close

Enter

Log in using OpenID

Allianz ZB d

embedDownload
Sukladno članku 88. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilnika o informativnom
prospektu mirovinskog fonda, zaključno s informacijama do 31. prosinca 2013. godine, Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima objavljuje
INFORMATIVNI PROSPEKT
AZ PROFIT DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA
I. PODACI O AZ PROFIT DOBROVOLJNOM MIROVINSKOM FONDU
1. Ime fonda: AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond
2. Datum osnivanja fonda: 15. srpnja 2003.
3. Način obračuna naknada za Društvo:
 Ulazna naknada
Ulazna naknada se naplaćuje od uplate u fond na način da svaki član ima pravo na odabir jednokratne
uplate ulazne naknade ili naknade u postotnom iznosu od uplate u fond.
a) Jednokratna ulazna naknada iznosi do 1.250,00 kuna za čitavo razdoblje članstva u Fondu, a naplaćuje
se od prvih uplata člana u fond i to na način da se sva sredstva prvih uplata iskoriste za naplatu ulazne
naknade.
b) Postotna ulazna naknada se naplaćuje od svake uplate u fond, do iznosa od najviše 300,00 kn godišnje, a
određuje se u postotku koji je utvrđen ukupnim uplatama na račun člana fonda, prema sljedećoj tablici:
Postotak
naknade na
uplaćeni iznos
Iznos ukupnih uplata na osobnom
računu
%
od kn
do kn
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0
6.000,01
12.000,01
18.000,01
24.000,01
30.000,01
36.000,01
40.000,01
6.000
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
40.000
i više
Postotna ulazna naknada će se prestati naplaćivati u trenutku kada iznos ukupnih uplata na osobnom
računu člana prijeđe iznos od 40.000,01 kn.
 Naknada za upravljanje
Naknada za upravljanje Fondom obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda,
umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog
radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Naknada za upravljanje definirana je po prvi puta Statutom Fonda od 10. listopada 2003. godine, u iznosu
koji ne smije biti veći od 2% godišnje od gore opisane osnovice. Do 1. listopada 2007. godine, Društvo je
naplaćivalo naknadu za upravljanje u iznosu od 1,5% što je bilo određeno Informativnim prospektom Fonda.
Naknada za upravljanje se je od 1. listopada 2007. godine povećala te je do 31. svibnja 2010. godine
iznosila 1,8% godišnje. Od 1. lipnja 2010. godine pa nadalje, naknada za upravljanje iznosi 2%, a sukladno
odredbama Statuta ista u buduće ne može biti veća od 2% godišnje od prethodno opisane osnovice.
 Izlazna naknada
Izlazna naknada se naplaćuje u slučaju prijenosa sredstava s osobnog računa člana Fonda u drugi
dobrovoljni mirovinski fond kojime upravlja drugo društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim
fondovima. Izlaznu naknadu Fond će obračunati i odbiti od ukupnog iznosa na osobnom računu člana Fonda
u iznosu od najviše 10%.
Izlaznu naknadu Društvo ne smije naplatiti u slučaju jednokratne isplate sredstava s osobnog računa člana
fonda, ukoliko je član Fonda navršio 50 godina života i protekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o
dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario sredstva niža od 10.000,00 kn.
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Također, izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju da član povlači sredstva u mirovinsko osiguravajuće
društvo radi isplate mirovine.
4. Način obračuna naknade za banku skrbnika
Za poslove skrbništva, banka skrbnik ima pravo na naknadu propisanu zakonom, aktima Agencije i
Ugovorom zaključenim između Društva i banke skrbnika.
Naknada banci skrbniku u 2013. godini iznosila je 0,032%.
Naknada se obračunava dnevno prema ukupnoj vrijednosti imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza
Fonda s osnove ulaganja i isplaćuje se terećenjem računa Fonda, jednom mjesečno.
Svaka promjena naknade mora biti odobrena od strane Agencije.
5. Ostali troškovi
Društvo će jednom godišnje, bez naknade, članovima Fonda izdati dokument o udjelu koji pokazuje broj
obračunskih jedinica na osobnom računu i vrijednost obračunske jedinice za izvještajni datum. Društvo može
naplatiti sve ostale izvode i izvanredne izvještaje kao i tiskane uplatnice dostavljene članu Fonda na njegov
zahtjev, u iznosu koji ne može biti veći od 10 kn po zahtjevu.
Ostali troškovi koji terete imovinu Fonda odnose se na troškove stjecanja i prodaje imovine Fonda, te
troškove tiskanja i objavljivanja izvješća koje je Društvo obvezno izdati prema Zakonu.
6. Podaci o portfelju Fonda
Cilj Fonda:
AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane
vlasničke i dužničke vrijednosne papire.
Struktura ulaganja po vrstama
Pozicija
Vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske
unije (u daljnjem tekstu: država članica), odnosno država članica Organizacije
za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska
narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno država članica
OECD-a
Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, državi članici,
odnosno državi članici OECD-a
Obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na organiziranom
tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi
članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a
Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u
Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov
izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici,
odnosno državi članici OECD-a
Udjeli otvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj,
državi članici odnosno državi članici OECD-a
Dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici
Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a
Depoziti, potvrde o ulozima ili repo poslovi kod banke sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a
Sredstva na poslovnom računu
Potraživanja
UKUPNO
Udjel u
cjelokupnoj
Ukupna vrijednost na imovini fonda
datum izvještaja (u kn)
(u %)
577.682.110
61,95%
0
0,00%
21.006.294
2,25%
265.059.653
28,42%
0
0,00%
10.120.750
1,09%
33.106.219
19.783.481
5.747.625
932.506.132
3,55%
2,12%
0,62%
100,00%
2
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
7. Popis pojedinih ulaganja
Izdavatelj
Pozicija
Količina
Vrijednost
po jedinici
na datum
izvještaja
DIONICE
Redovne dionice
1 4.100,0000
ACI d.d.
ACI-R-A
846 3.200,0000
Čakovečki mlinovi d.d.
CKM L-R-A
49.004
35,8086
Dalekovod d.d.
DLKV-R-A
10.755 3.550,0000
Ina d.d.
INA-R-A
642 2.290,0000
Jadranski naftovod d.d.
JNAF-R-A
66 61.916,6667
Jamnica d.d.
JM NC-R-A
2.546 8.257,5000
Ledo d.d.
LEDO-R-A
21.108
442,3566
Luka Ploče d.d.
LKPC-R-A
12.681
7,7900
OT - Optima telekom d.d.
