ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΛΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης
Από το πρακτικό της 4 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
η
Πράξη 17
Ιθάκη, σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 655/4-2-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν
παρόντα από τα 17 μέλη του τα 12 και ονομαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ(Πρόεδρος)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ (Αντιπ/δρος)
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ (Γραμματέας)
ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
Παρών ο Δήμαρχος Ιθάκης κ.
Ιωάννης Κασσιανός.
.
Παρών ο Πρόεδρος της Τ. Κοινοτήτας Σταυρού κ. Γ. Μαρούδας.
ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σχετικά με το 4 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Αίτηση του κ. Πάλμου
Διονυσίου για αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας του 1923.) και αφού το Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, αναφέρεται στην με αριθμ. 209/15-1-13 αίτηση του
ανωτέρω αναφερόμενου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί βεβαίωση ότι η αγροτική οδός που συνδέει
την επαρχιακή οδό Σταυρού Εξωγής (Μπούζος/Εξωγή) με δημοτική οδό της Τ.Κ. Πλατρειθιά (Ανω
Κολιερή-Αγ. Ηλίας) διαμέσου Αγ. Αθανάσιου – Μελανυθρος, είναι προϋπάρχουσα του 1923.
Συνημμλενα υποβλήθηκαν : α) τοπογραφικό διάγραμμα και β) αντίγραφο πινακίδας της πόλης ή
οδοιπορικό σκαρίφημα με πλήρη χαρακτηριστικά εντοπισμού της ιδιοκτησίας.
Παρών στο Συμβούλιο ήταν και ο κ. Ι. Μαυροκέφαλος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του
κ. Πάλμου ο οποίος κατέθεσε στο Σώμα την από 8-2-2013 τεχνική έκθεση που έχει συντάξει για το θέμα
Επισυνάπτει δε, τα παρακάτω στοιχεία
1. Εγκ. 27610/6/21-6-11, εγκ. 6/11 του ΥΠΕΚΑ
2. Διευκρινιστικό έγγραφο 10919/10190/15-9-11 της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ. Δ. Ελλάδας & Ιονίου.
3. Μελέτη φωτοερμηνείας περιοχής έτους 1937.
4. Αντίγραφο Συμβολαίου προ 1923 ομόρων προς την οδό ιδιοκτησιών και τοπογραφικό διάγραμμα
5. Αντίγραφο της αρ. 10/89 απόφασης Τ.Κοινότητας Εξωγής για τη δάνοιξη της οδού.
6. Αντίγραφο ρύθμισης ανάθεσης έργων της Κοινότητας Εξωγής.
7. Αντίγραφο απόφασης επιχορήγησης χρηματοδότησης της οδού.
8. Απόσπασμα δορυφορικής φωτογραφίας περιοχής.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τα άρθρα 75 και 93 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) περί
αρμοδιοτήτων των Δήμων και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
Αποφασίζει
ομόφωνα
Εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα του κ. Πάλμου Διονυσίου και χορηγεί βεβαίωση ότι η αγροτική οδός που
συνδέει την επαρχιακή οδό Σταυρού Εξωγής (Μπούζος/Εξωγή) με δημοτική οδό της Τ.Κ. Πλατρειθιά
(Ανω Κολιερή-Αγ. Ηλίας) διαμέσου Αγ. Αθανάσιου – Μελανυθρος, είναι προϋπάρχουσα του 1923.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