close

Enter

Log in using OpenID

- Športska zajednica Grada Ogulina

embedDownload
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Ogulin, Bolnička 11.
OGULIN, 17. travnja 2011.
Z A P I S N I K
sa redovne godišnje skupštine ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA
održane u Ogulinu dana 17. travnja 2011. godine u maloj sportskoj dvorani s početkom u
10:00 sati.
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom:
1.) Milan Brozinić - Auto klub Klek, 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub Ogulin,
3.) Hrvoje Jerak - Društvo za športsku rekreaciju Koci, 4.) Radmila Špehar – Društvo
za športsku rekreaciju Ogulin, 5.) Vedranko Brozović - Športsko društvo
Frankopanski strijeličari Ogulin, 6.) Marijan Šlat – GK Ogulinski Sokol,
7.) Marijan Turković – Kuglački klub Policajac, 8.) Stevo Šlat – Kuglački klub
Poštar, 9.) Josip Kostelić - Moto klub Vještice, 10.) Davorka Luketić – Nogometni
klub Dobra, 11.) Dragan Cetinjanin – Nogometni klub Mladost, 12.) Boško Salopek Odbojkaški klub Ogulin, 13.) Damir Bertović - Oldtimer klub Ogulin, 14.) Krešimir
Salopek - Rukometna škola Ogulin, 15.) Krešimir Salopek – Rukometni klub Ogulin,
16.) Radovan Saks – Skijaški klub Bjelolasica, 17.) Danko Puškarić - Snowboard klub
Ogulin 18.) Dragan Cetinjanin - Sportsko-rekreacijska udruga Start Ribarići
19.) Goran Paušić - Športsko – penjački klub Ogulin, 20.) Čedomir Kosanović Taekwondo klub Ogulin, 21.) Krešimir Tonković - Teniski klub Frankopan,
22.) Marijan Magdić – Teniski klub Ogulin, 23.) Željko Stipetić - Škola kuglanja
Ogulin, 24.) Nikola Filipović – Udruga kuglačkih djelatnika, 25.) Milan Sabljak –
Veslački klub Sabljaci, 26.) Branko Pavković - Zbor rukometnih sudaca Ogulin,
27.) Pero Mihelčić - Zbor učitelja i trenera skijanja, 28.) Darko Pribanić – Ženski
kuglački klub Ogulin, 29.) Boris Ilovača – Ženski rukometni klub Ogulin,
30.) Tihomir Belina - Stolnoteniski klub Klek, 31.) Zvonko Salopek – Kuglački
savez Grada Ogulina,
Članovi skupštine koji nisu prisutni:
1.) Nogometni klub Ogulin, 2.) Hrvatsko planinarsko društvo Klek, 3.) Kuglački
klub Klek, 4.) Rafting klub Riječni jahači, 5.) Športsko ribolovno društvo Ogulin
6.) Paintball klub Ogulin, 7.) Kuglački klub Željezničar – Branitelj
Ostali prisutni:
Nikola Magdić, Gradonačelnik Grada Ogulina; Tone Radočaj, Vladimir Kubelka,
zamjenici Gradonačelnika Grada Ogulina: Zvonko Ranogajec, član Nadzornog odbora
ŠZGO; Zlatko Vuković, Marinko Jurašić, djelatnici ŠZG Ogulin, Mario Pavić-tajnik
ŠZGO.
Predsjednik Športske zajednice grada Ogulina Darko Pribanić pozdravlja prisutne, poziva
ih da minutom šutnje odaju počast svim ogulinskim sportašima i športskim djelatnicima
koji su nas napustili tijekom prošle godine. Nakon odane počasti predlaže skupštini na
usvajanje slijedeći
Dnevni red:
1.) Otvaranje Skupštine
- Izbor radnog predsjedništva
- Izbor verifikacijske komisije
- Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- Izvješće verifikacijske komisije i usvajanje dnevnog reda Skupštine
2.) Izvješće Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2010. godini s planom rada u 2011.
