemački
3181
Gradski vijećnik Aleksa Kezić podnosi račun za troškove
„utamanjivanje pasa“ u iznosu od 15 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
3182
Politički odjel (Prvi odjel) stavlja u dokaz da se trgovac
Sigmund Polatschek bavi prodajom raznih pića na malo
a 17. 5. je Mati Gavranu prodao 8 i pol litara ruma iako
nema dozvolu za prodaju pića na veliko. Ova stvar se ima
prijaviti Ravnateljstvu redarstva; pismo: latinica, jezik:
BHS
356
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3183
Zapisnička prijava gradskog stražara Rašida Čauša protiv
trgovca Fleischmann? radi osornog ponašanja i ometanja
pri obavljanju službenih poslova; pismo: latinica, jezik:
BHS
3184
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Užičanina
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Mustafapašin mejdan 3
3185
Molba upućena Zemaljskoj vladi od strane Nikole Savića
i Drage Pamučine koji traže da se ispuni naredba o
iskonačenju topništva iz njihovih kuća u ulici Žabljak 2;
Vlada nalaže da se uradi izvješće u vezi sa iskonačenjem i
šalje dopis GP-u da se te kuće oslobode od ukonačenja;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3186
Kotarski sud u Karlovcu – GP-u: moli se GP da preda
odluku ovog suda i novac u iznosu od 7 forinti Ani
Šušnik, koja stanuje u ulici Konak 33 u kući Muhameda
Ćešrića; pismo: latinica, jezik: BHS
3187
Molba Petre (ili Petra, nejasno je) Kenjić, ulica Donji
Tabaci 6, da dovrši započetu gradnju kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
3188
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed H.Mustafić, putnik:
Husein H. Mustafić (putuje u Istanbul)
3189
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: cirkularno pismo u
kojem se nalaže da se sprovede popis svih ovaca i koza;
pismo: gotica, jezik: BHS
3190
Izvješće povjerenstvenog očevida uslijed pritužbe Isahara
Sadika Danona protiv susjeda Josefa Kamposa u sporu
oko građevinske dozvole i gradnje prozora; pismo: latinica,
jezik: BHS
357
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3191
Izvješće gradskog arhitekte Grahora, kojim se nalaže
hitno iskonačenje momčadi Gradske straže sigurnosti iz
prostorija u kojima se sada nalaze; pismo: latinica, jezik:
BHS
3192
Izvješće gradskog arhitekte Grahora u vezi sa predmetom
pokrenutog od strane Ravnateljstva redarstva, da je u
kući Hasana Kamberije (u kojoj je smješten Franjo Dic)
solunar neispravan, te stoga i opasan po izbijanje požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
3193
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nečitko, pismo: gotica,
jezik: njemački
3194
Okružna oblast nalaže da se po naredbi Zemaljske
vlade(oglasom proglašeno) da se na drva namijenjena za
pekare, pivaru i dr. pobire desetina i to na svaki opširni
metar bez razlike jesu li na kolima ili na konjima; pismo:
latinica, jezik: BHS
3195
Okružna oblast moli da joj se doznači pronađena prostorija
za Okružni porezni ured; pismo: gotica, jezik: njemački
3196
Dopis uprave Vakufske bolnice u kojem se saopćava da je
„umobolnik“ Ivan Gvozden izliječen i pušten iz bolnice;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3197
Žalba (utok) Adolfa Schlesingera za platni nalog
odmjerene mu točarine od 75 forinti; pismo: gotica, jezik:
njemački
3198
Predmet u vezi sa uzajamnom molbom prvog gradskog
fizika Dr. J. Konarzeiskog i gradskog živinara J.
Schefsingera za odredbu da im se nadoknadi iz gradske
blagajne jedan dio putnih troškova; pismo: latinica, jezik:
BHS
358
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3199
Dopis u vezi sa „ništovnom žalbom“ Samuela Rosnera
protiv rješenja Zemaljske vlade; pismo: latinica, jezik:
BHS
3200 -20. 5.
Vladino povjereništvo za grad Sarajevo – GP-u: uputa
GP-u za dnevni red (radno vrijeme) Konakarskog ureda;
uputa stiže nakon što su se neki građani požalili kako su
nakon uručenog im poziva, od strane ovog ureda, došli i
nikog tamo nisu zatekli; pismo: latinica, jezik: BHS
3202
Vladino povjereništvo nalaže da se ukonači pukovnik
liječnik Alois Holler; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
3203
Vladino povjereništvo nalaže preukonačenje „narodne
kuće“? i popravak kuće u ulici Ploča 6 (u Kastelu); pismo:
latinica, jezik: BHS
3204
Katastarsko ravnateljstvo predlaže obračun troškova za
ožujak-mart i travanj-april putem Vladinog povjereništva
koje je isti tamo dostavilo na uredovanje; pismo: latinica,
jezik: BHS
3205
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Avdije Ahmića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Koševo 1
3206
Predstavka Gradskog građevinskog odjela u kojoj se
moli nabavka nekih nužno potrebnih mjerničkih sprava;
pismo: latinica, jezik: BHS
3207
Gradski vijećnik Aleksa Kezić predlaže račun koji se
odnosi na ukop siromašnih u gradu; pismo: latinica, jezik:
BHS
3208
Antun Adam podnosi račun za podizanje i namještanje
fenjera; pismo: latinica, jezik: BHS
359
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3210
Odluka GP-a na molbu Josefa Stöffla koji je u sporu sa
Olgijem Zamanjom oko obustave davanja jestiva. Molba
se vraća molitelju jer se ne može uzeti u raspravu pošto se
ovdje radi o nekim privatno-pravnim odnosima a za te
stvari nije nadležan GP već Okružni sud; pismo: latinica,
jezik: BHS
3211
Molba Kotarskog suda u Križevcima da se uruči priložena
„namira“ na potpis Dr. Konarzevskom (u iznosu od 14
forinti); pismo: latinica, jezik: BHS
3213
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: dostavlja
se 15 komada „raspis ponuda“ za iznajmljenje „kiselice“
pod imenom „Kiseljak“ i moli se GP neka se ovaj raspis po
gradu u vidu oglasa postavi; pismo: latinica, jezik: BHS
3214 - 21. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Sudžuka, putnik: Mujaga
Sudžuka (putuje u Istanbul)
3215
Molba Pavla Martinovića, zamjenika gradskog perovođe,
za dozvolu nabavke i namještanja nove sobe i pokućstva;
pismo: latinica, jezik: BHS
3216
Pismo podmaršala Jovanovića iz Beča kojim se srdačno
zahvaljuje na dodjelu diplome za počasnog građanina
grada Sarajeva; pismo: latinica, jezik: BHS
3217
Dopis u vezi sa nalogom (spisom) pod brojem 2700;
gradski cestovni mjernik Huršid javlja da je pregledao
kanal u Duradži Hadži Ahmed mahali i uradio potrebne
popravke i podnosi Gradskoj blagajni račun u iznosu od
3 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
3218
Okružni sud – GP-u: molba da se uruči odluka (ne stoji o
čemu je riječ) Saduli ef. Šabanoviću; pismo: latinica, jezik:
BHS
360
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3219
Okružni sud – GP-u: molba da se uruči odluka (ne stoji
o čemu je riječ) Danielu Baruchu; pismo: latinica, jezik:
BHS
3220
Molba Mate Kuliera i Frane Bakovića za dozvolu zajma
novaca iz uboške blagajne; pismo: latinica, jezik: BHS
3222
Žalba („utok“) Karla (Dragutina?) Popera, zastupnika
tvrtke Sigmunda Pollačeka, na odluku GP-a; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
3223
Molba Emila C. Czervinskoga za naplatu tražbine u
iznosu od 133 forinte za dostavljena odijela Gradske
straže; pismo: latinica, jezik: BHS
3224
Porezni prijamnik Josip Gayer moli da mu se daju na
upotrebu dva konja (jedan za jahanje i drugi za tovar) za
put u Kladanj; pismo: latinica, jezik: BHS
3226
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2940; zapisnička
molba Rafaela Mandolfa za podizanje položene svote u
iznosu od 181 forinte u njegovu korist od strane tvrke
Koller&Klinger, koja je kao polog položila novac u
Gradsku blagajnu; pismo: latinica, jezik: BHS
3227
Molba Maksima Babića za dozvolu uplaćivanja (kao
zakupnik potrošarine) otpadajućih mjesečnih obroka;
molba odbijena; pismo: latinica, jezik: BHS
3228
Molba Maksima Babića, zakupnika potrošarine, za
oslobađanje od upute o provođenju opće daće; molba
odbijena; pismo: latinica, jezik: BHS
3229
Izvješće Gradskog konakarskog ureda u vezi sa
predmetom molbe Alekse Petrovića radi iskonačenja
časnika Grünzweiga iz njegove kuće; predmet proslijeđen
Zemaljskoj vladi; pismo: latinica, jezik: BHS
361
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3230 Okružna oblast – GP-u: rješenjem Okružne oblasti i
Zemaljske vlade dozvoljava se otpis propisane točarine
za II polugodište 1879. godine Kosti Mustahinu
(vlasniku krčme kod Latinskog mosta) a oprašta mu se
i kaznena globa zbog toga što mu nije bilo poznato da
treba da prijavi krčmarski obrt; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
3231
Okružna oblast – GP-u: okružnica (uredba Finansijskog
odjela Zemaljske vlade) upućena svim poreznim
uredima u vezi sa prikupljanjem zaostalih poreza (I i II
polugodišta 1879. godine); naredba da se „svom silom“
nastavi sa naplatom zaostalih poreza; pismo: gotica,
jezik: njemački
3233
Vladino povjereništvo za grad Sarajevo poziva GP
da povede raspravu u vezi sa otkupom kuća Avdage i
Alijage H. Kapetanovića i H.Asimbega Mutavelije;
pismo: latinica, jezik: BHS
3234
Vladino povjereništvo usmeno nalaže da se školska
bašča na Bentbaši odmah ogradi; pismo: latinica, jezik:
BHS
3235
Izvjestitelj prvog odjela nalaže da se izda odredba o
raspoređivanju kućnih brojeva i tablica (da se prispjele
kućne tablice s brojevima počnu postavljati); pismo:
latinica, jezik: BHS
3236
Molba Hadži Jusufa Nanića,mutavelije Ferhadija
džamije, u sporu protiv Isahara Sadik Danona, u vezi
sa gradnjom prozora Isahara Sadika Danona prema
vakufskom zemljištu; isti odlukom GP-a ima te prozore
sazidati; pismo: latinica, jezik: BHS
362
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3237
Izvješće Gradskog građevinskog odjela u vezi sa
davanjem dozvole za obavljanje kovačkog obrta
Giovaniu Polliniu (ispunjavanje uvijeta glede prostorija
u kojima namjerava obavljati kovački obrt); pismo:
latinica, jezik: BHS
3238
Izvjestitelj prvog odjela ističe potrebu da se nabave
upute o provedbi općinskih prihoda gradova: Ljubljana,
Novi Sad, Osijek i Varaždin; pismo: latinica, jezik: BHS
3239 - 22. 5.
Tržni nadzornik podastire nedjeljnji sajmovni cjenovnik
za grad Sarajevo (povodom dopisa Vojnog opskrbnog
skladišta u Sarajevu); pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
3240
Ravnateljstvo redarstva grada Trsta moli da se pošalje
potvrda o stanovanju („gradska pripadnost“) Isaka
Levia; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemačkitalijanski
3241
Molba Okružnog suda da se na raspravu o predmetu
krađe na groblju Jekovcu (optuženi Fatija Kečeđija)
uputi kao zastupnik gradski vijećnik Makso Despić;
pismo: latinica, jezik: BHS
3241
Okružni sud – GP-u: traži se svjedodžba o ponašanju
i (ne)kažnjavanju Ibrahima Imamovića iz mahale
Vrbanjuša; muktar mahale Osman Čelebić izjavljuje
da je Ibrahim Imamović neporočan bio; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
3244
Izvješće gradskog fizika o pregledanju materijalnog
stanja Matije Motlocha? (molitelja za novčanu potporu);
u smislu uredbe Zemaljske vlade Matiji Motlochu
se može ukazati novčana potpora iz Uboške zaklade;
pismo: latinica, jezik: BHS
363
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3245
Vojno mjesno zapovjedništvo – Vladino povjereništvo –
GP-u: nalaže se konačno rješenje u vezi sa ispražnjenjem
Morića hana; pismo: gotica, jezik: njemački
3246
Vladino povjereništvo traži izvješće u vezi sa
iskonačenjem ili pak ukonačenjem (nečitko) u kući
Jakoba Levya u ulici Ćemaluša 26; pismo: gotica, jezik:
njemački
3247
Mjesno zapovjedništvo – Vladino povjereništvo: nalog
da se ukonače majori Marko Puttnik i August Seich von
Nordland; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3249
Vladina tiskarna dostavlja račun za uvrštavanje natječaja
br. 1279 u Bosansko-Hercegovačke novine i moli za
naknadu istog; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
3250 - 23. 5.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješće o ispisu sa
popisa obrtnika u gradu Sarajevu Katarine Neverla
(nakon što je podmirila sve svoje porezne obaveze).
Ista je obavljala krčmarski obrt u ulici Franje Josipa 27;
pismo: latinica, jezik: BHS
3251
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola A. Steinmetzu
za obavljanje obrta stolarsko-drvne gradnje i prodaju
iste u ulici Tubi Gorica 1
3252
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Sigmundu
Diamantu za obavljanje zlatarskog i juvelirskog obrta u
ulici Careva
3253
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: šalje se GP-u molba
Milene Lugušine na dalje uredovanje. Moliteljica traži
da svoj krčmarski obrt premjesti iz ulice D. Hiseti u
ulicu G. Hiseti 10; pismo: latinica, jezik: BHS
364
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3254
Ravnateljstvo redarstva izvješćuje da nema nikakvih
zapreka da se premjesti krčmarski obrt iz ulice Ferhadija
5 u ulicu Franje Josipa 27; pismo: latinica, jezik: BHS
3255
Molba Ravnateljstva redarstva da se GP konsultuje u
vezi sa ispravnosti (prikladnosti) dućanskih prostorija za
prodaju petroleja kod Mujage Sačića; pismo: latinica,
jezik: BHS
3256
Molba Ravnateljstva redarstva da se GP konsultuje u
vezi sa ispravnosti (prikladnosti) dućanskih prostorija
za prodaju petroleja kod Ibrahimage Nanića; pismo:
latinica, jezik: BHS
3257
Molba Michaela Fojtla? da mu se stavi jedna kočija i
vodič za Rogaticu na raspolaganje u Katoličkoj ulici 8;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
3258
Molba Lazara Vukovića za dobijanje mjesta pisarskog
službenika; pismo: latinica, jezik: BHS
3259
Okružni porezni ured moli da se uruče i naplate platni
nalozi za desetinu Junus ef. i Muhameda Halačevića;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3260
Pošto GP planira da popravlja neke česme u gradu, od
Okružne oblasti se traži da da potrebnu količinu drva
(da se nabave iz državnih šuma); pismo: latinica-gotica
(nečitko), jezik: BHS-njemački
3261 - 24. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Salamon I. Salom, putnik:
Hajmani? Papo (putuje u Jerusalem)
3264
Osobno jamstvo; jemac: Hašim Vreta, putnik: Ibrahim
Vreta (putuje po Bosni i Hercegovini)
365
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3265
Vladino povjereništvo za grad Sarajevo – GP-u: dopis
u vezi sa spisom pod brojem 3102; Vladin povjerenik
traži da se GP o predmetu saopćenja Vatrogasnog reda
obrati Ravnateljstvu redarstva i poslije također njemu
priopći. Daje se na znanje da je rješenje o tom predmetu
izdano već 9 dana ranije i da se ono izvoli preporučiti
otpravništvu; pismo: latinica, jezik: BHS
3266
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa ukonačenjem
Engelsa (oficir) u kućama Mlinarevića (Ćemaluša 8)
i Jove Mihajlovića (Franje Josipa 73); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
3267
Vladino povjereništvo nalaže čišćenje kanala u hanu
Čengića u ulici Mejdan 6; pismo: gotica, jezik: njemački
3268
Vladino povjereništvo nalaže ispražnjenje „turskog
samostana“ u Bentbaši radi ukonačenja 23. topdžijske i
3. pisarnice; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3269
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jusufu Hubiću
za obavljanje obrta točenja piva u ulici Carina 6
3270
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johanu
Leonhardu za obavljanje mesarskog obrta u ulici Kasapi
3271
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gjordju Sinellu
za obavljanje mesarskog obrta u ulici Careva 5
3272
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji Vimeru
za obavljanje krčmarskog obrta u ulici Careva 9
3273
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Filipu Spitzeru
za obavljanje obrta pranja rubina u ulici Franje Josipa 46
3274
Vladino povjereništvo nalaže ukonačenje podintedanata
Viktora Damischa i Ferdinanda Dietricha, računskog
366
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pisara Gjuru Srnca?, satnika Emila Ivkova i vojnog pisara
Ignaca Österreicher; pismo: gotica, jezik: njemački
3275
Kotarski ured moli da se dostavi platni nalog i naplati
desetina od Hamida Nišića; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
3276
Zemaljska vlada za BiH moli da se dostavi odluka (ne
piše o čemu je riječ? Ferdinandu Vinkleru; pismo:
latinica, jezik: BHS
3277
Molba (s kratkom biografijom) Marka Galinovića
(nastanjen u ulici Terezija 58) za dodjelu činovničkog
mjesta; pismo: latinica, jezik: BHS
3278
Finansijski odjel Zemaljske vlade – GP-u: molba da se
dostavi odluka (ne stoji o čemu je riječ) Vejsilu Potogiji;
pismo: latinica, jezik: BHS
3279
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) Mordu Alkalaju; pismo:
latinica, jezik: BHS
3280
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: Potvrda da je Zemaljska
vlada primila od GP-a (dopis pod brojem 1366)
dostavljenu svotu od 566 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
3281
Proračun cestovnog mjernika Huršida za proširenje
Alifakovačkog puta i utvrđivanje desne strane; dražbeni
uvjeti; izvješće Gradskog građevinskog ureda (3061);
nalog GP-a (2775) za preuzimanje nove ceste na
Alifakovcu i nastojanje da se vlasnicima kuća u istoj ulici
isplati šteta (naknada) u roku; pismo: latinica, jezik:
BHS
367
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3282
Molba Alfonsa Bischofa da na Filipovića trgu smjesti
drvenu kolibu za prodavanje limunade (s nacrtom);
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3283
Molba Petra Kraljevića da se razriješi dužnosti člana
poreznog povjereništva; pismo: latinica, jezik: BHS
3285
Izvijestitelj I odjela izvješćuje da je vlasnik kuće u Terezija
ulici, Saračević, dužan ukloniti hambar u njegovoj avliji;
pismo: latinica, jezik: BHS
3286
Zapisnik povjerenstva o konačnom pregledanju
(kolaudaciji) Koševa / zaustava koji su na desnoj obali
Miljacke, više Skenderpašinog mosta, postavljeni od
strane Josifa da Rive; pismo: latinica, jezik: BHS
3287
Zapisnik povjerenstva o pregledanju radova, koji su
od strane poduzetnika Scoza poduzeti radi utvrđivanja
obale Miljacke; pismo: latinica, jezik: BHS
3288
Zapisnik povjerenstva o pregledanju radova asfaltiranja
ulice Franje Josipa, koje je izveo poduzetnik Scoza;
pismo: latinica, jezik: BHS
3290
Nalog Vladinog povjereništva da se negdje smjesti
djevojačka škola; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
3293 -25. 5.
Vojno mjesno zapovjedništvo da se ukonači satnik vitez
Schweidler; pismo: latinica, jezik: BHS
3294
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Pašalić, putnik:
Mehmed Elezović (putuje po Bosni)
3295
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Papo, putnik: Rafo Koen
(putuje po Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj)
368
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3296
Osobno jamstvo; jemac: Hadži mustafa Krtica, putnik:
Salih Sudžuka (putuje u Meku i Medinu)
3297
Molba Abdulaha Zildžića za dobijanje oružnog lista
za jednu dugu i jednu malu pušku uz jamstvo Abdage
Zildžića; s preporukom na uvažavanje proslijeđeno
Ravnateljstvu redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
3298
Molba Mustafe Strike za dobijanje oružnog lista
uz jamstvo Ahmed ef. Zildžića; s preporukom na
uvažavanje proslijeđeno Ravnateljstvu redarstva; pismo:
latinica, jezik: BHS
3300
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Imamović, putnik:
Fejzija Buljić (putuje u Tešanj)
3301
Kotarski ured Sarajevo traži da se sutra u 6 ujutro
pripreme dva osedlana konja na Filipovića trgu za
službeni put (komisije?) u Trnovo, selo Kijevo; pismo:
gotica, jezik: njemački
3302
Komanda I žandarmerijskog krila – GP-u: molba
da se pripremi jedan „teretni konj“ za službeni put u
Rogaticu; pismo: gotica, jezik: njemački
3303
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači satnik
Emanuel Ostoić; pismo: gotica, jezik: njemački
3304
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: poziva
se GP da posveti još veću brigu prikupljanju i plaćanju
poreza i na sve načine („svim silama“) nastoji da naplati
porezne zaostatke (za godinu 1879.) od strane nemarnih
i imućnih poreznika; u izvješću je dato stanje tekuće
porezne dužnosti kao i one od prošle godine; pismo:
latinica, jezik: BHS
369
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3305
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: nalog
da se preda odluka (ne stoji o čemu je riječ) Huseinu
Rasipoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
3306
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: nalog
da se preda odluka (ne stoji o čemu je riječ) Mehmedu
Dipliću i Ahmedu Ahmedagiću; pismo: latinica, jezik:
BHS
3307
Tužba Vejsila Hopića na Zemaljsku vladu zbog odluke
Gradskog građevinskog odjela da se obustavi gradnja
njegove kuće; pismo: latinica, jezik: BHS
3308
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: molba da se pozove
na raspravu Ali Kasim Imbaša?; pismo: gotica (nečitko),
jezik: njemački
3309
Molba Kotarske oblasti u Brčkom? da se pozove na
razgovor Dervišaga Alikadić u vezi sa tužbom Jele
Lustić?; pismo: latnica, jezik: BHS
3310
Okružni sud – GP-u: molba da se uruči pozivnica Peri
Petroviću, gradskom poreznom „ovrhovoditelju“ (ne
stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
3111
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: obavijest o tome da je
Emil Gobich prestao sa obavljanjem svog obrta te je s
toga izbrisan iz knjige popisa obrtnika za grad Sarajevo;
pismo: latinica, jezik: BHS
3312
Ravnateljstvo redarstva ustupa GP-u molbu Kotarske
oblasti u Visokom u vezi sa pritvorenim Jevtom
Krstićem; pismo: latinica, jezik: BHS
370
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3313
Ravnateljstvo redarstva ustupa GP-u (Gradski
građevinski ured) molbu Sadika Abadžića radi
konstatiranja prikladnosti dućanskih prostorija za
prodavanje petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
3314
Izvjestitelj I odjela ističe da Gradski građevinski odjel
nije udovoljio molbi Ravnateljstva redarstva da se
pregleda stanje oluka u Toplik ulici; pismo: latinica,
jezik: BHS
3315
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Danilu Steineru
za obavljanje kafanarskog obrta u ulici Careva 4
3317
Uslijed odustajanja Hanibala Zelinke? od svoje molbe,
da mu se izda svjedodžba o dosadašnjem službovanju
kao gradski pisarski dnevničar, predmet se vraća među
spise; pismo: latinica, jezik: BHS
3318
Odluka na molbu Leopolda Goldsteina za građevinsku
dozvolu; molbi se ne može udovoljiti jer L. Goldstein
nije vlasnik kuće u ulici Franje Josipa 27, već je
unajmljuje; pismo: latinica, jezik: BHS
3319
Zapisnička molba Đure (Gjure) Maksimovića za
podijeljenje građevinske dozvole (ulica Franje Josipa);
pismo: latinica, jezik: BHS
3320
Izvješće gradskog cestovnog mjernika Huršide u vezi
podijeljenja koševa na desnoj strani Miljacke više
Skenderpašina mosta (nagodba sa poduzetnikom
Josefom Devivom); pismo: latinica, jezik: BHS
3321
Vojno mjesno zapovjedništvo moli da se ukonači straža
blizu džamije Tabačnica; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
371
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3322 - 26. 5.
I odjel Zemaljske vlade – Vladin Povjerenik – GPu: nalog da se zamoli Ravnateljstvo redarstva da da
obavijest o postojećim odredbama za slučaj požara. Ako
iste ne postoje da li Ravnateljstvo redarstva može u tom
pogledu da izda nove upute; pismo: latinica, jezik: BHS
3223
Zapisnik sastavljen u vezi sa uručenjem 7 forinti Ani
Sušnik, od strane Poreznog ureda u Karlovcu, koja
stanuje u ulici Konak 33; pismo: latinica, jezik: BHS
3324
Zapisnik sastavljen pri GP-u (nečitko) iskazi Antuna
Lončarića? kao punomoćnik Mihe Jeličića u vezi sa
nekim kamenolomom?; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
3325
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Jakov Kohen, putnik:
Mošo Kohen (putuje u Zenicu)
3327
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Mirković, putnik: Dane
Stefanović (putuje trgovine radi u Tuzlu)
3329
Osobno jamstvo; jemac: Juda Altarac, putnik: Isak Elias
Salom (putuje u Vlasenicu)
3330
Osobno jamstvo; jemac: Veziraga Alikadić, putnik:
Ibrahim Alikadić (putuje u Vlasenicu)
3331
Molba poduzetnika G. B. Scoze da mu se isplati za 31
kubni metar posipanje ulice Franje Josipa
3332
Gradski konakarski ured – GP-u: izvješće u vezi sa
nalogom Vladinog povjereništva (26. 4. 1880.) kojem
se nije moglo udovoljiti jer se u roku od 14 dana
nije moglo pozvati 5250 stranaka i naplatiti zaostala
transenalna stanarina; pismo: latinica, jezik: BHS
372
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3333
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa
nalogom (spisom) pod brojem 2019; izvješće da se g.
Lunda očitovao da kuća Huseinage Svrze njemu nije
prikladna za stanovanje i da je kuća Uzeira Agića (ili
možda Uzeiragića?) već duže vremena popunjena jer u
njoj već stanuje satnik; pismo: latinica, jezik: BHS
3334
Kotarski ured u Donjoj Tuzli dostavlja iznos od 29
forinti u ime opskrbnih troškova za Mandu Perkić, koja
je boravila u Vakufskoj bolnici; pismo: latinica, jezik:
BHS
3335
Naredba Zemaljske vlade kojom se nalaže da se pruži
adekvatna pomoć zakupnicima beije prilikom njihovog
pobiranja pristojbi; pismo: latinica, jezik: BHS
3337
Povjerenstvo Vojničke bolnice br. 25 u Sarajevu moli
da se presluša otpremnik Adolf Klein radi nekog
izgubljenog tovara; pismo: latinica, jezik: BHS
3339
Zemaljska vlada nalaže izvješće o ukonačenju u kući
Jeftana Despića u Trifković ulici 4; pismo: gotica, jezik:
njemački
3340
Molba gradskog pisara Martina Rakoša za podijeljenje
nagrade i dopust od tri nedjelje; pismo: latinica, jezik:
BHS
3342
Molba Izaka G. Saloma za dozvolu prodavanja petroleja;
pismo: latinica, jezik: BHS
3343
Molba Ibrahima Vrete da se pozove Muhamed Tutanj
na diobu u Busovači kupljenog žita; pismo: latinica,
jezik: BHS
373
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3344
Tužba Hasan-age Kamberije (ul. Sarači 13) protiv
telegrafiste Zubera (Sevića ul. stari broj 13) radi naplate
kućne najamnine i određenja iste (a u vezi sa oficirima
koji su i prije Zubera najmili kuću Hasanage Kamberije
a nisu plaćali kako treba); pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
3345
Izvješće gradskog fizika u vezi sa nabavkom (po traženju
tržnog nadzornika) alkoholometra; pismo: latinica,
jezik: BHS
3346 - 27. 5.
Kotarski ured – GP-u: molba da se pripremi jedan
osedlani konj 28. 5. za službeni put u Vučiju Luku;
pismo: gotica, jezik: njemački
3347
Gradska blagajna predlaže obračunski iskaz za Gradsku
stražu sigurnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
3348
Vladino povjereništvo – GP-u: nalog da se napravi put
do vojničkog groblja na Koševu (prokop kod vojničkog
groblja); pismo: latinica, jezik: BHS
3349
Vladino povjereništvo nalaže da se isprazni kuća Avdage
Brkića i da se doznači Vakufski han u Širokcu na Kastelu;
pismo: latinica, jezik: BHS
3350
Vladino povjereništvo nalaže da se ukonače bolesnici
u kuću Sušinca Hasanovića u ulici Širokac 36; pismo:
latinica, jezik: BHS
3352
Odluka GP-a u vezi sa tražbinom Levia Koena u iznosu
od 28 forinti (za popravljeni oluk na zgradi GP-a);
pismo: latinica, jezik: BHS
374
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3353
Nalog Vladinog povjereništva da se sastane komisija od
tri povjerenstvena člana radi utvrđivanja i procjene štete
u kući Abdulaha Ćatića u Kastelu; pismo: latinica, jezik:
BHS
3354
Vladino povjereništvo nalaže da se uradi izvješće u vezi
sa traženjem da se isprazni Večil Harač džamija; pismo:
gotica, jezik: njemački
3355
Vladino povjereništvo nalaže da se uradi obrazloženo
očitovanje u pogledu molbe nekih građana za
stipendiranjem sirotog Jakova Vidića u iznosu od 250
forinti za pohađanje dječačkog odgajališta; pismo:
latinica, jezik: BHS
3356
Vladino povjereništvo traži da se ukonači časnik Staffer
(u kuću Petra Haga? u ulici Piruša 9); pismo: gotica,
jezik: njemački
3357
Zaključak sjednice GP-a o uređenju Filipovića trga;
Vladino povjereništvo izvješćuje o dopisu od Platz
Commando (Vojnog mjesnog zapovjedništva) u kojem
vojvoda Wüttenberg želi da se Filipovića trg bolje uredi;
pismo: latinica, jezik: BHS
3358 - 28. 5.
Vladino povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa kućom
Mušana Feišića u Skenderija mahali; pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
3359
Vladino povjereništvo nalaže (po dopisu Vojnog
mjesnog zapovjedništva) da se izvrše popravke na kući u
ulici Ćemaluša 38; pismo: gotica, jezik: njemački
3360
Osobno jamstvo; jemac: Juro Ramljaković, putnik:
Marko Jugović (putuje u Srbiju)
375
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3361
Osobno jamstvo; jemac: Ali Čauš Kapić, putnik: Velija
Arnaut (putuje po Bosni)
3363
Vladino povjereništvo nalaže da se što skorije riješe
predmeti zavedeni u spisima GP-a pod brojevima 3267,
3268, 3274 i 3290; pismo: latinica, jezik: BHS
3364
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Terezije Müller,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja fijakerskim
obrtom sa dva konja
3365
Gradski vijećnik Salom izvješćuje o transenalnoj
stanarini Guisepea Vite Saloma; pismo: latinica, jezik:
BHS
3366
Molba Osmana Nanića za dozvolu prodavanja petroleja
se proslijeđuje na dalje uredovanje Ravnateljstvu
redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
3367
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franje Makake,
rodom iz Levica u Tirolu, za dozvolu bavljenja stolarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 16
3368
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste
Turuntaševića? i Nikole Sipovca? za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Gornji Kasapi 70
3369
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Mumužića,
rodom iz Mitrovice, za dozvolu bavljenja sitničarskim
obrtom u ulici Careva 17
3370
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ivana Kolačeka,
rodom iz Morikovitza u Moravskoj, za dozvolu držanja
„pojnice“ i trgovine delikatesnih proizvoda u ulici
Franje Josipa 91
376
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3371
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Vase Šimatovića za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Koševo 7
3372
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Cince za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Koševo 6
3373
Molba Kotarske oblasti u Banjaluci za izdavanje putnice
(putnog lista) učitelju Lazaru Milojeviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
3376
Molba Okružne oblasti da se u selo Rakova Noga pošalje
gradski živinar Schlesinger radi konstatiranja marvinske
(stočne) kuge; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
3377
Ispitivanje proračuna i mišljenje o gradnji kanala u ulici
Franje Josipa sastavljenog od strane gradskog cestovnog
mjernika Huršid ef.; pismo: latinica, jezik: BHS
3378
Izvješće Gradskog gradjevinskog odjela u vezi sa
nalogom (spisom) pod brojem 2935; ruševine stare
rimokatoličke crkve u Trifkovića ulici još nisu oborene i
uklonjene; pismo: latinica, jezik: BHS
3380
Drugi (II) odjel daje prijedlog gradskog živinara u vezi
sa uređenjem gradske klaonice i ostalih nužnih mjera i
uvođenja korektnog postupka kod klanja marve; pismo:
latinica, jezik: BHS
3381
Molba Albina Schmidta, nadzornika osiguravajućeg
društva „Assicurationi Generali“ iz Trsta, za dozvolu
pregledanja zgrada izvana u gradu i da mu se za
njegovu sigurnost jedan gradski stražar dovede; molba
proslijeđena I odjelu Zemaljske vlade; pismo: latinica,
jezik: BHS
377
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3382
Ravnatelj pošta šalje oglas u vezi sa vožnjom osoba na
relaciji Livno-Sigu (preko Han Orlog? i Bijelog Brijega);
pismo: gotica, jezik: njemački
3383
Poreznih nadzornik u Varaždinu moli da se od nekih
činovnika naplati dužni porez; dopis proslijeđen
Zemaljskoj vladi; pismo: latinica, jezik: BHS
3384
Kotarski ured u Sanskom Mostu moli da se naplati
dužan porez od Almase Pašinice; pismo: latinica, jezik:
BHS
3385
Općinski ured u Jasenovcu – GP-u: molba da se pozove
na razgovor Gjuro Boljarević i uradi zapisnik o tome da
se izjasni ko će ga u Jasenovcu (kao skrbnika) zastupati
dok je odsutan; pismo: latinica, jezik: BHS
3386
Naredba Zemaljske vlade da se bolesnik („umobolnik“)
Jovo Majkić pošalje njegovom bratu Radi ili njegovom
izaslaniku; pismo: latinica, jezik: BHS
3387 - 29. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ibrahimaga, putnik:
udovica Fatima Musić putuje u Istanbul)
3388
Osobno jamstvo; jemac: Hasan ?, putnik: Fait
Rušidbegović (putuje u Stolac)
3389
Osobno jamstvo; jemac: Aliaga Presjo, putnik:
Ibrahimaga Vatrenjak (trgovine radi putuje po Austriji i
evropskom dijelu Turske)
3390
Osobno jamstvo; jemac: crkveno školski knjigovođa
Đorđo Hadži Lazarević, putnici: majstori i zidari koji
putuju u Čajniče da rade na gradnji mjesne pravoslavne
crkve
378
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3391
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ablagić, putnik: Suljo
Abadžić
3392
Izvješće o tome da je grčko-istočni parohijalni ured
dostavio vjenčane listove za Nikolu Dimitrovića i
Jovanku Dimitrović (rođenu Đurić); pismo: latinica,
jezik: BHS
3392
Krčmar Moric Waiss (ulica Tekija 10) je napustio taj
obrt i moli za dozvolu rada agenture „Canich Geschäft“;
pismo: latinica, jezik: BHS
3394
Tržni nadzornik dostavlja sajmovni cjenovnik od 26. 5.
za grad Sarajevo (a povodom dopisa Vojnog opskrbnog
skladišta); pismo: latinica-gotica, jezik: njemački-BHS
3395
Uslijed naredbe Zemaljske vlade tržni nadzornik
dostavlja tržni sajmovni cjenovnik za mjesec maj 1880
(nema ga među spisima); pismo: latinica, jezik: BHS
3396
Izvješće gradskog cestovnog mjernika da se rešetka
na ulazu u Kujundžiluk odmah mora izmjestiti zbog
mogućnosti prometa; pismo: latinica, jezik: BHS
3397
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: molba
da se odluka („riješena molba“ / ne stoji o čemu je riječ)
dostavi molitelju Schwarzu nastanjenom u ulici Žabljak;
pismo: latinica, jezik: BHS
3398
Platz Commando – Vladino povjereništvo – GP-u:
nečitko pismo: gotica, jezik: njemački
3399
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: da se
uruče odluke (ne stoji o čemu je riječ) Vasi Sudareviću i
Vasi Tanasiću; pismo: latinica, jezik: BHS
379
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3400
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH – GP-u: da se
uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ) Josefu Czerniku;
pismo: latinica, jezik: BHS
3401
Otpravništvo GP-a podastire dostavnicu za uručenje
poreznih opomena koje su došle iz Livanjskog poreznog
ureda; GP – Kotarski ured u Livnu: povratak poreznih
opomena za Mustajbega i Avdibega Repovca i Zaima
Hodžića (prva dva se nalaze u selu Repovci a treći je
GP-u nepoznat); pismo: latinica, jezik: BHS
3402
Poglavarstvo Dervente – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1988; prijedlog da se u ime duga Mehmeda
ef. dio njegove imovine u Sarajevu (u iznosu duga od
2234 groša) da na javnu dražbu i taj novac pošalje
u blagajnu poglavarstva u Derventi. Ravnateljstvo
redarstva nalaže da se ta prodaja ne može obaviti bez
procijendbenog zapisnika. Moli se GP da taj zapisnik
napravi tj. da se procijene nekretnine dužnika Mehmed
ef.; pismo: latinica, jezik: BHS
3403
Kotarsko satništvo u Sachshausu moli da se uruči
porezna opomena mjerniku Antonu Luodau? i da mu se
naplati porezni zaostatak u iznosu od 51 forinte; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3404
Gradsko poglavarstvo u Rogatici – GP-u: molba da se
od Kleina (poduzetnik gradnje Baraka) uzme putni list
za radnika Vincenza (koji se nalazi u Rogatici) i pošalje
poglavarstvu u Rogatici; pismo: latinica, jezik: BHS
3405
Porezni ured javlja da Adolf Schlesinger nije platio
točarinu u iznosu od 75 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
380
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3406
Okružna oblast – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2972; iskaz provedenih zaplijena nekretnina kod
onih koji nisu uplatili svoje porezne zaostatke („iskaz
provedenih ovrha“); pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
3407
GP – Okružna oblast: 4 računa s troškovima popravka
sobe iznajmljene u Hisetskoj karauli u svrhu smještaja
(po Okružnoj oblasti postavljenog) desetara; pismo:
latinica, jezik: BHS
3408
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: cirkularno pismo
(„Circulare“) na sve okružne, kotarske i gradske urede);
uredba da se urade mjesečni iskazi o podijeljenim
obrtnim dozvolama za točenje pića i o uplaćenim
pristojbama i da se iste redovno šalju Zemaljskoj vladi;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3409
GP – Gradskoj blagajni: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2940; odluka gradonačelnika da se depozit
trgovačke tvrtke Koller&Klinger isplati (i time briše
iz pologa) zakupniku potrošarine Maksimu Babiću,
tj. njegovom opunomoćenom zamjeniku Rafaelu
Mandolfu; pismo: latinica, jezik: BHS
3410
GP – Gradsko računovodstvo: računovodstvu se
saopćava da mu se dostavlja 5 komada blagajničkih
priloga u vezi sa iskazom od 15. 5. (ne stoji o čemu je
riječ) i da se nakon porabe isti u GP pošalju; pismo:
latinica, jezik: BHS
3411
Odluka na molbu Ivana Ružića da mu se dozvoli da
i dalje stanuje u baraci kraj kršćanskog groblja; molba
je odbijena i iz barake se ima u što skorije vrijeme
odstraniti; pismo: latinica, jezik: BHS
381
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3412 - 30. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Hadži Lazarević,
putnici: Jovan Čović, Petar Trebo, Lazar Ristić, Mićo
Veljić, Petar Jeftanović, Đorđo Babić (kao zidari putuju
na poziv crkvene općine u Čajniču da rade na obnovi
crkve)
3413
Osobno jamstvo; jemac: Atila Karanani?, putnici: Salih
Mešimović i Ibrahim Karanani? (putuju u Bijeljinu)
3414
Gradski živinar Schlesinger izvješćuje da je udovoljio
nalogu Kotarske oblasti (iz 29. maja u kojem se traži
da gradski živinar ode izviditi mjesta Banjalučica i
Širijevići- dopis je unutar ovog spisa GP-a); pismo:
latinica, jezik: BHS
3417
Zapisnik sastavljen u vezi sa tužbom Rafaela Mandolfa
protiv Daniela Barucha radi ne plaćanja potrošarine;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3418
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Maksima Babića sigurna od požara i da li se u
njoj može držati petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
3419
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Jove Babića sigurna od požara i da li se u njoj
može držati petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
3420
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi Musiću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Berkuša
3422
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Mujage Kevre sigurna od požara i da li se u njoj
može držati petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
3423
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Ahmedage Ragib ef. sigurna od požara i da li se
u njoj može držati petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
382
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3424
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Benjamina Isaka
Levya za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici
„Kod velike maltarine“ 2
3425
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Mujage Šahinagića sigurna od požara i da li se u
njoj može držati petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
3426
Ravnateljstvo redarstva moli „ovrhu“ (plijenidbu) na
plaću gradskog kavaza Abdi ef. Ćatića i Pere Sarića;
pismo: latinica, jezik: BHS
3427
Voditelj urudžbenog zapisnika i rokovnika: rješenje
žalbe mesara Ignaza Fischera za dosuđeni gubitak zbog
nezakonitog bavljenja mesarskim obrtom; pismo:
latinica, jezik: BHS
3428
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3363; daje se do znanja da je na naloge pod
brojevima 3267, 3268, 3274 i 3290 izvješćeno 28. i 29.
5.; pismo: latinica, jezik: BHS
3429 - 31. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Cvijić, putnik: Đorđe
Bedrić (putuje u „Bišće“ / Bihać)
3430
Osobno jamstvo; jemac: Levi Kohen, putnik: Mošo
Kohen (putuje u Trst)
3431
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Pusić, putnik: Niko
Vuletić (putuje po Bosni i Hercegovini)
3432
Osobno jamstvo; jemac: Huseinaga Dalagija, putnik:
Muhamed Širbegović (putuje u Istanbul)
3433
Osobno jamstvo; jemac: Vangel Naumanović, putnik:
Đorđo Zaharević (putuje u Manastir)
383
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3434
Osobno jamstvo; jemac: Dervišaga Alikadić, putnik: H.
Abdija Puhalović (putuje po Bosni i Hercegovini)
3435
Zaključak Gradskog zastupstva kojim se ovlašćuje GP
da po svom najboljem uvjerenju odredi izvođača za
kaldrmisanje Latinskog mosta; pismo: latinica, jezik:
BHS
3436
Dopis u vezi sa zapisnikom o preslušavanju Dervišage
Alikadića povodom molbe Kotarske oblasti u Brčkom
(ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
3437
Račun gradskog vijećnika Alekse Kezića o održavanju
konja, kola i gradske štale u iznosu od 130 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
3438
Dopis GP-a u vezi sa pobiranjem gradske uvoznine od
goveda (uputa ); pismo: latinica, jezik: BHS
3439
Kotarski sud u Fojnici – GP-u: molba da se dostavi
odluka (osuda) trgovcu Jakovu Hadži Trifkoviću i da se
od njega naplati pristojba u iznosu od 1 forinte; pismo:
latinica, jezik: BHS
3440
Komisiona uprava željezničko-vučnog (transportnog)
filijalnog depoa („Train-Zeugs-Filial-Depot“) – GP-u:
dopis u vezi sa regulisanjem isplate transenalne stanarine
poručnika Manuela vlasniku kuće u kojoj stanuje Nikoli
Stanareviću; pismo: gotica, jezik: njemački
3441
Okružni porezni ured moli da se kuća Avdage Hende
(kod Carine ili od strane carine? nije jasno) pregleda i
odmjeri porez; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
384
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3442
Vojna satnička komanda Kotarskog ureda u Višegradu
– Kotarski ured u Sarajevu – GP-u: da se pronađe
Murataga Halilbašić radi naplate zaostalog dužnog
zemljišnog poreza; priopćuje se da se dotični nalazi u
Vlasenici; pismo: gotica, jezik: njemački
3444
Kotarski ured u Visokom moli da se uruči odluka na
molbu Stevanu Trifkoviću (ne stoji o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
3446 - 1. 6.
GP – Okružna oblast i Zemaljska vlada (Finansijski
odjel): iskazi o uplati poreza (tabelarni prikaz); pismo:
gotica, jezik: njemački
3447
Odluka na molbu Sejfe Šulije da mu se dozvoli prodavati
petrolej; molba odbijena; pismo: latinica, jezik: BHS
3448
Gradski porezni ured izvješćuje da je naplaćen iznos od
41 forinte od strane Paške Maleša za najam mjesta gdje
je gradio baraku (uz ovaj predmet nalazi se i dozvola
Ignazu Deutschu za bavljenje krčmarskim obrtom u
ulici Franje Josipa 79); pismo: latinica, jezik: BHS
3449
Molba G. B. Scoze za izdavanje jamčevine u iznosu od
210 forinti položene prigodom preuzetih radova na
asfaltiranju ulice Franje Jospia; pismo: latinica, jezik:
BHS
3450
Računovodstvo grada izvješćuje da ne može nalogu
(spisu) pod brojem 2836 udovoljiti jer taj predmet
gradski vijećnik Salomon odugovlači; pismo: latinica,
jezik: BHS
3451
Gradski konakarski ured izvješćuje da je pronašao
prostor za djevojačku učionu u kući Martinovića tj.
Salomona; pismo: latinica, jezik: BHS
385
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3453
Gradski vijećnik Salomon Isak Salom moli za isplatu
najamnine (za februar, mart i april) kao vlasnik kuće u
kojoj je trenutačno smještena djevojačka učiona; pismo:
latinica, jezik: BHS
3455
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Altarac, putnik: Mordo
Papićo? (putuje po Bosni i Hercegovini)
3456
Osobno jamstvo; jemac: Akif Biserović, putnik: Hadži
Ismajil Tabak (putuje po Bosni i Hercegovini)
3457
Osobno jamstvo; jemac: Mulaga Musa Kadić, putnik:
Alijaga Sulbata (putuje u Banja Luku)
3458
Osobno jamstvo; jemac: Stojan Stanišić, putnik: Toma
Skačajić (putuje u Crnu Goru)
3459
Osobno jamstvo; jemac: Salih Kegedjić, putnik: Halil
Memić (putuje u Prijedor)
3460
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Ševki ef. Sukri i njegova porodica (putuje u Istanbul)
3461
Gradski porezni odjel dostavlja svotu naplaćenu od
Daniela Barucha u iznosu od 100 forinti u korist
zakupnika kantarije Maksima Babića; pismo: latinica,
jezik: BHS
3463
Zaključak sjednice GP-a kojim se ustanovilo da se
svakom gradskom činovniku i dnevničaru mjesečno
plaća 35 forinti u ime pisarničkog paušala kojim će
dobavljati tintu i papir; pismo: latinica, jezik: BHS
3464
Osobno jamstvo; jemac: Svrzo, putnik: Mehmed Suša
(putuje po Bosni i Hercegovini)
386
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3465
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa smještajem
Augusta Hermanna; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
3466
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: predmet žalbe prošlogodišnjeg zakupnika
kantarije Riste Gjurića Mostarca na rješenja Zemaljske
vlade (iz 10. 11. 1879.godine). U tom rješenju
Vlada se izjasnila nadležnom da odluči u sporu Riste
Gjurića Mostarca sa nekim vojnim liferantima u vezi
sa podavanjem kantarijskim pristojbi. Za podlogu tog
podavanja uzeti su iskazi Vojno-opskrbne uprave. Ovu
vanrednu žalbu Riste Gjurića Mostarca je Zajedničko
ministarstvo odbilo i traži sprovedbu rješenja iz 10. 11.
1879. godine. Zemaljska vlada je nadležna tumačiti
upute za pobiranje gradskih daća. Ovo se daje i na
znanje GP-u s tim da se isti moli da obavijesti Ristu
Gjurića Mostaraca kao i liferante; pismo: latinica, jezik:
BHS
3467
Finansijski odjel Zemaljske vlade – GP-u: molba da se
dostavi odluka (ne stoji o čemu je riječ) Leonu Fincu;
pismo: latinica, jezik: BHS
3468
Izjava Tome Čilimovića (na upit Zemaljske Vlade a u
vezi sa molbom Tome Čilimovića oko naplate 7500
groša za dovršenu gradnju hanova na Ilidži) da se
građevinski ugovor i spisi vezani za izvođenje radova
gradnje hanova na Ilidži nalaze u pismohrani Zemaljske
vlade; pismo: latinica, jezik: BHS
3470
Račun za nadnice „ostavljenih u kući staroj BeledijiMijo i Stjepan“; pismo: latinica, jezik: BHS
387
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3472
Okružni ured – GP-u: da se uruči odluka (na njegov
upit) gradskom poreznom kontroloru Martinu Kolariću
(ne piše o čemu je riječ); pismo: gotica, jezik: njemački
3473
Pozivnica Okružnog suda u predmetu Rosner za ročište
u GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
3474
Vojna intendantura Sarajevo – GP-u: dopis u vezi sa
smještanjem (ukonačavanjem) tj. nalaženjem adekvatne
kuće; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
3475
Školski nadzornik muslimanskih škola Abdulah
Alajbegović ef. predaje račun troškova potrošenih za
gradnju bašte oko školske zgrade na Bentbaši; pismo:
latinica, jezik: BHS
3477
Molba bolnice br.25 da se pozove na raspravu Ali-paša
Čengić; pismo: latinica, jezik: BHS
3478
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3322; izješćuje se
da su pravila Dobrovoljnog vatrogasnog društva po
Zemaljskoj vladi već potvrđena. Djelokrug zaključuju
Vladino povjereništvo i Mjesno zapovjedništvo; pismo:
latinica, jezik: BHS
3479
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Moritza
Bettlheima za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Franje Josipa 3
3480
Iskaz napravljen od strane Ravnateljstva redarstva
za podjeljene obrtne dozvole u mjesecu maju; iskaz
proslijeđen Gradskom poreznom uredu; pismo: latinica,
jezik: BHS
3481
Josef Schoss moli za dozvolu gradnje barake; pismo:
latinica, jezik: BHS
388
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3482
Molba Lončarića u vezi sa povjerenstvenim pregledanjem
izvedenih građevinskih radnji od strane poduzetnika
Mihe Jelčića; pismo: latinica, jezik: BHS
3483
Muktar Abdul Hanif mahale javlja da Salih Šišić pored
svoje vlastite troje djece, skrbi i za dvoje djece od ubijene
žene Mušana Pliska; pismo: latinica, jezik: BHS
3484 - 2. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Avdija Tabak, putnik:
Hadži Pašo Tabak (putuje po Bosni i Hercegovini)
3485
Samuel Rabiner, Ferhadija 5, moli za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom; pismo: latinica, jezik: BHS
3486
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa kućama Marka
Zelenovića i Đorđa Baikovića ? (nečitko); pismo: gotica,
jezik: njemački
3488
Osobno jamstvo; jemac: Salih Šiljak; putnik: Vejsil
Vuković (putuje u Banja Luku)
3489
Osobno jamstvo; jemac: Aliaga Šolbat, putnik: Ibrahim
Tuzlak (putuje u Banja Luku)
3490
Osobno jamstvo; jemac: Munla Halil Sadiković, putnik:
sin Ahmed Sadiković (putuje trgovine radi u Travnik,
Livno i Banja Luku)
3491
Vladino povjereništvo šalje dopis u vezi sa čišćenjem
kanala u ulici Franje Josipa 2 u kući Nikole Savića;
pismo: latinica, jezik: BHS
3492
Vladino povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa kućom
Hasanovića u ulici Širokac 36; nečitko
3498
GP predlaže molbu članova Poreznog povjerenstva za
proširenje potrošarine (po nalogu Zemaljske vladeFinansijski odjel); pismo: latinica, jezik: BHS
389
G r a d s k o
3499
390
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Zapisnička molba Samuela Romera da se po njemu
isplati u pohrani Gradske blagajne uložena svota od 98
forinti Maksima Babića, zakupnika potrošarine; pismo:
latinica, jezik: BHS
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 17 spisi: 3866 - 4326 17. 6. – 10. 7.
Signatura dokumenta
Sadržaj
3866 -17. 6.
Molba Poreznog ureda u Kronstadtu da se naplati dužan
porez od strane I. Kurfeza; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
3867 - 18. 6.
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: odredba (nalog) Vlade vlasniku kuće u ulici
Franje Josipa, Fadil Paši Šerifoviću, da izmjeni zakov
kuće zidom od opeke; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
3868
GP – Vladino povjereništvo: zapisnik napravljen kod
GP-a u vezi sa odlukom Zemaljske vlade da se gradi
gradska klaonica; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
3869
Osobno jamstvo; jemac: Abdi-beg Halilbašić, putnik:
Jusuf Husein
391
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3870
Osobno jamstvo; jemac: Risto Karkelja, putnik: Risto
Petrović (putuje u Tuzlu)
3871
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi proširenja
Alifakovačkog puta i tom prilikom izvedenih radova od
strane G.B. Scoza; pismo: latinica, jezik: BHS
3872
Izvješće Gradske blagajne da zakupnik telelije Mento
Kabiljo duguje za mjesece ožujak, travanj, svibanj i
lipanj svotu u iznosu od 304 forinte; pismo: latinica,
jezik: BHS
3873
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: H. Ahmed Pakru?
3874
GP – Platz Commando: dopis u vezi sa kućom Salihage
Paloševića u ulici Terezija 27 ili 47 ?; pismo: gotica,
jezik: njemački
3875
Gradski konakarski ured traži da se dnevničaru
Herrmannu Steinu doznači dnevnica za period od 17.
6. do 31. 8.; pismo: latinica, jezik: BHS
3876
Građevinski ured GP-a moli da se obustave građevinski
radovi kod Petra Pešute u ulici Franje Josipa, pošto isti
nema dozvolu; pismo: latinica, jezik: BHS
3877
Šerijatski sud u Rogatici – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne stoji o čemu je riječ i kome se treba uručiti);
pismo: latinica, jezik: BHS
3878
Zemaljska vlada za BiH (Financijski odjel) – GPu: nalog da se uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ)
Muminović Abdul ef.; pismo: latinica, jezik: BHS
3879
Zemaljska vlada za BiH (Financijski odjel) – GP-u:
nalog da se uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ) Niki
Pekiću; pismo: latinica, jezik: BHS
392
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3880
Izvješće otpravništva da se odluka Zemaljske vlade nije
mogla dostaviti Ljudevitu Strohulyu?, jer se isti nije
mogao pronaći u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
3881
Zemaljska vlada za BiH (Financijski odjel) – GP-u:
nalog da se uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ) Risti
Glasinčiću; pismo: latinica, jezik: BHS
3883
Molba gradskog stražara Karleuše da se svakom stražaru
isplati 5 forinti za nabavku obuće; pismo: latinica, jezik:
BHS
3882
Izvješće Gradskog poreznog ureda da se trebaju naručiti
dodatnih 1000 komada poreznih knjižica; pismo:
latinica, jezik: BHS
3884
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Todorovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Čajdžiluk; pismo: latinica, jezik: BHS
3886
Zemaljska vlada za BiH – Vladino povjereništvo za
glavni grad – GP-u: nalog da se formira komisija
pod vodstvom Povjereništva da se pregledaju i ocijeni
sigurnost objekata od drveta i privremeno izgrađenih
objekata u dijelovima grada nastradalih u požaru.
Komisiju bi vodili arhitekt Zemaljske vlade A. Lahoda i
ispred Građevinskog odjeljenja GP-a Flambach; pismo:
gotica, jezik: njemački
3887 - 19. 6.
Gradski porezni odjel izvješćuje da je započelo
naplaćivanje nabavnih troškova od vlasnika kuća i
dućana za postavljanje tabli s brojevima i nazivima ulica.
U prilogu stoji i spisak podijeljenih tablica s brojevima
u pojedinim ulicama; pismo: latinica, jezik: BHS
393
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3888
Molba Ravnateljstva redarstva traži da se konstatira
kakva je sigurnost od požara u magazi F. Bohor Levia i
da li u njoj može držati petrolej; pismo: latinica, jezik:
BHS
3889
Vijećnik Aleksa Kezić predaje račun za napravljeni most
na Koševu; pismo: latinica, jezik: BHS
3890
Kotarski ured Nevesinje – Kotarski ured Sarajevo – GPu: molba Ureda u Nevesinju da se što prije obavijete
zemljoposjednici da pošalju svoje tapije poreznom
uredu u Nevesinju; pismo: gotica, jezik: njemački
3891
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Luka Ceravina
(putuje u Bijeljinu)
3892
Zapisnik sjednice Gradskog zastupstva održane 14.
6; doneseno je više odluka: da se odmah započne
sa regulacijom cesta i kanalizacije u cijelom gradu,
popravka Latinske ćuprije, odluka za Matu Kulijera u
vezi sa procjenom i mjerenjem gradskog zemljišta na
kojem isti želi kuću da gradi itd.; pismo: latinica, jezik:
BHS
3893
Molba Bigna Judić Levia da se zaustavi gradnja „izboka“
njegovog susjeda Riste Jove Vasiljevića u ulici Lugavi
sokak?; pismo: latinica, jezik: BHS
3894
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ibrahim Brkanić
(putuje u Livno)
3895
Zemaljska vlada nalaže da se obavijeste žitelji Omer
Mićarović, Smajo i Murat Spahić da njihovoj molbi nije
udovoljeno, tj. da Glavno zapovjedništvo nije napravilo
naknadu za štetu počinjenu na njihovim kućama od
strane vojnika; pismo: latinica, jezik: BHS
394
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3896
Naredba Zemaljske vlade u vezi sa olakšicama, koje se
imaju dozvoliti za nove građevine i pregradnje na dijelu
grada stradalog od požara; pismo: latinica, jezik: BHSnjemački (u prilogu spisa je i Naredba napisana na
njemačkom i BHS jeziku – štampanoj latinici i ćirilici
koja je predata i svrstana u Varie)
3897
Kotarski ured u Sarajevu – GP-u: povodom dopisa
Kotarskog ureda u Visokom u vezi sa platežnim
nalogom, tj. osudom za Mehmeda ef. A? (da se od njega
naplati 16 forinti) izvješćuje se GP da se dotični nalazi
na području grada; pismo: latinica, jezik: BHS
3898
Kotarski ured Sarajevo moli GP da se nekim njegovim
žiteljima zabrani tjeranje stoke na tuđe pašnjake (Meho
Jabučar, Jakov Stanišić, trgovac Karkelja, Hadžija Misir
i dr.); pismo: latinica, jezik: BHS
3899
Platz Commando – GP-u: nacrt-koncept za korištenje
vojne nastave plivanja u Koševskoj dolini; pismo: gotica,
jezik: njemački
3900
Račun Abdula Brave u iznosu od 30 forinti za poslove
obavljene u Carevoj džamiji; pismo: latinica, jezik: BHS
3901
Molba Husarske pukovnije br. 4 za izdavanje oglasa za
prodaju nekih predmeta u barakama; pismo: latinica,
jezik: BHS
3902
Odluka na molbu Drage Pamučine (nešto u vezi
sa Nikolom Savićem i 1.500 forinti); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
3904
Sajmovni cijenovnik od 16. 6. za grad Sarajevo; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
395
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3905
Osobno jamstvo; jemac: Husejin Naldžadžić; putnik:
Ilija Kalajac (putuje u Istanbul)
3906
Osobno jamstvo; jemac: Husejin Naldžadžić, putnik:
Mušan Šarić (putuje u Istanbul)
3907
Vladino povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa odredbom
Zemaljske vlade od 15. 5.; pismo: gotica (nečitko),
jezik: njemački
3908
Obavijest Zemaljske vlade za GP (i sve odjele GP-a) da
je za konzula Francuske Republike u Sarajevu imenovan
(umjesto Conte d’ Hericoarta) novi Moreau; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3910
Okružna oblast – GP-u: nalog da se Okružnom
poreznom uredu šalju mjesečna izvješća o uplati
direktnog poreza?; pismo: gotica, jezik: njemački
3911
Voditelj urudžbenog zapisnika izvješćuje da Jevrejska
općina još nije namirila troškove za sahranu Jude Atijasa;
nalog za naplatu; pismo: latinica, jezik: BHS
3912
GP – Kotarski ured Travnik: molba da se sadašnji
stanovnik Travnika Mića Milić zamoli da plati zaostali
porez iz 1879. godine u iznosu od jedne i pol forinte;
pismo: latinica, jezik: BHS
3913
Porezni ured Nevesinje – GP-u: potvrda o primljenoj
uplaćenoj dohodarini; pismo: latinica, jezik: BHS
3914
Izvješće prvog odjela da je u Vakufskoj bolnici primljen
Antonio Lach, rodom iz Dornberga (kotar Gorica).
