Lesson plan – Example of good practice – Sheet of

Σχέδιο μαθήματος – Αειφόρος κινητικότητα στο σχολείο –
Φύλλο εργασίας
Εισαγωγή:
Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των μαθητών που κινούνται από και προς το σχολείο με δικό
τους αυτοκίνητο όλο και αυξάνεται. Επιπλέον, "L'état des Lieux de la Mobilité à Bruxelles" (Το
πρόγραμμα Η επικαιρότητα στην κινητικότητα στις Βρυξέλλες), μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών, έδειξε ότι περισσότερο από το 20% του κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τη
διάρκεια της ώρας αιχμής οφείλεται στη μεταφορά προς το σχολείο. Από αυτό το 20%, 40% γίνεται με ΙΧ
αυτοκίνητα. Αυτή η αύξηση του αριθμού αυτών που κινούνται με αυτοκίνητο είναι επιζήμια για την υγεία μας
και έχει τρομακτικές και μεγάλες συνέπειες στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό επίσης, μεταξύ των άλλων,
αυξάνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, μολύνει τον αέρα και την ατμόσφαιρα
επίσης και έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία τόσο των μαθητών όσο και των ενηλίκων (στρες, όχι άσκηση,
κλπ.). Η οδήγηση του αυτοκινήτου επίσης περιλαμβάνει και μια μείωση της αυτονομίας των παιδιών. Όμως,
μια ασφαλής και καθαρή λύση που θα βελτιώνει και θα σέβεται το περιβάλλον μας μπορεί να υπάρξει (π.χ.
χρήση ποδήλατου, μέσων μαζικής μεταφοράς, περπάτημα ή μοίρασμα με πολλούς του αυτοκινήτου).
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οργανώσεις αλλά και/ή δημόσιες αρχές βοηθούν τα σχολεία σε αυτό το
πρόγραμμα προωθώντας την αειφόρο μετακίνηση και εκπαιδεύοντας τους μαθητές για υπεύθυνη πολιτική
συμπεριφορά για την αειφορία. Στο Βέλγιο για παράδειγμα, το 'Σχέδιο για τις μετακινήσεις των μαθητών
(PDS)' 1 , ένα πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τις οργανώσεις GREEN και COREN, tσκόπευε να βοηθήσει τη
μετακίνηση προ αυτή την κατεύθυνση.
Περιγραφή της άσκησης
Αυτή η άσκηση παρουσιάζει 2 μέρη: Το πρώτο μέρος ('μοιράζοντας τη διαδρομή) σκοπεύει να προωθήσει τη
χρήση αειφόρων μέσων μεταφοράς για τη διαδρομή από και προς το σχολείο. Οι μαθητές θα σχεδιάσουν τη
διαδρομή τους, από το σπίτι στο σχολείο, σε ένα χάρτη και θα τη συγκρίνουν με αυτές των συμμαθητών τους.
Θα ενισχυθούν να επιλέξουν τις πιο αειφόρες, τις πιο ασφαλείς και τις πιο βολικές σε όρους εναλλακτικών
μέσων μεταφοράς (π.χ. περπάτημα, ποδήλατο, συνδυασμός περπάτημα και ποδήλατο-λεωφορείο, δημόσια
μέσα μεταφοράς και μοίρασμα ενός αυτοκινήτου). Το δεύτερο μέρος ('καθαρίζοντας τη διαδρομή')
περιλαμβάνει την ανάδειξη ωραίων περιοχών και μελανών σημείων στο δρόμο τους από και προς το σχολείο
τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κριτικάρουν το περιβάλλον και να προτείνουν τρόπους να βελτιωθεί.
