close

Enter

Log in using OpenID

5 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Industrijski reduktori:
Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor
s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Izdanje 11/2008
11704039 / HR
Uputa za uporabu
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 6
1.1 Uporaba uputa za uporabu ............................................................................ 6
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 6
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 7
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 7
1.5 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 7
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 8
2.1 Napomena ..................................................................................................... 8
2.2 Općenito......................................................................................................... 8
2.3 Namjenska uporaba ....................................................................................... 8
2.4 Drugi važeći dokumenti.................................................................................. 9
2.5 Ciljna skupina................................................................................................. 9
2.6 Zbrinjavanje otpada ....................................................................................... 9
2.7 Naljepnica na reduktoru ................................................................................. 9
2.8 Transport...................................................................................................... 12
2.9 Uvjeti skladištenja i transportiranja............................................................... 16
3 Konstrukcija osnovnog reduktora...................................................................... 18
3.1 Tipske oznake .............................................................................................. 18
3.2 Označna pločica .......................................................................................... 21
3.3 Položaj u prostoru ........................................................................................ 22
3.4 Površine za montažu ................................................................................... 23
3.5 Položaj osovine ............................................................................................ 24
3.6 Položaj u prostoru i standardna površina za montažu ................................. 25
3.7 Okretni položaj u prostoru ............................................................................ 27
3.8 Ovisnosti smjera vrtnje................................................................................. 28
3.9 Kućište ......................................................................................................... 30
3.10 Ozubljenja i vratila........................................................................................ 30
3.11 Pogonsko i izlazno vratilo............................................................................. 31
3.12 Sustavi za brtvljenje ..................................................................................... 35
3.13 Zaštitni sustavi premaza i površine .............................................................. 38
3.14 Podmazivanje .............................................................................................. 39
3.15 Pribor ........................................................................................................... 40
4 Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi............................................................... 44
4.1 Oslonci okretnog momenta /T ...................................................................... 44
4.2 Montažna prirubnica /F ................................................................................ 45
4.3 Blokada povratnog hoda /BS ....................................................................... 46
4.4 Adapter motora /MA ..................................................................................... 47
4.5 Pogoni klinastog remena /VBD .................................................................... 48
4.6 Pogonski paketi na čeličnoj konstrukciji ....................................................... 49
4.7 Vrste hlađenja .............................................................................................. 51
4.8 Ventilator /FAN............................................................................................. 52
4.9 Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV ................................... 54
4.10 Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT...................................... 55
4.11 Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC .................. 57
4.12 Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC .................... 59
4.13 Uljno grijanje /OH ......................................................................................... 61
4.14 Tlačni prekidač /PS ...................................................................................... 62
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
3
Sadržaj
4.15 Temperaturni senzor /PT100 ....................................................................... 62
4.16 Temperaturna sklopka /NTB ........................................................................ 62
4.17 Temperaturna sklopka /TSK ........................................................................ 62
5 Instalacija / montaža ............................................................................................ 63
5.1 Potrebni alati / pomagala ............................................................................. 63
5.2 Pritezni momenti .......................................................................................... 63
5.3 Učvršćenje reduktora ................................................................................... 64
5.4 Tolerancije ................................................................................................... 64
5.5 Napomene za instalaciju / montažu ............................................................. 65
5.6 Pripremni radovi ........................................................................................... 66
5.7 Postavljanje reduktora ................................................................................. 66
5.8 Punjenje ulja ............................................................................................... 67
5.9 Reduktor s punim vratilom ........................................................................... 71
5.10 Spojke .......................................................................................................... 72
5.11 Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom .......................... 86
5.12 Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom ............................................ 94
5.13 Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem........................... 102
5.14 Oslonci okretnog momenta /T .................................................................... 110
5.15 Adapter motora /MA ................................................................................... 112
5.16 Pogoni klinastog remena /VBD .................................................................. 115
5.17 Temeljni okvir /BF ...................................................................................... 119
5.18 Krilo motora /SB ......................................................................................... 119
5.19 Ventilator /FAN........................................................................................... 120
5.20 Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV ................................. 120
5.21 Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT.................................... 121
5.22 Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC ................ 122
5.23 Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC .................. 125
5.24 Uljno grijanje /OH ....................................................................................... 129
5.25 Tlačni prekidač /PS .................................................................................... 134
5.26 Temperaturni senzor /PT100 ..................................................................... 135
5.27 Temperaturna sklopka /NTB ...................................................................... 136
5.28 Temperaturna sklopka /TSK ...................................................................... 137
6 Stavljanje u pogon ............................................................................................. 138
6.1 Naputci za stavljanje u pogon .................................................................... 138
6.2 Reduktor s tlačnim podmazivanjem ........................................................... 139
6.3 Vrijeme uhodavanja ................................................................................... 140
6.4 Blokada povratnog hoda /BS ..................................................................... 141
6.5 Pokretanje reduktora kod niskih okolnih temperatura ................................ 141
6.6 Stavljanje reduktora izvan pogona ............................................................. 142
7 Provjeravanje / servisiranje............................................................................... 143
7.1 Pripremni radovi za provjeravanje i servisiranje......................................... 143
7.2 Učestalost provjeravanja i servisiranja....................................................... 144
7.3 Učestalost promjene maziva ...................................................................... 145
7.4 Provjera razine ulja .................................................................................... 146
7.5 Provjerite svojstvo ulja .............................................................................. 148
7.6 Zamjena ulja .............................................................................................. 148
7.7 Provjerite i očistite odzračivanje................................................................. 150
4
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sadržaj
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
Punjenje masti za brtvenje ......................................................................... 150
Dodatno podmazati ležišta kod Drywell-sustava za brtvljenje ................... 151
Ventilator /FAN........................................................................................... 152
Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV ................................. 152
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT.................................... 152
Uljno grijanje /OH ....................................................................................... 153
Podijeljeno kućište ..................................................................................... 153
8 Smetnje ............................................................................................................... 154
8.1 Napomene za utvrđivanje pogrešaka......................................................... 154
8.2 Servisna služba.......................................................................................... 154
8.3 Moguće smetnje na reduktoru ................................................................... 154
9 Maziva ................................................................................................................. 156
9.1 Odabir maziva ............................................................................................ 156
9.2 Dozvoljena maziva ..................................................................................... 156
9.3 Količine punjenja mazivom horizontalnog reduktora.................................. 158
9.4 Količine punjenja mazivom vertikalnog reduktora ...................................... 159
9.5 Masti za podmazivanje............................................................................... 162
10 Lista adresa ........................................................................................................ 163
Kazalo.................................................................................................................. 171
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
5
Opće napomene
Uporaba uputa za uporabu
1
1
Opće napomene
1.1
Uporaba uputa za uporabu
Uputa za uporabu je sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i
servisiranju. Uputa za uporabu se obraća svim osobama koje izvode montažu,
instalaciju, stavljanje u - pogon i servisiranje proizvoda.
Uputa za uporabu mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe
odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade
na uređaju u potpunosti pročitale i razumjele uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili
ukoliko trebate dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
Sigurnosne napomene ove upute za uporabu sastoje se iz slijedećeg:
Piktogram
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njezin izvor.
Moguće posljedice uslijed nepoštovanja.
•
Piktogram
Primjer:
Mjera(e) za otklanjanje opasnosti.
Signalna riječ
Značenje
Posljedice u slučaju
nepoštivanja
OPASNOST!
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguća, opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća, opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguće materijalne štete
Oštećenje pogonskog sustava ili
njegovog okruženja
NAPOMENA
Korisna napomena ili savjet.
Olakšava rukovanje pogonskim
sustavom.
Opća opasnost
Specifična opasnost,
npr. opasnost strujnog
udara
6
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Opće napomene
Zahtjevi za nedostatke
1.3
1
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje uputa za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i ispunjavanje eventualnih
zahtjev za nedostatke. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada sa strojem!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Poštivanje upute za uporabu je osnovna pretpostavka za siguran rad reduktora reda
gradnje X te za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih radnih
karakteristika. SEW-EURODRIVE ne preuzima odgovornost za osobne, predmetne ili
štete na imovini koje nastaju zbog nepoštovanja uputa za uporabu. U takvim
slučajevima je odgovornost za nedostatke kvalitete isključena.
1.5
Napomena o autorskom pravu
© <2008> - SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
7
Sigurnosne napomene
Napomena
2
2
Sigurnosne napomene
2.1
Napomena
Sljedeće sigurnosne upute prvenstveno se odnose na uporabu reduktora. Kod uporabe
motora s reduktorom dodatno vodite računa o sigurnosnim napomenama za motore u
pripadajućoj uputi za uporabu.
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za
uporabu.
2.2
Općenito
OPASNOST!
Tijekom rada mogu na reduktoru biti prisutni pomični ili rotirajući dijelovi te imati vruće
površine.
Smrt ili teške ozljede.
•
Sve radove na transportu, skladištenju, postavljanju/montaži, priključivanju,
stavljanju u pogon, održavanju i popravljanju smije izvoditi samo osposobljeno
stručno osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– Pripadajuće opširne upute za uporabu
– Upozorenja i sigurnosnih natpisa na reduktoru
– svih drugih dokumenata, uputa za stavljanje u pogon i spojnih shema koje su
priložene uz pogon
– odredaba i potreba specifičnih za uređaj
– nacionalnih/regionalnih propisa o sigurnosti i sprječavanju nesreća
•
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
•
Oštećenja odmah reklamirajte transportnom poduzeću
•
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih pokrova, nestručnog zahvata, ili kod
neispravne instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili velikih
materijalnih šteta.
Ostale informacije se mogu pronaći u dokumentaciji.
2.3
Namjenska uporaba
Namjenska uporaba sadržava postupanje u skladu s uputom za uporabu.
Industrijski reduktori serije X su reduktori na motorni pogon za industrijska i obrtnička
postrojenja. Treba poštivati dopuštene brojeve okretaja i snagu sukladno tehničkim
podatcima odn. označnoj pločici. Ukoliko opterećenja reduktora odstupaju od
dopuštenih vrijednosti ili su predviđena druga područja primjene osim industrijskih ili
obrtničkih, reduktori se smiju koristiti samo u dogovoru sa SEW-EURODRIVE.
Industrijski reduktori reda gradnje X su u smislu EZ-smjernice za strojeve 98/37/EZ
komponente za ugradnju u strojeve i postrojenja. U području važenja EZ-smjernice je
prihvaćanje namjenskog rada zabranjeno sve dok se ne utvrdi da se suglasje krajnjeg
proizvoda podudara s smjernicom za strojeve 98/37/EZ.
8
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sigurnosne napomene
Drugi važeći dokumenti
2.4
2
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
2.5
•
Uputa za uporabu "Trofazni motori"
•
Upute za uporabu po potrebi ugrađenih opcija
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom,
mehaničkom instalacijom, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju
slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje električne
struke. Stručno osoblje električne struke u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje
su upoznate sa električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, uklanjanjem smetnji
i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao elektroničar ili mehatroničar)
s položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
isključivo provoditi osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
2.6
2.7
Zbrinjavanje otpada
•
Dijelove kućišta, zupčanike, osovine i valjne ležajeve reduktora valja zbrinjavati kao
čelični otpad. To vrijedi i za dijelove od sivog lijeva ako se ne obavlja posebno
sakupljanje.
•
Staro ulje sakupite i zbrinite sukladno propisima.
Naljepnica na reduktoru
Treba poštovati naljepnice naljepljene na reduktoru. Imaju slijedeće značenje:
Naljepnica
Oil
Značenje
Vijak za punjenje ulja
Ispuštanje ulja
Oil
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
9
2
Sigurnosne napomene
Naljepnica na reduktoru
Naljepnica
Značenje
Oil
Staklo za kontrolu razine ulja
Oil
Šipka za mjerenje razine ulja
Staklo za provjeru ulja
Oil
Vijak za odzračivanje
Mjesto za podmazivanje
Vijak za ispuštanje zraka
H 2O
Dovodni tok vode
H 2O
Povratni tok vode
Oil
Dovodni tok ulja
Oil
Povratni tok ulja
Temperaturni senzor
°C
Smjer vrtnje
Naljepnica
Oprez!
Reduktor se isporučuje bez ulja.
Oi
l
Moguća materijalna šteta!
• Prije stavljanja u pogon napuniti
ulja sukladno uputama za uporabu.
10
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sigurnosne napomene
Naljepnica na reduktoru
2
Naljepnica
Oprez!
Reduktor je zaštićen s VCI od
hrđe. Ne otvarati!
Moguća materijalna šteta!
• Prije stavljanja u pogon provesti
VCI
sve pripremne radove sukladno
uputama za uporabu!
• Bez otvorenog izvora plamena!
Oprez!
Oštećenja na reduktoru uslijed
odvrtanja šipke za mjerenje
razine ulja tijekom rada.
Moguća materijalna šteta!
STOP
• Ne otvarati kod reduktora u radu.
Oprez!
Kočnica nije tvornički
podešena.
Moguća materijalna šteta!
X
• Kočnicu podesite prije stavljanja
u pogon sukladno uputi za uporabu.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda zbog
dijelova koji se okreću.
Teške ozljede!
• Pogonske i izlazne elemente pokrijte
sa zaštitom od dodira.
• Zaštitu od dodira ne otvarajte
s motorom u radu.
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina zbog
vrućeg reduktora.
Teške ozljede!
• Prije početka rada pustite da se
reduktor ohladi.
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina zbog
vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede!
• Prije početka rada pustite da se
Oil
reduktor ohladi.
• Ispuštanje ulja otvoriti samo
s velikim oprezom!
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
11
Sigurnosne napomene
Transport
2
2.8
Transport
2.8.1
Napomene za transport
OPASNOST!
Viseći tereti mogu pasti.
Smrt ili teške ozljede.
•
Ne zadržavajte se ispod visećih tereta.
•
Osigurajte područje opasnosti.
OPREZ!
Nestručnim transportom se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Poštujte slijedeće napomene.
•
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih
oštećenja. Ako ih otkrijete o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Po
potrebi valja isključiti stavljanje u pogon.
•
Masu reduktora pogledajte na označnoj pločici ili na mjernoj skici. Načelno se valja
pridržavati opterećenja i propisa, koji su u istom navedeni.
•
Koristite primjerena i dovoljno dimenzionirana transportna sredstva.
•
Transport reduktora treba izvršiti na način da se izbjegnu ozljede ljudi te oštećenja
na reduktoru. Tako mogu primjerice udarci na slobodnim krajevima vratila dovesti do
oštećenja u reduktoru.
•
Za transport reduktora koristite samo predviđene transportne ušice [1]. Molimo
poštujte da se prihvati tereta na motoru ili dijelovi za dogradnju smiju koristiti samo
za stabiliziranje.
Na slijedećim ilustracijama su prikazane mogućnosti transportiranja reduktora.
•
Prije stavljanja u pogon uklonite prisutne transportne osigurače.
[1]
12
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sigurnosne napomene
Transport
2.8.2
2
Reduktor s adapterom motora
Reduktori s adapterom motora se mogu transportirati samo s užadi/lancima za
podizanje [2] ili remenima za podizanje [1] pod kutom od 90° (vertikalno) do 70° za
horizontalno. Nosive ušice na motoru se ne smiju upotrebljavati za transport.
[1]
90°-70°
[2]
[2]
[2]
[2]
[1] <70°
9007199434617355
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
13
Sigurnosne napomene
Transport
2
2.8.3
Reduktor na krilu motora / temeljni okvir
Reduktori na krilu motora / temeljnom okviru se smiju transportirati samo s vertikalno
otpuštenom užadi ili lancima za podizanje [1].
[1]
[1]
[1]
90
°
90
°
181714571
14
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sigurnosne napomene
Transport
2.8.4
2
Reduktor s pogonom na klinasti remen
Reduktori s pogonom na klinasti remen se smiju transportirati samo s podiznim
remenima [1] i užadi za podizanje [2] pod kutom od 90° (vertikalno). Nosive ušice na
motoru se ne smiju upotrebljavati za transport.
[2]
[1]
[1]
°
90
90
°
[2]
[2]
[1]
[1]
[2]
370067595
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
15
Sigurnosne napomene
Uvjeti skladištenja i transportiranja
2
2.9
Uvjeti skladištenja i transportiranja
2.9.1
Unutarnje konzerviranje
Standardna zaštita
Nakon testnog hoda se iz reduktora ispušta punjenje testnog ulja. Preostalim uljnim
filmom je reduktor neko vrijeme zaštićen od korozije.
Dugoročna zaštita
Nakon testnog rada se punjenje testnog ulja ispušta iz reduktora te puni parno-faznim
inhibitorom. Filter za prozračivanje se zamjenjuje zapornim vijkom te prilaže reduktoru.
Prije stavljanja u pogon treba ponovno ugraditi priloženi filter za prozračivanje.
2.9.2
2.9.3
Vanjsko konzerviranje
•
Goli, nelakirani dijelovi su premazani sredstvom za zaštitu od korozije. Uklanjanje
s primjerenim otapalom koje ne šteti osovinskom brtvilu.
•
Brtvene površine na radijalnom osovinskom brtvilu zaštićene su primjerenim
sredstvom za zaštitu od korozije.
•
Sitni rezervni i labavi dijelovi, npr. vijci, matice itd., isporučuju se u plastičnim
vrećicama za zaštitu od korozije (VCI-vrećica za zaštitu od korozije).
•
Navojni provrti zatvoreni su plastičnim čepom.
•
Ako se reduktor skladišti dulje od 6 mjeseci, treba redovito provjeravati zaštitnu
prevlaku nelakiranih površina i premaz. Po potrebi treba popraviti mjesta
s oštećenom zaštitnom prevlakom i/ili lakiranjem.
•
Izlazno vratilo se mora okrenuti barem za jedan okretaj kako bi se promijenio položaj
valjnih dijelova u ležajevima pogonskog i izlaznog vratila. Ovaj postupak se mora
ponoviti svakih 6 mjeseci do puštanja u pogon.
Ambalaža
Standardno pakiranje
Reduktor se pričvršćuje na paletu i isporučuje bez pokrova.
Primjena: kod cestovnog prijevoza
Dugotrajno pakiranje
Reduktor je pričvršćen na paleti, zapakiran u foliju te opremljen s primjernom opremom
za zaštitu od korozije u pakiranju u foliji.
Primjena: kod cestovnog prijevoza i za dugotrajno skladištenje
Ambalaža prikladna za morski prijevoz
Reduktor je zapakiran u drvenu zaštitnu kutiju te se isporučuje na paleti, koja je
primjerena za morski prijevoz. Reduktor je zapakiran u foliju te opremljen s primjernom
opremom za zaštitu od korozije u pakiranju u foliji.
Primjena: Kod morskog transporta i za dugotrajno skladištenje
16
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Sigurnosne napomene
Uvjeti skladištenja i transportiranja
2.9.4
2
Uvjeti skladištenja
OPREZ!
Nestručnim skladištenjem se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
Klimatska
podneblja
umjereno (Europa,
SAD, Kanada, Kina
i Rusija s iznimkom
tropskih područja)
•
Reduktor skladištite bez potresanja kako biste izbjegli oštećenja na vodilicama
valjnih ležajeva!
•
Pazite na to da se reduktor isporučuje bez uljenog punjenja, a ovisno o trajanju i
uvjetima skladištenja potrebni su različiti sustavi zaštite.
Ambalaža
+ konzerviranje
Mjesto skladištenja
Vrijeme skladištenja
Dugotrajno pakiranje
+
Dugotrajno konzerviranje
Natkrovljeno, zaštita od kiše i snijega, bez
potresanja.
Maks. 3 godine uz redovitu
kontrolu pakiranja i indikatora
vlage (rel.
(rel. vlažnost zraka < 50 %).
Standardno pakiranje
+
Standardno konzerviranje
Dugotrajno pakiranje
+
Dugotrajno konzerviranje
tropsko (Azija,
Afrika, srednja i
južna Amerika,
Australija, Novi
Zeland s iznimkom
umjerenih
područja)
Kemijskom obradom
zaštićeno od razjedanja
insekata i stvaranja plijesni.
Standardno pakiranje
+
Standardno konzerviranje
Natkriveno i zatvoreno kod konstantne temperature
1 godine i dulje uz redovitu
i vlažnosti zraka
inspekciju. Kod inspekcije
(5 °C < â < 60 °C, relativna vlažnost zraka < 50 %).
provjeriti čistoću i mehanička
Bez nenadanih promjena temperature i kontrolirano
oštećenja. Provjeriti
provjetravanje s filtrom (bez onečišćenja i prašine).
neoštećenost zaštite od korozije.
Bez agresivnih para i potresanja.
Natkriveno, zaštita od kiše,
bez potresanja
Maks. 3 godine uz redovitu
kontrolu pakiranja i indikatora
vlage
(rel. vlažnost zraka < 50 %).
Natkriveno i zatvoreno kod konstantne temperature
i vlažnosti zraka
1 godine i dulje uz redovitu
(5 °C < â < 60 °C,
inspekciju. Kod inspekcije
relativna vlažnost zraka < 50 %).
provjeriti čistoću i mehanička
Bez nenadanih promjena temperature i kontrolirano
oštećenja. Provjeriti
provjetravanje s filtrom (bez onečišćenja i prašine).
neoštećenost zaštite od korozije.
Bez agresivnih para i potresanja. Zaštita od
razjedanja insekata.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
17
kVA
3
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Tipske oznake
P Hz
3
Konstrukcija osnovnog reduktora
3.1
Tipske oznake
3.1.1
Reduktor
Tipska oznaka reduktora sastavljena je na slijedeći način:
X
3
K
S
B
220
/B
Pričvršćenje reduktora:
/B = Podnožje
/T = Oslonac okretnog momenta
/F = Prirubnica
Veličina reduktora:
180... 320
Primjena:
A = reduktor ventilatora
B = pogon elevatora s lopaticama
C = pogoni trakom
E = reduktor za ekstruder
M = Reduktor mješača i mješalice
Tip izlaznog vratila:
S = Puno vratilo s prizmatičnim klinom
R = Puno vratilo u glatkoj izvedbi
L = Puno vratilo s višeklinastim ozubljenjem
A = Šuplje vratilo s utorom za prizmatični klin
H = Šuplje vratilo sa steznom pločom
V = Šuplje vratilo s višeklinastim ozubljenjem
Izvedba reduktora:
F = Reduktor s čeonim ozubljenjem
K = Reduktor s konusnim ozubljenjem
Broj stupnjeva prijenosa:
2 = 2-stupanjski
3 = 3-stupanjski
4 = 4-stupanjski
Serija industrijskih reduktora
18
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Tipske oznake
3.1.2
kVA
i
f
n
3
P Hz
Sustav za opskrbu uljem
U svrhu hlađenja i podmazivanja se reduktor može opremiti sustavom za opskrbu uljem.
Slijedeći dijagram opisuje strukturu tipske oznake.
O
W
C
020
-0
/M
Način montaže:
M = montirano na reduktoru
S = za odvojeno postavljanje
Varijanta:
0 ... 4
Veličina:
010 ... 070
Vrsta:
C = Optočno hlađenje
P = Tlačno podmazivanje
Rashladno sredstvo:
A = zrak
W = voda
N = bez
Sustav za opskrbu uljem
3.1.3
Prirubničke spojke
Slijedeći dijagram opisuje strukturu prirubničke spojke.Tipski ključ polovice spojnice
sastoji se kao što slijedi.
FC
530 /
175
S
M
Način centriranja:
M = vanjsko centriranje
F = unutarnje centriranje
Vrsta veze osovina-glavčina:
S = cilindrično čvrsto nalijeganje
K = povezivanje prizmatične opruge
T = konusno čvrsto nalijeganje
Promjer provrta
Vanjski promjer prirubnice
Prirubnička spojka
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
19
3
kVA
i
3.1.4
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Tipske oznake
P Hz
Kratice za opcionalni pribor
Tabela prikazuje korištene kratice i njihovo značenje.
20
Kratica
Značenje
/BF
Okvir temelja
/BS
Blokada povratnog hoda
/BSL
blokada povratnog hoda ograničena okretnim momentom
/CCV
Poklopac hlađenja vodom
/CCT
Patrona hlađenja vodom
/F
Montažna prirubnica
/FC
Prirubnička spojka
/FAN
Ventilator
/FAN-ADV
Ventilator izvedba Advanced
/ET
Posuda za izjednačavanje razine ulja
/HH
Horizontalno kućište
/HSST
Prolazno pogonsko vratilo
/LSST
Prolazno izlazno vratilo
/MA
Adapter motora
/SB
Krilo motora
/SEP
Osovinska crpka
/T
Oslonci okretnog momenta
/OAC
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora
/OD
Šipka za mjerenje razine ulja
/ODV
Ventil za ispuštanje ulja
/OH
Uljno grijanje
/OWC
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora
/VBD
Pogoni klinastog remena
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Označna pločica
3.2
Označna pločica
3.2.1
Primjer reduktora
SEW-EURODRIVE
kVA
i
f
n
3
P Hz
Bruchsal / Germany
Type X3KS190/B
Nr. 1 01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812
40.61
min.
max.
i
PK1 [kW]
180
36
180
FS
MK2 [Nm]
43300
43300
43300
FR1
[N]
0
n1
[1/min]
1480
296
1480
FR2
[N]
0
n2
[1/min]
37.9
7.6
37.9
FA1
[N]
0
FA2
[N]
0
Operation instruction have to be observed!
Made in Germany
1,5
1457 7739.10
1:
norm.
Mass [kg] 1340
IM:M1-F1
2 Fans 0
Qty of greasing points
CLP HC460 - Synthetic Oil - 79 ltr.
Year 2008
630550155
Tip
Tipska oznaka
Br. 1
PK1
MK2
Tvornički broj
[kW]
[Nm]
n1
[1/min]
n2
[1/min]
Radna snaga na pogonskom vratilu (HSS)
Izlazni zakretni moment reduktora
Broj okretaja pogona (HSS)
Izlazni broj okretaja (LSS)
norm.
Normalna radna točka
min.
Pogonska točka kod minimalnog broja okretaja
max.
Pogonska točka kod maksimalnog broja okretaja
I
Točan omjer prijenosa reduktora
FS
Radni faktor
FR1
[N]
Stvarna poprečna sila na pogonskom vratilu
FR2
[N]
Stvarna poprečna sila na izlaznom vratilu
FA1
[N]
Stvarna aksijalna sila na pogonskom vratilu
FA2
[N]
Stvarna aksijalna sila na izlaznom vratilu
Mass
[kg]
Masa reduktora
Qty of greasing points
Broj mjesta za podmazivanje
Fans
Broj instaliranih ventilatora
Vrsta ulja i razred viskoziteta/ količina ulja
Year
Godina proizvodnje
IM
Položaj u prostoru i površina za montažu
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
21
kVA
3
i
3.3
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Položaj u prostoru
P Hz
Položaj u prostoru
Položaj u prostoru definira položaj kućišta reduktora u prostoru te je označen s M1....M6.
Sljedeća tabela opisuje položaje u prostoru.
Standardni položaj u prostoru
Alternativni položaj u prostoru
Horizontalni reduktor
M1
M3
Vertikalni reduktor
M5
M6
Uspravni reduktor
M4
M2
Kod alternativnih položaj u prostoru se mogu pojaviti ograničenja u vezi s određenim
opcijama opreme. U tom se slučaju posavjetujte sa SEW-EURODRIVE-om!
M1
X.F
M2
M6
M4
M5
M3
M1
X.K / X.T
M2
M6
M4
M5
M3
1337048075
22
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Površine za montažu
3.4
kVA
i
f
n
3
P Hz
Površine za montažu
Površina za montažu se definira kao površina reduktora s
•
pričvršćenjem u podnožju (X.... /B) ili
•
pričvršćenjem prirubnicom (X.... /F),
na koju se reduktor pričvršćuje.
