close

Enter

Log in using OpenID

1.Pripravnici po Programu mjera za -13.godinu 22.06.13

embedDownload
Vlada Kantona Sarajevo
Sarajevo,
Prijedlog liste poslodavaca za učešćeProgram sufinansiranja zapošljavanja pripravnika po Javnom pozivu od 15.03.2013.g
iz sredstava obezbjeđenih Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u
Odobreno sufinansiranje
Rb
r
Naziv
Adresa
Sjedište
1
JU Kulturno sportski centar
Vogošća
Jošanička 33
Vogošća
2
JU Škola za srednje stručno
obrazovanje i radno
osposobljavanje
A.Šačirbegović 80
Sarajevo
3
KANTONALNI SUD U
SARAJEVO
Šenoina 1
4
OPĆINSKI SUD
Šenoina 1
5
Radio i televizija Vogošća d.o.o.
6
JU Gerontološki centar
7
8
9
JU Srednja građevinskageodetska škola
JU Biblioteka Sarajeva
JUOŠ Hasan Kikić
Franca Lehara 5
Miss Irbina 4
Gorica 27
10
JU Osma osnovna škola
Ilirska 2
Broj ukupno odobrenih osoba
Podaci o poslodavcu
Napomena
VSS VŠS SSS KV
2
Profesor romanistike i profesor
sociologije
1
1
Magistar pedagogije, socijalni
radnik, profesor likovnog
obrazovanja, dipl. pravnik.
Centar
1
1
Sarajevo
2
2
1
1
4
4
Centar
Centar
Centar
1
1
1
1
1
1
Ilidža
1
1
Jošanička 33
Vogošća
Aleja Bosne Srebrene
7
Novi Grad
2
5 Diplomiranih pravnika
40 dipl. pravnika, 15 SSS
društvenog smjera
1 diplomirani žurnalista ili
sociolog i 1 diplomirani
ekonomista.
3 socijalna radnika, bachelor
zdrav. njege
1 socijalni radnik, 1 dipl. ing.
hemije i 1profesor sociologije.
Bibliotekar
Psiholog
Socijalni radnik, prof. tjelesnog
odgoja, prof. pedagogije, prof.
biologije
Strana 1 od 18
Naziv
11 JUOŠ Kovačići
Adresa
Zagrebačka 22a
12 JU Historijski arhiv Sarajeva
Alipašina 19
Dr:Mustafe Pintola
13 JU Zavod za javno zdravstvo KS 1/III
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
Sarajevo
1
1
Sarajevo
1
1
Ilidža
1
1
Magistar pedagogije, dipl.
pravnik, nastavnik hemije
Bachelor socijalnog rada, prof.
