ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.pdf - Επίτροπος Περιβάλλοντος

ΓΙΟΛΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟς
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Αειφόρος Ανάπτυξη
 «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν ικανοποιεί
τις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να μειώνει τις
δυνατότητες
των μελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες»
(WCED, 1987)
 «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει
την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων
που θέτει η φέρουσα ικανότητα των
οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή»
(IUCN, UNEP, WWF 1991)
Διακήρυξης της UNESCO, Θεσσαλονίκη (1997)
«Προκειμένου να επιτευχθεί η αειφορία, απαιτείται
τεράστιος συντονισμός και συνδυασμός προσπαθειών
σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, ταχύτατη και ριζική
αλλαγή των συμπεριφορών και τρόπου ζωής,
συμπεριλαμβανομένης
της
αλλαγής
προτύπων
παραγωγής και κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, η
κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας από τους
πυλώνες της αειφορίας μαζί με τη νομοθεσία, την
οικονομία και την τεχνολογία»
Τι κάνουμε…
 Η κλιματική
αλλαγή είναι ήδη
πραγματικότητα
με καταστροφικές
συνέπειες για το
περιβάλλον και
τον άνθρωπο
Η ΕΕ έχει συμφωνήσει να επιτύχει
 Μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου
τουλάχιστον κατά 20%, έως το 2020
 Εξασφάλιση ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας θα
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, έως το 2020
 Περικοπή της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά
20%, έως το 2020
«Ευρώπη 2020»
 Η στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης





και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Απασχόληση – Να απασχολείται το 75% του πληθυσμού
ηλικίας 20-64 ετών
Καινοτομία – Να επενδύεται σε έρευνα & ανάπτυξη το 3%
του ΑΕγχΠ της ΕΕ
Κλιματική
αλλαγή
–
Να
επιτευχθούν
οι
κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι «20/20/20»
Εκπαίδευση – Να πέσει κάτω από το 10% το ποσοστό των
μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και να έχει
ολοκληρώσει
τριτοβάθμια
ή
ισοδύναμη
εκπαίδευση
τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
Φτώχεια – Να μειωθεί η φτώχεια, μέσω της εξάλειψης του
κινδύνου της φτώχειας ή του αποκλεισμού για τουλάχιστον 20
εκατομμύρια ανθρώπους
Με όραμα για το 2050…
 Το2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών
ορίων του πλανήτη.
 Η ευμάρεια και το υγιεινό περιβάλλον μας
απορρέουν από μια καινοτόμο, κυκλική
οικονομία όπου τίποτε δεν σπαταλιέται και
όπου οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών
πόρων ενισχύουν την ανθεκτικότητα της
κοινωνίας μας
Δίλημμα : ‘περιβάλλον ή θέσεις εργασίας;’
 περιορισμός των
ρυπογόνων
δραστηριοτήτων
σε αρκετούς
τομείς, ιδίως στην
βιομηχανία;
 απώλεια θέσεων
και
εργασίας, ακόμα
και εξαφάνιση
από τον
εργασιακό χάρτη
ολόκληρων
επαγγελματικών
κλάδων;
Η περιβαλλοντική προστασία…
ενισχύει
τις
επενδύσεις
δημιουργεί
πράσινες
θέσεις
εργασίας
δεν είναι
απειλή
αλλά
σύμμαχος
της
απασχόλησης
προωθεί την
καθαρή
παραγωγή
και την
δημιουργία
των πράσινων
προϊόντων
Αναπτυγμένες & Αναπτυσσόμενες χώρες
ενίσχυση της ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας
και της πράσινης επιχειρηματικότητας
βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών
τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης
Η ‘αειφόρος απασχολησιμότητα’ είναι ο κυριότερος στόχος
της κοινωνικής διάστασης της αειφορίας
 Οι δείκτες της πράσινης οικονομίας και
επιχειρηματικότητας αποτελούν μία αισιόδοξη νότα
στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία,
παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε αντίθεση προς τη
γενικότερη ύφεση
Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Πράσινα επαγγέλματα
 προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και τα
οικοσυστήματα
 συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση και
χρήση της ενέργειας και των φυσικών
πόρων
 περιορίζουν την κατασπατάληση του νερού
 ελαττώνουν την παραγωγή αποβλήτων
 οδηγούν σε μια οικονομία με μειωμένο το
αποτύπωμα του άνθρακα
Τα πράσινα επαγγέλματα αποτελούν
 είτε
μετεξέλιξη ήδη υπαρχόντων επαγγελμάτων
(παραδοσιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότηταςγεωργία, αλιεία, τουρισμός, υπηρεσίες)
 είτε εντελώς νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις, οι οποίες
γεννιούνται από την ανάγκη για μία βιώσιμη-αειφόρο
ανάπτυξη
(νέους τομείς: π.χ. προώθηση καθαρών τεχνολογιών,
εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση της ενέργειας,
αξιοποίηση των αποβλήτων, οικολογική κτηνοτροφία)
(United Nations Environment Program, 2008)
Η περιβαλλοντική απασχόληση
 καλύπτει παγκοσμίως
το 0.4-3% της
συνολικής
απασχόλησης
 το αντίστοιχο ποσοστό
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι 1.3%
 Οι Αυστριακοί, οι
Βέλγοι και οι Δανοί
είναι οι πιο προηγμένοι
Στην Ευρώπη σήμερα…
 Οι απασχολούμενοι σε θέματα που σχετίζονται με το
περιβάλλον ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια. Όπου:
 οι τομείς των «καθαρών» τεχνολογιών, της προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής
ανάπλασης των αστικών περιοχών απασχολούν 2
εκατομμύρια ανθρώπους
 οι
«πράσινες»
επιχειρήσεις
απασχολούν
1,5
εκατομμύριο ανθρώπους
(Μια «πράσινη» επιχείρηση μπορεί να παράγει ή να εμπορεύεται τεχνολογίες,
υλικά αλλά και υπηρεσίες στη μέτρηση, πρόληψη, μείωση, αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα απόβλητα, το
θόρυβο, τα οικοσυστήματα)
Τα πράσινα επαγγέλματα θα προέρθουν
εθελοντικές
οργανώσεις
ΜΚΟ
επιμελητήρια
και
συνεταιριστικές
οργανώσεις
δημόσιος
τομέας
τοπική
αυτοδιοίκη
ση
Κυριότεροι
φορείς της
νέας
επιχειρηματι
κότητας
Πανεπιστήμια
Τεχνολογικά
ιδρύματα
Σημαντικά στοιχεία…
1.
2.
Η απασχόληση στον κλάδο των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη
Η παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες
υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1 τρις. Ευρώ και
προβλέπεται να διπλασιαστεί σχεδόν κατά την επόμενη
δεκαετία
Συνέχεια…
3. Σύμφωνα
με το "Σχέδιο Δράσης για την
Ενεργειακή Αποδοτικότητα" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει μια
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στις Οικοδομές, η οποία,
υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, θα στοχεύσει στην προώθηση της
ανακαίνισης, σε μεγάλη κλίμακα, 15 εκατομμυρίων
κτηρίων, μέχρι το 2020, σε πιο φιλική προς το
περιβάλλον κατεύθυνση.
Μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
 Σήμερα απασχολούνται σχεδόν 400.000 εργαζόμενοι
και αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από
400.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020, αν
επιτευχθεί ο στόχος που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες για
κάλυψη του ενός πέμπτου των ενεργειακών αναγκών
στην ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 Περίπου 2,1 εκ. απασχολούνται στις αποδοτικότερες
μεταφορές και περίπου 900.000 σε υπηρεσίες και αγαθά
ενεργειακής εξοικονόμησης.
 Περίπου τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας
προβλέπεται να δημιουργηθούν σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις σύμφωνα με μελέτη.