Definirano je 6 različitih površina za montažu (oznaka F1...F6)
F4
F1
F2
F5
F6
F3
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
179879691
23
kVA
3
i
3.5
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Položaj osovine
P Hz
Položaj osovine
NAPOMENA
Položaji vratila prikazani na slijedećim ilustracijama (0 – 6) vrijede za izlazna vratila u
izvedbi s punim vratilom te u izvedbi s šupljim vratilom. Kod ostalih položaja vratila ili
kod reduktora s povratnom blokadom posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om.
3.5.1
X.F..
Položaji vratila X.FS..
Položaj vratila X.FH.. / X.FA..
2
2
4
4
4
1
1
3
3
3
315325836
315325708
3.5.2
X.K..
Položaj vratila X.KS..
Položaj vratila X.KH.. / X.KA..
0
0
4
4
4
3
3
3
315328908
3.5.3
315329036
X.T..
Položaj vratila X.TS..
Položaj vratila X.TH.. / X.TA..
5
5
4
4
4
3
6
6
1288251531
24
3
1288255883
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Položaj u prostoru i standardna površina za montažu
3.6
kVA
i
f
n
3
P Hz
Položaj u prostoru i standardna površina za montažu
Svakom položaju u prostoru je dodijeljena standardna površina za montažu:
NAPOMENA
•
Položaj u prostoru i/ili površina za montažu ne smije odstupati od narudžbe.
•
Odstupanja od ±1° su dopuštena.
•
Druge površine za montažu moguće su u vezi s određenim položajima u prostoru.
Molimo Vas da vodite računa o crtežu specifičnom za narudžbu.
M1
X.F
2
M6
3
4
1
M2
F1
1
F6
4
3
2
F3
3
2
4
1
M4
2
4
2
F3
4
1
1
4
3
M5
3
2
F6
3
1
F2
X.K
M1
M3
0
4
M6
3
F1
0
M2
F6
4
3
F3
3
4
0
M4
0
4
0
F3
4
M5
4
3
3
F6
F2
0
3
M3
1337746571
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
25
3
kVA
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Položaj u prostoru i standardna površina za montažu
P Hz
X.T
M1
Veličina gradnje  210
M6
F3
3
M2
F1
4
F6
4
3
6
6
3
6
4
4
6
M4
F3
6
M5
4
4
3
6
3
F6
3
M3
F2
Veličina gradnje à 220
M1
M6
3
F3
5
5
F2
4
M2
3
F6
4
3
5
4
M4
4
F3
4
5
5
3
3
4
M5
F6
3
F1
5
M3
1424627339
26
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Okretni položaj u prostoru
3.7
kVA
i
f
n
3
P Hz
Okretni položaj u prostoru
Okretni položaji u prostoru su položaji za ugradnju, koji se razlikuju od standardnih
položaja u prostoru.
Oznaka okretni položaji u prostoru sastoji se na slijedeći način:
M1 – M4 / 20°
[1]
[2]
[3]
[1] Izlazni položaj prostora
[2] Ciljni položaj prostora
[3] Okretni kut
Slijedeća ilustracija prikazuje 4 primjera:
M1 – M4 / 20°
M1 – M2 / 20°
M1
20°
20°
M4
M2
M1 – M5 / 30°
M1 – M6 / 30°
M1
30°
M6
30°
M5
NAPOMENA
Kod okretnih položaja u prostoru se mogu pojaviti ograničenja u vezi s priborom,
tehničkim podacima i eventualnim dužim vremenima isporuke. Posavjetujte se sa
SEW-EURDRIVE-om.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
27
kVA
3
i
3.8
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Ovisnosti smjera vrtnje
P Hz
Ovisnosti smjera vrtnje
NAPOMENA
Reduktor se načelno može pokretati u oba smjera vrtnje. Iznimke su izvedbe reduktora
s blokadom povratnog hoda.
Slijedeća tabela prikazuje ovisnosti smjera vrtnje između pogonskog i izlaznog vratila.
Reduktor i položaj blokade povratnog hoda su shematski prikazani kao izvedba punog
vratila.
3.8.1
X.F..
Položaj
vratila
Krajnji
položaj
14
23
13
3
4
3
1)
24
1)
4
X2F...
X3F...
X4F...
Položaj
vratila
Krajnji
položaj
134
1)
3
243 1)
4
213 *
124 *
4
3
1234 * 1)
3
X2F...
X3F...
X4F...
= položaj blokade povratnog hoda
= alternativni položaj blokade povratnog hoda (ovisno o veličini gradnje i omjeru prijenosa)
*
1)
28
= kod primjene blokade povratnog hoda posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE
Molimo poštujte ograničenja vezano za vanjske sile na LSS
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
kVA
Konstrukcija osnovnog reduktora
Ovisnosti smjera vrtnje
3.8.2
i
f
n
3
P Hz
X.K... / X.T...
Standard
Položaj vratila
03
4
Krajnji položaj
04
034
3
3
1)
043
4
1)
X2K...
X3K...
X3T...
X4K...
X4T...
Okret smjera vrtnje
Položaj vratila
03
Krajnji položaj
3
1)
04
1)
4
X2K...
X3K...
X3T...
X4K...
X4T...
= položaj blokade povratnog hoda
= alternativni položaj blokade povratnog hoda (ovisno o veličini gradnje i omjeru prijenosa)
*
1)
= kod primjene blokade povratnog hoda posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE
Molimo poštujte ograničenja vezano za vanjske sile na LSS
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
29
kVA
3
i
3.9
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Kućište
P Hz
Kućište
Kućišta reduktora su izvedena kao robusna konstrukcija iz sivog lijeva s jednodjelnim ili
dvodjelnim kućištem s horizontalnim spojem.
3.9.1
Jednodijelno kućište
Do veličine gradnje 210 standardno jednodijelno kućište.
441828619
3.9.2
Dvodijelno kućište
Do veličine gradnje 220 standardno dvodijelno kućište.
441826955
3.10
Ozubljenja i vratila
Stvrdnuta i brušena ozubljenja su izrađena iz kvalitetnih čelika. Izlazna vratila izrađena
su iz otpornog čelika za poboljšavanje.
30
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pogonsko i izlazno vratilo
3.11
kVA
i
f
n
3
P Hz
Pogonsko i izlazno vratilo
Razlikuju se dvije vrste vratila:
•
brzo okrećuće vratilo (HSS), normalno pogonsko vratilo
•
sporo okrećuće vratilo (LSS), normalno izlazno vratilo
X.K..
X.F..
X.T..
HSS
HSS
LSS
LSS
LSS
HSS
3.11.1 Pogonsko vratilo
Pogonsko vratilo je opremljeno sa zatvorenim utorom za prizmatični klin prema
DIN 6885/T1 i rupi za centriranje prema DIN 332. Sadržaj isporuke sadrži pripadajući
prizmatični klin prema DIN 6885/T1 - oblik A.
9007199578779659
3.11.2 Izlazno vratilo kao puno vratilo s prizmatičnim klinom
Izlazno vratilo je opremljeno sa zatvorenim utorom za prizmatični klin prema
DIN 6885/T1 i rupi za centriranje prema DIN 332. Sadržaj isporuke sadrži prizmatični
klin prema DIN 6885/T1 - oblik B. Za jednostavniju montažu izlaznih elemenata kao npr.
glavčine spojke, vratilo ima područje za uvođenje sa smanjenim promjerom.
324237835
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
31
3
kVA
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pogonsko i izlazno vratilo
P Hz
3.11.3 Izlazno vratilo u glatkoj izvedbi
Za pričvršćenje mehaničkih izlaznih elemenata, npr. prirubničke spojke s cilindričnim
poprečnim čvrstim nalijeganjem, se reduktori mogu isporučiti s glatkim izlaznim vratilom.
Reduktor je na čeonoj strani opremljen s rupom za centriranje prema DIN 332. Područje
za uvođenje sa smanjenim promjerom olakšava montažu izlaznih elemenata.
1501490827
3.11.4 Izlazno vratilo kao puno vratilo s višeklinastim ozubljenjem
Izlazno vratilo je opremljeno s višeklinastim ozubljenjem prema DIN 5480. Za
poboljšanje vođenja izlaznih elemenata ispred i iza višeklinastog ozubljenja postoji
centriranje. Na čeonoj strani vratila su raspoloživa 2 navoja za pričvršćenje završne
ploče.
744267019
32
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pogonsko i izlazno vratilo
kVA
i
f
n
3
P Hz
3.11.5 Izlazno vratilo kao šuplje vratilo s utorom za prizmatični klin
Šuplje vratilo je opremljeno s utorom za prizmatični klin prema DIN 6885/T1.
Sadržaj isporuke sadrži:
Završnu ploču s pričvrsnim vijcima [1] i zaštitnim pokrovom [2].
[2]
[1]
324297995
Zaštitni pokrov je izveden tako da je nepropustan za prašinu. Na strani pokrova se stoga
općenito postavlja standardni sustav za brtvljenje.
3.11.6 Izlazno vratilo kao šuplje vratilo sa steznim diskom
Stezni disk je pozicioniran na suprotnoj strani vratila stroja.
Sadržaj isporuke sadrži:
završnu ploču s pričvrsnim vijcima [1], steznim diskom [2] i zaštitnim pokrovom [3].
[2]
[3]
[1]
324304523
Zaštitni pokrov je izveden tako da je nepropustan za prašinu. Na strani pokrova se stoga
općenito postavlja standardni sustav za brtvljenje.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
33
3
kVA
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pogonsko i izlazno vratilo
P Hz
3.11.7 Izlazno vratilo kao šuplje vratilo s višeklinastim ozubljenjem
Izlazno vratilo je opremljeno s višeklinastim ozubljenjem prema DIN 5480.
Sadržaj isporuke sadrži:
završnu ploču s vijcima [1], zaštitni pokrov [2].
[2]
[1]
744267019
3.11.8 Pričvršćenje reduktora kod reduktora sa šupljim vratilom
OPREZ!
Krutim spojem između vratila stroja i šupljeg vratila reduktora mogu nastati prinudne
sile na ležištima izlaznog vratila. To vodi do oštećenja ležišta izlaznog vratila te
stvaranju korozije trenja na spoju vratila stroja i šupljeg vratila reduktora.
Moguća materijalna šteta!
34
•
Kod vratila stroja bez vlastitog ležišta ili samo s jednim mjestom ležaja se reduktor
uobičajeno izvodi s pričvršćenjem u podnožju ili pričvršćenjem prirubnicom te se
koristi kao mjesto ležaja. Pritom pazite na jako dobro koaksijalno poravnavanje
prema postojećim mjestima ležaja.
•
Ako vratilo stroja posjeduje najmanje 2 vlastita mjesta ležaja, reduktor treba
nataknuti samo na vratilo stroja te ga poduprijeti osloncem okretnog momenta.
Kako bi se sprječilo određivanje ležišta, treba izbjegavati reduktore s pričvršćenjem
u podnožju ili s pričvršćenjem prirubnicom.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Sustavi za brtvljenje
3.12
kVA
i
f
n
3
P Hz
Sustavi za brtvljenje
3.12.1 Pogonsko vratilo
Standard
Radijalna labirintna brtva
(Taconite)
može se naknadno podmazati
Zaštićeno od prašine
može se naknadno podmazati
Zaštićeno od prašine
Pojedinačni brtveni prsten
vratila s usnom za zaštitu od
prašine
Pojedinačni brtveni prsten
vratila s poklopcem za zaštitu
od prašine
Dvostruki brtveni prsten vratila
s poklopcem za zaštitu od
prašine
Pojedinačni brtveni prsten vratila
s radijalnom labirintnom brtvom
•
•
•
•
normalno okruženje
308250636
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
srednje
308250764
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
visoko
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
jako visoko
308250892
308251020
Zaštićeno od prašine
može se naknadno podmazati
Radijalna labirintna brtva
(Taconite)
može se naknadno podmazati
3.12.2 Izlazno vratilo
Standard
Zaštićeno od prašine
Pojedinačni brtveni prsten
vratila s usnom za zaštitu od
prašine
Pojedinačni brtveni prsten
vratila s poklopcem za zaštitu
od prašine
Dvostruki brtveni prsten vratila
s poklopcem za zaštitu od prašine
Pojedinačni brtveni prsten vratila
s radijalnom labirintnom brtvom
•
•
•
•
normalno okruženje
308254092
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
srednje
308254220
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
visoko
Opterećenje prašinom
s abrazivnim česticama
jako visoko
308254348
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
308254476
35
3
kVA
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Sustavi za brtvljenje
P Hz
NAPOMENA
Molimo kod dodatnog podmazivanja pazite da se vratilo reduktora okreće.
3.12.3 Položaj mjesta za podmazivanje
Mazalica na
poklopcu reduktora
(standardno)
Kod sustava za brtvljenje koji se mogu naknadno podmazati se standardno koriste
kuglaste mazalice prema DIN 71412 A R1/8. Dodatno podmazivanje treba provesti u
redovnim razmacima. Mjesta za podmazivanje se nalaze u području pogonskog
i izlaznog vratila. Poštujte "Poglavlje učestalost servisiranja" (vidi stranu 144).
Primjer
Mazalica na
gornjoj strani
reduktora (opcija)
Kod suženih mogućnosti ugradnje se mogu mjesta za podmazivanje polagati na gornjoj
strani reduktora. Pritom se koriste plosnate mazalice prema DIN 3404 A G1/8. Dodatno
podmazivanje treba provesti u redovnim razmacima. Poštujte "Poglavlje učestalost
servisiranja" (vidi stranu 144).
Treba poštovati slijedeće točke:
•
Kod pogona s ventilatorom, motorom s adapterom ili pogonom na klinasti remen se
standardno koristi ova opcija.
•
Opcija vrijedi za pogonsko(a) i izlazno(a) vratilo(a).
Primjer
36
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Sustavi za brtvljenje
kVA
i
f
n
3
P Hz
3.12.4 Drywell-sustav za brtvljenje
Kao nadopuna za normalno brtvljenje mogu vertikalni reduktori s izlaznim vratilom
usmjerenim prema dolje biti dodatno izvedeni s Drywell-sustavom za brtvljenje. Donji
ležaj izlaznog vratila je odvojen od prostora za ulje pomoću ugrađene cijevi [1]. Ležaj je
podmazan mašću, te se stoga mora dodatno podmazivati u redovitim intervalima
(plosnata mazalica DIN 3404 A G1/8). Razina ulja se je spustila ispod gornjeg kraja
cijevi, tako da na tom mjestu ne može istjecati ulje [2]. Kako bi se postiglo dovoljno
podmazivanje gornjeg ležaja te omogućilo ozubljenje, svi reduktori su opremljeni
s Drywell-sustavima za brtvljenje s tlačnim podmazivanjem (osovinska pumpa ili pumpa
motora).
[1]
[2]
9007199961031563
NAPOMENA
Drywell-sustav za brtvljenje uvjetuje primjenu sustava za brtvljenje zaštićenog od
prašine na izlaznom vratilu.
Kod reduktora od veličine gradnje 220 je Drywell-sustav za brtvljenje moguć samo u
kombinaciji s standardnim ležištem na izlaznom vratilu.
Ukoliko je razina ulja smanjena se mora reduktor eventualno opremiti s dodatnim
spremnikom za ulje.
To ovisi o različitim faktorima:
•
Veličina reduktora, omjer prijenosa reduktora
•
Broj okretaja pogona, pogonska snaga
•
Veličina pumpe, količina protoka pumpe
•
Okolna temperatura kod pokretanja reduktora
Za detaljno postavljanje se molimo posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
37
kVA
3
i
3.13
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Zaštitni sustavi premaza i površine
P Hz
Zaštitni sustavi premaza i površine
OS 1
nisko onečićenje okoliša
SEW-izvedba
Primjena kao zaštita
površine kod tipičnih
uvjeta okoline
Kategorije korozivnosti
DIN EN ISO 12944-2
Kondenzacijsko
ispitivanje
ISO 6270
Ispitivanje raspršivanja
soli ISO 7253
NDFT na osnovnom
lijevu1)
Ton boje završni
premaz2)
Tonovi boje prema RAL
goli dijelovi kraja
vratila/prirubnice
Negrijana zgrada u kojoj može
doći do kondenzacije.
Atmosfere s neznatnim
onečišćenjem, najčešće seoska
područja.
OS 2
srednje onečićenje okoliša
Proizvodne prostorije s visokom
vlagom i nešto onečišćenja zraka.
Gradska i industrijska atmosfera,
umjereno onečišćenje sumpornim
dioksidom
(nuklearne elektrane, mljekare).
OS 3
visoko onečišćenje okoliša
Kemijska postrojenja, bazeni,
brod na moru.
Industrijska područja i obalna
područja s umjerenim
opterećenjem solju.
C2 (neznatno)
C3 (umjereno)
C4 (jako)
120 h
120 h
240 h
–
240 h
480 h
150 µm
210 µm
270 µm
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7031
da
da
da
Zaštićeno sredstvom za zaštitu od korozije za potiskivanje vode i znoja za vanjsko konzerviranje
1) NDFT (nominal dry film thickness) = nominalna debljina sloja; Minimalna debljina sloja = 80 % NDFT; Maksimalna debljina sloja =
3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)
2)
38
Standardni ton boje
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Podmazivanje
3.14
kVA
i
f
n
3
P Hz
Podmazivanje
3.14.1 Načini podmazivanja
Potopno
podmazivanje
Razina ulja je niska; dijelove ozubljenja i ležajeve koji se ne uranjaju u uljnu kupku
podmazuje izbačeno ulje. Standardni način podmazivanja za horizontalni položaj
u prostoru (M1 ili M3).
Podmazivanje
u kupelji
Reduktor je (skoro) u cijelosti napunjen uljem, sva mjesta ozubljenja i ležajeva se
u cijelosti ili djelomično uranjaju u uljnu kupku.
•
Standardni način podmazivanja s posudom za izjednačavanje razine ulja kod:
– Okretni položaji u prostoru kod horizontalnih reduktora od određenog kuta
nagiba (ovisno o tipu davača, izvedbi i veličini gradnje)
– Vertikalni reduktori (položaj u prostoru M5)
– uspravan položaj u prostoru (M4) kod X.K-reduktora
•
Standardni način podmazivanja bez posude za izjednačavanje razine ulja:
– uspravan položaj u prostoru (M4) kod X.F / X.T.. -reduktori
Tlačno
podmazivanje
Reduktor je opremljen s pumpom (osovinska pumpa ili pumpa motora). Razina ulja je
niska te je prema potopnom podmazivanju čak i smanjena. Ozubljenja i mjesta ležaja
koja se ne uranjaju u uljnu kupku se opskrbljuju uljem preko vodova za podmazivanje.
Tlačno podmazivanje se koristi, kada
•
potopno podmazivanje nije moguće (vidi odgovarajuće položaje u prostoru i varijante
kod "Podmazivanje u kupki"),
•
umjesto podmazivanja u kupki, ukoliko isto nije poželjno i/ili je iz termičkih razloga
neprikladno,
•
se traži Drywell-sustav za brtvljenje (samo kod vertikalnog izlaznog vratila s LSS
prema dolje),
•
predstoje visoki brojevi okretaja pogona a granični broj okretaja za druge vrste
podmazivanja je prekoračen (ovisno o veličini reduktora, izvedbi i broju stupnjeva).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
39
3
kVA
i
3.15
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pribor
P Hz
Pribor
U slijedećem odlomku se opisuje pribor za različite vrste podmazivanja.
NAPOMENA
Položaj pribora može varirati ovisno o izvedbi i veličini reduktora.
3.15.1 Opći pribor
Slijedeća ilustracija prikazuje opći pribor.
[1]
[2]
[3]
[4]
9007199621403787
[1] Šipka za mjerenje razine ulja
(opcijski)
[2] Odzračivanje reduktora
Vizualna kontrola
razine ulja
[3] Staklo za kontrolu razine ulja
[4] Ispuštanje ulja
U položaju u prostoru M1 u vezi s potopnim podmazivanjem je reduktor standardno
izveden sa staklom za kontrolu razine ulja. Opcionalno je moguća šipka za mjerenje
razine ulja.
Za druge položaje u prostoru i načine podmazivanja je reduktor standardno izveden sa
šipkom za mjerenje razine ulja.
Reduktori koji se po želji trebaju koristi u položaju u prostoru M1 ili M3, se isporučuju
s 2 šipke za mjerenje razine ulja (jedna po položaju u prostoru).
40
Odzračivanje
reduktora
S odzračivanjem reduktora se izbjegavaju nedopušteni tlakovi, koji nastaju zbog
zagrijavanja tijekom rada. Reduktor je standardno opremljen kvalitetnim filtrom za
odzračivanje s preciznošću filtriranja od 2 µm.
Ispuštanje ulja
Reduktor je standardno opremljen vijkom za ispuštanje ulja. Opcionalno se može
predvidjeti ventil za ispuštanje ulja. Ovaj omogućuje jednostavno pričvršćivanje
ispusnog voda za izmjenu ulja reduktora.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pribor
kVA
i
f
n
3
P Hz
3.15.2 Dodatni pribor za podmazivanje u kupki
Slijedeća ilustracija prikazuje pribor za položaj u prostoru M4 i M5.
[2]
[1]
[4]
[1]
[2]
[4]
[3]
[3]
1528875531
[1] Odzračivanje reduktora
[2] Šipka za mjerenje razine ulja
[3] Ispuštanje ulja
[4] Posuda za izjednačavanje razine ulja
Posuda za izjednačavanje razine ulja
Reduktori s podmazivanjem u kupci su opremljeni s posudom za izjednačavanje razine
ulja. Ista omogućuje bestlačno širenje ulja kod zagrijavanja reduktora tijekom rada.
Položaj posude za izjednačavanje razine ulja
Gornja ilustracija prikazuje standardnu izvedbu posude za izjednačavanje razine ulja
u položaju u prostoru M4 i M5.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
41
3
kVA
i
f
n
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pribor
P Hz
3.15.3 Dodatni pribor za tlačno podmazivanje
Slijedeća ilustracija prikazuje pribor za položaj u prostoru M5.
[1]
[2]
[5]
[3]
[6]
707667339
[1] Odzračivanje reduktora
[2] Šipka za mjerenje razine ulja
[3] Ispuštanje ulja
Osovinska crpka
[5] Osovinska crpka
[6] tlačnom sklopkom
Kod tlačnog podmazivanja, osovinska pumpa neovisna na smjer vrtnje opskrbljuje uljem
preko sustava cijevi u unutrašnjosti reduktora sva mjesta ležaja i ozubljenja iznad
skupljača ulja.
Pumpa se montira izvana na reduktor i pokreće se preko spojke putem pogonskog
vratila ili međuvratila reduktora. Time se osigurava visoka pouzdanost funkcioniranja
crpke.
Osovinska pumpa može biti izvedena s 4 različite količine protoka. Veličinu pumpe
primjerenu za aktualnu primjenu određuju slijedeći faktori:
•
Potrebna količina ulja za opskrbu mjesta za podmazivanje
•
Položaj pumpe (povezan s pogonskim vratilom ili međuvratilom)
•
Omjer prijenosa reduktora
•
Opseg brzine vrtnje reduktora
NAPOMENA
•
Ispravna funkcija osovinske pumpe se nadzire preko ugrađenog tlačnog prekidača.
Informacije ćete pronaći u "Poglavlju tlačni prekidač" (vidi stranu 70).
•
Za odabir odgovarajuće veličine pumpe se posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
NAPOMENA
Za pravilan rad osovinske crpke je potreban minimalni pogonski broj okretaja. Stoga se
kod promjenjivog pogonskog broja okretaja (npr. kod pogona upravljanih pretvaračem)
ili kod promjene pogonskog broja okretaja već isporučenog reduktora s osovinskom
crpkom obavezno posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
42
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija osnovnog reduktora
Pribor
kVA
i
f
n
3
P Hz
Položaj osovinske pumpe
X.F..
Kod reduktora s čeonim ozubljenjem je osovinska pumpa smještena nasuprot
pogonskog vratila.
707748235
X.K.. / X.T..
X2K / X4K / X4T
Kod reduktora s konusnim ozubljenjem izvedbe X2K / X4K / X4T je osovinska pumpa
smještena na suprotnoj strani izlaznog vratila.
1389824907
X3K / X3T
Kod reduktora izvedbe X3K / X3T je osovinska pumpa smještena na strani izlaznog
vratila.
1389828619
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
43
kVA
4
i
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Oslonci okretnog momenta /T
P Hz
4
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
4.1
Oslonci okretnog momenta /T
Za oslonac momenta reakcije kod reduktora sa šupljim vratilom u nasadnoj izvedbi
opcionalno je raspoloživ oslonac okretnog momenta.
Oslonac okretnog momenta može preuzeti vlačno ili tlačno opterećenje.
Njihova dužina može biti podešena unutar određenog područja.
Oslonac okretnog momenta se sastoje iz viljuškaste glave sa svornjacima [1], navojnim
svornjacima [2], glave zgloba bez održavanja [3] i viljuškaste ploče sa svornjacima [4].
Konstrukcija sa glavom zgloba dozvoljava izjednačavanje montažne tolerancije i
premještanja koja se pojavljuju u radu. Prinudne sile na izlaznom vratilu se na taj način
izbjegavaju.
0°
±1°
1°
[1]
90
°
+5
-5 °
°
[2]
[3]
[4]
359126795
[1]
[2]
[3]
[4]
Viljuškasta glava sa svornjacima
Navojni svornjak s maticom
Glava zgloba
Viljuškasta ploča sa svornjacima
NAPOMENA
Izvedba ventilatora X.K.. Advanced nije moguć u vezi s osloncem okretnog momenta,
budući da se pokrov ventilatora prićvršćuje na graničnu točku oslonca okretnog
momenta.
44
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Montažna prirubnica /F
4.2
kVA
i
f
n
4
P Hz
Montažna prirubnica /F
Alternativno je za pričvršćenje u podnožju za reduktor do veličine gradnje
210 raspoloživa i montažna prirubnica.
Ovime je standardizirana prirubnica u B14-izvedbi koja je izvedena za povezivanje sa
strojem s vanjskim centriranjem i pričvrsnim navojima.
674164491
NAPOMENA
Montažna prirubnica se može kombinirati sa svim tipovima izlaznih vratila, ali to nije
moguće u vezi sa standardnim sustavom za brtvljenje.
Kod reduktora sa šupljim vratilom pazite na ograničenja u "Poglavlju pričvršćenje
reduktora kod reduktora sa šupljim vratilom" (vidi stranu 34).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
45
kVA
4
i
4.3
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Blokada povratnog hoda /BS
P Hz
Blokada povratnog hoda /BS
Blokada povratnog hoda služi za izbjegavanje neželjenih smjerova vrtnje. Tijekom rada
je moguć samo utvrđen smjer vrtnje.
Blokada povratnog hoda radi sa steznim tijelima koji se podižu centrifugalnom silom.
Kada se postigne podizni broj okretaja, stezna tijela se u potpunosti podižu s kontaktne
površine vanjskog prstena. Podmazivanje blokade povratnog hoda obavlja se uljem
reduktora.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
Smjer vrtnje je definirana pogledom na izlazno vratilo (LSS)
•
CW = vrtnja udesno
•
CCW = vrtnja ulijevo
Dozvoljeni smjer vrtnje [1] označen je na kućištu.
NAPOMENA
Kod pogona s prolaznim izlaznim vratilom treba navesti smjer vrtnje blokade povratnog
hoda s pogledom na položaj vratila 3.