historije
14 JUOŠ Podlugovi
15 JUOŠ Edhem Mulabdić
Polomska 189
Konak 1
Ilijaš
Stari Grad
1
1
1
1
16 JUOŠ Hrasno
Porodice Ribar 2
Bulevar Mimar
Sinana bb
Sarajevo
1
1
Sarajevo
1
1
3 profesora razredne nastave,
prof. geografije, soc. radnik,
dipl. pravnik
Bachelor prava
Soc. radnik i nastavnik
tjelesnog odgoja
Sos. radnik, prof. tjelesnog
odgoja, prof. geografije
Alipašina 9
1
1
Profesor istorije
Zmaja od Bosne 37
Centar
Novo
Sarajevo
1
1
Profesor tjelesnog odgoja
20 JU Treća osnovna škola
Nasihe Kapidžić
Hadžić 1
Ilidža
4
4
Dipl. pravnik, prof. tjelesnog,
prof. razredne nastave
21 KJU Porodično savjetovalište
Avdage Šahinagića 14 Stari Grad
10
10
dipl.soc.radnik, psiholog,
dipl.pravnik,dipl.ecc i pedagog
Institut za medicinsko
22 vještačenje zdravstvenog stanja
Branislava Đurđeva
12
Centar
1
23 JU Zavod za medicinu rada KS
B.M.Selimovića 2
Novi Grad
1
17 JUOŠ Skender Kulenović
18 JU Institut za istoriju
Elektrotehnička škola za
19 energetiku Sarajevo
1
1
medicinska struka
dipl.ecc i dipl.pravnik
Strana 2 od 18
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
JU Srednja škola
poljoprivrede,prehrane, veterine Hamdije
24 i uslužnih djelatnosti
Kreševljakovića 55
Stari Grad
1
1
JU Zavod za vaspitanje muške
25 djece i omladine HUM
Novo
Sarajevo
1
1
Zavod za transfuzijsku medicinu
26 Federacije Bosne i Hercegovine Čekaluša 86.
27 AŽURNOST d.o.o.
Hiseta 5/II
Centar
Centar
1
1
1
28 JUOŠ Hamdija Kreševljaković
29 MEDICHEM d.o.o.
Stari Grad
Sarajevo
1
1
1
1
Rb
r
Naziv
Federalno ministarstvo
30 prostornog uređenja
Adresa
Humska 81
Carina 2
Bugojanska 12
Napomena
VSS VŠS SSS KV
dipl.pravnik,dipl.veterinar i
prof.sporta
dipl.pravnik, dipl.ecc,
dipl.soc.radnik, psiholog,
pedagog i dipl.sociolog
1
laboratorijski tehničar
dipl.ecc i dipl.pravnik
prof.islamske teologije i
prof.sporta
dr.medicine i dipl.ecc
dipl.pravnik, dipl.ecc.,
dipl.ing.arhitekture,
dipl.politolog,dipl.ing.geodezije
prof.razredne nastave,
prof.biologije, dipl.pravnik i
dipl.ecc
Maršala Tita 9A
Centar
1
1
31 JUOŠ Safvet beg Bašagić
Javna ustanova Terapijska
zajednica - Kampus Kantona
32 Sarajevo
Gimnazijska 1
Centar
1
1
Kešelji bb
1
1
33 JUOŠ Grbavica I
34 JU OŠ Izet Šabić
Grbavička 14
Donji Hotonj bb
Branilaca Sarajeva
9/2
Zmaja do Bosne 3335
Ilidža
Novo
Sarajevo
Vogošća
1
1
1
1
društveni smjerovi
dipl.soc.radnik i prof.razredne
nastave
prof.geografije
Centar
Novo
Sarajevo
1
1
dipl.pravnik
1
1
dipl.pravnik i dipl.biolog
35 Advokat Suada Halilagić
JU Prirodno-matematički
36 fakultet Sarajevo
Strana 3 od 18
Naziv
Adresa
Bošnjačka ustanova "AN-NUR" Mustafe Dovadžije
37 BiH
17
126 Ilijaške brigade
38 Notar Sefedin Suljević
4a
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Stari Grad
1
Ilijaš
1
1
1
dipl.pravnik, dipl.pedagog i
prof.predškolskog odgoja
1
39 Mibo-komunikacije d.o.o.
Tvornička 3
Ilidža
1
40 JUOŠ SABURINA
Saburina 4
Stari Grad
1
1
41 JUOŠ Mirsad Prnjavorac
Jošanička 51
Vogošća
1
1
42 Federalni zavod za statistiku
Zelenih beretki 26
Stari Grad
2
2
Hadžići
Vogošća
1
1
1
1
Stari Grad
1
1
JU Kantonalni centar za socijalni
46 rad
Azize Šaćirbegović 2
Novi Grad
9
8
47 JUOŠ Zaim Kolar
Dejčići bb
Trnovo
1
1
Kantonalno tužilaštvo Kantona
48 Sarajevo
Radićeva 6
Centar
1
49 JU Zavod Mjedenica
Mjedenica 34
Centar
1
1
JU Srednja medicinska škola50 Jezero
Patriotske lige 67a
Centar
2
2
Javna ustanova Osnovna škola "9
43 maj" Pazarić
Bjelašnička 59.
44 JUOŠ Zahid Barućija
Omladinska 14
JUOŠ Šejh Muhamed ef.
