close

Enter

Log in using OpenID

Aličelebić Selma - Medicinski fakultet u Sarajevu

embedDownload
KARTON NAUČNOG RADNIKA
I OSNOVNI PODACI
Ime
Prezime
Godina rođenja
Mjesto rođenja
Država
Zvanje
Titula
e-mail
Organizaciona jedinica
Oblast i uža specijalnost
(ključne riječi)
Selma
Aličelebić
1958.
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Doktor medicine-ljekar, Magistar prirodnih znanosti iz područja
biologije (Biomedicina), Doktor medicinskih nauka, Docent
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Dr med. univ., Dr sci. med., Doc. dr
[email protected]
Institut-Katedra za Histologiju i Embriologiju Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu
histologija, embriologija, citologija
II STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna
- 1977. Gimnazija - Banja Luka
biografija (kratak
- 1983. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
pregled
- 1984. Obavezni liječnički staž i stručni ispit, Regionalni medicinski centar
školovanja,
Bihać
stručnog
- 1984. asistent pripravnik u Zavodu-Katedri za Histologiju i Embriologiju,
usavršavanja i
rada u struci)
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
- 1984. Član Udruženja ljekara Bosne i Hercegovine
- 1984. Postdiplomski studij iz Biologije-smjer Biomedicina, Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1984-88)
- 1987. Postdiplomski studij, Medicinska citologija, Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu (1987-88)
- 1988. Magistarski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu. Rad je izrađen u Zavodu za Histologiju i Embriologiju
Medicinskog Fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Prof. dr Ljiljane
Kostović Knežević, izvanrednog profesora Medicinskog Fakulteta u
Zagrebu
- 1988. asistent s magisterijem u Zavodu-Katedri za Histologiju i
Embriologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
- 1988. postdiplomski seminar “Temelji stereologije”, Medicinski fakultet
Univerziteta u Ljubljani
- 1990. postdiplomski seminar “Napredni stereološki seminar iz statistike”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani
- 1991. Doktorat medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u
Banjoj Luci. Rad je izrađen u Zavodu za Histologiju i Embriologiju i
Zavodu za Patologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci pod
vodstvom Prof. dr Bosiljke Durst-Živković, redovnog profesora
Medicinskog Fakulteta u Zagrebu i Prof. dr Branka Pikule, redovnog
profesora Medicinskog Fakulteta u Banjoj Luci
- 1991. viši asistent s doktoratom u Zavodu-Katedri za Histologiju i
1
-
Embriologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (199192)
1994. pedagoško-psihološka izobrazba iz Opće pedagogije, Didaktike te
Psihologije odgoja i obrazovanja, Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu (1994-95)
1996. stručni saradnik u Institutu-Katedri za Histologiju i Embriologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1997. viši asistent u Institutu-Katedri za Histologiju i Embriologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1997-2003)
1997. tečaj “Konfokalne mikroskopije”, Društvo za stereologiju i
kvantitativnu analizu slike u Ljubljani
1998. Član međunarodnog udruženja stereologa
1998. tečaj “Molekularna medicina i Prijenos signala” 4. medicinske ljetne
škole Inter-Univezitetskog Centra Dubrovnik
1999. Član Evropskog udruženja pinealoga
2003. docent u Institutu-Katedri za Histologiju i Embriologiju, Medicinski
fakultet Univerziteta u Sarajevu
2003. generalni sekretar Prvog B&H Simpozijuma ”Morfologija u nauci i
praksi” s međunarodnim sudjelovanjem
2006. okrugli sto “Reforma visokog obrazovanja za zdravstvene profesije u
BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom”, Univerzitet u Sarajevu,
Visoka Zdravstvena Škola
2007. seminar ”Course Development and Lifelong Learning”, WUS
Austria Sarajevo Office
2007. savjetovanje “Reforma visokog obrazovanja – implementacija
bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u
Sarajevu
2007. seminar “Moderne metode podučavanja i ocjenjivanja studenata”,
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo
2007. odgovorni nastavnik za izborni predmet “Prije nego što smo rođeni”
u I semestru I godine dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu
2008. odgovorni nastavnik za izborni predmet “Prije nego što smo rođeni”
u I semestru I godine dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu
III STRUČNA BIOGRAFIJA - ZVANJA
Redni
broj
Godina
izbora
(reizbora)
1.
