τροποποιητικη αποφαση

ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Οικονομία
Ταχ. Δ/νση
: Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Πληροφορίες : Κονταράτου Νατάσα
Τηλέφωνο
: 210-5271361
Fax
: 210-5271322
Email
: [email protected]
Αθήνα 23-12-2013
Αρ. Πρωτ:3.36453/οικ.4.2503
Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση των ενταγμένων Πράξεων της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησής τους και ως προς
την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2.
Τη με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3.
Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4.
Τη με αριθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β’/16-6-2011) κοινή υπουργική
απόφαση
«Τροποποίηση,
180691/7.2.2001/Γ΄ΚΠΣ/
συμπλήρωση
(ΦΕΚ
και
κωδικοποίηση
148/Β΄/14-2-2001)
1
κοινής
της
υπ’
υπουργικής
αριθμ.
απόφασης
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
«Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “EQUAL”», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
5.
Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
και λοιπές διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 15 με το οποίο η «Ειδική Υπηρεσία για την
Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία
για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία» και το άρθρο 18 με το οποίο
ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
6.
Τη με αριθμ. πρωτ. 64698/5811/19-9-2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης
για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην
Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση
Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» (ΦΕΚ
2059/Β/6-10-2008),όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.9.13531/οικ.6.1870/27-07-09
(ΦΕΚ1574/Β/31-07-09) και 0.21618/ΟΙΚ.6.3986/30-11-2010 (ΦΕΚ1923/Β/13-12-2010)
όμοιες αποφάσεις,
7.
Τη
με
αριθμ.
πρωτ.
80028/27-3-2002
(ΦΕΚ
377/Β/27-3-2002)
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας
υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, και στους
Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.
Τη με αριθμ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών
πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων»,
9.
Τη με αριθμ. πρωτ. 15980/Δ1.5 161/1-9-2011 (ΦΕΚ 295/1-9-2011) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της
Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων»,
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.25568/110/29-07-2013 (ΦΕΚ1877/Β/2013) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
στο Γενικό
Γραμματέα
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών
και σε Προϊσταμένους Μονάδων ».
11. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ. 19) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν
τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013»,
2
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
12. Τη με αριθμ. Ref. Ares (2011)1221459 – 16/11/2011 (DG EMPL F.3/JS/ad Ares(2011))
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματική περίοδος ΕΚΤ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" αριθ. 2007GR05UPO001.
CCI. Εφαρμογή του άρθρου 11 (3) (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 σχετικά με
τη δυνατότητα κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε δράσεις επιχορηγήσεων», με
την οποία εγκρίνεται η πρόταση που υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
του
οικείου Υπουργείου, για την εφαρμογή ποσοστών για κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων
δαπανών
σε
πράξεις
επιχορηγήσεων
που
θα
υλοποιηθούν
μέσω
αναπτυξιακών
συμπράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες»,
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής
Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων, για υποβολή προτάσεων
στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του θεματικού άξονα
προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
κοινωνία
ίσων
ευκαιριών»
όπως
αυτή
τροποποιήθηκε
με
τη
με
αριθμ.
πρωτ.
2.4407/οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά της,
14. Τις αποφάσεις ένταξης της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των οποίων οι κωδικοί MIS
αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα,
15. Την ανάγκη επικαιροποίησης όλων των ενταγμένων πράξεων της Δράσης «Τοπικές
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», τα MIS των οποίων αποτυπώνονται
στον συννημένο πίνακα, λόγω της αναγκαιότητας σύνδεσης της υλοποίησης τους με τα
προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για τους ωφελούμενους των
ΤΟΠΕΚΟ/ΤΟΠΣΑ με δεδομένο ότι η τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας και
η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί κεντρικό στόχο υλοποίησης των Πράξεων και η
σχετική ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2014.
16. Την
υπ.αριθμ.3.36441/οικ.4.2493/23-12-2013τροποποίηση
της
2.1507/οικ.4.60/23/01/2012 ανοικτής πρόσκλησης της υπηρεσίας.
3
με
αριθμ.
πρωτ.
