close

Enter

Log in using OpenID

4pw10622-1 e fhybp + fhycp + fdyp + fbq + fcq + fdqb7+b8

embedDownload
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
FHYBP35B7V1
FHYBP45B7V1
FHYBP60B7V1
FHYBP71B7V1
FHYBP100B7V1
FHYBP125B7V1
FHYBP71B8V1
FHYBP100B8V1
FHYBP125B8V1
FHYCP35B7V1
FHYCP45B7V1
FHYCP60B7V1
FHYCP71B7V1
FHYCP100B7V1
FHYCP125B7V1
FHYCP71B8V1
FHYCP100B8V1
FHYCP125B8V1
FDYP125B7V1
FDYP200B7V1
FDYP250B7V1
FDYP125B8V1
FDYP200B8V1
FDYP250B8V1
FBQ35B7V1
FBQ50B7V1
FBQ60B7V1
FBQ71B7V3B
FBQ100B7V3B
FBQ125B7V3B
FBQ35B8V1
FBQ50B8V1
FBQ60B8V1
FBQ71B8V3B
FBQ100B8V3B
FBQ125B8V3B
FCQ35B7V1
FCQ50B7V1
FCQ60B7V1
FCQ71B7V3B
FCQ100B7V3B
FCQ125B7V3B
FCQ35B8V1
FCQ50B8V1
FCQ60B8V1
FCQ71B8V3B
FCQ100B8V3B
FCQ125B8V3B
FDQ125B7V3B
FDQ200B7V3B
FDQ250B7V3B
FDQ125B8V3B
9
1
5
4
6 7
6 7
6 7
1
5
4
5
1
4
1
2
2
3
2
3
3
8
8
8
1
4
2
°C DB
°C WB
18-33
12-24
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
18-35
14-25
°C DB
°C WB
18-33
12-24
RQ71-100-125
°C DB
°C WB
18-35
12-25
RS50-60
RKS35-50-60
RXS35-50-60
°C DB
°C WB
21-32
14-23
3MKS50
4MKS58-75-90
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
°C WB
21-32
14-23
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
18-35
12-28
≤80%
—
–15~50
18-35
14-28
≤80%
—
–5~46
°C DB
15-27
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–9~21
–10~15.5
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–14~24
–15~18
R35-45-60
RR71-100-125
RP200-250
RY35-45-60
RZQ71-100-125-140
RZQ200-250
RY35-45-60
≤80%
18-35
14-24
≤80%
–15~43
—
—
–15~46
–5~43
—
–5~43
—
A
°C DB
15-24
RYP200-250
°C DB
15-24
RXS35-50-60
°C DB
10-30
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
10-30
RZQ71-100-125-140
°C DB
10-27
RZQ200-250
°C DB
10-27
6
7
7
1
1
B
—
–5~46
≤80%
—
–10~46
≤80%
—
–10~46
3
3
5
–9~21
–10~15
–9~21
–10~15.5
–14~21
–15~15.5
–13~21
–20~15.5
–14~21
–15~15
1
4
2
2
RQ71-100-125
6
1
5
2
1
FHYBP
FHYCP
FDYP
FBQ
FCQ
FDQ
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
™ÂÏ›‰·
■
¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Û·˜ Ó· ÂÎÙ›ıÂÛÙÂ
¿ÌÂÛ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ·.
■
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó·
·ÔʇÁÂÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·,
˘ÚηÁÈ¿ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Â¿Ó ·ÓÙÈÏËÊı›ÙÂ
ÔÙȉ‹ÔÙ ·Ê‡ÛÈÎÔ fiˆ˜ ÔÛÌ‹ ηÌ̤ÓÔ˘, ÎÏ›ÛÙÂ
ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Î·È ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜.
■
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ‚Ú·¯Ô‡Ó Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· Î·È ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ªËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›ÙÂ
ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì ‚ÚÂÁ̤ӷ ¯¤ÚÈ·.
ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ˘ÚηÁÈ¿.
■
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Û·˜, Ú¿‚‰Ô˘˜ ‹
¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‹ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·.
ŸÙ·Ó Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË
Ù·¯‡ÙËÙ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›.