3.) Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2010. godini s
financijskim planom za 2011. godinu
4.) Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2010. godinu
5.) Rasprava po izvješćima, njihovo usvajanje i verifikacija financijskog plana ŠZG
Ogulina za 2011. godinu
6.) Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2012. godinu
7.) Razno – prijem novih članova
Nakon što je predsjednik predložio dnevni red predstavnik Badminton kluba Ogulin
gospodin Tomislav Luketić traži da se dnevni red dopuni slijedećom točkom:
„Izvršenje Programa javnih potreba u športu grada Ogulina u 2010 godini“.
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Pribanić poziva skupštinu da se izjasni o iznesenim
prijedlozima dnevnog reda.
Zastupnici su pristupili glasovanju te je ustanovljen slijedeći rezultat:
-
Za dnevni red kojeg je predložio predsjednik glasovalo je 23 zastupnika,
Za dnevni red kojim bi se predsjednikov prijedlog dopunio točkom: „
Izvršenje Programa javnih potreba u športu grada Ogulina u 2010 godini“
glasovalo je 6 zastupnika,
Suzdržana su ostala 2 zastupnika
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Pribanić konstatira da je većinom od 23 glasa
zastupnika prihvaćen dnevni red predložen od predsjednika te da prijedlog gospodina
Luketića nije dobio potrebnu većinu glasova te se stoga odbija.
Predsjednik ŠZG Ogulina po usvojenom dnevnom redu predlaže slijedeći sastav tijela
koja će voditi Skupštinu:
Radno predsjedništvo:
- Darko Pribanić, predsjednik
- Davorka Luketić, član
- Marijan Magdić, član
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predložene članove u radno predsjedništvo.
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i
predlaže slijedeći sastav verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:
Verifikacijska komisija:
- Boško Salopek, predsjednik
- Čedomir Kosanović, član
- Vedranko Brozović, član
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predloženi sastav verifikacijske komisije.
Zapisničar:
- Mario Pavić
Ovjerovitelji zapisnika:
- Tihomir Belina,
- Branko Pavković.
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predloženog zapisničara i ovjerovitelje zapisnika.
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Boško Salopek preuzima od tajnika
prikupljene vjerodajnice te, nakon izvršenog uvida i prebrojavanja vjerodajnica od strane
verifikacijske komisije, izvješćuje:
Današnjoj sjednici skupštini prisustvuje 31 predstavnika klubova udruženih u Športsku
zajednicu Grada Ogulina sa urednim vjerodajnicama i aktivnim mandatom.
Kako je u ŠZG Ogulina udružena 41 udruga to je skupština sa 31 predstavnikom
postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će pravovaljane.
Predsjednik Radnog predsjedništva Darko Pribanić, po izvršenom izboru radnih tijela i
objavi kvoruma predlaže da se na današnjoj sjednici skupštine zbog efikasnosti i
ekonomičnosti odvijanja rasprava zastupnika ograniči na trajanje od najviše tri minute
dok za trajanje replike predlaže trajanje od najviše jedne minute.
Skupština je pristupila glasovanju o ovom prijedlogu i utvrdila slijedeći rezultat:
ZA :
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
24 glasa,
5 glasova,
2 glasa.
te je na taj način većinom glasova prihvaćen prijedlog predsjednika radnog
predsjedništva.
Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda za riječ se javlja gospodin Krešimir
Salopek predstavnik rukometnog kluba te izražava žaljenje što se sjednica skupštine
održava na dan cvjetne nedjelje zbog čega on, a i drugi vjernici ne mogu prisustvovati
prigodnoj misi u Crkvi Svetog križa što smatra propustom vodstva zajednice.
U međuvremenu na sjednicu skupštine dolaze i predaju vjerodajnice:
Zdravko Tešić - Ogulinski šahovski klub,
Miroslav Kurelac - Kuglački klub Obrtnik i
Boris Grgurić - Košarkaški klub Ogulin,
te verifikacijska komisija konstatira da je sjednici skupštine s ova tri zastupnika prisutno
ukupno 34 zastupnika s urednim vjerodajnicama.
Ad 1.)