Njegov otac će platiti potrebne troškove; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
396
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3915
Okružna oblast Sarajevo vraća izvješće (broj 3567) skupa
sa iskazom „pogorelaca“ u vezi sa isplatom propisanih
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
3916
Platz Commando – GP-u: nalog da se formira
jedna komisija u kojoj bi bio neko iz GP-a u vezi sa
otklanjanjem starih dasaka sa džamija Ferhadija i
Tabašnica; pismo: gotica, jezik: njemački
3917
Okružna oblast – Porezni ured GP-a: molba Mehage
Bakalbašića i drugih se smatra neosnovanom (a na
osnovu odluke Zemaljske vlade) i traži se od GP-a da
se od spomenutih lica naplati zaostali desetinski porez;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
3918
Gradski konakarski ured javlja da je u kući Seid ef. M?
dugotrajnim ukonačavanjem vojnika pričinjena šteta u
iznosu od 800 forinti pa se traži izlazak povjerenstvene
komisije da to pregleda; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
3919 - 20. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: Anto
Peršić (putuje u Jajce)
3920
Osobno jamstvo; jemac: Selim Kantardžija, putnik:
Fejzo Ladović
3921
Zapisnik sastavljen u GP-u u vezi sa saslušanjem Gjorgja
Aleksića uhićenog za nezakonito unošenje 11 boca
špirita bez plaćanja propisanih taksi; pismo: latinica,
jezik: BHS
3922
Kotarska ured kao kotarski sud Brčko – GP-u: molba
da se preda odluka (ne stoji o čemu je riječ ni kome istu
predati); pismo: latinica, jezik: BHS
397
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3923
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stevana
Mihajlovića, rodom iz Markušića a stanujući na
Pofalićima, za dozvolu bavljenja gostioničarskim
obrtom u ulici Hiseta 3; pismo: latinica, jezik: BHS
3924 - 21. 6.
Sredoje Marković, trgovac (Kolobara han) moli za
dozvolu da izveze 10 000 ovčijih i jarećih koža u Srbiju;
pismo: latinica, jezik: BHS
3925
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Altarac, putnik: Sabatej
Jakov iz Vidina u Bugarskoj (putuje u Mostar)
3926
Vladin povjerenik ističe da pored izdanog oglasa GPa, kućevlasnici nisu postavili oluke na svojim kućama i
dućanima; pismo: latinica, jezik: BHS
3927
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Nikšić, putnik: Čelebija
Karamanović (putuje u Goražde)
3928
Osobno jamstvo; jemac: Abdurahim, putnik: Bajram
Zjača (putuje u Jajce)
3930
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Zlatarović, putnik:
Alija Zlatarović (putuje u Livno)
3931
Osobno jamstvo; jemac: Salih Ahmić, putnik: Abdija
Pandjo (putuje u Goražde)
3932
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Abdaga Fočo (putuje
u inozemstvo)
3933
Zemaljska vlada (Odjel za unutarnje poslove) – GPu: dopis u vezi sa spisom pod brojem 2258; izvješće o
tome da su bolnoopskrbni troškovi Mande Perković,
koja se liječi u Vakufskoj bolnici, naplaćeni (po izvješću
Okružne oblasti u Tuzli); pismo: latinica, jezik: BHS
398
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3934
Zemaljska vlada javlja da je formirano povjerenstvo za
pregledanje računa svih vakufa u gradu; pismo: latinica,
jezik: BHS
3935
Zemaljska vlada šalje upit o cijeni voznih kola od Broda
do Sarajeva za mjesec siječanj 1879. godine; pismo:
latinica, jezik: BHS
3936
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3199: odluka
Zemaljske vlade za Samuela Bosnera, vlasnika tvornice
za alkoholna („žestoka“) pića; ne prihvaća se žalba na
pravno rješenje doneseno 3. 5. 1880. godine; pismo:
latinica, jezik: BHS
3937
Vojno mjesno zapovjedništvo traži da se nešto uradi
po pitanju spriječavanja marve da pase na vojničkom
groblju; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
3939
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nakon C.-kr. potvrde
iz Beča o duhanskom monopolu za BiH koji treba
da stupi na snagu izdat je oglas ukojem su potanko
naznačeni uvjeti o uspostavljanju maloprodaje duhana;
pismo: latinica, jezik: BHS
3940
Molba tvrtke „Guber i drug“ za dozvolu otvaranja
manufakturne i konsionalne trgovine u ulici Franje
Josipa 73; pismo: latinica, jezik: BHS
3941
GP – Gradska blagajna: da se za nabavku odijela za
Gradsku stražu isplati 116 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
3942
Gradski živinar izvješćuje o stanju konja kod vlasnika
Josefa Bosata u ulici Terezije 24 gdje preporučuje
liječenje istih; pismo: latinica, jezik: BHS
399
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3943
Gradski nadstražar javlja da je uginuli pas sklonjen od
mjesta gdje je pronađen (pod Koševskom ćuprijom);
pismo: latinica, jezik: BHS
3944
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3427; daje se na znanje da je Ignatz Fischer
odselio u Čajniče; pismo: gotica, jezik: njemački
3945
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Joki
Balabanoviću za bavljenjem kafanarskim obrtom u ulici
Mustafe Pušine 7; pismo: latinica, jezik: BHS
3946
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Cvjetku Pejicu
za bavljenje obrtom pravljenja i pečenja zemljanog
posuđa u ulici Hiseti 5
3947
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josifu Beliczkyu
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Ćumurija 1
3948
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johanu
Richteršiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Hiseti
52
3949
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bernarda
Polaka, rodom iz Fünfkirchena, za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Filipovića trg 3
3950
Nadstražar Karleuša javlja da pozivnicu za nastavnika
Daniela Steinera nije mogao uručiti, pošto je isti preselio
u Blažuj; pismo: latinica, jezik: BHS
3951
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: upute GP-u za
pravilan rad Gradskog povjerenstva za procjenu kuća i
nekretnina u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
400
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3952
Zemaljska vlada za BiH (Finansijski odjel) – GP-u: nalog
da se uruči rješenje na molbu Miše Popovića (dotični se
nalazi u Brodu a ne u Sarajevu); pismo: latinica, jezik:
BHS
3953
Zemaljska vlada za BiH (Finansijski odjel) – GP-u:
da se uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ) Jovanu
Mitričeviću; pismo: latinica, jezik: BHS
3954
Gradski vijećnik Makso Despić polaže račun za
nabavljena dva pisarska stola za tržnog nadzornika;
pismo: latinica, jezik: BHS
3955 - 22. 6.
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Ahmed
Sandalović (putuje u Istanbul)
3956
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Mehmedbeg Fadil Pašić (putuje u Istanbul)
3957
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnici: dvije sluge
Fadil Paše (putuje u Istanbul)
3958
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Omer-beg
Fadil Pašić sa porodicom (putuje u Istanbul)
3959
Odluka za Maksima Babića, zakupnika gradske
potrošarine i kantarine u Sarajevu. Poziv istom za
naplatu u smislu dražbenih uvjeta; pismo: latinica,
jezik: BHS
3960
Odluka (nalog za nabavu gradskom vijećniku Maksi
Despiću) da se gosp. Amrušu nabave jedan stol, činijica
za pranje ruku, vješalice (čiviluk), jedan stol za umivanje;
pismo: latinica, jezik: BHS
401
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3961
Osobno jamstvo; jemac: Juda Altarac, putnik: Solomon
Altarac (putuje u Bijeljinu)
3962
Osobno jamstvo; jemac: Salih Kramarević, putnik:
Ahmed Prndelia (putuje u Tuzlu)
3960
Platz Commando (Mjesna komanda) – GP-u: dopis
u vezi sa smještajem 49. pješačke regimente; pismo:
gotica, jezik: BHS
3964
Platz Commando – GP-u: nečitko (spominje se adresa
Hiseta 6); pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
3965
Platz Commando – GP-u: transenalni stanovi, u kojima
su stanovali oficiri (viši oficir Roszkowski – Ćumurija
17, major Ester – Ćumurija 13, major Pistor – Terezija
74, major Beer – Franje Josipa 60, poručnik Pokrajac
– Bistrik 40, kaplan Zach – Domanića 50), stavljaju
se ponovo GP-u na raspolaganje; pismo: gotica, jezik:
njemački
3966
Gradska straža u Sarajevo – GP-u: narednik Karleuša
izvješćuje da je udovoljeno nalogu da se u službu prime
Rašid Čauš i Ibrahim Medar; pismo: latinica, jezik:
BHS
3967
Kotarsko satništvo u Landskronu šalje GP-u na uručenje
poziv za pričuvnog lovca Wencel Frimela. Isti je kako
javlja Mjesna komanda u Foču otputovao; pismo:
latinica, jezik: BHS
3987
Izvješće otpravništva da od strane Poreskog suda u
Pečuju tražena dostavnica GP-a, a u vezi sa uručenjem
odluke za Daniela Steinera, nije nikad stigla; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS-mađarski
402
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3969
Cirkularno pismo (uredba) Zemaljske vlade za BiH:
naredba da se u što skorijem vremenskom roku naplate
svi porezi, tj. namire sva dugovanja kod poreznih
dužnika pa i pod upotrebom stražarske sile; pismo:
gotica, jezik: njemački
3970
Zemaljska vlada za BiH (Unutarnji odjel) – GP-u: dopis
u vezi sa Sulejmanom Kaučijom i njegovim izdavanjem
potvrde o doznačenom predujmu; pismo: gotica, jezik:
njemački
3971
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3753; brisanje sa spiska obrtnika Vase
Pimativića; pismo: gotica, jezik: njemački
3973
Račun Stefana Dubozky za nabavljenje ormara; pismo:
latinica, jezik: BHS
3974
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi sa
predmetom tužbe Alekse Petrovića protiv nadporučnika
Grünzweiga, zbog samovoljnog ukonačavanja u kuću
Alekse Petrovića u ulici Ćumurija 12; pismo: latinica,
jezik: BHS
3975
Zapisnik GP-a u vezi sa plaćanjem najamnine (za
mjesece ožujak, travanj i svibanj) Hisetske karaule od
strane Alije Pinje; pismo: latinica, jezik: BHS
3976 - 23. 6.
Gradski živinar moli za nabavku ? (nečitko); pismo:
latinica, jezik: BHS
3977
Izvješće gradskog živinara u vezi sa izdavanjem nekih
odredbi za gradske šintore („živoderi“); pismo: latinica,
jezik: BHS
403
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3979
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Tahmiščija, putnik:
Esad ef. Alihadžić (putuje po Bosni)
3980
Molba gradskog vijećnika Makse Despića da mu se
dozvoli ? (nečitko); pismo: latinica, jezik: BHS
3981
Fram Baković moli za građevinsku dozvolu da popravi
svoja dva zida u bašči kuće u ulici Čobanija 67; pismo:
latinica, jezik: BHS
3982
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Besarović?, putnik:
Đorđe (Georgijo) Sterios (putuje u Livno)
3983
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Fočo, putnik: Kosta
Sterios (putuje u Livno i Krajinu)
3984
Krsto Lazarević iz ulice Kučuk Ćatib 17, tuži Salihbega
Alilbašića zbog gradnje kanala koji mu nagomilava
smeće i gnoj u njegovom dvorištu jer mu je pregradio
oticaj; pismo: latinica, jezik: BHS
3985
Dopis u vezi sa nalaženjem prostorije, pisarskog stola i
četiri stolice za pregledatelja vakufskih računa; pismo:
latinica, jezik: BHS
3986
Okružna oblast (Okružni ured) – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 3031; izvješće da je Kotarski ured u
Maglaju primio dužni porez Hadžidervišaginih sinova
u iznosu od 67 forinti (za godinu 1879.) i 39 forinti (za
godinu 1880.); pismo: gotica, jezik: njemački
3987
Gradonačelnik predlaže da se školama određena svota
novaca (100 forinti realnoj gimnaziji a, po 50 forinti
školi na Bentbaši i djevojačkoj školi) stavi na raspolaganje
da bi se odlični učenici nagradili; pismo: latinica, jezik:
BHS
404
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3988
Zaključak da se gradskim poslužiteljima Mehmedu
Durutu i Jusufu T? isplati svakom svota od 50 forinti za
nabavku opreme i svakom po na osob isplati 20 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
3989
Prijedlog
gradskog
vijećnika
Mehmed-bega
Kapetanovića da Gradski građevinski odjel dovrši
predradnje za put na Bentbaši, Čobaniji i Drveniji;
pismo: latinica, jezik: BHS
3990
Zaključak po nalogu gradonačelnika da se gradskom
vijećniku Salom ef. Salomu izda predujam u iznosu od
450 forinti. On će zastupniku mutavelije, Ibrahimagi
Merildžiću, za različite potrebe Careve džamije, koje
će naknadno biti priložene, priložiti taj novac; pismo:
latinica, jezik: BHS
3991
Izdavačka
„ekspedicija“
(uredništvo)
„Album
gradonačelnika Austro-Ugarske monarhije“ – GP-u:
traže se fotografije (slike) gradonačelnika, također se
kaže da će se kad album bude gotov jedan primjerak
besplatno poslati u Sarajevo; pismo: gotica, jezik:
njemački
3992
Molba Savke Karkline (predate od Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje GP-u) za dozvolu držanja
svoje krčme, u ulici Hiseta 3, do 2 sata poslije ponoći;
pismo: latinica, jezik: BHS
3993
Molba Savke Karkline (predate od Ravnateljstvu
redarstva na dalje uredovanje GP-u) za dozvolu držanja
„bludnica“ u svojoj krčmi; pismo: latinica, jezik: BHS
405
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3994
Molba Vase Đorđevića (Gjorgjevića) za dozvolu držanja
tri „bludnice“ u ulici Hiseta 8; pismo: latinica, jezik:
BHS
3995
Upit Ravnateljstva redarstva o tome da li ima zaprijeka
za izdavanje obrtne dozvole Sari Sainović za držanje
četiri „bludnice“; pismo: latinica, jezik: BHS
3996
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 3633; dopis u vezi sa ugrađivanjem nužnika i
podova za Gradsku stražu? (Wachmanschaft) u ulici
Ferhadija 12; pismo: gotica, jezik: njemački
3997
Molba Sam. Bosnera da mu se izda svjedodžba
„ćudorednosti“ (građanskog ponašanja i nekažnjavanja)
radi izdavanja dozvole za prodaju duhana; pismo:
latinica, jezik: BHS
3998
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa smještajem
jednog satnika u kući Muharema Terzića u ulici Terezija
32; pismo: latinica, jezik: BHS
3999 - 24. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Krtica, putnik:
Ibrahim Lepirović (putuje u Mostar)
4000
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 3803, a odnosi
se na ukonačavanje časnika u kuću Mujage Sahanije
(da se njegova izostavi od ukonačavanja u što skorije
vrijeme); pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4000
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Karabdić, putnik:
Mehmed Karabdija (putuje u Brčko)
406
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4001
Osobno jamstvo; jemac: Todo Protić, putnik: Mihajlo
Joksimović (putuje u Derventu radi prerađivanja vune
kod derventskog kupca Georgija Kostića i drugih)
4002
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Ibrahim Abdić (putuje u Pljevlje)
4003
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kovačević, putnik: Simo
Milošević (putuje u Višegrad)
4004
Zapisnik sastavljen u GP-u u vezi sa predmetom prijave
gradskih stražara da se jedan njihov službenik Mošo
Levy ne pridržava nekih odredbi (kad je u pitanju
nošenje službene uniforme); pismo: latinica, jezik: BHS
4005
Mjesno zapovjedništvo izvješćuje da će se održati
sastanak povjerenstva za sastavljanje vatrogasnog reda;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4006
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3720; izvješćuje se da je Gjuka Jokić svoju
krčmu iz ulice Kračule 5 u ulicu D. Hiseti 12 preselio;
pismo: gotica, jezik: njemački
4007
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3759; odnosi se na Stefana Krivodića i
njegov krčmarski obrt koji je iz ulice Koševo 15 preselio
u D. Hisete u „Ćemerlić-Kaffeehause“; pismo: gotica,
jezik: njemački
4008
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Halidu Hasanu
za bavljenje mljekarskim obrtom u ulici D. Hiseti;
pismo: latinica, jezik: BHS
407
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4009
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Antonu
Horvathu za bavljenje krčmarskim obrtom u Pofalićima
4012
Molba inžinjera Dominka Heima, koji vodi gradnju
časničke kasine, da smije vaditi pijesak ispod Čobanija
ćuprije; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4013
Oglas Zemaljske vlade za BiH, a u vezi sa uredbom
Zajedničkog ministarstva u Beču (vlade), kojim se
proglašava ukidanje zabrane uvoza goveda iz Srbije,
pošto je goveđa kuga prošla u Srbiji; pismo: latinicaćirilica-gotica, jezik: BHS-njemački
4015
Okružni porezni ured u Sarajevu ustupa GP-u predmet
molbe Mehmeda ef. Džinića na otpis poreza; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4016
Gradski konakarski ured izvješćuje da bi pričinjenu
štetu na kući, u ulici Konak 26, trebalo konstatirati
povjerenstvo; pismo: latinica, jezik: BHS
4017
Molba Ane Ristić za podijeljenje novčane potpore za
rušenje zida, za koje je dobila nalog; pismo: latinica,
jezik: BHS
4018
Porezni oficijal Martin Kolarić moli da mu se riješi
molba za dobivanje zaslužene nagrade; pismo: latinica,
jezik: BHS
4019
Upit Vladinog povjereništva o tome zašto se još nije
počelo s gradnjom spremišta za vatrogasnu opremu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4020
Mjesna komanda (Platz Commando) – GP-u: nečitko
408
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4021
Osobno jamstvo; jemac: Sado Čolaković, putnik: Isak
Musafia (putuje trgovine radi u Beč)
4022
Garnizonska bolnica – GP-u: dopis u vezi sa ugovorom
između bolnice i njenog dobavljača namirnica i dr.
Daniela Barucha; ugovor se stvara po odredbama Vojne
intendacije; pismo: gotica, jezik: njemački
4023
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– Vladino povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa
reguliranjem i razrezivanjem gradske kase i odobravanja
naloga za novčanu sumu u iznosu od 5401 forinte ?;
pismo: gotica, jezik: njemački
4024
Ravnateljstvo redarstva ustupa telegram konsultantskog
agenta koji pita da li je Tomo sin Riste Danilovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4025
Ravnateljstvo redarstva izvješćuje da je za gradski
zapisnički kor iznajmio jedan dio kuće vakufa Hadži
Semizovića i stanarina će se plaćati iz općinske blagajne
(godišnje 425 forinti); pismo: latinica, jezik: BHS
4026
Gradski tajnik polaže račun za troškove prijevoza do
gradilišta gradske klaonice; pismo: latinica, jezik: BHS
4027
Kotarski ured kao Kotarski sud Fojnica – GP-u: molba
da se uruči odluka (ne stoji ni kome ni o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
4028
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 2270; Gradsko
poglavarstvo u Zagrebu šalje izjavu od 10. 6. u vezi sa
plaćanjem kantarije Gustava Viteza P? (nečitko); pismo:
latinica, jezik: BHS
409
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4030
Gradski tajnik Tomo Kerneis polaže račun od prihoda
zaklane marve u gradskoj klaonici; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
4031
Molba udovice Stake Talić (ulica Kulovića sokak) za
podijeljenje novčane potpore; pismo: latinica, jezik:
BHS
4032
Porezni ured izvješćuje da će prvog srpnja (po obavijesti
„poreznog nadračunstva“) oficijal Kolarić stupiti u
državnu službu; pismo: latinica, jezik: BHS
4034 - 25. 6.
Zemaljska vlada za BiH izvješćuje da je talijanski
konzulat spreman platiti bolno-opskrbne troškove za
one svoje državljane koji u Vakufsku bolnicu sa molbom
konzulata budu primljeni; pismo: latinica, jezik: BHS
4035
Tržni nadzornik Mirko Gjurković moli da mu se zbog
obimnosti i specifičnosti posla koji obavlja (potvrđivanje
raznih računa i cijena) dodijeli jedan pečat, da ne mora
svaki čas gradonačelniku ili tajniku na ovjeru i potvrdu
nositi nešto; pismo: latinica, jezik: BHS
4036
Zapisnik sastavljen pri GP-u, a u vezi sa spisom pod
brojem 3924; zaključak: kože su certificirane i sa
područja gdje nema goveđe kuge i sl., stoga se mogu
prodavati i izvoziti; pismo: latinica, jezik: BHS
4037
Izvješće Građevinskog odjela po preuzetom dopisu
Ravnateljstva redarstva, a u vezi sa provalom oluka u
ulici Toplik; pismo: latinica, jezik: BHS
4040
Molba Hafiz ef. Islamovića u vezi s provedenim
rješenjem s nadležnom oblašću o zapljenjenoj nekretnini
zbog dugovanja isplate šumske desetine; pismo: latinica,
jezik: BHS
410
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4041
Gradski arhitekta Janko Grahor moli da mu se isplati
novac za nabavljene gradske planove; pismo: latinica,
jezik: BHS
4042
Izvješće Gradskog gradjevinskog ureda o troškovima
nužnih popravaka drvenih mostova u Sarajevu,
Ćumurija mosta i premoštenje Mošćanice duž cijele
Baščaršije; sjednica GP-a na kojem je donesena odluka
gdje se odobravaju troškovi za ove navedene radove;
pismo: latinica, jezik: BHS
4043
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Amalije Kolert,
rodom iz Königgrätza, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Tabaci broj 34
4044
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Michaela Selleya,
rodom iz Szimeka, za dozvolu bavljenja stolarskim
obrtom u ulici Filipovića trg 4
4045
Platz Commando – GP-u: naredbom Glavne komande
(General Commando) Čengić han će se isprazniti i stoga
se moli GP da obavijesti o tome Jusufbega Filipovića;
pismo: gotica, jezik: njemački
4046
Platz Commando – GP-u: kuća Mihajla Petrovića u
ulici Potok 20 stavlja se GP na raspolaganje; pismo:
gotica, jezik: njemački
4047
Gradski tajnik polaže račun za troškove raspisivanja
natječaja za popunjavanje mjesta gradskog mjernika,
živodera i fizika; pismo: latinica, jezik: BHS
4048
Opskrbno vojno skladište moli da se izda oglas (ne stoji
o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
411
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4049
Zdravstveni odjel moli da se izda oglas o tome da se na
Filipovića trgu iskupe kako jahači tako i tegleći (vučni)
konji; pismo: latinica, jezik: BHS
4050
Račun Mehmeda Usta u iznosu od 45 forinti za nabavku
dvokolice; pismo: latinica, jezik: BHS
4051 26. 6.
Račun bravara Antuna Adama za napravljene rešetke na
kanalu u ulici Franje Josipa; pismo: latinica, jezik: BHS
4052
Račun Ljudevita Kargačina za obavljeni posao
postavljanja rešetke na kanalu u ulici Kujundžiluk;
pismo: latinica, jezik: BHS
4053
Izvješće gradskog „kanceliste“ (pisara) da je presuda
Samuelu Rosneru u predmetu protiv zakupnika
potrošarine Maksima Babića pravomoćna; tom
presudom M. Babić je osuđen na globu od 10 forinti
i odštetu S. Rosneru u iznosu od 4 forinte; pismo:
latinica, jezik: BHS
4054
Izvješće gradskog pisara da je presuda u predmetu tužbe
zakupnika uvoznije Luke Saitza protiv Ilijača Kabilja
pravomoćna; pismo: latinica, jezik: BHS
4055
Građevinski odjel izvješćuje da se kuća u ulici Terezije
60 nalazi u veoma ruševnom stanju i da Ravnateljstvo
redarstva treba uputiti na taj problem radi spriječavanja
moguće nesreće; pismo: latinica, jezik: BHS
4056
Građevinski ured GP-a izvješćuje da je udovoljeno
naredbi GP-a za rušenje baraka na državnoj cesti prema
Ilidži, iako su još neke ostale gdje je vlasnicima istih
produžen rok za rušenje; pismo: latinica, jezik: BHS
412
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4057
Građevinski odjel ističe da bi se trebala izdati odredba
o zabrani bacanja smeća u Miljacku; pismo: latinica,
jezik: BHS
4058
Prijava zaključka sjednice Gradskog zastupstva na
Zemaljsku vladu za BiH u vezi sa regulacijom ulice
Terezija; pismo: latinica, jezik: BHS
4060
Tržni nadzornik predaje sajmovni cjenovnik za grad
Sarajevo od 23. 6; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
4061
Osobno jamstvo; jemac: Rustanaga Čengić, putnik:
Mehaga Čengić (putuje u Rogaticu i Visoko)
4062
Molba Bernarda Strafsbergera za premještanje
krčmarskog obrta iz Kračula 6 u G. Hiseti 19; pismo:
latinica, jezik: BHS
4063
Ovaj spis se odnosi na dopis pod brojem 3808; gradski
pisar potvrđuje da je upitni putni list stigao (za Jakoba
Ungera), samo što je on greškom oznaku priloga izgubio;
poziv za Jakoba Ungera; pismo: latinica, jezik: BHS
4064
Okružni sud u Sarajevu – GP-u: molba da se uruči
poziv (ne piše kome); pismo: latinica, jezik: BHS
4065
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa molbom
Marka Zelenovića a odnosi se i na spis pod brojem
3486; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4067
Izvješće Gradskog računovodstva u vezi s računskim
nedostacima za treći mjesec 1880. godine; pismo:
latinica, jezik: BHS
413
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4068
Molba građevinskog poduzetnika G. B. Scoza, da mu se
izda svjedodžba o „valjanosti“ do sada izvedenih radova;
svjedodžbu o njegovim radovima za općinu izdaje
„Colaudationa comisia“; pismo: latinica, jezik: BHS
4069
Narednik Gradske straže Karleuša, izvješćuje da se platni
nalog Poreznog ureda iz Nove Gradiške nije mogao
uručiti Matiji Tudji, jer je dotični u službi Okružnog
suda u D. Tuzli; pismo: latinica, jezik: BHS
4070
Ovrhovoditelj Sočić izvješćuje da po usmenom nalogu
Zemaljske vlade nije izvršena dražba nekretnina Hafiza
Islamovića (zbog dugovanja), ali on moli da mu se
namire troškovi za slaganje drva? Hafiza Islamovića;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4071
Gradski tajnik polaže račun za troškove nabavke
materijala za pisanje; pismo: latinica, jezik: BHS
4073
Okružni sud moli da mu se pošalju spisi predmeta
prije dvije godine počinjene krađe na štetu Lazara i
Juke Rašević; pozivi za Mehmed-agu Keševljakovića,
Mustafu-agu Kiku, Aliju Bilala, Bilala Arnauta;
okrivljeni Vasa i Sima Poljaković; pismo: latinica, jezik:
BHS
4074
Mjesno zapovjedništvo odgovara da se ne može
konstatirati koji vojnici su 1878. godine bili ukonačeni
u hanu Petra Stojanovića; pismo: latinica, jezik: BHS
4075
Izvjestitelj I odjela javlja da zakupnik Mento Lizić nije
došao na zakazano ročište (povodom svoje tužbe protiv
nekih gradskih žitelja); pismo: latinica, jezik: BHS
414
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4076
Okružni porezni ured šalje odgovor da bi se Mehmed
ef. Zildžiću odpisani porez prenio na iduću godinu;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4077 - 27. 6.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Leo _lonat? prijavio fabriku sirćeta u ulici Durakova 4;
pismo: gotica, jezik: njemački
4078
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Moritz Klauber izbrisan sa liste popisa obrtnika (nečitko
kojim obrtom se bavio); pismo: gotica, jezik: njemački
4079
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da se
Vinzenz Pangoš vratio u svoju domovinu, te se stoga
briše sa liste popisa obrtnika (obućarski obrt); pismo:
gotica, jezik: njemački
4080
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi s prijavom
boravka Marka Matijaševića; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
4081
Vladin povjerenik nalaže (odredba Zemaljske vlade) da
se Jovi R. Jovanoviću i suvlasniku Joki Jovanoviću za
kupljenu kuću isplati 5.100 forinti (da se GP-u doznači
isplata); pismo: latinica, jezik: BHS
4084
Platz Commando – GP-u: traži se stan (smještaj) za ?
(nečitko); pismo: gotica, jezik: njemački
4085
Garnison Spital (Granizonska bolnica) – GP-u: dopis u
vezi procedure nabavke pića i hrane za bolnicu i ugovora
dobavljača Barucha i primatelja robe (bolnice); pismo:
gotica, jezik: njemački
4086
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Džinić, putnik:
Edhem Džinić (putuje sa ženom i djecom u Skopje)
415
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4088
Osobno jamstvo; jemac: I. L. Finci, putnik: Sado Danon
(putuje sa familijom u Gračanicu)
4089
Ravnateljstvo redarstva dozvoljava Filipu Goldsteinu da
svoju staklarsku trgovinu premjesti iz ulice Terezija u
ulicu Franje Josipa 81; pismo: latinica, jezik: BHS
4090
Ravnateljstvo redarstva moli da se pregleda magaza
Salomona M. Barucha i utvrdi sigurnost od požara radi
držanja petroleja u njoj; pismo: latinica, jezik: BHS
4092
Molba Mate Kuliera da mu se riješi plaćanje otkupa
gradskog zemljišta u ulici Terezija, koje mu je određeno u
svrhu reguliranja iste ulice; pismo: latinica, jezik: BHS
4093 - 28. 6.
Direkcija za maltarinu i najamninu – GP-u: moli se GP
da urgira na to da H. Naschauer namiri svoje obaveze
(dadžbine) kad je u pitanju plaćanje maltarine na uvoz
vina; pismo: gotica, jezik: njemački
4094
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li su
magaze Jove i Riste Vasiljevića sigurne za čuvanje petroleja
u njima; pismo: latinica, jezik: BHS
4095
Dostavnica za poziv Salomonu Levyu i Risti Đuriću
(Gjuriću)
4096
Zapisnik o urađenoj procjeni i mjerenja gradilišne čestice
koji se ustupa Mati Kulieru; pismo: latinica, jezik: BHS
4097 - 29. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Hajim Isak, putnik: Isak Hajim
(putuje u Čajniče i Goražde)
4098
Odluka Vladinog povjereništva da dva gradska zastupnika
zastupaju GP u uvođenje u posjed kuće J. R. Jovanovića
u ulici Jovanovićevoj 1; pismo: latinica, jezik: BHS
416
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4099
Platz Commando – GP-u: komisioni protokol u vezi
napravljene štete prilikom izgradnje vojnog vježbališta
za vojnu školu plivanja; pismo: gotica, jezik: njemački
4100
Vladino povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 3365; tranzenalna stanarina za Giusepa
Vitu Saloma; pismo: gotica, jezik: njemački
4101
Platz Commando – GP-u: pismo: gotica (nečitko)
4102
Molba Mujage Madžarevića za građevinsku dozvolu
popravki u svojoj kući u ulici Hrvatin 5; pismo: latinica,
jezik: BHS
4103
Osobno jamstvo; jemac: Jorgić ?, putnik: Arif Jorgić
(putuje u Taslidža Pljevlje)
4104
Osobno jamstvo; jemac: G. Dimitrović, putnik:
Mehmed Seća (putuje u Čajniče)
4105
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 3918; traži se podatak koja jedinica je bila
ukonačena u kuću u ulici Konak 26 i kako se zove
vlasnik iste; pismo: gotica, jezik: njemački
4106
Okružna oblast traži iskaz o koncesioniranim krčmama;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4107
Molba Josipa Darde? za podijeljenje dozvole da otvori
ponovo krčmu u ulici Terezija 33; pismo: latinica, jezik:
BHS
4108
Predsjedništvo za ispitivanje vakufskih računa moli
mu se da da iskaz o postojećim kućama i dućanima na
području grada; pismo: latinica, jezik: BHS
417
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4109
Izvješće ovrhovoditelja Sočića u predmetu Hafiza
Islamovića i zaplijene njegovih stvari radi dugova u
iznosu od 6293 forinti; pismo: gotica, jezik: njemački
4110
Regimentski liječnik D. Schlosser traži da se oslobodi
kuća br. 3?; nešto u vezi sa ukonačavanjem i traženja
stana; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4111
Anto Novarin moli za potporu zbog svoje bolesti (na
nozi); svjedodžba katoličkog župnika Andrije Buzuka
da je Anto Novarin bolestan; pismo: latinica, jezik: BHS
4112
Račun Abdulaha Alajbegovića za napravljenu ogradu u
bašči škole na Bentbaši; pismo: latinica, jezik: BHS
4113
Račun Abdulaha Alajbegovića za popravke u školi
Kukavica Mehmed Paša; pismo: latinica, jezik: BHS
4114
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi kuće Hafiza
Kaukčića u Sulejman ulici 7 i oko plaćanja mjesečne
rente ?; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4115
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi stana u ulici
Ćemaluša 40, vlasnika kuće Sadika Fincia, i smještaja
oficira Adrigana; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4116 - 30. 6.
Vlasnik „Panorame“ kod Latinske ćuprije moli GP
da mu se da prilika da predstavi „Panoramu“; pismo:
latinica, jezik: BHS
4117
Molba tvrtke Leopolda Frankla da se izda svjedodžba o
njihovom vladanju i ponašanju; pismo: latinica, jezik:
BHS
4118
Moli se GP da doznači dnevnicu za u otpravništvu
angažiranog dnevničara Vladislava Merzljaka; pismo:
latinica, jezik: BHS
418
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4120
Molba Jakova Sabateja da mu se isplati najamnina za
kuću u Kračulama 5 gdje je smješteno vojno skladište za
odijela; pismo: latinica, jezik: BHS
4121
Finansijska straža moli da se pošalju iskazi o vlasnicima
kazana za pečenje rakije; pismo: latinica, jezik: BHS
4123
Gradski građevinski ured javlja da se pola mosta u ulici
Mlini srušila i da treba odmah da se popravi- troškovi
popravke iznose 165 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
4124
Zapisnik GP-a: Mulaga Mehremić, skrbnik maloljetnog
bratića Ismeta Mehremića moli da u njegovo ime Junuz
i Sadik K? idu pobirati tretinu u Visokom; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
4125
Izdata svjedodžba o vladanju i ponašanju
(„ćudorednosti“) za Ristu Besarovića radi njegove molbe
za dozvolu držanja duhana; pismo: latinica, jezik: BHS
4126
Zapisnička molba bravara Adolfa Tomića da mu se
imenuje zastupnik za ostavinsku raspravu sa Blank
Gabler kod Kotarskog suda u Šidu, jer si on ne može to
priuštiti zbog „siromaštva“; pismo: latinica, jezik: BHS
4127
Odluka za zakupnika gradske potrošarine Rafaela
Mandolfa i Daniela Barucha u vezi plaćanja potrošarine
na piće; pismo: latinica-gotica (nečitko), jezik: BHSnjemački
4128
Oglas Zemaljske vlade za BiH da je Kneževina Srbija
stavila van snage odluku o zabrani izvoza zobi, pšenice
i graha, dok zabrana izvoza kukuruza i kukuruznog
brašna ostaje na snazi; pismo: latinica-ćirilica-gotica,
jezik: BHS-njemački
419
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4129
Osobno jamstvo; jemac: Šaban? Memić, putnik:
Mehmed Rehić? (putuje u Rogaticu i Kladanj)
4130
Osobno jamstvo; jemac: Šaban? Memić, putnik: Abdija
Rehić (putuje u Rogaticu i Kladanj)
4131
Tržni cjenovnik predmeta kojima je odmjerena desetina
za šesti mjesec; pismo: latinica, jezik: BHS
4132
Kotarski ured u Visokom moli da se izvrši ovrha u
predmetu Riste Bojića protiv Ibrahima Alikadića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4133
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gubleru ? da
obavlja trgovinski obrt u ulici Franje Josipa 72
4134
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Luigi Missoniu
za bavljenje kovačkim obrtom u ulici Franje Josipa 11
4135
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Todoroviću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Čajidžik pod
topolama
4136
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4062; krčmarski obrt Leonarda Stasbergera
je premješten iz Kračula u G. Hiseta 19; pismo: gotica,
jezik: njemački
4137
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: Ignatz Deutsch je
tražio brisanje sa liste popisa obrtnika u gradu Sarajevu
(krčmarski obrt), te se s toga isti i brše s te liste; pismo:
gotica, jezik: njemački
4138
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Mate Marušića
kojom moli za podijeljenje dozvole za krčmarski obrt u
ulici D. Hiseta 35; pismo: latinica, jezik: BHS
420
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4139
Komisioni protokol Mjesne komande sastavljen pri
otklanjanju ograde kod Ferhadija i Tabašnica džamije
radi lakšeg i pristupačnijeg prolaza; pismo: gotica, jezik:
njemački
4140
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 3804;
odobrava se nametanje konakarskog terata od strane
GP-a na kuće Nikole Savića i Drage Pamučine u ulici
Žabljak gdje je smješteno tajničko spremište. Naime s
vlasnicima kuća je sklopljen dogovor radi najma istih;
pismo: latinica, jezik: BHS
4141
Odluka na molbu za Mustafu Arnautovića, a u vezi s
Osmanom Delićem i njegovim traženjem nečega (nešto
u vezi s ukonačavanjem); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
4142
Molba za građevinsku dozvolu Pjoke Jokić da popravi
svoju kuću u D. Hisetima 12; pismo: latinica, jezik:
BHS
4143
Dopis upraviteljstva dubrovačke općine u kojem se
općina Sarajevo poziva na sudjelovanje u sakupljanju
novaca za izradu nacrta željezničke pruge DubrovnikMostar-Sarajevo; pismo: latinica, jezik: BHS
4144
Okružna oblast u Sarajevu saopćava naredbu Zemaljske
vlade za BiH kojom se zabranjuje prodavanje proizvoda
prije odmjerene desetine; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
4145
Oružničko (Žandarmerijsko) zapovjedništvo moli za
doznaku svote u iznosu od 894 forinte; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
421
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4146
Gradski živinar Schlesinger predaje izvješće u kojem
traži da se kod Zemaljske vlade ishodi naredba kojom bi
se uvele marvinske putnice i iste općinama na upotrebu
izdati; pismo: latinica, jezik: BHS
4148
Račun Vase Kraljevića u iznosu od 393 forinte za
paljenje lampi (rasvjete) u mjesecu junu-lipnju; pismo:
latinica, jezik: BHS
4149 - 1. 7.
Gradski vijećnik Marko Despić daje račun za troškove
nabavke stvari u kancelariji gradskog perovođe; pismo:
latinica, jezik: BHS
4150
Gradski vijećnik Makso Despić daje račun za troškove
uređenja sobe Povjerenstva popisa vakufskih računa;
pismo: latinica, jezik: BHS
4151
Gradski vijećnik Aleksa Kezić daje račun za troškove
gradskih konja u mjesecu lipnju-junu; pismo: latinica,
jezik: BHS
4152
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3035? (nečitko);
doznaka upućena Zemaljskoj vladi o slobodnim
stanovima za ukonačavanje vojnika (za Kastell
komandu); pismo: gotica, jezik: njemački
4153
Osobno jamstvo; jemac: Luka Kukić, putnik: Nikola
Kukić (putuje u Žepče)
4155
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Džafić, putnik: Arif
Jorgić (putuje u Čajniče)
4156
Josef Deutsch (ulica Franje Josipa 49) moli da mu se
dozvoli da toči pivo i vino na malo u kući Sime Miloševića
u ulici Careva 27, kao i za dozvolu skladištenja piva i
vina; pismo: latinica, jezik: BHS
422
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4157
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Lazara
Tintorovića u kojoj moli za premještanje svoje krčme
iz ulice Logavina 103 u ulicu Ćemaluša 108; pismo:
latinica, jezik: BHS
4158
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li
je magaza H. Ibrahima Simitića? sigurna za držanje
petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
4159
Uslijed naredbe Zemaljske vlade, Vladino povjereništvo
određuje pregledanje kuća Vezira i Alijage Zildžića i
Ahmedage Mašića radi počinjene štete od strane vojske;
pismo: latinica, jezik: BHS
4160
Salomon ef. Salom i Otmar Bučar daju do znanja
da su od gospođe Martinović iznajmili jednu sobu
za djevojačku školu-doznaka za najamninu; pismo:
latinica, jezik: BHS
4161
Molba gradskog arhitekte Janka Grahora za naknadu
putnih troškova prilikom preseljenja iz Zagreba u
Sarajevo; pismo: latinica, jezik: BHS
4162 - 2. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Mihailović, putnik:
Mijo Andrić (putuje u Čajniče i Višegrad)
4163
Kotarski ured u Banja Luci šalje odluku s molbom da se
uruči Mustafi Mutičariću; pismo: latinica, jezik: BHS
4164
GP u Travniku ustupa molbu podžupanije u Delnicama,
kojom treba da se naplati svota od Mihe Podmara koji
se nalazi u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
4165
Platz Commando – GP-u: daje se stan u Mjedenica ulici
Poglavarstvu na ponovno raspolaganje; pismo: gotica,
jezik: njemački
423
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4166
Osobno jamstvo; jemac: Alija Aginović, putnik: Numa
Feragat ? (putuje u Rogaticu)
4167
GP – Finansijsko zemaljsko ravnateljstvo: izvješće o
napretku posla oko popisivanja poreza za mjesec lipanjjuni
4168
Đorđo (Gjorgjo) Damjanović moli za izdavanje
svjedodžbe o vladanju i ponašanju („ćudorednosti“) radi
dobijanja dozvole prodaje državnog duhana u svojoj
kući od strane Finansijskog ravnateljstva; pismo: latinica,
jezik: BHS
4170
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Savka Kariklina svoj
krčmarski obrt preselila iz Vrbanjuše 53 u Jovanović
carinu; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4171
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa Stefanom
Doboczkym i premještanjem njegove apoteke iz ulice
Ferhadija 53 u ulicu Careva 14; pismo: gotica, jezik:
njemački
4172
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Petra Klepića
za dobijanje dozvole bavljenja krčmarskim obrtom na
Filipovića trgu 5; pismo: latinica, jezik: BHS
4173
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bernardu
Pollaku za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Filipovića
trg 3
4174
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Omaliji Kolbert
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Tabaci 34
4175
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mitru Mičiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Kračule 8
424
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4176
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se iz obrtnog registra
(spiska / popisa) briše Franz Grill (krčmarski obrt);
pismo: gotica, jezik: njemački
4177
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se iz obrtnog registra
(spiska / popisa) briše Josef Stöffl (krčmarski obrt);
pismo: gotica, jezik: njemački
4178
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se iz obrtnog registra
briše Johann Koller (krčmarski obrt); pismo: gotica,
jezik: njemački
4179
Osobno jamstvo; jemac: Tahir-beg Čengić, putnik:
Mahmud-beg Idrizbegović (putuje u Istanbul preko
Splita)
4181 - 3. 7.
Dimitrije P. Petrović moli za izdavanje svjedodžbe o
vladanju i ponašanju („ćudorednosti“) radi dobijanja
dozvole prodaje državnog duhana u svojoj kući od strane
Finansijskog ravnateljstva; pismo: latinica, jezik: BHS
4182
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Tahmiščija, putnik:
Dervišaga Ali Kadić (putuje po Bosni i Hercegovini)
4183
Odobrena molba, od strane Gradskog zastupstva,
Otmaru Bučaru za dobijanje nagrade dopusta ; pismo:
latinica, jezik: BHS
4184
Kotarski ured – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem
3133; u prilogu ( a u vezi sa rješenjem dopisa 3133) se
dostavlja svota od 7 i pol forinti; pismo: gotica, jezik:
njemački
4185
Osobno jamstvo; jemci: Osman-aga Čolaković, Osmanaga Čelebić i Ardouz, putnik: Mehmed Potogić (ide na
čifluke Hadži Jusuf Hafizovića u fojničkom i visočkom
kotaru)
425
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4186
Pozajmnica / doznaka u iznosu od 600 forinti za
staklarsku tvrtku „Sagor“; pismo: latinica, jezik: BHS
4187
Iskaz o kretanju desetine i otkupa u godini 1879 i 1880.
izdat od strane Gradskog poreznog ureda i Kotarske
oblasti Sarajevo; pismo: gotica, jezik: njemački
4188
Osobno jamstvo; jemac:Hasan Korjen, putnik: Alija
Pašković (putuje u Bosanski Brod)
4189
Osobno jamstvo; jemac: Korkut, putnik: Aleksija udova
Zlatić (putuje u Novu Varoš)
4190 - 4. 7.
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Djurković) predaje
sajmovni / tržni cjenovnik za grad Sarajevo od 30. 6;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4191
Vakufska bolnica – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 4034; daje se na znanje da do sada ni jedan
talijanski državljanin nije dolazio , osim jednog koji
nije imao dokumente konzulata; pismo: gotica, jezik:
njemački
4193
Ravnateljstvo redarstva moli da se pregleda magaza Riste
Mihajlovića i utvrdi sigurnost od požara radi držanja
petroleja u njoj; pismo: latinica, jezik: BHS
4194
Ravnateljstvo redarstva moli da se pregleda magaza
Mušana Čurčića i utvrdi sigurnost od požara radi
držanja petroleja u njoj; pismo: latinica, jezik: BHS
4195
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stevi
Mihajloviću za bavljenje krčmarskim obrtom i držanjem
prostitutki („bludnica“) u ulici D. Hiseta 3; dopis u vezi
sa spisom pod brojem 3923; pismo: latinica, jezik: BHS
426
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4196
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mirku Seleyu
za bavljenje stolarskim obrtom u ulici Filipovića trg 4
4197
Svjedodžba o ponašanju („ćudorednosti) Ibrahima
Sočaka iz ulice D. Hiseta (izjavu dao muktar mahale
Stojan Stanišić); svjedodžba se izdaje radi molbe za
dozvolu prodavanja duhana u svom dućanu; pismo:
latinica, jezik: BHS
4198
Molba Abdaga H. Šabanovića i dr. da se izda zabrana za
bacanje smeća u prohode na Baščaršiji; pismo: latinica,
jezik: BHS
4199
Okružni sud moli da se pošalje svjedodžba o ponašanju i
(ne)kažnjavanju bivšeg zaptije Rašida Alikadića; pismo:
latinica, jezik: BHS
4200
Dopis u vezi molbe Steinitza za dozvolu držanja bludnica
i kafane; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
4201
Vladino povjereništvo dostavlja GP-u dopis Zemaljske
vlade kojim se nalaže požurivanje nekih nužnih radnji
popravaka; pismo: latinica, jezik: BHS
4202
GP – Okružni porezni ured: prijedlog poreznih članova
o plaćanju dnevnice za mjesec lipanj (isplata sa 10
komada); pismo: latinica, jezik: BHS
4203
Okružnica (cirkular) Zemaljske vlade kojom se saopćava
stanje marvinske zaraze (pošasti) u nekim zemljama;
pismo: gotica, jezik: njemački
4205 - 5. 7.
Molba (dostavnica o odluci) gradskog arhitekte
Vjekoslava Flambacha za povećanje plate; pismo:
latinica, jezik: BHS
427
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4206
Gradski nadstražar izvješćuje da je od strane Finansijskog
nadzorništva poslat Wilmi Wleck platni nalog koji se
ne može dostaviti, jer se dotična ne nalazi u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4207
Finansijsko nadzorništvo traži da se naplati dugujuća
svota od Scheiber et Sieherman; dotični se ne mogu
pronaći u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
4210
Poglavarstvo općine Vukovar – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 3772; pristanak općinskog
poglavarstva u Vukovaru da se dužni porez Pavla
Martinovića (otplaćivanje obroka?); pismo: latinica,
jezik: BHS
4211
Brzojavna (telegramska) molba općinskog ureda u
Bosanskom Novom da se pronađe Ibrahim Mutavdžić,
koji je navodno prije 13 godina došao u mahalu
Globrdicu ostavivši ženu i dijete u Bosanskom Novom;
pismo: latinica, jezik: BHS
4212
Objava Zapovjedništva (nejasno kojeg) o narudžbi
(nejasno čega) i naknadi u iznosu od 77 novčića; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
4213
Molba načelnika mesarskog esnafa Numa-age Lukovca i
Isaaka Perića za izdavanje shodne odredbe da se ne plaća
put uvoznine; pismo: latinica, jezik: BHS
4214
Zapisnik o obavljenoj dražbi za izvođenje gradskih
radova na mostovima Drvenija, Ćumurija i u ulici
Mlini; pismo: latinica, jezik: BHS
4215
Zapisnik o obavljenoj „jeftimbi“ (dražbi) za izvođenje
građevinskih radova duž cijele Baščaršije; pismo:
latinica, jezik: BHS
428
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4216
Osobno jamstvo; jemac: Jovanović ?, putnik: Vaso
Kovačević (putuje u Čajniče i Foču)
4217
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe (Gjorgjo) Dimitrović,
putnik: Jusuf Prozorac (putuje u Brčko)
4218
Osobno jamstvo; jemac: Ćamil Rašidagić, putnik:
Mehmed-beg Repović (putuje u Livno)
4219
Osobno jamstvo; jemac: Akif Biserović, putnik: Adem
Mornjaković (putuje u Tuzlu i Zvornik)
4220
Osobno jamstvo; jemac: Alija Varešanović, putnik:
Ibrahim Skopljak (putuje u Duvno)
4221
Otpravništvo izvješćuje da je poslano 206 pozivnica po
kotarskoj oblasti poslanih radi uručenja ?; 37 pozivnica
nije moglo biti uručeno, jer se ljudi ne nalaze u Sarajevu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4222
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se briše iz registra
obrtnika Leopold Frank (industrijska hala u ulici Franje
Josipa 76); pismo: gotica, jezik: njemački
4223
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se briše iz registra
obrtnika Omer Tahmiščić (kafanarski i gostioničarski
obrt); pismo: gotica, jezik: njemački
4224
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se briše iz registra
obrtnika Therese Müller; pismo: gotica, jezik: njemački
4225
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola za krčmarski
obrt Antonu Horvatha daje se Ambros Pichleru (na
Pofalićima); pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4226
Zemaljska vlada dostavlja molbu Save Miljanovića sa
preporukom da se podijeli tražena novčana potpora;
pismo: latinica, jezik: BHS
429
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4227
Uprava Vojničke bolnice br. 25 (dopisom od 4. 7.) moli
da se preduprijedi rušenje kuće susjedne vile Čengić;
pismo: latinica, jezik: BHS
4228
Gradski poreznik Svrzo moli za dopust od nekoliko
dana radi oporavka od bolesti; pismo: latinica, jezik:
BHS
4229
Zapisnik sastavljen pri GP-u: udovica Hanuma Jusuf
Hafiza moli, u prisustvu svjedoka Osman-age Čelebića
i Osmana Čolakovića, da joj se potvrdi istovjetnost
potpisa na punomoć izdatog Mehmedu Potogiću;
pismo: latinica, jezik: BHS
4231
Porezni ured izvješćuje da se nije udovoljilo molbi od 9.
4. (broj 193 p.u.) u vezi sa naplatom zaostalog poreza;
spisak i plijenidbeni zapisnik s potpisom ovrhovoditelja
Petra Šorića; pismo: latinica, jezik: BHS
4232
Porezni ured moli GP da mu se pošalju zapisnici (koji se
spominju u dopisu pod brojem 3133); pismo: latinica,
jezik: BHS
4233
Pritužba Lavoslava Levija (Leopold Löwy) da mu
se zabranjuje uvoz tekućine u grad (GP smatra da su
navodi pritužbe nerazgovijetni); pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
4234
Izvješće povjerenstva u vezi izgradnje stana za gradskog
živinara; pismo: latinica, jezik: BHS
4235 - 6. 7.
GP Ljubljana (gradonačelnik) – GP-u: dopis u vezi sa
Otmarom Bučarom i dopisom od 30. 1. 1880. godine
(br. 318); pismo: gotica, jezik: njemački
430
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4236
Nalog za Jovu Savića da izmakne krov na novoizgrađenoj
kući u ulici Franje Josipa; pismo: latinica, jezik: BHS
4237
Glavno zapovjedništvo saopćava da Zajedničko vojno
ministarstvo u Beču nije dozvolilo da se vatrogasne
štrcaljke (koje je Sarajevskoj općini poklonilo GP grada
Beča) kao vojnička oprema cijeni i doprema u grad;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4238
Zapisnik o izdavanju svjedodžbe o vladanju i ponašanju
Jude Havia, koja se izdaje na njegovu molbu jer traži
dozvolu za prodavanje duhana; pismo: latinica, jezik:
BHS
4239
Zapisnik o izdavanju svjedodžbe o vladanju i ponašanju
Moše Montilja, koja se izdaje na njegovu molbu jer traži
dozvolu za prodavanje duhana; pismo: latinica, jezik:
BHS
4240
Ravnateljstvo redarstva moli da se razjasni po kojoj
osnovi, tj. po kojoj uredbi treba da se kazni Danon
Bohorović za nedozvoljenu gradnju; pismo: latinica,
jezik: BHS
4241
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nečitko
4242
Zemaljska vlada traži izvješće po pitanju žalbe Ilijače
Kabilja protiv odluke pod brojem 4054; pismo: latinica,
jezik: BHS
4243
Zemaljska vlada traži izvješće u vezi sa molbom Miće
Gjurovića (u vezi s njegovom kućom u ulici Sagrdžije
4); pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4244
Pošto je odobren predujem u iznosu od 500 fotinti
Gradski građevinski ured moli GP da mu se dozvoli da
preduzme neke radove i popravke u gradu (popravka
431
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kanala u Ferhadija džamiji i ulicama Terezija i Ćumurija,
popravak željeznih rešetki od kanala istim ulicama,
popravak mosta Skenderija, nasip na Miljacki, mali
popravak na Čobanija mostu, nasipanje ulica iz Franje
Josipa u Ferhadija ul. i popravak još nekih kanala);
pismo: latinica, jezik: BHS
4245
Ravnateljstvo redarstva se žali protiv uprave Vakufske
bolnice zbog puštanja neizliječenih prostitutki
(„bludnica“) iz bolnice; pismo: latinica, jezik: BHS
4246
Ravnateljstvo redarstva traži očitovanje o tome da li ima
zapreka za izdavanje obrtne dozvole za krčmarski obrt
Stevi Petroviću; pismo: latinica, jezik: BHS
4247
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franje Naglića,
rodom iz Austrije za dozvolu bavljenja kučevarskim
obrtom u ulici Terezija 7
4248
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Muhameda
Hasanbegovića za dozvolu otvaranja pivarnice u ulici
Hiseta 66
4249
Molba Mehmedbega Kapetanovića da se naplate svi
dužni porezi do rješenja Zemaljske vlade (a na traženje
Kotarskog ureda u Sanskom Mostu); pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
4250
Okružna oblast – GP-u: molba da se dostavi odluka na
molbu Tahir-begu Čengiću (ne stoji o čemu je riječ);
pismo: gotica, jezik: njemački
4251
Okružna oblast – GP-u: molba da se dostavi odluka na
molbu Tahir-begu Čengiću (ne stoji o čemu je riječ);
pismo: gotica, jezik: njemački
432
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4252
Zakupništvo maltarine se žali da vojni dobavljač
Naschauer uskraćuje plaćanje uvoznine; pismo: gotica,
jezik: njemački
4253
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: računski iskazi,
podignuti kod Gradskog konakarskog ureda, a u vezi
sa pitanjem troškova za popravak kuća od tranzenalne
stanarine, vraćaju se GP-u. Montursko filijalno skladište
je vratilo troškove za izvedene popravke; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
4254
Vojno-opskrbna depo ispostava u Budimpešti – GP-u:
pismo: gotica, jezik: njemački
4255
Zapisnik o izdavanju svjedodžbe o vladanju i ponašanju
Benjamin Elias Kabiljo, koja se izdaje na njegovu molbu
jer traži dozvolu za prodavanje duhana; pismo: latinica,
jezik: BHS
4255
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo (Gjorgio) Vasković,
putnik: Mijo ? Stojanović (putuje po BiH)
4256
Kotarski ured u Vlasenici moli da se preslušaju Mehmed
ef. Svrzo, Hadži Mustafa Bakarović i Ćamil-beg Zečević;
pismo: latinica, jezik: BHS
4257 - 7. 7.
Kotarski ured Visoko – GP-u: molba da se Hafizu
Imamoviću uruči svota od 30 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
4258
Zahtjev Zemaljske vlade za izvješće u vezi molbe Ante
Rozine da mu se naplati trošak gradnje prokopa ispred
njegove kuće i nadoknadi gubitak zemljišta; pismo:
latinica, jezik: BHS
433
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4259
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo za BiH – GP-u: da
se proglasi (oglas) za nabavku ogrijevnih drva za Zem.
fin. ravn. tečajem zimskog perioda; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
4260
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo za BiH – GP-u:
zahtjev da se sastavi novo procjenidbeno povjereništvo;
pismo: latinica, jezik: BHS
4261
Građevinski odjel prijavljuje da je magaza Salomona
Danona u Ferhadiji ulici 73 u lošem i ruševnom stanju
i traži da se naredi rušenje iste; pismo: latinica, jezik:
BHS
4262
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: H. Ibrahim H.
Husejnović? (putuje u inozemstvo)
4263
Salomon L. Montiljo moli da mu se izda svjedodžba o
ćudorednosti; pismo: latinica, jezik: BHS
4264
Iz ureda: da se gospođi H? (nečitko) u znak priznanja
za besplatno predavanje ženskoj omladini pribavi ?
(nečitko); pismo: latinica, jezik: BHS
4265
Usmena molba Karla Sterna za uključivanje u vatrogasnu
službu; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
4266
Okružna oblast javlja da se pojavila marvinska „pošast“
(zaraza-oboljenje) u mjestu Turovi i moli da se tamo
pošalje gradski živinar da pregleda situaciju; pismo:
latinica, jezik: BHS
4267
Molba upućena Ravnateljstvu redarstva da se deložira
Moše Topuz, tj. da se GP-u pruži pomoć time što će
za ovaj posao poslati dva svoja stražara; pismo: latinica,
jezik: BHS
434
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4268 - 8. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Besarović, putnik: Risto
Besarović (putuje trgovine radi)
4269
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mustafa Hadžić
(putuje u Tešanj)
4270
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Hasan Kadribegović
(putuje u Srebrenicu)
4271
Dostavnica i pozivnica za Avrama Baruha
4272
Abdija Zelić (nastanjen u Kastelu - ulica Širokac) moli
za građevinsku dozvolu za gradnju kuće i magaze;
pismo: latinica, jezik: BHS
4273
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: potvrda da je Josip
Pardo? alias Čučo platio novčanu kaznu za koju je bio
osuđen radi neovlaštenog bavljenja krčmarskim obrtom
i držanjem bludnica (temeljem osmanskog obrtnog
zakona na plaćanje dvostruke točarine u korist erara);
pismo: latinica, jezik: BHS
4274
Vladino povjereništvo dostavlja predstavku (prijedlog?)
tržnog nadzornika da bi se ustanovile stalne tržne cijene
mesa i hljeba; pismo: latinica, jezik: BHS
4275
Finansijsko nadzorništvo – GP-u: molba da se dostavi
odluka na molbu Nikoli Begoviću (iz Bunića u
Hrvatskoj, a nastanjen u Sarajevu - ulica Bistrik 28);
pismo: latinica, jezik: BHS
4276
Molba Mulage Mehremovića (Bistrik 99) za građevinsku
dozvolu za neke popravke na svojoj kući; pismo: latinica,
jezik: BHS
4277
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Kulić, putnici:
Mehmed Muhić i Ahmed (putuju po BiH)
435
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4278
Judače Salomon moli da mu se izda svjedodžba o
ćudorednosti (o vladanju i ponašanju); pismo: latinica,
jezik: BHS
4279
Platz Commando – GP-u: transenalni stan na Filipovića
trgu 13 stavlja se GP-u na raspolaganje; pismo: gotica,
jezik: njemački
4280
Molba Marije Schlesinger za dozvolu bavljenja
sitničarskim obrtom u ulici Terezija 77; pismo: latinica,
jezik: BHS
4281
Perovođa Pero Petrović moli da mu se povisi plaća;
pismo: latinica, jezik: BHS
4282
Sinovi M. Besarovića mole za građevinsku dozvolu da
poprave kuću u ulici Franje Josipa 47; pismo: latinica,
jezik: BHS
4283
Finansijsko zemaljsko ravnateljstvo – GP-u: nalog da se
uputi pozivnica za iskaz i uplatu Bernardu Schaherlu?;
pismo: latinica, jezik: BHS
4284
Zemaljska vlada dostavlja tužbu dunđera (zidara) Krste
Lazarevića (ulica Kučuk ćatiba 17) protiv Salihbega
Alilbašića (ista ulica broj 5), a u vezi kanala koji se
izljevaju svi u Lazarevićev kanal; pismo: latinica, jezik:
BHS
4285
Zemaljska vlada zahtijeva izvješće povodom žalbe
Daniela Baruha protiv odluke (spis pod brojem 4127);
pismo: latinica, jezik: BHS
4286
Osobno jamstvo; jemac: Petar Budimlić, putnik: Risto
Perinović (putuje po BiH)
436
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4289
Isak Altarac moli za dozvolu da podigne provizornu
kasapnicu; pismo: latinica, jezik: BHS
4290 - 9. 7.
Vladino povjereništvo – GP-u: nalog GP-u (poreznom
uredu) da se u roku tri dana izradi imenski iskaz svih
obrtnika s naznačenim propisanim porezima; pismo:
latinica, jezik: BHS
4291
GP – Vladino povjereništvo (nečitko)
4292
Gradski vijećnik Kezić predaje iskaz troškova za
posipanje ulice Filipovića trg (43 forinte); pismo:
latinica, jezik: BHS
4293
Molba Daniela Steinera za dozvolu premještanja svoje
kasapnice iz ulice Franje Josipa u ulicu Imaret ? 9;
pismo: latinica, jezik: BHS
4296
Zemaljska vlada za BiH (Unutarnji odjel) – Ravnateljstvo
redarstva – GP-u: naredba Vlade u vezi sa najamnim
ugovorom za smještajni objekat / kuću Sigurnosne
straže u Vakufu Ščenić Veisil-age; pismo: gotica, jezik:
njemački
4297
Molba Husein-age Svrze (mahala Sarač Ismail) a u vezi
sa nalogom Gradskog konakarskog ureda, da mu se
kuća u ulici Franje Josipa 45 oslobodi od ukonačavanja
vojnika; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4298
Kotarski ured u Sarajevu moli da se naplati dnevnica za
kneza Vukana Mađarevića koji je bio član povjerenstva za
mjerenje zemljišta u Pofalićima?; poziv za predsjednika
povjerenstva Hadži Mehmeda Pinju; pismo: latinica,
jezik: BHS
437
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4299
Građevinski odjel moli da mu se dodijeli stražar Andro
Marković za nadziranje radnika kod gradnje koševskog
puta; pismo: latinica, jezik: BHS
4300 - 10. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo (Gjorgijo) Dimitrović,
putnik: Gerija Mitrović (putuje po BiH)
4301
Vladino Povjereništvo određuje ročište za oduzimanje
(izvlastbe) nekretnina koje pripadaju Vakufu Begove
džamije. Za ročište treba da se odrede dva zastupnika
ispred GP-a; pismo: latinica, jezik: BHS
4302
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Ablaković, putnik:
Ahmed Fočo (putuje u Brčko)
4303
Osobno jamstvo; jemac: Tahir-beg Čengić, putnik:
Džafer Čengić (putuje u Trebinje i Stolac)
4304
Mjesno zapovjedništvo u Sarajevu dostavlja tovarne
listove, naručene autografičke prese od tvrtke Ljud.
