close

Enter

Log in using OpenID

526 PRA 312 AVILNIK

embedDownload
Ponedjeljak, 220. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
526
Na osnnovu þlana 8. taþka A. stav
v 1. i 2. Zakoona o
željeznicama BiH ("Službbeni glasnik BiH", br. 552/05),
Regulatorni oodbor željeznicaa BiH donosi
312
PRA
AVILNIK
O IZOLO
OVANIM SAST
TAVIMA ŠINA U GORNJE
EM
S
STROJU ŽELJJEZNIýKIH PRUGA
P
I. OSNOVNE
E ODREDBE
ýlan 1.
(Predm
met Pravilnika)
Ovim prravilnikom utvrrÿuju se osnovn
ni uvjeti i postuupci za
izradu, primaanje, isporuku, jamstvo, ugraÿ
ÿivanje, održavvanje i
kontrolu izoliiranih sastava u eksploataciji,, kao i druga ppitanja
od interesa zaa pravilno korištenje izoliraniih sastava i siguurnost
prometa.
ýlan 2.
(Naþþin primjene)
Pri proovoÿenju ovoog Pravilnika primjenjuju se i
odgovarajuüi propisi o izoliranim šinskim
š
odsjeecima,
odgovarajuüee objave UIC, tehniþki staandardi HRN, JŽStehniþki stanndardi HRN za željeznicu ŽS BiH, tehhniþki
normativi i noorme kvalitete.
ýlan 3.
(Obveeza primjene)
Upraviteelj infrastruktture (UI) obvezan je priilikom
zakljuþivanjaa ugovora o izraadi izoliranih sastava za željezzniþki
gornji stroj pruge, odnossno njihovoj nabavci,
n
ugraddnji i
održavanju s dobavljaþem, da obezbijedi primjenu odrredaba
ovog pravilniika.
ýlan 4.
(Izollirani sastav)
Pod izooliranim sastavvom podrazumiijeva se takav sklop
elemenata izoliranog odsjeeka u kolosjeku
u pomoüu kojjeg se
ostvaruje eleektriþna izolaccija dijelova kolosijeka
k
prugge ili
skretnice.
ýlan 5.
(Elementi izoliranog
i
odsjeeka)
(1) Elementti izoliranog oddsjeka su:
a) šinne,
b) praagovi,
c) koolosjeþni pribor,,
d) zastor,
e) izoolirani sastavi
f)
šinnski prespoji, i
g) šinnski prevezi.
(2) Izolirani odsjeci moguu biti pružni (p
prostorni) i staaniþni,
odnosnoo kolosjeþni i skkretniþki.
ýlan 6.
(Karrakteristike elem
menata izoliran
nog odsjeka)
(1) Oblik, m
mjere i toleranccija mjera, elek
ktriþne karakterristike,
kvalitetuu i prijem elem
menata iz þlank
ka 5. ovog pravvilnika
moraju odgovarati stanndardima JUS, JŽS,
J
objavama UIC i
drugim važeüim propissima.
(2) Specifiþþni otpor izoolacije izoliraanog odsjeka pod
najnepoovoljnijim vrem
menskim uvjettima ne smijee biti
manji od 1,6 ȍ/km kood pružnih, a 1 ȍ/km kod stanniþnih
izoliraniih odsjeka.
(3) Elektriþþni otpor izolaccije ugraÿenog izoliranog sasttava u
izoliranoom odsjeku ne
n smije biti manji
m
od 50 ȍ pri
najnepoovoljnijim vrem
menskim uvjetim
ma.
Broj 38 - Strana 147
ýlan 77.
(Ossnovne karakterristike za planuum, zastor, slobodan prostor
izmeÿu nj
njih)
(1) Planum moraa biti dobro oodvodnjavan i zaštiüen od
nailaska vode i materijala nnošenog vodom
m za vrijeme
atmosferskih nepogoda.
n
b od tucanikaa krupnoüe I (3
35,5 mm - 60
(2) Zastor mora biti
mm), vodoprropustljiv i þþist u cijelom
m popreþnom
presjeku.
(3) Slobodan prostor izmeÿu zzastora i nožica traþnica u
kolosijeku i sk
kretnicama, kaao i izmeÿu zaastora i drugih
metalnih dijelo
ova u kolosjeku
ku, vezanih za traþnice,
t
mora
biti najmanje 50
5 mm (slika 1 ). Ukoliko se ovaj
o prostor ne
može obezbijjediti, nožicu traþnice trebaa obložiti ili
premazati speccijalnim sredstvvima za elektroiizolaciju.
ýlan 88.
(Pragovvi)
(1) Pragovi mogu biti drveni ili bbetonski.
(2) Drveni pragov
vi moraju biti kvaliteta prem
ma objavi UIC
863 i EN 13145:2001 Željeeznice - Kolossijek - Drveni
pragovi i skretniþki drveni ppragovi, i impreegnirani, kao i
prema Uputstv
vu 335 ŽS BiH.
(3) Betonski prag
govi mogu se koristiti pod uvjetom
u
da se
izolacijom posstigne otpor prrema Uputstvu 334 ŽS BiH,
koje zadovoljjava zahtjeve EN 13.230 za betonske
pragove.
(4) Rupe za tirfo
one u drvenim
m pragovima, kao
k i rupe za
drvene umetkee u betonskim ppragovima, ne treba
t
bušiti po
cijeloj visini praga.
p
U protivvnom donji otvor ovih rupa
mora se zatv
voriti drvenim þepovima. Kod
K
poduprtih
šinskih sastava (dupli prag)) spojni vijci za
z meÿusobnu
vezu pragova moraju biti udaaljeni od tirfon
na najmanje 50
mm.
(5) ýeliþni prago
ovi se ne smijiju upotrebljav
vati. Ako veü
postoje u kolossijeku, onda se traþnice moraju
u izolirati.
ýlan 99.
(Šinee za izradu lijeppljenih sastava)
Šine za izrad
du ljepljenih saastava moraju biti kvalitete
prem
ma objavi UIC 860,
8 u skladu s EN 13674-1:20
003 Željeznice
- Kollosjek - Šina - Dio 1: Vinjoloove traþnice mase
m
46 kg/m i
veüih
h masa, s tim daa se šine kvaliteeta 90 naznaþe linijom uljane
žute boje, dužine 100
1 mm, na vrratu traþnice. Bez
B obzira na
kvaliitetu, traþnice moraju
m
biti termi
miþki obraÿene ili navarene.