Pri radu ispod podiznog broja okretaja može u blokadi povratnog hoda doći do habanja.
Za određivanje učestalosti servisiranja molimo vas da se posavjetujte sa SEWEURODRIVE.
•
Brojevi okretaja na pogonskim vratilima n1 < 1000 1/min
•
Izvedba X4K180-250 i à 200
ili kod slijedećih izvedbi:
Pogonski broj okretaja [1/min]
Veličina
gradnje
X2K..
46
n1 < 1400
n1 < 1200
-
X2K180...230 iN Ã 10
X3K..
X3K180...320 iN Ã 63
X4K..
X4K260...300 iN Ã 200
X3K180...320 iN Ã 50
X4K180 iN Ã 80
X4K190 iN Ã 90
X4K260...320 iN Ã 200
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Adapter motora /MA
4.4
kVA
i
f
n
4
P Hz
Adapter motora /MA
Adapteri motora [1] su raspoloživi za dogradnju
•
IEC (B5) -motora veličine gradnje 100 do 355
•
NEMA ("C"-face) -motora veličine gradnje 182 do 449
Svi adapteri motora se mogu za 2 i 3-stupanjski reduktor opremiti ventilatorom.
Sadržaj isporuke sadrži elastičnu kandžastu spojnicu.
Slijedeće ilustracije prikazuju dogradnju adaptera motora na reduktor:
X.F..
[1]
X.K..
[1]
[1]
X.T..
1397425803
[1] adapter motora
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
47
kVA
4
i
4.5
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Pogoni klinastog remena /VBD
P Hz
Pogoni klinastog remena /VBD
Pogoni klinastog remena se uobičajeno koriste tamo gdje je potrebno izjednačenje
cjelokupnog omjera prijenosa, ili gdje ugradni granični uvjeti zahtjevaju određeni
raspored motora.
Standardni sadržaj isporuke obuhvaća konzolu motora, remenice, klinaste remene i
štitnik klinastog remena. Po izboru se može pogon isporučiti i kao u cijelosti montirana
jedinica s motorom.
Slijedeće ilustracije prikazuju načelnu konstrukciju reduktora s pogonom klinastog
remena.
X.F..
X.K..
953104395
UPOZORENJE!
Poštujte maksimalnu obodnu brzinu sukladno navodima proizvođača.
Teške ozljede!
•
Remenica se može oštetiti zbog prevelikog broja okretaja.
NAPOMENA
Pogoni klinastog remena se ne mogu kombinirati u standardnoj izvedbi s montažnom
prirubnicom ili ventilatorom, budući da ove opcije međusobno kolidiraju.
48
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Pogonski paketi na čeličnoj konstrukciji
4.6
kVA
i
f
n
4
P Hz
Pogonski paketi na čeličnoj konstrukciji
Za reduktor u horiznotalnom obliku ugradnje postoje predmontirani pogonski paketi na
čeličnoj konstrukciji (krilu motora ili temeljni okvir).
4.6.1
Krilo motora /SB
Krilo motora je čelična konstrukcija [1] za zajedničku konstrukciju reduktora, (hidro-)
spojki i motora (po potrebi i kočnice) uključujući zaštitne uređaje kao što su pokrov itd.
U pravilu se radi o:
•
reduktoru sa šupljim vratilom ili
•
Reduktoru s punim vratilom i krutom prirubničkom spojkom na pogonskom vratilu.
Podupiranje čelične konstrukcije [1] se vrši pomoću oslonca okretnog momenta [2].
Primjer: krilo
motora sa spojkom
[5]
[4]
[3]
[1]
[2]
216568971
[1] Krilo motora
[2] Oslonac okretnog momenta (opcionalno)
[3] Reduktor s konusnim ozubljenjem
[4] Spojka sa zaštitnim pokrovom
[5] Motor
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
49
4
kVA
i
4.6.2
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Pogonski paketi na čeličnoj konstrukciji
P Hz
Temeljni okvir /BF
Za reduktor u horizontalnom položaju u prostoru su dostupni pogonski paketi na
temeljnom okviru.
Temeljni okvir je čelična konstrukcija [1] za zajedničku konstrukciju reduktora, (hidro-)
spojke i motora (po potrebi i kočnice) uključujući i zaštitne uređaje kao što su pokrovi itd.
Čelična konstrukcija se oslanja na više pričvršćenja u podnožju [2]. Ovdje se u pravilu
radi o reduktoru s punim vratilom i elastičnom spojkom na pogonskom vratilu.
Primjer: temeljni
okvir sa spojkom
[5]
[3]
[4]
[1]
[2]
219858571
[1] Temeljni okvir
[2] Noge za učvršćivanje
[3] Reduktor s konusnim ozubljenjem
[4] Zaštitni pokrov za spojku
[5] Motor
50
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Vrste hlađenja
4.7
Vrste hlađenja
4.7.1
Prirodno hlađenje
kVA
i
f
n
4
P Hz
Reduktor se hladi prirodnom konvekcijom.
4.7.2
Hlađenje ventilatora
Na pogonskom vratilu reduktora je ugrađen ventilator, čije strujanje zraka poboljšava
prijelaz topline s površine reduktora prema okruženju. Informacije ćete pronaći
u slijedećem "Poglavlju ventilator" (vidi stranu 52).
4.7.3
Ugrađeno hlađenje
Ovdje se radi o rashladnim sustavima koji su direktno ili neposredno ugrađeni u kućište
reduktora, npr. poklopac hlađenja vodom (vidi stranu 54) ili patrona hlađenja vodom
(vidi stranu 55).
4.7.4
Optočno hlađenje
Ulje reduktora se crpi pomoću pumpe (pumpa motora ili osovinska pumpa) iz reduktora u
eksternom izmjenjivaču topline. Pritom se u pravilu radi o sustavima za opskrbu uljem s
izmjenjivačem ulja-vode (vidi stranu 57) ili izmjenjivačem ulje-zrak-voda (vidi stranu 59).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
51
kVA
4
i
4.8
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Ventilator /FAN
P Hz
Ventilator /FAN
Za povećanje graničnog učinka topline ili kod promjene uvjeta okoline nakon stavljanja
u pogon reduktora se može dodatno opremiti ventilatorom. Smjer vrtnje reduktora nema
utjecaja na rad ventilatora.
Postoje slijedeće varijante ventilatora:
4.8.1
X.F.. Ventilator (standard) /FAN
30
°
[1]
[1]
674444299
[1] Ulaz zraka koji treba držati slobodnim
4.8.2
X.K.. Ventilator (standard) /FAN
30°
[1]
[1]
674450059
[1] ulaz zraka koji treba držati slobodnim
52
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Ventilator /FAN
4.8.3
kVA
i
f
n
4
P Hz
X.K.. Advanced (opcija) /FAN-ADV
Kod izvedbe X3K Advanced se može priključni element npr. hidraulička zaletna spojka
ugraditi u ravnini s pokrovom ventilatora.
Ulaz zraka koji treba držati slobodnim je integriran u pokrovu ventilatora.
30°
[1]
[1]
674455435
[1] Ulaz zraka koji treba držati slobodnim
NAPOMENA
Izvedba ventilatora X.K.. Advanced nije moguć u vezi s osloncem okretnog momenta,
budući da se pokrov ventilatora prićvršćuje na graničnu točku oslonca okretnog
momenta.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
53
kVA
4
i
4.9
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV
P Hz
Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV
Poklopac hlađenja vodom se nalazi na otvoru za montažu reduktora te se opskrbljuje
pomoću priključka vode. Priključak vode treba osigurati korisnik.
Količina topline koja se može odvesti ovisi o ulaznoj temperaturi i volumenu strujanja
rashladnog medija koji struji. Treba poštivati podatke navedene u tehničkoj specifikaciji.
NAPOMENA
Pri korištenju agresivnih rashladnih medija, kao što su npr. bočata voda ili slana voda,
posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
4.9.1
Konstrukcija
Poklopac hlađenja vodom [1] sastoji se iz aluminijske legure otporne na koroziju.
Za priključivanje na rashladni sustav na raspolaganju su dva otvora G1/2" s cijevnim
navojem. Cijevi nisu uključene u sadržaj isporuke.
Reduktor s izvedbom poklopac hlađenja vodom je isporučen montiran u cijelosti.
Poklopac hlađenja vodom se može ugraditi naknadno, posavjetujte se sa SEWEURODRIVE.
[1]
[2] [1] [3]
313740683
[1] Poklopac hlađenja vodom
[2] Dovodni tok
4.9.2
[3] Povratni tok
Napomena za priključivanje i rad
Za postizanje graničnih učinaka topline navedenih u katalogu potrebne je ovisno o
veličini gradnje potrebnog volumena strujanja rashladne vode (ulazna temperatura vode
15 °C) prema sljedećoj tabeli. Kod odstupanja količine i temperature rashladne vode ili
kod uporabe specijalnih rashladnih medija se mijenja učinak hlađenja poklopca hlađenja
vodom. Po potrebi se posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Veličina gradnje
54
Volumen strujanja rashladne vode [l]
180 - 190
8
200 - 210
11
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
4.10
kVA
i
f
n
4
P Hz
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
Patrona hlađenja vodom smještena je u skupljaču ulja reduktora te se opskrbljuje
pomoću priključka vode. Priključak vode treba osigurati korisnik.
Količina topline koja se može odvesti ovisi o ulaznoj temperaturi i volumenu strujanja
rashladnog medija koji struji. Broj patrona hlađenja vodom potražite u tehničkoj
specifikaciji.
NAPOMENA
Pri korištenju agresivnih rashladnih medija, kao što su npr. bočata voda ili slana voda,
posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
4.10.1 Konstrukcija
Patrona hlađenja vodom se sastoji iz dva glavna dijela:
•
Rashladna cijev (CuNi-legura)
•
Priključni komad (mjed)
Za priključivanje na rashladni sustav na raspolaganju su dva otvora G1/2" s cijevnim
navojem. Cijevi nisu uključene u sadržaj isporuke.
Reduktor s izvedbom poklopac hlađenja vodom je isporučen montiran u cijelosti.
Patrone hlađenja vodom se mogu ugraditi naknadno, posavjetujte se sa SEWEURODRIVE.
[3] [4] [3] [4]
[1]
[2]
[3]
[4]
[1]
[2]
313751819
Rashladne cijevi
Priključni komad
Povratni tok
Dovodni tok
NAPOMENA
Kod reduktora s dvije patrone hlađenja vodom se mora rashladni sustav priključiti
paralelno. Poštujte "Poglavlje ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom" (vidi
stranu 121).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
55
4
kVA
i
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
P Hz
4.10.2 Napomena za priključivanje i rad
Za postizanje graničnih učinaka topline navedenih u tabelama za izbor je ovisno
o veličini gradnje potrebnog volumena strujanja rashladne vode (ulazna temperatura
vode 15 °C) prema sljedećoj tabeli.
Kod odstupanja količine i temperature rashladne vode ili kod uporabe specijalnih
rashladnih medija se mijenja učinak hlađenja patrone hlađenja vodom. Po potrebi se
posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Količinu rashladne vode treba izmjeriti pojedinačno za svaku rashladnu patronu.
Volumen strujanja rashladne vode [l]
Veličina gradnje
56
X2F / X2K / X3F / X3K
X4F / X4K
180 - 210
9
4
220 - 250
12
4
260 - 270
22
8
280 - 300
24
10
310 - 320
28
13
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
4.11
kVA
i
f
n
4
P Hz
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
Ako granični učinak topline prirodno hlađenog reduktora ili hlađenje ventilatorom na
pogonskom vratilu nije dovoljno, može se koristiti sustav za hlađenje ulje-voda.
Pretpostavka za sustav za hlađenje ulje-voda je raspoloživost primjerene rashladne
vode na licu mjesta.
NAPOMENA
•
Pri korištenju agresivnih rashladnih medija, kao što su npr. bočata voda ili slana
voda, posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
•
Slijedeće izvedbe vrijede za reduktor s potopnim podmazivanjem. Sustav za
hlađenje s pumpom motora služi samo za hlađenje ulja reduktora.
4.11.1 Konstrukcija
U opseg sustava za hlađenje u osnovnoj izvedbi spadaju (varijanta 0):
•
Pumpa s direktno ugrađenim asinkronim motorom
•
Izmjenjivač topline ulja-vode
•
Temperaturna sklopka s dvije uklopne točke za
– upravljano pokretanje pumpe motora kod temperature ulja > 40 °C
– Nadzor rashladne skupine, t.j. upozorenje odn. isklapanje reduktora kod
temperature ulja > 90 °C
NAPOMENA
Stranka treba osigurati spajanje između temperaturne sklopke i motora.
Sustav za hlađenje se isporučuje kao jedinica u cijelosti, ali ipak bez električnih
priključaka. Moguće su sljedeće izvedbe:
•
ugrađeno izravno na reduktor uklj. cijevi rashladnog sustava ili
•
na temeljnom okviru za odvojeno postavljanje, ali bez cijevi prema reduktoru
[2]
[6]/[7]
[5]
[6]
[1]
[7]
[1]
M
[4]
[3]
[2]
[1] Pumpa s motorom
[5]
[3]
[4]
[5] Tlačni vod
[2] Izmjenjivač topline ulje-voda
[6] Dovodni tok rashladne vode
[3] Temperaturna sklopka s dvije uklopne točke
[7] Povratni tok rashladne vode
[4] Usisni vod
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
57
4
kVA
i
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
P Hz
4.11.2 Veličina gradnje, učinak hlađenja i izbor
Podaci o snazi standardiziranog sustava za hlađenje su sažeti u slijedećoj tabeli.
Veličina gradnje
Sustav za
hlađenje
Učinak hlađenja
Sustav za hlađenje
[kW]
Količina protoka
Sustav za hlađenje
[l/min]
Snaga priključivanja
Motor pumpe
[kW]
OWC 010
5
10
0.75
OWC 020
9
21
1.1
OWC 030
14
28
1.5
OWC 040
22
53
2.2
OWC 050
30
77
3.0
OWC 060
45
91
4.0
OWC 070
70
144
5.5
Navedeni učinci hlađenja vrijede kod temperature rashladne vode od 30 °C,
temperature ulja od 70 °C, istog volumena strujanja ulja i rashladne vode te frekvencije
mreže od 50 Hz.
58
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
4.12
kVA
i
f
n
4
P Hz
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
Ako granični učinak topline prirodno hlađenog reduktora ili hlađenje ventilatorom na
pogonskom vratilu nije dovoljno, može se koristiti sustav za hlađenje ulje-voda.
NAPOMENA
Slijedeće izvedbe vrijede za reduktor s potopnim podmazivanjem. Sustav za hlađenje
s pumpom motora služi samo za hlađenje ulja reduktora.
4.12.1 Konstrukcija
U opseg sustava za hlađenje u osnovnoj izvedbi spadaju (varijanta 0):
•
Pumpa s direktno ugrađenim asinkronim motorom
•
Izmjenjivač topline ulje-zrak
•
Temperaturna sklopka s 2 uklopne točke za
•
•
upravljano pokretanje pumpe motora kod temperature ulja > 40 °C
Nadzor rashladne skupine, t.j. upozorenje odn. isklapanje reduktora kod
temperature ulja > 90 °C
NAPOMENA
Stranka treba osigurati spajanje između temperaturne sklopke i sustava za hlađenje.
Sustav za hlađenje se isporučuje kao jedinica u cijelosti na temeljnom okviru za
odvojeno postavljanje, ali ipak bez električnih priključaka i cijevi.
Pazite da za mjesto postavljanja odaberete mjesto s malo vibracija te na maksimalni
razmak od reduktora od cca. 1 m.
[5]
[2]
M
[5]
[1]
[2]
M
[4]
[3]
[4]
[4]
[5]
[3]
762404619
[1] Pumpa i motor
[4] Priključak usisnog voda
[2] Izmjenjivač topline ulje-zrak
[5] Priključak tlačnog voda
[3] Temperaturna sklopka s dvije uklopne točke
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
59
4
kVA
i
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
P Hz
4.12.2 Veličine gradnje, učinak hlađenja, izbor
Podaci o snazi raspoloživih sustava za hlađenje su sažeti u slijedećoj tabeli.
Veličina gradnje
Sustav za
hlađenje
Učinak hlađenja
Sustav za hlađenje
[kW]
Količina protoka ulja
Sustav za hlađenje
[l/min]
Snaga priključivanja
Motor pumpe
[kW]
OAC 010
5
28
0.75
OAC 020
9
28
0.75
OAC 030
14
58
2.2
OAC 040
22
58
2.2
Navedeni učinci hlađenja vrijede za temperaturu zraka od 40 °C kod temperatura ulja
od 70 °C i frekvencije mreže od 50 Hz.
60
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Uljno grijanje /OH
4.13
kVA
i
f
n
4
P Hz
Uljno grijanje /OH
Uljno grijanje je potrebno kako bi se pri hladnom startu reduktora kod niskih temperatura
okoline moglo osigurati podmazivanje.
4.13.1 Konstrukcija
Uljno grijanje se sastoji iz dva glavna dijela:
1. otporničkog elementa u skupljaču ulja ("uljno grijanje") s priključnom kutijom
2. Temperaturni senzor s termostatom
[2]
[1]
181714571
[1] Uljno grijanje
[2] Temperaturni senzor s termostatom
NAPOMENA
Položaj termostata i temperaturnog senzora variraju zavisno o izvedbi i položaju u
prostoru reduktora.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
61
4
kVA
i
4.14
f
n
Konstrukcija opcija i dodatnih izvedbi
Tlačni prekidač /PS
P Hz
Tlačni prekidač /PS
Svi reduktori s tlačnim podmazivanjem su za nadzor funkcija opremljeni s tlačnim
prekidačem.
Tlačni prekidač treba priključiti i ugraditi u sustav tako da reduktor može raditi samo ako
pumpa za ulje održava tlak. Dopušteno je kratkotrajno premoštenje tijekom faze
pokretanja (maksimalno 10 sek.).
Za električni priključak te analiziranje uklopnog signala je odgovorna stranka.
4.15
Temperaturni senzor /PT100
Za mjerenje temperature ulja reduktora može se upotrijebiti temperaturni senzor PT100.
Temperaturni senzor je postavljen u skupljaču ulja reduktora. Točan položaj ovisi o
izvedbi reduktora i položaju vratila.
4.16
Temperaturna sklopka /NTB
Za nadzor temperature ulja reduktora raspoloživa je temperaturna sklopka s fiksnim
uklopnim temperaturama od 70 °C, 80 °C, 90 °C ili 100 °C.
Temperaturna sklopka se uobičajeno koristi za slijedeće funkcije:
•
predalarm kod 70 °C ili 80 °C,
•
zaustavljanje glavnog motora reduktora kod 90 °C ili 100 °C.
Kako bi se zajamčio dugi životni vijek i funkcija u svim uvjetima, preporuča se primjena
releja u strujnom krugu umjesto direktne veze pomoću temperaturne sklopke.
Temperaturna sklopka je postavljena u skupljaču ulja reduktora. Točan položaj ovisi o
izvedbi reduktora i položaju vratila.
4.17
Temperaturna sklopka /TSK
U vezi sa sustavima za opskrbu uljem za optočno hlađenje se koristi temperaturna
sklopka TSK. Ova je izvedena s dvije fiksne uklopne točke od 40 °C i 90 °C za
upravljanje i nadzor funkcije sustava.
Temperaturna sklopka se integrira na slijedeći način u spoj sustava za opskrbu uljem
•
Spajanje sustava za hlađenje pri postizanju temperature ulja od 40 °C
•
Upozorni signal ili zaustavljanje reduktora pri prekoračenju temperature ulja od 90 °C
(uobičajeno znak neispravnog djelovanja sustava za opskrbu uljem)
Kako bi se zajamčio dugi životni vijek i funkcija u svim uvjetima, preporuča se primjena
releja u strujnom krugu umjesto direktne veze pomoću temperaturne sklopke.
Temperaturna sklopka je postavljena u skupljaču ulja reduktora. Točan položaj ovisi o
izvedbi reduktora i položaju vratila.
62
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Potrebni alati / pomagala
5
Instalacija / montaža
5.1
Potrebni alati / pomagala
5
Sadržaj isporuke ne sadrži:
5.2
•
Komplet ključeva za vijke
•
Moment ključ
•
Naprava za navijanje
•
Eventualni elementi za poravnanje (pločice, razmačni prstenovi)
•
Materijal za pričvršćivanje za pogonske/izlazne elemente
•
Mazivo npr. NOCO®-fluid tvrtke SEW Æ osim kod reduktora s šupljim vratilom
•
Za reduktore sa šupljim vratilom Æ pomagalo za montažu / demontažu na vratilo
stroja
•
Pričvrsni dijelovi za temelj reduktora
Pritezni momenti
Vijak / matica
Pritezni momenti
Klasa čvrstoće 8.8
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1450
M36
2500
M42
4000
M48
6000
M56
9600
NAPOMENA
Vijci se kod montaže ne smiju podmazivati.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
63
Instalacija / montaža
Učvršćenje reduktora
5
5.3
Učvršćenje reduktora
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja i pritezne momente za pričvršćenje u
podnožju pojedinih veličina reduktora.
Pritezni momenti
Klasa čvrstoće 8.8
Veličina gradnje
Vijak / matica
180-190
M36
2500
200-230
M42
4000
240-280
M48
6000
290-320
M56
9600
[Nm]
NAPOMENA
Vijci se kod montaže ne smiju podmazivati.
5.4
Tolerancije
5.4.1
Krajevi vratila
Tolerancije promjera prema DIN 748:
á
 50 mm
Æ ISO k6
á
> 50 mm
Æ ISO m6
Rupa za centriranje prema DIN 332, dio 2 (oblik D..):
á > 16...21 mm Æ M6
á
> 50...85 mm
á > 21...24 mm Æ M8
á
> 85...130 mm
Æ M24
á > 24...30 mm Æ M10
á
> 130...225 mm1)
Æ M30
á > 30...38 mm Æ M12
á
> 225...320 mm1)
Æ M36
á
1)
Æ M42
á > 38...50 mm Æ M16
> 320...500 mm
Æ M20
1) Dimenzije nisu prema DIN 332, dubina navoja uključujući zaštitno uleknuće iznosi najmanje dvostruki
promjer navoja
Prizmatični klin prema DIN 6885 (bez oblika)
5.4.2
Šuplje vratilo
Tolerancija promjera:
5.4.3
á
Æ ISO H7 kod šupljeg vratila za stezne diskove
á
Æ ISO H8 kod šupljeg vratila s utorom za prizmatični klin
Montažna prirubnica
Rubna tolerancija centriranja: ISO f7
64
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Napomene za instalaciju / montažu
5.5
5
Napomene za instalaciju / montažu
OPREZ!
Nestručnom instalacijom i montažom se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Radove na reduktoru provodite samo za vrijeme mirovanja. Osigurajte pogonski
agregat od nenamjernog uključivanja.
•
Na označnoj pločici zabilježeni su najvažniji tehnički podatci. Dodatni relevantni
podaci za rad navedeni su u crtežima, potvrdi naloga ili eventualno u posebnoj
narudžbenoj dokumentaciji.
•
Bez savjetovanja sa SEW-EURODRIVE ne smijete mijenjati reduktor i sve njegove
dijelove za dogradnju.
•
Osigurajte protiv dodirivanja rotirajuće pogonske dijelove kao spojke, zupčanike ili
remenice odgovarajućim zaštitnim napravama ili materijalima.
•
Reduktor smijete postaviti / montirati samo u navedenom obliku gradnje na ravnu
podkonstrukciju koja prigušuje oscilacije i koja nije podložna deformacijama. Pritom
ne zatežite međusobno podnožje kućišta i prigradnu prirubnicu!
•
Pazite na to da su vijci za kontrolu i ispuštanje ulja te ventili za odzračivanje dostupni!
•
Kod opasnosti od elektrokemijske korozije između reduktora i radnog stroja (spoj
različitih metala kao što su na pr. lijevano željezo / plemeniti čelik) upotrebljavajte
plastične međuumetke! Vijke također opremite s plastičnim podložnim pločicama!
Uvijek uzemljite kućište reduktora.
•
Sastavljanje reduktora za ugradnju s motorima i adapetrima smiju obavljati samo
ovlaštene osobe. Molimo posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE-om.
•
Na čitavom pogonu ne vršite nikakve radove zavarivanja. Pogone ne koristite kao
točku mase za radove zavarivanja. Ozubljeni dijelovi i ležajevi mogu se uništiti
zavarivanjem.
•
Kod postavljanja vani ozračivanje zrakama sunca nije dozvoljeno. Treba predvidjeti
odgovarajuće zaštitne uređaje kao npr. pokrivne ploče, ili slično! Pritom sprječite
toplotni zastoj. Operater mora provjeriti da na funkcije reduktora ne utječu nikakva
strana tjela (npr. ispali predmeti ili razljevanja).
•
Zaštitite reduktor od direktnog strujanja hladnog zraka. Kondenzacija može dovesti
do nakupljanja vode u ulju.
•
Za korištenje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom isporučuju se reduktori s
prikladnim lakiranjem. Popravite eventualno nastala oštećenja laka (npr. na ventilu
za odzračivanje).
•
Postojeće cijevi ne smijete mijenjati.
•
Molimo poštujte sigurnosne napomene u pojedinim poglavljima!
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
65
Instalacija / montaža
Pripremni radovi
5
5.6
Pripremni radovi
Provjerite jesu li ispunjene sljedeće točke:
5.6.1
•
Navodi na označnoj pločici motora podudaraju se s naponskom mrežom.
•
Pogon za vrijeme transporta i skladištenja nije oštećen.
•
Okolna temperatura sukladno tehničkoj dokumentaciji, označna pločica i tabele
maziva u "poglavlju maziva" (vidi stranu 157).
•
Bez opasnih ulja, kiselina, plinova, para, zračenja itd. u okruženju
•
S izlaznih vratila i površina prirubnice morate temeljito odstraniti antikorozivna
sredstva, nečistoću ili slično. Upotrebljavajte uobičajena otapala. Ne dozvolite da
otapala prodru u brtvene nastavke prstenova za brtvenje vratila jer u suprotnom
postoji opasnost od materijalne štete!
Dugotrajno skladištenje
Vodite računa o sljedećem: Kod vremena skladištenja à 1 godine smanjuje se trajanje
uporabe masti ležaja (vrijedi samo kod skladištenja s podmazivanjem mašću).
Zamijenite priloženi filter za odzračivanje s priloženim zatvornim vijkom.
5.7
Postavljanje reduktora
5.7.1
Temelj
Preduvjet za brzu i pouzdanu montažu reduktora je izbor pravilnog tipa temelja kao i
opširno planiranje, koje uključuje izradu stručnih nacrta temelja sa svim konstrukcijskim
i mjernim podatcima.
Kako bi se izbjegle štetne vibracije i oscilacije, pri montaži reduktora na čeličnu
konstrukciju posebice pazite na njezinu zadovoljavajuću krutost. Temelj mora biti
izveden u skladu s masom i okretnim momentom uzimajući u obzir sile koje djeluju na
reduktor.
Pričvrsne vijke ili matice treba zategnuti propisanim zateznim momentom. Treba
predvidjeti vijke i pritezne momente sukladno "Poglavlju pričvršćenje reduktora" (vidi
stranu 64).
OPREZ!
Nestručnim temeljem se može oštetiti reduktor.
Moguća materijalna šteta!
•
66
Temelj mora biti vodoravan i ravan; kod pritezanja pričvrsnih vijaka se reduktor ne
smije zatezati.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Punjenje ulja
5.7.2
5
Usmjeravanje osovine vratila
OPASNOST!