Predsjednik radnog predsjedništva konstatira da je prva točka dnevnog reda usvajanjem
dnevnog reda, izborom radnih tijela i izvješćem predsjednika verifikacijske komisije o
postignutom kvorumu upravo provedena.
Ad 2.)
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić podnio je skupštini izvješće o radu
zajednice u 2010. Godini.
Izvješće je u pisanom obliku podijeljena svim članovima zajednice te je sastavni dio ovog
zapisnika.
Ad 3.)
Izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu ŠZG Ogulina za 2010. godinu
skupštini je podnio tajnik zajednice Mario Pavić.
Slijedeće izvješće usvojio je na svojoj sjednici Izvršni odbor ŠZG Ogulina te je u
pisanom obliku dostavljeno svim članovima udruženim u športsku zajednice.
FINANCIJSKO POSLOVANJE
ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA
IZVJEŠĆE ZA 2010. GODINU
PRIHODI
A)
Tijekom 2010. godine Športska zajednica ostvarila je prihod u visini
2.558.526,97 kuna
PRIHOD Športske zajednice čine
I PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE (590.916,90 kuna)
se ostvaruju od prodaje termina u športskim objektima, najma prostora, od kamata i
slično.
Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora
A) prihodi od financijske imovine
-
68,64 kuna =
0,01
% prihoda
B) prihodi od nefinancijske imovine
- 590.848,26 kuna =
99,99
% prihoda
=
100,00
% prihoda
Prihodi od imovine (A +B) iznose 590.916,90 kuna i čine 23,10 % ukupnog
prihoda Športske zajednice.
B) Športska zajednica ostvaruje prihode od nefinancijske imovine putem slijedećih izvora
1. prihod Športske zajednice
-
470.921,78 kuna = 79,70 % prihoda,
a) - od Ž. Karlovačke, najam dvorana za
potrebe školske nastave,GŠD = 171.958,05 kn,
ŠŠD = 269.502,19 kn,
Ukupno =
441.460,24 kn
b) - od kotizacije MNT
8.536,65 kn
c) - od ulaznica MNT
9.370,00 kn
d) - od najma prodajnog prostora 11.554,89 kn
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
prihod - najam Gradska šp.dvorana
prihod - najam Mala gradska šp.dvorana
prihod - najam Školska šp.dvorane
prihod - najam Mala školska šp.dvorane
prihod - najam Teniska dvorana
prihod - najam Kuglana Klek
prihod - najam Sokolski dom
prihod – najam travnati teren
Ukupno:
.
- 48.090,57 kuna = 8,14 % prihoda,
- 4.800,00 kuna = 0,81 % prihoda,
- 1.159,02 kuna = 0,20 % prihoda,
- 8.215,00 kuna = 1,39 % prihoda,
- 48.415,62 kuna = 8,19 % prihoda,
0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
- 9.246,27 kuna = 1,57 % prihoda.
590.848,26 kuna =100,00 % prihoda
II PRIHODI OD DONACIJA ( 1.949.402,88 kuna).
Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora
1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina - 1.815.000,00 kuna = 93,10
2. prihodi iz proračuna SŠKŽ
90.000,00 kuna =
4,62
3. prihodi od HOO
44.402,88 kuna =
2,28
Ukupno:
=
100,00
%
%
%
%
prihoda
prihoda
prihoda
prihoda
Prihodi od donacija iz proračuna (1+ 2 + 3) iznose 1.949.402,88 kuna i čine 76,19 %
ukupnog prihoda Športske zajednice.
III OSTALI PRIHODI ( 18.207,19 kuna).
Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta
1. prihodi od Croatia osiguranja d.d.
-
18.207.19 kuna =
0,71 % prihoda
Ostali prihodi iznose 18.207,19 kuna i čine 0,71 % ukupnog prihoda Športske
zajednice.
RASHODI
B)
Tijekom 2010. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini
2.488.906,56 kuna.