Και τα δύο μέρη μπορούν να παρουσιαστούν από τον εκπαιδευτικό στη τάξη ή μόνο από τους ίδιους τους
μαθητές. Αυτό εξαρτάται από τις δεξιότητες των μαθητών και το στόχο του εκπαιδευτικού. Όπου οι μαθητές
δουλεύουν μόνοι τους, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρειάζεται να 'συγχωνεύσει' ('merge') στο τέλος κάθε
άσκησης τα shapefiles που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές σε κάθε shapefile. Αντίθετα, εάν η τάξη
δουλεύει μαζί σε ένα κοινό project (εργασία), το βήμα 10 από το πρώτο μέρος μπορεί να παραληφθεί.
Απαιτήσεις
Ένας χάρτης που περιλαμβάνει το σχολείο και των μαθητών τα σπίτια απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθεί η
άσκηση. Ο χάρτης (στο εξής θα αναφέρεται ως χάρτης υποβάθρου) μπορεί είτε να είναι σε μορφή vector είτε
σε raster (π.χ. σκαναρισμένος χάρτης, ή αεροφωτογραφία, κλπ.). Πρέπει επίσης να είναι γεωαναφερμένος.
Εάν δεν είναι δείτε την iNote 40 “πως μπορώ να γεωαναφέρω ένα χάρτη”.
1
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles
π
π
1
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π
Για αυτή την άσκηση ένας raster τοπογραφικός χάρτης της περιοχής των Βρυξελλών παρέχεται. Οι
Βρυξέλλες χωρίζονται σε έξι τομείς (
) t312zw.tif, t313zw.tif, t314zw.tif, t316zw.tif,
t317zw.tif, t318zw.tif.
∆ιάρκεια
π
Μέρος 1: Μια περίοδος από 50
Μέρος 2: 2 περίοδοι από 50 λεπτά (περιλαμβανομένης και της εργασίας πεδίου)
∆ραστηριότ
ητα
εκαιδευτικώ
ν
/εκπαιδευτώ
ν
∆ραστηριότητ
α μαθητών
/συμμετεχόντ
ων
□
x
21
□
x
1
□
x
Οδηγίες
α/α
i-Notes
Μέρος 1: Μοιράζοντας την διαδρομή
1
Άνοιξε το ArcMap από το αρχικό μενού των windows
2
Σώζοντας μια εργασία
Σώσε την εργασία ως ένα ArcGIS αρχείο (π.χ. Mobility.mxd) έτσι θα
μπορείς να σταματήσεις να εργάζεσαι στη εργασία σου οποτεδήποτε
χωρίς να κινδυνεύεις να χάσεις ότι έχεις κάνει πριν.
Σημείωση για το δάσκαλο: κατά τη διάρκεια του project σώζε κανονικά ότι
κάνεις, καθώς κανένας δεν είναι 100% ασφαλής από τα προβλήματα των
Η/Υ. (Μην ξεχάσεις να το επαναλάβεις αυτό και στους μαθητές.)
3
Προσθήκη ενός φακέλου
Πρόσθεσε το/ους χάρτη/ες υποβάθρου (όπως έχει αναφερθεί στις
απαιτήσεις) στο ArcView.
□
x
Σημείωση για το δάσκαλο: Βάλε πάνω όλα τα γεωγραφικά δεδομένα
40
απαιτούνται και τα οποία προϋποθέτουν ότι ο/οι χάρτης/ες είναι
γεωαναφερμένοι από πριν. Εάν δεν έχει γίνει αυτό, τότε πρώτα θα πρέπει
να τους γεωαναφέρεις.
Ο κύριος σκοπός της παρακάτω άσκησης είναι να ρωτήσουμε τους μαθητές για την προστιθέμενη αξία τέτοιων
ψηφιακών χαρτών και να τους εξερευνήσουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία πλοήγησης. Μια πρόσθετη
άσκηση θα μπορούσε να ήταν να αναδείξουν μια θέση στο χάρτη σ εκτυπωμένη μορφή καν να ζητήσουν από τους
μαθητές να βρουν αυτή τη θέση στους χάρτες υποβάθρου ή το αντίθετο. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δυο
πακέτων δεδομένων (ψηφιακής μορφής και σε χαρτί) μπορεί να προσεχθεί επίσης η χρησιμότητα των ψηφιακών
χαρτών.