ýlan 100.
(Drv
veni pragovi naa mostovima)
(1) Drveni pragov
vi na mostovimaa sa kolosijekom bez zastora,
u zoni izolirranog kolosjeþþnog odsjeka, moraju biti
impregnirani i imati propisannu elektrootpornost. Izolirane
šine sa odgovarajuüim spojnnim i priþvrsnim
m priborom, u
A1: 2006 Željezznice – Kolosiskladu s EN 13481-3:2002/A
jek - Tehniþkii zahtjevi za suustave priþvršüüenja - Dio 3:
Sustavi priþvrršüenja za drvvene pragove), moraju biti
dovoljno udaljene od vijaka i drugih þeliþniih sredstava za
priþvršüivanje mostovskih pragova, elem
menata nosive
konstrukcije, limova za pješaaþke staze, zaštiitnih traþnica i
dr., kako bi se iskljuþila m
moguünost spojja i promjene
osti izoliranog oodsjeka.
elektrootporno
Broj 38 - Strana 148
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Kod izvoÿenja priþvršüenja traþnica bez pragova na
mostovima (sukladno EN 13481-5:2002/A1: 2006
Željeznice - Kolosijek - Tehniþki zahtjevi za sustave
priþvršüenja - Dio 5: Sustavi priþvršüenja za kolosijek na
þvrstoj podlozi), izolirani odsjek mora zadovoljiti
elektriþne karakteristike iz prethodnog stavka.
II. OSNOVNI UVJETI ZA IZRADU
ýlan 11.
(Tehniþka dokumentacija za izradu izoliranog sastava)
(1) Za izradu izoliranih sastava za gornji stroj željezniþke
pruge mora postojati tehniþka dokumentacija.
(2) Tehniþka dokumentacija iz prethodnog stavka mora
sadržavati:
a) tehniþki opis,
b) tehnologiju izrade,
c) radioniþke crteže,
d) postupak za ugradnju i održavanje.
ýlan 12.
(Tehniþki opis izoliranog sastava)
Tehniþki opis izoliranog sastava mora sadržavati podatke
o osnovnim karakteristikama proizvoda (mehaniþke,
elektrotehniþke, tehnološke), s prikazom elemenata koji ulaze u
njegov sastav.
ýlan 13.
(Tehnologija izrade)
Tehnologija izrade mora sadržavati:
a) redosljed izvoÿenja izrade izoliranog sastava,
b) podatke o elementima koji ulaze u sastav (standarde
oblika i mjera, tehniþke uvjete za izradu i isporuku, i
dr..),
c) plan potrebnih mjera pri izradi izoliranih sastava, i
d) plan kontrole kvalitete izrade odnosnog izoliranog
sastava.
ýlan 14.
(Oznake na izoliranom sastavu)
Izolirani sastavi na jednom kraju veza nose utisnute ili
postojanom masnom bojom upisane slijedeüe oznake:
a) znak proizvoÿaþa
b) radni broj izoliranog sastava, i
c) dva posljednja broja godine izrade.
ýlan 15.
(ýuvanje dokumentacije izvoÿaþa)
Kad izvoÿaþ radova podnosi dokumentaciju o tehnologiji
izrade kao poslovnu tajnu, s ovom dokumentacijom postupa se
u skladu sa opüim aktom kojim se ureÿuje poslovna tajna.
ýlan 16.
(Radioniþki crteži)
Radioniþki crteži moraju biti izvedeni prema važeüim
BAS standardima. Na crtežima moraju biti upisane neophodne
upute i podaci u vezi izrade i kvalitete materijala.
ýlan 17.
(Ovjeravanje crteža)
Crteži svih elemenata u sklopu izoliranog sastava moraju
biti potpisani od strane odgovornog djelatnika izvoÿaþa i
ovjereni žigom proizvoÿaþa.
ýlan 18.
(Postupak za ugradnju i održavanje izoliranih sastava)
Postupak za ugradnju i održavanje mora obuhvatiti sve
specifiþnosti koje proizlaze iz izvršenih radova neophodnih za
ugradnju i održavanje izoliranih sastava.
Ponedjeljak, 20. 5. 2013.
ýlan 19.
(Ovjeravanje tehniþke dokumentacije)
(1) Tehniþka dokumentacija iz þlanka 11. ovoga Pravilnika
mora biti ovjerena od strane neovisne struþne ustanove sa
kojima je vlasnik infrastrukture sklopio ugovor. Za ovjeru
se dostavlja jedan primjerak za kopiranje i 4 (þetiri)
primjerka kopije. Ovjerene preslike dostavljaju se
naruþitelju, prijemnom organu vlasnika infrastrukture i
izvoÿaþu radova, odnosno proizvoÿaþu izoliranih sastava.
(2) Ovjerena tehniþka dokumentacija za izradu izoliranih
sastava ne oslobaÿa izvoÿaþa radova, odnosno
proizvoÿaþa izoliranih sastava, odgovornosti za
poštovanje propisa po kojima se izolirani sastavi moraju
izraditi-objave UIC-a, JUS, JŽS standardima.
III. VRSTE IZOLOVANIH SASTAVA
ýlan 20.
(Vrste izoliranog sastava)
Izolirani sastavi mogu biti:
a) izolirani lijepljeni sastavi tipa "L",
b) izolirani lijepljeni sastavi tipa "M" (žbuka-ljepilo sa
punioca),
c) izolirani nelijepljeni sastavi od materijala s
propisanim mehaniþkim i elektriþnim osobinama, i
d) novi tipovi izoliranih sastava.
ýlan 21.
(Izolirani lijepljeni sastavi tipa "L")
Izolirani lijepljeni sastavi tipa "L" ugraÿuju se:
a) u kolosjecima sa šinama tipa 49E1, i jaþim,
zavarenim u DTŠ,
b) u kolosjecima sa klasiþnim sastavima na otvorenoj
pruzi i u stanicama, i
c) u skretnicama.
ýlan 22.
(Izolirani lijepljeni sastavi tipa "L" - proizvodnja)
(1) Izolirani lijepljeni sastavi tipa "L" izraÿuju se kod
proizvoÿaþa u tvornici (radionici) ili na licu mjesta, u
kolosjeku.
(2) Ukupna dužina radioniþkog izoliranog ljepljenog
traþniþkog sastava kod prve ugradnje iznosi • 2,80 m.
Kod svake sljedeüe zamjene sastava, na istom mjestu,
dužina šina izoliranog lijepljenog sastava poveüava se za
200 mm.
