close

Enter

Log in using OpenID

American Express Gold Business Card

embedDownload
Pristupnica za American Express® Gold Business Card
Iznos upisnine, naknade za vođenje računa i članarine za svaku izdanu karticu bit će uključen u prvi sljedeći račun. Molimo popunite čitljivo, štampanim slovima! Svi navedeni podaci smatraju se strogo povjerljivim.
podaci o pravnoj osobi ili poduzetniku (naručitelj)
Označite kako da se upiše naziv naručitelja na karticu, koristeći najviše
21 slovo s razmacima:
U skladu s članom 6. i 7. zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma,
Intesa Sanpaolo Card BH je u obavezi prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima
privrednog društva.
Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:
A. fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela,
akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim
licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima
dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;
B. fizičko lice, koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po
tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja
privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za
određenu namjenu jeste:
C. fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je
predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;
D. fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje,
pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;
E. fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20%
imovine stranim pravnim licem.
Ime o ca/majke:
Ime:
Djevojačko
prezime:
Naziv radnog mjesta:
Adresa:
Potpis:
Telefon:
Poštanski br.
Prezime:
JMBG:
Mjesto:
Adresa stanovanja:
Datum registracije:
Kućni t el:
Identifikacioni broj:
Mo bit el:
Privatni e-mail:
PDV broj:
Ako ste korisnik American Express kartice, molimo, navedite broj
3
Opis djelatnosti:
Ukupan broj zaposlenih:
Poslovni prostor
vlasništvo
zakup
Ako ste prodajno mjesto American Expressa, molimo navedite vaš broj
(broj Ugovora):
9 5 9
7
Mogućnost obročne kupovine:
DA
NE
Mogućnost podizanja gotovine:
DA
NE
Prezime:
Ime o ca/majke:
Ime:
Djevojačko
prezime:
Naziv radnog mjesta:
finansijski podaci
JMBG:
Poslovna banka:
Ime vašeg referenta
DA
Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 20% (ili jednake 20%)
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)
DA
VLASNIK 1
Ime i prezime:
Adresa stanovanja:
Tel:
Kućni t el:
• Transakcijski
račun:
Datum i mjesto rođenja:
Mo bit el:
Adresa prebivališta:
Privatni e-mail:
Državljanstvo:
Ako ste korisnik American Express kartice, molimo, navedite broj
Poslovna banka:
Ime vašeg referenta
3
Tel:
• Transakcijski
račun:
7
Mogućnost obročne kupovine:
DA
NE
Mogućnost podizanja gotovine:
DA
NE
Osoba je:
direktni vlasnik
Tip vlasništva (molimo označiti
u odnosu na gornje objašnjenje):
indirektni vlasnik
A
B
C
D
E
Postotak vlasništva: %
Poslovna banka:
Ime vašeg referenta
Prezime:
Tel:
Ime o ca/majke:
• Devizni račun:
Poslovna banka:
Tel:
Ime vašeg referenta
Ako imate više od 3 otvorena transakcijska računa, molimo priložite i poseban popis svih
računa i poslovnih banaka.
