close

Enter

Log in using OpenID

! ! ! ! ! ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ!ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ!ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ!

embedDownload
!
ΕΘΝΙΚΟ!ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ!ΑΘΗΝΩΝ!
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ'ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,'ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ,'ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ'
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ'&'ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ'(ΙΑΑΔΕΤ)'
!
!
'
Μεταξά'&'Βασ.'Παύλου,'Πεντέλη,'Τ.Κ.'GRP152'36''
Τηλ:'210P8109171,'φαξ:'210P8040453!
!
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ!ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ!ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ!
!
'
Πεντέλη,'1'Δεκεμβρίου'2013!
'
Σκοπός'του'παρόντος'εγγράφου'είναι'η'σύντομη'περιγραφή'του'τρόπου'επιλογής'
των' Συνεργατών' Ερευνητών' (Adjunct' Researchers)' του' ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.' Στόχος' της'
προτεινόμενης' διαδικασίας' είναι' τόσο' η' υποστήριξη' των' δραστηριοτήτων' του'
Ινστιτούτου'και'των'Ερευνητών'του,'όσο'και'η'ποιότητα'παροχής'υπηρεσιών'προς'
τους'Συνεργαζόμενους'Ερευνητές.'
'
! Η' αίτηση' για' θέση' «Συνεργάτη' Ερευνητή' (ΣΕ)»' με' το' ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ'
υποβάλλεται' ηλεκτρονικά 1 'από' τον' ενδιαφερόμενο' στον' Διευθυντή' του'
ΙΑΑΔΕΤ'και'πρέπει'να'περιλαμβάνει:'
o Σύντομο'βιογραφικό'σημείωμα'του'ΣΕ'με'κατάλογο'δημοσιεύσεων.'
o Το' όνομα' ενός' μόνιμου' ερευνητή' του' ΙΑΑΔΕΤ' με' τον' οποίο' θα'
συνεργαστεί'και'του'οποίου'η'σύμφωνη'γνώμη'προαπαιτείται'για'την'
ένταξη'σε'καθεστώς'ΣΕ.'
o Σύντομη'περιγραφή'του'επιστημονικού'προγράμματος'συνεργασίας.'
o Προβλεπόμενη' διάρκεια' συνεργασίας' (1' ή' 2' έτη)' και' εκτιμώμενο'
μέσος' αριθμό' επισκέψεων,' ανά' εβδομάδα' ή' ανά' μήνα,' του' ΣΕ' στους'
χώρους'του'Ινστιτούτου.'
! Η' αίτηση' του' υποψήφιου' ΣΕ,' ο' οποίος' πρέπει' να' είναι' ενεργός' ερευνητικά,'
εξετάζεται'από'το'Γνωμοδοτικό'Συμβούλιο'και'τον'Διευθυντή'του'ΙΑΑΔΕΤ.'Ο'
Διευθυντής' αποφασίζει' για' την' ένταξη' του' αιτούντος' μεταξύ' των'
συνεργαζόμενων'ερευνητών'του'ΙΑΑΔΕΤ'και'τον'προτείνει'προς'έγκριση'στο'
ΔΣ'του'ΕΑΑ.'
! Το'ΙΑΑΔΕΤ'δεσμεύεται'να'προσφέρει'στον'ΣΕ'Pστο'μέτρο'του'δυνατούP'τον'
απαραίτητο'χώρο'εργασίας'και'τη'σχετική'υλικοτεχνική'υποστήριξη'για'την'
ολοκλήρωση'του'προγράμματος'συνεργασίας.''
! Ο'ΣΕ'έχει'το'δικαίωμα'να'υποβάλει'ερευνητικές'προτάσεις'ως'επιστημονικός'
υπεύθυνος'με'φορέα'διαχείρισης'το'ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ,'ακολουθώντας'όλους'τους'