45 Hadžijamaković
Iza Hrida 11
Napomena
VSS VŠS SSS KV
1
1
ekonomski tehničar
dipl.ing.elektrotehnike i
elektrotehničar
bachelor sporta i bachelor
socijalnog rada
prof.bosanskog, prof.tehničke
kulture i dipl.soc.radnik
dipl.pravnik, dipl.ecc i
građevinski tehničar
dipl.pravnik, prof.geografije i
bachelor menađmenta i
ekonomije
prof.engleskog jezika
prof.razredne nastave i
dipl.pedagog
dipl.soc.radnik, dipl.pravnik,
dipl.psiholog i sss općeg smjera
ili tehničkog
prof.pedagogije i prof
geografije
dipl.pravnik, dipl.kriminalist i
sss birotehničkog ili upravnog
smjera
specijalni pedagog
Sufinansiranje u toku za jednog
pripravnika, prof.sporta i
dipl.pravnik
Strana 4 od 18
Naziv
Adresa
51 Maher d.o.o
Koševo 2
Dom naroda Parlamenta
52 Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije
Kreševljakovića 3
Hamdije
Kreševljakovića
033/200-310
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
dipl.ing.elektrotehnike i
elektrotehničar
Centar
1
Centar
1
1
Sarajevo
1
1
Novi Grad
1
1
Asima Ferhatovića 2 Centar
1
1
Put Famosa 38
Ilidža
1
Centar
1
1
58 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Patriotske lige 41
KJP Poljoprivredno dobro
59 Butmir d.o.o.
Bojnička 119
Centar
3
3
Ilidža
8
8
60 JUOŠ Mehmedalija Mak Dizdar Žrtava fašizma 14
Sarajevo
1
1
dipl.logoped i surdoaudiolog
Sufinansiranje u toku za jednu
osobu, diplsocijalni radnik i
medicinska sestra
dipl.medicinska sestra i
ing.labaratorijsko-medicinske
dijagnostike
bachelor sporta i prof.engleskog
jezika
dipl.agronom, dipl.veterinar,
dipl.pravnik i dipl.žurnalista
prof.sporta, prof.geografije,
dipl.biolog, dipl.ecc i
dipl.pravnik
61 Unimedija d.d.o.
Novo
Sarajevo
1
1
dipl.pravnik
53 Fond "IKRE" Sarajevo
54 JU Gimnazija Dobrinja
Centar za slušnu i govornu
55 rehabilitaciju Sarajevo
56 USZ Dom penzionera Green
Senada Poturka
Senčija bb
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu
57 zaposlenika MUP-a KS
Alije Isakovića 3
Trg Heroja 8
1
dipl.pravnik i dipl.ecc
dipl.pravnik i dipl.socijalni
radnik
prof.likovne kulture,
prof.sporta, prof.biologije,
dipl.pravnik i dipl.socijalni
radnik
1
Strana 5 od 18
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
62 JUOŠ Dobroševići
Radiotelevizija Bosne i
63 Hercegovine
Ahatovička 41
Novi Grad
1
1
B.M.Selimovića 12
Novi Grad
1
1
64 JUOŠ Pofalići
Novo
Sarajevo
1
1
Centar
Centar
1
1
1
1
67 SVJETLOSTKOMERC d.d
Ivanjska 1
Fra Anđela Zvizdića
4
Kotromanića 46
Muhameda
Kantardžića 3
Centar
1
68 JUOŠ Džemaludin Čaušević
Prvomajska 24
Novi Grad
1
1
69 BS PROJEKT d.o.o
Lukavička cesta 164
Ilidža
1
1
70 SEE Contact
HPO "Caritas" Vrhbosanske
71 nadbiskupije
Tvornička 73
Ilidža
1
1
dipl.ing.arhitekture
dipl.psiholog, administrativni
radnik
Nikole Šopa 50a
Ilidža
1
1
dipl.socijalni radnik
72 General Engineering d.o.o.
JUOŠ Silvije Strahimir
73 Kranjčević
Vilsonovo šetalište 6
Mehmed paše
Sokolovića 2
Centar
1
1
U toku SSNESP, dipl.ing
elektrotehnike i elektrotehničar
Centar
1
1
nastavnik razredne nastave
Federalni zavod za penzijsko i
74 invalidsko osiguranje
Ložionička 2
Novo
Sarajevo
1
1
dipl.pravnik i dipl.ecc
Rb
r
Naziv
65 Konto plus doo
66 ADVOKAT Kurtović Hakija
Napomena
VSS VŠS SSS KV
1