Prošlogodišnji poslovni rezultati u KM:
Ukupan prihod:
Ime i prezime:
Potpis:
Datum i mjesto rođenja:
JMBG:
Adresa prebivališta:
Osoba je:
Mo bit el:
podaci o potrošnji
traženi ukupni limit potrošnje pravne osobe/naručitelja:
podizanje gotovine
3
direktni vlasnik
Tip vlasništva (molimo označiti
u odnosu na gornje objašnjenje):
Ako ste korisnik American Express kartice, molimo, navedite broj
plaćanje roba i usluga
Mogućnost obročne kupovine:
DA
NE
Mogućnost podizanja gotovine:
DA
NE
Ime:
Naziv radnog mjesta:
Tel:
Fax:
E-mail:
Mobitel:
izjava zakonskog zastupnika naručitelja
Svaki Korisnik garantuje tačnost svih navedenih podataka koji se odnose na njega, a
Naručilac garantuje tačnost svih navedenih podataka i ovlašćuju Intesa Sanpaolo
Card BH d.o.o. da ih može provjeriti kod druge banke i druge ustanove te zatražiti
potrebne informacije. Naručilac potvrđuje da će Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o.,
odmah po prijemu pisane obavijesti o odobrenju American Express Gold Business
Card, dostaviti dvije (2) bianco mjenice i dvije (2) potpisane i ovjerene mjenične izjave
u svrhu osiguranja plaćanja po American Express Gold Business Card. Naručilac
prihvaća pravo Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o.da mu ne izda American Express Gold
Business Card bez dostavljanja bianco mjenica, potpisanih i ovjerenih mjeničnih
izjava. Naručilac i Korisnici ovim potvrđuju da potpisi na kartici i njeno korištenje od
strane svakog Korisnika obavezuju Naručitelja i Korisnike na poštivanje Opštih
uslova poslovanja, Ugovora o korištenju kartice i svih promjena odredbi Opštih
uslova ili Ugovora, kao i prihvatanje važeće Tarife naknada koju utvrđuje i donosi
Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o. Naručitelj i Korisnici potvrđuju da su upoznati sa
Opštim uslovima za korištenje American Express Gold Business Card. Prihvaćamo
pravo da Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o. odbije naš zahtjev za izdavanje American
Express Gold Business Card bez navođenja posebnog obrazloženja. Naručitelj i
Korisnici potvrđuju da potpisivanjem ove izjave/pristupnice daju izričitu saglasnost
Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o. da poduzima sve radnje vezane za obradu svih ličnih
podataka za vrijeme trajanja i 10 godina nakon prestanka Ugovora. Naručitelj i
korisnici potvrđuju da su obaviješteni o namjeri korištenja ličnih podataka,
uključujući e-mail adresu, i u svrhu direktnog marketinga, kao i o pravu da se takvoj
obradi suprostavi, te ovom izjavom daju saglasnost za takvu obradu.Naručilac
garantuje da je ovu pristupnicu potpisao zakonski zastupnik Naručitelja upisan u
sudski registar u vrijeme potpisivanja ove pristupnice i izjave.
Ime:
Datum:
Potpis:
Pečat:
indirektni vlasnik
A
B
C
D
E
Postotak vlasništva: %
7
Prezime:
Funkcija:
Državljanstvo:
Adresa stanovanja:
Osoba kojoj će se slati računi/izvodi te sve dodatne obavijesti i osoba koja je
ovlaštena za plaćanje računa:
Prezime:
VLASNIK 2
Naziv radnog mjesta:
Kućni t el:
Gubit ak:
Ime:
Djevojačko
prezime:
Privatni e-mail:
svrha u koju namjeravate
koristiti karticu:
podaci o stvarnim vlasnicima
Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 20%
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)
Potpis:
• Transakcijski
račun:
Do bit :
kontakt osoba
podaci o stvarnim vlasnicima naručitelja
osobe/korisnici za koje se traži izdavanje
American Express Gold Business Card
Puni naziv:
Ako postoje više od dva stvarna vlasnika naručitelja, molimo priložiti podatke
i o preostalim vlasnicima.
Popunjenu pristupnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom pošaljite na adresu: Intesa
Sanpaolo Card BH d.o.o., Poslovni centar Unitic B/21, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000
Sarajevo. Sve rubrike u pristupnici moraju biti popunjene, a pristupnica mora biti
potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja i ovjerena pečatom. Zahtjev za
izdavanje kartica bit će riješen u najkraćem mogućem roku, uz uslov da su popunjene sve
rubrike i priložena sva potrebna dokumentacija.
B H B C I N T 1 1
FINO AMEX .52
American Express Gold Business Card
Više o osiguranjima saznajte na www.americanexpress.ba.
American Express Gold Business Card – kartica koja
olakšava Vaše poslovanje. Imati ovakvog poslovnog
partnera, zaista je zlatni poslovni potez.
Nositelj American Express Gold Business Card je
firma koja za svoje zaposlenike traži izdavanje
dodatnih kartica na njihovo ime. Na kartici je
navedeno ime osobe koja je koristi i naziv firme.
Pomoć u inostranstvu
Finansijske pogodnosti
American Express Gold Business Card namijenjena
je za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga u BiH i
inostranstvu na više miliona prodajnih mjesta u više
od 200 zemalja.
Možete je koristiti za jednokratno plaćanje s
beskamatnom odgodom do 40 dana ili za obročno
plaćanje bez kamata i naknada.*
Mjesečna specifikacija troškova svakog dodatnog
korisnika i godišnji pregled prometa omogućit će
Vam jednostavnije praćenje troškova poslovanja.
