close

Enter

Log in using OpenID

A4 - QGIS Tutorials and Tips

embedDownload
Working with WMS Data
QGIS Tutorials and Tips
Author
Ujaval Gandhi
http://google.com/+UjavalGandhi
Translations by
Christina Dimitriadou
Paliogiannis Konstantinos
Tom Karagkounis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Χρ■ση WMS ∆εδοµ■νων
Συχν■ χρει■ζεστε αναφορικ■ επ■πεδα δεδοµ■νων για τη β■ση του χ■ρτη σας ■ για να
εµφαν■σετε τα αποτελ■σµατα σας ως περιεχ■µενο ■λλων συν■λων δεδοµ■νων. Πολλο■
οργανισµο■ δηµοσιε■ουν στο διαδ■κτυο σ■νολα δεδοµ■νων, τα οπο■α µπορο■ν να
χρησιµοποιηθο■ν κατευθε■αν στα GIS. ■να δηµοφιλ■ς πρ■τυπο για τη δηµοσ■ευση χαρτ■ν
στο διαδ■κτυο ε■ναι το WMS (Web Map Service). Αυτ■ ε■ναι µια καλ■τερη επιλογ■ για να
χρησιµοποιε■τε αναφορικ■ επ■πεδα, καθ■ς αποκτ■τε πρ■σβαση σε πλο■σια σ■νολα
δεδοµ■νων για το GIS, χωρ■ς την ταλαιπωρ■α του να κατεβ■σετε και να µορφοποι■σετε τα
δεδοµ■να.
Επισκ■πηση εργασ■ας
Σε αυτ■ το tutorial, θα φορτ■σουµε επ■πεδα των Mineral Resources δηµοσιευµ■να απ■ τη
USGS.
Πηγ■ ∆εδοµ■νων: [MRDATA]
∆ιαδικασ■α
1. Ανο■ξτε το QGIS και πηγα■νετε στο Layer ■ Add WMS Layer....
2. Στην καρτ■λα Layers, κ■ντε κλικ στο New.
Ονοµ■στε τη σ■νδεση σας. Αυτ■ δεν ε■ναι το ■νοµα του επιπ■δου αλλ■ το ■νοµα της υπηρεσ■ας
προσφ■ρει το WMS επ■πεδο. Μια µ■νο υπηρεσ■α συν■θως προσφ■ρει πολλαπλ■ επ■πεδα τα οπο■α µπορ
να προστεθο■ν στο ■ργο σας. Το URL που χρει■ζεστε για να αποκτ■σετε πρ■σβαση σε ■να WMS επ■π
ονοµ■ζεται GetCapabilities. ■ταν συνδ■εστε σε ■να WMS διακοµιστ■ µε αυτ■ν την παρ■µετρο στο U
επιστρ■φει µια λ■στα διαθ■σιµων επιπ■δων µαζ■ µε ποικ■λα δεδοµ■να. Σε αυτ■ την περ■πτωση, ονοµ■στ
σ■νδεση
ως
MRDATA
USGS
και
το
GetCapabilities
URL
http://mrdata.usgs.gov/services/ca?request=getcapabilities&service=WMS&version=1.1.
Πατ■στε OK.
4. ■πειτα, πατ■στε το κουµπ■ Connect για να γ■νει η λ■στα των επιπ■δων διαθ■σιµη. Θα
παρατηρ■σετε δι■φορα αναγνωριστικ■ στη λ■στα δ■πλα απ■ τα επ■πεδα. Το
αναγνωριστικ■ 0 σηµα■νει ■τι θα π■ρετε ■να χ■ρτη για ■λα τα επ■πεδα. Αν δε
θ■λετε ■λα τα επ■πεδα, µπορε■τε να επεκτε■νετε τη λ■στα κ■νοντας κλικ στο
εικον■διο + και επιλ■γοντας το επ■πεδο που σας ενδιαφ■ρει. Επιλ■ξτε το επ■πεδο 0 για
αυτ■ το tutorial.