dipl.socijalni radnik i
prof.sporta
dipl.ing.elektrotehnike i
ing.grafičke tehnike
dipl.psiholog, dipl.pedagog,
vjeroučitelj, nastavnik razredne
nastave i nastavnik bosanskog
jezika
Sufinasiranje u toku,
dipl.pravnik
dipl.pravnik
Sufinansiranje u toku za 3
osobe, trgovci
nastavnik fizike, nastavnik
hemije, dipl.socijalni radnik,
dipl.pedagog, logoped,
dipl.pravni i dipl.ecc
Strana 6 od 18
Naziv
Adresa
75 JU Srednja medicinska škola
Tahmišćina 2
76 JU Četvrta osnovna škola
Sjedište
Centar
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
1
1
1
1
77 PENNY PLUS d.o.o.
Put Famosa 33
Ilidža
Muriza
Gavrankapetanovića
1
Ilidža
78 JU Prva osnovna škola
Mala aleja 15
Ilidža
2
2
79 JUOŠ Osman Nakaš
Gradačačka 39
Sarajevo
1
1
Privatna predškolska ustanova
80 International Montessori House
Avde Smailovića 9
1
1
81 JUOŠ Malta
Marka Marulića 27
Novo
Sarajevo
Novo
Sarajevo
1
1
82 JUOŠ Hasan Kaimija
Cicin han 93
Centar
1
1
83 Orange Line d.o.o.
Mala aleja 73
Ilidža
1
84 JUOŠ Velešićki heroji
Velešići 2
Novo
Sarajevo
1
1
prof.islamske vjeronauke,
mr.hemije, mr filozofije,
prof.filozofije i sociologije
prof.razredne nastave,
prof.bosanskog i
prof.njemačkog jezika
1
1
1
Sufinansiranje u toku za 2
osobe, dipl.ecc i prodavači
prof.razredne nastave,
prof.njemačkog jezika,
prof.fizike i dipl.psiholog
prof.razredne nastave i
prof.sporta
Suf. u toku za jednu osobu,
prof.predškolskog odgoja i dipl
pedagog
nastavnik razredne nastave i
nastavnik fizike
dipl.socijalni radnik,
prof,razredne nastave i
prof.sporta
Sufinansiranje u toku po
projektu "Prilika za sve",
dipl.ecc, dipl.kriminalista i
prodavač
prof.sporta, prof.razredne
nastave, dipl.pravnik i dipl.ecc
Strana 7 od 18
Naziv
85 JUOŠ Umihana Čuvidina
Adresa
Smaje Šikala 1
Sjedište
Novi Grad
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
1
Umihane Čuvidine
58
Ilidža
1
1
87 JU Deveta osnovna škola
Rakovička cesta 339
Ilidža
1
1
KJU Dom za djecu bez
90 roditeljskog staranja
JU Srednja ugostiteljsko
91 turistička škola
prof.bosanskog,prof.njemačkog,
dipl.pedagog, dipl.pravnik i
dipl.ecc
1
86 JU Peta osnovna škola
Novo
88 ENERGOINVEST d.d.
Hamdije Čemerlića 2 Sarajevo
JU Zavod za alkoholizam i druge
89 toksikomanije
Bolnička 25
Centar
Napomena
VSS VŠS SSS KV
11
9
1
1
Bjelave 52
Centar
7
6
Dugi sokak 9
Stari Grad
1
1
bachelor razredne nastave,
bachelor istorije, bachelor
socijalnog rada, bachelor
teorijskih muzičkih predmeta i
bachelor poslovanja
prof.sporta, prof.razredne
nastave i socijalni radnik
2
1
U toku suf. za 1 osobu,
dipl.ing.elektrotehnike,
mipl.ing.mašinstva,
dipl.ing.građevine, dipl.ecc,
dipl.pravnik, dipl.psiholog,
bachelor javne uprave,
građevinski tehničar,
ekonomski tehničar, mašinski i
el.tehničar
dr.medicine, dipl.psiholog i
dipl.socijalni radnik
dipl.ecc, dipl.pravnik,
prof.sociologije,
prof.geografije, nastavnik
predškolskog odgoja,
medicinska sestra i kuhar
dipl.sociolog, dipl.psiholog i
prof.sporta
Strana 8 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
prof.geografije, prof.razredne
nastave i prof.sporta
92 JUOŠ Porodice ef.Ramić
Institut za istraživanje zločina
protiv čovječnosti i
93 međunarodnog prava
Nova cesta 62
Vogošća
1