ýlan 23.
(Elementi izoliranog lijepljenog sastava tipa "L")
Izolirani lijepljeni sastavi tipa "L" (slika 2) sastoje se iz
sljedeüih elemenata:
a) 2 komada traþnice,
b) 2 þeliþne vezice (kvaliteta C.0545 JUS C. BO 500,
UIC 864-8),
c) 4 vijka (klase þvrstoüe 10.9 JUS M. B1.023),
d) 4 matice (klase þvrstoüe 8 JUS M. B1.028),
e) 8 prstenastih podloški (JUS M. B2.011),
f)
1 izolacijskog umetka od sintetiþkog materijala,
debljine 4 mm (Prilog 1, 1a),
g) izolacijskog graniþnog umetka,
h) 4 izolacijske cjevþice od sintetiþkog materijala,
i)
2 umetka od tkanine izraÿene od staklene vune i
j)
ljepka.
ýlan 24.
(Temperatura zraka pri izradi izoliranog lijepljenog sastava
tipa "L")
Temperatura zraka pri izradi izoliranog lijepljenog sastava
tipa "L", kod proizvoÿaþa u tvornici (radionici), mora biti
izmeÿu +20°C i +25°C, a relativna vlažnost 70 ± 5%.
Ponedjeljak, 220. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
ý 25.
ýlan
Pripreme površina metalnih eleemenata)
(P
(1) Površinee metalnih elemenata koje dolaze u doddir sa
ljepkom
m moraju se oþisstiti od metalno
og sjaja, a to su::
a) kraajevi traþnica na
n kojima su izb
bušene rupe u ddužini
odd oko 400 mm,
b) þeone strane traþnnica, i
c) veezice sa unutarnj
nje strane.
(2) Prije naanošenja ljepila osloboditi površine ovih elem
menata
od masnnoüe i prašine, da budu þiste i suhe, a valjaooniþke
oznake nna vratu traþnicce (ako ih ima) ukloniti brušennjem.
ý 26.
ýlan
(Lijepak)
Lijepak je sintetiþka tvar na bazi epoksi-smola.
e
To je
o lijepak premaa uputi
dvokomponenntna tvari koja se priprema kao
proizvoÿaþa llijepka.
ý 27.
ýlan
(Izzolacioni materiijali za umetak i cjevþice)
Izolacijsski materijali za
z umetak i cjjevþice prave se od
sintetiþke tvarri, koja mora im
mati sljedeüe ossobine:
a) otpporna na kemikkalije, organska otapala, ulja, m
masti i
dr..,
b) tešško zapaljiva,
c) otpporna na ošteüeenja prilikom ud
dara,
d) voodonepropustljivva,
e) otpporna na bakterrije i gljive,
f)
vissoke izolacijskee otpornosti, i
g) sposobna za ljepljjenje.
ý 28.
ýlan
(Redosljeed izrade izoliraanog ljepljenog sastava tipa "L
L")
Redosljeed izrade izolirranog ljepljenog sastava tipa ""L", u
tvornici (radioonici), je sljedeeüi:
a) terrmiþka obradaa ili navarivan
nje za traþnicce sa
zatteznom þvrstoüüom od 680N/m
mm2 i 880N/mm
m2,
b) buušenje rupa i zaoobljavanje rubo
ova (1 mm/45°) ,
c) sjeeþenje i pjeskarrenje,
d) zaobljavanje rubbova šima na krajevima, gddje se
sasstavljaju (1mm//45°),
ÿ) vissinsko i boþno izravnavanje
i
traaþnica,
e) staavljanje izolaccijskog umetk
ka i 4 izolaacijske
cjeevþice,
f)
priiprema vezica sa
s izolacijskim materijalom,
g) ubbacivanje vijaaka sa dvostrukim elasttiþnim
prsstenastim podlooškama,
h) staavljanje matica na vijke, i
i)
priitezanje vijaka.
ý 29.
ýlan
(Navijanje naavrataka na vijccima)
(1) Navrtkee na vijcimaa se uvrüu kljuþem, okrretnim
momenttom od 900 Nm.
N
Za traþniice tipa 49E1 prvo
pritezannje je obrtnim momentom od
d 450 Nm, zatiim se,
odmah, ponovi pritezannje do 900 Nm
m, da bi se elimiiniralo
popuštannje u vijcimaa i maticama. Poslije 15 m
minuta
ponovi sse postupak pritezanja.
(2) Za traþnnice tipa 49E1 i jaþeg prvo pritezanje matiice na
vijcima je obrtnim momentom
m
od 450 Nm, a zatim
omentom 13500 Nm.
postupnno do završnogg pritezanja mo
Poslije 115 minuta postuupak ponoviti.
ý 30.
ýlan
(Oþvršüüivanje lijepka)
(1) Gotovi iizolirani ljepljeeni sastavi ostav
vljaju se da miruuju do
oþvršüennja lijepka. Vrijeme otvrdnjav
vanja lijepka oovisi o
temperaaturi okoline i potrebne vlažn
nosti zraka od 70 ±
5%.
Broj 38 - Strana 149
Orijentaciono vrijeme otvrddnjavanja lijep
pka, ovisno o
temperaturi, prrikazano je u tab
ablici 1.
Tabela 1 – Orrijentaciono vrijijeme oþvršüava
anja lijepka za
s
tipa "L"" u zavisnosti od temperature
izolovane ljepljene sastave
(2)
Temperatura (oC))
20
50
80
8
100
Vrijjeme vezanja u satim
ma (h)
24
10
6
1
ýlan 311.
(Z
Zaštita izolirani
nih sastava)
Izolirani sastav
vi u zoni ljepljjenja premazuju
u se zaštitnom
bojom
m, a poslije sušenja nanosi se llak-boja.
Redni broj elemen
nta
Naziv elemen
nta
1
Šina tipa 60E1 (UIC 60)
2
ýeliþna vvezica
3
Izolacijskka cjevþica
4
Vijak
5
Prstenastaa podloška
6
Navrtka
7
Izolacioni
ni graniþni umetak
8
Ljepak
9
Staklena vvuna
Slika 1 - Izolovvani sastav tipaa "L" za šinu 60
0E1 (UIC 60)
ýlan 322.
(Izolirrani ljepljeni saastavi tipa "M"))
Izolirani ljepljeeni sastavi tipa "M" ugraÿuju se:
a) u kolosjjecima sa šinnama tipa 49
9E1, i jaþim,
zavarenim
m u DTŠ,
b) u kolosjeecima sa klasiþþnim sastavimaa na otvorenoj
pruzi i u stanicama, u skkretnicama.