Schembera i moli za dostavljanje nabavne i tovarne
cijene i otpremnih troškova; pismo: latinica, jezik: BHS
4305
Gradski živinarski pomoćnik Ali Riza Kreševljaković
polaže račun pristojbi za klanje marve; pismo: latinica,
jezik: BHS
4306
Molba Ali Rize Kreševljakovića za povećanje plate;
pismo: latinica, jezik: BHS
4307
Osobno jamstvo; jemac: Abdul Rahim, putnik: Ibrahim
Toparić (putuje u Jajce)
4308
Osobno jamstvo; jemac: Abdul Rahim, putnik: Ibrahim
Batalović (putuje u Tešanj)
438
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4309
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: potvrda o dostavci dva primjerka „Štatistika
miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine“; pismo:
latinica, jezik: BHS
4310
Trgovac Unče Jovanović (ulica Terezija 74) moli za
građevinsku dozvolu da u dvorištu svoje kuće sagradi
jednu sobu na dva sprata; pismo: latinica, jezik: BHS
4311
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Dimitrović, putnik:
Mićo Jeftić (putuje u Posavinu)
4314
Ravnateljstvo carinske i finansijske straže – GP-u: molba
da se nadstražaru Ljubomiru Kraniloviću pripremi jedan
tovarni konj za službeni put u Rudo; pismo: latinica,
jezik: BHS
4315
Gradski tržni nadzornik vraća ispitani račun za nabavku
ćumura za kovačke radnje; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
4317
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se briše iz obrtnog
registra Eduard Wimmer (krčmarski obrt u ulici
Filipovića trg 15); pismo: gotica, jezik: njemački
4318
Ravnateljstvo redarstva dostavlja na razmatranje molbu
Franje Pogorelca kojom moli za dozvolu bavljanja
krčmarskim obrtom; pismo: latinica, jezik: BHS
4319
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Riste D.? za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom; pismo: latinica,
jezik: BHS
4320
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Jove Zdralovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Kujundžiluk 19; pismo: latinica, jezik: BHS
439
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4321
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Anne ? za
dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tabaci
23; pismo: latinica, jezik: BHS
4322
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se briše iz registra
obrtnika (liste popisa obrtnika) Johann Kolacek; pismo:
gotica, jezik: njemački
4323
Građevinski odjel predaje račun za nabavljene sprave za
potrebe odjela; pismo: latinica, jezik: BHS
4324
Osobno jamstvo; jemac: Trifko ?, putnik: Simo Ristić
(putuje u Banja Luku)
4325
Kotarsko satništvo u Borgu saopćava uz svjedodžbu
imovinskog stanja („siromaštva“) da se pogrebni
troškovi za u Vakufskoj bolnici preminulog Albina?
Carotta ne mogu naplatiti; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
4326
Kotarski ured u Mostaru dostavlja (od općine Mostar)
novac za troškove liječenja Alije Kečedžića; pismo:
latinica, jezik: BHS
440
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 18 spisi: 4501 - 5000 19. 7. – 11. 8.
Signatura dokumenta
Sadržaj
4501 - 19. 7.
GP – Opskrbni eskadron: pismo: izvadak iz nečeg
(nejasno-nečitko) u vezi sa Filijal intendanc I pješadijske
vojne divizije; gotica (nečitko), jezik: njemački
4502
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Sadiković, putnik:
Ahmed Sadiković (putuje u Prištinu)
4503
Oglas Vojno opskrbnog magacina u Mostaru da se 3.
8. održava pismena rasprava o ponudi za utvrđivanje
podjele zobi i pšenice na vojne jedinice; pismo: gotica,
jezik: njemački
4505
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi s potrebama
za ukonačavanje vojnih časnika (sobe u kućama Jove
Jankovića-ulica Franje Josipa 15, Jove Mitričevića-ulica
Tekija 6 i Ivana Zamanje-ulica Tekija 2); pismo: latinica,
jezik: BHS
441
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4507 + 4508
Građevinski poduzetnik (radova na gradnji mostova)
Mehaga Pekuša moli za isplatu druge trećine u iznosu
od 130 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
4509 - 20. 7.
Molba Johanna Pfneisela (ulica Franje Josipa 57) za
dozvolu probijanja vrata kroz duvar u kuću broj 55;
pismo: latinica, jezik: BHS
4510
Molba Johanna Pfneisla za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 55; pismo: latinica, jezik:
BHS
4511
Moli se Kotarski ured u Sarajevu da udovolji molbi (dopis
pod brojem 3405) i naplati od Adolfa Schlesingera 75
forinti dugujuće točarine; pismo: latinica, jezik: BHS
4512
GP – Zemaljska vlada za BiH: dopis u vezi sa molbom
Steve Tomovića (Čejdžik ulica 13); pismo: gotica, jezik:
njemački
4513
Shema novog političkog uređenja BiH; pismo: latinica,
jezik: njemački
4515
Okružna oblast moli da se od Blaška Tasovca preuzme
1 forinta za pečat licenciranja prodaje duhana; pismo:
latinica, jezik: BHS
4516
Kotarski ured u Sarajevu ustupa dopis kotarske oblasti u
Berbiru (Gradiški) u vezi naplate poreza od Huseinage
Tiga u iznosu od 9 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
4517
Dopis izvjestitelja Prvog odjela GP-a, u vezi sa
zaključcima Zastupstva (dopis pod brojem 3615) o
gradskom proračunu i doznakama za milostinje i ubošku
zakladu. Obustaviti kod Gradske blagajne isplate, te ih
doznačiti kod Gradske uboške zaklade; pismo: latinica,
jezik: BHS
442
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4518 - 21. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Katan, putnik: Avram
Katan (putuje u Goražde)
4519
Vojna Intendanca u Sarajevu – Vojna kasa (blagajna)
/ Zemaljska vlada za BiH – GP-u: od strane vojske
oduzeto (okupirano) zemljište: Hadži Huejin Šabanović,
Mustafa ef. Svrzo, Jakob Baro?, Javer Juda Vita Levi,
Said hanuma Sočić, Fatima Uzunić, Mehaga Imsirić i
Mehaga Čomara?; da se isti od strane GP-a obavijeste i
da im se isplate naknade; pismo: gotica, jezik: njemački
4520
Gradski cestarski mjernik Huršid Terzinski izvješćuje
da je pokrivanje kuća numeriranim tablicama završio i
moli za isplatu nagrade; pismo: latinica, jezik: BHS
4521
Kotarski ured u Brčkom moli da se od strane činovnika
kreditne banke Mije Sijakovića naplati porez; pismo:
latinica, jezik: BHS
4522
Izvješće živinarskog pomoćnika Ali Rize Kreševljakovića
da je izdao marvenu zdravstvenu putnu ispravu Risti
Besaroviću za 16 komada stoke; pismo: latinica, jezik:
BHS
4523
Odluka Vladinog povjereništva da zakaže ročište i
pozove dva gradska zakupnika u Latinluku u svrhu
uvođenja gradske općine u posjed kupljenih nekretnina;
pismo: latinica, jezik: BHS
4524
Muhamed-aga Muhidović moli za dozvolu da izmijeni
jedan zid u magazi i također dio krova iznova da pokrije
(ulica Alifakovac 2); pismo: latinica, jezik: BHS
4525
Sava Perović moli građevinsku dozvolu da popravi svoju
kuću (ulica Terezija 69); pismo: latinica, jezik: BHS
443
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4526
Osobno jamstvo; jemac: Hašim Udić, putnik: Hafiz
Okerić (putuje u Prijedor)
4527
Osobno jamstvo; jemac: Petar D?, putnik: Mario Simić
(putuje u Mokro)
4528
Zemaljska vlada za BiH – Vojnoj intendanci u Sarajevu i
GP-u: naredba u vezi sa dostavom hrane i pića za vojsku
?; pismo: gotica, jezik: njemački
4529
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: obavijest o tome gdje
se pojavila marvinska pošast (zaraza) u BiH (u kojim
okruzima i mjestima); pismo: gotica, jezik: njemački
4530 - 22. 7.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Moises Avram
(putuje u Trst i Beč)
4531
Osobno jamstvo; jemac: Savo Mitrović, putnik: Mićo
Nikolić (putuje u Pljevlje)
4532
Benjamin Kabiljo (Kabiglio) moli građevinsku dozvolu
da sagradi novu magazu (ulica Kundurdžiluk 30) po
nacrtu; pismo: latinica, jezik: BHS
4533
Zemaljska vlada traži da komisija pregleda jednu kuću
kao zamjenu za kuću Levya u ulici Ćemaluša 26; pismo:
gotica, jezik: njemački
4534
Molba knjigovesca Josefa Kriškovića (ulica Terezije
59) upućena Glavnoj komandi; Glavna komanda –
Rezervna kotarska komanda pješadijske regimente
Grof Jelačić br. 79 Otočac; molba za dozvolu obavljanja
svoje djelatnosti (službe) u Sarajevu; pismo: gotica,
jezik: njemački
4535
Osobno jamstvo; jemac: Risto Radović, putnik: Kosta
Milinković (putuje u Pljevlje)
444
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4536
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bećarović, putnik:
Salih Sušić (putuje u Bihać)
4537
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jakova Altarasa
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 11
4538
Platz Commando – GP-u: da se han Halačević i han
Čengić predaju (vrate) svojim vlasnicima; pismo: gotica,
jezik: njemački
4539
Nalog Zemaljske vlade za BiH za premještanje
Vilajetskog arhiva na novu lokaciju; pismo: latinica,
jezik: BHS
4540
Okružni sud određuje novo ročište u predmetu Halifac
Ali ef. i Derviš Šehović protiv gradske općine radi
povratka uplaćene potrošarine; pismo: latinica, jezik:
BHS
4542
Rumski porezni ured podnosi izvješće o uhvatnini
Martina Rakoša u iznosu od 4 forinte; pismo: latinica,
jezik: BHS
4543
Porezni ured u Požegi dostavlja iskaz biljegovne
uhvatnine Martina Rakoša; pismo: latinica, jezik: BHS
4545
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Paračević, putnik:
Ibrahim Saračević (putuje u Rogaticu)
4546
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Mačković, putnik:
Suljo Mačković (putuje u Prijedor)
4547
Gradsko otpravništvo dostavlja jedan primjerak oglasa
Vojno-opskrbnog magacina: nešto o nekom certifikatu
za građevinske poduzetnike i stolare (nečitko); pismo:
gotica, jezik: njemački
445
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4548
Predstavka radi oprosta poreza za godinu 1879. godinu
za neke javne zgrade u Sarajevu; pismo: latinica, jezik:
BHS
4550
Kupoprodajni ugovori sklopljeni sa Ristom Petrovićem
Mlinarevićem i dr. kao i sa Perom Jadrićem; pismo:
latinica, jezik: BHS
4551
Ahmedaga Rustenagić moli dozvolu za podizanje svog
porušenog zida u svojoj kući u ulici Filipovića trg 8;
pismo: latinica, jezik: BHS
4552 - 23. 7.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime Maunage
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Nova 2
4553
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4352; saopćava se da je Mehmed (a ne
Mujaga) Abadžić kažnjen / osuđen pritvorom od 8
dana; pismo: latinica, jezik: BHS
4554
Ravnateljstvo redarstva saopćava da ne može udovoljiti
dopisu pod brojem 4240 (kažnjavanje Hodže Behrovića,
što je bez dozvole gradio svoju kuću) dok se ovom
Ravnateljstvu ne udovolji rješavanje jednog njihovog
dopisa od 15. 7. (6029); pismo: latinica, jezik: BHS
4555
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćava se da se protiv
Mustafe Gališića ne može pokrenuti kazneni postupak
jer se isti ne bavi kafanarskim obrtom (kako se navodi u
dopisu pod brojem 4386); pismo: latinica, jezik: BHS
4556
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakobu Polaku
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Franje Josipa 51
446
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4557 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se dozvoli Muhamedu
Osmanbegoviću da svoj kafanarski obrt preseli iz ulice
D. Hiseta 2 na adresu iste ulice ali na broju 66; pismo:
gotica, jezik: njemački
4557
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Muhamedu
Osmanbegoviću? za bavljenje krčmarskim obrtom u
ulici D. Hiseta 66
4558
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Anni Fischer za
bavljenje poslovima primalje (babice)
4559
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji Magliću
za bavljenje kućevarskim obrtom u Sarajevu
4560
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da se dozvoli Stevi
Petroviću (a u vezi sa dopisom pod brojem 4246) da
svoj krčmarski obrt preseli iz Ćemaluše 135 u ulicu
Sagrdžije 25; pismo: gotica, jezik: njemački
4561
Ravnateljstvo redarstva ustupa prijavu Müllera
Brefslonera u kojoj isti moli da svoju limarsku radnju
premjesti sa broja 73 na broj 87 u ulici Franje Josipa;
pismo: latinica, jezik: BHS
4562
Molba Martina Rakoša da mu se dodijeli druga služba
(umjesto Konakarskog ureda) kao npr. odpravništvo ili
Gradski porezni ured; pismo: latinica, jezik: BHS
4563
Dostavnica o odluci Mići Đuriću (Gjuriću); pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4564
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s Ahmed-agom
(ili Mehmed-aga ?) Marićem iz ulice Filipovića trg 8;
pismo: gotica, jezik: njemački
447
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4565
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s kućom Davida
Erkinarisa ? u ulici Ćemaluša 41; pismo: gotica, jezik:
njemački
4566
GP – Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje
poslove): dostavnica o izvješću u vezi s Omer-begom
Ćemerlićem; pismo: latinica, jezik: BHS
4568
GP – Platz Commando: dopis u vezi s preseljenjem
Ivkova Rittermeistera u kuću Muhameda Harbe u ulici
Careva 1; pismo: gotica, jezik: njemački
4569 - 24. 7.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Jovan Janjetović
(putuje u Čajniče)
4570
Dopis u vezi sa spisima pod brojem 3035, 3486 i 4152;
GP – Zemaljska vlada za BiH: pošto Mjesna komanda
već 2 mjeseca nije odgovorila na ove dopise GP-a, traži
se od Vlade pomoć u vezi sa smještajem vojnika; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4571
Linijska pješadijska regimenta Knebel br. 76 – GP-u:
oglas o otklanjanju smeća kod baraka; pismo: gotica,
jezik: njemački
4572
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 21. 7; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4573
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4261; daje se na znanje da je magaza
Salamona Danona srušena od strane Straže sigurnosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
4574
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Julija Balvana u
kojoj moli za dozvolu da premjesti svoju kafanu iz ulice
Nova u Carevu ulicu; pismo: latinica, jezik: BHS
448
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4575
Kotarski ured u Kladnju dostavlja oglas u vezi popisivanja
desetine radi proglašenja; pismo: latinica, jezik: BHS
4576
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Kraljević, putnik: Mula
Ahmed Karavdić (putuje u Vlasenicu)
4577
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Petra Golubovića
u kojoj moli za dozvolu premještanja krčme iz ulice
Gornji Tabaci u ulicu Donji Tabaci; pismo: latinica,
jezik: BHS
4578
Gradski vijećnik Salomon I. Salom moli da mu se isplati
paušal (u ime nekih troškova); pismo: latinica, jezik:
BHS
4579
Hadži Sulejman Brkić (Hadži Čauš) moli da mu se
izda svjedodžba o imovinskom stanju (svjedodžba
“siromaštva”) da priloži uz molbu Zemaljskoj vladi za
podjeljenje novčane potpore; pismo: latinica, jezik:
BHS
4580
Okružni sud – GP-u: molba da se dostave pozivnice
Josipu Finzu i Hilmi Muhibiću (ne piše o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
4581
Molba Carinske i finansijske straže da se za putovanje u
Tuzlu, njihovom službeniku Andriji Zlataru pripreme
tegleći i jahaći konji od strane GP-a na adresu Bistrik
67; pismo: latinica, jezik: BHS
4582
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Vasić, putnik: Vaso
Vasić (putuje u Beograd)
4583
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Grdjo ?,
putnik: Hadži Mehmed Ramić (putuje u Meku i
Medinu)
449
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4584
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Nuhić, putnik:
Hadži Ibrahim Nuhić
4585
Osobno jamstvo; jemac: Avdo Nuhić, putnik: Hadži
Mulaga Nuhić (putuje u Meku i Medinu)
4586
Osobno jamstvo; jemac: Tošo Nikolić, putnik: Ludvig
Vietto (putuje u Breki ?)
4587
Osobno jamstvo; jemac: Numan Salih po Vladislavu ?,
putnik: Mustafa Kovačević (putuje u Prijedor)
4589
Staklarska tvrtka “Sagor” koju zastupa poslovođa Kopšivi
podnosi certifikat o izdatih 600 forinti dobavljaču
kućnih tablica M. Winkleru; doznaka o podignutom
novcu iz Gradske blagajne u iznosu od 600 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
4590
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Mlinarević, putnik: Pero
N. Besarović (putuje u Prijedor)
4591
Osman ef. Džaferović iz Mimar Sinan mahale 29 moli
za dozvolu nove gradnje 4 sobe u avliji prema bašči;
pismo: latinica, jezik: BHS
4592
Opskrbno skladište moli da se proglasi dražba za
nabavku govedine, svinjske masti i loja za vojsku u
Sarajevskom okrugu; pismo: latinica, jezik: BHS
4593
Osobno jamstvo; jemac: Risto G. Besarović, putnik:
Risto Damjanović (putuje u Višegrad)
4594
Telegram: Kotarski ured Konjic – GP-u: da se
brzojavom naznače izdani brojevi marvinskih putnica
Arifu Kapetanoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
450
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4595
Okružni porezni ured ustupa žalbu Rozalije Ulrich u
vezi s odmjerenjem poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
4596 - 25. 7.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Ždralo za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Kujundžiluk 19
4597
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je Mihailo Jovanović prestao s bavljenjem krčmarskim
obrtom, te je stoga izbrisan iz liste popisa obrtnika;
pismo: latinica, jezik: BHS
4598
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je Samuel Gutman prestao sa bavljenjem krčmarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 7, te je stoga izbrisan s
registra popisa obrtnika; pismo: latinica, jezik: BHS
4599
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Anni Sjekirini
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 23
4600
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Antunu B. za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Donji Hiseti 54
4601
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Lemez ?
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Sagrdžije 20
4602
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Stojanu
Stanišiću za bavljenje krčmarskim obrtom (uz držanje
“bludnica”) u ulici D. Hiseti 1
4603
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi Miloševiću
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Careva 1
4604
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đorđu
(Gjordju) Điki (Gjiki) za bavljenje krčmarskim obrtom
u ulici Zildžiluk 55
451
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4605
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti
Dramanoviću za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 101
4606
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Kapić, putnik:
Mustafa Kosović (putuje u Nevesinje)
4607
Gradski vijećnik Salomon I. Salom izvješćuje da je
vlasnik panorame (Ivan Parapatić) za korištenje gradskog
zemljišta (kod Latinske ćuprije na kojem je panoramu
smjestio) uplatio 7 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
4608
Opskrbno skladište u Sarajevu šalje oglas u vezi s
osiguranjem opskrbnih predmeta za vojsku u tuzlanskom
kotaru (dražba); pismo: latinica, jezik: BHS
4610
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa P?, putnik: Petar
Skenderović (putuje u Trebinje)
4611
Molba Riste Delića Vukovića za dozvolu da izvozi 4400
komada jarećih koža u Srbiju; pismo: latinica, jezik:
BHS
4612
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Ablaković, putnik:
Dolagija Memić (putuje u Meku i Medinu)
4613
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Ablaković, putnik:
Hadži Mehmed Abadžić (putuje u Meku i Medinu)
4614 - 26. 7.
GP – Ravnateljstvo redarstva: pošto Jovan Janković
odbija sam predati ključeve velike i male sobe u kući
u ulici Franje Josipa, moli se ovo Ravnateljstvo da
intervenira i isprazni ove sobe; pismo: latinica, jezik:
BHS
452
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4615
Račun Ahmeda ?, Avde D? i Mustafe Abadžića za
službene nadnice; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
4617
Dokument se nalazi u spisu pod brojem 3019 u godini
1882.
4618
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Prelić, putnik:
Mehmed Smailbašić ? (putuje u Istanbul)
4619
Okružni porezni ured Sarajevo – GP-u: Po nalogu
(naredbi) Zemaljskog finansijskog ravnateljstva traži
se skori prijedlog o svoti poreza na ovce i koze; pismo:
latinica, jezik: BHS
4620
Zemaljska vlada za BiH traži izvješće u vezi s molbom
Jove Mitrovića; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
4621
Kotarski ured Sarajevo – GP-u: traži se da se stavi devet
vučnih konja na raspolaganje za transport u Turove kod
Trnova; pismo: gotica, jezik: njemački
4622
Gradski živinar Schlesinger izvješćuje da se nalazi u
Trnovu, povodom molbe Okružne oblasti radi nadzora
nad marvinskom, i moli za zamjenu pošto se razbolio;
pismo: latinica, jezik: BHS
4623
Ravnateljstvo redarstva šalje svotu u iznosu od 3 forinte
za Gradsku ubošku zakladu; pismo: latinica, jezik: BHS
4624
Opskrbno skladište moli da se proglasi licitacija (dražba)
za nabavku govođeg mesa i svinjske masti za vojnike u
Bihaćkom okrugu; pismo: latinica, jezik: BHS
4625
Poglavarstvo grada Konjica – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4487; dostavlja se novac u iznosu od
14 forinti za poslani otrov (za trovanje pasa) od strane
GP-a; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
453
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4626
Tvrtka “Wm. Knaust” iz Beča (mašine za vatrogasnu
opremu) – GP-u: račun u iznosu od 1000 forinti ;
pismo: gotica, jezik: njemački
4627
Platz Commando – GP-u: molba da se očisti smetlje
ispred kuća Drage Pamučine i Nikole Savića Boškova
u ulici Franje Josipa 2 (Žabljak); poziv za iste u Ured
za ukonačavanje vojnika; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
4628
Molba Blaška Tasovića da se provede uvid na licu mjesta
radi ometanja posjeda od strane braće Konstantinović.
Molba se upućuje na Okružni sud i Ravnateljstvo
redarstva; pismo: latinica, jezik: BHS
4629
Molba Mehmeda Karišikovića (ulica Hiseta 23) za
dozvolu bavljenja fijakerskim obrtom; pismo: latinica,
jezik: BHS
4630
Poglavarstvo grada Osijeka – GP-u: molba da se dostavi
pozivnica domobranu Josipu Flambachu; pismo:
latinica, jezik: BHS
4631
Kata Stjepanović (Širokac 57) moli za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u Pašinom mejdanu 2; pismo:
latinica, jezik: BHS
4632
Kotarski ured Vlasenica moli da se uruči odluka
Ibrahimu Sandaloviću; pismo: latinica, jezik: BHS
4633
Gradsko poglavarstvo Varaždin – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 3238; primjerci uputa o pobiranju
poreza u gradu Varaždinu; pismo: latinica, jezik: BHS
454
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4636
Gradski nadstražar Dmitar Karleuša moli Gradsko
poglavarstvo u Sarajevu da mu od poglavarstva u
Sisku ishodi vađenje putnog lista (u prilogu se nalazi
i potvrdnica izdata od poglavarstva u Sisku); pismo:
latinica, jezik: BHS
4637
Molba Save Perovića da mu se izda svjedodžba o
vladanju (ćudorednosti) u svrhu dobijanja dozvole za
maloprodaju duhana; pismo: latinica, jezik: BHS
4638
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarović, putnik: Risto
Lukić (putuje u Gabelu)
4639
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg ?, putnik: Muharem
Surković (putuje u Nevesinje)
4640
Zapisnik o uvođenju u posjed gradske općine i prava
služnosti vodenim mlinom Mehmedbega Kapetanovića
(koji se uvodi u posjed gradske općine) Zaimbegu
Dženetiću; pismo: latinica, jezik: BHS
4641
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Kabiljo, putnik:
Hajim ? (putuje u Višegrad)
4642
Osobno jamstvo; jemac: Omer Gvozden, putnik:
Muharem Karavdić (putuje u Vlasenicu)
4643
Osobno jamstvo; jemac: I. L. Finc, putnik: Juso Papo
(putuje u Višegrad)
4645
Molba privremenog gradskog konakara Victora Wilta
upućena Zemaljskoj vladi i GP-u za svoje definitivno
(stalno) imenovanje u službu; molba proslijeđena i
Vladinom povjereništvu; pismo: latinica, jezik: BHS
455
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4646 - 27. 7.
Zapisnik GP-a: ovlašteni javni mjernik Janko Filip
moli da mu se (a na donešenu odluku - spis pod brojem
4616) povrati položeni novac u iznosu od 2.200 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
4647
Predstavke Građevinskog odjela za povišenje plate
graditelju Flambachu; pismo: latinica, jezik: BHS
4650
Porezni ured u Prijedoru – GP-u: da se dostave prilozi
na adrese (ne piše o čemu je riječ i na koje adrese);
pismo: latinica, jezik: BHS
4651
Zemaljska finansijska direkcija BiH – GP-u: poziv da
se uruči opomena stolaru Adolfu Redlichu; pismo:
latinica, jezik: BHS
4652
Kotarski ured Sanski Most moli da se naplati od Almase
Pašinice svota u iznosu od 657 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
4653
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Salomona Isaka
Saloma za prenošenje prava vlasništva kuće kupljene od
Hadži Avdije Puhalovića u Bistrik ulici; pismo: latinica,
jezik: BHS
4654
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Simona Atiasa
za prenošenje prava vlasništva kuće, kupljene od Saliha
Gore; pismo: latinica, jezik: BHS
4656
Kotarski ured u Sarajevu daje na dalje uredovanje
molbu Jove R. Jovanovića za prenošenje prava vlasništva
kuće na suprugu Saku, a kupljenu od H. Hašim-bega
Mutevelije; pismo: latinica, jezik: BHS
456
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4657
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Jove R.
Jovanovića za prenošenje prava vlasništva kupljenih
nekretnina od H. Hašim-bega Mutevelije; pismo:
latinica, jezik: BHS
4658
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Osmana
Akirevića za prenošenje prava vlasništva kuće i bašče,
kupljene od Saliha Softića; pismo: latinica, jezik: BHS
4659
Kotarski ured Sarajevo ustupa dopis Kotarske oblasti
u Jajcu za naplatu poreza od Idris-bega Kulenovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4660
Administracija novina “Presse” iz Beča moli da im se
isplati novac u iznosu od 28 forinti; pismo: goticalatinica (nečitko), jezik: njemački-BHS
4661
Zapisnik GP-a : ovlašteni civilni mjernik Antun Lunda ?
pozivom na odluku (spis pod brojem 4616) moli da mu
se uruči položena žaobina ? u iznosu od 2.200 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
4663
Garnisons Transport–Haus – GP-u: dopis u vezi sa
radovima na obnovi i osposobljavanju nekih objekata
za smještaj vojnika (kao npr. Morića han) - nabavka
materijala i pronalazak adekvatnih stanova za oficire;
pismo: gotica, jezik: njemački
4664
GP – Platz Commando: dopis u vezi s naplatom zaostale
transenalne stanarine u iznosu od 16 forinti za kuću u
ulici Ferhadija 12; pismo: gotica, jezik: njemački
4665
Vojno opskrbni magacin Sarajevo šalje oglas u vezi s
magacinom br. 903 u Bihaću; GP – Vojna intendanca
Glavne komande; pismo: gotica, jezik: njemački
457
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4666
Vojno opskrbni magacin – GP-u: da se objavi oglas (ne
stoji o čemu je riječ); pismo: gotica, jezik: njemački
4667
Vojno opskrbni magacin šalje oglas (ne stoji o čemu je
riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
4668
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakovu Altarasu
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 11
4669
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aganu Babiću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 37
4670
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Jovanke Mišović
za podijeljenje novčane potpore; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
4671
Zapisnik napravljen pri GP-u u kojem se sporazumjevaju
Asim ef. Uzunić, Hilmi ef. Muftija i Mustafa Svrzo
o tome da će Mustafa Svrzo ustupiti pravo korištenja
vode u dva bunara što se nalaze u njegovoj kući; pismo:
latinica, jezik: BHS
4673
Blanka Levi (ulica Franje Josipa 49) moli za građevinsku
dozvolu spajanja vrata iz jedne sobe na ulicu, ta da u
njoj načini dućan; pismo: latinica, jezik: BHS
4674 - 28. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarović, putnik: Đorđe
(Gjorgje) Hadži Petrović (putuje u Gabelu)
4675
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed ef. Hasibović, putnik:
Alija Hasibović (putuje u Istanbul)
4676
Molba M. Kuliera i Frane Bakovića za zajam u iznosu od
1.000 forinti za gradnju kuća, pošto su za nepredviđene
troškove potrošili prvu dodijeljenu svotu (pošto je GP
uknjižilo njihove dvije kuće); pismo: latinica, jezik:
BHS
458
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4677
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: dostavnica
o odluci za dozvolu uvoza duhana Steriji Giovaniu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4678
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji
Pogorelcu za bavljenje kućevarskim obrtom
4681
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Popović, putnik: Nikola
Sanouković (putuje u Livno)
4682
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Staniše i Jove
Ninkovića za prenošenje prava vlasništva nekretnina
kupljenih od Saliha Bećira; pismo: latinica, jezik: BHS
4685
Kotarski ured ustupa na uredovanje molbu Saliha
Herva? za pravo vlasništva na kupljenu kuću; pismo:
latinica, jezik: BHS
4686
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Alije Bureka za
prenošenje prava vlasništva na kupljene nekretnine od
Nurije Ablakovića; pismo: latinica, jezik: BHS
4687
Molba Javera i Daniela Baruha za prenošenje prava
vlasništva kupljenih nekretnina od Ahmeda Ičindića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4688
Finansijska straža u Sarajevu moli jednog tovarnog
konja za put u Kladanj; pismo: latinica, jezik: BHS
4689
Molba Mehmeda Indčića za prenošenje prava vlasništva
kupljenih nekretnina od Saliha Ičindića; pismo: latinica,
jezik: BHS
4692
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se dostavi
odluka (na molbu) s prilogom Danielu Baruhu; pismo:
latinica, jezik: BHS
459
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4693
Zemaljska finansijska direkcija (ravnateljstvo) – GP-u:
dostavlja se platni nalog na ime Đure (Gjure) Peleša
s pozivom da se isti dotičnom uruči; pismo: latinica,
jezik: BHS
4694
Zapisnik sastavljen pri GP-u u kojem se trgovcu Risti
Raduloviću dozvoljava 800 komada goveđe kože (koji
se nalaze u magazi Isaka Sumbulovića) izvesti preko
Pljevalja u Tursku / zdravstvena putnica; pismo: latinica,
jezik: BHS
4695
Zapisnik sastavljen pri GP-u u kojem se trgovcu
Dimitriji Jovanoviću dozvoljava 420 komada goveđe
kože (koji se nalaze u Jeftanovića bašti u Ćemaluši)
izvesti preko Pljevalja u Tursku / zdravstvena putnica;
pismo: latinica, jezik: BHS
4697
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seribaša, putnik: Husein
Bešić (putuje u Visoko i Kladanj)
4698 - 29. 7.
Molba Alije Arnautovića (mahala Mufti Sulejmana)
za prenošenje prava vlasništva kupljene kuće u mahali
Mufti Sulejman 9; pismo: latinica, jezik: BHS
4699
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Hadži Trifković, putnik:
Vidak Avakumović (putuje u Višegrad)
4700
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Hadži Trifković, putnik:
Gliša Avakumović (putuje u Višegrad)
4701
Osobno jamstvo; jemac: Rajković ?, putnik: Persida
Rajković (putuje u Tursku)
4702
Molba Joze Milardovića iz mahale Sulejman Mufti ze
prenošenje prava vlasništva kuće kupljene od Saliha
Herve; pismo: latinica, jezik: BHS
460
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4703
Gradski porezni ured dostavlja pregledni popis svih
postojećih vakufa u gradskom okružju; pismo: latinica,
jezik: BHS
4704
Vojno Opskrbno skladište moli da se objavi oglas za
dražbu, tj. potrebnu nabavku opskrbnih predmeta
na godinu dana za vojnike u banjalučkom okrugu
(okružju); pismo: latinica, jezik: BHS
4705
Gradski cestovni mjernik Huršid Terzinski moli za
dopust od 14 dana da može otići na liječenje u Kiseljak;
pismo: latinica, jezik: BHS
4706
Tržni cjenovnik predmeta kojima je odmjerena desetina
za mjesec srpanj-juli; pismo: latinica, jezik: BHS
4708
Franz Molinary moli da mu se iznajme dva konja za
put u Trnovo na adresu Varoš 136 (kuća Jeftanovića);
pismo: gotica, jezik: njemački
4709
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa iznajmljivanjem
jednog stana (za vojno lice); pismo: gotica, jezik:
njemački
4710
Molba Mehmeda Buglinovića (ulica Sarači) za
prenošenje prava vlasništva kupljene bašče; pismo:
latinica, jezik: BHS
4712
Osobno jamstvo; jemac: Abdurahim Hadži Abulić,
putnik: Salih Đulbegović (putuje u Jajce)
4713
Molba Husejn-age Penjave za prenošenje prava vlasništva
od Bajraktarevića kupljenih nekretnina; pismo: latinica,
jezik: BHS
461
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4715
Kotarski ured u Vlasenici izvješćuje da se kod Ahmeda
Ibišovića nalaze četiri vola bez poznatog vlasnika, te
moli da se to da u oglas; pismo: latinica, jezik: BHS
4714
Gradsko vijeće u Bečkom Novom mjestu izvješćuje da
nije moglo naplatiti pogrebne troškove za pokojnog
Josipa Huhta ? od njegove rodbine; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
4716
Molba telala Mulage Musakadića za isplatu plate; pismo:
latinica, jezik: BHS
4717
Zapisnik o uspostavljanju cijena peciva u gradu za
period od 1. do 15. kolovoza-augusta; pismo: latinica,
jezik: BHS
4719
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa predmetom tužbe Krste Lazarevića
protiv Salih-bega Alilbašića radi zatvaranja kanala;
odredba kojom se Jovanu Čebeđiji, Mujagi Ćosiću,
Rizvi Alilbašiću, Muhamedu Potogiji i Krsti Lazareviću
nalaže da zajednički iz svojih kuća izgrade jedan kanal,
ili pak, svaki posebno, koji će voditi u ulični kanal;
pismo: latinica, jezik: BHS
4720
Zemaljska vlada nalaže da se Jovo Mihajlović obavijesti
da se njegovoj pritužbi (iskonačenje časnika iz njegove
kuće u ulici Franje Josipa 73) ne može udovoljiti; pismo:
latinica, jezik: BHS
4722
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: Mijo
Malinić (putuje u Split)
462
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4723
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4445 - oglas GP-a
o pismenom natječaju / tenderu (“jeftimbi”) za dodjelu
radova na novoj gradskoj klaonici; usmeni nalog
Vladinog povjerenstva o odobravanju natječaja; pismo:
latinica, jezik: BHS
4724
Molba Ravnateljstvu redarstva da po pitanju prometa
novca po svojim egzekutivnim organima strogo motre
nad tim da se sprovodi naredba Zemaljske vlade od 15.
3. (izdat je tačan pregled prometa svih vrsta novaca) i da
se označena vrsta novca ima bezuvijetno primiti odmah
po ustanovljenoj vrijednosti; pismo: latinica, jezik: BHS
4726
Nalog Gradskoj blagajni u vezi sa kupo-prodajnim
ugovorom od 29. 7. sklopljenim sa Ristom Obučinom;
pismo: latinica, jezik: BHS
4728
Gradski vijećnik Kezić vraća račun u iznosu od 79
forinti - troškovi pokapanja beskućnika (“ubogih”);
pismo: latinica, jezik: BHS
4729 -30. 7.
Dječački internat u Sarajevu – GP-u: u prilogu (kojeg
nema u spisu) se daju zaključne ocjene sljedećih
polaznika internata: Ćurčić, Despić, Emin, Fazlić,
Jovanović, Hrniček, Rajković Nikola, Rajković Drago,
Salom, Tatarović, Toljan, Behaija, Krenneis, Martinović
i Talirević; moli se GP da ove dokumente preda
roditeljima; pismo: gotica, jezik: njemački
4730
Račun gradskog vijećnika Alekse Kezića za izdržavanje
gradskih konja, kola i kočijaša u mjesecu srpnju-julu;
pismo: latinica, jezik: BHS
463
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4731
Molba Ahmeda Imamovića za prenošenje prava
vlasništva kupljenih nekretnina od braće Bulbuli;
pismo: latinica, jezik: BHS
4732
Kotarski ured u Sarajevu ustupa molbu Riste Jokića?
za prenošenje prava vlasništva kupljenih nekretnina od
Muhamed-age Zildžića; pismo: latinica, jezik: BHS
4735
Građevinski odjel predlaže da se Karlu Brozoviću isplati
svota za dobavljenu građu za gradnju ceste?; pismo:
latinica, jezik: BHS
4736
Molba trgovca Omera Užičanina da mu se izda
svjedodžba o vladanju radi dobijanja dozvole za prodaju
duhana u svom dućanu u ulici Nad Kovači 72; pismo:
latinica, jezik: BHS
4737
GP – Ravnateljstvo redarstva: nalog Ravnateljstva
redarstva da od Mehmed-bega Dženetića oduzmu
ključeve sobe u ulici Bistrik 40 i dostaviti ih Konakarskom
uredu (radi ukonačavanja časnika); pismo: latinica,
jezik: BHS
4739
Zapovjedništvo 19. pionirske satnije u Pettanu ? šalje
dvije forinte u korist Hadži Avdagića i moli za potvrdu
primitka; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4740
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) – GP-u:
nalog da se uruči odluka molitelju Martinu Rakošu (ne
stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
4741 -31. 7.
Okružna oblast – GP-u: (nečitko) nešto u vezi sa
slanjem platnog naloga-plaćanja poreza; pismo: gotica,
jezik: njemački
464
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4742
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) na molbu Mehmed ef.
Džiniću; pismo: latinica, jezik: BHS
4743
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) na molbu Đorđu
(Gjorgju) Lazareviću; pismo: latinica, jezik: BHS
4744
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) na molbu Zaimbegu
Dženetiću; pismo: latinica, jezik: BHS
4745
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) na molbu Javer ef.
Baruhu (da se plati zaostali porezni dug); pismo:
latinica, jezik: BHS
4746
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) na molbu Mehagi
Bakalbašiću; pismo: latinica, jezik: BHS
4747
Okružni porezni ured – GP-u: po uredbi Zemaljske
finansijske direkcije otpisuje se porez Aliji Pismis? i
Hasanu Tataru; pismo: gotica, jezik: njemački
4748
Okružni porezni ured u Sarajevu ustupa žalbu vlasnika
gostionice “K gradu Zagrebu”Adolfa Schlesingera u vezi
odmjerene točarine; pismo: latinica, jezik: BHS
4749
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Habahija, putnik:
Jusuf Maljura (putuje u Stolac)
4750
Platni nalog Poreznog ureda u Splitu upućen GP-u i
potom proslijeđen Okružnom poreznom uredu; pismo:
latinica, jezik: talijanski
465
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4751
Okružni porezni ured dostavlja GP-u poreznu opomenu
(poreznog ureda u Livnu) za Zaima Agića (koji se nije
mogao pronaći u Sarajevu); pismo: latinica, jezik: BHS
4753
Okružni porezni ured ustupa molbu Mehmed ef.
Zildžića za povratak preplaćenog poreza; pismo: latinica,
jezik: BHS
4754
Okružni porezni ured ustupa žalbu tvrtke “Schahtića i
Popovića” (na uredbu Zemaljske finansijske direkcije)
na dalje uredovanje radi izvješća; pismo: latinica, jezik:
BHS
4755
Okružni porezni ured ustupa zapisničku žalbu Adolfa
Hempta (zastupnika Britanskog biblijskog društva) na
odmjereni porez; pismo: latinica, jezik: BHS
4756
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa popravkom
kuće Hadži Avdagić Mujage na Filipovića trgu; pismo:
gotica, jezik: njemački
4757
Platz commando – GP-u – Zemaljska vlada za BiH:
dopis u vezi (ne)plaćanja stanarine trojici oficira: David
Eskina (ulica Ćemaluša 41), Emil Kristinus (ulica D.
Hiseta 14 u kući Ilije Todorovića) i Franz Hadrava
(ulica Žabljak 9 u kući Riste Đurića); pismo: gotica,
jezik: njemački
4758
Platz Commando – GP – Zemaljska vlada za BiH:dopis
u vezi sa spisom pod brojem 4564; dopis upućen
Konakarskom uredu u vezi (ne)plaćanja stanarine za
smještaj oficira u kući Ahmed-age Mašića; pismo:
gotica, jezik: njemački
466
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4759
Platz Commando – GP-u: obavijest o održavanju
sastanka o donošenju Vatrogasnog statuta (reda) i pozivu
da na njemu prisustvuje neko iz Gradskog zastupstva;
pismo: gotica, jezik: njemački
4760
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo za period od 28. 7;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4762
Vladino povjereništvo nalaže rješenje jednog naloga od
22. 7. u vezi s ispražnjenjem kuće Ibrahim-age Tokića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4763 - 1. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Avram Papo, putnik: Juso Papo
(putuje u Višegrad)
4764
Porezni odjel izvješćuje da u mjesecu srpnju-julu nije
podijeljena ni jedna dozvola za točenje pića; pismo:
latinica, jezik: BHS
4765
Izvjestitelj I odjela ističe da Ravnateljstvo redarstva nije
ništa saopćilo u vezi s predmetom koji se vodi protiv
pekara Hofbauera (Sulejman ulica) - prijava tržnog
nadzornika radi uvredljivoga ponašanja (“krnjenja
uredovne časti GP-a”); pismo: latinica, jezik: BHS
4767
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurković) moli za
definitivno rješenje (namještenje) njegovog statusa u
službi; pismo: latinica, jezik: BHS
4769
Zapovjedništvo vozno-otpremnog odjela u Budimpešti
vraća potvrdu u kojoj je cijena oke ćumura umjesto 10
bila označena sa 20 novčića; pismo: latinica, jezik: BHS
4771
Kotarski ured u Tuzli izvješćuje da se Abdija i Salih
Jamaković ne mogu ovdje pronaći; pismo: latinica,
jezik: BHS
467
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4773
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: da se nešto uruči
?; pismo: gotica-latinica (nečitko), jezik: njemački-BHS
4774 - 2. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Husein-aga Šabanović, putnik:
Sadulah Šabanović (putuje u Beč)
4775
Zemaljska vlada za BiH-Odjel za unutarnje poslove
nalaže izvješće u vezi sa ukonačavanjem u kuću
Mehmed-bega Dženetića u ulici Bistrik; pismo: latinica,
jezik: BHS
477
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Iđurat?, putnik:
Abdulah Hasanović (putuje u Bihać)
4777
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo, putnik: Mošo Levi
(putuje u Višegrad)
4778
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Macaro ?, putnik:
Aron Kamhea (putuje u Višegrad)
4779
Osobno jamstvo; jemac: Niko? Besarović, putnik:
Stjepan Bandjura (putuje u Stolac)
4780
Osobno jamstvo; jemac: Kamhi Altarac, putnik: Isak
Pinto (putuje u Višegrad)
4781
Osobno jamstvo; jemac: Hajim K?, putnik: Avram Papi
(putuje u Višegrad)
4782
GP – Zemaljska finansijska direkcija: po naredbi
Zemaljske vlade predaje se iskaz o uplati poreza za
mjesec srpanj-juli; pismo: gotica, jezik: njemački
4783
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Glavinić, putnik:
Suljo Glavinić (putuje u Trebinje)
4784
Nalazi se među spisima za godinu 1883. (signatura pod
brojem 17 ?)
468
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4785
IX husarska pukovnija – GP-u: oglas o održavanju
licitacije (dražbe) ; pismo: gotica, jezik: njemački
4786
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s transenalnim
stanom u ulici Ćemaluša 29; pismo: gotica, jezik:
njemački
4787
Zapisnik o sprovedenoj prodaji zapljenjenih boca i
bureta alkoholnih pića kojom se ostvarila svota u iznosu
od 5 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
4788
Molba Ibrahim-age Tokića za prenošenje prava vlasništva
nad magazom, kupljenoj od Mehmed-bega Glodje (u
Jahja mahali); pismo: latinica, jezik: BHS
4790
Račun Dugana ? (fijaker br. 4) za vožnju gradskog
mjernika ka gradskoj klaonici; pismo: latinica, jezik:
BHS
4792
Molba Rašida Čauša za isplatu zaostalog ajluka iz godine
1878. (mjesec srpanj-juli i kolovoz-august); pismo:
latinica, jezik: BHS
4793
GP Zagreb – GP-u: nalog da se naplati zaostala naknada
(kantarija) od Riste Đurića (Gjurića); pismo: latinica,
jezik: BHS
4795
Zemaljska vlada nalaže izvješće u vezi s ukonačenjem
časnika u kuću Jovana Jankovića u ulici Franje Josipa
15; pismo: latinica, jezik: BHS
4797
Zemaljska vlada zahtijeva izvješće o tome da li kuća
Hafiz Huseina Kaukčića u Maloj ulici 7 vrijedi 60
forinti mjesečne najamnine; pismo: latinica, jezik: BHS
469
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4799 - 3. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Alić, putnik: Alija
Alić (putuje u Pljevlja)
4800
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Finci, putnik: Abraham
David Finci (putuje po BiH, Srbiji i Austro-Ugarskoj)
4801
Tržni nadzornik Mirko Đurković izvješćuje o
obavljenom konfisciranju pojedinog peciva (zbog
“manjine od 16 drama na oku”) u nekim sarajevskim
pekarama i prijavama podenesnim Ravnateljstvu
redarstva; konfiscirani hljeb je od strane policije
podjeljen zatvorenicima; pismo: latinica, jezik: BHS
4803
Prijedlog računovodstva da se kapetanu Carlu
Rastendorfu ništa ne doznačuje, već da se po njemu
položeni novac (128 forinti) stavi u kasu, jer je dužan;
pismo: latinica, jezik: BHS
4804
Gradski vijećnici Despić i Aleksa Kezić predlažu račun u
svrhu čišćenja i pranja ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
4805
Molba Barbare Glumac, rođene Bratanić, iz Siska, za
izdavanje putnice (da se ista pošalje poglavarstvu u
Sisku); pismo: latinica, jezik: BHS
4806
GP – Kotarski ured u Tuzli: nalog da se naplati dugujući
porez od Jove Gavrića; pismo: latinica, jezik: BHS
4808
Molba Ivana Wisockia za dozvolu bavljenja bojadžinskim
obrtom; pismo: latinica, jezik: BHS
4809
Platz Commando – GP-u: stavlja se GP-u na
raspolaganje stan u ulici Filipovića trg 10; pismo: gotica,
jezik: njemački
4810
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 3035; pronađen smještaj za vojnika u ulici
470
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Širokac 36 u kući Sužine Hasanovića; pismo: gotica,
jezik: njemački
4811
Račun Vase Kraljevića za rasvjetu varoši; pismo: latinica,
jezik: BHS
4812
Kotarski ured u Sarajevu ustupa na uredovanje molbu
Salomona Ilijasa i Daniela Baruha za prenošenje prava
vlasništva kupljenih nekretnina od kćerki pokojnog
Pepa Kezića; pismo: latinica, jezik: BHS
4813
Kotarski ured u Sarajevu ustupa na uredovanje molbu
Alekse Kreštalice za prenošenje prava vlasništva kupljenih
nekretnina od Tode Kreštalice; pismo: latinica, jezik:
BHS
4814
Okružni porezni ured javlja za nalog Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva po pitanju predmeta izvješća
o molbi Juliusa Pittnera; pismo: latinica, jezik: BHS
4816
Martinsberg na Raabi (Ugarska) – GP-u: šalje se vojni
putni list (“putnica”) za kaplara Georga Hajmasia u ulici
Tubegovića 2, koji se nalazi u Sarajevu; pismo: gotica,
jezik: njemački
4817
Zapovjedništvo etapah ? u Zenici moli da se namire
tovarni troškovi za iz Beča dopremljenih štrcaljki;
pismo: latinica, jezik: BHS
4818
Nalog Gradskoj blagajni da Gradskoj straži sigurnosti
isplati obrok paušala; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
4819
Ravnateljstvo redarstva moli da se pregleda sigurnosti
radi sušionica mesa kod Ignatza Hertzera; pismo:
latinica, jezik: BHS
471
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4820
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Muharema
Kalajdžije za podijeljenje dozvole bavljenja kafanarskim
obrtom u ulici Budakovići 1
4821
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu
Karišikoviću za bavljenje fijakerskim obrtom na jedna kola
4822
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Kati Stiepanović
za bavljenje kafanarskim i krčmarskim obrtom u ulici
Mejdan 2
4823
Ago Hajdarović (Ajdarović) moli građevinsku dozvolu za
gradnju kućice; pismo: latinica, jezik: BHS
4824
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: traži se izvješće
po pitanju dopisa poslatog 30. 1. (iz Direkcije) na ime
Petera Degrauera (u vezi sa njegovom molbom) iz ulice
Ćemaluša 64; pismo: gotica, jezik: njemački
4825
Vladino povjereništvo vraća zaključak GP-a (spis pod
brojem 4645) i predlaže definitivno (stalno) imenovanje
gradskog konakara Vilta Zemaljskoj vladi; pismo: latinica,
jezik: BHS
4826
Molba Josefa Eskinazy-a i braće za prenošenje prava
vlasništva na trećinu kuće kupljene od Salihage Nalića;
pismo: latinica, jezik: BHS
4827
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi
sa molbom Isaka Finzia (ulica Mlini 6); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
4828
Zemaljska vlada za BiH odbija žalbu Josipa Bielickoga na
odluku o plaćanju točarine (dopis u vezi sa spisom pod
brojem 2016); pismo: latinica, jezik: BHS
472
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4829
Vojno-opskrbni magacin traži da se objavi oglas (ne stoji o
čemu je riječ); pismo: latinica-gotica, jezik: njemački-BHS
4830
Molba Mustafe Grdjo za prenošenje prava vlasništva nad
kupljenom kućom (kupljena od Alije Badrljena); pismo:
latinica, jezik: BHS
4831
Platz Commando – GP-u: traži se tranzenalni stan za
ukonačavanje oficira inžinjeriske pukovnije Aleksandra
Severa; ulica Franje Josipa 8-kuća Petra ?; pismo: gotica,
jezik: njemački
4832
Molba Davida Jude Levia za preuzimanje prava vlasništva
nad kupljenim nekretninama od B? Levia; pismo: latinica,
jezik: BHS
4833
Kotarski ured u Puchu (možda kod Salzburga) moli da
se prisili stolarski radnik Josip Wohlschlager da dovede i
svoju obitelj u Sarajevo; pismo: latinica, jezik: BHS
4834
Molba Saliha Diplića za prenošenje prava vlasništva
kupljenih nekretnina od Mehmeda Gabele; pismo:latinica,
jezik: BHS
4837 - 4. 8.
Austrougarski konzulat u Beogradu – GP-u: dopis u vezi
sa rješenjem od 17. 7. (ne stoji o čemu je riječ) i isplatom
sume u iznozu od 189 dinara Petru Besaroviću u Sarajevu;
pismo: gotica, jezik: njemački
4839
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: odnosi se na dopis
Lovačkog bataljona br. 31, a od GP-a se traži konstatiranje
da su vojnici Mile Lukić, Ivan Perković, Johann Krtinić
i Petar Vezmar od mjeseca svibnja-maja do kraja srpnjajula 1879. godine bili prekomandovani u Porezni ured (na
prikupljanju-naplaćivanju poreza); pismo: gotica, jezik:
njemački
473
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4840
Gradski podnačelnik-prvi upravitelj ureda, Đorđe
(Gjorgje) Rajković javlja da je upravljanje novom
autografskom presom povjerio podvodniku Jusi Fincu,
te da mu je odredio mjesečnu platu od 10 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
4841
Zapisnik o polaganju jamčevine u iznosu od 413 forinti
po građevinskom poduzetniku Carlu Brozoviću za
dobavljanje građevinskog materijala (za gradnju ceste);
pismo: latinica, jezik: BHS
4842
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Daniela
Saloma (ulica Kujundžiluk 30) za dozvolu bavljenja
proizvodnjom i prodajom sirćeta u ulici ? brijeg
(nečitko) 2/4; pismo: latinica, jezik: BHS
4843
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Hilariusa
Hegenbergera (rodom iz Austrije, s adresom stanovanja
ulica Bakarevića 60) za dozvolu bavljenja poslastičarskim
obrtom u ulici Bakarevića 63
4844
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi Maunagi
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Nova 2
4845
Ravnateljstvo redarstva moli za očitovanje da se u
kući Jakoba Grossmana u ulici Bakalovića 89 utvrdi
sigurnost (od požara) za držanje pekare; pismo: latinica,
jezik: BHS
4846
Ravnateljstvo redarstva zahtijeva da GP neposredno
od Zemaljske vlade zatraži dozvolu radi “dopitanja”
nagrade oružničkom stražmestru Miličiću; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
474
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4847
Zapisnik o izvršenom pregledanju građevinskih poslova
izvedenih po Mehagi Pekuši na mostovima Drveniji,
Ćumuriji, u ulici Mlini i na Baščaršiji; pismo: latinica,
jezik: BHS
4850 - 5. 8.
Tržni nadzornik Mirko Gjurković izvješćuje da su se svi
inostrani pekari obavezali kod Ravnateljstva redarstva
pokoravati naredbi od 30. 6. (spis pod brojem 4717),
te da počinju pecivo po ustaljenoj cijeni i težini peći;
pismo: latinica, jezik: BHS
4852
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi smještaja majora
Puttnika u ulici Ćemaluša 38 ?; pismo: gotica (nečitko),
jezik: njemački
4853
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s molbom Seid
ef. Merjema (oslobađanje njegove kuće od ukonačavanja
vojnika ?); pismo: gotica (nečitko), jezik: BHS
4854
Glavno zapovjedništvo u Sarajevu (General Commando)
potvrđuje da je Nachnauer uvozio u grad s vojničkim
kolima jedno vino, zob i brašno-koji čini vojni erar;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4855
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đorđa (Gjorgja)
Đika (Gjiko), rodom iz Filipoplja ?, za dozvolu prodaje
“sitnarija” u ulici Zildžiluk 55
4856
Molba Riste Jokića za građevinsku dozvolu popravke
svoje kuće u ulici Tekija 7; pismo: latinica, jezik: BHS
4857
Molba Kotarskog ureda u Konjicu da se uruči odluka
bivšem kajmakanu Ibrahim-begu Bašagiću (ne stoji o
čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
475
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4858
Mjesni sud u Zagrebu moli da se uruči poziv Bogdanu
Bertiću ?; pismo: latinica, jezik: BHS
4859
Vojno opskrbni magacin Sarajevo – GP-u: isplata
za nabavljene krevete; nalog Gradskoj blagajni da se
Vojno-opskrbnom skladištu isplati 219 forinti; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
4860 - 6. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Dimitrije Petrović, putnik:
Petar Petrović (putuje u Čajniče)
4861
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi
sa smještajem vojske u ulici Zildžić u kući broj 5; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
4862
Osobno jamstvo; jemac: Junus Softić, putnik: Derviš
Softić (putuje po Bosni)
4863
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Dervišage
Hašimbegovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom
u lici Mustafe Paše 4
4864
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Šerifage Ramića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Topal
Huhan mahala 60
4865
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Arifa Eska za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Carina 24
4866
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Muharema
Ohmaševića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom
4867
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Zagorice
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Ploče 20
476
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4868
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Leopoldu
Franklu za bavljenje brzotiskarstvom na papiru (u
veličini jedne poštanske dopisne karte) u ulici Careva
14
4869
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Uzeira Ramića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Širokača
5
4870
Molba Alije Salih Sloboda ? se vraća nazad zbog toga što
je nerazumljiva (u pitanju je procjena njegovih kuća u
Žabljak ulici); pismo: latinica, jezik: BHS
4871
Cvija udovica Krajišnika moli za besplatno stanovanje
u ulici Talibegović 43; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
4872
Hamid Trebinjac u ulici Bakalić ? (nečitko) moli za
građevinsku dozvolu da sagradi magazu u kojoj će držati
petrolej; pismo: latinica, jezik: BHS
4873
Osobno jamstvo; jemac: Javer ef., putnik: Rašid Kadić
(putuje u Trst)
4874
Osobno jamstvo; jemac: Javer ef., putnik: Daniel Baruch
(putuje u Trst)
4877
Zapisnik sastavljen pri GP-u o saslušanju Saliha Harbe
i Abdije Arnautovića, a u vezi kupoprodajnog ugovora
kuće u ulici Mufti Sulejmana 9; pismo: latinica, jezik:
BHS
4878
Molba Hadži Ristića Vase za prenos prava vlasništva
kuće, koju je kupio od Avrama Moše Altarca; pismo:
latinica, jezik: BHS
477
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4879
Molba Josifa Eskinazia za prenošenje prava vlasništva
kuće, koju je kupio od Mehage Kestendžića; pismo:
latinica, jezik: BHS
4880
Finansijsko nadzorništvo – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne stoji o čemu je riječ) Salomonu I. Salomu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4881
Finansijsko nadzorništvo – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne stoji o čemu je riječ) Moši Romanu; pismo:
latinica, jezik: BHS
4882
Zapisnik o najamnini iznajmljene sobe u Hisetskoj
karauli - desetar u Hisetskoj carini Alija Pinjo iznosi
račun od 30 forinti za mjesec lipanj-juni, srpanj-juli i
kolovoz-august 1880. godine; pismo: latinica, jezik:
BHS
4883
Ured za odmjerenje (nečitko) u Zagrebu šalje platni
nalog za Josipa Lovrencića ? (nečitko); pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
4884
Povodom zahtjeva Gradskog zastupstva da se GP ?
(nečitko i nejasno); GP – Tržni nadzornik: u vezi sa
voćem (nečitko); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
4885
Platz Commando – GP-u: ne piše o čemu je riječ
4886
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo, putnik: Jakov
Baruch (putuje u Bijeljinu)
4887
Građevinski odjel predlaže da se kanal u gornjem dijelu
ulice Terezija pročisti; pismo: latinica, jezik: BHS
478
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4888
Prijedlog Građevinskog odjela da se gradnja puta u
Koševu (kaldrmisanje ulice Koševo) preuzima putem
“akorda” ? (nečitko); odluka treba da se da na naknadno
odobrenje Vladinom povjereništvu; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
4889
Građevinski odjel GP-a (gradski arhitekt Janko
Grahool ?) – GP-u: poduzetnik za nabavku cestovnog
građevinskog materijala Karlo Brozović moli za
izmjerenje dostavljenog kamena i šodre (po dotičnom
preduzeću). Građevinski odjel podupire ovu molbu;
pismo: latinica, jezik: BHS
4890
Građevinski odjel GP-a (gradski arhitekt Janko Grahool
?) – GP-u: dopis u vezi s popravkom dimnjaka Poreznog
ureda GP-a (traži se dozvola za popravku); pismo:
latinica, jezik: BHS
4892
Građevinski odjel GP-a – GP-u: molba odjela da mu
se potvrdi narudžba pečata (pošto je ovaj Odjel dobio
ovlaštenje i djelokrug od Građevinskog odjela Zemaljske
vlade) i naloži isplata u iznosu od 10 forinti i to od onih
400 forinti predviđenih za nabavku potrebnih stvari;
pismo: latinica, jezik: BHS
4895
Sinovi M. Besarovića mole građevinsku dozvolu da
pokriju svoju magazu u ulici Kundurdžiluk 53; pismo:
latinica, jezik: BHS
4896
Molba Muhameda Buglinovića? da uknjiži prava
vlasništva na nekretninama koje je kupio od Alije
Bureka; pismo: latinica, jezik: BHS
4897
Tržni nadzornik prijavljuje da ga je žena pekara
Hofhauera spriječila u vršenju njegovih obaveza; pismo:
latinica, jezik: BHS
479
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4898 - 7. 8.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sime Vukovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Careva
35
4899
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ilije Damjanovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Hrvatin
19
4900
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nauma
Dimitrovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Terezija 60
4901
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miće ? za dozvolu
bavljenja pekarskim obrtom u ulici Nad Kovači 1
4902
Ravnateljstvo redarstva šalje upit o tome da li ima
zapreka da Vaso Đorđević (Gjorgjević) svoj krčmarski
obrt premjesti iz ulice Vrbanja 53 u ulicu G. Hiseta 8;
pismo: latinica, jezik: BHS
4903
Općinski ured u Bribiru (Bosanska Gradiška) izvješćuje
o raspisivanju natječaja za popunjavanje mjesta
općinskog povjerenika redarstva i općinskog pisara;
pismo: latinica, jezik: BHS
4904
Molba Riste Jokića za uknjiženje prava vlasništva nad
kućom koju je kupio od Muhamed-age Zildžića; pismo:
latinica, jezik: BHS
4905
Vojno opskrbni magacin – GP-u: daju se na objavu dva
oglasa Vojno opskrbnog magacina u Bihaću u vezi sa
natječajem nabavke raznih prehrambenih potrepština za
vojsku u tom okrugu; pismo: gotica, jezik: njemački
480
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4906
Dječiji internat u Sarajevu – GP-u: pozivom na
uredbu Glavne komande isključuje se iz internata zbog
nedovoljnog vladanja i učenja Behaija Berberović; moli
se GP da izda potrebne papire-dopusni list i preuzme od
učenika uniformu i veš; pismo: gotica, jezik: njemački
4907
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1501; izvješćuje se da je Baščaršijska džamija
ispražnjena i da se ključevi preko Konakarskog ureda
GP-a daju na raspolaganje vlasniku džamije; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4908
Živinarski asistent Ali Riza Kreševljaković podnosi
račun uplaćenih taksi od klaonice u gotovini za mjesec
srpanj-juli u iznosu od 514 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
4912 - 8. 8.