Halida Nazečića 4
Sarajevo
1
94 JUOŠ Behaudin Selmanović
JU Sarajevski ratni teatar
95 SARTR
Viteška 2
Sarajevo
1
1
Gabelina 16
Centar
1
1
96 JU Druga osnovna škola
97 Udruženje RVI Ilidža
Školska 1
Mala aleja 34
Ilidža
Ilidža
4
1
4
1
glumac
prof.razredne nastave,
prof.sporta, prof.bosanskog
jezika i dipl.soc.radnik
progamer
JU Zavod zdravstvenog
98 osiguranja KS
Ložionička 2
Novo
Sarajevo
1
1
bachelor prava
dipl.politolog, filozofski
fakultet i računarski operator
dipl.socijalni radnik,
prof.sporta i dipl.pravnik
dipl.psiholog, dipl.pedagog,
dipl.defektolog, dipl.soc.radnik
i pedijatrijska sestra
100 Advokat Mehmed Z. Spaho
Centar
1
1
dipl.pravnik
101 JUOŠ Hilmi ef. Šarić
Bratstva jedinstva 19 Tarčin
1
1
nastavnik razredne nastave
102 JUOŠ Čengić Vila I
DR.Fetaha
Bećirbegovića 2
Novo
Sarajevo
1
1
dipl.pravnik, prof.razredne
nastave i prof.bosanskog jezika
Novi Grad
1
1
dipl.soc.radnik i dipl.defektolog
JU Centar za slijepu i slabovidnu
103 djecu i omladinu
Lukavička 6
1
1
Azize Šaćirbegović
80
Muhameda
Kantardžića 3
99 Centar Vladimir Nazor
Novo
Sarajevo
1
1
Strana 9 od 18
Naziv
JU Orijentalni institut u
104 Sarajevu
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
Novo
Sarajevo
1
1
KJU "Dom za socijalno
zdravstveno zbrinjavanje osoba
105 sa invaliditetom i drugih osoba" Nahorevska br.195
Centar
7
6
106 JU KSC i Radio Ilijaš
Ilijaš
1
dipl.soc.radnik, dipl.psiholog,
kuhar, dipl.ecc, frizer, tehničar
dipl.žurnalista, dipl.bibliotekar
1 i električar
Novi Grad
1
1
dipl.pravnik, dipl.pedagog,
dipl.soc.radnik, prof.geografije,
nastavnik likovne kulture i
prof.istorije
108 JU Osnovna muzička škola Ilidža Josipa Slavenskog 24 Ilidža
Novo
109 Asseco SEE d.o.o.
Kolodvorska 12
Sarajevo
Nerkeza Smailagića
110 JUOŠ Fatima Gunić
18
Novi Grad
1
1
prof.teoretskih muzičkih
predmeta i bachelor pedagogije
1
1
1
1
111 JU Centar za sport i rekreaciju
Mis Irbina 10
Centar
1
1
112 JUOŠ 6 Mart
Anđelka Lažetića 5
Hadžići
1
1
prof.sporta,
prof.razredne nastave,
dipl.pravnik i dipl.ecc
113 Akademija likovnih umjetnosti
Obala Maka Dizdara
3
Centar
1
1
dipl.pravnik i dipl.ecc
114 JU Djeca Sarajeva
La Benevolencija 4
1
107 JUOŠ Osman Nuri Hadžić
Zmaja od Bosne 8b
Hašima Spahića 23
Lava Tolstoja 6
Centar
bachelor istorije umjetnosti i
turskog jezika
1
Sufinansiranje u toku, dipl.ecc
prof.razredne nastave i
prof.sporta
1
dipl.pedagog i ekonomski
tehničar
Strana 10 od 18
Naziv
115 KJKP PARK
Adresa
Patriotske lige 58
Sjedište
Centar
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
5
Napomena
VSS VŠS SSS KV
2
3
dipl.pravnik, dipl.ecc,
dipl.žurnalista i cvječar
dipl.ing.tehnologije,
dipl.ing.mašinstva,
dipl.ing.hemije,
dipl.ing.elektrotehnike,
mašinski tehničar i elektro
tehničar
116 PETROLINVEST d.d
Tvornička 3
Ilidža
1
1
117 JP Bosanskohercegovačke šume
118 MY MEDICO d.o.o
Titova 7
Tahmišćina 10
Sarajevo
Centar
1
1
1
1
119 JU Srednjoškolski centar Hadžići Anđelka Lažetića 17 Hadžići
1
1
120 JUOŠ Nafija Sarajlić
Patriotske li ge 57
Centar
1
1
bachelor šumarstva, bachelor
ekonomije i šumarski tehničar
mr.farmacije
prof.pedagogije-psihologije,
dipl.soc.radnik, prof.istorije,
dipl.pravnik i
dipl.ing.mašinstva