Πλοήγηση στα γεωγραφικά δεδομένα
4
□
x
Πλοηγήσε στους χάρτες υποβάθρου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία pan 11/18
και zoom. Μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν μερικά χαρακτηριστικά;
Τους ρωτάς να εντοπίσουν τη θέση του σπιτιού τους. Σημείωσε τους
□
x
μεγάλους δρόμους, πάρκα και ποτάμια κοντά στο σχολείο των μαθητών
15/16
και τα σπίτια τους. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο
μέτρησης 'measure tool' στα 'tools' της εργαλειοθήκης ώστε να
αξιολογήσεις την απόσταση μεταξύ δύο διαφορετικών χαρακτηριστικών.
Έτσι μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τις μονάδες μέτρησης
στις ιδιότητες της απόστασης (π.χ. μέτρα).
π
π
2
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π
5
∆ημιουργία νέων shapefiles
- Στο ArcCatalog δημιούργησε 2 νέα shapefiles με ΣΗΜΕΙΑ, ένα για
τα σπίτια των μαθητών και ένα για το σχολείο. Ονόμασέ τα, π.χ.
'house.shp' και 'school.shp'. Όταν δημιουργείς τα shapefiles να
εισάγεις και το σύστημα συντεταγμένων στους χάρτες υποβάθρου.
- Στο ArcCatalog δημιούργησε 1 νέο shapefile με ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΗ η
οποία θα χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσει τη διαδρομή 'σπίτισχολείο'. Ονόμασέ το π.χ. route.shp.
- Πρόσθεσε τα 3 νέα shapefiles στο ArcView και κλείσε το
ArcCatalog.
6
Προσθήκη πεδίων σε ένα shapefile
- Πριν ξεκινήσεις μια διαδικασία editing, πρέπει να προσθέσεις ένα
νέο πεδίο στον attribute table για το νέο shapefile 'house.shp'.
Ονόμασέ το, π.χ. το όνομα των μαθητών. Το όνομα του μαθητή
του οποίου το σπίτι θα ψηφιοποιηθεί θα εμφανιστεί στο πεδίο.
20
□
x
7
□
x
12/30
□
x
Σημείωση για εκπαιδευτικό: Εάν οι μαθητές εργάζονται ατομικά, τα
shapefiles θα ενοποιηθούν στο τέλος της άσκησης. Ενοποιώντας
(Merging) τα shapefiles θα διευκολυνθούν πάρα πολύ εάν οι μαθητές
χρησιμοποιήσουν τα ίδια ονόματα στα πεδία. Το ArcView μπορεί
αυτόματα να συνδυάσει τα πεδία με τις ίδιες ιδιότητες (κείμενο, αριθμοί,
ημερομηνίες, …) και τα ίδια ονόματα.
7
Ψηφιοποίηση του σπιτιού των μαθητών
 άνοιξε μια διαδικασία editing και εμφάνισε τα σημεία των σπιτιών
των μαθητών και για κάθε σπίτι πρόσθεσε στον attribute table το
όνομα του μαθητή στο πεδίο 'pupilsname'. Εάν η τάξη δουλεύει
ομαδικά, πρέπει να έχεις τόσα σημεία όσα και οι μαθητές της
τάξης. Αλλιώς, εάν οι μαθητές εργάζονται ατομικά, κάθε μαθητής
πρέπει να έχει ένα shapefile 'house.shp' με ένα μόνο σημείο.
 Σταματάς την διαδικασία editing και σώζεις τις μεταβολές.