Molba Steve Mlinarevića iz ulice Ćumurija 5 za dozvolu
izvoženja kože u Srbiju; pismo: latinica, jezik: BHS
4913
Gradsko računovodstvo moli da se svota od 350 forinti
primi u gradsku blagajnu a ujedno i u izdatak sprovede;
pismo: latinica, jezik: BHS
4917
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Dragića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Potok 12
4918
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana Kneževića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Terezija
19
4919
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Lazara
Miljanovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici D. Hiseta 11
481
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4920
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Filipa Markovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Trg
Mustafa Paše 10
4921
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đorđa (Gjorgja)
Macanovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Franje Josipa 6
4922
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana Piruša za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Potok 1
4923
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Kalakana za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 2
4924
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Karla Seultely,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja poslastičarskim
obrtom u ulici Franje Josipa 82
4925
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Despota
Despotovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Abdesthana 30
4926
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Marka Sarića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Bistrik 73
4927
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Joksimovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici D. Hiseta
36
4928
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Salihage
Halačevića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Nova 3
482
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4929
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Rame Mustafe
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Sarač
Ismaila 7
4930
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe
Kalakana ? za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Banjski brijeg 4
4931
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Đorđa (Gjrogja)
Vukića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici
D. Hiseta 5
4932
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Nurije Lukodžića
? za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Megara
4933
Ravnateljstvo redarstva šalje upit o tome da li ima
ikakvih zapreka da Vuk Račeta svoju trgovinu preseli
iz Franje Josipa 78 u istu ulicu kućni broj 2; pismo:
latinica, jezik: BHS
4934
Okružna oblast u Sarajevu moli da se tržni cjenovnik
izda polovinom mjeseca kolovoza-augusta; pismo:
latinica, jezik: BHS
4937 - 9. 8.
Josip Israel moli građevinsku dozvolu da smije nadozidati
svoje zidane kuhinje u dvorištu i jednu sobu pečenom
ciglom u ulici Ferhadija 63; pismo: latinica, jezik: BHS
4940
Uprava Vakufske bolnice traži da se isplate “bolnoopskrbni” troškovi za Ivana Kneza (dostavlja ostavinsku
imovinu pokojnog Ivana Kneza); pismo: latinica, jezik:
BHS
4941
Platz Commando – GP-u: traži se smještaj (tranzenalni
stan) za regimentskog liječnika Urbaneka; pismo: gotica,
jezik: njemački
483
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4942
Platz Commando – GP-u: traži se stan za vojnog
intendanta Franza Mitergera; pismo: gotica, jezik:
njemački
4943
Plat commando – GP-u: stavlja se GP-u stan na
raspolaganje u ulici D. Hiseta 25; pismo: gotica, jezik:
njemački
4944
Osobno jamstvo; jemac: Bajram Fočić, putnik: Mehmed
Fočić (putuje u Meku i Medinu)
4945
Molba Delića i Vukovića za dozvolu izvoženja 210 bala
vune preko Metkovića u Trst; pismo: latinica, jezik:
BHS
4946
Dopis Kotarske oblasti u Sarajevu u vezi sa formiranjem
komisije za gradnju “živoderske” kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
4947
Molba Davida Eskinazia za povratak kupoprodajnog
ugovora sklopljenog sa Salihom Nalićem; dopis u vezi
sa spisom pod brojem 4826; pismo: latinica, jezik: BHS
4948
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi
sa propisanim porezom ovčarine i kozarine koji su
predloženi putem Okružne oblasti a obrađeni od
računskog odsjeka sa 483 forinte; pismo: latinica, jezik:
BHS
4949
Molba Alekse Kreštalice za prenošenje prava vlasništva
nekretnina koje je kupio od Todora Kreštalice; pismo:
latinica, jezik: BHS
4950
Na usmenu molbu Petra Petrovića, Koste Kašikovića,
Jove Đurića (Gjurića), Steve Tomanića, Ibrahima
Abadžića i na usmeni nalog podnačelnika Rajkovića
dozvoljava se spomenutim moliteljima privremeno
484
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
prekriti magaze dok ne nabave građu za gradnju novih
dućana; pismo: latinica, jezik: BHS
4951
Gradski nadstražar Karleuša izvješćuje da se gradski
stražar Mićo Despotović povukao sa stražarske službe,
te se stoga GP moli da popuni njegovo mjesto; pismo:
latinica, jezik: BHS
4952
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 4.8; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4953
Finansijski nadzornik za Sarajevo moli da se uruči
odluka na molbu “Schachtlitz & Popović” (ne stoji o
čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
4954
Općinski ured u Jasenovcu moli da se naplati od Đure
(Gjure) Boljarenića 5 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
4955
GP u Travniku moli da se proglasi natječaj za
popunjavanje mjesta gradskog blagajnika, redarstvenog
povjerenika i dnevničara; pismo: latinica, jezik: BHS
4956
GP Bosanski Novi – GP-u: opis izgleda Ibrahima
Mutavdžića koji je prije 13 godina otišao iz Bosanskog
Novog u Sarajevo i ostavio ženu i troje djece nezbrinute;
moli se GP da pronađe Ibrahima i da ga pošalju u
Bosanski Novi; dostavnica i poziv za muktara mahale
Golobrdica; pismo: latinica, jezik: BHS
4957
GP Donja Tuzla – GP-u: molba da se dostavi odluka
(ne stoji o čemu je riječ) Ali Ajni ef. Berberoviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
485
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4959
Zemaljska žandarmerijska komanda BiH-prvo krilo
Sarajevo – GP-u: za prenos materijala i opreme u Rudo
traži se da se obezbjedi zaprega (konj) za Žandarmerijsku
komandu za 10.8.; pismo: gotica, jezik: njemački
4960
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: moli se GP da dostavi odluku (ne stoji o
čemu je riječ) na molbu cestovnom mjerniku Hrušidu
Terezinskom; pismo: latinica, jezik: BHS
4961
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: molba Hadži Hašimbega Mutevelije, da se
njegova kuća u ulici Jahjapaša mahala 3 oslobodi
ukonačavanja vojnika, smatra se neosnovanom i odbija
se; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4962
GP – Zemaljska vlada za BiH: molba da se GP-u uputi
iskaz o dobavljanju nove robe i magazi Riste Gjurića
(dugujuća kantarijska zakupnina); pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
4963 - 10. 8.
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Jakov Baro
(putuje u Beč)
4964
Molba Blagoja Samoukovića iz ulice Varoš 2 za
uknjiženje prava vlasništva nekretnina koje je kupio od
Ahmedbega Turhanije i njegovog sina Emina; pismo:
latinica, jezik: BHS
4965
Urudžbeni zapisnik (podneseni iskaz) za gradskog
tajnika i izvjestitelja političkog odjela Tomu Kreneissu
i gradskom porezniku i izvjestitelju poreznog odjela
Vejsilu Svrzi o nerješenim podnescima (predmetima) V
i VI odjela GP-a (od 1. siječnja-januara do 20. srpnjajuli); pismo: latinica, jezik: BHS
486
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4966
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Jovo Jeftić (putuje u
Srebrenicu)
4967
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 2321; i dalje
se ne može podijeliti dozvola za gradnju Peri Popoviću
(u ulici Čajdžik 8); pismo: latinica, jezik: BHS
4968 Nalazi se među spisima iz godine 1881.
4969
GP – Zemaljska vlada za BiH: predmet u vezi sa spisom
pod brojem 3222; žalba Karla (Dragutina) Poperaka,
zastupnika tvrtke Sigmunda Polačeka protiv odluke
GP-a radi prekršavanja potrošarinske ustanove, gdje
je S. Polaček osuđen na globu u iznosu od 40 forinti;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4970
Zemaljska vlada za BiH potvrđuje odluku GP-a u kojoj
je Sigmund Polaček osuđen na novčanu globu; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4971
Okružna oblast saopćava iskaz dozvola za krčme i kafane
da bi se iskazao uplaćeni porez; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
4972
Zapisnik o pregledanju 210 bala vune Todora Delića i
Riste Vukovića; pismo: latinica, jezik: BHS
4973
Kotarski ured Brčko – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4521; račun uplate Mije Sijakovića; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
4974
Moniturs Filial Depo – GP-u: pismo: gotica (nečitko),
jezik: njemački
487
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4975
Kotarski ured u Žepču – GP-u: iskaz o poreznim
dugovanjima (nije među spisima) i nalog da se te svote
naplate od osoba koje ih duguju (Derviš Alikadić,
Hasanaga Čatić); pismo: latinica, jezik: BHS
4976
Carinsko-porezni ured Zvornik – GP-u: dopis u vezi
s iskazom o porezu na primanja tvrtke “Naschauer et
Comp.”; pismo: gotica, jezik: njemački
4977
Oglas Opskrbnog magacina u Sarajevu (a u vezi
sa Opskrbnim magacinom u bihaćkom okrugu) o
održavanju dražbe; pismo: gotica, jezik: njemački
4978
Zapisnik sjednice Gradskog zastupstva u vezi s
popravljanjem ? (nečitko); dostavnica o doznaci
podignute svote iz Gradske blagajne u iznosu od 160
forinti za Ragiba ef. Čurčića; pismo: latinica (nečitko),
jezik: BHS
4979
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra H.
Kovačevića za dozvolu držanja trgovačke radnje u ulici
Ferhadija 20
4980 - 11. 8.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Hilariusu
Heggenbergeru za bavljenje poslastičarskim obrtom u
ulici Bakarevića 63
4981
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Danielu A.
Salomu za bavljenje proizvodnjom sirćeta u ulici Banjski
brijeg 3/4
4982
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johannu
Visocky za bavljanje bojadisarskim obrtom u ulici
Hadži Sulejman 9
488
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4983
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Muharemu
Kalajdžiji za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Budakovići 1
4984
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Cvijanovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Maguda
15
4985
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Krečo za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Nebredilo
Hadži Ali 5
4986
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Eduarda
Römera za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici Filipović trg 15
4987
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana
Kantoševića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Kračule 22
4988
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bože Raševića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Bakarevića
69
4989
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Marka
Zelenovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Koševo 7
4990
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana Bakrina ?
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Careva 5
4991
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Abdije Abadžića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Čobanija
94
489
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4992
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Pindže
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Sumbul
(česma?) 13
4993
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Bikalja za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Toplik 1
4994
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mustafe Čika za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Logavina
14
4995
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Sulejmana
Ovčevića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Nova 8
4996
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miće Lazarevića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Potok 22
4997
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Danila Dakića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Potok
18
4998
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mite Sašića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Kračule 10
4999
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovana Simičija
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Žabljak
4
5000
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jovan Zelenovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Kovači
56
490
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1
Kutija br. 19
Signatura dokumenta
spisi: 5001 - 5500
11. 8. – 31. 8.
Sadržaj
5001 - 11. 8.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Jovanovića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici
Bravadžiluk 12
5002
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Petra Kaplandžije
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Nad
Kovačima 50
5003
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Miloša
Zelenovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Potok 24
5004
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alije Gudića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Budakovići
45
491
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5005
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Peršića za
dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Alifakovac 8
5006 Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Abdage Hadžišabanovića sigurna od izbijanja
požara i da li se u njoj može držati petrolej; pismo:
latinica, jezik: BHS
5007
Građevinski odjel GP-a podnosi četiri ponude za gradnju
spremišta za vatrogasne sprave; prijedlozi su urađeni
od poduzetnika: Lechner & Wallack, Perkuša & Mijo
Vrhovec, Vuk Jochem i Josip Da Riva; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5008
Sarajevski prota (“grčko-istočni”) Stefan Baković dostavlja
kršteni list za Kostu Jovanovića recte Vlačića; pismo:
latinica, jezik: BHS
5009 Nalazi se među spisima iz 1882. godine pod signaturom
3019
5010
Učiteljica ženske škole Olga Hörmann predaje račun za
plaće poslužitelja za mjesec srpanj-juli; pismo: latinica,
jezik: BHS
5011
Učiteljica ženske škole Olga Hörmann predaje račun za
nabavljene nagrade; pismo: latinica, jezik: BHS
5012
Garnizonska transportna kuća traži čišćenje stražarskih
postaja; pismo: gotica, jezik: njemački
5013
Okružni sud – GP-u: “dovedbena” zapovijed na tamničara
Marksa (spominje se i ime Ostojić Ante ali ne i kontekst,
kao i o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
492
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5014
Vojno-opskrbni magacin – GP-u: oglas o pismenoj
ponudbenoj raspravi radi osiguranja pozakupnoga
dobavljanja kruha, etapnih predmeta, povrća, ocata i
pića i dr. za nekoliko opskrbnih kotara (s uvijetima i
obrascem ponude); pismo: latinica-ćirilica-gotica, jezik:
BHS-njemački
5015
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Amalia Roznera,
rodom iz Zagreba, za dozvolu bavljenja sitničarskog
obrta mješovite robe u ulici Franje Josipa 63
5017
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 4241
(molba Hadži Saliha i Aliage Puhalovića za oslobađanje
njihove kuće na Bistriku od ukonačavanja vojnika);
pošto molitelji imaju još neke kuće na raspolaganju,
ova molba se odbija, a kuća na Bistriku će se na jesen
osloboditi; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5018
Zemaljska vlada potvđuje odluku GP-a kojom se
osuđuje Ilijas Kabiljo na naknadu uvoznine-globa u
iznosu od 10 forinti
5019
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 4243; odbija
se molba Miće Đurića za oslobađanje njegove kuće
od ukonačenja vojnika; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
5020
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa molbom
Aliage Kapetanovića za oslobađanje njegove kuće u ulici
Talirevića 7 od ukonačavanja vojnika ?; pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
493
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5021
Voditelj rokovnika izvješćuje da konjičko satništvo u
sarajevskom kotaru još nije isplatilo naknadu Marku
Matijeviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5022
Zapisnik sastavljen pri GP-u o kupoprodajnom ugovoru
između Alije Badrljana ? i Mustafe Grđe (prodaja kuće
u mahali Đerđeni H. Hasan 2); pismo: latinica, jezik:
BHS
5024
Vladino Povjereništvo – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4727 ?; odnosi se na Vejsil Hari džamiju
(magacinske prostorije); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5025 - 12. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Omer Hamamdžić, putnik:
Salih B ? (putuje u Brčko)
5026
Gligorije Jeftanović moli da mu se ustanovi stanarina
za kuću u ulici Franje Josipa 38 koja se koristi za
ukonačavanje vojnika (dvije godine); pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5027
Molba gradskog pisara Martina Rakoša za novčanu
potporu; pismo: latinica, jezik: BHS
5028
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Buzadžija, putnik:
Mustafa Mulić (putuje u Brčko)
5029
GP (Gradski konakarski ured) – Ravnateljstvo
redarstva: moli se Ravnateljstvo redarstva da od Petra
Pešuta ? kućevlasnika stana u ulici Franje Josipa 8 uzme
ključeve tog stana, jer ih je on bez prijave uzeo od ovog
konakarskog ureda i nezakonito iznajmio stan; pismo:
latinica, jezik: BHS
494
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5030
Platz Commando – GP-u: nalog da se pronađe smještaj
za ukonačavanje šest pomoćnika iz opskrbe; pismo:
gotica, jezik: njemački
5031
Platz Commando – GP-u: traži se štala za tri konja
Brdske baterije br. 6; pismo: gotica, jezik: njemački
5032
Voditelj urudžbenog zapisnika predaje rokovnik koji
se odnosi na izvješće o tijeku gradnje gradske klaonice;
pismo: latinica, jezik: BHS
5033
Račun Leopolda Hezteka za napravljena teretna kola za
potrebe GP-a; pismo: latinica, jezik: BHS
5034
Račun vladine tiskarne u Sarajevu za nabavljenih 100
primjeraka opomena za uplatu obrađenog doprinosa za
gradnju opće bolnice; pismo: latinica, jezik: BHS
5035
Račun vladine tiskarne u Sarajevu za razne nabavljene
pisarske hartije; pismo: latinica, jezik: BHS
5036
Račun vladine tiskarne u Sarajevu za nabavljene
tiskarnice; pismo: latinica, jezik: BHS
5038
Račun Sigmunda Pollatscheka (Polačeka) za najamninu
u mjesecu srpnju-julu i kolovozu-augustu odlaganje
(spremište) vatrogasne opreme (sprava); pismo: latinica,
jezik: BHS
5039
Gradska blagajna predaje iskaz troškova za Gradsku
stražu sigurnosti za mjesec srpanj-juli; pismo: latinica
5041
Zapisnik o preslušavanju muktara mahale Goloderica
(Golobrdica?) Mehmeda Mejdanića radi konstatiranja
identiteta osobe Ibrahima Mutavdžića koji je prije 16
godina napustio Novi; pismo: latinica, jezik: BHS
495
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5042
Zapisnik sastavljen pri GP-u o kupoprodajnom ugovoru
sastavljenog između Saliha Harbe (prodavac) i Abdije
Arnautovića (kupac kuće u mahali Mufti Sulejman);
ugovor napravio Jusuf-beg Filipović; pismo: latinica,
jezik: BHS
5043
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Sakić, putnik: Zejnil
Buljugić (putuje po Bosni)
5044
Povjerenstveni zapisnik o pregledanju izgrađenih kuća
Mate Kuliera i Franje Bakovića
5044
Povjerenstveni zapisnik održane redovne sjednice
Gradskog zastupstva (5. 8. 1880); na sjednici su
prisustvovali
podnačelnik
poglavarstva
Đorđe
Rajković, gradski vijećnici Mehmed-beg Kapetanović
(gradonačelnik), Salomon I. Salom, Makso Despić i
Aleksa Kezić, Sunulah ef. Sokolović, Ragib ef. Čurčić,
ef. Uzunović, Muhamed-aga Čurčić, Hadži Mustafa
Bakarević, Petar Petrović, Jakov H. Trifković, fra Andrija
Buzuk, Hadži Ive Livajić, Franjo Baković, David
Eskinazi, Javer ef. Baruh i Zeky ef. Rafajlović i gradski
tajnik Toma Kreneis. Neopravdano nisu prisutni gradski
vijećnici Ahmed-aga Kajmaković, Risto Besarović, Jovo
Savić, Daniel M. Salom, a Kosta Čuković je opravdano
odsutan zbog bolesti; zapisnik sačinjen o gradnji
klaonice uz popust poduzetnika i o održavanju dražbe
za nabavku kamena; pismo: latinica, jezik: BHS
5045 - 13. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Šiljak, putnik: Uzeir H.
Mehmedović (putuje u Brčko)
5046
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mitar Sošić (putuje
u Čajniče)
496
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5047
Osobno jamstvo; jemac: Rafo Musafija, putnik: Sefi
Musafija (putuje u Žepče)
5048
Građevinski odjel prijavljuje Nikola Savić, Simo
Sokolović, Ante Grgić i Jovo Sindić grade bez dozvole
(“vatro-pogibeljnim načinom”); pismo: latinica, jezik:
BHS
5049
Administrativna
komisija
(Administrations
Commission) – GP-u: dopis u vezi sa tranzenalnim
stanarinama u stanovima u ulicama Kračule 21,
Ferhadija 12 i džamija Tabašnica; pismo: gotica, jezik:
njemački
5050
Odluka na molbu poduzetnika D. W. Kleina u vezi
sa gradnjom gradske klaonice (uzimanjem kamena sa
kamenoloma); pismo: latinica, jezik: BHS
5051
Administrations Commission – GP-u: dopis u vezi
s tranzenalnom stanarinom u ulici Franje Josipa 27;
pismo: gotica, jezik: njemački
5052
Linijska pješadijska regimenta Car Franjo Josip – GPu: daje se do znanja da je stan namjenjen za poručnika
Herold von Stada u ulici Terezija 99 u dobrom stanju,
a stan u Čejdžik ulici 7 će biti ispražnjen od strane
nadporučnika Wilhelma Speila, pošto je isti dobio
prekomandu; pismo: gotica, jezik: njemački
5053
Garnizonska bolnica u Sarajevu – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 4127; potvrda o nabavci vina
za bolnicu od strane dobavljača Daniela Barucha (od
prvog do sedmog mjeseca 1880. godine); pismo: gotica,
jezik: njemački
497
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5056
Platz Commando – GP-u: stan u ulici Potok 13 se stavlja
GP-u na raspolaganje; pismo: gotica, jezik: njemački
5057
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa smještajem
vladine tiskarne-štamparije (stari Konak) i zahtjev da se
nađe drugi smještaj za 20. brdski eskadron i radionicu
“Wagner” ? (nejasno)- na zahtjev Zemaljske finansijske
direkcije; pismo: gotica, jezik: njemački
5058
Porezni ured u Rumi – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4542; molba da se uruči gradskom pisaru
Martinu Rakošu uhvatnina iz “biljegovinskog” prekršaja
Miše K? (nečitko); pismo: latinica, jezik: BHS
5059
Kotarski ured u Novskoj moli da se potraži Njoka ?
Ivan Gregorić i pošalje u svoj zavičaj pošto mu je istekla
putnica; pismo: latinica, jezik: BHS
5060
Kotarski ured u Bijeljini ? (nečitko) dostavlja molbu
Mihaila Atijasa ? (nečitko) na dalje uredovanje, za
podijeljenje mjesta službe u finansijskom odjeljenju;
pismo: latinica, jezik: BHS
5061
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Huseina
Jamakovića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Topol mahala 21 (na Kastelu ?)
5062
Ravnateljstvo redarstva prijavljuje (na molbu Gradskog
građevinskog odjela) prekršaj i uplatu globe u iznosu od
5 forinti za nezakonitu gradnju kuće od drveta u ulici
Ćemaluša; pismo: latinica, jezik: BHS
5063
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Savke Karikline
s pitanjem da li ima zapreka za premještanje njenog
obrta iz kuće u D. Hiseta 2 u kuću na broju 41; pismo:
latinica, jezik: BHS
498
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5064
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4454; izvješćuje se GP da je Bajro Redžepović
porez za bavljenje kafanarskim obrtom uplatio; pismo:
latinica, jezik: BHS
5065
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ibrahima Pašića
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Vojarni
trg 99
5066
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4861; smještaj zatvora vojnog suda iz kuće
Ali-age Zildžića u kuću Kaukčije; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
5067
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: oglas o putnim
cijenama za relaciju Sarajevo-Konjic-Jablanica-Mostar;
pismo: gotica, jezik: njemački
5068
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisima pod brojem 4758 i 4861;
da se kuće Ahmed-age Mašića i Nezir ef. Zildžića što
prije isprazne i daju na raspolaganje kućevlasnicima;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5069
Okružna oblast Mostar – Zemaljska vlada za BiH – GPu: nalog da se prilikom izdavanja “marvinskih putnica”
pridržava strogo postojećih pravila i ustanova; pismo:
gotica, jezik: njemački
5070
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi
s molbom Mehmed-bega Dženetića za iskonačenje dva
oficira iz njegove kuće; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5071
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: u vezi s ukonačenjem
E. ? Römera; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
499
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5072 - 14. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Sakić, putnik: Alija
Buljugić (putuje u Posavinu)
5073
Osobno jamstvo; jemac: Mića Milić, putnik: Risto
Turumtašević (putuje u Travnik)
5074
Osobno jamstvo; jemac: Mula Ibrahim Burek, putnik:
Hasan Beganović iz Brčkog (putuje u Brčko)
5075
Odluka Gradskog zastupstva o podjeljenju 300 forinti
za “uboge” sve četiri vjere u čast rođendana cara i kralja
Franje Josipa, kao i 100 forinti za nabavku vina za onu
momčad koja će učestvovati u obilježavanju svečanosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
5076
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seribaša (Ceribaša ?),
putnik: Sećo Ahmetović (putuje po BiH)
5077
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seribaša (Ceribaša ?),
putnik: Avdija Halilović (putuje po BiH)
5078
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seribaša, putnik: Seid
Sulejmanović (putuje po BiH)
5079
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 4772; daje se na znanje da je
naloženo da se sazida zid jačine 30 cm u magacinu
fabrike duhana; pismo: gotica, jezik: njemački
5080
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 4786 (koji se nalazi u ovom dopisu); dopis u
vezi sa smještajem oficira Arigana (u ulici Ćemaluša 27),
Dr. Leyera i majora Dotzauera (Ćemaluša 29); pismo:
gotica, jezik: njemački
500
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5081
Predstavka uprave jednogodišnjeg tečaja zemaljskog
jezika u Sarajevu za dozvolu da se školskom poslužitelju
odredi plaća za vrijeme praznika u mjesecu kolovozuaugusti i rujnu-septembru; pismo: latinica, jezik: BHS
5082
Prezidijum Okružnog suda u Sarajevu – GP-u: nalog da
GP pošalje jednog inžinjera radi mjerenja i da bi uskoro
započelo proširivanje zgrade Okružnog suda u ulici
Terezija 103; pismo: gotica, jezik: njemački
5083
Vojna intendanca I divizije – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4435; molba da se nađe neki jeftiniji
smještaj jer je stanarina za ovaj u iznosu od 50 forinti
skupa; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5084
Tržni nadzornik predaje tržni cjenovnik za polovinu
mjeseca kolovoza-augusta; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-BHS
5085
Kotarski ured – GP – Kotarski ured: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4911; molba na GP da se priloži
tačan opis zemljišta na kojem će se gradska klaonica
graditi i pošalje komisiji radi podijeljenja dozvole za
gradnju; GP moli Kotarsku oblast da mu se ustupi
poljski put koji vodi do zemljišta na kojoj će se graditi
klaonica; pismo: latinica, jezik: BHS
5086
Gradski nadstražar Karleuša izvješćuje da je učenik
Behaija Berberović siromašan, živi s četiri mlađa brata,
starom majkom i dedom Mehmed ef. Berberovićemhodža Fazli Pašina mekteba u Carevoj ulici, i da nema
druge odjeće osim one što je dobio od škole, te stoga
nije htio uzimati tu odjeću bez upita na GP; u dopisu je
i svjedodžba s ocjenama istog učenika; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
501
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5087
Platz Commando – GP-u: traži se pregled kuće Fatime
Šerifovke u ulici Vijećnica, tj. formiranje komisije u
čijem bi sastavu bili i jedan gradski vijećnik i gradski
arhitekt (Aleksa Kezić i Flambach); pismo: gotica, jezik:
njemački
5089 -15. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Levi, putnik: Donu
Altarac (putuje u Beograd)
5090
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kadrić, putnik: Salih
Pilavđić (putuje u Posavinu)
5091
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Mujić, putnik: Avdija
Buzadžić (putuje u Posavinu)
5092
Osobno jamstvo; jemac: Mordohaj Albahari, putnik:
Simon Altaras (putuje u Konjic)
5093
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jakova Roznera,
rodom iz Bičke, za dozvolu bavljenja obućarskim
(“cipelarskim”) obrtom u ulici Careva 54
5094
Osobno jamstvo; jemac: Alija Čanković, putnik: Suljo
Turbo (putuje u Posavinu)
5095
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu Piruši
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Potok 1; u vezi sa
spisom pod brojem 4922
5096
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Filipu
Markoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Mustafapašin trg 10; u vezi sa spisom pod brojem 4920
5097
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đorđu
Macanoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Franje Josipa 6; u vezi sa spisom pod brojem 4921
502
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5098
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi
Zagorici za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Ploča 22
5099
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Mašić, putnik: Salko
Sabljić (putuje u Posavinu)
5100
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi Šarcu
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Ismail ? 7; u vezi
sa spisom pod brojem 4929
5101
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Lazaru
Miljanoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici D.
Hiseta 11; u vezi sa spisom pod brojem 4919
5102
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Dragiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Potok 12; u vezi
sa spisom pod brojem 4917
5103
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi
Kolokanu? za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Banjski brijeg 4; u vezi sa spisom pod brojem 4930
5104
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Joksimoviću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici D. Hiseta 36; u
vezi sa spisom pod brojem 4927
5105
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nuriji Lukšiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Megara; u vezi sa
spisom pod brojem 4932
5106
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Despotu
Despotoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Abdesthana; u vezi sa spisom pod brojem 4925
5107
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Salihagi
Halačeviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Nova 3; u vezi sa spisom pod brojem 4928
503
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5108
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đorđu
Vaskoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici D.
Hiseta 5; u vezi sa spisom pod brojem 4931
5109
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Derviš-agi
Hašimbegoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Mustafa Pašin trg 4; u vezi sa spisom pod brojem 4863
5110
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Arifu Esku za
bavljenje pekarskim obrtom u ulici Careva 24; u vezi sa
spisom pod brojem 4865
5111
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakov
Grossmann za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Nova
89; u vezi sa spisom pod brojem 4845
5112
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Đorđu Điki za
bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Zildžlik 5; u vezi
sa spisom pod brojem 4855
5113
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Lemezu
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Jekovac 1; u vezi
sa spisom pod brojem 4901
5114
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Kneževiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Terezija 19; u vezi sa spisom pod brojem 4918
5115
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Johanna
Behlinga&Josefa Fritscha, rodom iz Austrije i sa adresom
stanovanja u ulici Sulejmanova 2, za dozvolu bavljenja
pekarskim obrtom u ulici Ferhadija 31
5116
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 1379 i dopisom
Vojnog opskrbnog skladišta; sajmovni cjenovnik za grad
Sarajevo od 11. 8; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
504
G r a d s k o
5118
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Okružni sud – GP-u: molba da se u vezi s kaznenom
istragom protiv Huseina ef. Islamovića, za djelo prevare na
štetu Pere Petrovića i braće Jeftanović, saopći da li je tuženi
ostao dužan GP-u platiti porez, da li je na osnovu duga
izvršena zaplijena drva za grijanje i koliko je zaplijenjeno
(na Bentbaši, Mokrom, Palama i Ljubogošti), da li je
izvršena procijena istog. Zaplijenjena su drva na Bentbaši
i neke druge u gradu pokretne stvari u vlasništvu Huseina
Islamovića u iznosu od 293 forinte (od ukupnog duga
6293 forinte). Za ostala pitanja Sud treba da se obrati
Kotarskoj oblasti; pismo: latinica, jezik: BHS
5119
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4768 (predstavka da se otpiše porez
u požaru stradalim stanovnicima Sarajeva); predstavci se
ne može udovoljiti jer bi to otežalo daljnje prikupljanje
poreza, te se stoga GP moli da nastavi sa pobiranjem
zaostalih poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
5120
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: molba da se obavijesti gradski vijećnik Salomon
I. Salom da je Zemaljskoj blagajni dato da isplati 338
forinti za najamninu njegove kuće (koju koristi Zemaljska
vlada); pismo: latinica, jezik: BHS
5121
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće o molbi
Gospave ? Duncerove ? iz ulice Ćemaluša 38; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
5122
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 4962; iskaz koji
traži GP se nalazi među spisima poslanim 26. 5. koji se
odnose na spor Riste Đurića i nekih ovdašnjih trgovaca
radi plaćanja kantarije; pismo: latinica, jezik: BHS
505
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5123
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: oglas-mjesta u BiH
gdje je prisutna stočna zaraza; pismo: gotica, jezik:
njemački
5124 - 16. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Majstorović, putnik:
Risto Popić (putuje u Brčko)
5125
Osobno jamstvo; jemac: Risto Karkelja, putnik: Đorđe
(Gjorgje) Novaković (putuje u Čajniče)
5126
Sinovi M. Besarovića mole za dozvolu da povećaju
prozore svojih magaza u kući Jeftanovića br. 1 prema
ulici Franje Josipa i da smanje vrata; pismo: latinica,
jezik: BHS
5127
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Rafael M.
Atias (putuje u Lion u Francusku preko Beča)
5128
Osobno jamstvo; jemac: Seifija Zindo, putnik: Suljo H.
Imrić (putuje u Posavinu)
5129
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Abadžić, putnik:
Mehmed H. Kokić ? (putuje u Meku i Medinu)
5130
Kotarski ured u Vlasenici moli da se postavi oglas da se
kod žitelja Boška Nezića u Mokalju nalaze dvije kobile
bez vlasnika; pismo: latinica, jezik: BHS
5131
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Sahačić, putnik:
Muhamed Sahačić (putuje u Bugojno i Duvno)
5132
Tvrtka “Starke&Kammerer” iz Beča šalje potvrdu o
primitku novca u iznosu od 290 forinti; pismo: gotica,
jezik: njemački
5133
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: izvješćuje se da je pitomac dječačkog pansionata
Berberović isključen i moli se GP da o tome obavijesti
506
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
njegove roditelje. Berberoviću se ukida stipendija, jer
nije pokazao zadovoljavajuće rezultate, te se GP stoga
moli da pronađe nekog drugog vrijednog dječaka kojeg
će stipendirati; uz dopis se nalazi i oglas o konkursu za
upis; pismo: latinica, jezik: BHS
5134
Tvrtka strojeva “Wm Knaust” iz Beča dostavlja račun
u iznosu od 1000 forinti kao drugi obrok kupovine za
dobavljene vatrogasne sprave; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
5135
Tvrtka mješovite robe “Josef Gibiar ?” iz Blatne u
Bohemiji (Češka) – GP-u: molba za informaciju o
firmama koje posluju sa ? (nečitko); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
5136
Kotarski ured u Sarajevu ustupa na dalje uredovanje
molbu Jove Skarića za prenos prava vlasništva nad
kupljenim nekretninama; pismo: latinica, jezik: BHS
5137
Kotarski ured u Sarajevu ustupa na dalje uredovanje
molbu Osman ef. Mule Džaferovića za uknjiženje prava
vlasništva nad kupljenim dućanom; pismo: latinica,
jezik: BHS
5138
Molba Jovana Jankovića da ga se razrješi muktarske
dužnosti u mahali Kalim H. Ali; pismo: latinica, jezik:
BHS
5139
Kotarski sud u Zagrebu dostavlja osudu da se uruči
Augustu Brodskiu?; pismo: latinica, jezik: BHS
5140
Militär Stations Commando za Sarajevo – GP-u: šalje
se program obilježavanja rođendana cara i kralja Franje
Josipa za 18.8.; pismo: gotica, jezik: njemački
507
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5141
Izvješće povjerenstva za pregledanje, tj. preuzimanje
cestovne izgradnje izvedene od strane poduzetnika
Karla Brozovića (iskaz mjerenja i preuzimanja); pismo:
latinica, jezik: BHS
5142
Zakupnik gradske potrošarine Makso Babić moli za
popust zakupnine od 25 %; pismo: latinica, jezik: BHS
5144
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4714; otpis Zemaljske
vlade naknade pogrebnih troškova za u vakufskoj bolnici
preminulog podanika Austro-Ugarske; pismo: latinica,
jezik: BHS
5145
Oglas Zemaljske vlade za BiH o nabavci pisaćih stolova,
stolica, školske table za c. kr. realnu gimnaziju; pismo:
latinica-ćirilica-gotica, jezik: BHS-njemački
5146
Izvjestitelj I odjela javlja da je treći obrok (rata ?) u
iznosu od 1000 forinti postao naplativim (plaćen?) za
tvrtku “Wm Knaust” u Beču za dobavljene vatrogasne
sprave; pismo: latinica, jezik: BHS
5147 - 17. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Petrović, putnik: Mara
Sandić (putuje u Čajniče)
5148
Zemaljska vlada za BiH dostavlja pritužbu Fatime
Šerifovke (Šerifović ?) radi neisplaćene transenalne
stanarine; pismo: latinica, jezik: BHS
5149
Račun Vladine tiskarne (štamparije) u iznosu od 50
forinti za tiskanih 1000 komada poreznih knjižica;
pismo: latinica, jezik: BHS
5150
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kaljić, putnik: Ahmed
Tufić (putuje u Meku i Medinu)
508
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5151
Osobno jamstvo; jemac: Salih Demirović, putnik:
Omer Užičanin (putuje u Posavinu)
5152
Osobno jamstvo; jemac: Salih Demirović, putnik: Suljo
Ščeta (putuje po BiH)
5153
Osobno jamstvo; jemac: Jozo Marunović, putnik: Ivan
Perić (putuje u Brčko)
5154
Osobno jamstvo; jemac: Selim Kantardžija, putnik:
Osman Sokolović (putuje u Meku i Medinu)
5155
Darovni ugovor sklopljen između gradske općine
Sarajevo i gospođe Franjić-Popović zbog poklonjenog
joj zemljišta (u dopisu nema ugovora, u pitanju je
dostavnica); pismo: latinica, jezik: BHS
5156
Vladino povjereništvo za grad Sarajevo – GP-u:
odnoseći se na nalog Zemaljske vlade, treba se formirati
povjerenstvo radi pritužbi pekara Vencla Hofhausa
i dr. protiv odredbi GP-a u vezi s limitiranjem cijena
raskošnog peciva; pismo: latinica, jezik: BHS
5157
Molba Ahmeda Janzumovića ? za uknjiženje prava
vlasništva nad kupljenom kućom (od Saliha Harbe?);
pismo: latinica, jezik: BHS
5158
Artillerie Inspizirungs Commando – Platz Commando
– GP-u: molba za opravku plafona (zbog prokišnjavanja)
u kući gdje je smještena Artiljeriska komanda u ulici
Ćemaluša 38; pismo: gotica, jezik: njemački
5159
Zdravstveni odjel GP-a – GP-u: dopis u vezi sa spisom
(nalog) pod brojem 4965; daje se iskaz neriješenih
dopisa (S opravdanjem): 4313, 4353, 4420 i 3562;
pismo: latinica, jezik: BHS
509
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5160
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) – GP-u:
da se uruči odluka magacinaru u Brodu, sa prebivalištem
u Sarajevu Akifu Tataroviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5161
Gradski fizik Jan Konarživski ? daje potvrdu o primitku
10 forinti (od strane Zemaljske vlade); pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5162
Opskrbno skladište šalje dva primjerka oglasa iz Bihaća
u vezi s održavanjem javne dražbe radi nabavke mesa
i masti za vojsku u tom okrugu; pismo: latinica, jezik:
BHS
5165
Zapovjedništvo etapa u Zenici traži da se izvrši uplata
za otpremu i tovarne troškove za vatrogasne štrcaljke;
pismo: gotica, jezik: njemački
5166
Damjan Nikolić moli dozvolu za novogradnju (dvije
sobe i divanhana) uz staru kuću u ulici Koševo 8; pismo:
latinica, jezik: BHS
5167
Gradsko poglavarstvo u Sisku odgovara da se u vezi
izdavanja putnice za Dimitrija Karleušu GP obrati
Kotarskoj oblasti u Otočcu; pismo: latinica, jezik: BHS
5168
Zapovjedništvo 19. pionirske satnije u Pettanu traži
rješenje molbe, kojom je poslana transenalna stanarina
u iznosu od 2 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
5169
Platz Commando – GP-u: nečitko
5170
Kotarski ured Sarajevo ustupa na uredovanje molbu
Jude Lövya za prenošenje prava vlasništva nad kupljenim
nekretninama (bašta); uz spise nalazi se i ugovor; pismo:
latinica, jezik: BHS
510
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5171
Kotarski ured Sarajevo ustupa na uredovanje molbu
Salihage Softića za prenošenje prava vlasništva nad
kupljenom kućom i baštom (od Saliha Hamzića ?);
pismo: latinica, jezik: BHS
5172
Liferanti Kisec ? Lucić ? Kolić? (nejasno) šalju telegram
iz Mostara u Sarajevo (Glavnoj komadi) u vezi njihovih
zaustavljenih volova u Sarajevu i žale se na činovnike jer
im se to već više puta događalo; Zemaljska vlada – GPu: nalog da se zdravi volovi puste i da vlasnici pokriju
nastale troškove; pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
5173
Okružni porezni ured Sarajevo – GP-u: odluka da Adolf
Hempt podigne odpisani iznos od 9 forinti; pismo:
gotica, jezik: njemački
5174
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4795; nalog da se
kuća Jovana Jankovića čim to bude moguće isprazni
(izvrši iskonačenje vojnika) i vlasniku da na raspolaganje;
pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5175 - 18. 8.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 2744; daje se na znanje da je Bernard Polak
prestao sa bavljenjem sitničarskim obrtom, te je stoga
izbrisan liste popisa obrtnika (“obrtni zapisnik”) u gradu
Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
5176
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Kestendžića (ulica stanovanja Kastel) za dozvolu
bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Nova 1
5177
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Hasan-age Jusbašića u Saračima 129 sigurna
od požara i da li se u njoj može držati petrolej; pismo:
latinica, jezik: BHS
511
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5178
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Pietra Kuppa,
rodom iz Austrije, a ulica stanovanja Terezija 4, za
dozvolu bavljenja “kočevarskim” obrtom
5179
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Gavre Čovića za
dozvolu bavljenja krčmarskim i kafanarskim obrtom u
ulici Vrbanjuša 53
5180
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Alije Grmavice
? za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Kovači
34
5181
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ibrahima
Hodžamujića za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u
ulici Zildžića
5182
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Šerif-agi
Ramiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Topal
Guhan 60
5183
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Simi Vukoviću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Careva 35
5184
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Marku Šariću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Bistrik 73
5185
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Nauma
Dimitrijeviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Terezija 60; u vezi sa spisom pod brojem 4900
5186
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Iliji
Damjanoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Hrvatin 19
5187
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Husejinu (ili
Uzeiru?) Ramiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Širokača 5
512
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5188 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu
Kolokanu za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 2
5189
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Muharemu
Almaševiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Ramića 20
5190
Građevinski odjel GP-a prijavljuje da je Danon
Behorović svojevoljno, popravljajući vodovod u ulici
Čajdžik, prokopao i cestu na duljinu od 50 metara.
Pošto su mu dalji radovi zabranjeni, zatrpao je rupe i
time “pokvario” ulicu; pismo: latinica, jezik: BHS
5191
Građevinski odjel podnosi ustanovljeni proračun za
male radove na Baščaršiji; pismo: latinica, jezik: BHS
5192 - 19. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Agija ? Džanić, putnik: Hadži
Avdija Delibalta (putuje u Meku i Medinu)
5193
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Mišić, putnik: Salih
Bašić (putuje u Brčko)
5194
Kotarski ured Sarajevo – GP-u: molba da se pošalje
gradski živinar da pregleda stoku, koja je zaustavljena,
zbog toga što njeni vlasnici (Milovan Savičić, Mustafa
Zimić, Jovo Bratić) nisu imali marvinske putnice;
pismo: latinica, jezik: BHS
5195
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Joksimović, putnik:
Đorđe Stevanović (putuje po Bosni)
5196
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa, putnik:
Ibrahim Pjevo (putuje u Vareš)
5197
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Jevtić, putnik: Sava
Jovanović (putuje u Čajniče)
513
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5198
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: oglas-jeftimba u vezi sa nabavkom ogrijevnih
drva za potrebe ovog odjela; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
5199
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Kovačević, putnik: Stevo
Petrović (putuje u Čajniče)
5200
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Risto Čubrilović
5201
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4690; vraća se iskaz za 1880. godinu
propisanog poreza na ovce i koze na dalju doradu s
napomenom da je sumarni iskaz o likvidaciji podržan;
pismo: latinica, jezik: BHS
5202
Osobno jamstvo; jemac: Šimun Dilber, putnik: Anton
Andrić (putuje u Brčko)
5204
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: uredba (cirkular)
s nekim odredbama u vezi s pobiranjem desetine; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
5205
Molba mjernika u državnoj željeznici kod Rakonitz
Protiviner ? u Piseku (češka) Franza Herde da mu se vrate
priloženi papiri (koje je preda s molbom za podijeljenje
mjesta gradskog mjernika); pismo: gotica, jezik: njemački
5206
Porezni ured u Derventi moli da mu se pošalje iznos za
Akifa Tatarovića u ime pripadajuće mu uhvatnine; pismo:
latinica, jezik: BHS
5207
Upravljajuće povjerenstvo Vojnog odjelnog skladišta moli
da se udova Bakarević, vlasnica kuće u ulici Ferhadija 12,
pozove u GP radi potpisa povjerenstvenog zapisnika,
kojim je dogovorena najamnina iste kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
514
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5208
Upravljajuće povjerenstvo Vojnog odjelnog skladišta
moli za izdavanje svjedodžbe da se vojsci ne može
pripisati požar od 8. 8. 1879. godine; pismo: gotica,
jezik: njemački
5210
Kupoprodajni ugovor između Finansijske direkcije i
kupaca Vasvije i Almase, kćerki Soče Numan-age – za
zemljište prodano duhanskoj tvornici; pismo: latinica,
jezik: BHS
5211
GP – Okružni porezni ured: da se vrate poslane molbe
za uknjižbu prava vlasništva, radi daljeg uredovanja;
pismo: latinica, jezik: BHS
5213
Platz Commando (Mjesna komanda) – GP-u: traži se
rješavanje dopisa u vezi s iznajmljivanjem kuće Davida
Eskinazia u ulici Ćemaluša 41; pismo: gotica, jezik:
njemački
5214
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s nekim
popravkama ?; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5215
Upraviteljstvo općine Dubrovačke – GP-u: izvješće da
je odluka Zemaljske finansijske direkcije uručena Pietru
Degrandi; pismo: latinica, jezik: BHS
5216
Kotarsko satništvo u Gorici javlja da otac Antuna
Lacha nije platio troškove liječenja (“bolno-opskrbne
troškove”); pismo: latinica, jezik: BHS
5217
Platz Commando – GP-u: traži se tranzenalni stan
za opskrbnog oficira A. Fuchsa; pismo: gotica, jezik:
njemački
515
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5218
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 4110; izvješće da je liječnički oficijal Hirschl
ispraznio stan u ulici Alipašina 3 i preselio se u stan u
ulici Franje Josipa 3; pismo: gotica, jezik: njemački
5219
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 4120; nalog da se smještajne prostorije u kući
Jakova Sabateja zamijene s prostorom u kućama Hadži
Mustafe Zarića i Ahmeda Pjabja u ulici Ćemaluša;
pismo: gotica, jezik: BHS
5220
Okružni sud u Sarajevu moli da se priopći da li je
Husein Odobašić prodao svoju kobilu Avdiji Pecareviću
(početkom godine 1879.); pismo: latinica, jezik: BHS
5221
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: cirkular –
uredba o oslobađanju od pečata i troškova taksi za
određene slučajeve (u javnim svrhama); pismo: gotica,
jezik: njemački
5222 - 20. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Staka Skenderović,
putnik: Jelena Skenderović (putuje u Brčko)
5224
Ravnateljstvo redarstva moli da GP putem svojih
stražara vodi brigu kako se fenjeri pale; pismo: latinica,
jezik: BHS
5227
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Đorđe Hadži
Lazarević (putuje u Čajniče)
5228
Osobno jamstvo; jemac: Pavo Sekić, putnik: Anto Bjelić
5229
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Jovanović, putnik: Aleksa
Kostić (putuje u Bijeljinu)
5230
Osobno jamstvo; jemac: Dimitrie Dm. Kočović, putnik:
Mihajlo Živković (putuje u Beč sa suprugom)
516
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5231
Osobno jamstvo; jemac: Muj Beg Čengić, putnik:
Bajram-aga Trnka (putuje u inozemstvo)
5232
Gradski konakarski ured – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 5026; Gligorije Jeftanović ima
pravo zahtijevati najam svog stana u kojem je smještena
pisarnica brigadnog zapovjedništva; pismo: latinica,
jezik: BHS
5234
I. Salom moli dozvolu za novogradnju u svojoj avliji u
ulici Ćemaluša 86; pismo: latinica, jezik: BHS
5235
Račun Lavoslava Frankla za pisarske potrebe dobavljenog
materijala u korist oružničkog zapovjedništva i straže
sigurnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
5236
Račun Aćima Babića za petrolej dostavljen Gradskoj
straži sigurnosti u iznosu od 9 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
5237
GP – Ravnateljstvo redarstva: moli se Ravnateljstvo
da isprazni sobe u kući Nike Besara i pripremi ih za
ukonačavanje časnika, pošto vlasnik kuće to odbija sam
uraditi; pismo: latinica, jezik: BHS
5238
Procjenitelji poreznih objekata žale se zbog samovoljnog
procjenjivanja Joze Čajkovca Vladinom povjereništvu;
pismo: latinica, jezik: BHS
5239
Platz Commando – GP-u: traži se tranzenalni smještaj
za nadporučnika Franza Petrovića; pismo: gotica, jezik:
njemački
5240
Kotarski ured u Bosanskoj Gradiški (Berbir) moli da
se naplati porez od Husein-age Žige; dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4516; pismo: latinica, jezik: BHS
517
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5241
Uredba GP u vezi s pregledanjem marve i izdavanja
marvinskih putnica (radi kontrole marvinske kuge);
pismo: latinica, jezik: BHS
5242
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa stanom u
kući Mulage Mehremića u ulici ?; pismo: gotica, jezik:
njemački
5243
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: nalog da se
naplati zaostali porez od I. Kurfez i pošalje poglavarstvu
u Kronstdtu (Brasow u Rumuniji); pismo: latinica,
jezik: BHS
5244
Okružni sud – GP-u: molba da se dostavi poziv za
svjedočenje (ne piše kome ni o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5245
Općinski ured u Gospiću vraća dostavnicu Josipu
Zastavnikoviću (uručena odluka Zemaljske vlade za
BiH-Finansijski odjel); pismo: latinica, jezik: BHS
5246
Petar Petrović moli da mu se u GP-u podijeli neko
mjesto službe; pismo: latinica, jezik: BHS
5248
Glavna
komanda
(General
Kommando)
–
dogradonačelnih Đorđe (Gjogje / Georg) Rajković:
potvrda o dospijeću isplate za vojnike (u vezi sa
obilježavanja proslave rođendana cara i kralja Franje
Josipa) pješadijske divizije; pismo: gotica, jezik: njemački
5251 - 21. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Stanišić, putnik: Risto
Moska (putuje u Čajniče)
5252
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Kostić, putnik: Ilija
Mitrić (putuje u Čajniče)
518
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5253
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Kostić, putnik: Joka
Šikina (putuje u Čajniče)
5254
Dostavnica o odluci Finansijskog zemaljskog
ravnateljstva za Petra Pešutu; pismo: latinica, jezik: BHS
5255
Zapisnička molba Bareša Barića za izdavanje svjedodžbe
“siromaštva” radi oslobađanja od plaćanja školarine;
pismo: latinica, jezik: BHS
5256
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Jevtić, putnik: Jovo
Bratić (putuje u Čajniče)
5257
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Jevtić, putnik: Đorđe
Vuković (putuje u Čajniče)
5258
Osobno jamstvo; jemac: Jeftan Despić, putnik: Jovo
Vlačić (putuje po BiH)
5259
Osobno jamstvo; jemac: Risto Č?, putnik: Mićo Panić
(putuje u Čajniče)
5260
Osobno jamstvo; jemac: Todor ?, putnik: Aleksa
Bogdanović (putuje u Čajniče)
5261
Osobno jamstvo; jemac: Todor Kreštalica, putnik:
Milan Damjanović (putuje u Čajniče)
5262
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Cerković, putnik: Ilija Ilić
(putuje u Čajniče)
5264
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 18. 8.; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5265
Mehmed Stambol moli dozvolu za novogradnju jedne
kuće u ulici Nebrdilo 2 ?; pismo: latinica, jezik: BHS
519
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5266
Kosta Dragić moli za jedno mjesto službe u GP-u;
pismo: latinica, jezik: BHS
5267
Prezidijum Zemaljske vlade saopćava zahvalno pismo
cara i kralja Franje Josipa upućeno Zajedničkom
ministarstvu finansija, kojim se on zahvaljuje na
privrženosti i lojalnosti prigodom proslave njegovog
rođendana; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5270
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu mesara Johanna
Leonharda radi prenošenja obrtne radnje iz kuće sa broja
6 u kuću na broju 88 u ulici Imaret; pismo: latinica,
jezik: BHS
5271
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Johana Pfneisla
za dozvolu bavljenja gostioničarskim obrtom u ulici
Tekija 2
5272
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4983; izvješćuje se da Muharem Kalajdžija
u Budakovića ulici drži bostan (izvan varoši) a stanuje u
ulici Koševo (mahala Alipašina); pismo: latinica, jezik:
BHS
5273
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Danilu Dakiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Potok 18; dopis
u vezi sa spisom pod brojem 4997
5274
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi Ciki za
bavljenje pekarskim obrtom u ulici Logavina 17; dopis
u vezi sa spisom pod brojem 4994
5275
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru Kapladžiji
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Kovači
50; dopis u vezi sa spisom pod brojem 5002
520
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5276
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela
Dušeneka, rodom iz Austrije, za dozvolu otvaranja
posredovne i odpravne radnje u ulici Franje Josipa 56
5277
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Muse Alidosta
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Tabaci
41
5278
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mići Lazareviću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Potok 22
5279
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Zelenoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Kovači 56
5280
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mitru Sašiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Kračule 10
5281
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Milošu
Zelenoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Potok
24
5282
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Bikalji za
bavljenje pekarskim obrtom u ulici Toplik 1
5283
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Kantoševiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Kračule 22; dopis u vezi sa spisom pod brojem 4987
5284
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Boži Raševiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Bakarevića 69
5285
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Cvijanović
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Maguda 15
5286
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Marku
Zelenoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Koševo 7
521
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5287
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Goranu Sinićiji
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Žabljak 4
5288
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru
Jovanoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Bravadžiluk 12
5289
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Abdiji Abadžiji
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Čobanija 91
5290
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aliji Gudiću za
bavljenje pekarskim obrtom u ulici Budakovići 45
5291
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Salihu Pašiću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Alifakovac 8
5292
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi Pinđi
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Sumbul 13
5293
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mustafi Krečo
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Nebrdilo H. Ali 5
5294
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu
Bakrunu ? za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Careva
5
5295 - 22. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Udovčić, putnik: Maksim
? (putuje u Čajniče)
5296
Vojna intendancija moli da se pošalju dva trgovačka
vještaka radi pregledanja ruma; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
5297
Osobno jamstvo; jemac: S.? Uzunović, putnik: Todor
Uzunović (putuje u Vlasenicu)
5298
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Jugurdžić, putnik: Aleksa
Jugurdžić (putuje u Čajniče)
522
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5299
Osobno jamstvo; jemac: Gavro Avdalović, putnik: Mićo
Avdalović (putuje u Čajniče)
5300
Osobno jamstvo; jemac: Trifko Vlačo, putnik: Stako
Vlačo (putuje u Čajniče)
5301
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Koprivica, putnik: Ilija
Varagić (putuje u Čajniče)
5302
Građevinski odjel uručuje, na poziv GP-a, presudu na
molbu (za isplatu odštete u iznosu od 31 forinte) Mihe
Vrhovca; pismo: latinica, jezik: BHS
5303
Zemaljska vlada (Odjel za unutarnje poslove) – GPu: izvješće o tome da je Zemaljska vlada preuzela
odgovarajuće mjere u vezi s molbom Aliage Zildžića za
iskonačenje vojnika (vojni sud i zatvor) iz njegove kuće
u Zildžić sokaku; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
5304
Okružni sud u Sarajevu saopćava da će se dijeliti
vakufske kuće i zemljišne tapije i moli da se općina o
tome obavijesti; pismo: latinica, jezik: BHS
5305
Dostavnica o odluci (na molbu Josefa Fleischin.?)
Zemaljske finansijske direkcije
5306
Zemaljska finansijska direkcija moli da se dostavi odluka
(ne stoji o čemu je riječ) Aleksandru Adamoviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
5307
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) šalje
molbu (na izvješće) Mustafe Novalije protiv odmjerenog
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
5309
Glavna komanda (Genaral Kommando) – GP-u:
da se pozove Petar Stojanović (u vezi sa hanom Petra
Stojanovića); pismo: gotica, jezik: njemački
523
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5310
Vladino povjereništvo dostavlja zaključak GP-a u vezi s
gradnjom puta u Koševo ulici, tj. objavljivanja dražbe u
tu svrhu; pismo: latinica, jezik: BHS
5311 - 23. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Koprivica, putnik: Kosta
Jeftić (putuje u Čajniče)
5312
Osobno jamstvo; jemac: Stojan Bavelja, putnik: Aleksa
Ešpeković (putuje u Banja Luku)
5313
Osobno jamstvo; jemac: Stevan Trifković, putnik: Stoja
Trifković (putuje u Čajniče)
5314
Osobno jamstvo; jemac: Petar Jovanović, putnik: Risto
Petrović (putuje u Čajniče)
5315
Osobno jamstvo; jemac: Petar Kraljević?, putnik: Jovo
Milovanović (putuje po BiH)
5316
Gradski vijećnik Salomon ef. izvješćuje da zakupnik
gradske potrošarine i kantarije Maksim Babić nije
namirio za mjesec kolovoz-august pripadajuće mu
platne obaveze; pismo: latinica, jezik: BHS
5317
Kotarski ured Nevesinje ustupa poglavarstvu u Travniku
molbu Vinka Tolića za mjesto povjerenika sigurnosti,
koja je pogrešno stigla u Nevesinje; pismo: latinica,
jezik: BHS
5318
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Topal, putnik:
Ibrahim Spržo (putuje po Bosni)
5319
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Našić, putnik: Hanka
Hasić ( putuje u Goražde)
5320
Osobno jamstvo; jemac: S? Švabina, putnik: Jovanka
Švabina (putuje u Čajniče)
524
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5322
Zlatar (iz Beča) Aron Zaghaft javlja da je u mjesecu
siječnju-januaru napustio zlatarski obrt; ustupa se
Ravnateljstvu redarstva kao obrtnoj oblasti; pismo:
latinica, jezik: BHS
5323
Gradsko poglavarstvo u Zagrebu – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4849; dostavlja se GP-u kućni red
gradske klaonice u Zagrebu (nema ga među spisima);
pismo: latinica, jezik: BHS
5324
Kotarski sud u Brodu dostavlja odluku u predmetu
R. L. Merkadića protiv A. M. Saloma i Josifa Izraela;
pismo: latinica, jezik: BHS
5325
Osobno jamstvo; jemac: Mića Despić, putnik: Dimitrije
Jeftanović (putuje u Čajniče)
5326
Platz Commando – GP-u: moli se Gradski konakarski
ured da dostavi račune transenalne stanarine za stanove
u kućama Goldsteina (ulica Franje Josipa 27), Nuriage
Sarića (Ulica Sagrdžije 16), Mustafe Pašića (ulica
Terezija 27), Riste i Steve Mlinarevića (ulica Sagrdžije
35); pismo: gotica, jezik: njemački
5327
Osobno jamstvo; jemac: Risto Bujak, putnik: Aleksa
Kovač (putuje u Čajniče)
5328
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Kalopčija, putnik:
Milka Polugina ? (putuje u Čajniče)
5329
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ? M?, putnik: Milan
Malović (putuje u Čajniče)
5330
Osobno jamstvo; jemac: Milan Lazarević, putnik: Mićo
Rašević (putuje u Čajniče)
525
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5331
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5044; Mato
Kulier i Franjo Baković mole novčani zajam u iznosu
od 1000 forinti iz gradske uboške zaklade; odluka
Gradskog zastupstva (a nakon pregleda kuće od strane
povjerenstva) da im se iz te kase isplati ta suma (u vidu
obveznice); pismo: latinica, jezik: BHS
5332
Zemaljska finansijska direkcija ustupa pritužbu Mujage
Bičakčića i Muhamed-age Kumašina u vezi s procjenom
kuća u Zaimbeg ulici; pismo: latinica, jezik: BHS
5333
Ured za odmjerivanje pristojbi u Zagrebu – GP-u:
molba da se dostavi odluka računskom savjetniku pri
Zemaljskoj vladi Josipu Lovrenčiću; pismo: latinica,
jezik: BHS
5334
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: da Daniel Baruch
nešto dostavi (nečitko); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5335
GP – Ravnateljstvo redarstva: molba da se redarstveno
isprazne sobe kod Osmana Tabaka u ulici Ćemaluša 14
i Atifa ef. Uzunića u Talirevića ulici 3 i Mehmed-bega
Dženetića u ulici Bistrik 40; pismo: latinica, jezik: BHS
5336 - 24. 8.