bachelor sporta i dipl.socijalni
radnik
121 NOTAR Džambegović Zineta
Hamdije
Kreševljakovića 61
Sarajevo
1
1
dipl.pravnik
122 Privatna ordinacija MHS
Fojnička 2
Novo
Sarajevo
1
1
dipl. fizioterapeut
1
ing.mikrobiologije, bachelor
poslovanja , prof.engleskog,
istoričar umjetnosti, bachelor
biologije-biohemije i bachelor
ing.mikrobiologije
123 Zavod za javno zdravstvo FBiH
Maršala Tita 9
Centar
1
Strana 11 od 18
Naziv
124 JUOŠ SOKOLJE
Adresa
Numan paše
Čuprilića 17
125 JUOŠ Hašim Spahić
Krajiška bb
126 PZU SARA VITA
127 KJP Veterinarska stanica
128 JUOŠ Grbavica II
129 Veterinarski fakultet
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Novi Grad
1
Napomena
VSS VŠS SSS KV
1
dipl.soc.radnik
1
dipl.soc.radnik, dipl.psiholog,
prof.sporta, prof.geografije i
dipl.pravnik
1
Zmaja do Bosne 7
Ilijaš
Novo
Sarajevo
Nikole Šopa 41
Ilidža
4
3
1
1
1
1
ginekološko-akušerska sestra
dipl.veterinar, dipl.pravnik,
dipl.žurnalista i veterinarski
tehničar
prof.razredne nastave,
prof.sporta, dipl.pedagog i
dipl.pravnik
diplveterinar i veterinarski
tehničar
Sufinansiranje u toku po
projektu SSNESP, nastavnik
hemije, nastavnik sporta,
nastavnik sociologije i
nastavnik filozofije
Behdžeta Mutevelića
bb
Sarajevo
Novo
Zmaja do Bosne 90
Sarajevo
1
1
130 OŠ Đulistan
Poljoprivredno prehrambeni
131 fakultet
132 TEHNOUNION d.o.o
Lješevo bb
Ilijaš
1
1
Zmaja od Bosne 8
Alipašina 8
Sarajevo
Sarajevo
1
1
1
1
133 MERIVET d.o.o
Elektrotehnički fakultet u
134 Sarajevu
Ibrahima Ljubovića 9 Ilidža
Novo
Zmaja do Bosne bb Sarajevo
1
1
1
1
Zavod za zdravstvenu zaštitu
135 radnika u saobraćaju Sarajevo
Kolodvorska 10
1
1
Novo
Sarajevo
1
asistenti
dipl.ing.elektrotehnike
dipl.ing.agronomije,
dipl.veterinar
mr.elektrotehnike
mr.psihologije, dipl.ecc i
dipl.ing.medicinske
labaratorijske dijagnostike
Strana 12 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
136 SZFR ANESA
137 ADVOKAT Nermin Vila
Safeta Zajke bb
Maršala Tita 11
Novi Grad
Centar
1
1
1
frizer
dipl.pravnik
138 JUOŠ Alija Nametak
Zaima Šarca 15
Centar
1
1
prof.razredne nastave
Stomatolog Šabanović-Šukurica
139 Sadeta
140 JUOŠ Ćamil Sijarić
Francuske revolucije
111
Ilidža
Braće Mulić 16
Centar
1
1
1
JU Nacionalna i univerzitetska
141 biblioteka
Zmaja od Bosne bb
Sarajevo
1
1
ROBOT GENERAL TRADING
142 d.o.o.
Rajlovačka cesta 41
Novi Grad
1
1
Trg djece Dobrinje 3 Novi Grad
1
1
Maršala Tita 62/II
Nerkeza Smailagića
18
Centar
1
1
prodavač
dipl.ing.informatike i
dipl.pravnik
Novi Grad
1
1
prof.fizike
143 EFEKT ZDRAVLJA d.o.o
REGISTAR VRIJEDNOSNIH
144 PAPIRA U FBIH
145 JU Peta gimnazija
1
1
dr.stomatologije
pravnik
dipl.soc.radnik, dipl.pravnik,
dipl.ecc, prof.sociologije i
filozofije i prof.engleskog
diplecc, dipl.pravnik,
dipl.ing.mašinstva i
elektrotehnike, ekonomski
tehničar i prodavač
Strana 13 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
JU Klinički centar univerziteta u
146 Sarajevu
Bolnička 25
Centar
1
JU Zavod za hitnu medicinsku
147 pomoć KS
Novo
Sarajevo
2
KJU Disciplinski centar za
148 maloljetnike
149 JUOŠ Meša Selimović
150 JUOŠ Aleksa Šantić
Kolodvorska 14
Hamdije Čemerlića
19
Geteova 16
Novo
Sarajevo
1
2
1
dr.medicine, bachelor
poslovanja, bac.hemije,