■
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Ì ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î¿Ï˘ÌÌ·.
■
ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜
‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ¶ÔÙ¤
ÌËÓ ÂÈıˆÚ›Ù ‹ Û˘ÓÙËÚ›Ù ÙË ÌÔÓ¿‰· ÌfiÓÔÈ Û·˜.
∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÂȉÈfiÚıˆÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È ˘ÚηÁÈ¿.
■
∆Ô „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜
Î·È ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ. ∂¿Ó ÙÔ „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ì¤Û·
Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ʈÙÈ¿ ‹
¿ÏÏË ËÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙfiÙ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔÎÏËı› ÂÎÔÌ‹ ‚Ï·‚ÂÚÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ̤¯ÚÈ Ë
Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ
ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤ÚÚ¢Û ÙÔ „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi
¤¯ÂÈ ÂÈÛ΢·ÛÙ›.
■
™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡,
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜.
ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó
Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÒÛÙÂ Ë ÔÛfiÙËÙ· „˘ÎÙÈÎÔ‡
˘ÁÚÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ó·
ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ·ÎfiÌ· ηÈ
ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹.
∂¿Ó Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ˘Âڂ› ÙÔ
fiÚÈÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı›
·Ù‡¯ËÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.
∆È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·................................ 1
√ÓÔ̷ۛ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ...................................... 1
¶ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ........................................................................ 2
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È £¤ÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘........................................... 2
¢È·‰Èηۛ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ .................................................................... 2
∞ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ............................................................................ 2
¢ÂÓ Â›Ó·È ‚Ï¿‚Ë Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ .................................. 3
∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ‚Ï·‚ÒÓ......................................................................... 4
™˘ÓÙ‹ÚËÛË ........................................................................................ 5
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Daikin. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. £· Û·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË
ÌÔÓ¿‰· ÛˆÛÙ¿ Î·È ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›
οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ,
Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
∆È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
(¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2)
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Â·ÓÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡, ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜.
∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÂÛ¿˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ηÈ
˘ÚηÁÈ¿.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘ıÂÓÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ
Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
Ì ‚·ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘. ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Daikin ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜.
∞Ó Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÁÈ·
ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ, ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Daikin ÁÈ·
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜.
A
™‡ÛÙËÌ· ˙‡ÁÔ˘˜ ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
B
¶ÔÏÏ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ·
1
ªÔÓ¿‰· Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
2
ªÔÓ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·)
■
∆‡Ô˜ Ì ·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜
∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ „‡Í˘, ı¤ÚÌ·ÓÛ˘,
·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
■
∆‡Ô˜ ηÓÔÓÈ΋˜ „‡Í˘
∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
„‡Í˘
ηÈ
√ÓÔ̷ۛ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
(¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1)
1
∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
2
∂͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
3
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
4
∂›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
5
∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·¤Ú·˜
6
™ˆÏ‹ÓˆÛË „˘ÎÙÈÎÔ‡, Û‡Ó‰ÂÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ηψ‰›Ô˘
7
™ˆÏ‹Ó·˜ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘
8
∫·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ Î·Ïˆ‰›ˆÛË ÁÈ· Ó· ÁÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏË͛˜.
9
º›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
1
™∏ª∂πø™∏
√È
ÌÔÓ¿‰Â˜
·˘Ù¤˜
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
Ì ÛÎÏËÚfi, ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ‹ ÛÙÚ›‚ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. MÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË
ÌÔÓ¿‰·.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÚË ÙÔ˘
¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÓÂÏ.
∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ̤ÚË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›
Ì˯·ÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. °È· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ
ÌÂÚÒÓ,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
ÌÂ
ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
ªËÓ ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
ÂÏÂÁÎÙ‹ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈÎfi, ÍÂÛÎÔÓfi·ÓÔ ÌÂ
¯ËÌÈο ÎÏ.
∆Ô ¿ÓÂÏ ÌÔÚ› Ó· ·ԯڈ̷ÙÈÛÙ› ‹ Ó·
ÍÂÊÏÔ˘‰›ÛÂÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂¿Ó Â›Ó·È Ôχ
‚ÚfiÌÈÎÔ, ‚Ô˘Ù‹ÍÙ ¤Ó· ·Ó› Û ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
ηı·ÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰È·Ï‡ÛÂÈ Û ÓÂÚfi, ÛÙ›„Ù ÙÔ
ηϿ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ¿ÓÂÏ. ™ÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó·
¿ÏÏÔ ÛÙÂÁÓfi ·Ó›.
