close

Enter

Log in using OpenID

- Športska zajednica Grada Ogulina

embedDownload
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Ogulin, Bolnička 11
OGULIN, 23. rujna 2012.
Z A P I S N I K
sa Izvanredne Izborne sjednice skupštine ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA
održane u Ogulinu dana 23. rujna 2012. godine u maloj Gradskoj športskoj dvorani s
početkom u 10:30 sati.
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom:
1.) Milan Brozinić - Auto klub Klek, 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub Ogulin,
3.) Vesna Košenski – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Goran Kovačević –
Društvo sportske rekreacije Ogulin-Gym 5.) Hrvoje Jerak – Hrvatska gorska služba
spašavanja – Stanica Ogulin 6.) Željko Magdić - Hrvatsko planinarsko društvo Klek,
7.) Boris Grgurić - Košarkaški klub Ogulin, 8.) Duško Gvozdić - Kuglački klub Klek,
9.) Zdravko Vuković - Kuglački klub Obrtnik, 10.) Željko Stipetić – Kuglački klub
Policajac, 11.) Zvonko Salopek – Kuglački klub Poštar, 12.) Dragan Vučić - Kuglački
klub Željezničar – Branitelj 13.) Davorka Luketić – Nogometni klub Dobra,
14.) Zdravko Paušić - Nogometni klub Mladost 15.) Juraj Katalinić - Nogometni klub
Ogulin, 16.) Milan Ninković - Odbojkaški klub Ogulin, 17.) Zdravko Tešić Ogulinski šahovski klub, 18.) Luka Popović - Oldtimer klub Ogulin, 19.) Tomislav
Gašparović - Paintball klub Ogulin, 20.) Dubravko Dragičević - Rukometni klub
Ogulin, 21.) Dubravko Dragičević – Rukometna škola Ogulin, 22.) Radovan Saks –
Skijaški klub Bjelolasica, 23.) Vedran Vuković - Skijaški klub Ogulin 24.) Zdravko
Paušić - Sportsko-rekreacijska udruga Start Ribarići, 25.) Mladen Dubić Stolnoteniski klub Klek, 26.) Marijan Turković – Škola kuglanja Ogulin, 27.) Dragan
Dragičević - Športsko–penjački klub Ogulin, 28.) Vedranko Brozović - Športsko
društvo Frankopanski strijeličari, 29.) Čedomir Kosanović - Taekwondo klub
Ogulin, 30.) Marijan Tonković - Teniski klub Frankopan, 31.) Marijan Magdić –
Teniski klub Ogulin, 32.) Nikola Filipović – Udruga kuglačkih djelatnika,
33.) Milan Sabljak - Veslački klub Sabljaci, 34.) Sven Salopek - Vitezovi – Klub
američkog nogometa, 35.) Vlatka Stipetić - Zbor rukometnih sudaca Ogulin,
36.) Pero Mihelčić - Zbor učitelja i trenera sportova na snijegu, 37.) Darko Pribanić –
Ženski kuglački klub Ogulin, 38.) Ljerka Volf – Ženski kuglački klub slijepih
Ogulin - KA, 39.) Dražen Cindrić – Ženski rukometni klub Ogulin,
1
Članovi skupštine koji nisu prisutni:
1.) Gimnastički klub Ogulinski Sokol, 2.) Društvo za športsku rekreaciju Koci
3.) Kuglački savez Grada Ogulina, 4.) Moto klub Vještice, 5.) Rafting klub Riječni
jahači, 6.) Snowboard klub Ogulin, 7.) Škola nogometa Ogulin 8.) Športsko ribolovno
društvo Ogulin,
Nikola Magdić – Gradonačelnik Grada Ogulina, Milan Sabljak - Predsjednik gradskog
vijeća Grada Ogulina, Tone Radočaj – zamjenik gradonačelnika grada Ogulina, Vladimir
Kubelka – zamjenik gradonačelnika grada Ogulina, Mario Pavić.