Τα πράσινα επαγγέλματα ταξινομημένα
Πρωτογενής τομέας - Γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία, μεταλλεία, δάση:
 Βιολογική γεωργία
 Βιολογική κτηνοτροφία
 Βιολογική μελισσοκομία
 Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση
ορυκτών πόρων
 Διαχείριση οικοσυστημάτων και δασών
ειδικότερα
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής με κατεύθυνση
φυτοπροστασίας & περιβάλλοντος
Σχεδιάζει
Σύμβουλος
παραγωγής
Ερευνητής
Δευτερογενής τομέας - Βιομηχανία, κατασκευές
 Κατασκευή ειδών/προϊόντων με υλικά φιλικά προς
το περιβάλλον
 Κατασκευή οικολογικών κτηρίων
 Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 Επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων
και απορριμμάτων
Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος
Σχεδίαση και
εφαρμογή
προγραμμάτων
πρόληψης
Εκτίμηση και
έλεγχος της
ποιότητας του
περιβάλλοντος
Μέτρηση
ποιότητας
εδάφους, υδάτων,
αέρα, αποβλήτων
Παρακολούθηση
συστημάτων
επεξεργασίας νερού
και αποβλήτων
Εκπόνηση
περιβαλλοντικών
διαχειριστικών
σχεδίων
…. και
 Τεχνολόγος αντιρύπανσης
 Τεχνολόγος γεωπόνος




βιολογικής γεωργίας
Τεχνολόγος- ∆ασοπόνος
διαχείρισης φυσικών
πόρων
Τεχνολόγος ελέγχου
ποιότητας αγροτικών
προϊόντων
Τεχνολόγος ενέργειας
Τεχνολόγος Τοπογράφος–
Γεωπληροφορικής
 Τεχνικός αερίων
καυσίμων – φυσικού
αερίου
 Τεχνικός βιολογικήςοικολογικής γεωργίας
 Τεχνικός ελέγχου
βιομηχανικού και
εργασιακού
περιβάλλοντος
Τριτογενής τομέας - Βασικές υπηρεσίες,
εμπόριο, διακίνηση προϊόντων
 Εμπόριο βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων
 Ποικίλες υπηρεσίες: Σχεδιασμός βιοκλιματικών κτηρίων,
αγροτουρισμός, σχεδιασμός φωτοβολταϊκών & αιολικών
πάρκων, ανακατασκευή αγαθών κ.λπ.
 Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων
Περιβαλλοντολόγος
 Μελετά τα προβλήματα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους…
 Ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συμβάλλει στη λύση τους…….
 Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων,
που να….
 ∆ραστηριοποιείται μέσω των Ερευνητικών Εργαστηρίων στους θεματικούς άξονες:
•Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
•∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος
•∆ιαχείρισης της Βιοποικιλότητας
•∆ιαχείρισης των Αποβλήτων
•Ποιότητας του Περιβάλλοντος
•Ποιότητας Υδάτων και Αέρα
•Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης
και όχι μόνο…
 ∆ασολόγος–Περιβαλλοντολόγος
 Γεωτεχνολόγος–Περιβαλλοντολόγος
 Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων GIS
 Ειδικός δασικής προστασίας
 Επιμελητής-Ξεναγός εθνικών δρυμών και
χώρων αναψυχής
 Μηχανικός περιβάλλοντος
Τεταρτογενής τομέας - Διοικητική και κυβερνητική δραστηριότητα, εκπαίδευση,
έρευνα και ανάπτυξη, οικονομικός σχεδιασμός, μέσα μαζικής ενημέρωσης,
πολιτισμός, διαχείριση πληροφοριών
 Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με λογική
αειφόρου ανάπτυξης
 Σχεδιασμό
και
εφαρμογή
διαδικασιών
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της
βιομηχανικής παραγωγής
 Εφαρμογή και έλεγχο ενεργειακής
πολιτικής οικολογικής κατεύθυνσης
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
εκπαίδευση
Κύπρος
 Η συνολική απασχόληση στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
με συμμετοχή στην πράσινη οικονομία το 2010 ήταν 83.157
άτομα ενώ το 2013 εκτιμάται ότι θα φτάσει στις 87.800
άτομα
(ΑνΑΔ, «Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης
στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου 2010-2013», Νοέμβριος 2010 )
Κύπρος: Οι προβλέψεις αναγκών απασχόλησης στα επαγγέλματα με
μεγάλο βαθμό συμμετοχής στην πράσινη οικονομία την περίοδο 2010-2013
















Γεωπόνοι
Τεχνικοί βοηθοί ειδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αναλυτές, προγραμματιστές και άλλοι ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών
Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και οικολόγοι
Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας
Τεχνικοί βοηθοί γεωπονίας, δασολογίας και εδαφολογίας
Σύμβουλοι για φάρμες και δάση
Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου
Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου
Ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρικών μηχανών και
συσκευών
Εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Εγκαταστάτες-συντηρητές, ηλεκτρικών γραμμών και συνδέτες καλωδίων
Κατασκευαστές, κόπτες, τροχιστές, λειαντές και τελειωτές γυαλιού
Χειριστές μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων
Χειριστές μηχανημάτων αγγειοπλαστικής, κεραμουργίας και υαλουργίας
Εργάτες αποκομιδής σκυβάλων, οδοκαθαριστές και υγειονομικοί εργάτες
(ΑνΑΔ, «Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Πράσινη Οικονομία της Κύπρου 2010-2013», Νοέμβριος 2010 )
Κύπρος: Τα σημαντικότερα νέα πράσινα επαγγέλματα που είναι
απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες της πράσινης οικονομίας
 Οι Διευθυντές παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και
αιολικής ενέργειας και σε μονάδες αφαλάτωσης και οι
Διευθυντές παραγωγής στην παραγωγή βιοκαυσίμων.