Lomovi vratila kod nepoštivanja preciznosti pri usmjeravanju osovine vratila.
Smrt ili teške ozljede.
•
Zahtjeve spojki možete pronaći u odvojenim uputama za uporabu!
O preciznosti pri usmjeravanju osovina vratila jedno prema drugom načelno ovisi životni
vijek vratila, ležaja i spojki.
Stoga uvijek treba težiti tome da nema odstupanja. Dodatne informacije npr. zahtjevi
spojki trebate potražiti u specijalnim uputama za uporabu.
5.8
Punjenje ulja
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
•
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
OPREZ!
Nestručnim punjenjem ulja se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
5.8.1
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Reduktor napunite u konačnom položaju za ugradnju.
•
Pazite da kod punjenja ulje ima okolnu temperaturu.
•
Kod reduktora s eksternim opskrbnim vodom npr. hladnjak ulje-zrak, spojite
priključke prije punjenja ulja.
•
Poštujte dopunske napomene ovisno o načinu podmazivanja, u slijedećim
poglavljima.
Reduktor s potopnim podmazivanjem i podmazivanjem u kupci bez posude za izjednačavanje
razine ulja
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Napunite reduktor vrstom i količinom ulja sukladno označnoj pločici "Poglavlje
zamjena ulja" (vidi stranu 148).
•
Provjerite razinu ulja na staklu za kontrolu razine ulja, šipci za mjerenje razine ulja ili
staklu za provjeru ulja, dodatne informacije pronaći ćete u "poglavlju provjera razine
ulja" (vidi stranu 146).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
67
Instalacija / montaža
Punjenje ulja
5
5.8.2
Reduktor s podmazivanjem u kupci i posudom za izjednačavanje razine ulja
OPREZ!
Nepotpuno i nedostatno punjenje može dovesti do oštećenja ležaja koji se u reduktoru
nalaze gore zbog nepotpunog i nedostatnog podmazivanja.
Moguća materijalna šteta!
•
Punjenje ulja reduktora oprezno provedite s posudom za izjednačavanje razine ulja.
NAPOMENA
Prije punjenja provjerite da su vodovi za odzračivanje [4] između mjesta ležaja i posude
za izjednačavanje razine ulja slobodni.
Samo se na taj način može jamčiti besprijekorno odzračivanje mjesta ležaja.
Kod punjenja poštujte slijedeće postupke:
[2]
[5]
[7]
[6]
[1]
[1]
[2/3]
[4]
[4]
1529626379
[1] Zatvorni vijci
[4] Vod za odzračivanje
[2] Otvor za punjenje ulja
[5] Uljni spremnik za izjednačavanje
[3] Šipka za mjerenje razine ulja
[6] Zatvorni vijak T-komad
[7] T-komad
1. Otvorite sve gore ležeće zatvorne vijke [1] reduktora. Kod nekih izvedbi je vod za
odzračivanje [4] opremljen s T-komadom [7]. U tom slučaju dodatno otvorite zatvorni
vijak [6] T-komada [7].
2. Vrstu i količinu ulja ćete pronaći na označnoj pločici.
68
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Punjenje ulja
5
3. Ulje punite kroz otvor za punjenje ulja [2] ili kroz otvore zatvornih vijaka [1]. Kod
punjenja kroz otvor za punjenje [2] pazite na to da razina ulja, tijekom cjelokupnog
postupka punjenja, ostane ispod priključka voda za prozračivanje [4] na spremniku
za izjednačenje razine ulja [5], kako se ne bi začepio!
4. Ako ulje tijekom postupka punjenja dođe do otvora zatvornog vijka [1], zatvorni vijak
ponovo uvrnite u kućište. Ovim ćete postupkom u najvećoj mjeri izbjeći ulazak zraka
u reduktoru.
5. Kod izvedbi s T-komadom [7] u vodu za prozračivanje [4] punite ulje, sve dok ulje ne
započne istjecati iz T-komada [7]. Reduktor je tada napunjen u cijelosti. Ponovno
zatvorite zatvorni vijak [6] T-komada [7].
6. Kontrolirajte razinu ulja pomoću šipke za mjerenje razine ulja [3].
7. Zbog preostalog zraka u reduktoru se može razina ulja nakon punjenja još jednom
spustiti. Stoga tijekom prvih nekoliko radnih sati redovito kontrolirajte da se razina
ulja ne spušta. Razinu ulja provjerite tek nakon što se je reduktor ohladio na okolnu
temperaturu.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
69
Instalacija / montaža
Punjenje ulja
5
5.8.3
Reduktor s tlačnim podmazivanjem
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Napunite reduktor vrstom i količinom ulja sukladno označnoj pločici "Poglavlje
zamjena ulja" (vidi stranu 148).
•
Provjerite razinu ulja na staklu za kontrolu razine ulja, šipci za mjerenje razine ulja ili
staklu za provjeru ulja, dodatne informacije pronaći ćete u "poglavlju provjera razine
ulja" (vidi stranu 146).
•
Kod montaže pumpe iznad razine ulja postoji opasnost da pumpa neće usisivati te
da će stoga reduktor biti nedovoljno podmazan. U tom slučaju osovinsku pumpu
napunite uljem preko zapornog vijka [1]. Punjenje pumpe treba provesti neposredno
prije stavljanja u pogon.
[1]
9007199985208459
Priključiti tlačni
prekidač
Svi reduktori s tlačnim podmazivanjem su za nadzor funkcija opremljeni s tlačnim
prekidačem.
Tlačni prekidač treba priključiti i ugraditi u sustav tako da reduktor može raditi samo ako
pumpa za ulje održava tlak. Dopušteno je kratkotrajno premoštenje tijekom faze
pokretanja (maksimalno 10 sek.). Poštujte "Poglavlje tlačni prekidač" (vidi stranu 134).
70
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor s punim vratilom
5.9
Reduktor s punim vratilom
5.9.1
Montiranje pogonskih i izlaznih elemenata
5
OPREZ!
Nestručnom montažom se mogu oštetiti ležaji, kućište ili vratilo.
Moguća materijalna šteta!
•
Pogonske i izlazne elemente montirajte samo pomoću naprave za navijanje. Za
postavljanje upotrebljavajte otvor za centriranje s navojem, koji se nalazi na kraju
vratila.
•
Remenice, spojke, pogonske zupčanike itd. ni u kojem slučaju ne navlačite na kraj
vratila udarajući ih čekićem. Posljedice mogu biti oštećenja na ležajevima, kućištu i
vratilu!
•
Kod remenica vodite računa o pravilnoj napetosti remena prema podatcima
proizvođača.
Sljedeća slika prikazuje napravu za navijanje za montiranje spojki ili glavčina na krajeve
vratila reduktora ili motora. Po potrebi se možete odreći aksijalnog ležaja na uređaju.
[4] FX1
[1]
[2]
[4]
X1
X1
[3]
FX1
A
356867979
B
651876363
[1] Kraj vratila
A
nepovoljno
[2] Aksijalni ležaj
B
pravilno
[3] Glavčina spojke
[4] Glavčina
Za izbjegavanje nedopušteno visokih poprečnih sila: Zupčanik ili lančanik montirajte
prema slici B.
NAPOMENA
Olakšavaju montažu ako izlazni element iz reduktora prije toga namažete mazivom i/ili
kratko zagrijete (na 80 ... 100 °C).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
71
Instalacija / montaža
Spojke
5
5.10
Spojke
NAPOMENA
Poštujte upute za uporabu proizvođača spojki
5.10.1 Montažne tolerancije
Kod montaže spojki provedite slijedeće izjednačenje sukladno navodima proizvođača
spojke.
a) maksimalni i minimalni razmak
b) aksijalni pomak
c) kutno odstupanje
a)
b)
c)
211395595
72
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
Slijedeća tabela prikazuje različite metode za mjerenje različitih tolerancija.
Sredstvo za
mjerenje
Kutni pomak
Osovinski pomak
a1
a
D
b
a
Mjerni osjetnik
a2
f2
Ova metoda mjerenja daje točan rezultat samo ako se
odstupanje čelnih površina spojke ukloni okretanjem
obaju polovica spojke za 180° i nakon toga izračuna
srednja vrijednost razlike (a1- a2).
f1
Sljedeća ilustracija prikazuje mjerenje osovinskog pomaka s
ravnalom za podešavanje. Dozvoljene vrijednosti su za osovinski
pomak u pravilu tako male da se preporuča rad s preciznim
mjernim satom. Okreneli se jedna polovica spojke zajedno s
preciznim mjernim satom i prepolove mjerna odstupanja, rezultira
odstupanje prikazano na mjernom satu s pomakom (mjera "b")
u kojem je sadržan i osovinski pomak druge polovice spojke.
a1
a
D
b
a
Precizni
mjerni sat
f2
f1
a2
Preduvjet je kod ove metode mjerenja da ležajevi vratila
tijekom okretanja vratila nemaju aksijalnu zračnost. Ako
ovaj uvjet nije ispunjen, mora se ukloniti aksijalni mrtvi
hod između čelnih površina polovica spojke. Alternativno
se mogu na suprotnim stranama spojke upotrijebiti dva
precizna mjerna sata (za izračunavanje razlike mjernih
satova kod okretanje spojke).
f2
f1
Ilustracija prikazuje mjerenje osovinskog pomaka s točnijom
metodom mjerenja, kao što je opisano gore. Polovice spojke
se okreću zajedno, pri čemu vrh mjernog sata ne klizi po mjernoj
površini. Raspolavljanjem odstupanja prikazanog na mjernome
satu dobiva se osovinski pomak (mjera "b").
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
73
Instalacija / montaža
Spojke
5
5.10.2 Spojka ROTEX
Elastična spojka ROTEX, koju ne treba održavati, može izjednačiti aksijalni, radijalni kao
i kutni pomak. Brižljivo i točno poravnavanje vratila jamči visoki životni vijek spojke.
Montažne mjere
spojke ROTEX
ØdH
G
s
s
E
358469515
Montažne mjere
Pričvrsni vijak
Veličina spojke
E
[mm]
s
[mm]
14
13
1.5
10
M4
2.4
19
16
2
18
M5
4.8
24
18
2
27
M5
4.8
28
20
2.5
30
M6
8.3
38
24
3
38
M8
20
42
26
3
46
M8
20
48
28
3.5
51
M8
20
55
30
4
60
M10
40
65
35
4.5
68
M10
40
75
40
5
80
M10
40
á dH
[mm]
G
Pritezni moment
[Nm]
90
45
5.5
100
M12
69
100
50
6
113
M12
69
110
55
6.5
127
M16
195
125
60
7
147
M16
195
140
65
7.5
165
M20
201
160
75
9
190
M20
201
180
85
10.5
220
M20
201
NAPOMENA
Kod montaže pazite na mjeru razmaka "E", kako bi se jamčila aksijalna zračnost
spojke.
74
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
5.10.3 Spojka Nor-Mex, tip E i G
Nor-Mex spojke tipa E i G, koje ne treba održavati, su rotacijsko elastične spojke koje
mogu izjednačiti aksijalne, kutne i radijalne pomake. Kod Nor-Mex spojke tipa G
moguća je zamjena elastičnog međuprstena bez pomicanja vratila.
Kod montaže polovica spojke se uvjerite, da se preporučena zračnost (mjera S2 kod tipa
G, mjera S1 kod tipa E) odn. ukupna dužina (mjera LG kod tipa G i mjera LE kod tipa E)
pridržava prema slijedećim tabelama. Točno poravnavanje spojke jamči dugi životni
vijek.
Montažne mjere
Nor-Mex E spojke
IE
IE
S1
LE
898339339
Nor-Mex E
Veličina spojke
Montažne mjere
lE
[mm]
LE
[mm]
S1
[mm]
Masa
[kg]
67
30
62.5
2.5 ± 0.5
0.93
82
40
83
3±1
1.76
97
50
103
3±1
3.46
112
60
123.5
3.5 ± 1
5
128
70
143.5
3.5 ± 1
7.9
148
80
163.5
3.5 ± 1.5
12.3
168
90
183.5
3.5 ± 1.5
18.4
194
100
203.5
3.5 ± 1.5
26.3
214
110
224
4±2
35.7
240
120
244
4±2
46.7
265
140
285.5
5.5 ± 2.5
66.3
295
150
308
8 ± 2.5
84.8
330
160
328
8 ± 2.5
121.3
370
180
368
8 ± 2.5
169.5
415
200
408
8 ± 2.5
237
480
220
448
8 ± 2.5
320
575
240
488
8 ± 2.5
457
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
75
5
Instalacija / montaža
Spojke
Naputci za
montažu,
montažne mjere
Nor-Mex G spojke
IE
IG
S2
LG
898331659
Nor-Mex G
Veličina spojke
76
Montažne mjere
lE
[mm]
lG
[mm]
82
40
40
97
50
49
LG
[mm]
S2
[mm]
Masa
[kg]
92
12±1
1.85
113
14±1
3.8
112
60
58
133
15±1
5
128
70
68
154
16±1
7.9
148
80
78
176
18±1
12.3
168
90
87
198
21±1.5
18.3
194
100
97
221
24±1.5
26.7
214
110
107
243
26±2
35.5
240
120
117
267
30±2
45.6
265
140
137
310
33±2.5
65.7
295
150
147
334
37±2.5
83.9
330
160
156
356
40±2.5
125.5
370
180
176
399
43±2.5
177.2
415
200
196
441
45±2.5
249.2
480
220
220
485
45±2.5
352.9
575
240
240
525
45±2.5
517.2
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
5.10.4 Prirubnička spojka s cilindričnim čvrstim nalijeganjem /FC
Prirubničke spojke [1] su krute spojke za spajanje 2 vratila [2].
Namijenjene su za rad u oba smjera vrtnje, ali ne mogu izjednačiti pomak vratila.
Zatezni moment između vratila i spojke se prenosi preko cilindričnog poprečnog čvrstog
nalijeganja, a obije polovice spojke se međusobno spajaju vijcima na njihove prirubnice.
Za hidrauličnu demontažu čvrstog nalijeganja su spojke po opsegu opremljene s više
otvora za demontažu [3].
[2] [3]
[1]
[2]
9007200206609291
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
77
Instalacija / montaža
Spojke
5
Dimenzije vratila
stroja
NAPOMENA
Uvjerite se da dimenzije vratila stroja odgovaraju SEW normama.
1658359563
ø D35
ø D36
ø D37
FA
K15
L
DIN 332 D.M..
DIN 509
X..R180
FC530
175h9
175v6
180
3
14
253
M30
E2.5x0.4
X..R190
FC530
175h9
175v6
180
3
14
253
M30
E2.5x0.4
X..R200
FC600
195h9
195v6
200
3
14
283
M30
E2.5x0.4
X..R210
FC600
195h9
195v6
200
3
14
283
M30
E2.5x0.4
X..R220
FC655
235h9
235v6
240
3
14
298
M36
E2.5x0.4
X..R230
FC655
235h9
235v6
240
3
14
298
M36
E2.5x0.4
X..R240
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R250
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R260
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R270
FC815
295h9
295v6
300
4
19
343
M36
E2.5x0.4
X..R280
FC815
295h9
295v6
300
4
19
343
M36
E2.5x0.4
X..R290
FC870
315h9
315v6
320
4
19
373
M36
E2.5x0.4
X..R300
FC870
315h9
315v6
320
4
19
373
M36
E2.5x0.4
X..R310
FC950
355h9
355v6
360
4
19
413
M42
E2.5x0.4
X..R320
FC950
355h9
355v6
360
4
19
413
M42
E2.5x0.4
Montaža spojke
na vratilo
1. Oprezno očistite vratilo i otvor prirubničke spojke te ga odmastite. Otvori za
demontažu spojke moraju biti slobodni od nečistoća.
OPREZ!
Nestručnom montažom se spojka može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
78
Pazite na to da vratilo i otvor moraju obavezno biti bez masti, kako bi se zajamčila
besprijekorna funkcija čvrstog nalijeganja. Stoga kod montaže ne koristite nikakve
paste za montažu.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
2. Ugrijte prirubničku spojku na temperaturu spajanja od 230 °C, ukoliko ovisno o
nalogu nije navedena specijalna temperatura spajanja
1153862283
OPREZ!
Potreban ciklus kod montaže se postiže samo zagrijavanjem spojke.
Oprez opasnost od opeklina tijekom cjelokupnog procesa montaže!
•
Vruće dijelove zaštitite od nehotičnog dodirivanja!
OPREZ!
Toplinom prirubničke spojke koja zrači se mogu oštetiti susjedni elementi.
Moguća materijalna šteta!
•
Susjedne elemente (npr. brtvene prstene vratila) zaštitite s odgovarajućim
podloškama za zaštitu od topline.
3. Prirubničku spojku montirajte naglo na vratilo do graničnika na osloncu vratila.
1153865867
NAPOMENA
•
Pažljivo pripremite alate za montažu i tijek, kako bi spojku naglo mogli navući na
vratilo. Tijekom postupka hlađenja treba zaštititi spojku na vratilu.
•
Nakon hlađenja spojke otvore za demontažu napunite čistim mineralnim uljem
razreda viskoziteta ISO-VG 150 te ga zatvorite s isporučenim zatvornim vijkom.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
79
Instalacija / montaža
Spojke
5
Montaža spoja
prirubnice
OPREZ!
Nestručnom montažom se spojka može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Kod montaže pazite da prirubnička spojka nije u stanju izjednačiti pomak vratila.
1. Očistite površine prirubnice [1] polovica spojke [2].
[2]
[1]
992697355
2. Usmjerite otvore obije polovice spojke [2] jedan prema drugome te zajedno spojite
prirubničku spojku.
[2]
992700555
80
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
3. Montirajte vijke [3] te ih križno zategnite prema priteznim momentima u slijedećoj
tabeli.
8
16
1
9
5
15
10
4
3
14
11
6
15
[3]
13
16
2
12
1
2
7
3
14
4
13
5
12
6
11
10 9
8
7
992703755
Veličina gradnje
Veličina vijaka
Pritezni moment
Klasa čvrstoće 10.9
[Nm]
180-190
M36
3500
200-230
M42
5600
240-280
M48
8500
290-320
M56
13600
NAPOMENA
Vijci [3] se kod montaže ne smiju podmazivati.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
81
Instalacija / montaža
Spojke
5
Demontaža spojke s vratila
Napomene
OPREZ!
Opasnost od priklještenja i prignječenja uslijed nestručne demontaže teških sastavnih
dijelova.
Opasnost od ozljede!
•
Prirubničku spojku demontirajte stručno.
•
Poštujte slijedeće naputke za demontažu.
Za demontažu spojke [1] treba prvo hidraulički proširiti čvrsto nalijeganje te zatim
preostalu pridržnu silu savladati pomoću naprave za skidanje [2]. Slijedeća ilustracija
prikazuje primjer strukture hidrauličke naprave za skidanje.
[1]
[2]
1071755147
Za demontažu je po otvoru za demontažu potrebna jedna pumpa za ulje.
Podaci potrebni za dimenzioniranje naprave za skidanje navedeni su u slijedećoj tabeli.
Veličina
gradnje
potreban tlak ulja za
demontažu
[bar]
Broj otvora za
demontažu/broj potrebnih
pumpi za ulje
180-190
220
200-210
280
220-230
240-260
82
potrebna aksijalna sila
naprave za skidanje
[kN]
360
1600
3
420
270-280
490
290-300
550
310-320
670
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
Postupak
5
1. Otpustite vijke [1] te odvojite prirubničku spojku. Zatim odstranite zatvorne vijke [2]
otvora za demontažu.
[2]
[1]
1105822859
NAPOMENA
Pažljivo pripremite alate za demontažu i tijek, kako bi prirubničku spojku naglo mogli
skinuti s vratila.
2. Prvu pumpu za ulje [3] spojite na otvor za demontažu [4] koji se nalazi najbliže uz
prirubnicu te ga punite (opteretite) tlakom sve dok na drugom otvoru za demontažu
[5] ne počne izlaziti ulje. Ovisno o veličini gradnje se ovaj otvor može nalaziti i na
čeonoj strani na površini prirubnice spojke.
[3]
[4]
[4]
[5]
1000632331
NAPOMENA
Tijekom demontaže obavezno poštujte sigurnosne napomene proizvođača hidrauličkih
uređaja.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
83
5
Instalacija / montaža
Spojke
3. Priključite slijedeću pumpu za ulje [6] na ovom otvoru [5] te istisnite ulje, sve dok
ponovno ulje ne započne izlaziti na slijedećem otvoru za demontažu [7].
[7]
[6]
[5]
1002542475
4. Ponavljajte ovaj postupak sve dok svi otvori za demontažu nisu spojeni pumpom za
ulje te napunjeni (opterećeni) tlakom. Na posljednjem otvoru za demontažu [7] se
mora tlak toliko dugo povećavati, dok na obije čeone strane spojke [8] ulje ne počne
istjecati u obliku prstena .
[7]
[8]
1002549387
NAPOMENA
84
•
Demontažu treba također provesti samo s jednom pumpom za ulje. Pojedinačni
otvori za demontažu se u tom slučaju moraju blokirati nakon punjenja tlaka.
Redovnim istiskivanjem treba održavati konstantan tlak u sustavu tijekom
cjelokupnog postupka demontaže.
•
Prije skidanja spojke održavajte tlak ulja cca. 30 minuta, kako bi se u čvrstom
nalijeganju mogao napraviti jednakomjeran uljni film. Tijekom ovog vremena i
dodatne demontaže treba tlak održavati na svim otvorima.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Spojke
5
5. Montirajte napravu za skidanje [3]. Izvucite spojku s vratila. Budući da se tlak ulja
nakon dostizanja posljednjeg otvora za demontažu poremetio, znatno se povećava
potrebna snaga za skidanje spojke prema kraju.
[3]
[4]
1000624651
6. Nakon demontaže provjerite stanje vratila i otvora stezaljke. Treba zamijeniti
oštećene dijelove.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
85
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5
5.11
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5.11.1 Opće napomene
Materijal vratila stroja te vezu vezu prizmatičnim klinom treba dimenzionirati stranka
sukladno opterećenjima koja će biti prisutna. Materijal vratila treba imati minimalnu
granicu rastezanja od 320 N/mm2.
Treba poštivati dužinu prizmatičnog klina navedenu u mjerskoj skici (vidi slijedeću
stranu). Ukoliko se koristi duži prizmatični klin treba ga simetrički dodijeliti šupljem
vratilu.
Kod prolaznog vratila stroja ili aksijalnih sila SEW-EURODRIVE preporuča da se vratilo
stroja izvede s osloncem. Kako bi se sprječilo otpuštanje pričvrsnih vijaka vratila stroja
kod promijenjenog smjera opterećenja, treba ga zaštititi primjerenim osiguranjem vijaka.
Po potrebi se mogu koristiti dva ekscentrična pričvrsna vijka.
5.11.2 Veličine navoja / Pritezni momenti
SEW-EURODRIVE preporuča slijedeće veličine navoja i pritezne momente:
Preporučene veličine navoja
[8]1)
•
•
•
šipku s navojem [2]1)
maticu (DIN 934) [5]1)
Pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Pritezni moment [Nm]
pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Veličina gradnje
razmačni vijak
(navoj u završnoj ploči)
X..A180-230
M36
M30
1450
X..A240-300
M42
M36
2500
X..A310-320
M48
M42
4600
1) vidi na slijedećim stranicama
Pritezni moment
Veličina gradnje
Veličina navoja za
6 x pričvrsni vijak [3]1)
Klasa čvrstoće 10.9
X..A180-190
M10x30
48
kreirati rukom
X..A200-230
M12x30
86
kreirati rukom
X..A240-300
M16x40
210
kreirati rukom
X..A310-320
M20x50
410
kreirati rukom
Montaža / Radno stanje [Nm]
Demontaža [Nm]
1) vidi na slijedećim stranicama
86
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5
5.11.3 Dimenzije vratila stroja
651643019
X..A180
X..A190
X..A200
X..A210
X..A220
X..A230
X..A240
X..A250
X..A260
X..A270
X..A280
X..A290
X..A300
X..A310
X..A320
C1
ø D2
36
165H8 165h11 165js7
3
165
H8
165h11 165js7
3
180
H8
180h11 180js7
3
190
H8
190h11 190js7
3
210
H8
210h11 210js7
3
210
H8
210h11 210js7
3
45
230
H8
230h11 230js7
3
45
240H8
240h11 240js7
3
45
240H8
240h11 240js7
3
45
275H8
275h11 275js7
4
45
275H8
275h11 275js7
4
45
290H8
290h11 290js7
4
45
290H8
290h11 290js7
4
55
320H8
320h11 320js7
4
55
H8
320h11 320js7
4
36
36
36
36
36
320
ø D14 ø D15 FA
K1
K2
K3
L14
N
OA
Rmax
565
109 128
300
423
292
2
565
620
620
686
686
778
778
851
877
877
961
961
1030
1030
109 128
130 149
130 149
133 152
133 152
147 170
147 170
143 166
158 181
158 181
160 183
160 183
170 197
170 197
300
320
320
370
370
370
370
450
450
500
500
500
560
560
423
292
460.5 319.5
460.5 319.5
518.5 352.5
518.5 352.5
562.5 400.5
562.5 400.5
639
652
677
719
719
437
450
450
492
492
781.5 528.5
781.5 528.5
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
5
5
5
5
5
S6
T2
t3
U2
U3
M36 174.4 174 40JS9 40h9
M36 174.4 174 40
JS9
M36 190.4 190 45
JS9
M36 200.4 200 45
JS9
M36 221.4 221 50
JS9
M36 221.4 221 50
JS9
M42 241.4 241 50
JS9
M42 252.4 252
56JS9
M42 252.4 252
56JS9
M42 287.4 287
63JS9
M42 287.4 287
63JS9
M42 302.4 302
63JS9
M42 302.4 302
63JS9
M48 334.4 334
70JS9
M48 334.4 334 70
JS9
40h9
45h9
45h9
50h9
50h9
50h9
50h9
56h9
63h9
63h9
63h9
63h9
70h9
70h9
DIN 332
D.M..
M301)
M301)
M301)
M301)
M301)
M301)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M421)
M421)
1) Dimenzije nisu prema DIN 332, dubina navoja uključujući zaštitno uleknuće iznosi najmanje 2-struki promjer navoja
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
87
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5.11.4 Montaža reduktora na vratilo stroja
NAPOMENA
•
Sadržaj isporuke sadrži:
– pričvrsne vijke [3] i završnu ploču [4]
•
Sadržaj isporuke ne sadrži:
– šipku s navojem [2], matice [5], pričvrsne vijke [6], razmačne vijke [8]
1. Na šuplje vratilo [7] i na kraj vratila stroja [1] nanesite NOCO®-Fluid.
O
C
O D
N UI
L
F
®
O
C
O D
N UI
L
F
®
[1]
[7]
310347915
[1] vratilo stroja
[7] šuplje vratilo
2. Pričvrstite završnu ploču [4] s pričvrsnim vijcima [3] na šuplje vratilo [7] te privijte
polugu s navojem [2] u vratilo stroja [1]. Poštujte pritezne momente u "poglavlju
veličine navoja /pritezni momenti" (vidi stranu 86)
[7]
[1]
[4]
[2]
[3]
310352011
[1] vratilo stroja
[2] šipka s navojem
[3] vijci za pričvršćivanje
[4] završna ploča
[7] šuplje vratilo
NAPOMENA
Montažu ćete si olakšati ako polugu s navojem i maticu prethodno premažete
mazivom.
88
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5
3. Vratilo stroja [1] zatežite maticama [5] dok se kraj vratila stroja [1] i završna ploča [4]
ne dotaknu.