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
Αποφασίζει
την επικαιροποίηση όλων των ενταγμένων πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» και των οποίων τα MIS
αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα ως προς τη χρονική διάρκειά υλοποίησής του
φυσικού αντικειμένου , η οποία παρατείνεται έως την 30 η Ιουνίου 2014 και ως προς την
ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών τους η οποία παρατείνεται έως την 31 η
Δεκεμβρίου 2014. Kατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι εκδοθείσες αποφάσεις ένταξης
καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Συνημμένα : 1 πίνακας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονική αποστολή):
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Δ/νση Οικονομικού, [email protected]
Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, ΕΥΣ, [email protected], [email protected]
Αρχή Πιστοποίησης, [email protected]
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή):
Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων
Δ21: όλες οι Μονάδες/Κ.Φ.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
375417
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
375421
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΒΡΗΚΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
(ΠΟΜΑΚΟΥΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
4
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375438
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΜΚΕ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ"
375440
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ “ΠΡΑΣΙΝΗΣ” ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
375441
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
375442
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ"ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η'/ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
375443
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΡΟΔΟΠΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
375446
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΡΟΔΟΠΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
375449
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ
375451
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
375465
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
375466
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
375468
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
5
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375469
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "AGRO-ΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΙΣ Π.E.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
375470
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΝΤΑΞΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
375472
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
375473
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
375474
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
375475
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ
375489
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ε.Μ.Ι.Ε.
375490
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ:ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΙΟΥ
375493
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ)
ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΙΣΟΤΗΤΑ
375597
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
375598
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ»
375600
375610
375611
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "AXAΪA ROMA" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ
ΡΟΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "DIEXODOS" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ 45 + ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
375612
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ILIDA" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ROMA
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
375614
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "TI MORFOZAV" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
375619
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
6
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375620
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
375628
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Net Aid FoRSe" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
375629
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ- UniREN" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ»
375633
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΤΡΙΝΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
375641
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΤΟΠ-ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΣΤΟ
ΒΟΛΟ
375647
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
375662
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΜΠΟΥΚΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΠΟΥΚΙ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
"ΡΟΜΑ" ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
375663
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΟΝΟΜΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
375664
375667
375668
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: AΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
375669
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
375672
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
375673
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΙΕΡΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ,
ΣΟΦΑΔΩΝ
375675
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΚΟΙΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
375676
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
375681
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
7
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375742
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
375744
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ
375747
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΕΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
375748
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - CH.LO.E." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
375751
375752
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "Ο ΤΡΟΧΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
375753
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
375754
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
375755
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
375756
375758
375759
375760
375761
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΟΜΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΗΡΑΚΛΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
375762
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
375763
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - E-NetS
For Meni Hands" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ»
375764
375765
375766
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΜΕΣΣΗΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375767
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
375768
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ
375769
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
375770
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
375786
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ.
375792
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΘΗΝΑΪΣ" ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
375794
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΚΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
375796
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ KAI
YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
375797
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
375799
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΣΤΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
375805
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΘΗΣΕΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
375806
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΙΘΑΙΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
375812
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΤΩΝ ΡΟΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"
375813
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
375815
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
375818
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
9
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375820
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. - ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
375822
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»
375826
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" - ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
375832
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
375834
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΑΞΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
375837
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
375838
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
375839
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΤΑΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ
375846
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΟ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
375848
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
375849
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ
375855
ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ."ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ"
375859
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΕΚΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ)" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
375861
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
375865
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΘΡΙΑΣΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
375868
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
375941
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΥΣΙΩΝ
375942
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΑΝΘΑΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»
10
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
375948
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
375959
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΝΕΦΕΛΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»
375964
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
375967
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
375968
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
375970
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
375971
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
375974
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
375975
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
375980
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "45 ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ
375982
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΝΟ
375983
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
375986
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
375989
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΧΕΔΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
375991
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ"
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
375999
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΥΚΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΥΚΛΟΣ
376001
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΓΑΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11
ΑΔΑ:ΒΛΓΓΛ-ΦΤ8
376002
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΥΘΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
376003
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
376007
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
376008
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
376010
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
376015
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΗΜΑΘΙΑ 2012" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ", (ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
376016
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΙΡΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
376020
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
376023
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
376025
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
376026
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
376027
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
376028
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΦΘΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
376029
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
376030
Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ" ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
12