close

Enter

Log in using OpenID

Analitički inventar 1879. - Historijski arhiv Sarajevo

embedDownload
Fond Gradskog
p o g l ava r s t va 1
Fond Gradskog poglavarstva grada Sarajeva čini značajnu, prvorazrednu arhivsku građu koju posjeduje Historijski arhiv Sarajevo. Kao
fond iz djelatnosti javne uprave u gradu Sarajevu predstavlja kompletnu
dokumentaciju za tri istorijsko-politička perioda: austrougarske okupacije
(1878–1918); Kraljevine SHS /kasnije Jugoslavija (1918 –1941) i Nezavisne države Hrvatske (1941-1945).
Pored teških ratnih prilika (I , II svjetski rat i period rata u BiH 19921995), arhivska građa, fonda Gradsko poglavarstvo (dalje GP-a), je večim
dijelom sačuvana, s manjim izuzecima kad je riječ o djelovodnim protokolima, registrima, zapisnicima i nekim drugim knjigama i dokumentima.
Ovaj fond preuzet je od Narodnog odbora grada Sarajeva u nekoliko
mahova, 1948, 1949, 1952, 1953. godine. Pored dokumentacije koja se
isključivo odnosi na rad Gradskog poglavarstva sačuvani su i dijelovi gradskih ureda: Gradske aprovizacije, Dohodarstveni ured i Gradski fizikat.
Od kako se ovaj veliki fond nalazi u posjedu Historijskog arhiva Sarajeva,
izvršeno je njegovo kompletiranje, kao i sređivanje po principu proveniencije (spisi po djelovodnom protokolu). Knjige su razvrstane po materijisadržaju, a unutar svake grupe po hronološkom redu.
Za austrougarski period sačinjen je sumarni popis arhivskih jedinica, a
za godine 1879, 1880. i 1890 -1894. je priređen analitički inventar. Za period između dva svjetska rata (do 1940. godine) izrađen je analitički inventar
GP-a za 1919 - 1929. godinu. Dalji rad na obradi arhivske građe GP-a je
u toku.
1 Podaci uzeti iz Dosijea fonda Gradskog poglavarstva grada Sarajeva pri Historijskom arhivu Sarajevo
1
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Fond sadrži oko 2645 kutija GP-a. Pored njih tu je još i 17 svezaka
raznih službi GP-a, 86 kutija Dohodarstvenog ureda, 28 kutija Gradskog
fizikata, 7 kutija Gradske aprovizacije i 3 kutije Građevinskog odjela (odsjeka).
Također je urađen i djelimičan popis knjiga GP-a. Popisani su svi djelovodni protokoli i imenski registri za period 1879 - 1945. (730 knjiga).
Popis ostalih knjiga iz austrougarskog perioda je u cijelosti urađen dok je
u toku popis knjiga iz perioda 1919–1945.
Historijski arhiv Sarajevo također posjeduje određen broj knjiga Zapisnika sjednica Gradskog vijeća / zastupstva (jedna knjiga za godine
1878 i 1879., jedna knjiga za 1914. godinu i 19 knjiga za period 19191940.)2
Jezik kojim je fond stvaran je bosanski /hrvatski /srpski i njemački a
pismo štampana i pisana latinica, ćirilica i gotica.
Shematizam GP-a grada Sarajeva u vremenu od 1878 -1918. godine
izgledao je ovako:
I. Administrativno odjeljenje
Pomoćni ured
II.Finansijsko odjeljenje
Računski ured
Gradska blagajna
Dohodarstveni ured
III. Zdravstveno odjeljenje
Gradski fizikat
Tržni činovnici
Veterinari
Na žalost velik broj Zapisnika sjednica Gradskog vijeća iz perioda austrougarske uprave je u
ratnim vremenima ( I. i II. svjetski rat) izgubljen ili uništen, tako da oni nisu došli u posjed Historijskog arhiva Sarajevo.
2
2
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
IV. Građevinsko odjeljenje
Tehnički odsjek
Elektrana
Bašmuktari
Vojna evidencija
Administrativna uprava obuhvatala je administraciju, nastavu, vojništvo, redarstvo, opskrbu sirotinje, razne troškove i gradsku mljekaru.
Finansijska uprava je imala u svom djelokrugu računske poslove, gradsku blagajnu, dohodarstveni ured, mirovine i otpremnine, poreze, daće i
zajmove.
Zdravstvena uprava obavljala je poslove: gradskog fizikata, tržnice,
klaonice, sajmišta i kupališta.
Građevinska uprava: građevinsko odjeljenje, kanalizacije, vodovod,
elektranu, željeznicu, rasvjeta grada, vatrogasna četa, uljepšavanje i regulisanje grada, troškovi oko čišćenja grada, održavanje nekretnina i sl.
U vremenu od 1918 -1941. godine Općina grada Sarajeva upravljala se
i dalje prema Općinskom statutu od decembra 1883. godine.
Na teritoriji Drinske banovine postojalo je 49 upravnih općina, a od
toga su 32 bile gradskog karaktera.
Općina grada Sarajeva u tom periodu je razvila svoje poslove i kompetencije, uvela nova odjeljenja i službe. Njena organizacija je sad izgledala ovako:
I. Administrativno - pravno odjeljenje
II. Vojno odjeljenje
III. Finansijsko odjeljenje: Gradsko računovodstvo/ Gradska blagajna/
Dohodarstveni ured
IV. Zdravstveno odjeljenje
V. Građevinsko odjeljenje: Vatrogasna četa
VI. Socijalno odjeljenje
VII.Veterinarsko odjeljenje: Gradska klaonica i sajmište / Gradsko tržno
povjereništvo
3
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
U djelokrug gradske uprave spadale su nadalje: Gradska štedionica,
Gradska elektrana, Gradski vodovod, Gradska plinara, električna željeznica i asfaltna industrija.
Shematizam gradske uprave u vremenu 1941–1945. godine izgledao je
ovako:
I. Upravni odjel: Upravni odsjek, Politički odsjek, Prosvjetni odsjek,
Vojni odsjek, Živinarski odsjek
II. Upravno-gospodarski odjel: Obrtno–veleobrtni - trgovinski odsjek,
Tržni odsjek, Opskrbni odsjek, Radno - pravni odsjek, Stambeni odsjek
III. Građevinski odjel: Odsjek za regulaciju, Odsjek za izmjeru, Odsjek
za parcelaciju i komasaciju, Odsjek za ceste i vodogradnju, Odsjek za
općinske zgrade, Odsjek za narodnu zaštitu i vatrogastvo, Odsjek za
posebničke zgrade i procjenu, Građevinsko - pravni odsjek
IV. Zdravstveno - društveni odjel: Društveni odsjek, Zdravstveni odsjek
V. Rizničko - gospodarski odjel: Proračunski odsjek, Gradsko - imovinski odsjek, Gradska preduzeća (Gradska munjara (komunalno), Gradska štedionica, Gradska plinara, Gradski vodovod)
VI. Poljodjelsko - gospodarski odjel: Porezni odsjek, Poštarinski odsjek
Također je važno napomenuti da se pojedini spisi - dokumenti GP-a,
iz sva tri historijska perioda, nalaze i u Zbirci Varia Historijskog arhiva
Sarajevo (ZV)3.
Zbirka Varia sadrži dokumente koji su nastali u vremenskom rasponu
od 1829. do 1963. godine. Ova zbirka se sastoji od ukupno 669 dokumenata koji su raspoređeni u 25 arhivskih kutija.
Zbirka Varia je nastala od dokumenata koji su otkupljeni od ranijih
Analitički inventar “ZBIRKA VARIA” (ZV) sa historijskom bilješkom izradio je djelatnik Historijskog arhiva Sarajevo Nezirović Admir. Inventar je izrađen hronološki i tematski. Ova zbirka sadrži
između ostalog i spise - dokumenate GP-a. U sklopu ZV-a je i prijepis dokumenata iz prvih dana
austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, koji je uradio Alija Bejtić (ZV- 558)
3
4
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
vlasnika i od dokumenata koje su raniji vlasnici poklanjali Arhivu. Isto
tako veliki broj dokumenata je je izdvojen iz raznih fondova Arhiva, jer
prilikom sređivanja tih fondova je utvrđeno da ti dokumenti ne pripadaju
dotičnim fondovima ni sadržajno, a ni po porijeklu. Zbirka Varia se do
1969. godine nazivala Zbirka poklona i otkupa i prilikom reorganizacije
ove zbirke izdvojene su fondovske cjeline, a u ovoj grupi dokumenata su
ostavljeni oni dokumenti koji nemaju organske veze, nisu iste provenijencije, kao i neke manje cjeline i dijelovi nekih manjih fondova.4
4 Preuzeto iz historijske bilješke Zbirke Varia koju je napisao, u okviru Analitičkog inventara Zbirke
Varia Nezirović Admir
5
6
G r a d s k o p o g l ava r s t v o u
periodu austrougarske
u p r av e 1 8 7 8 – 1 9 1 8 .
Sarajevo dobiva prvu gradsku upravu tj. gradsko vijeće (medžlisi - idarei- bedelije) po sprovođenju upravne reforme od 1865. godine. U okviru
sandžačkih poslova obrazovana je beledija sa reisom (gradonačelnikom)
na čelu, uz koga su još bila četiri muslimanska vijećnika i po jedan od pravoslavnih, katoličkih i jevrejskih građana.
Potpuniji organizacioni statut sarajevska općina je dobila pri kraju
osmanske uprave. To je bio opći zakon o općinama iz 5. oktobra 1877.
godine (27. ramazan, 1294. godine), koji je i austrougarska uprava u početku prevela i objavila5. Na općinu su se trebale prenijeti lokalni poslovi,
zakon je propisivao organizaciju općina i vođenje administracije u njima,
ukazivao na izvore općinskih prihoda, predviđao način izbora i saziva
općinskog vijeća, tu su još i dužnosti gradonačelnika, općinskog odbora,
općinskih službenika i sl. No poslije Berlinskog kongresa 1878. godine i
tromjesečnog rata tj. zauzimanja Bosne i Hercegovine od strane austrougarskih jedinica, ovaj zakon nije sproveden u djelo.
Nezavisno od ranijeg općinskog uređenja, general Josip Filipović je,
kao glavnokomandujući okupacionih snaga, objavio Provizorni statut grada Sarajeva, kojim je propisao organizaciju općine i formulirao ukratko
njene zadatke6. Okupaciju Bosne i Hercegovine sprovodila je komanda c. i
kr. II armije, koja je s početka skoncentrisala sve tokove izvršne vlasti pu5 Gesetz- Sammlung für Bosnien und Hercegovina erlassenen Gesetze, Verordnungen und Normalweisungen I Band, Allgemeiner Theil – Politische Verwaltung, K.u.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1880, (dalje: Gesetz- Sammlung) str. 574 - 584
6 Gesetz- Sammlung, str. 584
7
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
tem jednog civilnog odjeljenja. To odjeljenje je odmah po zauzeću Sarajeva
razvilo obimnu djelatnost na svim upravnim područjima.7
Prvo Općinsko vijeće /zastupstvo i obnova rada GP-a grada Sarajeva
pada u prve dane austrougarske vlasti u Sarajevu. General Filipović je objavio tj. dao naredbu 20. augusta 1878. godine da se sastavi Općinsko vijeće i
time obnovi raniji sastav beledije. Sastav prvog općinskog vijeća sastojao se
od 18 članova i to: 6 pravoslavnih, 5 muslimana, 4 jevreja i 3 katolika.
Za prvog gradonačelnika postavljen je Mustajbeg Fadilpašić, jedan od
najvećih zemljoposjednika u zemlji. Na ovom položaju je ostao sve do
svoje smrti 1892. godine. Prvi vladin povjerenik bio je Josip Sertić. On je
bio među prvim činovnicima koji su stigli iz Monarhije u Sarajevo. Pored
njega u Sarajevo su još stigli i Nikola Badovinac, Vlatko Mažuranić, J. Makanec i Milan Amruš8.
U prvo gradsko vijeće između ostalih bili su izabrani Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak, Mustajbeg Fadilpašić, Sunulah ef. Sokolović, Ragib ef.
Čurčić, Vejsil ef. Svrzo, Asim ef. Ridžalić (Uzunić), Dimitrije M. Jeftanović,
Petro P. Petrović, Makso Nikolić (Despić), Kosta Čuković, Jovo R. Savić,
Risto Đ. Besarović, Frano Baković, Anto Galešić, Marko Poljanić, fra Grga
Martić, Zeky Rafajlović, Salamon I. Salom, Javer Baruch, David Eskenazi.
Gradsko zastupstvo (Gradsko vijeće /Općinsko zastupstvo) bilo je
dužno da u javnom interesu pomaže državnu upravu i da u svemu izvršava
njena naređenja. U okviru ovog općeg zadatka ono je imalo da građanima
objavljuje zakone i naredbe. Prvo općinsko zastupstvo (vijeće) nije imalo
skoro nikakve samostalnosti. Njihovim sjednicama je obavezno prisustvovao Vladin komesar, a donesene odluke postajale su punovažne tek pošto
bi ih potvrdila Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu.
Privremenim statutom vlada je bila ovlašćena da u svako doba raspusti zastupstvo i razriješi načelnika i vijećnike, također i da disciplinski
kazni pojedine zastupnike ako ne vrše svoje dužnosti kako treba. Vladina
kontrola je bila time još efikasnija zbog toga što su komesarski položaj u
općini zauzimali njeni istaknuti predstavnici.
Gradsko poglavarstvo je izvršni organ koji djeluje pod kontrolom Op7 To odjeljenje je bilo zametak buduće Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu
8 Kreševljaković H., Sarajevo 1878- 1918, Arhiv grada Sarajeva, 1969. (dalje: Kreševljaković H.,
Sarajevo), str. 10
8
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ćinskog zastupstva, odnosno Zemaljske vlade.
Gradsko poglavarstvo prema redarstvenim propisima bilo je dužno da
se brine o obavljanju komunalnih i sigurnosnih poslova u gradu Sarajevu:
oko taracanja ulica, rasvjete, kanalizacije, čišćenja ulica i hanova, popravljanju mostova i kanalizacije, odbrane od požara i poplava. Također je bilo
dužno da se brine i pomaže upravi oko prikupljanja poreza i mjesnoj policiji u održavanju reda i lične i imovinske sigurnosti.
Pored ovih poslova GP je rješavalo neka pitanja iz oblasti čuvanja i
upravljanja općinskom imovinom, staranjem oko školskih i raznih drugih poslova poput zdravstva, opskrbe siromašnih, smještaja stanovništva,
smještaja i pribavljanja vozila, konja i hrane za vojne i civilne potrebe.
U martu 1880. godine Zemaljska vlada BiH je izradila poslovni red za GP
i Zastupstvo. Prema tom poslovniku GP se dijelilo na 5 odsjeka / odjela i to:
1. političko-ekonomski
2. upravni
3. građevni
4. uboški i bolnički
5. vojnički
Privremenim statutom bilo je određeno da se gradska općina finansira
iz vlastitih prihoda, prema budžetu koji je donosilo Gradsko zastupstvo.
Za pokriće gradskih potreba vlada je putem naredbi ustupala općini pobiranje nekih taksi (daća), u početku naročito kantarije (mjeračina), telalije
(licitacije), zebhije (mesarine)9. U godini 1879. uvedene su i nove gradske
takse maltarina, uvoznina, gradska unutarnja potrošarina, točarina, pijačna
taksa, privremeni prinos za održavanje i gradnju cesta, mostova i propusta
a kasnije i razne druge takse10.
Pobiranje gradskih taksi davano je prvih godina u zakup, i to tako što
je zajedničko ministarstvo određivalo njihovu visinu a onda zastupstvo
9 Kruševac T., Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878 - 1918, Muzej grada Sarajeva, 1960, str.
63 (dalje: Kruševac T. , Sarajevo pod austrougarskom upravom)
10 Izravni porezi u periodu austrougarske uprave u BiH su: 1. desetina (od zemljišta, zemljišnog
prihoda, duhana i šumskog zemljišta), 2. paušalni porez (sulus vergija), 3. porez od vrijednosti
zemljišta, 4. porez od vrijednosti zgrada, 5. porez za kućnu najamninu, 6. dohodarina (od stalnih plata, tecivarina i rudarska), 7. točarina i pristojbe za dozvolu točenja na pazaru, 8. porez
od kućarenja, 9. porez od sitne stoke (Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906., C.i Kr.
Zajedničko ministarstvo finansija, Zagreb 1906., dalje: Izvještaji o upravi u BiH, str. 384, također
vidi Kreševljaković H., Sarajevo 1878 - 1918 str. 136- 137)
9
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
konkursom tražilo najboljeg ponuđača. Neke gradske takse davane su kroz
cijelo vrijeme austrougarske uprave u zakup.
U početku su gradske takse bile gotovo jedini prihod općine, preko
80% u budžetu je otpadalo na takse (daće)11. Kasnije se uvodi 25 % gradski
porez (prirez) koji doprinosi sređivanju općinskih finansija. No, za velike
projekte su bila potrebna vanredna sredstva i dugoročni zajmovi sklopljeni
uz intervenciju Zemaljske vlade i zajedničkog ministra.
***
Reorganizacija uprave u Bosni i Hercegovini pod jesen 1882. godine12,
poslije ugušivanja hercegovačkog ustanka, koju je sproveo novi Zajednički
ministar finansija Benjamin Kalaj, tražila je da se za grad Sarajevo donese
definitivan status13. Privremeni statut zamjenjen je 1884. godine stalnim statutom. Posebnim statutima bili su određeni poslovi samo za gradske općine Sarajeva i Mostara14. Općinski statut za grad Sarajevo odobren je 10.12.
1883. godine, a objavljen od Zemaljske vlade za BiH 9. 1. 1894. godine.15
Po ovom statutu grad Sarajevo sačinjavao je općinu koja je putem
posebnog zastupstva samostalno obavljala razne gradske poslove i upravljala općinskom imovinom. Djelokrug poslova je bio proširen. Organi vlasti grada Sarajeva bili su: Općinsko zastupstvo (vijeće) kao predstavnička
vlast, Gradsko poglavarstvo i kotarski muktari, kao izvršni organi.
Grad Sarajevo bio je podjeljen na 7 gradskih kotareva i 125 mahala.
Gradski kotarevi bili su:
1. Čaršija
2. Koševo
3. Bjelave
4. Kovači
5. Grad
11 Kruševac T., Sarajevo pod austrougarskom upravom, str. 71
12 Cjelokupna uprava u BiH bila je do konca maja 1882. godine prelazna i provizorna, a za ovo
vrijeme nastojalo se naći što savršenije rješenje za uspostavljanje definitivne uprave i njene organizacije (Kreševljaković H., Sarajevo, str. 112)
13 Kruševac T., Sarajevo pod austrougarskom upravom, str. 63
14 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine, str. 52- 53
15 Ovaj statut je nadopunjen 1. 3. 1899. godine
10
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
6. Hrvatin
7. Bistrik Čobanija
Prema ovom statutu, osim načelnika i podnačelnika, Općinsko zastupstvo se sastojalo još od 27 zastupnika. Gradskog načelnika i podnačelnika
imenovao je poglavar Zemaljske vlade na prijedlog civilnog adlatusa16. Gradski načelnik polagao je propisanu službenu zakletvu na ruke poglavara zemlje u prisustvu sakupljenog općinskog (gradskog) zastupstva. Mandat općinskog zastupstva trajao je tri godine, a u četvrtoj su se raspisivali izbori.
Trećinu tih gradskih vijećnika imenuje vlada, a dvije trećine bira narod.
Birači su austrijski i ugarski pripadnici tj. državljani, koji su minimum tri godine nastanjeni u Sarajevu, nekažnjavani (neporočni) te su navršili 24 godine
života, a plaćaju određenu zemljarinu ili obrtninu ili točarinu, zatim su to i
članovi tzv. slobodnih zvanja i titula kao što su liječnici, advokati itd17.
Izabrani mogu biti svi koji imaju aktivno pravo izbora, koji su barem
5 godina nastanjeni u Sarajevu i pismeni, a plaćaju minimalne cenzuse zemljarine ili obrtnine ili točarine18.
Općinsko zastupstvo je tijelo koje savjetuje i odlučuje, čuva interese
općine i upravlja općinskom imovinom. U kompetencije općinskog zastupstva spadaju izričito ovi poslovi:
1. Zastupanje i čuvanje interesa općine
2. Kontrola i rukovođenje gradskim poslovima i upravljanje gradskom imovinom
3. Odlučivanje u pogledu upravnih predmeta koji spadaju u nadležnost općinskog zastupstva ili dolaze na žalbu (utok).
U pogledu samostalnog raspolaganja kao i čuvanja i zastupanja općinskih interesa, Općinsko zastupstvo pretresalo je i zaključivalo pitanja: imetka općine, o načinu upotrebe imetka, proračunavanja dohotka, rješavanja
godišnjih računa, poravnavanja parnica, podnošenja prijedloga Zemaljskoj
vladi, izrađivanja unutrašnjeg poslovnog reda za samo zastupstvo, kao i za
općinske oblasti i zavode, promjena i razdioba gradskog područja, vršenja
16 Uz poglavara Zemaljske vlade on je upravljao civilnom (građanskom) upravom. Bio je potčinjen
poglavaru zemlje, ali je imao pravo, ako se u mišljenju nije slagao sa potonjim, da podnosi zasebne
izvještaje zajedničkom ministarstvu, koje onda odlučuje (Izvještaj o upravi u BiH, str. 22)
17 Izvještaji o upravi u BiH, str. 52- 53
18 isto
11
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
dodjele zavičajnog prava, počasnog građanstva i ostalih odlikovanja.
Sve ove zaključke Općinskog zastupstva / vijeća potvrđivala je Zemaljska vlada. Pravo kontrolisanja nad ukupnim poslovanjem GP-a i ostalih općinskih organa i zavoda bilo je povjereno Općinskom zastupstvu /
vijeću. Ono je imalo vlast da vrši pregled gradskih blagajni, da ukazuje na
eventualne pogreške i nepravilnosti. Posebno je bilo obavezno da nadgleda cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu općine, njene prihode i
rashode. Svake godine općinsko zastupstvo je raspravljalo o prihodima i
rashodima općine i općinskih zavoda i zaklada, davalo obrazloženja proslijeđujući kompletan materijal Zemaljskoj vladi na odobrenje.
Općinsko zastupstvo / vijeće rješavalo je sve pritužbe koje su stizale
protiv odluka Gradskog poglavarstva.
Od upravnih poslova Općinsko zastupstvo / vijeće donosilo je naredbe i upute koje su se odnosile na ustrojstvo općinskih zavoda, određivalo
plate gradskim činovnicima, odlučivalo o novim službeničkim mjestima,
namještenjima i sl.
Općinsko zastupstvo / vijeće vodilo je disciplinski postupak protiv
optuženih činovnika. Davalo je dozvole za podizanje novih građevina, za
pregrađivanja na račun općine, zatim obavljalo poslove u vezi sa najamnim
ugovorima, zakupnim ugovorima i sl. Vršilo je pregled i nadzor nad uboškim kućama u gradu i obavljalo poslove vezane za opskrbne, zdravstvene,
građevinske djelatnosti vezane za proširenje grada i unapređenje života u
Sarajevu.
Poslovi Općinskog zastupstva / vijeća raspravljani su na redovnim i vanrednim sjednicama. Redovne sjednice održavane su najmanje dva puta mjesečno. Sjednicama je rukovodio predsjednik zastupstva. Vladin povjerenik je
također prisustvovao sjednicama ali nije imao pravo glasa pri glasanju.
Privremenim općinskim statutom od 22. augusta 1878. godine određen je i rad Gradskog poglavarstva. Kako je naprijed rečeno, ono je obavljalo uglavnom komunalne, zdravstvene, stambene i slične poslove u gradu. Kada je u martu 1880. godine Zemaljska vlada izradila poslovni red,
rad GP-a svrstan je u pet odjeljenja / odsjeka. Stalnim statutom od 1884.
godine i njegovim dopunama od 1899. godine definitivno je određen djelokrug poslova GP-a i njegov izborni red i kompetencije.
12
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Gradsko poglavarstvo je izvršni organ koji djeluje pod kontrolom Općinskog zastupstva / vijeća, odnosno Zemaljske vlade. Djelokrug njegovih
poslova bio je dvojak: samostalni i prenešeni.
U samostalni djelokrug poslova GP-a spadalo je provođenje donešenih
zaključaka od strane Općinskog zastupstva / vijaća u pogledu:
1. Pripravljanja općinskih izbora, popunjavanja radnih mjesta općinskih činovnika, sastavljanja godišnjih proračuna, kao i drugih
predmeta koji se podnose Općinskom zastupstvu / vijeću na razmatranje i raspravu.
2. Zastupanje općine u pravnim poslovima i kontaktiranju s vladinim
i drugim općinskim oblastima, udruženjima i pojedincima.
3. Upravljanje s općinskim imetkom, vođenje inventara, ubiranje općinskih daća i pristojbi.
4. Upravljanje gradskom blagajnom i općinskim zavodima.
5. Održavanje, popravak i čuvanje općinskih puteva, cesta, tržišta,
vodovoda, bunara, česmi, ćuprija, javnih nasada, podizanje nasipa, gradnje, kaldrmisanje ulica, rasvjeta, opskrba grada s namirnicama i sl.
6. Staranje o gradskoj sirotinji, školama i drugim humanitarnim zavodima.
7. GP se staralo o budžetu potrebnom za podmirivanje gradskih
troškova i nastojalo da se dohodci od daća tačno uvedu u opštinsku blagajnu.
Prenešeni djelokrug poslova obuhvatao je sve javne poslove koje je vlada prenijela na općinu:
1. Oglašavanje zakona i naredaba koje je donosila Zemaljska vlada,
zajednička ministarstva i sam carski dvor.
2. Rukovođenje tržnog, građevnog, cestovnog i požarnog redarstva
u odnosu na ustanove.
3. Sudjelovanje pri rukovođenju mjesnog redarstva u gradskom području prema zakonskim propisima.
4. GP je obavljalo popise, obilježavanja kuća i ulica, ukonačivalo vojsku
13
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5. Sudjelovalo u poslovima kulture, trgovine i obrta.
6. Rukovodilo poslovima u vezi sa obavezama cestovne rabote i sudjelovalo u poslovima službenog katastarskog mjerenja i procjenjivanja.
7. GP je sprovodilo sve naloge i upute koje su dolazile od nadležne
starije vlasti.
U svim navedenim poslovima uredovalo je GP na gradskom području
kao politička oblast prve molbe. U svom djelokrugu, prema postojećim
propisima, vršilo je redarstvenu i kaznenu vlast.
Gradsko poglavarstvo su sačinjavali: gradski načelnik, podnačelnik,
općinski činovnici i pomoćno osoblje.
Gradski načelnik bio je odgovoran za cjelokupno poslovanje GP-a.
Vršio je nadzor nad radom činovnika, izricao imenovanja, otpuštanja i
promaknuća prema zaključcima Općinskog zastupstva / vijeća. Nadalje
je zastupao općinu u javnosti u njezinim upravnim i pravnim odnosima,
te potpisivao uredovne spise GP-a. Prvih pet gradonačelnika grada Sarajeva su bili: Mustajbeg Fadilpašić (1878 - 1892.), Mehmedbeg Kapetanović
Ljubušak (1893 - 1899), Hadži Nezir ef. Škaljić (1899 - 1905.), Esad ef.
Kulović (1905 - 1910.), Fehim ef. Ćurčić (1911- 1915.).
Gradski podnačelnik zamjenjivao je načelnika u svim poslovima. Obavljao je poslove koje mu je dodijelio u nadležnost gradski načelnik. Imena prvih podnačelnika grada Sarajeva su: Đorđe Rajković (1878 - 1883.),
Dimitrije Jeftanović (1883 - 1890.), Petraki ef. Petrović (1890 - 1905.), Vladimir Nieć (1899- 1908.), Risto Đ. Besarović (1905 - 1908.), Nikola Mandić (1908 - 1914.), Risto Hadžidamjanović (1911- 1915.)
Drugi općinski izvršni organi su gradsko- kotarski muktari, koje imenuje gradonačelnik na tri godine.
Kao državni (vladin) nadzorni organ figurira Vladin povjerenik za zemaljski glavni grad Sarajevo19. Taj je činovnik bio direktno podređen Zemaljskoj vladi. On je bio posredujući organ između općine i vlade. On vodi
i nadgleda zakoniti tok općinskih izbora, prisustvuje raspravama gradskog
zastupstva gdje ima savjetodavnu funkciju. No, zapisnike sjednica mora
19 Regierungs Commisär für Landeshauptstadt Sarajevo
14
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
on potpisati20. Njegova dužnost je također bila i nadzor nad uredovanjem
GP-a, imao je pravo da ukine i sankcionira nepravilnosti koje uoći. Vladin
povjerenik je vršio poslove prenesenog djelokruga općine koje mu je posebnom odredbom dodijelila Zemaljska vlada. Npr. policijski (redarstveni)
poslovi su iz općinskih organa prenesena na Vladinog povjerenika, kao i
Sarajevska straža sigurnosti, koja je bila općinska, podvrgnuta je direktno
Vladinom povjereniku21.
Shematizam GP-a grada Sarajeva u vremenu od 1878 -1918. godine
izgledao je ovako:
I. Administrativno odjeljenje
Pomočni ured
II. Finansijsko odjeljenje
Računski ured
Gradska blagajna
Dohodarstveni ured
III. Zdravstveno odjeljenje
Gradski fizikat
Tržni činovnici
Veterinari
IV. Građevinsko odjeljenje
Tehnički odsjek
Elektrana
Bašmuktari
Vojna evidencija
Administrativna uprava obuhvatala je administraciju, nastavu, vojništvo, redarstvu, opskrbu sirotinje, razne troškove i gradsku mljekaru.
Finansijska uprava je imala u svom djelokrugu računske poslove, gradsku blagajnu, dohodarstveni ured, mirovine i otpremnine, poreze, daće i
20 Izvještaji o upravi u BiH, str. 53
21 isto
15
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
zajmove.
Zdravstvena uprava obavljala je poslove: gradskog fizikata, tržnice,
klaonice, sajmišta i kupališta.
Građevinska uprava: građevinsko odjeljenje, kanalizacije, vodovod,
elektranu, željeznicu, rasvjeta grada, vatrogasna četa, uljepšavanje i regulisanje grada, troškovi oko čišćenja grada, održavanje nekretnina i sl.
***
Kao jedno od glavnih pitanja u cijeloj tadašnjoj bosanskohercegovačkoj upravi bilo je i pokretanje jednog vladinog publicističkog organa.
Odmah po zauzimanju Sarajeva, general Filipović je izdao naredbu za pokretanje zvaničnih novina, poslije prethodnog najnužnijeg uređenja štamparije.22
Na čelu bosanskohercegovačke periodike u samom početku austrougarske uprave stoje zvanične novine /publikacije koje je Zemaljska vlada u
Sarajevu pokrenula i izdavala najprije kao “Bosansko- hercegovačke novine”, a od 1881. pa do kraja pod imenom “Sarajevski list23”. To su ujedno
i jedine novine u zemlji koje su cijelo vrijeme austrougarske uprave izlazile.24 Pored ovog, vladin organ je pokrenuo još dvije zvanične periodične
publikacije, zbirka pod naslovom “Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i
Hercegovinu25”, koju je Zemaljska vlada na njemačkom i zemaljskom jeziku26 redovno izdavala. Također je tu još i službeni list sarajevske Direkcije
policije, objavljivan najprije na njemačkom jeziku (“Polizei- Blatt” 1881.
godine) a zatim na zemaljskom jeziku (“Policijski list” 1885. godine).27
22 Kruševac T., Bosanskohercegovački listovi u XIX veku, Veselin Masleša- Sarajevo, 1978. godina
(dalje: Bosanskohercegovački listovi), str. 75
23 Historijski arhiv Sarajevo posjeduje brojeve od 1885. do 1918. godine
24 Bosanskohercegovački listovi, str. 73
25 Na njemačkom: Gesetz-Sammlungen für Bosnien und Hercegovina. Historijski arhiv Sarajevo
posjeduje sve brojeve ove periodične publikacije od 1880. do 1918. godine. U prvoj publikaciji su
objavljeni svi izdati zakoni, uredbe i propisi u periodu od 1878. do 1880. godine.
26 kako se tada zvanično nazivao bosanko / hrvatski / srpski jezik
27 Bosanskohercegovački listovi, str. 73
16
Sarajevo 1879. godine
Od 19. augusta do 31. decembra 1878. godine Sarajevo se nalazi pod
vojnom upravom. Za to vrijeme desili su se u ovom gradu krupni događaji
i promjene, kao: predaja oružja, ponovno otvaranje čaršije, otpremanje
zarobljenika, poklonstvena deputacija generalu Filipoviću, molitva za cara,
poklonstvena deputacija caru, postavljanje prvog Gradskog vijeća (zastupstva), ponovni početak rada Gradskog fizikata28, zavođenja prijekog suda,
ustrojstvo Civilnog odjela i redarstva, izjava bosanskohercegovačkih muslimana i amnestija svim učesnicima u otporu, zatim osnivanje Oficirske
kasine, Meteorološke stanice, itd.29
Sarajevo je kao zemaljski glavni grad postalo sjedište raznih oblasti tj.
institucija. Uvođenjem Vilajetskog ustava u BiH 1865. godine organizirana
je Vilajetska vlada (za vrijeme nove uprave nazvana Zemaljska vlada za
Bosnu i Hercegovinu30) i drugi upravni uredi u Sarajevu, kao što su: Sandžačka uprava (od 1. 1. 1879. godine nazvana Okružna oblast31), Uprava
kadiluka (od 1. 1. 1879. godine nazvana Kotarska oblast32), te odgovarajući sudovi, a od 1867. godine sastajala se u Sarajevu i Vilajetska skupšti-
28 Gradski fizikat (gradska sanitarno- zdravstvena služba) osnovana je još 1864. godine. Prvih
mjeseci, u periodu vojne uprave, najviše je vodio brigu oko vojnih potreba, zdravstva, apoteka,
higijenskih prilika i oko pregleda rada javnih prostitutki (tadašnji naziv: bludnica).
29 Kreševljaković H., Sarajevo 1878- 1918, str. 13
30 Vlada je bila na čelu uprave zemlje i njom je predsjedavao poglavar (poglavica) zemaljske vlade
koji je bio i zapovjednik C. Kr. 15. zbora u Sarajevu.Vlada je bila podjeljena na političko – administrativno, finansijsko, pravosudno i građansko odjeljenje. Na čelu njih su stajali predstojnici odjeljenja. Pojedina odjeljenja su se dalje dijelila na pojedine odsjeke a postojao je i zajednički pomočni
ured za sva odjeljenja. (Izvještaj o upravi u BiH, str. 24)
31 Okružna oblast nadgleda i upravlja djelovanjem kotarskih predstojnika, daje prijedloge za reforme administrativo- političkog karaktera, prati sva privredna pitanja i administrativni resor svoje
oblasti (vidi Izvještaj o upravi u BiH, str. 24)
32 Kotarski ured je mješovit ured koji posluje kao: politička oblast I. instance, sudska oblast I. instance (samostalni sud), porezni ured i šumski ured (vidi Izvještaj o upravi u BiH, str. 24)
17
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
na (Zemaljsko upravno vijeće u periodu od 1879- 1881. godine)33. Tako
da je austrougarska vlast zadržala u prijelaznom periodu uglavnom ranije
osmanske upravne institucije.
Uvođenjem civilne uprave u Bosni i Hercegovini, GP je 12. decembra
1878. godine raspisalo natječaj (konkurs) u ‘’Bosanskohercegovačkim novinama’’ za sljedeća službenička mjesta: gradski fizik, gradski inžinjer, gradski živinar, gradski tajnik, blagajnički protustavnik, četiri pisara, nadstražar
Gradske straže, tri podvornika, dvadeset gradskih redarstvenih stražara.34
Historijski značaj ove godine ne treba naglašavati jer se radi o prvoj
godini austrougarske uprave u Sarajevu. Već u ovoj godini se mogu uočiti
promjene kroz koje prolazi grad Sarajevo. Naime, nova uprava u zemlji,
organizovana poslije ulaska austrougarskih trupa 1878. godine, obraćala
je, iz više razloga, osobitu pažnju ‘’zemaljskom glavnom gradu’’. To se
odmah da vidjeti po pitanju funkcioniranja grada, urbanizacije, strukture
stanovništva i nizom drugih mjera. Grad Sarajevo, gdje je glavnokomadujući austrougarskih trupa general Filipović, smjestio svoje sjedište,
trebalo je da prednjači, napreduje i da u svemu bude primjer ostalim
mjestima pokrajine. Računalo se, svakako, i na to šta će reći i kako će na
ove mjere gledati strane velesile, učesnice Berlinskog kongresa.
Prvih dana 1879. godine obavilo je Poglavarstvo sve pripreme za popis stanovništva u Sarajevu i u zemlji, što je obavljeno 16. juna iste godine.
Među pripremama za popis prikupljeni su podaci i za plan Sarajeva a posao je rađen tokom cijele godine i nastavljen u 1880. godini. Ti podaci su
poslužili za sprovođenje gruntovnice.35
Vojna vlast, koja je još uvijek u svojim rukama držala sve konce i u
svakom pitanju imala glavnu riječ, nastojala je da prikupi što više podataka
i informacija o životu u gradu i stanju u kome se nalaze izvjesni objekti,
institucije, trgovine, ulice, zanati i sl. 36
Iz dokumenata / spisa GP-a jasno se vidi kako su razni političko33 Kreševljaković H., Sarajevo 1878 - 1918, str. 23
34 isto, str. 28
35 isto
36 Dizdar H., Popis hanova, karaula i prosjaka u Sarajevu 1878. i 1880. godine, Glasnik arhiva i
DAR-a BiH, godina 1961., str. 319
18
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
upravni, vojni i drugi javni organi (Zemaljska vlada za BiH, Finansijski
odjel Zemaljske vlade za BiH, Platz- Commando / Mjesna komanda,
General Commando / Glavna komanda, Kotarska oblast, Ravnateljstvo
redarstva, Okružni sud i dr.) bili u stalnoj prepisci sa ovim Poglavarstvom. U toj prepisci svi se, čini se, utrkuju, ko će GP-u dati što više
naloga i zadataka. Traže se nalozi sa sačinjavanje raznih vidova popisa
(iskaza) kao što su: popis svih sarajevskih mahala i ulica, numeracija kuća
i dr. objekata, traži se iskaz postojećih škola na području grada, kao i
popisi kuća potrebnih za ukonačavanje vojnika. Također se traže “iz stanovitih vojnih ali i zdravstvenih razloga” popisi svih javnih prostitutki
(bludnica)37 u gradu itd.
Mnogo je tu interesantnih momenata u pogledu načina ophođenja
vlasti i administracije prema žiteljima grada a i obrnuto, odnos novih vlasti
prema izgledu i čistoći grada, gdje se poklanjala velika pažnja, kao i rekonstrukciji i popravci pojedinih infrastrukturnih objekata itd. Dokumentacija
GP-a je apsolutno raznovrsna38, svaki djelokrug ovlasti ove administrativne institucije je zastupljen.
Krajem oktobra 1878. godine otpočelo je sa radom u Sarajevu i redarstvo (u dokumentima navedeno kao Ravnateljstvo redarstva). Obavljalo
je službu stražara39, pomagalo Općinskom zastupstvu / vijeću i poglavarstvu kao što su također i oni bili dužni pomagati redarstvu. Zanimljivo je
spomenuti da je po pravilniku, Ravnateljstvo redarstva imalo nadzor i nad
GP-om, moglo ga optužiti po višoj vlasti, ako nije vršilo svoje dužnosti.40
Redarstvo je izdavalo naredbe (za prijavljivanje stranaca, izdavanje obrt37 Pregled javnih “bludnica” u Sarajevu forsiralo je Ravnateljstvo redarstva, jer mu je od strane
vojnih vlasti prijavljeno nekoliko vojnika oboljelo od zaraze. Tako je naređeno da se moraju sve
ovakve žene liječnički pregledavati dva puta sedmično i da svaka mora imati zdravstvenu knjižicu,
koje su uvedene naredbom Redarstva u novembru 1878. godine. Ove su žene stanovale po raznim
privatnim kućama u raznim dijelovima grada. Iz jednog popisa iz septembra 1879. godine, vidi se
da je već tada postojalo oko 16 javnih kuća, koncentrisanim po ulicama oko današnje općinske
zgrade i u Tereziji ulici (Kreševljaković H., Sarajevo 1878- 1918, str. 110)
38 Na osnovu dopisa vidimo da je GP saobraćalo sa svim institucijama u gradu, BiH, Monarhiji
ali i šire.
39 Stražu sigurnosti su prvo činili žandari (seržani), koji su došli iz Hrvatske. U augustu 1879. godine općina uvodi stražu. Sarajevo je imalo zasebnu Gradsku stražu do uspostavljanja organizacije
državne policije 1917. godine.
40 Kreševljaković H., Sarajevo 1878- 1918, str. 16
19
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
nica za nove radnje itd.), koje su razaslane (proglašene) po gradu, vodilo
evidenciju o prijavljivanju pridošlih stranaca po gradu, o davanju dozvola
na molbe za obavljanje raznih zanatskih (obrtnih) djelatnosti koje je potom
proslijeđivala GP-u. Na osnovu baš tih molbi i dozvola možemo da vidimo
ko su žitelji Sarajeva, adrese stanovanja, također pratimo i dolazak stranaca a
isto tako i pojavu novih zanata (obrta) u Sarajevo tj. u Bosni i Hercegovini.
Naravno, u posao redarstva su spadale i oni standardni redarstveni
poslovi, kao što je sankcioniranje krivično- prekršajnih djela. Naime, možemo pratiti u dokumentima da se većina novčanih kazni isplaćuje u korist
Uboške zaklade.
Također su interesantna i osobna jamstva (garancije) za izdavanje
putnih listova tj. putnica, za putovanje po Bosni i Hercegovini, Monarhiji, ali i van nje. Razlozi za izdavanje ovakvih dozvola su trgovina, posao,
nadgledanje zemljišnih posjeda (čifluka), ispaša stoke na području BiH,
posjeta familiji, odlazak (privremeno ili za stalno) iz Sarajeva ili Bosne i
Hercegovine radi školovanja i dr.. Ovdje također možemo da vidimo ko
su bili žitelji Sarajeva, njihova imena, adresa stanovanja (u većini molbi za
izdavanje putnice).
Osmog augusta 1879. godine u Latinluku je izbio požar, koji se proširio na skoro cijelu čaršiju (detaljnije o uzrocima i tijeku požara u H. Kreševljaković, Sarajevo 1878- 1918 str. 24). Požarom je bilo zahvaćeno 36
ulica, izgorjelo je preko 300 kuća, 430 dućana i još 135 drugih objekata.41
Šteta je procijenjena na 23 miliona forinti.42
Odmah poslije požara stigla je i prva pomoć stradalim: Zemaljska vlada je dala 25 000 forinti, Car i kralj Franjo Josip I 10 000 forinti, carica i
kraljica Elizabeta 2000 forinti, prijestolonasljednik Rudolf 1000 forinti,
nadvojvoda Albrecht 2000 forinti, nadvojvoda Vilim 1000 forinti, poglavica Zemaljske vlade vojvoda Virtemberg 1000 forinti, Prva Hrvatska štedionica 500 forinti i ban Mažuranić 50 forinti43. Također je i GP uzelo jedan
predujam (zajam) od Zemaljske vlade u iznosu od 10 000 forinti.
Narod u Bosni i Hercegovini ali i u drugim dijelovima Monarhije je
41 isto, str. 24
42 isto
43 isto, str. 25
20
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
pozvan na prikupljanje milodara (dobrovoljnih priloga). Do 12. augusta
ustanovljena su dva odbora u Sarajevu, jedan za obnovu grada, drugi za
zbrinjavanje nastradalih od požara. Ovaj događaj je bio i povod za izdavanje građevinskog reda za Sarajevo44, kad započinje novi period, kad je u
pitanju građevinski /graditeljski razvoj grada Sarajeva.
Uprava grada je poslije iznenadnog požara smatrala da se u svakom
slučaju treba planski pristupiti obnavljanju izgorjelog gradskog centra.
Provizorni građevinski odbor je na osnovu osmanskih propisa o građenju
sve gradnje na zgarištu stavio pod svoju kontrolu i u isto vrijeme pokušao
da pripremi jedan program za obnavljanje gradskog centra.45
Program je tražio da se izvrši premjeravanje i sastavljanje katastra požarom nastradalog područja, parcelisanje zemljišta, izradi plan novog građenja, vodi briga o potrebama za rekonstrukciju, izgradnje ciglana i krečana,
vodi briga o nabavljanju potrebnog građevinskog materijala, izgradi fabrika
cementa, dobavljanje drveta iz državnih šuma uz olakšice itd.46 Predviđeno
je da se u gradu sprovede kanalizacija, uredi vodovod, uvede osvijetljenje
gasom te organizuje vatrogasno društvo i nabave najnužnije sprave.47 Odbor
je vodio i brigu o cijenama materijala i raspoloživih stanova za smještaj.
Iz odbora je formirana uža komisija (za poslove obnavljanja grada).
Ona je izdavala građevinske dozvole za popravke ili pak gradnju novih
objekata na prostoru stradalom u požaru. Pored obilaska i nadziranja terena, komisija je vodila brigu o smještaju postradalih lica, pojedinačno rješavala podizanje privremenih dućana za sitne trgovce i zanatlije, zahtjevala i
vodila brigu o gradnji požarom sigurnih objekata.
U ovo doba padaju i sve pripreme za osnivanje moderne i jače vatrogasne čete, koja će biti sposobna da djeluje brže i efikasnije na području
cijelog grada.
Možemo reći da se u godini 1879.g. uspostavila gradska uprava koja je
preteča današnjih institucija grada Sarajeva.
44 U maju 1880. godine bit će proglašen Građevinski red za grad Sarajevo i ostale gradove u zemlji,
a u julu 1893. godine proglašava se novi Građevinski red za grad Sarajevo.
45 Kruševac T., Sarajevo pod austrougarskom upravom, str. 40
46 isto, str. 41
47 isto, podaci uzeti iz Bosanskohercegovačkih novina, broj 102, iz 21. 8. 1879. godine
21
22
Objašnjenja
Građa fonda Gradskog poglavarstva u Sarajevu (dalje GP-a) za 1879.
godinu nalazi se u devet kutija s brojevima od 1 do 9, a koje prate spise sa signaturama od 343 do 5530 (kutija br. 1: 343- 1000; kutija br. 2:
1001- 1496; kutija br. 3: 1502- 2000; kutija br. 4: 2004- 2450; kutija br. 5:
2451- 3000; kutija br. 6: 3001- 3500; kutija br. 7: 3501- 4000; kutija br. 8:
4001- 5000; kutija br. 9: 5001- 5530).
Ne znamo gdje se nalaze ili šta je sa dokumentima koji prate signature
od 1 do 342, kao i sa dokumentima iz kutije br. 8, gdje nedostaju spisi sa
signaturama od 4012 do 4771 tj. nedostaju spisi od 29. 9. 1879. do 4. 11.
1879. godine.
U pojedinim kutijama (kutije br. 1, 2, 3, 4, 5) spisi ne prate sasvim pravilan redoslijed signatura, nego su vjerovatno prilikom premještanja i stavljanja u nove kutije, 50-tih godina 20-tog stoljeća, ili iz nekih drugih, nama
nepoznatih razloga, bez neke posebne potrebe, podjeljeni u dvije grupe,
ali analitički inventar je urađen tačno onako kako su dokumenti poredani u
kutijama, pa istraživač neće imati problema pri svome radu. U Analitičkom
inventaru se u spomenutim kutijama vidi to odvajanje dokumenata većim
razmakom između posljednjeg spisa prve grupe i prvog spisa druge grupe.
U obje grupe spisi su poredani hronološki i prate signature.
Datiranje dokumenta je upisano pored signature istog. No, važno je
napomenuti da poslije svakog datiranja dokumenta, svi naredni dokumenti
su istog datuma bez obzira što nije upisan pored signature.
Redoslijed navođenja kancelarija vojnih, upravnih i drugih organa u
inventaru (pored signature u sklopu sadržaja) jeste redoslijed puta samog
23
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
dokumenta koji je prolazio u kancelarijama navedenih organa.