Στην παρακάτω άσκηση, οι μαθητές θα ψηφιοποιήσουν το δρόμο που συνήθως ακολουθούν για να έρθουν από το σπίτι
τους στο σχολείο. Για αυτή την άσκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο πλοήγησης, ιδιαίτερα θα έχουν το
κουμπί της μεγέθυνσης, και με αυτό τον τρόπο θα έχουν υψηλό επίπεδο ακρίβειας. τα μέσα μεταφοράς είναι επίσης
σημαντικά και θα καταγραφούν σε ένα shapefile 'route.shp' μαζί με το όνομα του μαθητών. Εάν ένας μαθητής
χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα μεταφοράς (π.χ. περπάτημα ή το ποδήλατό του για να πάει στη στάση του λεωφορείου),
μπορούν να σχεδιάσουν μια διαφορετική γραμμή κάθε φορά που αλλάζει. Εάν αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια,
μπορούν αντ’ αυτού να σχεδιάσουν μια απλή γραμμή και να καταγράψουν μόνο το βασικό μέσο μεταφοράς.
Ψηφιοποίηση της διαδρομής σπίτι-σχολείο
 Πρόσθεσε 3 επιπλέον πεδία στο shapefile 'route.shp'. Στο
πρώτο πεδίο οι μαθητές θα πρέπει να γράψουν το όνομά τους.
Θα μπορούσε να ονομαστεί π.χ. 'pupilsname'. Στο δεύτερο
πεδίο ένα μέσο μεταφοράς θα μπορούσε να γραφτεί, ονομάστε το
π.χ. 'mean' και το τελευταίο, το μήκος της ψηφιοποιημένης
πολυγραμμής θα καταγραφεί, ονομάστε το π.χ. ‘distance’.
 Ξεκίνα μια διαδικασία editing και επέλεξε ως στόχο στην
εργαλειοθήκη του editing 'route.shp'. Ψηφιοποίησε τους
δρόμους μεταξύ των σπιτιών των μαθητών και του σχολείου. Για
περισσότερη ακρίβεια μπορείς να επιλέξεις την επιλογή
8
π
π
3
π
π
π
π
π
π
7
□
x
□
x
12/39
,
π
π
π
π .
π
'snapping'. Γι’ αυτό θα κάνεις κλικ στο κουμπί 'Editor' και να
επιλέξεις 'snapping' από τη λίστα που θα εμφανιστεί. Ένα νέο
παράθυρο θα ανοίξει το οποίο μπορείς να κάνεις τικ στη κορυφή
'school' και 'house'.
Οθόνη του ArcView μετά την ψηφιοποίηση της διαδρομής των μαθητών.

Γράψε σωστά στον πίνακα χαρακτηριστικών τα μέσα μεταφοράς
στο πεδίο 'μέσο' ('mean') και το όνομα του μαθητή στο πεδίο
'όνομαμαθητή' ('pupilsname') όπως στον πίνακα παρακάτω. Το
πεδίο 'απόσταση' ('distance') μπορεί να παραμείνει άδειο.
Παράδειγμα του πίνακα χαρακτηριστικών (attribute table) για το route.shp
 Εάν το θελήσεις, κάνε μια νέα γραμμή για κάθε μέσο μεταφοράς
που αλλάζεις. Εάν το κάνεις, είναι σημαντικό να γράψεις το όνομα
του μαθητή στο πεδίο 'pupilsname' για κάθε τμήμα και
χαρακτηριστικό γραμμής. Αυτό αργότερα θα σου επιτρέψει να
υπολογίσεις την συνολική απόσταση που καλύπτει κάθε μαθητής.
Στην επόμενη άσκηση οι μαθητές θα μετρήσουν την απόσταση μεταξύ των σπιτιών τους και του σχολείου. Το ArcGIS
προσφέρει διαφορετικούς τρόπους για να το κάνουν αυτό. Ο πιο βασικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
για μετρήσεις από την εργαλειοθήκη (όπως περιγράφεται στην iNote 16). Όμως, αυτός ο τρόπος απαιτεί πολύ χρόνο και
πολύ προσπάθεια. Παρακάτω εμείς προτείνουμε μια περισσότερο προχωρημένη επιλογή που υπολογίζει αυτόματα το
μήκος της γραμμής.
Υπολογισμός της απόστασης από το σπίτι-στο-σχολείοl ως μια
λειτουργία του μεταφορικού μέσου
 Άνοιξε τον attribute table του shapefile 'route.shp'.