OPTE-R-A
122.462
168,3777
Petrokemija d.d.
PTKM -R-A
47 2.460,0000
Plava laguna d.d.
PLAG-R-A
46.608
254,8189
Podravka d.d.
PODR-R-A
22.524
434,0194
Privredna banka Zagreb d.d.
PBZ-R-A
19.916
606,4529
Viro tvornica šećera d.d.
VIRO-R-A
130.158
27,1400
Chesapeake enery corp.
CHK US
61.200
41,2700
Hospira Inc.
HSP US
63.382
59,0000
Krka d.d.
KRKG SV
27.696
81,6100
M ercator Poslovni Sistem
M ELR SV
27.202
30,6200
Pfizer Inc
PFE US
4.535
249,1000
Roche Holding AG
ROG VX
524
77,1200
Sanofi Aventis
SAN FP
26.410
35,8200
Stada AG
SAZ GY
2.500
94,5300
Tupperware brands Corp.
TUP US
456
261,0000
Yara International ASA
YAR NO
45.835
19,0000
Zavarovalnica Triglav d.d.
ZVTG SV
113.412
40,0800
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
TEVA US
Dionice zatvorenih investicijskih fondova
85.357
First Trust Advisors LP
FCG US
19,4600
1.000
Source markets Plc
RDX US
162,8400
OBVEZNICE
Državne obveznice
131.408.300
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-167A
104,8500
64.800.000
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-17BA
105,3000
31.517.750
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-187A
102,0272
31.565.700
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-203A
107,8000
4.344.000
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-247E
100,9351
5.797.000
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-157A
97,1452
25.000.000
M inistarstvo Financija RH
RHM F-O-15CA
102,1046
4.720.000
M inistarstvo Financija RH
CROATI 6 01/24
99,2010
17.500.000
M inistarstvo Financija RH
CROATI 5,5 04/23
96,8830
8.400.000
Hrvatska banka za obnovu i razvoj
CBRD 6% 2020
100,0000
Obveznice gospodarskih subjekata
400.000
Agrokor d.d.
AGROK 10% 12/16
105,5500
640.000
Agrokor d.d.
AGROK 9.125 2/20
111,2210
1.395.000
Agrokor d.d.
AGROK 9.875 5/19
112,3330
OS TALI VRIJEDNOS NI PAPIRI
Trezorski zapisi
9.320.000
M inistarstvo Financija RH
RHM F-T-406A
99,8620
DEPOZITI
OS TALA IMOVINA
Sredstva na poslovnom računu
Potraživanja
S VEUKUPNO
Valuta
Ukupna
Udjel u
vrijednost na
cjelokupnoj
datum
imovini
izvještaja (u
fonda u %
kn)
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
USD
USD
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
USD
NOK
EUR
USD
265.059.653
4.100
2.707.200
1.754.765
38.180.250
1.470.180
4.086.500
21.023.595
9.337.263
98.785
20.619.870
115.620
11.876.599
9.775.853
12.078.116
19.601.777
14.015.242
28.561.256
17.263.140
4.621.902
7.039.821
308.644
7.225.258
1.311.367
107.922
6.651.356
25.223.273
USD
USD
10.120.750
9.217.151
903.599
28,42
0,00
0,29
0,19
4,09
0,16
0,44
2,25
1,00
0,01
2,21
0,01
1,27
1,05
1,30
2,10
1,50
3,06
1,85
0,50
0,75
0,03
0,77
0,14
0,01
0,71
2,70
1,09
0,99
0,10
568.374.972
141.107.876
68.637.163
32.939.055
34.716.471
34.390.193
43.880.719
25.583.852
26.130.429
95.356.543
65.632.671
21.006.294
3.244.131
5.621.194
12.140.969
60,95
15,13
7,36
3,53
3,72
3,69
4,71
2,74
2,80
10,23
7,04
2,25
0,35
0,60
1,30
9.307.138
9.307.138
33.106.219
1,00
1,00
3,55
19.783.481
5.747.625
932.506.132
2,12
0,62
100,00
HRK
HRK
HRK
HRK
EUR
EUR
HRK
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
HRK
3
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
8. Izračun vrijednosti obračunske jedinice i način prijenosa imovine u drugi fond
Vrijednost obračunske jedinice fonda za dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem neto imovinske vrijednosti
fonda za dan vrednovanja i ukupnog broja obračunskih jedinica fonda na taj dan.
Uplaćeni doprinosi, kao i preneseni računi u Fond, konvertiraju se u obračunske jedinice. Za potrebe
vrednovanja, svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udio u neto ukupnoj imovini Fonda.
Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica Fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti
Fonda, izračunatoj sukladno Zakonu.
Sve uplate i isplate iz Fonda vodit će se u eurima, a obračunavati u kunama po srednjem tečaju HNB-a na
dan transakcije. Početna vrijednost obračunske jedinice iznosi 100,00 kn. Vrijednost obračunske jedinice
Društvo će voditi u kunama, a dodatno će se vrijednost obračunske jedinice izražavati i u eurima. Društvo
dnevno utvrđuje vrijednost obračunske jedinice, a potvrđuje ga banka skrbnik.
Član može promijeniti članstvo u Fondu podnošenjem zahtjeva. Ukupan iznos sredstava na osobnom računu
člana u bivšem fondu određuje se množenjem broja obračunskih jedinica s vrijednošću obračunske jedinice
bivšeg fonda na zadnji dan članstva u bivšem fondu. Mirovinsko društvo koje upravlja bivšim fondom
doznačuje navedena sredstva novom fondu umanjena za izlaznu naknadu, trećeg radnog dana nakon što je
zaprimilo zahtjev. Iznos naknade određen je Statutom.
Broj obračunskih jedinica koji se bilježi na osobnom računu člana u novom fondu izračunava se dijeljenjem
iznosa sredstava člana s vrijednošću obračunske jedinice novog fonda na dan uplate u novi fond.
9. Porezni status Fonda
AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond nije obveznik poreza na dobit niti poreza na dodanu vrijednost.
10. Način izračuna rezultata poslovanja Fonda i definiranje pojmova nominalni i realni prinos
Društvo koje upravlja Fondom i koje je primalo doprinose najmanje 12 mjeseci na kraju zadnjeg mjeseca
svakog tromjesečja odredit će prinos za posljednjih 12 mjeseci. Prinos je obvezno odmah prijaviti Agenciji.
Nominalni prinos Fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji radni dan
zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.