¶ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4)
∞Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Óı‹Î˜, ÌÔÚ› Ó·
ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢‹
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‹ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
¢È·‰Èηۛ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
■
∂¿Ó ÂÈÏÂÁ› Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰È·ı¤ÛÈÌË, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· NOT
AVAILABLE.
■
∏ ‰È·‰Èηۛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÌÂ
·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·ÓÔÓÈ΋˜
„‡Í˘. ∞¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘
Daikin ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Û·˜.
■
°È· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·, ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ 6 ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
■
∞Ó Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰È·ÎÔ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹.
™∏ª∂πø™∏
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· Û‡ÛÙËÌ· ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ‰‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·
∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÏÏ· ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (¤Ó· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ÂϤÁ¯ÂÈ Ì›· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·). µÂ‚·Èˆı›Ù ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·Ó
Ë ÌÔÓ¿‰· Û·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘.
■
™‡ÛÙËÌ· ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
∂Ó· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂϤÁ¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 16 ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.
√Ϙ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ú‡ıÌÈÛË.
■
™‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ‰‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·
¢‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì›· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì›· ÔÌ¿‰·
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ). ∏ ÌÔÓ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÙÔÌÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∆· fiÚÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È 16ÆC–32ÆC.
(DB=ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÍËÚÔ‡ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘, WB=ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˘ÁÚÔ‡
ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘,
=„‡ÍË,
=ı¤ÚÌ·ÓÛË,
=ÂÛˆÙÂÚÈ΋,
=Â͈ÙÂÚÈ΋, °C=ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·,
=˘ÁÚ·Û›·)
™∏ª∂πø™∏
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È £¤ÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘
■
■
■
■
■
■
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù οو ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú·¯Â›.
ªÔÚ› Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ÓÂÚfi fiÙ·Ó Ë ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú·
Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 80% ‹ Â¿Ó ‚Ô˘ÏÒÛÂÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜
ÂÎΤӈÛ˘.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ¿ÏÏ· ıÂÚÌ·ÓÙÈο ̤۷ οو
·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı›
·Ú·ÌfiÚʈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.
∆ÔÔıÂÙ›Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙÔ
ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÎÏ. Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
1 ̤ÙÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú¿ÛÈÙ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‹
ÙÔÓ ‹¯Ô.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‡ÊÏÂÎÙ· ÛÚ¤È fiˆ˜
ÛÚ¤È Ì·ÏÏÈÒÓ, ‚ÂÚÓ›ÎÈ ‹ ÌÔÁÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
ÌÔÓ¿‰·.
MÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˘ÚηÁÈ¿.
ŸÙ·Ó η› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÌËÓ ÙËÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ÙÂ
ÔÙ¤ Ì ¿ÏÏË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ·Ì¤Ú, ‹ ¿ÏÏ·
ηÏ҉ȷ.
∏ ¯Ú‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ‹ ˘ÚηÁÈ¿.
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Á˘ÌÓ‹
ÊÏfiÁ· Û ̤ÚË Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘
·¤Ú· ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ‹ οو ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰·.
ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÙÂÏ‹ η‡ÛË ‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
2
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘
ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ "¶ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜"
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2.
∞¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Daikin ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‹ Ù˘
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÂϤÁ¯Ô˘ Ì ‰‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·.
∞ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆ËÚ›Ù ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
■
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛˆÛÙ¿ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ
ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ·¤Ú·˜ ¿Óˆ Û ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
■
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· ¿ÓÂÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ „‡ÍË.
■
∂ÌÔ‰›ÛÙ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ „‡Í˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹
Ù· ÛÙfiÚÈ·.
■
∞ÂÚ›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂¿Ó Ë ÌÔÓ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ô Û˘¯Ófi˜
ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
■
ªËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηÓÔÁfiÓÔ ÂÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈÎfi.
∏ ÌË Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈηı›ÛÔ˘Ó ¯ËÌÈο ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›ӷÈ
˘ÂÚ¢·›ÛıËÙ· ÛÙ· ¯ËÌÈο.