ýlan 333.
(Izolirani ljepljeni sastavvi tipa "M" - izrrada)
Izolirani ljepljeni sastavi tipaa "M" izraÿuju
u se na mjestu
ugrad
dnje, u kolosjek
ku.
ýlan 344.
(Elemanti izoliranog ljepljeenog sastava tip
pa "M")
vi tipa "M" (slikka 3) þine sljedeüi elementi:
Izolirani sastav
Broj 38 - Straana 150
SLUŽBENI GLASNIK BiH
2 þeliþne vezice izolirane speccijalnom materiijom i
m þeliþnim lim
mom ispod gllava i
zaštiüene tankim
maatica vijaka,
b) 4 vvijka (klase þvrrstoüe 10.9 JUS M. B1.023),
c) 4 m
matice (klase þvvrstoüe 8 JUS M.
M B1.028),
d) 1 iizolacijski umettak debljine 4 mm
m (Prilog 1a),,
e) 4 iizolacijske cjevvþice,
f)
4 pprstenaste podlooške (JUS M. B2.011),
B
i
g) ljeepilo sa puniocaa (žbuka).
ý 35.
ýlan
(Izolirrani ljepljeni sppojevi tipa "M" - ispitivanje)
(1) Šine u kolosjeku u koome se ugraÿu
uje izolirani ljeepljeni
sastav ttipa "M" morraju najprije isspitati na prisuutnost
nedopušštenih pogrešakka.
(2) Površinee svih elemennata sa kojimaa ljepilo sa puunioca
dolazi u dodir morajju se oþiste do
d metalnog sj
sjaja i
oslobodde masnoüe i praašine te da budu
u þiste i suhe.
(3) Ljepilo sa punioca je materija
m
na bazzi epoksi-smolaa. Ona
je upottrebljiva od trrenutka spravlljanja, prema uputi
proizvoÿÿaþa. Ljepilo sa punioca stvrdnjava
s
ovissno o
temperaaturi i vlažnoosti zraka. Orrijentaciono vrrijeme
vezanja u odnosu na temperaturu dano
o je u tablici 2.
Tabela 2 – Orijentacioono vrijeme oþvvršüavanja ljeppila sa
puniocem za izolovane ljeplljene sastave tiipa "M" u zaviisnosti
od temperature
a)
Temperratura oC
25
20
15
10
Vrijeme vezannja u satima (h)
1
2
3
6
Redni brooj elementa
(1)
Naziiv elementa
1
V
Vijak
2
ý
ýeliþna
vezica
3
I
Izolaciona
cjevþica
4
P
Prstenasta
podloška
5
I
Izolacioni
umetak
6
M
Malter
(ljepilo sa pu
uniocem)
7
N
Navrtka
Slika 2 - Izolirani sastaav tipa "M" -49
ý 36.
ýlan
(Otvrdnnjavanje ljepka))
Vrijemee otvrdnjavanja ljepka na sastavima, kooji se
izraÿujuu u kolosjeku, skraüuje se naa taj naþin štoo se 5
minuta poslije prvvog pritezanjaa krajevi traaþnica
zagrijavvaju 10 minutaa na temperatturi maksimalnno do
100°C, a zatim izvrši drugo
d
pritezanjee.
Ponedjeljak
k, 20. 5. 2013.
Poslije ovih raadova sastav se pokriva staklen
nom vunom ili
nekim drugim prikladnim sreedstvom, pod kojim ostaje 15
minuta poslije zagrijvanja.
me zagrijvanja
Izolacijski umetak na sastavuu mora za vrijem
biti prekriven limom.
l
plog otvrdnjavaanja ne dozvoljjava se vožnja
(2) Za vrijeme top
po kolosjeku.
ýlan 377.
pajanje elemenaata izoliranog ljjepljenog sastav
va tipa "M")
(Sp
Spajanje elemenata iz þlankaa 34. ovog prav
vilnika vrši se
po sljjedeüem postup
pku:
a) unese se izolacijski umeetak izmeÿu traaþnica i krajevi
traþnica þeliþnim ravnnalom podese po visini i
smjeru,
þice,
b) unesu se izolirane cjevþi
o na unutarnje
c) ljepilo saa punioca nanoosi se klinasto
površine þeliþne vezice i ravnomjerno rasporedi,
d) položi se þeliþna vezica na traþnice,
e) uvuku se vijci,
f)
navoji se dobro oþistee od nahvatan
nog ljepila sa
punioca,
s prstenaste poodloške i zavrnu
u matice, i
g) postave se
h) zategnu se kljuþem najjprije oba unuttarnja, a zatim
v
Redosljeed pritezanja vijaka
v
kljuþem
krajnja vijka.
prikazan je na slici 4.
ýlan 388.
(Navijanje m
matice)
Navrtci se nav
vijaju po postup
upku datom u þlanu
þ
29. ovog
praviilnika.
ýlan 399.
(Izolirani naljepljeni
n
sasta
tavi - karakteristike)
Izolirani naljep
pljeni sastavi ddobivaju se ugraadnjom vezica
izraÿ
ÿenih od materiijala koji posjeeduje propisanee mehaniþke i
elektrriþne karakteriistike. Mogu dda se ugraÿuju u otvorenu
prugu
u, staniþne i priivatne kolosjekke, gdje je kolosjek ureÿen sa
klasiþþnim sastavimaa sukladno Pravvilniku o održaavanju gornjeg
strojaa pruga (Praviln
nik 314).
ýlan 400.
(Zab
brana ugradnje izoliranih
i
sastavva sa drvenom ili plastiþnom
vezicom
m)
(1) Izolirani neljep
pljeni sastavi izz þlanka 39. ov
vog Pravilnika
ne smiju da se ugraÿuju u kollosjeke i skretn
nice zavarene u
DTŠ.
(2) Ovaj tip izolirranog sastava pprikazan je u Prrilogu 2. ovog
pravilnika (Izolirani sastav sa drvenom ili plastiþnom
vezicom).
ýlan 411.
m
(Ugradnja izoliiranog sastava s vezicama od materijala
propisanih
h elektriþnih i m
mehaniþkih osob
bina)
Izolirani sastaav s vezicamaa od materijaala propisanih
elektrriþnih i mehan
niþkih osobina izraÿuje se na licu mjesta,
isklju
uþivo kao klasiþþan poduprt sasstav.