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Nikola
Petrović (putuje u Čajniče)
5337
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Abadžić, putnik: Pero
Obučina (putuje u Čajniče)
5338
Kupoprodajni ugovori koji se pod posebnom zamotkom
(na temelju odpisa Zemaljske vlade: 14250 I, 18477 I,
17357 I) imaju pohraniti u Gradsku blagajnu; nalog
Blagajni da GP-u (u ruke gradskog podgradonačelnika
Đorđa Rajkovića i po Vladinom povjereništvu) u svrhu
526
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
isplate kupovina predaju viđenu “namiru” Mati Galešiću
(700 forinti), Dimitriju Dragičeviću (1196 forinti),
Lazi Stanišiću (726 forinti), Jakovu Hadži Trifkoviću
(4600 forinti), zatim ovdašnjem okružnom sudu uz iste
uvijete u svrhu isplate kupovine Jelki Mitrovićevoj (660
forinti), Mari Vidaković i suvlasniku (1320 forinti)…;
pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
5339
Osobno jamstvo; jemac: Petar Budić, putnik: Đorđe
Krstić (putuje u Rogaticu)
5341
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Madžarević, putnik:
Suljo Biković (putuje po BiH)
5342
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Madžarević, putnik:
Mustafa Jabučarević (putuje po BiH)
5343
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Alibegić, putnik:
Džeko Kadrija (putuje u Prijepolje)
5344
Vladino povjereništvo – GP-u: nečitko
5345
Građevinski odjel GP-a – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4965; izvješće da je većina zaostalih
neriješenih spisa, bespredmetnih, stavljana ad acta i kao
takvi se nalazili među spisima Građevinskog odjela; u
prilogu su navedene signature tih spisa; pismo: latinica,
jezik: BHS
5346
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4620; iako je
Zemaljska vlada u travnju-aprilu donijela odluku da
se kuća Jove Mitričića u ulici Terezija 6 privremeno
oslobodi od ukonačavanja vojnika, sada se ta odluka
mijenja i molbi vlasnika kuće da se ista oslobodi od
ukonačavanja vojnika ne može se udovoljiti; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
527
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5347
GP – Zemaljska vlada za BiH: odbacuje se molba
trgovca Lavoslava Levy-a u vezi s plaćanjem uvoznine za
tekućinu i vraćanja svote u iznosu 237 forinti (pristojbu
koju je platio a smatra je nezakonitom); pismo: latinica,
jezik: BHS
5348
Kotarski ured Rogatica – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4909; izvješćuje se da je Asimu Kaljiću
uručena poslana knjiga “Jagodinjak”; pismo: latinica,
jezik: BHS
5349
Zapovjedništvo 19. pionirske satnije u Pettau dostavlja
položni list transenalne stanarine u iznosu od 2 forinte
(poslane od strane GP-a); pismo: latinica, jezik: BHS
5350
Molba Stanovnika ulice Terezija za popravku kanala u
istoj ulici; pismo: latinica, jezik: BHS
5351
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se uruči
odluka Ahmed ef. Pazarcu (u vrijeme osmanske uprave
pisar u kaimakatu i moli za dodijelu mjesta službe);
pismo: latinica, jezik: BHS
5352
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se uruči
odluka Aleksi Popoviću (ne stoji o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5353
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
smještajem Eduarda Römera u kuću Mustafe Novalije
u ulici Filipovića trg 15; pismo: gotica, jezik: njemački
5354
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4796 (molba za uzimanje magaze
u najam od gradske općine); nalog da se data magaza
u kući Hanume Uzunić ustupi za potrebe smještaja
Vilajetskog arhiva i predaju ključevi arhivaru Mustafi
528
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ef. Hasanbegoviću i da isti prenese datu arhivu u tu
prostoriju; odluka Zemaljske vlade o najamu magaze se
nalazi u Zbirci Varia pod signaturom ZV 673; pismo:
latinica, jezik: BHS
5355
Salihaga Softić i dr. mole da se s Baščaršije sklone “s
tržišta bakalske pletenke” radi proširenja trga; pismo:
latinica, jezik: BHS
5356
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Bernahrda
Rastla, rodom iz Pečuja, za dozvolu otvaranja trgovačke
radnje u ulici Franje Josipa 12
5357
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josefa Stievera,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom u ulici Magribija 1
5358
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jusufa
Jakubovića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Kujundžiluk 9
5359
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Karla Schwartza,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja gostioničarskim
obrtom u ulici Gornja Hiseta 19
5360
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: Mara Bugarinović
(ili Dugarinović ?) želi svoj krčmarski obrt preseliti iz
Hiseta 13 u Hiseta 10; pismo: latinica, jezik: BHS
5361
Jovo Glišić moli komisiju da pregleda njegovu kuću u
ulici Terezija 64, jer ne može zbog naloga Građevinskog
odjela kuću prekriti ćeremidom; pismo: latinica, jezik:
BHS
529
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5363
GP ističe potrebu da se ispred Gradskog zastupstva izaberu
dva vijećnika koji će nadzirati zajedno s Građevinskim
odjelom dražbene uvijete i gradnju gradske klaonice;
pismo: latinica, jezik: BHS
5364
Račun Alekse Kezića za troškove izdanih ljekarni dr.
Koetscheta za lijekove koji su izdati siromašnim; pismo:
latinica, jezik: BHS
5365
Vladino povjereništvo – Gradski podnačelnik
Đorđe Rajković: po nalogu Zemaljske vlade traži se
od Građevinskog odjela da se što prije započne sa
predradnjama za “obrežje” Miljacke i da se s tim radnjama
zbog finansiranja ne zavlači; pismo: latinica, jezik: BHS
5366 - 25. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Hadžić, putnik: Hadži
Ibrahim Užičanin (putuje u Meku i Medinu)
5367
Vojno opskrbni magacin – GP-u: traži se potvrda cijene
iznajmljivanja prostorija za smještaj skladišta u ulici Fazli
Paša 70; pismo: gotica, jezik: njemački
5368
Okružni porezni ured moli da se veleposjednici koji
stanuju u Sarajevu oglasom opomenu na uplatu dužnog
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
5369
Vojno opskrbni magacin moli da se postave dva oglasa
(ne stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5370
Gradski konakarski ured – GP-u: iskaz za urudžbeni
zapisnik GP-a o svim neriješenim predmetima (u
periodu 1. 1. do 20. 7. 1880. godine) za II odjel GP-a i
opravdanje (razlozi) zašto ti predmeti nisu riješeni; radi se
o predmetima pod brojevima 1799, 2951, 3146, 3583,
4297); pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
530
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5371
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Alija Sahačić (putuje
u Istanbul)
5373
Lovački bataljon br. 31 moli u vezi sa spisom pod brojem
4839 potvrdu da su lovci Vasilj Lukić, Jovan Perković,
Johan Krtninić i Petar ? Kezmar bili komandovani
(poslani) za pobiranje poreza godine 1879. godine;
pismo: latinica, jezik: BHS
5374
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3238; Magistrat
grada Novog Sada šalje primjer upute o provedbi
općinskih prihoda, tj. neke dražbene uvjete za davanje u
zakup maltarine, uvoznine i potrošarine; pismo: gotica,
jezik: njemački
5375
Zapovjedništvo 4. lovačkog bataljona moli Mjesno
zapovjedništvo za izdavanje potvrde za ukonačavanje
svojih pisara u vrijeme dislokacije u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
5376
Gradsko poglavarstvo u Osijeku moli da se presluša
Adolf Goldstein u vezi s konstatiranjem njegove
nadležnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
5377
Voditelj urudžbenog zapisnika izvješćuje u kaznenom
predmetu zakupnika telalije protiv Davida Atiasa u vezi
neuplaćivanja telalinske pristojbe; pismo: latinica, jezik:
BHS
5378
Voditelj urudžbenog zapisnika izvješćuje u predmetu
zakupnika telalije (Mento Lizić) protiv Mehmeda H ?;
pismo: latinica, jezik: BHS
5379
Molba Delića Vukovića za izdavanje popratnog lista za
80 bala vune; pismo: latinica, jezik: BHS5380 - 26. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Karabajrić, putnik: Alija
531
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Mulić (putuje u Brčko)
5381
Zapisnik o pregledanju 76 bala ovčije vune u vlasništvu
Delića Vukovića, koji istu želi preko Metkovića u Trst
otpremiti; pismo: latinica, jezik: BHS
5382
Molba Javera i Daniala Baruha za uknjiženje prava
vlasništva na kuću koju su kupili od Osmana Ićindića
u ulici Skender-pašina mahala; pismo: latinica, jezik:
BHS
5383
Građevinski odjel izvješćuje da su sinovi M. Besarovića
svoje zemljište u ulici Ferhadija 57 drvenom ogradom
ogradili (po nalogu GP-a) ali nisu to prijavili ovom
odjelu i nisu se pridržavali regulatorne linije; pismo:
latinica, jezik: BHS
5384
Gradsko vijeće (porezni ured) grada Gratza – GP-u:
molba da se dostavi namira poreznog ureda u Gratzu za
Eduarda Neutra koji trenutno boravi u Sarajevu; pismo:
gotica, jezik: njemački
5385
Mjesno zapovjedništvo moli da se za 28. 8. pridruži jedan
član poglavarstva radi pregledanja kuća H. Ibrahima
Eminagića i Huseina Hafiz Kaukčića, također se moli
da se ova dvojica kućevlasnika pozovu na sastanak s
povjerenstvom; pismo: latinica, jezik: BHS
5386
Platz Commando – GP-u: javlja se da vojni intendant
Schmidt stanuje u iznajmljenom stanu u ulici Terezija
50; pismo: gotica, jezik: njemački
5388
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5190; izvješćuje se da je Hodži Bohorović
naloženo da u roku osam dana popravi ulicu o svoj
trošak; pismo: latinica, jezik: BHS
532
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5389
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) – GP-u:
dopis u vezi sa spisom pod brojem 5238 (pritužbe nekih
članova mjesnog poreznog povjerenstva); izvješćuje
se GP da je shodno učinjenom (po tužbi) prilikom
procjenjivanja napravljeno nekoliko “nepodopština”
(nepravilnosti) i predsjednik povjerenstva je upućen
kako treba da radi taj posao. Također se traži i od GP-a
da upozori članove povjerenstva oko procjenjivanja
zemaljskog erara; pismo: latinica, jezik: BHS
5390
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) – GP-u:
daje se na izvješće molba Jove Tasovca protiv odmjerenja
ovčarine; pismo: latinica, jezik: BHS
5392
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5355 (koji se nalazi
u ovom dopisu); tržni nadzornik Mirko Đurković
izvješćuje da nalog nije mogao da izvrši jer nije nikome
na Baščaršiji bilo zabranjeno mali plac da uzme, a uz to
ovdje se radi o ljudima koji se bore s velikom oskudicom
i siromaštvom. On sam im je ustanovio pijacninu /
pristojbu. Dalje, Đurković navodi još neke razloge i
situacije i poziva se na uredbu GP-a, gdje treba preko
telala da se oglasi zabrana a ista preko Ravnateljstva
redarstva sprovede. On sam ne može sprovesti u dijelo
ove odredbe; pismo: latinica, jezik: BHS
5393
Kotarski ured – GP-u: dopis u vezi sa predmetom siječe
šuma ? (nejasno)
5394
Općina Ljubljana šalje svoj pravilnik rada gradske
klaonice; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkislovenački
533
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5396
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se izvjesti Isak Finci
da će njegova kuća biti ispražnjena u ulici Kračule 6;
pismo: gotica, jezik: njemački
5397
Gradski tajnik Tomo Kreneis moli da mu se izda
uredovna svjedodžba o stanju njegove obitelji za potrebe
školovanja svoje djece; pismo: latinica, jezik: BHS
5398
Osobno jamstvo; jemac: Moses Katan, putnik: Samuel
M. Katan (putuje u po Austro-Ugarskoj trgovine radi)
5399
Molba Davida Eskenazia da mu se ogradi zemljište za
kućni ulaz kod kuće br. 1 u ulici Franje Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
5400
Ravnateljstvo redarstva moli da se poruše zidovi izgorjele
katoličke crkve; pismo: latinica, jezik: BHS
5402
Izvješće gradskog vijećnika Alekse Kezića da je nabavio
jahaće konje; pismo: latinica, jezik: BHS
5403
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: moli se GP da preduzme
kazneni postupak u vezi sa predmetom pod brojem
5098 (protiv Savića, Sokolovića, Grgića i Pešuta)
5404
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4980; daje se na znanje da Hilarius
Heggenberger stanuje u ulici Terezija 93; pismo:
latinica, jezik: BHS
5405
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4765; izvješćuje se da se nije mogla pronaći
pekara Hohausa Raznera ?; pismo: latinica, jezik: BHS
5406 - 27. 8.
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi s
korištenjem kuće sinova M. Besarovića za ukonačavanje
vojnih časnika i plaćanja stanarine za istu kao i nekih
534
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
obaveza vlasnika kuće (koji su uputili i molbu); pismo:
gotica, jezik: njemački
5407
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija) – GP-u:
molba da se dostavi odluka (ne stoji o čemu je riječ)
Franji Tabariu i Josipu Hambachu; pismo: latinica,
jezik: BHS
5408
Zemaljska vlada dostavlja oglas o propisima u vezi
postupanja prilikom uvođenja duhanskog monopola
u Bosni i Hercegovini (“kod privatnika zaostalim”), o
cijenama za duhansku upravu, duhansko lišće i o odšteti
za fabrikante duhana; pismo: latinica-ćirilica-gotica,
jezik: BHS-njemački
5409
Molba Daniela Barucha da mu se povrati kupoprodajni
ugovor sklopljen sa Maksom i Marom Kezić, pošto
je odustao ( u sporazumu s prodavaocima) od istog;
pismo: latinica, jezik: BHS
5411
Vladina tiskara / štamparija – GP-u: račun za štampanje
oglasa u vezi sa gradnjom gradske klaonice; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5412
Mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) daje na
znanje da će mješovito povjerenstvo (od 30. 8. do 1. 9.)
pregledati vojničke stražarnine, te se moli GP da pošalje
dva svoja člana u ovo povjerenstvo; pismo: latinica,
jezik: BHS
5413
Zapisnik pri oficirskom paviljonu o predmetu
pregledanja regulativne linije pri ulasku u ulicu Terezija i
to na mjestu gdje je počela gradnja oficirskog paviljona.;
pismo: latinica, jezik: BHS
535
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5414
Komanda stanice-postaje u Zenici (Etappen
Commando) dostavlja zahtjev (spis pod brojem 4817)
za isplatu u iznosu od 15 forinti; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
5416
Castel Commando – GP-u: izvješćuje se da se za
smještaj ne može prihvatiti kuća u ulici Ploča 3 jer je
dosta oštećena; pismo: gotica, jezik: njemački
5417
Zapisnik pri GP-u; predmet je saslušanje zakupnika
gradske potrošarine Maksima Babića, tj. iz kojih razloga
se nije odazvao pozivu GP-a (5316) u vezi sa uplatom
obroka za mjesec kolovoz-august; pismo: latinica, jezik:
BHS
5418 - 28. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Alija Bakarević, putnik: Mate
Mukadinović (putuje po BiH)
5419
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Keketović, putnik:
Avdo Doksanaltić (putuje u Posavinu)
5420
Račun troškova izdanih povodom obilježavanja proslave
rođendana cara i kralja; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
5421
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Eduarda Neutra,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja prodajom
alkoholnih pića i “hladnog jela” u ulici Latinluk 13
5422
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Aliji Grmoviću
za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Kovači 34; dopis
u vezi sa spisom pod brojem 5180
5423
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jakovu Rosneru
za bavljenje cipelarskim obrtom u ulici Careva 54; dopis
u vezi sa spisom pod brojem 5093
536
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5424
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Rehlingu &
Josefu Fritschu za bavljenje pekarskim obrtom u ulici
Ferhadija 31
5425
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Sulejmanu
Ovčeviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Nova
8; dopis u vezi sa spisom pod brojem 4995
5426
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ključić ?, putnik:
Maksim Trebo (putuje u Brčko)
5427
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Husejnu
Jamakoviću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Topal
mahala (na Kastelu) 21
5428
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru H.
Kočeviću za otvaranje trgovačke radnje u ulici Tekija 20
5429
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Petru Kuppi za
bavljenje kočevarskim obrtom; dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5178
5430
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ibrahimu
Pašiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici Vojarni trg
99
5431
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Gavri Čoviću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Vrbanja 53
5432
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ibrahimu
Hadžimujiću za bavljenje pekarskim obrtom u ulici H.
A. Zildžića 2
5433
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Musi Alidastu
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 41
5434
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johanu Pfneislu
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Tekija 2
537
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5435
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuelu
Duschneku za bavljenje posredovnim i otpravnim
poslovima u ulici Franje Josipa 56
5436
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Čuvida ?, putnik:
Mehmed Ahmetašević (putuje u Brčko)
5437
Okružni sud moli da se uruči poziv Dr. Konaževskom
(ne stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5438
Ravnateljstvo redarstva javlja da je sastavljen zapisnik sa
Huseinom Gradžaninom u predmetu slanja pozivnice
Gradskog poreznog ureda; pismo: latinica, jezik: BHS
(nejasno)
5439
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mehmedu
Kestendžiću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Nova 1
5440
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Eduardu Rosneru
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Filipovića trg 15;
dopis u vezi sa spisom pod brojem 4986
5441
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Amaliji Rozner
(Rosner) za bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Franje
Josipa 63; dopis u vezi sa spisom pod brojem 5016
5442
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Ilije Damjanović
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 2
5443
Ovrhovoditelj Mošo Levi predlaže sakupljenu šumsku
desetinu na nalog pod brojem 5443; pismo: latinica,
jezik: BHS
5444
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: saopćava se da je Josip
Fleischmann prijavio obustavu bavljenja prodajom
538
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
alkoholnih pića i “hladnog jestiva”, te se stoga briše s
popisa liste obrtnika; pismo: latinica, jezik: BHS
5446
Gradski konakar Ismail izvješćuje da ne može pronaći
Lorenza Spillera, te se stoga nije mogao da mu uruči
poziv (ili odluku?) Zemaljske finansijske direkcije; pismo:
latinica, jezik: BHS
5445
Ravnateljstvo redarstva ustupa na dalje uredovanje tužbu
Petra Mamuzića da se na sajmu prodaju gljive koje nisu
prikladne za ishranu; pismo: latinica, jezik: BHS
5447
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo traži da se uruče
odluke Ignjatzu Löblu, Mihailu Stroblu, Moise Leviu
Merkadiću, Emri Lugarić, Ferdinandu Munganastu,
Pavlu Bayeru i Nikoli Ludvigu (ne stoji o čemu je riječ);
neki od navedenih se nisu mogli naći; pismo: latinica,
jezik: BHS
5448
Općinsko zastupstvo Livno – GP-u: molba da se uruči
poziv Mili Babašu (ne stoji o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5449
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi
s molbom Atifa ef. Uzunuvić i ukonačavanjem vojnika
u njegovoj kući u ulici Talirevića 3; pismo: gotica, jezik:
njemački
5450
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi s
molbom Hadži Ive Livaića iz ulice Tekia 3, da se oslobodi
ukonačavanja jer ima veliku porodicu u kući; pismo:
gotica, jezik: njemački
5451
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi ukonačavanja
oficira u kući Mujage Sahanije u ulici Konak 19; pismo:
gotica, jezik: njemački
539
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5452
Mjesno zapovjedništvo moli da mu se pošalje (dostavi)
tovarni trošak za dobavljenu presu; pismo: gotica, jezik:
njemački
5453
Platz Commando (Mjesna komanda / zapovjedništvo)
– GP-u: izvješćuje se da je poručnik Wellneck otišao
i time se stan daje Konakarskom uredu ponovo na
raspolaganje; pismo: gotica, jezik: njemački
5454
Kastel Commando – Ravnateljstvo redarstva (Polizei
Direktion) – GP-u: dopis u vezi s molbom Kastel
komande da se očiste prokopi preko puta kuće gdje je
smještena stražarnica u ulici Širokac i nadležnošću s tim
u vezi; pismo: gotica, jezik: njemački
5455
Kastel komanda izvješćuje da se (nejasno “Marodehaus”?)
premjestilo iz kuće u ulici Ploče 26 u kuću u ulici
Širokac 36; pismo: gotica, jezik: njemački
5456
GP – Sud u Martinsbergu na Rabi: dopis u vezi
dostavljanja vojničke putne isprave sanitetskom
kaplaru Georgu Hajmasi; pismo: gotica-latinica, jezik:
njemački-mađarski
5457 - 29. 8.
Vojno opskrbno skladište moli da mu se pošalje jedan
gradski vijećnik da prisustvuje održavanju dražbe;
pismo: gotica, jezik: njemački
5458
Konakarski ured izvješćuje u vezi sa isplatom transenalne
stanarine Fatimi Šerifovki; pismo: latinica, jezik: BHS
5459
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 23. 8; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5460
Gradski porezni odjel ustupa molbu Kotarske oblasti
radi konstatiranja neplaćene desetine za Sadulaha ef.
Šabanovića u godini 1878; pismo: latinica, jezik: BHS
540
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5461
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5270; odobrava se molba za prenos mesarske
radnje iz kućnog broja 6 u kućni broj 80 u ulici Imaret;
pismo: gotica, jezik: njemački
5462
Upit Ravnateljstva redarstva o tome da li ima prepreka
da M. Löwentheil preseli svoj dućan sa broja 12 u kućni
broj 1 u ulici Franje Josipa; pismo: latinica, jezik: BHS
5463 - 30. 8.
Okružna oblast u Sarajevu ustupa molbu Okružne
oblasti u Travniku da se pozove mutevelija Hadži Luftaga
Čurčić na polaganje vakufskih računa od džamje u
Karanligori; javlja se da se isti odazvao i predao račune;
pismo: latinica, jezik: BHS
5464
Zemaljska finansijska direkcija ustupa molbu Sunulaha
ef. Teftedarije radi ukidanja previsoko odmjerene
procjene kuće u ulici Buzadži H. Hasan mahali; pismo:
latinica, jezik: BHS
5466
Zemaljska vlada za BiH zahtijeva da se naplate, tj.
namire troškovi liječenja za u bolnici Mitrovac liječenu
Jovanku M. Dimitrović; pismo: latinica, jezik: BHS
5467
Osobno jamstvo; jemac: Bariša Barić, putnik: Mijo
Mrljić (putuje u Brčko)
5468
Zemaljska vlada nalaže da se Ahmed-aga Mašić obavijesti
da se njegova kuća ima osloboditi od ukonačavanja u
mjesecu listopadu-oktobru; pismo: latinica, jezik: BHS
5469
Molba N. Granichstädena za građevinsku dozvolu
gradnje nove štale u bašti u ulici Ćemaluša 32; pismo:
latinica, jezik: BHS
5470
Zemaljska vlada nalaže da se obavijesti Ali-aga
Kapetanović o skorašnjem iskonačavanju vojnika iz
541
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
njegove kuće u ulici Bakarevića 17; pismo: latinica,
jezik: BHS
5471
Zemaljska vlada odpisuje na molbu Makse Babića
kantariju od pića koji se uvoze u “obaždarenim”
buradima; pismo: latinica, jezik: BHS
5472
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf-beg Filipović, putnik:
Mehmed Vladović (putuje u Livno)
5473
Osobno jamstvo; jemac: Ivo Tešić, putnik: Ivo Vidović
(putuje u Tuzlu)
5474
Izvjestitelj I odjela ističe da se iz prijeke nužde upravi
Vakufske bolnice uputi na tačno vođenje računa uplata
i dugovanja (troškovi liječenja i boravka u bolnici);
pismo: latinica, jezik: BHS
5475
Osobno jamstvo; jemac: Mulahasan Sudjuk, putnik:
Mustaha Pinđo (putuje u Meku i Medinu)
5475a i 5475b
Platz Commando – GP-u: izvješćuje se da kuća Ibrahima
Hadži Eminagića u ulici Alifakovac 7 nije podesna za
ukonačavanje. Za tu svrhu je podesna kuća Seid ef.
Rifada u ulici Konak 29; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5476
Jovan Tasovac moli za građevinsku dozvolu da sagradi
jednu zgradu u dvorištu svoje kuće u ulici D. Hiseta 48;
pismo: latinica, jezik: BHS
5477
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5018; voditelj
urudžbenog zapisnika izvješćuje da Ilijas Kabiljo nije
uplatio zakupniku uvozninu u iznosu od 49 forinti i
za korist uboške zaklade svotu u iznosu od 10 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
542
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5478
Gradski vijećnik Despić predlaže račun za obavljeno
čišćenje ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
5479
Tržni cjenovnik predmeta koji spadaju u odmjeravanje
desetine za mjesec kolovoz-august
5480
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Dolenović, putnik:
Derviš Delić (putuje po BiH)
5481
Kotarski sud u Bosanskoj Kostajnici moli da se uruči
jedan primjerak tužbe Mihailu Jovanoviću koji trenutno
boravi kod Careve ćuprije; pismo: latinica, jezik: BHS
5484
Odpravništvo izvješćuje da se Svetozar Popović ne nalazi
na području grada; pismo: latinica, jezik: BHS
5485
Dopis iz Vesprema u Mađarskoj; poziv za Tobiasa
Bubitczeka; pismo: latinica, jezik: mađarski
5486
Porezni ured u Varaždinu moli da se naplati zaostala
pristojba od Mije Šafarića; pismo: latinica, jezik: BHS
5488
Prvi odjel prijavljuje o dugovanju prošlogodišnje
kantarije (zakupniku Risti Gjuriću) duguju Javer ef.
Baruch, Vaso Kraljević; spis pod brojem 4936-potvrda
o uplati; isti su u siječnju uplatili zaostatke; pismo:
latinica, jezik: BHS
5489 - 31. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Stanoje Polić ?, putnik: Ilija
Jelić (putuje po BiH)
5490
Prijedlog podgradonačelnika da se Aleksi Keziću izda
500 forinti za isplatu radnika na radovima Koševskog
puta; pismo: latinica, jezik: BHS
5491
Osobno jamstvo; jemac: Alija ? Prelić, putnik: Bećir
Prelić (putuje u Meku i Medinu)
543
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5491
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Lazaru Richteru
(na njegovu molbu) da smije u ulici Franje Josipa 79
otvoriti odpremnu radnju; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
5492
Porezni odjel “producira” potvrdu Ilijasa (Ilijača?)
Kabilja za vraćene mu krave koje su nalogom pod
brojem 5048 bile zaplijenjene; pismo: latinica, jezik:
BHS
5493
Gradsko vijeće Gratza – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4849; nešto u vezi sa radom gradske klaonice
(nečitko); nešto se stavlja na raspolaganje (instrukcije,
pravilnik?) pismo: gotica, jezik: njemački
5494
Uprava Vakufske bolnice moli da se naplate troškovi
liječenja za Moltesa Vivianudia iz Trindentinskog
okruga; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5495
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 4509; ovo ravnateljstvo tvrdi da
ne treba sastaviti i u GP poslati namire u iznosu od 5000
forinti i 1889 forinti u svrhu gradnje tvornice duhana.
To je zbog toga što ovo ravnateljstvo nije neposredno
te novce primilo, nego ih je GP dotočnim prodavcima
zemljišta uručilo; pismo: latinica, jezik: BHS
5496
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: da se uruči
poziv tesaru Franji Steinmetzu; pismo: latinica, jezik:
BHS
5497
Platz Commando – GP-u: traži se smještaj za brdsku
bateriju 6 / XII i također smještaj (štala) za njihova tri
konja; pismo: gotica, jezik: njemački
544
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5498
Platz Commando – GP-u: traži se stan za ? (nečitko);
stan u kući Muharema Terzije u ulici Terezija 32; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
5499
Platz Commando – GP-u: traži se uviđaj onih kuća koje
nisu podesne za ukonačavanje i uviđaj učinjene štete od
strane četa Regimente Car Franjo Josip; pismo: gotica,
jezik: njemački
5500
Ravnateljstvo redarstva – molba Bernharda Blau, rodom
iz Fünfkirchena, za dozvolu bavljenja krčmarskim
obrtom po “čifutskom” u ulici Franje Josipa 82
545
G r a d s k o
546
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 20 spisi: 5501 - 6000 31. 8. – 26. 9.
Signatura dokumenta
Sadržaj
5501 - 31. 8.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5063; izvješćuje se da je Savka Karikina
premjestila svoj obrt sa adrese D. Hiseta 2 u D. Hiseta
41; pismo: gotica, jezik: njemački
5502
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Mustafe Buljubaše u ulici Careva 115 sigurna
od izbijanja vatre i požara; pismo: latinica, jezik: BHS
5503
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Mustaj-bega Pare u ulici Baščaršija 70 sigurna
od izbijanja vatre i požara; pismo: latinica, jezik: BHS
5504
Voditelj rokovnika izvješćuje da Okružni sud u Sarajevu
nije udovoljio molbi u predmetu zahtjevane telalinske
pristojbe od prodaje pokretnina gostioničara Stöffla;
pismo: latinica, jezik: BHS
547
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5505
Zapisnik o bezuspješnoj nagodbi u izvlastbenom postupku
protiv Ane udovice Josipović u vezi s nekretninama u
ulici Latinluk 43; pismo: latinica, jezik: BHS
5506
Zapisnik o bezuspješnoj nagodbi u izvlastbenom
postupku Đorđa i Milene Đurić u vezi s nekretninama u
ulici Latinluk 37; pismo: latinica, jezik: BHS
5507
Zapisnik o bezuspješnoj nagodbi u izvlastbenom
ostavinskom postupku Miće Besara u vezi s nekretninama
u ulici Latinluk 49; pismo: latinica, jezik: BHS
5508
Zemaljska vlada izvješćuje da Ravnateljstvo redarstva, kao
obrtna oblast I molbe kompetentno za gradsko područje,
može ustanoviti cijene hrane (“limitaciju jestiva”); pismo:
gotica, jezik: njemački
5509
Izvješće tržnog nadzorništva da bez sudjelovanja
Ravnateljstva redarstva ne može uvesti red u Baščaršiji;
pismo: latinica, jezik: BHS
5511 - 1. 9.
Gradski porezni ured – Okružna oblast Sarajevo /
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo: iskaz o uplati
izravnih poreza u mjesecu kolovozu-augustu; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački
5512
Zemaljska finansijska direkcija nalaže da se svakog
mjeseca izvješćuje o dodijeljivanju dozvola za točenje pića
na sajmovima; pismo: latinica, jezik: BHS
5513
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Jovanović, putnik: Spasoje
Stipanović (putuje u Brčko)
5514
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Krsmanović, putnik: Jefto
Naumović (putuje u Kotor)
548
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5515
Iz ureda: iskaz o načinu pucanja topova prilikom
obilježavanja bajramskog praznika; pismo: gotica, jezik:
njemački
5516
Josip (Giuseppe) da Riva moli dozvolu da smije u
gradskom kamenolomu izvaditi kamena za gradnju zida;
pismo: latinica, jezik: BHS
5517
Otpis Zemaljske vlade u vezi s osudom donesenom
od strane GP-a za Nikolu Urlesbergera (naknada
potrošarinske pristojbe), a uslijed tužbe zakupnika
potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
5518
Gradski građevinski odjel predaje račun Mije Vrhovca za
poduzete popravke na kući gdje je prije bilo smješteno
Ravnateljstvo redarstva i koju je GP uzelo pod najam;
pismo: latinica, jezik: BHS
5519
Gradsko računovodstvo izvješćuje da je ovogodišnji
proračun iscrpljen, te se trenutno ne mogu isplatiti
ovomjesečne stavke za Gradsku stražu sigurnosti; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5520
Kastell Commando – GP-u: predaju se ključevi kuće
Mići Đuriću; pismo: gotica, jezik: njemački
5521
Platz Commando – GP-u: traži se stan za Gabriela
Mokricky; pismo: gotica, jezik: njemački
5522
Mehmed Vidimlić, uposlenik u ovomjesnom brzojavnom
uredu, moli da mu se sin Sefo Vidimlić iz realne gimnazije
premjesti kao besplatni pitomac u ovomjesno đački
internat (“odgajalište”); pismo: latinica, jezik: BHS
5523
Gradsko računovodstvo vraća račun Aćima (Asima?)
Babića za dobavljeni petrolej Gradskoj straži sigurnosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
549
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5524
Konakarski odjel GP-a podnosi blagajnički obračun
kod predaje preostalih transenalnih isplata (“stanbina”)
u gradsku blagajnu; pismo: latinica, jezik: BHS
5525
Molba Jeftinija (Jeftinos) Naumovića iz Makedonije
za podijeljenje novčane potpore za putovanje bratu u
Kotor; pismo: latinica, jezik: BHS
5526
Molba gradskog pisara Martina Rakoša za podijeljenje
mjesta aktuara u Gruntovnoj oblasti u Varaždinu
5527
Račun Vase Kraljevića u iznosu od 406 forinti za
osvjetljavanje lampi u mjesecu kolovozu-augustu;
pismo: latinica, jezik: BHS
5528 - 2. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Ključić, putnik:
Mehmed Dizdarević (putuje u Meku i Medinu)
5529
Vojno opskrbi magacin Sarajevo – GP-u: traži se od
GP-a da postave dva oglasa i pozove sve kovače i bravare i
priopći im iste; održavanje licitacije o utvrđivanju cijena
usluga rada i popravaka za potrebe vojske u periodu 1.
12. 1880. do 1. 12. 1881; pismo: gotica, jezik: njemački
5530
Uprava duhanske tvornice moli za priopćenje radničkih
cijena; pismo: latinica, jezik: BHS
5531
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5401 (pregledanje raznih pića u gradu); daje
se do znanja da je ovo Ravnateljstvo uvijek pripravno
po pitanju pregledanja raznih pića u gradu i uvijek je
spremno dodijeliti GP-u (njihovim povjerenstvima)
određenu pomoć; pismo: latinica, jezik: BHS
5532
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Karolu Scultety
550
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
za bavljenje poslastičarskim obrtom u ulici Franje Josipa
82; pismo: latinica, jezik: BHS
5533
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba tvrtke “Beck
& Königsberger” za dozvolu bavljenja knjigoveznim
obrtom u ulici Franje Josipa 84
5534
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5349; 2 forinte
uredno s računom predate; pismo: gotica, jezik:
njemački
5535
Zemaljska vlada poziva GP da u dogovoru sa učiteljem
Ljubojem Dlustušom i u saradnji sa Abdulah ef.
Alajbegovićem napravi popis onih đaka koji će pohađati
pučku školu koju Zemaljska vlada namjerava otvoriti;
GP šalje nalog u vezi popisivanja đaka muftiji Hadži
Hilmi ef., odboru pravoslavne općine, fra Andriji
Buzuku i školskom odboru izraelitske općine; pismo:
latinica, jezik: BHS
5536
Šumarski upravitelj u Bihaću Dragutin Gold moli za
izdavanje svjedodžbe da nije prije okupacije stanovao
u Sarajevu niti bilo gdje u BiH; pismo: latinica, jezik:
BHS
5537
Nadzornik finansijske straže traži da se dostavi obavijest
iz Zagreba (Finansijsko ravnateljstvo) za bivšeg
finansijskog stražara Josipa Družinića; pismo: latinica,
jezik: BHS
5538
Nadzorništvo carinske i finansijske straže – GP-u: nalog da
se uruči molba (ne stoji kome ni o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5539
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Durut, putnik: Mustafa
Derviš (putuje u Tešanj)
551
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5540
Gradski porezni ured traži da se naplati od Nike
Kalemovića novčana globa u korist uboške zaklade u
iznosu od 5 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
5542
Zemaljska vlada javlja da je povodom molbe Stjepana
Srškića i ostalih kućevlasnika u ulici gornja Ćemaluša
odustala od rješenja reguliranja ulice gornjeg dijela
Ćemaluše (od sokaka Logavina do stare pravoslavne
crkve); pismo: latinica, jezik: BHS
5543
Okružna oblast Sarajevo – GP-u: obavijest o uredbi
Zemaljske finansijske direkcije o tome da se “trećina”
kod krupnih zemljoposjednika uvrštava kao “opekutions
objekt” (u vezi s obračunima poreza); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
5544
Gradski perovođa Pavao Martinović javlja da je kuća Jove
R. Jovanovića u ulici Logavina 4 iznajmljenja i moli da se
to zabilježi; pismo: latinica, jezik: BHS
5545 - 3. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Đulejmanović, putnik:
Kada Omerović (putuje u Rogaticu)
5546
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Marković, putnik: Marica
Petrović (putuje u Pljevlja / Tasliđu)
5547
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stanišić, putnik: Staka
Arnautović (putuje u Pljevlja / Tasliđu)
5549
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Kapetanović, putnik:
Suljo Hodžić (putuje po BiH)
5549
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Kapetanović, putnik:
Pero Lukovac (putuje po BiH)
5550
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Berberović, putnik:
Derviš ef. Dervišagić (putuje u Meku i Medinu)
552
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5551
Daniel H. Finz moli građevinsku dozvolu za popravku
svoga krova u ulici Sulejmanova 11; pismo: latinica, jezik:
BHS
5552
Gradsko računovodstvo vraća brojno ispitani račun radi
dovršenih radova na Baščaršiji; pismo: latinica, jezik: BHS
5554
Prijedlog Građevinskog odjela GP-a za uređenje i popravke
obale Miljacke kao i mosta (Čerišhanski); pismo: latinica,
jezik: BHS
5555
Gradski građevinski odjel dostavlja račun Josipa da Rive
za nabavljena četiri križa potrebna za niveliranje; pismo:
latinica, jezik: BHS
5556
Građevinski odjel GP-a dostavlja račun za nabavljene
pisaće stolove i dva ravnala, koji su nabavljeni iz onih
400 forinti što ih je GP predvidio (spis pod brojem 3206)
za nabavku nužnih tehničkih predmeta; pismo: latinica,
jezik: BHS
5558
Kotarski predstojnik u Konjicu moli da se bivšem
kajmakanu Ibrahim-begu Bašagiću dostavi putni račun;
pismo: latinica, jezik: BHS
5559
Molba Hilmi ef. Muhibića da se nagradi za obavljen posao
kod popisnog povjerenstva; pismo: latinica, jezik: BHS
5560
Inžinjerska direkcija – gradski inžinjer Rušid ef. i
gradski vijećnik Maksim Despić: obavijest o sastanku u
vezi odlučivanja o izgradnji oficirskog paviljona; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
5561
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4070; zapisnik o
bezuspješnoj dražbi kamare drva zaplijenjenih od Hafiza
Islamovića; pismo: latinica, jezik: BHS
553
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5562
Molba Dobrovoljnog vatrogasnog društva za mjesto
postavljanja remize; prijedlog GP-a je Zeleni Mejdan;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5564
Osobno jamstvo; jemac: Todor Jovanović, putnik:
Đorđe (Gjorgje) Dimin (putuje u Posavinu)
5565
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: okružna naredba u vezi s ukonačavanjem
vojnika, gdje je konakodavac, u slučaju iznajmljivanja
stana vojniku, dužan podnijeti i prijavu, te prije toga
ne smije raspolagati prostorijama; pismo: latinica, jezik:
BHS
5566 - 4. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Kršić, putnik: Aleksa
Kršić (putuje po BiH)
5567
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Karlu
Schwartzu za bavljenje gostioničarskim obrtom u ulici
G. Hiseta 19; dopis u vezi sa spisom pod brojem 5359
5568
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola dozvola Josipu
Stieveru za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici G.
Hiseta 1; dopis u vezi sa spisom pod brojem 5357
5569
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jusufu
Jakuboviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Kujundžiluk 9; dopis u vezi sa spisom pod brojem 5358
5570
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: nakon odjavljivanja,
tj. brisanja Markusa (ili Moritza ?) Löventhala sa liste
popisa obrtnika (trgovina odjeće), njegova trgovina se
sada pripisuje na tvrtku “ Koller & Klinger” Adolfa
Kollera i Leopolda Klingera; pismo: gotica, jezik:
njemački
554
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5571
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bernhardu
Rastlu za bavljenje trgovinom haljinama u ulici Franje
Josipa 12
5572
Upraviteljstvo vojničke bolnice br. 25 želi da GP popravi
ulicu Magribija koja leži između G. Hiseta i bolničkih
baraka; pismo: gotica, jezik: njemački
5573
Kotarski predstojnik u Konjicu moli da se Ibrahimbegu Bašagiću uruči dopis; pismo: latinica, jezik: BHS
5574
Poglavarstvo općine Vukovar moli GP da preda platni
nalog Juliani Stein; pismo: latinica, jezik: BHS
5575
Platz Commando – GP-u: javlja se da je kuća Sefki ef.
u ulici Jekovac 5 kod Žute tabije zauzeta a kuća Miće
Đurića u ulici Širokac 30 oslobođena; pismo: gotica,
jezik: njemački
5577
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo (direkcija),
obavještenja radi, dostavlja molbu Muharem-age
Sačakovića za oprost od poreza za novosagrađenu kuću;
pismo: latinica, jezik: BHS
5578
Dostavnica odluke na molbu Akifa Biserovića od
Zemaljske finansijske direkcije
5579
Zapisnik o preslušanju Petra Kragića u predmetu
prodaje otrovnih gljiva; pismo: latinica, jezik: BHS
5580
Račun troškova prilikom rušenja oronulih zidova kod
požarom nastradale katoličke crkve; pismo: latinica,
jezik: BHS
5581 - 5. 9.
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u kojem
se dostavljaju tržne cijene (nema ih u spisu) i izračunate
desetinske odkupnine; pismo: latinica, jezik: BHS
555
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5582
Platz Commando – GP-u: traži se jedan tranzenalni
stan za ukonačavanje vojnog liječnika Teodora Lederera;
predviđena kuća je u ulici Franje Josipa; pismo: gotica,
jezik: njemački
5583
Gradski porezni odjel izvješćuje da je uslijed odluke (spis
5583) Akif Biserović priznanicom Okružnog poreznog
ureda dokazao da je uplatio dužni novčani iznos; pismo:
latinica, jezik: BHS
5584
Račun tvrtke “Wm. Knaust” iz Beča za treću ratu
(“obrok”) dobavljenih vatrogasnih sprava; pismo:
gotica, jezik: njemački
5585
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 1. 9; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5586
Osobno jamstvo; jemac: Abdulrahim H. Abulić, putnik:
Abdul L. Trampa (putuje u Meku i Medinu)
5587
Okružna oblast u Sarajevu moli da se priopće svi domaći
i inostrani liferanti; dopis proslijeđen Ravnateljstvu
redarstva; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5588
Dostavnica Okružnog poreznog ureda o odluci (na
molbu) za Seifejliju ef. H. Huseinović (ne stoji o čemu
je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5589
Dostavnica Okružnog poreznog ureda o odluci (na
molbu) za H. Mustafu Bakarevića (ne stoji o čemu je
riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5590
Okružni porezni ured u Sarajevu – GP-u: izvješćuje
se da je Zemaljska finansijska direkcija, na žalbu Nike
Boškovića i Drage Pamučine na odluku o propisanom
porezu na najam kuće iz 1879. godine, istim suzila taj
porez sa 40 na 26 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
556
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5591
Okružni sud u Sarajevu – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5118; traži se ovjereni prepis pljenidbenog
i dražbenog zapisnika o zaplijeni pokretnina kod Hafisa
ef. Islamovića; pismo: latinica, jezik: BHS
5592
Općinski ured u Novoj Gradiški – GP-u: molba da se
dostavi platni nalog računskom savjetniku Horu; isti
više ne boravi u Sarajevu jer je razriješen službovanja, te
se vratio u Zagreb; pismo: latinica, jezik: BHS
5593
Vladino povjereništvo – GP-u: traži se izvješće u vezi
s adaptacijom skladišta u Morića hanu; pismo: gotica,
jezik: njemački
5594
Vladino povjereništvo – GP-u: traži se izvješće u vezi
sa zahtjevom Vite Salom o isplati transenalne stanarine;
pismo: latinica, jezik: BHS
5596
Zamjenik gradskog perovođe Pavle Martinović
izvješćuje o sadržaju zamotka predanog po njemu u
pošti u Kiseljaku u mjesecu travnju-aprilu 1879. godine
naslovljenom na G. Kugler u Vukovaru; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5597 - 6. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Fočo, putnik: H.
Avdija Sokolović (putuje u Meku i Medinu)
5598
Husarska regimenta Prinz Franz zu Liechtenstein br. 9 –
GP-u: da se oglasi održavanje licitacije zaprežnog konja
na pijaci; pismo: gotica, jezik: njemački
5599
Platz Commando – GP-u: izvješće o oslobađanju stana
u ulici Kastel 45 i zauzimanju stana u ulici Čeidžik 7;
pismo: gotica, jezik: njemački
557
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5601
GP – Platz Commando: dopis u vezi s reguliranjem
transporta vojnih namirnica (provijanta) kroz ulicu
Koševo, na kojoj se trenutno obavljaju radovi; pismo:
gotica, jezik: njemački
5602
Molba Riste Mihajlovića za izdavanje propusnice za 72
omota ovčje vune; pismo: latinica, jezik: BHS
5603 - 7. 9.
Poglavarstvo općine Vukovar – GP-u: molba da se
dostavi odluka Josipu Deutschu (odluka Sudbenog stola i
gruntovne oblasti u Velikom Bečkereku); pismo: latinica,
jezik: BHS
5604
Okružni sud Sarajevo – GP-u: nalog da se pozove inžinjer
Hrušid i zajedno sa okružnim inžinjerom Ribarićem
pregledaju kanali u zgradi zatvora; pismo: gotica, jezik:
njemački
5605
Nalog odpremne zadruge “Rostler & Perschit” za
dopremanje štrcaljki iz Beča; odluka za Gradsku blagajnu;
pismo: latinica, jezik: BHS
5606
Gradsko poglavarstvo Zagreb – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 1580; daje se na znanje da se Ljudevit
Strohmayer nije mogao pronaći u Zagrebu; u dopisu se
nalazi i molba istog na Zemaljsku vladu BiH (od 8. 2.
1880.) za podijeljenje jednog mjesta u službi u Sarajevu;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5607
Platz Commando – GP-u: traži se izvješće o tome šta se
uradilo na čišćenju nužnika u Vakuf hanu (po nalogu
Kastel komande); pismo: gotica, jezik: njemački
5608
Izvješće Građevinskog odjela GP-a u vezi s dobavljenim
kamenom za gradnju ceste od strane Dragutina Brozovića
i prijedlog za isplatu istog; pismo: latinica, jezik: BHS
558
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5609
Izvješće Građevinskog odjela GP-a kojim se predlažu
izvedbe nužnih radova na potoku Hrvatin; pismo:
latinica, jezik: BHS
5610
Okružni porezni ured u Sarajevu moli da se naplati
beija od Akifa Biserovića, svota u iznosu od 160 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
5611
Dostavnica od Zemaljskog finansijskog ravnateljstva da
se uruči odluka na molbu (ne stoji o čemu je riječ) Risti
Boškoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5612
Brdska baterija 3 / XII – GP-u: traži se na pismeno
podatak o transenalnoj mjesečnoj stanarini; u prilogu
se nalaze doznačnice (“Quartiers-Anweisung”) za
poručnika Plečenskog u kući Ane Jagodić u ulici Potok,
M. Paulači u kući Petra Haka u ulici Potok, poručnika
Alschera u kući Jove Manojlovića u ulici Sagrdžije,
liječnika Kačakovskog u kući Riste Jošilovića u ulici
Potok i nadporučnika Mitterwalnera u kući Andje G. u
ulici Potok; pismo: gotica, jezik: njemački
5613
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4770; tvornica “Wm
Knaust” iz Beča dostavlja platni nalog za obavljene
popravke (nejasno o čemu je riječ); pismo: gotica, jezik:
njemački
5614
Avdaga Šabanović moli za građevinsku dozvolu
nadogradnje u svojoj kući u ulici Šeih Feru mahali 16;
pismo: latinica, jezik: BHS
5615
Molba Petra Šorića Petrovića za izdavanje potvrde da je
njegova čurčijska (od kože) roba, koju nosi u Istanbul
(Carigrad) na prodaju, u Sarajevu napravljena; pismo:
latinica, jezik: BHS
559
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5616
Okružna oblast u Sarajevu priopćuje odredbu Zemaljske
finansijske direkcije u vezi sa odmjeravanjem pristojbe
za sađenje duhana za vlastitu potrebu; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
5617
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: okružnica / cirkular u vezi sa stanjem goveđe kuge
u bosanskohercegovačkim okruzima (navode se i imena
vlasnika zaraženih grla) ; pismo: gotica, jezik: njemački
5618
Telegram podmaršala Würtemberga kojom se zahvaljuje
na iskazanoj sućuti zbog smrti njegove majke; pismo:
latinica, jezik: njemački-BHS
5619
Molba Marije Pešdičeg da se konstatira mjesto stanovanja
supružnika Rozalije i Đure Stanković; pismo: latinica,
jezik: BHS
5620 - 8. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Šerifaga Zildžić, putnik: Nezir
Zildžić (putuje u Trst)
5621
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Petrović, putnik: Pero
Petrović Sarić (putuje u Istanbul / Carigrad)
5622
Osobno jamstvo; jemac: Petar Andrijević ?, putnik: Lucije
? (putuje u Budim)
5623
Zapisnik o saslušanju Pere Besarovića u vezi gradnje
basamaka na kući u Jeftanovića sokaku; pismo: latinica,
jezik: BHS
5624
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi odbijanja
da se predaju ključevi kuće ? (spominje se Fazli Paša);
pismo: gotica (nečitko), jezik: BHS
5625
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Terzić, putnik: Ali ef.
Bagdadlij, iz Azije, (putuje u Istanbul / Carigrad)
560
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5626
Osobno jamstvo; jemac: Alija Mandjo, putnik: Mustafa
Mandjo (putuje u Posavinu)
5627
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Palanar, putnik: Murat
Rezaković (putuje u Posavinu)
5628
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Golubović, putnik:
Mustafa Bašić (putuje po BiH)
5629
Stavka 8. zapisnika održane sjednice (2. 9.) Gradskog
zastupstva u vezi sa drvima na obalama Miljacke i
Željeznice, kao i regulacije donjeg dijela ulice Terezija;
pismo: latinica, jezik: BHS
5630
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa popravkom
mosta Skenderija, ali i ostalih mostova u gradu; pismo:
gotica, jezik: njemački
5631
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Maria Saltarića,
sa adresom stanovanja u ulici Ćemaluša 46, rodom iz
Dalmacije, za dozvolu bavljenja prodajom kolonijalne
robe u ulici Logavina 38
5632
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste Savića,
s adresom stanovanja u ulici Kračule 9, za dozvolu
bavljenja kafanarskim obrtom u ulici Sagrdžije 10
5633
Upit Ravnateljstva redarstva o tome da li ima zapreka da
se gostioničarski obrt Elizabet Palenkaš preseli iz ulice
Ćemaluša u ulicu Filipovića trg 10; pismo: latinica, jezik:
BHS
5634
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 1589; daje se na znanje da je Vaso Spasojević
preminuo, te se s toga briše s liste popisa obrtnika;
pismo: latinica, jezik: BHS
561
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5635
Ravnateljstvo redarstva dostavlja na očitovanje molbu
Saliha Goraždanina (ulica Baščaršija 86) za dozvolu
držanja petroleja u svojoj magazi; pismo: latinica, jezik:
BHS
5636
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: briše se s liste popisa
obrtnika Hilarius Heggenberger (slastičarski obrt),
pošto je isti otišao u Višegrad; pismo: gotica, jezik:
njemački
5637
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: izvješćuje se da se sa
liste popisa obrtnika briše Josi (Giuseppe) da Riva
(krčmarski obrt); pismo: gotica, jezik: njemački
5638
Franjica Popović moli za građevinsku dozvolu da sagradi
novu jednokatnu kuću u ulici Franje Josipa 86; pismo:
latinica, jezik: BHS
5639
Zastupstvo grada Trebinja – GP-u: daje se na znanje da
se Derviš-aga Šehović (a u vezi sa kaznenim zapisnikom)
trenutno ne nalazi u Trebinju, već je trgovine radi došao
u Sarajevo; pismo: latinica, jezik: BHS
5640
Gradski vijećnik Salomon ef. javlja da je Vaso Kraljević
odlukom GP-a položio svotu od 459 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
5641
Zakupništvo gradske uvoznine moli da se putem
Zemaljske finansijske direkcije naplati uvoznina od 43
forinte za 1444 litre rakije, uvezene po Đuri Močoviću
pod pratnjom oružane straže; pismo: latinica, jezik:
BHS
5642
Logorska staklarnica u Sarajevu, koju zastupa poslovođa
Kopživi, producira certifikat u iznosu od 600 forinti,
koji je izdan dobavitelju kućnih numerisanih pločica M.
562
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Winkleru, te moli za doznaku isplate; pismo: latinica,
jezik: BHS
5643
Žalba Josipa Deutscha na odluku GP-a od 1. 9 (kazna
plaćanja u iznosu od 5 forinti u korist uboške zaklade);
pismo: latinica, jezik: BHS
5644
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 4709; da se nađe 6 stanova za ukonačavanje 10
poručnika (iz opskrbe); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5645
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5466; odgovor
sarajevskog prote Stefana Bakovića da li Nikola
Dimitrijević Muzurović i njegova supruga pokojna
Jovanka imaju koga u Sarajevu od porodice i da li su tu
rođeni; rođeni su u Sarajevu i imaju rodbinu u gradu;
pismo: latinica, jezik: BHS
5646 - 9. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Hilmi Muhibić, putnik:
Mehmed Hamdžić (putuje po BiH)
5647
Osobno jamstvo; jemac: Marko Šarić, putnik: Stevo
Horozović
5648
Osobno jamstvo; jemac: Risto Protić, putnik: Đorđe
Čabaković (putuje u Čajniče)
5649
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Saračević; putnik:
Ibrahim Terzić (putuje u Brčko)
5650
Osobno jamstvo; jemac:? (nečitko), putnik: Bajram
Šukalo (putuje u Nevesinje)
5651
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Ferhatović, putnik:
Edhem Ferhatović (putuje u Pljevlja / Taslidžu)
563
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5652
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Golubić, putnik:
Mehmed Adžania ? (putuje u Posavinu)
5653
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Novalić, putnik:
Hadži Mehmed Sahanić (putuje po BiH, Srbiji, Vlaškoj
i Bugarskoj)
5654
Mjesno zapovjedništvo moli da se u povjerenstvo za
pregledanje kuće u ulici Mjedenica 34 pošalje jedan član
iz GP-a; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5655
Odluka za draguljara Sigmunta Diamanta; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
5657
Molba Riste Mihajlovića za izdavanje propusnog lista za
trideset omota ovčije vune, koje želi preko Metkovića za
Trst poslati; pismo: latinica, jezik: BHS
5658
Molba Djeve Ahmedkozarovke s Gorice za podjeljenje
vakufskog zemljišta na Gorici u svrhu gradnje kuće;
pismo: latinica, jezik: BHS
5659
Građevinski odjel moli za isplatu za popravku kanala u
ulici Ćemaluša; pismo: latinica, jezik: BHS
5661
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4010; Građevinski
odjel moli za isplatu dva dobavljena stupa za umirenje
vodostaja na Miljacki; pismo: latinica, jezik: BHS
5662
Dopis u vezi sa odlukom u kojoj se Mehmed Havčo
osuđuje pravomoćnom presudom da isplati zakupniku
telalijske pristojbe Menti Liziću svotu u iznosu od 3
forinte; nalog Gradskom poreznom uredu da naplati
ovu svotu u korist zakupnika, tj. njegovom zastupniku
Avramu Kamhiu; pismo: latinica, jezik: BHS
564
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5663
Gligorije Jeftanović – GP – Platz Commando: molba
Gligorija Jeftanovića da se za njegovu kuću u ulici Franje
Josipa 38 (koja je dvije godine zauzeta od strane vojske)
napravi ugovor o iznajmljivanju ili, pak, da se oslobodi
od ukonačavanja; pismo: gotica, jezik: njemački
5664
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: traži se izvješće
u vezi pronalaženja zgrade za državnu tiskarnicu, koja
treba da se preseli u objekat gdje je trenutno smješteno
vojno upravno povjerenstvo; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
5665
Kotarski ured Rogatica – GP-u: daje se na znanje da se
sajam premješta s nedjelje na ponedjeljak (po nalogu
Okružne oblasti u Sarajevu); pismo: latinica, jezik: BHS
5666
Porezni odjel predlaže iskaz za otpis poreza; pismo:
gotica, jezik: njemački
5667 - 10. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ključić, putnik:
Mehmed Omermulazinović (putuje u Brčko)
5668
GP – Ravnateljstvo redarstva: moli se Ravnateljstvo
redarstva da Poreznom uredu dodijeli par stražara radi
pomoći u naplati poreza, pošto se poreznici na poziv
za uplatu ne odazivaju, te stoga naplata poreza kasni i s
teškoćom se naplaćuje; pismo: latinica, jezik: BHS
5670
Osobno jamstvo; jemac: Mujo Talirević, putnik: Uzeiraga Talirević (putuje u inozemstvo)
5671
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil Sahačić, putnik: Vejsil
Lulo (putuje u Brčko)
565
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5672
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Fočo, putnik: Osman
Fočo (putuje po BiH)
5673
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: zapisnik uplate voznih troškova (prijevoz opreme
parobrodom od Prevese do Gravose) u iznosu od 21
forinte u zlatu od obitelji Djevrije, udovice Mehmeda
Kevčića; pismo: latinica, jezik: BHS
5674
Zakupnik maltarine Luka Saitz moli da se postavi jedan
stražar na Hambinoj carini; pismo: gotica, jezik: njemački
5675
Molba Koste Kašikovića za izdavanje zdravstvene putnice
za otpremu 128 omota ovčije vune; pismo: latinica, jezik:
BHS
5677
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 3687; gradski vijećnik
Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak polaže račun u
iznosu od 300 forinti radi kupovine drva i moli za još
jedan predujam u iznosu od 300 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
5678
Zapisnik o povjerenstvenom (putem komisije)
pregledanju 30 omota ovčije vune koja pripada Risti
Mihajloviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5679
Vakufska bolnica moli da se naplate troškovi boravka i
liječenja (“bolno opskrbni troškovi”) za Francisca Carotta;
pismo: gotica, jezik: njemački
5680
Platz Commando – GP-u: traži se jedan stan za oficira
R. Patezzia ? (nečitko); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5681
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje ... (spominju
se kuće u ulici Kovači)?; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
566
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5682 - 11. 9.
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: oglas u vezi sprovedbe instrukcija Zemaljske
vlade kad je u pitanju goveđa kuga, uvoz izvoz domaćih
životinja, upotreba stajinskog materijala, alata i oruđa,
sirovine domaćih životinja (koža, meso, vuna i mlijeko)
itd; pismo: latinica, jezik: BHS
5683
Ravnateljstvo pravnih poslova u Zagrebu – GP-u: upit o
tome da li se u Sarajevu nalazi (možda kao činovnik ili,
pak, dnevničar u Zemaljskoj vladi) Antun Frić; pismo:
latinica, jezik: BHS
5684
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Edmundu
Neutru za bavljenje prodajom alkoholnog pića i
“hladnih jela” u ulici Latinluk 113
5686
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Iliji
Damjanoviću za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici
Ćemaluša 2
5687
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Bernhardu
Blau za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici
Franje Josipa 82; dopis u vezi sa spisom pod brojem
5300
5688
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Ignjatu Herceru
za bavljenje kobasičarskim obrtom u ulici Terezija 13;
dopis u vezi sa spisom pod brojem 4819
5689
Pošto je gradski porezni oficijal Martin Kolarić dobio
imenovanje (od strane Zemaljske finansijske direkcije)
za poreznika u Rogatici, isti stoga moli da se riješi službe
pri poreznom uredu u GP-u da bi se odmah mogao
uputiti u Rogaticu; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
567
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5690
Molba šumara Gustava Zechla da mu se izda svjedodžba
o imovninskom stanju (“svjedodžba siromaštva”);
pismo: latinica, jezik: BHS
5691
Zapisnik o povjerenstvenom pregledanju 128 omota
ovčije vune koja pripada Kosti Kašikoviću; pismo:
latinica, jezik: BHS
5693
Carinska i finansijska straža šalje upit o tome da li ima
zapreka da se Jovanči Popoviću podijeli maloprodaja
duhana u ulici Franje Josipa 1; pismo: latinica, jezik:
BHS
5694
Molba finansijskog nadzornika u Sarajevu da se preda
molba (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
5695
Molba finansijskog nadzornika u Sarajevu da se preda
molba (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
5696
Molba finansijskog nadzornika u Sarajevu da se preda
molba (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
5697
Zapisnik o preslušanju Đorđa H. Damjanovića u
predmetu uplate troškova liječenja i boravka u bolnici
za njegovu sestru Jovanku Dimitrović; pismo: latinica,
jezik: BHS
5698
pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
5699
Jovan Spasojević moli za građevinsku dozvolu da sagradi
jednu sobu prema ulici u Ćemaluši 106; pismo: latinica,
jezik: BHS
568
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5700
Molba Petra Mihajlovića iz ulice Zildžiluk 58, za
dozvolu bavljanja ekmeščijskog (pekarskog) obrta;
pismo: latinica, jezik: BHS
5701 - 12. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Mišić, putnik: Mehmed
Šop (putuje u Brčko)
5702
Platz Commando – GP-u: poziv za sastanak povjerenstva
(komisije) u vezi s radovima i popravkama pri skladištu
u Morića hanu; pismo: gotica, jezik: njemački
5703
Zemaljska vlada (Odjel I) nalaže uz opravdanje
Konakarskog ureda GP-a ispražnjenje kuće Husein-age
Svrze u ulici Franje Josipa 45; pismo: latinica, jezik:
BHS
5704
Platz Commando – GP-u: sastanak povjerenstva za
obilazak starog bazara za potrebe vojske i da se ispred
GP-a predloži jedan član komisije; pismo: gotica, jezik:
njemački
5705
Ravnateljstvo redarstva šalje molbu Mehmeda Delalića
(za prodavanje petroleja) na očitovanje; pismo: latinica,
jezik: BHS
5706
Molba Leopolda Achsa za uvođenje propisa o
dimnjacima; pismo: gotica, jezik: njemački
5707
Mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) šalje račun
u iznosu od 311 forinti za pucanje topova tijekom
Ramazana; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5708
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 8. 9.; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5709
Telegram (nejasno); pismo: latinica, jezik: BHS
(nejasno)
569
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5710
Porezni odjel izvješćuje da treba da se naruče tiskanice
za glavnu poreznu knjigu; pismo: latinica, jezik: BHS
5711 - 13. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Alija Čizmo, putnik: Derviš
Čeleković (putuje u Travnik)
5712
Osobno jamstvo; jemac: Vuko ?, putnik: Nikola N ?