■
∫ڷٿ٠ÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞Ó ÔÈ fiÚÙ˜
Î·È Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿, Ô ·¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ʇÁÂÈ ¤Íˆ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· „‡Í˘ ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.
■
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È
¤ÍÔ‰Ô ·¤Ú· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ªÔÚ› Ó· ÌÂȈı› Ë ·fi‰ÔÛË ‹
Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
■
∫Ï›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi˜, ηٷӷÏÒÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi.
∫Ï›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó·
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÙÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.
√Ù·Ó
Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ,
·ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ 6 ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
(™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ "™˘ÓÙ‹ÚËÛË" ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5)
■
√Ù·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË "
" (øƒ∞ °π∞ ∫∞£∞ƒπ™ª√
∆√À ºπ§∆ƒ√À ∞∂ƒ∞), ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ¤Ó·˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ù· Ê›ÏÙÚ·. (™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ "™˘ÓÙ‹ÚËÛË" ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.)
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÎÔÔ‡˜.
ÙÔ
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi
ÁÈ·
°È· ÌÔÓ٤Ϸ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÂÎÙÂÏ› ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.
- ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ ¿ÏϘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜
ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë. ŸÙ·Ó Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi
·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
(∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜: ™Ù¿ÛË, √ÚÈ˙fiÓÙÈÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ: √ÚÈ˙fiÓÙÈ·
ı¤ÛË)
∆ÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
√ ¯ÒÚÔ˜ Û·˜
¿ÏÏÔ˘˜
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· „‡ÍË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ê·ÁËÙÔ‡, Ê˘ÙÒÓ, ˙ÒˆÓ ‹ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘.
-
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
■
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â·ÓÂÎÎÈÓ› ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ƒÀ£ªπ™∏™ £∂ƒª√∫ƒ∞™π∞™ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ı¤ÛË ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ.
¢ÂÓ Â·ÓÂÎÎÈÓ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ·
‰È¿Ù·ÍË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÙÂı›
·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
■
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË "
" (∂π∫√¡π¢π√ ∂•ø∆∂ƒπ∫√À
∂§∂°Ã√À) Î·È ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÊÔ‡
ȤÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ‹ ¤¯ÂÈ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ¿ÏÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.
ŸÙ·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰·.
■
■
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙ·Ó Û˘Ó‰Âı› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
Ú‡̷.
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
-
■
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÌfiÓÔ
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
§
§
§
∞
•‹Ú·ÓÛË
§
§
§
∞
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÌfiÓÔ
§
§
§
∞
∞
∞
∞
§
ŸÙ·Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ „˘ÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Âڂ› ÙÔ
·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ë
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Û·˜ ı· ÙÂı› Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
(·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙË
Ú‡ıÌÈÛË: (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ „‡Í˘ ÌfiÓÔ))
∞ÊÔ‡ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡Í˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜,
fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ë
ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜
ÂÍ‹˜: ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜: ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, √ÚÈ˙fiÓÙÈÔ
ÙÂÚ‡ÁÈÔ: √ÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ú‡ıÌÈÛË. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È
·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
ŸÙ·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ë ·ÚÔ¯‹ ·fi ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ (¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·). ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ë ‰È΋ Û·˜
ÌÔÓ¿‰· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÛÙ¿Û˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ·¤Ú·˜
·¢ı›·˜ Û οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË
■
∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
■
∏ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
§Â˘Î‹ ¿¯ÓË ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ì›· ÌÔÓ¿‰·
■
√Ù·Ó Ë ˘ÁÚ·Û›· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡Í˘ (ÛÂ
̤ÚË Ì Ͽ‰È· ‹ ÛÎfiÓË).
∞Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ›ӷÈ
ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ̤۷
ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙÂ
ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Daikin ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ.
■
√Ù·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û §∂π∆√Àƒ°π∞ £∂ƒª∞¡™∏™
ÌÂÙ¿ ·fi §∂π∆√Àƒ°π∞ ∞¶√æÀ•∏™.
ÀÁÚ·Û›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ∞¶√æÀ•∏ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ
·ÙÌfi Î·È ÂͤگÂÙ·È.
∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÂÂȉ‹ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ
ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Â›‰Ô. ∏ ÌÔÓ¿‰· ÂÚÓ¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·ÂÚÈÛÌÔ‡.
"
" (∫∞∆ø ∞¶√ ∫∂¡∆ƒπ∫√ ∂§∂°Ã√) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ›ӷÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
•‹Ú·ÓÛË
§: Ë ÌÔÓ¿‰· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
∞: Ë ÌÔÓ¿‰· Û·˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‚Ï¿‚Ë Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â·ÓÂÎÎÈÓ› ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡∆√™/∂∫∆√™.
∞Ó ·Ó¿„ÂÈ Ë Ï˘¯Ó›· §∂π∆√Àƒ°π∞™, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ηÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¢ÂÓ Â·ÓÂÎÎÈÓ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ·
‰È¿Ù·ÍË ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÙÂı›
·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
æ‡ÍË
£¤ÚÌ·ÓÛË
¢ÂÓ Â›Ó·È ‚Ï¿‚Ë Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡
■
ÕÏÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3
■
£fiÚ˘‚Ô˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡
■
ªfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó·˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜.
√ ‹¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÏÂÙfi ÂÚ›Ô˘.
∞Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË "
" (∂¶π£∂øƒ∏™∏), "
"
(∞Ú. ª√¡∞¢∞™), Î·È ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë Ï˘¯Ó›· §∂π∆√Àƒ°π∞™
Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô "∫ø¢π∫√™ µ§∞µ∏™".
ª¤ÙÚÔ: ∂ȉÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Daikin ηÈ
ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÙ ÙÔÓ/ÙËÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË.
■
∂Ó·˜ Û˘Ó¯‹˜ ¯·ÌËÏfiÙÔÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û §∂π∆√Àƒ°π∞ æÀ•∏™ ‹ ∞¶√æÀ•∏™.
∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ú·¿Óˆ, Î·È Î·ÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜
‚Ï¿‚˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜, ÂÍÂÙ¿ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·‰Èηۛ˜.
■
∂Ó·˜ ¯·ÌËÏfiÙÔÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∞¶√æÀ•∏™.
∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi
ÙË ‰È·ÎÔ‹ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ‹˜.
∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıfiÏÔ˘.
■
∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ¤ÚıÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ Ú‡̷. ∞Ó ‰È·ÎÔ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
Ú‡̷ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
Â·ÓÂÎÎÈÓ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷.
■
∂Ó·˜ Û˘Ó¯‹˜ ¯·ÌËÏfiÙÔÓÔ˜ ‹¯Ô˜, "™·", ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û §∂π∆√Àƒ°π∞ æÀ•∏™ ‹ ¤¯ÂÈ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
√ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÏ›· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
■
∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Â› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.
∞ÏÏ¿ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ·Ó‚¿ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.
■
∂Ó·˜ ‹¯Ô˜ Û·Ó ÙÚ›ÍÈÌÔ "¶ÈÛÈ-ÈÛÈ" ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ·ÊÔ‡ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
∏ ‰È·ÛÙÔÏ‹ Î·È Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›
·˘Ùfi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô.
∞Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
■
∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏˆÌ¤ÓË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÍ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿.
■
∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ¤Ó· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ Ó·
ηı·Ú›ÛÂÈ Ù· Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú·.
™ÎfiÓË ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜
■
∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÌÔÓ¿‰· Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÎfiÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯‹
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜.
∏ ÛÎfiÓË Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ „‡ÍË ‹
ı¤ÚÌ·ÓÛË.
■
∞Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ‹ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‹
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏˆÌ¤ÓË.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÍ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿.
■
∞Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Â›Ó·È ‚Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ.
∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ¤Ó· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ Ó·
ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
■
∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
■
∞Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∂§∂°Ã√À ∆∞ÃÀ∆∏∆∞™ ∞¡∂ªπ™∆∏ƒ∞ ›ӷÈ
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË Ã∞ª∏§∏ ∆∞ÃÀ∆∏∆∞. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
■
∂¿Ó Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÚÔ‹˜ ·¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ‚Ï·‚ÒÓ
■
∞Ó Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÔÈ fiÚÙ˜ ‹ Ù· ·Ú¿ı˘Ú·. ∫Ï›ÛÙ fiÚÙ˜
Î·È ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ÌË Ï› ̤۷ ·¤Ú·˜.