5. Στην περιοχ■ Image encoding, πρ■πει να επιλ■ξετε ■ναν τ■πο εικ■νας. Οι τ■ποι
εικ■νας πα■ζουν σηµαντικ■ ρ■λο και ποιον απ■ αυτο■ς θα χρησιµοποι■σετε
εξαρτ■ται απ■ την περ■πτωση χρ■σης σας. Εδ■ ε■ναι κ■ποιοι δε■κτες
• Ποι■τητα: PNG ε■ναι ■νας συµπιεσµ■νος τ■πος εικ■νας χωρ■ς απ■λειες. JPEG
ε■ναι ■νας συµπιεσµ■νος τ■πος µε απ■λειες. TIFF µπορε■ να ε■ναι και τα δ■ο.
Αυτ■ σηµα■νει ■τι η ποι■τητα των PNG εικ■νων θα ε■ναι καλ■τερη σε σχ■ση µε
αυτ■ των JPEG. Ε■ν ο κ■ριος σκοπ■ς σας ε■ναι να εκτυπ■σετε ■να χ■ρτη,
χρησιµοποι■στε PNG.
• Ταχ■τητα: Μιας και οι PNG εικ■νες ε■ναι αποσυµπιεσµ■νες και συνεπ■ς
µεγαλ■τερου µεγ■θους, χρει■ζονται περισσ■τερο χρ■νο για να φορτ■σουν. Ε■ν
χρησιµοποιε■τε το επ■πεδο στο ■ργο σας ως αναφορικ■ επ■πεδο και χρει■ζεται να
κ■νετε µεγ■θυνση/µετακ■νηση συχν■, χρησιµοποι■στε JPEG.
• Υποστ■ριξη Πελατ■ν: Το QGIS υποστηρ■ζει τους περισσ■τερους τ■πους εικ■νων,
αλλ■ αν αναπτ■σσετε διαδικτυακ■ς εφαρµογ■ς, τα προγρ■µµατα περι■γησης
συν■θως δεν υποστηρ■ζουν TIFF, οπ■τε θα πρ■πει να επιλ■ξετε ■ναν ■λλον τ■πο.
• Τ■ποι δεδοµ■νων: Αν τα επ■πεδα σας ε■ναι πρωτ■στως διανυσµατικ■, το PNG θα
δ■σει καλ■τερα αποτελ■σµατα. Για εικονικ■ επ■πεδα, το JPEG ε■ναι συν■θως
καλ■τερη επιλογ■.
Για αυτ■ το tutorial, επιλ■ξτε JPEG ως τ■πο. Αλλ■ξτε το Layer name ε■ν το επιθυµε■τε
και πατ■στε Add.
6. Θα δε■τε το επ■πεδο να ■χει φορτ■σει στον καµβ■ του QGIS. Μπορε■τε να κ■νετε
µεγ■θυνση/µετακ■νηση γ■ρω ■πως µε κ■θε ■λλο επ■πεδο. Ο τρ■πος µε τον οπο■ο η
WMS υπηρεσ■α λειτουργε■, ε■ναι ■τι κ■θε φορ■ που κ■νετε µεγ■θυνση/µετακ■νηση,
στ■λνει το παρ■θυρο συντεταγµ■νων σας στο διακοµιστ■ και ο διακοµιστ■ς
δηµιουργε■ µια εικ■να για αυτ■ το παρ■θυρο και την επιστρ■φει στον πελ■τη. Οπ■τε
θα υπ■ρξει µια καθυστ■ρηση µ■χρι να δε■τε την εικ■να της περιοχ■ς που ■χετε
µεγεθ■νει.
7. Παρ'■λα αυτ■, µπορε■τε να δε■τε κ■ποια δεδοµ■να σχετικ■ µε το επ■πεδο. Κ■ντε
δεξ■ κλικ στο επ■πεδο και επιλ■ξτε Properties.
8. Θα παρατηρ■σετε ■τι το παρ■θυρο διαλ■γου Properties µοι■ζει διαφορετικ■ και ■χει
λιγ■τερες καρτ■λες. Μπορε■τε να π■τε στην καρτ■λα :guilabel:`Metadata`για να µ■θετε
περισσ■τερα για την WMS υπηρεσ■α και τα επ■πεδα.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content