(putuje po BiH)
5713
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Božić, putnik: Risto
Bujak (putuje u Srebrenicu)
5714
Osobno jamstvo; jemac: Husein Alatović, putnik: Vejsil
Nazifović (putuje u Brčko)
5715
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Božović, putnik:
Mustafa H. Hasanović (putuje u Pljevlja / Taslidžu)
5716
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Fočić, putnik: Hašim
Fočić (putuje u Prijepolje)
5717
Molba Riste Mlinarevića za izdavanje zdravstvene
putnice za kožu koju želi za Beograd otpremiti i prodati;
pismo: latinica, jezik: BHS
5719
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: oglas / uredba za
kotarske urede – da se preko muktara i knezova
građanstvo obavijesti o uredbi Glavne komande u
vezi sa ugovornim prihvatanjem (smještajem) brdskih
eskadrona u okupiranim područjima; pismo: gotica,
jezik: njemački
5720
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: da se obavijesti Nezir ef. Zildžić da će se njegova
kuća isprazniti i dati njemu na raspolaganje; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
570
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5721
Računarski nedostaci za Gradsku blagajnu u mjesecu
srpnju-julu; pismo: latinica, jezik: BHS
5722
GP – Porezni ured u Derventi: dostavnica za Akifa
Tatarevića da isplati 7 forinti i da se novac pošalje GPu; pismo: latinica, jezik: BHS
5723
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Šabić, putnik: Mustafa
Šabić (putuje po BiH)
5724
Molba Vidaka Vidakovića za izdavanje potvrde
(svjedodžbe) o njegovoj robi; pismo: latinica, jezik:
BHS
5725
Mara udovica St. Boškovića moli za građevinsku dozvolu
za gradnju magaze u avliji; pismo: latinica, jezik: BHS
5726
Porezni ured u Sanskom Mostu – GP-u: molba da se
uruči obavijest (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5728
Kotarski ured u Foči moli da joj se pošalje svjedodžba
o ponašanju / (ne)kažnjavanju i potvrda o imovinskom
stanju Alije Tašakovića i Mehmeda Beadera; pismo:
latinica, jezik: BHS
5729
Potvrda o primitku svih kupoprodajnih ugovora s
prilozima sklopljenih sa Mehmed ef. A?. Potvđuje Juso
Sumbul; pismo: latinica, jezik: BHS
5730
Osobno jamstvo; jemac: Vuko Janković, putnik: Lazar
Jovanović (putuje u Srebrenicu)
5731
Osobno jamstvo; jemac: Jovo P. Savić, putnik: Vaso H.
Ristić (putuje u Čajniče)
5732
Osobno jamstvo; jemac: M ? Kantardžić , putnik:
Mušan Mešanović (putuje u Srebrenicu)
571
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5733
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Aganagić, putnik: H.
Mustafa Halvadžić (putuje po BiH)
5735
Zemaljska vlada – GP – Gradski konakarski
ured: izmjene i dopune poslovnika za GP u vezi s
manipulacijom transenalne stanarine; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5736
Platz Commando – GP-u: da se obavijesti komanda
za koji period treba da se plati transenalna stanarina za
kuću u Isevića ulici broj 7; pismo: gotica, jezik: njemački
5737
Hadi Asmi-beg Mustavelija iz ulice Ćemaluša 101, moli
za građevinsku dozvolu za gradnju jedne sobe i kuhinje
prema ulici; pismo: latinica, jezik: BHS
5738 - 14. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Karišiković, putnik:
Ajiša Užičanin (putuje u Uščup ?)
5739
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Gašo Maunoga ? (putuje u Čajniče)
5740
Nadzornik osiguravajuće zadruge “Assecurazione
Generali” u Trstu Albinu Schmidt daje iskaz
opunomoćenja i moli da mu se riješi njegova molba
(dopis pod brojem 3381) u smislu naredbe Zemaljske
vlade; pismo: latinica, jezik: BHS
5741
Finansijsko nadzorništvo u Barescu (Ugarska) moli
da se Mihalj Breslauer ubilježi u zapisnik porezovnika
oslobođenih od vojničke službe; pismo: latinica, jezik:
BHS
5742
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Dundžo, putnik: Ostoja
Bošković (putuje u Čajniče)
5743
Osobno jamstvo; jemac: Jana Jevtić, putnik: Drago
Vasković (putuje u Srebrenicu)
572
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5744
Hadži Jakov Trifković moli za građevinsku dozvolu za
uređenje svoje kuće u ulici Franje Josipa 78; pismo:
latinica, jezik: BHS
5745
Osobno jamstvo; jemac: Mulaibrahim Burek, putnik:
Avdija Hodžić (putuje po BiH)
5746
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Andrić, putnik: Petar
Stojanović (putuje po Bosni)
5747
Gradski građevinski odjel moli za doznaku i splatu 7
forinti za izvedene radove; pismo: latinica, jezik: BHS
5748
Građevinski odjel predlaže predračun za poduzimanje
popravki uredskih prostorija; pismo: latinica, jezik:
BHS
5749
Gradski porezni ured – GP-u: bivši gradski porezni
oficijal Kolarić predao je gradskom pisaru Martinu
Rakošu sve agende koje se odnose na službu; pismo:
latinica, jezik: BHS
5750
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 5070; savjet
GP-u da se izađe u susret Mehmed-begu Dženetiću i
odgodi ukonačavanje časnika u njegovu kuću dok ne
prođe mjesec ramazan; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
5751
Linijska pješačka regimenta Franjo Josip – Gradski
konakarski ured: promjene u smještaju vojnih časnika
Franza Schöna, Wilhelm Spiela, Emila Stockera,
Eduarda Pollaka, Johanna Fössla i Lea Feingolda; pismo:
gotica, jezik: njemački
5752
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Savić, putnik: Drago
Pamučina (putuje po BiH, Srbiji i Austriji)
573
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5753
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže da se
uruči platni nalog u iznosu od 1200 forinti za Dragu
Pamučinu, koji pak odgovara da isti nalog ne može
na njega glasiti, pošto on nema ništa davati crkvi Sv.
Klimenta. Taj nalog vjerovatno treba glasiti na njegovog
rođaka u Trstu, koji se također zove Drago Pamučina;
pismo: latinica, jezik: BHS
5754
Tvrtka “Wm Knaust” u Beču moli za “pospješenije”
doznačavanje dospjelih rata za nabavljenu vatrogasnu
opremu; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5755
Katolički župnik Andrija Buzuk podnosi molbu Ivana
Kopića ? da ga gradska općina o svoj trošak primi u
dječački internat (“pansionat”); pismo: latinica, jezik:
BHS
5756
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Mulić, putnik:
Sulejman Mušić (putuje u Istanbul)
5757
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Margareta
Glocknera, rodom iz Kleinhöfleina, za dozvolu bavljenja
sitničarskim obrtom u ulici Donja Hiseta 3
5758
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5322; briše se sa liste popisa obrtnika u
Sarajevu Aron Laghaft; pismo: gotica, jezik: njemački
5760
Povjereništvo Carinske i finansijske straže moli da se
priopći da li se može izdati dozvola za maloprodaju
duhana za Abdiju Dudića iz ulice D. Hiseta i da li je isti
prije duhan prodavao; pismo: latinica, jezik: BHS
5761
Platz Commando – GP-u: traži se iskaz o ukonačavanju
vojnika u periodu zimske sezone; pismo: gotica, jezik:
njemački
574
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5762 - 15. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Milinković, putnik: Miloš
Tanasić (putuje u Srebrenicu)
5763
Mitra udovica Maljukan Raševića, majka dvoje djece,
moli za izdavanje svjedodžbe o njenom imovinskom
stanju (“svjedodžba o siromaštvu”) kako bi svoga sina
Manojla upisala u vojno dječačko odgajalište (internat);
pismo: latinica, jezik: BHS
5764
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim-aga Šakić, putnik:
Ibrahim-aga Kukolja (putuje po BiH)
5765
Mjesno zapovjedništvo moli da se priopći zbog
čega zastupnik GP-a nije prisustvovao određenom
povjerenstvu (zakazanom za 11. 9.); pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
5766
Mjesno zapovjedništvo moli da se objavi oglas kojim se
određuje prodaja 46 komada “doprozornika” ?; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5767
Platz Commando – GP-u: traži se jedan stan za
ukonačavanje Mathiasa Triska u kući Ali H? (nejasno) u
ulici Sulejmanova 9; pismo: gotica, jezik: njemački
5768
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da je stan
u ulici Franje Josipa 1 oslobođen i stavlja se Gradskom
konakarskom uredu na raspolaganje; pismo: gotica,
jezik: njemački
5769
Kotarski ured Rogatica – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
5770
Otpravništvo, povodom naloga, javlja da se Lavoslav
Deutsch ne može pronaći u Sarajevu; pismo: latinica,
jezik: BHS
575
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5771
Pješačka linijska regimenta Car Franjo Josip – GP-u:
dopis u vezi sa korištenjem “Menage-Lokal” kao vojnog
konačišta (koji još nije pospremljen); pismo: gotica,
jezik: njemački
5772
Vojno opskrbno skladište u Sarajevu moli da se objavi
oglas o održavanju dražbe u Banjaluci, Prijedoru i
Bosanskoj Kostajnici; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
5773
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 5511; nije zadovoljno izvješćem
od 1. 9., te se stoga traži revnosnije i efikasnije pobiranje
poreza u gradu Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
5774
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franje Pogorelca,
rodom iz Austrije, s adresom stanovanja u ulici Terezija
75, za dozvolu bavljenja pečenjem i prodajom kestena
u ulici Careva
5775
Nadstražar Gradske straže sigurnosti moli da se svakom
gradskom stražaru da po 10 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
5776
Okružna oblast u Sarajevu šalje iskaz u vezi s oprostom
od predloženog poreza za 1879. godinu i nalaže isplatu
ovčarine u iznosu od 58 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
5777
Molba Vukovića Delića za izdavanje putnog lista
(putnice) za Srbiju da proda 4400 komada kože; pismo:
latinica, jezik: BHS
5778
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa prijedlogom GP-a (spis pod
brojem 5410) da se odustane od prvobitnog prijedloga
576
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
reguliranja Aginog sokaka koji spaja Ferhadiju i
Ćemalušu (proširenje sokaka). Spominju se strane ulice
na kojima su kuće Saloma, Avakumovića i Jelića; uz ovaj
spis se nalazi i drugi spis pod brojem 5410 (Molba I.
Saloma) pismo: latinica, jezik: BHS
5779
Zemaljska vlada za BiH zahtijeva izvješće u vezi s
iznamljivanjem druge magaze u kući udovice Uzunić;
pismo: latinica, jezik: BHS
5780
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u
vezi sa žalbom Davida Isaka Saloma (na Zajedničko
ministarstvo finansija) zbog ukonačavanja vojnika
u njegovu kuću; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
5781
Podgradonačelnik predlaže da se isplati ostatak pomoći
za Vakufsku bolnicu; pismo: latinica, jezik: BHS
5782 - 16. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Milinković, putnik: Trifko
Kravljača (putuje u Srebrenicu i Posavinu)
5783
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Božić, putnik: Vukan
Đurić (putuje u Srebrenicu)
5784
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: održat će se sastanak mješovitog povjerenstva za
utvrđivanje međa zemljišta na kom je sagrađen oficirski
paviljon. U povjerenstvu treba da bude jedan gradski
vijećnik i muktar te mahale (Terezija ulica) gdje se nalazi
paviljon; pismo: latinica, jezik: BHS
5785
Osobno jamstvo; jemac: Janić Kostić ? (nejasno),
putnik: Vuk Sedmaković (putuje u Čajniče)
5786
Zapisnik o pregledu 14 omota janjeće i jareće kože Riste
Mlinarevića; pismo: latinica, jezik: BHS
577
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5788
Osobno jamstvo; jemac: Zuković ?, putnik: Mićo Krečić
(putuje po BiH)
5789
Molba Mitra Dragičevića za prijenos prava vlasništva
kuće i bašče (ne stoji gdje i od koga); pismo: latinica,
jezik: BHS
5790
Molba Giovania Zamanje da mu se smanji cijena
iznajmljivanja kuće u ulici Bakrbaina 2; pismo: latinica,
jezik: BHS
5791
Kotarski ured u Travniku – GP-u: traži se potvrda
primitka uplaćenog zaostalog poreza od Mije i Ante
Migića; pismo: latinica, jezik: BHS
5792
Uslijed molbe GP-a Zemaljska vlada dozvoljava P.
Besaroviću da sagradi skaline (stepenište) do gornjeg boja
bez da makne ogradni zid svog dvorišta u Jeftanovića
ulici, kako mu je naloženo građevinskom dozvolom;
pismo: latinica, jezik: BHS
5793
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: dopis u
vezi sa spisom pod brojem 5408 u vezi sa predmetom
proglašenja propisa o uvođenju monopola duhana; daje
se na znanje da je ovo proglašenje zakasnilo; pismo:
latinica, jezik: BHS
5794
Dostavnica zapisnika u vezi s predmetom saslušanja
svjedoka Antuna Lončarevića; pismo: latinica, jezik:
BHS
5795
Husarska pukovnija moli da se objavi da će se prodavati
jedan konj; pismo: latinica, jezik: BHS
5796
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bigan Barjaktarević,
578
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
putnik: Mehmed Čeledžina (putuje u Srebrenicu)
5797
Platz Commando – GP-u: traži se stan za Somaggia;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5798
Platz Commando – GP-u: traži se stan za Mildnera ?;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5799
Daje se na znanje da su na Hridu potrebne da se izvedu
još neke popravke , koje bi koštale 1400 forinti. Predlaže
se da se od Vladinog povjereništva ? (nečitko) ishodi ta
svota i upotrijebi; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
5800
Vojna poštanska direkcija – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5497; odnosi se na smještaj i plaćanje istog
za konje (s vlasnikom kuće u ulici Terezija 72); pismo:
gotica, jezik: njemački
5801
Zapisnik o povjerenstvenom pregledanju i dezinficiranju
janjeće i jareće kože koja pripada Vuković Deliću; pismo:
latinica, jezik: BHS
5802 - 17. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kostić, putnik: Jovo
Samouković (putuje u Čajniče)
5803
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Avdi Hodžić, putnik:
Kosta Šučur (putuje po BiH)
5804
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Kulić, putnik: Šaban
Saračević (putuje u Foču)
5805
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ilija Bilić (putuje po
BiH)
5806
Jamstvo Todora ? za Iliju Bilića da mu se izda jedna puška
i šest metaka; pismo: latinica, jezik: BHS
579
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5807
Građevinski odjel predlaže račun za radove na mostu i
zidu na Megari; pismo: latinica, jezik: BHS
5808
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Johanna
Prozdacsima, s adresom stanovanja u ulici Zeleni Mejdan
42, za dozvolu otvaranja radnje-trgovine mješovite robe u
ulici Careva 8
5809
Platz Commando – GP-u: traži se što skoriji završetak
radova adaptacije garnizonskog skladišta u Morića hanu;
pismo: gotica, jezik: njemački
5810
Mjesno zapovjedništvo moli da se do kraja mjeseca rujnaseptembra očiste i urede prostorije vojničkih stražarnica;
pismo: latinica, jezik: BHS
5811
Najamni ugovor sklopljen između gradske općine i Šaćir
ef. kao punomoćnika Fatime hanume Uzunićke u vezi s
kućom u ulici Careva 62, koju gradska općina iznajmljuje
od 1. 9. 1880. do 1. 9. 1881. godine; pismo: latinica,
jezik: BHS
5812
Gradsko poglavarstvo Zagreba – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4968; daje se na znanje da se sajamski
red još ne može poslati GP-u jer još nije stigla potvrda od
Vlade; pismo: latinica, jezik: BHS
5813
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Stake Malenić
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Gornji
Tabaci 28
5814
Zakupnik beije Akif Biserović moli da mu se prilikom
pobiranja poreza, a na temelju dopisa Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva, pruži pomoć; pismo: latinica,
jezik: BHS
580
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5815
Vojno opskrbno skladište moli da se objavi oglas o
rasprodaji (“jeftinbi”) u Tuzli za 29. 9; pismo: latinica,
jezik: BHS
5816
Okružni porezni ured u Sarajevu traži podatke u vezi
s odmjerenjem poreza Jakova Hadži R. Trifkovića iz
Sarajeva; pismo: latinica, jezik: BHS
5817
Porezni ured u Vukovaru šalje iskaz biljegovne uhvatnine
Martina Rakoša; pismo: latinica, jezik: BHS
5818
Zemaljska vlada za BiH nalaže da se obavijesti Osman
H. Zečirović o riješenju Glavnog zapovjedništva u vezi
zahtjevane odštete za njegovu izgorjelu kuću u Brčkom;
pismo: latinica, jezik: BHS
5819
Podgradonačelnik predlaže da se da gradskom vijećniku
Aleksu Keziću, kao rukovoditelju gradnje ceste na
Koševu, predujam u iznosu od 1400 forinti; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
5821
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa molbom Gospave Dundjerove
da se iz kuće, koju je kupila od Osmana T. Jusbaše u
ulici Ćemaluša 38, iseli major Puttnik, da bi ona mogla
tu kuću adaptirati. Nalog GP-u da nađe drugi smještaj
za majora Puttnika; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
5822
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5624 (upotreba magaza u kući Fazli Paše
Šerifovića u ulici Terezija 73); uredba za GP da se sprovede
smještanje vojno-opskrbnog materijala u magazu Fazli
Paše Šerifovića (u skladu sa uredbom da se oslobode
sve džamije i kuće koje su odmah po okupaciji snosile
teret ukonačavanja i smještaja vojnika, a da sad taj teret
581
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
preuzimaju oni koji nisu na početku); pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
5823
Zemaljska vlada šalje molbu džematbaša i knezova
sarajevskog kotara na dalju uredbu, a u vezi s oslobađanjem
plaćanja maltarine prilikom službenih putovanja; pismo:
latinica, jezik: BHS
5824
Porezni ured u Iloku dostavlja iskaz biljegovnih uhvatnina
Martina Rakoša; pismo: latinica, jezik: BHS
5825 - 18. 9.
Molba Riste Kostića da mu se izda svjedodžba o vladanju
/ ponašanju / nekažnjavanju (“ćudorednosti”) da bi
Zemaljskoj finansijskoj direkciji predao molbu za dozvolu
prodavanja duhana; pismo: latinica, jezik: BHS
5826
Osobno jamstvo; jemac: Besarović, putnik: Dimitrije R.
Petrović (putuje po BiH)
5827
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kevčić, putnik: Hašim
Kevčić (putuje u Žepče)
5828
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 15. 9; pismo:
latinica-gotica, jezik: njemački-BHS
5829
Pop Jovo Babić moli za novu građevinsku dozvolu
(nakon što mu je zbog prekoračenja radova ista dozvola
bila zaustavljena) za popravke i uređivanje svoje kuće u
Tubegovića sokaku 11; pismo: latinica, jezik: BHS
5830
Pismo (bez datuma) dimnjačara iz Orernberga Jakoba
Widlicka; GP ne može dati odgovor gospodinu, te ga stoga
upućuje na Leopolda Achsa; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački (nejasno)
5831
Kotarski ured u Otočcu (Hrvatska) moli opis osobe D.
Karleuše radi izdvanja putnice; pismo: latinica, jezik: BHS
582
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5832
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi
s katastrom poreza na točenje (krčmarenje) u prvom
semestru 1880. godine koji je adjustiran na 3938
forinti; pismo: gotica, jezik: njemački
5833
Vonja intendanca u Sarajevu / Militär Intendanz in
Sarajevo – GP-u: oglas o dražbi u vezi s osiguranjem
davanja hrane bolesnicima i poslužiteljima, čišćenja i
popravljanje bolničkih posteljinskih pribora i ostalog što
se odnosi na bolniču i bolesničku opremu s navedenim
bolnicama; pismo: latinica-ćirilica-gotica, jezik: BHSnjemački
5834
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Wilema
Shmiegera, rodom iz Neudekena u Češkoj, za dozvolu
bavljenja krojačkim obrtom (za časničke činove i muške
robe) u ulici Franje Josipa 75 (adresa stanovanja Franje
Josipa 46)
5835
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Giovani
Batiste Pellarinia, iz Austrije, s adresom stanovanja na
Pofalićima, za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u
ulici D. Hiseta 48
5836
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Jove Pantića za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša
81
5837
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba C ?
Garnichstädtena, rodom iz Austrije i adresom stanovanja
u ulici Franje Josipa 50, za dozvolu bavljenja slobodne
prodaje dasaka, drva i sl. u ulici Ćemaluša 32
5838
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Risti Saviću za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Sagrdžije 10
583
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5839
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Mariji udovici
Saltarić za bavljenje prodajom kolonijalne robe u ulici
Logavina 38
5840
Zemaljska vlada nalaže da se uvaži žalba Dragutina
Popera, zastupnika trgovačke tvrtke Sigmunda Polačeka,
i da se time povuče odluka GP-a o plaćanju globe u
iznosu od 40 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
5843
Zemaljska vlada zahtijeva da joj se predlože specifirani
računi rušenja katoličke crkve i izvješće o tome; pismo:
latinica, jezik: BHS
5844
GP traži od Zemaljske vlade uputstvo za rješenje
molbi za građevinske dozvole Hadži Ristića i Dimitrije
Jeftanovića; pismo: latinica, jezik: BHS
5845
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Pašana Begovića sigurna od izbijanja požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
5846
Platz Commando – GP-u: traži se tranzenalni stan za
ukonačavanje ? (nečitko); pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5848 Nalazi se među spisima u 1881. godini
5849 - 20. 9.
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Pandžić, putnik:
Abid Čigić (putuje u Beč i Trst)
5850
Osobno jamstvo; jemac: H. Mehmed Pandžić, putnik:
Ibrahim-aga Jamaković (putuje u Beč i Trst)
5851
Zapisnik o pregledanju koža koje pripadaju Stevi
Mlinareviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5852
Kotarski ured u Sarajevu moli za priopćenje, da li su
navodi Riste Kokovića istiniti po pitanju vlasništva
zemljišta do Alipašina mosta , gdje je općina sagradila
584
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
mehanu; zemlja je državna, a iznajmljena je Risti
Kokoviću; pismo: latinica, jezik: BHS
5853
Gradski živinar traži da se kupi još jedan konj za potrebe
službe; pismo: latinica, jezik: BHS
5854
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalog da se zemaljskom
građevinskom savjetniku Dragutinu Wagneru isplati
1200 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
5855
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: da se uruči
poziv Salihu Nuiću (ne stoji o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
5856
Ravnateljstvo redarstva dozvoljava Marijeti Hockler
da obavlja sitničarski obrt u ulici D. Hiseta 3; pismo:
latinica, jezik: BHS
5857
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa smještajem
nadporučnika Jakova Bielića u kući Đure Maksimovića
u ulici Franje Josipa 1 (predaja ključeva ?); pismo:
gotica, jezik: njemački
5858
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa smještajem
Pješačke linijske regimente br.1; pismo: gotica, jezik:
njemački
5859
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: moli se GP da ukonači
udovicu Dubljević, koja je deložirana iz kuće u ulici
Koševo 1, čiji prvi kat se obrušio. Moli se GP također da
sruši ostatak kuće na račun vlasnika iste Avdage Nuhića,
s adresom stanovanja u Abadžiluku; pismo: latinica,
jezik: BHS
5860
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s molbom Ibrahima
Pitnjače? da stupi u službu oružnika; pismo: latinica,
jezik: BHS
585
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5861
Gradski porezni ured dostavlja svotu od 10 forinti,
naplaćenu kao globu od Pere Veljkovića u korist uboške
zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
5863
Konakarski odjel izvješćuje da će se isprazniti kuća
Husein-age Svrze u ulici Tekija 45; pismo: latinica,
jezik: BHS
5864
Građevinski odjel moli GP da prijavi Avdagu Hendu
kod Ravnateljstva redarstva radi novčane globe jer mu
nije pokriven krov ćeremidom kod nove kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
5865
Građevinski odjel moli GP da prijavi Ravnateljstvu
redarstva vlasnike sljedećih kuća: u ulici Tubegovića
17 (Majer Danona), u ulici Terezija ( Jovu Glišića i
Mehmeda Gavrana) jer nisu podnijeli građevinske
dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
5866
Građevinski odjel moli GP da prijavi Ravnateljstvu
redarstva Maxima Herroa (ulica Ćemaluša) jer bez
građevinske dozvole gradi gornji boj kuće; pismo:
latinica, jezik: BHS
5867
Upraviteljstvo zakupnine gradske uvoznine i maltarine
podnosi molbu na Zajedničko ministarstvo da se ukine
odluka Zemaljske vlade kojom se ? (nečitko); pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
5868
Gradski vijećnici Aleksa Kezić i Makso Despić predlažu
račun za čišćenje i posipanje ulica; pismo: latinica, jezik:
BHS
5869
Iz ureda: iskaz za troškove Gradske straže sigurnosti u
mjesecu kolovozu-augustu; pismo: latinica, jezik: BHS
586
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5870
Garnizonsko skladište u Sarajevu – GP-u: da se vlasnik
kuće Uzunić zamoli da izvrši neke popravke na objektu;
pismo: gotica, jezik: njemački
5871 - 21. 9.
Platz Commando – GP-u: da se formira komisija u kojoj
će učestvovati i predstavnik GP-a (sa predstavnicima
mjesne komande, inžinjerijske direkcije, vojne
intendancije i dr.) u vezi s pregledanjem kuća koje su
po prijedlogu Gradskog konakarskog ureda predviđeni
za smještaj kancelarije Vojne intendancije, 1. pješačke
(Truppen) divizije (ulica Franje Josipa 8, u Ćemaluši
66, kuća H. Bohorovića u ulici Terezija, u ulici Tekija 2
i Mjedenica 34); pismo: gotica, jezik: njemački
5872
Platz Commando – GP-u: traži se transenalni stan
za smještaj Ottokara Suhovskog; pismo: gotica, jezik:
njemački
5873
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 5219; dopis u vezi sa smještajem depoa vojničke
opreme u starom Bazaru; pismo: gotica, jezik: njemački
5874
Platz Commando – GP-u: izvješćuje se da je računski
oficir Franz Petrović sam iznajmio stan, i nije ukonačen
u stanu u ulici Potok 18; pismo: gotica, jezik: njemački
5875
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: nalog da se iz kuće Mujage Sahanije iskonače
tri časnika i da se tim istim časnicima pronađe novi
smještaj; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5877
Najamni ugovor sklopljen sa naslijednikom Miće
Besarovića u vezi s prostorijama na prvom katu
(namjenjenih za Djevojačku školu) u ulici Franje Josipa
1; pismo: latinica, jezik: BHS
587
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5878
Kupoprodajni ugovor sklopljen sa Petrom Besarovićem
(u svoje i kao tutoru i punomoćeniku ostalih suvlasnika
Jelke, Nike, Pere, Riste, Alekse , kao i Đorđa Besarovića,
nadalje Mare, Joke, Savke i Hriste Besarovića) u vezi s
nekretninama u ulici Latinluk 49; pismo: latinica, jezik:
BHS
5879
Gradski porezni ured predlaže da se Ante Grgić povuće
iz službe ovrhovoditelja i na njegovo mjesto imenuje
Mošo Levi i Hadži Risto Đukuć; pismo: latinica, jezik:
BHS
5880
Etappen Commando Zenica – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 4817; u vezi s poslanim računom u
iznosu od 15 forinti; pismo: gotica, jezik: njemački
5881
Gradsko građevinski odjel predlaže popravku vodovoda
za dječačko odgajalište i vojnu bolnicu, s proračunom
troškova u iznosu od 98 forinti; pismo: latinica (nečitko),
jezik: BHS
5882
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: molba da se
uruči odluka za N. Besarovića (ne stoji o čemu je riječ);
pismo: gotica, jezik: njemački
5883
Okružnica (cirkular) Zemaljske finansijske direkcije naredba da se elaborat o popisu poreza odmah dovrši i
da se podnese izvješće o radu za mjesec rujan-septembar
do 10. listopada-oktobra; pismo: latinica, jezik: BHS
5884
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: molba da
se uruči odluka (ne stoji o čemu je riječ) tržnom
nadzorniku Mirku Đurkoviću (Gjurkovečkom); pismo:
latinica, jezik: BHS
588
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5885
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Vase Vukovića sigurna od izbijanja požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
5886 - 22. 9.
Izvjestitelj I odjela javlja da se zakupnik rasvjetljenja
grada Vaso Kraljević nije odazvao pozivu na razgovor;
pismo. latinica, jezik: BHS
5888
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Pašana Pašukanovića u ulici Ćemaluša 114
sigurna od izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
5889
Telegram iz Brčkog u kome Mustafa –bej javlja da zbog
kiša nije mogao doći u Sarajevo. Doći će prije drugog
petka; pismo. latinica, jezik: BHS
5890
Zastupstvo grada Trebinja – GP-u: dopis u kojem se
daje na znanje da je predmet rješen 3. septembra (ne
stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5891
Platz Commando – GP-u: traži se stan za smještaj
za oficira inžinjerijskog zapovjednika Julia von
Roszkovskog; pismo: gotica, jezik: njemački
5892
Platz Commando – GP-u: traži se stan za časnika
Mathiasa Skrabana; pismo: gotica, jezik: njemački
5893
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da je časnik
Wintner zamijenio stan; pismo: gotica (nečitko), jezik:
njemački
5894
Svjedodžba o imovinskom stanju (“o siromaštvu”)
izdata od GP-a za udovicu Jeronimu Frankini (rođena
Grimani) koja želi svog sina Franju poslati u vojno
dječačko odgajalište; pismo: latinica, jezik: BHS
589
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5895
Kotarski ured Oberberg Eisenstadt – GP-u: molba da
se Josefu Glöckneru izda putni list; dostavnica GP-a
o izdavanju putnog lista za Josefa Glöcknera; pismo:
gotica (nečitko)-latinica, jezik: njemački-BHS
5897
Kotarski sud u Brodu – GP-u: dostavlja se na uručenje
ispis tužbe R. L. Merkadića protiv trgovca u Sarajevu
Benjamina Kabilja, a u vezi platnih potraživanja u
iznosu od 1064 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
5898
Kotarski kao trgovački sud u Brodu – GP-u: dostavlja se
na uručenje ispis tužbe R. L. Merkadića protiv trgovca
u Sarajevu trgovačke tvrtke Milina i Brocha, a u vezi
platnog potraživanja u iznosu od 111 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
5899
Kotarski ured u Brčkom moli da se obavijesti Aleksandar
Adamović da je ovrha protiv Stefana Čolića, po izvješću
općinskog ureda Brčko, radi pomanjkanja ostala bez
uspjeha; pismo: latinica, jezik: BHS
5900
Srpsko-pravoslavni školski odbor – GP-u: dopis u vezi
sa spisom pod brojem 5133; daje se na znanje da nema
ni jednog dječaka koji bi pohađao dječački internat
(“pensionat”); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
5902
Gradski porezni odjel vraća kupoprodajni ugovor
između Brkanića i Suljage Puhalovića, kao neprikladan,
pošto se ime prodavaoca ne slaže sa zemljišnim popisom;
pismo: latinica, jezik: BHS
5903
Porezni odjel dostavlja zapisnik predmeta plijenidbe i
procjene, te zapisnik o obustavi ovrhe kod Sebastiana
Digalloa; pismo: latinica, jezik: BHS
590
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5904
Porezni odjel moli da oružničko zapovjedništvo zamoli
da se u svrhu sprovedbe ovrhe i prikupljanja poreza
stave na raspolaganje tri oružnika; pismo: latinica, jezik:
BHS
5906
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: da se ispitaju navodi
molbe Hadži Hasanbega Mutevelije i podnese izvješće
u vezi s njegovom kućom i oslobađanjem iste od
ukonačavanja vojnika; pismo: latinica, jezik: BHS
5907
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 5450 (molba
Hadži Ive Livajića za iskonačenje vojničkih činovnika iz
njegove kuće u ulici Tekiji); moli se GP da obavijesti H.
Ivu Livajića da će njegova kuća biti oslobođena; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5908 - 23. 9.
Osobno jamstvo; jemac: D. Koetschet ? (nečitko),
putnik: Theophil Koetschet (putuje u Zagreb)
5909
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: briše se Bernhard Raatl
s liste popisa obrtnika (krojački obrt); pismo: gotica,
jezik: njemački
5910
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5273; briše se Danilo Dakić s liste popisa
obrtnika (pekarski obrt); pismo: gotica, jezik: njemački
5911
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ibrahim ef. Preganica
(putuje u Prnjavor)
5912
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće po
pitanju molbe trgovca Jove Mihajlovića za iskonačenje
vojnika iz njegove kuće u ulici Franje Josipa 73; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
591
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5913
Gradski vijećnik Makso Despić podnosi račun za čišćenje
ulice Terezija; pismo: latinica, jezik: BHS
5914
Molba Alije Djeke da se uknjiži pravo vlasništva na
temelju ugovora; Porezni odjel vraća molbu zbog toga jer
su ugovori neprikladni za uknjiženje zato što supruga
Jusbaše Rašida Mehmeda nije ubilježena kao vlasnica;
pismo: latinica, jezik: BHS
5915
Osobno jamstvo; jemac: Todor Jelić, putnik: Pero T.
Mirović
5916
Gradski poreznik Vejsil ef. Svrzo – GP-u: dopis u vezi
sa nalogom (spis pod brojem 5883); izvješćuje se da će
se popis poreza za četiri mjeseca dovršiti pošto je posao
započet tek 1. lipnja-juna; pismo: latinica, jezik: BHS
5917
Okružni sud – GP-u: oglas (nečitko); pismo: gotica,
jezik: njemački
5918
Vladina štamparija (tiskarnica) dostavlja račun na isplatu
za nabavljene i izdane tiskanice u mjesecu kolovozuaugustu; pismo: latinica, jezik: BHS
5920
Platz Commando – GP-u: izvješćuje se da su stanovi
u ulicama Ćemaluša 54 i Kračule 6 oslobođeni i daju
se Konakarskom uredu GP-a na raspolaganje; pismo:
gotica, jezik: njemački
5921
Platz Commando – GP-u: da se obavijesti vlasnik kuće u
ulici Tekija 4 (Salih-aga Tulić) da očisti dimnjak na istoj;
pismo: gotica, jezik: njemački
5922
Montur Filial Depo – GP-u: da se urade popravke
peći (postave dvije nove) u sobe u ulici Ferhadija 17, u
vlasništvu udovice Bakarević, a gdje je trenutno smještena
“Montur” depo filijala; pismo: gotica, jezik: njemački
592
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5923
Mjesno zapovjedništvo (Platz Commando) moli da
se odredi zastupnik za povjerenstvo koje će pregledati
kuću u ulici Franje Josipa 2, u vlasništvu Nikole Savića;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5924
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 5761; da se traže od komandi svih jedinica
podaci o smještaju i ukonačavanju (kao i iskonačavanju)
vojnika i drugog osoblja; pismo: gotica, jezik: njemački
5925
Konakarski odjel GP-a moli za isplatu svote od 16
forinti za potrebe pisarnice ovog ureda; pismo: latinica,
jezik: BHS
5926
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: nalog da se uruči rješenje trgovcu Hadži Jakovu
Trifkoviću (ne stoji o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
5928
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 5458; po
izvješću Konakarskog ureda GP-a tvrdi se da je sva svota
koju je potraživala Fatima Šerivova (zaostala tražbina
tranzenalne stanarine) istoj i isplaćena, te se stoga njena
molba vraća; pismo: latinica, jezik: BHS
5929
Zemaljska vlada za BiH poziva GP da pošalje
predstavnike da učestvuju u sudjelovanju u odborskoj
sjednici u svrhu prekrajanja uputstava o provedbi opće
daće (finansijski savjetnik Đoko Ilić, vladin tajnik Kosta
Hörmann, gradski vijećnik Mehmed-beg Kapetanović,
Sigmund Polaček, Samuel Rosner, Rafael Mandolfo,
Luka Saitz, Jovo Nikolić, Pero Kraljević); pismo:
latinica, jezik: BHS
593
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5930 - 24. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah ef. Trebinjac, putnik:
Hasan ef. Hodžić (putuje u travnički okrug)
5931
Kotarski ured u Oriovcu (u Slavoniji) dostavlja svotu
od 8 forinti za naknadu pogrebnih troškova za Matu
Budaka; pismo: latinica, jezik: BHS
5932
Kotarski ured Rogatica – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) za Luku Đurovića;
pismo: latinica, jezik: BHS
5934
Iskaz u vezi s molbama o procjeni prava vlasništva
nekretnina predanih Okružnom poreznom uredu na
uredovanje / rješavanje u smislu okružnice od 4. 7.
1880. godine; pismo: latinica, jezik: BHS
5935
Inžinjerska (Genie) direkcija moli da se pročisti kanal
koji vodi iz bolnice br. 25 do Miljacke (prolazi ispod
gradskog druma / puta); pismo: latinica, jezik: BHS
5936
Gradska blagajna prijavljuje da zakupnik gradske
potrošarine i kantarije Makso Babić nije još uplatio za
mjesec rujan-septembar; pismo: latinica, jezik: BHS
5937
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Skopjak, putnik:
Kadrija Dautović (putuje u Gacko)
5939
Predmet (gradnja kanala u ulici Franje Josipa) je
prebačen u godinu 1881.
5940
Gradski živinar Schlesinger prijavljuje da je zamijenio
starog jahaćeg konja sa novim; pismo: latinica, jezik:
BHS
5941
Nekoliko muslimana mole da se zabrani fijakerima da
stoje ispred džamije (džamija ?); pismo: latinica, jezik:
BHS
594
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5942
Okružna oblast moli da gradski živinar Schlesinger izađe
na teren u Tošiće, pošto je okružni živinar Guber trenutno
bolestan; pismo: latinica, jezik: BHS
5943
Osobno jamstvo; jemac: Junuz ef. Halačević, putnik:
Hasan Kedo ? (putuje po BiH)
5944
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s molbom udovice
Koke Božić (rođena Dunđerović), s adresom stanovanja
u ulici Franje Josipa, da joj se izda svjedodžba imovinskog
stanja (“svjedodžba siromaštva”) radi slanja sina Jovana
Božića u vojno dječačko odgajalište; pismo: latinica,
jezik: BHS
5945
Okružni sud Sarajevo – GP-u: šalju se GP-u dvije klauzule
ugovornih ? (nejasno) na dalje rješavanje; pismo: gotica,
jezik: njemački (nejasno)
5946
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: pismo: gotica,
jezik: njemački
5947
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa plaćanjem
tranzenalne stanarine u iznosu od 17 forinti; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
5948
Finansijsko zemaljsko ravnateljstvo ustupa pritužbu
Mustafe Novalije zbog ukidanja najmovne kućarine na
kuću u ulici Filipovića trg 15; pismo: latinica, jezik: BHS
5949
Fatija udovica Zelić moli za građevinsku dozvolu da
sagradi jednu sobu i kuhinju u svojoj bašči; pismo:
latinica, jezik: BHS
5950
Gradski živinarski pomoćnik Ali-riza Kreševljaković
dostavlja račun za mjesec kolovoz-august za uplaćene
pristojbe klanja marve u iznosu od 545 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
595
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5951
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 22. 9.; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5952
Finansijsko nadzorništvo u Sarajevu moli da se dostavi
molba / odluka Mehmedu Karabdiću (ne stoji o čemu
je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5953
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 5689; traži se
da privremenu dužnost u Gradskom poreznom uredu
preuzme gradski pisar Rakoš; pismo: latinica, jezik:
BHS
5954
Zemaljska vlada - GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 5406; molba sinova M. Besarovića da im se
tri kuće oslobode od ukonačavanja vojnika ( Latinluk,
Ćumurija i ulica Franje Josipa, tj. u Jeftanovića ulici);
pismo: latinica, jezik: BHS
5955
Okružna oblast traži iskaz u vezi s prometom
otomanskog bakrenog novca u gradu; GP izvješćuje da
takav novac nije u opticaju na području grada; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
5956 - 25. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Stanišić, putnik: Stanko
Ramzić ? (putuje u Srebrenicu)
5957
Zapisnik sastavljen povodom molbe Kotarske oblasti (ne
stoji o čemu je riječ); spominje se saslušanje Sadulaha
Šabanovića i Muniba Đulagić; pismo: latinica, jezik:
BHS
5958
Platz Commando – GP-u: da se u povjerenstvo za
pregledanje kuća za smještaj “Montur” filijale pošalju
i predstavnici gradske općine; pismo: gotica, jezik:
njemački
596
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5959
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s izdavanjem
svjedodžbe o vladanju / “ćudorednosti” (nekažnjavanju)
trgovcu Muhamedu Moriću, Vratnik 26, u svrhu
dobijanja dozvole za prodaju duhana; pismo: latinica,
jezik: BHS
5960
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Abadžić, putnik:
Abdija Bojadžić (putuje u Gacko)
5961
Ravnateljstvo redarstva traži spise u vezi s kažnjavanjem
Abdahe Hende što nije pokrio kuću ćeremidom; pismo:
latinica, jezik: BHS
5962
Ravnateljstvo redarstva traži spise u vezi sa molbom
GP-a (spis pod brojem 5865); radi se o onim prijavama
koje su vezane za gradnje bez građevinskih dozvola;
pismo: latinica, jezik: BHS
5963
Ravnateljstvo redarstva traži spise u vezi s molbom GP-a
(spis pod brojem 5866) u kojoj se moli kažnjavanje
Maksima Here radi prekoračenja uvjeta građevinske
dozvole; pismo: latinica, jezik: BHS
5964
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Pere Popovića u ulici Ćemaluša 114 sigurna od
izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
5965
Ravnateljstvo redarstva traži obavijest o tome da li Risto
Kaletović može svoj krčmarski obrt premjestiti iz ulice
Ćemaluša 84 u ulicu Nova 6; pismo: latinica, jezik: BHS
5966
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Antuna Laurića,
rodom iz Austrije s adresom stanovanja u ulici Careva
7, za dozvolu bavljenja pečenjem i prodajom kestenja u
ulici Filipovića trg
597
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5967
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Marka Jelenovića
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Koševo
7
5968
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela Pragera,
rodom iz Mađarske, za dozvolu prodavanja haljina u
ulici Franje Josipa 87
5969
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Carl Steintza,
rodom iz Austrije s adresom stanovanja u ulici Bistrik, za
dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u ulici Filipovića
trg 14
5971
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– Vladino povjereništvo – GP-u: odluka / rješenje
za upravitelja Gradske blagajne Salomona I. Saloma;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5972
Vladino povjereništvo – GP-u: nečitko
5973
Gradski šintor (“živoder”) moli za isplatu u iznosu od 15
forinti; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
5974
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s kućom Salihage
Tulića; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5975
Okružni porezni ured u Sarajevu dostavlja neke račune
za nabavku pisarničkog materijala i predmeta i moli za
potvrdu cijena; pismo: latinica, jezik: BHS
5976
Odpravništvo vraća molbu Avde Konjičanina za prijenos
prava vlasništva nekretnina, zajedno sa jednakim
molbama 5510, 5533, 5557, 5729, 5734, 5787, 5862,
5914, 5919 i 5933; pismo: latinica, jezik: BHS
5977
Dostavnica pozivnice za Rafaela Mandolfa
598
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5978
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 4512 (žalba Stevana Tomovića na ukonačenje
vojnika u njegovu kuću); traži se iskonačenje časnika iz
njegove kuće i nalaženja novog stana za istog časnika,
kao i oslobađanje kuće S. Tomovića od ukonačavanja
vojnika; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5979
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: traži se izvješće u vezi
s molbom Saliha Brkića za iskonačenje 5-6 vojnika iz
njegove kuće; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
5980
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5449; odbija se molba Atifa ef. Uzunovića
da se njegova kuća oslobodi od ukonačavanja vojnika,
jer je ta kuća na početku okupacije bila oslobođena te
obaveze; pismo: latinica, jezik: BHS
5981
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: nalaže se da se kuća
(u ulici Zildžiluk) Ahmetage Mašića do kraja mjeseca
listopada-okrobra oslobodi od ukonačavanja vojnika
i isprazni i time da vlasniku na raspolaganje; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
5982
Kotarski ured saopćava da nije nadležan da raspolaže
oružnicima; GP moli Okružnu oblast da mu se daju na
raspolaganje par oružnika (za pomoć pri prikupljanju
poreza), pošto je i Ravnateljstvo redarstva uskratilo istu
pomoć Gradskom poreznom uredu; pismo: latinica,
jezik: BHS
5983
Zemaljska finansijska direkcija – Kotarski ured – GP-u
– Gradski konakarski ured: upit o stanarini Jakoba
Sabitaja kao i pritužba istog za ukidanje najmovne
kućarine za godinu 1879; pismo: latinica, jezik: BHS
599
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5984
Kotarski ured u Sarajevu ustupa na dalje uredovanje
molbu općinskog ureda Schönstein u Donjoj Štajerskoj
u vezi sa slanjem smrtnog lista za u Vakufskoj bolnici
preminulog Franju Knaflića; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
5985 - 26. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Buzadžić, putnik: Alija
Krimlija (putuje u Orašje / Aziziju )
5986
Platz commando – GP-u: traži se transenalni stan za
vojnog nadintendanta Hoffmanna; pismo: gotica, jezik:
njemački
5987
Ravnateljstvo redarstva traži obavijest o tome da
li Michael Selley može obavljati stolarski obrt u
prostorijama u ulici Filipovića trgu; pismo: latinica,
jezik: BHS
5988
Ravnateljstvo
redarstva
–
GP-u:
dozvola
Garnischstädtenu za bavljenje prodajom dasaka i drva
u ulici Ćemaluša 32
5989
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovi Pantiću za
bavljenje krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 81
5990
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Staki Malinić
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici G. Tabaci 28
5991
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Wilhelmu
Schmiegeru za bavljenje krojačkim obrtom u ulici
Franje Josipa 75
5992
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Johanna
Prozdacsima za bavljenje prodajom mješovite robe u
ulici Careva 8
5993
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Franji
600
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Pogorelcu za bavljenje prodajom i pečenjem kestenja
5994
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mitra Kalinića
za dozvolu bavljenja fijakerskim obrtom
5995
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
G. ? Čović obustavio krčmarski obrt, te se zbog toga
briše s liste popisa obrtnika (popisnog registra obrtnika);
pismo: latinica, jezik: BHS
5996
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Wilhelma Jeana,
rodom iz Austrije, za dozvolu bavljenja limarskim
obrtom u ulici Terezija 107
5997
Vojno opskrbni magazin moli da se objave oglasi (ne
stoji o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
5998
Genie direkcija – GP-u: dopis u vezi sa ugovorom ove
direkcije i Čengića oko iznajmljivanja hana u Blažuju;
traže se predstavnici GP-a kao svjedoci prilikom
potpisivanja; pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
5999
I vozarska pukovnija 48 / 62 eskadrona šalje dva oglasa
na objavu u vezi s prodajom konja; pismo: latinica,
jezik: BHS
6000
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Goro, putnik:
Mehmed Alihodžić (putuje u Posavinu)
601
G r a d s k o
602
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 21 spisi: 6501 - 7000 28. 10. – 24. 11.
Signatura dokumenta
Sadržaj
6501 - 28. 10.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Joksimović, putnik: Jovo
Milinović (putuje u Brčko)
6502
Zapisnik o preslušanju zakupnika gradske potrošarine
Makse Babića radi neplaćenog obroka za mjesec
listopad-oktobar; pismo: latinica, jezik: BHS
6503
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Užičanin, putnik:
Mustafa Stadžo Abdić iz Šamca (putuje u Novu Varoš)
6504
Osobno jamstvo; jemac: Stojan Malkunić ?, putnik: H.
Stako Skenderović (putuje u Brčko)
6505
Gradski vijećnik Salomon ef. (pri zastupanju blagajnika)
prijavljuje da zakupnik telalije duguje zakupninu za
mjesec srpanj-juli, kolovoz-august, rujan-septembar i
listopad-oktobar (svota u iznosu od 301 forinta); pismo:
latinica, jezik: BHS
603
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6507
Iskaz gradskog vijećnika Salomona za troškove trovanja
(uspavljivanja) pasa u iznosu od 40 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
6508
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 6472; pregledat će se han od Riste Besarovića
za potrebe “Monturs” skladišta; pismo: gotica, jezik:
njemački
6509
Mjesno vojno zapovjedništvo šalje na molbu GP-a
(spis pod brojem 5947) specificiran iskaz u vezi s
tranzenalnom stanarinom za neke stražarnice; pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
6510
Okružni sud Sarajevo – GP-u: tužba Isaka Subulovića
protiv Smail-beg Sulejmana Pašića Taslidžaka, kojeg
zastupa Jusufbeg Filipović u vezi s uknjiženjem i
zalogom kuće u ulici Arab-atik 21; pismo: gotica, jezik:
BHS
6511
Mjesno zapovjedništvo javlja da je medicinski oficijal
Josef Volanek napustio transenalni stan u ulici kod
pravoslavnog groblja, a Dolanski je iznajmio stan
prekoputa bolnice; pismo: latinica, jezik: BHS
6512
Molba Delić Vukovića za izdavanje zdravstvene putnice
za 80 omota vune; pismo: latinica, jezik: BHS
6513
Kotarski ured ustupa na uredovanje molbu Okružnog
suda da se priopći da li je Ahmed ef. Zildžić, protiv
kojeg se vodi istraga radi pronevjere, prisegao zakletvu
za muktara; pismo: latinica, jezik: BHS
6514
Genie direkcija (Inžinjerska direkcija) – GP-u: molba
da se izda oglas o održavanju dražbe; pismo: gotica,
jezik: njemački
604
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6515
Okružni ured – GP-u: nalog da se poboljša i pojača
(s većim brojem angažiranih ljudi) prikupljanje i
popisivanje poreza pod rukovodstvom glavnog poreznog
inspektora; pismo: gotica, jezik: njemački
6516
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: molba da se
uruči dekret Viktoru Willtu (ravnatelj “stonačanskog”
ureda ?); pismo: latinica, jezik: BHS
6517
Dostavnica Zemaljske finansijske direkcije o odluci za
Iliju Hadži Ristića Nikolića; pismo: latinica, jezik: BHS
6518
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– Okružni ured – GP-u: dopis u vezi s gradnjom ?
(“Vasenmeisterei”?-nečitko) i gradnjom željeznice,
koševske ceste i proširenja grada na južnu stranu; pismo:
gotica, jezik: njemački (nejasno)
6520
Vladino povjereništvo dostavlja okružnicu Zemaljske
vlade kojom preporučuje tvornicu u Ljubljani za
nabavku zvona i vatrogasnih sprava; pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
6521
Umirovljeni protustavnik Ivan Vilfan iz Osijeka šalje
upit telegramom da li je stigla njegova molba za dodjelu
upražnjenog službenog mjesta u Sarajevu; pismo:
latinica, jezik: BHS
6523
Građevinski odjel predaje ugovor sklopljen između
gradske općine i građevinskog poduzetnika Josefa da
Rive u vezi s gradnjom spremišta za smještaj vatrogasnih
sprava; pismo: latinica-gotica (nečitko), jezik: BHSnjemački
6524 - 29. 10.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Besarović, putnik: Niko
Đ. Besarović (putuje u Zvornik)
605
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6525
Uvjeti za nabavku građevinskog materijala za gradnju
ceste (ulice) Ćemaluše-dražba koju raspisuje gradska
općina; pismo: latinica, jezik: BHS
6526
Molba Šumskom odjelu Okružne oblasti za izdavanje
600 jednakih “čunkova” iz šuma džemata Mokro za
javne radove; pismo: latinica, jezik: BHS
6527
Zapisnik sastavljen pri GP-u u svrhu izdavanja
svjedodžbe “o siromaštvu” (imovinskom stanju) udovici
Hadži Šehmušenice iz Kara Ferhad mahale, jer je ista
podigla tužbu u Okružnom sudu; pismo: latinica, jezik:
BHS
6528
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Kaukčija, putnik:
Mehmed Kaukčija (putuje u Maglaj)
6529
Vojno opskrbno skladište moli da se izda oglas o
održavanju dražbe (licitacije) za radove popravke
kreveta; pismo: latinica, jezik: BHS
6530
Vojno opskrbno skladište moli da se izda oglas za dražbu
u svrhu osiguranja vojnih vozila; pismo: latinica, jezik:
BHS
6531
Uprava Vakufske bolnice moli da se naplate troškovi
liječenja za Ivuša (nejasno) Kolara iz Kreševa; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6532
Leopold Vogel podnosi račun na isplatu za nabavljeni
pečat za urudžbeni zapisnik; pismo: latinica, jezik: BHS
6534
Risto i Staniša Cinco mole za iskonačenje vojnika iz
njihove kuće u ulici Koševo 6; pismo: latinica, jezik:
BHS
606
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6535
Braća Leitner podnose račun na isplatu za nabavljene četiri
peći za potrebe GP-a, također račun podnose bravari Dretz
? (nečitko) i Gresmager za urađene poslove u uredima GPa; pismo: latinica, jezik: BHS
6536
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je magaza
Riste Hadži Kostića sigurna od izbijanja požara; pismo:
latinica, jezik: BHS
6537
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je magaza
Husejina Muveketovića sigurna od izbijanja požara; pismo:
latinica, jezik: BHS
6538
Zapovjedništvo 76. pukovnije moli da se izda oglas o
prodaji vojničkih konja; pismo: gotica, jezik: njemački
6539
Narednik Gradske straže javlja da još nije oboren šator na
Filipovića trgu; pismo: latinica, jezik: BHS
6540
Račun upravitelja zakupnika gradske uvoznine Luke Saitza
sa molbom da se nadoknadi iz gradske blagajne; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6541
Aug. Klein u Beču nudi izradu adrese koja bi se trebala
predati nadvojvodi Rudolfu; pismo: gotica, jezik: njemački
6542
Daje se na znanje da je Glavna komanda dužna platiti
uvozninu za uneseni petrolej u grad Sarajevo, jer ista nije
oslobođena uvoznine; pismo: gotica, jezik: njemački
6543
Izvješće gradskog vijećnika Kezića da nema prepreke za
izdavanje dozvole za točenje pića udovici Mariji Saltarić
(punici Vjekoslava Cetinea); pismo: latinica, jezik: BHS
6544
Tržno povjereništvo predaje cjenovnik predmeta za
listopad-oktobar kojima je odmjerena desetina; pismo:
latinica, jezik: BHS
607
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6545
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 6472; izvješće o povjerenstvenom (komisijskom)
pregledu hana u ulici Ćemaluša 135, gdje treba da se
smjesti štala brdske baterije 6 / XII (s 37 konja); pismo:
gotica, jezik: njemački
6546
GP – Platz Commando (Mjesna komanda): dopis u vezi sa
premještanjem petorice vojnika iz kuće Mašića i nalaženja
zamjenskog smještaja; pismo: gotica, jezik: BHS
6547
Ravnateljstvo redarstva predlaže da se postavi jedan fenjer
kod Vojničkog trga (kad se ide prema ulici Širokača);
pismo: latinica, jezik: BHS
6548 - 30. 10.
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Doksanaltić, putnik:
Osman H. Osmanović (putuje u Gračanicu)
6549
Zapisnik sastavljen pri GP-u u svrhu izdavanja svjedodžbe
“o siromaštvu” (imovinskom stanju) sedlaru Antonu Fiali,
rodom iz Višegrada u Češkoj (“patentalni” invalid); pismo:
latinica, jezik: BHS
6550
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Bostandžić, putnik:
Mehmed Zelić (putuje po Bosni)
6551
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: s liste popisa obrtnika
briše se Moritz Schlesinger (mesarski obrt); pismo: gotica,
jezik: njemački
6552
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Aleksandra
Erdesija za dobijanje obrtne dozvole za mesarski obrt u
ulici Careva 2 i u ulici Ferhadija 63; pismo: latinica, jezik:
BHS
6553
Ravnateljstvo redarstva dostavlja molbu Mihajla Jokića za
dobijanje obrtne dozvole za krčmarski obrt u ulici Kračule
16; pismo: latinica, jezik: BHS
608
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6554
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bravić, putnik: Arif
Logo i familija (putuju u Istanbul)
6555
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bravić, putnik: Husein
Logo s familijom (putuje u Istanbul)
6556
Vojno opskrbno skladište dostavlja oglas o održavanju
dražbe o dostavi za vojničke svrhe; pismo: latinica, jezik:
BHS
6557
Osobno jamstvo; jemac: ? (nečitko), putnik: Marko
Čangalović (putuje u Beograd)
6558
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s iznajmljivanjem
stana za nadporučnika Filipovića; pismo: gotica, jezik:
njemački
6559
Mjesno zapovjedništvo moli da se izostave sa transenalne
stanarine stražarnice u ulicama Franje Josipa 27, Terezija
27 i ? (nejasno) 35; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
6560
Građevinski odjel podnosi račun za radove na uređenju
mostova nekom (nečitko) potoku; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
6561
Izvješće gradskog vijećnika Mehmed-bega Kapetanovića
u vezi s podnošenjem računa u iznosu od 300 forinti
koje je podigao iz gradske blagajne kao predujam za
nabavku ogrijevnih drva; pismo: latinica, jezik: BHS
6563
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 27. 10; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6565
Protokol napravljen pri GP-u u vezi s predajom
poslovnih agendi od strane rukovoditelja Ureda za
ukonačavanje Victora Wilta na Paula Martinovića;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
609
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6566
Infanterie Brigade Commando (Pješadijska brigadakomanda) – GP-u: mollba da se očisti dimnjak u uredu
2. pješadijske brigade; pismo: gotica, jezik: njemački
6567
Vojno opskrbni magacin – GP-u: oglas o održavanju
prodaje praznih vreća ( koje se nalaze u pojedinim
magacinima (u Sarajevu i Višegradu); pismo: gotica,
jezik: njemački
6568 - 31. 10.
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Riste
Kuzmanovića za dozvolu bavljenja krčmarskim i
kafanarskim obrtom u ulici Imaret 13
6569
Ravnateljstvo redarstva dozvoljava Franji Mrčeku da se
bavi krijačkim obrtom u ulici Franje Josipa 57; pismo:
latinica, jezik: BHS
6570
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Okana
za dozvolu bavljenja pekarskim obrtom u ulici Coban
Hassan 21 ?