1984.
2.
1988.
3.
1991.
4.
1997.
ZVANJE:
Asistent, Viši asistent, Docent, Vanredni professor, Redovni
profesor, Profesor emeritus
asistent pripravnik u Zavodu-Katedri za Histologiju i Embriologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
asistent s magisterijem u Zavodu-Katedri za Histologiju i
Embriologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
viši asistent s doktoratom u Zavodu-Katedri za Histologiju i
Embriologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (1991-92)
viši asistent u Institutu-Katedri za Histologiju i Embriologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1997-2003)
2
5.
2003.
docent u Institutu-Katedri za Histologiju i Embriologiju, Medicinski
fakultet Univerziteta u Sarajevu
IV BIOGRAFIJA - DIPLOME
DIPLOMA
Godina
1983.
Zagreb
Institucija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Naslov diplomskog rada
/
Oblast
/
MAGISTERSKA TEZA
Godina
1988.
Mjesto
Zagreb
Institucija
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Naslov teze
Odumiranje stanica u mozgu štakora tijekom embriogeneze
Oblast
Embriologija
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina
1991.
Mjesto
Banja Luka
Institucija
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Ultrastrukturne stereometrijske karakteristike epitelnih i mioepitelnih
Naslov disertacije
stanica normalne humane dojke
Oblast
Histologija
Mjesto
V PRODUKCIJA DJELA - REZULTATI
Recenzirana knjiga citirana u naučnoj literaturi – naučna djela
recenzirana od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih radnika,
objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na
jednom od svjetskih jezika
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana knjiga – djelo recenzirano od strane inostranih i/ili
domaćih stručnjaka, štampano na jednom od svjetskih jezika i izdato od
strane renomiranog izdavača.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana knjiga od nacionalnog značaja – znanstveno ili stručno
djelo recenzirano od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih
radnika/stručnjaka.
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
3
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Broj
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Broj
Recenzirana monografija – znanstveno, stručno ili esejističko djelo u
kojem se iscrpno obrađuje ili prikazuje jedan problem ili pojava,
recenzirana od strane inostranih i/ili domaćih naučnih radnika.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
1. Mornjaković Z, Ćosović E, Aličelebić S, Šuško I, Beganović-Petrović A
2005 Praktikum-atlas „CD histoloških preparata, tkiva i organa“,
Medicinski fakultet, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
2. Aličelebić S, Mornjaković Z, Šuško I 2007 „Osnove histološke tehnike“,
Visoka zdravstvena škola, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
3. Aličelebić S, Mornjaković Z, Ibrulj S 2008 „Vodič za praćenje nastave iz
izbornog predmeta „Prije nego što smo rođeni“, Medicinski fakultet,
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Popis
Broj
Broj
Recenzirani univerzitetski udžbenik – djelo koje je priznato kao
udžbenik od strane domaćeg ili stranog Univerziteta, te recenzirano od
strane inostranih i/ili domaćih priznatnih naučnih radnika.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Poglavlje u recenziranoj knjizi
Broj
Broj
3
Broj
3
Broj
Broj
knjiga
Uklupno
poglavlja
Broj poglavlja u
navedenoj knjizi
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranom univerzitetskom udžbeniku
Broj
knjiga
Uklupno
poglavlja
4
Broj poglavlja u
navedenom
udžbeniku
Popis
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranoj monografiji
Broj
monog
fafija
Popis
Uklupno
poglavlja
Broj poglavlja u
navedenoj
monografiji
1.