Ponedjeljak, 20. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
ýlan 42.
(Mehaniþke karakteristike izoliranih naljepljenih sastava)
Mehaniþke osobine izoliranog sastava iz þlanka 39. ovog
pravilnika moraju zadovoljiti uvjete klasiþnog sastava s
odgovarajuüom vezicom.
ýlan 43.
(Elektriþne karakteristike izoliranih naljepljenih sastava)
Elektriþne karakteristike izoliranih sastava iz þlanka 39.
ovoga Pravilnika moraju biti iste kao za izolirane sastave tipa
"L" i "M".
ýlan 44.
(Novi tipovi izoliranih sastava)
(1) Novi tipovi izoliranih sastava moraju da proÿu kroz fazu
prototipa i nulte serije proizvodnje, s tim da ispune uvjete
ovog pravilnika.
IV. PRIJEM IZOLIRANIH SASTAVA
ýlan 45.
(Prijem izoliranog sastava)
(1) Predstavnik vlasnika infrastrukture (kontrolni prijemni
organ UI) ima pravo da prati izradu izoliranih sastava u
svim detaljima, kao i da prisustvuje svim ispitivanjima i
da mu rezultati ispitivanja budu stavljeni na uvid. On ima
pravo da poduzima sva potrebna ispitivanja kako bi se
uvjerio da li se toþno ispunjavaju propisani uvjeti za
izradu i ispitivanje po ovom pravilniku.
(2) Kontrola nad izradom se obavlja tako da se ne remeti tijek
izrade bez opravdanog razloga.
(3) Ugovorom se naznaþuje da li naruþilac izoliranih sastava
prihvaüa ateste (uvjerenja) o kakvoüi elemenata koji služe
za izradu izoliranih sastava.
ýlan 46.
(Pripreme za prijem izoliranih sastava)
(1) Izolirani sastavi prijavljuju se za prijem u vidu skupina
formiranih na sljedeüi naþin:
a) za sastav tipa "L": jednu skupinu þini svaka redovna
godišnja proizvodnja, u tvornici (radionici), od 500
komada izoliranih sastava ili bilo koji dio od 500
komada;
b) za sastave tipa "L" i "M": jednu skupinu þine 500
izoliranih sastava izraÿenih i ugraÿenih na licu
mjesta, u kolosjeku, od elemenata istog kvaliteta.
(2) Na svakih 500 izoliranih sastava izraÿenih i ugraÿenih na
licu mjesta, u kolosjeku, moraju se van kolosjeka, od istog
materijala, izraditi dva izolirana sastava na kojima üe se
izvršiti ispitivanje po þlanu 53. i 54. ovoga Pravilnika, ili
se prihvaüa atest o kvalitetu izoliranih ljepljenih sastava
izraÿenih u radionici, što se regulira ugovorom.
ýlan 47.
(Uzimanje uzoraka Kontrolnog prijemnog organa)
Kontrolni prijemni organ (KPO) UI uzima uzorke iz svake
skupine izoliranih sastava i na njima utiskuje svoj žig, koji
mora ostati za sve vrijeme ispitivanja.
ýlan 48.
(Vrste i opseg ispitivanja na uzorcima)
Vrste i opseg ispitivanja na uzorcima iz þlanka 47. ovog
pravilnika su sljedeüi:
a) izgled:
svaki sastav;
b) ravnost:
svaki sastav;
c) tvrdoüa:
na zahtjev kontrolno-prijemnog organa;
d) elektriþni otpor:
svaki sastav;
a) zatezna þvrstoüa:
1 uzorak po skupini;
e) dinamiþka izdržljivost:
1 uzorak po skupini;
F) prokaljivost:
1 uzorak po skupini.
Broj 38 - Strana 151
ýlan 49.
(Snošenje troškova ispitivanja uzoraka)
Ispitivanja iz prethodnog þlana padaju na teret
proizvoÿaþa odnosno isporuþitelja sastava, koji KPO u UI
stavlja na raspolaganje potrebno osoblje i opremu.
ýlan 50.
(Provjeravanje izgleda izoliranog sastava)
Provjeravanje izgleda izoliranog sastava obuhvaüa:
a) pregled voznih površina (vozna površina ne smije
biti obojena ili prekrivena ljepilom), i
b) pregled popunjenosti ljepilom.
ýlan 51.
(Provjeravanje ravnine)
Provjeravanje ravnosti vrši se þeliþnim ravnalom dužine 1
m, koji se polaže s boþne strane i po gornjoj površini glave šine.
Dozvoljava se tolerancija na sastavu vozne površine glave šine
± 0,2 mm. Boþna odstupanja nisu dozvoljena.
ýlan 52.
(Elektriþni otpor na svakom izoliranom sastavu)
Elektriþni otpor mjeri se na svakom izoliranom sastavu
izraÿenom u radionici i on ne smije biti manji od 40 M ȍ.
ýlan 53.
(Zatezna þvrstoüa)
Zatezna þvrstoüa ispituje se na uzorku u smjeru po
podužnoj osi traþnice. Za sastave šina tipa 49E1 prekidna sila je
1800 kN, a za sastave šina tipa jaþeg od 49E1 je 2250 kN.
ýlan 54.
(Dinamiþka izdržljivost)
Dinamiþka izdržljivost se ispituje na samom uzorku. Tijek
ispitivanja je sljedeüi:
a) Uzorak se postavi na dva otporna oslonca udaljena
meÿusobno 1000 mm i izloži minimalnom
optereüenju od 20 kN i maksimalnom od 300 kN, uz
primjenu pulzatora sa 500 do 550 pulzacija u minuti.
Prilikom primjene traþnica slabijih od tipova 49E1
maksimalno optereüenje ne smije prijeüi 200 kN.
Poslije pulzacije od najmanje 3 milijuna ciklusa ne
smije da se pojavi nikakva naprslina, pukotina i
tome sliþno, na vezici, niti bilo kakva promjena na
ljepilu.
b) U tablici 3, ovog þlanka dat je režim optereüenja, za
oba tipa traþnica koji se koriste u ŽS BiH.
Tabela 3 – Režimi optereüenja pri ispitivanju dinamiþke
izdržljivosti izoliranih sastava
Tip šine
49E1
60E1
c)
I
15-140
20-200
Režim optereüenja
II
15-170
20-250
III
15-200
20-300
Obavezno je ispitivanje izoliranog sastava na sve tri
serije optereüenja do ukupno 3 milijuna ciklusa, s
tim da svaka faza ima 1 milijun ciklusa.