RASHOD Športske zajednice čine:
1.) rashodi za radnike
632.768,18 kuna
= 25,42 %
2.) materijalni rashodi
639.384,19 kuna
= 25,70 % rashoda,
3.) rashodi amortizacije
1.913,91 kuna
= 0,07 %
4.) financijski rashodi
3.034,57 kuna
=
5.) donacije
1.211.205,71 kuna
6.) ostali rashodi
Ukupno:
600,00 kuna
2.488.906,56 kuna
1.) Rashodi za radnike (632.768,18
rashoda,
rashoda,
0,12 % rashoda,
= 48,67 % rashoda,
=
0,02 % rashoda.
= 100,00 % rashod
kuna ) čine
-
plaće za redovan rad ( 537.771,61 kuna ) odnose se na neto plaće osmero
zaposlenih, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na mirovinsko i
invalidsko osiguranje i krizni porez.
-
ostali rashodi za radnike ( 2.500,00 kuna ) odnose se na jubilarne nagrade
-
doprinos na plaće ( 92.496,57 kuna ) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje,
dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.
Ovi izdaci terete Športsku zajednicu s nešto više od šest i pol tisuća kuna po zaposlenom.
Važno je istaknuti da zajednica gotovo cjelokupni trošak s ovog osnova ili oko 94 %
troška bruto plaća može pokriti prihodima iz vlastite djelatnosti od zakupa i
iznajmljivanja imovine.
2.) Materijalni rashodi ( 639.384,19 kuna ) sastoje se od
A ) naknade troškova radnicima ( 2.232,32 kuna ) za službena putovanja
zaposlenih,
B ) ostale naknade radnicima (17.000,00 kuna) u vidu uskrsnice, regresa i naknade
za smrtni slučaj
C ) naknade volonterima za obavljanje djelatnosti ( 62.732,13 kuna) obuhvaćaju
ugovore o djelu za posao loženja centralnog grijanja, za pripremu i vođenje radio
emisije, za vođenje priredbi i manifestacija, za suđenje na MNT, za organizaciju
MNT i sl.
D ) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa ( 6.836,16 kuna ) odnose se na
putne troškove i dnevnice predstavnika ŠZ u SŠKŽ.
E ) rashodi za usluge ( 129.447,82 kuna ) odnose se na usluge promidžbe u
medijima - Radio Ogulin, Foto video usluge – FV Miro, Računovodstveno
financijske usluge – IVMA, Tiskarske i knjigovežačke usluge, usluge Vodovoda
i kanalizacije d.o.o. Porta Croatia d.o.o. Infostudio d.o.o., Rupčić d.o.o.,
HT usluge, usluge dimnjačara , IO Bertović i dr.
F ) rashodi za materijal i energiju ( 349.673,19 kuna) čine
a) rashodi utrošeni na materijal i sirovine ( 87.143,90) potreban za poslovanje
i održavanje objekata športske zajednice.Veći dobavljači su:
Užarska radnja Orešković, TPO d.d., DIP Commerce, Tardi d.o.o., Vorkapić
Saša, Midax , Power Computers d.o.o., EIO Udiković, Devetka, Alca,
OG – grafika, DNB, IO Bertović , TO Mario, Korekt i dr.
b) rashodi utrošeni na energiju ( 262.529,29 kuna)
Troškovi energije odnose se na potrošnju električne energije u športskim objektima
(105.010,46 kuna) i potrošnju lož ulja u športskim objektima (157.518,83 kune) u
ukupnom iznosu od 262.529,29 kuna.
Trošak električne energije - HEP d.d. (105.010,46 kuna) potrošene po športskim
objektima je slijedeći:
-
Športska zajednica
Gradska športska dvorana
Školska dvorana
Teniska dvorana
Kuglana
Sokolski dom
2.658,46
37.119.27
19.630,05
17.014,13
24.657,42
3.931,13
kune,
kune,
kune,
kune,
kune,
kune,
Trošak lož ulja - INA d.d. (157.518,83 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:
-
Gradska športska dvorana
Školska športska dvorana
Teniska dvorana
Sokolski dom
71.637,10 kuna,
43.787,71 kune,
28.997,60 kune,
13.096,42 kuna,
G ) ostali nespomenuti materijalni rashodi ( 71.462,57 kuna) odnose se na
premije osiguranja objekata i zaposlenika ( 62.080,44 kuna ), reprezentaciju
( 7.857,13 kuna) te na uplate sudskih taksi, biljega i drugih taksi u državni proračun
(1.525,00 kuna).