2.
3.
Recenzirani vodič
- Jedan autor
Popis:
Broj
Recenzirani vodič
Broj
2
- Grupa autora
Popis:
1. Mehić B. et al. Reformisani curriculum studija prve godine medicine sa
silabusima predmeta, Sarajevo: Medicinski fakultet, 2007.
2. Mehić B. et al. Reformisani curriculum studija prve godine medicine sa
silabusima predmeta, Sarajevo: Medicinski fakultet, 2008.
VI PRODUKCIJA PUBLIKACIJA U ČASOPISIMA - REZULTATI
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima međunarodnog
značaja koje prate relevatne baze podataka (Lista SCI po
kategorijama nauka/oblasti).
Popis - prvi autor:
Popis - drugi autor:
Popis - treći autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Broj
Broj
5
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prate Ukupan
relevatne međunarodne baze podataka (prema odluci relevantnog
broj
regulatornog ili obrazovnog autoriteta).
radova
Popis - prvi autor:
22
1. Mehmedagić-Aličelebić S, Krivokuća Z 1992 Stereological
analysis of the female breast alveolar ductulus epithelial cells in
premenopause and postmenopause. Acta Med Croat 46:5-8.
2. Aličelebić S, Mornjaković Z, Šuško I 2001 Ultrastrukturni
stereološki parametri epitelnih stanica alveolarnog duktulusa pre- i
postovulatorne ženske dojke (Ultrastructural stereologic parameters
of the alveolar ductules epithelial cells of the pre- and
postovulatory female breast). Med Arh 55(2):75-76.
3. Aličelebić S 2001 Stereološka analiza testisa štakora tretiranih
endotoksinom E. coli (Stereological analysis of E. coli endotoxintreated rats testes). Pharmacia 12 (1-2):19-29.
4. Aličelebić S 2003 Proximal convoluted tubules of the rats kidney-a
stereological analysis. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
III(1): 36-39.
5. Aličelebić, S., Mornjaković, Z., Kundurović, Z. Morphogenesis of
the rat forebrain. Bosn J Basic Med Sci. 2004; IV(1):69-72.
Broj
13
6. Aličelebić S, Grbeša Dj. Development of the rat telencephalonvolumetric analysis. Bosn J Basic Med Sci. 2004; IV(3):11-14.
7. Aličelebić, S., Mornjaković, Z., Šuško, I. Ultrastrukturna analiza
stanica ženske dojke. Med Arh. 2005; 59(2):67-69.
8. Aličelebić S, Grbeša Dj. Embryogenesis of the rat telencephalon-a
morphologic and stereologic analysis. Bosn J Basic Med Sci. 2005;
5(2):59-64.
9. Aličelebić,S., Mornjaković, Z., Šuško, I., Ćosović E., Arnautović,A.,
Šahinović, M.: Efekti niskih koncentracija borne kiseline na
probavne organe i bubreg – histološka i stereološka analiza.
Pharmacia 16. (2005-2006):10-13.
10. Aličelebić, S., Mornjaković, Z., Šuško, I.,Ćosović E., BeganovićPetrović, A . The role of pineal gland and exogenous melatonin on
the adrenal gland irradiation stress response. Bosn J Basic Med
Sci. 2006; 6(4):18-21.
6
11. Aličelebić,S., Arslanagic, A., Mornjaković, Z.: Central Nervous
System Birth Defects in Surgically Treated Infants in Sarajevo
Region of Bosnia and Herzegovina. Bosn J Basic Med Sci. 2007;
7(4):293-300.
12. Aličelebić,S., Kapić, D., Mornjaković, Z.: Urinary System Birth
Defects in Surgically Treated Infants in Sarajevo Region of Bosnia
and Herzegovina. Bosn J Basic Med Sci. 2008; 8(2):126-130.
13. Aličelebić,S.: The Most Frequent Congenital Cardiovascular
Anomalies. Health Med. 2009; 3(1):33-37.