dipl.pravnik,
dipl.ing.medicinske radiologije,
dipl,psiholog, dipl.ing.zaštite
na radu, dipl.ing.građevine,
dipl.ing.tele.i informatike,
fizioterapeut i medicinski
tehničar
1
dr.medicine, dipl.pravnik,
dipl.ecc i medicinski tehničar
3
dipl.soc.radnik,
prof.pedagogije, prof.sporta,
društveni fakultet, mašinski
tehničar, grafički tehničar i
maturant gimnazije
1
prof.sporta, prof.biologije,
prof.istorije, prof.raz.nastave i
prof.bosanskog
1
1
prof.sporta, prof.likovne
kulture, dipl.pedagog, logoped,
dipl.pravnik i dipl.ecc
Sarajevo
Centar
1
1
1
1
bachelor likovne umjetnosti
dipl.bibliotekar
Stari Grad
1
1
prof.sporta i dipl.soc.radnik
Novi Grad
Branislava Nušića 95 Novi Grad
151 JUOŠ Vladislav Skarić
Terezije bb
152 Muzička akademija
Josipa Štadlera 1
JU Srednja škola za tekstil,kožu i
153 dizajn
Medrese 5
5
Napomena
VSS VŠS SSS KV
1
Strana 14 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
154 PI CONSULTING d.o.o
Kulovića 8
Centar
1
1
155 JUOŠ Musa Ćazim Ćatić
Čekaluša 53
Centar
1
1
FOND MEMORIJALA
156 KANTONA SARAJEVO
Širokac 22
Stari Grad
2
2
157 Filozofski fakultet Sarajevo
Franje Račkog 1
Centar
3
3
158 Revizija Dervi
KJU za zaštićena prirodna
159 područja
UNIVERZITET U SARAJEVU 160 REKTORAT
Željeznički školski centar
161 Sarajevo
162 PZU Naša mala klinika
Josipa Slavenskog 1
Branilaca Sarajeva
br.28/I
Ilidža
1
1
Centar
5
3
Obala Kulina Bana 7 Centar
Novo
Ložionička 8
Sarajevo
Koste Hermana 1
Ilidža
1
1
dipl.ecc
1
1
1
1
163 JUOŠ Mula Mustafa Bašeskija
Logavina 52
Stari Grad
1
1
164 Općina Vogošća
Vogošća
1
1
165 JUOŠ Isak Samokovlija
Jošanička 80
Fra Anđela
Zvizdovića 1
nastavnik sporta
dipl.medicinska sestra
nastavnik razredne nastave i
dipl.pedagog
dipl.ing.građevine, diplecc,
dipl.pravnik i dipl.soc.radnik
2
2
nastavnici
166 Z.U.-Apoteka Una-lijek
Envera Šehovića 8
Centar
Novo
Sarajevo
1
1
mr.farmacije
1
prof.matematike, prof.istorije,
prof.francuskog, prof.fizike,
prof.pedagogije,
prof.psihologije i sociologije i
dipl.pravnik
167 JU Četvrta gimnazija
Mala aleja 69
Ilidža
1
dipl.ecc
nastavik raz.nastave i
dipl.pedagog
dipl.ecc, dipl.sociolog,
dipl.politolog, dipl.pravnik i
dipl.arhitekta
dipl.ecc, dipl.pravnik i
dipl.kriminalist
2
dipl.ecc
dipl.pravnik, dipl.ecc, sss
biotehničkog smjera
Strana 15 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
Napomena
VSS VŠS SSS KV
168 OPĆINA Novi Grad
169 ARIT d.o.o.
B.M.Selimovića 97
Put Famosa 36
Novi Grad
Ilidža
2
1
1
1
Zavod za izgradnju Kantona
170 Sarajevo
Kaptol 3
Centar
1
1
171 JU Sedma osnovna škola
Blažujski drum 118
Ilidža
2
2
172 KJP SKENDERIJA d.o.o
Terezije bb
Centar
6
5
173 JUOŠ Srednje
Srednje bb
Ilijaš
1
1
dipl.pravnik,
dipl.ing.arhitekture, fakultet
političkih nauka i geodet
fakultet društvenog smjera
dipl.ing.elektrotehnike,
dipl.ing.građevine,
dipl.ing.arhitekture i
dipl.pravnik
nastavnik razredne nastave i
dipl.sociolog
dipl.pravnik, dipl.ecc,
dipl.soc.radnik, dipl.politolog
prof.geografije i
prof.vjeronauke
Hamdije
Kreševljakovića 18
Centar
1
1
dipl.ing.hemije
Mehmeda Spahe 11
Kemala
Kapetanovića 17
Centar
Novo
Sarajevo
1
1
dipl.ecc
Tešanjska 9
Centar
1
174 BOSNAINSPEKT d.o.o.
Lutrija Bosne i Hercegovine
175 d.o.o.