***
Za lakše korištenje, čitanje i razumjevanje građe fonda GP-a iz 1879.
godine i Analitičkog inventara Gradskog poglavarstva grada Sarajeva iz 1879. godine data su pojedina objašnjenja i prijevodi pojedinih institucija (organa
uprave) i drugih stranih imenica :
Abteilung - odjel, odsjek
Amt - ured
Consulat für Bosnien - Konzulat za Bosnu
Consulat für Herzegovina - Konzulat za Hercegovinu
Depot - depo
Dienst Zettel - službeni dopis / naredba / bilješka
Feldjäger Battalion - Lovački bataljon
Feldpost - vojna pošta
Filial - ispostava, podužnica
Fuhrwesen Escadron - ‘‘Vozarski‘‘ eskadron
General Commando - Glavna komanda / zapovjedništvo ili General komandantura
Genie Direktion - Inžinjerijska direkcija
Infanterie Regiment - Pješadijska regimenta
Infanterie Truppen Division - Pješadijska divizija
Intendanz - intendantura (kontrola)
Kreisbehörde - Okružna oblast; ukoliko ne stoji naziv mjesta, odnosi se na
Sarajevo, a za sve ostale je naveden naziv mjesta iz kojeg je do24
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
tična oblast
Kreisgericht - Okružni sud; ukoliko ne stoji naziv mjesta, odnosi se na Sarajevo, a za sve ostale je naveden naziv mjesta iz kojeg je dotični
sud
Kundmachung - Oglas
Landesregierung für Bosnien und Herzegowina - Zemaljska vlada za Bosnu i
Hercegovinu
Landes Fuhrwesen Commando - Zemaljska ‚‘vozarska‘‘ komanda
Lizitation - licitacija - dražba
Melde Zettel - obavijest
Militär Verpflegs Magazin - Vojno-opskrbni magacin
Nachweisung - dokaz
Platz Commando - Mjesna komanda ili zapovjedništvo; uglavnom se odnosi
na Sarajevo
Polizei Direktion - Ravnateljstvo redarstva; odnosi se na grad Sarajevo
Regierungs Commisar - Vladin povjerenik; odnosi se na Vladinog povjerenika
za glavni grad Sarajevo
Sicherheitswache - Gradska straža sigurnost; odnosi se na grad Sarajevo
Stadt Magistrat - Gradsko poglavarstvo
Tragthier Escadron - Zaprežno- vučni eskadron
Vakufspital - Vakufska bolnica
Zeug Dettachment - vojno ili artiljerisko odjeljenje
***
25
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Čitajući dokumente istraživač će nailaziti na nazive koji su u to vrijeme bili u redovnoj (administrativnoj) upotrebi, a danas više nisu, iz razloga što su se izgubili, postali arhaični ili zastarjeli. Ovdje navodimo par
takvih primjera:
beriva - plate
bludilište - bordel
bludnica - prostitutka
ćefil–jemac - osoba koja daje garanciju
diurnist - dnevničar
ekmeščija - pekar
izraelitski, -a, -o - jevrejski, -a, -o
kolar / kolarski obrt - zanat koji se bavi izradom opreme i popravkom kočija i sl. vozila
konakar - onaj koji se bavi poslovima ukonačavanja tj. smještaja vojnika u
gradu
kvantum - količina
muhamedanski, -a, -o - muslimanski, -a, -o
nominalna konsignacija - imenovanja
osobno jamstvo - osobna garancija
primaljstvo - akušerstvo
primateljica - primalja, akušerka, babica
podvoz - prijevoz
porezni deborat - porezna isplata
redarstvo - policija
svjedodžba o ćudorednosti - svjedodžba o građanskom vladanju i ponašanju
tjeranje obrta - bavljenje zanatom
utjerivanje poreza - naplata (zaostalog) poreza
utok - žalba
***
Na pojedinim mjestima u Inventaru se nailazi na znak upitnika (‘’ ? ‘’)
koji daje do znanja da je sadržaj teksta ili pojedinih riječi ili pak slova nečitak, nerazumljiv ili da se zbog oštećenja dokumenta tekst ne može skroz
26
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
ili djelimično prevesti.
Iako autor Inventara nije bio u mogućnosti, što zbog gore navedenih,
što možda i zbog nekih drugih objektivnih i subjektivnih razloga, prepoznati te sadržaje (tekst, riječi i slova), ne znači da taj isti sadržaj možda
neće i sam istraživač prepoznati. U svakom slučaju to će biti u mogućnosti
uvidjeti kad bude imao građu ispred sebe.
Za nadati se da će ovaj Analitički inventar Gradskog poglavarstva grada
Sarajeva za godinu 1879. biti od koristi sadašnjim i budućim istraživačima i
da će dati svoj doprinos u istraživanju prošlosti grada Sarajeva i Bosne i
Hercegovine.
27
28
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1Kutija br. 1 spisi: 347–988 20. 2.–15. 4.
Signatura dokumentaSadržaj
347-20. 2. 1879. GP- Kotarskom sudu u Peči (na tromeđi Slovenije,
Italije i Austrije) javlja da se (osoba?) nije mogla pronaći
u Sarajevu
353- 20. 2. 1879. Osobna garancija (jamstvo); jemac: J. Mustafa, putnik:
Salih Turbo Čizmedžija
354- 20. 2.
Osobna garancija (jamstvo); jemac: Sulejman Ablaković,
putnik Mustafa Abibija
356-20. 2.
Uslijed dopisa Salih ef. Sarača, Finansijski odjel
Zemaljske vlade za BiH traži od GP-a da se dostavnica
pošalje.
359- 21. 2.
Osobnna garancija za putni list; jemac: Arif Surmelić,
putnik Alija Čanić
364/ 367
Dopis se vraća Vojnom zapovjedništvu grada, jer je
zemljište na kojem je upitno đubre izvan grada; obratiti
se Kotarskom sudu
368-22. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Turković, putnik: Mujaga
Kevro
372-23. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Dervišaga Alikadić, putnik:
Ibrahim Burek
29
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
375-24. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Grbić, putnik: Rašid
Smajlović
376
Osobno jamstvo; jemac: Arifaga Nalbantić, putnik:
Ismail Šekridija (iz Male Azije)
377
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedaga Muidović, putnik:
Mehmed Vreta
379
Osobno jamstvo; jemac: Huseinaga Jakovale, putnik:
Halida i Aljoša iz Kosova
381
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Beleir Juda, putnik:
Šebetaj Finci
384-25. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Karavdić, putnik: Mustafa
Imamović
385
Osobno jamstvo; jemac: ? , putnik: Osman Sejdić
389
Telegram - Pisar Križevačkog kotarskog suda Kolarić –
GP-u
391
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Dramutić, putnik: Risto
Bajić
393-26. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Salomon I. Salom, putnici:
Mojse Gaon i Meho Bojadžija
395
Osobno jamstvo; jemac:? putnik: Gavro Ristić
396
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Alijagić, putnik:
Mehmed i Salih Pandurović
397
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Skarić, putnik: Mićo
Djerić
398
Osobno jamstvo; jemac: Sava Stanišić, putnik: Nuko
Starčević
30
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
406-27. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Hadžibašić Muhamed, putnik:
Ahmed Seksan
407
Osobno jamstvo; jemac: Djordje Vasković, putnik:
Jovan Jeftić, Jovan Šarkić i Dragan Vasković
408
Osobno jamstvo; jemac: Mito Kučuković, putnik: Jovan
Kučuković
411
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Hadžiomerović,
putnik: Mehmed Mulagić
415-28. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Nikolić, putnik: Mile Bilić
416
Osobno jamstvo; jemac: Mulaga Osmanić, putnik:
Djurdje Cerović, Mehmed Osmanić, Husein G.
417
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik: Alija
Avdić
418
Osobno jamstvo; jemac: Ćamil Bečarović, putnik:
Mehmed Sarić
419
Osobno jamstvo; jemac: Rafo Musafi, putnik: Levi
Musafi
421-1. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Vuko Ristić, putnik: Slaviša
Zinzo
425
Telegram- upis povjerenika Kovačevića iz Tuzle za
Bradnu, nakon što je ozdravio da dođe u Tuzlu
427
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Svrzo, putnik: Salihaga
Abadžić
431
Osobno jamstvo; jemac: Alija Lika, putnik: Mustafa
Numanović
434
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Božić, putnik: Vukan
Đurić, Trifko Kravljača, Vukan Njegić
31
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
446-2. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Gjorgje Dimitrović, putnik:
Osman Granov
449
Tragthier Eskadron br. 16: prijava radi čišćenja u kući Halai?
Hadžin Šenjević u ul. Novi sokak 37; Platz Comando GP-u: molba da se izda strog nalog za čišćenje
450-3. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Vuko Simić, putnik: Nikola
Ristić
451
Osobno jamstvo; jemac: Vanjelli Šekerdi ?, putnik: ?
Ledović463-4. 3.Osobno jamstvo; jemac: ?, putnici:
Mehmed Potogija i ?
473-5. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Hamzić, putnik: Ibrahim
Užičanin
477
Kotarski sud Krupa i pisar Mile Poturić traže od GP-a
da mu vrate priložene isprave koje je dao Poglavarstvu
prijavljujući se za pisara
480
Osobno jamstvo; jemac: Nezir Alikadić, putnik:
Mehmed Alikadić
485-6. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Jusi J. Finci, putnik: Salomon
Finci
487
Osobno jamstvo; jemac: Arifaga Nalbant, putnik:
Abdulah Hasanagić
488
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Damjanović, putnik:
Kosta Macanović
489
Osobno jamstvo; jemac: Jefto Jeftić, putnik: Todor Ristić
490
Osobno jamstvo; jemac: Mile Samanković, putnik:
Nikola Samanković
492
Porezni ured u Vukovaru- GP-u: Umoljava se Poglavarstvo da se priloženi dokumenti Alberta Babića, koje je
on priložio za pisara, vrate poštom
32
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
499
Vatroslav Novak moli GP da mu se vrate dokumenti,
koje je priložio Poglavarstvu konkurišući za pisara
507
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Kampos, putnik: Alija
Poljak
508
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed B.?, putnik: Murat
Pobrić
510
Osobno jamstvo; jemac: Jako Altarac, putnik: David
Finci
512
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Čomarić, putnik:
Arif Okerić
517-7. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Sadulah ef. Šabanović, putnik:
Salih Dorić i Asimaga Penjavić
523-8. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Čengić, putnik: Sejfibeg Sokolović
524
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Simić, putnik: Alija
Simić
525
Osobno jamstvo; jemac: Hadžiderviš Čejvanija, putnik:
Salih Ćasić
530-9. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Imamović, putnik:
Emin Avdihodžić
531
Osobno jamstvo; jemac: Pero Misić, putnik: Pero Alaupović
535
Finansijski odjel Zemaljske vlade BiH - GP-u: da se
Salihbegu Sokoloviću dostavi odluka (ne piše o kakvoj
odluci je riječ)
536
Osobno jamstvo; jemac: Toma Žabo Janjaći, putnik:
Đorđe Ilić
33
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
537
Osobno jamstvo; jemac: Milovan Samonković , putnik:
Risto Peraica
539-10. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Spasoje Polić, putnici: Jevto
Jelić Simo Manojlom i Antonijo Nikolinović
542
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Kiseljak, putnici: Avdija
Hadžišerifović i Salih Elezović
543
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Nikolić, putnik: Lazar
Popović
545-11. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Šaban Arnaut, putnik: Osman
ef. Zečirović
547
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Goro, putnici:
Ahmed i Aliefendić
548
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Mušan Surković
550
Finansijski odjel Zemaljske vlade BiH- GP-u: da se
dostavi platni nalog gostioničaru Tomi Steli
557-12. 3.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Hasan Muzurović
558
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Janković, putnik: Dimitrije
Atanasković
561
Telegram: Općina Metković šalje upit o prebivalištu
Schmidlera u Sarajevu
562
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Đurđe Ilić Rusko
563
Osobno jamstvo; jemac: Nejsil (Vejsil?) Agić, putnik:
Mustafa Agić
564
Osobno jamstvo; jemac: Hadžimustafa Krtica, putnik:
Mehmed Gabelja
34
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
566
Osobno jamstvo; jemac: Sakir ef. ?, putnik: Hasan ef.
Takanda
579-13. 3.
Odluka i dostavnica za Javer ef.
580
Osobno jamstvo; jemac: Kapetanović ?, putnik: Jovo
Popović
584
Dozvola Zemaljske vlade o dobavi duhana; dostavnica
Vasi Hadžiristiću
586-14. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Hadži? ef. Božić
587
Osobno jamstvo; jemac: Hošo Zehri ef. Atijas, putnik:
Ahmed Bukva, Jako Kampos
588
Osobno jamstvo; jemac: Jovo R. Savić, putnik:
Hadžiavakumović
589
Osobno jamstvo; jemac: Todor Delić, putnik: Ilija Ilić
592
Odluka na molbu Ane Saul iz Judenburga na Platz
Commando na podjeljenje mjesta primalje u Sarajevu
593
Osobno jamstvo; jemac: Salih Arnaut, putnici: Hasan
Kovačević i Emina (Petrusenović?)
595-15. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Deviš Musić, putnik: Tarik
Šaković
596
Osobno jamstvo; jemac: Petar Pamučina, putnik: Sava
(Jovanović?)
598
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Zilđić, putnik:
Hašimaga Zilđić
599
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mustafa Bečo
607
Kraljevski ured za odmjeravanje pristojbi u Osijeku35
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
GP-u dopis
608-16. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Jovanović, putnik: Jovo
Gavrilović
612-17. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah Hafizović, putnik:
Uzeir Hadžihalilović
613
Osobno jamstvo; jemac: Joseppe Finci, putnik: Hajin
Bararona
614
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Hamidaga Kučević
617
Odluka o upućivanju na jasne uvijete na tačke 1,2,3 u
molbi tj. na provedbu privremenog naputka
618
Odluka GP-a za Feldpost Amt
622
Odluka GP-a u vezi ukonačenja vojnika ?
626
Osobno jamstvo; jemac: Hadži A?, putnik: Dervišaga
Alikadić
630
Osobno jamstvo; jemac: Josip Isak Danon, putnik:
Salomon Lazar
631
Osobno jamstvo; jemac: Zeky ?, putnik: Jozef Kampos
632
Osobno jamstvo; jemac: Mordohaj Alkalaj, putnik: Isak
Josef Salomon
635
GP- Kotarski ured u Breku- dopis da se šalje zapisnik
preslušanja Mustafe-bega Pašića
636-18. 3.
Poglavarstvo općine Našice- GP-u, upit o molbi i
dokumentima pisara Mojsija Smiljanovića (da li su spisi
došli?)
639
Osobno jamstvo; jemac: Zeky, putnik: Mošo Papo
36
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
640
Osobno jamstvo; jemac: Gavro Sosić, putnik: Simo
Petrović
642
Dostavnica odluke na žalbu Đorđa Hadžidamjanovića
643
Osobno jamstvo; jemac: Osman Hakirević, putnik:
Mujaga Hadžiavdagić
644
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Jamaković, putnik:
Mehmed ?
647
Osobno jamstvo; jemac: Risto (Aradilović?), putnik:
Vuk Stojčić
648
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Pehlić, putnik: Ahmed
Pakić
653-19. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Zeky, putnik: Hadžimehmed
Hamzić
654
Osobno jamstvo; jemac: Hamza (Hairala?), putnik:
Huseinaga Hizirović
655
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Toholj, putnik: Mustafa
Dervišević
656
Osobno jamstvo; jemac: Avakumović, putnik: Jovanović
i Vaso Rašević
662
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Sačaković, putnik: Abdija
Sačaković
665
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Ićindić, putnik: Sale
Ićindić
667
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Muić, putnik: Mehmed
Muić
668
Osobno jamstvo; jemac: Hadžimustafa Spaho, putnik:
Salihaga Bičakčić
37
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
684-21. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Đoko Dragičević, putnik:
Nikola Božić
689
Osobno jamstvo; jemac: Alija Gacko, putnik: Ahmed
Pašić
691
Osobno jamstvo; jemac: Mihajlo Čebegija, putnik: Jovan
i Vaso Neljković
692
Osobno jamstvo; jemac: S. ef. Hadžišabanović, putnik:
Malić Tutundžiu
696-22. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Sadžak Ibrahim, putnik: Salih
Kupusović
697
Osobno jamstvo; jemac: Adolf Weiss, putnik: Heim
Mošo Markadić
698
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Simo Todorović
699
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Muhamed Bakalović,
putnik: Alija Numidjić
704
Osobno jamstvo; jemac: Junusaga Softić, putnik:
Muraga Sarić
711
Stefan Vidović iz Zemuna traži nazad od GP-a svoje
papire, koje je predao za natječaj za javnog pisara
713
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH, na zahtjev
poreznog nadzornika u Zagrebu, traži od gradskog
pisara Martina Rakoša da nađe Antuna Jesena i naplati
kaznenu pristojbu; - odgovor pisara Martina Rakoša
716-24. 3.
Telegram iz Travnika : pitanje- da li su u GP-u mjesta
gradskih činovnika tj. pisara popunjena
717
Genaral Commando Sarajevo- GP: potraživanja Nurije
Kramarevića
38
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
718
Molba Mile Gačeša iz Gračca da mu se pošalje odluka
na njegovu molbu za (podvozničko / prevozničko
mjesto)
722
Kaimakam Alibeg Biščević; Odjel za pravosuđe-molba
za GP
723
Stiepan Čanjevac iz Varaždina predao spise za natječaj
za gradskog pisara
731
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah ef. Hafizović, putnik:
Selim Bečarović
733
Telegram- Kabolo ? Jurković iz Zeng Brinje moli za
povratak dokumenata koje je poslao konkurišući za
mjesto pisara i blagajničkog protustavnika
736
Militär Verpflegs Magazin (Magazin za vojno
opskrbljeništvo)–GP-u : dopis u vezi raspisivanja oglasa
o prodaji mekinja
739
Osobno jamstvo; jemac: Blagoje Samouković, putnik:
Mehmed Cerović
740
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Enda, putnik:
Sulejman Alimulić
741-25. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Arnautović, putnik:
Mujaga Striković
742
Osobno jamstvo; jemac: Mujo Džanić, putnik: Hasan
Žebić
743
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Bašić, putnik: Hašim
Sivrić
744 Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić , putnik:
Ibrahim ef. Priganović
39
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
745
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Turundžilo, putnik:
Mehmed Zvano
755-27. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Puhalović, putnik:
Ibrahim Puhalović
757
Osobno jamstvo; jemac: Alija Čadorađić?, putnik:
Mehmed Mulić
758-28. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedaga Kasim Agić,
putnik: Ahmed Kasim Agić
766
Osobno jamstvo; jemac: Petar Kraljević, putnik: Jovo
Milovanović
767
Osobno jamstvo; jemac: S. J. Salom, putnik: Jakov
Salomon Baruch
769
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Ć ?, putnik: Mujaga
Mrnjaković
770
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kapić, putnik:
Mustafa Arnautović
772
Osobno jamstvo; jemac: R. Pulić, putnik: Ahmed
Đulagić
773
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Ćehaja, putnik: Vučim
Klepić
774
Osobno jamstvo; jemac: Salih Čosić, putnik: Jusuf
Suljović
775
Osobno jamstvo; jemac: Vasa Ilić, putnici: Antonije
Miljuš i Laza Filipović
776
Osobno jamstvo; jemac: Simo Vukalović, putnik: Đorđo
Vukić
40
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
777
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Bulbulović, putnik:
Hadži-Mustafa Bulbulović
778
Osobno jamstvo; jemac: Azizbeg Paloš, putnik: Rifat ef.
Šukriefendić
782-30. 3.
General Konsulat für Bosnien - dopis i dostavnica po
pitanju udovice Franciske Božić
783-31. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Čamara, putnik:
Hasan Sedlar
787
Osobno jamstvo; jemac: Binjo Levi, putnik: Bafu Levi
788
Osobno jamstvo; jemac: Husein Telal, putnik: Fazla
Nišić
789
Osobno jamstvo; jemac: Junuz Hadžihalilović, putnik:
Šaban-aga Hadžihalilović
790
Osobno jamstvo; jemac: Naun Kostantinović, putnik:
Nikola i Dimitrije Lala
791
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Sofić, putnik:
Muharem Sofić
794
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Bakal Bašić, putnik:
Muhamed Mravović
798-1. 4.
Platz-Commando Sarajevo- GP-u: prijava 49. pješadijske
pukovnije po pitanju popravka krova na kući u sokaku
Trebević 13
806-2. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Pandja, putnik:
Mehmed Arnautović
807
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Harba, putnik: Hadži
Hafiz Mehmed ef. Hadžijahić i Jahja ef. Hadžijahić
41
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
823-3. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Buja, putnik: Mehmed
Hamala ?
825
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Lazar Vidaković
826
Odluka za Hadži Aliju Aljović da pobliže naznači
potraživanja? (od koje oblasti?)
827
Osobno jamstvo; jemac: Osman Sokalija, putnik: Alija
Brčaklija
832
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Neretljak, putnik:
Muhamed Sakačić
833
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Tuca, putnik:
Ahmed Memić
835
Odluka i dostavnica Jaques Haas, Radetzky ul. u Beču
840-4. 4.
Molba i garđevinska dozvola za Abdiji Kujunđić u Sarač
mahali
841
Potvrda sa dostavnicom- da je odluka s prilozima
uručena Franji Sušković u Zagrebu
846
Molba i odluka- Hadži Avdija Puhalović, da se izmjeste
vojnici iz njegove kuće, Bistrik sokak
848
Osobno jamstvo; jemac: Petar Kraljević, putnik: Vaso
Kraljević
851
Osobno jamstvo; jemac: Muhamedaga Pašalić, putnik:
Adem Osmašević
854
Vojno-opskrbni magazin- GP-u : dopis o prodaji
betonskih cijevi
858-5. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Tekuša, putnik:
Murataga Alikadić
42
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
859
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Biogradlić, putnik:
Mehmed Mulić
860
Osobno jamstvo; jemac: Alija Derviš Čučić, putnik:
Osman Čučić
863
Molba i odluka da se premjeste vojnici iz kuće Ahmetage
Mašića (?mahala br. 16)
866-6. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Todor ?
867
Osobno jamstvo; jemac: Sale Hurić, putnik: Ibrahim
Hurić
868
Osobno jamstvo; jemac: Gligorije Jeftanović, putnik:
Stjepan R. Kovačević
871
Zapovjedništvo grada (Jajca?)- GP-u: dopis u vezi sa
sudskom istragom žitelja Hadžimulage Čomare
875-7. 4.
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Avdo Bučić
osudjen za redarstvene prekršaje na globu od 15 forinti
a na korist uboške zaklade- traži se priznanica
881
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Ilić, putnik: Omer Sarića
882
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Tabač, putnik: Numan
Lukovac
885
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Čomara, putnik:
Ibrahim Čomara
888
Molba i jamstvo Riste Tolja
889
Osobno jamstvo; jemac: Turak Salko, putnik: Mehmed
Islamović
897
Dostavnica o odluci na molbu Vite Salomona (u vezi
vojničkih baraka ?)
43
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
901- 9. 4.
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Ahmed
Jabučar osuđen na globu od 15 forinti u korist uboške
zaklade-priznanica da je globa uplaćena
904
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Gabar Steiner
i Simo Đorđević osudjeni na globu od 5 forinti u korist
uboške zaklade- priznanica da je globa uplaćena
905
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Nikola Cvijić
osudjen na globu od 15 forinti u korist uboške zakladepriznanica da je globa uplaćena
909
Linien Infanterie Regiments Commando- GP-u dopis
913
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Karalić, putnik: Mijo
Gvozden
914-10. 4.
Finansijski odjel Zemaljske vlade BiH- GP-u: po pitanju
primanja dekreta Mehmeda Pliske i Ragiba Alikadića;
dostavnica
916
Osobno jamstvo; jemac: Sadulah Šabanović, putnik:
Ibrahim Glavašević
919
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Staniša Cinco
osuđen na globu od 15 forinti u korist uboške zaklade
921
Ravnateljstvo redarstva u Sarajevu- GP-u: Markus
Berger osuđen na globu od 5 forinti u korist uboške
zaklade
926
Vojna (poljska) bolnica- GP-u: dopis i dostavnica
938
Zapisnik?
960-14. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Kraljević, putnik: Petar
Kraljević
962-15. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kurtović, putnik:
44
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Sulejman Slavinić
968
Molba ? upućena K.u.K. Platz- Commando- da renovira
kuću nakon što se vojska iselila
972
Osobno jamstvo; jemac: Hadžiabdija Mutavelić, putnik:
Zjačić
974
Osobno jamstvo; jemac: Mulabdija Jamak, putnik:
Mulabdija Bakalović
975
Osobno jamstvo; jemac: Selman ef. Arnautović, putnik:
Ibrahim Mulahasanović
976
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ilijas Memiš
978
Osobno jamstvo; jemac: Salih Šečerdžija, putnik: Salih
Čelebić
988
Ludvig Jošt prilaže dokumente za raspisani natječaj za
gradskog pisara
45
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
***
343-20. 2.
Molba Salihbega Halilbašića da mu se izvade konji
vojske iz hana; rješenje molbe / odluka
344
Trgovac Risto H. Kostić pita Zapovjedništvo da li je ukinuta goveđa kuga u nekim mjestima jer želi preko Metkovića poslati za Trst 40 bala vune; odgovor na upit
355-21. 2.
Sastaviti zapisnik u GP-u radi iznajmljivanja gradske
kuće, u pobiranju pristojbe prodavanja «manjka?» sa
imenima prisutnih i uslovima dražbe
357
Petar Gregurević, pisar GP-a javlja da je stigao u grad
ali zbog bolesti svoje službeno mjesto kroz koji dan još
neće moći zauzeti
362
Mjesno zapovjedništvo- GP-u: traži se smještaj za 49-tu
pukovniju
363
Mjesno zapovjedništvo- GP-u: daa se odredi i naznači
mjesto za novo katoličko groblje
365
Katastarski sud Križevci- GP-u: priopćenje - pisar
Martin Kolarić se upućuje na novo službeno mjesto čim
završi poslove koji su mu povjereni
367
Dienst Zettel GP-a–gradskom poslužitelju Vuki Cvijić
da udovolji nekim zahtjevima
380-24. 2.
Molba Mustafe Šerbe (mahala Čemalbeg) da mu se
dozvoli da popravi kuću i naćini dućan
382
Molba Stavraki Diedović (mahala Gornja Hiseta) po
pitanju radova na kući
387-25. 2.
GP- Zemaljskoj vladi za BiH po pitanju Mehmed Šejha
(finansiranje ?)
46
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
388
Dopis Zemaljske vlade za BiH i Vojnog zapovjedništva
grada GP-u u veszi sa rekonstrukcijom ćuprije (drvenog
mosta koji povezuje grad i Kastell / Vratnik )
394
Oglas: objava Genie direktion Doboj - Tuzla
392
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Trifko Todorović
400-26. 2.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u : naredba Zemaljske
vlade za BiH po pitanju postavljanja kišnih cijevi i
krovnih cijevi (oluka) u gradu.
405
Dopis Kotarskom uredu u Sarajevu u vezi sa vlasništvom
zemljišta na Faletićima i Kovačićima ?
409
GP–Vojno zapovjedništvo grada: da se izda upustvo o
jedno-nedjeljnom pregledanju kvara na kućama zbog
prevelikog obima molbi vojnih oblasti; Dienstzettel
Genie Direktion: dopis u vezi izlaska komisije u Konak
ul. na pregled kuće Mulage Merhemića
410-27. 2.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Vejsilaga Talirević
412
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Besarović, putnik: Mustafa
Slinić
413
Telegram: Dr. Makanec (odvjetnik) iz Zagreba pita je li
stigao njegov brat Julije Makanec u Sarajevo
414-28. 2.
Osobno jamstvo; jemac: Asimaga Glođo, putnici:
Mustafa ef. Svrzo i Ćamilaga Tuzlić
422
Okružni sud- GP-u po pitanju tužbe Riste ? protiv Pere
Sandića (u vezi sa prodajom konja)
404 iz 1878 + 423Molba Levi Koena (majstora) da mu se izvrši isplata
za njegov posao u hanu Sulejmana Lovčalije (upućena
Ravnateljstvu redarstva) i rješenje po tom pitanju: da
47
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
isplatu izvrši GP (koji je napravio račun) ili sam Sulejman
Lovčalija
424
Josef Hrniček moli da mu se iz kuće koju je kupio od
Ahmed Huseina Tufića (Ćemaluša 21-23) isele vojnici i
procjeni kvar
426
Zapovjedništvo grada Sarajeva- GP-u: da se Genie
direkciji stave određene prostorije na raspolaganje
(Ferhadija ul vlasnik Isak Salon)
428
Zapovjedništvo grada Sarajeva- GP-u : moli se vlasnik
kuće u ul. Mejdan 9 da opravi kuću.
429
Osobno jamstvo; jemac: Alojs Sapper, putnik: Franjo
Sapper
430
Zapovjedništvo grada Sarajeva - GP-u : po pitanju
istrage na tužbu Nurage Kramarević
432
GP - Zapovjedništvo grada Sarajeva: molba da im se
daju 3 oružana pješaka da motre limara (kaznenika) dok
opravlja krov pravoslavne crkve
433
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Tosunović, putnik:
Hadži Derviš Omerhodžić
436
Zapovjedništvo grada Sarajeva- GP-u : molba upućena
građanstvu za čišćenje smeća iz ulica
437
Svjedodžba- potvrda o ranjavanju ? osobe u lijevu ruku
439
Vojno-opskrbni magazin- GP-u: dopis (u vezi mlinova i
pekara na području grada)
441
Zapovjedništvo grada Sarajeva- GP-u : po pitanju
popravka puta u Terezija ul.
4421. 3.
Zapovjedništvo grada Sarajeva -GP-u : zbog
premještanja vojske stavljaju se gradu pojedini objekti
na raspolaganje (ulice Franje Josipa i Ćemaluša)
48
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
444-2. 3.
Molba Alekse Petrovića za dozvolu da može slobodno
slati kože od divljih životinja u Leipzig
447
Zapisnik GP-a : nadporučnik Baron Willenbach,
prijavljuje da su njegovi vojnici na Gorici uhvatili jednog
konja mrke boje sa biljegom na čelu sa njemačkim
sedlom.
453
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : rješenje Zemaljske vlade
tj. odluka GP-a, gdje se odobrava ‘’zakon o daćama’’, sa
zapisnicima i dražbenim uvjetima
456
Platz Commando Sarajevo- GP-u : Pošto 4/X artiljerijska
kompanija ide u Višegrad, moli se GP jednog zastupnika
poslati da primi objekte / kvartire
457
Platz Commando–GP-u: Traži se novi objekat za stražu
kod Jahbegove džamije
459
Povjerenik za sastavljanje novih gruntovnih uložaka
kotara Rumskoga u Vukovaru- GP-u : dopis- poslata
dostavnica povjerenstvenog dnevničara Martina Rakoša
da je razrješen dužnosti u Vukovaru i da može preuzeti
novu dužnost u Sarajevu (napomena: povjerenik je
zabunom upisao godinu 1869. umjesto 1879.)
461
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : moli se otomanski
poštanski činovnik Zejnil Efendija da prisustvuje
raspravi o pregledu i popisu poštanskih pošiljaka
464
General Commando- GP-u : Selidba iz general
komadanture
466
Platz Commando-Magazin za vojno opskrbljeništvo:
dopis po pitanju nalaženja dodatnih prostorija za
spremanje vina
49
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
468-3. 3.
Platz Commando- GP-u : izvještaj zdravstvene komisije
za mjesec veljaču
469
Platz Commando- GP-u : naredba General komande o
čišćenju grada
470-4. 3.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis o mjerama čišćenja
grada i kažnjavanju onih koji ne poštuju odredbe
proglasa
471-5. 3.
Vladin povjerenik- GP-u : dopis po pitanju čišćenja
grada i osposobljavanju nekih hanova za rad
472
Molba Mehage Kasumagića da se vojnici isele iz kuće (bar
za nekoliko dana) dok ne prođe svadba njegovog sina
474
Izvješće GP-u o stanju česmi u Sarajevu
476
Vojno zapovjedništvo grada - GP-u : dopis- 4. divizija
je odredila da se zbog mnogih pristiglih tužbi formira
komisija
481
Zemaljska vlada za BiH: dopis- odluka Zajedničkog
ministarstva a na dopis Otomanskog Generalnog
konzulata u Dubrovniku, da se svi otomanski činovnici
i vojna lica koja preko Dalmacije putuju-plove u Tursku,
imaju prijaviti u Dubrovniku, BesatzungstruppeBrigade Commando
482
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis- da se pribavi
određeni broj konja
484
Tekst prisege (zakletve) za gradskog tajnika i gradskog
vijećnika
486
Telegram- obavijest iz Livna : Vladin povjerenik traži
da se obavjeste u Goraždu (Beg Sicic?) i u Konjicu,
Repovac, da dodju zbog kmetova bjegunaca
50
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
495
Platz Commando- GP-u:molba da se ukloni blato ispred
kasarne
496-6. 3.
Platz Commando- GP-u: molba da se očisti put koji
vodi do vojne pekare u Koševo sokaku
497
Vasika Sokolović iz Foče- Zemaljskoj vladi za BiH- GP-u:
tužba zbog toga što dva puta plaća taksu za istu šljivovicu
498
Platz Commando- GP-u : oštećenja i nečistoća u i oko
Skender-pašine džamije
501
GP- Vojno zapovjedništvo grada: dopis po pitanju
dozvole za gradnju dućana Stavrakia Nedovića na
zemljištu blizu bolnice. Da li to zemljište treba bolnici?
502
Platz Commando- GP-u : prijave 16 Tragthier Eskadron
po pitanju smetljišta u kućama u kojim su ukonačeni
503
Platz Commando- GP-u : poziv da se ograde groblja i
zasade stabla
504
Zapisnik sastavljen u GP-u radi iznajmljivanja nabavke
tučenog kamena za posipanje ulica- dražbeni uvijeti
505
Ravnateljstvo redarstva- GP-u : uredba o plaćanju
pristojbi za obrt; spisak 141 obrtnika u Sarajevu / po
zakonu Zemaljske vlade za BiH i uspostavljanja GP-a
511
GP–Genie Direktion: traži se nazad alat za vađenje i
lomljenje kamena, koji je posuđen Genie direkciji od
strane GP-a
513
Uprava Vojno opskrbnog magazina - GP-u: cjenovni
certifikat
514
Molba Alekse Kezića po pitanju vojnika i konja koji su
smješteni u njegovom hanu
51
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
519
Platz Commando- GP-u : da se poprave basamaci u
Ulomljenica sokaku u kući Mehmed ef. Skopljaka
520
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u–
Zapovjedništvo II vojske u Sarajevu: dopis nadglednika
za trgovinu duhanom zapovjedništvu, da daju objavu u
gradu o obaveznom prijavljivanju duhana
532
Izvješće GP-u u vezi sa smještajem vojnika u hanu u
Kračulama koji je u lošem stanju
533
Ravnateljstvo redarstva- GP-u : dopis po pitanju
plaćanja kirija bjegunaca Nikšičana
540
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : nalog da se tačno izvidi
da li je jedan major konfiskovao 380 oka žita, kukuruza
i dr.
544-10. 3.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Nikolić, putnik: Manojlo
Jeftić
549
Risto Gjurić zakupnik kantarine podnosi molbu GP-u i
Ravnateljstvu redarstva radi izdavanja uvjeta kantarinenovi rok
551
GP- Zemaljska vlada za BiH (finansijski odjel) po
pitanju žita koje se nalazi uskladišteno u Kastelu- da se
Vlada obrati C-Kr. vojnom zapovjedništvu
532
Platz Commando- GP-u : dopis u vezi bunara kod velike
kasarne
554
Platz Commando - GP-u : Naredba Glavnog vojnog
zapovjedništva da se feldmaršalu lieutenantu Baronu
Jovanoviću, zastupniku Zemaljske vlade cijeli stan uredi
i takav da na raspolaganje
555
Izvješće GP-u : da se namjesti soba vijećniku G.
Salomonu
52
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
560
Platz Commando- GP-u : opravak vojne bolnice koja
se nalazi u vili Čengić zbog oštečenja prouzrokovanih
olujom
568
Zakletva (prisega) gradskog pisara Martina Rakoša
569
Zakletva (prisega) gradskog pisara Martina Kolarića
570
Militär-Verpflegs Magazin- GP-u: dopis u vezi tržnih
cijena žita i ječma, obavještavanja pekarskih i bakalskih
majstora
572
Platz Commando- GP-u : da se odredi i nađe smještaj
za Artillerie Zeugsdettachment
573
Platz Commando–GP-u: da se Genie direkciji nađe još
prostorija za smještaj
574
General Commando - Platz Commando- GP-u : prijepis
izdate naredbe
575
GP- Zemaljska vlada za BiH : dopis po pitanju plaćanja
maltarine
578
Prisega Petra Gregurevića- gradskog pisara
594
Platz Commando- GP-u : dopis- kuća u Čemaluši 34
(Hamandžija) ne može da se da u svrhu bolnice zbog
oštećenja
597
Osobno jamstvo; jemac: Muharem K?, putnik: Junuz
Praho
601
Platz Commando- GP-u : da se poprave tj. pregrade
strane na čelu na Ćumurija ćupriji i da se poprave i
zatrpaju jame- kanali u Ćemaluša ul.
603
Platz Commando- GP-u : lista 10 hanova koji su dati na
raspolaganje za obrt
53
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
604
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : o prijedlogu Vladinog
povjerenika za Sarajevo o preustroju kanala
610
Hanibal Zelinke iz Karlovca- GP-u : molba za mjesto
pisara u Sarajevu
611
Militär Verpflegs-Magazin- GP-u : da se pošalje oglas
o održavanju utvrđivanja korištenja vojnih kreveta
(presvlaka) i dr.? (Wasch- und Blicklohn?) i ispred GP-a
pošalje član za komisiju
615
Osobno jamstvo; jemac: Veisil ef. Svrzo, putnik :
Mehmed Kapetanović i Salihaga Pirko
616
Platz Commando- GP-u: nova dražba za 14 konja
619
Platz Commando- GP-u : da vlasnik Kolobara hana,
gdje je vojska smještena, uradi neke opravke
623
Kotarski ured Sarajevo- GP-u : da se zaustavi odlaganje
vojničkog otpada kraj kršćanskog groblja i nađe druga
lokacija
624
Platz Commando- GP-u : dopis- pitanje smještaja
vojnika i oficira u Sarajevu, broj stanova potreban za te
svrhe, iskaz o stanovima
625
Kotarski ured Sarajevo - GP-u : upit o tome da li je
pronađena lokacija za ukop vojnika (vojničko groblje)
629
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Fočo, putnik: Ahmedaga
Hadži-Bustemagić
646
Dopis Fejzulah Buljića, opunomoćen od udovice
Hadžizafranija traži povrat stvari u kući u Ćemaluši, u
kojoj je boravio oficir, dok je ona bila na selu
649
Vojno opskrbni magazin–GP-u : dopis o desetinskim
...?
54
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
650-19. 3.
Platz Commando- GP-u : zahtjev da se isprazni Tašlihan
za vojne potrebe
651
Platz Commando- GP-u : traže se magaze za smještaj
659
Pismo Dr. Makaneca: da se spriječe nova pokapanja
(sahrane) unutar grada
663
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Bečarević, putnik:
Hamid Smailbašić
678
Platz Commando-GP-u : dopis–za smještaj vojnika treba da se pripremi i očisti Hadžihasanbega han u ulici
Ćemaluša
682
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Hadžiosmanović,
putnik: Avdo Doksanaltić
685
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : da se odbije tužba Ašik
Mehmeda jer je neutemeljena što je utvrđeno nakon
istrage
687
Platz Commando - GP-u : da se odredi kojim gradskim
odsjecima pripadaju naznačeni konaci
688
Gradski zastupnik Salomon S. Baruch se očituje vezi sa
zakonom o telalini tj. o zakupnini
694
Platz Commando- GP-u: sastanak komisije za nalaženje
mjesta konačenja, traži se član iz gradskog zastupstva
701
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Majstorović, putnik:
Savka Petrović
702
Platz Commando- GP-u: pregled kuća i štala begova
Kapetanovića, Đenetića, Softića i Zilđića u svrhu vojnologističkog smještaja
706
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH - GP-u: molba
da se uvede tj. popravi vodovod u zgradi u kojoj je
smješten Finansijski odjel
55
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
707
Pisar Sava Manojlović moli da mu se dodjeli mjesto
dnevničara u GP-u
708
Platz Commando- GP-u : molba vojne bolnice br.
XXXVI da se popravi cesta u Čemaluši kod filialne bolnice 1 i 2
710
Josef Hrbniček, vlasnik kuće u Čemaluši 21-23 - GP-u:
molba na njegovog komšiju H.? beg, u vezi sa kanalom
u Čemaluši
721
GP- Vojno zapovjedništvo grada: dopis po pitanju
dezinficiranja štala Fazlipašića na Ilidži
723
Dopis na opis uslova koji su potrebni za obavljanje
posla šintora u gradu
724
GP - Vojno zapovjedništvo: dopis u vezi sa kućom
Ibrahimage Žigića gdje je smještena bolnica
725
Molba Salih ef. Kapića da mu se plati učinjena šteta
726
Molba Mehmed Gurde da mu se plati učinjena šteta
727
Platz Commando- GP-u: da se da priopćenje / oglas za
licitaciju konja s datumom i vremenom održavanja
728
Platz Commando- GP-u : molba vojne bolnice br. III
da se uklone otvoren prohod i močvara u filijali br.
2–baštama Mujage Šamića, Abrahama Finza i Žabića
730
Molba Petra Gregurevića, gradskog pisara u Sarajevu,
da mu se odobri doznaka za novčanu svotu zbog
prouzročenog putnog troška
734
Platz Commando- GP-u : da GP odredi Genie direkciji
zgradu
735
Platz Commando- GP-u : molba da se pronađe zgrada
za potrebe zatvora
56
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
738
Platz Commando- GP-u : dopis- upute GP-u
748
Platz Commando- GP-u: zahtjev da se urede pogorjele
kuće kod velike bolnice
752
Ravnateljstvo redarstva- GP-u : dopis o pokapanju
uginule marve a u vezi sa nadležnostima
753
Osobno jamstvo; jemac: Husein Pakro, putnik :
Hadžimehmed Pakro
754
Martin Rakoš, gradski pisar i poglavarstveni izaslanik u
gradu daje sastavljeni nedjeljni cjenik na dalju doradu
760
Vojni opskrbni magazin- GP-u : dopis
763
Katolički župnik Marić- GP-u : molba u vezi sa Marijom
Čapolj i njenog povratka u zavičaj Fojnicu, pošto je na
lijećenju u Sarajevu
765
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Glišić, putnik: Risto i
Pero Trifković
768
Osobno jamstvo; jemac: Alipaša Čengić, putnik:
Omeraga Hasanbegović
771
Platz Commando- GP-u: da se u komisiju za primanje
stanovauvrsti jedan član iz GP-a
780
4. Feldjäger Batalion: konsignacija
786
Molba Davida Barucha za dozvolu da izgradi dućan u
Čemaluši gdje mu je i kuća
798
Platz Commando- GP-u : da se pripremi kuća bivšem
mutišarifu (Mehmedbegu) u Travniku koji namjerava
preseliti u Sarajevo
799
Molba Hende Abdije da se premjeste oficiri iz njegove
kuće
57
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
800
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Damjanović, putnik: R.
Damjanović
801
Osobno jamstvo; jemac: Juusufbeg Filipović, putnik:
Omerbeg Filipović
802
Osobno jamstvo ?
803
Poduzetnik Vinko Vriganin moli za barut jer otvara
kamenolom
808
Okružni sud - GP-u: traži se podatak da li je vojska po
nalogu GP-a ukonačila u kući Savke Jovanović, zbog
tužbe iste protiv Unče Manastirlije
809
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: po pitanju tužbe Asima
Telala i dopisa Ravnateljstva redarstva u vezi te tužbe
812
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : dopis u vezi sa pitanjem
sigurnosti mosta i rijeke Miljacke
813
Platz Commando- GP-u: da GP pošalje 2 povjerenika
u Časničku kasinu u svrhu razgovora o organizaciji
svečanosti
814
Platz Commando- GP-u: poziv za sastanak komisije u
Tašlihanu
815
GP–Zemaljska vlada za BiH: dopis po pitanju uvažavanje
molbe Mike (Milana) Dundjera za potraživanje
materijalne pomoći
817
Platz Commando- GP-u: dopis po pitanju ukonačavanja
bataljona 41. pješačke pukovnije
821
Zapisnik sastavljen u GP-u: tužba zbog prijetnje požara
u hanu Salihbega Alibašića gdje su smješteni vojnici, da
se nađe prikladniji smještaj vojnicima
58
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
828
Kristina Tomanija, prodavačica pića- Zemaljska vlada
za BiH- GP-u : po pitanju potrošarine
829
Platz Commando- GP-u: dopis u vezi sa dodatnim
popravkama koje su potrebne u stanu feldmaršala
lieutententa Baruna Jovanovića (kuća Ismetpaše)
831
Ravnateljstvo redarstva: Konstantin Jeftanović i
Dragutin Kraitmajer osuđeni za redarstvene prekršaje
na globu u korist uboške zaklade- traži se priznanica
842
Pismo i molba Dragutina (Nanienit ?) budućeg
diplomiranog agronoma i šumara iz Križevaca da mu se
nađe posao u Bosni po mogučnosti u Sarajevu
847
Josif Hrbniček želi u svojoj kući u Čemaluši 21-23
napraviti dućan
849
Osobno jamstvo; jemac: Abdul Latif, putnik: Salija
Papučar
850
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: prijava
nadglednika duhana Makse Despića
861
Platz Commando- GP-u: prijava bolnice br. III , filijala
br.2 Ćemaluša 8, da se ukloni smetlje
862
Platz Commando - GP-u: opsake zdravstvene komisije
koja je pregledala stanove
864
Platz Commando- GP-u: na molbu Kapetanovića
formirat će se komisija za nalaženje smještaja
865
Zapisnik sastavljen u uredu Ravnateljstva redarstva 25.
3. 1879.; u vezi nekih kiridžija iz Metkovića koji su nosili
žestoka pića i došli na carinu- naplata taksi
871
Genie Direktion- GP-u: upit da li će vlasnici zemljišta
Mehmed Kasumagić, Ismet Krzović, Ahmed ef. Hadžitahirović i dr. prodavati ili iznajmljivati to isto zemljište
59
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
872
GP- Zemaljska vlada za BiH- Vojno zapovjedništvo
grada pismo Mehmedbega Kapetanovića po pitanju
svojih kuća i imanja gdje je smještena vojska
876
General Commando Sarajevo- GP-u
877
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : dopis po pitanju
pobiranja potrošarinskih daća a po pitanju molbe Isaka
Sadika Danona
878
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: obavijest da su se u
dobojskom okrugu pronašle krivotvorene forinte
(‘’forintače’’)
879
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: obavijest o izgubljenoj
torbi
880
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: obavijest o izgubljenoj
vreći
892
Zemaljska Vlada za BiH - GP-u : dopis/ molba? da se
podnese izvješće o ? (nečitko)
911
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Novalija, putnik:
Ahmed Efendi
894
Molba Ahmeda Svrze da mu se oslobodi kuća u ul.
Ćemaluša
60
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 2
Signatura dokumenta
spisi: 1001 - 1496 20. 2.–15. 4.
Sadržaj
1001
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Staka Trišina
1002
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–trgovac Papo
1003
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ignatz Hoffer
1004
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Maier Fuchs
1005
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Friedrich Hörmann
1006
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Gjula Erdeli i Ivan Hocaz
61
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1007
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mitar iz Kačule, Stevan Šarkić, Jovo
Mostarac i Filip Marković
1026
Molba stanovnika, Mujage Šerbo i Alije Džajića,
stanovnika Čemalbeg mahale a u vezi sa ukonačavanjem
vojnika u ul. Koševo?
1032
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Bakal, putnik:
Kantardžić Mustafa Između 1033-1037 Osobno
jamstvo; jemac: Bajramaga Fačo, putnik: Abdija Fačo
1038
Dopis- nemogućnost utjerivanja poreza u Žepču zbog
udaljenosti
103?
Osobno jamstvo; jemac: Marko Zelenović, putnik:
Tomo Nikolajević
1039
Osobno jamstvo; jemac: Zelenović ? , putnik: Miloš
Tanasić, Vukan Gjurić, Milo N.
1041- 19. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Huso Sidro, putnik: Mehmed
Jabučar
1048-20. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Majdanija, putnik:
Mustafa Brkić
1049
GP- Zemaljska vlada za BiH: dopis o dostavljenom
dekretu tvrtki ‘’Dane Steiner’’
1050
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Muharem Bakalović,
putnik: Hadži Mustafa Mumdžić
1059
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–pekar Arif Eskić
1063
Molba Nur hanume udove Hadžiabdagić za izmještanje
vojnika iz njene kuće
62
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1064
Osobno jamstvo; jemac: Salih Puhalović, putnik:
Mehmed Puhalović
1066
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Jovan M.
