close

Enter

Log in using OpenID

Centar za istraživanje materijala METRIS PDF

embedDownload
www.metris-research.com
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
ISTARSKE ŽUPANIJE - METRIS
Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS djeluje kao odjel za
istraživanje i razvoj Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.. Osnovan je 23. studenog
2009. godine u okviru provedbe projekta “Research Centre for Metal Industry in Istrian
County - MET.R.IS.”, sufinanciranog od strane EU iz fonda Phare 2006.
METRIS se nalazi na lokaciji bivše kirurgije OB Pula u Zagrebačkoj ulici te svoje
usluge obavlja kroz tri odjela - kemijski (laboratoriji 1 i 2), mehanički (laboratoriji 3, 4 i 5) i
biotehnički (laboratorij 6). Laboratorij 1 opremljen je optičkim emisijskim spektrometrom
s GDS načinom pobude, Laboratorij 2 pretražnim elektronskim mikroskopom s emisijom
polja, metalografskim mikroskopom te optičkim stereomikroskopom, Laboratorij 3
računalnom radnom stanicom i softwareom za numeričku analizu metodom konačnih
elemenata, Laboratorij 4 univerzalnom statičkom kidalicom 250 kN i uređajem za
mjerenje tvrdoće. Laboratorij 5 je opremljen Charpy njihalom, dok je Laboratorij 6
opremljen nizom uređaja za analizu bioloških uzoraka i uzoraka hrane.
Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala te čvrstih materijala i
ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki. Osim ispitivanja metala
i raznih drugih materijala, oprema koja se nalazi u METRIS-u koristi se i za čitav niz
detaljnih analiza biološkog materijala te za razna ispitivanja za arheologe, restauratore
i konzervatore.
METRIS nudi usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih
ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te istraživanja i
razvoja za privatni i javni sektor. Centar posluje u skladu s normom HRN EN ISO
17025 te je 17. studenog 2011. godine uspješno dovršen postupak akreditacije usluga
METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet metoda
kemijskog i mehaničkog ispitivanja. Na redovitom nadzoru akreditiranog laboratorija
2012. i 2013. godine, METRIS-u je potvrđena valjanost akreditacije ispitanih metoda.
Pored navedenog, početkom 2012. godine, usluge METRIS-a certificirane su i od
strane Bureau Veritas, certifikacijske kuće značajne z brodograđevni sektor.
Djelovanje METRIS-a usmjereno je prije svega na poticanje tehnološkog razvoja,
kao i razvoja inovacija. Navedeno se realizira sudjelovanjem Centra u provedbi
europskih, ali i nacionalnih projekata, primjerice uključivanjem u PoC- Program
Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike u provedbi Poslovno-inovacijske
agencije Republike Hrvatske (BICRO) te kroz pripremu i provedbu projekata, poput
nedavno stavljenog u funkciju Tehnološkog inkubatora, smještenog na katu zgrade
METRIS-a, a čije će inovativne tehnološke tvrtke imati mogućnost surađivati s našim
istraživačkim centrom. Naposljetku valja spomenuti i budući Tehnološki park Istra, u
čiju je realizaciju METRIS također uključen.
Usluge dostupne u Metris-u
Centar za istraživanje materijala Istarske županije nudi usluge ispitivanja
metala, ostalih materijala te usluge ispitivanja na kulturnom dobru.
Ispitivanja metala
METRIS-ovi laboratoriji opremljeni su uređajima za ispitivanje mehaničkih
i kemijskih svojstava metalnih materijala. Mehanička ispitivanja standardnih
uzoraka i proizvoda obuhvaćaju: vlačno ispitivanje, savojno ispitivanje,
tlačno ispitivanje, ispitivanje tvrdoće (metodom Vickers), ispitivanje udarne
žilavosti (metodom Charpy). Također, laboratoriji su opremljeni uređajima
za ispitivanje kemijskih svojstava metala, spektrometrijskom metodom te
pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa. Pored kemijskih i mehaničkih
ispitivanja svojstava metala, u laboratorijima se provodi i metalografska
analiza mikrostrukture metalnih materijala te analiza lomnih površina pomoću
pretražnog elektronskog mikroskopa i svjetlosnog mikroskopa.
Kemijska ispitivanja
1.
Metalografska analiza (analiza svjetlosnim metalografskim mikroskopom)
2.
GDS analiza (određivanje kemijskog sastava metala i legura optičkim
emisijskim spektrometrom - akreditirana metoda)
3.
SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim
mikroskopom - akreditirana metoda)
4.
EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog
elektronskog mikroskopa - akreditirana metoda)
5.
XRF analiza (analiza kemijskog sastava fluorescencijom X zraka
XRF prijenosnim uređajem)
6.
Izrada uzorka za GDS analizu
7.
Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza,
priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
Mehanička ispitivanja
1.