Stopa realnog prinosa Fonda predstavlja nominalni prinos mirovinskog fonda usklađen s indeksom
potrošačkih cijena u prethodnih dvanaest mjeseci na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, a
način njenog izračuna propisan je člankom 3. Pravilnika o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda
(NN 13/08).
Stopa nominalnog prinosa AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda za 2013. godinu iznosila je 2,1082%.
Stopa realnog prinosa AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda za 2013. godinu iznosila je 1,8028%.
4
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Anualizirani prinosi vrijednosti obračunske jedinice
29.09.2003 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Vrijednost
obračunske
jedinice
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
102,2404
112,3833
124,8151
140,7790
162,5783
151,0721
172,3404
193,7509
191,2636
212,7143
217,1988
100,0009
9,08%
9,75%
10,33%
11,08%
12,10%
8,17%
9,09%
9,55%
8,17%
8,50%
7,86%
102,2404
9,92%
10,49%
11,25%
12,29%
8,12%
9,09%
9,56%
8,14%
8,48%
7,83%
112,3833
11,06%
11,92%
13,10%
7,68%
8,93%
9,50%
7,89%
8,30%
7,60%
124,8151
12,79%
14,13%
6,57%
8,40%
9,19%
7,37%
7,91%
7,17%
140,7790
162,5783
15,48%
3,59%
6,98%
8,31%
6,32%
7,12%
6,39%
-7,08%
2,96%
6,02%
4,15%
5,52%
4,95%
151,0721
14,08%
13,25%
8,18%
8,93%
7,53%
172,3404
12,42%
5,35%
7,27%
5,95%
193,7509
-1,28%
4,78%
3,88%
191,2636
11,22%
6,56%
212,7143
2,11%
11. Prikaz stopa prometa i volumena fonda s posebnim obrazloženjem
Vrijednost NAV-a fonda na datum 31.12.2013. iznosila je HRK 928.886.985,51 uz prosječni rast mjesečnog
NAV-a od HRK 8.229.719,79, računajući od datuma 01.01.2013.
U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, za račun fonda je ukupno obavljeno transakcija u
vrijednosti od HRK 1.221.724.052,98. U taj iznos uračunate su sve kupnje i prodaje vrijednosnih papira za
račun fonda, a isključene su transakcije kupnje i prodaje deviza pošto su se one gotovo isključivo obavljale u
cilju kupovine ili prodaje vrijednosnih papira.
Koeficijent obrta sredstava fonda iznosio je u 2013. godini 1,37, a dobiven je kao kvocijent vrijednosti ukupno
obavljenih transakcija fonda i prosječnog NAV-a fonda koji je u 2013. iznosio HRK 889.165.290,90.
Koeficijent obrta sredstava od 1,37 predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prošlogodišnjih 2,89.
Navedeno smanjenje je posljedica manje aktivnosti na tržištu obveznica što je rezultiralo smanjenjem broja
transakcija za račun fonda. U sljedećoj godini očekujemo zadržavanje omjera na sličnim razinama ili
smanjenje istog, djelomično i zbog manjeg relativnog značaja priljeva novih sredstava u fond.
12. Statut AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda
Sukladno odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (N.N. 49/99, 63/00 i 103/03,
177/04, 140/05, 71/07 i 124/10), Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim
fondovima, usvojila je u Zagrebu, dana 22. siječnja 2008. godine, Statut AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog
fonda te je dana 12. travnja 2010. godine te dana 31. svibnja 2011. godine usvojila izmjene i dopune te
pročišćeni tekst za sljedeći
STATUT
AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda
(pročišćeni tekst)
OSNOVNE ODREDBE I IME DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA
Članak 1.
Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda (u
daljnjem tekstu: «Fond») te se uređuju pravni odnosi Allianza ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim
mirovinskim fondovima s vlasnicima dokumenata o udjelu u Fondu.
Članak 2.
Fond će biti otvorene naravi i poslovat će pod imenom: AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond. Skraćeni naziv
Fonda koji će se koristiti u poslovanju glasi: AZ Profit.
U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: AZ Profit Voluntary Pension Fund, odnosno
pod skraćenim nazivom AZ Profit.
Članak 3.
Fond čini zasebnu imovinu bez pravne osobnosti i osniva se radi prikupljanja novčanih sredstava,
uplaćivanjem doprinosa na račune članova Fonda, uplatama državnih poticajnih sredstava i ulaganja tih
5
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
sredstava na tržištima novca i kapitala, s ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda radi osiguranja isplate
mirovinskih davanja članovima Fonda, sukladno zakonskim odredbama.
Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.
Članak 4.
Fondom upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem
u Zagrebu (dalje u tekstu:«Društvo»).
TEMELJNA NAČELA I OGRANIČENJA ULAGANJA
Članak 5.
Nadzorni odbor Društva donosi temeljna načela investiranja kao i eventualne promjene tih načela.
Mirovinsko društvo je odgovorno članovima Fonda za štetu nastalu zbog neispunjenja ili neprimjerenog
ispunjenja svojih obveza koje se odnose na upravljanje Fondom, osim ako neispunjenje ili neprimjereno
ispunjenje proizlazi iz okolnosti za koje mirovinsko društvo nije odgovorno i za koje nije moglo biti odgovorno
i ako je vodilo poslovanje s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Šteta nastala zbog neispunjenja ili neprimjerenog ispunjenja zadaća Društva iz stavka 1. ovog članka, ne
može se namiriti iz imovine Fonda.
Ukoliko Društvo povjeri ispunjenje određenih obveza trećim osobama, ne umanjuje se niti ograničava
odgovornost Društva za te obveze.
Članak 6.
Imovina Fonda ulagat će se sukladno zakonskim odredbama, sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od
ulaganja isključivo u korist članova uz uvažavanje sljedećih načela:
 sigurnosti, razboritosti i opreza,
 lojalnosti,
 skrbi,
 smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja,
 zakonitosti,
 održavanja odgovarajuće likvidnosti i
 zabrane sukoba interesa
Društvo će upravljati sa zasebnom imovinom Fonda s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u
interesu članova Fonda.
U slučaju promjene zakonskih propisa ili uvjeta na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa
članova prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te sukladno tome izmijeniti odredbe
ovog Statuta.
Članak 7.
Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja
primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom
razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.