∞Ó ÚÔ·„ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚Ï¿‚˜, ¿ÚÙ ٷ ̤ÙÚ· Ô˘
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ·ÔÙ·ı›Ù ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘
Daikin.
■
∞Ó Ì·›ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ (ηٿ ÙËÓ „‡ÍË).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÛÙfiÚÈ·.
■
∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∆Ô „˘ÎÙÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹.
■
∞Ó Ë ËÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÂÁ¿ÏË (ηٿ ÙËÓ „‡ÍË).
∆Ô „˘ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹.
√È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·‰‡Ô˘Ó ÔṲ̂˜
■
∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÙˆÓ
Â›ψÓ, ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÎÏ. Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙȘ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ.
™ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È "
■
˘ÁÚÒÓ
ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ
ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
"
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜
Ú‡̷ÙÔ˜.
∞˘Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ηÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ.
∏ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ۤڂȘ.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο
(Ì˘Úˆ‰È¿ η„›Ì·ÙÔ˜ ÎÏ.), ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È ˘ÚηÁÈ¿.
■
∞Ó Ì›· ‰È¿Ù·ÍË ·ÛÊ·Ï›·˜ fiˆ˜ Ì›· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·,
¤Ó·˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜
Á›ˆÛ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿, ‹ ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ∂¡∆√™/
∂∫∆√™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
ª¤ÙÚÔ: ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
■
∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
ª¤ÙÚÔ: ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
¶ˆ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ ·¤Ú·
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
¶ÚÔÛÔ¯‹
■
ªfiÓÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ۤڂȘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
■
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÙÂÚÌ·ÙÈΤ˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ fiÏ· Ù·
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·.
■
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¤¯ÂÙ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜.
™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı›
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
"
" (TIME TO CLEAN AIR FILTER - øƒ∞ °π∞ ∫∞£∞ƒπ™ª√
∆√À ºπ§∆ƒ√À ∞∂ƒ∞).
∞˘Í‹ÛÙ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ·Ó Ë ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ
ÂÁηٷÛÙ·ı› Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ fiÔ˘ Ô ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˜.
(™·Ó ηÓfiÓ· ηϋ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜, ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î¿ı ¤ÍÈ
Ì‹Ó˜.)
∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ·Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ηı·ÚÈÛÙ›. (To ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi.)
™∏ª∂πø™∏
■
ªËÓ ϤÓÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì ÓÂÚfi.
∞˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ªËÓ ϤÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ‹
ÓÂÚfi Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 50ÆC. ™ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı›
·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜ ηÈ/‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË.
■
¢Â›ÍÙ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÛÔ¯‹ Ì ÙȘ ÛηψÛȤ˜.
¢Â›ÍÙ Â›Û˘ ÚÔÛÔ¯‹ fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÂÓÒ
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ‡„Ô˜.
ªËÓ ÂÎÙ›ıÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Û ÊÏfiÁ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı›
˘ÚηÁÈ¿.
■
ªÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÙÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
ÊıÔÚ¤˜. ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊıÔÚ¿, Ë ÌÔÓ¿‰· ÌÔÚ› Ó·
¤ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
■
■
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ÙÂÚ‡ÁÈ·
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.
∆· ÙÂÚ‡ÁÈ· Â›Ó·È ·È¯ÌËÚ¿
Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
ÙÔ˘
ηÈ
°È· ÌÔÓ¿‰Â˜ FHYCP Î·È FCQ (¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 6)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
¶È¤ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÎÔÌ‚›· Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ÁÚ›ÏÈ·. (π‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ).
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ÙÔ˘ ·¤Ú·.
ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË
ÌÔÚ›
Ó·
√Ù·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙ ÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
›Ó·Î·, ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÙÔ
‚ÔËıËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÏ›·
ÂÎΤӈÛ˘. ∆Ô ÓÂÚfi ‹ Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· Ù· ο„Ô˘Ó.
∆Ú·‚‹ÍÙ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú·
ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜, Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÚÔ˜ Ù· οو.