Popis - drugi autor:
1. Kundurović Z, Aličelebić S 1997 Morfometrijski prikaz
ultrastrukturnih detalja tireocita ozračenih i melatoninom
pretretiranih pacova (Morphometric aspect ultrastructural details of
thyreocytes in irradiated and melatonin pretreated rats). Med Arh
51(3-4):77-79.
2. Mornjaković Z, Aličelebić S, Bilalović N, Šuško I 1998
Morfometrijske karakteristike Leydigovih stanica totalno ozračenih
štakora tretiranih melatoninom (Morphometric characteristics of
Leydig cells at totaly irradiadiated rats treated with melatonin). Med
Arh 52(4):183-4.
Broj
4
Broj
5
3. Mornjaković Z, Aličelebić S, Šuško I 2000 Stereološka analiza
mliječne žlijezde primigravidnih pacova tokom intoksikacije olovom
(Stereological analysis of the mammary gland in primigravid rats
during the lead intoxication). Med Arh 54(3) :129-131.
4. Mornjaković Z, Aličelebić S, Šuško I, Beganović A, Ćosović E,
Arslanagić R 2003 Udio pinealne žlijezde u histofiziološkim
promjenama nadbubrežne žlijezde u totalno ozračenih pacova (Role
of pineal gland in histophysiologic changes of suprarenal gland in
whole body irradiated rats). Veterinaria 2003; 52 (1-4):61-74.
Popis – ostalo autorstvo:
1. Šuško I, Mornjaković Z, Aličelebić S, Ovčina F 1998 Reakcija
timusnih mononuklearnih fagocita u pacova dva mjeseca nakon
pinealektomije, ultrastrukturna-morfometrijska analiza interdigitantnih
celula (IDC) (Reaction of thymus mononuclear phagocytes two months
after pinealectomy, ultrastructural and morphometric study of
interdigitating cells (IDC). Med Arh 52(3):121-125.
7
2. Šuško I, Mornjaković Z, Aličelebić S 2000 Kasni efekti
eksperimentalne ablacije pinealne žlijezde na ultrastrukturne
morfometrijske promjene timusnih epitelialnih celula (The late effects
of experimental ablation of pineal gland on ultrastructural
morphometric changes in thymus epithelial cells). Med Arh 54(1):5-8.
3. Beganović-Petrović, A ., Mornjaković, Z., Ćosović E., Aličelebić, S.,
Šuško, I. Haloperidol i njegovi neželjeni efekti na reproduktivni sistem.
Med Arh. 2006; 60(2):83-86.
4. Šuško, I., Mornjaković, Z., Aličelebić, S. Rane promjene u cervikalnim
limfnim čvorovima pacova nakon pinealektomije. Med Arh. 2006;
60(3):149-152.
5. Ćosović E., Mornjaković, Z., Šuško, I., Aličelebić,S.: Kvantifikacija
nekih od kvalitativnih promjena ishijadičnog nerva kunića nakon
aplikacije lidokaina u mezoneurijum. Med Arh. 2007; 61(4):207-211.
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati Ukupan
relevatna međunarodna baza podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
1. Mehmedagić-Aličelebić S, Kostović-Knežević Lj, Grbeša Đ 1989
Odumiranje stanica u osnovi telencefalona štakora (Cell death
during the development of the rat telencephalon). Rad Med Fak
Zagrebu 30/4:189-194.
3
Broj
2
Broj
1
2. Mehmedagić-Aličelebić S, Pikula B, Krivokuća Z 1990 Numerički
odnosi stanica alveolarnog duktulusa ženske dojke prije i poslije
menopauze (Numerical relations of the alveolar ductule cells of the
female breast before and after menopause). Scr Med 1/2:25-31.
Popis – ostalo autorstvo:
1. Krivokuća Z, Pikula B, Mehmedagić-Aličelebić S 1989
Morfometrijski parametri zone glomeruloze normalne humane
nadbubrežne žlijezde (Morphometric parameters of glomerular
zone of normal human suprarenal gland). Scr Med 3/4:29-33.