Τοποθέτησε τον κέρσορα στην στήλη 'distance' και δεξί-κλικ.
9
π
π
4
π
π
π
π
π
π
,
x
□
8
π
π
π
π .
π
Μετά, υπολόγισε το μήκος όλων των χαρακτηριστικών
χρησιμοποιώντας το 'Calculate Geometry'.
(Εναλλακτικά) Συγχωνεύοντας (Merging) shapefiles
10
37
X
□
38
□
x
17
□
x
26
□
x
19
□
x
Αν οι μαθητές έχουν εργαστεί ατομικά, μπορεί να είναι χρήσιμο να
συγχωνεύσουν όλα μαζί τα shapefiles σε ένα μόνο shapefile. Επέλεξε
για αυτό ως 'Input Datasets' τα διαφορετικά 'route' shapefiles και
δημιούργησε ένα νέο shapefile το οποίο μπορείς να το ονομάσεις
'route.shp'.
Αθροίζοντας την απόσταση σπίτι-σχολείο
 Για να έχεις την συνολική απόσταση που καλύπτει κάθε μαθητής,
ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς που έχεις χρησιμοποιήσει,
άνοιξε τον attribute table από το shapefile 'route.shp'. Βάλε
τον κέρσορα στη στήλη 'pupilsname', δεξί-κλικ και επέλεξε
'Summarize'. Άθροισε τον πίνακα ως μια λειτουργία του πεδίου
'pupilsname' και για το πεδίο 'distance' επέλεξε από τα
στατιστικά 'sum' για να συμπεριλαμβάνετε στα εξερχόμενα του
πίνακα. ∆ώσε ένα όνομα για αυτόν το εξερχόμενο πίνακα, π.χ.
DistToSchool.dbf.
11
Σημείωση για εκπαιδευτικό: 'dbf' πίνακες μπορούν να διαβαστούν στο
ArcView το ίδιο όπως και άλλες παρόμοιες εφαρμογές όπως το Excel ή το
notepad.
12
Φτιάξε ένα χάρτη με τη διαδρομή των μαθητών
Πρόσθεσε χρώμα στις γραμμές των διαδρομών που βασίζονται στα
μεταφορικά μέσα (πεδίο 'mean') στο shapefile 'route.shp'. Επέλεξε τα
χρώματα όπως παρακάτω:


13
πρόσθεσε ετικέτες για κάθε γραμμή και επέλεξε ως ετικέτα πεδίου
'pupilsname'
∆ημιούργησε ένα γεωγραφικό χάρτη
Τύπωσε τον χάρτη που προέκυψε και άνοιξε το'DistToSchool.dbf' και
τον attribute table από τον shapefile 'route.shp' στο ArcView, Excel,
Notepad κλπ. Εάν είναι ανάγκη εκτύπωσε αυτούς τους πίνακες επίσης.
Αφού τελειώσεις τις προηγούμενες ασκήσεις, ξεκινήστε μια συζήτηση με τους μαθητές σας για το πώς αυτοί πάνε στο
σχολείο. Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό τον πίνακα 'DistToSchool.dbf', τον π
από το
shapefile 'route.shp' και τον χάρτη. Τα σχόλια τους θα πρέπει να βασίζονται σε διάφορα κριτήρια όπως, απόσταση,
ασφάλεια και ομορφιά. Παραδείγματα ερωτήσεων:
 Ποιος ζει πλησιέστερα στο σχολείο και ποιος ζει μακρύτερα;
 Σύγκρινε τους διαφορετικούς δρόμους και τα μέσα μεταφοράς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ρώτα τους μαθητές
για την απόσταση που καλύπτουν με τα πόδια, με λεωφορείο, με ποδήλατο ή αυτοκίνητο.