Nakon intonirane himne RH, Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić pozdravlja
prisutne i predlaže za današnju Izvanrednu izbornu skupštinu slijedeći Dnevni red:
1.) Otvaranje Izvanredne izborne skupštine ŠZG Ogulina
- Izbor radnog predsjedništva
- Izbor izborne komisije
- Izbor verifikacijske komisije
- Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2.) Izvješće Predsjednika ŠZG Ogulina o radu Športske zajednice grada Ogulina
u mandatnom razdoblju 2009. - 2012. godina
3.) Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu
4.) Razrješenje zbog isteka mandata -
predsjednika ŠZG Ogulina
dopredsjednika ŠZG Ogulina
članova Izvršnog odbora ŠZG Ogulina
članova Nadzornog odbora ŠZG Ogulina
5.) Izbor
-
predsjednika ŠZG Ogulina
dopredsjednika ŠZG Ogulina (dva)
članova Izvršnog odbora ŠZG Ogulina (sedam)
članova Nadzornog odbora ŠZG Ogulina (tri)
6.) Razno
-
prijem novih članova
Pristupa se glasanju o predloženom dnevnom redu.
Rezultat glasovanja je slijedeći: - ZA
- PROTIV
- SUZDRŽANIH
37 glasova
1 glas
1 glas
2
Prema tome, Skupština je većinom glasova donesla ODLUKU:
Usvaja se predloženi dnevni red današnje Izvanredne izborne skupštine.
Po usvojenom dnevnom redu predsjednik je prešao na prvu točku dnevnog reda:
Ad 1.) izbor radnih tijela skupštine i predložio
Radno predsjedništvo:
- Darko Pribanić, predsjednik
- dr. Marijan Magdić, član
- Davorka Luketić, član
Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove u radno predsjedništvo.
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i
predlaže slijedeći sastav radnih tijela:
Verifikacijska komisija:
- Mladen Dubić, predsjednik
- Hrvoje Jerak, član
- Pero Mihelčić, član
Izborna komisija:
- Boris Grgurić, predsjednik
- Dubravko Dragičević, član
- Milan Brozinić, član
Zapisničar:
- Mario Pavić,
Ovjerovitelji zapisnika:
- Vlatka Stipetić,
- Pero Mihelčić
Skupština jednoglasno prihvaća predloženi sastav radnih tijela.
3
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Mladen Dubić potom preuzima od tajnika
prikupljene vjerodajnice te izvješćuje:
Današnjoj skupštini prisustvuje 39 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i
aktivnim mandatom. Kako je u ŠZG Ogulina udruženo 47 udruga to je skupština sa 39
aktivnih mandata postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će
pravovaljane.
Ad 2.)
Izvješće o radu Športske zajednice grada Ogulina u mandatnom razdoblju 2009 - 2012.
godina skupštini je podnio predsjednik Darko Pribanić. Izvješće je u pisanom obliku
dostavljeno svim zastupnicima, priloženo je ovom zapisniku te je prihvaćen bez rasprave
kao informacija o radu zajednice u trogodišnjem mandatnom razdoblju.
Ad 3.)
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu, kojeg je Izvršni odbor ŠZG
Ogulina usvojio dana 05. rujna 2012. godine i poslao na osnaženje i verifikaciju ovoj
skupštini, predstavnicima u skupštini obrazložio je tajnik zajednice.
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu je u pisanom obliku
dostavljen svim zastupnicima te je priložen ovom zapisniku.
Nakon prezentiranog prijedloga otvorena je rasprava.
Gospodin Tomislav Luketić upozorava da su sredstva za plaće zaposlenika športske
zajednice evidentirane u financijskom planu i da ih zajednica potražuje iz proračuna
grada iako iz prijašnjih izvješća ŠZG Ogulina proizlazi da su ona osigurana iz vlastitih
prihoda. Zaključuje da je na taj način zajednica zamračila 330 tisuća, a sve kako bi
izbjegla plaćanje poreza na dobit i prevarila državu.
Dobio je odgovor od tajnika zajednice da je njegovo opetovano prozivanje i optuživanje
zajednice rezultat svjesnog ili nesvjesnog nerazumijevanja razlike u primjeni
računovodstvenih zakonskih standarda koji vrijede za udruge (što zajednica jest) od onih
računovodstvenih standarda koji vrijede za proračunske korisnike (što zajednica nije).