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
8
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije, Revijalni članci, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
1. Šuško, I., Mornjaković, Z., Aličelebić, S., Ćosović, E., Beganović, A.:
Retinalni i pinealni melatonin – od cirkadijalnog signala do terapijske
upotrebe (Retinal and pineal melatonin - from circadian signal to the
therapeutic use), Med Arh. 2004; 58(1):61-64
Revijalni članci objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati
relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje ne prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju
međunarodnog značaja štampano u cjelini
Broj
Ukupan
broj
radova
1
Broj
Broj
1
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Broj
9
Popis:
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju domaćeg
značaja štampano u cjelini
Popis:
Broj
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u inostranstvu
Popis:
Broj
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u zemlji
Popis:
Broj
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prati
međunarodna baza podataka.
Popis - prvi autor:
Popis - drugi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje prate
relevantne međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
Popis - drugi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje ne prati
relevantne međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
4
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
1. Amidžić Lj, Mehmedagić-Aličelebić S, Pikula B 1996
Ultrastrukturne, morfološke i morfometrijske karakteristike ćelija
acinusa
preovulatorne
i
postovulatorne
ženske
dojke
(Ultrastructural, morphologic and morphometric characteristics of
the acinar cells of preovulatory and postovulatory female breast).
Scr Med 27/1:15-19.
Broj
4
10
2. Mornjaković Z, Aličelebić S, Šuško I 2001 Biološki aspekti
oplodnje (Biological aspects of fertilization).Veterinar 4:28-40.
3. Mornjaković Z, Šuško I, Aličelebić S, Ćosović E, Beganović A
2003 Klon i kloniranje (Clone and cloning). Veterinar 9-10:102111.
4. Mornjaković Z, Aličelebić S, Šuško I, Beganović A, Ćosović E,
Arslanagić R 2003 Evolucija spoznaje o antigonadotropnoj ulozi
epifize (The evolution of knowledge about antigonadotropic role of
epiphysis cerebri). Veterinar 9-10:112-128.
Abstrakti radova objavljeni u časopisima koje prate relevantne
međunarodne baze podataka
Ukupan
broj
radova
21
Broj
6
Popis - prvi autor:
1. Mehmedagić-Aličelebić S, Kostović-Knežević Lj 1988
Odumiranje stanica u osnovi telencefalona štakora. U: XXI
Kongres saveza društava anatoma Jugoslavije, Septembar 12-15;
Tuzla, (abstract), Program-Zbornik sažetaka.
2. Mehmedagić-Aličelebić S, Grbesa Đ, Kostović-Knežević Lj 1990
Kvantitativna analiza telencefalona štakora tijekom histogeneze. U:
XXII Kongres anatoma Jugoslavije, Listopad 4-6.; Opatija,
(abstract), Zbornik sažetaka:4-5.
3. Alicelebic S, Mornjakovic Z, Susko I, Grbesa Dj 1999 Analysis of
developing rats telencephalon. XV Congress of the International
Federation of Associations of Anatomists and 4th International
Malpighi Symposium, Sept 11-16; Rome, (abstract), Ital J Anat
Embryol 104(Suppl.1).
4. Alicelebic S, Mornjakovic Z, Kundurovic Z 2003 Morphogenesis of
the Rat Forebrain. In: First B&H Symposium “Morphology in
Science and Practice” with international participation, September,
25-27; Sarajevo, (abstract), Book of Abstracts.
5. Alicelebic, S., Orahovac, A., Mornjakovic, Z. 2006 Major
Developmental Defects of Central Nervous System. In: Second
B&H Symposium“Morphology in Science and Practice“ with
International Participation, September, 27-30; Sarajevo, (abstract),
Book of Abstracts.