Nikolić
1067
Osobno jamstvo; jemac: Josef Papo, putnik: David
Baruch
1069
Osobno jamstvo; jemac: Juso Kabiljo, putnik: Isak Levi
1075-22. 4.
Osobno jamstvo; jemac: H. Levi, putnik: Isak Romano
1076
Osobno jamstvo; jemac: Bilogoja Samouković, putnik:
Maksim Babić
1077
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Vrabac, putnik:
Beliks?
1079
Osobno jamstvo; jemac: Avram Kamkin, putnik: Isak
Jošua
1080
Osobno jamstvo; jemac: Salih (Sekren?), putnik: Ahmed
(Sekrenović?)
1081
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Abadžić, putnik: Suljo
Abadžić
1082
Osobno jamstvo; jemac: Salom (Hajimo?), putnik: Jako
Alkalaj
1084
Osobno jamstvo; jemac: Isak Romano, putnik: Sumbul
Romano
1085
Osobno jamstvo; jemac: Muharem Hadži-Fetahović,
putnik: Muhamed Širbegović
1086
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Čauš Kafedžija,
putnik: Hasib Jusufspahić
63
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1090-23. 4.
Osobno jamstvo; jemac: ? Đorđić, putnik: Nikola
Ristić
1091
Osobno jamstvo; jemac: Avon Hajon, putnik: Mois
Hajon
1093
Osobno jamstvo; jemac: Ramo Salihaga, putnik: Hasan
Smaić i Ibrahim Vreta
1094
Osobno jamstvo; jemac: S. Čajkanović, putnik: G. Mićo
Živković
1097
Osobno jamstvo; jemac: Maksimović M., putnik: Mitar
Popović
1099
Osobno jamstvo; jemac: Mosina Levi, putnik: Isak Juda
Levi
1100
Osobno jamstvo; jemac: ? Hajim, putnik: Isak Danon i
Hajim Baruch 1102
Zemaljska žandarmerija - Komanda za BiH–GP-u:
upit o cijeni izdavanja jednog uređenog stana za
žandarmerijskog oficira (hauptmann)
1109
Gradski pisar Marić moli GP da priležeću molbu s
preporukom pošalje na nadležno mjesto
1111
Osobno jamstvo; jemac: Sado Finci, putnik: Avram
Finci
1112
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Nahodović, putnik:
Risto Nahodović i Mustafa Varešanović
1113
Osobno jamstvo; jemac: ? Alijaga, putnik: Muhamed?
1114
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Bravo, putnik: Adem
Bravo
64
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1115
Osobno jamstvo; jemac: Hadži-Mehmed Išaretović,
putnik: Ibrahim Išaretović
1116
Osobno jamstvo; jemac: Vangel N. Šečerdžija, putnik:
Dimitrije Nikolajević
1118-27. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Hamid Sekrenović, putnik:
Mustafa Habib
1119
Osobno jamstvo; jemac: Uzeiraga B., putnik: Abid
Fazlić
1120
Osobno jamstvo; jemac: Salih Mirazović, putnik:
Mehmed Izmirlić
1121
Osobno jamstvo; jemac: Isak Levi, putnik: Hajim
Baron
1122
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Arnautović, putnik:
Mujaga Striković
1125
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Altibegović,
putnik: Hamid Lišić
1130
Osobno jamstvo; jemac: Abram Finci, putnik: Moise
Finci
1135
Gradonačelnik Križevca - GP-u: dopis koji se odnosi na
rješavanje spisa br. 945 GP-a
1137-28. 4.
Vojno opskrbni magazin - GP-u: oglas o prodaji 170
komada ovčije kože
1138
Linijsko- infanterijska regimenta- GP-u: molba da se
pusti voda u kući Ahmedage Memiševića
1139
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
dostave 4 odluke
65
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1142
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Hajun, putnik: Hajun
L.
1143
Osobno jamstvo; jemac: Šabić Mustafa, putnik:
Hamidović Ibrahim
1144
Osobno jamstvo; jemac: Terzo Mordo, putnik: Benjamin
Baruch
1145
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Kamarević, putnik:
Alija Kiseljak
1146
Osobno jamstvo; jemac: Meehmed ef. Zukanić, putnik:
Arif Zurmelić
1147
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ibrahim Hadžiabadžić
i Ibrahim Draljević
1148
Osobno jamstvo; jemac:Tahirbeg Čengić, putnik:
Husein Harba
1149
Osobno jamstvo; jemac:Sejfulah Ismaiš, putnik: Ašim
Smaiš
1150
Osobno jamstvo; jemac: Petar K. Izić, putnici: Jelka i
Nikola Vasa
1151
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Trebić, putnik: Pero
Savić
1153
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kozlić, putnik: Lazar
Lika
1154
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Fočo , putnik: Mustafa
Jabučar
1157
Odluka na molbu Mustafe Kantardžića da se nastani u
svoju kuću, mahala Koševo
66
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1158
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mićo Derćel
1161-29. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Suja? Rikalović?, putnik: Nadija
Jabučar
1164
Odluka na molbu Petra Stojanovića da se vojnici
izmjeste iz njegove kuće
1166
Zemaljska vlada za BiH / Finansijski odjel- GP-u: da se
donese odluka Ahmetagi Hendi
1167
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kredelica, putnik: Risto
Ćuk i Trifko Obućina
1174-30. 4.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Sava Marić
1175
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Vukan Vuković
1176
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Junuz Softić
1177
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Risto Šušić
1179
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Zurić?, putnik: Risto
Negić
1180
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Delić, putnik: Nurija
Ždralović
1189
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Turak, putnik: Ćiro
Milutinović
1185
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Sošić, putnik: Gavrilo
Sošić
1188-1. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Čerim Jusufović, putnik: Salih
Gigić
67
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1205
Odluka na molbu Mustafe Redžalije da se izmjeste
vojnici iz njegove kuće- ul. Basamaci
1206
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Trebinjac, putnik:
Adem i Salih Trebinjac
1208
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Tahmislić, putnik:
Ejupbeg Palaš
1209
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Karačić, putnik:
Mustafa Sulejmanović
1210
Osobno jamstvo; jemac: Avdia? Handžia, putnik:
Mehmed Sakačić
1219-4. 5.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: da se da proglas ne bi li se
našli vlasnici dva izgubljena konja, nađenih noć ranije
1221
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Suljo Hamejić
1228-5. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Sokolović, putnik:
Mustafa Svilenjaković
1229
Osobno jamstvo; jemac: Alija Halvić?, putnik: Alija
Rašljević?
1233
Osobno jamstvo; jemac: Đuro Nikolić, putnik: Đorđo
Nikolić
1238-6. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil ef. Svrzo, putnik: Osman
Čolaković
1244
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u- Gradskoj straži sigurnosti: da se uruče dva platežna naloga
državljanima Austro-Ugarske monarhije, trgovcima iz
Trsta Albertu Breunigeru Christoferu Kosinjskom, te
da se sazna njihovo nov prebivalište i zanimanje
68
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1248
GP - Glavnom mjesnom zapovjedništvu: molba Salih
ef. K? da se vojnici isele iz njegove kuće
1250
GP- Vojna intendancija Glavnog zapovjedništva: molba
da se izda potvrda Eliasu Kabilju (trgovcu) o stvarima
koje je dao za bolnicu
1251
Ravnateljstvo redarstva–GP-u : plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Mustafa Samo
1254
Platz Commando- GP-u: dopis da se riješi pitanje
pisarnice Zdravstvenog ravnateljstva
1256-7. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Osman Maralić
1261
Telegram GP-u: čistač (održavač) Kamin, iz Petrinje,
traži posao u Sarajevu
1268
GP- Zemaljskoj vladi za BiH: Obavijest da se Ahmet ef.
nalazi u Carigradu i ne može se obavijestiti o sadržaju
naredbe
1270
Osobno jamstvo; jemac:?, putnik: Mustafa Bečo
1271-8. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Mića Mandić, putnik:
Mara Gavrić
1272
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Nako, putnik: Abid
Gačanin
1276
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: doznaka za stan Steve
Mlinarevića u Čumuriji ul. se vraća GP-u jer nije
potrebna
1279
Zemaljska vlada za BiH- GP-u : da se udovi Paši Šečović
podijeli podpora od strane GP-a
69
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1281
Odluka na molbu Katarine Vranić iz Karlovca za dodjelu
mjesta primalje; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1282
Molba Edhem ef. da se vojnici premjeste iz njegove
kuće (Gazi mahala)
1284
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Čomara, putnik:
Mehmed Meškić
1286
Osobno jamstvo; jemac: Husein Aganović, putnik:
Mustafa Mehmedović
1287
Osobno jamstvo; jemac: Vista S. Levi, putnik: Babiner
Levi Finci
1289
Osobno jamstvo; jemac: Milovan S. Samouković, putnik:
Ilija Božić
1291
Osobno jamstvo; jemac: Adja Joahar Beharović, putnik:
Juso Adja Beharović?
1292-10. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Dimso Petrović, putnik: Kosta
H. Petrović
1295
Molba Unče Ikadija i Ante Kozma za odstranjenje
potoka Mjedenica u Terzija ul.?
1296
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Vasiljević, putnik: Risto
Vasiljević
1297
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Guliman, putnik:
Kada Omerović
1306
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: obavještenje- Vojno
zapovjedništvo javlja da ne može udovoljiti molbi Muliji
Njeke iz ul. Mlini, da se iz njegove kuće isele vojnici
1307
Osobno jamstvo; jemac: Jefto Jovanović, putnik: Risto
Pavlović
70
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1309
Osobno jamstvo; jemac: Todor Delić?, putnik: Jovan
Vlačić
1311
Osobno jamstvo; jemac: Fočo Mujaga, putnik: ?
1312
Osobno jamstvo; jemac: Haim Salom, putnik: Simha
Kason
1310
Osobno jamstvo; jemac: Simo Todorović, putnik: Jovo
Skarić
1316-11. 5.
Gradski kotarski sud u Zagrebu- GP-u: da se uruči
pozivnica Vladimiru Baraču, koji radi kao činovnik u
Sarajevu i dostavi dostavnica
1318-12. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Isak Levi, putnik: Daniel Papo
1319
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Softić, putnik:
Mehmed Softić
1324
Osobno jamstvo; jemac: Todor Jevtić, putnik: Jovo
Pekić i Vaso Đorđević
1326
Osobno jamstvo; jemac: Mula Ahmed Terzija, putnik:
Mustafa Kadribegović
1328
Da se uruči vojna iskaznica Miroslavu MatzeneruOkružno satništvo u Gadingu
1333
Odluka na molbu Rozalije Abramović iz Novske
za primalju u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1338
Odluka na molbu Vuka Jankovića, iz Sarajeva, da se iseli
časnik koji se nalazi u njegovoj kući u ul. Franje Josipa
86; molbi se udovoljiti ne može
1339
Odluka na molbu Rabije A., supruge Muhameda
Širbegovića, ul. Logavina, da se premjeste vojnici iz
njene kuće; molba se ne može uvažiti
71
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1343
Osobno jamstvo; jemac: Staniša Cinco, putnik: Sava i
Damjan Jovanović
1347-13. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Alija Mulić, putnik: Alija Šebić
1348
Osobno jamstvo; jemac: Bension Pinto, putnik: Juda
Havia
1352
Kotarski sud u Fojnici šalje 3 odluke da se dostave
Ahmedbegu Hrasnici u Sarajevu
1353
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
da oglas
1355
Odluka na molbu Elizabete Blum za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu, mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1356
Poglavarstvo Osijeka–GP-u: dopis u vezi dopisa br.
945 iz 11. 4. 1879. godine, šalju se pravila Osiječke
štedionice
1359
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Petrović, putnik: Ilija
Milutinović
1360
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Božić, putnik: Trifko
Kraljača
1364
Osobno jamstvo; jemac: Hašo Gušić, putnik: Mehmed
Fočo
1365-14. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Tašić?, putnik: Moša
Jako
1366
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Papo, putnik: Isak
Hason
1367
Odluka na molbu Eleonore Kulman za mjesto babice u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
72
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1371
Osobno jamstvo; jemac: Šiman Atijas, putnik: Maše Atijas
1372
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Nezirbeg Paloš
1373
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Jusufović ?, putnik:
Muhamed Kreševljak
1374
Osobno jamstvo; jemac:?, putnik: Mustafa Hadži-Misir
1376
Telegram GP-u iz Pakraca: molba Katarine Somodji za
primalju u Sarajevu
1380-15. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Juso M.?, putnik: Hanna
Maustero?
1381
Osobno jamstvo; jemac: Blagoje Samouković, putnici:
grupa čobana- Murad Berkuša, Emin Halilović, Salko
Pehim, Bajro Zeharović, Hasan Smajlović, Salko Nuhić,
Mehmed Gačić, Mustafa Hadžić i Risto Koladija
1382
Osobno jamstvo; jemac: Abinum Harunović, putnik:
Kladrum Mošu
1385
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Bilal Alić
1388
Osobno jamstvo; jemac: Sima Čajkanović, putnik:
Nikola Cvijić
1389
Gradski pisar Martin Rakoš daje GP-u nedjeljni sajmovni
cjenik Avdage Čomare na dalje uredovanje
1391
Odluka na molbu Johanna Besa, dimnjačara iz
Neititscheina za dodjelu mjesta gradskog dimnjačara;
mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1392
Odluka na molbu Lorenza Kladeka za dodjelu mjesta
gradskog dimnjačara; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
73
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1394
Odluka na molbu Karoline Ulbricht, iz Beča, za primateljicu u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1396
Odluka na molbu Julijane Tarzul, iz Beča, za primateljicu
u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi podjeljeno
1397
Odluka na molbu Adelheid Novotny za primateljicu u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1398
Odluka na molbu Franziske Vizer za primateljicu u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1400
Odluka na molbu Getrude Roirsfeld za primateljicu u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1401
Odluka na molbu Anne Schilter za primateljicu u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1402
GP Zagreb–GP-u: šalje se molba s dva priloga Marije
Martinović, za dodjelu mjesta primalje; mjesto je već
drugoj osobi dodijeljeno
1403
Odluka na molbu Felisave Svobode za primalju u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1404
Osobno jamstvo; jemac: Jusso Bliazar, putnik: Jusso
Kabilio
1405
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Čašuka, putnik: Salih?
1406
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Vasić, putnik: Mihail
Simeunović
1411
Odluka na molbu Teufika Arifa za pisarsko mjesto;
službeno mjesto je već popunjeno
1412
Odluka na molbu Marije Rindschaft iz Olmica, za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
74
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1414
Odluka na molbu Katarine Bohl iz Himberga kod Beča,
za mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1421-16. 5.
Odluka na molbu na molbu Barbare Mariška iz Gornje
Austrije za mjesto primalje u Sarajevu
1420
Odluka na molbu Josefa Albrechta koji moli za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1423
Odluka na molbu Marije Deimling iz Štajerske za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1425
Odluka na molbu Karoline Kral iz Šlezije za mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1430
Osobno jamstvo; jemac: Veisil-aga Sača, putnik: Ismet
ef. Tacić
1431
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Bakal Bašić, putnik:
Mustafa Imamović
1432
Osobno jamstvo; jemac: Alija Gačanin, putnik: Mustafa
Hadži-Jusufagić
1433
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa M.?, putnik: Ibrahim
Šehomerović
1436
Odluka na molbu Antuna K.? za mjesto dimnjačara u
Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1448-18. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Čelebi, putnik: Mojsi
Albahari
1452
Osobno jamstvo; jemac: Sunulah ef. Deftedarić, putnik:
Muharem Hadžifetahović
75
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1453
Osobno jamstvo; jemac: Habdžić Suljo, putnik: Alija
Gvozd
1454
Osobno jamstvo; jemac: Hadži-Ahmed Kajmaković,
putnik: Užičanin Mehmed
1458
Osobno jamstvo; jemac: Antun Ostojić, putnik: Sefija
Džindo
1462
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Džamdija, putnici: Risto
i Jovo Đokić
1464
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Mitić, putnik: Jovo Jeftić i
Risto Jovanović
1472-19. 5.
Odluka na molbu Jovana Janskog, dimnjačara iz Štajerske,
za mjesto posla gradskog dimnjačara u Sarajevu; mjesto
je već drugoj osobi dodijeljeno
1473
Odluka na molbu Josef R.?, dimnjačara iz Trsta, za
mjesto posla gradskog dimnjačara u Sarajevu; mjesto je
već drugoj osobi dodijeljeno
1474
Odluka na molbu Marije Kancler iz Donje Austrije za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1475
Odluka na molbu Magdalene Hofstätter za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1478
Odluka na molbu Amalie Kožera iz Gornje Austrije za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1479
Odluka na molbu Rose Weiss iz Beča za mjesto primalje
u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
76
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1483
Odluka na molbu Josipe Petrović iz Ljubljane za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1484
Odluka na molbu Franciska Krebs iz Stare Gradiške za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1485
Telegram iz Vinkovaca za GP: Robert Marek pita da li
je slobodno mjesto odžačara u Sarajevu
1486
Telegram Rosine Rech iz Opuzena GP-u: moli za
dodjelu mjesta primalje (iz oglasa), molba i svjedodžba
slijede poštom
1487
Glinski kotarski ured - GP-u: molba Ane Lukić za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1493-20. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Haim Perera, putnik:
Moše Perera
1495
Osobno jamstvo; jemac: Sava Perović, putnik: Jovan
Markanović
77
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
***
1019-17. 4.
Osobno jamstvo; jemac: Hadžiabdija Bakery, putnik:
Hasib Mehmed
1020
Osobno jamstvo; jemac: Rafo Atias, putnik: Aleksa
Mihailović
1023
Nadstražar Gradske straže - GP-u: izvještaj za komisiju
o požaru 16. 4. 1879.
1027
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: po pitanju tužbe Abdije
Lule/ Sule? za učinjenu štetu na njegovoj kući
1028
Muvekit Ali-efendija- Zemaljska vlada za BiH–GP-u:
po pitanju isplate plaće zadnjih 6 mjeseci
1029
Platz Commando-GP-u: dopis po pitanju privremenog
smještaja jedinice Gebirgs Baterie III (Brdska baterija
III) u ul. Terezija i Čobanija
1031
Dozvola Josipu Fleischmannu za prodaju žestokih pića
1035
Molba Mare Hadži-Damjanović da joj se kuća u ulici
Tekija oslobodi od ukonačavanja vojnika
1044
Platz Commando- GP-u: molba da se zamoli vlasnik
kuće Čengića, gdje se nalazi bolnica XV, da popravi
krov iste
1045
Molba Fadil Paše u Sarajevu da mu se dvorac na
Dobrinji sa svim pripadajućim objektima oslobodi od
ukonačavanja vojnika
1051
Mića Kučuk moli za građevinsku dozvolu da
napravi kućicu kod Vojničkog trga na mjestu
Hadžiamamdžija...
78
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1052
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Teresiji Müller
za otvaranje gostione u ul Franje Josipa
1053
Platz Commando- GP-u: naredba C.-Kr. general
komande da se ‘’Turska škola Ruždija’’ isprazni (69
vojnika da se iseli) i preda za školske potrebe
1056
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: moli se
GP da odustane od daljih koraka za utjerivanje predujma
od Ahmet ef.
1057-20. 4.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis Vojnog zapovjedništva Ravnateljstvu red. da se uradi nešto po pitanju
nečistoće u gradu (glavna cesta i kršćansko groblje)
1061
Militär Intendanz für General Commando–GP-u: dopis
po pitanju cijene petroleja
1062
Pisar Petar Gregurević- GP-u: molba da vrati blagajni
dug tako što će mjesečno od plate dati 10 forinti (po
principu kredita)
1065
Osobno jamstvo; jemac: Mordohaj Hajom, putnik: Isak
Pinto
1072
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Josipu Doltera
za dućana i pekare
1083
General Commando- GP-u: odluka po pitanju smještaja
vojnika u kući Šerifa u Hidjisa mahali
1087
Platz Commando- GP-u: dopis po pitanju ustupanja
magaza / hambara, kuće poduzetnika Pongrać?, za
Genie Direktion
1088
Platz Commando–GP-u: Vojnička intervencija Prve
divizije traži veće prostorije za pisarnicu, ul. Franje
Josipa 20
79
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1092
Oglas o osvjetljavanju grada poslije zalaska sunca
(sumraka)
1095-23. 4.
Osobno jemstvo; jemac: Nikola Savić, putnik: Sadik i
Suljo Bijedić
1096
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Savić, putnik: Derviš
Bijedić
1098
GP - Vojno opskrbni magazin: novi cjenovnik
1105
GP- Vojno zapovjedništvo: da se ponovo dostavi dopis
iz 11. 3. GP-u
1106
GP- Platz Commando - GP: dopis po pitanju štete koju
je vjetar napravio na objektu 16 -17. 4. 1879.
1107-26. 4.
General Commando - GP-u: da se istraži, po pitanju
tužbe Karim ef. iz mahale Gorica, ko je napravio štetu i
koliko košta
1108
Vojno opskrbni magazin- GP-u: da se pročita oglas u
gradu
1124
Platz Commando- GP-u: zahtjev da se sastane komisija
koja treba da pronađe prostorije za zatvor, jedan član te
komisije treba da bude iz GP-a
1126
Desetinsko povjerenstvo-GP-u: molba da se ovom
povjerenstvu da još vojnika, više od sedam, radi
efikasnijeg obavljanja datih poslova tj. prikupljanja
desetine
1127
Platz Commando- GP-u: zahtjev GP-u da se za pisarnu
ustupi kuća u Džildžuk ul. 1 a za trenutne stanare da
se nađe novi smještaj (kapetan Janovsky i podintendant
Graf)
80
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1128-27. 4.
Vojno zapovjedništvo grada- GP-u: moli se neophodan
popravak kuće (Šeih Mevlevia ?) u Bentbaša sokaku
1131
Platz Commando- GP: traže se prostorije za pisarnice,
pošto će intendantura General Commando povećati
broj činovnika i preuzeti dvije postojeće pisarnice blizu
starog Austrijskog konzulata gdje se nalaze pisarnice
ureda Sanitäts Chef i Artilerie Direktor
1133
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: odgovor na molbu
Hadži Derviš Abadžije i Alije Kurtića- da im se da
odšteta za kamen i opeku sa njihovih sagorjelih kuća
1136
Arhitekt Surhelevzki?–GP-u:
podijeljenja mjesta arhitekte
1140
Milka Đure Toščija- GP-u: molba da joj se povjeri
novorođeno dijete, ostavljeno kraj zgrade suda, na
dojenje i vaspitanje
1141
Hrvatski pedagoški književni sabor Zagreb- GP-u:
obavijest da je nakon primitka narudžbe u Sarajevo
poslat paket sa knjigama ‘’Franjo Josip Prvi’’
1152
Vinko Vrignan - GP-u: spor oko vlasništva kamenoloma
iznad izraelićanskog (jevrejskog) groblja
1155
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: odgovor Vlade na dopis
Tahirbega Čengića po pitanju razgraničavanja zemljišta
u Blažuju, gdje posjeduje zemlju
1168
Gradsko satništvo u Varaždinu- GP-u: dopis o tome šta
se sve dostavlja u prilog (pravila pojedinih društava)
1169, 1217 ?
General Commando- GP-u: dopis u vezi 10 komada
sablji dobijenih od strane Artilerie Detatchmenta ?
dopis
po
pitanju
81
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1181
Molba Vita Salomon Levia da mu se vrati njiva blizu
potoka Sušice od vojske ili da mu se plati naknada za
nju
1186
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Šahinagić, putnik:
Ibrahim i Muhamed Abadžić
1189
Molba gradskog pisara da se nešto učini po pitanju
čistoće oko kuće koju je dao pregledati u Konak ul.
1190
General Commando- GP-u: traži se obnova prvog boja
kuće Agića u ul. Bjelave 27 da bi se smjestio veći broj
vojnika 25. streljačke čete
1191
Gradski pisar Martin Rakoš dostavlja sajmovni cjenik
1193
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: Vlada daje nalog da
se na području Sarajeva ustroji odbor, koji će sabirati
darove za pomoć stanovnicima Segedina i Posavine,
postradale poplavom
1195
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: po pitanju tužbe Alije i
Vejsila Saračevića podnesene C-Kr. vojnom vrhovnom
zapovjedništvu zbog štete koju su napravili vojnici
1196
Militär Stations Commando Zvornik- GP-u: molba da
se utjera kućni porez Fadil Paši
1198
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: dopis po pitanju molbe
Hadži Mulage Čomara upućenoj Vladi, i odluke C-Kr.
vojnog mjesnog zapovjedništva i Kotarskog ureda u
Jajcu; da mu se uruči teretina u Jajačkom kotaru
1199
Kotarski ured- GP-u: zahtjev da se vrate ‘’nezakonito’’
uzete maltarine za četiri rekvirirana konja
1200
Đorđe Čabaković- GP-u: podnosi ostavku na muhtarluk
i moli da mu se ostavka usvoji / uvaži
82
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1201
Stjepan Tomanić- GP-u: podnosi ostavku na muhtarluk
i moli da mu se ostavka usvoji / uvaži
1203
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Ravnateljstva
redarstva da GP u roku od 3 dana provjeri trenutno
stanje nastanjenih vojnika po kućama i da se vlasnicima
kuća šteta ili stanarina plati
1204
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba da se nađu 3
stana za činovnike
1207
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Hasić, putnik: Ismail
ef. sa porodicom
1211
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: Fatima Uzinić traži da
joj se plati kirija/ najamnina od strane Vojne oblasti za
vojnike u kući koji trenutno u njoj borave. Kuća je prije
bila data A-U konzulatu a vlasnici kuće su nasljednici
Alibega Dženetića i Salim ef. Uzinića
1213
Platz Commando- GP-u: dopis po podnesku tužbe Šeih
Mehmed Efendi; GP treba provjeriti navode iz tužbe.
M. E. se žali da ne može koristiti svoj vakuf (džamija,
druge prostorije i šuma- ne piše gdje je to) jer su tu
smješteni vojnici.
1220-4. 5.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: da se novac koji je Jan
Lukeš poklonio da na korist Uboške zaklade grada.
1226
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Levi, putnik: Isak Salom
1227
Militär Verpflegs Magazin- GP: dopis u vezi žalbe
Daniela Barucha iz Ćemaluša ul., kroz koju prolaze
teretne kočije do Gradskog depoa, da uvijek o svoj trošak
čisti ul., nakon što prođu; molba da se to provjeri
1230
Derviš Arnaut moli da mu se izvadi putnica da otputuje
u svoj zavičaj Đakovicu u Albaniji
83
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1231
Molba Moses S. Saloma da mu se izda svjedodžba o
njegovom političkom i moralnom ponašanju
1234
Infanterie Truppen Division - GP-u: dopis u kome se
traži veći broj posuđa za kuhanje
1237
Linien Infanterie Regiment - Platz Commando Gradski podstražar- GP-u: dopis o raspisivanju licitacije
i prodaje starih vrsta ? koje se nalaze u L.I.Regiment
1239
Platz Commando - GP-u: opaske zdravstvene komisije
1241
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: pismo Grge Plaškovića,
učitelja iz Ogulina, koji poklanja GP-u da podijeli
naprednim gospodarima pola oka nove sočivice soje
1245
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da GP
izvjesti koje je mjere poduzelo da se utjera potrošarinapo pitanju slučaja Vejsil ef., Nike Besarevića, Sterije
Jovanovića i Blaška Tasovića
1247
Militär Verpflegs Magazin- GP-u: dopis da se izda oglas
o licitaciji prodaje 4050 kg otpadaka slanine koja je
pogodna za pravljenje sapuna
1249
General Konsulat für Bosnien: dopis u vezi sa novčanim
potraživanjem Ivana Kriškovića od Vincenza Vrignana
(1600 forinti)
1258
Platz Commando- GP-u: da se stavi kuća na raspolaganje
i premjeste vojnici Artilerie Dettachmenta
1257-7. 5.
Platz Commando - GP-u: molba da se nađe smještaj za
vojnike 25. streljačkog bataljona pošto je kuća u kojoj su
sada, u ul. Nad Kovači predviđena za zatvor I divizije
(pošto ta kuća nije potrebna za školu /ruždiju)
84
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1259
Kotarski ured Brčko- GP-u: moli se GP da od Derviša
Alikadića utjera tražbinu od Bože i Miće Cvijetića
1269
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: Johanna
Kezić
1273
Trifko Popović- GP-u: molba da mu se uvaži ostavka na
muhtarluk
1278-9. 5.
Trgovac Hadži-Mehmed Kapetanović podnosi molbu
da se ne potvrdi ugovor po pitanju dućana, dok sud ne
donese osudu
1284
Platz Commando- GP-u: po dopisu Salih ef. Kapićapitanje smještaja vojnika u sokaku Ljubina džamija 8
1285
Osobno jamstvo; jemac: Mulaga Mehremić, putnik:
Osman Bulić
1288
Osobno jamstvo; jemac: Wita Salomon Levi, putnik:
Jakob Salomon Baruch
1290
Osobno jamstvo; jemac: Jovo R. Savić, putnik: Avakum
Gavre Hadžiavakumović
1294
Molba trgovca Abrama Banona da se parnica sa
Kampusom ustupi GP-u
1298
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Mulahmedović,
putnik: Alija Mulahmedović
1299
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Salih, putnik: Mehmed
Duranović
1300
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Avdija Kujundžić,
putnik: Mustafa Kujundžić
1308
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: vlada traži još jednu
kuću za svoje potrebe (za novu pisarnicu)
85
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1313
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: da se da iskaz po pitanju
cijena za listonošu, glasonošu, tovarnog konja (za cijeli
dan ili pola dana)
1314
Osobno jamstvo; jemac: Husein Hadži-Mustafa, putnik:
Ahmed Hadži-Mustafa
1321
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Užičanin, putnik:
Emin Ćesirić
1322
Osobno jamstvo; jemac: Sejfo Luković, putnik: Hadži
Mehmed Mustafić
1329
Osobno jamstvo; jemac: Veisil Semis, putnik: Abid
Semis
1331-28. 5.
Molba Mate Gavrana da mu se dopusti imati radnju u
njegovoj kući, blizu krstjanskog groblja- odluka
1332
Molba GP-u da se zidovi, koji su u lošem stanju, kod
medrese na Bentbaši pomaknu u nazad zbog širine
puta
1340
Vlasnici dućana u Kračulama mole GP da obnove
krovove jer se postojeći han srušio
1344
Certifikati - računi za potrebe bolnice
1345
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Savo Perović
1349
Osobno jamstvo; jemac: Husaga Mulamemišević,
putnik: Mujaga Mulamemišević
1350
Osobno jamstvo; jemac: Husaga Mulamemišević,
putnik: Muhamed Čengić
1351
Molba GP-u telala Asima Lošića da mu Ibrahim Taščić
plati telaliju za prodaju kuće
86
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1354
Molba Šerifa Suđukovića da mu se vrati kuća na
raspolaganje
1362-13. 5.
General Konsulat für Bosnien- GP-u: dopis koji se
odnosi i na dopis br. 1249 a u vezi isplate Vincenza
Vrignana, za napravljene trotuare, Ivanu Kriškoviću
1363
Telegram, Alois Sindler iz Pakraca moli za mjesto
dimnjačara
1384-15. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Vesković, putnik:
Marko Zelenović
1386
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Vesković, putnik: Pero
Sandć
1407
GP- Ravnateljstvo redarstva: dozvola Muši Papiću da
otvori gostionicu u ul. Turhan Čerkuši
1408
Osobno jamstvo; jemac: Mihailo Janjaki, putnik: Đorđo
Teofanu
1410
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u:
da se nađe poseban stan za potrebe odbora koji će
se baviti popisom oporezovanih predmeta i osoba,
odmjerivanjem i raspisivanjem poreza i sl., također
angažirati i 4 dnevničara za taj posao
1413
Odluka na molbu Marije Gruber iz Halla za mjesto
primateljice u Sarajevu ; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1415-16. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Zendjilović, putnik:
Hašim Kevčić?
1417
Osobno jamstvo; jemac: Bičakčić Mustafa, putnik:
Spahić Hasan
87
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1416
Vojno zapovjedništvo Sarajevo- GP-u: da se nađe
smještaj stan za 3 podčasnika, koji se trenutno nalaze u
stanu Nikole Savića u ul. Franje Josipa 48, nakon što je
ovaj uputio molbu jer su i u njegovom hanu u Ferhadiji
ul također smješteni konji i vojnici
1418
General Konsulat für Bosnien- GP-u: dopis
1422
Odluka na molbu Marije ? za dodjelu mjesta primalje
1424
Pismo Eduarda Denitza, urara iz Steinfelda; u vezi
konkursa za podjeljenje mjesta ? u GP-u
1428
Infanterie Divisions Intendanz–GP-u: dopis u vezi
stana Antona Jeftanovića u ul. Franje Josipa
1429-17. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Petar Stamenković, putnik:
Risto Leić i Risto Jovanović
1435
Platz Commando- GP-u: Hadži Hafiz Jahić, halil Careve
džamije, traži od Zemaljske vlade da mu se naplati šteta
učinjena prilikom ulaska A-U vojske u Sarajevo, tj.
vrati ono što mu je uzeto. GP se moli da objasni gore
navedenom da treba to i da dokaže.
1434
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Mihailović, putnik:?
1439
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
utjera od tvrtke Dane Steiner svota od 26 forinti
1440
Platz Commando- GP-u: odluka na dopis 1045, po pitanju premještanja vojnika sa Dobrinje (posjed Fadil Paše)
1441
Osobno jamstvo; jemac: Hašim-aga Glodjo, putnik:
Esad ef. Kulović
1444
Osobno jamstvo; jemac: Petar Radulović, putnik: Ivan
Radulović
88
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1445
Osobno jamstvo; jemac: Petar Radulović, putnik :
Đorđe Radić
1446
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Sima i Staka
Jovanović, sluga Toma Popović
1447
Osobno jamstvo; jemac: Savo Čupić, putnik: Aleksa?, i
dr.?
1449
Osobno jamstvo; jemac: trgovac Aleksa Bogdanović i
duhovnik Gerasim Salić, putnik: Milan Lazarević, Risto
i Jovanka Kaljević i kiridžija Petar
1450
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Novaković, putnik:
Jovan Glišić i Risto Čubrilo
1451
Osobno jamstvo; jemac: Krsto Lazarević, putnik: Milan
Krstić Lazarević
1455-18. 5.
Genaral Commando - GP-u: po pitanju molbe Martina
Kolarića
1456
Osobno jamstvo; jemac: Risto Erić, putnik: ?
1457
Osobno jamstvo; jemac: Mića ?, putnik: ?
1459
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
VasoObrenović
1460
Osobno jamstvo; jemac: M. Zelenović, putnik: Zelenović
?
1461
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Delić ?, putnik: Mićo
Simović
1463
Osobno jamstvo; jemac: Eduard Pleyel, putnik: Mića
Ilić
1465
Osobno
jamstvo;
jemac:
Milan
Mičić,
putnik:
89
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
VukosavaKojović, Kristina i Staka
1466
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Jovo Majić
1467
Osobno jamstvo; jemac: Simo Popović, putnik: Risto
Trifković
1468
Osobno jamstvo; jemac: Mića Lazarević, putnik:Marko
Lazarević
1477
Molba Antuna Bergera za mjesto gradskog dimnjačara
1490
Okružni ured–GP-u: dopis u vezi utvrđivanja štete
(kodEsad ef. Kulović, Aliaga Zildžić, Dženetić) koju su
počinili vojnici
90
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 3spisi: 1502 - 2000 20. 5.–13. 6.
Signatura dokumenta
Sadržaj
1502-20. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Tosunović, putnik:
Muharem Berkanović
1503
Osobno jamstvo; jemac: Alija Sahačić, putnik: Mehmed
Gurda
1505
Osobno jamstvo; jemac: Muhamedaga Spahić, putnik:
Ahmed Hadži Omerović
1506
Osobno jamstvo; jemac: Simo Todorović, putnik: Risto
Lazić
1507
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Morić, putnik:
Ibrahim Morić
1509
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed M?, putnik: Salih
M?
1512
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Pekuša, putnik: Hašim
ef. Golović
91
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1515
Kotarski ured u Agjulafehervaru potražuje vojnika
Todora ?. u svrhu očitovanja na nasljeđe
1516
Odluka na molbu Marije Hoić iz Križevaca za mjesto
primalje u Sarajevu
1519
Osobno jamstvo; jemac: Henda Ahmedaga, putnik:
Mehmed H?
1520
Osobno jamstvo; jemac: Ivo Raguž, putnik: Stjepan
Zelić
1523-21. 5.
Platz Commando- GP-u: odgovor na dopis 1282 (molba
Edhema ef. Iserić); za sad se vojnici ne mogu iseliti iz
njegove kuće
1524
Odluka na molbu Anke Gadanec za mjesto primalje u
Sarajevu
1525
Odluka na molbu Augustine Allonzy iz Budimpešte za
mjesto primalje u Sarajevu
1526
Odluka na molbu Ane Šimac iz Lipovljana za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi podjeljeno
1529
Osobno jamstvo; jemac: Ciko Berber, putnik: Avdija i
Mustafa Memdže?
1534
Odluka na molbu Terezije Schweig iz Halla- (Tirol) za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1535
Odluka na molbu Lea Lamm iz Boškovića- (Moravska)
za mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
1536
Odluka na molbu Karoline Marbitzer iz Beča za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
92
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1537
Odluka na molbu Aurelia Kostwein iz Bleiburga za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
1538
Kotarski predstojnik iz Dervente- GP-u: dopis po
pitanju dužnoga poreza
1540
Odluka na molbu Franziske Seiler iz Sv. Martina za mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1543
Odluka na molbu Juliane Huttl iz Vukovara za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1544
Odluka na molbu Ivane Kohl iz Trnave - (Ugarska) za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1546
GP- Uredu za ukonačenje vojnika: dopis na molbu Vase
Ilića u vezi sa ukonačenjem vojnika u hanu u Mlinskoj
ul.
1549
Osobno jamstvo; jemac: Daniel Baruch, putnik: Iaver
ef.Baruch
1550
Osobno jamstvo; jemac: Jefto Jovanović, putnik: Risto
Slavović
1551
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Jašaretović,
putnik: Ibrahim Jašaretović
1552
Osobno jamstvo; jemac: Jakob Salomon Altarac, putnici:
Simuel Altarac sa familijom
1553
Osobno jamstvo; jemac: Vejsilaga Saća, putnici: Ibrahim,
Huso i Asim Čurčić
1556
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Alibegović,
putnik: Hamid Šišić
93
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1558
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Karačić, putnik: A.?
Karačić
1559-22. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf ? Nuša, putnik: Ibrahim
Sahanaga? i Mustafa Hadži Halilović
1560
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Striković, putnik:
Ibrahim Vačković
1561
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kostić, putnik: Jovo ?
1562
Osobno jamstvo; jemac: Pero Gjukoć, putnik: Risto
Kosmajac
1563
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Čatić, putnik:
Sadik Alikadić
1564
Osobno jamstvo; jemac: Milan Bjelić, putnik: Marko
Karišiković
1565
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kezić, putnik: Marko ?
1566
GP- Gradonačelniku Sarajeva: po pitanju utjerivanja globe u korist Uboške zaklade na ime Muhameda Bičakčije
1571
Kotarski ured u Novoj Gradiški- GP-u: po pitanju
mjesta primalje u Sarajevu za Kristinu Branković
1572
Općinsko poglavarstvo Ivanci- GP-u: po pitanju mjesta
primalje u Sarajevu za Antoniju Dirnkirn
1573
Poglavarstvo grada Kostajnice- GP-u: molba / upit po
pitanju mjesta primalje u Sarajevu za Ljubicu Košec
1574
Odluka na molbu ? za dodjelu mjesta primalje u Sarajevu;
mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1575
Odluka na molbu Aloiza Šindlera iz Pakraca za
mjesto dimnjačara u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
94
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1577
Odluka na molbu Terezie Bartak za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1576
Odluka na molbu Maroš Vasely za mjesto primalje u
Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1578
Odluka na molbu Sofije Filipović iz Velike Kostajnice
za dodjelu mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj
osobi dodijeljeno
1582
Odluka na molbu Ane Zrubecki iz Olmica za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
1584-23. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Hamamdžija, putnik:
Ahmed-aga Dizdar
1585
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Fejzibegović, putnik:
Salih H? i Uzeir Karasaligović?
1588
Osobno jamstvo; jemac: Levi?A?, putnik: S? A?
1589
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Fočić, putnik: Bajram
Fočić
1590
Osobno jamstvo; jemac: Saper Allois, putnik: Ristić
Gaše?
1593
Osobno jamstvo; jemac: Daniel M. Salom, putnik: Risto
Besarović
1596
Odluka na molbu Sofije Marvetz za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1597
Odluka na molbu Anke Mitrović za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1598
Odluka na molbu Katarine Bajez za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
95
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1599
Odluka na molbu Sofije Popović za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1600
Odluka na molbu Ane Bajez iz Novske za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1601
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Trebinjac, putnik:
Alih? Trebinjac
1602
Osobno jamstvo; jemac: Salko Klempić, putnik: Mujo
Avdiadjić
1603
Osobno jamstvo; jemac: Nurija Šišić, putnik: Mušan
Sulejmanović
1607
Osobno jamstvo; jemac: Husein Logo, putnik: Arif
Logo
1609
Osobno jamstvo; jemac: Osman Kutias?, putnik:
Mehmed Dubovac
1610
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Mula Ismailović,
putnik: Hadži Halil Delić
1611
Osobno jamstvo; jemac: Bairam Hadži Mustafić, putnik:
Osman Fočić
1612
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Saračević, putnik:
Alija Nalić
1618-24. 5.
Johann Krhek podnosi GP-u dva najamna ugovora
(potvrda)
1625
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Nikšić, putnik: Mehmed
Sop
1626
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim K?, putnik: Hamid
Kantardžić
96
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1628
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Kabzo?, putnik: Salih
Čangerović
1629
Osobno jamstvo; jemac: Turak Salihaga, putnik: Mujaga
Kevro
1630
Osobno jamstvo; jemac: Sejić Huseijn, putnik: Mehmed
Izmirlić
1631
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Hubić, putnik: Hašim
Falan
1633
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kapić, putnik: Omer?
1634
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Delagija, putnik:
Mehmed Zindžilović i Mustafa Delagija
1637
Platz Commando- GP-u: dopis u vezi sa spisima 1342
i 1263; da se riješi pitanje ukonačenje vojnika u kući
Isetbega Selim Pašića
1639
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Halilović, putnik: Hašim
Hadži Halil Delić
1641-25. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Naum Konstantinović, putnik:
nije navedeno ime
1642
Odjel za finansije Zemaljske vlade za BiH- GP-u:
dostaviti odluku trgovcu Jovanu Jankoviću glede uvoza
duhana
1644
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Josip Kolar
1646
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Juso Laury?
1647
Osobno jamstvo; jemac: Handžia Avdić, putnik: Alija
Valdić
97
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1649
Osobno jamstvo; jemac: Kavza Ibrahim, putnik:
Mehmed Sačiković? , Abdić Handžia i Avdo Abdić
1650
Osobno jamstvo; jemac: Mojse Altaraz, putnik: Jakov
Altaraz
1651
Podžupanija Karlovac- GP-u: molba Ane Delkunije za
dodjelu mjesta primalje u Sarajevu
1652
Odluka na molbu Katarine Ulrich iz Beča za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
1653
Odluka na molbu Johanne Pelz iz Beča za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1654
Odluka na molbu Dragojla Dušaneka iz Požege za
dodjelu mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj
osobi dodijeljeno
1655
Odluka na molbu Ane Koch iz Beča za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1657
Osobno jamstvo; jemac: Alija Avlić, putnik: Alija
Rešidović
1658
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Kesić, putnik: Idriz ef.
1659
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Vrabac, putnik: Velia
Šabanović
1662
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Čosić, putnik: Ibro
Labljina
1665
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Sćeta, putnik: Suljo
Sćeta
1666
Osobno jamstvo; jemac: Rista Vidaković, putnik: Vido
Vidaković
98
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1667
Odluka na molbu Emilije Raljić iz Marburga za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi
dodijeljeno
1668
Odluka na molbu Johanne Mihalske za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1669
Odluka na molbu Karoline Bartl za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1671-26. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Mihajlović, putnik: Jovo
Mihajlović
1672
Osobno jamstvo; jemac: Simo?, putnik: Petar Gjurić i
njegova familija
1673
Osobno jamstvo; jemac: Gjuro Vuković, putnik: Miha
Pramen
1675
Osobno jamstvo; jemac: Dimšo Petrović, putnik: Vaso
Miličević
1686
Odluka na molbu Suzane Walke za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1688
Odluka na molbu Katarine Geyer za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1687
Odluka na molbu Marie Schoben iz Moravske za
dodjelu mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj
osobi dodijeljeno
1689
Odluka na molbu Tereze Sutver za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1691
Odluka na molbu Deutsch Leopold za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
99
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1694
Osobno jamstvo; jemac: Teodor Jeftić, putnik: Pero
Jeftić
1695-27. 5.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mara Radić
1697
Osobno jamstvo; jemac: Menahem Altarac, putnik:
David Altarac
1698
Osobno jamstvo; jemac: Gavro Šošo, putnik: Mitar
Šošo
1700
Osobno jamstvo; jemac: Josef Avram Papo, putnik:
Moses Maestro
1701
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Juda Papo, putnik:
Abraham I. Papo
1702
Osobno jamstvo; jemac: Isak Pinto, putnik: Abraaham
G. Papo
1703
Osobno jamstvo; jemac:Josef Gavriel Papo, putnik:
Isak Papo
1704
Osobno jamstvo; jemac: Hajon Mordohaj, putnik:
Isak?
1706
General Commando- Ravnateljstvo redarstva - GP-u:
dopis da se 27. 5. održavaju vojni manevri u okolici
Mokrog
1707
Osobno jamstvo; jemac: Petar Đurić, putnik: Manojlo
Obučina
1708
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade - Arif Dorić i Husein Građanjin
1715
Odluka na molbu Ane Polak iz Veroce? za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
100
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1717
Odluka na molbu Katarine Somadji iz Pakraca za mjesto
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1718
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Hadži Azrović, putnik:
Osman Agić
1723-28. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Čvagić, putnik: Nikola
Čvagić
1728
Platz Commando- GP-u: da se popravi zahod u
vojničkom zatvoru u ul. Zildžić 6
1724
Osobno jamstvo; jemac: Naum Konstantinov, putnik:
Ilija Džebić
1729
Odluka GP-a da nije nadležno za spor između Ante
Milardovića i Abdije Šišmiša
1733
Odluka na molbu Ivanje Zuličić za podjeljenje mjesta
primalje u Sarajevu
1734
Odluka na molbu Roze Doboš za podjeljenje mjesta
primalje u Sarajevu
1735
Kotarski ured Stara Pazova- GP-u: molba i upit za
mjesto primalje u Sarajevu za Rozinu Bech
1737
Odluka na molbu Tereze Schramer za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1738
Odluka na molbu Agnese T? za mjesto primalje u
Sarajevu mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1739
Odluka na molbu Margarete Volf za mjesto primalje
mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1740
Odluka na molbu Ane ? za dodjelu mjesta primalje u
Sarajevu
101
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1743
Zemaljska vlada za BiH- Ured za ukonočavanje vojnika:
dostavlja se molba Avdage Kapetanovića za premještanje
konja iz njegovih štala
1744
Molba Mitra Markovića iz Užica za propusnicu natrag u
Užice, jemac: Milo S. Samouković
1745
Zemaljska vlada za BiH- Ured za ukonačavnje vojnika:
dostavlja se molba Sulejmana Tmiščina da se premjeste
vojnici iz njegove kuće u Kasum-Kjatib mahali
1747
Ured općine Nova Gradiška- GP-u: molba za podjeljenje
mjesta primalje u Sarajevu Emiliji Valetić
1748
Osobno jamstvo; jemac: Niko Nijmarović?, putnik:
Mićo Bošković
1750
Osobno jamstvo; jemac: Salih Trebinac, putnik: Haša
Ahmaganić
1751
Osobno jamstvo; jemac: Alibeg Kadribegović, putnik:
Omerbeg Kadribegović
1753
Osobno jamstvo; jemac: Agić Mehmed, putnik: Avdija
Fočić
1754
Osobno jamstvo; jemac: Marko Čangal, putnik: Vaso
Tanasić
1755
Osobno jamstvo; jemac: Aliaga, putnik: Sumo i Nuro
Alikadić
1756
Osobno jamstvo; jemac: Numanaga, putnik: Dautović
Kadrija
1758
Osobno jamstvo; jemac: Alija Kapić, putnik: Mustafa ?