Ispitivanje udarne žilavosti (ispitivanje Charpy njihalom)
2.
HRN EN ISO 6892-1:2010 (vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi
- akreditirana metoda)
3.
HRN EN ISO 7438:2005 (ispitivanje savijanjem - akreditirana metoda)
4.
DIN 50106:1978 (ispitivanje na tlak)
5.
HRN EN ISO 8492:2008 (cijev: ispitivanje sploštavanjem)
6.
HRN EN ISO 6507-1:2005 (ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće
prema Vickersu - akreditirana metoda)
7.
ISO 9015-2:2003 (ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva)
8.
ISO 2639:2002 (ispitivanje dubine nitrokarburiranja)
9.
HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007
(ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi)
HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007
(ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi, s izradom prihvatnih alata)
10.
11.
HRN EN 14183:2008 (ispitivanje ljestvičaste stolice)
12.
HRN EN 10305-2:2010 (cijev: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera)
13.
HRN EN 545:2010 (ispitivanje vodovodnih cijevi)
14.
15.
Izrada uzorka za mehanička ispitivanja (ispitivanje tvrdoće,
vlačno ispitivanje, sploštavanje, savijanje)
Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza,
priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
Ispitivanja ostalih materijala
Oprema dostupna u METRIS-u omogućuje ispitivanje mehaničkih i
kemijskih svojstava raznih materijala, koja navodimo u nastavku:
1.
Analiza svjetlosnim mikroskopom
2.
SEM analiza nemetala (analiza površine nevodljivih materijala
pretražnim elektronskim mikroskopom - akreditirana metoda)
3.
SEM nano analiza (analiza površine materijala u
nano-području rada - akreditirana metoda)
4.
5.
SEM analiza biološkog materijala (analiza površine bioloških
materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava materijala pomoću
pretražnog elektronskog mikroskopa - akreditirana metoda)
6.
XRF analiza (analiza kemijskog sastava fluorescencijom X zraka XRF
prijenosnim uređajem)
7.
Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli,
u suradnji s vanjskim laboratorijem)
8.
FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću
IR spektroskopije izradom KBr pastile)
9.
FT-IR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR
mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
10.
Termogravimetrijska analiza TGA
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
11.
XRD analiza (analiza minerala difrakcijom X zraka,
u suradnji s vanjskim laboratorijem)
12. Uzorkovanje
13.
Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza,
priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
14. Izrada elaborata
Ispitivanja na kulturnom dobru
METRIS vrši niz istraživanja na kulturnom dobru pri čemu se primjenjuju
različite analitičke metode. Ispituje se kemijski sastav, procesi propadanja
kao i sekundarni proizvodi tih procesa, prethodni restauratorski zahvati,
autentičnost, porijeklo kao i druge karakteristike predmeta ovisno o traženim
informacijama.
METRIS nudi više metoda i mogućnosti ispitivanja kemijskog sastava te
monitoring objekata i testiranje proizvoda i metoda, primjenjivo na slikama na
platnu, polikromiranom drvu, kamenu, freskama i žbuci, arheološkoj keramici,
pigmentima, vezivima, metalu, tekstilu i drugim materijalima, s naglaskom na
nedestruktivnim metodama ispitivanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Izrada mikropresjeka (izrada poprečnog presjeka uzorka
lijevanjem u prozirnu smolu)
Analiza svjetlosnim mikroskopom
Histokemijska analiza veziva u slojevima mikropresjeka
SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim
elektronskim mikroskopom)
SEM analiza nemetala (analiza površine ostalih nevodljivih
materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava pomoću pretražnog
elektronskog mikroskopa, za slojeve mikropresjeka, površinu
kamena, opeke, keramike, metala i drugih čvrstih materijala)
Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli
za uzorke kamena, žbuke, maltera i opeke, u suradnji s vanjskim
laboratorijem)
Mjerenje vodoupojnosti kamena ili opeke
FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću FT-IR
spektroskopije izradom KBr pastile)
FT-IR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću IR mikroskopa
XRF analiza (analiza kemijskog sastava florescencijom X-zraka
XRF prijenosnim uređajem)
Određivanje otvorene poroznosti kamena
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
13.
Detaljni opis i karakterizacija maltera, žbuka i keramike
14.
Petrografsko-mineraloška i paleontološka karakterizacija
kamena (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
15.
Petrografsko-mineraloška karakterizacija žbuke i maltera
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
16.
Ultrazvučno sondiranje kamene građe (u suradnji s vanjskim
laboratorijem)
17.
XRD analiza (analiza minerala difrakcijom X-zraka za uzorke opeke
i kamena, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
18.
Određivanje roda drva (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
19.
Određivanje starosti uzoraka drva IR spektrometrijom
(u suradnji s vanjskim laboratorijem)
20.