Imovina fonda bit će u normalnim tržišnim uvjetima uložena u sljedeće vrijednosne papire i u sljedećim
investicijskim ograničenjima:
1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica EU, odnosno država članica
Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka i
središnje banke tih država članica, odnosno država članica OECD-a - bez ograničenja
2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje jamči Republika Hrvatska, država članica EU,
odnosno država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno
država članica OECD-a - bez ograničenja
3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, odnosno državi članici OECD-a – do 30% imovine
Fonda zajedno s vrijednosnim papirima iz točke 4. ovog stavka
4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih
papira u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj
6
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, odnosno državi članici OECD-a, – do
30% imovine Fonda, zajedno s vrijednosnim papirima iz točke 3. ovog stavka
5. dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici
EU, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj, državi članici EU, odnosno državi članici OECD-a – do 30% imovine Fonda
6. udjele otvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici EU odnosno
državi članici OECD-a – ulaganja u udjele otvorenih i dionice zatvorenih investicijskih fondova iz točke 7.
ovog stavka, istog izdavatelja ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda, a zajedno 30% imovine
7. dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici EU
odnosno državi članici OECD-a - ulaganja u udjele otvorenih investicijskih fondova iz točke 6. ovog stavka i
dionice zatvorenih investicijskih fondova, istog izdavatelja ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda, a zajedno
30% imovine
8. ulaganja u depozite, potvrde o ulozima ili repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
državi članici, odnosno državi članici OECD-a – prema jednom zajmoprimcu ne smije prelaziti 2,5%, a
zajedno do 20% imovine Fonda
9. sredstva na poslovnom računu mirovinskog fonda – do 5% imovine Fonda
Imovina Fonda može se ulagati i u druge oblike imovine koje s obzirom na sigurnost, isplativost i tržišnost
odredi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) i za te oblike ulaganja
odredi ograničenja.
Kod ulaganja imovine Fonda mogu se upotrebljavati terminski ugovori, opcije i ostali izvedeni financijski
instrumenti samo radi zaštite imovine Fonda uz uvjet da ukupna izloženost ne smije biti veća od neto
vrijednosti imovine Fonda.
Kod ulaganja imovine Fonda izloženost prema jednoj osobi na temelju izvedenih financijskih instrumenta
ugovorenih s tom osobom ne smije biti veća od:
1. 10% imovine Fonda ako se radi o banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi
članici OECD-a,
2. 5% imovine Fonda ako se radi o nekoj drugoj pravnoj osobi.
Društvo je dužno o upotrebi izvedenih financijskih instrumenata obavještavati Agenciju.
Imovina Fonda mora se ulagati na način da bude usklađena zbog rizika i eventualnih gubitaka zbog
promjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, odnosno drugih tržišnih rizika s obvezama Fonda.
Imovina Fonda mora se ulagati na način da se uzima u obzir dospijeće obveza Fonda.
Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina Fonda će se ulagati na način da bude
valutno usklađena s obvezama Fonda, s time da se najviše 30% imovine Fonda može ulagati u imovinu koja
je nominirana na valutu različitu od valute na koju glase obveze Fonda.
Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina Fonda može se ulagati u oblike imovine
država članica i država članica OECD-a najviše do 25% imovine Fonda.
Članak 8.
Društvo može prenijeti ovlast upravljanja imovinom mirovinskog fonda koja se nalazi izvan Republike
Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni
upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja nadležnog tijela za bavljenje takvim
aktivnostima.
Društvo može na temelju odluke nadzornog odbora, sukladno stavku 1. ovoga članka, odabrati upravitelja
koji će upravljati dijelom ili cjelokupnom inozemnom imovinom Fonda, na osnovi važećeg ugovora s
Društvom i prema izjavi o investicijskim načelima.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Društvo će utvrditi uvjete pod kojima prenosi ovlast upravljanja
inozemnom imovinom te će o svakoj promjeni upravitelja izvijestiti Agenciju.
Društvo ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju fonda u
Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za poštivanje izjave o investicijskim načelima.
NAKNADE I TROŠKOVI IZ IMOVINE MIROVINSKOG FONDA
7
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Članak 9.
Radi pokrića troškova poslovanja, Društvo može zaračunati ulaznu i izlaznu naknadu sukladno člancima 10.
i 12. ovoga Statuta.
Imovini Fonda mogu se zaračunavati sljedeće naknade i troškovi:
 naknada za upravljanje,
 naknada banci skrbniku,
 drugi troškovi koji se sukladno članku 14. Statuta namiruju iz imovine Fonda.
Članak 10.
Ulazna naknada se naplaćuje od uplate u fond na način da svaki član ima pravo na odabir jednokratne
uplate ulazne naknade ili naknade u postotnom iznosu od uplate u fond.
a) Jednokratna ulazna naknada iznosi do 1.250,00 kuna za čitavo razdoblje članstva u Fondu, a
naplaćuje se od prvih uplata člana u fond i to na način da se sva sredstva prvih uplata iskoriste za
naplatu ulazne naknade.
b) Postotna ulazna naknada se naplaćuje od svake uplate u fond, do iznosa od najviše 300,00 kn
godišnje, a određuje se u postotku koji je utvrđen ukupnim uplatama na račun člana fonda, prema
sljedećoj tablici:
Postotak
naknade na
uplaćeni iznos
Iznos ukupnih uplata na osobnom
računu
%
od kn
do kn
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0
6.000,01
12.000,01
18.000,01
24.000,01
30.000,01
36.000,01
40.000,01
6.000
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
40.000
i više
Postotna ulazna naknada će se prestati naplaćivati u trenutku kada iznos ukupnih uplata na osobnom
računu člana prijeđe iznos od 40.000,01 kn.
Ulazna naknada se ne naplaćuje u slučaju prelaska člana iz drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim
upravlja društvo ukoliko je član odabrao plaćanje jednokratne ulazne naknade te istu u cijelosti uplatio u
fondu iz kojeg prelazi.
Članak 11.
Naknada za upravljanje Fondom obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda,
umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno.
Naknada za upravljanje ne može biti veća od 2% godišnje od osnovice opisane u prethodnom stavku.
Članak 12.
Izlazna naknada se naplaćuje u slučaju prijenosa sredstava s osobnog računa člana Fonda u drugi
dobrovoljni mirovinski fond kojime upravlja drugo društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim
fondovima.
Izlaznu naknadu Fond će obračunati i odbiti od ukupnog iznosa na osobnom računu člana Fonda u iznosu
od najviše 10%.
Izlaznu naknadu Društvo ne smije naplatiti u slučaju jednokratne isplate sredstava s osobnog računa člana
fonda, ukoliko je član Fonda navršio 50 godina života i protekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o
dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario sredstva niža od 10.000,00 kn.
Izlazna naknada ne naplaćuje se niti u slučaju da član povlači sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo
radi isplate mirovine.