6571
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josefa Schwaba
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Terezija
84
6572
Molba Stojana Stanišića (ulica Hiseta 31) za pozajmnicu
u iznosu od 600 forinti iz gradske blagajne; pismo:
latinica, jezik: BHS
6757
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: oglas u vezi s uvođenjem
monopola na barut za BiH i prodajom baruta u Zvorniku;
pismo: latinica, jezik: njemački-BHS
6576
Vojno opskrbno skladište moli da se izda oglas za
rasprodaju starih vreća; pismo: latinica, jezik: BHS
610
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6577 - 1. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Dimitrović, putnik:
Salih H. Osmanović (putuje u Derventu)
6578
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Kantardžić, putnik:
Vejsil Hamamdžić (putuje u Tuzlu)
6579
Zemaljska finansijska direkcija / ravnateljstvo – GP-u:
protustavnik poreznog ureda Božidar Đurković imenuje
se za poreznika u Livnu; pismo: latinica, jezik: BHS
6580
Uprava 25. garnizonske bolnice moli za potvrdu cijena
označenih u predloženom računu Zagorske staklarske
tvornice; pismo: gotica, jezik: njemački
6581
Zapisnička molba Saliha Bičakčića za izdavanje potvrde
da je saračka roba, koju namjerava prodavati u Srbiji,
pravljena u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
6582
Platz Commando – GP-u: obavijet o sastajanju komisije
za pregledanje objekta. U komisiji treba da bude i jedan
predstavnik GP-a; pismo: gotica, jezik: njemački
6583
Platz Commando – GP-u: upit o tome da li je
dopremljena nedostajuća peć Brdskoj bateriji; pismo:
gotica, jezik: njemački
6584
Zemaljska vlada za BiH dostavlja na izvješće žalbu Vase
Kraljevića protiv odluke GP-a (pod brojem 6390, a u
vezi s dosuđenom novčanom globom)); pismo: latinica,
jezik: BHS
6586
Zemaljska vlada za BiH dostavlja molbu (novčana
pomoć) bivšeg puškarskog majstora Save Milovanovića
(ulica Kovači 24) na dalje uredovanje.; pismo: latinica,
jezik: BHS
611
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6587
Jakob Sabatej traži da se ustanovi najamnina (za
ukonačavanje vojnika) za njegovu kuću u ulici Kračule
5; pismo: latinica, jezik: BHS
6588
Kotarski ured Vlasenica – GP-u: molba da se uruči
odluka (ne stoji o čemu je riječ, ni kome da se uruči);
pismo: latinica, jezik: BHS
6589
Kotarski ured Visoko – GP-u: Mehmed Dijapa iz
Sarajeva molio je ovu kotarsku oblast da od Nikole
Skopljaka naplate dug. Daje se na znanje GP-u da se
Nikola Skopljak ne nalazi u Visokom; pismo: latinica,
jezik: BHS
6590
Platz Commando – GP-u: traži se rješavanje jednog
dopisa Mjesne komande (u vezi s ukonačavanjem
vojnika u kući Husein ef. Naldžića); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
6591
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 6426; pregledanje i nalaženje objekta gdje treba
da se smjesti magacin za vojnu opremu (odjeću i obuću);
pismo: gotica, jezik: njemački
6592
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 6053; Sirotinjski
odbor u Aradu moli da se vrati svota u iznosu od 55
forinti za Matiju Protsta; pismo: latinica (nečitko),
jezik: mađarski-BHS
6593
Zapisnik o pregledanju vune koja pripada Vuković
Deliću; pismo: latinica, jezik: BHS
6594 - 2. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Petar H. Zanfirović, putnik:
Pavle Zanfirović (putuje u Derventu)
6595
Osobno jamstvo; jemac: Risto Petrović, putnik: Jovo
Bogićević (putuje u Gabelu)
612
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6596
“Namira” na uplatu Ibrahima Hadžibegovića u iznosu
od 600 forinti za popravak Careve džamije; pismo:
latinica, jezik: BHS
6597
Izvjestitelj, gradski tajnik Kreneis prijavljuje da se
zakupnik telalije Mento Kanbiljo nije odazvao opomeni
od 28. 10. u vezi s neuplaćenim obrocima; pismo:
latinica, jezik: BHS
6598
Osobno jamstvo; jemac: Vaso N ? (nečitko), putnik:
Risto Sušić (putuje u Brod)
6599
“Namira” na uplatu Mije Vuhovca za popravak ćuprije
u ulici Čejdžik; pismo: latinica, jezik: BHS
6600
“Namira” na uplatu Muje Musića za nabavku stvari za
čišćenje ulica; pismo: latinica, jezik: BHS
6601
Uprava Vojno opskrbnog skladišta moli da se izda oglas
za održavanje dražbe u Travniku; pismo: latinica, jezik:
BHS
6602
Zapisnik o održanom tenderu (jeftinbi) za nabavku
kamena i gradnju ulice Ćemaluša; pismo: latinica, jezik:
BHS
6604
Gradski vijećnik Aleksa Kezić podnosi račun za konja;
pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6605
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se dostavi
odluka (ne stoji o čemu je riječ) Jovi Gabeliću; pismo:
latinica, jezik: BHS
6606
Uprava Vakufske bolnice moli da se naplate zaostali
troškovi liječenja i boravka u bolnici (“bolno opskrbni
troškovi”) za izliječenog Salomona Weisskopfa; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
613
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6607
“Uskornica” Ravnateljstvu redarstva za rješavanje molbe
Vase Kraljevića za potvrdu računa; pismo: latinica, jezik:
BHS
6608
Izvješće voditelja rokovnika da Porezni odjel GP-a
nije proveo ovrhu (zaplijenu) u predmetu zakupnika
maltarine protiv Ljudevita Kargačina
6609
Zapovjedništvo dječačkoga odgajališta moli da se roditelji
istupljenih pitomaca Saloma i Martinovića pozovu i vrate
zavodu odjeću; pismo: latinica, jezik: BHS
6610
Vladino povjereništvo – GP – Mjesna komanda: dopis u
vezi s reguliranjem i sprovedbom odluke Zemaljske vlade
da se koriste topovi za muslimanske svetkovine; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6611
Oružničko zapovjedništvo moli za doznaku svote u iznosu
od 583 forinte za potrebe Gradske straže sigurnosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
6612
Gradski nadstražar Karleuša izvješćuje da se gradski
stražar Ismail Aga zahvalio na službi, i s toga se moli GP
da pronađe adekvatnu zamjenu za to ispražnjeno mjesto;
pismo: latinica, jezik: BHS
6613
Tržni nadzornik Mirko Đurković (Gjurković) moli da se
limitacija hljeba odredi prema cijeni žita; pismo: latinica,
jezik: BHS
6614
Vladino povjereništvo izvješćuje u vezi s otpisom
Zemaljske vlade u predmetu molbe Sadika Danona za
uređenje Kastela i Čejdžik ulice; pismo: latinica, jezik:
BHS
6615
Mjesno vojno zapovjedništvo jaavlja da je stan rittmeistera
Ivkova raspoloživ; pismo: latinica, jezik: BHS
614
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6617
Mjesno vojno zapovjedništvo (Mjesna komanda /
Platz Commando) – GP-u: traži se tranzenalni stan za
poručnika A. Kuhna (20. brdski opskrbni eskadron);
pismo: gotica, jezik: njemački
6618
Zemaljska vlada dostavlja na dalje uredovanje telegram
Glavnog zapovjedništva u Zagrebu, kojim se zahtijeva da
Haini Finz podnese neku molbu s certifikatom (nečitko
i nejasno); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6619
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 6502; izvjestitelj,
gradski tajnik Kreneis zahtijeva da se shodno odluci
GP-a odredi kako da se gradska potrošarina ? (nečitko i
nejasno); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6920 - 3. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil Pripoljac, putnik: Avdija
Čajo (putuje u Tuzlu)
6621
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Altarac, putnik: Isak
Avram Papo (putuje po BiH)
6622
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Altarac, putnik: Hajim
Finc (putuje po BiH)
6623
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5641 (molba
zakupnika maltarine i uvoznine Luke Saića, pisana
goticom i njemačkom jeziku, a u vezi s uplatom
potrošarine);
odluka
Zemaljskog
finansijskog
ravnateljstva i GP-a za Luku Saića; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
6625
Molba Ane Petrović iz Sarajeva za uknjiženje prava
vlasništva ; pismo: latinica, jezik: BHS
6626
Žalba Filipa Spitzera radi ukidanja dohodarine od 4000
forinte na 1200 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
615
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6627
Gradski porezni odjel vraća molbu Steve Berhatovića za
uknjiženje prava vlasništva na kupljenu kuću od Emira
Peksinovića, radi nepravilnosti u napisanim imenima
vlasnika; pismo: latinica, jezik: BHS
6628
Kotarski ured kao Kotarski sud u Vlasenici (kadija
Alajbegović) – GP-u: molba da se dostavi odluka (ne
stoji o čemu je riječ) Avdagi Brkiću; pismo: latinica,
jezik: BHS
6629
Kotarski ured Visoko moli da se konstatira nadležnost
Riste Savića koji se nalazi u Visokom u zatvoru; pismo:
latinica, jezik: BHS
6630
Izvješće Gradskog poreznog odjela da je naplatio
nabavku kućnih tablica iznos od 384 forinte; pismo:
latinica, jezik: BHS
6631
Gradsko računovodstvo podnosi “namiru” kao paušal
školskom podvorniku u gradskoj dječačkoj pučkoj
učioni za mjesec listopad-oktobar radi doznake za
isplatu; pismo: latinica, jezik: BHS
6631
Platz Commando vraća doznaku (neodgovara zahtjevu)
Dr. Griepsa; pismo: gotica, jezik: njemački
6633
Braća Leitner podnose račun na isplatu za nabavljenih
pet peći; pismo: latinica, jezik: BHS
6634 - 4. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Tahir-beg Čengić, putnik:
Hajdar ? (putuje u Posavinu)
6635
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim ?, putnik: Abdija Tuzlić
(putuje u Istanbul)
616
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6636
Prijava nadzornog povjerenstva gradnje gradske klaonice
da neki radovi nisu završeni u predviđenom roku; pismo:
latinica, jezik: BHS
6637
Gradski vijećnik Aleksa Kezić i gradski mjernik (arhitekt)
Janko Grahov podnose račun troškova za gradnju
koševskog puta; zapisnik povjerenstva za pregledanje
dovršene ceste u Koševu; pismo: latinica, jezik: BHS
6638
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Durut ?, putnik:
Mehmed Denišliju (putuje u Bugojno)
6639
Telegram Poreznog ureda u Livnu; upit - da li je
otputovao poreznik Đurković; pismo: latinica, jezik:
BHS
6640
Podkotarski ured u Kreševu dostavlja svotu od 4 forinte
kao naknada za liječenje Grge Hercegovca u Vakufskoj
bolnici; pismo: latinica, jezik: BHS
6641
Prijava da je gradski porezni protustavnik i računovođa
Todor Đurković otišao za Livno; piemo: latinica, jezik:
BHS
6642
Dopis Zemaljskog finansijskog ravnateljstva u vezi
s prijenosom prava vlasništva nekretnina na grad;
Predmeti nisu predati na rješavanje Okružnom sudu
zbog toga što u zemlji ne postoje izrađene gruntovnice,
što je osoblje kod sudova nedostatno i zbog toga što je
u osmanskim zakonima samo kadija sudjelovao u tome;
pismo: latinica, jezik: BHS
6644
Porezni odjel izvješćuje, u vezi s naredbom Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva, da u mjesecu listopaduoktobru nije izdata ni jedna dozvola za točenje alkoholnih
pića na sajmovima; pismo: latinica, jezik: BHS
617
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6645
Vladino povjereništvo nalaže da se podnese izvješće u
vezi s predmetom prava vlasništva na magazu Mustajbega ? (nečitko), pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6648
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Louisa
Goldsteina, rodom iz Sombora za dozvolu bavljenja
krčmarskim obrtom u ulici Filipovića trg 10
6649
Molba Alfonsa Bischoffa da mu se dozvoli držanje šatora
na dalje vrijeme na Filipovića trgu; pismo: latinica, jezik:
BHS
6650
Festungs Artill. ? (nejasno) – Gebiergs Baterie (Brdska
baterija) – GP-u: daje se na znanje da su potrebne još tri
peći za kuću Ahmed-bega Hrasnice u ulici ? (nejasno) i
jedna peć u kući Nikole Dimitriada
6651 - 5. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Makso Despić, putnik: Đorđe
Sterija (putuje preko Austrije u ?)
6652
Terzija Mehmed Goro moli GP da mu izda svjedodžbu
/ potvrdu da je njegova roba (bakardžijska, terzijska
i abadžijska) izvorno sarajevska radi prodaje iste u
Rogatici i Višegradu; pismo: latinica, jezik: BHS
6653
GP – Gradski porezni ured u Iloku: molba da se dostavi
svota od 2 forinte po gradskom pisaru Martinu Rakošu;
pismo: latinica, jezik: BHS
6654
Gradsko poglavarstvo u Zenici moli da se izda oglas
za davanje prava pobiranja općinskih nameta za grad
Zenicu; pismo: latinica, jezik: BHS
6655
Dopis u vezi s reguliranjem troškova liječenja Jovanke
Tošić u Vakufskoj bolnici; pismo: latinica, jezik: BHS
618
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6656
Građevinski odjel podnosi proračun za popravku mosta
na Koševskom potoku u ulici Donja Hiseta; pismo:
latinica, jezik: BHS
6658
Molba Ibrahim ef. Fejzagića za izdavanje svjedodžbe da
živi i stanuje u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
6659
Molba Uzeira Hadžihuseinovića za dozvolu da smije
držati i prodavati petrolej u svojoj magazi uz Carevu
ćupriju; pismo: latinica, jezik: BHS
6660
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 5973; gradski
“živoder” (šintor) moli da mu se za stan i štalu isplati
mjesečna stanarina za mjesece listopad-oktobar, studeninovembar i prosinac-decembar; pismo: latinica, jezik:
BHS
6661
Ravnateljica Opće gradske djevojačke škole (“učione”)
javlja da je učiteljica Josipa Marković počela s radom
18. 10; pismo: latinica, jezik: BHS
6662
Okružna oblast – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod
brojem 5982; izvješćuje se da se Okružna oblast obratila
Žandarmerijskoj komandi (za angažiranje dva čovjeka
kao pripomoć Straži sigurnosti) da joj izađe u susret u
vezi s prikupljanjem poreza u gradu Sarajevu; pismo:
gotica, jezik: njemački
6663
Račun Maksima Babića za dobavljeni petrolej; pismo:
latinica, jezik: BHS
6664
Gradski pisar Petar Gregorević moli da mu se posudi
50 forinti koje bi vraćao u narednih 10 mjeseci; pismo:
latinica, jezik: BHS
6665
Zapisnička molba zakupnika gradske potrošarine
Maksima Babića da se uplata zaostalog “obroka” / rate
odgodi do 25. 11; pismo: latinica, jezik: BHS
619
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6666 - 6. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Todorović, putnik: Jovo
Skarić (putuje u Posavinu i Bosansku Krajinu)
6667
Osobno jamstvo; jemac: Risto Bošković, putnik: ?
Bošković (putuje u Posavinu i Bosansku Krajinu)
6668
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Samidović, putnik:
Nezir Mušić (putuje u Zenicu)
6669
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Marić, putnik: Spasoje
Polić (putuje po BiH)
6670
Građevinski odjel podnosi proračun za most koji treba
da se sagradi ispred Kasarne; pismo: latinica, jezik: BHS
6671
Dostavnica o potvrdi da je dužina puta od Sarajeva preko
Dvora do Vogošće 3 sata kolima (fijakerom) i četiri sata
konjem; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6672
Osobno jamstvo; jemac: Salih-aga Softić, putnik: Junuzaga Softić (putuje po BiH)
6673
GP – Okružni porezni ured: dostavlja se na dalje
uredovanje iskaz dospjelih isplata izravnih poreza za
mjesec listopad-oktobar; pismo: gotica, jezik: njemački
6674
Kotarsko satništvo u Borgu dostavlja svjedodžbu o
imovinskom stanju (svjedodžba “siromaštva”) Francesca
Carotta kao dokaz da njegove troškove u bolnici on ne
može platiti; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6675
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: moli se GP da u
pojedinim dijelovima grada pregleda lampe i da se
ponovo poprave one koje ne svijetle, tj. one gdje fenjeri
nisu ispravni; pismo: gotica, jezik: njemački
6676
Ravnateljstvo redarstva ustupa na dalje uredovanje molbu
F. Brauna da mu se dopusti da svoju trgovinu delikatesa
620
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
premjesti s broja 80 u kuću s brojem 78 u ulici Franje
Josipa; pismo: latinica, jezik: BHS
6677
GP – Zapovjedništvo Dobrovoljne vatrogasne zadruge:
na molbu Dobrovoljne vatrogasne zadruge da joj se
izdaju oznake, formira noćna straža, nađu smještajne
prostorije i spremište Vatrogasne zadruge, kao i smještaj
2 konja u neposrednoj blizini spremišta, bit će pozitivno
odgovoreno od strane GP-a; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
6678
Građevinski odjel daje na znanje (na molbu Vatrogasne
zadruge) da je popravak vatrogasnih sprava neophodan i
troškovi za te popravke su nužni; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
6679 Spis se nalazi u godini 1883. (21. 3.)
6682
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 4520; gradski cestovni
mjernik Huršid ef. moli da mu se doznači potpuna nagrada
za urađeni posao u iznosu od 150 forinti (odlukom GP-a
od 31. 7. 1879.). Za posao pokrivanja gradskih ulica
numerisanih tablicama dobio je samo iznos od 80 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
6683
Garnizonska bolnica br. 25 – GP-u: dopis u vezi sa
spisom pod brojem 6357; zavisno od težine / količine
uglja bit će poslat i račun dobavljaču Baruchu; pismo:
gotica, jezik: njemački
6685
Molba trgovca Spasoja Polića da mu se izda dozvola da
može u Bihać i Banja Luku otpremiti osam bala gajtana
i ibriša; pismo: latinica, jezik: BHS
6686
Hermann Stein traži da mu se isplati dnevnica za period
mjeseca listopad-oktobar (31 forinta) i 1. i 2. 11. u
iznosu od 3 forinte; pismo: latinica, jezik: BHS
621
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6687
Mustafa B ? moli da mu se plati posao koji vrši kao
muktar; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6688
Odpis Zemaljske vlade u vezi s nabavkom slike Franje
Josipa; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
6689
Iz ureda prijava da zakupnik gradske potrošarine Makso
Babić nije na vrijeme uplatio svoje obaveze (“odpadajući
obrok” tj. rate koje je dužan platiti); pismo: latinica,
jezik: BHS
6690 - 7. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah Mulić, putnik: Selman
ef. Arnautović (putuje u Istanbul)
6692
Zemaljska vlada za BiH dostavlja putem oglasa (predan
putem Ravnateljstva redarstva) novi građevinski red za
Sarajevo; pismo: latinica
6693
Vojno opskrbno skladište moli da se izda oglas o
održavanju dražbe u skladištu u Bihaću; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
6694
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 3. 11.; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6695
Gradski porezni ured moli da se nabavi 1000 komada
poreznih knjižica; pismo: latinica, jezik: BHS
6696
Kćer Muharema Terzije, Šerifa, moli da se iz njene kuće u
ulici Terezija 32 izmjeste vojnici major Putnik i kapetan
Heymann. Razlog tome je što je ona udovica i u toj kući
živi veći broj članova familije, a nemaju haremluk, te
stoga ne mogu raditi pred vojnicima; pismo: latinica,
jezik: BHS
6697
Izvješće gradskog fizika o rađenom pregledu
(“kemijskom ispitivanju”) pive u kafani Julija Balvana;
pismo: latinica, jezik: BHS
622
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6698 - 8. 11.
Osobno jamstvo; jemac: A. Biserović, putnik: Salih
Kladnjak (putuje u Istanbul)
6699
Gradski vijećnik Salom ef. dostavlja račune za troškove
oko nabavke “pisarskog” / uredskog materijala; pismo:
latinica, jezik: BHS
6700
Platz Commando (Vojna mjesna komanda) – GPu: moli se da GP delegira jednog člana u komisiju
(povjerenstvo) za pregled kuće u ulici Mjedenica 34
gdje bi trebalo da se ukonači nekoliko oficira; pismo:
gotica, jezik: njemački
6701
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 6167; daje se na znanje da je Josip Pašić
odustao od krčmarskog obrta, te se stoga briše s liste
popisa obrtnika (“obrtni zapisnik”); pismo: latinica,
jezik: BHS
6702
Ravnateljstvo redarstva (Polizei Direktion) – GP-u:
dopis u vezi sa spisom pod brojem 6456; daje se na
znanje da je Moritz Bettelheim dobio dozvolu da svoj
krčmarski obrt (radnju) preseli u ulicu Franje Josipa;
pismo: gotica, jezik: njemački
6703
Ravnateljstvo redarstva ustupa GP-u prijavu Vojnog
mjesnog zapovjedništva (Platz Commando) u vezi s
popravkom Alipašinog mosta; pismo: latinica-gotica,
jezik: BHS-njemački
6704
Ravnateljstvo redarstva ustupa nalog Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva zbog izvješća u vezi s uplatom
poreza Gazi Husrevbegova vakufa; pismo: latinica, jezik:
BHS
6705
Porezni ured u Rogatici požuruje naplatu dužne točarine
od Binje Eskinazia u iznosu od 12 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
623
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6706
GP Zenica – GP-u: molba da se do daljnjeg obustavi
proglas o zakupu ovogradskih prihoda (dok se ne donesu
dalje odredbe); pismo: latinica, jezik: BHS
6707
Kotarski ured kao Kotarski sud Visoko – GP-u: molba da
se uruči presuda (ne stoji kome i o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
6708
Gradski nadstražar javlja da se nije mogao dostaviti poziv
pješaku Simi Banjeglavi (za prisustovanje kontrolnoj
smotri kod Kotarskog ureda u Brinju) jer se isti nije mogao
pronaći u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
6709
Gradski nadstražar javlja da se nije mogao dostaviti poziv
(za prisustovanje kontrolnoj smotri pričuve zapovjedništva
u Osijeku) Ljudevitu (Ludoviku) jer je isti u Nevesinju kao
porezni oficijal; pismo: latinica, jezik: BHS
6710
Učiteljica Opće gradske djevojačke učione / škole Olga
Hörmann dostavlja “namiru” u iznosu od 15 forinti u ime
paušala za školskog podvornika za mjesec listopad-oktobar;
pismo: latinica, jezik: BHS
6711
Josip da Riva podnosi račun na isplatu u iznosu od 176
forinti za popravke uredskih prostorija GP-a; pismo:
latinica, jezik: BHS
6712
Osobno jamstvo; jemac: Hajim Salom, putnik: Avram
Salom (putuje u Travnik)
6713
Upraviteljstvo Vojnog opskrbnog skladišta dostavlja oglas o
održavanju dražbe u Vojno opskrbnom skladištu u Bihaću;
pismo: latinica, jezik: BHS
6714
Pristavnik poreznog nadzorništva Čajkovac daje na znanje
da je angažirao trećeg ovrhovoditelja i moli da mu se dodijeli
dnevničar na neko vrijeme i da se podijele nedostavljene
obavijesti; pismo: latinica, jezik: BHS
624
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6717
Gradski porezni odjel vraća na bilježenje neprikladne
kupoprodajne ugovore između Basifa Basifovića i Hafiza
Saliha; pismo: latinica, jezik: BHS
6720
“Jugoslavenski” etnograf Nikola Arsenović (Arsenijević)
moli za novčanu potporu; pismo: latinica, jezik: BHS
6721
Osobno jamstvo; jemac: Hajim Salom, putnik: Juda
Levy (putuje u Rogaticu)
6722 - 9. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Abadžić, putnik:
Mehmed Abadžić (putuje u Istanbul)
6723
Osobno jamstvo; jemac: Salih Garo, putnik: H. Mustafa
? (putuje u “Skenderiju”)
6724
Platz Commando – GP-u: moli da se pronađe jedan
tranzenalni stan za vojnog računskog oficijala Narzisa
Baureka; pismo: gotica, jezik: njemački
6725
Osobno jamstvo; jemac: Zajko Fetahović, putnik:
Hašim Alagić (putuje u Novi Pazar)
6726
Osobno jamstvo; jemac: Hilmi Muhibić, putnik:
Muhamed ef. Pandžo (putuje u Istanbul)
6727
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe (Gjorgje) Vasković,
putnik: Risto T. (putuje u Vlasenicu)
6728
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Maksim Milidragović
(putuje u Hercegovinu)
6729
Molba Soke ? Kranića (ili Krunića) da mu se uknjiži
pravo vlasništva; pismo: latinica, jezik: BHS
6938 - 21. 11.
Odluka da se Marijani Galić od strane Gradske blagajne
isplati “namira” u iznosu od 50 forinti za posipanje ulice
Terezija “zagrom” ; pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
625
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6945 - 22. 11.
Molba H. Milke, udovice H. R. Trifkovića (ulica
Ćemaluša), za izdavanje naloga za iskonačenje vojnika
iz njene kuće u ulici Koševo 17; pismo: latinica, jezik:
BHS
6946
Kotarski ured Otočac – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5831; dostavlja se u prilog putni list za
Dimitra Karleušu. Odpravništvo daje na znanje da je
putni list uručen; pismo: latinica, jezik: BHS
6947
M. Winkler traži što skorije isplatu ostalih “obroka”
(rata) za nabavljene tablice s kućnim brojevima; pismo:
gotica, jezik: njemački
6948
GP – Porezni ured u Vukovaru: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 6066; šalje se potvrda o biljegovnoj
(ovjerenoj) uhvatnini; pismo: latinica, jezik: BHS
6949
Općina Muraszamber – GP-u: dopis u vezi s primanjem
Theresije Fürscht u službu trgovca L. Beluša u Sarajevu;
pismo: gotica (nečitko), jezik: njemački
6950
Općinsko zastupstvo Livno izvješćuje da je dva vezača
Stipu Tadića i njegovog šegrta odpravilo uz platu od
330 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
6951
Gradski porezni odjel javlja da je ovrhovoditelj H. Risto
Đukić stupio u službu 27. 10. 1880; pismo: latinica,
jezik: BHS
6952
Gradski živinar Schlesinger javlja da je kupio konje
za GP od Mušana H. u iznosu od 32 forinte; pismo:
latinica, jezik: BHS
6953
Šerijatski sud u Sarajevu moli da se ponovo uradi ugovor
o kupovini nekretnina Vase Mirkovića u Latinluku;
pismo: latinica, jezik: BHS
626
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6954
Šalje se odluka Kotarskog suda kao gruntovne oblasti
u Križevcu na uručenje perovođi kod Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva Augustu Brodsky; pismo:
latinica, jezik: BHS
6956
Nalazi se među spisima u godini 1881.
6956
Šumsko upraviteljstvo javlja da je Zemaljsko finansijsko
ravnateljstvo dozvolilo besplatni izdatak 1300 komada
čunkova za vodovod; pismo: latinica, jezik: BHS
6957
Ravnateljstvo redarstva vraća račun Pere Kraljevića za
paljenje gradskih uličnih lampi, jer ne može pristati na
tu svotu; pismo: latinica, jezik: BHS
6958
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi sa jednim spisom
od 21. 10. ; pismo: gotica, jezik: njemački (nejasno)
6961 - 23. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Pero Kević, putnik: zidar
Marjan Udovičić ( putuje u Studence, kotar Imotski u
Dalmaciji)
6962
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe M., putnik: Trifko Popović
(putuje u Ljuboviju)
6963
Povjerenstveni zapisnik o pregledanju janjećih i jarećih
koža koje Risto i Kosta Čuković žele u Beograd nositi da
prodaju; pismo: latinica, jezik: BHS
6964
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Trebinjac, putnik: Šaćir
Musić (putuje u Gacko)
6965
Zapisnik napravljen pri GP-u u vezi s molbom Stake
Uzunović (udovice) da joj se izda svjedodžba o imovinskom
stanju (“siromaštva”); pismo: latinica, jezik: BHS
6966
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Jabučar, putnik:
Abdaga Potogija (putuje u Žepče)
627
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6967
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Mićo Simić
(putuje u Slavonski Brod)
6968
Molba za podjeljenje novčane potpore; pismo: latinica
(nečitko), jezik: BHS
6969
Nurija, supruga Hadži Duranovića, moli da se njena kuća
(Filipovića trg) oslobodi od ukonačavanja vojnika; pismo:
latinica, jezik: BHS
6970
Dopis u vezi s molbom Vasvije (udovice Hadži Mulage
Džabije) koja je po svom zastupniku Mustafi Zlatareviću
(njenom bratu iz ulice Džidžikovac 12) zamolila da se
iskonače vojnici iz njene kuće u ulici Čajdžik 10; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
6971
Vladino povjereništvo dostavlja na rješavanje molbu
Ravnateljstva redarstva da se iz Gradske blagajne dozvoli i
doznači redarstvenom pomoćnom osoblju mjesečni paušal
za obavljene poslove kod Gradske straže sigurnosti; pismo:
latinica, jezik: BHS
6972
Vladino povjereništvo ustupa molbu radnika Karla Hussela
i Herrmanna Hankea za dozvolu osnivanja tvornice
zemljanih posuda u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
6973
Vladino povjereništvo ustupa naredbu Zemaljske vlade u
predmetu molbe Ahmedage Nale za pomoć (novčanu) pri
gradnji svoje kuće; pismo: latinica, jezik: BHS
6974
Zaključak sjednice da se bivšem zaptiji Rašidu Čaušu
isplati zaostala plaća za mjesec juli i august 1878. godine;
pismo: latinica, jezik: BHS
6975
Gradski građevinski odjel vraća nadopunjeni račun za
izvedene cestovne radnje u ulici Franje Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
628
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6976
Gradski građevinski odjel vraća nadopunjeni iskaz
potrošenih nadnica prilikom radova na ulici Ćemaluša;
pismo: latinica, jezik: BHS
6977
Gradski građevinski odjel vraća ispravljene račune za
radove na ulici Terezija; pismo: latinica, jezik: BHS
6980
Kotarski ured u Sarajevu moli za doznaku isplate
povjerenstvenih troškova prilikom nalaženja gradilišta za
kuću gradskog živodera; pismo: latinica, jezik: BHS
6981
Gradonačelnik saopćava da vojnici ispod Musale na
desnoj obali Miljacke vade pijesak i time tamo smještene
koševe izvrgavaju opasnosti od rušenja i plavljenju grada;
pismo: latinica, jezik: BHS
6983
Uprava Vojnog opskrbnog skladišta moli da se izda oglas
o rasprodaji praznih buradi; pismo: latinica, jezik: BHS
6984
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže da se uplate
ovogodišnje desetine; pismo: latinica, jezik: BHS
6985
Voditelj urudžbenog zapisnika javlja da Đorđe Aleksić
nije uplatio svotu koju je presudom trebao da uplati;
pismo: latinica, jezik: BHS
6986
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Steinera za
dozvolu bavljenja tapacirskim obrtom u ulici Terezija 75
6987
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Joke Jovanović za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici G. Hiseta 8
6988
Ravnateljstvo redarstva saopćava nešto u vezi sa cijenama
?; pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
6989
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu Aleksandra Erdosya
za premještanje mesarskog obrta u Carevu ulicu broj 4;
pismo: latinica, jezik: BHS
629
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6990
Gradski porezni ured izvješćuje da je predao Gradskoj
blagajni iznos od 36 forinti za nabavljene pločice s
kućnim brojevima; pismo: latinica, jezik: BHS
6991
Uprava Vakufske bolnice moli da se plate troškovi
liječenja za Josipa Pohla; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
6992
Gradonačelnik nalaže da GP preko Ravnateljstva redarstva
utiče na neke trgovce da ne bacaju otpad; pismo: latinica,
jezik: BHS
6993
Račun drvosječe Augusta Brauna za kupljene letve;
pismo: latinica, jezik: BHS
6994
Brzojavna (telegramska) molba Mosze Kabiglia
iz Zvornika za izdavanje svjedodžbe o vladanju
(nekažnjavanju); pismo: latinica, jezik: BHS
630
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 22 spisi: 7001 - 7300 24. 11. – 12. 12.
Signatura dokumenta
Sadržaj
7000 - 24. 11.
Odpravništvo javlja da se Lesi Ribarov ne nalazi u
Sarajevu i da nije kod Ravnateljstva redarstva prijavljen;
GP šalje obavijest o tome poglavarstvu u Novom Sadu;
pismo: latinica, jezik: BHS
7001
Molba Lomsa Fusela ? iz Prerua u Češkoj za obavijest o
tome da li bi mogao napraviti livnicu gvožđa i metala;
pismo: gotica-latinica (nečitko), jezik: njemački-BHS
7003
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: javlja se da za sada nije moguće iskonačiti konje
6. brdske baterije iz štala u vlasništvu vladinog savjetnika
Mehmed-bega Kapetanovića, pošto Konakarski ured još
nije pronašao smještaj za te iste konje; pismo: latinica,
jezik: BHS
7004
Gradsko poglavarstvo Petrinje moli da se učitelj
ovomjesne radne gimnazije Josip Mohr pozove na
631
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
očitovanje radi plaćanja vojničko-oprostne takse za
godine 1879. i 1880.; pismo: latinica, jezik: BHS
7005
Poglavarstvo u Pančevu – GP-u: molba GP-u da od
supruge ovomjesnog predsjednika vrhovnog suda
Katarine Babić naplate porezni zaostatak i iznos pošalju
Poglavarstvu Pančeva; GP odgovara da Katarina Babić
odbija platiti taj porez pošto tvrdi da u Pančevu ništa ne
posjeduje; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7006
Kotarski ured Visoko šalje odluku na uručenje Hafizu
Imamoviću (ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
7007
Gradsko poglavarstvo Petrinje šalje na uručenje vojnu
dopustnu knjižicu za desetnika Staku Kraguljca; pismo:
latinica, jezik: BHS
7008
Mjesna komanda izvješćuje da je major auditora J.
Winlats ? Sasi sam iznajmio stan u kući “Persella” u ulici
Tekija 12; pismo: latinica, jezik: BHS
7009
Platz Commando – GP-u: traži se stan za smještaj
poručnika Kuctića; pismo: gotica, jezik: njemački
7010
Platz Commando – GP-u: traži se stan za oficijala
Johanna Mücka; pismo: gotica, jezik: njemački
7011
Platz Commando – GP-u: traži se stan za vojnog
liječnika Szeliga; pismo: gotica, jezik: njemački
7012 - 25. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Musić, putnik: Omer
Kurt (putuje po BiH)
7013
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s molbom Ahmeda
Turhanije da mu se izda svjedodžba o (ne)kažnjavanju
(“ćudorednosti) pošto isti želi da traži posao za mjesto
finansijskog stražara; pismo: latinica, jezik: BHS
632
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7014
Osobno jamstvo; jemac: Bakalbašić, putnik: Hasan
Tasni ef. V ? (putuje u inozemstvo preko Mitrovice)
7015
Osobno jamstvo; jemac: Alija Kiseljak, putnik: Salih
Koro (putuje u Bijeljinu)
7016
Molba Moritza Weissa za izdavanje certifikata o porijeklu
goveđih koža koje uslijed dobijene dozvole namjerava
prodati u Austriji; pismo: latinica, jezik: BHS
7017
Građevinski odjel GP-a – GP-u: traži se dozvola i
odobrene dnevnice za deset radnika (težaka) koji bi
radili na održavanju glavnih ulica; pismo: latinica, jezik:
BHS
7018
Općinski ured u Jasenovcu moli za raspisivanje vojničke
oprostne takse za Đuru Boljarevića; pismo: latinica,
jezik: BHS
7019
Zapisnik o preslušavanju Terezije Fürst povodom molbe
Općinskog ureda u Muszatsombat u Mađarskoj; pismo:
gotica, jezik: njemački
7020
Molba Dedića Vukovića da mu se izda popratni list za
14 bala vune koju namjerava u Trst otpremiti; pismo:
latinica, jezik: BHS
7023 Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Janjac Kostiću
za bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Franje Josipa
84 (dopis u vezi sa spisom pod brojem 6789); pismo:
latinica, jezik: BHS
7024
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
se Eduard Charnnchio briše s liste popisa obrtnika
(registar obrtnika); pismo: gotica, jezik: njemački
633
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7025
Ravnateljstvo redarstva moli da se saopći da li je... ?
(nečitko); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7026
Ravnateljstvo redarstva ustupa molbu S. Brocchia za
dozvolu bavljenja prodajom alkoholnog pića u ulici
Franje Josipa 45; pismo: latinica, jezik: BHS
7027
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Josef Stieber odustao od krčmarske obrtne djelatnosti u
ulici D. Hiseta 3, te se stoga briše s liste popisa obrtnika
u gradu; pismo: gotica, jezik: njemački
7028
Gradski nadstražar Karleuša vraća odluku za
knjigoveznika Juliusa Rittnera. On se sada nalazi u
Gratzu; pismo: latinica, jezik: BHS
7029
Izvješće gradskog nadstražara Karleuše da se po dokazu
kavaza Moše Kohena u Sarajevu nije mogao pronaći
Husejin ef. Čengić i tako nije mogla dostaviti odluka
Kotarske oblasti; pismo: latinica, jezik: BHS
7030
Izvješće gradskog nadstražara Karleuše da se po dokazu
kavaza Moše Kohena u Sarajevu nije mogao pronaći
Hadži Salih Smaiš, niti da uopće postoji neko s takvim
imenom u Sarajevu; pismo: latinica, jezik: BHS
7031
Zemaljska vlada za BiH odbija ponoviti zahtjev za
naknadu troškova za uklanjanje razvalina rimokatoličke
crkve; pismo: latinica, jezik: BHS
7032
Zemaljska vlada za BiH smatra da bi bilo potrebno da se
za potrebe građana ali i učenika u gradu postavi jedan
sat; pismo: latinica, jezik: BHS
7033 - 36. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Bičakčić, putnik:
Mehmed Bičakčić (putuje u Zvornik)
634
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7034
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Jabučarević, putnik:
Edhem Srnić (putuje u Istanbul)
7035
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuelu
Frundu za bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Careva
4
7036
Izvješće Poreznog ureda GP-a da se nije mogla obaviti
naložena ovrha (plijenitba) kod Mente Kabilia pošto isti
nema nikakve pokretne imovine; pismo: latinica, jezik:
BHS
7037
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Pankraca
Lončarića za dozvolu bavljenja stolarskim obrtom u
ulici Franje Josipa 37
7038
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mušana Puškića
za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u ulici
Hadžimustafina
7039
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Carla Steintza
za dozvolu otvaranja “dervarske radnje” u ulici kod
Latinske ćuprije (Latinluk 104)
7040
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: po odluci Zemaljske
vlade do daljnje uredbe ostaju u arhivi (pohrani)
Ravnateljstva redarstva sve novčane globe; pismo:
latinica, jezik: BHS
7041
Kotarski ured u Visokom šalje poziv za Ristu Savića (ne
piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7042
Molba trgovca Osmana Nanića za oslobađanje njegove
kuće u ulici Bakarevića od tereta ukonačavanja vojnika;
pismo: latinica, jezik: BHS
7044
Vinko Vrignanin dostavlja ponudu za kaldrmisanje
635
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ulice u Kastelu (radove će izvesti po jeftinijim cijenama);
pismo: latinica, jezik: BHS
7045
Zapisnička uredba zakupnika gradske kantarine
Maksima Babića da se naplati u ime kantarijske pristojbe
od Kotarske oblasti svota u iznosu od 7 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
7046
Poziv suda na ročište u parnici koju vodi gradska općina
protiv Riste Đurića; pismo: latinica, jezik: BHS
7047
Kotarsko satništvo u Vöckalbrucku javlja da je doznačilo
općini Rogan svotu za plaćanje troškova liječenja Matiji
Mayeru; pismo: gotica, jezik: njemački
7048
Kotarski ured Gračanica – GP-u: molba da se dostavi
odluka (ne piše kome ni o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
7050
Zapisnik o pregledanju goveđih “crijeva” koje Moritz
Weiss želi da otpremi u Austriju; pismo: latinica, jezik:
BHS
7051 - 27. 11
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedaga Rušidagić, putnik:
Mehmed Bulusmić ? (putuje u Prnjavor)
7052
Prijedlog gradskog cestovnog mjernika Huršid ef. za
nagrađivanje vatrogasaca koji su učestvovali u gašenju
požara: Vase Šipovaca, Milana Kosmajca i Đure Milanića.
Na upit GP koji su to vatrogasci koji nisu učestvovali
u gašenju da bi se isti kaznili za to, Huršid ef. odgovara
da nije u mogućnosti sastaviti izkaz za to pitanje jer nije
povjerenik za vatrogasce; pismo: latinica, jezik: BHS
7053
Građevinski odjel dostavlja konačni obračun na isplatu po
Miji Vahovcu za izvedene radove u Bakalbašinom sokaku;
pismo: latinica, jezik: BHS
636
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7054
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Čuković, putnik: Risto
Čaković (putuje u Srbiju)
7055
Zapisnik povjerenstva formiranog radi pregledanja ovčije
vune koju trgovačka zadruga Vuković Delić želi odpremiti
u Trst; pismo: latinica, jezik: BHS
7056
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže izvješće u vezi
s propisanim porezom Mustafi Softiću za godinu 1880;
pismo: latinica, jezik: BHS
7057
Kotarski ured Visoko – GP-u: molba da se dostavi obavijest
(ne piše o čemu je riječ) Muhamed-agi Čurčiću; pismo:
latinica, jezik: BHS
7058
Općinsko poglavarstvo u Livnu dostavlja “namiru” u
iznosu od 50 forinti, koja je poslata za vozače, jedan od
njih Stipan M. Tadić; pismo: latinica, jezik: BHS
7059
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: Petar Peršić
(putuje u Višegrad)
7060
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Mušan, putnici
Muhamed Pekuša i Derviš Fazić (putuju po BiH)
7061
Izvješće Građevinskog odjela u vezi s rješenjem molbe
Tome Stelle za otvaranje klizališta; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
7062
Platz Commando – GP-u: traži se stan za kapetana
Johana Đurića; pismo: gotica, jezik: njemački
7063
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da je dr.
Natan Stein iznajmio stan u ulici Ćemaluša 10; pismo:
latinica, jezik: BHS
7064
Muktar Gornje Varoši kod Ćemaluše Đuro Trnčić
javlja da se u jednoj ulici iste mahale provalio kanal, te
637
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
moli da se odredi povjerenstvo da naznači koliko svaki
stanovnik spomenute ulice treba da plati za popravku
tog kvara; pismo: latinica, jezik: BHS
7065
Ravnateljstvo vojnog telegrafskog / brzojavnog ureda
javlja za tužbu Građevinskog odjela Rogatice i Sarajeva
protiv zakupnika maltarine za neovlašteno zahtjevanje
plaćanja maltarine za vojničke konje; pismo: latinica,
jezik: BHS
7066
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo odbija molbu
(zahtjev) Savke Dunđerović za otpis i povrat izvršene
naplate troškova; izvadak iz katastralnog spisa mahale
Ajas Paša propisanog poreza Savke Dunđerović u ulici
Ćumurija; pismo: latinica, jezik: BHS
7067
Molba Fatime Neretljaković s Vratnika za iskonačenje
vojnika iz njene kuće u ulici Ramića sokak 19; pismo:
latinica, jezik: BHS
7068
Dobrovoljno vatrogasno društvo u Sarajevu – GP-u:
nešto u vezi s nesrećom u Zagrebu, oko održavanja
sastanka za upućivanje pomoći ? (nečitko); pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački (nejasno)
7069
Molba Mare Vranjkić za davanje novčane pomoći;
pismo: latinica, jezik: BHS
7070 - 28. 11.
Osobno jamstvo; jemac: H. Mustafa Bakarović, putnik:
Vejsilaga Bakarović (putuje u Pljevlje)
7071
Osobno jamstvo; jemac: H. Mujaga Bakarović, putnik:
Alija Sarić (putuje u Pljevlja)
7072
Osobno jamstvo; jemac: Damjan Majuš, putnik: ?
(nečitko) (putuje u Vlasenicu)
638
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7073
Osobno jamstvo; jemac: Abdija H. Hamzić, putnik:
Mustafa Koredžić ? (putuje u Pljevlje)
7074
Dostavnica o oglasu Kotarske oblasti Visoko (ne piše o
čemu je riječ)
7075
Gradski porezni odjel vraća molbu i kupoprodajni
ugovor između Saloma H. Saloma i Isaka Alkalaja, jer
potonji nije ubilježio vlasništvo svoje nekretnine koju
prodaje; pismo: latinica, jezik: BHS
7076
Dostavnica o oglasu Kotarske oblasti Rogatica (ne piše
o čemu je riječ)
7078
Sudski stol u Zagrebu – GP-u: molba da se dostavi
nalog (ne piše o čemu je riječ) Mariji Teodorović; pismo:
latinica, jezik: BHS
7079
Realna gimnazija u Sarajevu – GP-u: dostavlja se
očitovanje učitelja ove gimnazije I. Mohra na dalje
uredovanje, a u vezi s vojničko-oprostnom taksom;
pismo: latinica, jezik: BHS
7080
Platz Commando – GP-u: traži se soba za kancelarije
Artiljerisku komandu i Pješačku diviziju; pismo: gotica,
jezik: BHS
7081
Vojna mjesna komanda dostavlja GP-u molbu Esada ef.
Kulovića za iskonačenje vojnika iz njegove kuće u ulici
Franje Josipa 23; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
7082
Zemaljska vlada dostavlja na izvješće tužbu Okružne
oblasti u Mostaru radi zapaženih nepravilnosti prilikom
izdavanja marvinskih putnih listova od strane GP-a;
pismo: latinica, jezik: BHS
639
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7083
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 6896;
dostavlja se šest primjeraka Građevinskog reda za grad
Sarajevo (gradonačelniku Mustafi-begu Fadil Pašiću,
podnačelniku Đorđu Rajkoviću, gradskim vijećnicima
Mehmed-begu Kapetanoviću i Salomonu I. Salomu,
Političkom odjelu GP-a i Građevinskom odjelu GP-a) ;
pismo: latinica, jezik: BHS
7084
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 6687; ne može se udovoljiti molbi ovdašnjih
muktara za doznaku plaće, te se GP poziva da se o tome
obavijesti i muktar Mustafa Bečarević; pismo: latinica,
jezik: BHS
7085
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 6889; zemaljska
vlada dozvoljava prijenos iznosa od 300 forinti iz
štednje naslova III ovogodišnjeg proračuna na blagajnu
Gradske uboške zaklade; pismo: latinica, jezik: BHS
7087 - 30. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Hadži Šabanović,
putnici: Hadži Handžić Suljagić, Muhamed Aladža,
Mušan Kotlarević (putuju u Brčko)
7088
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Basarović, putnik:
Hadži Hamid Bijedić (putuje u Nišiće u Crnoj Gori)
7089
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Kaljić, putnik: Bajram
Jesirbašić (putuje u Novi Pazar)
7090
Osobno jamstvo; jemac: Salih ef. Alajbegović, putnik:
Began S? (putuje u Pljevlje)
7091
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Bičakčić, putnik:
Alija Gačanin (putuje u Srebrenicu)
640
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7092
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 6446; Gradski
građevinski odjel dostavlja račun za nabavljena dva kotla
za Gradsku klaonicu; pismo: latinica, jezik: BHS
7093
Kotarski ured Visoko dostavlja na proglašenje oglas o
održavanju dražbe za iznajmljivanje pobiranja desetine
od šumskih proizvoda; pismo: latinica, jezik: BHS
7095
Tržni nadzornik predaje tržni cjenovnik predmeta kojima
je odmjerena desetina za mjesec studeni-novembar (u
prilogu nema cjenovnika); pismo: latinica, jezik: BHS
7096
GP određuje da se ispita Gradsko poglavarstvo u Foči da
li su naručeni darovi za carevića Rudolfa zaista sakupljeni
zaslugom radnika, tj. kolika im je cijena ? (nejasno);
pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
7098
Vojna mjesna komanda traži da se preduzmu neke
popravke na vili Čengić; pismo: gotica, jezik: njemački
7099
Molba Hafifi Salihe Turabije preko svog punomoćnika
Mehage Ćosagića ? da se ne prodaje dućan bez njezina
pristanka; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7100
Tržni nadzornik moli da se nabave aparati iz Beča kojim
će se moći utvrditi da li su jaja za prodaju ili su pokvarena
(tzv. Eier Prüffer ili Untersuschungs Aparat für Eier);
pismo: latinica, jezik: BHS
7102
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH / Zemaljsko
oružničko zapovjedništvo – GP-u: traži se od GP da
isplati 917 forinti za izdržavanje Straže sigurnosti;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
7103 - 1. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed-beg Hrasnica, putnik:
Fazli Bajraktar (putuje u Novi Pazar)
641
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7104
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Salih Horoz (putuje
u Srbiju preko Mitrovice)
7105
Građevinski odjel GP-a izvješćuje da su završeni radovi
na kaldrmisanju ceste, koju je po nalogu gradonačelnika
preuzeo Pero Gašić. Moli se GP da isplati P. Gašića za
urađene poslove; pismo: latinica, jezik: BHS
7106
Izvješće gradskog nadstražara da je po nalogu
gradonačelnika primio u službu Rizvana Tatarevića,
umijesto Ismail-age; pismo: latinica, jezik: BHS
7107
Molba Mavre Weissa da mu se izda svjedodžba za
porijeklo goveđih crijeva da ih izveze / odpremi u
Austriju; pismo: latinica, jezik: BHS
7108
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je Wenzel Hofhaus prekinuo s bavljenjem pekarskim
obrtom, te se stoga briše s liste popisa obrtnika; pismo:
gotica, jezik: njemački
7109
Račun Leopolda Vogela (40 forinti) za nabavku uredskih
/ kanelarijskih pečata; pismo: latinica, jezik: BHS
7110
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Pinkasa Rotha za
dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u ulici Terezija 5
7111
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Filipu Steineru
za dozvolu bavljenja sitničarskim obrtom u ulici Franje
Josipa 2
7112
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Josipu Steineru
za bavljenje tapetarskim obrtom u ulici Terezija 75
7113
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Joki Jovanović
za bavljenje krčmarskim obrtom u ulici G. Hiseta 8
7114
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
642
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pod brojem 6992; izvješćuje se da su neki trgovci ovih
dana očistili mjesta ispred svojih dućana i sokak koji
vodi na Miljacku; pismo: latinica, jezik: BHS
7115
Ravnateljstvo redarstva moli za isplatu svote u iznosu
od 37 forinti za nabavku raznih potrepština za Gradsku
stražu sigurnosti; pismo: latinica, jezik: BHS
7117
Zemaljska vlada upućuje zahtjev Ravnateljstva redarstva
za odmjerenje stalne plate za dnevničara Manojla Pirca,
u Gradskoj straži sigurnosti opunomoćeni činovnik;
pismo: latinica, jezik: BHS
7118
Ravnateljstvo redarstva izdaje dozvolu za uknjiženje
prava zaloga u korist Rafaela Mandolfa a protiv Mehmed
ef. ? (nečitko) na nekretnine u ulici Gurdina; pismo:
latinica, jezik: BHS
7119
Zapisnik sastavljen pri GP-u o prisegnuću novog
(po dekretu Zemaljske vlade) imenovanog gradskog
računovođu ujedno i poreskog protustavnika Ivana
Vilfana; GP moli Kotarsku oblast da ovaj dekret dostavi
tamo namještenom porezniku Todoru Đurkoviću;
pismo: latinica, jezik: BHS
7120
Gradski porezni odjel izvješćuje da je otpremio Gradskoj
blagajni svotu od 74 forinte za naknadu troškova za
tablice s kućnim brojevima; pismo: latinica, jezik: BHS
7121
Račun Vase Kraljevića u iznosu od 414 forinti za
osvjetljavanje ulica (paljenje uličnih lampi) za mjesec
studeni-novembar; pismo: latinica, jezik: BHS
7122
GP – Ravnateljstvo redarstva: dopis u vezi sa nekim
doznakama stanova za jednog vojnog nadliječnika i
jednog nadporučnika, tj. da se pripreme dva stana za
njihovo ukonačenje; pismo: latinica, jezik: BHS
643
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7123 - 2. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Arif Tuzlić, putnik:
Emin Tuzlić (putuje u Istanbul)
7124
Osobno jamstvo; jemac: Mulaga Begimanović, putnik:
Arslan Begimanović (putuje u Srebrenicu)
7125
Poduzetnici Klein i sin mole za isplatu 25 000 forinti
za radove na gradnji Gradske klaonice; pismo: latinica,
jezik: BHS
7126
Povjerenik Carinske i finansijske straže dostavlja molbu
Mustafe Taščića za podijeljenje dozvole za maloprodaju
duhana; pismo: latinica, jezik: BHS
7127
Sulejman Tuzlo iz Kastela (s Vratnika) moli da mu se
popravi kuća koja je oštećena od strane vojnika; pismo:
latinica, jezik: BHS
7129
Molba Katarine Lipol da joj se izda adresa njezinog
muža Josipa Lipola; pismo: latinica, jezik: BHS
7130
GP – Gradskoj blagajni: nalog da se stražaru Zemaljskog
oružništva (žandarmerije) Luku Miličiću za vođenje
upravnih poslova Gradske straže sigurnosti isplati svota
u iznosu od 50 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
7131
Vladino povjereništvo dostavlja na uredovanje dogovor
(nagodbu) za prodaju nekretnina u ulici Latinluk 37;
imena koja se spominju: Milena i Đorđe Đurić, Vuko
Janković, udovica Ana Josipović i Mića Besarović;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
7132
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Scipiu Brochu
za bavljenje proizvodnjom i prodajom rakije u ulici
Franje Josipa 45
7133
Molba Jusuf-bega Filipovića koji zastupa Šemsibega Tankovića za iskonačenje vojnika iz kuće u ulici
Bakarevića 36; pismo: latinica, jezik: BHS
644
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7134
Uredovna namira za isplaćenu pomoć (potporu) za
stradale Zagrepčane od velikog zemljotresa; pismo:
latinica, jezik: BHS
7135
Okružna oblast dostavlja naredbu Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva u vezi s povratkom poreznih
prijava (“valovnica”) obrtnika; pismo: latinica, jezik:
BHS
7136
Okružna oblast dozvoljava odpis dohodarine Hafiza
Abadžije u iznosu od 6 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
7137
Okružna oblast šalje upit rješavanju neke potražnje
(“tražbine”) Mehage Kasumagića od vojnog erara;
pismo: latinica, jezik: BHS
7138
Okružna oblast traži prijedlog procjene zemljišta
Avakumovića u ulici Ferhadija 28; pismo: latinica, jezik:
BHS
7139
Okružna oblast dozvoljava odpis dohodarine pekarskog
obrta Miće Savića uiznosu od 12 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
7140
Okružna oblast zahtijeva dva primjerka sastavljenog
iskaza u vezi sa nenaplaćenim i za odpis predloženim
zaostacima za 1879. godinu; pismo: latinica, jezik: BHS
7141
Okružna oblast dozvoljava odpis dohodarine Atif-age
Nalbanta u iznosu od 4 forinte; pismo: latinica, jezik:
BHS
7142
Okružna oblast dostavlja na davanje mišljenja (mnijenja)
iskaz o označenim prizivima protiv odmjeravanja
dohodarine od obrtne zarade; pismo: latinica, jezik:
BHS
645
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7143
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutrašnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa žalbom poduzetnika Vinka
Vrignanina protiv GP-a u vezi s nepravilno izdavanih
gradskih radova; pismo: latinica, jezik: BHS
7144
Uredovna potvrda kojom muktar mahale Armagandži
Sinan Ibrahim Kabahija potvrđuje da je Sulejman
Bulbul vlasnik kuće u navedenoj mahali i da ju je prodao
za 200 forinti Ibrahimu Sudjukoviću; pismo: latinica,
jezik: BHS
7145
Okružna oblast traži mišljenje u vezi s odmjerenom
dohodarinom za Jusufa Hubića u iznosu od 365 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
7146
Okružna oblast dostavlja iskaz o označenom odmjerenju
dohodarine od obrtne zarade; pismo: latinica, jezik:
BHS
7148
Okružna oblast odbija procijenu kuća Mujage Bikavice
i Mehmed-age Kumašina; pismo: latinica, jezik: BHS
7149
Okružna oblast odbija procijenu kuće Sunulah ef.
Teftedarije; pismo: latinica, jezik: BHS
7150
Izvješće Građevinskog odjela GP-a da su završeni
građevinski radovi na mostu preko Bistričkog potoka
više Vojničkog trga; pismo: latinica, jezik: BHS
7151
Molba Josipa da Rive za izdavanje svjedodžbe o (ne)
kažnjavanju (o ponašanju); pismo: latinica, jezik: BHS
7152
Direkcija za maltarinu i uvozninu – GP-u: završni popis
maltarine i uvoznine se zbog velike štete oko odobrenja
jednog iznosa najamnog ugovora sada traži od strane
Zemaljske vlade. Moli se GP da pobiranje decembarske
rate ne završava dok se ovaj slučaj ne riješi, jer bi bez
646
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ovoga najamnina pokrivala kauciju; pismo: gotica,
jezik: njemački
7153 - 4. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Husein Cico, putnik: Husein
Mandžo (putuje u Gacko)
7154
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Sarija, putnik: Salih
Nalić (putuje po BiH)
7155
GP – Zemaljska finansijska direkcija: dostavlja se iskaz
o polučenoj uplati izravnih poreza za mjesec studeninovembar, kao i iskaz o kretanju naturalne desetine i
prodaje u godini 1879; pismo: latinica, jezik: njemački
7156
Administrativna komisija / povjerenstvo br. 9 – GP-u:
dopis u vezi s plaćanjem transenalne stanarine za smještaj
“Monturs Filial Depo”-a u kući udovice Bakarević u
ulici Ferhadija 19; pismo: gotica, jezik: njemački
7157
Gradska straža sigurnosti javlja GP-u da se na području
Sarajeva nije mogao pronaći pričuvnik (rezervista)
Tomo Kaifež, kojeg traži Gradsko poglavarstvo u Sinču;
pismo: latinica, jezik: BHS
7158
Kotarsko satništvo u Badenu dostavlja putni list za
Vjekoslava Hakera na uručenje; putni list se nije mogao
uručiti jer je Gradska straža sigurnosti pronašla samo
Aliza Hakera u selu Pazarić u sarajevskom kotaru;
pismo: latinica, jezik: BHS
7159
Mjesno vojno zapovjedništvo daje na znanje da je
vojnicima ubuduće zabranjeno kopanje i vađenje pijeska
pod Musalom; pismo: latinica, jezik: BHS
647
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7160
Uprava Vojno opskrbnog skladišta dostavlja oglas iskaza
skladišta u Goraždu o održavanju dražbe o prodaji
raznih vreća; pismo: gotica-latinica (nečitko), jezik:
njemački-BHS
7161
Račun Leopolda Vogla za nabavku pečata za povjerenstvo
za dodijeljivanje tapija; pismo: latinica, jezik: BHS
7163
Gradska dječačka pučka učiona u Sarajevu izvješćuje da
je primila učila nabavljena od strane Zemaljske vlade;
pismo: latinica, jezik: BHS
7164
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da je stan u
ulici Toplik 10 ispražnjen od strane računskog oficijala
u vojnoj intendanciji pješačke divizije Franza Sendlera,
te se stavlja na raspolaganje Konakarskom uredu GP-a;
pismo: gotica, jezik: njemački
7165
Okružna oblast odbija Filipa Spitzera s prizivom protiv
odmjeravanja poreza; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
7166
Okružna oblast odbija priziv Salomona Engela protiv
odmjeravanja poreza; pismo: latinca, jezik: BHS
7167
Okružna oblast odbija Giovania Zamania radi otpisa
najamnine kućarine s tim dodatkom, da se sadašnja
najamna kućarina uračuna za 1881. godinu; pismo:
latinica, jezik: BHS
7168
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo traži izvješće u vezi s
uplatom poreza na kuću Rafaela Avrama Atijasa u ulici
Ferhadija 46; pismo: latinica, jezik: BHS
7169
Okružna oblast odbija Salihu Slobodi otpisati porez;
pismo: latinica, jezik: BHS
648
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7170
Okružna oblast traži mišljenje u vezi s odmjerenim
dohotkom Salih-age Ramića u ulici Kazandžiluk;
pismo: latinica, jezik: BHS
7171
Okružna oblast odbija odpisati porez Mahagi Kumašinu;
pismo: latinica, jezik: BHS
7172
Okružni sud – GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem
6642; daje se na znanje da se ovaj sud po tom predmetu
obratio višoj instanci (Zemaljski sud) i zbog toga se
odluka odgađa; pismo: gotica, jezik: BHS
7173
Građevinski odjel GP-a prilaže račun za troškove
uklanjanja zgarišta u ulici Franje Josipa; pismo: latinica,
jezik: BHS
7174
Gradski građevinski odjel dostavlja račun za prijevoz
pijeska i kamena u ulicu Ćemaluša; pismo: latinica,
jezik: BHS
7175
Građevinski odjel prilaže obračun Karla Brozovića na
isplatu za izvedene radove u ulici Ćemaluša; pismo:
latinica, jezik: BHS
7176 - 5. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Levi, putnik: Isak Borar
(putuje u Gradačac)
7177
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo šalje dražbene
uvijete (raspisom javne dražbe) sa kupovnim ugovorom
za iznajmljivanje državnih prihoda beije za prodanu
marvu, kao i ribolova za 1881. godinu; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
7178
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Mustafe Taščića u ulici D. Hiseta 30 sigurna od
izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
649
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7179
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Achila Grafa za
dozvolu bavljenja prodajom “bielo robu (rubine)” u ulici
Ćemaluša 47
7180
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Avdi-age Sokolića u ulici Kujundžiluk pod
bezistanom sigurna od izbijanja požara; pismo: latinica,
jezik: BHS
7181
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Georg Sinell obustavio svoj mesarski obrt, te se stoga
briše s liste popisa obrtnika u Sarajevu; pismo: gotica,
jezik: njemački
7182
Gradski tržni nadzornik javlja da se često mora pravdati
radi nerazmjerno ubilježenih tržnih cijena predmeta
kojima je odmjerena desetina; pismo: latinica, jezik: BHS
7183
Platz Commando – GP-u: dopis u vezi s kućom Nine
Samardžić u ulici Čejdžik 21 (stavljanje kuće vojsci na
raspolaganje); pismo: gotica, jezik: njemački
7184
Okružni sud dostavlja podatke za izdavanje svjedodžbe o
(ne)kažnjavanju (“ponašanju”) i stanju imovine Ahmeda
Kožića i Saliha Mehmedikana; pismo: latinica, jezik:
BHS
7186
Okružna oblast odbija zahtjev Antona Zime za odpis
dohodarine u iznosu od 30 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
7187
Okružna oblast dozvoljava odpis dohodarine za obrt
Avrama Papu u iznosu od 6 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
7188
Okružna oblast ustupa na dalje uredovanje ispitane
skupne iskaze o vrijednosti zemljišta; pismo: latinica,
jezik: BHS
650
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7189 - 6. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Musić, putnik: H. Salih
Kazandžija (putuje u Brčko)
7190
Pionirski odjel 1. pješačke pukovnije šalje naznaku /
račun na isplatu za radove poravnanja zgarišta u ulici
Latinluk; pismo: latinica, jezik: BHS
7191
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: nalog da se kuća Osman Paše u ulici Franje Josipa
33 stavi za potrebe vojske, tj. vojnog ukonačavanja.
Ranije je u toj kući bio smješten vladin savjetnik
Dragutin Sax, sada treba da se ukonači general major
Abadich; pismo: latinica, jezik: BHS
7192
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Muzlum, putnik:
Ibrahim Sarija (putuje u Posavinu)
7193
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: poziv da se
dostavi odluka gradskom pisaru Savi Manojloviću (ne
piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7194
Tržni nadzornik za grad Sarajevo Mirko Đurković šalje
sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo za cijene od 24.
11. 1880. godine; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
7195
Osobno jamstvo; jemac: David Eskinazi, putnik: H.
Mujaga Bakarević (putuje u Pljevlje)
7196
Tržni nadzornik za grad Sarajevo Mirko Đurković šalje
sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo za cijene od 1.
12. 1880. godine; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
7197
Gradsko poglavarstvo u Gorici dostavlja neke isprave
za Leopolda Monaja i moli da se isti presluša u vezi s
izdržavanjem svoje obitelji koju je ostavio u Gorici;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
651
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7198
Osman Tabak moli da se iskonače vojnici iz njegove
kuće u ulici Žabljak 12; pismo: latinica, jezik: BHS
7199
Gradski arhitekt Janko Grahov moli da se otpusti od
službe pošto namjerava da ide u Zagreb; pismo: latinica,
jezik: BHS
7200
Mjesni sud u Bribiru / Gradiški dostavlja poziv za Vinka
Vrignanina (ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica,
jezik: BHS
7202
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: poziva se
arhivar (evrak mundir) Mustafa ef. Hasanbegović da u
osmanskom arhivu (Vilajetskom arhivu ) pronađe spise
iz gruntovnog ureda i iskaze vakufskih dobara i pošalje
ih GP-u; pismo: latinica, jezik: BHS
7203
Tvrtka “Wm. Knaust” iz Beča – GP-u: dopis u vezi sa
isplatom pete rate za izrađene i poslane tablice s kućnim
brojevima; pismo: gotica, jezik: njemački
7204
Garnizonska bolnica br. 25 – GP-u: traže se cijene nekih
predmeta, tj. potvrda istih (nejasno o čemu je riječ);
pismo: gotica, jezik: njemački (nejasno)
7205
GP moli Šumski ured u Sarajevu da izda doznačnice za
236 komada “čunkova” iz šumskog predjela Bijelogorca,
džemat Mokro; pismo: latinica, jezik: BHS
7206
Izvadak zapisnika sjednice Gradskog zastupstva:
podijeljenje novčane nagrade za Ali Rizu Kreševljakovića
za poslove koje je obavljao dok je gradski živinar
Schlesinger bio odsutan; oglas o održavanju javne
dražbe za davanje u zakup uvoznine, mesarine,
cestarine, kantarine, izvikačine (telalije); oglas Gradskog
poglavarstva Zagreba iz 1880. godine o zaključku
652
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
gradskog zastupstva o pobiranju “psetarine” i o uvjetima
istog; pismo: latinica, jezik: BHS
7207
Zemaljska vlada ustupa na izvješće anonimnu pritužbu
protiv tržnog nadzornika Đurkovića; u prilogu se
također nalaze kućni red za gradsku zagrebačku, bečku
i sarajevsku klaonicu, te uredba o radu i poslovanju
gradske klaonice (za njene djelatnike) u Gratzu pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7208
Zemaljska vlada ustupa molbu zakupnika maltarine, tj.
njegovog zamjenika Luke Saitza, koji moli oslobađanje
zakupnine za dva posljednja mjeseca; pismo: latinica,
jezik: BHS
7209 Nalazi se među spisima u godini 1881.
7210
Djevojačka pučka učiona moli za novčanu potporu
u svrhu nabavke raznih potrepština za školu; pismo:
latinica, jezik: BHS
7212
Ravnateljstvo pomoćnih ureda Zemaljske vlade
preporučuje da se nabavi priručnik “Pouka za obavljanje
političke upravne službe” (“Handbuch für den pol.