1762-30. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Vuković, putnik: Mehmed
Abdulović
102
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1761
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Novaković, putnik:
Savo Tošić
1763
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Kovačević, putnik: Risto
T?
1764
Osobno jamstvo; jemac: Avram Papo, putnik: Estera i
Vita Levy
1765
Podžupanija u Koprivnici- Zemaljska vlada za odijel
za unutarnje poslove u Zagrebu–GP-u: molbenica za
mjesto primalje u Sarajevu - Katarina Zatheka
1767
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Jovanović, putnik: Vaso
Kovačević
1777
Odluka na molbu Aleksandre Petrović iz Starog Grada
za podjeljenje mjesta primalje u Sarajevu
1769
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Popović, putnik: Vaso
A?
1768
General commando Zagreb- Zemaljska vlada za BiHGP-u: molba za dodjelu mjesta primalje u SarajevuNovska Rozalia Abramović
1778
Odluka na molbu Terezie Markus iz Petrinje za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1779
Kotarski sud u Pečuhu dostavlja odluku za Edia
Weimer
1780
Odluka na molbu Antonie Riedler za mjesto primalje u
Sarajevu
1785
Maksim Mojsilović iz Vukovara moli da se od Moritza
Rohua, gostioničara u Sarajevu, utjera 40 forinti i njemu
dostavi predmet ustupljen Ravnateljstvu redarstva
103
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1798-31. 5.
General Commando-GP-u: povodom molbe Nurije
Kramarević upućenoj Zemaljskoj vladi za BiH, za
popravku štete koju je pričinila vojska u njegovoj kući u
ul. Ferhadija 74
1800
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Mulamahmutović,
putnik: Mustafa i Salih Mulamahmutović
1801
Osobno jamstvo; jemac: Todor Popović, putnik:
Dimitrije Popović
1802
Odluka na molbu Marije Heradek za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1803
Odluka na molbu Ane Balog za dodjelu mjesta primalje
u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1804
Odluka na molbu Berti Grünewald za mjesto primalje u
Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1805
Odluka na molbu Emilije Seifert za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu; mjesto je drugoj osobi dodijeljeno
1808
Okružni sud u Bihaću dostavlja odluku da se urući Mići
Jovi Saviću, trgovcu iz Sarajeva
1811-
1. 6.Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Moise
Gaon i Mehmed Tukelja
1814
Općinski ured Sušak- GP-u: molba za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu–Kata Sriča
1815
Gradski magistrat Bakra- GP-u: molba za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu- Danica Barbetta
1820
Osobno jamstvo; jemac: Alija Češidu, putnik: Ahmed
Češidu
1824-2. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Vejsilaga Semiz, putnik:
Muhamed Hadži Kerić i Derviš Džinović
104
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1826
Osobno jamstvo; jemac: Wita Salomon Levi, putnik:
Aron Kohen
1829
Odluka na molbu Jane Mateša za dodjelu mjesta primalje
u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi dodijeljeno
1837-3. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Duranović,
putnik: Mustafa Mujezinović
1836
Osobno jamstvo; jemac: Pašan Landrić, putnik: Mehmed
Čaušević
1854
Hadži Alija Aljović iz sela Turšila–odluka GP-a u vezi
naloga za plaćanje općinske radnje
1856
Odluka na molbu Ane Buhalo iz Vikovaca za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1857
Odluka na molbu Ane Blažeković iz Zagreba za
mjesto primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1858
Odluka na molbu Ane Šulc iz Karlovca za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
1861
Osobno jamstvo; jemac: Ishak Naftali, putnik: Abraham
Papo
1864-4. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Avdija Puhalović,
putnik: Dervišaga Alikadić
1870
Kotarski sud Ogulin- GP-u: da se uruči odluka suda
Maksi Toljanu
1871-5. 6.
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
proglasi oglas Zemaljske vlade na području GP-a
105
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1884
Osobno jamstvo; jemac: Moise Hajon, putnik: Mošu
Altaratz
1885
Osobno jamstvo; jemac: Josef Finci, putnik: Šabitaj
Finci
1886
Osobno jamstvo; jemac: Husejin Terzić, putnik: Mustafa
Bajraktarević
1887
Osobno jamstvo; jemac: Haim Finzi, putnik: Avram
Finci
1891
Osobno jamstvo; jemac: Isak Salom i Mehaga Kumašin,
putnik: Mustafa i Salih Nalić , Salih Čelebić
1892
Osobno jamstvo; jemac: Veisil Sočo, putnik: Ibrahim ef.
Vudžuhović
1893-6. 6.
Platz Commando- GP-u: da se Viti Salomon Levi javi u
Platz Commando
1894
Osobno jamstvo; jemac: Mujo Beganbarjaktarović,
putnik: Muhamed Beganbarjaktarović
1909
Osobno jamstvo; jemac: Sterija Jovanović, putnik:
Aleksa Hadži Petrović
1910
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Tasovac, putnik: Salih
Čamalović
1912
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Danon, putnik: Avram
Daniz?
1914
Militär Verpflegs Magazin- GP-u: dopis po pitanju
nalaženja radnih mjesta
1919
Osobno jamstvo; jemac: Teufik Arifagić, putnik: Omer
Hadžiomerović
106
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1922-7. 6.
Podžupanija Osijek- GP-u: molbenica za dodjeljenje
mjesta primalje u Sarajevu- Ljubica Pollak
1926
Ravnateljstvo redarstva - Vladin povjerenik- GP-u:
dopis koji se odnosi na nalog Zemaljske vlade za BiH iz
22.4. 1879.g.
1928
Osobno jamstvo; jemac: Husein Topalović, putnik:
Muharem Topalović
1933-8. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Leon Isak Salom, putnik:Mojsije
Izrael
1938
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Hadži ?, putnik:
Teftedarović
1939
Osobno jamstvo; jemac: Asim ef. Riđaić, putnik: Zeiki
ef.
1940-9. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Began, putnik: ?
1941
Osobno jamstvo; jemac: Alija Musakadić, putnik:
Veliaga Arnaut
1942
Osobno jamstvo; jemac: Sima Tuseljaković, putnik:
Aleksa Tuseljaković
1943
Osobno jamstvo;jemac: Mihajlo Čibedžija, putnik: Vaso
Jovanović
1944
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Busadžia, putnik: Salih
Busadžia
1966-10. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Osmanaga Fočo, putnik:
Mehmed Ljubušak
1968-11. 6.
Molba Šerifa Zildjića da se Tahirbeg Čengić, smješten u
njegovoj kući, iseli i plati kiriju (proslijeđeno okružnom
sudu)
107
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1977-12. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Togo Jevtić, putnik: Vaso
Đurđević
1985
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Josip Bafioni
1986
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Jakob Levi
1988?
1994-13. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Smaiš Hadži Avdija, putnik:
Jusuf Hadjić
1995
Osobno jamstvo; jemac: Daniel Katon, putnik: Mošo
Papo
?-20.5.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Čapara, putnik: Hatidža
Čapara
1976
Osobno jamstvo; jemac: Sulejmanbeg Dženetić, putnik:
Asim Dženetić
1889-6. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Zeki ef. Atijas, putnik: Mustafa
Zlatar
1847-3. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Bajramaga Čelebić, putnik:
Eminaga Halač
1823
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Idrizbeg ?
1613-23. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Alibeg Sulejman Pašić
1810
Osobno jamstvo; jemac: Jovo B?, putnik: Gligorije
Gluščević - putni list
108
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
***
1504-20. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Mitrović, putnik: Jovan
Zelenović
1508
Zapisnik i svjedodžba sastavljena od GP-a na molbu
Gustava Mazalinia koji pita za cijenu prijevoza na jednoj
dvoprežnoj karuci na relaciji Sarajevo- Travnik
1510
Osobno jamstvo; jemac: Dano? Hadži Ristić, putnik:
Joko Hadži Ristić
1513
Osobno jamstvo; jemac: Milomir Zelenović, putnik:
Vaso Mitrović
1527-21. 5.
Osobno jamstvo; jemac: N. Kraljević, putnik: Georgije
Gavrić
1522
Militär Verpflegs- Magazin–GP-u: dopis
1514
Poglavarstvo grada Segedina- GP-u: priopćenje da
je primljen ali ne i novac, koji je poslat za pomoć
nastradalih od poplava- 300 forinti
1545
Oglas od strane Glavne komande (General Commando)
1547
Zapisnik sastavljen po nalogu GP-a i naredbi Zemaljske
vlade za BiH radi pregledanja ovdašnjih ljekarnica
1555-22. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Todor Protić, putnik: Spasoja
Bjelica
1554
Osobno jamstvo; jemac: Milan Pamučina, putnik: Vaso
Pamučina
1557
Osobno jamstvo; jemac: Simo Vuković, putnik: Đorđe
Vasić
1568
General Consulat für Bosnien: dopis po pitanju parnice
G.B. Scozo protiv Vinka Vrignana, zakupnika javnih
gradnji
109
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1580
GP - Ravnateljstvo redarstva: dozvola Aleksi Keziću za
otvaranje gostionice u Tereziji ul. 62
1581
GP–Ravnateljstvo redarstva: dozvola Adolfu Hechtu za
otvaranje pekare u Bistrik ul. 3
1583-23. 5.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Aleksić, putnik: Đorđo
Aleksić
1587
Osobno jamstvo; jemac: Stipo Stanić, putnik: Dimitrije
Savić
1567-26. 5.
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: traži se od GP-a da se
prijave poput ove ( da Finci drži sijeno na opasnom
mjestu u kući u Ćemaluša ul.) ubuduće ustupaju
Ravnateljstvu redarstva
1579
Militär Intendanz der General Commando- GP-u: da se
isplate kantarine dotičnih zakupnika: Gustav Ponglatz,
Gliša Jeftanović, Daniel Baruch, Papo Sakoća, Jakšić
Zamfor, Sado Finci
1591
Odluka GP-a da nije nadležan za tužbu Jure Maića,
Marie Udovčić, Ante Salamuna, Ante Peića, Ante Gide,
Marie Kragić Stane i njene kćeri Milke protiv Hafiz ef.
za povišenu stanarinu
1595
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: naredba Finansijskog
odjela Zemaljske vlade za BiH po pitanju sastavljanja
desetinskih državnih prihoda u državnim hambarima i
sajmovima
1604
Osobno jamstvo; jemac: Milo Samouković, putnik:
Jaćim Miljanović, Milo Miljanović, Jovo Minić, Stevan
Miličević, Peri i Milo Vilaret, Milo Vasiljević i Petar
Papić
110
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1605 -28. 5.
Gradski pisar obavještava GP da se Moric Kaztl ne nalazi
u Sarajevu te se tako ne može utjerati dug, ali da on ima
brata gostioničara u Banjaluci, te se možda tamo nalazi
1606
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: nalaže se GP-u da
sa Ristom Gruićem napravi ugovor glede prodajne
daće od konja i rogate Marve. Ugovor o zakupini sa
zeemaljskom blagajnom
1614
Oglas za lijećničke zavode vojne intendancije
1617
Podžupanija u Vesprimu- K.u.K General Consulat für
Bosnien-GP-u: zahtjev za inozemnu putnicu Bernarda
Bergera
1632
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Groš- muhtar, putnik:
Ibrahim Tokić i Smajil Čamić
1635
General Consulat für Bosnien: Note za gradsku
blagajnu
1638
GP-Vojnom opskrbnom skladištu: sajmovni cijenovnik
1640
Platz Commando- GP-u: komisija za nalaženje prostorija
za pisarnicu
1643
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: prijava
kladanjskog kajmakama Ismetu Fočiću, koji je trenutno
obitava u Sarajevu, za račune koje nije platio
1645
Ravnateljstvo redarstva- GP-u:: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade - Jovo Sarić
1648
Ravnateljstvo redarstva- GP: opomena na neplaćene
zakupne svote Javer Baruchu zakupniku malte i telabije
1660
Zemaljsko okružničko zapovjedništvo u BiH- GP-u:
Službeni list- da se daju dva konja na raspolaganje
111
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
za potrebe otvaranje nove žandarmerijske postaje u
Trnovu
1663
Vinko Vrignanin- GP-u: po pitanju korištenja kamena u
kamenolomu
1661
Trgovac Staniša Cinco- GP-u: žalba na postupak carinika
prilikom njegovog odlaska sa 90 svinja put Mostara
1670
Osobno jamstvo; jemac:Risto Vasiljević, putnik:Jovo
Vasiljević
1676
Osobno jamstvo; jemac: Idrizbeg Kulinović, putnik:
Sulejman Mulabdić
1677
Osobno jamstvo; jemac: Jako Levi, putnik: Avraam
David
1678
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Mirković, putnik: Jovan
Čebo
1679
Osobno jamstvo; jemac: Frano Doko, putnik: Matija
Musina
1680
Osobno jamstvo; jemac: Uzeir ef., putnik: Šamo
Mujaga
1681
Osobno jamstvo; jemac: Buljić F?, putnik: Pirović
Avdija
1682
Platz Commando- GP-u: javna dražba u avliji velike
vojarne
1683
Gradska straža sigurnosti - GP-u: traži se veći broj ljudi
za poslove straže
1684
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: poziv
zakupniku gradske potrošarine Vita Salomon Leviju,
zbog nekih sarajevskih trgovaca
112
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1685
Odluka na molbu Pavla Vugića iz Rume za mjesto
gradskog dimnjačara
1690
Porezni ured u Sarajevu–GP-u: radi bržeg popisa da se
pošalju što prije moguće varoški zapisnici
1693- 26.5.
Osobno jamstvo; jemac: Simo Čajkanović, putnik: Risto
Čajkanović
1696 Poziv gradskim zastupnicima na vijećanje
1697
Odluka na molbu Franjice Kovačić iz Koprivnice, za
mjesto primalje u Sarajevu
1709
Genie Direktion- Platz Commando- General
Commando- Zemaljska vlada za BiH- Ravnateljstvo
redarstva- GP-u: omeđavanje zemlje za potrebe vojske
na Pofalićima gdje je predviđena izgradnja vojnih
baraka, vježbališta, parkirališta i dr. Za vlasnike zemljišta
je predviđenja dijelom naknada a dijelom plaćanje rente
(Mehmed Pinjo, Meh. Mačković, Ismet Krzović Kapić,
Kasumagić ef., H. Tahir ef. Ahmed, pofalički knez
Vuksan Madžarević, Risto Antulović, Nikola Pikulić,
Jovo Čangalović) što utvrdila komisija sastavljena od
predstavnika General Commando, kajmakama i Genie
Direktion
1713 Moli se GP da se angažiraju 4 čovjeka koja će održavati
put ljeti i zimi uz određenu platu- Jusuf Jakubović, Jozo
Brelaković, Janaki Kitler?, Hasan Haranović
1719 Platz Commando- GP-u: molba Martina Martineka da
na vojničkoj streljani otvori Reštauraciju
1720
Mordohai Gaon, Joseph Majestro, Joseph AbinunGP-u:da se popravi put u Čemaluši ul. i isčisti voda
113
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1721
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Vasković, putnik: Vuk
Maksimović
1727
Porezno povjerenstvo u Sarajevu- GP-u: pošto počinje
popis oporezovanih predmeta treba da se sazovu svi
muhtari mahala, muhtar Mufti Sulejmanove mahale,
Turundži Abdija se nije odazvao, te se traži da se
zatvorom kazni
1730
Infanterie Regiment- Baracken&Lager CommandoPlatz Commando-Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis
u veziizdavanja naloga za čišćenje septičkih jama
1731
Mustafa Krćalija traži od GP-a da mu se prizna prodaja
kuće u mahali Čokadži Hadži Sulejman
1744
Zemaljska vlada u BiH- GP-u: molba Hadži Ristića
Baronu Jovanoviću da mu se ustupi njegova kuća u
kojoj su nastanjeni vojnici. Kuća se nalazi u Kiseljaku
1752
Hauptmann I Klasse Franz Hitter- Platz CommandoGP-u:dopis u vezi molbe Ibrahim age Mašića da mu se
naplati sijeno koje je koristila vojska
1760
Osobno jamstvo; jemac: Simo Todorović, putnik: Jovan
Skarić
1768
Zapisnik GP-a o formiranju komisije za određivanje
mjesta za gradnju gradskog parka
1771
Ravnateljstvo redarstva-GP-u: zahtjev da se očiste
pojedine ulice
1775
General Commando- GP-u: obavještava se Uzeir
Tahirović, kao zakupnik hana Marinka Vojnovića
na Romaniji, da se njegove tvrdnje ne mogu sigurno
utvrditi te se dalja rasprava upućuje GP-u
114
G r a d s k o
1788
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Behiraga Vrago–Ravnateljstvo redarstva: molba da se u
ul. Čemaluši izabere jedan muhtar mahale
1790
Platz Commando- GP-u: Da se istraži da li su u kući
Adolfa Weissa bili nastanjeni vojnici
1794
Zemaljska vlada u BiH- GP-u: da se formira komisija u
svrhu pronalaženja zgrade za smještaj vojske, da bi se
mogla isprazniti Careva medresa
1807
Odbor za sabiranje pomoći poplavom postradalo pučanstvo slavonske krajine–GP-u: zahvalnost na potpori
1813
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: nalog
da se vidi da li se kod gospode Pongarac ili Abendrotha
nalazi vozačMatia Holzer kojeg Kotarsko predstojništvo
Bruck na Lajti traži zbog dugovanja
1817
Stadthalter Triest und Küstenland (Upravitelj Trsta
i Primorja)-Zemaljska vlada za BiH- GP-u: molba
Hofmann ? za mjesto primalje ?
1821
Osobno jamstvo; jemac: Sadik S. Finzi, putnik: Juda S.
Finci
1822
Osobno jamstvo; jemac: Sadik S. Finzi, putnik: Sabataj
Salon Finci
1825
Osobno jamstvo; jemac: Wita Salomon Levi, putnik:
Hanna Levi
1828
Upravitelj poreza–GP-u: da se prijavi kupovina i prodaja
nekretnina u gradu, pošto on vodi popis porezovanih
predmeta
1868
Gradski pisar moli GP da mu se u svrhu utjerivanja
dugova daju u pomoć pripadnici gradske straže
1865
Gostioničar iz Latinluk ul. Mitar Vidaković podnosi
tužbu protiv zakupnika potrošarine
115
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1860
Platz Commando- GP-u: po pitanju Ragiba Čurčić ef.
1859
Osobno jamstvo, jemac: Ishak Levi, putnik: Rivka Levi
1848
Molba muhtaara mahale Berkuša Šabana Memića i drugih
žitelja mahale da se zabrani udovi Afi Harmanović da
drži krčmu, zbog nereda u ulici
1845
Da se skloni smetljište u blizini krščanskog groblja blizu
Miljacke
1844
GP–Vojno zapovjedništvo: da se uruči odluka Huseinu
Kadriću u Ugorskom
1842
Platz Commando- GP-u: da se uredi pekara u Koševo
ul. za potrebe Vojno-opskrbnog magazina
1840
Osobno jamstvo; jemac: Sadik Finci, putnik: Sadik
Gaun
1839
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf Mojse Finci, putnik:
Mojse Finci
1838
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Katana, putnik: Moise
Katana
1835
Osobno jamstvo; jemac: Samuel Čauš Kamhi, putnik:
Daniel Kamhi
1834
Osobno jamstvo; jemac: Vejsil ef. Svrzo, putnik: Savić
Nikola
1831
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: po pitanju izgradnje
kupališta u Koševo ulici
1869
Ravnateljstvo redarstva–GP-u : po pitanju obrta tvrtkekrčmarske radnje ‘’Kronprinz von Österreich’’ u ul.
Franje Josipa
116
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1711
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: po pitanju tjeranja
bravarskog obrta Franje Satzvimera u ul. Franje Josipa
1872
Genie Direktion–GP-u: da se oglasi Gradskom
nadstražaru raspis ponude
1873
Gradska straža sigurnosti- GP-u: dopis po pitanju
fenjera u gradu
1874
Zapisnik sastavljen u GP-u: dražbeni uvijeti po pitanju
popravke kanala u Ferhadiji, ispred Pravoslavne
crkve...
1875
Zapisnik sastavljen u GP-u: dražbeni uvjeti po pitanju
izgradnje puta između Skederpašinog i Čerišinskog
mosta
1879
Odluka na molbu Franza Kletzka iz Beograda za dodjelu
mjesta dimnjačara u Sarajevu
1880
Osobno jamstvo; jemac: Javer Salon, putnik: Avram
Mentosava?
1881
Odluka na molbu Vjekoslave Venko iz Jaske za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu
1883
Platz Commando- GP-u: tužba Kade i Mehmeda
Krupelja protiv Jakoba Habulića iz Glasinca radi
pljačke i otimanja
1888
Osobno jamstvo; jemac: Jako Musafio, putnik: Rahaela
Musafio
1890
Osobno jamstvo; jemac: Salomon ef. Isaković, putnik:
Beorović Isahar
1897
Ravnateljstvo redarstva - Vladin povjerenik za grad
Sarajevo-GP-u: molba Fatime Bilalović da joj se kao
sirotinji plate putni troškovi da ode kući u Mostar
117
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1898
Ravnateljstvo redarstva- Vladin povjerenik za grad
Sarajevo-GP-u: molba Josefa Bera za podjeljenje mjesta
gradskog živinara
1900
GP-Ravnateljstvo
redastva:
dozvola
Hasimu
Karamanoviću za krčmarski obrt u Perkuši ul.
1901
GP- Ravnateljstvo redarstva: dozvola Gaboru Kranzs
za krčmarski obrt u ul. Tekija
1902
GP- Ravnateljstvo redarstva: dozvola Pavlu Padjenu za
krčmarski obrt u ul. Terezija
1903
GP- Ravnateljstvo redarstva: dozvola Gabor Kranzs za
krčmarski obrt u Mlinskoj ul.
1905
General Commando- GP-u: tužba Ibrahimage Žige čija
kuća se koristi kao bolnica br.III u Čemaluši ul. 4
1906
Vojna intendancija glavnog zapovjedništva–GP-u: moli
se obavjestiti Elio Kabiglio o troškovima za potrebe
bolnice
1908
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: obavještenje o vremenu
održavanja prvog povjerenstvenog sastanka
1911
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Jakob Papo, putnik:
David Salomon Papo
1913
Zakupnik mjestarine Adolf Fischer - Vladin povjerenikGP-u: o regulisanju zakupnih prava
1916
Militär Intendanz des General Commando- GP-u: da
se pošalju certifikati o cijenama vozarina na određenim
relacijama u BiH
1920
Nalog GP-u da se kanali ispred kuća pojedinih građana
poprave ili očiste i ograde
1925
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: pitanje ugovora o
zakupu maltarine sa Javer ef. Baruchom- da se ispravi
ugovor (zakupni uvjeti)
118
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1930
Platz Commando–GP-u: da se opravo drveni most Čumurija
1934
Molba Saliha Hamamdžije da se u Bistrik mahalu pusti
voda
1936
Ravnateljstvo redarstva–Valdin povjerenik–GP-u: da se
očiste zahodi u bolnici br. III
1945
Mjesno zapovjedništvo predalo je GP-u jednog konja
na hranu d ok se ne pojavi njegov vlasnik, bivši fojnički
juzubaša koji je na putu u Tuzli
1949
Zemaljska vlada za BiH- Vladin povjerenik- GP-u.Ravnateljstvo redarstva: poklon Josipa Kalluna
Zemaljskoj vladi: da se podijele sjemenja povrća i cvijeća
naprednim gospodarima
1959
Gradsko poglavarstvo Zagreba dostavlja GP-u Sarajeva
pravila Prve hrvatske štedionice (njene škupštine u
Zagrebu)
1956
Osobno jamstvo; jemac: Luka Milanović, putnik: Staniša
Zinzo
1954
Ravnateljstvo redarstva- Vladin povjerenik- GP-u :
Meldezettel
1953
Ravnateljstvo redarstva-Vladin povjerenik- GP-u:
povodom prijave da je gradski stražar Mehmed Čiko
učinio prekršaj i da se pri tom tukao
1951
Ravnateljstvo redarstva- Vladin povjerenik- GP-u: po
pitanjuplaćanja pristojbe Karla Kreitmayera i Dimitrija
Petrovića
1960
Ravnateljstvo redarstva- GP: Tomi Kočajiću
dozvoljenokrčmarski obrt tj. držanje krčme
1961
Adolfu Baeru dozvoljeno otvaranje krojačke radnje u
ulici Franje Josipa
119
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
1962
Lazi Papiću dozvoljeno otvaranje krčme u ul. Franje
Josipa
1963
Rozalig Ulrichu dozvoljeno otvaranje kafane u kući
Nikole Savića, ul. Franje Josipa 8
1965
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Hadži-Derviš Omerhodžić
1967
Zapisnik GP-a iz 11.6. 1879.g. (upit kotarskog
predstojnika iz Srebrenice o cijeni kola na relaciji
Sarajevo–D. Tuzla)
1969
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: prijaava Vrhovnog
zapovjedništva (20. eskadron) zbog plaćanja maltarine
1970
Militär Stations Commando- GP-u: parnica protiv
Janić Stefanovića i Vasila Petrovića iz Kačevaca (oko
Zvornika)-zbog prodaje šljiva
1971
GP- Mjesno zapovjedništvo: prohod kroz bašte Šamić
Mujage, Žabića i Abrahama Fincija je očišćen
1972
Platz Commando- GP: daje se ponovo na raspolaganje
štaala Mehmedbegu Kapetanoviću
1979
Tužba Nuke Hasanovića protiv Jove Mostarca i Save
Špirića
1980
Tužba Zevier Efendina protiv Treizinger Birtaša
1981
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: po pitanju čistoće ulica
u gradu
1983
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: molba bivšeg
goraždanskog mudira Aga Erzerumli da mu se naplati
tražbina koju on tobože ima za vrijeme otomanske
vlade
1987
Ravnateljstvo redarstva- GP: da se ubuduće uvijek
proslijedi i prijavi slučaj pustošenja kuća od strane
građana da im se ne bi nastanili vojnici
120
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 4spisi: 2004 - 2450 16. 6.–9. 7.
Signatura dokumenta
Sadržaj
1999-16. 6.Gradski pisar obavještava Kotarski sud u Agdjivaradu
da se Eduard Roth ne nalazi u Sarajevu
2014-16. 6.
Odluka na molbu Karoline Hof iz Trsta za dobivanje
mjesta primalje u Sarajevu
2015
General Commando in Agram- Zemaljska vlada za
BiH-GP-u: odluka na molbu Marie Vukelić za mjesto
primalje u Sarajevu
2023
Odluka na molbu Marie Tolker iz Rzesöra za dodjelu
mjesta primalje u Sarajevu; mjesto je već drugoj osobi
dodijeljeno
2024
Porezni uredu u Petrovaradinu- GP-u: nalog da se pisaru
Martinu Rakošu uruči 15 forinti i pošalje potvrda
2025
Okružni sud u Sarajevu - GP-u: potrvrda da je Avdija
Dizdarević iz Sarajeva, ul Vrbanjuša, preminuo
2030
Osobno jamstvo; jemac: Todo Jevtić?, putnik: Jozo
Skaričić
121
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2031
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Bajramagić, putnici:
Tosun Mehmed i Mulibrahim Berkanić
2932
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Cumara, putnik: Derviš
Mahmudagić
2033
Osobno jamstvo; jemac: Samouković ?, putnik: Risto
Obučina
2035
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Alkalaj, putnik: Simun
Dilberović
2036
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Strik, putnik: Muharem
R?
2039-17. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Ašim Vreta, putnik: Ibrahim
Vreta
2040
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stanišić, putnik: Stefo
Borović
2042
Osobno jamstvo; jemac: Triša Maunaga, putnik: Luka
Savić
2045
Osobno jamstvo; jemac: Bogdan Balić, putnik: Petar
Balić i njegova obitelj: Mara, Kata i Ilija
2047
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Arnaut, putnik:
Hasan Mehmedović
2048
Osobno jamstvo; jemac: Samuil Bomano, putnik: Pinto
Veniamin
2050
Osobno jamstvo; jemac: Josef Finci, putnik: Binjamin
Eskenaz
2055
Molba Ive Perkovića iz mahale Dugi sokak; moli za
dodjelu mjesta gradskog šumarskog stražara
122
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2056
Moso Katan iz ul. Ćemaluša podnosi tužbu protiv
Mušan-beg Djenetića
2060-18. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Jakob Altaraz, putnik: Mordo
Gaun
2061
Osobno jamstvo; jemac: Hamzaga Hajrulah, putnik:
Husein Azeragić
2063
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa S?, putnik: Muhamed
Bičakčić
2064
Osobno jamstvo; jemac: Aliadja, putnik: Sali ?
2066
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Salomon Altaraz,
putnik: Josef Romano
2070
Osobno jamstvo; jemac: Pero Topalović, putnik: Jakov
Voltolina, Pero Grgić, Iva Grgić, Mićo Grgić i Mara Grgić
2072
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim ef., putnik: Mehmed
Hestanđić
2071-19. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmetašević, putnik: Muhamed
Ahmetašević
2077
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Šundo, putnik: ?
2079
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Tredić, putnik: Pero
Davić
2081
Osobno jamstvo; jemac: Alibeg Kadribegović, putnik:
Jusuf Nanić
2082
Osobno jamstvo; jemac: Alibeg Kadribegović, putnik:
Adem Bravić
2083
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarović, putnik: Lazar
Okić
123
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2084
Molba Marie Kauzler za dodjelu mjesta primalje u
Sarajevu
2085
Osobno jamstvo; jemac: Giovanni Tadić, putnik:
Vjekoslav Tadić
2087
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Romano, putnik: Avram
Danon
2088
Osobno jamstvo; jemac: Naftali Atijas, putnik: Mošo
Havijo
2089
Osobno jamstvo; jemac: Majir? Hajon, putnik: Isak
Avram
2091
Kotarski ured–GP-u: isplata mjesečne plate poljarima
Ademu Deliću, Avdiji Mutapčiji i Pašanu Avdiću
2092
Kotarski upravitelj Orašja–GP-u: da se Hadži Šabanović
Huseinaga prijavi na raspravu sa Marinom Županičem
ili pošalje zastupnika
2094
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: rješavanje molbe Hafiza
Zulfića za isplatu imamske plaće
2096
Molba Sulje Hadji-Muje da mu se dozvoli raditi u bašči
koju je kupio od Blagoja Samoukovića iz mahale Varoš;
trenutno mu to ne dozvoljava jedan oficir koji živi u
kući od iste bašće
2097
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Fočo, putnik: Hašim
Fočić
2098
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Delić, putnik: Nurija
Z?
2102
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Gašić, putnik: Ilija Bilić
2103
Osobno jamstvo; jemac: A.j. Huseijn Prelo, putnik:
Hadji Ibrahim Djulić
124
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2104
Osobno jamstvo; jemac: Ragib ef. Čurčić, putnik:
Hamid Kreić
2106-20. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kevčić, putnik: Smail
Babović
2107
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kevčić, putnik: Adem
Babović
2108
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Kaljić, putnik: Ahmed
Tufić
2109
Osobno jamstvo; jemac: Jevto Dutić?, putnik: Pero
Stjepanović
2113
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Pero Kočević
2114
Osobno jamstvo; jemac: Dimso R. Petrović, putnik:
Vaso R. Stevović
2118-
21. 6.Odluka na molbu Lamberta Klusačeka? iz
Beograda ili Biograda ? za dodjelu mjesta dimnjačara u
Sarajevu
2119
Osobno jamstvo; jemac: Toma Janaki , putnik: Sterija
Janaki
2120
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa A? , putnik: Ašim
Mušanović
2122
Osobno jamstvo; jemac: Simo Milanović, putnik: Risto
Leić, Martin Pušić i Gjorgjo Čeburić
2129-22. 6.
Filial Verpflegs Magazin Zenica–GP-u: oglas za
održavanje dražbe
2130
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ibrahim Arnautović
125
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2135
Osobno jamstvo; jemac: Elijas Kabilio, putnik: Isak
Kabilio
2136
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Mitričević, putnik: Risto
Kostić
2138-23. 6.
Vojna intendancija Sarajevo–GP-u: dopis
2143
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Mišo Prezović, putnik:
Mustafa Mehmedović
2145
Osobno jamstvo; jemac: Huseinaga Hadži Šabanović,
putnik: Osman Čalija
2148
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Sulejman Prijepoljac,
putnik: Mustafa Prijepoljac
2149
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Sulejman Prijepoljac,
putnik: Suljaga Prijepoljac
2150
Osobno jamstvo; jemac: Sadiaga Arnaut, putnik: Mušan
i Ibrahim Arnaut
2151
Osobno jamstvo; jemac: Juso Finci, putnik: Isak Naftali
2156
Osobno jamstvo; jemac: Hermann Friedrich, putnik:
Anto?
2161
Kotarski ured u Vlasenici–GP-u: poziv za Avdagu
Brkića
2160
Telegram iz Vinkovaca: molba dimnjačara Roberta
Maceka za dodjelu mjesta dimnjačara u Sarajevu
2162
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
uruči nalog trgovcu Ljudevitu Leitneru
2167
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Kovačević, putnik Mića
Stojanović
126
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2170
Osobno jamstvo; jemac: Osman Novalija, putnik:
Mustafa Novalija
2171
Osobno jamstvo; jemac: Vuko Janković, putnik: Arsen
Pavlović
2172
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Telalagić, putnik:
Ibrahim Aganagić
2173
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Nastić, putnik: Simo
Milošević
2174
Osobno jamstvo; jemac: Jovica Blagočanin, putnik:
Mitar Savić
2175
Demetar Kočović, koji je kupio kuću od (H)Ašimage
Gudića, moli GP da pošalju nekoga da razgraniči
njegovu bašču od bašče Aliage Gudića
2176
Molba Spase Šečerdjije da se pošalje komisija u njegovu
mahalu radi mjerenja okućnice
2177
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Toma Stella i Marie Kohn
2178
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Jefia Milošević i Lutvija Džudinica
2179
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Avram Perić i David Atijas
2180
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Jovo Nastić
2181-24. 6.
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
uruče odluke Ljudevitu Leitneru i Danielu M. Salomu
2182
Kotarski ured - GP-u: poziv gradonačelniku ?
127
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2184
Osobno jamstvo; jemac: Ilijas Čuković, putnik: Sejda
Šerifović
2194
Osobno jamstvo; jemac: Tahir beg Čengić, putnik:
Ibrahim ef. Feizagić
2190
Osobno jamstvo; jemac: Salih Karabdić, putnik: Iso
Lelecović?
2198
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Johan Kruhek
2200
Zemaljska vlada za BiH ustupa molbu Kolme Alkalaja u
kojoj on protestira protiv osude GP-a gdje je njegov brat
na zatvor osuđen zbog nepravilnog vršenja muhtarske
službe
2201
Militär Verpflegs Magazin- GP-u: oglas
2203
Osobno jamstvo; jemac: Omerbeg Čemerlić, putnik:
Mehmed ef. Hadži-Hustenagić
2005
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Hamba, putnik:
Mehmed Hadžijahić
2207
Odluka na molbu Josifa Lorenza iz ? na podjeljenje
mjesta dimnjačara u Sarajevu
2217-26. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Sarić, putnik: Hasan
Čengić
2219
Osobno jamstvo; jemac: Petar Ilić, putnik: Gjuro
Kešenović
2221
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Zečević, putnici:
Salih Elezović i Suljo Abadžić
2222
Osobno jamstvo; jemac: Mićo Panić, putnik: Gjorgjo
Radić
128
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2224
Osobno jamstvo; jemac: Vita S. Levi, putnik: Binjo Levi
2225
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Bostorović, putnik:
Jakov Ćosić
2228
Osobno jamstvo; jemac: Gjorgjo Ristić, putnik: Mićo
Tomić
2230
Osobno jamstvo; jemac: Mato Vidić, putnik: Mehmed
Huseinović
2231
Osobno jamstvo; jemac: Mato Vidić, putnik: Risto
Petrović
2232
Potvrda o primitku pošte sa molbom i popratnim
dokumentima Marije Vukelić za dodjelu mjesta primalje
u Sarajevu
2240-27. 6.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Tomas Augelović
2245
Molba Šerife, udova Mehmeda Gandjeta iz mahale
Budakovići za pomoć, pošto joj je kuća u ratnom
sukobu izgorila, a ona je sama sa sedmero djece
2246
GP-Predsjedništvu sudskog stola u Osijeku: molba
gradskog pisara Martina Kolarića za dodjelu mjesta
pisara u sudu u Virovitici
2248
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Korkut Muhamed
2249
Osobno jamstvo; jemac: Stjepo Granić, putnik: Stjepo
Baković
2250
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Osmanović Salko,
putnik: Avdo Doksanaltić
2251
Osobno jamstvo; jemac: Marko Lucić, putnik: Franjo
Čilimović
129
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2252
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Zendjilović, putnik:
Muharem Kurtović
2253
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Pašić, putnik: Mustafa
Aganagić
2254
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Pašić, putnik: Rasif
Rasifović
2258
Molba Hadži Alije Adžovića da mu se izda potvrda da
je popisan u Sarajevu
2257
Osobno jamstvo; jemac: Čurtović Stjepan, putnik:
Gjorgjo Sieranović
2259
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
uruči odluka Petru Perišiću
2272-30. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Pekuša, putnik:
Sulejman Zidarević
2271
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahimaga Tasmiščić, putnik:
Hadži Halil Aljović i Ibrahim Aljović
2270
Osobno jamstvo; jemac: Alija Sarač, putnik: Mujaga
Sarač
2269
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Isak Gaon, putnik:
Salomon Gaon
2268
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Milinović, putnik: Jozo
Milinović
2266
Osobno jamstvo; jemac: Anton Kapetanović, putnik:
Ivan Likirić
2283
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Vreta, putnik:
Hašim Vreta
130
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2284
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Gaon, putnik: Juda
Altarac
2291-1. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Mića Stanišić, putnik: Jovo M.
Stanišić
2297
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Vuković, putnik: Daniel
Aćimović
2298
Osobno jamstvo; jemac: T.E., putnik: Jovo Pekić
2299
Osobno jamstvo; jemac: Osmanaga Fočo, putnik:
Ahmed ef. Hadži Hafizović
2301
Osobno jamstvo; jemac:Vuko Vuković, putnik:Lazar
Jovanović
2304
Osobno jamstvo; jemac: Jovanović ?, putnik: Kosta
Nikolić
2305
Osobno jamstvo; jemac: Spaso Janković, putnik: Živko
Tanasije
2307
Osobno jamstvo; jemac: Čiko Ibrahim, putnik: Avdija
Mulamedović
2315
Feldpostamt in Sarajevo- GP-u: molba da mu se riješi
predmet jednog spisa
2318-3. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Petar Andrić, putnik: Todor
Stojkanović
2319
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Hadži Zulfić, putnik:
Ibrahim Hadži Abdić
2320
Osobno jamstvo; jemac: Andrija Trifković, putnik:
Andrija Taraljevica
2321
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed ef. Pekara, putnik:
Salih Gujević?
131
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2322
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Čomara, putnik:
Ibrahimaga Agić
2323
Osobno jamstvo; jemac: Abadaga Čomara, putnik:
Lutvija Hadži Tirić
2325
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Altarac, putnik: Jakov
L. Levi
2326
Osobno jamstvo; jemac: Petar Ekmečija Bukreščić,
putnik: Risto Njegić
2327
Osobno jamstvo; jemac: Petar Bukreščić, putnik: Petar
Kostić
2328
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Babić, putnik: Stipan
Petrović
2330
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Zelenović, putnik: Jovan
Lazarević
2331
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Petar Bukrešić
2332
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Nikola ?
2333
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Filip Marković
2334
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kovačević, putnik: Vaso
Kovačević
2335
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Djanić, putnik: Salih
ef. Mustafa
2336
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Fočo, putnik: Hafiz
Okerić
132
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2340
Osobno jamstvo; jemac: Sarić Mulavdija, putnik:
Ibrahim ef. B?
2341
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Smail Prazarac, putnik:
Ahmed Prazarac
2342
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Čadro, putnik: Salija
Kupusović
2344
Osobno jamstvo; jemac: Salih Pazarac, putnici: Lutvi
hanuma Filipović i Vaso Jovanović
2346
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Šteta, putnik: Suljo
Šteta
2347
Osobno jamstvo; jemac: Zafir Nikolić, putnik: Makso
Maksimović
2348
Izvješće na molbu Mujage Delića ustupljeno GP-u od
strane Kotarskog ureda
2350-4. 7.
Osobno jamstvo ustupljeno Zemaljskoj vladi; jemac:
Max Despić, putnik: Hadži Hafiz
2351
Osobno jamstvo; jemac: Salomon Salon, putnik: Samuil
Kamhe
2356
Osobno jamstvo; jemac: Avram Finci, putnik: Jahiel
Finci
2358
Molba Juliane Poisl da joj se odgovori na njenu molbu
koju je poslala za dodjelu mjesta primalje u Sarajevu
2361
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Joksimović, putnik: G.
Vukić
2364
Kotarski ured u Fojnici–GP-u: traže se podaci o vladanju
Jakova Perića, koji želi da u Kiseljaku prodaje duhan
133
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2365
Osobno jamstvo; jemac: Risto Petrović, putnik: Milan
Savić
2368
Osobno jamstvo; jemac: Šćetić Mujaga, putnik: Avdo
Glodjo
2369
Fatima Čauš, koja se nalazi u pritvoru moli od GP-a
novac za ukop jedinog dijeteta koje je danas umrlo
2371-5. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Husein Hadži Mustafić, putnik:
Alija Hadži Mustafić
2374
Osobno jamstvo; jemac: Avdić Avdaga Handžija, putnik:
Alija Vandić
2381
Porezni ured u Petrovaradinu–GP-u: da se gradskom
pisaru Martinu Rakošu uruči novac i pošalje potvrda o
tome
2382
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Jovo Mihailović
2383
Sua Šalom moli GP dozvolu za sječu drva u obližnjoj
državnoj šumi u blizini Sarajeva, radi pokrivanja kanala
2386
Kotarski ured u Bijeljini šalje izvadak iz liste popisanih
stranaca
2387-6. 7.
Kotarski ured u Rakovici- GP-u: da se pronađe Ivan
Rosnić i da mu se javi da se pismeno ili osobno javi u
ovaj kotarski ured
2389
Porezni ured u Vukovaru- GP-u: obavještenje o
doznaci
2390
Porezni ured u Vukovaru- GP-u: obavještenje o
doznaci
2391
Andjeo Negri utemeljitelj zavoda Pitomnice za gluhonijemu djecu u Splitu, moli GP za novčanu donaciju.
134
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2392
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Moricu L.
Weissu? za obrt brzog tiskanja u ulici Careva
2393
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Juda Lisić
2394
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Dalastro Celestino
2395
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Friedrich Hermann
2396
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Adolf Klein
2397
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: upit u vezi dopisa koji je
Vjekoslava Venko dostavila preko Hrvatsko-SlavonskoDalmatiske vlade za mjesto primalje u Sarajevu
2398
Militär Verpflegs Magazin- GP-u: nalog da se objavi
dražbena prodaja buradi u gradu
2399
Osobno jamstvo; jemac: Savo Vlaćo, putnik: Nikola
Antunović
2400
Osobno jamstvo; jemac: Avdaga Čadordjić, putnik:
Muhamed Ekmić
2401
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Čausović, putnik: Rafajla
Arhalajo
2402
Osobno jamstvo; jemac:Marko Vukičević, putnik: Risto
Nikolić
2404
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Šečeramić, putnik:
Hadži Mustafa Muslović
2403
Osobno jamstvo; jemac: Bičakčić Avdia, putnik: Salih
Ahmetašević
135
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2406
Militär Verpflegs Magazin- GP-u: da se objavi dražbena
prodaja mekinja u gradu
2408
Osobno jamstvo; jemac: Jovo? V?, putnik: Risto Sušić
2410
Osobno jamstvo; jemac: Osman Kutijar, putnik: Osman
Šimelj
2411
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ibrahimović, putnik:
Alija Šačirović
2414
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Daniel M.
Salom
2417
GP–Kotarski ured u Vaskohnu: odluka na molbu Josipe
udove Fania Fišera, rođene Linden i udate za Hermanna
Weifs, za mjesto primalje u Sarajevu.
2418
Izvadak iz popisa stranaca u Tešnju
2419
Platz Commando–GP-u: dopis upućen gradskom
povjerenstvu na ruke zemaljskom komesaru: po pitanju
dopisa Genie Direktion
2421-8. 7.
Kotarski ured- GP-u: traži se da se obustavi popisivanje
zemljišta i poreza u Koševskoj općini koje se radi
bez znanja Kotarskog ureda. Traži se od Gradskog
povjerenstva da se ubuduće uvijek prvo obrate
Kotarskom uredu i od njih dozvolu traže
2423
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Hasan Mumdžija,
putnik: Ahmet Mumdžija
2424
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Abačić, putnik: Avdija
Jabučar
2425
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Simo Bogdanović
136
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2426
GP–Ravnateljstvo redarstva: dozvola Lazaru Trntnoviću
za bavljenje krčmarskim obrtom
2427
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: prosljeđuje se ponuda
poduzetnika Wilta
2428
GP–Ravnateljstvo redarstva: dozvola Johannu Seliku da
održava koncerte
2429
Osobno jamstvo; jemac: Salih Gjaferbegović, putnik:
Mustafa Džaferbegović
2430
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Spržić, putnik: Hasan
Hadži Janjc?
2431
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Abačić, putnik: Mustafa
Jabučar
2432
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mehmed Novalija
2433
Odluka na upit Riste Tašića; kome će plaćati kiriju za
kuću koju je kupio od jednog derviša u ul. Buka
2434
Ali Rizo Kreševljaković, veterinar- GP-u- Ravnateljstvo
redarstva: u vezi sa novim propisima o uređivanju
kasapnica i klanja marve
2435
GP–Mundirat u Zenici: da se pronađe Adam Spitzer iz
Pečuha i da mu se uruči odluka suda u Pečuhu
2439
Odluka na molbu Antuna Popovića općinskog bilježnika
u Ratini za isto mjesto u Sarajevu
2440
Molba Steve Vojvodića, dnevničara kod Glavnog
zapovjedništva u Zagrebu, da mu se vrate njegova
dva priloga, molbe za podjeljenje mjesta dnevničara u
Sarajevu
2441
Kotarski ured u Kladnju šalje izvadak iz popisane listine
stranaca
137
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2443
Kotarski ured u Brčkom šalje izvadak iz popisane listine
stranaca
2446
Osobno jamstvo; jemac:Gjorgjo Vefselčić, putnik: Anto
Kočelo
2450-9. 7.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dostavlja se potvrda o
uplaćenoj maltarini
***
2004-15. 6.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: tarife prevoza
2006
Zemaljska Vlada za BiH–GP-u: dopis od rukovoditelja
popisa pučanstva
2007
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: po nalogu Zemaljske
vlade za BiH, Ravnateljstvu redarstva je dodjeljen Risto
Bošković, za vršenje popisa kuća i pučanstva, tako da se
isti stavlja na raspolaganje GP-u u tu svrhu.
2008
Zemaljsko okružno zapovjedništvo za BiH- GP-u:
nalog da se utvrdi tačna cijena slame i napiše potvrda i
objsavi proglas o tome
2009
Osobno jamstvo; jemac: Rafo Kajin, putnik: Mošo
Kajin
2010
Osobno jamstvo; jemac: Eliezer Pereua, putnik udova
Rahel Salomon
2011
Naredba Zemaljske vlade da se pokapanje mrtvih ne
vrši unutar grada i da se kršenje tog zakona kažnjava i
spriječava
2013-16. 6.
Militär Intendanz Sarajevo–GP-u: Dienst Zettel: Feld
Spital, Certifikat - Feld Sanitäts Abteilung (Vojna bolnica,
certifikat /potvrda–Vojno- sanitetsko odjeljenje)
138
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2017
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: Anni Haslinger dozvoljeno bavljenje krojačkim obrtom u ulici Logavina 16
2016
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba Johanna Stupara
da mu se pomogne i daju neka sredstva da se vrati u
domovinu
2018
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Alexu Both,
trenutno nastanjenom u Brčkom, da otvori tvornicu
sodne vode pod nazivom ‘’Erste Bosnisches SodaWasser... Fabrik’’
2019
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Mati Jelačaninu
da otvori krčmu u ul. Franje Josipa 21
2020
General Commando- GP-u: potvrda da je plaćena kirija
Mehmedu Kasimagiću za boravak vojnika u njegovoj
kući na Pofalićima za dva prošla mjeseca (potvrda na
njegovu molbu)
2021
Kotarski ured–GP-u: da se preuzme plaćanje poljara
koji rade za vojvodu Württenberga- Adem Delić, Avdija
Mutapčić i Pašan Avdić
2022
Genie Direktion - GP-u: dopis po pitanju cijena
zemljišta i oranica i sl.