8
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Članak 13.
Za poslove skrbništva opisane u članku 20. Statuta, banka skrbnik ima pravo na naknadu propisanu
zakonom, aktima Agencije i ugovorom zaključenim između Društva i banke skrbnika.
Naknada banci skrbniku obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za
iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se banci skrbniku jednom mjesečno.
Članak 14.
Društvo će jednom godišnje, bez naknade, članovima Fonda izdati dokument o udjelu koji pokazuje broj
obračunskih jedinica na osobnom računu i vrijednost obračunske jedinice za izvještajni datum. Sve ostale
izvode i izvanredne izvještaje kao i tiskane uplatnice dostavljene članu Fonda na njegov zahtjev, Društvo
može naplatiti u iznosu koji ne može biti veći od 10 kn po zahtjevu.
Ostali troškovi koji terete imovinu Fonda odnose se na troškove stjecanja, transfera i prodaje imovine Fonda,
te troškove tiskanja i objavljivanja izvješća Fonda koje je Društvo obvezno izdati prema Zakonu.
Članak 15.
Poslovna godina je kalendarska godina, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
PRAVA I OBVEZE ČLANOVA FONDA
Članak 16.
Članstvo u Fondu uspostavlja se zaključivanjem ugovora s Društvom i otvaranjem osobnog računa u Fondu.
Članstvo u Fondu otpočinje prvom uplatom u Fond, što se smatra prihvaćanjem ponude prema zaključenom
ugovoru s Društvom.
Ako član Fonda prestane uplaćivati doprinose i dalje ostaje član Fonda.
Član Fonda može se povući iz članstva u Fondu u skladu s ugovorom o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i
ovim Statutom.
Fond je u vlasništvu svojih članova čija se pojedinačna vlasnička prava određuju s obzirom na iznos na
njihovom računu. Društvo izdaje članovima Fonda dokument o udjelu koji pokazuje broj obračunskih jedinica
na osobnom računu i ujedno je dokaz o vlasništvu u Fondu.
Članak 17.
Članstvo u Fondu se ne može uskratiti osim ako osoba koja podnosi zahtjev za članstvo ne ispunjava uvjete
utvrđene zakonom. Osoba može biti član više dobrovoljnih fondova, ali pravo na državna poticajna sredstva
može ostvarivati samo u jednom fondu.
Članak 18.
Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda vodit će se u eurima, a obračunavati u kunama po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan transakcije.
Početna vrijednost obračunske jedinice iznosi 100,00 kn. Vrijednost obračunske jedinice Društvo će voditi i
iskazivati u kunama, a dodatno će se vrijednost obračunske jedinice izražavati i u eurima.
Najniži iznos mjesečne uplate na račun člana Fonda iznosi € 30,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Ukoliko član Fonda odabere tromjesečni polugodišnji ili
godišnji način plaćanja, uvjet o minimalnoj mjesečnoj uplati mora biti zadovoljen.
Do izmjene najnižeg iznosa mjesečne uplate u Fond može doći izmjenama i dopunama ovog Statuta i
Informativnog prospekta Fonda, a članovi će sa svakom izmjenom biti pravodobno upoznati.
Uplaćeni doprinosi u Fond i preneseni računi, knjiže se u korist osobnih računa na ime člana Fonda. Iznos
koji je na računu člana Fonda je osobna imovina tog člana.
Članak 19.
9
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Ukoliko član Fonda privremeno prestane uplaćivati doprinose u Fond, on ostaje punopravni član Fonda u
kojeg je uplaćivao doprinose i ima sva prava kao i drugi članovi Fonda.
Prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja član dobrovoljnog fonda može ostvariti najranije s navršenih
50 godina života na temelju dobrovoljnoga mirovinskog programa koji nudi mirovinsko osiguravajuće društvo
u skladu sa zakonom.
Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, mirovinska davanja mogu se ostvariti u slučaju smrti ili
invalidnosti i ranije, pod uvjetima iz ugovora o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji.
Članu Fonda koji je navršio 50 godina života i koji je protekom ugovorenog roka iz ugovora o dobrovoljnoj
mirovinskoj štednji kojeg je sklopio s Društvom, na osobnom računu ostvario sredstva niža od 10.000,00
kuna, Društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva. Društvo vrši isplatu na temelju pisanog zahtjeva
člana i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši u roku od pet radnih dana od dana primitka uredno
ispunjenog i vlastoručno potpisanog zahtjeva.
U slučaju navedene, jednokratne isplate, Društvo nema pravo naplatiti izlaznu naknadu.
Članstvo u Fondu prestaje prijenosom ukupno kapitaliziranih sredstava s osobnog računa člana u mirovinsko
osiguravajuće društvo, prijenosom ukupno kapitaliziranih sredstava u drugi dobrovoljni mirovinski fond i
jednokratnom isplatom ukoliko je član navršio 50 godina života i protekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o
dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario sredstva niža od 10.000,00 kuna.
BANKA SKRBNIK
Članak 20.
Poslovi banke skrbnika nad imovinom Fonda su:
1. poslovi pohrane i čuvanja imovine Fonda na posebnom računu,
2. utvrđivanje vrijednosti imovine Fonda i izvješćivanje Agencije, Društva o provedenom postupku
utvrđivanja te vrijednosti, kao i o vrijednosti imovine Fonda te o stanju na posebnom računu
3. izvješćivanje o vrijednosti obračunske jedinice putem dnevnih novina najmanje jednom mjesečno,
4. izvješćivanje o isplati dividende, isplati kupona ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu,
5. obavješćivanje o godišnjim skupštinama dioničara i pravima vezanim uz imovinu Fonda kao i izvršenje
naloga Društva u svezi ostvarivanja tih prava,
6. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama dioničara,
7. ostale usluge koje se odnose na imovinu Fonda, ugovorene između Društva i banke skrbnika.
Agencija može propisati i posebna pravila za obavljanje poslova banke skrbnika nad imovinom mirovinskih
fondova.
Članak 21.
Imovina Fonda vodi se u banci skrbniku na posebnom računu.
Imovina Fonda na posebnom računu kod banke skrbnika može se koristiti samo za izvršenje naloga od
strane Društva.
Banka skrbnik je dužna povjerenu imovinu Fonda evidentirati i voditi na posebnim računima u svojim
knjigama.
Članak 22.
U slučaju da se ugovor između Društva i banke skrbnika želi raskinuti, pisana obavijest treba se dostaviti
najmanje šezdeset dana ranije, osim u posebnim zakonom definiranim slučajevima. Stranka koja daje
obavijest o raskidu ugovora odmah će o istom i njenim razlozima obavijestiti Agenciju.