3
∫·ı·Ú›ÛÙÂ
ÂÈÎfiÓ· 3
ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘ ·¤Ú·. (™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ·¤Ú· ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.)
ÙËÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‹ χÓÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
ÌÂ ÓÂÚfi.
√Ù·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ‚ÚfiÌÈÎÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ· Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi.
¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎΤӈÛ˘
ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÂÈÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ ÂÎΤӈÛ˘.
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÎΤӈÛ˘.
4
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Ê‹ÛÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿.
5
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÏ›·
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. µ¿ÏÙ ηÈ
‚Á¿ÏÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘. ∏
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
■
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÛÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
·Ó·ÚÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÂͤ¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË
Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· ÚÔ˜ ÙȘ
ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘ οو ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÚ›ÏÈ·˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∂Í·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÌ›Ô˘
6
1
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ Â›‰Ô˜ ∞Ú.
·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘." ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.
7
1
∂ÈÛÙfiÌÈÔ ÂÎΤӈÛ˘
ªËÓ ÎÈÓ›Ù ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈο ÙÔ ÂÈÛÙfiÌÈÔ ¿Óˆ-οو
■
∫Ï›ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·.
1
"∞ÓÔ›ÍÙÂ
ÙË
Û¯¿Ú·
∞ÊÔ‡ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ FILTER
SIGN RESET (∂¶∞¡∞º√ƒ∞™ ∂¡¢∂π•∏™ ºπ§∆ƒ√À) ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË TIME TO CLEAN AIR FILTER - øƒ∞ °π∞
∫∞£∞ƒπ™ª√ ∆√À ºπ§∆ƒ√À ∞∂ƒ∞ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔÌ›Ô˘
°È· ÌÔÓ¿‰Â˜ FHYBP Î·È FBQ (¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 7)
1
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË ÁÚ›ÏÈ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘. (ªfiÓÔ ÁÈ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛË
·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜.)
™ÚÒÍÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï·‚¤˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÚ·‚‹Í٠٘ ÚÔ˜ Ù· οو.
∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï˘Û›‰Â˜, ··ÛÊ·Ï›Û٠٘.
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú·.
2
1
∂ÈÛÙfiÌÈÔ ÂÎΤӈÛ˘
2
™Ù·˘ÚÔηÙÛ¿‚ȉÔ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÈÛÙfiÌÈÔ Î·È ˆı‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó·
ÛÙ·˘ÚÔηÙÛ¿‚ȉÔ
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙÔ
‡Ê·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ (·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·fi ›Ûˆ) ‹ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
(·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜).
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
5
3
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. (™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ·¤Ú· ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‹ χÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
·¤Ú· ÌÂ ÓÂÚfi.
ŸÙ·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ‚ÚfiÌÈÎÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ì›· ̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ· Î·È ‹ÈÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Ê‹ÛÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿.
4
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ (Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·fi ›Ûˆ, ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜).
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ÛÙÂÚÂÒıËηÓ.
5
∫Ï›ÛÙ ÙË ÁÚ›ÏÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ·¤Ú·. (ªfiÓÔ ÁÈ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛË
·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜.)
6
ŸÙ·Ó ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ FILTER
SIGN RESET (∂¶∞¡∞º√ƒ∞ ∆∏™ ∂¡¢∂π•∏™ ∆√À
ºπ§∆ƒ√À).
7
µÏ¤ ›‰Ô˜ ·Ú. 1 "∞ÓÔ›ÍÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘." ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 6.
¶ˆ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο ¿ÓÂÏ
■
∫·ı·Ú›ÛÙ Ì ··Ïfi ‡Ê·ÛÌ·.
■
√Ù·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÓÂÚfi ‹ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi.
■
ŸÙ·Ó ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ú˘·Úfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ηÈ
ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ. (°È· Ù· FHYCP Î·È FCQ
ÌfiÓÔ.) (∆Ô ÙÂÚ‡ÁÈÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÚfiÛıÂÙÔ.)
™∏ª∂πø™∏
ªËÓ ÙÚ›‚ÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ‰˘Ó·Ù¿ fiÙ·Ó ÙËÓ ÍÂϤÓÂÙÂ
ÌÂ
ÓÂÚfi.