0m
m
[1]
[4]
[5]
310407307
[1] vratilo stroja
[4] završna ploča
[5] matica
4. Popustite matice [5]. Odvijte polugu s navojem [2].
[5]
[2]
310655244
[2] šipka s navojem
[5] matica
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
89
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5. Zaštitite vratilo stroja [1] s pričvrsnim vijkom [6]. Dodatno treba pričvrsni vijak zaštititi
s primjerenim osiguranjem vijaka. Poštujte pritezne momente u "poglavlju veličine
navoja /pritezni momenti" (vidi stranu 86)
[1]
[6]
310415883
[1] vratilo stroja
[6] pričvrsni vijak
OPREZ!
Nestručnom montažom zaštitnog pokrova nastaje opasnost od ozljeda zbog dijelova
koji se okreću. Osim toga se zbog prodiranja prašine i prljavštine može oštetiti i sustav
za brtvljenje reduktora.
Moguće ozljede osoba i materijalna šteta!
•
90
Nakon završetka montaže pazite na uredno i nepropusno (na prašinu) postavljanje
zaštitnog pokrova.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5
5.11.5 Demontaža reduktora s vratila stroja
OPREZ!
Kriva demontaža reduktora s vratila stroja može uzrokovati oštećenja ležaja i drugih
sastavnih dijelova.
Moguća materijalna šteta!
•
Kod demontaže smijete poduprijeti samo na šupljem vratilu. Obratite pažnju na to
da podupiranje na drugim dijelovima reduktora može dovesti do oštećenja.
1. Popustite pričvrsni vijak [6].
[6]
310460043
[6] pričvrsni vijak
2. Uklonite pričvrsne vijke [3] i skinite završnu ploču [4].
[4]
[3]
310464523
[3] pričvrsni vijak
[4] završna ploča
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
91
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
3. Za zaštitu rupe za centriranje zavrnite pričvrsni vijak [6] u vratilo stroja [1].
[1]
[6]
310470027
[1] vratilo stroja
[6] pričvrsni vijak
4. Za demontažu reduktora na šuplje vratilo [7] ponovno postavite okrenutu završnu
ploču [4] s pričvrsnim vijcima [3]. Pričvrsni vijci [3] se trebaju postaviti rukom.
[3]
[7]
[4]
310474123
[4] završna ploča
[3] pričvrsni vijak
[7] šuplje vratilo
92
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i vezom prizmatičnim klinom
5
5. Vijak za istiskivanje [8] uvrnite u završnu ploču [4] kako biste reduktor demontirali s
vratila stroja [1].
NAPOMENA
Demontažu ćete si olakšati, ako vijak za istiskivanje i navoj u završnoj ploči prethodno
premažete mazivom.
[1]
[4]
[8]
310478219
[1] vratilo stroja
[4] završna ploča
[8] razmačni vijak
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
93
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5
5.12
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5.12.1 Općenito
Materijal vratila stroja treba dimenzionirati stranka sukladno opterećenjima koja će biti
prisutna.Materijal vratila treba imati minimalnu granicu rastezanja od 320 N/mm².
5.12.2 Veličine navoja / Pritezni momenti
SEW-EURODRIVE preporuča slijedeće veličine navoja i pritezne momente:
Preporučene veličine navoja
1)
•
•
•
•
šipku s navojem [2]1)
maticu (DIN 934) [5]1)
Pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Pritezni momenti [Nm]
pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Veličina gradnje
razmačni vijak [8]
(navoj u završnoj ploči)
X..H180-230
M36
M30
1450
X..H240-300
M42
M36
2500
X..H310-320
M48
M42
4600
1) vidi na slijedećim stranicama
Pritezni moment
Veličina gradnje
Veličina navoja za
6 x pričvrsni vijak [3]1)
Klasa čvrstoće 10.9
X..H180-190
M10x30
48
kreirati rukom
X..H200-230
M12x30
86
kreirati rukom
X..H240-300
M16x40
210
kreirati rukom
X..H310-320
M20x50
410
kreirati rukom
Montaža / Radno stanje [Nm]
Demontaža [Nm]
1) vidi na slijedećim stranicama
94
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5
5.12.3 Dimenzije vratila stroja
651648779
X..H180
X..H190
X..H200
X..H210
X..H220
X..H230
X..H240
X..H250
X..H260
X..H270
X..H280
X..H290
X..H300
X..H310
X..H320
C1
ø D5
ø D6
ø D17
ø D18
ø D19
ø D20
FA
K4
K5
K6
MD
OH
R
S6
DIN 332
D.M..
36
165H7
166H9
165h11
166m6
3
672 -1
83
83 -1
400
292
4
M36
M301)
36
166H9
165g6
180
165H7
165h11
166m6
3
672 -1
83
83 -1
400
292
4
M36
M301)
36
180
181
H9
165g6
180
H7
180h11
181m6
3
750 -1
101
83 -1
450.5 319.5
4
M36
M301)
190
191
H9
180g6
195
H7
190g6
190h11
191m6
205
3
753 -1
106
83 -1
453.5 319.5
4
M36
M301)
210
H7
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108 -1
497.5 352.5
5
M36
M301)
210
H7
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108 -1
497.5 352.5
5
M36
M301)
230
H7
230g6
230h11
231m6
250
3
948 -1
140
108 -1
571.5 400.5
5
M42
M361)
240
H7
240g6
240h11
241m6
260
3
948 -1
140
108 -1
571.5 400.5
5
M42
M361)
250
H7
250g6
250h11
255m6
280
4
1021 -1
140
108 -1
608
437
5
M42
M361)
45
280
H7
280h11
285m6
4
1056 -1
146
143 -1
630
450
5
M42
M361)
45
285H9
280g6
310
280H7
280h11
285m6
4
1056 -1
146
143 -1
630
450
5
M42
M361)
45
305H9
280g6
310
300H7
300h11
305m6
4
1147 -1
152
143 -1
679
492
5
M42
M361)
45
305H9
300g6
330
300H7
300h11
305m6
4
1147 -1
152
143 -1
679
492
5
M42
M361)
55
325H9
300g6
330
320H7
320h11
325m6
4
1241 -1
165
143 -1
740.5 528.5
5
M48
M421)
55
325H9
320g6
350
320H7
320g6
320h11
325m6
350
4
1241 -1
165
143 -1
740.5 528.5
5
M48
M421)
36
36
36
45
45
45
211
H9
211
H9
231
H9
241
H9
255
H9
285
H9
1) Dimenzije nisu prema DIN 332, dubina navoja uključujući zaštitno uleknuće iznosi najmanje 2-struki promjer navoja
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
95
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5.12.4 Montaža reduktora na vratilo stroja
NAPOMENA
Uvjerite se da dimenzije vratila stroja odgovaraju SEW normama Æ vidi prethodnu
stranicu.
NAPOMENA
•
Sadržaj isporuke sadrži:
– pričvrsne vijke [3] i završnu ploču [4]
•
Sadržaj isporuke ne sadrži:
– Šipka s navojem [2], matice [5], pričvrsne vijke [6], vijke za ististkivanje [8]
1. Prije montaže reduktora uklonite masnoću na šupljem vratilu [7] i vratilu stroja [1] te
nanesite nešto NOCO®-Fluid na vratilo stroja [1] u području čahure [11].
[1]
O
C
O D
N UI
L
F
®
[7]
[1]
[11]
[7]
356508044
[1] vratilo stroja
[7] šuplje vratilo
[11] čahura
OPREZ!
NOCO®-Fluid nikada ne nanosite direktno na čahuru [11] jer pri postavljanju
pogonskog vratila pasta može prodrijeti u područje zatezanja steznog diska.
Moguća materijalna šteta!
•
96
Područje stezanja steznog diska između vratila stroja [1] i šupljeg vratila [7] mora
obavezno ostati bez masti!
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5
2. Pričvrstite završnu ploču [4] s pričvrsnim vijcima [3] na šuplje vratilo [7] te privijte
polugu s navojem [2] u vratilo stroja [1]. Poštujte pritezne momente u "poglavlju
veličine navoja / pritezni momenti" (vidi stranu 94)
[1]
[7]
[4]
[3]
[2]
356508428
[1] vratilo stroja
[2] šipka s navojem
[3] vijci za pričvršćivanje
[4] završna ploča
[7] šuplje vratilo
3. Vratilo stroja [1] zatežite maticom [5] dok se oslonci vratila stroja i šuplje vratilo [7] ne
dotaknu.
0m
m
[1]
[5]
[7]
310501387
[1] vratilo stroja
[5] matica
[7] šuplje vratilo
4. Popustite maticu [5]. Odvijte polugu s navojem [2].
[5]
[2]
310506251
[2] šipka s navojem
[5] matica
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
97
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5. Zaštitite vratilo stroja [1] s pričvrsnim vijkom [6]. Dodatno treba pričvrsni vijak zaštititi
s primjerenim osiguranjem vijaka. Poštujte pritezne momente u "poglavlju veličine
navoja / pritezni momenti" (vidi stranu 94)
[1]
[6]
310510731
[1] vratilo stroja
[6] pričvrsni vijak
6. Stezni disk [9] bez napinjanja pogurnite na šuplje vratilo [7] te pozicionirajte unutarnji
prsten steznog diska [9b] na dimenziju A.
OPREZ!
Zatezanje zateznog vijka bez ugrađenog vratila može dovesti do deformacije šupljeg
vratila.
Moguća materijalna šteta!
•
Pritegnite zatezne vijke samo s ugrađenim vratilom.
A
[9]
[7]
[9a]
[9b]
449699468
[7] šuplje vratilo
[9] stezni disk
98
[9a] konus (vanjski prsten)
[9b] konusna čahura (unutarnji prsten)
Veličina gradnje
a [mm]
Veličina gradnje
a [mm]
XH180-190
37
XH270-280
49
XH200-210
38
XH290-300
49
XH220-230
39
XH310-320
60
XH240-260
48
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5
7. Zatezne vijke [10] zategnite rukom te pritom paralelno usmjerite konus (vanjski
prsten) [9a] na konusnu čahhuru (unutarnji prsten) [9b] steznog diska. Zatezne vijke
[10] zategnite jedan za drugim u smjeru kazaljki na satu (ne unakrsno) za ¼ okretaja.
Zatezni vijci [10] se ne smiju zatezati križno.
NAPOMENA
Kod steznih diskova, čija konusna čahura (unutarnji prsten) [9b] je prorezana, zategnite
zatezne vijke [10] lijevo idesno od proreza jedan za drugim te preostale vijke
jednakomjerno raspoređeno u više stupnjeva.
6
1
2
5
4
[10]
[9b]
[9a]
[9a] konus (vanjski prsten)
[9b] konusna čahura (unutarnji prsten)
3
[10] zatezni vijci
8. Nadalje zatežite zatezne vijke [10] u više okretaja jednakomjerno za po ¼ okretaja
sve dok konus (vanjski prsten) [9a] i konusna čahura (unutarnji prsten) [9b] na čeonoj
površini na strani vijaka nisu u ravnoj liniji sukladno slijedećoj slici.
[L2]
[L1]
S=0
S>0
[9a]
90°
[9b]
[10]
6
1
2
5
4
[9a] konus (vanjski prsten)
[9b] konusna čahura (unutarnji
prsten)
[10] zatezni vijci
[10]
3
[L1] stanje u trenutku isporuke (unaprijed montirano)
[L2] završno montirano (spremno za rad)
NAPOMENA
Ako se konus (vanjski prsten) i konusna čahura (unutarnji prsten) na čeonoj strani na
strani vijaka ne mogu montirati u ravnoj liniji, još jednom demontirajte stezni disk te ga
pažljivo očistite/podmažite sukladno slijedećem poglavlju.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
99
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
OPREZ!
Nestručnom montažom zaštitnog pokrova nastaje opasnost od ozljeda zbog dijelova
koji se okreću. Osim toga se zbog prodiranja prašine i prljavštine može oštetiti i sustav
za brtvljenje reduktora.
Moguće ozljede osoba i materijalna šteta!
•
Nakon završetka montaže pazite na uredno i nepropusno (na prašinu) postavljanje
zaštitnog pokrova.
5.12.5 Demontaža reduktora s vratila stroja
OPREZ!
Kriva demontaža reduktora s vratila stroja može uzrokovati oštećenja ležaja i drugih
sastavnih dijelova.
Moguća materijalna šteta!
•
Kod demontaže smijete poduprijeti samo na šupljem vratilu. Obratite pažnju na to
da podupiranje na drugim dijelovima reduktora može dovesti do oštećenja.
•
Stezni disk demontirajte stručno. Zatezne vijke nikada ne odvijajte u cijelosti, budući
da bi u suprotnom stezni disk mogao odskočiti te bi moglo doći do nesreća!
•
Stezne diskove više reduktora te njihove pojedinačne sastavne dijelove ne smijete
međusobno zamijenjivati.
1. Zatezne vijke [10] popuštajte jedan za drugim za 1/4 okretaja kako bi se izbjeglo
deformiranje spojne površine.
[9a]
[10]
[9b]
[10]
419020555
[9a] konus (vanjski prsten)
[9b] konusna čahura (unutarnji prsten)
[10] zatezni vijci
NAPOMENA
Ako se konus (vanjski prsten) [9a] i konusna čahura (unutarnji prsten) [9b] ne mogu
samostalno otpustiti:
Uzmite potreban broj zateznih vijaka i ravnomjerno iz uvrtite u otvore za demontažu.
Zatezne vijke pritežite u više faha dok se konusna čahura ne odvoji od konusnog
prstena.
100
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i steznim diskom
5
2. Steznu pločicu skinite sa šupljeg vratila. Demontirajte reduktor s vratila stroja kao što
je opisano u "poglavlju demontaža reduktora s vratila stroja" (vidi stranicu 91).
Čišćenje i
podmazivanje
steznog diska
Prije ponovne montaže treba očistiti i podmazati stezni disk.
NAPOMENA
•
Kako bi se zajamčila besprijekorna funkcija steznog diska, morate pažljivo provesti
slijedeće radne korake. Smijete koristiti samo proizvode koji su slični navedenom
mazivu.
•
Ako su konusne površine steznog diska oštećene, više ih ne smijete koristiti te ih
morate izmijeniti.
[9a]
[10]
1526385163
[9a] konus (vanjski prsten)
[10] zatezni vijci
1. Nakon demontaže temeljito očistite stezni disk od prljavština i preostalih prionulih
maziva.
2. Zatezne vijke [10] podmažite na navojima i ispod glave pastom, koja se sastoji od
MoS2, npr. "gleitmo 100" tvrtke FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).
3. Konusne površine konusa (vanjski prsten) [9a] također jednakomjerno premažite
tankim slojem paste koja sadrži MoS2, npr. "gleitmo 100" tvrtke FUCHS LUBRITECH
(www.fuchs-lubritech.com).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
101
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5
5.13
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5.13.1 Općenito
Materijal vratila stroja treba dimenzionirati stranka sukladno opterećenjima koja će biti
prisutna. Materijal vratila treba imati minimalnu granicu rastezanja od 320 N/mm2.
5.13.2 Veličine navoja / Pritezni momenti
SEW-EURODRIVE preporuča slijedeće veličine navoja i pritezne momente:
Preporučene veličine navoja
•
•
•
šipku s navojem [2]1)
maticu (DIN 934) [5]1)
Pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Pritezni moment [Nm]
pričvrsni vijak [6]1)
Klasa čvrstoće 8.8
Veličina gradnje
razmačni vijak [8]1)
(navoj u završnoj ploči)
X..V180-230
M36
M30
1450
X..V240-300
M42
M36
2500
X..V310-320
M48
M42
4600
1) vidi na slijedećim stranicama
Pritezni moment
Veličina gradnje
Veličina navoja za
6 x pričvrsni vijak [3]1)
Klasa čvrstoće 10.9
X..V180-190
M10x30
X..V200-230
M12x30
86
kreirati rukom
X..V240-300
M16x40
210
kreirati rukom
X..V310-320
M20x50
410
kreirati rukom
Montaža / Radno stanje [Nm]
48
Demontaža [Nm]
kreirati rukom
1) vidi na slijedećim stranicama
102
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5
5.13.3 Dimenzije vratila stroja
DIN5480
N..
S6
D25
C1
OV
OV
FA
DIN332
D.M..
45
°
DIN5480
W..
D29
D28
D27
D26
R
30°
K9
K8
K7
763095435
C1 øD25
øD26
øD27 øD28 øD29
D
FA
m
180
36 166H9
159h10
158 166m6 180
10 5
564 -1 166
190
36 166H9
159h10
158 166m6 180
10 5
200
36 191H9
179h10
178 191m6 205
210
36 191H9
179h10
220
36 211H9
230
K7
K8
K9
Me
R
83 -1 170.009-0.086
-0.152
292
4 M36 M30
W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H
564 -1 166
83 -1 170.009-0.086
-0.152
292
4 M36 M30
W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H
10 5
619 -1 176
W 180x5x30x34x8f
83 -1 190.090 -0.087 319.5 4 M36 M30
N 180x5x30x34x9H
-0.155
178 191m6 205
10 5
619 -1 176
W 180x5x30x34x8f
83 -1 190.090 -0.087 319.5 4 M36 M30
N 180x5x30x34x9H
-0.155
199h10
198 211m6
230
10 5
685 -1 201 108 -1 210.158
-0.088
36 211H9
199h10
198 211m6
230
10 5
685 -1 201 108 -1 210.158
-0.088
240
45 231H9
219h10
218 231m6 250
10 5
W 220x5x30x42x8f
777 -1 216 108 -1 230.215 -0.102 400.5 5 M42 M36
N 220x5x30x42x9H
-0.179
250
45 241H9
219h10
218 241m6 260
10 5
260
45 255H9
239h10
238 255m6 275
10 5
270
45 285H9 258.4h10 258 285m6 305
16 8
876 -1 248 143 -1 276.230 -0.101
-0.177
450
5 M42 M36
W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H
280
45 285H9 258.4h10 258 285m6 305
16 8
876 -1 248 143 -1 276.230 -0.101
-0.177
450
5 M42 M36
W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H
290
45 305H9 278.4h10 278 305m6 325
16 8
960 -1 268 143 -1 297.014 -0.105
-0.184
492
5 M42 M36
W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H
300
45 305H9 278.4h10 278 305m6 325
16 8
960 -1 268 143 -1 297.014 -0.105
-0.184
492
5 M42 M36
W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H
310
55 325H9 298.4h10 298 325m6 345
W 300x8x30x36x8f
16 8 1029 -1 318 143 -1 316.655 -0.102 528.5 5 M48 M42
-0.180
N 300x8x30x36x9H
320
55 325H9 298.4h10 298 325m6 345
W 300x8x30x36x8f
16 8 1029 -1 318 143 -1 316.655 -0.102 528.5 5 M48 M42
-0.180
N 300x8x30x36x9H
-0.157
-0.157
S6
DIN
332
OV
DIN 5480
352.5 5 M36 M30
W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H
352.5 5 M36 M30
W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H
W 220x5x30x42x8f
777 -1 216 108 -1 230.215 -0.102 400.5 5 M42 M36
N 220x5x30x42x9H
-0.179
W 240x5x30x46x8f
-0.102
850 -1 216 108 -1 250.264
437 5 M42 M36
N 240x5x30x46x9H
-0.180
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
103
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5.13.4 Montaža reduktora na vratilo stroja
NAPOMENA
Uvjerite se da dimenzije vratila stroja odgovaraju SEW normama Æ vidi prethodnu
stranicu.
NAPOMENA
•
Sadržaj isporuke sadrži:
– pričvrsne vijke [3] i završnu ploču [4]
•
Sadržaj isporuke nesadrži:
– Šipku s navojem [2], maticu [5], pričvrsni vijak [6], vijak za ististkivanje [8]
1. Na vratilo stroja [1] u području čahure [11] te višeklinastog ozubljenja nanesite
NOCO®-Fluid.
[11]
O
C
O D
N UI
L
F
®
O
C
O D
N UI
L
F
®
[1]
771686923
[1] vratilo stroja
[11] čahura
104
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5
2. Reduktor potisnite na vratilo stroja. Višeklinasto ozubljenje šupljeg vratila i vratila
stroja moraju pritom zahvaćati jedan u drugog.
Pričvrstite završnu ploču [4] s pričvrsnim vijcima [3] na šuplje vratilo [7] te privijte
polugu s navojem [2] u vratilo stroja [1]. Poštujte pritezne momente u "poglavlju
veličine navoja / pritezni momenti" (vidi stranu 102)
[1]
[7]
[1]
[4]
[3]
[2]
771692555
[1] vratilo stroja
[2] šipka s navojem
[3] vijci za pričvršćivanje
[4] završna ploča
[7] šuplje vratilo
3. Vratilo stroja [1] zatežite maticom [5] dok se oslonci vratila stroja i šuplje vratilo [7] ne
dotaknu.
0m
m
[1]
[7]
[5]
771696651
[1] vratilo stroja
[5] matica
[7] šuplje vratilo
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
105
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
4. Popustite matice [5]. Odvijte polugu s navojem [2].
[5]
[2]
771752587
[2] šipka s navojem
[5] matica
5. Zaštitite vratilo stroja [1] s pričvrsnim vijkom [6]. Dodatno treba pričvrsni vijak zaštititi
s primjerenim osiguranjem vijaka. Poštujte pritezne momente u "poglavlju veličine
navoja / pritezni momenti" (vidi stranu 102).
[1]
[6]
771756683
[1] vratilo stroja
[6] pričvrsni vijak
OPREZ!
Nestručnom montažom zaštitnog pokrova nastaje opasnost od ozljeda zbog dijelova
koji se okreću. Osim toga se zbog prodiranja prašine i prljavštine može oštetiti i sustav
za brtvljenje reduktora.
Moguće ozljede osoba i materijalna šteta!
•
106
Nakon završetka montaže pazite na uredno i nepropusno (na prašinu) postavljanje
zaštitnog pokrova.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5
5.13.5 Demontaža reduktora s vratila stroja
OPREZ!
Kriva demontaža reduktora s vratila s troja može uzrokovati oštećenja ležaja i drugih
sastavnih dijelova.
Moguća materijalna šteta!
•
Kod demontaže smijete poduprijeti samo na šupljem vratilu. Obratite pažnju na to
da podupiranje na drugim dijelovima reduktora može dovesti do oštećenja.
1. Popustite pričvrsni vijak [6].
[6]
773031947
[6] pričvrsni vijak
2. Uklonite pričvrsne vijke [3] i skinite završnu ploču [4].
[4]
[3]
773036683
[3] pričvrsni vijak
[4] završna ploča
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
107
5
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
3. Za zaštitu rupe za centriranje zavrnite pričvrsni vijak [6] u vratilo stroja [1].
[6]
[1]
823630091
[1] vratilo stroja
[6] pričvrsni vijak
4. Za demontažu reduktora na šuplje vratilo [7] ponovno postavite okrenutu završnu
ploču [4] s pričvrsnim vijcima [3]. Pričvrsni vijci [3] se trebaju postaviti rukom.
[3]
[7]
[4]
823628427
[4] završna ploča
[3] pričvrsni vijak
[7] šuplje vratilo
108
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Reduktor sa šupljim vratilom i višeklinastim ozubljenjem
5
5. Vijak za istiskivanje [8] uvrnite u završnu ploču [4] kako biste reduktor demontirali
s vratila stroja [1].
NAPOMENA
Demontažu ćete si olakšati, ako vijak za istiskivanje i navoj u završnoj ploči prethodno
premažete mazivom.
[1]
[4]
[8]
823631755
[1] vratilo stroja
[4] završna ploča
[8] razmačni vijak
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
109
Instalacija / montaža
Oslonci okretnog momenta /T
5
5.14
Oslonci okretnog momenta /T
OPREZ!
Zatezanje oslonca okretnog momenta vodi do prinudnih sila na izlaznom vratilu, što
može imati negativne posljedice na životni vijek ležišta izlaznog vratila.
Moguća materijalna šteta!
•
Oslonce okretnog momenta ne smijete napinjati.
1. Kako bi se momenti savijanja na vratilu stroja mogli zadržati što niže moguće, uvijek
montirajte oslonce okretnog momenta na strani poganjanog stroja. Oslonac okretnog
momenta se može montirati gore i dolje na reduktoru.
359130891
2. Reduktor iznad navojnog svornjaka i matice oslonca okretnog momenta usmjerite
horizontalno.
0°
±1°
1°
[3]
90
°
[2]
+5
-5 °
°
[1]
[4]
[1]
[2]
[3]
[4]
110
359126795
Viljuškasta glava sa svornjacima
Navojni svornjak s maticama
Glava zgloba
Viljuškasta ploča sa svornjacima
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Oslonci okretnog momenta /T
5
OPREZ!
Pazite na to da je navojni svornjak [2] jednakomjerno privijen u viljuškastoj glavi [1] i
glavi zgloba [3].
Moguća materijalna šteta!
•
Navojni svornjak [2] mora biti najmanje jednom promjerom navoja i jednakomjerno
privijen u viljuškastoj glavi [1] i glavi zgloba [3].
[1]
Ø
min. = Ø
[2]
[3]
1154061707
[1] Viljuškasta glava sa svornjacima
[2] Navojni svornjak s maticama
[3] Glava zgloba
3. Nakon usmjeravanja zatežite matice na zatezni moment sukladno slijedećoj tabeli.
Zaštitite je primjerenim osiguranjem vijaka.
Pritezni moment
Veličina gradnje
Vijak / matica
180-190
M36
200
200-230
M42
350
240-280
M48
500
290-320
M56
700
[Nm]
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
111
Instalacija / montaža
Adapter motora /MA
5
5.15
Adapter motora /MA
5.15.1 Maksimalna dozvoljena masa motora
Kod dogradnje motora na reduktor treba provjeriti dva kriterija.
1. Maksimalna masa motora ovisno o izvedbi reduktora i načinu pričvršćenja
2. Maksimalna masa motora ovisno o veličini adaptera motora
NAPOMENA
Masa motora ne smije prekoračiti niti jedan od oba kriterija.
1. Maksimalna masa motora ovisno o izvedbi reduktora i načinu pričvršćenja
NAPOMENA
Tabela vrijedi samo za stacionarne primjene. Kod mobilnih primjena (npr. vozni pogoni)
se molimo posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Za sve tabele vrijedi:
GM = masa motora
GG = masa reduktora
Horizontalni reduktor
Izvedba reduktora
X.F..
X.K..
Izvedba u podnožju X../ B
GM Â 1.5 GG
GM Â 1.75 GG
Nasadna izvedba X../ T
GM Â 0.5 GG
GM Â 1.5 GG
Izvedba s prirubnicom X../ F
GM Â 0.5 GG
GM Â 0.5 GG
Vrsta pričvršćivanja
Vertikalni reduktor
Izvedba reduktora
X.F..
X.K..
M5/F3
M5/F4
M5/F3
M5/F4
Izvedba u podnožju X../ B
GM Â 2.0 GG
GM Â 1.75 GG
GM Â 1.5 GG
GM Â 1.5 GG
Izvedba s prirubnicom X../ F
GM Â 1.5 GG
GM Â 1.25 GG
GM Â 0.75 GG
GM Â 0.75 GG
Vrsta pričvršćivanja
112
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Adapter motora /MA
5
2. Maksimalna masa motora ovisno o veličini adaptera motora
Ne smiju se prekoračiti slijedeća maksimalna opterećenja adaptera motora.