Novu banku skrbnika Društvo može izabrati samo uz prethodno pisano odobrenje Agencije, a za njegovo
dobivanje Društvo će dostaviti Agenciji informacije o predloženoj banci skrbniku. Promjena banke skrbnika
obavit će se tako da se održi neprekinuto obavljanje poslova banke skrbnika u odnosu na imovinu Fonda.
Članak 23.
Banka skrbnik obvezna je obavljati poslove za koje je ovlaštena na temelju ugovora s Društvom i to s
pozornošću savjesnog gospodarstvenika.
Banka skrbnik odgovara Društvu za počinjenu štetu ukoliko ne obavlja poslove u skladu s Ugovorom o
čuvanju imovine, odnosno u skladu s člankom 20. Statuta.
OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA
10
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Članak 24.
Društvo će sukladno zakonskim odredbama izdati Informativni prospekt Fonda koji će sadržavati podatke o
Fondu i Društvu, banci skrbniku kao i sve ostale podatke određene zakonom i propisima Agencije.
Članak 25.
Bilježenje poslovnih događaja, sadržaj i objavljivanje financijskih izvješća Fonda obavlja se sukladno Zakonu
o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima financijskog
izvješćivanja i Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te odgovarajućim aktima Agencije.
Članak 26.
Društvo je obvezno podnositi Agenciji sljedeće informacije:
1. godišnje financijsko izvješće koje je revidirala revizorska tvrtka i potpisao ovlašteni revizor,
2. o podacima o prodaji i novostečenoj imovini mirovinskog Fonda uključujući naziv imovine, dan transakcije,
cijenu po kojoj je transakcija izvršena i brokera,
3. o brokerskoj naknadi, naknadi banci skrbniku,
4. o dioničarima, odnosno vlasnicima udjela mirovinskog društva, s njihovim imenima i adresama,
5. o imenima i naknadi isplaćenoj članovima uprave i nadzornog odbora i plaćama zaposlenika u
mirovinskom društvu.
6. o informativnom prospektu iz članka 88. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
7. druge informacije na traženje Agencije.
Informacije iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se najmanje jednom godišnje, ali i u kraćim rokovima,
sukladno propisima Agencije.
Članak 27.
Društvo je također obvezno izvijestiti Agenciju o
- promjeni tvrtke, sjedišta ili društvenog ugovora,
- promjeni imena Fonda,
- dioničaru, odnosno članu društva za kojega sazna da posjeduje više od 10% dionica odnosno vlasničkih
udjela u Društvu,
- svakoj promjeni temeljnog kapitala Društva,
- odluci Društva o prestanku njegova djelovanja te o
- svakoj drugoj promjeni koja je propisana Zakonom ili aktom Agencije.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka, Društvo mora uputiti Agenciji u roku od osam dana od dana nastale
promjene.
Svaka promjena u temeljnom kapitalu i statusu mirovinskog društva, prije upisa u sudski registar, mora imati
prethodnu suglasnost Agencije.
Članak 28.
Poslovnom tajnom Društva smatraju se oni dokumenti i podaci, koji se odnose na poslovanje Društva, a čije
bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva i vlasnika udjela u Fondu, ili se
zakonom ili drugim propisima smatraju poslovnom tajnom.
Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se naročito podaci o visini sredstava na osobnom računu člana
Fonda.
Članak 29.
Osnivači Društva, članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva kao i sve osobe koje su zaposlene ili
obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu u
protivnom, odgovaraju Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz stavka 1. ovog članka izgube status koji
ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.
Članak 30.
Povreda odredbi o čuvanju poslovne tajne smatra se teškom povredom radnog odnosa, odnosno drugog
ugovornog odnosa i osnova je za prestanak radnog ili sličnog ugovornog odnosa.
Članak 31.
11
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Izvornik odnosno mjerodavni tekst Statuta je onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen od Uprave i odobren
od Agencije. Ovaj Statut stupa na snagu danom odobrenja od strane Agencije.
13. Financijska izvješća
Društvo je obvezno izrađivati i dostavljati Agenciji financijska izvješća društva i fonda i javno ih objavljivati,
sve sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. Godišnja financijska izvješća moraju biti revidirana od
strane nezavisnog ovlaštenog revizora. Navedena izvješća Društvo je obvezno dostaviti bez naplate svakoj
osobi na njen zahtjev u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva.
Financijska izvješća društva i Fondova dostupna su i na web stranicama Društva www.azfond.hr
II. PODACI O MIROVINSKOM DRUŠTVU
1. Tvrtka, pravni oblik i sjedište:
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, 10000 Zagreb, Ivana Lučića
2a.
2. Uprava Društva i Nadzorni odbor
Krešimir Gjenero, direktor
Dinko Novoselec, prokurist
Kristijan Buk, predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandra Cvetković, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
Radovan Abramović, član Nadzornog odbora
3. Organizacijska shema Društva
Nadzorni odbor
3 člana
UPRAVA
Direktor,
Računovodstvo
i Financije
Back
office
Informatika
Prodaja
Marketing
Fond
management
4. Objašnjenja načina donošenja investicijskih odluka
Investicijske odluke donose se na temelju unutarnjih i vanjskih kvalitativnih i kvantitativnih analiza
uvažavajući temeljna načela ulaganja. Uprava nadzire poslovanje u okviru zakonskih limita i sukladno
tržišnim okolnostima utvrđuje interne limite ulaganja imovine.
Prilikom ulaganja imovine Fonda na inozemna tržišta kapitala, Društvo može prema potrebi koristiti vanjske
savjetnike.
12
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
5. Iznos temeljnog kapitala Društva, imena i adresa vlasnika udjela i veličina njihovog udjela
Temeljni kapital Društva:
15.000.000,00 kn.
Vlasnici poslovnih udjela Društva:
Allianz New Europe Holding GmbH, Beč, Hietzinger Kai 101-105 Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2 -
51%
49%
6. Podaci o revizoru
Revizor Društva za 2013. godinu je KPMG Croatia d.o.o, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.
7. Informacija o tome jesu li članovi Uprave i Nadzornog odbora članovi
AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda
Član Uprave i svi članovi Nadzornog odbora članovi su AZ Profit dobrovoljnog mirovinskog fonda.