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È
Ó·
·ÔÎÔÏÏËı›
Ë
ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
™ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ FDYP Î·È FDQ (¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5)
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘
Ê›ÏÙÚÔ˘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÚÔ˜ Ù·
οو.
2
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. (™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ·¤Ú· ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.)
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÓÂÚfi ‹ ·¤Ú· Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
50ÆC ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ٷ Ê›ÏÙÚ·
·¤Ú· Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο ¿ÓÂÏ.
∂ÎΛÓËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·ÎÔ‹˜
■
µÂ‚·Èˆı›Ù ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·.
- µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‚Ô˘ÏˆÌ¤Ó˜. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ οı ÂÌfi‰ÈÔ.
- µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ë Á›ˆÛË.
- À¿Ú¯ÂÈ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Û οÔÈÔ ÛËÌ›Ô; ∂¿Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜.
■
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο ¿ÓÂÏ.
- ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú·, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÙÔ
‚¿ÏÂÙÂ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
■
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜
- ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜.
- ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ٷ
ۈ̷ٛ‰È· ÛÎfiÓ˘ ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
Â›Ó·È Ôχ ‚ÚfiÌÈÎÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ· ηÈ
‹ÈÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi ‹ Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, χÓÂÙ¤ ÙÔ ÌÂ
˙ÂÛÙfi (30-40ÆC) ÓÂÚfi. ªËÓ ÙÔ ÙÚ›‚ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔ ÛÙ‡‚ÂÙÂ.
3
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Ê‹ÛÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿.
4
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙȘ
‚›‰Â˜.
¶ˆ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
(¢¤ÈÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 6) (ÌfiÓÔ ÁÈ· FHYCP Î·È FCQ)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "¶ˆ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
ÙÔ˘ ·¤Ú·" ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ηٿ 45 ÌÔ›Ú˜ ηÈ
·Ó·ÛËÎÒÛÙÂ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
3
4
∆È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ fiÙ·Ó Ûٷ̷ٿ٠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·
ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô
■
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË §∂π∆√Àƒ°π∞ ∞¡∂ªπ™∆∏ƒ∞ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ̤ڷ ηÈ
ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·.
- ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
■
¢È·Îfi„Ù ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
- √Ù·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜,
ηٷӷÏÒÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
- ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
■
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈÎfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÌÂÙ¿
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™˘ÓÙ‹ÚËÛË"
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.
µÁ¿ÏÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙËÓ "¶ˆ˜ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÙÔ˘
·¤Ú·" ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
¶Ï‡ÓÙ ÙËÓ Ì ̛· ̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ·
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi, Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙËÓ Î·Ï¿.
™∏ª∂πø™∏
ηÈ
Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
√Ù·Ó Ë Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ‚ÚfiÌÈÎË,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÚÔ˚fiÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡
ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ ÁÈ·
10 ÏÂÙ¿. ∫·ÙfiÈÓ, χÓÙ ÙËÓ Ì ÓÂÚfi.
ªËÓ ϤÓÂÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Ì ˙ÂÛÙfi
ÓÂÚfi ‹ ÓÂÚfi Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi
50ÆC. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔÎÏËı› ·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜ ηÈ/‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË.
5
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
6
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈο, ‚ÂÓ˙›ÓË
ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÛÎfiÓË Á˘·Ï›ÛÌ·ÙÔ˜, ˘ÁÚ¿ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·
ÎÏ. ªÔÚ› Ó· ÍÂıˆÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ‹ Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ú·ÌfiÚʈÛË.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ‚Ú·¯Â› Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ˘ÚηÁÈ¿.
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË "TIME TO CLEAN AIR FILTER" (øƒ∞ °π∞
∫∞£∞ƒπ™ª√ ∆√À ºπ§∆ƒ√À ∞∂ƒ∞) ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È.
1
∫Ï›ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fiÚÚȄ˘
∆Ô ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘
Ï·‰ÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
µÏ¤ ›‰Ô˜ ·Ú. 2 "∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘." ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 6.
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
6
FHYBP + FHYCP + FDYP + FBQ + FCQ + FDQ
KÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Split
4PW10622-1E
NOTES
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
4PWEL10622-1E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
771 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content