close

Enter

Log in using OpenID

bhs - Univerzitet u Travniku

embedDownload
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Drino Dževad
72.000 Zenica (Bosna i Hercegovina)
[email protected]
Spol Muško | Datum rođenja 19/02/1957 | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
RADNO ISKUSTVO
1981–2005
Rukovodilac organa uprave, sekretar Skupštine SBK, direktor preduzeća
Općina Bugojno, Srednjobosanski kanton Travnik, privredna društva „Špedicijaturist“ DOO Bugojno i
DI “Janj“ TGS DD Donji Vakuf., Bugojno (Bosna i Hercegovina)
2005–2014
Docent
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
2014–danas
Vanredni profesor
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
1977–1981
Diplomirani pravnik
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
2001–2003
Magistar pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Tema magistarskog rada: "Upravni položaj i razvitak nahije Uskoplje u osmanskom periodu 14631878.g."
2004–2008
Doktor pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Tema doktorskog rada: "Elementi rimskog prava u trgovačkom i rudarskom pravu srednjovjekovne
Bosne".
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
8/1/15
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
engleski
A1
A1
A1
A1
A1
ruski
B2
B2
B2
B2
B2
latinski
C1
C1
C1
C1
C1
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
Curriculum vitae
Drino Dževad
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Dobre komunikacijske vještine (stečene tokom profesorskog angažmana, učešća na konferencijama,
te kao rezultat rada sa studentima).
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Sposobnost individualnog i timskog rada (posao profesora, mentora/komentora, autorski i koautorski
radovi).
Poslovne vještine
Izvršavanje poslova profesora, održavanje predavanja, ispita, rad sa studentima, naučno-istraživački
rad, obrada arhivskih dokumenata.
Računalne vještine
Vozačka dozvola
Vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word, Excel i PowerPoint)
B
DODATNE INFORMACIJE
Konferencije
1. Međunarodna konferencija u Valjevu Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World,
20-23.9.2012., Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Odsjek za arheologiju) i Filozofski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu (Odsjek za historiju). Naslov rada: Ubi societas ibi ius- Pravni sistem
rimske provincije Dalmacije (područje današnje Bosne i Hercegovine).
2. Okrugli sto u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu / Odsjek za historiju, 29.
novembar 2012.- Žene u Srednjovjekovnoj Bosni. Naslov rada: Posebnost pravnog položaja žene u
bosanskom srednjovjekovlju.
3. Učešće i izlaganje na okruglom stolu u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu/
Odsjek za historiju, 7.5.2013.- Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta. Naslov rada:
Milanski edikt kroz prizmu pravne nauke.
4. Međunarodna naučna konferencija 1700 godina Milanskog edikta na Pravnom fakultetu u Nišu, 1619. maj 2013., Naslov rada: Autograf nepoznatog romaniste.
5. Međunarodna naučna konferencija Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko
daleko možemo ići, 13. i 14. 9. 2013., Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli. Naslov rada: Proces
euromediteranizacije i rimsko pravo.
6.. Međunarodna naučna konferencija: In hoc signo vinces- Simboli moći, moć simbola, 23-25.
oktobar 2013., Jagelonski Univerzitet, Slavenski filološki institut. Naslov rada: Simboli religijske moći u
BiH.
7. Naučni skup u Mostaru Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i
Hercegovine (1851- 1995), 29-30.10. 2013.. Naslov rada: Historijski aspekt pravnog statusa bh
gradova u periodu austrougarske vlasti.
8. I naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Sestrinstvo jučer, danas i sutra, 1922.11.2013., Univerzitet u Zenici, Zdravstveni fakultet. Naslov rada: Historijsko-pravni aspekti razvitka
zdravstvene skrbi.
9. Međunarodna naučno-stručna konferencija Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu
prilagodbe pravnim tekovinama EU, 6.12.2013. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici. Naslov
rada: Velikani bh pravne misli- prof. Aleksandar Solovjev.
10. Međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zenica, 3. i 4. 4. 2014.,
Filozofski fakultet Zenica. Naslov rada: Bosanskohercegovačka pravna kultura- Šta je to?
11. I Internacionalni simpozij Kultura sjećanja, 12- 13.4.2014., Internacionalni Univerzitet Sarajevo
(IUS). Naslov rada: Damnatio memoriae- prostori sjećanja.
12. Međunarodna konferencija Researching Economic Development and Entrepreneurship in
Transition Economies, 10-13. april 2014., Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Naslov rada:
Tranzicija u antičkoj ekonomiji.
13. II međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina i Euroatlanske integracije: Trenutni
izazovi i perspektive, 7. i 8. maj 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za
8/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
Drino Dževad
drštvena istraživanja Internacionalnog Burch Univerziteta. Naslov rada: Historijskopravni aspekti
antikorupcionog zakonodavstva- primjer atinskog i rimskog zakonodavstva.
14. Naučna konferencija Sigurnost urbanih sredina, 16.5.2014., Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju
i sigurnosne studije, Sarajevo. Naslov rada: Damnatio memoriae- uništenje građe arhiva BiH.
15. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 3, 29. i 30. maj 2014. godine, u
organizaciji Društva filologa i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naslov rada: Sarajevski
atentat u peru pravnika.
16. II euroazijski seminar rimskog prava, 30-31. maj 2014., Bahcesehir Univerzitet u Istanbulu. Naslov
rada: Elementi rimskog prava u obligacionom pravu srednjovjekovne bosanske države.