Pošto nije bilo daljnjih sudionika u raspravi predsjednik Radnog predsjedništva, nakon
zaključene rasprave, stavlja Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu
skupštini na usvajanje.
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
4
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
36 glasova
1 glas
1 glas
te je većinom glasova donesla ODLUKU:
Osnažuje se – verificira odluka Izvršnog odbora ŠZG Ogulina te se usvaja Prijedlog
financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu.
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2013. godinu bit će dostavljen na
usvajanje Gradskom vijeću grada Ogulina.
Ad 4.)
Skupština Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno je donesla ODLUKU:
Razrješava se zbog isteka mandata Predsjednik Športske zajednice Grada Ogulina
Darko Pribanić.
Razrješavaju se zbog isteka mandata članovi Izvršnog odbora Športske zajednice
Grada Ogulina
- dr. Marijan Magdić,
- Milan Brozinić,
- Ivan Petrušić,
- dr.Tihomir Belina,
- Tone Radočaj,
- Željko Tonković.
Razrješenjem zbog isteka mandata prestali su biti dopredsjednici Športske zajednice
Grada Ogulina dr. Marijan Magdić i Milan Brozinić.
Razrješavaju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora Športske zajednice
Grada Ogulina
- Bosiljki Dolušić,
- Boris Grgurić
- i Zvonko Ranogajec.
Nakon razrješenja vodstva zajednice predsjednik Radnog predsjedništva gospodin Darko
Pribanić poziva članove Izborne komisije da provedu postupak izbora novog vodstva
športske zajednice.
5
Ad 5.)
A) Predsjednik Izborne komisije objavljuje da se pristupa izboru Predsjednika Športske
zajednice Grada Ogulina i da je zaprimljen jedan prijedlog za predsjednika zajednice.
To je prijedlog Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Ogulina kojim se ističe
kandidatura Darka Pribanića za predsjednika ŠZG Ogulina u idućem mandatnom
razdoblju.
Kandidaturu je poduprta sa pet potrebnih potpisa potpore.
Nakon što je utvrdio da više nema prijedloga pristupilo se glasovanju da se Darko
Pribanić izabere za Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina.
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
Darko Pribanić:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
35 glasova
3 glas
1 glas
te je većinom glasova donesla ODLUKU:
Darko Pribanić izabire se za Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina.
Mandat Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina traje četiri godine.
Izborom Darka Pribanića za Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić i Tajnik ŠZG
Ogulina Mario Pavić zastupaju Zajednicu temeljem ovlasti iz odredbe članak 5. stavak
3. Statuta Športske zajednice grada Ogulina.
Izabrani predsjednik u kratkom je obraćanju iznio i upoznao skupštinu sa programom
rada zajednice do konca četverogodišnjeg mandatnog razdoblja.
B)
Nakon izbora Predsjednika ŠZG Ogulina pristupilo se izboru još šest članova
Izvršnog odbora ŠZG Ogulina s liste kandidata predsjednika zajednice.
a) Na prijedlog predstavnika klubova iz prioritetnih sportova - ispred nogometnog
sporta skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina predstavnik NK Mladost Zagorje
Ogulinsko gospodin Zdravko Paušić.
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat:
Zdravko Paušić:
ZA
PROTIV
SUZDRŽANI
39 glasova ,
-
6
b) Na prijedlog predstavnika klubova iz prioritetnih sportova - ispred rukometnog
sporta skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina gospodin Željko Tonković.
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat:
Željko Tonković:
ZA
PROTIV
SUZDRŽANI
39 glasova,
-
c) Kuglački šport kao prioritetni konzumirao je izborom Predsjednika ŠZG Ogulina
pravo na mjesto u IO ŠZG Ogulina.
d) Na prijedlog Predsjednika ŠZG Ogulina iz redova udruga predstavnika ostalih
športova u ŠZG Ogulina skupštini su predloženi za članove IO ŠZG Ogulina gospodin
Tihomir Belina i gospodin Boris Grgurić.