2026-16. 6.
Platz Commando- GP-u: nalogda se sokak Koševo
pregleda i popravi
2027
Platz Commando - GP-u: obavijest o održavanju
dražbe
2028
GP - Mjesno zapovjedništvo: da se urade popravke
krova na Brusa bezistanu
2029
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Telalagić, putnik:
Osman ef.
139
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2034
Osobno jamstvo; jemac: Rafael Finci, putnik: Juda Jakov
Levi
2038-17. 6.
Genaral Commando–GP-u: dopis po nalogu Reichs
Kriegs Ministerium (Ministarstvo rata) po pitanju
finansiranja pojedinih vojnih jedinica
2041
Osobno jamstvo; jemac: Dimso Petrović, putnik: Vaso
Stevović
2043
Osobno jamstvo; jemac: Jakov M. Papo, putnik: udova
Rahel Levi
2046
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnici: Ivo Regalj i
njegova sestra Mara
2049
Osobno jamstvo; jemac: Nisim Koem, putnik: Mošo
Koen
2051
Osobno jamstvo jemac: Daniel Baruch, putnik: Josef
Baruch
2052
Molba Mulla Huseina Skendera da mu se iz Gradske
kase nadoknade troškovi koje je on dao za popravke u
ulici Terezija
2054-17. 6.
Militär Intendanz Sarajevo- GP-u: dopis po
pitanju prispjeća izvjesne svote novca za potrebe poljske
bolnice
2057-18. 6.
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: traži
da se objavi oglas o zakupu kamenoloma Kamen kod
Broda
2059
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: prijedlog da se odkupi
dućan Sulejman age Talumdžića u ulica Careva i sruši,
jer se nalazi na sredini ulice, zbog lakšeg prohoda
saobraćaja i radi ljepšeg izgleda
140
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2061
Osobno jamstvo; jemac: Mair? Havijo, putnik: Salomon
Havijo
2062
Osobno jamstvo; jemac: Ekmić Huseijn, putnik:
Abdulah Samedović
2065
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Hadži Hafiz T?
2069
Svota- utjerane pristojbe za poljare dostavlja se GP-u,
daje se spisak poljara
2073-19. 6.
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: traži se od GP-a da
pokrene raspravu po pitanju tužbe Ibrahim Bureka
Zade
2090
Izvadak iz popisne liste stranaca u Fojnici: Jakov Perić,
Abram Baruch
2095
Zapisnik sastavljen kod GP-a u svrhu izbora muktara
Gazihusrev begove mahale
2094
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Ignazu
Harovitzu, punomoćniku Josipa Grauera, da prodaje
neke njemačke novine
2101
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Ibrahimu Tokiću
i Smaji Bamiću da sviraju u manjim gostionicama
2105
Zemaljska vlada za BiH–Blagoju Bosancu, zemaljskom
komesaru za grad Sarajevo: naredba oko građevinskih
radova i angažiranja inžinjera, izrada projekta i
troškova
2110-20. 6.
Novi sajmovni cjenovnik za Sarajevo
2112
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Josip Pardo i Maria Jauić
141
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2114
Molba Mose Katana, mesara iz ul Ćemaluša, po pitanju
parnice protiv Mušanbega i braće Dženetić
2115
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Stjepanu Badiću
da otvori pekaru u ul. Bistrik
2116
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Wilhemu Neuburgu da otvori tvornicu vostila za čizme u ul. Tekija 7
2121-21.6.
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Kundur, putnik:
Ibrahim Kundurović
2123
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Ahmed Kajmak, putnik:
Hadži Mustafa Užičanin
2124
Osobno jamstvo; jemac: Huseinaga Bičakčija, putnik:
Šeh Abadi Babu
2125
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: traži da se uradi izvješće
o tužbi Mustafe Tere protiv nekog Izraeličanina radi
zauzimanja? površine tužiteljeve kuće
2126
Osobno jamstvo; jemac: Abidaga Spirža?, putnik:
Mehmed Tefik Arifagić
2127
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: oglas
za davanje zakupa kupališta na Ilidži
2128-22. 6.
Molba i upit voščara i lihtara (lichtar) Martina Gerića iz
Petrinje da li ima posla za njegov zanat u Sarajevu
2133
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Pavlu Baueru
za pekarski obrt u Terezija ul.
2144-23. 6.
Molba Vinka Vrignanina, poduzetnika za reguliranje
cesta, da mu se isplati novac
2152
Militär Verpflegs-Magazin–GP-u: po pitanju dobavljanja
i slaganja drva...
142
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2154
Osobno jamstvo; jemac: Abdulah ef., putnik: Alija,
Abdulah i Mehmed s familijama
2155-24. 6.
Tragthier Escadron- GP-u: da se po telalu objavi oglas
2157
Rudolf Drefsler, živoder u gradu, moli za poseban stan
2164
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis po pitanju
organiziranja i finansiraanja gradske straže sigurnostiprijedlog
2165
Ured za ukonačenje- GP-u: da se pronađu prostorije za
stvari Zdravstveno-vojne ekspoziture
2168
Molba Mehmed ef. Zubović da mu se procijeni šteta u
kući koju je načinio oficir koji tu stanuje i moli GP da
upozore oficira
2183
Molba Dane Katane da mu GP pošalje mjerača sa
komisijom da sruše zid (Dženetić Mušanbeg) koji je u
trošnom stanju i prijeti mu kući -ul. Ćemaluša
2185-25. 6.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u (gradonačelniku):
odgovor na molbu po pitanju prikupljanja dobrovoljnih
priloga po cijeloj BiH za opću bolnicu
2186
Genie Direktion–GP-u: upit u vezi plaćanja vozarinemaltarine na privatno auto
2187
Izvadak iz popisne liste stranaca: Konjic
2188
Izvadak iz popisne liste stranaca: Ljubuški
2195
Zemaljska žadarmerijska komanda–GP-u: popis
potreba kancelarija, magacina i pritvorskih jedinica za
jedan mjesec
2193
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: kazna za Mušana
Abadžiju zbog samovoljno pričinjene štete- 25 forinti
143
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2191
Zemaljsko oružničko zapovjedništvo za BiH–GP-u: molba da se predmet više ne vraća nazad nego izda rješenje
2197
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Antunu Antiću
za otvaranje krojačke radnje u Bezistanu
2202
Osobno jamstvo; jemac: Branko ?, putnik: Stjepan
Pupić
2204-26. 6.
Dopis po pitanju ročišta za izbor vještaka
2206
Telegram gradonačelniku Mostara Alajbegoviću, uputa
da se stari otomanski novci mijenjaju u gradskim ?
kasama
2208
Kotarski ured u Kladnju–GP-u: izvadak iz popisne liste
stranaca
2210
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da se Ante Zekić smjeni
sa položaja gradskog stražara zbog kaznene istrage zbog
prijestupa na štetu Gjorgja Nikolića
2213
Zapisnik GP-a u vezi upita poreznika Ilije Jankovića o
cijeni korištenja jednog jahačeg i jednog tovarnog konja
na relaciji Sarajevo–Višegrad
2215
Sedmični sajmovni cjenovnik za Sarajevo
2216
Zahtjev Gradskoj straži da se brže dostavlja i pismeno
daju na znanje objave za popravke kanala i mostova
2218
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarević, putnik: Vaso
Durić
2223-27. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik: Vuk
Rudaljević
2227
Osobno jamstvo; jemac: Bakal Salihaga, putnik: Hadži
Ustić? Salih?
144
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2229
Kotarski ured u Kladnju–GP-u: izvadak iz popisne liste
stranaca
2233
Zemaljska vlada Hrv.-Slav.-Dalm. Kraljevine–GP-u:
zahvalnica i potvrda za prispjeće novca za postradale
od poplava u Posavini
2234
Izvadak iz liste stranaca: Ljubinje
2235
Pismo Frane Bakovića, gradskog zastupnika, GP-u po
pitanju njegovog neprisustovanja na jednoj sjednici i
globe koju zbog toga mora platiti- polaže ostavku na
mjesto zastupnika
2236
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Simo Pupić, gostioničar
2237
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Slavoljub Laslauer
2243
Predmet po pitanju plaćanja kantarine i polaganje vjerodostojnih računa: Gustav Pongratz, Gliša Jeftanović,
Vaso Kraljević, Daniel Baruch, Sado Finci, Papo Sakućo
2247-28. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Đuro Trnčić, putnik: Mitar
Šaraba
2277
Policijska direkcija–Zemaljskoj vladi za BiH- GP-u:
Lövy i Kohnrad iz Beča mole za isključivu povlasticu
2276-30. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Vuković, putnik: Jakov
Stanišić
2267
Osobno jamstvo; jemac: Luka Milanović, putnik: Đorđo
Šaraba
2261
Zapisnik GP-a u vezi molbe kanceliste Paula Miličića
da mu se izda potvrda za plaćanje dvoprežnih kola od
Zenice do Sarajeva
145
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2278
Osobno jamstvo; jemac: Salomon I. Salom, putnik:
Moses Papo
2279
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Petru Maiću za
obavljenje kovačkog obrta u ul. Franje Josipa, ali da ne
smije stvari i kola ostavljati tj. parkirati u ulicu već u avliju
2280
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Simo Đorđević, gostioničar
2287
Kotarski ured- GP-u: da se ukloni malta kod Ćerišanske
ćuprije
2288
Generalni konzulat za Bosnu–GP-u: da se pojedini
stražari iz gradske straže dovedu na saslušanje–Mehmed
Pozder, Mehmed Sabučar i dr.
2289
Kotarski ured Kladanj–GP-u: izvadak iz popisne liste
stranaca
2290
Molba Smail Mulage, sarajevskog kasapina, u ime svih
sarajevskih kasapa, za odobrenje da se zbog vrućina u
gradu stoka kolje i meso prevozi u jutarnjim satima a ne
kako je običaj u popodnevnim satima
2292
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Krjen, putnik: Mujo
Karjen
2296-1. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Risto ?, putnik: Ilija Savić
2300
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Stanišić, putnik: Krsto
Spasojević
2302
Osobno jamstvo; jemac: Niko Besarović, putnik: Lazar
Trifković
2308
Lazar Miljanović moli GP da se naredi Hadžibegu
Turuniji suvlasniku kuće da je zajednički poprave ili da
mu preda svoj dio u ul. Hiseta
146
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2309
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Jakobu Pollaku
da otvori skladište u ul. Franje Josipa
2310
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola Adolfu Schlesmajeru da otvori gostionicu u Čemaluši ul.
2312
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Alihodžić, putnik:
Osman Rašidagić
2314
Molba pisara Josipa Ambrozića da mu se isplate putni
troškovi
2324-3. 7.
Gradski pisar Martin Rakoš javlja poreznom uredu u
Livnu da nije mogao naći Abdibega Repovca u Sarajevu,
jer se on nalazi u Fojnici
2338
Poglavarstvo općine Daruvar–GP-u: da se uruči putnica
Mikolj Žugiću ?
2339
Catharine Jerome S? obavještava GP da ne može voditi
odbor za sakupljanje darova bolnici zbog obaveza ali da
će biti pri pomoći
2343
Osobno jamstvo; jemac: Maksim Kovčić, putnik: Lazar
Kuljancić
2345
Referent za gradnju- Vladin povjerenik za glavni grad
Sarajevo-GPu- Gradski mjernik: dopis po pitanju gradnje puta između Skenderpašinog i Čerišanskog mosta
(oko nadgledanja i mjerenja)
2349
Osobno jamstvo; jemac: Sava Perović, putnik: Jovo
Šunda
2352
Osobno jamstvo; jemac: Proto Stefan?, putnik: Trifko
Todorović sa porodicom
2353
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Milinković, putnik: Daniel Stefanović
147
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2355
Osobno jamstvo; jemac: Miloš Tomasić, putnik: Jovan
Milinković
2357-4. 7.
Zakupnik gradske potrošarine Vita S. Levi- GP-u: tužba
protiv Dervišage Šehovića, liferanta mesa za sarajevski
garnizon
2359
Gradski pisar M. Rakoš dostavlja sajmovni cjenovnik
2360
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: oglas,
zakup kamenoloma u Brodu na Savi
2362
Gradonačelnik- Grad. blagajna: dražba za davanje
u zakup kupališta na Miljacki (dražbeni uvjeti i
cjenovnik)
2966
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH: oglas po
pitanju dostave određene količine ogrijevnih drva za
zimsku sezonu
2375-5. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Marko Macanović, putnik:
Đorđo Macanović
2376
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
odjelu predstavi desetinski povjerenik Ivo Despotović
2377
Julio Hofman, kaligraf - GP-u: dostava urađenih
diploma za baruna Filipovića i Sertića koje su naručene
preko Ravnateljstva redarstva uz račun
2378
Anton Uiberlacher, graver iz Beča- GP-u: ponuda za
usluge
2379
August Klein, dvorski liferant iz Beča- GP-u: ponuda za
usluge
148
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 5 spisi: 2451 - 3000 9. 7.–10. 8.
Signatura dokumenta
Sadržaj
2451-9. 7.
Molba Luje Turkovića za dodjelu mjesta konceptualnog
dnevničara (diurniste)
2454
Osobno jamstvo; jemac: Stefan ?, putnik: ?
2455
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Fadil pašić, putnik:
Avdaga Taindjić
2456
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Sulejman Užičanin
2462-10. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Dimitrović, putnik:
Osman Tranov?
2463
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ahmed Vražalica
2466
Osobno jamstvo; jemac: Husein Topal, putnik: Sahanbeg
149
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2468
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
uruči odluka Steriji Jovanoviću
2468
Primalja Rozalia Papeš moli GP da joj se vrate papiri
koje je poslala za natječaj za dodjelu mjesta primalje u
Sarajevu
2469
Molba Petra Popovića iz Virovitice za dodjelu mjesta
konceptualnog diurniste (dnevničara)
2470
Molba Antuna Suknića iz Nove Gradiške za dodjelu
mjesta konceptualnog diurniste (dnevničara)
2471
Molba Mate Toljana u Koprivici za mjesto konceptualnog
diurniste (dnevničara)
2472
Molba Stefana Verkljana iz Velike Gorice za mjesto
dnevničara
2476
Zemaljska vlada za BiH- GP : rješenje za dodjelu mjesta
primalje u Sarajevu za Karolinu Hoffmann
2477
5. ? bataljon u Somboru- GP-u: dopis
2485
Osobno jamstvo; jemac: Samoil Kamhaj, putnik: Mošes
Lijezer
2486-11. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Kosta ?, putnik: Risto Lukić
2487
Osobno jamstvo; jemac. Suljo Bucalović, putnik: Sejfo
Bucalović
2488
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Julio Taubner
2489
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ana Augsberger
2490
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Leopold Singer
150
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2491
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–S. Pallaček
2492
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Samuel Rabinek
2493
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Carl Steintz
2494
Ravnateljstvo redarstva - GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Eloin Lambert
2498
Predsjedništvo Sudbenog stola u Varaždinu- GP-u:
Josip Hoižer moli za mjesto konceptualnog dnevničara
2500
Odluka GP-a uručena Vladimiru Nikoliću, umirovljenom
nadporučniku i blagajniku
2502
Izvadak iz popisne liste stranaca Zvornik-Vlasenica
2503
Izvadak iz popisne liste stranaca Zvornik- Vlasenica
2504
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmed Fočo, putnik:
Hadži Sadia Hetaović?, Mehmed Ahmedović, Salih
Hadžihalilović idr.
2505
Osobno jamstvo; jemac: A. Jakov Katan, putnik: Elezier
Katan
2506
Okružni sud–GP-u: podsjećanje na predmet zaptije
oficira Asafaga Girića koji je predao konja na brigu
Mehmedu Pašiću
2509
Okružni sud- GP-u: nalog suda da se uruči poziv
gradskim stražarima Salih Effendiji Arnautu i Aliji
Češidu
2512
Osobno jamstvo; jemac: Osman Čelebić, putnik: Salih
Žigić
151
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2518-12. 7.
Molba Nikole Trgulje u Begtezi za dodjelu mjesta
konceptualnog diurniste (dnevničara)
2519
Osobno jamstvo; jemac: Omer Botić, putnik: Husein
Botić
2521
Osobno jamstvo; jemac: Altaras Mordo, putnici: Marko
Zelenović i Aran Abinu
2522
Osobno jamstvo; jemac. Avdaga Huseinović, putnik:
Mulaga Smaiš
2524-13. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Derviš Bisić, putnik: Bećir
2523
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Muhandjić, putnik:
Muhamed Muhandjić
525
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Okerić, putnik:
Okerić?
2526
Molba Joze Nikolića za mjesto gradskog stražara ili
sluge
2527
Molba Nikole Plavšića u Zagrebu za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2529
Telegram iz Pakraca, Schindler pita da li je primljen, ako
nije moli da mu se vrate natrag papiri koje je poslao
2530
Telegram iz Kiseljaka: upit o cijeni uličnih svjetiljki tj.
fenjera
2534
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Hamzić Suljo, putnik:
Alija Gvozden
2535
Osobno jamstvo; jemac: Derviš Softić, putnik: Softić
Hadži Avdagić
2537-14. 7.
Molba Leopolda Acsa za mjesto dimnjačara
152
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2538
Ravnateljstvo redarstva- GP-u- Kotarski ured u
Rogatici: da se pronađe Franjo Wergler-nadničar, zbog
dugovanja
2540
Osobno jamstvo; jemac: Rafael Baruch, putnik: Bina
Levi
2541
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: nalog
da se dostavi poziv Jefti Jeliću
2542
Kotarski ured Vinkovci–GP-u: da se pronađe Karl
Kovanđić i urući mu se prilog da ga podpiše
2543
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: obavijest da je data
dozvola gostioničaru Johannu Kolačeku za obrt u
Latinluku
2544
Ravnateljstvo redarstva- Gp-u: plaćena globa u korist
uboške zaklade- Eduard Vimer
2545
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
uboške zaklade- Filip Steiner
2547
Osobno jamstvo; jemac: Anto ?, putnik: Mijat Tajić
2548-
15. 7.Osobno jamstvo; jemac: Isak Pinto, putnik: Mordo
Hajon
2550
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Tufić, putnik: Mustafa
Hadži Sulejmanović
2551
Molba Ljudevita Franza rodom iz Zagreba za dodjelu
mjesta dnevničara u Sarajevu
2552
Porezni ured u Petrovaradinu- GP-u: platežni nalog
2553
Molba Stevana Markovića iz Rume za dodjelu mjesta
dnevničara
153
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2554
GP traži od Marije Vukelić iz Jezeranika kraj Brinja u
Lici, Vojna Krajina, da uplati poštarinu za svoju diplomu
i priloge koje je poslala
2558
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
uboške zaklade–Johan Fink
2561
Osobno jamstvo; jemac: Vita Salomon, putnik: Mušan
Bučuković
2560-16. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Vita Salomon Levi, putnik:
Beniamin Levi
2562
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Duruta, putnik:
Đorđe Dimitrović
2564
Izvadak iz popisne liste stranaca, Podhum ?
2565
Molba Petra Mateša iz Karlovca za mjesto konceptualnog
dnevničara u Sarajevu
2566
Molba Đorđa Theodosijevića iz Irigua za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2570
Osobno jamstvo; jemac: Sajmagić Mujaga, putnik:
Avdija Sajnagić, Salih Abađić
2573
Okružni sud u Raguzi (Dubrovniku) dostavlja svezak
spisa okružnom vijećniku u Sarajevu Jovanu Đuriću
2572
Molba Josipa Vimerla iz Pazove za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2574
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Feisbegović, putnik:
Salih Hardaga
2575
Osobno jamstvo; jemac: Fizibeg Dženetić, putnik:
Hadži Emin ef. Kasumović
154
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2580-17. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Javrum, putnik: Mujaga Striković
2582
Osobno jamstvo; jemac: Petar Budimlić, putnik:Risto
Perinović
2584
Osobno jamstvo; jemac: Stepan ?, putnik: Manojlo Ilić
2585
Molba Petra Bursića iz Banja Luke za podjeljenje mjesta
konceptualnog diurniste
2586
Osobno jamstvo; jemac: Aron Hajon, putnik: Mojo
Altaraz
2587
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Đelilović, putnik:
Marica Savić
2588
Osobno jamstvo; jemac: Bećir Zvizdić, putnik: Mustafa
Kovačević
2589
Osobno jamstvo; jemac: Salko Čeribaša, putnik: Suljić?
2590
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Duranović,
putnik: Avdia Duranović
2591
Osobno jamstvo; jemac: Nuhić? Avdija?, putnik: Nuhić
S?
2592
Gradski pisar potražuje određenu svotu novca od
poreznog ureda u Zemunu
2598-18. 7.
Vojno opskrbi magazin u Sarajevu- GP-u: dopis Kundmachungen- oglasi o utvrđivanju tj. popisivanju marve
2600
Molba Dane Vignje iz Senja za dodjelu mjesta konceptualnog dnevničara
2601
Molba Đure Maksimovića za formiranje komisije, koja
će mu izmjeriti zid kod kuće, koji se srušio, da napravi
novi.
155
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2602
Osobno jamstvo; jemac: Altaraz Haim, putnik: Perer
Isak
2603
Osobno jamstvo; jemac: Steva M?, putnik: Manojlo
Obućina
2604
Osobno jamstvo; jemac: Hašim Gutić, putnik: Mehmed
Pašić
2605
Molba Nikole Paića iz Karlstadta za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2607
Molba Ali ef. Pinje za dodjelu pisarske službe
2608
Molba Ralfa Ulricha za putni pečat i certifikat GP-a
2610
Vojno-opskrbni magacin- GP-u- Gradska nadstraža:
oglas/ Kundmachung
2612
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Mejidanić, putnik:
Mustafa Brkić
2615-18. 7.
Kotarska oblast u Fojnici- GP-u: poziv Mustafi Šećeroviću da dođe na raspravu po pitanju njegove trošne
kuće u fojničkoj čaršiji
2616
Osobno jamstvo; jemac: Abdaga Butmir, putnik: Ramo
Dervišević
2617
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Šakić, putnik: Ibrahim
Šćeta
2621-19. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Karabdija, putnik:
Mustafa Imamović
2622
Osobno jamstvo; jemac: Sokolović Todor, putnik:
Nikolajević Toma
2623
Osobno jamstvo; jemac: Mula Salih ?, putnik: Mustafa
Čomaga
156
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2625
Osobno jamstvo; jemac: Jakob Levi, putnik: Isak Avram
2627
Osobno jamstvo; jemac: Husein Cidro?, putnik:
Mehmed Fočić
2626
Osobno jamstvo; jemac: Isak Romano, putnik: Avram
Romano
2628
Molba Save Mašića iz Sv. Jurja za mjesto konceptualnog
dnevničara
2629
Izvadak iz popisne liste stranaca za Vlasenica
2630
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed ef. Hasibović, putnik:
Mehmedbeg sin Hadži Asimbega
2632
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Korjenić, putnik:
Mehmed Ljubušak
2633-21. 7
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Vrabac, putnik: Salih
Islamović
2634
Osobno jamstvo; jemac: Uzeiraga Tahirović, putnik:
Hadži Abdija Fazlić
2635
Osobno jamstvo; jemac: Arba Ibrahim, putnik: Alija
Alvić
2636
Osobno jamstvo; jemac: Vesel Ičmet Agić, putnik:
Mustafa Ičmet Agić
2638
Molba Tahir ef., vlasnika hana u Džani Atik mahali 36,
da uradi neke popravke na istom
2642
Izvadak iz liste stranaca- Tuponari-Trnovo, kotar
Vlasenica
2643
Molba Đure Kostića iz Zemuna za podjeljenje mjesta
konceptualnog diurniste
157
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2644
Molba Đure Hadvika iz Jastrebovca za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2645
Kotarski sud u Jastrebarskom- GP-u: molba za dodjelu
mjesta konakara za ovosudnog dnevničara Alfonsa
Hrušocia
2646
Molba Petra Mateša iz Mateskovog sela za dodjelu
mjesta konceptualnog dnevničara
2652
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Mrahović, putnik:
Mrahović Salih
2653
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kostić, putnik: Vidak
Avakumović
2654
Osobno jamstvo; jemac: Nurija Šišić, putnik: Mujo
Avdihadžić
2655
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade- gostioničar Josip Stöffl
2656
Obavještava se Zemaljska vlada za BiH da se na
području Sarajeva ne nalazi Suljo Bukvić, vjerovatno je
u Mokrom
2657
Molba Nikole Crietića ? iz Križevaca za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2660-22. 7.
Platz Commando- GP-u: oglas, obavijest o održavanju
javne dražbe
2661
Ravnateljsrvo redarstva- GP-u: dozvola
Satzunneru za otvaranje dućana u ulici Careva
2663
Molba Haima Lizića da popravi krov svoje kuće u ul.
Ćemaluša 112
158
Franji
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2665
Osobno jamstvo; jemac. Đorđe Dimitrijević, putnik:
Ahmed Karavdić
2669
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: Molba Ante Kozine da
se izvidi pričinjena mu šteta (od strane GP-a)
2671
Vojno-opskrbni magacin u Sarajevu- GP-u: dopis po pitanju jeftine nabavke sijena potrebnog za jednu godinu
2673
Molba Tome Skočo da se zabrani njegovom susjedu
Tasovcu da napravi prohode pored njegovih vrata u ul.
Donji Hiseti 50
2674 1/2
Izvadak iz popisne liste stranaca u Brezovom polju,
kotar Bijeljina
2674
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kantarčić, putnik:
Mustafa Kurtić i Suljo Abačić
2675
Molba Saliha Bajraktar hadži Sakića da popravi svoj
krov u Sarač Ali mahali
2676
Molba Sulejmana Handžića da popravi svoja tri dućana
u ulici Bravadžiluk
2678
Molba Slobode Hadži Saliha da popravi svoj krov u
svoje dvije kuće- Sumbul mahali i Arap mahali
2680
Molba Salih Dervišagića da popravi svoju kuću u ulici
Šerifi uz nadu da će GP platiti arhitekta
2683
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Tundić?, putnik: Jefto
Vanduka
2685
Molba Rafe Gaona da popravi svoju kuću u ulici
Ćemaluša
2687
Osobno jamstvo; jemac: Šabanaga Hadži Halilović,
putnik: Ibrahim Šabanović
159
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2688
Osobno jamstvo; jemac: Anton Jajčanin, putnik: Ilija
Jajčanin
2681
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Trebinjac, putnik: Alija
Trebinjac
2689
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Šakić, putnik: Sulejman
Gurdić
2691
Osobno jamstvo; jemac: Salih Bajraktar Hadži Sakić,
putnik: Dedić Ahmed?
2694
Osobno jamstvo; jemac: Salih Karasalihović, putnici:
Uzeir Karasalihović i Alija Žiljo
2697
Osobno jamstvo; jemac: Hamzaga Hajrulah, putnik:
Niman Hajrulah
2698-23. 7.
Molba Alekse Majstorovića da popravi krov na svojoj
kući u ulici Oprkanj
2700
Molba Mehmeda Muslomanovića da popravi krov na
svojoj kući na Banjskom brijegu
2704
Molba Miroslava Hržića iz Varaždina za mjesto
konceptualnog dnevničara
2705
Molba Uroša Radukina iz Karlovca za mjesto
konceptualnog dnevničara
2707
Molba Laze Nadbantića iz Zemuna za mjesto
konceptualnog dnevničara
2711
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Deović, putnik: Hašim
Delić
2712
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Manović, putnik: Hadži
Halil Delić
160
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2716
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Burek?, putnik: Bajro
Muratović
2717-24.7.
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Mato Marušić
2718
Molba Saliha Bajadžića da popravi svoju kuću u ulici
Komatin
2719
Molba Samuila Kekića iz Zemuna za dodjelu mjesta
konceptualnog dnevničara
2724
Osobno jamstvo; jemac: Anton Jajčanin, putnik: Bariša
Jurić
2725
Izvadak iz popisne liste stranaca- Suhopolje, općina
Visoko
2727
Molba Ibrahima Hadžiustića da popravi krov na svojoj
kući u Ramića sokaku
2728
Osobno jamstvo; jemac: Mair? Salom, putnik: Mair Altaraz
2729
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Arif Logo
2730
Osobno jamstvo; jemac: Sima Vučković, putnik: Salih
Bućo
2731
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Đurić, putnik: Risto Trifković
2732
Okružni porezni ured- GP-u: nižepodpisani činovnik
tog ureda moli GP da mu izda svjedodžbu za urađeni
posao (popis pučanstva)
2741-25. 7.
Osobno jamstvo; jemac: Petar A. Petrović, putnik:
Zlatko Zmira
2746-26. 7.
GP javlja Podžupaniji u Veszpremu da se Bernard
Berger ne nalazi u Sarajevu
161
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2747
Molba Abida Sarića da popravi krov svoje kuće u ulici
Ašikovac
2749
Molba Karla ? da uradi popravke na svojoj kući u
ul.Terezije 82
2751
Molba Luke Radoičića iz Jovankova u Vinkovačkom
kotaru za dodjelu mjesta konceptualnog dnevničara
2754
Halilovac Ali ef. iz Mostara i Šehović Dervišaga iz
Trebinja dokazuju da su predali apelaciju protiv presude
GP-a i neće isplatiti novac dok ne dobiju apelacionu
odluku
2756
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dopis po pitanju
prosjačenja u gradu gdje se traži odgovor od GP-a
2761
Osobno jamstvo; jemac: Zikiji ef., putnik: ?
2763
Gradska straža sigurnosti–GP-u: dostavlja se predmet,
Mujaga Fočo i prodaja krave i teleta, na uredovanje
GP-u
2764
Osobno jamstvo; jemac: Arif Nalbant, putnik: Salih ef.
Giritlija
2765
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf Papo, putnik: Jkaov
Levi
2766
Preporuka i molba zamjenika načelnika GP-u za umirovljenog blagajničkog protustavnika Iliju Jovanovića,
da je i dalje sposoban vršiti činovničke poslove
2767
Molba Vjekoslava Majera
konceptualnog dnevničara
2768
Telegram i molba Nikole Kerdića iz Svinjara za dodjelu
mjesta konceptualnog dnevničar
162
iz Siska za mjesto
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2769
Osobno jamstvo; jemac: Jako Papić, putnik: Juso Finc
2773
Okružni sud u Banja Luci–GP-u: moli se GP da dostavi
odluku Staki, supruzi pokojnog Stojana, predstojnika na
Kovačima
2775
GP–Podžupanija u Rijeci: dopis po pitanju vraćanja
nekih pristojbi za putnice Josipa i Bartola Strižića i
Franje Barbarića
2776-28. 7.
Vojno-opskrbni magazin–GP-u: oglas u vezi održavanja
popisa marve u Banja Luci
2777
Vojno-opskrbni magacin- GP-u: oglas u vezi prodaje
praznih buradi (od raznih pića) koji se nalaze na
skladištu
2778
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Josip Sterla
2779
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Tahir ef. i Alija Islamović
2780
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Stepan Jug
2781
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Johann Pellerini
2785
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kostić, putnik: Lazar
Pamučina
2787
Osobno jamstvo; jemac: Marko Čučo, putnik: Mijo
Mijić?
2789
Kotarska oblast u Tešnju–GP-u: iskaz stranki koje sada
borave u Sarajevu a nisu 1878. platili porez u Tešnju
163
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2790
Porezni ured u Bijeljini–GP-u: dopis o dugovanjima
pojedinih osoba
2791
Ured za odmjerivanje pristojbi u Osijeku- GP-u: dopisda se utjera porezni zaostatak od Milana Witta i M.
Lewensteina
2793
Molba Nestora Variačića iz Zagreba za mjesto
konceptualnog dnevničara
2794
Porezni ured u Bijeljini–GP-u: dopis da se uruče pisma
odluke Nestoru Varjačiću
2796
Molba Hadži Hilmije Muhblića da se se angažuje kao
pisar
2797
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Užičanin, putnik:
Omer Užičanin
2803
Molba Ibrahima Gerbića da mu se dozvoli izgraditi
malu kuću u Džemalbeg mahali
2804
Osobno jamstvo; jemac: Hadžija Avdić, putnik: Alija
Rešidović
2808
Osobno jamstvo; jemac: S.I.Salom, putnik: Mayer
Danon
2810
Osobno jamstvo; jemac: Juso Levi, putnik: Isak Levi
2811
Kotarski upravitelj u Maglaju- GP-u- Porezni ured:
predmet u interesu visokog erara
2812
Osobno jamstvo; jemac: Isak Haim, putnik: sin Haim
Isak
2814
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Čošuga, putnik: Suljo
Hodžić
164
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2817
Molba Leopolda Forštnera Eckartsau za mjesto konceptualnog dnevničara
2819
Porezni ured u Petrovaradinu–GP-u: da se priloži
platežni nalog
q2822
Osobno jamstvo; jemac: Mijo Medić, putnik: Franjo
Jukić
2824
Osobno jamstvo; jemac: Dervišaga Alikadić, putnik:
Avdo Nalbantić
2826
Molba Ilije S. Petrovića iz Sarajeva za mjesto konceptualnog dnevničara
2830
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Pandja, putnik: Ibrahim Hadžiamić
2832
Osobno jamstvo; jemac: Nukan ?, putnik: Sadik Bijedić
2833
Molba za odštete pretrpljene okupacijom- Hašimaga
Čejvan, Abid Mahić, Alija Redjić, Hadži Muharem i
drugovi, svi iz Banja Luke
2842
Linien Infanterie Regiment freiherr- Platz CommandoGP-u: molba za čišćenje kuće /objekta?
2843
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Elleazar, putnik: David
Baruch
2845
Molba Veldshuta Carla iz Gornje Austrije za mjesto
konceptualnog dnevničara
2846
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola trgovačkoj
tvrtki Samuel Freund za prodaju tekstila? i haljina u ul.
Franje Josipa
2847
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Kaukčia, putnik: Fočo
Avdaga
165
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2848
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Agić, putnik: Trnka
Bajram
2849
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Hadži Avdaga Mujaga
2851
Sajmovni cjenik po nalogu opskrbnog skladišta
2852
Desetinsko povjerenstvo traži vojnike za obavljanje
službe
2853
Marko Zelenović, pekar, moli da mu se isele vojnici iz
kuće
2854
Platz Commando- GP-u: odluka na molbu Mehmeda
Hasumagića iz Pofalića po pitanju njegove zemlje i
kućice ‘’Omerova kafana’’ u kojoj se nalazi vojska
2855
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seksen, putnik: Hamid
Seoski
2856
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seksen, putnik: Ahmed
Seksen
2857
Osobno jamstvo; jemac: Simo Todorović, putnik: Jovo
Skarić
2858
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Janković, putnik: Dimko
Atanasković
2859
GP- Ravnateljstvu redarstva: dopis po pitanju
zapisničke pritužbe Hadži Sulejmanage protiv radnika
kod kamenoloma u Hrvatinu
2863
Okružni sud–GP-u: svjedodžba ćudorednosti Mustafe
Muse Kavazovića
2865
Računarski odsiek Zemaljske vlade za BiH- GP-u: upit
o voznoj pristojbi Sarajevo- Zenica za mjesec lipanj
166
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2866
Spor oko dozvole za gradnju između pošiljaoca dopisa
i Josefa Dollera u ulici Ferhadija
2867
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: ?
2868
Osobno jamstvo; jemac: Vangel Mahridi, putnik: Mandi
Kostantinović
2869
Osobno jamstvo; jemac: Giovanni Tadić, putnik: Ante
Persić
2870
Molba Emil Mareka iz Przemijola ? za mjesto konceptualnog dnevničara
2871
Poglavarstvo Seisenberga u Kranjskoj, županija Zuzemberk?- GP-u: dopis oko upućivanja ljudi (‘’Truppenarbeit’’) u Sarajevo
2874
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju molbe
Hasana Kambera?, treba da priloži još neke dokaze za
odštetu kuće
2875
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Đorđević, putnik: Krsto
Ivanović
2876
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Čančarević, putnik:
Ahmed i Mehmed Efendić
2877
Osobno jamstvo; jemac: Alibeg Šehić, putnik: A. Šehić
2878
GP grada Zagreba–GP-u: Ugovor i nagodbeni dodatak
za plin u Zagrebu (jedan primjerak)
2879
Molba W. Hoffmanna da u ul. Hadži-Sulejmanova?
otvori pekaru te da se provjeri da li su u toj kući
ukonačeni vojnici
2880
Molba Pere Budimlića po pitanju donošenja odluke
(iznošenje van ćoška Laze Popića ?)
167
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2882
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Josip Dolter i Josip Krisner
2883
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- za održavanje koncerta
2884
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Julius Leitner
2885
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Stevo Mitrović
2886
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
Uboške zaklade- Bozalija Kesler
2887
Osobno jamstvo; jemac: Binjo Pinto, putnik: Mojize
Pinto
2888
Molba Jozefa Rotenbacha iz Sv. Mihaila u Löbenu za
mjesto konceptualnog dnevničara
2889
Predsjedništvo Sudbenog stola u Varaždinu–GP-u:
molba Franje Trstenjaka za podjeljenje mjesta konakara
pri GP-u
2891
Osobno jamstvo; jemac: Šaban Muktar, putnik: Mehmed
Hasanović
2892
Osobno jamstvo; jemac. Simo Radić, putnik: Blagoje
Radić
2893
Osobno jamstvo; jemac: Kazandžija Avdaga, putnik:
Fočo Hadži Mehmed
2894
Tragthier Escadron–GP-u: dopis
2895
Militär- Verpflegs Magazin–GP-u: oglas u vezi utvrđivanja potreba za drva u stanici Busovaća
168
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2896
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Simi Laliću? za
obavljanje prodaje ?
2897
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Emanuelu Fürst
za otvaranje skladišta vina i brašna kao i prodaju istoga
2898
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Neuburgu
Albertu za otvaranje stolarske radnje
2899
Zemaljska vlada za BiH- Ravnateljstvo redarstva- GP-u:
nalog da se udovi Kulovki vrati kuća koja je ustupljena
za potrebe bolnice
?
Osobno jamstvo; jemac: Mair Altarac, putnik: Juda Altarac
2900
Odluka na molbu teško ranjene Anke Dobljenović za
potporu
2901
Osobno jamstvo; jemac: Salih Tošić, putnik: Opurdia
Avdija sluga Alipašića Čengića
2903
Predsjedništvo sudbenog stola u Zagrebu–GP-u: dopis
po pitanju uručenja molbe dnevničara Stefana Burgarića
2904
Odluka na molbu Josefa Pokornya iz Hradischa za
mjesto konceptualnog dnevničara
2907
Okružni sud u Sarajevu - GP-u: nalog da se gradskim
sražarima Efendiji Arnautu i Aliji ? uruče pozivi kao
svjedocima za saslušanje
2911
Bogdan Blotić? moli da mu se ispune neki certifikati i
sajmovne cijene
2912
Osobno jamstvo za ?
2915
Vladin povjerenik- gradski pisar: dopis–pisar Martin
Rakoš obavještava da nije u stanju obavljati poslove
169
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
dopisivanja na njemačkom jeziku. Bit će imenovan
drugi čovjek na njegovo mjesto
2916
Militär-Zeugs Detachment - GP-u (ured za ukonačavenje
vojnika): dopis o naplati stanarine na Bentbaši i ulici
Kračule 38
2918
Osobno jamstvo; jemac: Potogija Ahmedaga, putnik:
Potogija Avdaga
2919
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: David Eskinazi?
2921
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Mirković, putnik: Mićo
Vidaković
2922
Odluka na molbu Petra Peršića (Finansijski odjel Zem.
vlade za BiH)
2924
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se pripravi prostorija
u Vakufskoj bolnici za dva umobolnika iz Hercegovine
2926
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: naredba o ustroju popisnog ureda za sumiranje rezultata popisa stanovništva iz
1879.g.
2927
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u: da se
utjera porezni zaostatak od trgovca Mavre (Moritz) Weissa
2928
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: obavještava se GP da
podigne parnicu u okružnom sudu protiv zakupnika
kantarine i konjušarine Riste Gjurića
2929
Osobno jamstvo; jemac: Dimšo Veselinović, putnik:
Todor Veselinović
2932
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH- odjeljenje
Sarajevo GP-u: nominalna konsignacija (nominiranje za
170
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
otpremu?): Rašidović Mehmed?, Pašić Mehmed, Mostić
Mustafa, Kovačević ?, Biogradić Mustafa, Ivanović
Nikola, Kokula?, Delić, Karamanović Mustafa, Bugia
Ibrahim
2934
Porezni ured u Zemunu–GP-u: dopis koji se odnosi na
ranije poslate dopise Sudbenom stolu u Vukovaru a koji
nisu tamo pristigli
2936
Općinski ured u Bribiru Vinodolskom–GP: traži da se
dostavi odluka Vinku Vrignaninu
2937
Vojni sud u Sarajevu- GP-u: traži svjedodžbu o
ćudorednosti tj. vladanja Ivana Marešića navodeći da je
njegov brat primljen među oružnike
2938 Okružni sud–GP-u: da se pozove muhtar mahale
Golodarica povodom svjedočenja ćudorednosti Marije
(Meira) i Bebe (Nurija) Kurtine
2940
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas u vezi sa prodajom masla koje je postalo neupotrebljivo za prehranu
vojnika
2941
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas u vezi sa
utvrđivanjem potreba za ogrijevna drva u Banja Luci
2942
Osobno jamstvo; jemac: Dervišaga Alikadić, putnik:
Hamamdjić Mustafa
2945
Molba Decsenija Paulia da svaka kuća treba imati vodene
zajmače u slučaju vatre
2946
Osobno jamstvo; jemac: Nurija Muhić, putnik: Mustafa
Elezović
2947
Molba Mehmeda Kiseljaka za naknadu štete za oduzetu
zemlju u svrhu gradnje bolnice–Džemalbeg mahala
171
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2948
GP–Kotarska oblast: molba Delić Adema, Mutavčić
Avdije i Avdić Paše da im se za posao poljara isplati
plata, da se taj novac isplati od Čurčić Hadži Suljage,
Ragib ef. Zildžića, Nezir ef. i Sunulah ef. Teftedarije
2949
Odluka na molbu Jakova Momčinovića da može djete
dovesti u bolnicu i da će mu se dati besplatna njega
2950
Osobno jamstvo; jemac. Lazović mula Husein, putnik:
Hadži Ibrahim Lazović
2951
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Agić, putnik: Hadži
Sulejman Softić
2952
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
2954
Podžupanija na Rijeci- GP-u: da se uruči poslani iznos i
putnica Grgi Crniću
2956
Potvrda za dostavljenu svotu novaca- pisar Martin Rakoč
2957
Molba Ante Lovrića iz Osijeka za mjesto konceptualnog
dnevničara
2958
Podžupanija u Rijeci–GP-u- Ravnateljstvo redarstva: po
pitanju novačenja Mate Petrinovića Lovrina
2959
Porezni ured–GP-u: obavještenje da se Jakov Schlesinger
i N. Hoffman ne nalaze u Sarajevu već u Višegradu
2960
Odluka za Isidora Jelinka, zakupnika gradskih kupališta
na Miljacki
2961
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Muharema
Mostarca, Alije Šaćirovića i Mustafe Fejdića za dozvolu
da sviraju po gostionicama
2963
Kotarski ured u Sarajevu: dopis po pitanju baraka 41.
Pješadijske pukovnije
172
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2966
Hadži Ibrahim Bičakčić moli da mu se povrate dva
sanduka handžara koja su mu oduzeta
2967
Da se pošalje obavještenje apotekarima Jaki Sumbulu i
Atijasuda zatvore ljekarne
2968
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Franje Grossa za
dozvolu krčmarskog obrta
2969
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Morica Edelhofera
za dozvolu krčmarskog obrta
2970
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Leona Blusneskog
za dozvolu krčmarskog obrta
2972
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: obavijest da se bez
pravomoćne osude protiv Riste Đurića ne može dalje
postupati
2973
Artillerie Zeugs Detachment–GP-u: dopis po pitanju
naplate 20 komada sablji koje je ovaj odjel prodao
Gradskoj straži
2974
Općinski ured u Novoj Gradiški–GP-u: potjernica za
Maksimilijanom Ferariem sa njegovim opisom
2975
Genie Direktion–GP-u: dopis u svrhu ročišta- preslušavanja glede ustupanja zemljišta za gradnju baraka
2978
Osobno jamstvo; jemac: Ljiaćo Kajom, putnik: I.
Kajom
2979
Osobno jamstvo; jemac: Todor Sokolović, putnik:
Đorđe P.? i njegov unuk Damjan Matić
2980
Platz Commando- GP-u: oglas, da li se neko u gradu
ima pritužiti na 3. Eskadron prije nego ode iz Sarajeva
2981
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Bernard Pollacka
za obavljanje pekarskog obrta
173
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2982
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Lazara Grunfelda
za obavljanje krčmarskog obrta
2983
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Handl Ignjaca i
Pava D.? za obrtnu agenturu svakovrsne robe
2984
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Dragutina
Backera za obrtnu agenturu svakovrsne robe
2985
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: molba Sebastiana Diagla
za obavljanje fijakerskog obrta
2986
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
uboške zaklade–Jovo Sarić
2987
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: plaćena globa u korist
uboške zaklade–Ivan Krnić
2988- 9. 8.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Koller Klingeru
za otvaranje obrtničke radnje i prodavanje robe u ul.
Čemaluši 6
2989
Kotarski ured–GP- Upraviteljstvo gradske blagajne: da
se isplati zaostatak duga iz 1878. godine
2992
Osobno jamstvo; jemac: Anto Zeka, putnik: Ivan Ljubić
2995
Platz Commando- General Commando- GP-u: dopis u
vezi sa pronalaženjem mjesta za ukonačivanje konja
2996
Zemaljska vlada za BiH- Zemaljska kasa- GP-u:
3018
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Mehmed Karam
3168
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik: Salko
Karaman i Begla Čengić
3169?
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik: Alija
Avdić
174
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
***
2460
Kotarski ured u Višegradu- GP-u:dopis u kojem se dostavlja određena svota novaca GP-u sa molbom da se
određenim kiričijama (kočijašima- prijevoznicima) uruči
2464
Dozvola T. Stummeru za otvaranje brijačke radnjeobrta
2465
Dozvola Franji Lunkmusu za otvaranje pekaraske
radnje- obrta
2467
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: traži se od GP-a da
ispita gdje je pokojnik (moliteljice) položio novac i da li
je ostavio oporuku
2473
Vladin povjerenik - GP-u: dopis po pitanju kanala koji
je otvoren u ul. Ćemaluša
2474
Ured za odmjeravanje pristojbi u Zagrebu- GP-u: molba
Matije Preloga iz Krapine za mjesto konceptualnog
dnevničara
2478
Molba Mose Alkalaja, trgovca i muhtara Ćemaluša ul.
da promjeni tu dužnost koju obavlja već tri godine
2480
Okružna oblast–GP-u: obavijest
povjerenstva za popisivanje desetine
2482
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Hadži Hasan ef.
2483
Osobno jamstvo; jemac: David Vita Finci, putnik: Rafael Finci
249511. 7.
Sajmovni cjenovnik
2550
Ravnateljstvo redarstva- GP-u: dozvola trgovcu L.
Belušu da premjesti dućan iz Careve ul. u kuću Omerbega
Fadilpašića u Tašlihanu i da prodaje mirodjije, vino,
slatkiše
za
općinska
175
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2536
Molba Regine Putan, rodom iz Koruške, koja stanuje u
Sarajevu blizu vojne bolnice, u kojoj moli da joj se izda
u podnajam kuća kod ‘’Omerove kafe’’ (Pofalići)
2520
Platz Commando- GP-u: da se očisti prohod u Kolobara
hanu gdje je smještena druga Genie pukovnija
2517
Molba Petra Popovića, pisara u Kotarskom sudu u
Virovitici, za kratkodobno rješenje
2514
‘’Metall - Buchstaben-Fabrik Winkler Wien’’- GP-u:
dopis u vezi sa odgovorom na telegrame koji su poslali
komesari za glavni grad Sarajevo po pitanju pravljenja
tabli sa imenima ulica
2554
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: dopis po
pitanju dugovanja Francuza Laschaisea (koji je pod otomanskom vladom službovao kao brzojavni činovnik)
2567
Porezni ured–GP : dopisi u vezi sa utvrđivanjem
postavki cijena za nadničare, teretne i vozne konje
2568
Kotarski ured–GP-u: molba da se odgovori koliko
oka ima jedan šinik pšenice, zoba, ječma, prohe,
kukuruza,sjena, kupusa, šljiva, graha itd.