3.) Rashodi amortizacije ( 1.913,91 kuna ) su neznatni ( nadstrešnica, usisavač, PC)
jer su športski objekti vlasništvo grada, a amortizacija je obračunata na osnovna sredstva
nabavljena u 2009. i 2010. godini.
4.)
Financijski rashodi (3.034,57 kuna) odnose se na bankarske usluge (2.806,15
kuna) i ostale obustave (228,42 kune).
5.)
Donacije (1.211.205,71 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima
(1.183.205,71 kuna) kao i stipendije i nagrade kategoriziranim i istaknutim
sportašima (28.000,00 kuna).
a) Transferi udruženim klubovima i društvima ( 1.183.205,71 kuna )
Športska zajednica je tijekom 2010. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli sredstava
te odobrenih zamolbi izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim iznosima:
- Auto klub Klek
- Badminton klub Ogulin
- Društvo za športsku rekreaciju Ogulin
- Frankopanski strjeličari
- Gimnastički klub Ogulinski sokol
- Košarkaški klub Ogulin
- Kuglački klub Klek
- Kuglački klub Klek II
- Kuglački klub Ogulin-žene
- Kuglački klub Policajac-muški
- Kuglački klub Policajac-ženski
- Kuglački klub Poštar
- Kuglački klub Obrtnik
- Kuglački klub Željezničar-Branitelj
- Kuglački savez grada Ogulina
- Nogometni klub Dobra
- Nogometni klub Ogulin
- Nogometni klub Mladost
- Odbojkaški klub Ogulin
- Ogulinski šahovski klub
- Paintball klub Ogulin
- Rukometni klub Ogulin-muški
- Rukometni klub Ogulin-ženski
- Skijaški klub Bjelolasica
- Stolnoteniski klub Klek
- Stolnoteniski klub Klek II
- Športsko ribolovno društvo Ogulin
- Škola nogometa Ogulin
- Teniski klub Frankopan
- Teniski klub Ogulin
- Veslački klub Sabljaci
- Tae kwondo klub Ogulin
- Udruga slijepih Ogulin
- UNICEF ( donacija )
30.844,93
2.263,13
1.600,00
8.201,53
18.257,82
51.298,39
87.626,53
2.124,99
48.827,03
15.661,07
34.525,95
13.661,07
13.421,24
3.725,79
23.700,00
128.004,35
187.920,66
102.244,29
30.502,77
15.035,96
1.000,00
78.322,77
98.650,05
2.480,65
13.689,13
2.124,99
1.700,01
8.000,00
2.433,12
136.365,96
11.201,53
kuna,
kuna +
kuna +
kuna +
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna +
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna +
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna
kuna,
kuna,
kuna +
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
objekt bez naknade,
7.700,00 kuna,
90,00 kuna.
b) Stipendije ( 28.000,00 kuna ) isplaćivane su u visini 500,00 kuna i
dobivali su ih kategorizirani športaši. Nagrade su podijeljene odličnicima
pri izboru najboljih u športu grada Ogulina.
6.)
Ostali rashodi ( 600,00 kuna ) odnose se na troškove nabavke
telefonske kartice 3 x 200,00 kuna za potrebe zajednice.
Višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2010. godini
2.558.526,97
-
2.488.906,56 kuna =
69.620,41 kuna
Športska zajednica je i 2010. godine ustupila na korištenje objekte kojim upravlja raznim
subjektima čija je aktivnost od interesa za grad i društvo u cjelini. Kroz taj vid svojeg
djelovanja zajednica potpomaže rad slijedećih subjekata:
-
Društvo Naša djeca,
Pučko otvoreno učilište,
Udruga Oda prijateljstva,
Hrvatska vojska,
HVIDR-a i sl.
Ad 4.)
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010.
godini skupštini je podnio član NO ŠZG Ogulina gospodin Zvonko Ranogajec.