JU Međunarodni centar za djecu
176 i omladinu
177 Tvornica čarapa Jadran d.o.o.
178 KJP ZOI 84 d.o.o
Branilaca Sarajeva
21
Centar
1
6
1
1
1
društveni smjerovi
1
dipl.pravnik
4
dipl.ecc, dipl.politolog,
dipl.žurnalista, dipl.kriminalist,
prof.engleskog,
dipl.ing.elektrotehnike,
ekonomski tehničar, elektro
tehničar, mašinski tehničar,
arh.tehničar
2
Strana 16 od 18
Naziv
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
JU Srednja škola metalskih
179 zanimanja
Zmaja od Bosne 8
Centar
1
180 JP BH POŠTA d.o.o
Obala Kulina Bana 8 Centar
1
181 KJP SARAJEVO ŠUME d.o.o
182 JUOŠ Avdo Smailović
183 Prva Bošnjačka gimnazija
KJKP Vodovod i kanalizacija
184 d.o.o
Maršala Tita 7/11
Adema Buće 151
Centar
Novi Grad
1
prof.hemije, prof.sporta,
prof.sociologije, prof.fizike,
dipl.pravnik i dipl.ecc
dipl.ing.saobraćaja,
dipl.pravnik, dipl.ecc,
dipl.ing.informatike i sss opšti
smjer
1
dipl.ing.hortikulture,
dipl.politolog, dipl.geograf,
dipl.žurnalista, dipl.pravnik,
dipl.ecc, dipl.ing.saobraćaja i
šumarski tehničar
1
1
1
Napomena
VSS VŠS SSS KV
nastavnik raz.nastave,
dipl.pedagog. Dipl.soc.radnik,
prof.sporta i prof.bosanskog
1
Petrakijina 22
Centar
1
1
Jaroslava Černija 8
Stari Grad
2
2
U toku sufinansiranje za jednog
pripravnika, prof.geografije i
dipl.pravnik
dipl.ing.građevine, diplecc,
dipl.pravnik i dipl.soc.radnik
3
1
dipl.pravnik, dipl.soc.radnik,
dipl.kriminalist, ekonomski
tehničar i maturant gimnazije
1
dipl.ecc, ekonomski tehničar,
mašinski tehničar, maturant
gimnazije, saobraćajni tehničar
185 MUP KS
La Benevolencija 16 Centar
186 OPRESA d.d.
Džemala Bijedića
158
Ilidža
4
1
Strana 17 od 18
Naziv
187 JP Olimpijski bazen Otoka
Adresa
Sjedište
Broj ukupno odobrenih osoba
Rb
r
1
1
188 Syllabus
189 Općina Trnovo
B.M.Selimovića 83b Novi Grad
Safet-Bega Bašagića
6
Stari Grad
Trnovo bb
Trnovo
1
1
1
1
190 HAYAT d.o.o
Avdage Šahinagića 14 Stari Grad
1
Agencija za vodno područje
191 rijeke Save
192 AURORA TOURS d.o.o.
Agencija za zaštitu ljudi i
193 imovine SECURITAS d.o.o.
Grbavička 4
Ćemaluša 6
Bačići 15
Novo
Sarajevo
Centar
Novi Grad
Novo
Sarajevo
1
1
Napomena
VSS VŠS SSS KV
prof.sporta, dipl.fizioterapet,
fizioterapeut, vodoinstalater
prof.engleskog i
prof.njemačkog
dipl.pravnik
fakultet društvenog smjera i sss
tehničkog smjera
1
dipl.biolog, dipl.pravnik,
dipl.ing.građevine i dipl.hemije
dipl.ecc
Suf. u toku po projektu Prilika
za sve, zaštitari
U toku za 1 osobu, elektro
tehničar, mašinski tehničar
1
1
2
2
1
1
194 TR Power computers 2
Zmaja do Bosne bb
195 PZU-Apoteka "GRAL"
Dejzina Bikića do 19 Centar
1
1
mr.farmacije
196 RTV IZ BIR d.o.o
Reisa Džemaludina
Čauševića 2
Centar
1
1
dipl.pravnik
197 JU Muzej "Alija Izetbegović"
Kapi-kula Ploča bb
Stari Grad
1
1
dipl.pravnik
Centar
1
1
dipl.ecc
1
1
prof.razredne nastave
1
1
dipl.ing.građevine
198 UG BIHAMK
Skenderija 23
JUOŠ Mehmed beg Kapetanović
199 Ljubušak
Braće Begić 19
200 Građevinski fakultet Sarajevo
Patriotske lige 30
Centar
SarajevoCentar
201 MAŠTA d.o.o.
Soukbunar 42
Centar
1
300
1
250
dipl.ing.arhitekture
1
48
1
Strana 18 od 18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content