 Οι
Ερευνητές πολιτικοί μηχανικοί, οι Ενεργειακοί
μηχανικοί και εμπειρογνώμονες, οι Επιθεωρητές
συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, οι Μηχανικοί
παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών και αιολικής
ενέργειας και βιοκαυσίμων, οι Μηχανικοί περιβάλλοντος, οι
Περιβαλλοντικοί ειδικοί σύμβουλοι και ελεγκτές, οι ειδικοί
στη γεωργία ακριβείας.
 Οι Τεχνικοί εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων και οι
Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών και
ηλιακών συστημάτων, ανεμογεννητριών και μηχανημάτων
παραγωγής βιοκαυσίμων.
 Οι Χειριστές εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και
απορριμμάτων, οι Χειριστές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης
υλικών, οι Χειριστές μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων και
οι Συναρμολογητές φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Σπουδές και επιμέρους κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει κανείς
ώστε να μπορεί να εργοδοτηθεί σε ένα από τα πράσινα επαγγέλματα
 1) Μηχανολόγος
• Αιολική ενέργεια
• Γεωθερμικά συστήματα
• Κτήρια μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης
(ο εν λόγω τομέας θα καταστεί,
σύντομα, περιζήτητος καθώς από
το 2020 κάθε κτήριο στην Κύπρο
πρέπει να είναι ενεργειακά
ανεξάρτητο)
• Υλικά (μονωτικά, μεταφορά
θερμότητας)
 2) Βιολογία
• Περιβαλλοντική τοξικολογία
Θαλάσσια βιολογία
 3) Γεωπονική
 7) Αρχιτεκτονική
• Βιολογικές καλλιέργειες
• Επιστήμη της χλωρίδας
• Βιοκλιματικός σχεδιασμός
• Αρχιτεκτονική τοπίου
• Πολεοδομικός σχεδιασμός
(δρόμοι, ποδηλατοδρόμοι,
ύψος κτιρίων, θέση και
προσανατολισμός κτιρίων
ώστε να αποφεύγεται η
σπατάλη ενέργειας)
 4) Γεωλογία
 5) Ωκεανογραφία
 6) Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός
• Ενεργειακή διαχείριση
• Μέθοδοι παραγωγής ενέργειας
• Αυτόματα συστήματα ελέγχου
διαχείρισης ενεργειακής
κατανάλωσης κτηρίων
 8) Πολιτικός μηχανικός
• Επίπεδο πόλεων
• Διαχείριση υδάτων
• Ακτομηχανική
• Μηχανική τοπίου
 9) Μετεωρολογία
 10) Πληροφορική
 11) Οικονομικά
• Περιβαλλοντικήοικονομία
(κλιματικές αλλαγές και
οικονομικές επιπτώσεις)
• Χρηματιστηριακή διαχείριση
ρύπων
 12) Νομική
• Περιβαλλοντική νομοθεσία
 13) Ψυχολογία
• Περιβαλλοντική ψυχολογία (σωστή
προσέγγιση των πολιτών ώστε να
συμβάλουν όλοι και ο καθένας
ξεχωριστά στη βελτίωση του
περιβάλλοντος)
 14) Μηχανικός περιβάλλοντος
• Περιβαλλοντικήεπιστήμη
• Περιβαλλοντικήδιαχείριση
 15) Δημόσια Υγεία
• Υγεία και περιβάλλον
Οι περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν
τη δυνατότητα να γίνουν “πράσινες”
ΚΡΙΤΗΡΙΟ:
 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ




ΕΝΕΡΓΕΙΑς
ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟς
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗς
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗς
ΡΥΠΑΝΣΗς
Το πρώτο ελληνικό farmer market
με στόχο να παρέχει ποιοτικά,
πιστοποιημένα προϊόντα
Πόλεις είναι ήδη υπό κατασκευή ή
ανασχεδιάζονται
Σπουδαίοι αρχιτέκτονες ανά τον κόσμο
σχεδιάζουν φουτουριστικές πόλεις
απαλλαγμένες από κάθε είδους
πρόβλημα, ικανές να προσφέρουν
στους κατοίκους τους υψηλή ποιότητα
ζωής σε όλους τους τομείς
Πόλη χωρίς αυτοκίνητα, Κίνα
Μια πόλη για
80.000 άτομα
χωρίς
αυτοκίνητα
έχει
προγραμματιστεί να
κατασκευαστεί σε μια
αγροτική
περιοχή στα
περίχωρα της
επαρχίας
Chengdu
Masdar, Αμπού Ντάμπι
Η πιο βιώσιμη
μητρόπολη
στον κόσμο
είναι σήμερα
υπό
κατασκευή
στην έρημο
έξω από το
Αμπού
Ντάμπι, με
μηδενικές
εκπομπές
άνθρακα
Shan-Shui, Κίνα
Μια κάθετη πόλη
με έμφαση στο
πράσινο και στη
χρήση αιολικής
και ηλιακής
ενέργειας για τη
λειτουργία της
αλλά και την
ανακύκλωση του
βρόχινου νερού
προετοιμάζουν οι
MAD Architects
στην Κίνα
Βιώσιμη Πόλη, Ντουμπάι
Μια πόλη εξ ολοκλήρου αυτόνομη που θα διαθέτει
οργανικές φάρμες και εντυπωσιακά σπίτια, με έμφαση
στην πράσινη αρχιτεκτονική ανάπτυξη
Το «πράσινο» Γκέτεμποργκ
Κάνοντας
πράσινες τις
στέγες και
εγκαθιστώντας
ανεμογεννήτριες
και ηλιακά
πάνελ
ευελπιστούν να
κάνουν το
Γκέτεμποργκ
όσο πιο
«πράσινο»
γίνεται στην
παραγωγή της
τροφής αλλά και
στη χρήση της
ενέργειας
Multiplicity, Μελβούρνη
Η Μελβούρνη σε
100 χρόνια από
τώρα θα μπορεί
να είναι μια
εντελώς
αυτάρκης πόλη
σε επίπεδο
ενέργειας και
παραγωγής
τροφίμων
Walkable City, Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο
Χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης και με έμφαση
στη διευκόλυνση των πεζών, η πόλη αναμένεται να μπει
σε μια άλλη διάσταση που θα τονίσει τις ομορφιές της
Γεωργική Πόλη,
Αϊτή
Η Αϊτή είναι ένα
νησιωτικό έθνος που
μαστίζεται από τη
φτώχια και τις
επαναλαμβανόμενες
φυσικές
καταστροφές. Για το
μέλλον οι κάτοικοι
οραματίζονται να
έχουν μια πλωτή
πόλη για 30.000
άτομα, που θα
υποστηρίζει τη
γεωργία και την
ελαφριά βιομηχανία
Κάθετη Πόλη, Κίνα
Ο Βέλγος
αρχιτέκτονας Vincent
Callebaut ετοιμάζεται
να δημιουργήσει μια
κάθετη πόλη στην
επαρχία Shenzen της
Κίνας, με μηδενικές
εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και με
έμφαση στην
πράσινη ανάπτυξη με
καλλιεργήσιμες
εκτάσεις σε κάθετη
ανάπτυξη
Η αποκάλυψη του ‘oval’
 «Η ανέγερση του ‘The Oval’ έχει ήδη ξεκινήσει στο
παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, πλησίον του ΝΟ
Λεμεσού και 100μ. aπό τη θάλασσα…….