8. Načela i strategija ulaganja Društva
Ulagačka politika Društva je kombinacija načina razmišljanja i strateškog planiranja. Društvo će provoditi
ulaganja imovine poštujući temeljna načela ulaganja:







sigurnosti, razboritosti i opreza,
lojalnosti,
skrbi,
smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja,
zakonitosti,
održavanja odgovarajuće likvidnosti i
zabrane sukoba interesa
vodeći pri tome računa o zakonskim ograničenjima u svezi ulaganja imovine Društva. Temeljnim načelima
ulaganja se određuje način postizanja cilja kroz optimalan odnos pojedinih vrsta financijske imovine u
portfelju Društva, tj. temeljna načela predstavljaju kvantifikaciju kompromisa između rizika i očekivanog
prinosa.
Cilj Društva je ponuditi najbolja znanja i vještine upravljanja imovinom članova dobrovoljnih mirovinskih
fondova uz najmanje moguće naknade, ostvarujući pritom najveći mogući prinos na ulaganja.
III PODACI O BANCI SKRBNIKU
1.Tvrtka, pravni oblik i sjedište
Societe Generale - Splitska banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16
2.Djelatnost banke skrbnika
obavljanje bankarskih poslova
3.Temeljni kapital banke skrbnika
temeljni kapital: 491.425.800,00 kn
4. Način obavljanja skrbničkih poslova u inozemstvu
Mreža podskrbnika Societe Generale - Splitska banke d.d. pokriva preko 75 zemalja, uključivo i sve EU
zemlje, Skandinaviju, SAD, vodeća azijska, južnoamerička i afrička tržišta, CEE regiju te baltičke zemlje.
Skrbničke usluge u inozemstvu pokrivaju se preko razgranate mreže podskrbnika od kojih ističemo samo
najveće: Societe Generale S.A Paris, Unicredit Bank Austria AG, Beč, Unicredit grupa te Clearstream
Banking S.A. Luxembourg.
13
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
IV. INFORMACIJE O AGENCIJI I REGOSU
Za obavljanje nadzora nad poslovanjem mirovinskih društava i mirovinskih fondova od 1. siječnja 2006.
godine, započela je s radom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koja je u cijelosti preuzela
temeljnu zadaću Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.
U obavljanju javnih ovlasti Agencija je ovlaštena:
1) donositi provedbene propise na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, zakona
koji uređuju tržište kapitala, investicijske i druge fondove, preuzimanje dioničkih društava, mirovinska
osiguravajuća društva, osiguranje i reosiguranje te financijske usluge, kao i drugih zakona kada je to tim
zakonima ovlaštena,
2) obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora utvrđenih u propisima iz prethodne točke te pravnih
osoba koje se bave poslovima faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti i
nalagati mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti,
3) izdavati i oduzimati dozvole, odobrenja, licencije i suglasnosti za koje je ovlaštena na temelju posebnih
propisa navedenih gore pod točkom 1.,
4) poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta,
5) voditi knjige, evidencije i registre u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
usluga i posebnih propisa navedenih gore pod točkom 1.,
6) predlagati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i informirati javnost o načelima po kojima
djeluju financijska tržišta,
7) donositi podzakonske akte radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje nadzora
unutar svog djelokruga i nadležnosti, te poduzimati druge mjere i obavljati druge poslove u skladu sa
zakonskim ovlaštenjima,
8) izvješćivati ostala nadzorna, upravna i pravosudna tijela o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno
tiču njihove nadležnosti i djelokruga, povodom postupaka koja se vode pred tim tijelima a u vezi su s
postupcima iz djelokruga i nadležnosti Agencije,
9) davati mišljenje o provedbi Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i posebnih propisa
navedenih gore pod točkom 1. i to na zahtjev stranaka u postupku ili osoba koje dokažu svoj pravni interes.
Središnji registar osiguranika (REGOS) kao državno tijelo za prikupljanje i evidenciju doprinosa za drugi stup
nije uključen u dobrovoljno mirovinsko osiguranje.
V. PRAVA ČLANOVA FONDA
AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond je fond posebne vrste, odnosno predstavlja zasebnu imovinu bez
pravne osobnosti u vlasništvu svojih članova, kojime upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
Članstvo u Fondu uspostavlja se zaključivanjem ugovora s Društvom i otvaranjem osobnog računa u Fondu.
Članstvo u Fondu otpočinje prvom uplatom u Fond, što se smatra prihvaćanjem ponude prema zaključenom
ugovoru s Društvom. Ako član Fonda prestane uplaćivati doprinose i dalje ostaje član Fonda .
Članstvom u Fondu uspostavlja se obveza plaćanja doprinosa u taj Fond. Osoba može biti član jednog ili
više dobrovoljnih mirovinskih fondova.
Član Fonda može se povući iz članstva u Fondu u skladu s ugovorom o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i
Statutom Fonda.
AZ Profit se osniva na neodređeno vrijeme, kao Fond otvorene naravi koji prihvaća zahtjev za članstvo bilo
koje osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Društvo će poslovati sa zasebnom imovinom Fonda s
pozornošću savjesnog gospodarstvenika isključivo u interesu njegovih članova.
Najniži iznos mjesečne uplate na račun člana Fonda iznosi 30 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem
tečaju HNB-a na dan uplate. Ukoliko član Fonda odabere tromjesečni polugodišnji ili godišnji način plaćanja,
uvjet o najnižoj mjesečnoj uplati mora biti zadovoljen. Do izmjene najnižeg iznosa mjesečne uplate u Fond
može doći izmjenama i dopunama Statuta i Informativnog prospekta Fonda, uz suglasnost Agencije, a
članovi će sa svakom izmjenom biti pravodobno upoznati.
14
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Članu Fonda koji je navršio 50 godina života i koji je protekom ugovorenog roka iz ugovora o dobrovoljnoj
mirovinskoj štednji kojeg je sklopio s Društvom, na osobnom računu ostvario sredstva niža od 10.000,00
kuna, Društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva. Društvo vrši isplatu na temelju pisanog zahtjeva
člana i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši u roku od pet radnih dana od dana primitka uredno
ispunjenog i vlastoručno potpisanog zahtjeva.
U slučaju navedene, jednokratne isplate, Društvo nema pravo naplatiti izlaznu naknadu.
Pravo na mirovinu
Prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja član Fonda može ostvariti najranije s navršenih 50 godina
života u skladu sa zakonom.
Ostvarivanjem prava na mirovinu, iznos na računu člana Fonda prenijet će se u mirovinsko osiguravajuće
društvo koje će članu isplaćivati doživotno ili privremeno mirovinsko davanje, u skladu s izabranim
mirovinskim programom.