π
π
5
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π



Παίρνουν κάποιοι μαθητές τον ίδιο δρόμο;
Παίρνουν κάποιοι μαθητές τον ίδιο δρόμο αλλά διαφορετικά μέσα μεταφοράς;
Θα μπορούσαν μερικοί μαθητές να έρχονταν μαζί στο σχολείο; Θα ήταν ασφαλέστερος, πιο βολικός και/ή πιο
αειφόρος τρόπος για να έρθουν στο σχολείο;
Αυτή η άσκηση θα μπορούσε να επεκταθεί και για όλο το σχολείο. Μαθητές από διαφορετικές τάξεις θα μπορούσαν να
ταξιδεύουν μαζί από και προς το σχολείο, που θα έκαναν αυτή την άσκηση ακόμα πιο σημαντική ως προς την μείωση
της κυκλοφορίας και αυξάνοντας την conviviality.
ΜΕΡΟΣ 2: Καθαρισμός του δρόμου
Ο κύριος στόχος αυτής της άσκησης είναι να αναδείξει τις ωραιότερες περιοχές και τα μελανά σημεία τα οποία οι
μαθητές encounter κατά μήκος της διαδρομής τους προς το σχολείο ή σε κοντινά μέρη. Γι’ αυτό κάποιες εργασίες
πεδίου απαιτούνται και ένας τρόπος να περιγράψεις την περιοχή (π.χ. φωτογραφίες, σημειώσεις, σχέδια κ.α.). Μετά, οι
φωτογραφίες, θα σχολιαστούν και/ή σχέδια θα προστεθούν στο χάρτη.
1
Περιγραφή της θέσης
Πηγαίνετε στο πεδίο και ζητάς από τους μαθητές να περιγράψουν και /ή
να πάρουν φωτογραφίες από τα μελανά σημεία ή τα πιο όμορφα από αυτί
που συναντούν στο δρόμο τους προς το σχολείο ή εκεί γύρω.
Προσδιορίζουν επίσης αυτές τις περιοχές σε ένα χάρτη ή παίρνουν τις
συντεταγμένες του. Αυτό είναι αναγκαίο για να αναφέρουν τις θέσεις στο
χάρτη υποβάθρου.
2
∆ημιουργία ενός νέου shapefile
- Στο ArcCatalog δημιουργήστε ένα νέο POINT shapefile το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί για να δείξει τις ωραίες και άσχημες περιοχές.
Ονόμασέ το π.χ. 'locations.shp'
- Κλείσε το ArcCatalog και πρόσθεσε το νέο shapefile στο
ArcView.
□
x
20
□
x
7
12
□
□
x
x
Σημείωση για εκπαιδευτικό: Όπως και στο προηγούμενο μέρος, οι
μαθητές μπορούν είτε να εργαστούν μαζί είτε ατομικά. Για latter, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να συνενώσει διαφορετικά shapefiles
(location.shp) σε ένα μόνο shapefile όπως περιγράφεται στο βήμα 4
από το πρώτο μέρος.
3
Προσθέτοντας τις θέσεις στο χάρτη
Υπάρχουν δυο τρόποι για να τοποθετήσεις τις θέσεις των ωραίων
περιοχών και των άσχημων στο χάρτη υποβάθρου. Η πρώτη επιλογή θα
μπορούσε να επιλεγεί εάν οι συντεταγμένες των θέσεων δεν είναι
γνωστές. Αντιθέτως αν οι συντεταγμένες είναι γνωστές, η δεύτερη επιλογή
θα πρέπει να προτιμηθεί.
(1) Ψηφιοποίηση των θέσεων στους χάρτες υποβάθρου. Πριν
ανοίξεις να αρχίσεις το editing, πρόσθεσε ένα πεδίο στο
shapefile ονόμασέ το'TypeLoc' στο οποίο ο τύπος της θέσης ('nice
area' or 'blackspot') θα κατά γραφεί. Ένα πρόσθετο πεδίο με
παρατηρήσεις μπορεί να προστεθεί αργότερα. Μετά, ψηφιοποίησε
τις θέσεις στο χάρτη.