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat:
Tihomir Belina:
ZA
PROTIV
SUZDRŽANI
39 glasova,
-
Boris Grgurić:
ZA
PROTIV
SUZDRŽANI
39 glasova,
-
fe Na prijedlog Gradonačelnika Grada Ogulina skupštini je ispred grada za člana IO ŠZG
Ogulina predložen gospodin Tone Radočaj.
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat:
Tone Radočaj:
ZA
PROTIV
SUZDRŽANI
39 glasova
-
Na sjednicu skupštine pristupa u 11:45 sati gospodin Ante Krizmanić i predaje tajniku
urednu vjerodajnicu člana ŠZG Ogulin Škole nogometa Ogulin.
Izborna komisija konstatira da od ovog trenutka skupštini prisustvuje 40 članova s
urednim vjerodajnicama te se tijek skupštine nastavlja prema usvojenom dnevnom redu.
f) - na prijedlog IO ŠZG Ogulina - ispred teniskog sporta kao prioritetnog skupštini je
predložen za člana IO ŠZG Ogulina gospodin Marijan dr. Magdić.
7
- na prijedlog predstavnika TK Frankopan gospodina Marijana Tonkovića ispred
teniskog sporta kao prioritetnog skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina
gospodin Marijan Tonković.
Pristupa se tajnom glasovanju i postiže se slijedeći rezultat:
Marijan dr. Magdić:
ZA
26 glasova,
Marijan Tonković:
ZA
14 glasova,
Prema tome, skupština je donesla ODLUKU:
U Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se:
-
Zdravko Paušić,
Željko Tonković ,
Tihomir Belina,
Boris Grgurić,
Tone Radočaj
Marijan Magdić,
C) Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić pozdravlja izabrane članove IO ŠZG
Ogulina i predlaže skupštini da se za dopredsjednike ŠZG Ogulina izaberu dr. Marijan
Magdić i Željko Tonković.
Skupština jednoglasno donosi ODLUKU:
Za dopredsjednike Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se dr. Marijan Magdić i
Željko Tonković.
Dopredsjednici Športske zajednice Grada Ogulina dr. Marijan Magdić i Željko
Tonković ovlašćuju se da temeljem ovlasti iz odredbe članak 5. stavak 4. Statuta
Športske zajednice grada Ogulina zastupaju Športsku zajednicu Grada Ogulina.
D) Za članove Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Ogulina u idućem
mandatnom razdoblju predloženi su gospođa Bosiljka Dolušić, gospodin Zvonko
Ranogajec i gospođa Davorka Luketić.
8
Skupština je jednoglasno donesla ODLUKU:
U Nadzorni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se:
- Bosiljka Dolušić,
- Zvonko Ranogajec,
- i Davorka Luketić.
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora novi članovi će između sebe izabrati
predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora ŠZG Ogulina.
Ad 6.)
Pod točkom Razno je Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Pribanić upoznao prisutne
članove s činjenicom da je u proteklom međuskupštinskom razdoblju zahtjev da se primi
u članstvo Športske zajednice grada Ogulina uputio novoosnovani
-
Kuglački klub Euphoria
Skupština je, pristupila glasovanju o prijemu novog člana i utvrdila slijedeći rezultat
glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
40 glasova,
-
te je jednoglasno donesena ODLUKA:
U punopravno članstvo Športske zajednice Grada Ogulina prima se:
-
Kuglački klub Euphoria Ogulin
Potom se skupštini obratio Gradonačelnik Grada Ogulina gospodin Nikola Magdić.
Pohvalio je izuzetnu suradnju koju je zajednica ostvarila s gradom, čestitao svim
športašima i športskim djelatnicima na ostvarenim rezultatima te još jednom konstatirao
da je grad bio i da će biti velika podrška športu. Svim sudionicima u športu zaželio je
puno sreće i zdravlja te sportski uspjeh u slijedećem mandatnom razdoblju.
9
Predsjednik Športske zajednice Grada Ogulina gospodin Darko Pribanić zaključio je rad
skupštine u 12,00 sati.
Zapisnik sastavio:
- Mario Pavić
Ovjerovitelji zapisnika:
- Vlatka Stipetić,
- Pero Mihelčić
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
PREDSJEDNIK:
DARKO PRIBANIĆ
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content