X
[1]
[2]
GM
356530827
[1] težište motora
[2] adapter motora
X = razmak težišta
GM = masa ugrađenog motora
NAPOMENA
Tabela vrijedi samo za stacionarne primjene. Kod mobilnih primjena (npr. vozni pogoni)
se molimo posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Adapter motora
GM
X
IEC
NEMA
[kg]
[mm]
100/112
182/184
60
190
132
213/215
110
230
160/180
254/286
220
310
200
324
280
340
225
326
400
420
225/280
364 - 405
820
480
315S-L
444 - 449
1450
680
315
2000
740
355
2500
740
Ukoliko se razmak težišta X poveća, linearno se mora smanjiti maksimalna dopuštena
masa GM. GM se ne može povećati, ako se razmak težišta smanjuje.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
113
5
Instalacija / montaža
Adapter motora /MA
5.15.2 Dogradnja motora na adapter motora
1. Vratilo motora i površine prirubnice očistite na motoru i adapteru motora.
NAPOMENA
U cilju izbjegavanja stvaranja rđe na dosjedu SEW preporuča da prije montaže
polovice spojke na vratilo motora nanesete NOCO®-Fluid.
2. Pogurnite polovice spojke na vratilo motora te ih pozicionirajte. Pritom poštujte
navode u poglavlju 5.10 te slijedeću ilustraciju. Veličina polovine spojke i tip označeni
su na spojci.
XA
XM
[1]
E
450994699
[1] adapter motora
XA = razmak spojke od površine prirubnice adaptera motora
E = montažna mjera
XM = razmak spojke od površine prirubnice motora
Æ XM = X A – E
3. Polovice spojke osigurajte pomoću zatika s navojem.
4. Montirajte motor na adapter motora; pritom moraju čeljusti spojke zahvaćati jedna
drugu.
114
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Pogoni klinastog remena /VBD
5.16
5
Pogoni klinastog remena /VBD
5.16.1 Maksimalna dozvoljena masa motora
Pri odabiru motora vodite računa o dozvoljenoj masi motora, izvedbi reduktora i vrsti
pričvršćenja reduktora prema sljedećoj tabeli.
Tabela vrijedi samo za stacionarne primjene. Kod mobilnih primjena (npr. vozni pogoni)
se molimo posavjetujte sa SEW-EURODRIVE.
Izvedba reduktora
Vrsta pričvršćivanja
X.F..
X.K..
Izvedba u podnožju X../ B
GM Â 1.75 GG
GM Â 1.75 GG
Nasadna izvedba X../ T
GM Â 1.5 GG
GM Â 1.5 GG
Za tabelu vrijedi:
GM = masa motora
GG = masa reduktora
5.16.2 Montaža pogona klinastog remena
1. Montirajte motor [1] na osnovnu ploču [2] (pričvrsni vijci nisu uključeni u sadržaj
isporuke).
2. Očistite i odmastite vratila [4], taper-čahure [5] i remenice [6].
[5]
[4]
[6]
1022665099
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
115
5
Instalacija / montaža
Pogoni klinastog remena /VBD
3. Štitnik remenice [3] pričvrstite na predviđene nosače. Pritom poštujte potrebno
podešavanje, za polaganje i zatezanje remena te željeni smjer otvaranja pokrova.
[1]
[3]
[2]
1022661259
4. Montirajte remenice [6] kompletirane s taper-čahurama na vratilo reduktora i vratilo
motora [4]. Vijke taper-čahura treba lagano podmazati, a nezauzete otvore treba
napuniti mašću za zaštitu od onečišćenja. Jednakomjerno zategnite zatezne vijke
taper čahure [5]. Spajanje poduprite laganim udarcima u glavčinu tijekom postupka
zatezanja.
[5]
[4]
[6]
[6]
[4]
116
1022699787
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Pogoni klinastog remena /VBD
5
5. Pozicionirajte remenice [7] što je bliže moguće osloncu vratila [8]. Ako širine vijenaca
oba diska odstupaju jedna od druge, treba uzeti u obzir kod pozicioniranja. Provjerite
da li su remenice u ravnoj liniji prije i nakon zatezanja taper-čahure pomoću ravnala
[9] ili primjerenog uređaja za izravnanje. Maksimalno dozvoljenu pogrešku ravnine
pronaći ćete u slijedećoj tabeli.
[7]
[9]
D1
[8]
X1
X2
[8]
D2
[7]
Promjer diska D1, D2 [mm]
Maksimalni dozvoljeni razmak X1, X2
112
0.5
224
1.0
450
2.0
630
3.0
Za druge promjere diska treba interpolirati međuvrijednosti za X1, X2.
6. Postavite klinasti remen [8] na remenicu te je zategnite poravnavanjem osnovne
ploče na poluzi s navojem [9].
[8]
[9]
1022707083
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
117
5
Instalacija / montaža
Pogoni klinastog remena /VBD
7. Provjerite napetost remena primjerenim mjernim uređajem za zatezanje. Ako
specijalni mjerni uređaj nije raspoloživ, zatezanje se približno može provjeriti prema
nadalje opisanoj metodi.
•
Pomoću slijedeće tabele utvrdite snagu ispitivanja [f] s kojom remen, kod
pravilnog zatezanja, u središtu slobodne dužine remena može biti otklonjen oko
dubine utiskivanja [Ea].
Usporedite izmjerene vrijednosti s vrijednostima navedenim u tabeli. Korigirajte
napetost remena sve dok se ne postignu vrijednosti iz tabele.
•
L
L2
β°
Trum
f
Ea
Sa
1068875787
Profil remena
Snaga ispitivanja
f [N]
Dubina
utiskivanja Ea
kod prve montaže
[mm]
Dubina utiskivanja Ea
korišteni remeni
[mm]
132M
SPZ
25
12
14
160M
SPA
50
20
22
Veličina
motora
160L
SPA
50
18
20
180M
SPA
50
20
23
180L
SPA
50
18
23
200L
SPA
50
21
24
225S
SPA
50
19
22
225M
SPB
75
21
27
250M
SPB
75
19
26
280S
SPB
75
22
28
280M
SPB
75
18
25
315S
SPB
75
22
28
75
15
20
75
19
26
315S
315M
315M
1)
RP-II-SPB
SPB
1)
RP-II-SPB
75
12
17
315L (160)
SPC
125
21
25
315L (160)
RP-II-SPC1)
125
17
22
1) Optibelt Red Power II
118
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Temeljni okvir /BF
5
8. Zategnite sve vijke i matice te zatim još jednom provjerite poravnavanje remenica te
pridržavanje pravilne napetosti remena.
9. Provjerite pričvršćenje štitnika remenice te njegovo pravilno zatvaranje i spajanje
vijcima na za to predviđenim otvorima.
10.Provjerite zatezanje remena nakon rada od 24h kako bi se izjednačilo početno
širenje klinastih remena. Ovom prilikom provjerite i čvrsti dosjed taper-čahura i
njihove zatezne vijke.
5.17
Temeljni okvir /BF
Poštujte sljedeće napomene:
5.18
•
Podkonstrukcija pričvršćenja u podnožju mora biti dovoljno dimenzionirana i kruta.
•
Temeljni okvir se smije spojiti vijcima na temelj reduktora samo na za to predviđenim
pričvrsnim mjestima. Pritom treba isključiti zatezanje temeljnog okvira (opasnost
zbog oštećenja reduktora i spojki).
•
Ne zatežite temeljni okvir krivim usmjeravanjem izlaznog vratila reduktora prema
vratilu stroja.
Krilo motora /SB
Poštujte sljedeće napomene:
•
Kako bi se mogao prihvatiti okretni moment oslonaca okretnog momenta,
konstrukcija uređaja mora biti dovoljno dimenzionirana.
•
Krilo motora pri montaži nemojte napinjati (opasnost od oštećenja na reduktoru i
spojki).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
119
Instalacija / montaža
Ventilator /FAN
5
5.19
Ventilator /FAN
Poštujte sljedeće napomene:
•
Kod reduktora koji su opremljeni s ventilatorom se prilikom postavljanja zaštitne
naprave za spojku ili slično treba dati dovoljan razmak kao presjek za usis za
rashladni zrak.
Potreban razmak ćete pronaći u mjerskoj skici u katalogu ili u dokumentima
narudžbe.
5.20
•
Reduktor nikada ne stavljajte u rad bez zaštitnog kućišta.
•
Pokrov ventilatora zaštitite od izvana od oštećenja.
•
Ulaz zraka ventilatora držite slobodan.
Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV
Vodite računa o sljedećim naputcima.
120
•
Priključite poklopac hlađenja vodom na prisutni rashladni sustav. Smjer protoka je
proizvoljan.
•
Vezano za dopuštenje uporabe rashladnih medija poštujte "poglavlje rashladni
mediji" (vidi stranu 123).
•
Temperatura rashladne vode i količina protoka sukladno dokumentima narudžbe.
•
Pazite da tlak rashladne vode ne prekorači 6 bara.
•
U slučaju mraza ili dugotrajnih mirovanja morate ispustiti rashladnu vodu iz
rashladnog sustava, odstranite i eventualne ostatke komprimiranim zrakom.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
5.21
5
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Priključite poklopac hlađenja vodom na prisutni rashladni sustav. Smjer protoka je
proizvoljan.
•
Vezano za dopuštenje uporabe rashladnih medija poštujte "poglavlje rashladni
mediji" (vidi stranu 123).
•
Temperatura rashladne vode i količina protoka sukladno dokumentima narudžbe.
•
Pazite da tlak rashladne vode ne prekorači 6 bara.
•
U slučaju mraza ili dugotrajnih mirovanja morate ispustiti rashladnu vodu iz
rashladnog sustava, odstranite i eventualne ostatke komprimiranim zrakom.
•
Kod reduktora s 2 patrone hlađenja vodom paralelno priključite rashladni sustav.
Dvije patrone hlađenja vodom priključite kao što slijedi.:
370075915
Dovodni tok (dotok hladne vode)
Povratni tok (otok tople vode)
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
121
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
5
5.22
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
NAPOMENA
Prije stavljanja u pogon hladnjaka ulje-voda s pumpom motora prvo pročitajte
dokumentaciju proizvođača.
5.22.1 Mehanički priključak
Priključite izmjenjivač topline na rashladni sustav sukladno oznakama poštivajući
lokalne propise.
Pritom vodite računa o sljedećim graničnim uvjetima:
•
Smanjenje zadanih presjeka vodova nije dopušteno.
•
Kod odabira cijevi, crijeva i vijčanih spojeva pazite na pravilnu jačinu stijenki i odabir
materijala. Naročito treba koristiti vijčane spojeve s brtvama iz mekih materijala.
Koristite čeličnu cijev bez šavova. Očistite cjevovod prije ugradnje.
5.22.2 Električni priključak
Električno priključite pumpu i temperaturnu sklopku sukladno lokalnim propisima.
122
•
Pritom naročito pazite na pravilan smjer vrtnje pumpe.
•
Temperaturnu sklopku treba integrirati u strujni krug tako, da
•
se pumpa motora hladnjaka ulje-voda spoji na prvoj uklopnoj točci (kod
temperature ulja od 40 °C),
•
se na drugoj uklopnoj točci (kod temperatura ulja od 90 °C ) aktivira upozorni
signal ili se isklapa glavni pogon.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
5
5.22.3 Rashladni mediji
NAPOMENA
•
Pazite na to da životni vijek, stupanj učinkovitosti i učestalosti servisiranja
izmjenjivača topline u velikoj mjeri ovise o kvaliteti i sadržaju rashladnog medija.
•
Pazite na to da su kod primjene morske ili bočate vode potrebne posebne mjere.
Posavjetujte se sa SEW-EURDRIVE-om.
Dopušteni rashladni mediji
•
Voda, rashladne tekućine (mješavine) glikola i vode, HFC-hidraulična tekućina
•
Temperatura rashladne vode i volumen strujanja ulja i rashladne vode sukladno
dokumentima narudžbe.
Onečišćenje
Sadržaj suspendiranih krutih materijala (u obliku kugle, veličina čestice < 0,6 mm) treba
biti ispod 10 mg/l. Vlaknasta onečišćenja povećavaju opasnost od opadanja tlaka.
korozijom
Granične vrijednosti: slobodni klor < 0,5 ppm, klor-ioni < 200 ppm, sulfat < 100 ppm,
amonijak < 10 ppm, slobodni CO < 10 ppm, Ph-vrijednost 7-10.
Slijedeći ioni imaju u normalnim uvjetima nekorodirajuće djelovanje: fosfat, nitrat, nitrit,
željezo, mangan, natrij, kalij.
NAPOMENA
Poštujte dodatnu dokumentaciju proizvođača.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
123
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje hladnjak ulja-vode s pumpom motora /OWC
5
5.22.4 Napomena za postavljanje i priključivanje kod odvojenog postavljanja
Sustav za hlađenje se isporučuje kao jedinica u cijelosti na temeljnom okviru za
odvojeno postavljanje, ali ipak bez električnih priključaka i cijevi. Pazite da za mjesto
postavljanja odaberete mjesto s malo vibracija te na maksimalni razmak od reduktora
od cca. 1 m. Sustav za hlađenje treba postaviti na istoj razini ili razini nižoj od reduktora,
ako to nije moguće, posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
Kod priključivanja sustava za hlađenje na reduktor pazite na slijedeće granične uvjete:
•
Smanjenje zadanih presjeka vodova nije dopušteno.
•
Kod odabira cijevi, crijeva i vijčanih spojeva pazite na pravilnu jačinu stijenki i odabir
materijala. Ponajprije treba koristiti vijčane spojeve s brtvama iz mekih materijala.
Za priključivanje sustava za hlađenje na reduktor i rashladni sustav SEW-EURODRIVE
preporuča slijedeće presjeke vodove:
Veličina
gradnje
Sustav za
hlađenje
Usisni priključak
pumpe1)
2)
Usisni vod
Tlačni priključak
hladnjaka1)
Tlačni vod
3)
Priključak
rashladne
vode na
hladnjaku
Vod rashladne
vode á unutra
OWC 010
GE22-LR 1/2"
DN20 / á22
GE18-LR 1"
DN16 / á18
G1/2"
á13
OWC 020
GE35-LR 1 1/4"
DN32 / á35
GE28-LR 1 1/2"
DN25 / á28
G1/2"
á19
OWC 030
GE35-LR 1 1/4"
DN32 / á35
GE28-LR 1 1/2"
DN25 / á28
G1"
á25
OWC 040
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á42
GE35-LR 1 1/2"
DN32 / á35
G3/4"
á25
OWC 050
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á42
GE35-LR 1 1/2"
DN32 / á35
G1 1/4"
á32
OWC 060
SAE 2" SFL
DN50 / á2"
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á42
G1 1/2"
á38
OWC 070
SAE 2 1/2" SFL
DN50 / á2"
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á42
G1"
á38
1) GE-vijčani spoj spada u sadržaj isporuke
2) maks. dužina 1.5 m
3) maks. dužina 2.5 m
NAPOMENA
Dimenzije hladnjaka ulje-voda s pumpom motora ćete pronaći u poglavlju 12.7.
Detaljne tehničke podatke različitih sustava za hlađenje možete dobiti na upit kod
SEW-EURODRIVE.
124
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
5.23
5
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
OPREZ!
Nestručnom montažom hladnjaka ulje-zrak se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Hladnjak ulje-zrak postavite tako da se može osigurati neometani dovod i odvod
zraka. Pazite na dovoljno prozraèivanje i zaštitu od oneèišæenja.
NAPOMENA
Prije instaliranja sustava za hlađenje pročitajte dokumentaciju proizvođača.
5.23.1 Mehanički priključak
Pazite da za mjesto postavljanja odaberete mjesto s malo vibracija te na maksimalni
razmak od reduktora od cca. 1 m. Sustav za hlađenje treba postaviti na istoj razini ili
razini nižoj od reduktora, ako to nije moguće, posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE.
Hladnjak treba postaviti tako da se može osigurati neometani dovod i odvod zraka.
Pazite na dovoljno prozračivanje i zaštitu od onečišćenja.
Priključite usisni i tlačni vod na reduktor sukladno oznakama poštivajući lokalne propise.
Pritom vodite računa o sljedećim graničnim uvjetima:
•
Izbjegavajte kratki spoj u rashladnom sustavu. Usisni i tlačni vod se moraju postaviti
na reduktor što je dalje moguće jedan od drugoga.
•
Smanjenje zadanih presjeka vodova nije dopušteno.
•
Kod odabira cijevi, crijeva i vijčanih spojeva pazite na pravilnu jačinu stijenki i odabir
materijala. Ponajprije treba koristiti vijčane spojeve s brtvama iz mekih materijala.
Koristite čeličnu cijev bez šavova. Očistite cjevovod prije ugradnje.
SEW preporuča slijedeće presjeke vodova:
Veličina
gradnje
Sustav za
hlađenje
Usisni priključak
pumpe
Usisni vod1)
Tlačni priključak
hladnjaka
Tlačni vod2)
OAC 010
1 1/4"
DN32
1"
DN25
OAC 020
1 1/4"
DN32
1"
DN25
OAC 030
1 1/2"
DN40
1 1/4"
DN32
OAC 040
1 1/2"
DN40
1 1/4"
DN32
1) maksimalna duljina kabela 1,5 m
2) maksimalna duljina 2,5 m
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
125
5
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
5.23.2 Električni priključak
Električno priključite pumpu i temperaturnu sklopku sukladno lokalnim propisima.
•
Pritom naročito pazite na pravilan smjer vrtnje pumpe.
•
Temperaturnu sklopku treba integrirati u strujni krug tako, da
•
•
se pumpa motora hladnjaka ulje-zrak spoji na prvoj uklopnoj točci (kod
temperature ulja od 40 °C),
se na drugoj uklopnoj točci (kod temperatura ulja od 90 °C) aktivira upozorni
signal ili se isklapa glavni pogon.
5.23.3 Pregradnja priključaka sustava za hlađenje
Kako bi dužina vodova prema reduktoru bila što kraća moguće, usisni i tlačni priključci
se kod postavljanja trebaju usmjeriti prema reduktoru. Po potrebi se usisni i tlačni
priključak mogu pregraditi na suprotnu stranu sustava.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede!
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
•
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
1. Demontirajte spojni vod [1] na glavi pumpe [2] i registru [7].
[7]
[1]
[2]
806427147
126
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
5
2. Otpustite četiri vijka [4] na glavi pumpe [2] te je okrenite za 180°. Zatim glavu pumpe
[2] ponovno privijte na motor [5].
[2]
[5]
[4]
180°
806431883
3. Otpustite četiri pričvrsna vijka [6] registra [7] te ga okrenite za 180°. Zatim registar [7]
ponovno privijte na sustav za hlađenje ulje-zrak [3].
[6]
180°
[3]
[7]
806437643
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
127
5
Instalacija / montaža
Optočno hlađenje ulje-zrak-hladnjak s pumpom motora /OAC
4. Priključite spojni vod [1] na glavu pumpe [2] i registar [7].
[7]
[1]
[2]
806442251
128
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Uljno grijanje /OH
5.24
5
Uljno grijanje /OH
OPREZ!
Nestručnom montažom uljnog grijanja se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Pazite na uranjanje grijaćih elemenata u cijelosti u uljnu kupku kako biste sprječili
oštećenja.
5.24.1 Snaga priključivanja
Slijedeća tabela prikazuje snagu grijanja koja se mogu instalirati.
Reduktor
Veličina
gradnje
180
190
200
210
220
230
240
250
Izvedba
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K..
Pinst
Pinst
1 grijaći element
2 grijaća elementa1)
[kW]
[K/h]
[kW]
[K/h]
1 x 1.6
5
2 x 1.6
11
X4F..
1 x 1.1
4
2 x 1.1
7
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1.6
5
-
-
X4F..
1 x 1.1
4
-
-
X2K
1 x 1.6
5
2 x 1.6
9
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1.8
5
2 x 1.8
10
X4F..
1 x 1.3
3
2 x 1.3
7
X2K..
1 x 1.6
4
-
-
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1.9
5
-
-
X4F..
1 x 1.3
3
-
-
X2K..
1 x 1.8
4
2 x 1.8
8
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2.2
5
2 x 2.2
9
X2K..
1 x 1.8
4
-
-
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2.2
4
-
-
X2K..
1 x 1.8
3
2 x 1.8
6
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2.2
4
2 x 2.2
7
X2K..
1 x 2.2
4
-
-
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2.6
4
-
-
260
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 3.8
5
2 x 3.8
10
270
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 3.8
5
-
-
280
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4.2
5
-
-
290
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4.2
4
2 x 4.2
8
300
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4.2
4
-
-
310
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 5.0
4
2 x 5.0
7
320
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 5.0
4
-
-
1) Kod vertikalnih reduktora je moguće samo kod podmazivanja u kupci
K/h
= učinak grijanja [kelvin/sat]
Pinst
= instalirani učinak grijaćeg tijela
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
129
5
Instalacija / montaža
Uljno grijanje /OH
5.24.2 Električni priključak otporničkog elementa
Primjeri veličina gradnje X..180-250
•
Izmjenični napon, 1-fazni, 230 V, WS - paralelno spajanje
N
L1
L1
ϑ
[1]
N
[2]
PE
[1] Termostata
[2] Grijaće tijelo
•
Mrežni napon
Napon faza
Napon otporničkog elementa
230 V
230 V
230 V
Trofazna struja, 3-fazni, 230 / 400 V, DS - spajanje u zvijezdu
L1
N
PE
ϑ
L1 L2 L3
L2
K1
L3
[1]
[2]
[3]
N
PE
[1] Termostata
[2] Kontaktor u smjeru gradnje
[3] Grijaće tijelo
Mrežni napon
Napon faza
Napon otporničkog elementa
400 V
400 V
230 V
Primjer veličine gradnje X..260-320
•
Izmjenični napon, 2-fazni, 400 V, WS - paralelno spajanje
L1
L2
L1
ϑ
PE
[2]
[3]
[1]
L2
[1] Uklopni most
[3] Grijaće tijelo
[2] Termostata
130
Mrežni napon
Napon faza
Napon otporničkog elementa
400 V
400 V
400 V
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Uljno grijanje /OH
5
5.24.3 termostata
Električni priključak
1
[1]
J >
[2]
2
[4]
4
450993035
•
Provođenje priključivanja sukladno spojnoj shemi na stezaljkama (1, 2 i 4)
•
Priključivanje zaštitnog vodiča na stezaljke "PE"
NAPOMENA
Poštujte sigurnosne napomene proizvođača.
Tehnički podatci
•
Okolna temperatura: –40 °C do +80 °C
•
Vrijednost skale: –20 °C do +100 °C
•
Maks. uklopna snaga:
AC 230 V +10 %, 10 A
DC 230 V +10 %, 0,25 A
•
Kabelska uvodnica: M20x1,5 za promjer kabela 5 do 10 mm
•
Vrsta zaštite IP65 sukladno EN 60529
5.24.4 Napomena za funkciju uljnog grijanja
•
Termostat uljnog grijanja se tvornički podešava na temeraturu od cca. 5 K iznad
aktualne granične temperature. Kod ove temperature termostat isključuje uljno
grijanje. Tek tada se reduktor smije staviti u pogon. Ako je granična temperatura za
cca. 5 K ispod zadanih mjera, termostat ponovno uključuje uljno grijanje.
•
Termostat i uljno grijanje su instalirani na reduktoru te spremni za rad. Spojite kabele
te ih uredno priključite na oskrbu strujom prije stavljanja u pogon.
•
Kod odstupajućih razreda viskoziteta te okolnih temperatura ispod navedenih
graničnih temperatura molimo posavjetujte se sa SEW-om.
•
Tijekom instalacije provjerite podešavanje termostata sukladno slijedećim tabelama.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
131
Instalacija / montaža
Uljno grijanje /OH
5
5.24.5 Granična temperatura za pokretanje reduktora
Minimalna dozvoljena okolna temperatura za pokretanje reduktora ovisi o viskozitetu
korištenog ulja i načinu podmazivanja reduktora.
OPREZ!
Kod pokretanja reduktora ispod dozvoljene okolne temperature se reduktor može
oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Molimo pazite na to da se prije stavljanja u pogon ulje mora zagrijati pomoću
uljnog grijanja na navedenu temperaturu "bez grijanja" (vidi slijedeću tabelu).
Slijedeće tabele prikazuju granične temperature (minimalne okolne temperature) za
pokretanje reduktora bez, odn. s uljnim grijanjem.
Mineralno ulje
Vrsta
podmazivanja
potopno
podmazivanje,
Podmazivanje u
kupelji
Tlačno
podmazivanje
s
Osovinska crpka
Tlačno
podmazivanje
s
pumpa motora
Izvedba
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
–12 °C
–16 °C
–21 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–27 °C
–31 °C
–36 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
samo veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–40 °C
–40 °C
–40 °C
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
+6 °C
+1 °C
–4 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–11 °C
–16 °C
–21 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 280, 310
–28 °C
–33 °C
–38 °C
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
+15 °C
+10 °C
+5 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–2 °C
–7 °C
–12 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–19 °C
–24 °C
–29 °C
1) Kod vertikalnih reduktora je moguće samo kod podmazivanja u kupci
132
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Uljno grijanje /OH
5
Sintetičko ulje
Vrsta
podmazivanja
potopno
podmazivanje,
Podmazivanje u
kupelji
Tlačno
podmazivanje
s
Osovinska crpka
Tlačno
podmazivanje
s
pumpa motora
Izvedba
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
–25 °C
–29 °C
–33 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–40 °C
–40 °C
–40 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
samo veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–40 °C
–40 °C
–40 °C
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
–4 °C
–8 °C
–14 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–21 °C
–25 °C
–31 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
samo veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–38 °C
–40 °C
–40 °C
bez grijanja
(minimalna dopuštena okolna temperatura / temperatura
uljne kupke )
+8 °C
+3 °C
–3 °C
s grijanjem (1 grijaći element)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
veličina gradnje 180 - 250
–9 °C
–14 °C
–20 °C
s grijanjem (2 grijaća elementa)1)
(minimalna dopuštena okolna temperatura)
samo veličina gradnje 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–26 °C
–31 °C
–37 °C
1) Kod vertikalnih reduktora je moguće samo kod podmazivanja u kupci
NAPOMENA
Navedene temperature se odnose na srednje vrijednosti dopuštenih maziva prema
tabeli maziva (vidi poglavlje 9.2). U graničnom slučaju se mora provjeriti dopuštena
temperatura stvarno korištenih maziva. Kod projektiranja motora poštujte povećani
zaletni moment kod niske temperature. Po potrebi se posavjetujte sa SEWEURODRIVE.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
133
Instalacija / montaža
Tlačni prekidač /PS
5
5.25
Tlačni prekidač /PS
NAPOMENA
Svi reduktori s tlačnim podmazivanjem su za nadzor funkcija opremljeni s tlačnim
prekidačem.
Tlačni prekidač treba priključiti i ugraditi u sustav tako da reduktor može raditi samo ako
pumpa za ulje održava tlak. Dopušteno je kratkotrajno premoštenje tijekom faze
pokretanja (maksimalno 10 sek.).