2577
Zapisnik GP-a sastavljen sa zastupnikom zakupnika
gradske potrošarine
2594
Osobno jamstvo; jemac: Risto Petrović, putnik: Josif
Marković
2593
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju nekih
pritužbi pekara zbog plaćanja nekih taksi
2595
Kotarski ured - GP-u: oglas od strane Zajedničkog
ministarstva finansija gdje se ustanovljava korektnost
jedne turske srebrene medžidije
176
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2614
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: cirkularno pismo na sve okruge u vezi sa egzistirajućim zemljišnim knjigama iz vremena osmanske vlasti koje se i
danas koriste u okruzima
2624
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju Gjure
Kragera iz Velike Črešnjevice, Bjelovarska županija, koji
je kupio dva konja u Bosni od Talijana Luja Maletića a
nije sigurno vlasništvo konja
2631
Osobno jamstvo; jemac: Salomon ef. Isaković, putnik:
Mutavelia Haimbeg
2640
Magistrat grada Beča–GP-u: obavijest da je Bečki
magistrat poslao GP-u dva primjerka (Gemeinde
Ordnung) općinskog uređenja grada Beča
2641
Stadt Rath Graz–GP-u: Note- obavijest da je GP grada
Graza poslalo GP-u primjerak statuta grada Graza
2649
Molba glavnog tajnika pravoslavne srpske opštine Đorđa
Hadži Lazarevića za popravljanje pojedinih objekata
2658
Molba Jure Vrdolaka iz Sarajeva da mu se za boravljenje
izda ‘’Omerova kahva’’
2696
Kotarski ured u Višegradu–GP-u: traži se da se uredu
predaju tablice (koje su iz Zenice poslate za Višegrad)
2703
Budapest Fövaros tanacsa- GP-u: ?
2713
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: daje
se dozvola GP-u da se od hrastovih (već posječenih)
stabala pokriju kanali, a da za neodgovornu sjeću 187
stabala (bez dozvole) trebaju da odgovaraju krivci.
2715
Okružni sud u Sarajevu- GP-u: dopis
177
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2721
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis po pitanju premještanja gostionice Ignaca Waltersdorfa
2726
Izvadak iz popisne liste stranaca –za Janju
2734
Oružna oblast Sarajevo–GP-u: dopis u vezi sa naredbom
Zemaljske vlade za doznačenje pokrivanja gradskih
kanala; da se upute Friedrich Leippert (šumarski
referent) i jedan gradski zastupnik
2737
Molba Hadžiavdagića Mujage radi dozvole za popravak
kuće
2740
Zapisnik sastavljen u GP-u po pitanju prodaje ovčijih i
jarečih koža- Risto Kosta Čuković i Heinrich Fürst
2748
Vakuf Spital u Sarajevu : dopis
2755
Dozvola Iliji Todorović za otvaranje gostione u Adem
Alipašinoj mahali 14
2757
Molba Vase Hadžiristića za putni list
2758
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u:
dopis po pitanju pritužbe na dobavljača kreća Daniela
Barucha
2759
Platz Commando–GP-u: zahtjev da se pokriju kanali u
ulicama Ferhadija i Čemaluša
2759
Platz Commando–GP-u zahtjev da se formira
zdravstvena komisija
2770
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Muhtić, putnik: Zekir
ef. iz Gusinja
2771
Platz Commando–GP-u: dopis po pitanju premještanja
jedinice Zeugs Artilerie Depos
178
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
2772
Porezni ured u Zagrebu–Porezni ured u Sarajevu–GP:
dopis po pitanju naplate duga Regine Vasić, koja se ne
nalazi u Sarajevu već u Beču
2782
Osobno jamstvo; jemac: S.J. Salom, putnik: Salomon
Vita Levi
2783
Salih Tirši moli GP da mu se vrati ukraden konj od
strane kneza Dovličke mahale Riste Golića
2784
Molba Alije Jerlagića da se isele vojnici iz njegove kuće
u Čobanija ul. 3 radi popravke kuće
2786
Molba pekara Jovana Nuždića za zidanje pekare u
Koševo ul.
2788
Molba Tome Čilimovića sa Atmejdana da mu se u svrhu
popravke kuće iskonače vojnici
2798
Osobno jamstvo; jemac: Gjorgjo Dimitrijević, putnik:
Hasan ef. iz Lovće
2799
Genie Direktion–GP-u: dopis
2800
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Hadži ef. Sejri da
mu se da novčana potpora jer je radio kao činovnik 40
godina i sada jedva da može izdržavati svoju šesteročlanu
obitelj.
2828
Atif ef. Uzunović moli oružni list
2801
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: Johan Adamek moli za
dozvolu bavljenja krčmarskim obrtom u Čemaluši ul.
179
180
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 6 spisi: 3001 - 3500 11. 8.–1. 9.
Signatura dokumenta
Sadržaj
3001
Pismo gradonačelnika Mustafe Fadilpašića i gradskih
zastupnika Steve Milinovića, Antonija Jeftanovića, Esad
ef. Uzunovića Hadži Mustafe Bakarovića, Zeky ef.,
Javer ef. i Ante Grgića: posavjetovavši se sa vojvodom
Württenbergom, gradsko zastupstvo je donijelo neke
zaključke po pitanju požara koji je zadesio Sarajevo
3002-11. 8.
Molba Arnaut Hasana da popravi kupljenu kuću u
Halilbašića ul.
3003
Pismo Josipa Sertića GP-u: narudžbe gradskog zastupstva da se izrade diplome u čast Josipa barona Filipovića
3004
Gradski porezni ured u Požegi–GP-u: dopis- da se uruči
(‘’priklopita namira’’?) predstojniku sudskog odjela u
Sarajevu Skenderu Paičiću
3006
Zemaljska vlada za BiH -General Commando - GP-u:
poziv Salihagi Hadži Omeroviću da dođe u pisarnukotarsku oblast radi saslušanja zbog pretrpljene štete od
strane vojske
181
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3007
Zemaljska vlada za BiH- GP-u: dopis po pitanju plaćanja
globe Dervišage Šehovića
3009
Okružni sud–GP-u: traži da se pošalje svjedodžba o
ponašanju Ibrahim Sečića i Lesovića iz Pala
3010
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: dopis
3011
Platz Commando–GP-u: poziv za javnu dražbu
3012
Pismo sarajevskih katolika upućeno Vladinom povjereniku Blagoji Bosancu u kojem mole da se u magistrat
izabere Fra Andrija Buzuk. Potpisani su: Ilija Baljić,
Mato Pekić, Frano Baković, Vinko Vrignanin, Domeniko Voltoline, Čorgo Vuletić, Pero Baljić, Josip Divić,
Fra Bono Ostvić
3013
Gradski pisar Martin Rakoš moli za potporu Gradsko
zastupstvo
3014
Osobno jamstvo; jemac. Ivo Mađarević, putnik: Ivo
Baresić
3015
Zemaljska vlada za BiH–gradonačelniku Mustajbegu
Fadilpašiću: poziv za formiranje komisije, koju će činiti
članovi gradskog vijeća ( Esad ef. Uzunović, Antonije
Jeftanović, Zeky ef. , Anto Grgić, Hadži Mustafa ef. Bakirović, Stevo Milinarović, Javer ef. Baruch), za poduzimanje mjera u pogledu uzdizanja požarom razorenog
grada. Za gradskog mjernika je imenovan Hrušida, a za
gradskog graditelja Flammbach
3017
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: daje se GP-u novčani
prilog od koncerta održanog u vrtu gostioničara Bothet
Sors? u korist nastradalih od požara
3019
Općinski ured u Križu traži od GP-a da isplati novčani
iznos od Koste Hörmanna, tajnika Zemaljske vlade za
BiH, koji on duguje dok je još službovao tamo.
182
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3021-12. 8.
Okružna oblast–GP-u: dopis po pitanju hrastovih stabala koja su potrebna za pokrivanje ovdašnjeg prokopa
3022
Zemaljska vlada za BiH–GP-u–Okružna oblast General Commando: odluka na molbu (nepoznatih
molitelja) za naknadu štete na njihovim posjedima
3023
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Savić, putnik: Drago
Pamučina
3024
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Taon, putnik: Israil
Taon
3025
Okružni porezni ured, kotarski predstojnik–GP-u:
dopis po pitanju kupovine i korištenje biljega poreznog
ureda
3026
Osobno jamstvo; jemac: Isak Perera, putnik: Isak Perera
(sin)
3027
Platz Commando–GP-u: obavijest o učinjenoj šteti na
mostovima Čumuriji i Drveniji i ogradi muslimanskog
groblja itd. Zahtjev da se GP prema tome odredi i mjere
poduzme
3028
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: uvijeti za davanje
predujma GP-u od 10000 forinti.
3029
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo, putnik: Isak Papo
3030
Osobno jamstvo; jemac: Telal Husein, putnik: Fazliaga
Mišić
3033-13. 8.
Molba pekara Stjepana Radića da mu se isprazni kuća
na Bistriku, koju je uzeo pod zakup.
3034
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ablaković, putnik:
Salih Elezović
183
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3035
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Ablaković, putnik:
Abdija Hadži Šerifović
3036
Molba Muhameda Kablarević da sagradi kuću u Koševo ul.
3037
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Sačah, putnik: Ali
Efendija
3038
Molba vježbenika Petra Petrovića za mjesto dnevničara
radi sigurne egzistenicije, jer je pretrpio materijalnu
štetu nakon požara
3039
Molba Stipana Gecana da mu se da općinska zemlja da
napravi krčmu
3040
Kotarski ured u Sarajevu–GP-u: da se naplati popravak
kočije u Konjicu od strane Jevrejina Jude iz mahale Imaret
3041
Molba Alije Češida iz ul. Hrvatin za dozvolu da prodaje
duhan na cesti Sarajevo- Visoko.
3042
Vladin povjerenik za gl. grad–GP-u: da se Bogdan
Surtelevski, gradski nadstražar stavi na platu gradske
blagajne.
3043
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gottfrieda
Maningera za dozvolu da se bavi obrtom sušenja mesa
u kući, ulica Franje Josipa 48
3044
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Oscar Bies
3045
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka trgovcu Salihagi Bičakčiću
3047
Okružna oblast–GP-u: dopis po pitanju popisivanja
desetine
184
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3049-14. 8.
Sajmovni cjenovnik
3050
Osobno jamstvo; jemac: A.g. Mair Havijo, putnik: Elijas
Havijo
3051
Osobno jamstvo; jemac: Jusuf Jakubović, putnik: Lutija
Bravo
3052
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Bakalbašić, putnik: H.
Ibrahim Jamaković iz Olovskih Luka kod Kladnja
3053
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Franjo Ćilimović
3054
Osobno jamstvo; jemac: Sado Danon, putnik: Juda Havijo
3055
Osobno jamstvo; jemac: Risto Čuković, putnik: Manojlo
i Đorđe Čuković
3056-14. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Džamdžija, putnik: Risto
Đokić
3057, 3058
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: oglas
glede prodaje drva
3059
Tužba Mare Rađanović iz ulice Varoš 148 da se u toj kući
sagrađena pekara poruši zbog opasnosti od požara
3060
Osobno jamstvo; jemac: Avram Papo, putnik: B. Papo
3061
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sime Jovanovića
za dozvolu krčmarskog obrta i ukonačenja putnika,
ulica Nadkovači 54
3062
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Krste Kosmaca
Lazarevića za dozvolu krčmarskog obrta i ukonačenje
putnika u ulici Nadkovači
3063
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sime Pupića za
dozvolu krčmarskog obrta u ulici Tabaci
185
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3064
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jovana Milinkovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ulici Budakovići 7
3065
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Bajlovića za
dozvolu krčmarskog obrta, ulica na Mejdanu
3066
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Nikole Nahoda
za dozvolu krčmarskog obrta i ukonačenje putnika u
ulici Nadkovači 52
3067
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Trifka Vače za
dozvolu krčmarskog obrta u ulici Kračule 4
3068
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Spasoja Madžarevića za dozvolu gostioničarskog obrta i ukonačenje
putnika u ulici Nadkovači
3069
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: obavijest po pitanju
daavanja dozvola za obrnu djelatnost
3073-15. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Mento Altaraz, putnik: Israil
Madjoro
3074
Osobno jamstvo; jemac: Mustajbeg Vabić, putnik:
Ibrahim Burek
3075
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Ahmed Jabučar, putnik:
Ahmed Mahmutčehajić
3076
Osobno jamstvo; jemac: Vangel Makridi, putnik: Risto
Mustakija
3077
Osobno jamstvo; jemac: Salko Djulalija, putnik: Huna
Garicka
3078
Osobno jamstvo; jemac: Moso Aftanos, putnik: Aron
Hajaniz?
3079
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Popović, putnik: Nikola
Popović
186
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3080
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Savić, putnik: Todor
Deljić
3082
Molba Antuna Čačića iz Skenderovca za mjesto
konceptualnog dnevničara
3083
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–porezni ured
u Vukovaru–GP-u
3084-16. 8.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba udove Anne
Vidić za novčanu potporu
3085
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba udove Kulovke
za adekvatan smještaj za nju i djecu ili da joj vojska plati
troškove pošto borave u njenoj kući
3086
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: dopis
po pitanju podjele desetinskog žita za nastradale od
požara
3087
Kotarska oblast u Žepču–GP-u: dopis sa iskazom po
pitanju neuplaćenog sulusa
3088
Molba za popunjavanje mjesta (zubar-ljekar?)
3091
Vladin povjerenik za glavni grad–GP-u: dopis po pitanju
plaćanja Ahmedagi Mašiću za ukonačavanje vojnika u
njegovoj kući od strane Ureda za ukonačavanje vojnika
3092
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Avrama
Brandsteina za dozvolu urarskog obrta u Carevoj ul.
3093
Ravnateljstvo
redarstva–GP-u:
molba
Adolfa
Schleisingera za dozvolu mesarskog obrta u Ćemaluša
ul. 138
3094
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Đorđa Liternjaković za dozvolu krčmarskog obrta u Sagardžije ul.
187
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3095
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jove Sarić za
dozvolu krčmarskog obrta u Tabacima
3096
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sime Budečevića
za dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul. 36
3097
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josipa Sirola za
dozvolu krčmarskog obrta u Carina ul.
3098
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sebastian Di
Gallo za dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul.
3099
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korsit
Uboške zaklade–Marija Vičerba
3100
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Andraši Zevnik
3101
Osobno jamstvo; jemac: Isak Levi, putnik: Salomon
Levi
3102
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Bakalbašič, putnik:
Hadži Ahmed Fočo
3104
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Petar Veljković
za dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul.
3105
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: dopis
po pitanju brašna koje je Kotarska oblast Visoko poslala
za stradale u požaru
3106
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stanišić, putnik: Lazo i
Stanka Stanišić
3108
Osobno jamstvo; jemac: Risto Radanović, putnik: Ilija
Mitrić
3109
Osobno jamstvo; jemac: Risto Radanović, putnik: Jovo
Jeftić
188
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3110
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Sahačić, putnik:
Mahmut Sahačić
3111-17. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Avram Papo, putnik: Elijas
Salom
3112
Ured za ukonačenje vojske : izvještaj po pitanju
ukonačenja Husme-paše i njegovog osoblja (kuća
Petrakia Petrović- Esada Uzunovića)
3114
Kotarski ured u Rakovici–GP-u: da se Jovo Bosnić
odredi gdje želi da bude preslušan: u Osijeku ili
Petrovaradinu (pošto stanovnog povjerenstva nema u
Brodu)
3116-17. 8.
Zemaljska vlada za BiH–Zemaljska žandarmerijska
komanda-GP-u: dopis
3117
Osobno jamstvo; jemac: David S. Papo, putnik: Mošo
Leve Poljukan
3118
Osobno jamstvo; jemac: A.Elijas Kabiljo, putnik: Avram
Havijo
3119
Subventions- Vertheils Comission (Komisija za podjelu
subvencija): cirkularno pismo proslijeđeno na čitanje
gradskim činovnicima
3120
Molba Jure Kolačeka da mu se da komad općinske
zemlje da izgradi baraku za krčmu, pošto mu je požar
izgorio staru krčmu
3121
Okružni sud moli za svjedodžbe ćudorednosti (uvjerenje
o vladanju) Ivana Ružića
3122
Okružni sud- GP- Ravnateljstvo redarstva : podaci glede
predživota i ćudorednosti Todora Sladoje iz Zagorja
189
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3124- 18. 8.
Molba Alije Redjića da mu se vrati zemlja koju je vojska
zaposjela za streljačko vježbalište
3126
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: dopis
po pitanju pobiranja desetine od šumskih proizvoda
3128
Osobno jamstvo; jemac: Avram Bararon, putnik: Ishak
Bararon
3129
Osobno jamstvo; jemac: Avram Danon, putnik:
Salomon Levi
3130
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: Molba Ibrahima
Arnautovića za dozvolu kafanskog i krčmarskog obrta
3131
General Commando–GP-u: dopis po predmetu
Hanuma udova Kutović i XXXVI Feldspital (poljska
bolnica), poziv da bude nazočna prilikom donošenja
odluke
3132
Osobno jamstvo; jemac: Vukan Njegić, putnik: Jovo
Šundić
3133-19. 8.
Osobno jamstvo; jemac:Jovo Karadžić, putnik: Nikola
Samardžić
3134
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Trebo, putnik: Jefto
Jovanović
3135
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Trebo, putnik: Risto
Pavlović
3136
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Kojić, putnik: Risto
Kojić
3137
Osobno jamstvo; jemac: Marko Bikalj, putnik: Mitar
Miličević
3138
Osobno jamstvo; jemac: Marko Zelenović, putnik: ?
190
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3139
Osobno jamstvo; jemac: Ivo Madjarević, putnik: Kosta
Petrović
3140
Osobno jamstvo; jemac: Risto Petrović, putnik: Ristić?
3141
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Dimitrović, putnik:
Muharem Murgić
3142
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Čeburić, putnik: Jovo
Vuković i Nikola Kovačević
3143
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Naodović, putnik:
Risto Naodović
3144
Osobno jamstvo; jemac: Vukan Njegić, putnik: Đoko
Blagovčanin
3145
Osobno jamstvo; jemac: Mehmedbeg R., putnik:
Mašićbeg Paloš
3146
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Risto Petrović
3147
Osobno jamstvo; jemac: Savo Šošić, putnik: Marko
Zelenović
3148
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju
formiranja vojnog povjerenstva za zbrinjavanje
beskućnika nastradalih u požaru
3150
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: dopis
po pitanju situacije i stanja tvornice duhana Sterije
Jovanovića koja je izgorila u Tašlihanu
3151
Genie Direktion–GP-u: dopis po pitanju popravke
ćuprije na Miljacki (Skenderija most)
3152
Okružnica–obavijest Zemaljske vlade za BiH : uvođenje
carinske tarife biljegovnih pristojbi glede stalnih i
razmjernih pristojbi
191
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3154
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo, putnik: Mošo
Havijo
3155
Osobno jamstvo; jemac: Sabetaj S. Leve, putnik: Sadik
Danon
3156
Osobno jamstvo; jemac: Petar Bukrešin, putnik: Stjepan
Radić
3157
Osobno jamstvo; jemac: Milinko Veljkov, putnik: Risto
Majstorović
3158
Osobno jamstvo; jemac: Hamzaga Hajrula, putnik:
Husejin Azuragić
3159
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Milinković, putnik: Jefto
Ristić
3160
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Hadži Lazić, putnik: Ilija
Lukić
3161
Osobno jamstvo jemac: Solomon Atijas, putnik:
Abraham Atijas
3162
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Djiliman, putnik:
Kada Omerović
3163
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Mitričević, putnik: Vaso i
Daniel Dakić
3164-20. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Mošo Kajon, putnik: Rafo
Kajon
3166
Okružni sud u Sarajevu–GP-u: dopis koji se odnosi na
dopis br. 2715
3167
General Commando–GP-u: odluka na molbu inžinjera
Augusta Brauna u vezi objekta u ulici Ćemaluša 24 (u
vojne svrhe)
192
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3171
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Levi Salom
3172
Dopis po pitanju ukonačenja vojnika u nekim stanovima,
a na molbu Mrazovića
3173
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Paula Gutimana
i Lehreibera za dozvolu gostioničarskog obrta u ul.
Franje Josipa br. 7
3174
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ignjatz Gutmanna
za dozvolu gostioničarskog obrta u ul. Franje Josipa 7
3175
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Koller et Klingera
za dozvolu krčmarskog obrta u Carevoj mahali 6
3176
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Johann Koller za
dozvolu gostioničarskog obrta u Filipovića trg 21
3177-20. 8.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se GP izjasni na koji
način želi da primi drvnu građu sa Igmana (u vlastitoj
upravi ili kroz jednog poduzetnika)
3178
Vladin povjerenik–GP : dopis po pitanju uredjenja ulice
Terezija
3179
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Erkačić, putnik: Pero
Ostojić
3180
Osobno jamstvo; jemac: Haim Kabiljo, putnik: Jakob
Alevi
3181
Osobno jamstvo; jemac: Simo Krstić?, putnik: Jevto
Krstić
3182
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Dakić, putnik: Mića
Lazarević
3183
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: oglas
Zajedničkog ministarstva finansija u vezi sabiranja
193
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
prinosa za požarom stradale građane Sarajeva; saopćenje
o uplati dobrovoljnog priloga od 500 forinti od strane
Juliusa Andrashija i barona Hoffmana
3184
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: oglas, njeno veličanstvo
carica udova Ana Maria poklanja 2000 forinti za
postradale požarom u Sarajevu
3186
Okružni sud–GP-u: dopis po pitanju svjedodžbe
ponašanja Sime i Save Budočevića i da se potraži pekar
Jovan Lokimović
3188
Paul Reiner, firma ‘’Asfalt- Dachpappen &
THEER-PRODUCTE Ausführung aller Arten von
Asfaltierungen’’ iz Beča dostavlja ponudu glede
pokrivanja krovova u Sarajevu
3189
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Petar Kraina
3190
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Jakob Both
3191
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mustafa Džulabić
3192
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sime Đorđevića
za dozvolu krčmarskog obrta u ulici Careva br. 4
3193
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gartana
Mandronia za dozvolu gostioničarkog obrta u ul. Franje
Josipa 9
3194
Isak Salomon moli za obnovu i proširenje kuće u ulici
Franje Josipa br. 56
3195
Osobno jamstvo; jemac: Risto Maksimović, putnik:
Kosta Savić
194
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3197-21.8.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kovačević, putnik: Simo
Kovačević
3198
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Krsmanović, putnik:
Vuk Janković
3199
Osobno jamstvo; jemac: Mordohaj Altarac, putnik:
Mošo Atijas
3200
Osobno jamstvo; jemac: Petar M. Ceković, putnik: Jovo
Nastić
3201
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Kreštalica, putnik:
Gavro Ardalović
3202
GP- gradonačelnik - Vladin povjerenik za glavni grad–
Mjesno zapovjedništvo : dopis po pitanju zbrinjavanja
nastradalih od požara i ukonačenja vojnika u gradu
3203
Izvještaj veterinarke Mizize? Kreševljaković po pitanju
vune za izvoz
3204
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Stanišić, putnik: Risto
Đurić
3205
Osobno jamstvo; jemac: Risto Besarović, putnik: Niko
Kojić
3207
Osobno jamstvo; jemac. Panto Tašeija?, putnik: Cvijan
Lekić
3209
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Trebo, putnik: Jovo
Kučuković
3210
Osobno jamstvo, jemac: Lazar Vidaković, putnik: Vaso
Rašević
3211
Osobno jamstvo; jemac: Toma Čauš Ekmeščinski,
putnik: Simo Kunjić
195
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3212
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Vasković, putnik: Todor
Sokolović
3213
Osobno jamstvo; jemac: Risto Tlasinčić, putnik: Vaso
Ilić
3214
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo, putnik:Avram
Alkalaj
3215
Osobno jamstvo; jemac: Vaso Durić, putnik: Toja
Mijatović
3216
Osobno jamstvo; jemac: Milo S. Samouković, putnik:
Maksim Babić
3217
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Vlačić, putnik: Ilija
Janić 3218
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Vlačić, putnik: Risto
Hadži Kostić
3219
Osobno jamstvo; jemac: Aleksa Mihailović, putnik:
Trtić ?
3220
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Bičakčić, putnik:
Mehmed Bičakčić
3221
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Bilić, putnik: Franjo
Doko
3222
Osobno jamstvo; jemac: Mušan Vrabac, putnik: Alija
Češid
3223
Osobno jamstvo; jemac: Petar Bukrešević, putnik: Jovo
Pirusić
3224
Osobno Jamstvo; jemac: Risto Vuković, putnik: Risto
Lukić
196
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3225
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju molbe
Bećir- bega Idrizbegovića, gdje će se isti obavijestiti da
u Niš ide sa tapijama o svojim imanjima u tom kraju,
prevedenim na hrvatski, tako da se vlasti u Nišu mogu
očitovati po pitanju njegove molbe
3226
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju
molbe sarajevskih žitelja Jamaka Osmanović i Ferović
Mehmedage za naknadu štete navodno pričinjenu
prilikom okupacije
3227
Zemaljska vlada za BiH–GP-u : molba Idrizage Arnautada mu se izda preporučeno pismo na kajmakama
srebreničkog
3228
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis u vezi sa molbom
Hadži Mulage Čomare, njegovog kmeta Hasana Mače
te Kasuma Adilovića, kćerki pokojnog Numanage Soče
Almase i Vasvije za naknadu navodne štete prilikom
okupacije
3230
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju tužbe
David Kamhaja i drugih iz ul. Čemaluše protiv GP-a
zbog naplate postavljanja fenjera u ulici
3231
General Commando - Zemaljska vlada za BiH–GP-u:
dopis po pitanju naknade štete za (ne zna se ime)
učinjene od strane vojnika prilikom zauzimanja grada.
Da se ispita da li su molitelji učestvovali u ustanku ili su
napustili posjed i pobjegli
3232
General Commando - Zemaljska vlada za BiH–GP-u:
da se trgovac Hadži Ristić obavijesti o odredbi Glavnog
zapovjedništva glede ukonačenja vojnika u njegovoj
kući
197
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3233
Zemaljska vlada za BiH–Okružna oblast–GP-u: dopis
po pitanju molbe Ali Čauša za naknadu štete
3234
Molba Kalimana Sulje iz mahale Bardakčije za naknadu
štete
3235
Dopis po pitanju opravke ćuprija (Skenderije i Ćumurije)
u Sarajevu; da se gradski vijećnik Makso Despić dogovori
sa Gradskim zastupstvom i Genie -direkcijom
3236
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ludviga
Kohma za dozvolu obrta prodaje vina u ul. Careva u
Sulejmanbegovoj kući
3237
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mayera Lustiga za
dozvolu obrta rukotvorne trgovine u ulici Mala Carina
58
3238
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Sigmund Pollaček
3240
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Rudolfa B.
Babeckia za dozvolu prodaje drva i vapna
3241
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba ‘’Raschowski &
Welsvart’’ za dozvolu gradnje tvornice sirćeta u ulici
Ferhadija 21
3242
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba ‘’Raschowski &
Welsvart’’ za dozvolu pekarskog obrta u ulici Ferhadija
21
3244
Genie Direktion–Platz Commando–GP-u: obavijest
uslijed dopisa Genie- direkcije a povodom pritužbe
Jude i Vite Salomona Levia
3245
Osobno jamstvo; jemac: mitropolit Antimas, putnik:
Laza Đukić
198
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3247
Osobno jamstvo; jemac: Despot Petković, putnik:
Nikola Kovčić
3248
Osobno jamstvo; jemac: Pero Stefanović, putnik: Jevto
Blažević
3249
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Tomić, putnik: Mirko
Trifunović
3250
Osobno jamstvo; jemac: Todo Protić, putnik: Risto
Jovanović
3251
Osobno jamstvo; jemac: Petar Đokić, putnik: Jovo
Saklić i njegova majka i tetka i kiridžija
3252
Osobno jamstvo; jemac: Jovan Jevtić, putnik: Drago
Vasković
3253
Osobno jamstvo; jemac: Marko Zelenović, putnik:
Mitar, Ana, Dašo i Đuro Ekmečia- Saršić
3254
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Dimitrović, putnik:
Risto Markičević
3255
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Todorović, putnik: Milan
Cvijanović
3256
Osobno jamstvo; jemac: Risto Čubrilović, putnik: Risto
Erić
3257
Osobno jamstvo; jemac: Đoko Dragičević, putnik: Simo
i Jelka Petrović
3258
Osobno jamstvo; jemac: Sava Jovanović, putnik: Jovo
Bratić
3260
Osobno jamstvo; jemac: Jefto Dudić, putnik: Risto
Vasiljević
199
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3262
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Popović, putnik: Nikola
Mijatović
3263
Osobno jamstvo; jemac: Mitar Popović, putnik: Pavle
Stepanović
3265
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik za glavni
grad- GP-u: dopis po pitanju doznake Zemaljske vlade
od 10000 forinti na kasu GP-a (kao predujam)
3266
Tužba Ante Rozine i dr. iz Terezija ul. zbog potoka
Mjedenice u istoj ul.
3267
General Commando–Zemaljska vlada za BiH- GPVladin povjerenik za glavni grad–GP-u: odluka da se
uprava izvoza ogaraka povjeri gradskom vijećniku
Maksi Despiću
3268
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: obavijest da je carević
Nadvojvoda Rudolf donirao 1000 forinti za nastradale
požarom žitelje Sarajeva
3269
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: obavijest da je
carica&kraljica donirala 2000 forinti za žitelje nastradale
od požara u Sarajevu
3270
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba Šehović Djanu
Mehmeda za naknadu štete
3271
Sajmovni cjenovnik za Sarajevo
3272
Molba četvorice sarajevskih žitelja za naknadu štete koja
im je pričinjena prilikom okupacije
3275-
22. 8.Sudbeni stol u Vukovaru–Porezni ured u Zemunu–
GP-u: obavijest o prebivalištu Martina Rakoša
3276
Telegram (iz Dervente): upit ?
200
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3278
Gradsko poglavarstvo u Travniku–GP-u: dobrovoljni
prilozi u novcu za podizanje bolnice u Sarajevu
3280
Osobno jamstvo
3281
Osobno jamstvo; jemac: Milan Matijašević, putnik: Vuk
Matijašević
3282
Osobno jamstvo; jemac: Todor Stevanović, putnik:
Vaso Bujak
3283
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Mihić, putnik: Andja
Mihić
3284
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Opančar, putnik: Risto
Radulović
3286
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Kojić, putnik: Petar
Janjetović
3287
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Jugurčić, putnik: Aleksa
Jugurčić
3288
Osobno jamstvo; jemac: Vukan Đokić, putnik: Stjepan
Đorđić
3289
Osobno jamstvo; jemac: Simo Vuković, putnik: Mićo
Ilić
3291
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Badić, putnik: Simo
Damjanović
3292
Molba Paula Padjana iz Terezija ul. 86 da prezida jedan
zid u svom dvorištu
3293
Osobno jamstvo; jemac: Milo S. Samouković, putnik:
Salih ef. Kapić
3294
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Hadži Lazarević,
putnik: Jovo Sindić i sin Luka
201
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3295
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: zahtjev da se GP odredi
koliku količinu špirita i petrola sarajevski trgovci mogu
držati i prodavati u svojim dućanima
3297
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Samuela Blocha
za dozvolu pekarskoga obrta u ulici Hiseta 32
3298
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Niše Bećira za
dozvolu kafanskog obrta u ulici Mejdan u Zildžića
3299
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Oktavian
Suhovatky? za dozvolu krčmarskoga obrta u ulici
Koševo 6
3300
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Risto Petrović za
dozvolu krčmarskoga obrta u ulici Kračule
3301
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Samuela Propera
za dozvolu krčmarskoga obrta u ulici Franje Josipa 66
3302
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Benjamina
Sussmana za dozvolu gostioničarskog obrta u ulici
Franje Josipa 57
3304
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Koste Radovića
za dozvolu krčmarskoga obrta u ulici Alipašina
3305
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josipa Kolara za
dozvolu krrčmarskoga obrta u ulici Na Varoši
3306
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da se provjere navodi iz
molbe Ane, supruge Bustan ef.- osmanskog brzojavnog
činovnika, i da se provjeri kakav imetak posjeduje
3307
Gradsko poglavarstvo Zagreba–GP-u : dopis, dostavlja
se Zakon o izvlastbi, Građevni red i Naredbenik o
potrošarini na dalju upotrebu
202
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3308
Osobno jamstvo; jemac: Frano ?, putnik: Ilija Bilić
3309
Osobno jamstvo; jemac: Maksim Savić, putnik: Jovo
Vukadin
3310
Osobno jamstvo; jemac: Mihailo Joksimović, putnik:
Vaso Veljković
3311
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Ždralo, putnik: Mićo
Mihajlović
3113
Osobno jamstvo; jemac: Todor Stoikanović, putnik:
Nikola Kupčević
3314
Osobno jamstvo; jemac: Risto Stojkanović, putnik:
Jereta Tuta Marković ?
3315
Molba Paske Seksića da napravi baraku za krčmu u
Carevoj ul.; osobno jamstvo Riste Radulovića za Petra
Radulovića
3316
Osobno jamstvo; jemac: Simo Vuković, putnik: Mehmed
Abdulah
3319
Osobno jamstvo; jemac: Đuro Milić, putnik: Tošo
Nikolić
3320
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kugić, putnik: Todor
N?
3321
Osobno jamstvo; jemac: Mića Pikolić, putnik: Tošo
Pikolić
3322
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Spaić, putnik: Ahmed
Hadži Omerović
3323-23. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Risto Leić, putnik: Đorđe
Vuletić
203
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3324
Dopisi po pitanju spora oko zida između kuća Dimitrija
Kočovića i Alije Gudića
3325
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Nikolić, putnik: Jovo
Milković
3326
Osobno jamstvo; jemac: Salih Niemčević i Đorđo
Dimitrović putnik: Mehmed Križačević
3328
General Consulat für Bosnien–GP-u: odluka (na molbu)
Javera ef. Barucha, zakupnika uvoznine
3330
Odluka na više molbi za naknadu štete navodno
učinjene prilikom ratnih sukoba tj. zauzimanja grada
1878.g. Molbu je podnjelo 21 lice, svi su žitelji Sarajeva
3331
Molba gradskog pisara Petra Gregurevića za predujam
zbog štete koju je pretrpio od požara
3332
Osobno jamstvo; jemac: Josef Papo, putnik: Mose Papo
3333
Osobno jamstvo; jemac: Mordo Hajon, putnik: Isak
Pinto
3334
Osobno jamstvo; jemac: Vasilj Tošić, putnik: Đuro Božić
3335
Osobno jamstvo; jemac: Vidak Pavlić ?, putnik: Aleksa
Jeremić ?
3336
Osobno jamstvo; jemac: Marko Main, putnik: Mara
Main i dijete Jefto
3337
Osobno jamstvo; jemac: Risto Radulović, putnik: Sava
Stanišić
3338
Osobno jamstvo; jemac: Risto Radulović, putnik: Vuk
Stajičić
3339
Osobno jamstvo; jemac: A.j.David Papo, putnik:
Salomon Papo
204
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3340
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
dostavi odluka Đuri Pelešu
3342-24. 8.
Gradski porezni ured–GP-u: potvrda da je Šandor
Kovač platio iznos daje se na dalje uredovanje
3343
Poglavarstvo grada Požege–GP-u: da se uruči namjera
požeške općine Skenderu Pačiću
3344
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: naredba Zemaljske
vlade o stavljanju na raspolaganje pojedinih objekata
za zbrinjavanje vojnika ili žitelja nastradalih od požara
(ponajviše zakupnike krčmi, kafana i gostionica)
3345
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Ajvazović, putnik: Todor
Avdalović
3346
Molba Isaka Eliasa Saloma, trgovca iz ulice
Hadžisulejmanova za uredovno svjedočanstvo da su
mu izgorjela dva dućana sa svom robom
3347
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Dimitrijević, putnik:
Stefan Porović
3350
Osobno jamstvo; jemac: A. J. Isak Maestro, putnik:
Josef Kanpos
3351
Osobno jamstvo; jemac: Stipo Granić, putnik: Nikola
Lalić
3353
Dopis po pitanju opravke pojedinih kanala u Baščaršiji i
Čurčiluku (Bath ?–GP-u)- dato na uredovanje vijećniku
M. Despiću
3354-25. 8.
Molba trgovca Filipa Steinera iz ul. Careva 4, zbog spora
načelnog rješenja o plaćanju potrošarine i vraćanju
određene više naplaćene sume
205
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3356
Tužba Riste Đurića, zakupnika ovogradske kantarine,
utok - žalba tuženih (Vase Kraljevića, Petrovića i
Jeftanovića, Daniela Barucha, Salekuča Pape - trgovaca
uložena po Đuri Pelešu) na rješenje tj. osudu GP-a
3358
Osobno jamstvo; jemac: Smanić ?, putnik: Nikola
Žesto
3359-26. 8.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Emanuela
Wolfsohna za dozvolu krčmarskog obrta u Carevoj ul.
24
3360
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Petar Kenić za
dozvolu krčmarskog obrta u Histea 13
3361
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jake Silberstein
za dozvolu krčmarskog obrta u Tereziji ul. 107
3362
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mato Vidić za
dozvolu krčmarskog obrta u Carevoj ul. 23
3363
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Simona Flajma
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Magribija 18
3364
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Racher i Weiss za
dozvolu obrta trgovine željezom u Filipovića trg 10
3366
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Nikole Karanović
za dozvolu krčmarskog obrta u Tabaci 72
3367
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Herrer i Frančić
za dozvolu kobasičarskog obrta u ulici Franjo Josip 57
3368
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Luke Medića za
dozvolu krčmarskog obrta u ulici Koševo 5
3369
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Nikola Čeburić
za dozvolu krčmarskog obrta u Sagardžije 8
206
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3370
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Koste Albaner
i Vase Jovanovića za dozvolu krčmarskog obrta u ul.
Tabaci 34
3371
Osobno jamstvo; jemac: Derviš ? Srgutina, putnik:
Mustafa Goro
3372
Osobno jamstvo; jemac: Juso Papo putnik: Kalmi Levi
3373
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Hamamdžija,
putnik: Salih M?
3374
Osobno jamstvo; jemac: Marko Petrović, putnik: Nikola
Pusić i Stjepo Graco?
3375
Osobno jamstvo; jemac: Jovanović ?, putnik: Jovan
Petrović
3377
Platz Commando–GP-u: odluka na molbu Miće Nastića
iz sela Latica (džemat Gornji Stup) po pitanju smještaja
vojnika i isplate stanarine istih
3379-27. 8.
Osobno jamstvo; jemac: S.I. Salom, putnik: Leon Finzi
3380
Odluka glede naplaćivanja maltarine (donešena povodom
pisma zakupnika maltarine Javer ef. Barucha)
3381
Kotarska oblast Tešanj–GP-u: nalog da se obavijeste
begovi - zemljoposjednici u Sarajevu, koji imaju zemlju
u Tešnju, da se u Tešnju trenutno obavlja popis
3382
Huseinbeg Čerimagić iz Orašja moli da se donese
neka odluka po pitanju magaze njegovog zeta telegrafa
Mustafabeg Mudiria u kojoj je stajala telegrafska
oprema
3384
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ferenz Marinčik
207
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3385
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mordo Alkalaj
3386
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Jovica Babić
3387
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Blumenthal ?
3388
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Franz Lukmos
3389
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Julius B?
3390
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Pehla? Huseinaga
3391
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Hatidža Jusufović
3392
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Elizabeta Kranik
3393
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ana Katović
3394
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Anika Josipović
3395
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mara Bokarac
3396
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Emina Šehidović
3397
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Hankia Hašić
208
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3398
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Julijana Matijaš
3399
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Jelka Lepirova
3400
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Gospava Ljubičić
3401
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ana Miloševa
3402
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Ana Mašek
3403
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Staka Velika
3404
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Hanija Omeriković ?
3405
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Maria Perkiša ?
3406
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Aiša Tatarović
3407
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Staka Bukreševa
3408
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Marica Pedarović
3409
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Fatuša Barjaktarović
3410
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Di Galo Selastiano
209
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3411
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jusbaše Muharema za dozvolu kafanskog obrta u ul. Careva 52
3412
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bernharda
Strassberga za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Nova 1
3413
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bernard Spritzer
za dozvolu sitničarskog obrta u ul. Franje Josipa 107
3414
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Paško Maleša za
dozvolu krčmarskog obrta
3415
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Szomi i Blumenthala za dozvolu pekarskog obrta u ulici Arapova 10
3416
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Lea Monata za
dozvolu rukotvorskog obrta u Novoj ul. 105
3417
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba M. Mayersfelda i
I. Hubitrzky za dozvolu prodaje glinenica u ul. Careva
8
3419
Kotarski ured–Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis po
pitanju maltarine; da se zabrani pobiranje maltarine od
ljudi koji putuju ili dopremaju desetinu u grad
3421
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis u vezi navodne prodaje zemljišta Petra Stake eraru- da se obustavi isplata
3422
Zemaljska vlada dostavlja GP-u molbu Muhameda sina
Salih ef. Brave radi izdavnja putnog lista
3423
Platz Commando–GP-u: dopis po pitanju smještajnih
kapaciteta Kolobara hana
3424
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba da GP preduzme
čišćenje ulica sa deset kola i 20 nadničara (koje će
Ravnateljstvo redarstva obezbjediti iz zatvora)
210
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3425
Osobno jamstvo; jemac: Šemtov Leve, putnik: Šemtov
Papo
3427
Osobno jamstvo; jemac: Major Salom, putnik: Mentu
Altarac
3428
Osobno jamstvo; jemac: Jovo ?, putnik: Todo Tošić
3429
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman ef. Turbedar, putnik:
Mehmed Tabaković
3430-
28. 8.Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba tvrtke
‘’Levy & Conrad’’ se dostavlja GP-u na uredovanje
3431
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba 5 žitelja Sarajeva
za naknadu štete dostavlja se GP-u na dalje uredovanje
3432
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dostavlja se molba Mustafe Muminović za naknadu štete prilikom okupacije
3433
Telegram iz Steinbrückena za General Consulat -da li
ima slobodnih soba za 8 ljudi, u potpisu Martineli
3434
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH–GP-u:
dopis po pitanju popisa kuća onih stražara Gradske
straže sigurnosti, koji još nemaju krevete (popis uradio
komadant gradske straže sigurnosti Bimbaša Rašidović);
moli se GP da što prije dopremi krevete sa potrebnom
opremom
3436
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mayera Lustiga
za dozvolu prodaje rukotvorina u ul. Careva 58
3437
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Rudolfa Romana
za dozvolu prodaje drva i vapna u ul. Bembaša
3438
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Adolfa Kleina za
dozvolu za obrt u ul. Franje Josipa 65
211
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3439
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Adolf Hecht za
dozvolu krčmarskog obrta u Tabacima 18
3440
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis po pitanju izmještanja desetinskog povjerenstva iz zgrade Ravnateljstvo
redarstva pošto isto treba te prostorije za zatvor
3441
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
3442-29. 8.
Iskaz o ukonačenju činovnikabez znanja GP-a upućen
Zemaljskoj vladi za BiH
3443
Osobno jamstvo; jemac: Jako Alkalaj, putnik: Benijamin
Baruch / Baroh ?
3444
Platz Commando–GP-u: obavijest o održavanju javne
dražbe prodaje sedla, pokrivača i dr. blizu baraka kod
katoličkog groblja
3446
Paltz Commando–GP-u: obavijest o održavanju sastanka
komisije u Morića hanu; da se obavijeste vlasnik hana i
jedan zastupnik gradskog vijeća
3447
Izvadak iz popisne liste stranaca (Maglaj i Tušila)
3448
Porezni ured obavještava da je utjeran dug Paška Maleša
3449
Molba Mije Vrhovca iz ul. Mjedenica 50 za dozvolu da i
dalje može ostati u stanu Franje Radeljkovića u Carevoj
ul.
3450
Zemaljska vlada za BiH- dostavlja se molba trojice
sarajevskih žitelja za naknadu štete navodno učinjene
prilikom okupacije
3451
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dostavlja se molba
Zaimbega Dženetića i Mustafe ef. Svrze za naknadu
štetu
212
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3452
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: nalog da se sastavi iskaz
svih godišnjih i mjesečnih sajmova
3455
Kotarski ured–GP-u: oglas (Kundmachung) o tarifi,
stalnoj i razmjernoj biljegovnoj pristojbi u BiH
3458
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik za glavni
grad-GP-u: protokol trećeg sastanka komisije za
rekonstrukciju grada Sarajeva
3459
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Enrika Mendla
za dozvolu prodaje mirođija na Filipovića trgu
3460-30. 8.
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Imamović,
putnik: Ibrahim ?
3461
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Bureković, putnik:
Šećo Silajdžić
3462
Militär Intendanz–Vojnoopskrbni magacin–GP-u: dopis u vezi isplate notara za obavljeni posao oko isporuke slame za štalu generala (Feldzeug Meister Freiherr)
Filipovića
3464
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Abadjić, putnik: Kurtić
Mustafa
3467
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis-obavještenje
-oglas o pojavi, bitnosti i opasnosti sakagije i crvotoči
3468
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bernarda Starssbergera za dozvolu krčmarskog obrta preko puta vojne bolnice
3469
Ravnateljstvo redarstva - GP-u : molba Mare Vukinice
za dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul.
3470
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Krsmanović, putnik:
Vaso Repić
213
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3471
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Jugurdžija, putnik: Jovanka M. Novaković
3472
Ravnateljstvo
redarstva–GP-u:
molba
Saliha
Džaferbegovića za dozvolu slastičarskog obrta u
Ćemaluša ul. 18
3473
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Andje Pjević za
dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul.
3474
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mitra Kišića za
dozvolu krčmarskog obrta u Hiseta ul, Odobašin han
3475
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: umoljava se GP da tamo
poslate ‘’obrtne komade’’ sa vlastitim mišljenjem vrati
radi daljnjeg uredovanja
3478-31. 8.
Izvještaj rukovoditelja popisa pučanstva GP-u
3485-1. 9.
Karla Dollfuhs, kućni sluga iz Beča, moli GP za posao
u novoosnovanoj vatrogasnoj službi u Sarajevu, pošto
je i sam u Beču radio nekoliko godina kao vatrgasac
3486
Pismo Karla Zuga iz Beča upućeno gradonačelniku
Sarajeva: upit o tome da li bi bile od koristi njegove
usluge novoosnovanoj vatrogasnoj službi u Sarajevu
3489
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: naknadno odobrenje
predujma od 10000 forinti
214
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 7spisi:
Signatura dokumenta
3501 - 4000 2. 9.–27. 9.
Sadržaj
3502-2. 9.
Molba Mustafe Kiseljaka, na Hisetima–tužba protiv
zakupnika kantarine Riste Gjurića zbog otimanja
terezije
3503
Vozarski rezervni eskadron (Fuhrwesen Reserve
Escadron)–GP-u : Dienst Zettel (dopis)- da se zatrpa tj.
sanira rupa u ul. Nova
3504
Osobno jamstvo; jemac: Trajko Bošković, putnik: Panko
Kočević
3505
Pero Mišić kaldrmdžija moli da mu se isplati nadnica
3506
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Henda, putnik:
Mustafa Henda
3507
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Henda, putnik:
Abdija Fočo
3509
Porezni nadzornik u Zagrebu - Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u (Porezni ured u Sarajevu): da se
pronađe Ivan Gabrić i da se naplati novac koji duguje
215
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3510
Generalni konzulat za Bosnu (General Consulat für
Bosnien)–Kotarski ured u Sarajevu - GP-u: da se utvrdi
da li je u gradu nastanjen Rafael Mandolfo
3511
Okružni sud u Sarajevu–GP-u: dopisi povodom istrage
ubistva Pašane, supruge Mešana Imamovića.
3518
Osobno jamstvo; jemac: Moese Salom, putnik: Elias
Trank
3519
Osobno jamstvo; jemac: Isak Neftali, putnik: Hajim
Bararon
3520
Osobno jamstvo; jemac: Binjo Levi, putnik: Leona
Levi
3521-3.9.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mušana Puškića
za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Hadži Mustafa
3522
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jakoba Pollak za
dozvolu prenošenja prodaje vina u ul. Franje Josipa 60
3523
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Juliusa Leitnera
za dozvolu gostioničarskog obrta u ulici Konak 12
3524
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Avdije Bilića za
dozvolu kafanarskog obrta u ulici Hiseta
3525
Oglas Zemaljske vlade koji se dostavlja GP-u i trgovcima
drva po pitanju nabavke ogrijevnih drva potrebnih za
unutrašnji odjel Zemaljske vlade za BiH tokom zimskog
perioda
3527
Žalba (utok) i predstavke Ivana Ružića, Stiepana Gecana,
Vilka Strobla i Stiepana Kneza iz baraka na zapadnom
ulazu u grad pred maltom, protiv naloga za plaćanje
zakupnine na iznajmljenom zemljištu
216
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3530
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Katica Stjepanović
3531
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Aron Laghafs ?