Plinska kromatografija - masena spektrometrija GC-MS
(ispitivanje sastava uzoraka organske tvari, u suradnji s vanjskim
laboratorijem)
21.
Mikrobiološka analiza (izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni)
22.
Uzorkovanje
23.
Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza,
priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
24.
Izrada elaborata
Popis opreme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pretražni elektronski mikroskop FEG QUANTA 250 SEM FEI
Optički stereomikroskop SZX10 OLYMPUS
Optički metalografski mikroskop BX51 OLYMPUS
Svjetlosni transmisijski mikroskop BIM - 213 T
Naparivalice Quorum SC7620 (Au/Pd) i Quorum CA7625 (C)
Optički emisijski spektrometar GDS 500A LECO
Prijenosni XRF S1 TURBO BRUKER
Softver za numeričke analize FEMAP NASTRAN
Univerzalna statička kidalica MESSPHYSIK BETA 250
Uređaj za mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu STRUERS
DURAMIN
Charpy njihalo Zwick RPK450
Uređaj za brušenje i poliranje STRUERS LABO POL
Precizna rezalica za pripremu uzoraka LECO
Tokarilica BERNARDO
Spektrofotometar FT-IR TENSOR 27 BRUKER
Mikroskop HYPERION FT-IR BRUKER
Nanofotometar P300 UV-Vis IMPLEN
Filter fotometar PHOTOLAB S6 WTW
Elektroporator EPORATOR EPPENDORF
Čitač mikrotitarskih pločica Sunrise TECAN
Ispiralica Hydroflex TECAN
Centrifuga 5430R EPPENDORF
PCR aparat Thermal Cycler 8800 AGILENT TECHNOLOGIES
Sustav za elektroforezu: MultiSubChoice, transiluminator Clear View,
fotokomora s aparatom microDoc CSL MDOC UV254/312 CLEAVER
SCIENTIFIC
Inkubator BD53 BINDER
Termoblok TDB-100 BIOSAN
Sustav za DEMI vodu NIRO VV-UF-UV NIROSTA
Laboratoriji Centra za
istraživanje materijala
Istarske Županije METRIS
akreditirani su pri Hrvatskoj
akreditacijskoj agenciji (HAA)
za 5 metoda kemijskog
i mehaničkog ispitivanja
sukladno normi HRN EN ISO/
IEC 17025.
Laboratoriji Centra za istraživanje
materijala Istarske Županije
METRIS certificirani su pri
BUREAU VERITAS za 14
metoda kemijskog, mehaničkog i
metalografskog ispitivanja.
Područje: Kemijski sastav
• Određivanje kemijskog
sastava tehnički važnih
metala i legura pomoću
optičkog emisijskog
spektrometra.
• EDS mikroanaliza
kemijskog sastava čvrstih
materijala uz pomoć FE
SEM-a.
Područje: Sila
• HRN EN ISO 7438:2008.
• HRN EN ISO 5137:2010.
• HRN EN ISO 8492:2008.
• HRN EN 1320:1999.
• HRN EN 10045-1:2003.
• HRN EN 875:2001
• HRN EN ISO 6892-1:2009.
• HRN EN ISO 6507-1:2008.
Područje: Sila
• HRN EN ISO 6892-1
• HRN EN ISO 7438
• HRN EN ISO 6507-1
Područje: Kemijski sastav
• ASTM E 415
Područje: Metalografija
• HRN EN 1321:1999.
• HRN EN ISO 945-1:2009.
• ASTM E 112-10.
• ASTM E 45-10.
• HRN EN ISO 643:2003.
PULA JUG / POLA SUD
(CENTAR - CENTRO)
ŠKATARI 1km
ŠIKIĆI 0,1km
MEDULIN
PULA JUG / POLA SUD
(CENTAR - CENTRO)
PULA JUG / POLA SUD
(CENTAR - CENTRO)
sta
TRIESTE
RIJEKA
HR
UMAG / UMAGO
ka ce
KOPER
HR
Šišans
I
SLO
da
ih briga
omorsk
Ul. Prek
MERCATOR
BILLA
au
riov
to
San
ul.
Muti
lska
lja
po
a Ra
kovc
a
l.
reb
akim
Zag
Ul. Jo
.M
Ul
g
vo
so
ar
ačk
l.
au
ije
diviz
BUS
a ul.
rsk
tarske
3. is
a
Kop
Ul. 4
ul.
l.
ska
oran
Mutv
Ulaz
OB Pula
nska
cesta
Vodnjanska cesta
Faža
u
va
ije
zz
Ri
Ul. M
onte
Ar
se
na
lsk
au
l.
Paradi
Tom
da
asin
ijeva
u
Veru
l.
Kontakt
Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.
Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS
Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska
Tel
+385 (52) 388 110
+ 385 (52) 353 490
Fax
+385 (52) 388 111
E-mail [email protected]
Web
www.metris-research.com
Copyright IDA 2013
so
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content