Omogućeno Vam je i podizanje gotovine do 300 eura
u BiH i inostranstvu, svakih 30 dana.* Također, po
potrebi možete koristiti i putničke urede za
informacije i podizanje putničkih čekova.
*Obročno plaćanje i podizanje gotovine se omogućavaju na
zahtjev Naručitelja kartice
Sigurnost
Ako karticu izgubite ili Vam je ukradu, nakon prijave
gubitka niste odgovorni za utroške nastale njenom
zloupotrebom od strane trećih osoba, a za utroške
nastale prije prijave možemo Vas teretiti do iznosa
od 200 KM.
Zamjensku karticu ćete dobiti bez plaćanje naknade,
po potrebi i u roku od 48 sati.
Osiguranja
Putujte bezbrižno i sigurno uz American Express Gold
Business Card! Svaki korisnik kartice osiguran je kod
Bosna-Sunca osiguranja bez plaćanje dodatne
naknade:
putno zdravstveno osiguranje
osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
osiguranje u slučaju gubitka ili kašnjenja
prtljage i otkazivanje ili kašnjenje leta
Na putovanjima u inostranstvo na raspolaganju Vam
je Gold Assist za medicinsku, pravnu pomoć ili za sve
potrebne informacije prije i za vrijeme putovanja.
Organizacija putovanja
Ako trebate organizovati poslovno putovanje,
kongres ili samo trebate avionske karte za Vas i Vaše
poslovne partnere – tu je turistička agencija Gaudi
koja korisnicima American Express Gold Business
Card pruža usluge rezervacije avionskih karata,
rezervacije hotelskog smještaja, najma vozila,
organizacije poslovnih događanja i team building-a.
Na sve agencijske usluge korisnici American Express
Gold Business Card ostvaruju 10% popusta.
My Account
U želji da Vam pružimo što više informacija koje će
Vam olakšati korištenje American Express Gold
Business Card i osiguramo dostupnost informacija u
svakom trenutku i svugdje u svijetu, pripremili smo
za Vas jedinstvene usluge.
My Account uslugom omogućen Vam je pregled i
ispis Vaših računa iz prethodnih razdoblja te
nefakturiranih troškova i tako pružena mogućnost za
bolju kontrolu vlastitih finansija.
Pregled prodajnih mjesta – želite li saznati u kojim
trgovinama, hotelima i restoranima možete koristiti
karticu dovoljno je da na našim stranicama potražite
ovu uslugu koja omogućava pretraživanje po mjestu,
tipu ili nazivu traženog prodajnog mjesta.
Dodatni korisnici
I ostali zaposlenici Vaše firme mogu imati svoju
Business Card, a Vi ćete jednostavno pratiti troškove
po svakom pojedinačnom korisniku.
Potrebna dokumentacija
• kopija lične karte zakonskog zastupnika
• rješenje o registraciji
• akt o osnivanju ili statut firme
• karton deponiranih potpisa
• izvještaj iz centralnog registra kredita
• polugodišnji/godišnji izvještaj
• uvjerenje porezne uprave o izmirenim direktnim
porezima (ne starije od 15 dana)
• uvjerenje porezne uprave o izmirenim indirektnim
porezima (ne starije od 15 dana)
• uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
• uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza (PDV broj)
• kopija lične karte i prijave boravišta (CIPS) za
dodatne korisnike
• ako kartica bude odobrena zatražit ćemo od Vas
dvije (2) bianco mjenice uz prateće mjenične izjave
Molimo Vas da dostavite originalnu dokumentaciju ili
ovjerene kopije. Zadržavamo pravo zatražiti dostavu
dodatne dokumentacije ukoliko već dostavljena
dokumentacija nije dovoljna za procjenu zahtjeva za
izdavanje American Express Gold Business kartice.
Naknade
Upisnina: 35 KM
Godišnja naknada za vođenje računa: 100 KM
Godišnja članarina: 50 KM za svakog dodatnog
korisnika
Intesa Sanpaolo Card BH d.o.o
Poslovni centar UNITIC, B/21
Fra Anđela Zvizdovića br. 1
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID: 4201052240000
Tel.: 033/ 551 411
E-mail: [email protected]
www.intesasanpaolocard.ba, www.americanexpress.ba
American Express®
Gold Business Card
pristupnica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content