ýlan 55.
(Tvrdoüa i prokaljivost šina iz kojih se izraÿuju izolirani
sastavi)
Tvrdoüa i prokaljivost šina iz kojih se izraÿuju izolirani
sastavi ispituju se identiþno kao tvrdoüa i prokaljivost po
Pravilniku o termiþkoj obradi skretniþkih dijelova i krajeva šina
(Pravilnik 311). KPO UI odbija od primitka svaki izolirani
sastav koji pri provjeravanju ne odgovara obliku, mjerama,
izgledu, ravnosti i elektriþnom otporu.
ýlan 56.
(Neispunjenje potrebnih uvjeta)
Ukoliko jedan od izoliranih sastava iz skupine ne ispuni
uvjete za zateznu þvrstoüu, dinamiþku izdržljivost ili
Broj 38 - Strana 152
SLUŽBENI GLASNIK BiH
prokaljivost ponovit üe se odgovarajuüe ispitivanje na druga
dva uzorka iz iste skupine. Ako kod ponovljenog ispitivanja
samo jedan uzorak ne ispuni zahtjevani uvjet, odgovarajuüa
skupina se odbija od primitka.
ýlan 57.
(Zapisnik o primitku)
(1) O prijemu radioniþnih izoliranih sastava sastavlja se
zapisnik u 3 (tri) primjerka. Jedan je za naruþitelja, drugi
za proizvoÿaþa sastava, a treüi je za KPO-a UI.
(2) Zapisnik mora sadržavati koliþinu isporuþenih sastava,
njihove redne brojeve, tijek prijema, rezultate ispitivanja
elemenata iz þlanka 48. ovoga Pravilnika i zapažanja od
znaþaja za eksploataciju. Iste te podatke mora sadržavati
zapisnik o prijemu izoliranih sastava izraÿenih na licu
mjesta, u kolosjeku.
V. ISPORUKA IZOLIRANIH SASTAVA
ýlan 58.
(Isporuka izoliranih sastava)
(1) Izolirane sastave tipa "L" izraÿene u tvornici (radionici)
proizvoÿaþ isporuþuje i transportira kao komadnu robu ili
kolski tovar.
(2) Na voznoj površini šine, u sredini svakog komada, mora
biti etiketa sa crvenim obrubom i crvenim natpisom:
"OPREZ! NE BACAJ!"
(3) Isporuþuju se samo izolirani sastavi sa oznakom KPO-a
UI.
(4) Izolirani sastavi izraÿeni i ugraÿeni na licu mjesta, u
kolosjeku, preuzimaju se na licu mjesta uz primjenu
odredaba iz poglavlja IV-PRIJEM IZOLOVANIH
SASTAVA, ovog pravilnika.
VI. GARANCIJA
ýlan 59.
(Garancija)
(1) Proizvoÿaþ preuzima jamstvo za isporuþene izolirane
sustave za vrijeme od 2 (dvije) godine od dana isporuke.
(2) Ni nadzor odnosno kontrola KPO-a UI, niti izvršena
ispitivanja za vrijeme prijema, ne umanjuju odgovornost
proizvoÿaþa za kvalitetu isporuþenih proizvoda.
(3) Pravilno ugraÿeni i ispravno održavani izolirani sastavi na
kojima se za vrijeme trajanja jamstva pokažu nedostaci
koji ih þine neprikladnim za eksploataciju, ili im se
smanjuje vijek trajanja u eksploataciji, stavljaju se, na
temelju komisijskog izvještaja (komisija sastavljena od
predstavnika zainteresiranih strana), na raspolaganje
proizvoÿaþu u cilju njihove zamjene u roku od 30 dana od
dana prijavljivanja da su neupotrebljivi, s tim da
proizvoÿaþ nadoknadi i troškove njihove zamjene u
kolosjeku.
VII. UGRAĈIVANJE IZOLIRANIH SASTAVA
ýlan 60.
(Ugraÿivanje izoliranih ljepljenih sastava tipa "L")
(1) Izolirani ljepljeni sastavi tipa "L" izraÿeni u tvornici
(radionici) kod proizvoÿaþa transportiraju se do mjesta
ugradnje i zavaruju u Uputstvu za aluminotermiþko
zavarivanje traþnica (Uputstvo 336).
(2) Kada se izolirani sastav iz prethodnog stavka izraÿuje na
licu mjesta, u kolosjeku, onda je potrebno najmanje 3 sata
za njegovu izradu odnosno ugradnju, a za to vrijeme je
neophodno izvršiti zatvaranje kolosjeka.
(3) Kod izvoÿenja radova na elektrificiranim prugama
primjenjuju se odredbe Uputstva 227, Uputstva 228,
Priruþnika 227a i Priruþnika 227b ŽS BiH.
Ponedjeljak, 20. 5. 2013.
ýlan 61.
(Diletacioni otvori kod traþnica pri ugradnji izoliranih ljepljenih
sastava tipa "L")
Pri izradi i ugraÿivanju izoliranih sastava iz þlanka 60.
ovog pravilnika, neophodno je kod traþnica ostavljati
dilatacijske otvore. Veliþina otvora ovisi o temperaturi traþnica
i za potrebnu temperaturu Tp ± 5°C otvor mora biti 4 mm.
ýlan 62.
(Zabrana ugradnje izoliranih ljepljenih sastava)
(1) Izolirani ljepljeni sastavi ne smiju se ugraÿivati u krivine
polumjera R”500 m. Odstupanje od ovoga kod postojeüih
pruga odobrava vlasnik infrastrukture po zakonskoj
proceduri. Tom prilikom se šine još u radionici saviju na
odreÿeni radijus krivine, manji od 500m, i proizvoÿaþ ih
oznaþava bijelom bojom po gornjoj površini šine uz
upisivanje radijusa R = ___ m.
(2) Obveza naruþitelja je da pri ugovaranju proizvoÿaþu
dostavi potrebne podatke za izvršenje obveza iz
prethodnog stavka ovog þlanka.
ýlan 63.
(Uvjeti ugradnje izoliranih ljepljenih sastava za dva susjedna
praga)
Svi izolirani ljepljeni sastavi ugraÿuju se kao lebdeüi
(slobodni) sastavi na jednoj treüini razmaka dva susjedna praga,
a samo iznimno se mogu ugraÿivati kao poduprti sastavi (vidi
sliku 3).
ýlan 64.