3532
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Sarfija Bojadžić
3533
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: plaćeno sijeno za
štalu generala Filipovića
3534
Platz Commando–General Commando- Zemaljska
vlada za BiH–GP-u: odluka na molbu Zlatke udove
Mustafe Bukve glede odštete
3537
Kotarski ured–GP-u: poziv da se na ulazu u grad ubiru
desetine na ugljen i kreč
3539-4. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Matan Andrić, putnik: Abdulah
Mehmed
3540
Osobno jamstvo; jemac: Todor Delić, putnik: Đorđe
Jovanović
3542
GP - Ravnateljstvo redarstva: ukoliko se opet ne
odazovu Petar Kraina, Jovo Kalajdjija, Risto Ubudjića i
Vuka Bilkića, da se deložiraju iz kuće Mujage Salimagića,
zbog neplaćanja kirije
3543
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da se istraži nemar čauša
Mehmeda Cikovića i zaptije Riste Jovanovića i poduzmu
potrebne mjere (otpustiti iz službe)
3544
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Leopolda
Klingera za dozvolu krčmarskog obrta u ulici Tereziji
77
217
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3545
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gottlieba iz Beča
za dozvolu knjižarskog obrta u ulici Franje Josipa 84
3547
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se uruči pismo
trgovcu Petru Petroviću
3548
Traženje Stiepana i Ivana Kneza zakupnika baraka pred
zapadnom maltom Sarajeva za precizno označenje
plaćanja zakupine
3549
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
3550
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Osmanović Salihaga,
putnik: Avdo Doksenaltić
3551
Osobno jamstvo; jemac: Avram Ezkenazi, putnik:
Benjamin Eskenazi
3552
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Bošković, putnik: Zaim
Bijedić i Dervišaga Ijehović?
3553-5. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Jakov Stanišić, putnik: Aleksa
Kršić
3554
Okružni sud–GP-u: traži se svjedodžba ćudorednostivladanja i ponašanja Ibrahima Filipovića
3555
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dekreti o imenovanju
školskog savjeta za muslimanske škole u Sarajevu
3556
Zapisnik (Protokoll) sastavljen u GP-u–poziv Scheik
N? u svrhu saslušanja glede iznajmljivanja kuće
3557
Osobno jamstvo; jemac: Vita Salomon Levi, putnik:
Jakof Baruch
3558
Osobno jamstvo; jemac: Isahar Zadik Danon, putnik:
Zadik Avram Levi
218
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3559
Osobno jamstvo; jemac: Lazar Pupić, putnik: Petar
Ivetić
3560
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ahmeda
Imamovića za dozvolu kavanarskog obrta u Sarač Ali
ul. 21
3561
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Wensel Hoffmana za dozvolu pekarskog obrta u Suleiman ul. 2
3562-6. 9.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Alekse Popovića
za dozvolu krčmarskog obrta u Franje Josipa 3
3563
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mehage Bato za
dozvolu kafanarskog obrta u Kastel ul. 1
3564
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mehmeda
Guranovića za dozvolu kafanarskog obrta u Bjelavama
3565
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Alois Gapp? za
dozvolu krčmarskog obrta u ulici preko baraka ?
3567
Okružni sud–GP-u: da se pozove muktar Čekaluše
mahale glede istrage protiv Saliha Kantardžije radi
razbojstva nad Sadikom Arnautovićem (svjedoci
Mehmed Tarakija i Mustafa Dudić)
3568
Molba Atanasija Georgijevića za pomoć radi liječenja
ranjene noge i uzdržavanje petero djece.
3571
Osobno jamstvo; jemac: Niko Besarović, putnik: Đorđe
Vukselčić?
3572
Molba Mustafe Krdžalije da sakupi dobrovoljne primitke
(priloge) za dogradnju kuće
3573
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Osmanović Salih,
putnik: Mehmed Skender
219
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3574
Zakupnik potrošarine Vita S. Levi obavještava da
vlasnik oficirske kasine Leitner ne plaća potrošarinu i
ne dopušta da se pregleda zaliha kasine.
3575
Zakupnik potrošarine Vita S. Levi traži da Dervišaga
Šehović kod njega plati potrošarinu za klanje marve.
3576
Kotarski ured–GP-u: obavještava se GP da sve predmete
koji se odnose na porez pošalje na daljnje uredovanje u
ovaj ured
3577
Kotarski ured–GP-u: po novoj odredbi Zemaljske
vlade, desetina se od sad ima pobirati u novcu
3578
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: Oglas povodom
rođandana cara i kralja Franje Josipa
3579
Molba ? da kamenolom na Benbaši koristi duže vremena
(godinu, dvije)
3580
Dervišaga Šehović traži da mu zakupnik maltarine Javer
ef. Baruch vrati vola, što mu ga je na Vracama oduzeo
ili da mu se plati naknada za njega
3581
Dopis po pitanju dovršavanja popisivanja poreza
3582
Artiljeriski depo (Artillerie Zeugs Depo)–GP-u: dopis u
vezi čišćenja kanalizacije u objektu jedinice
3584-7. 6.
Osobno jamstvo; jemac: Hasan Agić Mehmed, putnik:
Hasan Agić Saliha
3585
Osobno jamstvo; jemac: Jovo Ristić / Simić ?, putnik:
Mićo Simić
3586
Osobno jamstvo; jemac: Kosta Tredić, putnik: Pero
Savić
3587
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kaljalović, putnik:
220
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
Manojlo Jelić
3588
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Moritza Weissa
za dozvolu gostioničarskog obrta u ul. Baker babe 18
3589
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Risto Erić za
dozvolu handžijskog obrta u ul. Mejdan 8
3590
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Čubrilovića
za dozvolu handžiskog obrta u ul. Bravadžiluk 12
3591
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Đorđa Stanarević
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Bravadžiluk
3592
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Alfonsa Rossa
za dozvolu obrta prodaje sapuna i mirisa u ul. Franje
Josipa
3594
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Filipa Steinera za
dozvolu obrta prodaje bakalske robe u ul. Careva ul 4
3595
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gabora Steinera
za dozvolu prodaje bakalske robe u ul. Franje Josipa 2
3596
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Stanka Hamzića
za dozvolu handžijskog obrta u ul. Mejdan 2
3597
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Saliha Čavke za
dozvolu kafanarskog obrta u ul. Medresa
3598
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mustafe Gorgo
za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Bjelave
3600
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka Salih ef. Karapašiću
3603
Dopis po pitanju molbe Josipa Feldlinga protiv Adolfa
Šlesingera
221
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3606
Kotarski ured u Badenu–GP-u: obavijest (Note), po
pitanju mjesta mjesta boravka Franza Seewald
3608
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: obavijest da zbog
odsutnosti vladinog povjerenika (20 dana na dopustu)
njegovu funkciju preuzima Okružna oblast
3610
Risto i Kosta Čuković mole da im gradski živinar pregleda 800 komada jagnjećih i 600 komada jarećih koža
3611
Osobno jamstvo; jemac: Nikola S.?, putnik: Jovanović
3613
GP- Zemaljska vlada za BiH: izvještaj u smislu naredbe
u pogledu plaćanja kantarine (predmet: Vaso Kraljević,
Petrović, Jeftanović, Daniel Baruch i Sakuča Papotrgovci iz Sarajeva protiv osude GP-a a po pitanju
zakupnine potrošarine Riste Đurića
3616-9. 9.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se upita privremeni
upravitelj kotara tuzlanskog Asim ef Uzunović da li
može otići na dodjeljeno mu mjesto po pitanju popisa
pučanstva i oporezovanih predmeta, koje je u Sarajevu
završeno
3617
Genie Direktion–GP-u: da se ispita slučaj naknade
za navodno učinjene štete nekim žiteljima za vrijeme
okupacije grada, da GP ispita ispita slučaj
3618
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Šandora Kovača
za dozvolu posjedovanja suharnice mesa u ulici Kulovića
2
3619
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mate Udiljaka za
dozvolu krčmarskog obrta u ulici Tabaci 23
3620
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Milana Cerovine
za dozvolu handžijskog obrta u ulici Potok 12
222
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3621
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Marija Bugruša
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta 8
3622
Osobno jamstvo; jemac: Selim Selimović, putnik:
Ibrahimaga Mačković
3623
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Elijas Hajon
3624
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Tabaci, putnik: Avdija
Pehtarović
3625-9. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Isak B. Hajim, putnik: Hajim
Isak
3627
Osobno jamstvo; jemac: Salomon D. Levi, putnik: Julius
Papo
3628-10. 9.
Julijen Makanec (iz gradskog fizikata) moli dopust od 4
tjedna zbog porodičnih razloga
3629
Dopis po pitanju plačanja poreznog erara u novcu
3630
Osobno jamstvo; jemac: Šehović, putnik: sin Ibrahim
ef. Šehović
3632
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: potvrda o plaćanju
pristojbe u korist Uboške zaklade za održani koncert
3633
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–Ignatz Waltersdorf
3634
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–Mali Sador
3635
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–bludnica Marija Vičela
3636
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–bludnica Ana Farkaš
223
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3637
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–bludnica Marica Schreiblechner
3638
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–Džino Ahmedaga
3639
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–bludnica Marica Perkuša
3640
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
uboške zaklade–Samuel Lorenz
3641
Pisar Martin Rakoš izvještava gradonačelnika o stanju
stvari u pogledu ukonačenja vojske u kući Franje
Radeljkovića i stanu Mije Vrhovca, ul. Medenica 50
3642
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis po pitanju zabrane
bacanja smeća i otpada na obalu Miljacke
3643
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gabora Steinera
da u svom dućanu smije držati 10 litara špirita, ul. Franje
Josipa 2
3644
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Filip Steinera da
u svom dućanu smije držati 10 litara špirita, Careva ul.
4
3645
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Hermanna
Beckera za dozvolu gradnje pivare u ul. Koševo 4
3646
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Lea Monata za
dozvolu prodaje novina
3647
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Hermann Becker
za dozvolu kobasičarskog obrta u ul. Koševo 11
3648
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gaše Mannoga
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Bravadžiluk
224
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3649
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Benjamina
Lussmann za dozvolu kobasičarskog obrta u ul. Franje
Josipa 57
3650
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Ana Frank
3651
Gradski porezni ured–GP-u: dopis–obavijest o plaćanju
točarine svima onima koji imaju dozvolu da toče piće
3653
Gradski porezni ured–GP-u: molba da se dostavi pečat
za ‘’porezni daborat’’ koji počinje sa radom
3654
Gradski porezni ured–GP-u: traži se, za poslove ureda,
jedan podvornik za dostavu spisa
3655
Zapisnik GP-a o stanju hana Omerbega Fadilpašića
3656
Molba trgovca Mehmedbega Djenetića da se pozove
Andja iz ul. Bakarevića zbog spora oko magaze
3657
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH- GP-u:
obavijest da se žiteljima Sarajeva, nastradalim od požara,
drva, iz državnih šuma, prodaju uz oprost desetine
3659
Osobno jamstvo; jemac: Husein Durgotović, putnik:
Avdija Imamović
3660-11. 9.
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas o utvrđivanju
broja i potrebštine za sijenom i slamom u Maglaju
3661
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevu
3662
Dopis; Josef Sitzer poklanja 5000 komada daščica za
popravke krovova u gradu
3644
Predračun za cestu ul. Terezije od kasarne do Ćerišanskog
mosta
225
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3665
Osobno jamstvo; jemac: Halilbašić Salihbeg, putnik:
Jamaković Avdija
3666
Osobno jamstvo; jemac: Risto ?, putnik: Jovo Babić
3667
Osobno jamstvo; jemac: Stevo Dramutić, putnik: Pero
Sarić
3668
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Kosta H. Petrović
3672
Dopis suradniku ‘’Presse’’ u Beču, Đurkoviću povodom
nabavke autografične prese
3673
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da se utvrdi historijska
vrijednost i vlastništvo dva tuga sa zeleno-svilenim
zastavama, da li su vlasništvo obrtnog ceha
3674
Odluka na molbu handžije na Mustajpašinom trgu Jove
Kučukovića
3675
Odluka na molbu Todora Jeftića da može stutpiti u
službu
3678-12. 9.
Dopis iz Sombora; traži se Leo Deutsch, koji navodno
boravi u Sarajevu
3682
Genie Regiment Kaiser Franz Josef u Rogatici- GP-u:
upit o cijeni petrolejske lampe (svjetiljke)
3683
Okružni sud u Donjoj Tuzli–GP-u: da se uruči potvrda
Antonu Kleinu koji se trenutno nalazi u Sarajevu
3684
Pismo župnika Andrije Buzuka GP-u: oko procedure
pokapanja Valentina Gasparovića
3685
‘’Grossmann & Fleischmann agenturs& commissionsGeschäft za tehničke, hidrotehničke i građevinske
materijale Budimpešta’’ ponuda GP-u za posao
226
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3687
Gradski porezni ured–GP-u: da se GP odredi po pitanju
nabavke blagajne za deponiranje novaca pošto ovaj ured
preuzima naplatu poreza
3689
Oglas o početku rada Poreznog ureda u Sarajevu
3690-13. 9.
Hermanna Beckera, rodom iz Bleistadta u Češkoj,
nastanjen u ul Koševo 11, moli za građevinsku dozvolu,
da napravi privremeni objekat
3691
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju
podjeljenja stipendije Rifatu Tatareviću za pohađanje
kadetske škole u Istambulu (Carigradu)
3692
Sudbeni stol Bjelovar–Ravnateljstvu pomočnih ureda
kod Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se uruči uputa
pisaru Martinu Rakošu u vezi sa molbama za dodjelu
službenih mjesta
3693
Ravnateljstvo redarstva–GP-a : dozvola Simi Đorđeviću
za obavljanje gostioničarskog obrt u ul. Careva br. 4
3694
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Samuelu Blochu
za krčmarski obrt u ul. Bistrik
3695
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Gaetanu
Mandroni za gostioničarski obrt u ul. Franje Josipa
3696
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Arona Laghafta
za dozvolu zlatarskog obrta u ul. Franje Josipa
3697
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jovana Donga
i Adolfa Dursta za dozvolu krčmarskog obrta u ul.
Koševo 16
3698
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Pavla Padjena za
dozvolu fijakerskog obrta
227
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3699
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jove Kučković za
dozvolu handžiskog obrta u Mustaj-pašinom trgu 49
3700
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Trifka Dragoš za
dozvolu handžijskog obrta u ul. Bravadžiluk 7
3701
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Dimše Jovanović
za dozvolu krčmarskog obrta u Bravadžiluk 5
3702
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Maksimović
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Tabaci
3704
Osobno jamstvo; jemac: Salihaga Softić, putnik: Mujaga
Bičakčija
3706
Osobno jamstvo; jemac: Niko Besarović, putnik: Đorđo
Hićo
3707
Zamjenik zakupnika gradske potrošarine–GP-u: dopis
po pitanju odluke pobiranja potrošarinske pristojbe
3708
Okružni ured–Vladin povjerenik–GP-u: dopis po
pitanju popravke kanala u Čurčića ul. ?
3709
Osobno jamstvo; jemac: Milo Samouković, putnik:
Stjepan Bandjur
3711
Osobno jamstvo; jemac: Vaso i Petar Kraljević, putnik:
Jovan Bošković
3712
Osobno jamstvo; jemac: Nikola Čebović, putnik: Đorđo
Litrenjaković
3713
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Dimitrijević, putnik:
Đorđević Vaso
3714
Građevinski odjel GP-a : molba Đorđa Besarovića i
sinova za popravku kuće u ul. Franje Josipa 58
228
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3715
Porezni elaborat za 51 mahalu radi odmjerenja poreza,
izvještaj u pogledu nedostatka poreznog elaborata
3716
Gradski porezni ured–GP-u: dopis po pitanju plaćanja
točarine u pojedinim krčmama i gostionicama i
zatvaranja pojedinih lokala gdje se tobože nalaze
bludnice i dogadjaju izgredi
3717
Dopis po pitanju gradnje zida na Miljacki- Bentbaši do
kafane i Mevlevijske tekije
3717 ?
Gradski porezni ured–GP-u: izvještava se GP da su
pisari za porezni popis i dalje zbog obaveza pridržani u
službi
3718
Gradski porezni ured u potpisu Vejsil ef. Svrzo–GP-u:
saopštenje da su se u popisivanju poreza istakli u
zalaganju Mato Kisović i Salih ef. Brekalo a nisu dobili
određenu dnevnicu
3719
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas o utvrđivanju
potrebština za slamu i kreveta od slame u Sarajevu
3720
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas i odgovor na
molbu Dragutina Ninicina gospodarskom vježbeniku
za dodjelu mjesta
3721
Osobno jamstvo; jemac: Đorđo Tomašević, putnik:
Jovo Andrić
3722
General Commando–GP-u: potvrda- dokaz (Nachweisung) o posjedovanju zemlje koji je okupiran (oduzet?)
3723
Okružni sud–GP-u: dopis po pitanju tužbe Hadži Siri
ef. protiv Ahmed ef. Murudjije
3724
Preporuka za tumača hrvatsko- turskog jezika Aleksu
Popovića
229
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3725
Osobno jamstvo; jemac: Pero ?, putnik: Dimso Jovanović
3726
Osobno jamstvo; jemac: Risto Kovačević, putnik:
Marko Moić
3727
Žalba Nikole Boškovića na odluku donesenu od strane
GP-a njemu i Ibrahimu Vudžukoviću, Tomas Stelli,
Stefanu Sterli
3729
Osobno jamstvo; jemac: Dimso Petrović, putnik: Vaso
D. Stevovića
3735
Osobno jamstvo; jemac: Vasilije Đurić, putnik: Jovo
Bogičević
3736
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa ef. Mačković, putnik:
Jahja ef. Hadži Jahić
3737-15. 9.
Dopis po pitanju određenog broja klupaka vune
vlasništva Huseina Veseličića
3739
Osobno jamstvo; jemac: Anto Č.?, putnik: Ivan Lukić
3740
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba Ali Bašić
Salihbega radi stavljanja svojih soba na Mejdanu na
raspolaganje (odluka i žalba)
3741
Prijava Eduarda Lasslauera glede ponovnog otvorenja
- restauracije ‘’Hotel Austria’’, ul. Franje Josipa (Franz
Josef Gasse) 56
3742
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Johanna Sturna
za dozvolu kobasičarskog obrta u ulici Hiseta 14
3743
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Vasilja Markovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Mejdan
3744
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Klinger Kollera
za dozvolu da u svom dućanu u Carevoj ul. smije držati
10 litara špirita i dva sanduka petroleja
230
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3745
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da se zemlja koja je
preostala od zidanja kanala u ulici Ferhadija pod hitno
skloni ili iskoristi
3746
Molba Jakova Sabitailu iz Kračula 5 za plaćanje kirije od
strane vojnika
3747
General Commando–GP-u: dopis oko uspostavljenja
nove straže sigurnosti (30 ljudi)
3749
Kotarska oblast–GP-u: dostavlja predmet Rafaela
Mandolfa, okrivljenog za krađu drva, na dalje uredovanje
i daje se na znanje da su kod Dolca pronađene određene
količine posječenih drva
3752
Osobno jamstvo; jemac: Đuro Trnčić, putnik: Ivan
Milinković
3754-16. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Puhalović, putnik:
Ibrahim Puhalović
3756
Osobno jamstvo; jemac: Petar Bukrešević, putnik:
Ostoja Bošković
3758
Osobno jamstvo; jemac: Ilija Jelić, putnik: Jovan Tasovac
3759
Osobno jamstvo; jemac: Risto Đurčić, putnik: Đorđe
Cerović
3764-17. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Jeftan ?, putnik: Mićo Bošković
3765
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Davu Hajin
3766
Osobno jamstvo; jemac: David Tabui, putnik: Risto C.?
3768
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odbijena žalba Nikole
Boškovića i Stefana Sterle na odluku Zemaljske vlade
da se isprazni bordel (bludilište) u ulici Tabaci 10
231
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3769
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis u vezi predmeta
iskonačenja vojnika iz kuće Ibrahim ef. Vudjukovića u
mahali Ajnadži Zade Hadži Ibrahim
3771
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas
3772
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: oglas za obrtnike kojima
su dućani stradali u požaru a glede daljeg obavljanja
obrta i prehrane svojih obitelji
3777
Uboška bolnica izdaje smrtni list za Petra Vecerina de
Lorenza zajedno sa putovnicom za inozemstvo
3779
Dopis Gradskog satništva u Bečkereku da se Viktoru
Kramplu ne može izdati putni list
3780
Administracija ‘’Neue Freie Presse’’–GP-u: platna
priznanica
3781
Uboška bolnica izdaje smrtni list za Josipa Pužara
3782
Ured općine Bribir–GP-u: da se preda pozivnica
Radoslavu Vrinjaninu
3783
Gradski porezni ured u Požegi–GP-u: da se uruči prijava
predstojniku sudbenog odjela GP-a Skenderu Peičiću
3784
General Commando–Zemaljska vlada za BiH–GP-u:
dopis u vezi urađenog istraživanja sprovedenog na terenu
po pitanju korištenja topa za muslimanske praznike u
osmanskom periodu. Uredba za koje praznike se smije
koristiti top.
3785
Molba Josipa Fleischmanna, fabrikanta likera za dodjelu
zgrade u ul. Franje Josipa 48
3786
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Petra Veljkovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Bendbaša 5
232
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3787
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Antonia Losanc
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Bendbaša 25
3788
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Dragutina
Grebmayera za dozvolu bravarskog obrta u ul. Bistrik
16
3789
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Andrije
Gerdoutsch za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Ćemaluša
86
3790
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josipa Kolo za
dozvolu krčmarskog brta kod Alipašina mosta
3791
Ravnateljstvo redarstva moli Mjesnu komandu da se
urednije pobire maltarina na Višegradskoj kapiji
3792
Platz Commando–Ravnateljstvo redarstva–GP-u:
obavijest o psima lutalicama na Filipovića trgu
3796
Molba Egida Wernera, mjernika u Pragu, da mu se
povjeri mjesto vođenja gradnje plinomjera
3797
Pismo Josefa Schinzela iz Beča, molba za posao
3798
Molba Franje Kwirschfelda mjernika iz Velikog Varada,
da mu se povjeri mjesto na gradnji željezničke pruge
3799
Pismo Franza Magagninia iz Đenove u kojem pita za
posao u Sarajevu
3800
Hrvatska Eskomptna Banka–GP-u: ponuda firme
‘’Gerson Boehm & Comp Beleuchtung, Gas- Aparat’’
3802
O. Ilgen iz Bukurešta moli za mjesto ravnatelja plinare
3803
Molba G. Kešvite iz Segedina za dodjelu građevinskih
poslova na objkektima oštećenim u požaru
233
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3804-18. 9.
Obavještenje General Commande i Platz Commande
da se za vrijeme bajramskih svetkovina mogu oglasiti
topovi (ujutro, u podne i navečer)
3805
Okružni sud Sarajevo moli da se izdaju svjedodžbe o
ponašanju Isaka Fincia i Ibrahima Kikovića
3806
Istraga protiv Ahmeda Jabučara zbog neovlaštenog
posjedovanja oružja
3807
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Aleksa Popović
3808
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Mustafa Kulokan
3809
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Mula Kulaković
3810
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Šandor Kovač
3811
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Ignatz Fischer
3812
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Oktavian Suhovati
3813
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Danil Dakić
3814
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Ferdinand Lovatini
3815
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Alija Đakovac
3816
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Mato Udiljak
234
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3817
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Mula Dervišević
3818
Uredbe Vladinog povjerenika za glavni grad kojom su
ustanovljene takse za pregledanje marve za klanje
3820
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Emanuela
Wolfsohn za dozvolu urarskog obrta u ulici Careva 24
3821
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bernarda
Strassberga za dozvolu krčmarskog obrta preko puta
bolnice
3822
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Bernarda Spitzera
za dozvolu sitničarskog obrta u ul. Franje Josipa
3823
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Petrovića
za dozvolu krčmarskog obrta u hanu Hadži Derviša
Halača
3824
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mitra Kisića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta
3825
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Vase Jovanović
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Tabaci
3826
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Niše Bećira za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Zildžiluk
3827
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Avdije Bibića za
dozvolu kavanskog obrta u ul. Hiseta
3828
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mayersfelda i
Hubitzkoma za dozvolu lončarskog obrta u ul. Careva
3829
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Adolfa Kleina i
druga za dozvolu za premnu i naručevnu radnju u ul.
Franje Josipa 65
235
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3830
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ivana Kollera za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje Josipa 21
3831
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Saula Guttmanna
i Schreibera za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje
Josipa
3832
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
3833
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Pašić, putnik:
Sulejman Pašić i Bajro Pašić
3834-19. 9.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: Poziv Josipu JosipovićuLukiću
3835
Zemaljska vlada za BiH saopštava da se ne može udovoljiti zahtjevu Huseinbega Agića za isplatu sagrađene
zgrade
3836
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba trgovaca Grofs
i Sporer za pomoć u naknadi štete koja ih je zadesila
nakon požara
3837
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odluka na molbe grupe
žitelja Sarajeva ( Pero Išpir, Šua M. Salom, Sadik Levi,
Mato Celić, Antonio Jeftanović, Ibrahim Altagić, Kosta
Kašiković i Osman Čolaković) za popravke kuća izgorjelih u požaru
3838
Zemaljska vlada za BiH –GP-u: dopisi po pitanju tužbe
Ahmeda Stočanina protiv Aliage Kozaragića zbog
nanesene štete
3839
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Eduarda Wimmera za dozvolu krčmarskog obrta na Filipovića trgu 15
3840
Gradski porezni ured javlja da se Jakov Silberstein preselio u Čajniče i da se tamo bavi krčmarskim obrtom
236
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3841
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Berndarda
Strassberga za dozvolu krčmarskog obrta u ulici
Nova1
3842
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mate Vidića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Careva 23
3843
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Rachera i Weissa
za dozvolu prodavanja željeza na Filipovića trgu 11
3844
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Koste Radovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Alipašina
3845
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Muharema
Jusubaše za dozvolu kafanarskog obrta u ul. Careva
3846
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mare Vukinica za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta
3847
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Nikole Čeburića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Sagrdžije 8
3848
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Paške Maleša za
dozvolu krčmarskog obrta
3849
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Karla Bachera i
Weissa za dozvolu brzo - tiskarskog obrta
3850
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ivana Sarajija za
dozvolu prodaje kestanja u ul. Franje Josipa
3851
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Andje Pjević za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta
3852
Osobno jamstvo; jemac: Avdija Uzunović, putnik:
Hasan Abadenović?
3853
Upit zidarskih zanatlija iz Waldenburga za dodjelu
zidarskih poslova u Sarajevu
237
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3854-20. 9.
Fany Balogh rođena Kreitmayer pita GP da li joj se u
Sarajevu nalazi majka Magdalena Kreitmayer
3855-20. 9.
‘’Reimund v. Götz Ingenieur für Gasanlagen und
Wasserwerke Wien’’–GP-u: poslovna ponuda
3856
‘’Enrico Langen–Ingenere- Meccanico construttore per
officina a gaz- luce ed impianti per aqua corrente ed
accesori Milano’’– GP-u: poslovna ponuda
3857
Okružna oblast–GP-u: oglas za maloprodaju pečata
(biljega)
3859
Militär Filial Magazin Doboj- Militärs Verpflegs
Magazin– GP-u: dopis–oglas
3860
Porezni ured–GP-u: dopis povodom zahtjeva GP-a
da Porezni ured pozove maglajske porezne dužnike da
uplate dužan porez
3861
Gradski porezni ured–GP-u: da se izdaju upute za
efikasnije uplaćivanje poreza i inih daća od strane GP-a
3862
Gradski porezni ured–GP-u: dopis povodom
neizmirene naplate koncesije od strane obrtnika koji
se bave krčmarsko-gostioničarskim obrtom ili su bez
dobijene dozvole počeli s tim obrtom. Poneki obrtnici
su napustili grad ili preselili a da nisu točarinu platili.
3863
Gradski porezni ured–GP-u: traže se činovnici za
posao prijepisa poreznog propisnika, pošto je Pero
Skenderović napustio tu službu, a Ambrošić će biti
premješten na drugo radno mjesto
3864
Ambulantna sanitetska komisija (Ambulante Sanitäts
Comision) – Platz Commando–GP-u: komisijski
protokol glede gradskih klaonica- daje se na znanje
gradskom tajniku i nadzorniku gradskih klaonica Tomi
Kreneis
238
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3865
Dopis glede ispražnjenja škole u ul. Skenderpašina u
kojoj su trenutno smješteni vojnici
3866
Nikola Kraljević moli da mu se oslobodi radionica koju
mu je kapetan Grecke svojevoljno okupirao
3869
Molba Joze Cviića, gostioničara u Slavonskom Brodu
za izdavanje uredovne svjedodžbe o pokretnoj imovini
kočijaša Nikole Paića
3870
Molba H. Menzela, mjernika u Hohenelbe, za dodjelu
gradnje plinomjera
3873
Osobno jamstvo; jemac: Vukan Gjurić, putnik: Vukan
Njegovanović
3874
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u:
dostavlja se odluka da se uruću Kleinu i drugu
3876
Kotarski ured u Vlasenici–pozivnica za Hadži Lutviagu
3877-22. 9.
Osobno jamstvo; jemac: Aron David Kamhi, putnik:
Haim David Kamhi
3880
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Kapić, putnik: Vejsil
P.
3881
Osobno jamstvo; jemac: Mustafa Užičanin, putnik:
Suleiman-beg Užičanin
3883
Osobno jamstvo, jemac: Mehmedaga Harba, putnik:
Hasan Efendić
3884
Civilna bolnica: dopis glede otpuštanja iz bolnice Mande
Perkić, prijavljena kao umobolna, i pitanja troškova 58
dana boravka u bolnici
3885
Osobno jamstvo
239
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3886
Osobno jamstvo; jemac: David Kohen, putnik: Moše
Kohen
3888
Predstojništvo Sudbenog stola u Osijeku–GP-u: da se
preda prijava Martinu Kolariću i pošalje dostavnica
3890
Pismo Fernanda Stilhelm iz ? GP-u: upit da li ima mjesta
za posao u vatrogascima ili Gradskoj straži sigurnosti
3892
Zapisnik GP-a i dražbeni uvjeti glede dobavljanja 500
kubičnih metara tučenog kamena
3893-22. 9.
Pismo fra Andrije Buzuka, župnika i namjesnika biskupa, ravnatelja škole–GP-u: pozivom na dokument GP-a
2923, da se napravi imenik za gimnaziju sposobne djece sa svjedodžbama, GP-u se šalje jedan takav spisak.
Također je Biskup Antifellenski i Apostolski namjesnik
u Bosni Paškal Vuičić dao da se na sva mjesta u Bosni
gdje se nalaze škole imenuju muška djeca sposobna za
realnu gimnaziju koja treba da se otvori u Sarajevu. Moli
se da se djeci ‘’ne tovari’’ velika plaća, jer roditelji nisu to
u stanju plaćati.
3894
Monturs Filial Depot–Platz Commando–GP-u: da se
preduzmu neke popravke za Monturs filial Depot.
3895
Molba trgovca Behora Lizića, pogorelca, za podporu da
opet može s obrtom započeti
3896
Zahtjev Vojnog mjesnog zapovjedništva da se smjeste
vještački oficijal garnizonske bolnice Eduard Hairschl?
nadliječnik Kociuba Petza, vojni poručnik Bachmayer i
nadliječnik Matković i dr.
3899
Vladin povjerenik–GP-u: pozivom na dopis 3266 (kanal
u ul. Terezija) upućen je nalog gradskom vijećniku Maksi
Despiću da sa gradskim mjernikom pregleda i taj kanal
i da se neophodna popravka uradi na račun gradske
blagajne, kao i sve druge gradnje i popravke kanala
240
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3901
Osobno jamstvo; jemac: Bajramaga Pita, putnik:
Mehmed Bubrelović ?
3904
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odluka za Mustafu Teru
da se obrati Okružnom sudu s tužbom protiv Pekuše
Mehmeda, koji mu je prodao kuću, a smatra se da je
tom prodajom bio oštećen.
3906
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: priopćenje naredbe
Glavnog zapovjedništva u Sarajevu glede molbe
Mehmedage Kasumagića za naknadu štete
3907-23. 9.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se dostavi odluka
trgovcu Đuri Trnčiću u ul. Ćemaluša 3
3908
Ponuda tvrtke ‘’Raucher & Weiss’’, Filipovića trg 11
(Philipovich Platz) GP-u
3909
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Martina Chrzascz?
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Terezia 83
3910
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ferdinanda
Lavatina za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta 24
3911
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Abdulah Švajba?
za dozvolu fijakerskog obrta u ul. Tabaci
3912
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Franje Grill za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje Josipa 82
3913
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Franje Schnapke
za dozvolu prodaje žestokog pića u ul. Filipovića trg
3914
Platz Commando–GP-u: GP nalaže gradskom vijećniku
Maksi Despiću, a na dopis od Platz Commando, da se
o trošak kućevlasnika u ul. Ćemaluša poprave dotični
kanali
241
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3916-24. 9.
Osobno jamstvo; putnik: Mustafa Nalić
3917
Osobno jamstvo; jemac: Sulejmanbeg, putnik: Husein
Šehić
3918
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Kolar, putnik: Alija
Tašaković
3919
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odluka na molbu
udove Mejre Agančić oko naknade navodne štete za
ukonačenje vojnika
3922
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odluka na molbu
Jusufbega Filipovića glede posjeda u Srbiji
3923
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: oglas o zabrani bacanja
garišta i smetlja u Miljacku i dražbeni uvjeti iz 27. 8.
o davanju u zakup odvoza garišta i ostalog, požarom
prouzrokovanog smetlja
3924
Nadzornik vakufa Ferhadije Abdulah Alajbegović–
GP-u: da se naloži hodži Behoroviću da izbaci iz
dvorišta Ferhadija džamije garište pogorjele kuće
3926
Ponuda od strane ‘’Wiener Gasindustriegesellschaft’’
GP-u i poslovni izvještaj upravnog vijeća iste firme za
godinu 1878
3927
Sudbeni stol u Vinkovcima–GP-u: da se uruči platežni
nalog pekaru W. Hofhausu
3929
Tužba pukovnika Lipovskog protiv žene Mlinarića u
Ćumuriji ul. 5
3932
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Kumašin, putnik:
Salih Čelebić
3935-25. 9.
Pismo gradonačelnika katedralnom župniku velečasnom
Andriji Buzuku glede nalaženja adekvatnog smještaja
stanovanja
242
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3937
Molba Zadika S. Fincija za 60 kubičnih metara kamena
o čemu se dogovorio sa Ivanom Pupinićem ali je došlo
do nesporazuma u vezi sa mjestom vađenja kamena
3939
Molba sedlara Pavla Radjena iz Terezija ul. 86, da
građevinsko povjerenstvo izađe na uvid i vidi da li on
može izgraditi gostioničarsku dvoranu
3940
Gradska blagajna i GP: dopis povodom povišenja plata
u GP-u (obavijest poslata gradskoj primalji Alojziji
Venko)
3941
Kotarska oblast u Glamoču–GP-u : poklonjena
skupljena svota novaca za gradnju zavoda za umobolne
bolnice u Sarajevu
3943
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik–GP-u:
naredba da se za potrebe kola nabave i konji u roku od
4 dana
3944
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
3946
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gottlieba Brilla i
Ivana Wirtha za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Careva
54
3947
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josefa Sparera za
dozvolu gostioničarskog obrta u ul. Hiseta 36
3948
Molba Abdulah ef. Alajbegovića da može u šumi na
Igmanu sjeći određen broj drva
3949
Okružna oblast–GP-u: dopis glede utjerivanja
propisanih pristojbi i obavještavanja Okružne oblasti
po tom pitanju
3951
Gradski vijećnik Makso Despić obavještava da je
postavljen gradski živoder, te da mu se doznači plata
243
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3952
Molba graditelja iz Zvittave ? Jakoba Lövyia za dodjelu
mjesta graditelja u Sarajevu
3954
Gradski porezni ured–GP-u: nalog svim krčmarima,
gostioničarima i kafanarima, da u roku od 8 dana plate
odmjerenu točarinu za tekuču godinu
3956
Vojno mjesno zapovjedništvo određuje iskonačenje
vojnika iz muslimanske škole u Skenderpašinoj ul.
3958-26. 9.
Gradski porezni ured–GP-u: prijedlog da se Salihaga
Brekalo, koji je također u osmanskoj državi bio poreznik,
imenuje za djelatnika ovog poreznog ureda
3959
Molba fra Andrije Buzuka rimokatoličkog župnika da se
novčano pomogne Ana Vidić, supruga pokojnog Joze
Vidića
3960
Ponuda Domenika Righesa iz ul. Donji Hiseti 41 za
kamenolomačke usluge
3961
Izvještaj preglednika o aktivnostima koldžije na
Koševskom brdu oko ne plaćanja pristojbi Huseina
Odobašića
3962
Molba Christine Heinrich da se pronađe prebivalište
njenog supruga Alfreda Heinricha, koji je pobjegao sa
ljubavnicom
3963
Platz Commando–GP-u: molba Avdibega Jasike iz
Čobanija mahale da mu se povrati kuća u kojoj su
trenutno smješteni vojnici i nadoknadi šteta
3964
Molba da se Josef Mayer zaposli kao kelner u kafeu
Nacional
3966
Saziva se povjerenstvo 5 ljudi radi kolaudiranja od strane
poduzetnika Skoza sagrađenog Čerišanskog mosta,
244
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3968
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Jasika, putnik: Abdija
Lulo
3969
Osobno jamstvo; jemac: Stipo Ćivić, putnik: Marko
Šarić
3970
Zapisnik i odluka po pitanju molbe i tužbe Avdibega
Jasike iz Čobanija mahale (3963)
3971
Linien Infanterie Regiment Baron Abele–GP-u: dopis
glede naplaćivanja maltarine
3972
General Commando–GP-u: isplata za Gradsku stražu
sigurnosti
3973
Ibrahiaga Vatrenjak, Ibrahimaga Žiga i Anto Grgić
mole za dozvolu pomaknuća svojih magaza- dućana u
Čurčiluku
3977
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Taniščić, putnici:
Dervišaga Alikadić i njegov bratić Nazif i dvojica sluga
Murat Hasanović i Osman Mehmedović
3978
Osobno jamstvo; jemac: Abdija Barća, putnik: Salih
Barća
3979
Osobno jamstvo; jemac: Ali ef. Hadži Šehić, putnik:
Rifat ef. Travničanin i Mehmed Novalić
3982
Molba Tomasa Kuhara da mu se dozvoli gradnja barake
na općinskom zemljištu kod groblja
3983
Molba trgovca Petra Cekovića da vojnici plaćaju
stanarinu dok su ukonačeni u njegovoj kući
3986
Ponuda GP-u od strane ‘’Gerson Böhm & Co.Fabrikation
transportabler Gasbeleuchtungen für Strassen- FabriksHaus-Wohnungs- Garten & Parklampen & Laternen’’
245
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
3988
Oglas Kotarske oblasti u Fojnici glede zaliha kukuruza,
pšenice, ječma i dr.
3991
Molba Josipe Družinić, rodom iz Zagreba, nastanjenoj
kod Riste Đuričića u ul. Kračule 18, da otvori
gostionicu
3992
Zemaljska vlada za BiH: naredba u kojem se ustrojava
realna gimnazija
3993
Udova Stana Čeketa moli da joj se isplati stanarina za
period od 11 nedjelja, koliko je izdavala sobe
3997
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josifa Schiesera
za dozvolu kobasičarskog obrta u ul. Hiseta 64
3988
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Davida Brilla za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Gornja Varoš 27
3999
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Amalie Goldstein
za dozvolu sitničarskog obrta u ul. Zildžić 55
4000
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josifa Heller i
Đorđa Voit za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Koševo
246
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 8spisi: 4001 - 4935 28. 9.–17. 11.
Signatura dokumenta
Sadržaj
4001-28. 9.
Ravnateljstvo
redarstva–GP-u:
molba
Ignaza
Grossmanna za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Franje
Josipa 51
4004-29. 9.
Zapisnik sastavljen u GP-u radi gradnje zida između
Bendbašinog mosta do Mevlevijske tekije
4010
Kotarska oblast u Konjicu pita da li se Giovani Cotić iz
Darenberga Görtza putnom kartom prijavio
4011
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Hadži Mustafić, putnik:
Husein Hadži Mustafić
4772-4. 11.
Gradsko odpravništvo–GP-u: dopis, da se urući dopis
nadsatništva Rima- Szambat Albertu Gusiću kod
popisnog ureda
247
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4773-5. 11.
Ravnateljstvo redarstva- GP (Gradski porezni ured):
dozvola firmi ‘’Harpattu & Söhne’’ za bavljenjem
krojačkim obrtom u ul. Franje Josipa
4774
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola Leopoldu Herzku za bavljenjem krčmarskim
obrtom u ul. Terezija 75
4775
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola Avdiji Imamoviću za prodaju pernatih
životinja
4776
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola Franji Taboriu za obavljanje stolarskog obrta u
ul. Kesman? 1
4777
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola Ambrosu Lichleru za sitničarski obrt pri logoru
u Baraki
4778
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola A. Pollacku za obavljanje gostioničarskog obrta
u ul. Careva 27
4779
Ravnateljstvo redarstva–GP–Gradski porezni ured:
dozvola Josipu Furlan za obavljanje sitničarskog obrta
u ul. Kastel 26
4782-6. 11.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Johann Šturma
4783
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Degalo de Batista
4784
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena naknada od
Petra Velkovića za održavanje koncerta u korist uboške
zaklade
248
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4785
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Menegini Santo
4786
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Antonio Antonio
4787
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Franz Antonio
4788
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Matias Gregoraz
4789
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Petar Stomić
4790
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Josip Paulus
4791
Gradski porezni ured–GP-u: izvješće da je ured primio
Gustava Sterna, a otpustio Vasu Radanovića
4792
Gradski porezni ured–GP-u: dopis
4793
Kotarska oblast–GP-u: Zemaljska vlada traži sve
sadašnje tržne cijene životnih namirnica i gorivnog
materijala i cijenovnik
4794
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
4796
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis glede tužbe
trgovca Petra T. Petrovića protiv svojih kmetova u
derventskom i gradačačkom kotaru
4797
Oružničko zapovjedništvo za BiH–GP-u: odluka na
molbu Mustafe Sablihafizovića da bude primljen kao
oružnik
4799-7. 11.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mice Panića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Sagrdžije 20
249
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4800
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Vase Vukovića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Careva 10
4801
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Daniela Štajnera
za dozvolu držanja u svom dućanu špirita i petroleja u
ul. Franje Josipa
4802
Ravnateljstvo
redarstva–GP-u:
molba
Petra
Kuzmanovića za dozvolu krčmarskog obrta u Čejdžik
ul. 21
4803
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Mitra Mihajlovića
za dozvolu krčmarskog obrta u ulici Baščaršija 25
4805
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Lazara Petrovića
za dozvolu brijačkog obrta u ul. Franje Josipa 91
4806
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Andrea di
Posparo za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Donji Hiseti
9
4808
Ravnateljsto redarstva saopćava da Ferdinand Kalaš ne
boravi u Sarajevu
4809
Mose Sumbulović moli da mu se izda svjedodžba za
siromaštvo
4810
Gradsko poglavarstvo u Sikošu moli da se izda pasoš
Marie Gruber
4813-8. 11.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Zsivka Trisitza za
dozvolu (ul. Koševo 10) sitničarskog obrta u Logorištu
4814
Oglas Uprave Glavnog vojnog smještajnog magacina u
Banjaluci
4816
Porezni ured u Rumi–GP-u: dopis, dostavlja se
uhvatnina
250
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4817
Nadzorništvo muslimanskih škola (Abdulah)–GP-u:
dopis glede najamnina žitelja koji žive u školskim
vakufskim zgradama
4818-8. 11.
Zapisnik sastavljen u GP-u glede molbe Pašene supruge
Huseina iz mahale Nedjar Hadži Ibrahim za popravak
oborene kuće
4820
Da se dostavi članovima vatrogasnog odbora 11 primjera ‘’Projekat organizacije jednog vatrogasnog odbora za
grad Sarajevo’’ (gradonačelniku Mustafi Beg Fadilpašiću, Đorđu Rajkoviću, Hadži Mustafi Bakareviću, Stevi
Mlinaroviću, Anti Grgiću, Zeki Efendi, Esad ef. Usuniću, Antonaki Jeftanović, Zaver Efendiji, gradskom
mjerniku Hrušidi i arhiteki Flambachu)
4827-10. 11.
Kotarski ured–GP-u: da se predloži iskaz tržnih cijena
za mjesece siječanj, veljaču i ožujak
4830
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: dopis glede stanja i
štete u Tašlihanu (koji je služio u vojne svrhe) poslije
požara
4831
Gradonačelnik–Oružničko zapovjedništvo: dopis u
kojem se po nalogu Okružnog suda traži svjedodžba
o čudorednosti / vladanju Ivana Marešića, čiji je brat
navodno u primljen oružnike
4832
Porezni ured u Glamoču traži da se od Filipović
Dervišbega i Muhameda Gloco utjeraju zaostali porezi
4833
Mjesno vojno zapovjedništvo kao i Kotarska oblast
u Petrovcu - Kotarska oblast u Sarajevu- GP-u: da se
utjera zaostali porez od Idrizbega Kulenovića
4834
Ravnateljstvo redarstva saopštava da se Jakob Silberstein
nije mogao pronaći radi uručenja obrtne dozvole, tako
da je izbrisan iz popisa obrtnika (obrtnog zapisnika)
251
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4835
Ravnateljstvo redarstva saopštava da je radnju tvrtke
‘’Vuk Račeta & Handl’’, u ul. Franje Josipa, preuzeo
Ignjat Handl
4836
Ravnateljstvo redarstva saopštava da se Spasoje
Madžarević nije mogao pronaći radi uručenja obrtne
dozvole, tako da je izbrisan iz obrtnog zapisnika
4837
Ravnateljstvo redarstva saopštava da se Leon Monati
nije mogao pronaći radi uručenja obrtne dozvole, tako
da je izbrisan iz obrtnog zapisnika
4838
Gradski porezni ured–GP-u: predlaže se Perso Petrović
za imenovanje za mjesto ovrhovoditelja
4839
Mehmed Ablaković (Vlakovali Hedžimehmed mahala)
moli za iskonačenje vojnika iz njegove kuće u Vlakovcu
17
4842
Član Gradskog savjeta Dimitrije M. ? daje ostavku na
svoj položaj zbog dužeg putovanja- odsustovanja u
Beču
4843
Molba Salihage i Mustafe Softića za dodjeljenje
povjerenstva za ustanovljavanje štete na izgorjeloj kući
4846-
11. 11.Biserović Akif, ul. Džinina 5, traži da se vojnici
isele iz njegove kuće, pošto su tu već 14 mjeseci
4847
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: molba Ragib ef.
Čurčića da mu se sin Fehim primi u dječački zavod kao
enternista
4849
Kotarski sud u Visokom–GP-u: dopis (uručenje
odluke)
4850
Kotarska oblast Visoko–GP-u: da se uruči pozivnica
supruzi pokojnog Nurage Imsirije
252
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4852
Kotarska oblast Gračanica–GP-u: dostavlja se iskaz
Mulage Mehremovića i Petra Kmeščibašića glede
utjerivanja zaostalog poreza iz 1878. godine
4853
Gradski fizikat–GP-u: molba da se bolnici obezbjede
transportna sredstva za prijevoz pacijenata od vojske ili
policije
4854
? ponovo potražuje da mu se isplate zaostale plate kao
gradskog fizika 1878. godine
4856-12. 11.
Vladin povjerenik–Karl Steiniz - GP-u: dopis glede
deložiranja Karla Steiniza 4857
Zapisnik sastavljen u GP-u povodom odluke u poreznom
predmetu Rifata Efendije (uplata poreza u Tešnju)
4858
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: zahtjev da se Mehmedu
Hengoviću preda naknada za čuvanje bebe koja je
ostavljena pred vratima Ravnateljstva
4859
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Antona Horvata
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Careva 55
4860
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Adolfu Spilleru
za krčmarski obrt u ul. Terezija 39
4861
Iskaz svih izdanih dozvola obrta u mjesecu listopadu
(sa imenima i prezimenima obrtnika i nazivom obrta)
4863
Ravnateljstvo redarstva saopštava da nije moglo pronaći
boravište Eugenija Orlandija a na upit iz Istre
4866
Molba Franje Trstenjaka iz Krapine za mjesto
dnevničara
4871
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Sime Vukovića
za dozvolu prodaje rakije u Morića hanu.