 Οι παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες του έργου,
Atkins, ……
 Με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
κατηγορίας Α, το έργο αυτό είναι μια αειφόρος
ανάπτυξη που με τη χρήση γεωθερμίας η εκπομπή
ρύπων θα είναι μηδενική…»
«www.sigmalive.com» 19 Μαρτίου 2014
Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου
 «Η πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη αποτελούν διέξοδο
από την κρίση…
 Νέα περιθώρια δραστηριότητας σε κάτι το οποίο δεν
έχουμε αναπτύξει επαρκώς που μπορεί να φέρει
οικονομικούς πόρους, αφού οι φυσικοί πόροι και τα
οικοσυστήματα έχουν αξία όχι μόνο περιβαλλοντική
αλλά και οικονομική και κοινωνική
 Στόχος είναι η πράσινη ανάπτυξη να αποτελέσει την
κινητήριο δύναμη για την αντιμετώπιση των κρίσιμων
οικονομικών ζητημάτων, τη μείωση της ανεργίας και την
ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης…»
http://www.philenews.com
Πράσινη ανάπτυξη…
 «… έχει να κάνει με τον σχεδιασμό υποδομών και
διαδικασιών με τρόπο ώστε ο άνθρωπος να έχει τη
μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον,
χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών
των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο
μέλλον. Βλέπει δηλαδή την όποια ανάπτυξη και τη
διαχείρισή της με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
παραγωγή και για τις επόμενες γενιές.
 Σε λίγα χρόνια, όπως πολύ ορθά μας ανέφερε ο κ.
Κώστας Κώστα, καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, όλοι οι
οργανισμοί, όπως έχουν σήμερα έναν επιστήμονα
πληροφορικής θα έχουν κι έναν επιστήμονα
περιβάλλοντος»
http://www.philenews.com
Και κάτι περισσότερο…
 Η Βρετανική κυβέρνηση ανέθεσε σε ομάδα επιστημόνων να
προσδιορίσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με βάση τις
ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογικές,
επιστημονικές, αλλά και κοινωνικές εξελίξεις. Τα
αποτελέσματα με τα 20 επαγγέλματα του μέλλοντος
παρουσιάστηκαν από την ομάδα Fast Future Research στην
Έκθεση «Shape of Jobs to Come»
Επαγγέλματα του μέλλοντος (Α)
 Αγρότες σε ουρανοξύστες: Τα κάθετα αγροκτήματα σε ουρανοξύστες
στο κέντρο των πόλεων αναμένεται να αυξηθούν γεωμετρικά μέχρι το
2020.
 Ειδικοί αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής: Όσο αυξάνονται οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, θα χρειαστούν μηχανικοί –
επιστήμονες για να συμβάλουν στη μείωση ή και ανατροπή δυσάρεστων
συνεπειών. Το φάσμα των επιστημών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν
θα περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τη συμπλήρωση των ωκεανών με
ρινίσματα σιδήρου και την τοποθέτηση γιγαντιαίων ομπρελών που θα
εκτρέπουν τις ακτίνες του ήλιου.
 Ηθικιστές της Νέας επιστήμης: Καθώς η επιστημονική πρόοδος
επιταχύνεται σε τομείς όπως η κλωνοποίηση, ενδέχεται να χρειαστεί μια
νέα γενιά ειδικών επιστημόνων που θα βοηθούν την κοινωνία να κάνει
ηθικές επιλογές. Δεν θα είναι πια ζήτημα το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι
αλλά το αν πρέπει
Επαγγέλματα του μέλλοντος (Β)
 Αστυνομία καιρικών μετατροπών: Η κλοπή σύννεφων για να
δημιουργηθεί βροχή, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει σε κάποιες
γωνιές του πλανήτη και στο μέλλον θα χρειάζονται ειδικά σώματα
που θα προστατεύουν τα σύννεφα και θα ελέγχουν ποιος έχει
δικαίωμα να ψεκάσει με ιωδίδια αργύρου για να προκαλέσει βροχή
από τα περαστικά σύννεφα.
 Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων: Θα χρειαστούμε
σχεδιαστές και κατασκευαστές της επόμενης γενιάς μέσων
μεταφοράς, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και καύσιμα.
 Διαστημικοί πιλότοι, τουριστικοί ξεναγοί και αρχιτέκτονες:
Με εταιρείες ήδη πολλά υποσχόμενες στον τουριστικό χώρο, θα
χρειαστούμε πιλότους και ξεναγούς του διαστήματος καθώς και
αρχιτέκτονες που θα σχεδιάζουν που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε.
Προγράμματα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον
περιλαμβάνουν ένα θερμοκήπιο στον Άρη, σεληνιακά φυλάκια και
οχήματα εξερεύνησης του διαστήματος