Iznimno od navedenoga, mirovinska davanja mogu se ostvariti u slučaju smrti ili invalidnosti i ranije, uz
predočenje valjanog dokumenta kojim se dokazuju navedene činjenice (rješenje o nasljeđivanju, rješenje o
utvrđivanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i sl.).
Članu Fonda koji je navršio 50 godina života i koji je protekom ugovorenog roka iz ugovora o dobrovoljnoj
mirovinskoj štednji kojeg je sklopio s Društvom, na osobnom računu ostvario sredstva niža od 10.000,00
kuna, Društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva. Društvo vrši isplatu na temelju pisanog zahtjeva
člana i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši u roku od pet radnih dana od dana primitka uredno
ispunjenog i vlastoručno potpisanog zahtjeva.
U slučaju navedene, jednokratne isplate, Društvo nema pravo naplatiti izlaznu naknadu.
Članstvo u Fondu prestaje prijenosom ukupno kapitaliziranih sredstava s osobnog računa člana u mirovinsko
osiguravajuće društvo, prijenosom ukupno kapitaliziranih sredstava u drugi dobrovoljni mirovinski fond i
jednokratnom isplatom ukoliko je član navršio 50 godina života i protekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o
dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario sredstva niža od 10.000,00 kuna.
Porezni status uplata u dobrovoljni mirovinski fond
Prema Zakonu o porezu na dohodak dobrovoljna individualna kapitalizirana mirovinska štednja bila je do 30.
lipnja 2010. godine porezno poticana i to na način da se je uplata doprinosa u dobrovoljne mirovinske
fondove priznavala kao porezna olakšica koja umanjuje poreznu osnovicu.
Od 1. srpnja 2010. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ukidaju se
porezne olakšice na uplate u dobrovoljni mirovinski fond za fizičke osobe, međutim uplate izvršene do 30.
lipnja 2010. godine moći će se iskoristiti kao porezna olakšica, u iznosu do najviše 6.000 kuna.
Prilikom umirovljenja, kao i u slučaju jednokratne isplate sredstava kad je član navršio 50 godina života i
istekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario
sredstva niža od 10.000,00 kuna, predujam poreza na dohodak će umjesto dosadašnjih 15% iznositi 12%,
za sve porezne obveznike koji su do 1. srpnja 2010. koristili porezne olakšice za osobne uplate dobrovoljne
individualne kapitalizirane mirovinske štednje.
Od 1. srpnja 2010. godine, porez na dohodak ne plaća se na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom
fondu, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna
godišnje.
Isti je porezni tretman ovih uplata i za poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost (umjetnici,
obrtnici i sl.), ako uplaćuje premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u korist svojih radnika, uz njihov
pristanak, ili za sebe osobno.
Za uplate premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojih radnika u
dobrovoljni mirovinski fond, odnosno koje porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost uplaćuje za
sebe osobno ili u korist svojih radnika u dobrovoljni mirovinski fond od 1. srpnja 2010. godine, a na uplate
ukupno do 6.000 kuna godišnje (izuzev razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine kada je taj
iznos 3.000 kn), plaća se predujam poreza na dohodak po stopi od 12% prilikom umirovljenja, kao i u slučaju
jednokratne isplate sredstava kad je član navršio 50 godina života i istekao mu je ugovoreni rok iz ugovora o
15
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, a na osobnom računu je ostvario sredstva niža od 10.000,00 kuna. Svaka
uplata poslodavca odnosno poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost, u iznosu većem od
6.000 kn godišnje, smatrat će se plaćom i na istu će se obračunati pripadajući porezi i doprinosi.
Državna poticajna sredstva
Članovima Fonda odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovi dokumentiranih
podataka o prikupljenim doprinosima u prethodnoj kalendarskoj godini. Poticajna sredstva iznose 15% od
uplaćenog doprinosa pojedinog člana Fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga 5.000,00
kuna po članu Fonda tijekom jedne kalendarske godine. Poticajna sredstva vode se na osobnom računu
člana na način da se u svakom trenutku može utvrditi njihov iznos i ona predstavljaju osobnu imovinu člana
kojom upravlja Društvo te čine sastavni dio osobnog računa člana Fonda. Poticajna sredstva odobrit će se
za članstvo u samo jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.
U slučaju istodobnog članstva u više dobrovoljnih mirovinskih fondova i ostvarivanja prava za poticajnim
sredstvima, član fonda obvezan je u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o potrebi izjašnjenja o
odabiru fonda, izvijestiti mirovinsko društvo u korist kojeg računa u fondu želi ostvariti upis poticajnih
sredstava. Ako član fonda ne izvrši odabir fonda u roku od 30 dana, poticajna sredstva će se odobriti onom
dobrovoljnom mirovinskom fondu u kojem je uplaćen najveći iznos godišnjeg mirovinskog doprinosa za koji
se traže poticajna sredstva.
O odabiru fonda za korištenje poticajnih sredstava, mirovinsko društvo dužno je izvijestiti Ministarstvo
financija.
Zaštita osobnih podataka članova fonda
Društvo jamči svim članovima da će s njihovim osobnim podacima postupati povjerljivo, sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka.
Donošenje odluke o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu je dobrovoljnog karaktera.
Članstvo se uspostavlja potpisivanjem Ponude za sklapanje ugovora o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji te se
predmetna Ponuda dostavlja društvu na daljnju obradu. Prilikom potpisivanja Ponude, potencijalni član daje
društvu određene osobne podatke čija je isključiva svrha realizacija svih poslova vezanih uz članstvo u
dobrovoljnom mirovinskom fondu (identifikacija člana u bazi podataka, upravljanje imovinom na osobnom
računu člana i sl). Svi osobni podaci članova čuvaju se u bazi podataka, dakle u elektronskom obliku, a
vlastoručno potpisana Ponuda člana za sklapanje ugovora o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji pohranjuje se u
arhiv. Svi osobni podaci članova čuvaju se trajno, temeljem Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva društva te Posebnog popisa gradiva, na koje je Hrvatski državni arhiv dao suglasnost i odobrenje
dana 20. lipnja 2005. godine.
Svaki potencijalni član odnosno svaki član se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe
marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Pravo
protivljenja član iskazuje označavanjem posebne rubrike na obrascu Ponude, neposredno prije potpisivanja
iste. Ukoliko član naknadno uskrati svoju privolu za daljnju marketinšku obradu svojih osobnih podataka,
društvo je dužno takvom zahtjevu odmah udovoljiti.
Direktor
Krešimir Gjenero
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
565 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content