17. Okrugli sto Rijeka Krivaja kroz prošlost: prostor, vrijeme, ljudi, 19.9.2014., Institut za istoriju i
Udruženje za modernu istoriju. Naslov rada: Područje rijeke Krivaje u periodu rimske vlasti.
18. Međunarodni kongres Stoljeće Hrabrih, 22.-26.9.2014., Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet.
Naslov rada: De officio praesidis- O službi upravnika provincije, sa posebnim osvrtom na sudsku
djelatnost.
19. Naučni skup Naslijeđe Doboja i okoline, 27.9.2014., Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Naslov rada: Područje Doboja u rimskom
periodu.
20. Okrugli stol Godine razvoja i integracije- 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dolabele u
provinciji Dalmaciji, 14-15.11.2014, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje BATHINVS.
Naziv rada: Činovnička karijera klasičnih rimskih pravnika u provinciji Dalmaciji.
21. Nučni skup Historija države i prava BiH- izazovi i perspektive (Povodom 50. godina naučnog i
publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića), 28-30. novembar 2014. Godine, JU Zavod za zaštitu
i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Naziv rada: Bojkot Jevreja
u Bosanskogercegovačkim gradovima 1925. godine.
Članstva
1. Član upravnog odbora Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa
i drevnih i klasičnih civilizacija.
2. Član društva "Stanak" za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.
Objavljeni članci
1. Ius vitae ac necis pravo života i smrti u rimskom pravu i starim pravnim kodeksima, Zbornik radova
Međunarodnog naučnog skupa VIII lošinjski dani bioetike, Sveučilište u Zagrebu, M. Lošinj 2009.,
str.56-58. urednik dr.Hrvoje Jurić, ISBN 978-953-164-137-4.
2. Extraordinario cognitio i elementi primijenjene kriminalistike rimskog prava i starih pravnih kodeksa,
Zbornik radova VII dani kriminalistike, Naučna konferencija Problemi i perspektive primjenjene
kriminalistike i kriminologije, Fakultet Kriminalističkih Nauka Sarajevo,urednik prof. dr. Ramo Masleša,
Sarajevo 2009.,2-4, ISSN 1840-1172.
3. Susret srednjovjekovnih kultura Bosne i Ugarske/Ogled o uplivu ugarskog prava u pravo
srednjovjekovne Bosne, Anali Pravnog fakulteta u Zenici, 5/2010, 119-129., urednik dr. Zlatan Meškić,
ISSN 1986-575
4. Svjedok vremena, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa-Mustafa Imamović, 45 godina
naučnog i publicističkog djelovanja, Sarajevo/Gradačac 2010., urednik dr. Edin Mutapčić, 85-91.,
ISBN 978-9958-649-04-2.
5. Meteki, peregrini, forensi stranci u mediteranskim gradovima, Zbornik radova Međunarodnog
naučnog skupa IV. Korijeni mediteranske filozofije. Hrvatsko filozofsko društvo-Sveučilište u Splitu,
Split 2010., 31. urednik dr. Mislav Kukoč, ISBN 978-953-164-141-2
6. Da li je Rem bio ateista? /Ogled o rimskim temeljima ateizma/, Zbornik radova Dramatičnost
a/teističke pozicije,Hijatus Centar za društvena i interreligijska istraživanja Univerziteta u Zenici, Zenica
2010.,40- 46., ur. prof. dr. Željko Škuljević, ISBN 978-9958.
7. Razvoj historijsko-pravne nauke i njen metod/Development and Method of Historical Legal Science,
Pregled Sarajevo,br.3., godište I, Sarajevo-septembar-decembar 2009., 255-259.urednik prof. dr. M.
Imamović, ISSN 0032-7271.
8.Evropski identitet i rimskopravni temelji prava srednjovjekovne Bosne/ European identity and
Bosnian Mediewal Law based on Roman Law, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
Bosna i Hercegovina i evropski identitet, Zbornik sažetaka, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici,
Zenica 2010.,14., urednik mr. Spahija Kozlić, ISBN 978-9958-639-24-1.
Puni tekst: Anali Pravnog fakulteta u Zenici,broj 7, godina IV, Zenica maj 2011., str. 53-60.
8/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Curriculum vitae
Drino Dževad
9. Societas rimskog prava u bosanskom srednjovjekovnom pravu/Societas of RomanLaw in Bosnian
Medieval Law, Godišnjak BZK Preporod, Godina X, Sarajevo 2010., 169-182., urednik prof. dr. Esad
Zgodić, ISSN,1512-8180.
10. Historijskopravni aspekti antikorupcionog zakonodavstva- primjer atinskog i rimskog
zakonodavstva, u: Zbornik radova sa II međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i
euroatlanske integracije: Trenutni izazovi i perspektive, godina 2, broj 2, II tom, Bihać, 2014, 199.
11. Posebnost pravnog položaja žene u bosanskom srednjovjekovlju, u: Radovi Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga XVII/3, Sarajevo, 2014, 253.
12. Područje Doboja u rimskom periodu, u: Naslijeđe Doboja i okoline- zbornik radova, JU Zavod za
zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2014, 362.
Objavljeni prikazi
1. Đuro Tošić, Srednjovjekovna turobna svakodnevnica, Istorijski institut, edicija Studije knj. 6,
Beograd, 2012, u: Pregled- časopis za društvena pitanja, godina LIV, br. 3, 2013, 189.
2. Esad Kurtović, Vlasi Bobani, Društvo za proučavanje srednjovjekovne Bosanske historije, Sarajevo,
2012, u: Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 250.
3. Zijad Šehić, Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, u: Gračanički
glasnik, časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 255.
4. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, 2014, u: Gračanički glasnik,
časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 38, Gračanica, 2014, 203.
5. Okrugli sto: Godine razvoja i integracije- 2000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u
provinciji Dalmaciji, Filozofski fakultet, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i
drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, Sarajevo, 14-15.11.2014.
Objavljene knjige
1. Istorija pravnih institucija, Dževad Drino, Visoka škola Primus, Gradiška, 2014.
2. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, 2014.
8/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content