(Temperaturni uvjeti za ugraÿivanje izoliranog ljepljenog
sastava)
Temperaturni uvjeti za ugraÿivanje izoliranog ljepljenog
sastava u kolosjek definirani su Pravilnikom 314, Uputstvom
330 i Uputstvom za aluminotermiþko zavarivanje traþnica ŽS
BiH.
ýlan 65.
(Naþini ljepljenja)
Ljepljenje na licu mjesta, u kolosjeku, je potpuno
identiþno sa onim koje se vrši u radionici, s tim što se mora
obratiti pažnja još i na sljedeüe:
a) da se kod ugradnje u dugaþkom traku moraju
primjenjivati odredbe Uputstva 330;
b) da se pjeskarenje zamijeni þeliþnom þetkom (na
motorni pogon) za þišüenje vrata šine do metalnog
sjaja i podesnim otapalom (npr. Trihloretilen) ukloni
masnoüa, prašina i sl., pa ostavi da se potpuno osuši;
c) da šine i vezice imaju najmanje +10°C vlastite
temperature;
d) da se dilatacijski razmak napravi i održava
potrebnim prikladnim ureÿajima;
e) da se oþvršüivanje dozvoljava dovoÿenjem topline u
granicama prema þlanku 30. i 36. odnosno 35. ovog
pravilnika;
f)
da se pritezanje vijaka vrši prema þlanku 29.
odnosno 38. ovog pravilnika;
g) da se krajevi šina ne smiju grijati plamenom,
izravno, veü preko zaštitnog lima (kapa, i sl.).
ýlan 66.
(Ugradnja izoliranih sastava kod nezavarenih kolosjeka)
Kod nezavarenih kolosjeka izolirani sastav mora biti
ugraÿen u šinsko polje izmeÿu normalnih sastava, ali ne bliže
od 6 m od kraja šine, s tim da se postavi na 1/3 udaljenosti u
odnosu na razmak susjednih pragova. Dužina traþnice poslije
ugradnje izoliranog sastava ne smije biti veüa od 45 m.
Ponedjeljak, 20. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
ýlan 67.
(Ugradnja izoliranih ljepljenih sastava u dio skretnice)
(1) Izolirani ljepljeni sastavi ugraÿuju se u dio skretnice
prema odobrenoj tehniþkoj dokumentaciji i prema
Uputstvu 330.
(2) Iznimno, UI može odobriti ugradnju izoliranog ljepljenog
sastava dužine najmanje 2,40 m u skretnici.
ýlan 68.
(Zabrane, uvjeti kod ugradnje izoliranih sastava)
(1) Izolirani sastavi ne smiju se nalaziti na kraju dugog
šinskog traka.
(2) Šine izoliranih ljepljenih sastava, radioniþke izrade, koje
se zavaruju u kolosjek moraju biti istog ili boljeg kvaliteta
od šina na koje se prikljuþuju.
ýlan 69.
(Postupak zavarivanje traþnica izoliranih ljepljenih sastava
izraÿenih u tvornici kada se ugraÿuju u kolosjek)
Zavarivanje šina izoliranih ljepljenih sastava izraÿenih u
tvornici (radionici), kada se ugraÿuju u kolosjek, treba vršiti
aluminotermiþkim ili elektro postupkom.
ýlan 70.
(Zabrane kod ugraÿivanja u kolosjek na radioniþki izraÿenim
izoliranim ljepljeni sastavima)
Kod ugraÿivanja u kolosjek na radioniþki izraÿenim
izoliranim ljepljeni sastavima ne smiju se spojni vijci otpuštati
ili pritezati, niti izvoditi bilo kakve radnje kojima bi se izolirani
sastav mogao olabaviti ili deformirati.
ýlan 71.
(Preduvjet za ugraÿivanje izoliranih ljepljenih sastava tipa "M")
Preduvjet za ugradnju izoliranog sastava tipa "M" je da su
šine na sastavima oþuvane, približno jednako istrošene, istog
profila i da su prije poþetka izrade izoliranog sastava oþišüene
do metalnog sjaja, osloboÿene masnoüe i prašine, þiste i suhe.
ýlan 72.
(Odredbe za ugradnju izoliranog sastava tipa "M")
Za ugradnju izoliranog sastava tipa "M" važe iste odredbe
kao za izolirani sastav tipa "L".
ýlan 73.
(Evidencija o izoliranim sustavima)
Evidencija o izoliranim sustavima vodi se u sektorima za
graÿevinsku djelatnost UI, prema obrascu Matiþni list
izoliranog sastava (Prilog 3), koji je sastavni dio ovog
pravilnika.
VIII. ODRŽAVANJE IZOLIRANIH SASTAVA
ýlan 74.
(Održavanje izoliranih sastava-zabrane)
Zabranjeno je udaranje po izoliranim sustavima i njihovim
elementima, kao i popuštanje ili pritezanje vijaka.
ýlan 75.
(Održavanje izoliranih sastava-zaštitne mjere)
(1) Pragovi u zoni izoliranih sastava moraju stalno biti dobro
podbijeni, i to se mora strogo kontrolirati.
(2) Izolirani sastavi u nezavarenom kolosjeku zaštiüuju se
spravama za sprjeþavanje putovanja traþnica, obostrano na
po pet pragova, ukoliko to stanje sastava zahtijeva. Kod
kolosjeka zavarenih u DTŠ ova zaštita nije potrebna.
(3) Da bi se lakše uoþila zona izoliranog sastava, mora se na
unutarnjoj strani kolosjeka, u zoni vezice, po nožici
traþnice, obilježiti, žutom masnom bojom, crta dužine
300-400 mm.
Broj 38 - Strana 153
ýlan 76.
(Pojava "nokata")
Krajevi šina u izoliranom ljepljeno sastavu moraju se
stalno kontrolirati radi uoþavanja pojave "nokata".
ýlan 77.
(Otklanjanje nepravilnosti)
Kada se na gornjoj površini glavne traþnice pojavi teþenje
materijala, tzv. "nokti", ono se mora odstraniti odgovarajuüim
alatom, ali se pri tome ne smije uspostaviti kontakt sa obje
traþnice istovremeno, ili oštetiti izolacijski umetak.
ýlan 78.
(Mjere za uzemljenje, prevezi i prikljuþna užad, traþniþke
prespoje i prikljuþne kablove)
(1) Uzemljenje, prevezi i prikljuþna užad moraju da se
stavljaju na udaljenosti od najmanje 500 mm od sredine
izoliranog sastava.