5.25.1 Dimenzije
92
33.5
50.7
51
Ø 34.4
SW 27
9
G 1/4"
721994635
5.25.2 Električni priključak
2
4
P
1
722003723
[1][2] isklopni kontakt
[1][4] Uklopni kontakt
5.25.3 Tehnički podatci
134
•
Uklopni tlak 0,5 ± 0,2 bar
•
Maksimalna rasklopna snaga 4 A - VAC 250; 4 A - VDC 24
•
Utični spojnik DIN EN 175301-803
•
Pritezni moment za pričvrsni vijak na stražnjoj strani utične spojnice za električni
priključak = 0,25 Nm.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Temperaturni senzor /PT100
5.26
5
Temperaturni senzor /PT100
5.26.1 Dimenzije
PG9, PG11
35
G1/2"
34
24
Ø8
150
359154443
5.26.2 Električni priključak
3
2
1
359158539
[1] [2] Priključivanje otporničkog elementa
5.26.3 Tehnički podatci
•
Izvedba s potopnom čahurom i promjenjivim mjernim umetkom
•
Tolerancija senzora [K] ± (0,3 + 0,005 × T), (odgovara DIN IEC 751 klasa B),
T = temperatura ulja [°C]
•
Utična spojnica: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
•
Zatezni okretni moment za pričvrsni vijak na stražnjoj strani utične spojnice za
električni priključak = 0,25 Nm.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
135
Instalacija / montaža
Temperaturna sklopka /NTB
5
5.27
Temperaturna sklopka /NTB
5.27.1 Dimenzije
14
1.5
60
17
51
Ø 26.8
G1/2"
366524939
5.27.2 Električni priključak
Kako bi se zajamčio dugi životni vijek i besprijekorna funkcija, preporuča se primjena
releja u strujnom krugu umjesto direktne veze pomoću temperaturne sklopke.
[1]
[2]
[3]
366532491
[1][3] Isklopni kontakt NC (bez podtlaka)
[2]
Stezaljka za uzemljenje 6.3 x 0.8
5.27.3 Tehnički podatci
136
•
Temperatura aktiviranja: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
•
Kontaktni učinak: 10 A - AC 240 V
•
Utična spojnica: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
•
Pritezni moment za pričvrsni vijak na stražnjoj strani utične spojnice za električni
priključak = 0,25 Nm
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Instalacija / montaža
Temperaturna sklopka /TSK
5.28
5
Temperaturna sklopka /TSK
5.28.1 Dimenzije
L=80
57
Ø20
G3/4
16
SW36
893872779
5.28.2 Električni priključak
Kako bi se zajamčio dugi životni vijek i besprijekorna funkcija, preporuča se primjena
releja u strujnom krugu umjesto direktne veze pomoću temperaturne sklopke.
TKS 40 °C
2
1
TKÖ 90 °C
3
PE
893878155
[1][2]
Sklopka 40 °C uklopni kontakt
[1][3]
Sklopka 90 °C isklopni kontakt
PE
Stezaljka za uzemljenje
5.28.3 Tehnički podatci
•
Uklopne temperature: 40 °C i 90 °C
•
Kontaktni učinak: 2 A - AC 240 V
•
Utična spojnica: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)
•
Pritezni moment za pričvrsni vijak na stražnjoj strani utične spojnice za električni
priključak = 0,25 Nm
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
137
I
6
Stavljanje u pogon
Naputci za stavljanje u pogon
0
6
Stavljanje u pogon
6.1
Naputci za stavljanje u pogon
OPREZ!
Nestručnim stavljanjem u pogon se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
138
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Prije pokretanja obvezatno provjerite pravilan razina ulja! Količine punjenja maziva
pronaći ćete na označnoj pločici.
•
Na označnoj pločici zabilježeni su najvažniji tehnički podatci. Dodatni relevantni
podaci za rad navedeni su u crtežima, potvrdi naloga ili eventualno u posebnoj
narudžbenoj dokumentaciji.
•
Prije stavljanja u pogon treba osigurati fukcionalnost uređaja za nadzor (tlačni
prekidač, temperaturna sklopka itd.).
•
Od veličine gradnje X..220 i X2F..180 do 210 izbjegavajte rad bez opterećenja,
budući da bi se zbog smanjene vrijednosti valjni ležajevi reduktora mogli oštetiti.
•
Provjerite nakon postavljanja reduktora da li svi pričvrsni vijci naliježu.
•
Nakon pritezanja pričvrsnih elemenata pazite da se poravnavanje nije promijenilo.
•
Uvjerite se da su rotirajuće osovine i spojke opremljene odgovarajućim zaštitnim
pokrovima.
•
Osigurajte postojeće slavine za ispuštanje ulja od nenamjernog otvaranja.
•
Kod uporabe stakla za kontrolu razine ulja za nadzor razine ulja isto treba čuvati od
oštećenja.
•
Kod svih radova na reduktoru obvezatno izbjegavajte otvoreni plamen ili iskrenje!
•
Zaštitite reduktor od ispalih predmeta.
•
Provjerite na reduktoru s ugrađenim ventilatorom na pogonskoj osovini slobodan
ulaz zraka unutar naznačenog kuta.
•
Pazite da se kod reduktora s optočnim hlađenjem, poklopcem hlađenja vodom i
patronom hlađenja vodom osigura vanjski dovod rashladnog sredstva.
•
Kod niskih okolnih temperatura pazite na pridržavanje granične temperature za
pokretanje reduktora (vidi stranu 132). Treba poštivati dovoljno trajanje zagrijavanja.
•
Reduktor smijete staviti u pogon samo s tlačnim podmazivanjem, ako je tlačni
prekidač priključen.
•
Kod reduktora s dugotrajnom zaštitom: Zatvorni vijak na označenom mjestu na
reduktoru zamijenite s odušnim vijkom (položaj Æ vidi dokumente narudžbe).
•
Molimo poštujte sigurnosne napomene u pojedinim poglavljima!
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Stavljanje u pogon
Reduktor s tlačnim podmazivanjem
I
6
0
6.2
Reduktor s tlačnim podmazivanjem
OPREZ!
Nestručnim stavljanjem u pogon reduktora s tlačnim podmazivanjem se reduktor može
oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
6.2.1
•
Reduktor se ne smije staviti u pogon bez priključenog tlačnog prekidača.
•
Vodite računa o tome da reduktor mora od početka biti dobro podmazan! Ako se u
crpki u roku od 10 sekundi nakon pokretanja reduktora ne stvori tlak, obratite se
SEW-EURODRIVE-u.
•
Poštujte napomene u "poglavlju punjenje ulja 5.8".
Reduktor s pumpom za ulje iznad razine ulja
[1]
9007199985208459
Ako pumpa za ulje ne crpi ulje odmah nakon pokretanja glavnog motora, treba je
napuniti uljem. Kod mirovanja reduktora, napunite ulje u pumpu preko prisutnog
zapornog vijka [1]. Pazite da zaporne vijke nakon punjenja ponovno čvrsto zatvorite.
Dodatno treba odzračiti pumpu za ulje tijekom pokretanja na tlačnoj strani. Vodite
računa o sljedećim naputcima:
OPREZ!
Opasnost zbog ulja reduktora koje izlazi i prska.
Lakše tjelesne ozljede!
•
Obavezno nosite zaštitne očale.
•
Jako pažljivo provedite odzračivanje pumpe.
•
Tijekom pokretanja glavnog motora, lagano otpustite zaporni vijak jednog od oba
tlačna priključka ("P" oznaka).
•
Zaporni vijak otpustite samo toliko da zrak, ali ne i ulje može istjecati. Ni u kom
slučaju ne odvrćite u cijelosti ili široko!
•
Odmah ponovno zatvorite zaporni vijak nakon što je zrak izašao iz pumpe.
Ovaj postupak je naročito važan ukoliko reduktor duže vrijeme nije radio te se zbog toga
zrak eventualno nalazi u vodovima pumpe za ulje.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
139
I
6
Stavljanje u pogon
Vrijeme uhodavanja
0
6.3
Vrijeme uhodavanja
Kao prvu fazu puštanja u pogon preporučuje SEW-EURODRIVE uhodavanje reduktora.
Opterećenje i brzinu kruženja povećavajte u 2 do 3 stupnja do maksimuma. Ovaj
postupak uhodavanja traje oko 10 sati.
Tijekom faze uhodavanja vodite računa o sljedećim točkama:
•
Pri pokretanju provjerite učinke navedene na označnoj pločici, jer je njihova
učestalost i visina od odlučujućeg značaja za životni vijek reduktora.
•
Pokreće li se reduktor ravnomjerno?
•
Dolazi li do oscilacija ili neželjenih radnih zvukova?
•
Pojavljuju li se propusnosti (podmazivanje) na reduktoru?
•
Provjerite besprijekornu funkciju dodatnih uređaja (kao što su npr. pumpa za ulje,
hladnjak itd.)
NAPOMENA
Dodatne informacije i mjere za uklanjanje smetnji pronaći ćete u "poglavlju smetnje 8".
140
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Stavljanje u pogon
Blokada povratnog hoda /BS
I
6
0
6.4
Blokada povratnog hoda /BS
OPREZ!
Rad u smjeru blokade može dovesti do uništenja blokade povratnog hoda!
Moguća materijalna šteta!
•
Ne smije doći do pokretanja motora u blokiranom smjeru. Pazite na pravilno
napajanje motora strujom kako biste postigli željeni smjer vrtnje! Rad u smjeru
blokade može dovesti do uništenja blokade povratnog hoda!
•
Kod promjene smjera blokade pazite na "dodatak uz uputu za uporabu"!
Smjer vrtnje je definiran pogledom na izlazno vratilo (LSS)
•
Vrtnja na desno (CW)
•
Vrtnja na lijevo (CCW)
Dozvoljeni smjer vrtnje [1] označen je na kućištu.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
6.5
Pokretanje reduktora kod niskih okolnih temperatura
OPREZ!
Kod pokretanja reduktora ispod dozvoljene okolne temperature se reduktor može
oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Molimo pazite na to da se prije stavljanja u pogon reduktora ulje mora zagrijati
pomoću uljnog grijanja na navedenu temperaturu "bez grijanja" (Æ str. 132).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
141
I
6
Stavljanje u pogon
Stavljanje reduktora izvan pogona
0
6.6
Stavljanje reduktora izvan pogona
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
•
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
NAPOMENA
Kod reduktora s rashladnom zavojnicom ili hladnjakom voda-ulje priključite zaporni
ventil dovodnog i povratnog toka rashladne vode. Ispustite vodu iz rashladne zavojnice
ili hladnjaka voda-ulje.
Ako reduktor miruje dulje vrijeme, morate ga redovito pokretati u razmaku od oko
2-3 tjedna.
Ako reduktor miruje duže od 9 mjeseci, potrebno je dodatno konzerviranje:
•
Unutarnje konzerviranje:
– Reduktor do vijka za odzračivanje napunite vrstom ulja navedenom na
označnoj pločici.
– Reduktor kratkotrajno i redovito stavljajte u rad u praznom hodu.
NAPOMENA
Ukoliko ova metoda konzerviranja ne bi bila moguća, unutrašnjost reduktora treba
konzervirati s primjerenim sredstvom za zaštitu od korozije te nepropusno zatvoriti.
Molimo posavjetujte se s dobavljačem vezano za točnu izvedbu, podnošljivost
s korištenim uljem te trajanje zaštite od korozije.
•
Vanjsko konzerviranje:
– Očistite površine
– Za razdvajanje radijalne brtve brtvenog prstena vratila i sredstva za
konzerviranje treba vratilo na području radijalne brtve premazati mašću.
– Vanjsko konzerviranje krajeva osovine i nelakiranih površina provedite
pomoću zaštitne obloge na voštanoj osnovi.
NAPOMENA
Kod ponovnog stavljanja u pogon poštujte napomene u "poglavlju stavljanje u pogon"
(vidi stranu 138).
142
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Pripremni radovi za provjeravanje i servisiranje
7
Provjeravanje / servisiranje
7.1
Pripremni radovi za provjeravanje i servisiranje
7
Prije nego što započnete s radovima provjeravanja / i održavanja na reduktoru, poštujte
slijedeće napomene.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona i vratila pod
opterećenjem odn. pogonskog sustava.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
•
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
•
Uvjerite se da prije otpuštanja spojeva vratila momenti torzije više nisu aktivni
(pritezanje u sustavu).
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se reduktor ohladi.
OPREZ!
Nestručnim provjeravanjem i servisiranjem se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Neophodno se je potrebno pridržavati učestalosti provjeravanja i servisiranja kako bi
se jamčila pogonska sigurnost i zaštita od eksplozije!
•
Za motore s predreduktorom, molimo dodatno poštujte naputke o održavanju za
motor i predreduktor u pripadajućim uputama za uporabu.
•
Poštujte "Poglavlje pritezni momenti" (vidi stranu 63).
•
Smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi sukladno listi isporučenih
rezervnih i potrošnih dijelova.
•
Kada uklonite poklopac reduktora, morate na brtvenu površinu nanijeti novo sredstvo
za brtvenje. U suprotnom se slučaju ne može jamčiti nepropusnost reduktora!
U ovom se slučaju posavjetujte sa SEW-EURODRIVE-om!
•
Prilikom radova servisiranja i provjeravanja sprječite prodiranje stranih tijela u
reduktor.
•
Čišćenje reduktora uređajem za čišćenje pod visokim tlakom nije dopušteno. Postoji
opasnost da voda prodre u reduktor te da se oštete brtve.
•
Nakon svih radova održavanja i servisiranja provedite sigurnosno-funkcijsku
provjeru.
•
Molimo poštujte sigurnosne napomene u pojedinim poglavljima!
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
143
Provjeravanje / servisiranje
Učestalost provjeravanja i servisiranja
7
7.2
Učestalost provjeravanja i servisiranja
Poštujte slijedeće učestalosti provjeravanja i servisiranja.
Vremenski interval
Što učiniti?
•
•
Mjesečno
•
Nakon 500 radnih sati
•
•
•
•
•
Provjera propusnosti reduktora
Provjerite razinu ulja (poglavlje 7.4)
Svakodnevno
•
•
•
Provjeriti temperaturu kućišta:
• mineralno ulje: maks 90 °C
• sintetičko ulje: maks. 100 °C
Kontrola zvukova reduktora
Svakih 3000 radnih sati, najmanje
svakih 6 mjeseci
•
Prva zamjena ulja nakon stavljanja u pogon (poglavlje 7.6)
•
•
Provjerite sastav ulja (poglavlje 7.5)
Napunite brtvenu mast kod sustava za brtvljenje koji se
mogu naknadno podmazivati (poglavlje 7.8)
Kod pogona klinastog remena: provjerite napetost remena i
stanje diskova klinastog remena i remen (poglavlje 5.16)
•
•
•
Provjerite imaju li pričvrsni vijci čvrst dosjed
Provjeriti stanje uljnog/vodenog hladnjaka
Očistiti uljni filtar, prema potrebi zamijeniti filtarski element
Provjerite odzračni ventil po potrebi ga izmijenite
(poglavlje 7.7)
Provjera poravnanja na pogonskom i izlaznom vratilu
(poglavlje 5)
Provjerite stanje i brtvljenje svih gumenih crijeva (starenje)
Provjerite zabrtvljenost svih vijčanih spojeva i cijevi
Sukladno radnim uvjetima
(vidi grafiku na slijedećoj stranici),
najkasnije svake 3 godine
•
Promjena mineralnog ulja
Sukladno radnim uvjetima
(vidi grafiku na slijedećoj stranici),
najkasnije svake 5 godine
•
Promjena sintetičkog ulja
•
•
Očistiti vanjsko kućište reduktora i ventilator
Poboljšajte ili obnovite površinski premaz / premaz za
zaštitu od korozije
Zamijeniti blokadu povratnog hoda
Pri radu ispod podiznog broja okretaja može u blokadi
povratnog hoda doći do habanja. Za određivanje učestalosti
servisiranja molimo vas da se posavjetujte sa SEWEURODRIVE.
• Brojevi okretaja na pogonskom vratilu < 1400 1/min
• Izvedba X4K.. s iges à 200
Provjerite taloge ugraðenog hlaðenja (npr. poklopac
hlaðenja vodom/patrona hlaðenja vodom) (poglavlje
7.10/7.11)
Provjerite uljno grijanje (uz zamjenu ulja):
• Jesu li svi priključni vodovi i stezaljke čvrsto spojeni
i nisu li oksidirani?
• Očistite skorjele grijaće elemente, po potrebi zamijenite
(poglavlje 7.12)
Ovisno o radnim uvjetima,
najkasnije svakih 12 mjeseci
•
•
•
•
•
•
•
Različito (ovisno o vanjskim
utjecajima)
•
•
144
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Učestalost promjene maziva
7.3
7
Učestalost promjene maziva
Kod posebnih izvedbi ili otežanih/agresivnih uvjeta okoline po potrebi smanjite
učestalost zamjene ulja.
NAPOMENA
Za podmazivanje se rabe mineralna maziva ClP i sintetička maziva na osnovi PAO
(polialfaolefinskih)-ulja. Sintetičko mazivo CLP HC (prema DIN 51502), prikazano na
sljedećoj slici, odgovara PAO-uljima.
30000
[h]
25000
20000
[1]
[A]
CLP HC
15000
10000 [A]
CLP
5000
0
70
80
90
100
110
[°C]
120
[2]
[1] RADNIH SATI
[2] Trajna temperatura uljne kupelji
[A] Prosječna vrijednost prema vrsti ulja kod 70 °C
NAPOMENA
Za optimiziranje učestalosti zamjene maziva SEW-EURODRIVE preporuča redovitu
analizu ulja reduktora (vidi poglavlje 7.5).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
145
Provjeravanje / servisiranje
Provjera razine ulja
7
7.4
Provjera razine ulja
NAPOMENA
Provjeru razine ulja provodite samo kod ohlađenog reduktora.
7.4.1
Reduktor sa staklom za kontrolu razine ulja
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Provjerite stanje ulja sukladno slijedećoj slici.
[1]
460483724
[1] razina ulja mora biti u ovom području
3. Ukoliko je razina ulja preniska, postupajte na slijedeći način:
146
•
Otvorite vijak za punjenje ulja.
•
Napunite novo ulje iste vrste preko vijka za punjenje ulja do oznake.
•
Uvrnite vijak za punjenje ulja.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Provjera razine ulja
7.4.2
7
Reduktor sa šipkom za mjerenje razine ulja
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Odvijte i povucite prema van šipku za mjerenje razine ulja.
3. Očistite šipku za mjerenje razine ulja te je ponovno zavrnite rukom do kraja u
reduktor.
4. Odvrnite šipku za mjerenje razine ulja te provjerite razinu ulja.
[1]
460483852
[1] razina ulja mora biti u ovom području
5. Ukoliko je razina ulja preniska, postupajte na slijedeći način:
•
Otvorite vijak za punjenje ulja.
•
Napunite novo ulje iste vrste preko vijka za punjenje ulja do oznake.
•
Uvrnite vijak za punjenje ulja.
6. Uvrnite šipku za mjerenje razine ulja.
7.4.3
Reduktor sa staklom za provjeru ulja
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Provjerite stanje ulja sukladno slijedećoj slici.
[1]
460483980
[1] razina ulja mora biti u ovom području
3. Ukoliko je razina ulja preniska, postupajte na slijedeći način:
•
Otvorite vijak za punjenje ulja.
•
Napunite novo ulje iste vrste preko vijka za punjenje ulja do oznake.
•
Uvrnite vijak za punjenje ulja.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
147
Provjeravanje / servisiranje
Provjerite svojstvo ulja
7
7.5
Provjerite svojstvo ulja
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Pronađite vijak za ispuštanje ulja te postavite posudu ispod njega.
3. Polako okrećite vijak za ispuštanje ulja te izvadite nešto ulja.
4. Ponovno privijte vijak za ispuštanje ulja.
5. Provjerite sastav ulja:
7.6
Zamjena ulja
7.6.1
Napomene
•
Dodatne informacije o ispitivanju ulja na vodu i viskozitet dobit ćete od vašeg
proizvođača maziva.
•
Ukoliko ulje pokazuje znakove znatnog onečišćenja, po potrebi provedite
zamjenu ulja izvan zadanih učestalosti zamjene ulja.
OPREZ!
Nestručnom zamjenom ulja se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
148
•
Vodite računa o sljedećim naputcima.
•
Kod zamjene ulja je bitno napuniti reduktor s prethodno korištenom vrstom ulja.
Miješanje različitih vrsta ulja i/ili proizvođača nije dopušteno. Naročito se ne smiju
miješati sintetička ulja s mineralnim uljima ili drugim sintetičkim uljima. Kod promjene
s mineralnog na sintetičko ulje i/ili sa sintetičkog ulja određene baze na sintetička ulja
druge baze, mora se reduktor temeljito isprati s novim vrstama ulja.
•
Ulje najrazličitijih proizvođača maziva koje treba koristiti pronaći ćete u tabeli maziva
(vidi stranu 157).
•
Informacije kao što su vrsta ulja, viskozitet ulja te potrebna količina ulja mogu se
pronaći u označnoj pločici reduktora. Količina ulja navedena na označnoj pločici
treba se razumjeti kao cca. količina. Za količinu ulja koju treba napuniti su odlučujuće
oznake na staklu za kontrolu razine ulja ili na šipki za mjerenje razine ulja.
•
Zamjenu ulja provodite samo kod toplog reduktora.
•
Prilikom zamjene ulja temeljito očistite unutrašnjost reduktora ispiranjem s uljem od
uljnog taloga, otarina i starih ostataka ulja. Pritom treba koristiti istu vrstu ulja, koja
se koristi za rad reduktora. Tek kad se uklone svi ostaci, smije se napuniti svježe ulje.
•
Položaj vijka razine ulja i vijka za ispuštanje ulja, te odzračnog ventila pronaći ćete u
dokumentima narudžbe.
•
Staro ulje zbrinite u skladu s važećim propisima.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Zamjena ulja
7.6.2
7
Postupak
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede!
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi.
•
Reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost previše hladnog ulja otežava
pravilno pražnjenje.
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Ispod vijka za ispuštanje ulja postavite posudu.
3. Skinite vijak za punjenje ulja i vijak za ispuštanje ulja.
4. Ulje ispustite do kraja.
5. Ponovno privijte vijak za ispuštanje ulja.
6. Preko vijka za punjenje ulja napunite novo ulje iste vrste (u suprotnom slučaju
posavjetujte se sa servisnom službom).
•
Pri punjenja ulja upotrebljavajte filtar za punjenje (preciznost filtriranja maks.
25 µm).
•
Napunite količinu ulja sukladno navodima na označnoj pločici. Količina ulja,
navedena na označnoj pločici, orijentacijska je vrijednost.
•
Provjerite pravilnu razinu ulja.
7. Očistite uljni filtar, po potrebi zamijenite filtarski element (kod uporabe vanjskog
hladnjaka ulje / zrak ili ulje / voda).
NAPOMENA
Ulje koje eventualno teče sa strane treba odmah ukloniti vezivnim sredstvom za ulja.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
149
Provjeravanje / servisiranje
Provjerite i očistite odzračivanje
7
7.7
Provjerite i očistite odzračivanje
OPREZ!
Nestručnim čišćenjem odzračivanja se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Prilikom slijedećih radova sprječite prodiranje stranih tijela u reduktor.
1. Uklonite taloge u području odzračnog ventila.
2. Začepljene odzračne ventile zamijenite novim.
7.8
Punjenje masti za brtvenje
Sustavi za brtvljenje koji se mogu podmazati se mogu napuniti mašću litijevih sapuna
(vidi stranicu 162). Umjerenim pritiskom istisnite cca. 30 g masti po mjestu za
podmazivanje, sve dok nova mast ne počne izlaziti iz brtvenog otvora.
Stara mast se istiskuje zajedno s prljavštinom i pijeskom iz brtvenog otvora.
NAPOMENA
Odmah odstranite izašlu staru mast.
150
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Dodatno podmazati ležišta kod Drywell-sustava za brtvljenje
7.9
7
Dodatno podmazati ležišta kod Drywell-sustava za brtvljenje
OPREZ!
Uslijed visokog tlaka mast bi se mogla istisnuti između brtvenog izdanka i vratila.
Radijalna brtva se time može oštetiti ili skliznuti, a mast može prodrijeti u proces
obrade.
Moguća materijalna šteta!
•
Mast punite kod uključenog reduktora opreznim utiskivanjem potrebne količine
masti.
[2]
[1]
738458635
1. Otvorite cijev za ispuštanje masti [1] kako bi suvišna stara mast mogla izaći.
2. Napunite mast pomoću plosnate mazalice (DIN 3404 A G1/8) [2].
Količine masti sukladno slijedećoj tabeli:
Veličina
gradnje
Količina masti [g]
Veličina gradnje
Količina masti [g]
180-190
80
270-280
250
200-210
120
290-300
300
220-230
150
310-320
400
240-260
200
3. Zatvorite cijev za ispuštanje masti [1].
NAPOMENA
Odmah odstranite izašlu staru mast.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
151
Provjeravanje / servisiranje
Ventilator /FAN
7
7.10
Ventilator /FAN
Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja / servisiranja"
(vidi stranu 143)
U redovnim intervalima provjeravajte ulazne i izlazne otvore ventilatora. Otvori moraju
biti slobodni, po potrebi treba očistiti pokrov ventilatora.
Prije ponovnog stavljanja u pogon ventilatora se uvjerite da je pokrov ventilatora
pravilno postavljen. Ventilator ne smije dodirivati pokrov ventilatora.
7.11
Ugrađeno hlađenje poklopac hlađenja vodom /CCV
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Odvojite dovodni i povratni tok rashladne vode s poklopca hlađenja vodom.
3. Provjerite taloženje na poklopcu hlađenja vodom.
Očistite lagana onečišćenja na poklopcu hlađenja vodom primjerenim sredstvom za
čišćenje. Kod izrazito jakih onečišćenja zamijenite poklopac hlađenja vodom novim.
Posavjetujte se sa SEW-EURDRIVE-om.
4. Ponovno zatvorite dovodni i povratni tok na poklopcu hlađenja vodom.
7.12
Ugrađeno hlađenje patrona hlađenja vodom /CCT
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Odvojite dovodni i povratni tok rashadne vode s patrone hlađenja vodom.
3. Prije demontaže u cijelosti ispustite ulje (vidi stranu 148).
4. Provjerite taloženje na patroni hlađenja vodom.
Očistite lagano zaprljane patrone hlađenja vodom primjerenim sredstvom za čišenje.
Zamijenite patrone hlađenja vodom kod izrazito jakih onečišćenja. Posavjetujte se sa
SEW-EURDRIVE-om.
5. Ponovno zatvorite dovodni i povratni tok na patroni hlađenja vodom.
152
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Provjeravanje / servisiranje
Uljno grijanje /OH
7.13
7
Uljno grijanje /OH
OPASNOST!
Opasnost od strujnog udara!
Smrt ili teške ozljede!
•
Prije započinjanja s radovima isključite uljno grijanje iz napona.
•
Osigurajte uljno grijanje od nenamjernog uključivanja.
1. Poštujte napomene u "poglavlju pripremni radovi za radove provjeravanja /
servisiranja" (vidi stranu 143)
2. Prije demontaže uljnog grijanja u cijelosti ispustite ulje (vidi stranu 148).
3. Demontirajte uljno grijanje.
4. Očistite grijaće elemente u obliku cijevi otapalom, po potrebi zamijenite neispravne
grijaće elemente.
OPREZ!
Nestručnim čišćenjem grijanja se mogu oštetiti grijaći elementi.
Moguća materijalna šteta!
•
Grijaće elemente nemojte uništiti grebanjem ili struganjem!
5. Ponovno montirajte uljno grijanje.
7.14
Podijeljeno kućište
Ukoliko se kod radova servisiranja podijeljeno kućište reduktora razdvaja, treba paziti da
•
su spojevi ponovno pažljivo zabrtvljeni,
•
su vijčani spojevi zategnuti prema priteznim momentima navedenim u "Poglavlju
Pritezni momenti" (vidi stranu 63).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
153
Smetnje
Napomene za utvrđivanje pogrešaka
8
8
Smetnje
8.1
Napomene za utvrđivanje pogrešaka
Prije nego što započnete s utvrđivanjem pogrešaka, poštujte slijedeće napomene.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima isključite motor iz napona.