11
6. Aličelebić,S. 2008: Razvoj kardiovaskularnog sistema i najčešće
anomalije. 2. Kongres bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i
svijeta, August, 27-31; Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (abstract),
Knjiga sažetaka.
Popis – ostalo autorstvo:
1. Mornjakovic Z, Aličelebic S, Bilalovic N, Susko I 1998
Morphometric characteristics of Leydig cells in rats treated with
melatonin and whole body irradiation. 7th European Congress
for Stereology, April 20-23; Amsterdam, (abstract),
Programme-Abstractbook.
2. Susko I, Mornjakovic Z, Alicelebic S, Ovcina F 1998
Morphometrical changes of rats thymus interdigitating cells
following epiphysectomy. 7th European Congress for
Stereology, April 20-23; Amsterdam, (abstract), ProgrammeAbstractbook.
3. Lekic A, Rasidovic I, Alicelebic S 1999 Quantitative
parameters of the rats proximal convoluted tubules. 7th annual
international Ain Shams medical students congress, Febr 9-12;
Cairo, (abstract), Abstractbook.
4. Mornjakovic Z, Alicelebic S, Susko I, Kadic M 1999 Influence
of lead on pregnant rat mammary gland. XV Congress of the
International Federation of Associations of Anatomists and 4th
International Malpighi Symposium, Sept 11-16; Rome,
(abstract), Ital J Anat Embryol 104(Suppl.1).
Broj
15
5. Susko I, Mornjakovic Z, Alicelebic S, Ovcina F 1999 Analysis
of thymus epitheloid cells two month after pinealectomy. XV
Congress of the International Federation of Associations of
Anatomists and 4th International Malpighi Symposium, Sept 1116; Rome, (abstract), Ital J Anat Embryol 104(Suppl.1).
6. Mornjakovic Z, Kadic M, Susko I, Alicelebic S 2001 The
influence of very low concentration of lead on mammary gland
and posterity in rats, BIMA FIMA Convention of Medical
Dilemmas, June 14-18., Sarajevo, (abstract) Abstract book.
7. Čabaravdić A, Zulić I, Mornjaković Z, Mijanović M, ŠuškoI,
Aličelebić S, Bečić F 2001 Pretkliničko ispitivanje-korak u
razvoju novih lijekova. U : Dani plastične hirurgije, Oktobar,
26-27., Sarajevo, Program.
8. Mornjaković Z, Aličelebić S, Šuško I, Beganović A, Ćosović E,
12
Arslanagić R 2003 Histološke promjene nadbubrega štakora u
uvjetima epifizektomije i totalnog ozračenja. U: Prvi Simpozij
Poljoprivrede, Veterinarstva i Šumarstva, Maj 14-17.; Neum,
(abstract). Program.
9. Mornjakovic Z, Šuško I, Alicelebic S, Cosovic E, Babic M,
Beganovic A 2003 The Effectiveness of Exogenous Melatonin on
Reactivity of Adrenal Gland in Whole-Body Irradiated Rats. In:
First B&H Symposium “Morphology in Science and Practice”
with international participation, September, 25-27; Sarajevo,
(abstract), Book of Abstracts.
10. Kundurovic Z, Sofic E, Alicelebic S 2003 Ultrastructural and
Stereological Aspects of Thyrocytes in Pinealectomised and
Melatonin Treated Rats Before Irradiation. In: First B&H
Symposium “Morphology in Science and Practice” with
international participation, September, 25-27; Sarajevo,
(abstract), Book of Abstracts.
11. Becic F, Mornjakovic Z, Zulic I, Prašovic S, Mulabegovic N,
Kapic E, Alicelebic S, Šuško I 2003 Evaluation of Thermal
Injury Healing on Rats. In: First B&H Symposium
“Morphology in Science and Practice” with international
participation, September, 25-27; Sarajevo, (abstract), Book of
Abstracts.