(2) Šinski prespoji, kod kolosjeka sa klasiþnim sastavima,
ostvaruju se stavljanjem po dva užeta na nožicu traþnice,
na odstojanje 100-150 mm od kraja vezice.
(3) Uzemljenja, prespoji i prikljuþni kabeli moraju biti tako
položeni u zemlju da ne smetaju radu ureÿaja za strojno
reguliranje kolosjeka, odnosno da ih ovi ne mogu
pokidati.
ýlan 79.
(Postavljanje ureÿaja za zagrijavanje šina)
Ako je u kolosjeku neophodno zagrijvanja šina iznad
100°C, onda ureÿaji za zagrijvanja traþnica ne smiju biti bliži
od 1 m od vezica izoliranog ljepljenog sastava.
ýlan 80.
(Zabrana zavarivanja na mjestu izoliranog sastava)
Na mjestu izoliranog sastava ne smije se vršiti
zavarivanje, navarivanje ili brušenje, ukoliko se time može
prouzrokovati temperatura veüa od 100°C.
ýlan 81.
(Provjere ako izolirani sastav ne funkcionira)
(1) Kada se utvrdi da izolirani sastav ne funkcionira, a
ljepljena mjesta su neošteüena, mora se provjeriti da li
dilatacijski razmak ima željeznih strugotina ili željeznih
djeliüa s donje strane traþnice. Ako postoje, treba ih
ukloniti.
(2) Kod lebdeüih (slobodnih) izoliranih sastava paziti da se
željezna strugotina i drugi sliþni provodni materijali ne
priljube za donju površinu nožice traþnice.
ýlan 82.
(Izolirani sastavi položeni na dvostrukom pragu)
(1) Kod izoliranih sastava koji su položeni na dvostrukom
pragu, þak i kada u njihovom dilatacijskim razmaku nisu
utvrÿene veze putem željezne strugotine, šine treba
odvojiti od podložnih ploþica, a nožice šina, izolacijski
umetak, djelove izolacije i podložne ploþice pažljivo
oþistiti od željeznih opiljaka (strugotine) i prašine od
koþenja.
(2) Izolacijske djelove, ako treba, zamijeniti novim, a, zatim,
postaviti na podložne ploþice i þvrsto pritegnuti.
ýlan 83.
(Izolacija)
Ako izvedena izolacija ne funkcionira, onda vijke skinuti,
þeliþne vezice postepeno zagrijavati do 300°C, skinuti ih i
obnoviti cijeli izolirani sastav, odnosno ugraditi novi izolirani
ljepljeni sastav.
Broj 38 - Strana 154
SLUŽBENI GLASNIK BiH
IX. KONTROLA IZOLIRANIH ODSJEKA I SASTAVA U
EKSPLOATACIJI
ýlan 84.
(Kontrola izoliranih odsjeka i izoliranih sastava u eksploataciji)
Kontrola izoliranih odsjeka i izoliranih sastava u
eksploataciji, obuhvaüa:
a) opüi vizualni pregled, i
b) detaljni pregled ispravnosti spomenutih odsjeka i
sastava na licu mjesta, u kolosjeku.
ýlan 85.
(Opüi vizualni pregled ispravnosti izoliranog sastava)
(1) Opüi vizualni pregled izoliranih odsjeka i izoliranih
sastava provodi se da bi se utvrdila ispravnost šina,
kolosjeþnog pribora, prespoj, preveza užadi i uzemljenje
pragova, zastora i izolacije.
(2) Opüi vizualni pregled iz prethodnog stavka obavljaju
osobe odgovarajuüe struþne spreme, s položenim struþnim
ispitom po odredbama Pravilnika 646, i to: þuvar prugeophodari, pružni poslovoÿa - voÿa pružnog odreda i
radnici održavanja SS-postrojenja, svatko na svom dijelu
pruge prilikom redovitog obavljanja poslova na pruzi.
(3) O svim nalazima pismeno se obavještava šef radne
jedinice.
ýlan 86.
(Detaljan pregled ispravnosti izoliranog odsjeka i izoliranog
sastava)
(1) Detaljan pregled ispravnosti izoliranog odsjeka i
izoliranog sastava provodi se da bi se pregledom i
mjerenjem utvrdilo:
Smjer i niveleta kolosijeka,
Stabilnost kolosjeka,
Ispravnost meÿušinske izolacije,
Veliþina dilatacionog otvora, i
Otpor izolacije.
(2) Detaljan pregled iz prednjeg stavka planira i organizira
UI, a obavljaju odgovorni radnici graÿevinske i
Ponedjeljak, 20. 5. 2013.
elektrotehniþke djelatnosti, i to najmanje jednom tijekom
þetiri mjeseca.
(3) Detaljan proljetni pregled obvezan je do kraja ožujka, a
jesenji do kraja studenog. Po potrebi, prilikom pojave
ekstremnih temperatura, takoÿer, se vrše detaljni pregledi.
ýlan 87.
(Rezultati detaljnog pregleda ispravnosti)
Rezultati detaljnog pregleda iz þlana 82. ovoga Pravilnika
upisuju se u zapisnik koji se dostavlja sekcijama za graÿevinsku
i elektrotehniþku djelatnost UI na daljnju primjenu.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
ýlan 88.
(Prijelazne odredbe)
Svi postojeüi izolirani sastavi u kolosjeku i skretnicama
gornjeg stroja pruga ŽS BiH, kao na primjer REXILON,
LAMIPER, TEXTOLIT i sliþni, koji ne posjeduju
karakteristike izoliranih sastava po ovom pravilniku, moraju se,
u trenutku prestanka njihovog pravilnog funkcioniranja,
ukloniti iz kolosjeka, odnosno skretnica, i zamijeniti jednim od
tipova izoliranih sastava po odredbama ovog pravilnika. Ovo se
ne odnosi na izolirane sastave iz þlana 39. do 43. ovog
pravilnika.
ýlan 89.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima
entiteta i Brþko Distrikta, a isti üe se primjenjivati, nakon što
ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i
primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Priloga I
"Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezniþkog
sistema u BiH" ("Službeni glasnik BiH" br.11/12).
Broj 10-01-29-7-126-1/13.
23. aprila 2013. godine
Doboj
Direktor
Borka Trkulja, s. r.
Ponedjeljak, 220. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 38 - Strana 155
Broj 38 - Straana 156
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak
k, 20. 5. 2013.
Ponedjeljak, 220. 5. 2013.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 38 - Strana 157
Broj 38 - Straana 158
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak
k, 20. 5. 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
799 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content