Izvješće je u pisanom obliku dostavljeno svim članovima zajednice te je priloženo ovom
zapisniku čiji je sastavni dio.
Ad 5.)
Predsjednik radnog predsjedništva, nakon podnesenih izvješća, otvara raspravu o sva tri
skupštini prezentirana izvješća.
Prva se za raspravu prijavila gospođa Radmila Špehar koja je izrazila svoje čestitke
vodstvu zajednice kao i gradskom poglavarstvu na svemu što su učinili za šport u zadnjih
četiri pet godina kada su napravljeni ogromni pomaci u športskoj infrastrukturi kao i u
tretiranju športske struke i športaša općenito te moli da s takvim radom nastavi i dalje.
Gospodina Željka Stipetića zanimalo je gdje su se izgubila dva člana zajednice jer u
pisanim materijalima koje je dobio stoji da zajednica broji 43 člana.
Dobio je odgovor od tajnika da su dvije udruge Nogometni klub Ogulin - Veterani i
Rafting klub Riječni jahači rješenjem Ureda za upravne poslove Ispostava Ogulin
prestale postojati pa se samim tim broj članova zajednice smanjio na 41 člana.
Razjašnjena je i razlika koja je nastala u zbrajanju ukupnog iznosa podijeljenih stipendija
kategoriziranim sportašima nastala zbog dodijeljenih nagrada odličnicima prilikom izbora
najboljih u športu grada prošle godine.
Određene nedoumice gospodina Marijana Turkovića u pogledu stipendije kuglačice
Mateje Gašparović otklonjene su potvrdom tajnika da je Mateja uredno dobivala
stipendiju čitavu 2010. godinu upravo prema odluci prošle skupštine zajednice.
Gospodin Turković upoznat je i s mogućnošću da o svim detaljima i podacima koji
zanimaju njega ili bilo kojeg člana zajednice mogu dobiti neposrednu informaciju u
tajništvu zajednice u uredovno vrijeme.
Gospodin Luketić u svom osvrtu na podnesena izvješća traži da mu zastupnici poklone
svoje tri minute jer one na koje ima pravo nisu dovoljne da ukaže na sve nezakonitosti i
osnovane sumnje u kriminal koji je on otkrio. Potkrepljuje to izvješćima u kojima je
klubovima prezentiran skraćeni račun prihoda i rashoda u kojima nije prezentirana
imovina zajednice, a jasno je svima kolika je vrijednost športskih objekata kojima
zajednica upravlja. Sakriveni su u izvješću troškovi koje plaća grad. Na primjer „
takozvana teniska dvorana oštetila je gradski proračun za silne troškove. Zajednica ne
plača amortizaciju u visini od više milijuna kuna koje je vodstvo zajednice zamračilo.
Zamračeni su i silni novci kod isplate trenera gdje je zajednica oštetila državu i grad za
više stotina tisuća kuna ne plaćajući dužnih 25 % poreza , doprinose za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, ne uplaćujući sredstva za zapošljavanje. Luketić iznosi niz
„osnovanih sumnji“ u otuđivanje sredstava posebno se to odnosi na 770.000,00 kuna iz
proračuna grada, prikazivanje dvostrukih troškova, poslovanje na crno mimo žiro računa,
na netransparentnu dodjelu stipendija, pogodovanje pojedincima i klubovima i slično.
Predsjednik i tajnik upoznali su skupštinu, nakon istupa gospodina Luketića, da su
tijekom prošle godine u zajednici provedena čak četiri inspekcijska nadzora, financijski
nadzor Porezne uprave ŽK koji je trajao punih šest mjeseci, upravni nadzor službe za
upravne poslove, inspekcija državne uprave za spašavanje, kao i nadzor kojeg je po
nalogu županijskog državnog odvjetništva, a po prijavi gospodina Luketića, izvršila
Policijska uprava ŽK i svi nadzori su utvrdili zakonito i uredno poslovanje.
Na izlaganje gospodina Luketića reagirali su gospodin Zvonko Salopek koji traži način
da se zajednica riješi problematičnih članova kakav je gospodin Luketić.