Verwaltungsdienst”) izdate 1876. godine od “Ministerial
Rath Mayerhofer (ili Maijerhofer ?); pismo: goticalatinica, jezik: njemački-BHS
7213
Ravnateljstvo Opće djevojačke učione šalje račun
za mjesec studeni-novembar u vezi s pripadajućim
paušalima ?; pismo: latinica, jezik: BHS (nejasno)
7214 - 7. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Alijaga Ćevrija, putnik: Alijaga
Evešlija (putuje u Istanbul)
7215
Osobno jamstvo; jemac: Stadži Avdija Zildž, putnik:
Salih Alibarjaktarević (putuje po BiH i Srbiji)
653
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7216
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed-aga Svrzo, putnik:
Fazlaga Nikšić ? (putuje po BiH i u Tursku)
7217
Trgovac iz Prijepolja (trenutno smješten u Besarinom
hanu u Varoši) Đorđe Veselčić moli da mu se izda
zdravstvena svjedodžba za 30 bala vune koju namjerava
preko Metkovića otpremiti za Trst; pismo: latinica,
jezik: BHS
7219
Zastupnik zakupnika maltarine i uvoznine Luka Saitz
podnosi račun koji bi gradska općina za uvoz 323
tovarna konja dobavljenih čunkova trebala da plati;
pismo: latinica, jezik: BHS
7220
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo / direkcija dostavlja
odluku za Mustafu ef. Hasanbegovića (arhivarevrakmudir), upravi tekije, Husein ef. Nalcadžića i
zakupnika Fazli Pašu (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
7221
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo / direkcija nalaže da
se najmovna kućarina od maloljetnika Tode Dukića u
ulici Ajvaz Paša 66 spusti sa 1440 forinti na 940 forinti
godišnje; pismo: latinica, jezik: BHS
7222
Građevinski odjel podnosi predračun za put koji treba
da se napravi od Alipašinog mosta do karaule; pismo:
latinica, jezik: BHS
7223
Porezni prijamnik u Livnu Todor Đurković dostavlja
treću ratu od 25 forinti (“obrok”) na otplatu predujma
/ pozajmnice u iznosu od 300 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
7224
Zakupnik kantarije Maksim Babić dostavlja račun
uručenih mu 7 forinti od strane Kotarske oblasti
Sarajevo; pismo: latinica, jezik: BHS
654
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7225
Račun stolara Franje Taboria za isplatu za izvedene
stolarske radove u Djevojačkoj pučkoj učioni; pismo:
latinica, jezik: BHS
7226
Račun gradskog vijećnika Alekse Kezića za ukop
siromašnih preminulih osoba; pismo: latinica, jezik:
BHS
7228
Ravnateljstvo redarstva javlja da se trgovačka tvrtka
“Belus” seli iz Tašlihana u kuću Jeftanovića u ulici Franje
Josipa 2; pismo: latinica, jezik: BHS
7229
Ravnateljstvo redarstva dostavlja na razmatranje molbu
Aleksandra Erdosya za podijeljenje dozvole otvaranja
mesnice (“kasapnice”) u ulici Franje Josipa; pismo:
latinica, jezik: BHS
7230
Građevinski odjel predlaže da se zatvori česma u ulici
Franje Josipa ili da se napravi novi kanal jer ista često
plavi; pismo: latinica, jezik: BHS
7231
Zapisnik o pregledanju ovčije vune u vlasništvu trgovca
Đorđa Veseličića (ili Veselčića ?) koju on namjerava
odpremiti u Trst; pismo: latinica, jezik: BHS
7232
Građevinsko povjerenstvo za gradnju gradske klaonice
izvješćuje da gradnja ovog objekta još nije završena, kako
to tvrdi poduzetnik; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7233
Gradski porezni odjel moli da se po dobijanju usmenog
naloga poreznog nadzornika izdaju oglasi, tj. opomene
na plaćanje poreznih zaostataka; pismo: latinica, jezik:
BHS
655
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7235
Račun Marijana Galića za posipanje ulice Terezija; pismo:
latinica, jezik: BHS
7237
Kavaz kod Gradskog poreznog ureda Mošo Levi moli da
se postavi / imenuje ovrhovoditelj sa mjesečnom platom
od 50 forinti (dužnost koju je on ranije obavljao); pismo:
latinica, jezik: BHS
7238 - 8. 12.
Molba gradskog poreznog ovrhovoditelja Ahmeda Sočića
da mu se poveća plata na mjesečnih 50 forinti; pismo:
latinica, jezik: BHS
7239
Okružna oblast traži mišljenje u vezi s protivljenjem
Adolfa Kikerta o odmjerenoj mu dohodarini u iznosu od
36 forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
7240
Okružna oblast traži mišljenje u vezi s procjenom i
najamninom kuće Mehmeda Novalije i Đure Trnčića
u ulici Adem Ali Paša mahala 10; pismo: latinica, jezik:
BHS
7241
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da
je Spasoje Madžarović odustao od krčmarskog obrta u
ulici Kračule, te se stoga briše s liste popisa obrtnika u
gradu Sarajevu; pismo: gotica, jezik: njemački
7242
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Saliha Kapića
(stanuje u ulici kod Careve Ćuprije) za dozvolu bavljenja
kafanarskim obrtom u ulici D. Tabaci 37
7243
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Augusta Kreisla
za dozvolu bavljenja “satlarskim” obrtom u ulici D.
Hiseta 2
7244
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Samuela Freunda
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Careva
656
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7245
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Benjamina Kabiglia sigurna od izbijanja požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
7246
Mehmed Jabučar i Sulejman Dokro mole za naknadnu
isplatu plaća iz 1878. godine; pismo: latinica, jezik:
BHS
7247
Ravnateljstvo redarstva daje na razmatranje molbu
Janka Gruheka u kojoj moli za dozvolu prodavanja
rakije u svojoj gostionici na trgu kod vojarne; pismo:
latinica, jezik: BHS
7248
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Ibrahima Sabljihafizovića sigurna od izbijanja
požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7249
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza I. Danona sigurna od izbijanja požara; pismo:
latinica, jezik: BHS
7250
Račun Pavla Sottlera ? za kupljena kola; pismo: latinica,
jezik: BHS
7251 - 9. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Omer Burek, putnik: Sulejman
Hrnić (putuje u Skoplje / Ušćup)
7252
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf-beg Filipović, putnik:
Muhamed Užičanin (putuje po BiH)
7253
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Abadžić, putnik:
Muhamed Abadžić
7256
Gradski porezni odjel izvješćuje da je predao Gradskoj
blagajni svotu za naknadu za tablice s kućnim brojevima;
pismo: latinica, jezik: BHS
657
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7257
Zemaljska finansijska direkcija / ravnateljstvo – GPu: poziv da se uruči molba Josipu Hrničeku (ne piše o
čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7258
Kotarski ured Udbina – GP-u: molba da se pronađe
Laza Uzelac, koji se navodno nalazi u Sarajevu. Isti se
nije mogao pronaći u gradu; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
7259
Mjernik Vladislav Surtelevsky izjavljuje da su nacrti
o izgradnji mosta kod Mostara i Jablanice izgorjeli,
a proračuni se nalaze kod ministarstva u Istanbulu
(Carigradu); pismo: latinica, jezik: BHS
7261
Daniel Abraham Salom moli da se uknjiže prava zaloga
na nepokretnu imovinu Mustafe ef. Hasanbegovića u
Hadži Isak mahali. Uknjižba je dozvoljena; pismo:
latinica, jezik: BHS
7262
Molba arhitekte R. Paula Heymanna za posao u gradu
Sarajevu, s biografijom i preporukama; pismo: gotica,
jezik: njemački
7263
Porezno nadzorništvo – GP-u: pozivom na nalog
od Okružne oblasti daje se na znanje da će 10. 12. u
gradu početi ovršna dražba za dužne državne poreze
pod rukovođenjem pristavnika Poreznog nadzorništva
Josipa Kovača ? (nečitko); pismo: latinica, jezik: BHS
7264
Okružna oblast dostavlja dopis Vojne intendance u vezi
s podizanjem tražbine Mujage Svrze u iznosu od 100
forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
7265
Okružna oblast moli da se razmotri odmjerena
dohodarina Ibrahima Makoša u iznosu od 250 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
658
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7266
Okružna oblast moli da se razmotri odmjerena
dohodarina Mustafe Burilovića u iznosu od 300 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
7267
Okružna oblast moli da se razmotri odmjerena desetina
za godinu 1880. Jaki Papo; pismo: latinica, jezik: BHS
7268
Okružna oblast traži izvješće u vezi s odmjerenom
desetinom Mule Saliha Bostandžića; pismo: latinica,
jezik: BHS
7269
Ravnateljstvo redarstva ustupa na dalje uredovanje
molbu Anne Skernie za dozvolu prenošenja krčmarskog
obrta iz ulice Tabaci u ulicu Kračule; pismo: latinica,
jezik: BHS
7270
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Alije Čengića u ulici Kovači 33 sigurna od
izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7272
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza S Freunda u ulici Careva 36 sigurna od izbijanja
požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7273
Građevinski odjel izvješćuje da je put u Kastelu i Ferhadiji
? (dograđen ?-nečitko); pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
7274
Zapisnik o pregledanju crijeva sitne stoke koju Haim
Finz namjerava odpremiti u Austriju; pismo: latinica,
jezik: BHS
7275
Zapisnik povjerenstvenog (komisijskog) pregleda
goveđih crijeva koju Moriz Weiss namjerava odpremiti
u Austriju; pismo: latinica, jezik: BHS
659
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7276
Rješenje molbe gradskog dnevničara Vladislava Mrzljaka
za povećanje dnevnice; pismo: latinica, jezik: BHS
7278
Vladino povjereništvo zahtijeva izvješće u vezi s molbom
Isaka Alkalaya za podijeljenje novčane podpore zbog
osiromašenja nakon požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7279
Prijava Gradskog tržnog nadzorništva protiv nekih
trgovaca na Baščaršiji zbog nereda; pismo: latinica,
jezik: BHS
7281
Vladino povjereništvo šalje na dalje uredovanje molbu
Muhameda Hadžijaića ? (nečitko) da mu se vrati kuća
gdje je kadija ? (nečitko); pismo: latinica (nečitko),
jezik: BHS
7282
Vladino povjereništvo dostavlja dopis Zemaljske
vlade kojim Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo obrće
potvrde gradske blagajne za isplaćeni novac za duhansku
tvornicu; pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
7283
Vladino povjereništvo zahtijeva da se u ulici Ćemaluša
postave lampe; pismo: latinica, jezik: BHS
7285
Izvješće gradskog cestovnog mjernika Huršida o
kamenolomu ispod Trebevića; pismo: latinica, jezik:
BHS
7284
Opskrbna regimenta (Train Regiment) br. 1 48.
eskadrona – GP-u: oglas u vezi s prodajom 37 konja od
strane ove regimente; pismo: gotica, jezik: njemački
7286
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže da se sakupe
šumske desetine kotarske oblasti u iznosu od 22.866
forinti; pismo: latinica, jezik: BHS
660
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7289
Fata Bralić iz ulice Hrvatin moli da joj se izda svjedodžba
o siromaštvu radi oprosta od plaćanja ovjere (“biljege”);
pismo: latinica, jezik: BHS
7290
Ravnateljstvo redarstva ustupa na dalje uredovanje
molbu Josipa ? (nečitko) da mu se dozvoli prodavati
svoje meso izvan mesnice u svom dućanu; pismo:
latinica, jezik: BHS
7291
Ravnateljstvo redarstva ustupa na dalje uredovanje
molbu Milinkovića da mu se dozvoli premještanje
kafane iz Budakovića 7 u istu ulicu broj 29; pismo:
latinica, jezik: BHS
7292
Porezni ured u Rogatici moli da se naplati šumska
destina od Riste Besarovića; pismo: latinica, jezik: BHS
7293 - 11. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Stevo ?, putnik: Ramo Goralić
(putuje po BiH)
7294
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se označi u
dopisu da vlasnici šuma i pašnjaka oko Vrela Bosne pod
Igmanom donesu svoje tapije za dokaz svog vlasništva;
pismo: latinica, jezik: BHS
7295
Ravnateljstvo vojnog brzojava-telegrafa moli da se vrati
od strane činovnika Schlesingera plaćena maltarinska
pristojba; pismo: latinica, jezik: BHS
7296
Poglavarstvo grada Travnika šalje liječničku svjedodžbu
Jefte Petrovića (boluje od sifilisa ?) koji se nalazi u
Vakufskoj bolnici; pismo: latinica, jezik: BHS
7297
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 7121; izvješće u vezi s lampama u ulicama
Franje Josipa, Ćumuriji i Topliku, a namjenjeno
zakupniku gradske rasvjete Vasi Kraljeviću; pismo:
661
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
latinica, jezik: BHS
7298
Porezni ured u Sarajevu – GP-u: dopis u vezi sa
nalogom pod brojem 6853; iskaz o stradalim u požaru
1879. godine će se što prije uraditi i dostaviti (navode
se razlozi zašto se to nije uradilo ranije); pismo: latinica,
jezik: BHS
7299
Platz Commando – GP-u: daje se na znanje da će se 12.
12. izvršiti primopredaja kuća u ulicama Ploča 24, 12 i
3 i Širokac 3; pismo: gotica, jezik: njemački
7300
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 8. 12. 1880.
godine; pismo. gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
662
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G R A D S K O P O G L AVA R S T V O
G R A D A S A R A J E VA
GP – 1 Kutija br. 23 spisi: 7301 - 7606 12. 12. – 31. 12.
Signatura dokumenta
Sadržaj
7301 - 12. 12.
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Riste Živkovića u ulici Ćemaluša 114 sigurna
od izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7302
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Spasoje Madžarević prekinuo s bavljenjem krčmarskim
obrtom u ulici Nad Kovači, te se stoga briše s liste popisa
obrtnika u gradu; pismo: gotica, jezik: njemački
7303
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Pukas Rothu
za bavljenje sitničarskim obrtom u ulici Tekija 8
7304
Gradski porezni odjel vraća odluku Ravnateljstva
redarstva o predmetu dozvoljene ubilježbe prava zaloga
na nekretnine H. Salihage Mehmedovića. Pošto nije
naznačena mahala, ubilježba se ne može obaviti; pismo:
latinica, jezik: BHS
663
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7305
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi s upisom
prava vlasništva “islahanske zaklade” na dvije kuće na
Bistriku, dva dućana u ulici Careva i jedne banje na
Ilidži. Nalog da se to ispita i u Vilajetskom arhivu (da
se nađu urudžbeni zapisnici i sasluša vilajetski arhivar
Mustafa ef. Hasanbegović). Odluka se dostavlja Hafizu
ef. Islamoviću; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
7307
“Pohvalbeni” zapisnik o pregledanju izvedenih radova
na Bistrik potoku pod rukovođenjem Josipa da Rive;
pismo: latinica, jezik: BHS
7308
Gradsko računovodstvo vraća brojno ispitani konačni
obračun gradnje mosta preko Koševskog potoka u ulici
Donja Hiseta; pismo: latinica, jezik: BHS
7309
“Pohvalbeni” zapisnik o pregledanim građevinskim
radovima izvedenih pod rukovođenjem Josipa da Rive
na Bistrik mostu na Vojničkom trgu; pismo: latinica,
jezik: BHS
7310
Okružni porezni ured – GP-u: molba da se uruči odluka
sa platnim nalogom Sadulah ef. Šabanoviću, koji duguje
8 219 forinti, te da se od njega ista ta svota i naplati;
pismo: latinica, jezik: BHS
7311
Dobrovoljno vatrogasno društvo – GP-u: molba da se
dva konja daju na raspolaganje za potrebe vatrogasne
jedinice; pismo: gotica, jezik: njemački
7312
Dostavnica Risti Đuriću-obavijest o prodaji bačve od
30 litara
7313
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa izvješćem pod brojem 7232;
664
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
daje se na znanje da će ispred Građevinskog odjela
Zemaljske vlade u “pohvalbenom” povjerenstvu za
gradsku klaonicu sudjelovati arhitekt Lahoda; pismo:
latinica, jezik: BHS
7314
Gradsko Poglavarstvo D. Tuzla (Tuzla) – GP-u: moli se
GP da pošalje u Tuzlu jednog majstora koji bi mogao da
popravi kantare (velike vage), pošto su skoro svi kantari
u Tuzli pokvareni, a u gradu nema ni jednog majstora;
pismo: latinica, jezik: BHS
7315 - 13. 12.
Osobno jamstvo; jemac: A. Biserović, putnik:
Mehmedaga Alikadić (putuje u Kotar Vlasenicu)
7316
Osobno jamstvo; jemac: Hafiz Ahmed Sirćo, putnici:
Husein Cico i Muhamed Nišlija ? (putuju po BiH)
7317
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Karamanović, putnik:
Salih Karamanović (putuje u Goražde)
7318
Osobno jamstvo, jemac: Ibrahim Karamanović, putnik:
Abdija Hasić (putuje u Goražde)
7319
Dobrovoljno vatrogasno društvo – GP-u: traži se od
GP da iz svog proračuna za vatrogasno društvo nabavi
ogrijevna drva. GP trenutno nema raspoloživih sredstava
da nabave drva; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
7320
Osobno jamstvo; jemac: I. L. Finci, putnik: Juso A.
Salom (putuje po BiH preko Travnika)
7322
Zemaljska vlada dostavlja na dalje uredovanje molbu
Derviše, supruge Saliha Tulića iz ulice Tekija 6 za
iskonačenje vojnika iz njihove kuće; pismo: latinica,
jezik: BHS
665
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7323
Zemaljska vlada dostavlja na izvješće tužbu Mehmeda
Kreševljakovića u vezi s iskonačenjem vojnika iz njegove
kuće na Kastelu 3; pismo: latinica, jezik: BHS
7324
GP – Okružna oblast: dostavlja se na dalje uredovanje
zapisnik o preslušanju Mehage Kumašina u vezi s
njegovom tražbinom od vojnog erara, te se traži izvješće
o stanju datog predmeta; pismo: latinica-gotica, jezik:
BHS-njemački
7325
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo dostavlja na
uručenje odluku za Avdagu Bajričića (ne piše o čemu je
riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7326
Šumski ured u Sarajevu javlja da je lov u državnim
šumama dozvoljen samo šumarskom osoblju; pismo:
latinica, jezik: BHS
7327
Glavna vojna komanda (General Commando) – GPu: da se obavijesti supruga Hadži Loje da knjige koje
šalje svom suprugu u zatvor u Theresienstadt može slati
samo preko ove Komande, nema drugog načina; pismo:
gotica, jezik: njemački
7328
Mađarski dopis iz Verseczia u vezi s predmetom izdavanja
putnog lista (putnice) za učitelja Nikolu Tajšanovića;
pismo: latinica, jezik: mađarski
7329
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da se
Heinrich Mendl briše s liste popisa obrtnika u gradu
Sarajevu; pismo: gotica, jezik: njemački
7330
Gradski građevinski odjel, tj. građevinsko povjerenstvo
za gradnju gradske klaonice predaje ispravljeni račun
za izvedene bravarske radove bravara Dietza; pismo:
latinica, jezik: BHS
666
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7331
Građevinski odjel GP-a dostavlja / predaje račun za
radove na unutrašnjem uređenju gradske klaonice od
strane tvrtke “Racher & Weiss”; pismo: latinica, jezik:
BHS
7331
Nadzorništvo gradnje nove gradske klaonice – GP-u:
prilaže se na isplatu ispravljeni račun tvrtke “Racher &
Weiss” za izvedene vodovodne radove, nabavljene stvari
i unutrašnje uređenje gradske klaonice; pismo: latinica,
jezik: BHS
7332
Dominik Voltolini moli da mu se oprosti dohodarina
i najmovna kućarina u iznosu od 270 forinti; molba se
odbija; pismo: latinica, jezik: BHS
7333
Tužba Adolfa Weissa protiv gradskog ovrhovoditelja
Mojsija Jakoba Levia u vezi s povratkom više plaćenog
poreza; pismo: latinica, jezik: BHS
7334
Kotarski ured Rogatica – GP-u: oglas o održavanju
dražbe (licitacije) u Rogatici; pismo: gotica, jezik:
njemački
7335
Kotarski ured u Visokom moli da se objavi oglas o
dražbi za davanju u zakup pobiranje beije (marvenoprodajni porez); pismo: latinica, jezik: BHS
7336
Kotarski ured Sarajevo vraća pogrešno odpravljenih 10
forinti, a koje su namijenjene Kotarskoj oblasti u Banja
Luci; pismo: latinica, jezik: BHS
7337
Gradski vijećnik Aleksa Kezić moli za 300 forinti da bi se
nabavli tovarni (vučni) konji; pismo: latinica, jezik: BHS
7338 - 14. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Džafirbegović,
putnik: Sahači Mustafa ef. (putuje u Istanbul)
667
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7339
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah Duranović, putnik:
Hadži Mustafa Duranović (putuje u Banja Luku)
7341
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo moli da se uruči
odluka na molbu Francu Malinariću u ulici Hiseta (ne
piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7342
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo traži izvješće u
vezi s odmjerenjem desetine u mahalama Abdulhalim
i Soukbunar (tu je i pismo muktara tih mahala Hadži
Muharema Bakalovića i Mehmeda Begića); pismo:
latinica, jezik: BHS
7343
Odbor “Vojno znanstvenog” društva u Sarajevu dostavlja
okružnicu za svoje članove radi prijava javnih čitanja
(dostavnica o okružnici); pismo: latinica, jezik: BHS
7344
Husarska regmenta Franz Prinz od Liechtensteina – GPu: molba da se objavi oglas (ne piše o čemu je riječ);
pismo: gotica, jezik: njemački
7345
Potvrda Vakufske bolnice da je Huie ? Gabrila iz Pogojima
(u Kotaru Rogatica) preminuo u ovoj bolnici; pismo:
gotica, jezik: njemački
7346
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: daje se na znanje da je
Daniel Steiner odustao od mesarskog obrta u Sarajevu,
te se stoga briše s liste popisa obrtnika u gradu Sarajevu;
pismo: gotica, jezik: njemački
7347
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Steinera za
dozvolu bavljenja mesarskim obrtom u ulici Imaret 9 i
sitničarskim obrtom u ulici Franje Josipa 104
7350
Okružna oblast traži mišljenje u vezi s odmjerenjem
dohodarine Adolfu Weigu; pismo: latinica, jezik: BHS
668
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7351 - 15. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Zlatarević, putnik:
Mićo Trapara (putuje u Livno)
7352
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Džaferbegović,
putnik: Šerif Hasanbegović (putuje po BiH)
7353
Molba Hasiba Tabaka Jusufa (ulica Magoda) da mu
se potvrdi svjedodžba muktara mahale Magoda (Avdi
Hadži Husaga) o imovinskom stanju (“svjedodžba o
siromaštvu”); pismo: latinica, jezik: BHS
7534
Osobno jamstvo; jemac: Spasoje Krajinović, putnik:
Milan Damjanović (putuje po BiH)
7355
Okružni ured – GP-u: nešto u vezi s tri komada platna
arka poslana u prilogu od trgovca duhanom ?; pismo:
gotica (nečitko), jezik: njemački
7356
Zemaljska vlada za BiH dostavlja pritužbu Mehmeda
Kestendžića (ulica Vratnik 24) u vezi s ukonačenjem
vojnika u njegovu kuću; pismo: latinica, jezik: BHS
7357
Zemaljska vlada za BiH – GP-u: dopis u vezi sa spisom
pod brojem 5929; naredbenik (naredbe) za pobiranje
općinskih daća- ispravke i dopune; pismo: latinica, jezik:
BHS
7358
Porezno nadzorništvo u Osijeku moli da se od Moritza
Nagla naplati porezni zaostatak u iznosu od 53 forinte;
pismo: latinica, jezik: BHS
7359
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Achilu Grafo za
bavljenje “obrtom sa rubeninom” u ulici Franje Josipa 58
7360
Okružni porezni ured ustupa dopis Poreznog ureda u
Prijedoru u vezi sa naplatom od H. Mustafe ef. Sarića;
pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
669
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7361
Građevinski odjel podnosi račun na isplatu za dovršene
radove puta u Kastelu u izvođenju građevinskog
poduzetnika Carla Brozovića; pismo: latinica, jezik: BHS
7362
Građevinski odjel predlaže isplatu svote za donošenje
kaldrme u ulici Ferhadija po građevinskom poduzetniku
Carlu Brozoviću (314 forinti); pismo: latinica, jezik: BHS
7364
Platz Commando – GP-u: doznaka stana za naporučnika
Wilhelma Szabu; pismo: gotica, jezik: njemački
7365
Telegram iz Kotarske oblasti Višegrad; pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
7366
Gradski vijećnik A. Kezić dostavlja račun za troškove
izdržavanja gradskih kola i konja; pismo: latinica, jezik:
BHS
7367 - 16. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Đ. Besarović, putnik: Jovo
Besarović (putuje u Travnik i po BiH)
7368
Osobno jamstvo; jemac: Hirahim Kabiljo, putnik:
Mehmed Sarić (putuje u Goražde)
7369
G. B. Scoz moli za dozvolu vađenja kamena iz kamenoloma
(poziv na oglas o održavanju dražbe za dozvolu vađenja
kamena iz kamenoloma); pismo: latinica, jezik: BHS
7370
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Salke Abdića u ulici Baščaršija 163 sigurna od
izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7371
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Jovana Jankovića u ulici Franje Josipa 15 sigurna
od izbijanja požara; pismo: latinica, jezik: BHS
7372
Ravnateljstvo redarstva ustupa na razmatranje molbu
Agana Babića za dozvolu premještanja njegove kafane
670
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
iz ulice Tabaci 37 u ulicu G. Hiseta 1; pismo: latinica,
jezik: BHS
7373
Molba Franjice Popovića upućena Okružnom sudu
da joj se unesu (uknjiže) prava vlasništva na kupljene
nekretnine od supruga Jovanča Popovića; u prilogu se
nalazi i ugovor i svjedodžba; pismo: latinica, jezik: BHS
7374
Molba Franjice Popovića upućena Okružnom sudu
da joj se unesu (uknjiže) prava vlasništva na kupljene
nekretnine od supruga Jovanča Popovića; u prilogu se
nalazi i ugovor; pismo: latinica, jezik: BHS
7375
Okružna oblast u Bihaću – GP-u: dopis se odnosi na
davanje pomoći Odboru za sakupljanje milodara za
potresom nastradale Zagrepčane (valjda Okružna oblast
u Bihaću šalje GP-u svotu od 35 forinti na uručenje
Odboru ?); pismo: gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
7377
Račun ljekarne Eduarda Pleyela za dobavljenu bocu ?
(nečitko); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7379
Huršid ef. predlaže da se proračun za gradnju ulice
Ćemaluša ne prekorači. Navodi se dokle se došlo s
radovima; pismo: latinica, jezik: BHS
7380
Tržni nadzornik prijavljuje Javer ef. Barucha (nečitko);
pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7381
Gradsko poglavarstvo u Kladnju vraća dostavnicu o
uručenju odluke za Menta Kabiliju (spis pod bojem.
7036); pismo: latinica, jezik: BHS
7382
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 7199;
dostavlja se GP otpustni dekret za gradskog arhitektu
Janka Grahora; pismo: latinica, jezik: BHS
671
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7183
Sigmund Pollaček podnosi račun za smještaj vatrogasne
opreme u njegovo dvorište; pismo: latinica, jezik: BHS
7384
Račun Sigmunda Pollačeka
7385
Platz Commando – GP-u: traži se doznaka stana za
poručnika Michaela Rachera; pismo: gotica, jezik:
njemački
7386 - 17. 12.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Marko Pecelj iz
Hercegovine (“Vankovaca”? ), nastanjen u Sarajevu
(putuje u Višegrad)
7388
Ravnateljstvo redarstva moli da se ubilježi dražba
nekretnina Jove Despotovića u ulici Duradžik H.
Ahmed mahali 7; pismo: latinica, jezik: BHS
7389
Molba Pavla Padjena da se kod vojnih oblasti
isposluje podizanje pregrada između njegove kuće i
novosagrađenog časničkog paviljona; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
7390
Gradsko poglavarstvo u Aradu (Transilvanija) moli da se
naplati od Matije Probsta svota u iznosu od 55 forinti;
pismo: latinica, jezik: mađarski-BHS
7391
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mate Udiljaka
za dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u ulici Tabak
23
7392
Gradsko računovodstvo vraća brojno ispitane račune
za isplatu radnika koji su radili na uklanjanju zgarišta
u ulici Franje Josipa (požar se desio 26. 11.); pismo:
latinica, jezik: BHS
7393
Molba Antona Grgića i Saliha H. Harbe da se pregleda
ulica Mudželeti (“Murgeleti”) zbog nečeg ? (nečitko-
672
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
nejasno) što je Sado Finz podigao, pa se ne može
prolaziti; pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7394
Vojna mjesna komanda (Platz Commando) traži da se
doznači stan za nadporučnika Weilera; pismo: gotica,
jezik: njemački
7395
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo dostavlja molbu
Gliše Jeftanovića u vezi sa odmjerenom pristojbom;
pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7396
Okružni sud moli da se u svrhu preuzimanja tapija
odredi jedan činovnik GP-a; pismo: latinica, jezik: BHS
7397
Gradski porezni odjel izvješćuje da je Gradskoj blagajni
predao naknadu za tablice s kućnim brojevima; pismo:
latinica, jezik: BHS
7398
Zastupnik zakupnika maltarine i uvoznine podnosi
račun na isplatu; pismo: latinica, jezik: BHS
7399
Okružna oblast dozvoljava ispravku na procjene kuće
Sunulah ef. Teftedarije u ulici Buzadži Hadži Hasan
mahali 25 (8000 forinti); pismo: latinica, jezik: BHS
7400
GP – Glavna vojna komanda: dopis u vezi sa spisima
pod brojem 3833, 4074 (Platz Commando javlja da ne
zna koja vojna jedinica je bila smještena u hanu Petra
Stojanović; pismo: gotica, jezik: njemački) i 5309 (GP
izvješćuje Glavnu komandu o tome ko i šta je sve bilo
smješteno u hanu Petra Stojanović; pismo: gotica, jezik:
njemački); dopis u vezi sa iskazom Petra Stojanovića o
korištenju njegovog hana od strane vojnih jedinica i upit
(bojazan) da je transenalna stanarina naplaćena starom
vlasniku Ostoji Boško; pismo: gotica, jezik: njemački
673
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7401
Izvješće gradskog fizika u vezi s predmetom nepravilnog
izdavanja zdravstvenih putnih listova (putnica); pismo:
latinica, jezik: BHS
7402
Prijava gradskog nadstražara Karleuše da zakupnik
telalije Aron Kamhi nije htio doći u GP; pismo: latinica,
jezik: BHS
7403
Usmena molba zastupnika zakupnika gradske uvoznine
i maltarine Luke Saitza da smije kod buduće licitacije ?
(nečitko); pismo: latinica (nečitko), jezik: BHS
7404 - 18. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Pero Zrnjević, putnik: Giovani
Zamanji (putuje u Aleksandriju u Egipat)
7405
Osobno jamstvo; jemac: Hajro Kazandžija, putnik:
Nuko Majmun (putuje po BiH)
7406
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: da se Vlada izvijesti od koga su doznačene plate
za gradsku učiteljicu Josipu Marković; pismo: latinica,
jezik: BHS
7407
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže da se naplati
dužni zaostatak od Mehmeda Širbegovića i pošalje
Poreznom uredu u Gradačac; pismo: latinica, jezik:
BHS
7408
Porezni ured – GP-u: traži se 1000 komada poreznih
knjižica; pismo: latinica, jezik: BHS
7409
Građevinski odjel GP-a – GP-u: molba da se izda nalog
za rekonstrukciju ulice Ćepik; pismo: latinica, jezik:
BHS
7410
Molba Marije Schlesmayer za dozvolu bavljenja
sitničarskim obrtom u ulici Terezija 77; pismo: latinica,
jezik: BHS
674
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7411
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Zaid-bega Poplete sigurna od izbijanja požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
7412
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Leopolda Ječnika
za dozvolu točenja vina u ulici Ćemaluša 1
7413
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Franje Tabarya
za dozvolu bavljenja stolarskim obrtom u ulici Franje
Josipa 102
7415
Ravnateljstvo Gradske pučke dječačke učione izvješćuje
da su se među djecom pojavili svrab i ospice; pismo:
latinica, jezik: BHS
7416
Okružna oblast odbija priziv Salih-age Ramića u vezi sa
odmjerenjem dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
7417
Okružna oblast odbija priziv Mare Hadži Avakumović
u vezi sa ustanovljenom procjenom zemljišta u ulici
Ferhadija; pismo: latinica, jezik: BHS
7418
Okružna oblast odbija priziv Đure Trnčića u vezi sa
odmjerenjem dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
7419
Okružna oblast odbija priziv Adolfa Rikerta u vezi sa
odmjerenjem dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
7420
Izvješće gradskog arhitekte i voditelja građevinskih
radova na novoj gradskoj klaonici Janka Prahode o
sastanku sa inžinjerem A. Lahoda, kojeg je Zemaljska
vlada odredila za rukovođenjem obračuna za gradnju
klaonice; pismo: latinica, jezik: BHS
7421 - 19. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Haim Kamhi, putnik: Josef
Izrael (putuje po BiH)
675
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7422
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: traži se od GP da žitelje grada što više upućuje
na potrebu školovanja u pučkim školama; također se
nalaže da se kao učitelj angažira Marko Grivić; pismo:
latinica, jezik: BHS
7423
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa utvrđivanjem obaveze vojničkih
subarendatora na plaćanje općinskih potrošarina za
meso i piće na teritoriju grada (odnosi se na dopis
Zemaljske vlade upućen vojnoj intendanciji); pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7424
Telegram Kotarske oblasti Višegrad; pismo: gotica,
jezik: njemački
7425
Račun Mustafe Ekmića za popravke više česmi u gradu;
pismo: latinica, jezik: BHS
7426
Račun Mehmeda Arslanovića za popravak česme u u
elikom konaku “Tiskija”; pismo: latinica, jezik: BHS
7427
Račun Ahmeda Telebećirevića za kupljene “čunkove”;
pismo: latinica, jezik: BHS
7428
Račun Ahmeda Telebećirevića za gradnju odvoda u
novoj gradskoj klaonici; pismo: latica, jezik: BHS
7429
Gradski vijećnik Salomon I. Salom predaje račun za
isplaćeni paušal; pismo: latinica, jezik: BHS
7430
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: dopis u vezi s
predmetom uvoza sirovina za proizvodnju piva od strane
zakupnika pivare na Kovačićima Leopolda Lovy-a, tj.
prijavom finansijskog inspektora s tim u vezi; pismo:
gotica, jezik: njemački
676
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7432
Vojna mjesna komanda traži da se za nadporučnika
Genauka? umjesto stana u ulici Ćemaluša 38 pronađe
drugi stan; pismo: gotica, jezik: njemački
7433
Zapisnik u vezi sa pregledom nove zgrade gradske
klaonice; pismo: latinica, jezik: BHS
7434 - 20. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe H. Damjanović, putnik:
Đorđe Bjelanović (putuje u Livno)
7435
Platz Commando (Vojna mjesna komanda) – GP-u:
nalog GP da od vlasnika kuće (ne piše ime vlasnika i
ulice) uzme ključeve i pripremi stan i kancelariju za
poručnika Michaela Bachera; pismo: gotica, jezik:
njemački
7436
Kotarski ured u Visokom – GP-u: molba da se uruči i
objavi oglas o održavanju dražbe za prijevoz preko rijeke
Bosne kod Kaknja; pismo: latinica, jezik: BHS
7437
Okružni porezni ured u Rogatici moli da se naplate
porezni zaostaci od nekih sarajevskih žitelja; pismo:
latinica, jezik: BHS
7438
Žalba Vinka Vrignjanina protiv odmjerenja dohodarine
u iznosu od godišnjih 1200 forinti; pismo: latinica,
jezik: BHS
7450
Ravnateljstvo redarstva javlja da je rešetka na kanalu
u Talirevića ulici pokvarena i da je također most pred
kafanom na Bentbaši provaljen, te se traži da se oba
objekta poprave; pismo: latinica, jezik: BHS
7451
Okružni porezni ured – GP-u: da se isplate putni
troškovi za procjenitelje ostavštine umrlog Muharema
Bagšagića (Abdulah Saračević, Sulejman ef. Ruždić,
Hadžimustafa ?, Salihbeg Halilbašić, Sunulah. ef.
Teftedarić, Mehaga Kumašin, Hilmi ef. Sarić, Salihaga
Softić...); pismo: latinica, jezik: BHS
677
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7452
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Augustu Kreiselu
za bavljenje sedlarskim obrtom (“satlarskim”) u ulici D.
Hiseta 2; dopis u vezi sa spisom pod brojem 7243
7453
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Salihu Kapiću za
bavljenje kafanarskim obrtom u ulici Tabaci 37; dopis u
vezi sa spisom pod brojem 7242
7454
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Jovanu Kruhelu
? (nečitko) za dozvolu bavljenja točenjem rakije u ulici
Vojni trg 14
7455
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: dozvola Samuela Freunda
za bavljenje točenjem vina u ulici Careva
7456
Tužba Juse Sumbulovića preko Salvatora Zafira protiv
Smail-bega Taslidžaka kojeg zastupa Jusuf-beg Filipović,
a u vezi sa pokretanjem dražbe o prodaji nekretnina u
mahali Arabi Atik; pismo: gotica-latinica, jezik: njemačkiBHS
7457
Dopis u vezi sa računom Steinmetza za izvedene stolarske
radove u novoj gradskoj klaonici; pismo: latinica, jezik:
BHS
7458
Oglas Kotarske oblasti o davanju u zakup piacovine,
telalije, uvoznine i dr.; pismo: latinica (nečitko), jezik:
BHS
7459 - 21. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Avdaga Zildžić, putnik:
Ahmed ef. Zildžić (putuje u Istanbul)
7460
Osobno jamstvo; jemac: Alija Kiseljak, putnik: Ibrahim
Z ? (putuje u Bijeljinu)
7461
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Rusović, putnik:
Huso Šarun (putuje po BiH)
678
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7462
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Rusović, putnik:
Omer Korkma (putuje po BiH)
7463
Osobno jamstvo; jemac: Kočo Steria, putnik: Kosta
Steria (putuje za Brod)
7464
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa spisom pod brojem 5629; da
se pospješi uredovanje u vezi sa zaplijenjenim drvima
Hafiza Islamovića i Ibrahim-bega Ćemerlića, da se
rješavanje tog pitanja više ne odugovlači; pismo:
latinica, jezik: BHS
7465
Okružni porezni ured dostavlja naredbu Zemaljskog
finansijskog ravnateljstva u vezi sa naknadnim
propisivanjem poreza na dućan u Jagdži Zade Mahali
i u mahali H. Isak; pismo: latinica-gotica, jezik: BHSnjemački
7467
Okružni porezni ured u Sarajevu ustupa molbu
Okružnog poreznog ureda u Glamoču; pismo: latinica,
jezik: BHS
7468
Okružni porezni ured moli da se uruče tri platna naloga
I. Supanju, vojnoj intendanciji i Sigmundu Polačeku;
pismo: latinica, jezik: BHS
7470
Porezni ured u Brodu – GP-u: šalje se 14 forinti kao
uhvatnina za pisara Peru Gregorovića; pismo: latinica,
jezik: BHS
7471
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopis u vezi sa usmenom molbom Hadži
Huseinbega Mutevelije da se iz njegove kuće u Jahja
Paša mahali 3 isele –iskonače vojnici; pismo: latinica,
jezik: BHS
679
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7472
Gradsko poglavarstvo u Trebinju dostavlja naplaćeni
sudski trošak od Ali ef. Holuvca ? i Dervišage Trebinjca;
pismo: latinica, jezik: BHS
7473
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Carla Geislera za
dozvolu bavljenja stolarskim obrtom u ulici Bimbaša 31
7474
Ravnateljstvo redarstva moli da se konstatira da li je
magaza Vase Kovačevića sigurna od izbijanja požara;
pismo: latinica, jezik: BHS
7475
Račun bravara Dietza za obavljene radove na novoj
gradskoj klaonici; pismo: gotica, jezik: njemački
7476
Molba Hankije, udovice Avdije Londrca ? (nečitko)
za novčanu potporu; pismo: latinica (nečitko), pismo:
BHS
7477
Gradski fizik Konarzevsky izvješćuje da je pregledao
djecu u pučkoj dječačkoj učioni; pismo: latinica, jezik:
BHS
7478
Hafiz Akif Tahmidžić moli da mu se plati zemljište
koje je navodno općina bez njegovog znanja uzela (kod
Latinske ćuprije blizu dućana Unče Jovanovića); pismo:
latinica, jezik: BHS
7480
Praktikant u tvornici duhana Franjo Zupančić moli da
mu se izda potvrda da je u Sarajevo stigao 15. 11. sa
suprugom, dvoje djece i služavkom; pismo: latinica,
jezik: BHS
7481 - 22. 12.
Osobno jamstvo; jemac: ceribaša na Gorici Salih,
putnik: Mehmed Suljić (putuje po sarajevskom kotaru)
7482
Linijska pješačka regimenta - GP-u: oglas (ne piše o
čemu je riječ); pismo: gotica, jezik: njemački
680
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7484
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 7333; predmet tužbe
krčmara Adolfa Weissa (ulica Franje Josipa 57) protiv
činovnika-poreznika M. Jakoba Levia radi proračuna
troškova i više naplaćenog poreza; pismo: latinica, jezik:
BHS
7486
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo traži izvješće u vezi
s propisanim najmom kućarine vakufa Pehlivan Dudi i
Isah-bega; pismo: latinica, jezik: BHS
7487 - 23. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Mundžić, putnik:
Ibrahim Šimber (putuje po BiH)
7488
Osobno jamstvo; jemac: Risto ef. Besarović, putnik:
Ibrahim Abadžić (putuje po BiH)
7490
Okružni sud izvješćuje da se nisu mogli pronaći spisi
niti gotovina koja se odnosi na isplatu svote zakupniku
beije; pismo: latinica, jezik: BHS
7491
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo – GP-u: molba
Mate Marušića za odobrenje da može u fabriku duhana
ulaziti kao uposlenik; pismo: latinica, jezik: BHS
7493
Molba Dragutina Kniga za obrtnu dozvolu za bavljenje
krčmarskim obrtom u ulici Ćemaluša 33
7494
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže, prilikom
propisivanja najmovnih kućarina za 1881. godinu, da
oslobodi od plaćanja (do vlastite upotrebe) najmovne
kućarine Rafaela Avrama Atijasa u ulici Ferhadija 46;
pismo: latinica, jezik: BHS
7495
Opoziv oglasa od 6. 12. u vezi sa iznajmljivanjem
gradskih daća u Travniku; pismo: latinica, jezik: BHS
681
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7496
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: briše se s liste popisa
obrtnika u Sarajevu Salih Kapić jer se prestao baviti
kafanarskim obrtom u ulici Tabak 37
7497
Porezni ured – GP-u: uz glavni porezni propisnik potreban
je i alfabetski registar (500 komada); pismo: latinica, jezik:
BHS
7499
Zemaljska vlada izdaje naredbu kojom se L. Leviu (Lavoslav
Lövy) dozvoljava uvoz u grad sirovina za pravljenje piva (uz
određene uvijete); pismo: latinica, jezik: BHS
7501
Račun gradskog vijećnika Kezića u vezi s troškovima
gradnje trotoara u ulici Ćemaluša; pismo: latinica, jezik:
BHS
7502
Zapisnik GP-a u vezi s molbom trgovca Vase Kovačevića
da mu se izda svjedodžba o (ne)kažnjavanju (vladanjućudorednosti) u svrhu vađenja dozvole za prodaju duhana;
pismo: latinica, jezik: BHS
7503 - 24. 12.
Kotarski sud u Staroj Pazovi – GP-u: da se uruči odluka
za Janka i Judu Sikora (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
7504
Dobrovoljno vatrogasno društvo traži finansijsku potporu
od GP-a u iznosu od 1200 forinti; pismo: latinica, jezik:
BHS
7505
Porezni odjel izvješćuje da je predao gradskoj blagajni 118
forinti naknade za nabavku tablica s kućnim brojevima;
pismo: latinica, jezik: BHS
7506
Kotarski sud u Staroj Pazovi – GP-u: da se službenicima
općinskog ureda u Sarajevu Jani i Judi Sikora uruči i izvorni
ugovor (ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
682
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7507
Trgovac vina (na veliko) Sigmund Pollachek (ulica
Franje Josipa 61) moli za dobijanje dozvole tranzita za
1881. godinu (“Transito Rechtes”) i dobijanje dozvole
gradnje tranzit podruma za vino; pismo: gotica-latinica,
jezik: njemački-BHS
7508
Okružni sud u Sarajevu obustavlja kaznenu istragu
protiv Hafiza ef. Islamovića za pronevjeru na štetu
visokog erara; pismo: latinica, jezik: BHS
7509
Nalazi se među spisima u godini 1908. (14. 2.)
7511
Kotarski ured Jajce – GP-u: oglas o javnoj dražbi za
prodaju žita; pismo: latinica, jezik: BHS
7512
Gradsko poglavarstvo u Zenici – GP-u: oglas o javnoj
dražbi za davanje prava pobiranja maltarine, uvoznine,
pijacovine i potrošarine; pismo: latinica, jezik: BHS
7514
Dražbeno povjerenstvo dostavlja zapisnik u vezi s davanjem
pod zakup osvijetljenje gradskih ulica (oglas javne dražbe,
ponude i zapisnik); pismo: latinica, jezik: BHS
7515 - 26. 12.
Oglas GP-a o formiranju povjerenstva za utvrđivanje (kod
sadašnjeg zakupnog vremena gradske potrošarine) zaliha
pića preostalih kod krčmara i drugih stranaka na koje je
potrošarina plaćena; pismo: latinica, jezik: BHS
7516
Vojno znanstveno i kasino društvo u Sarajevu – GPu: pozivnica za generalnu skupštinu društva s dnevnim
redom (programom); pismo: gotica, jezik: njemački
7518
Vojna intendanca – GP-u: dopis u vezi s korištenjem i
plaćanjem odštete za džamije Kosova i Sahtijanuša, a koje
su služile za potrebe vojnog erara; pismo: gotica, jezik:
njemački
683
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7519
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove)
– GP-u: dopisom Glavnog vojnog zapovjedništva,
Zemaljskoj vladi je javljeno da se udovici Mehmedbega
Hrasnice Ašidi, kao i vladinom savjetniku Mehmedbegu
Kapetanoviću ne mogu povisiti najamnine kuća u kojima
je ukonačena vojska; pismo: latinica, jezik: BHS
7520
Gradski građevinski odjel dostavlja račun za radove
oko obalnog zida u Latinluku izvedene od strane Karla
Brozovića; pismo: latinica, jezik: BHS
7521
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže izvješće u vezi
s uspjehom prodaje drva Hafiza Islamovića koji se nalaze
na Bentbaši (radi njegovog dugovanja poreza u iznosu od
6923 forinte); pismo: latinica, jezik: BHS
7522
Prijava gradskog živinara o marvinskoj bolesti u selu
Crna Rijeka ili Mokro (nejasno). Stoka je u vlasništvu
Saliha Obhođaša i Džemala Paše; pismo: latinica-gotica
(nečitko), jezik: BHS-njemački
7523
Kotarski ured u Kostajnici – GP-u: pozivom na dopis iz
Sarajeva u vezi sa prikupljanjem pomoći za zemljotresom
stradale žitelje Zagreba, ovaj Kotarski ured šalje 28 forinti;
pismo: latinica, jezik: BHS
7524
Uprava Vakufske bolnice šalje iskaz troškova liječenja
i boravka Josefa Petrovića, te moli za naknadu istih (11
forinti); pismo: latinica, jezik: BHS
7525
Račun na isplatu gradskih vijećnika Kezića i Despića za
čišćenje ulica od blata; pismo: latinica, jezik: BHS
7527 - 28. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Skopljak, putnik:
Mustafa Galić (putuje u Zenicu)
7528
Zemaljska vlada za BiH (Odjel za unutarnje poslove) –
GP-u: dopis u vezi sa molbom Mehmeda Nakaša da mu se
684
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
kuća oslobodi od ukonačavanja vojnika u ulici Filipovića
trg 16; pismo: latinica, jezik: BHS
7529
Kotarski sud Livno – GP-u: nalog da se uruči spis
brzojavnom (telegrafskom) činovniku Josipu Delijaninu
(ne piše o čemu je riječ); pismo: latinica, jezik: BHS
7530
Građevinska tvrtka Augusta Brauna – GP-u: nešto sa
cijenama ogrijevnih drva ? (nečitko); pismo: gotica
(nečitko), jezik: njemački
7531
Odjel računovodstva Zemaljskog finansijskog ravnateljstva
dostavlja na razmatranje certifikat cijene za vožnju
fijakerom do Vrela Bosne i natrag, koji je izdan od strane
konakarskog ureda i tržnog nadzornika; pismo: gotica,
jezik: njemački
7532
Molba Mehmeda Mrkve za dozvolu prodavanja petroleja
u svom dućanu; pismo: latinica, jezik: BHS
7533
Gradski cestovni mjernik Huršid ef. izvješćuje o kvaliteti
(kakvoći) kamena ispod Trebevića; pismo: latinica,
jezik: BHS
7534
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo nalaže izvješće u vezi
sa desetinom za 1880. godinu u mahali Šeik Muslihodić;
pismo: latinica, jezik: BHS
7535
Predsjedništvo Zemaljske vlade za BiH – GP-u:
daje se na znanje da Zajedničko ministarstvo (vlada
Austrougarske monarhije) izvješćuje da su obje polovice
Monarhije saglasne da se što prije državnom vijeću
predloži zakonska osnova za gradnju željeznice SarajevoZenica; pismo: latinica, jezik: BHS (orginal se nalazi u
Zbirki Varia-ZV 678)
685
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7536
Ravnateljstvo redarstva ustupa na razmatranje molbu
S. Dolagije za dozvolu prodavanja petroleja u svom
dućanu; pismo: latinica, jezik: BHS
7537
Ravnateljstvo redarstva ustupa na razmatranje molbu
Sulje Abadžića za dozvolu prodavanja petroleja u svom
dućanu; pismo: latinica, jezik: BHS
7538
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Daniela Steinera
za dozvolu bavljenja mesarskim obrtom u ulici Imaret 6
7539
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Josipa Steinera
za dozvolu da prodaje mješovitu robu u ulicama Imaret
9 i Franje Josipa 104
7540
Molba Mehmeda Omerovića i Sulje Tahmiščije za oprost
od plaćanja troškova liječenja i boravka u Vakufskoj
bolnici (za djecu koju su ugrizli psi); pismo: latinica,
jezik: BHS
7541
Izvješće gradskog cestovnog mjernika Huršida u vezi s
predmetom ustupanja zemljišne parcele u ulici Hrvatin
od strane Mehmeda Vidinlića; pismo: latinica, jezik:
BHS
7542
Uprava Vojnog opskrbnog skladišta dostavlja oglas
proglašenja uprave u Brodu (nejasno ?); pismo: latinica,
jezik: BHS
7543
Uprava Vojnog opskrbnog skladišta dostavlja oglas
o javnoj dražbi u Banjaluci (ne piše o čemu je riječ);
pismo: latinica, jezik: BHS
7544
Račun Marijana Galića za prijevoz “sotera” (možda
pijesak, šljunak ?) iz ulice Hiseta u ulicu Terezija; pismo:
latinica, jezik: BHS
686
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7545 - 29. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Delić, putnik: Hasan
Begović (putuje u Srebrenicu)
7546
Molba zakupnika telalije Jusuf-bega Filipovića za
dozvolu ? (nejasno); pismo: latinica, jezik: BHS
7547
Molba zakupnika telalije Jusuf-bega Filipovića za
ispražnjenje malog Bezistana; pismo: latinica, jezik:
BHS
7548
Porezni odjel vraća odluku Ravnateljstva redarstva
kojom je dozvoljena predbilježba prava zaloga odvozne
obveznice Saliha H. Mehmedović<a u korist Jovana R.
Vasiljevića; pismo: latinica, jezik: BHS
7549
Ravnateljstvo redarstva ustupa na razmatranje molbu
Nezira Zildžića za dobijanje dozvole za prodaju
petroleja; pismo: latinica, jezik: BHS
7550
Topničko nadzorništvo u Sarajevu moli za izdavanje
svjedodžbe da vojska nije kriva za izbijanje požara u
ulici Franje Josipa 29; pismo: latinica, jezik: BHS
7551
Račun Ali Rize Kreševljakovića (neki troškovi vezani za
gradsku klaonicu ?-nejasno); pismo: latinica, jezik: BHS
7552
GP – Kotarski ured Visoko: izvješće gradskog nadstražara
Karleuše da se odluka Kotarske oblasti Visoko nije
mogla dostaviti Hadži Salihu Smajiću, već da u Sarajevu
živi Salih Smajić ali on nema ni sa kim parnicu-pravni
spor u visočkom kotaru; pismo: latinica, jezik: BHS
7553
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 15. 12.; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7554
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 22. 12.; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
687
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7555
Izvješće Gradskog računovodstva u vezi sa isplaćenih
7 forinti bivšem poreznom oficijalu Kolariću; pismo:
latinica, jezik: BHS
7556
Vladino povjereništvo nalaže da se odmah doznači
Ravnateljstvu redarstva 132 forinte za nabavku
ogrijevnog materijala za Gradsku stražu sigurnosti;
pismo: latinica, jezik: BHS
7557
Vladino povjereništvo zahtijeva izvješće o molbi Daše
Dudlievića za podijeljenje stalne novčane potpore;
pismo: latinica, jezik: BHS
7558
Vladino povjereništvo nalaže da se Vojnom mjesnom
zapovjedništvu dostavi svota u iznosu od 357 forinti
kao naknada za pucanje radi obilježavanja svetkovine
Bajrama; pismo: latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7559
Račun gradskog vijećnika Saloma za vožnju povjerenstva
u novu gradsku klaonicu; pismo: latinica, jezik: BHS
7560
Račun gradskog vijećnika Saloma u iznosu od 200
forinti za pisarski paušal; pismo: latinica, jezik: BHS
7561
Prijava gradskog nadstražara da nije mogao dostaviti
poziv pričuvniku (rezervisti) Josipu Kopecky (na
traženje kotarske oblasti Ledelscha u Češkoj); pismo:
gotica-latinica, jezik: njemački-BHS
7562
Porezni ured u Sarajevu – GP-u: predmet u vezi s
procijenom i preduzetom pljenidbom pokretnina
Ljudevita Kargačine radi dugovanja zakupniku
maltarine; pismo: latinica, jezik: BHS
688
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7563
Ravnateljstvo redarstva – GP-u: molba Mehmeda
Omerovića za dozvolu bavljenja kafanarskim obrtom u
ulici Kračule 8
7564
Ravnateljstvo redarstva ustupa na razmatranje molbu
Ibrahim-age Jamakovića za dozvolu da prodaje petrolej
7565
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 7562; Luka Saitz
odustaje od ovrhe Ljudevita Kargačine pošto je isti
pristao platiti dug; pismo: latinica, jezik: BHS
7570 - 30. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Salih Alihodžić,
putnik: Mustafa ef. Mačković (putuje u Skoplje)
7571
Zapisnik sastavljen pri GP-u u vezi s izdavanjem
svjedodžbe o ćudorednosti / vladanja za popisivača
desetine Zade Hadži Mustafe radi dobijanja radnog
mjesta u oružničkom zapovjedništvu; pismo: latinica,
jezik: BHS
7572
Građevinski odjel GP-a – GP-u: prijedlog proračuna
za popravku mosta preko Koševskog potoka kod D.
Hiseta; pismo: latinica, jezik: BHS
7573
Molba Finansijskog nadzorništva da se uruči pozivnica
Tomi Ćilimoviću (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
7574
Molba H. Mustafe Mahmutovića za potporu; pismo:
latinica (nečitko), jezik: BHS
7575
Gradski porezni odjel vraća molbu Riste i Steve
Mlinarevića uknjiženje prava vlasništva na kupljenu
nekretninu, jer podaci nisu prikladno ubilježeni; pismo:
latinica, jezik: BHS
689
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7576
Zemaljska finansijska direkcija traži izvješće u vezi s
molbom Dimitrija Jeftanovića za previsoko odmjerenu
procjenu nekretnina; pismo: latinica, jezik: BHS
7577
Zemaljska finansijska direkcija traži da se preslušaju
stranke, izvadak propisnika i izvješće u vezi sa
odmjerenjem poreza i dohodarine Hadži Vase Ristića
(ulica Franje Josipa 1); pismo: latinica, jezik: BHS
7581
Gradsko vijeće Preraua (u Češkoj) javlja da nije podržalo
prilog iz dopisa pod brojem 7001; pismo: latinicagotica, jezik: BHS-njemački
7582
Gradsko poglavarstvo u Bosanskom Brodu požuruje
naplaćivanje troškova liječenja od Marija Rudolfa,
supruga Ivane Rudolf; pismo: latinica, jezik: BHS
7583
Mehaničar Fr. Dietz (ulica Bistrik 16) moli da mu
se plati za urađeni posao , koji je po nalogu inžinjera
Grahora obavio u novoj gradskoj klaonici (izrada raznih
vrsta kuka za meso); pismo: gotica, jezik: njemački
7584
Molba mutevelije vakufa Žagrićke džamije da se tom
vakufu da oprost od plaćanja takse (“biljegovine”) jer
su neki objekti ovog vakufa na Hambinoj carini bili
zauzeti od strane zakupništva maltarine i uvoznine i nije
se plaćao najam za to; pismo: latinica, jezik: BHS
7585
Račun Makse Despića za izvedene popravke na uličnim
lampama; pismo: latinica, jezik: BHS
7587
Gradski živinar Schlesinger javlja da se (po izvješću
Glavnog zapovjedništva) pojavio svrab na konjima
u gradu Sarajevu, te se stoga moli GP da uputi oglas
žiteljima grada da svaku takvu pojavu prijave; pismo:
latinica, jezik: BHS
690
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7588 - 31. 12.
Osobno jamstvo: Sunulah Teftedarović, putnici: Hadži
Mehmed Pandžić i Began Nikšić (putuju u TaslidžuPljevlje)
7589
Ravnateljstvo Realne gimnazije polaže račun za
upotrebljenu posudbu (“predujam”) u svrhu nabavke
nagrada za školske polaznike (u prilogu su dostavljeni
računi i stvari koje su se tom prilikom nabavile); pismo:
latinica, jezik: BHS
7590
Račun dr. Koetscheta za nabavku / izdavanje lijekova
siromašnim (“ubogim”); pismo: latinica, jezik: BHS
7591
Porezni ured u Sarajevu dostavlja iskaz o poreznim
dužnostima Steve Orošćevića za godinu 1880., a vezano
za plaćanje dohodarine; pismo: latinica, jezik: BHS
7592
Dostavnica o mjesečnim sajmovnim cjenovnicima za
grad Sarajevo koje je dostavio tržni nadzornik (u prilogu
nema tih cjenovnika)
7594
Isak S. Danon kupuje nekretnine od Nefize, kćerke
H. Mustafe Tutuja ? u Kečedži Sinan mahali; pismo:
latinica, jezik: BHS
7595
“Opotražni” zapisnik protiv odmjerene dohodarine
o privredi obrta dostavljen Okružnoj oblasti; pismo:
latinica, jezik: BHS
7596
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo od 29. 12; pismo:
latinica-gotica, jezik: BHS-njemački
7597
Molba (tužba) Vjekoslava Mayera kao opunomoćenika
Marije Enth protiv A. Brandstättera radi izvršene ovrhe
u iznosu od 37 forinti
7598
Zemaljska finansijska direkcija – GP-u: oglas-okružnica
(nečitko, slabo se vidi)
691
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
7599
Zemaljsko finansijsko ravnateljstvo / direkcija traži
obavijet u vezi sa molbom Gligorija Jeftanovića za
oprost poreza na kuću u ulici Ćemaluša 122; pismo:
latinica, jezik: BHS
7601
Dopis u vezi sa spisom pod brojem 6714; imenovanje
trećeg ovrhovoditelja Hadži Riste Đukića; pismo:
latinica, jezik: BHS
7603
Kotarski ured Čajniče – GP-u: šalje se u prilogu svota
u iznosu od 24 forinte (ne piše o čemu je riječ); pismo:
latinica, jezik: BHS
7604
Račun vozača fijakera Sania Paucenberga za vožnju
povjerenstva do nove gradske klaonice; pismo: latinica,
jezik: BHS
7605
Račun za izvedene stolarske radove u pisarnici gradskog
tajništva
7606
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH – GP-u:
traži se svota u iznosu od 982 forinte; pismo: gotica,
jezik: njemački
692
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
693
G r a d s k o
694
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
287
File Size
1 766 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content