κανονισμούς'λειτουργίας'και'νομικό'καθεστώς'που'διέπει'το'ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.'
! Κατά'τη'διάρκεια'της'σχέσεως'συνεργασίας'του'με'το'Ινστιτούτο'ο'ΣΕ'είναι'
υποχρεωμένος' να' συμπεριλαμβάνει' και' το' ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ' σε' όλες' τις'
επιστημονικές' δημοσιεύσεις' /' παρουσιάσεις' του' (όχι' μόνο' αυτές' που'
αποτελούν' προϊόν' της' συνεργασίας)' με' την' ένδειξη' «Adjunct' Researcher,'
IAASARS/National'Observatory'of'Athens'(Ταχ.'Διεύθυνση)».'
1
Το'σχετικό'αρχείο'αίτησης'επισυνάπτεται'σε'μορφή'Word.
Σελίδα'1'από'2'
Ο' ΣΕ' μπορεί' να' αιτηθεί' την' ανανέωση' της' συνεργασίας' του' με' το'
ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ' μετά' το' πέρας' της,' επαναλαμβάνοντας' την' προαναφερθείσα'
διαδικασία.'
! Ο'Διευθυντής'του'ΙΑΑΔΕΤ'έχει'το'δικαίωμα'να'ζητήσει'από'το'ΔΣ'του'ΕΑΑ'τη'
διακοπή'της'συνεργασίας'του'Ινστιτούτου'με'κάποιον'ΣΕ'πριν'το'πέρας'του'
αρχικώς' ορισθέντος' χρόνου,' εφόσον' διαπιστώσει' ότι' συντρέχουν'
σημαντικοί'λόγοι'που'επηρεάζουν'την'εύρυθμη'λειτουργία'του'ΙΑΑΔΕΤ.'
!
'
'
Για'περισσότερες'πληροφορίες'μπορείτε'να'επικοινωνήσετε'μαζί'μου.'
'
'
'
Βασίλης'Χαρμανδάρης'
Διευθυντής'ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ'
'
Σελίδα'2'από'2'
ΑΙΤΗΣΗ&ΣΥΝΕΡΓΑTH&ΕΡΕΥΝΗΤΗ&ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ&&0&2014&
&
&
Ονοματεπώνυμο&του&αιτούντος:!Δρ.!XXXXX!YYYYYYY!
!
Παρούσα&θέση:!(πχ.!Καθηγητής,!μεταδιδακτορικός!ερευνητής,!κτλ)!
!
Ίδρυμα&παρούσας&θέσης:!(πχ!Παν.!Αθηνών,!Τμήμα!Φυσικής)!
!
Άμεσος&συνεργάτης&στο&ΙΑΑΔΕΤ:&&Δρ.!???!
Λοιπό&προσωπικό&του&ΙΑΑΔΕΤ&το&οποίο&εμπλέκεται&στη&συνεργασία:&
1. …!
2. …!
!
Τίτλος&προγράμματος&συνεργασίας:&!
&
Αιτούμενη&διάρκεια&συνεργασίας:!(1!έτος!ή!2!έτη!μέγιστο)!
Εκτιμώμενος&αριθμός&επισκέψεων&στο&ΙΑΑΔΕΤ:!(ανά!εβδομάδα!ή!μήνα)!
!
Σχόλια:!(σύντομο!προαιρετικό!διευκρινιστικό!κείμενο)&
!
!
!
&
!
&
Αθήνα,!..../11/2013!
&
&
Υπογραφή&άμεσου&συνεργάτη&&
ΙΑΑΔΕΤ&Υπογραφή&Αιτούντος&
!
!
!
!
!
!
!
Γνώμη&Διευθυντή&ΙΑΑΔΕΤ:&&
!
!
!
Σημείωση:!!Μαζί!με!την!παρούσα!αίτηση!συνυποβάλλονται!σε!ηλεκτρονική!μορφή!και:!!!
α)! βιογραφικό! σημείωμα! αιτούντος,! β)! Σύντομη! περιγραφή! του! προγράμματος!
συνεργασίας!(στα!αγγλικά)!καθώς!και!πιθανό!χρονοδιάγραμμα!(μέγιστο!μία!σελίδα).!Όλα!
τα!αρχεία!να!αποσταλούν!με!τη!μορφή!αρχείου!PDF!στη!διεύθυνση:[email protected]!!
!
Παρατήρηση:&Η!αναφορά!“Adjunct!Researcher,!IAASARS/National!Observatory!of!Athens”!
θα! πρέπει! να! συμπεριλαμβάνεται! ως! επιπλέον! affiliation,! σε! όλες! τις! δημοσιεύσεις! του!
συνεργαζόμενου! ερευνητή! κατά! την! περίοδο! που! διαρκεί! η! συνεργασία! του! με! το!
ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content