12. Susko I, Mornjakovic Z, Alicelebic S 2005 Reaction of Rats
Cervical Lymph Nodes After Pinealectomy. In: The First
International Congress of Applied Chronobiology and
Chronomedicine, June, 1-5; Antalya/Turkey (abstract), Abstract
Book.
13. Mornjaković Z, Aličelebić S, Ćosović E, Beganović-Petrović A,
Arnautović A, Šuško I 2006 Effects of Low Boric Acid
Concentration on its Pharmacokinetic Route Organs. In: First
Congress on Pharmacy Bosnia and Herzegovinia with
International Participation, May, 4-6; Sarajevo, (abstract),
Book of Abstracts.
14. Mornjakovic, Z., Alicelebic, S., Susko, I., Cosovic, E.,
Arnautovic, A., Sahinovic, M. 2006 Boric Acid Effects on the
Alimentary Canal, Liver and Pancreas. In: Second B&H
Symposium“Morphology in Science and Practice“ with
International Participation, September, 27-30; Sarajevo,
(abstract), Book of Abstracts.
15. Kapić, D., Mornjaković, Z., Hrelja M., Aličelebić,S. 2008:
13
Zdravstveni rizici od histotehnološke upotrebe benzola i
njegovih derivata. 2. Hrvatski kongres laboratorijske
dijagnostike (s međunarodnim sudjelovanjem), Maj, 08-11;
Šibenik, Republika Hrvatska, (abstract), Knjiga sažetaka.
VII MENTORSTVA – REZULTATI
Mentor - odbranjena magistarska teza
Popis:
Broj
Mentor – odbranjena doktorska disertacija
Popis:
Broj
VIII PREVODI KNJIGA – REZULTATI
Prevod knjige
Popis:
Prevod jednog ili više poglavlja knjige
Broj
Broj
poglavlja
Popis:
IX PROJEKTI (STUDIJE) – REZULTATI
Voditelj internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Voditelj domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član domaćeg istraživačkog projekta
Broj
2
Popis:
1. „Korekcija pinealne žlijezde i limfoidnog sistema: efekti pinealektomije i
egzogenog melatonina na strukture timusa, slezene i limfnih čvorova“, 2007.
2. „Efekti akutnog stresa na koncentraciju markera stresa i srčanih markera u
14
serumu štakora“, 2007.
Recenzent internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Recenzent domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
X RECENZIJE I UREDNICI – REZULTATI
Recenzent radova u internacionalnim časopisima, na jednom od svjetskih jezika,
koje prate relevantne međunarodne baze podataka
Popis časopisa:
Član uređivačkog odbora međunarodne naučno-stručne publikacije na jednom
od svjetskih jezika, a koju prate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Recenzent radova u domaćim časopisima koje prate relevantne međunarodne
baze podataka
Popis časopisa:
1. Folia Medica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis
2. HealthMED
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije na jednom od
svjetskih jezika, a koju prate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim periodom obnašanja funkcije:
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim periodom obnašanja funkcije:
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije a koju prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim periodom obnašanja funkcije:
1. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (2008→)
2. HealthMED (2009→)
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
15
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim periodom obnašanja funkcije:
1. Glas medicinara 33 2007(1):18-24 – recenzent stručnog rada
XI UČEŠĆE U NAUČNIM KOMITETIMA – REZULTATI
Predsjednik Naučnog odbora Kongresa/Simpozija sa međunarodnim učešćem
Popis:
Član Naučnog odbora internacionalnog Kongresa/Simpozija
Popis:
Predsjednik Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
Član Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
1. II Kongres Udruženja/Udruge Laboratorijskih i Sanitarnih Tehničara u Bosni i
Hercegovini (s međunarodnim sudjelovanjem) – Upotreba kemijskih sredstava i
njihov negativni učinak po zdravlje zaposlenih u medicinsko – laboratorijskoj
dijagnostici, Maj, 13-17; Neum, 2009.
NAPOMENA: Definirati koji su svjetski jezici.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content