•
Osigurajte motor od nenamjernog uključivanja.
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se reduktor ohladi.
OPREZ!
Nestručni radovi na reduktoru i motoru mogu dovesti do oštećenja.
Moguća materijalna šteta!
8.2
•
Popravke na SEW-pogonima smije izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje.
•
Odvajanje pogona od motora dozvoljeno je samo za stručno osoblje.
•
Posavjetujte se sa SEW-službom za kupce.
Servisna služba
Ako Vam bude potrebna pomoć naše servisne službe, molimo Vas za sljedeće
podatke:
8.3
•
pune podatke s označne pločice
•
vrstu i veličinu smetnje
•
trenutak i popratne okolnosti smetnje
•
naslućeni uzrok
•
ukoliko je moguće fotografirajte digitalnim fotografskim aparatom
Moguće smetnje na reduktoru
Smetnja
Mogući uzrok
•
Neuobičajeni,
jednakomjerni radni
zvukovi
Neuobičajeni,
neravnomjerni šumovi
okretanja
154
•
•
•
•
Buka kotrljanja/meljanja: oštećenja
ležajeva
Lupkanje: nepravilnost u ozubljenju
Zatezanje kućišta kod pričvršćenja
Pobuđivanje buke zbog nedovoljne
krutosti temelja reduktora
Strano tijelo u ulju
Pomoć
•
•
•
•
Provjera ulja (vidi poglavlje 7.4), zamjena ležaja
Stupite u kontakt sa servisnom službom.
Provjeriti pričvršćenje reduktora u pogledu
zatezanja te po potrebi korigirajte
Pojačanje temelja reduktora
•
•
Provjera ulja (vidi poglavlje 7.4)
Zaustavite pogon i pozovite servisnu službu.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Smetnje
Moguće smetnje na reduktoru
Smetnja
Neuobičajeni zvukovi u
području pričvršćenja
reduktora
Mogući uzrok
Pomoć
•
•
•
•
•
•
•
•
Radna temperatura
previsoka
•
•
Previsoka temperatura na
mjestima uskladištenja
Pričvršćenje reduktora se olabavilo
•
•
•
Previše ulja
Ulje je prestaro
Ulje je previše onečišćeno
Temperatura okružja previsoka
Kod reduktora s ventilatorom: Otvor za
ulaz zraka / kućište reduktora jako
onečišćeno
Kod reduktora s ugrađenim hlađenjem:
Protok rashladne tekućine premalen
Temperatura rashladne tekućine previsoka
Talog u rashladnom sustavu
Smetnja uljnog/zračnog ili uljnog/vodenog
hladnjaka
•
Premalo ulja
Ulje je prestaro
Ležaj oštećen
•
•
•
•
•
•
•
Povećana radna
temperatura na blokadi
povratnog hoda Nedostaje
funkcija blokade
•
Ulje curi.1)
• na montažnom poklopcu
• na poklopcu reduktora
• na poklopcu ležaja
• na montažnoj prirubnici
• na pogonskom ili
izlaznom osovinskom
brtvilu
•
Ulje curi.
• na vijku za ispuštanje ulja
• na odušnom vijku
Pumpa za ulje ne usisava
Tlačni prekidač se ne
uključuje
•
•
Brtva na montažnom poklopcu / poklopcu
reduktora / poklopcu ležaja / montažnoj
prirubnici propusna
Radijalna brtva brtvenog prstena vratila
izvrnuta
Osovinsko brtvilo oštećeno / istrošeno
•
•
•
•
Pričvrsne vijke / matice zategnite propisanim
okretnim momentom
Zamijenite oštećene / pokvarene pričvrsne vijke /
matice
Provjerite razinu ulja, po potrebi korigirajte
(vidi poglavlje 7.4/7.5)
Provjerite kada je obavljena zadnja zamjena ulja;
po potrebi zamijenite ulje (vidi poglavlje 7.2/ 7.6)
Zaštitite reduktor od vanjskog utjecaja topline
(npr. stavljanje u sjenu)
Kontrolirajte otvor za ulaz zraka; prema potrebi
ga očistite, očistite kućište reduktora
Vodite računa o posebnoj uputi za uporabu
uljnog/vodenog i uljnog/zračnog hladnjaka!
Provjerite razinu ulja, po potrebi korigirajte
(vidi poglavlje 7.4/7.5)
Provjerite kada je obavljena zadnja zamjena ulja;
po potrebi zamijenite ulje (vidi poglavlje 7.2/7.6)
Kontrolirajte ležaj; prema potrebi ga zamijenite,
nazovite servisnu službu
Kontrolirajte povratnu blokadu, prema potrebi je
zamijenite
Stupite u kontakt sa servisnom službom.
Zategnite vijke na pojedinačnom poklopcu i
promatrajte kućište. Ako ulje i dalje curi: Stupite u
kontakt sa servisnom službom.
Odzračiti reduktor, promatrati reduktor. Ako ulje i
dalje curi: Stupite u kontakt sa servisnom
službom.
Provjerite brtvene prstene vratila te ga po potrebi
zamijenite
Stupite u kontakt sa servisnom službom.
Previše ulja
Pogon je umetnut u nepravilan položaj u
prostoru.
česti hladan start (ulje se pjeni) i / ili
previsoka razina ulja
•
•
Korigirajte količinu ulja (vidi poglavlje 7.4)
Pravilno montirajte odušni vijak i korigirajte
razinu ulja (pogledajte označnu pločicu, poglavlje
"maziva").
•
•
Nedovoljno poravnavanje diskova
klinastog remena
Štetni utjecaji na okoliš (npr. abrazivne
čestice, kemijske tvari)
Preopterećenje pogona klinastog remena
Nedovoljno poravnavanje diskova klinastog
remena
Štetni utjecaji na okoliš (npr. abrazivne čestice,
kemijske tvari)
Preopterećenje pogona klinastog remena
•
•
•
Zrak u usisnom vodu pumpe za ulje
Pumpa za ulje u kvaru
Tlačni prekidač u kvaru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smetnja uljnog/zračnog ili
uljnog/vodenog hladnjaka
Reduktor ne postiže
temperaturu hladnog starta
•
•
•
Jako habanje klinastog
remena
Oštećena / pokvarena povratna blokada
•
•
Uljno grijanje krivo priključeno ili u kvaru
Odvođenje topline zbog nepovoljnih
klimatskih uvjeta preveliko
Provjerite poravnanje diskova klinastog remena i
zatezanje remena
Pogon remena zaštitite od utjecaja okoline, ipak
treba osigurati dovoljno prozračivanje
Klinasti remen po potrebi zamijenite, nazovite
službu za kupce
•
Vodite računa o posebnoj uputi za uporabu
uljnog/vodenog i uljnog/zračnog hladnjaka!
•
Provjerite priključak / funkciju uljnog grijanja te
ga po potrebi izmijenite
Tijekom faze zagrijavanja zaštitite reduktor od
ohlađivanja
•
8
1) Ulje/mast (male količine), koje izlaze na brtvenom prstenu vratila , normalna je pojava tijekom faze uhodavanja (24 sata uhodavanja)
(pogledajte i DIN 3761).
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
155
Maziva
Odabir maziva
9
9
Maziva
9.1
Odabir maziva
OPREZ!
Nestručnim odabirom maziva se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
Poštujte slijedeće napomene.
•
Viskozitet ulja koji treba koristiti i vrstu ulja (mineralno / sintetičko) je SEWEURODRIVE odredio kao posebnu narudžbu te je označio u potvrdi narudžbe i na
označnoj pločici reduktora.
Odstupanje od toga neophodno zahtjeva savjetovanje sa SEW-EURODRIVE.
Ove preporuke za mazivo ne predstavljaju oslobađanje u smislu garancije za
kvalitetu isporučenog maziva od strane pojedinog dobavljača. Svaki proizvođač
maziva sam je odgovoran za kvalitetu svojih proizvoda!
•
Prije stavljanja u pogon reduktora morate provjeriti, da je u reduktor napunjena
ispravna vrsta i količina ulja. Odgovarajuće informacije pronaći ćete na označnoj
pločici reduktora i tabeli maziva u slijedećem poglavlju.
•
Sintetička maziva ne miješajte međusobno i s mineralnim mazivima!
9.2
Dozvoljena maziva
9.2.1
Općenito
Sljedeća tabela maziva prikazuje dozvoljena maziva za reduktore. Molimo Vas da
uzmete u obzir sljedeću legendu tabela maziva.
9.2.2
Legenda uz tabelu maziva
Upotrijebljene kratice, značenje sjenčanja i napomene:
CLP
= mineralno ulje
CLP HC
= sintetički polialfaolefin
= sintetičko mazivo
= mineralno mazivo
9.2.3
Napomene za tabelu maziva
OPREZ!
Nestručnim odabirom maziva se reduktor može oštetiti.
Moguća materijalna šteta!
•
156
Kod ekstremnih uvjeta npr. hladnoće, vrućine ili promjena uvjeta rada od
projektiranja, trebate se posavjetovati sa SEW-EURODRIVE-om.
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Maziva
Dozvoljena maziva
9.2.4
9
Tabela maziva
X.F.. / X.K.. /X.T..
Oil
DIN (ISO)
CLP
ISO VG
class
Q8
Mobil®
KLÜBER
GEM 1-150N
VG 150
Degol BG
150 Plus
BP Energol
GR-XF 150
Meropa 150
Renolin
CLP150Plus
Goya NT 150
TO T A L
Alpha SP 150
Alphamax 150
Optigear BM 150
Tribol 1100/150
CLP HC
Mobilgear
VG 150 SHC XMP150
Klüber
GEM4-150N
Degol
PAS 150
BP Enersyn
EP-XF 150
Pinnacle
WM 150
Renolin
Unisyn CLP 150
Optigear
Synthetic X 150
ELGreco 150
Tribol 1510/150
Carter
SH 150
Tribol 1710/150
CLP
VG 220
Mobilgear
XMP220
KLÜBER
Shell
Omala F220 GEM 1-220N
Degol BG
220 Plus
BP Energol
GR-XF 220
Meropa 220
Renolin
CLP 220 Plus
Goya NT 220
Alpha SP 220
Alphamax 220
Optigear BM 220
Carter
EP 220
Tribol 1100/220
Optigear
Synthetic A 220
CLP HC
Mobilgear Shell Omala
Klüber
VG 220 SHC XMP220 Oil HD 220 GEM4-220N
Degol
PAS 220
BP Enersyn
EP-XF 220
Pinnacle
WM 220
Renolin
Unisyn CLP 220
ELGreco 220
Optigear
Synthetic X 220
Carter
SH 220
Tribol 1510/220
Tribol 1710/220
CLP
VG 320
Mobilgear
XMP320
Shell
KLÜBER
Omala F 320 GEM 1-320N
Degol BG
320 Plus
BP Energol
GR-XF 320
Meropa 320
Renolin
CLP 320 Plus
Goya NT 320
Alpha SP 320
Alphamax 320
Optigear BM 320
Carter
EP 320
Tribol 1100/320
CLP HC
Mobilgear
Klüber
SHC XMP320 Shell Omala
VG 320
Oil HD 320 GEM4-320N
Mobil
SHC 632
Degol
PAS 320
BP Enersyn
EP-XF 320
Pinnacle
EP 320
Renolin
Unisyn CLP 320
ELGreco 320
Optigear
Synthetic A 320
Optigear
Synthetic X 320
Carter
SH 320
Tribol 1510/ 320
Tribol 1710/ 320
CLP
VG 460
Mobilgear
XMP460
Shell
KLÜBER
Omala F460 GEM 1-460N
Degol BG
460 Plus
BP Energol
GR-XF 460
Meropa 460
Renolin
CLP 460 Plus
Goya NT 460
Alphamax 460
Optigear BM 460
Carter
EP 460
Tribol 1100/460
CLP HC
CLP
Mobilgear
Klüber
SHC XMP460 Shell Omala
Oil HD 460 GEM4-460N
VG 460
Mobil
SHC 634
VG 680
Mobilgear
XMP680
KLÜBER
GEM 1-680N
Optigear
Synthetic X 460
Degol
PAS 460
BP Enersyn
EP -XF 460
Pinnacle
WM 460
Renolin
Unisyn CLP 460
ELGreco 460
Degol BG
680 Plus
BP Energol
GR-XF 680
Meropa 680
Renolin
CLP 680 Plus
Goya NT 680
Tribol 1510/ 460
Tribol 1710/ 460
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Carter
SH 460
Carter
EP 680
Tribol 1100 / 680
47 0490 105
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
157
Maziva
Količine punjenja mazivom horizontalnog reduktora
9
9.3
Količine punjenja mazivom horizontalnog reduktora
Navedene količine punjenja su orijentacijske vrijednosti za položaj u prostoru M1.
Točne vrijednosti se mijenjaju u ovisnosti o broju stupnjeva i prijenosnom omjeru.
Za količinu ulja koju treba napuniti odlučujuće su oznake na staklu za kontrolu razine
ulja odnosno na šipki za mjerenje razine ulja.
9.3.1
9.3.2
158
X.F..
X2F..
ltr.
X3F..
ltr.
X4F..
ltr.
X2F180
74
X3F180
77
X4F180
70
X2F190
75
X3F190
77
X4F190
71
X2F200
102
X3F200
105
X4F200
95
X2F210
102
X3F210
105
X4F210
95
X2F220
137
X3F220
145
X4F220
140
X2F230
137
X3F230
145
X4F230
140
X2F240
165
X3F240
176
X4F240
175
X2F250
170
X3F250
176
X4F250
175
X2F260
275
X3F260
270
X4F260
280
X2F270
275
X3F270
270
X4F270
280
X2F280
330
X3F280
335
X4F280
340
X2F290
405
X3F290
400
X4F290
415
X2F300
405
X3F300
400
X4F300
415
X2F310
550
X3F310
540
X4F310
540
X2F320
550
X3F320
540
X4F320
540
X2K..
ltr.
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X2K180
60
X3K180
74
X4K180
77
X.K..
X2K190
60
X3K190
75
X4K190
71
X2K200
85
X3K200
105
X4K200
95
X2K210
85
X3K210
105
X4K210
95
X2K220
130
X3K220
145
X4K220
140
X2K230
130
X3K230
145
X4K230
140
X2K240
165
X3K240
176
X4K240
175
X2K250
165
X3K250
176
X4K250
175
X3K260
255
X4K260
270
X3K270
255
X4K270
270
X3K280
325
X4K280
330
X3K290
400
X4K290
410
X3K300
400
X4K300
410
X3K310
535
X4K310
540
X3K320
535
X4K320
540
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Maziva
Količine punjenja mazivom vertikalnog reduktora
9.4
9
Količine punjenja mazivom vertikalnog reduktora
Navedene količine punjenja su orijentacijske vrijednosti za položaj u prostoru M5.
Točne vrijednosti se mijenjaju u ovisnosti o broju stupnjeva, omjeru prijenosa i načinu
podmazivanja.
Za količinu ulja koju treba napuniti odlučujuće su oznake na staklu za kontrolu razine
ulja odnosno na šipki za mjerenje razine ulja.
9.4.1
Podmazivanje u kupelji
XF..
X2F..
ltr.
X3F..
ltr.
X4F..
ltr.
X2F180
173
X3F180
170
X4F180
160
X2F190
173
X3F190
170
X4F190
160
X2F200
233
X3F200
231
X4F200
220
X2F210
233
X3F210
231
X4F210
220
X2F220
310
X3F220
307
X4F220
305
X2F230
310
X3F230
307
X4F230
305
X2F240
385
X3F240
375
X4F240
382
X2F250
385
X3F250
375
X4F250
382
X2K..
ltr.
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X2K180
137
X3K180
162
X4K180
165
X2K190
137
X3K190
162
X4K190
165
X2K200
188
X3K200
220
X4K200
230
X2K210
188
X3K210
220
X4K210
230
X2K220
306
X3K220
290
X4K220
305
X2K230
306
X3K230
290
X4K230
305
X2K240
382
X3K240
375
X4K240
387
X2K250
382
X3K250
375
X4K250
387
XK..
XT..
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X3T180
162
X4T180
165
X3T190
162
X4T190
165
X3T200
220
X4T200
230
X3T210
220
X4T210
230
X3T220
290
X4T220
305
X3T230
290
X4T230
305
X3T240
375
X4T240
387
X3T250
375
X4T250
387
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
159
Maziva
Količine punjenja mazivom vertikalnog reduktora
9
9.4.2
Tlačno podmazivanje
XF..
X2F..
ltr.
X3F..
ltr.
X4F..
ltr.
X2F180
71
X3F180
69
X4F180
65
X2F190
71
X3F190
69
X4F190
65
X2F200
104
X3F200
103
X4F200
96
X2F210
104
X3F210
103
X4F210
96
X2F220
122
X3F220
120
X4F220
148
X2F230
122
X3F230
120
X4F230
148
X2F240
151
X3F240
144
X4F240
183
X2F250
151
X3F250
144
X4F250
183
X2K..
ltr.
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X2K180
57
X3K180
68
X4K180
81
X2K190
57
X3K190
68
X4K190
81
X2K200
85
X3K200
96
X4K200
109
X2K210
85
X3K210
96
X4K210
109
X2K220
129
X3K220
115
X4K220
148
X2K230
129
X3K230
115
X4K230
148
X2K240
155
X3K240
143
X4K240
186
X2K250
155
X3K250
143
X4K250
186
XK..
160
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Maziva
Količine punjenja mazivom vertikalnog reduktora
9.4.3
9
Tlačno podmazivanje s Drywell-sustavom za brtvljenje
XF..
X2F..
ltr.
X3F..
ltr.
X4F..
ltr.
X2F180
54
X3F180
53
X4F180
49
X2F190
54
X3F190
53
X4F190
49
X2F200
74
X3F200
73
X4F200
68
X2F210
74
X3F210
73
X4F210
68
X2F220
94
X3F220
92
X4F220
93
X2F230
94
X3F230
92
X4F230
93
X2F240
120
X3F240
115
X4F240
117
X2F250
120
X3F250
115
X4F250
117
X2K..
ltr.
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X2K180
43
X3K180
52
X4K180
53
X2K190
43
X3K190
52
X4K190
53
X2K200
59
X3K200
69
X4K200
73
X2K210
59
X3K210
69
X4K210
73
X2K220
132
X3K220
88
X4K220
92
X2K230
132
X3K230
88
X4K230
92
X2K240
137
X3K240
115
X4K240
118
X2K250
137
X3K250
115
X4K250
118
XK..
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
161
Maziva
Masti za podmazivanje
9
9.5
Masti za podmazivanje
U slijedećem pregledu su navedene masti za podmazivanje koje je preporučio SEWEURODRIVE.
162
Dobavljač
Mast za brtvenje
Aral
Aralub HLP2
BP
Energrease LS-EPS
Castrol
Spheerol EPL2
Chevron
Dura-Lith EP2
Elf
Epexa EP2
Esso
Beacon EP2
Exxon
Beacon EP2
Fuchs
Renolit CX-TOM15
Gulf
Gulf crown Grease 2
Klüber
Centoplex EP2
Kuwait
Q8 Rembrandt EP2
Mobil
Mobilux EP2
Molub
Alloy BRB-572
Neste
Allrex EP2
Optimol
Olista Longtime 2
Shell
Alvania EP2
Texaco
Multifak EP2
Total
Multis EP2
Tribol
Tribol 3030-2
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Lista adresa
10
10
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Središnji dio
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
163
Lista adresa
10
Australija
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Industrijska
područja
SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Antwerpen
SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem
Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelokosna obala
Distribucija
Bjelorusija
Distribucija
Brazil
Tvornica
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit.
Bugarska
Distribucija
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Češka republika
Distribucija
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
164
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Lista adresa
10
Danska
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Tvornica
Montažno
postrojenje
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Gabon
Distribucija
Grčka
Distribucija
Servis
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
165
Lista adresa
10
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Kina
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
166
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Lista adresa
10
Kina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Litva
Distribucija
Libanon
Distribucija
Letonija
Distribucija
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Mađarska
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
167
Lista adresa
10
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]e.com.pe
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Usluge 24 h na dan
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Maroko
Distribucija
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
168
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Lista adresa
10
Rusija
Petrograd
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
169
Lista adresa
10
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]e
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ukrajina
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
170
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
Kazalo
Kazalo
A
Adapter motora ...................................................47
Ambalaža ............................................................16
B
Blokada povratnog hoda .....................................46
D
Desni hod ............................................................46
Drywell-sustav za brtvljenje ....................... 37, 161
H
Hladnjak ulja-vode
električni priključak .....................................122
konstrukcija ..................................................57
mehanički priključak ...................................122
rashladni mediji ..........................................123
učinak hlađenja ............................................58
Hladnjak ulja-vode s pumpom motora ..............122
Hladnjak ulja-zrak
električni priključak .....................................126
konstrukcija ..................................................59
mehanički priključak ...................................125
pregradnja ..................................................126
učinak hlađenja ............................................60
Hladnjak ventilatora ............................................51
I
IEC ......................................................................47
Izlazno vratilo ......................................................31
K
Krilo motora ................................................ 49, 119
Kućište ................................................................30
L
Labirintna brtva ...................................................35
Lijevi hod .............................................................46
M
Masti za brtvenje ...............................................162
Mazalica na poklopcu reduktora .........................36
Maziva ...............................................................156
Mjesta za podmazivanje .....................................36
N
Načini podmazivanja .......................................... 39
Naljepnica na reduktoru ....................................... 9
Napomena o autorskom pravu ............................. 7
NEMA ................................................................. 47
NTB .................................................................... 62
O
Odzračivanje reduktora ...................................... 40
Okvir temelja .............................................. 50, 119
Optočno hlađenje ............................................... 51
Oslonci okretnog momenta ........................ 44, 110
Osovinska crpka ................................................ 42
Osovinsko brtvilo ................................................ 35
Ovisnosti smjera vrtnje ....................................... 28
Označna pločica ................................................ 21
Ozubljenja i vratila .............................................. 30
P
Patrona hlađenja vodom ....................55, 121, 152
montaža ..................................................... 121
servisiranje ................................................ 152
PT100 ........................................................ 62, 135
Piktogrami na reduktoru ....................................... 9
Pločica za oznaku snage ................................... 21
Podijeljeno kućište ........................................... 153
Podmazivanje .................................................... 39
Podmazivanje u kupelji ...................................... 39
Pogon klinastog remena .................................... 48
maksimalna dopuštena masa motora ........ 115
montaža ..................................................... 115
Pogonski paketi na čeličnoj konstrukciji ............. 49
Pogonsko vratilo ................................................ 31
Poklopac hlađenja vodom ..................54, 120, 152
montaža ..................................................... 120
održavanje ................................................. 152
Pokretanje reduktora kod niskih okolnih
temperatura ...................................................... 141
Položaj osovine .................................................. 24
Položaj u prostoru .............................................. 22
Položaj u prostoru i standardna površina za
montažu ............................................................. 25
Posuda za izjednačavanje razine ulja ................ 41
Potopno podmazivanje ...................................... 39
Površine za montažu ......................................... 23
Pregradnja sustava za hlađenje ....................... 126
Pribor za podmazivanje u kupki ......................... 41
Pribor za tlačno podmazivanje ........................... 42
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
171
Kazalo
Pripremni radovi ..................................................66
Tipska oznaka sustava za opskrbu uljem .......... 19
Prirubnička spojka ...............................................77
Tlačno podmazivanje .............................39, 42, 70
demontaža ....................................................82
montaža na vratilu ........................................78
montaža spoja prirubnice .............................80
Tolerancije ......................................................... 64
Pritezni momenti .................................................63
Provjera razine ulja ...........................................146
Provjerite i očistite odzračivanje ........................150
Provjerite svojstvo ulja. .....................................148
Pumpa za ulje ...................................................139
Punjenje masti za brtvenje ................................150
Punjenje ulja kod tlačnog podmazivanja .............70
Transport ............................................................ 12
U
Učestalost promjene maziva ............................ 145
Učestalost provjeravanja .................................. 144
Učestalost servisiranja ..................................... 144
Učvršćenje reduktora ......................................... 64
Ugrađeno hlađenje ............................................. 51
Uljno grijanje ...................................................... 61
električni priključak .................................... 130
S
granična temperatura za pokretanje
reduktora ...................................... 132
Servisna služba .................................................154
Sigurnosne napomene ..................................... 6, 8
Spojka Nor-Mex ..................................................75
konstrukcija .................................................. 61
Spojka ROTEX ....................................................74
Spojke
servisiranje ................................................ 153
montažna tolerancija ....................................72
Staro ulje ...............................................................9
Stezni disk .................................................... 33, 94
Struktura sigurnosnih napomena ..........................6
učinak priključivanja ................................... 129
Usna za zaštitu od prašine ................................. 35
Sustavi za brtvljenje ............................................35
Utor za prizmatični klin ....................................... 33
termostat .................................................... 131
Unutarnje konzerviranje ..................................... 16
Upozorne napomene na reduktoru ...................... 9
Uvjeti skladištenja ........................................ 16, 17
Š
Šuplje vratilo i stezni disk ....................................94
Šuplje vratilo i veza prizmatičnim klinom ............86
V
Šuplje vratilo s višeklinastim ozubljenjem .........102
Vanjsko konzerviranje ........................................ 16
T
Tabela maziva ...................................................156
Taconite ..............................................................35
TSK .....................................................................62
Temperaturna sklopka /TSK ...............................62
Temperaturna sklopka NTB ................................62
dimenzije ....................................................136
električni priključak .....................................136
tehnički podatci ...........................................136
Temperaturna sklopka TSK
dimenzije ....................................................137
električni priključak .....................................137
tehnički podatci ...........................................137
Temperaturni senzor PT100 ...............................62
dimenzije ....................................................135
električni priključak .....................................135
tehnički podatci ...........................................135
Tipska oznaka reduktora .....................................18
172
napomena za funkciju ................................ 131
Uvjeti transporta ................................................. 16
Ventilator .................................................... 52, 152
X.F.. Ventilator (Standard) ........................... 52
X.K.. Advanced (opcija) ............................... 53
X.K.. Ventilator (Standard) ........................... 52
montaža ..................................................... 120
održavanje ................................................. 152
Vizualna kontrola razine ulja .............................. 40
Višeklinasto ozubljenje ..................................... 102
Višeklinasto ozubljenje kod punih vratila ............ 32
Vrijeme uhodavanja ......................................... 140
Vrste hlađenja .................................................... 51
Z
Zamjena ulja .................................................... 148
Zbrinjavanje otpada ............................................. 9
Znak na reduktoru ................................................ 9
Spojke ................................................................ 72
Stavljanje reduktora izvan pogona ................... 142
Tlačnom sklopkom ...............................62, 70, 134
Uputa za uporabu – Reduktor s čeonim ozubljenjem i reduktor s konusnim ozubljenjem red gradnje X..
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Kako se pokreće svijet
S ljudima, koji brže
razmišljaju pravilno
i zajedno s Vama
razvijaju budućnost.
Sa servisom, koji
Vam je uvijek
na dohvat ruke
u cijelom svijetu.
S pogonima i upravljačkim sklopovima,
koji automatski poboljšavaju Vaš
radni učinak.
S opširnim znanjem
u najvažnijim
granama našega
vremena.
S kakvoćom bez
kompromisa, čiji
visoki standardi
poboljšavaju
svakodnevni rad.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globalnom
prisutnošću za brza
i uvjerljiva rješenja.
Na svakom mjestu.
S inovativnim
idejama, u kojima
se sutra već nalazi
rješenje za
prekosutra.
S prisutnošću na
Internetu, koja
24 sata pruža pristup
informacijama
i dopunama
programske opreme.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
13 980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content