Krešimir Salopek konstatira da je Luketiću sve ovo omogućeno samo zahvaljujući tome
što na svome poslu ništa ne radi pa se može baviti ovakvim nebulozama koje iznosi o
zajednici i njenim djelatnicima putem mailova koje šalje sa svog radnog mjesta pod
radnim naslovom „šalji dalje“ po cijelom gradu na stotine adresa. Pita se tko to njemu na
poslu dozvoljava i zašto ta željeznica to dopušta.
Gospođa Špehar zgranuta je i razočarana djelovanjem gospodina Luketića i moli ga da
svoju energiju konačno jednom usmjeri u nešto korisno.
Gospodin Marijan Turković smatra da su se nakon par godina primjene stvorili uvjeti za
izmjene pravilnika o raspodjeli kao i da je potrebno dopuniti poslovnik o radu skupštine
kako bi se izbjegla arbitrarnost u postupanju.
Gospodin Krešimir Tonković smatra da TK Frankopan treba dobiti veće donacije od
zajednice i da mu postojeće nisu dovoljne a tako su male da ih se on javno odriče.
Predsjednik radnog predsjedništva je, nakon što su iscrpljena sva pitanja i dati svi
odgovori i pojašnjenja, zaključio raspravu.
Potom daje
- Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2010. godini s planom rada u 2011. godini
- Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2010. godinu s financijskim
planom za 2011. godinu i
- Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja ŠZG
Ogulina u 2010. godini
na usvajanje skupštini.
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
28 glasa,
2 glasa,
4 glasa
te je većinom glasova donesla ODLUKU:
Usvaja se izvješće Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2010. godini s planom rada u
2011. godini.
Usvaja se Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2010. godini s
financijskim planom za 2011. godinu.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja
ŠZG Ogulina u 2010. godini.
Ad 6.)
Sadržaj Prijedloga Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2012. godinu svi
članovi zajednice imali su mogućnost proučiti i uputiti svoje prijedloge i primjedbe
skupštini.
Na prezentirani prijedlog programa nije bilo primjedbi niti je bilo dopuna pa je
predsjednik dao Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2012.
godinu skupštini na usvajanje.
Skupština je, pristupila glasovanju i utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
30 glasova,
1 glas,
3 glasa
te je većinom glasova donesla ODLUKU:
Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2012.
godinu.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2012. godinu
upućuje se u grad Gradskom vijeću na usvajanje.
Ad 7.)
Pod točkom Razno je Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Pribanić upoznao prisutne
članove s činjenicom da su u proteklom međuskupštinskom razdoblju čak četiri nova
kluba uputili zahtjev da ih se primi u članstvo Športske zajednice grada Ogulina.
To su
- Klub američkog nogometa „Vitezovi“ Ogulin
- Škola nogometa Ogulin
- Skijaški klub Ogulin
- Ženski kuglački klub slijepih Ogulin-ka
Skupština je, pristupila glasovanju o prijemu novih članova i utvrdila slijedeći rezultat
glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
34 glasova,
-
te je jednoglasno donesla ODLUKU:
U punopravno članstvo Športske zajednice Grada Ogulina primaju se:
- Klub američkog nogometa „Vitezovi“ Ogulin
- Škola nogometa Ogulin
- Skijaški klub Ogulin
- Ženski kuglački klub slijepih Ogulin-ka
Nakon zahvale koju je u ime novoprimljenih članova zajednice iskazala gospođa Ljerka
Volf predsjednik je zaključio rad redovne godišnje sjednice skupštine športske zajednice
u sati.
Završnu riječ predstavnicima udruga udruženih u zajednicu uputio je Gradonačelnik
Grada Ogulina gospodin Nikola Magdić koji je kao sportaš poželio svim sportašima puno
uspjeha i izrazio potporu i zadovoljstvo radom zajednice te poželio da ovakve nemile
situacije jednom zauvijek prestanu.
Zapisnik sastavio:
-
Mario Pavić
Ovjerovitelji zapisnika:
- Tihomir Belina,
- Branko Pavković.
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
PREDSJEDNIK:
DARKO PRIBANIĆ v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content