π
π
6
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π
x
□
24
Παράδειγμα χαρακτηριστικών του 'location.shp'
(2) Εισαγωγή από ένα αρχείο κειμένου ή ενός αρχείου excel
χρησιμοποιώντας το 'Add XY Data'. Το αρχείο κειμένου ή excel
θα πρέπει να περιέχει τρία πεδία, τις συντεταγμένες X, τις Y και το
τύπο της θέσης (ωραία περιοχή ή άσχημη).
Ο κύριος στόχος της παρακάτω άσκησης είναι να εισάγεις εικόνες, φωτογραφίες, κείμενο ή σχέδια στο χάρτη.
Υπάρχουν δύο επιλογές για να το κάνεις αυτό. Εάν ο σκοπός είναι να τα συνδέσεις με το χάρτη και να τα βλέπεις στο
ArcView όταν ο κέρσορας πηγαίνει στο σημείο μόνο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο π
(Hyperlink) (βλέπε Βήμα 4). Αντίθετα, εάν αυτές θέλεις να εμφανίζονται στον χάρτη και να τυπωθούν μαζί με το χάρτη,
πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη εντολή insert options (βλέπε Βήμα 5).
(Εναλλακτικά) Σύνδεσε φωτογραφίες, εικόνες, αρχείο κειμένου ή
4
σχέδια στο χάρτη
Συνέδεσε τις φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια ή κείμενο στα σημεία του
shapefile 'locations.shp' χρησιμοποιώντας το εργαλείο Hyperlink.
5
14
□
x
22
□
x
Τύπωσε το χάρτη σου.
19
□
x
Βγάλε το χάρτη σου ως Schoolmobilityyourname.pdf και σώσε τον στο
φάκελό σου στο Moodle.
42
□
x
∆ημιουργία γεωγραφικού χάρτη και εισαγωγή στοιχείων
ενδιαφέροντος στο χάρτη.
Αφού γυρίσεις στο layout view, μπορείς να εισάγεις εικόνες , φωτογραφίες,
περιοχή κειμένου και σχέδια στο χάρτη σου.
(1) Εισήγαγε εικόνες ή σχέδια στο χάρτη χρησιμοποιώντας το κουμπί
'Insert' από το κυρίως μενού. Επέλεξε 'picture' από την λίστα και
επέλεξε την εικόνα που σου αρέσει ή το σχέδιο. Για να ανοίξεις τις
ιδιότητες της εικόνας, χρησιμοποίησε το εργαλείο 'select elements'
από την εργαλειοθήκη των tools και διπλό κλικ στην εικόνα
στο view.
(2) Εισήγαγε ένα χώρο περιγραφής στο χάρτη χρησιμοποιώντας την
εργαλειοθήκη του drawing και δημιούργησε ένα 'New Text'.
Γράψε στη θέση περιγραφής μέσα στο πλαίσιο της περιοχής για τι κείμενο.
∆εξί κλικ στην περιοχή του κειμένου και άλλαξε την μορφή της
γραμματοσειράς χρησιμοποιώντας το κουμπί 'Change Symbol'.
6
π
π
7
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π
Ερωτήσεις στους μαθητές, βασισμένες στο χάρτη και στις περιγραφές των άσχημων ή και ωραίων περιοχών, πως
προτείνουν να κάνουν τη γειτονιά τους ωραιότερη και πιο ελκυστική. Πως μπορούν τα άσχημα μέρη να αλλάξουν και να
γίνουν περισσότερο αξιοβίωτα; Υπάρχουν προτεραιότητες; Θα ήταν δυνατόν να επικοινωνήσετε με κάποιον από το
δήμο ή από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία στον οποίο οι μαθητές θα μπορούσαν να δώσουν τις προτάσεις τους και τα
σχόλιά τους;
Συγχαρητήρια σε όλους σας! Έχετε δημιουργήσει ωραίους χάρτες και με το τέλος αυτών των ασκήσεων, έχετε
σίγουρα βοηθήσει προς την καλύτερη μετακίνηση, πιο αειφόρο και πιο viable κόσμο!!!!
π
π
8
π
π
π
π
π
π
,
π
π
π
π .
π