253
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4872
Sud opštine Beograd–Okružni sud–GP-u: da se izvjesti
Risto Maksimović (ul. Tabaci 24) o odlasku Vuka Škrbe
u Hilandar na Svetu Goru
4873
Ravnateljstvo redarstva saopćava da je Benjamin
Sussmann odustao od prijave za obrt
4876
Molba Mehmeda Hasagića za naknadu štete
4877
Ravnateljstvo redarstva: Parohijski ured- uprava Vakufske bolnice, dopis glede sahrane mrtvog novorođenog
djeteta, nađenog kod udove Riste Marića
4878
GP–Gradski porezni ured : dopis u vezi sa naplatom
zasotalog neplaćenog poreza Sofije Urban, koja se ne
može pronaći u Sarajevu, gdje navodno drži krčmu na
Bendbaši
4879-13. 11.
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
4880
Osobno jamstvo; jemac: Sadik Danon, putnik: Jakob
Jozef
4881
Platz Commando–GP-u: obavijest za
angažiranje kelnera u vojnim jedinicama ?
4882
Povjereništvo finansijske straže–GP-u: traži se popis
svih povjerenstava, ureda i činovnika
4883
Povjereništvo finansijske straže–GP-u: traži se kuća za
ukonačenje carinika i finansijske straže
4884
Porezni ured u Požegi–GP-u: dopis sarajevskom
predstojniku sudskog odjela Aleksandru Peičiću
4885
Dopis oko naznačivanja cijena pojedinih trgovaca u Sarajevu
4888
Luigi Ljanković iz Mostara moli za dozvolu otvaranja
aščinice u ul. Hiseta 17
254
potrebno
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4889
Kotarska oblast Vlasenica–GP-u: zahtjev da se naplati
svota novca i pošalje
4891-14. 11.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis po pitanju
finansiranja jevrejske pučke škole i novca koje je poslala
‘’Izraelitička aliansa u Beču’’
4892
Kotarski ured u Derventi traži da se utjera zaostali
porez
4898
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Šahinagić, putnik:
Ahmedaga Šahinagić
4899
Osobno jamstvo; jemac: Suljo Šakić, putnik: Alija Gurda
4901
Dopis glede tužbe Sime Popovića protiv Jude Saćije
zbog podignuća zida u ul. Gornja Ćemaluša
4902
Odluka za uklanjanje dimnjaka u lošem stanju, koji
prijete požarom
4903
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: uredbe o kantarini,
potrošarini, maltarini i uvoznini
4904-15. 11.
Okružni sud–GP-u: dopis (Minuendo Lizitation ?)
4905Osobno jamstvo ?
4906
Porezni ured–GP-u: iskaz u svrhu uplaćene porezne
dužnosti
4908
Konzulat za Hercegovinu (Consulat für die
Herzegowina)–GP-u: molba da se pošalje vojnička putnica Joakima Brozovića
4910-16. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Junus Karačić, putnik: Mehmed
Zelić
4911
Okružni satnik–GP-u: da se pošalju dopisi pod brojem
2587 i 2593
255
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4913
Gradski porezni ured–GP-u: traži se jedan stražar za
potrebe poreznog ureda
4914
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: pozivajući se na dopis
4226 obavještava se da se Adolf Durst vratio u svoje
zavičajno mjesto a njegov drug Jovan Donga je odustao
od krčmarskog obrta i s toga je izbrisan sa popisa
obrtnika (obrtnog zapisnika)
4915
Odluka na molbu Mehmeda Kestendžića iz Oprkanj ul.
da se iz njegove kuće deložira učiteljica
4916
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis glede zloupotrebe
građevinske dozvole od strane Unče Jovanovića
4917
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Jakob
Kampus
4918
Osobno jamstvo; jemac: S. I. Salom, putnik: Ahmed
Bukva, sluga Jakoba Kampusa
4919-17. 11.
Tragthier Escadron–GP-u: oglas o održavanju prodaje
konja
4920
Osobno jamstvo; jemac: Đorđe Petronić, putnik: Risto
Petronić
4922
Osobno jamstvo; jemac: Josif Kampus, putnik: Mustafa
Sarač
4923
Osobno jamstvo
4928
Kotarski sud u Visokom–GP-u: dopis radi uručenja
pozivnica
4931
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Primoša Josipa
za dozvolu prodaje kestenja u ul. Careva
4932
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jovana Austerlitz
za dozvolu krčmarskog obrta u Tekija ul. 9
256
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
4934
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Pinkešu Rothu
za postolarski obrt u Konak ul. 1
4935
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: iz popisa obrtnika
(obrtnog zapisnika) izbrisan Josip Gozdnjak
257
G r a d s k o
258
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
G RADSKO PO G LAVARSTVO
G RADA SARAJEVA
GP–1
Kutija br. 9
Signatura dokumenta
spisi: 5001 - 5525 21. 11.–31. 12.
Sadržaj
5001-21.11.
Osobno jamstvo; jemac: Kara Abdić, putnik: Suljo
Abadžić
5003
Gradski porezni ured–GP-u: nalog da se izda certifikat
o cijeni rakije i vina radi odmjerenja državne pristojbe
5004
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: ne može se udovoljiti
molbi za dodjeljenje jednog stražara jer Ravnateljstvo
redarstva i samo nema dovoljno stražara
5006
Molba Mate Pekića za otvorenje birtije kod Latinske
ćuprije
259
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5008
Kotarska oblast u Visokom–GP-u: traži da se izdaju
potvrde o poslu za I. B. Schmard i drugovima Rotter i
Perschiter
5009
Zemaljska vlada za BiH–Kotarska oblast u Zenici–
GP-u: da se uruči Johannu Fillipu odluka Kotarskog
suda u Bresich (Brezi?) koji se nalazi u Sarajevu
5010
Molba Katarine Nanzini iz Suška za mjesto gradske
primalje
5014-22. 11.
Osobno jamstvo; jemac. Lalić ?., putnik: Nikola Lalić
5016
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Daniela Steinera
(ul. Terezija 60) za dozvolu mesarskog obrta u ul. Franje
Josipa 90
5018, 5019
Kotarska oblast Visoko–GP-u: dopis, da se uruči poziv
5022-23. 11.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Vidakovića
za dozvolu prodaje sitničarske robe u ul. Sagrdžije
5023
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: oduzeta dozvola za
krčmarski obrt Moricu Polaku
5027
Molba Katice Vranić iz Karlovca za mjesto gradske
primalje
5030
Dopis (iz Ugarske?) da se uruči odluka Ignjatzu
Hoferu
5035
Molba Marije Martinović za podjeljenje mjesta primalje
5036
Molba Mati Stenel iz Trgova za poddjeljenje mjesta
primalje
5038
Osobno jamstvo; jemac: Osman Hakirović, putnik:
Mehmed Glavnić
260
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5040
Molba Gligorija Jeftanovića i drugova da se Sadiku
Leviu zabrani gradnja hana u pobočnoj ulici između ul.
Ferhadija i ul. Franje Josipa
5041-24. 11.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: saopštava se (a u vezi
dopisa 4069) da su se vojnici iselili iz školskih prostorija
u Kalim Hadži Ali mahali
5042
Sanitetski odsjek (Sanitäts Abteilung)–GP-u: dopis
glede naloga za čišćenje prokopnih kanala u vojničkoj /
filijalnoj bolnici (Ćemaluša 52)
5043
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Riste Kovačevića
za krčmarski obrt u ul. Nova 117
5044
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ignaza Ramla za
dozvolu mesarskog obrta u Alipašinoj 19
5045
Molba Filipine Raddi iz Karlovca za mjesto gradske
primalje
5046
Porezni Ured u Zagrebu moli da se uruči platni nalog
Antoniju Bašiću
5047
Molba Ahmedage Mašića iz Alajbegove ul. za
izkonačenje vojnika iz njegove kuće
5048
Okružna oblast–GP-u: dopis upućen glede otpisivanja
točarine 13 osoba (a na molbe istih Okružnoj oblasti)
5049
Tragthier Escadron–GP-u: oglas o tome da će oko
40 konja radi prodaje biti dovedeni na pijacu konja
(Pferdemarkt)
5050
Kotarski ured u Višegradu–GP-u: uplata za knjige- potvrda
5051
Molba Ane Humershoffer iz Kobaša za dodjelu mjesta
gradske primalje
261
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5052
Molba Dragille Dušanek iz Osijeka za dodjelu mjesta
gradske primalje
5054
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Polde Goldsteina
da premjesti svoju krčmu iz ul. Tekija 9 u ul. Ferhadija 5
5055
Militär Verpflegs Magazin : oglas o održavanju javne rasprave u Mostaru glede krpljenja i popravke vojničkih
vreća
5057
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka Moši Merkadiću
5058
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka Aliji Tašakoviću
5059
Svjedodžba siromaštva Moše Sumbulovića iz ul. Smail
Sarača
5060
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka Mehmedu Bičakčiću
5062
Zemaljska vlada za BiH traži izvješće da li je mjesto
gradskog živodera popunjeno
5063
Molba Katarine Frohlich iz Ostaria za dodjelu mjesta
mjesta primalje
5064
Općinsko poglavarstvo u Novom–GP-u: molba Franjice
Piskulić za mjesto primalje
5065
Molba Catharine Marcelković Orčavea? za dodjelu
mjesta gradske primalje
5066-26. 11.
Kotarski sud u Visokom–GP-u: da se uruče pozivnice i
pošalje potvrda o tome
5068
Okružni sud (Kreisgericht)–GP-u: molba da se objavi
prodaja na Kovačićima (na mjestu gdje je bio požarBrandfläche) ostavljenog drveta, različitih željeznih
dijelova, mašine za čišćenje i dr.
262
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5069
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Johanna Jaklića
za dozvolu gostioničarskog obrta u ul. Koševo 15
5070
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Gabora Krausa
(Tekia 9) za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Terezija 64
5071
Porezni ured u Petrovaradinu dostavlja gotovinu
(potvrda)
5072
Gradsko odpravnštvo obavještava GP da rezervnog
pješaka Carla Jagića (53. pukovnija) nisu mogli pronaći
5074
Molba Anke Šimunović iz Slavonskog Broda za mjesto
gradske primalje
5075
Odluka na molbu Christine Branković iz Nove Gradiške
za mjesto gradske primalje
5076
Odluka na molbu Antonije Diricher za dodjelu mjesta
gradske primalje
5078
Odluka na molbu Margarite Volf iz Klanjca za dodjelu
mjesta gradske primalje
5079-27. 11.
Osobno jamstvo; jemac: Salih Zeko, putnik: Mustafa
Taharia
5081
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik–GP-u:
dopis U vezi sa gradnjom kasarne (termin plaćanja,
isplate, gradnje, mjesto gradnje, dogovaranje sa vojnim
institucijama) i dogovaranja sa GP-om uz program
gradnje kasarne sa troškovima
5082
Skender Kottas bivši dnevničar kod banskog stola u
Zagrebu moli za podjeljenje posla dnevničara u GP-u
5083
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola
Petroviću za frizerski i berberski obrt
Lazaru
263
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5085
Vrhovni sud za BiH saopštava rješenje na molbu
učiteljice Lenke S. Nešković, za uplatu u službi
djevojačkog učiteljstva Mis Irbi i u Katoličkoj općini
5086
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se preda rješenje
Franji Taboriju
5087
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
5088
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ferdinanda
Brauna za dozvolu obrta prodaje mirođija i raznih
jestiva u ul. Franje Josipa 80
5089
Artiljerisko ravnateljstvo pri Glavnoj komandi moli da
se pošalje nadničar radi čišćenja prohoda
5092
Osobno jamstvo; jemac: Salih Seksen, putnik: Ahmed
Seksen
5093-28. 11.
Gradjevinski ured GP-a : da se urgira na Zemaljsku
vladu da što prije za grad Sarajevo napravi otkupni
zakon za zgrade i zemlje radi regulacije grada i da se
krene sa obnovom poslije požara, regulacijom Miljacke
i novogradnjom
5094
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: saopštava se da je Hinko
Jurišović odustao od svoje molbe za fijakreski obrt
5095
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Nikole Strbca za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Hiseta 7
5096
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Daniela Steinera
(ul. Terezija 60) za dozvolu krčmarskog obrta na.
Filipovića trgu
5097
Odluka na molbu Ivanje Zubić iz Lešća za mjesto
gradske primalje
264
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5099
Odluka na molbu Marije Rendenau iz Vukovara za
mjesto gradske primalje
5100
Odluka na molbu Bare Juretić iz Kapele za mjesto
gradske primalje
5102
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed Bader, putnik:
Mehmed Kreševljak
5104-29. 11.
Andja Č? traži da se Marija Jovanović, koja je nastradala
u požaru a smještena je u njenoj kući, iseli- premjesti,
jer nema dovoljno mjesta u kući
5106
Odluka na molbu Katice R? Iz Kalinovca za mjesto
gradske primalje
5107
Odluka na molbu Sofije Popović za mjesto gradske
primalje
5108
Odluka na molbu Josipe Beden iz Stupnika za mjesto
gradske primalje
5109
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se uruči obavijest
5111
Gradski porezni ured–GP-u: obavijest da se dotični
porezi ne mogu naplatiti od Mustafe Bukve i Saliha
Topalovića i Osmana jer borave u Glasincu
5112
GP-ov ured za ukonačenje vojnika: izvještaj da je udovoljeno zahtjevu za smještanje stvari u džamiji Sinanovoj tekiji
5113
Gradski pisar Martin Rakoš potražuje novčanu nagradu
za svoje obavljene poslove prilikom ukonačivanja
vojnika u gradu jer je morao da otrpi mnoge neprijatne
situacije od strane žitelja Sarajeva, vlasnika kuća
5114
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Muić?, putnik: Mehmed
Muić
265
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5115-30. 11.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Aleksie udove
Zlatić za dozvolu bakalskog obrta u Terezija (Theresia)
ul. 36
5116
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Johanna Ledvinka
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Terezija (Theresia
Strasse) 89
5117
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jovana Ledvinka
za dozvolu mesarskog obrta u ul. Terazija 89
5118
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josipa Stöffla za
dozvolu premještanja krčme iz ul. Ćemaluše u Ćumurija
ul.
5119
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Unče Jovanovića
za dozvolu bakalskog i krčmarskog obrta u Latinskoj ul.
13-15
5120
Osobno jamstvo ?
5122
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Sara Kariklina
5123
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Hatuna Kariklina
5124-1. 12.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Adolf Klein
5125
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Josip Kolb
5126
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mejra Šećerova
5127
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Aleksa Kezić
266
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5128
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Bernard Strassberger
5129
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Johann Sturm
5130
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mićo Simić
5131
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Duna B.
5132
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Johann Würth i Gottlieb Brill
5133
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Julius Bulvan?
5134
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Vinko Jurisović
5135
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Sejfo Imamović
5136
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mustafa Šljivić
5137
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Anton Juretić
5138
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Petar Petrović
5139
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Mato Pavletić
5140
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–?
267
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5141
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Janko ?
5142
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Veisil Talirević
5143
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Staka Visočka
5145
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Vaso Đorđević
5146
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Eduard ?
5147
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed ef. Hasibović, putnik:
Mehmed Čilerdjibaša i Mehmed Duran
5148
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Aleksa Dimitrijević
5149
Osobno jamstvo; jemac: Ibrahim Bajrić, putnik: Avdaga
Hadži Bajrić
5150
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Andria Raver ?
5151
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Theresia Neumann
5152
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–bludnica Katharina Schönberger
5153
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade–Pero Veljković
5154
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: daje se svota uplaćenih
pristojbi za održane koncerte u mjesecu novembru
268
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5155
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mustafa Bakarević,
putnik: Većil (Vejsil?) Bakarević
5157
Dopis iz Subotice–GP-u: da se pozove Julijan Taubner
sa prebivalištem u Sarajevu
5156
Osobno jamstvo; jemac: Derviš Korenić, putnik: Began
Alčaković
5158
Molba Jusufbega Filipovića kao zakupnika Mehmeda
Karića za potvrdu najamnog ugovora sa Gaborom
Krausom
5159
Molba Jude Leona Altarca za dozvolu gradnje zida na
prema susjednom zemljištu Sime Mehadjije
5160
Porezni ured u Konjicu javlja da Petar Lachner nije
namirio porez za vino i rakiju
5161
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ivana Wysocky
za dozvolu slastičarskog i krčmarskog obrta
5162
Molba Eduarda Carunchia za dozvolu gradnje na
vlastitom zemljištu
5163
Zemaljska vozarska komanda (Landes Fuhrwesens
Commando), Zaprežni eskadron (Tragthier Escadron)–
GP-u: dopis–oglas
5164
Hrvatsko-Slavonska-Dalmatinska zemaljska vlada–
Zamaljska vlada za BiH–GP-u: molba Katarine Katluke
za mjesto primalje
5166
Odluka na molbu Elizabete Jasić za dodjelu mjesta
primalje
5167
Odluka na molbu za dodjelu mjesta primalje
5169
Gradsko poglavarstvo u Zagrebu–GP-u: potvrda o dostavljenoj molbi i prilozima za primalju Mariju Veizer
269
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5172
Kotarska oblast Zvornik–GP-u: na molbu iz Zvornika
GP ne može udovoljiti, jer je poslije požara nestao svaki
trag Moše Kabilji. Vjeruje se da je nastradao u požaru,
stoga se pretpostavlja da će se otpisati porez
5173
Odluka na molbu Emilije Zaklan iz Nove Gradiške za
podjeljenje mjesta gradske primalje
5174
Zemaljska vlada za BiH–Vladin komesar za glavni grad–
GP-u: dostavnica sa odlukom za Angelu Motto ( odnosi
se na dopis 4537 od 24-25 oktobra, neki konkurs?)
5176
Osobno jamstvo; jemac Sokolović Sunullah ef., putnik:
Mehmed ef.
5178
Odluka na molbu udove Brahare? Bafa Atijas za novčanu
potporu
5179
Porezni ured u Zvorniku moli GP da od Avde Talerevića
utjera porez za selo Kočovac
5181-2. 12.
Dopis Gradonačelnika Građevinskom odsjeku GP-a
gdje se traži, zbog zaštite od požara, da se pregledaju
svi dimnjaci u gradu i utvrdi koji su neispravni ili opasni
po požar
5182
Odluka na molbu Franjice Vuka iz Senja za dodjelu
mjesta gradske primalje
5183
Kotarska oblast u Banjaluci–GP-u: molba da se uruči
odluka Mavri H.
5184
Gradsko satništvo u Zagrebu–GP-u: molba da se uruči
pozivnica Vladimiru Braun i Alfonsu Kos
5185
Upravitelj Vrhovnog suda Alexander Peičer javlja da
je unajmio stan u ul. Teresia 80 ( u vlasništvu Nauma
Konstantinovića)
270
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5186
Osobno jamstvo; jemac: ? Svrzo, putnik: Mehmedaga
Svrzo, Muhamedaga Svrzo
5187
Osobno jamstvo; jemac: Suljaga Mazlum, putnik: Čamil
Tuzla
5188
Okružna oblast–GP-u: dostavlja se disciplinska presuda
protiv gradskog živinara Ali Riza Kreševljakovića (upis
u kazneni registar)
5189
Okružna oblast–GP-u: dopis po pitanju tužbe nekoliko
klačara (Maksim Klačar) i pobiranja desetine od tovara
5190
Molba Hadži Sulejmana Burića, bivšeg činovnika u
otomanskoj upravi, da mu se dodjeli neko činovničko
mjesto da može šta da zaradi, pošto je sad u teškoj
situaciji
5191
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik–GP-u:
molba gostioničara na Logorištu, Antona Petzka, da ga
oslobodi maltarine
5192
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: dopis vezan za istragu
na tužbu Jove Besarovića zbog ukonačenja vojnika u
njegovoj kući
5193
Gradski porezni ured–GP-u: da se naznači prezime
Ahmedage koji se nije mogao pronaći u Orašju, a koji
duguje porez
5194
Gradski porezni ured–GP-u: dopis po pitanju naplate
poreznog dugovanja Abdage Čomore i Abdage
Halačevića
5195
Gradski porezni ured–GP-u: dostavlja se iskaz u svrhu
desetine za godinu 1879.
5196
Gradski porezni ured–GP-u: dopis
271
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5197
Odluka na molbu Pante Hachbanny iz Zagreba za
dodjelu mjesta gradske primalje
5198-3. 12.
Molba trgovca Benjamina Sussmanna da mu se izda
propusnica u svrhu izvoženja 372 komada različitih
koža u Austro-Ugarsku
5199
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Alipaša Čengić
5200
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Nezirbeg Palošević
5201
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Ziložić?, putnik:
Abdija Semizović
5202
Osobno jamstvo; jemac: Mujaga Zelohasić, putnik:
Vejsil Semizović
5203
Osobno jamstvo; jemac: Mejdania Mehmed, putnik:
Mustafa Brkić
5205
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se uruči odluka
na molbu Hadži Muhameda, bivšeg otomanskog
sandžaktara
5206
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da
se dostavi odluka gostioničaru Eduardu Lesslaueru,
vlasniku gostionice ‘’Austria’’
5207
Linien Infanterie Regiment Sigmund (u Blagaju) Kotarska oblast–GP-u: dopis vezan za neke isplate ?
5208
Dopis u vezi sa učinjene štete na groblju Jekovac
5209
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
5210
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Sulejman Hodžić
272
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5211
Zemaljska žandarmerijska komanda za BiH–Vladin
povjerenik GP-u: dopisi glede opskrbljenja Gradske
straže sigurnosti i predavanja novaca Oružničkom
zapovjedništvu
5212
Gradski porezni ured–GP-u: predaje se zapisnik o
odmjerenoj desetini za godinu 1879. a sumarij je
predložen Okružnoj oblasti Sarajevo
5213
Odluka na molbu Steinmetza da podigne drvenu ogradu
u Alipašinoj ul. uz Miljacku
5214
Nadzorništvo muhamedanskih nižih škola–GP-u: da se
pozovu sve džematbaše radi zasjedanja
5215
Odluka na molbu G? i Hilde za dozvolu gradnje
gradskog kupališta
5217
Odluka na tužbu Jove Obučine protiv Jakova Tripkovića
radi gradnje zida
5218-4. 12.
Okružna oblast Sanski Most–GP-u: molba da se uplati
porezni zaostatak od Almase Pašinice
5219
Trgovac Jakov Marić moli da mu se izda propusnica
zbog trgovine i putovanja na godinu dana
5220-5. 12.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: izvještava se da je Marija
Singer odustala od obrta pečenja i prodaje kestenja,
te je stoga izbrisana iz popisa obrtnika (obrtničkog
zapisnika)
5222
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Simona
Grünwalda (Ćemaluša 57) za dozvolu sitničarskog obrta
u ul. Franje Josipa 57
5224
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Josipa Podgarnika
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Donji Hiseti 17
273
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5225
Iskaz o podjeljenju obrtnih dozvola za mjesec studeni
(Ravnateljstvo redarstva)
5226
Molba krčmara Josefa Marguliesa (Baraka br. 2) da
se izvjesti da li mora pored kantarine neke dodatne
troškove plačati zakupniku kantarine
5227
Dopis glede tužbe Aside kćeri Muhameda Losića protiv
Asima Lošića i Vase Travunčanina?
5228
Kotarska oblast Glamoč–GP-u: da se naplati porez od
strane Dervišbega Filipovića i Muharembega Glodže ili
da se isti pritvore zbog neplaćanja
5230
Kotarska oblast u Maglaju ustupa molbu Mule udovice
kadije ? ef. zbog popisa ostavnice svog supruga
5231-6. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Jovanović ?, putnik: Josif
Đorđević
5232
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Ahmedaga Čomara
5233
Osobno jamstvo; jemac: Čelebić Mehmed, putnik:
Hadži Karić Muhamed
5234
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: oglas o održavanju
licitacije
5238
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Samuela Bosner
za dozvolu prodaje pive u staklenci u ul. Franje Josipa
40
5240
Genaral Commando–GP-u: dopis koji se odnosi na
5188 (predmet: gradski živinar Ali Riza Kreševljaković)
5241
GP–Platz Commando: dopis glede smještaja
predsjednika Vrhovnog suda Alexandra von Peičića
274
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5243-7. 12.
Platz Commando–GP-u: obvijest o sastajanju komisije
(odnosi se na dopis 4245)
5244
Gradski porezni ured–GP-u: molba da se dodjeli još
jedan dnevničar koji će raditi na prepisivanju poreznog
propisnika
5245
Gradski porezni ured–GP-u: dopis glede nemogućnosti
uplaćivanja poreza od strane Idrisbega Kulenovića za
posjed u kotaru Bosanskog Petrovca
5246
Gradski porezni ured–GP-u: uredbe glede krčmarskih
koncesija, plačanja poreza i točarina
5247
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
preda odluka gostioničarki Juliji Balvan
5248
Zemaljska vlada za BiH–Vladin povjerenik–GP-u: da
se očisti kanal preko puta Okružne oblasti
5249
Okružni sud–GP-u: molba da se izda svjedodžba o
ćudorednosti / vladanju Mušana Muktarovića i Saliha
Čiće
5250
Vladin povjerenik–GP-u: dopis u pogledu poduzimanja
protivpožarnih mjera (odnosi se na dopis 4902)
5251
Vladino povjereništvo–GP-u: molba Hasana Katardžije
tutora Avdije, sina pokojnog Muharema Glodje,
upućena Zemaljskoj vladi, da se Avdiji isplati zaostala
očeva plaća
5253
Odluka na molbu Franje Gleiksnera za podjeljenje
mjesta dimnjačara
5255-8. 12.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se dostavi odluka
Marku Griviću, učitelju za obuku u čitanju i pisanju
zemaljskog jezika
275
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5256
Tragthier Escadron–GP-u: oglas
5257
Molba učiteljice Olge Hörmann (djevojačka škola) da
joj se isplati novac koji je ona predujmila za plaćanje
drva i pisaćih stvari. Također moli GP da obezbjedi
školu sa redovnim dobijanjem drva za grijanje
5258
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Mülleru i
Bresslaueru za limarski obrt u ul. Franje Josipa 73
5259
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Josipu Primošu
za prodaju kestenja u ul. Careva
5260
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Mati Pekiću za
krčmarski obrt u ul. Latinska
5261
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Jovi Glisiću za
krčmarski obrt u ul. Careva 10
5263-9. 12.
Ali Riza Kreševljaković javlja da je nastavio sa službom
gradskog živinara
5264
Zemaljska vlada za BiH (Zemaljska blagajna)–GP-u:
dopis glede plaćanja školskih klupa kod stolara Žige
Sachsa
5266
Platz Commando–GP-u: molba za priopćenje potrebnih
podataka o dućanskoj straži koja treba da se formira u
Travniku
5267
Okružna oblast–GP-u: dopis u vezi nalaska mjesta
stanovanja za dimnjačara Leopolda Achsa
5268
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Arse Nasića za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Donji Hiseti 7
5269
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Risti Vidaković
za sitničarski obrt u ul. Sagrdžije
276
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5270
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Ignazu Raml za
mesarski obrt u ul. Alipašina 19
5271
Ravnateljstvo
redarstva–GP-u:
dozvola
Kovačeviću z a krčmarski obrt u ul. Nova 117
5272
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Ferdinandu
Braunu za prodaju mirođija i raznih jestiva u ul. Franje
Josipa 80
5273
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Daniel Steineru
za mesarski obrt u ul. Franje Josipa 90
5274
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Hinku Mitisku
za za limarski obrt u ul. Franje Josipa 48
5277-10. 12.
Vojno- opskrbni magacin–GP-u: dopis- da se u svim
magacinima utvrdi tačna cijena riže ?
5279
Odluka na molbu H. Ramića iz Džebhana ul. glede
konstatiranja pričinjene štete na njegovoj kući od
ukonačavanja vojnika
5282
Odluka na molbu gostioničara u Slavonskom Brodu
Josipa Cvijića
5283
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Unči Jovanoviću
za bakalski i krčmarski obrt u ul. Latinska 13
5284
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: potvrda da je gostioničar
Ferdinand Neumann dobrovoljno priložio nešto novaca
u korist uboške zaklade
5285
Okružni sud–GP-u: istražni sudac moli da se izvjesti o
ponašanju Pere Kujundžića
5288
Osobno jamstvo; jemac: Huseinaga Hadži Šabanović,
putnik: Ivo Arabdžija i Mušan Hamidović
Risti
277
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5289-11. 12.
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: saopštava se da je
Amalija Goldstein odustala od krčmarskog obrta te se s
toga briše iz obrtnog zapisnika
5290
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Vase Đorđevića
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Gornji Hiseti 6
5291
Sajmovni cjenovnik za grad Sarajevo
5293
Odluka na molbu Marije Praunsperger za dodjelu mjesta
gradske primalje
5295
Doktor Abraham Atias moli da mu se odobri boravak
u Sarajevu a odriče se prava na putnicu u Istambul
(Carigrad)
5296
Okružni sud: oglas za održavanje licitacije radi
5298
Vojno-opskrbni magacin–GP-u: oglas za dražbu
teretnih i fijakerskih kola
5300
Pismo gradonačelnika gradskome vijećniku Maksi
Despiću povodom zahtjeva čišćenja kanala ispred
Okružne oblasti
5301
Odluka na molbu Hasana Maše u Alvadžiluku za
iskonačenje vojnika iz njegove kuće
5302-13. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Selim Kantardžija, putnik:
Mustafa Kurtić
5303
Gradski porezni ured u Požegi–GP-u: da se uruči
odluka predstojniku sudbenog odjela Aleksandru
Peičiću 5304?
5306
Martin Rakoš, gradski pisar moli za nagradu pošto uz
redovne obavlja još poslova
5307
Tragthier Escadron–GP-u: oglas
278
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5308
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Saliha Čate
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Magribija 12 na
Hisetima
5310
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jelisave Polenkaš i
Jovana Kuthan za dozvolu krčmarskog obrta u Čemaluši
20
5311
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Moritza Klaubera
(ul. Sulejman 9) za dozvolu krznarskog obrta u ul. Franje
Josipa 82
5312
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Franje Cesner za
dozvolu cipelarskog obrta u ul. Tekija 5
5313
Odluka na molbu Antonije Scheld iz Rakovca za dodjelu
mjesta gradske primalje
5316
Zapisnik sastavljen kod GP-a radi iznajmljenja gradske
potrošarine
5317
Osobno jamstvo; jemac: Jusufbeg Filipović, putnik:
Bećirbeg Idrisbegović
5318
Jovan Vlačić moli GP za odobrenje da poslovno ide u
Dubrovnik
5319-15. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Sulejman Kaukčija, putnik:
Mehmed Kaukčija
5320
Osobno jamstvo; jemac Mošo Romani, putnik: Isak
Romani
5321
Osobno jamstvo; jemac: S. I.Salom, putnik: Mošo
Gaun
5322
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
dostavi odluka Mustajbegu Cergiću
279
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5323
Militär Verpflegs Magazin–GP-u: traži se potvrda o
tome da li su hauptman Catamboni ,Verpflegs official
Klima, verpflegs a? Kubin i Kasse official Heytmanek
dobili ?
5324
Okružni sud–GP-u: traži se svjedodžba vladanja Jefte
Kostića i njegovo mirovinsko stanje
5327
Porezni ured u Zagrebu–GP-u: da se preda nalog
podvorniku Stipanu Mareniću
5329
Linien Infanterie Regiment Sigmund, Derventa–GP-u:
dopis ?
5330
Okružna oblast Travnik–GP-u: oglas za održavanje
dražbi u Travničkom kotaru
5331
Porezni ured u Zagrebu–GP-u: platežni nalog za Maksu
Zoljana i Vladimira Štaudnar
5332
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se uruče listovi Isaku
Salomu, Danielu Salomu i trgovcu Rankoviću
5333
Molba Moritza Weissa da na svojoj krčmi u ul. Tekija 10
napravi prozor i vrata
5334
Osobno jamstvo; jemac: Josef S. Finci, putnik: Isak
Finci
5335
Osobno jamstvo; jemac: David Finci, putnik: Isak
Atan
5336-16. 12
Osobno jamstvo; jemac: Hadži Mehmedaga Užičanin,
putnik: Mustafa Duranović
5338
Vakufska bolnica u Sarajevu–GP-u: javlja da italijanski
državljanin Eugenio Orlando nije boravio u ovoj
bolnici
280
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5339
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Samuela Gutmana
za dozvolu otvaranja tvornice sodne vode u ul. Franje
Josipa 7
5340
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Simuna Dibbera
za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Kanjin 4
5341
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Theresije Müller
za dozvolu krčmarskog obrta u Franje Josipa ul. 8
5342
Militär Intendanz–GP-u: da se u Belediju pozove Ismet
Paša Uzarić (zakupnik)
5343
Odluka na molbu Mustafe Kjučića za otvaranje prolaza
kroz bedeme (odgovor iz Vojničke oblasti)
5344
Predsjedništvo Vrhovnog suda za BiH–GP-u: dopis koji
se ustupa Ravnateljstvu redarstva, Franjica Navradil
iz Beča pita za prebivalište njenog supruga (koji je
otputovao u Bosnu) Josefa Navradil
5345
Vladino Povjereništvo dostavlja račun u svrhu
isplaćivanja nadnica za rušenje džamije u ul. Ćumurija
(da se isplati iz gradske blagajne)
5346
Gottlieb Brill moli za dozvolu krčmarskog obrta u ul.
Careva 56
5350
Dozvola Ani Kokić za posao gradske primalje
5351-17. 12.
Platz Commando–GP-u: dopis glede osvjetljavanja
Filipovića trga radi javne sigurnosti
5352
Kotarska oblast Visoko–GP-u: da se urući odluka Sahti
Hagi?
5353
Kotarska ispostava u Bosanskom Brodu ustupa dopis od
satništva u Keckemetu u kojoj se pita u kojem bordelu
281
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
boravi Marija Samodji
5354
Podžupanija u Karlovcu vraća izvadak iz popisne liste
stranaca tičući se Marka Kovača
5355
Kotarska oblast u Visokom–GP-u: da se dostavi
odluka
5356
Gradski porezni ured–GP-u: dopis, iskaz o uplaćenoj
poreznoj dužnosti, molba da se što prije predloži
5359
Gradski porezni ured–GP-u: daje se do znanja da je
Stavraki Nedić uplatila točarinu
5360 + 5167
Gradski porezni ured–GP-u: (Kotarska oblast u
Banjaluci) porezni dužnosnici mole da se porez naplati
od njihovih zastupnika
5361
Oružničko zapovjedništvo za BiH–GP-u: molba da se
nađe smještaj za 24 oružnika na obuci
5363
Ravnateljstvo redarstva javlja da je Jovan Kolaček svoju
krčmu iz Careve ul. 6 premjestio u istu ulicu na broj 13
5365
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: daje se do znanja da se
nije mogao pronaći Ivan Perćica
5367-18. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Mehmed ef. Imamović, putnik:
Riković Ibrahim
5369
Sajmovni cjenovnik za Sarajevo
5371
Vakufska bolnica daje do znanja da je Pero Antonić
otpušten iz bolnice
5372
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Mitru Saviću i
M. Karabataku za opančarski obrt u ul. Abadžiluk
5373
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Leopolda Pečnika
282
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
za dozvolu kolarskog obrta u ul. Franje Josipa 16
5374
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Peru Jeftić za
dozvolu krčmarskog obrt u Carevoj ul.
5375
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: traži se od GP-a da se
isele stanari kuće Hadži Rustanagića u ul. Patke 35, jer
je kuća u ruševnom stanju
5377
Osobno jamstvo; jemac: Javer Efendi, putnik: Schimon
Baruch
5378
Zapisnik GP-a, očitovanje Meira Abinu glede odlaska
njenog supruga u Tuzlu i uskraćivanja pomoći
5379
Kotarska oblast Vlasenica–GP-u: umoljava se GP da
utjera neke zaostale poreze
5380
Kotarski ured Brinje–GP-u: da se pošalje smrtni list
Jose Butkovića koji je stradao u Bosni na poslu (palio
dinamit). Brat Antun Butković potvrđuje da je Joso u
Sarajevu preminuo
5381
Moli se GP da se pronađe Jakov Schnabel koji se nalazi
u službi Fleischmanna
5382
Kotarski sud u Palanki–GP-u: da se dostavi odluka
Josefu Schumacheru
5383
Hadži Salih Sloboda, Hadži Mustafa Čatić, Hadži
Ibrahim Demerdžija, Mulaga Musakadić i Sarija Nurija
mole za izkonačenje vojnika iz kuće Mustafe Kečedžie
i ukonačenje u kuću Mehmedage Mulića u Sumbul
mahali
5384
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
uruči odluka Naschaueru u ul. Hadži Sulejmanova 2
283
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5385
Okružni porezni ured–GP-u: da se preda izvješće o
imovini umrlog Mustafe Vrapca
5386
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Simonu
Grünwaldu za sitničarski obrt u ul. Franje Josipa
5387
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Jovanu Ledvinku
za mesarski obrt u ul. Teresija 89
5388
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Janu Wysockomu
za slastičarski obrt u ul. Ćemaluša 3
5389
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Rasner Samuelu
za prodaju piva u bocama u ul. Franje Josipa 40
5390
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Zlatić Aleksiji
za bakalski obrt u ul. Theresiji 36
5391-19.12.
Osobno jamstvo; jemac: Mehaga Lazović, putnik:
Mustafa Kurtić i Hasan Čikiša
5392
Kotarska oblast Gračanica–GP-u: umoljava se GP da
se naplati zaostali porez od gradskog vijećnika Makse
Despića
5393
Brzojavi-telegrami iz Travnika, oglas za dražbu
5395
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Ibrahim Abačić
5399-20. 12.Osobno jamstvo; jemac: Petar / Pero Pamučina, putnik:
Staniša Cinco
5401
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
do kraja prosinca energičnije utjeraju zaostali porezi i
predaju potpuni iskazi (sa svotom ukupnog propisanog
poreza, uplaćeni iznos i preostala razlika propisanog
uplaćenog poreza)
5402
Kotarska oblast u Visokom–GP-u: da se dostavi
pozivnica
284
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5403
Okružni sud–GP-u: traži se svjedodžba ponašanja
(ćudorednosti) Hadži Avdić Memije. Izjavu daje muktar
sa Vratnika, Salihaga Ramčić
5404
Zubejda udova Lazarac moli izkonačenje poručnika iz
kuće u Širokac ul. u Kastelu
5407-21. 12.
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed ef. Berber, putnik:
Mujaga Bakarević
5408
Osobno jamstvo; jemac: Muhamed Berber, putnik:
Mujaga Bakarević u službi Fadilpaše
5409
Izvještaj glede stanja kuće Mehmeda Čolakovića u ul.
Bijela džamija 16 i izkonačenja vojnika iz nje
5410
Kotarska oblast–GP-u: da se predaju svi spisi i agende
desetinskog povjerenstva (po naredbi vlade)
5412
Kotarski sud u Visokom–GP-u : da se preda odluka
5413
Kotarska oblast u Visokom–GP-u: da se dostavi
pozivnica
5415-22. 12.
Simo Knežević moli Srpsku pravoslavnu opštinu
Sarajevo za podjeljenje milodara zbog pretrpljene štete
od požara
5416
Tragthier Escadron–GP-u: oglas o prodaji konja
5417
Osobno jamstvo; jemac: Salih Kolar, putnik: Mustafa
Elezović
5418
Osobno jamstvo; jemac: Hafiz Imamović, putnik:
Ahmed Tufić
5419
Osobno jamstvo; jemac: Fočo Mehmed, putnik: Mustafa
Abibija
285
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5420
S.I. Salom traži izdavanje izgubljene putnice za hebrejskog rabina Leona Finca koji se nalazi u Budimpešti
radi sakupljivanja milodara za gradnju sinagoge
5421
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Josipu Schtofflu
za gostioničarski obrt u Ćumurija ul. 2
5423
Kotarsko satništvo u Insbrucku moli da se pošalje
vjenčani list Gjure Salehera, koji se nalazi trenutno u
Sarajevu
5424
Kotarska oblast u Gračanici moli da se utjera zaostali
porez od Petra Kmešibašića
5425
Molba Riste Jokića za krčmarskim obrtom u dućanu
Obućinovićke u ul. Aščiluk
5426
Smrtni list za Johanna Borstner (Vakufska bolnica)
5427
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: Sofija Urban, zbog
nemogućnosti da drži gostionicu u ul. Bentbaša br.3
(zbog ukonačenja vojnika), izbrisana iz obrtnog lista
5428
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Jusufa Hube i
Pere Jovanovića za kafanski obrt u Džildžiluk ul. 55
5430
Osobno jamstvo; jemac: ?, putnik: Isak Lövy
5431
Molba Nakaša, nadglednika vakufa Mulage Rustanagića
da se naplati svota novca od mutevelija vakufa (nasljednici:
Mulija Musakadić, Mujaga Begimanović, Ibrahimbeg
Turhanić, Ahmed Nikšić, iz sela Ilovica Petar Andrić, iz
Sarajeva Alajbegović Terzija, iz Gračanice Derviš Tahir
i dr.)
5432-23. 12.
Gradsko poglavarstvo Bribir–GP-u: da se nadkonobaru
Tobiasu Robičeku, koji se trenutno nalazi u Sarajevu
uruči putna iskaznica i uzme vojna iskaznica
286
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5433
Finansijska straža–GP-u: obavijest o adresi pisarnice nadzornika carinske i finansijske straže u ul. Ferhadija 95
5434
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u: da se
dostavi poziv trgovcu Ibrahimu Dervišagiću
5435
Dopis : Vladino povjereništvo nalaže GP-u predloženje
izvješća radi gradnje vojarne
5437
Dopis u svrhu opredjeljenja službovanja gradskih
podvodnika i stražara
5438
Gradski porezni ured–GP-u: molba GP-u da naznači
ukoliko ima slobodno mjesto za Niku Besarovića , koji
je poslao molbu za radno mjesto
5439
Gradski porezni ured–GP- Ravnateljstvo redarstva: da
se istraži ne prijavljeni krčmarski obrtnici
5440
Osobno jamstvo; jemac: Tahirbeg Čengić, putnik:
Mustafa Čomaga
5441-24. 12.
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se dostavi odluka
(dopisom od Zemaljske vlade Kraljevine hravtskoslavonsko-dalmatinske) učitelju zemaljskog jezika
Marku Griviću
5442
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: da se preda poziv Peri
Trogerliću
5443
Telegram Magistrat Tuzla ?
5444
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Moritzu
Klauberu za krznarski obrt u ul. Franje Josipa 82
5445
Gradski porezni ured javlja da se porez postolaru Franji
Cesneru nije mogao odmjeriti, te je nepoznato kamo se
udaljio
287
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5446
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Leopoldu
Goldsteinu za krčmarski obrt u ul. Ferhadija 5
5447
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dozvola Augustu Braunu
za prodaju drva, opeka i kreča u ul. Ćemaluša 24
5448
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Silvia Sappera
(Čurčića brijeg 11) za dozvolu fijakerskog obrta
5449
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Save Miljanovića
za dozvolu puškarskog obrta u ul. Kovači 24
5450
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ignaca Bamla za
dozvolu krčmarskog obrta u ul. Alipašina 19
5451
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Lleopolda Fürsta
za dozvolu otpremne radnje u ul. Franje Josipa 82
5452
Ahmedbeg Hrasnica moli za iskonačenje vojnika u
Čobanija ul. 44
5455
Mehmed Kapić, Ahmed Iman i Ahmed Puškić mole GP
da se pomogne iz sirotinjske blagajne troma siročadima
iz Hadži Sulejman mahale
5456
Osobno jamstvo; jemac: Husejnaga Nanić, putnik:
Mujaga Nanić
5457
Osobno jamstvo; jemac: Pašaga Tabak, putnik: Ahmed
Tabak
5459
Tragthier Escadron–GP-u: oglas o prodaji vučne marve
5460
Huszaren Regiment–Platz Commando–GP-u: molba
da se osvjedoče o stanju Skenderija ćuprije i izvrše
potrebne popravke
5461
Osobno jamstvo; jemac: Salko Hamzić, putnik: Hasan
Brkić
288
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5462
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: dopis koji se odnosi na
dopis 5110–tužba Ljudevita Hofbauer proti Riste Kaljevića
5463-27. 12.
Kotarska oblast Jajce–GP-u: Fetahbeg Sulejman Pašić,
kapetan u otomanskoj vojsci (rodom iz Uskoplja a
boravi u Istambulu), moli da mu se od njegovih kmetova
utjeraju dužne daće ali nije naznačio od kojih tačno.
Moli se GP, pošto je navedeni u Sarajevu, da uloži tačan
iskaz o tim dugovanjima
5464
Zemaljska vlada za BiH–GP-u: odluka za Ignjaza S. i
Maksima Babića upućena Gradskoj blagajni
5466
Zemaljska vlada za BiH–GP-u, gradonačelniku: da se
naplati predujam što ga duguje gradski tajnik Kreneis
gradskoj općini Srijemsko- Karlovačkoj
5467-28. 12.
Carinska i porezna straža u Brodu–GP-u: da se dostavi
obavijest Nikoli Paiću
5471
Jovan Janković moli za iskonačenje činovnika Hukšića?
5472-29. 12.
Finansijski odjel Zemaljske vlade za BiH–GP-u:
dostavlja se molba Jovanče Petrovića (izbjeglica iz
Skoplja u Makedoniji) koji traži posao, pošto je doselio
u Sarajevo
5475
Josef Pibal moli za prostor u ul. Terezija 89 blizu kasarne
da prodaje hladno i toplo piće
5479
Osobno jamstvo; jemac: Ahmed Zendžilović, putnik:
Mehmed Buljić
5480
Osobno jamstvo; jemac: Jovo M. Nastić, putnik: Gjorgje
M. Cerović
5481
Eduard Mallige iz Trantena u Češkoj moli za dozvolu
krčmarskog obrta u kući vlasnika Rustanage Čengića
niže hisetske carine
289
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5482
Kotarska oblast Visoko–GP-u: da se dostavi pozivnica
5484
Kotarska oblast Visoko–GP-u: da se dostavi odluka
5485
Linien Infanterie Regiment Maglaj, Komisijska uprava
(Vervaltungs Commission)–GP-u: dopis u vezi sa stanarinom
5487
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: da GP uplati troškove
izgnanja Abrama Abinuna, koji se duže vremena radi
krađe nalazio u Zatvoru u D.Tuzli
5488
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Ferdinanda Levatina za dozvolu krčmarskog obrt u ul. Gornji Hiseti 16
5489
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Aleksandra Popovića za dozvolu krčmarskog obrta i bludilište u ul.
Vrbanja 20
5490
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Johanna Hrozniček za dozvolu krčmarskog obrta u ul. Terezija 81
5491
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Lazara Richter za
dozvolu odpremne radnje u ul. Franje Josipa 79
5492
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: molba Milana Damjanovića za dozvolu krčmarskog obrt u Skenderija ul. 37
5494
Osobno jamstvo; jemac: Ahmedaga Šakić, putnik: Teufik ef.
5495
Tužba Mustafage Šame, trgovca u Bezistanu protiv Hasan ef. Travničanina (Karpuzov sokak 10) radi iseljenja
iz kuće
5496-
30. 12.Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u
korist uboške zaklade–Binjo Pinta
5497
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Sefia Milošević ?
290
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5498
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Leopold Turst
5499
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Daniel Baruch
5500
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Julius B.
5501
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- P. Lučić
5502
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Šimun Diber
5503
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Haim Merkadić
5504
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Binjo Kabiglio
5505
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Elias Paljukaš
5506
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Mošo Atijas
5507
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Nikolaus Ludvig
5508
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Bohor Colo
5509
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Gottlieb Brill
5510
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Adam Spitzer
291
G r a d s k o
p o g l a v a r s t v o
g r a d a
S a r a j e v a
5511
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Adolf Weiss
5512
Ravnateljstvo redarstva–GP-u: plaćena kazna u korist
Uboške zaklade- Ignat Tischer
5515
Osobno jamstvo; jemac: Suleiman Sarić, putnik: Osman
Sarić
5520-31. 12.
Zakletva gradske primalje Ane Kokić
5525
Molba Abdullah ef. i Mehmeda Čosuke da se nepokretna
i pokretna imovina umrloga Nemarlije Aganbega proda
radi dužnih mearif sanduka 25000 groša
292
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
81
File Size
849 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content