close

Enter

Log in using OpenID

Akademija Brosura - Politehnika Pula

embedDownload
AKADEMIJA POSLOVNE SIGURNOSTI
MENADŽER SIGURNOSTI
TURISTIČKE DESTINACIJE
Opis programa
1
UVOD
Organizacija i vođenje poslova sigurnosti turističke destinacije složena je djelatnost čija je svrha
zaštita poslovnih interesa turističkih tvrtki, sigurnog smještaja i boravka gostiju, te sigurnosti
stanovnika turističke destinacije. Uloga menadžera sigurnosti turističke destinacije (MSTD)
naglašeno je strateška funkcija, koja ima zadaću procijeniti pojedine rizike i njihovu vjerojatnost
nastanka te utjecaj na poslovanje turističke destinacije. Pravilnoj će procjeni pridonijeti
razumijevanje strateških poslovnih odrednica i prirode vrijednih resursa (destinacije, usluge,
nekretnina, baze podataka i poslovnog imena).
MSTD također priprema djelatnike za postupanje u slučaju nastanka rizična događaja. Ove
mjere su vrlo detaljne i sadrže planove za sprječavanje nastanka rizičnih događaja, uključujući
podizanje svijesti o potencijalnim opasnostima, kontinuiranu obuku svih djelatnika poduzeća za
postupanje u slučaju nastanka rizična događaja te redovite revizije sigurnosne politike.
Posebnu pozornost u uvjetima modernog poslovanja MSTD mora dati zaštiti nematerijalne
resurse, kao što su reputacija poduzeća, baze podataka, intelektualno vlasništvo, poslovne tajne i
informacijske sustave.
Nakon usvajanja programa, polaznici će biti osposobljeni za samostalno:
- sustavno vođenje i organizaciju rada službe sigurnosti, osiguravanje osoba (gostiju i djelatnika), fizičke imovine i poslovnih interesa kompanije
- praćenje i analizu eventualnih štetnih pojava i događaja te razvoj preventivnih planova
postupanja
- razvoj sigurnosnih procedura te praćenje njihove primjene u svim poslovnim funkcijama
- razradu scenarija i plana akcije u kriznim situacijama (krizni management)
- poznavanje postojećih zakonskih osnova za poslove sigurnosti
- sustavno educiranje djelatnika kompanije u području poslovne sigurnosti
- izvještavanje nadređenog o sigurnosnoj situaciji kompanije
Nakon uspješno završenog programa polaznici će:
1. razumijeti pojmove i okvire sigurnosne kulture
2. razumijeti i prepoznati izvore akcidenata i ugroza u poslovanju turističke destinacije
3. znati objasniti, predvidjeti, prepoznati i uspješno upravljati sigurnosnim situacijama u
poslovanju turističke destinacije.
Akademija poslovne sigurnosti sastoji se od 6 modula kojima polaznici razvijaju praktične
vještine organizacije i vođenja sigurnosti turističke destinacije (turističkih projekata i programa
županija, gradova, hotela i ugostiteljskih objekata).
Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari.
2
PREGLED PROGRAMA PO
MODULIMA
MODUL 1: Sigurnost poslovanja turističke destinacije
Termin: 04.–05.04.2014. g.
Predavač: dr. sc. Saša Petar, prof. v. š.
Sigurnost je jedna od temeljnih potreba čovjeka i društva, posebno važna za uspješno
poslovanje tvrtki u turizmu, ali i cjelovitih turističkih destinacija. Stvaranje sigurnosne kulture
među zaposlenicima organizacija, koje su uključene u turističku ponudu (od države i županija
pa do ugostiteljskih objekata) mora biti transparentni, koordinirani i strateški definirani proces,
budući da se tehnološke i tržišne promjene uvijek odvijaju brže od socijalnih promjena.
Realno je očekivati sve brži rast promjena na tržištu, ali i porast broja, oblika i sadržaja različitih
prijetnji i ugroza manje više u svim područjima poslovnih djelatnosti. Za bolje razumijevanje
okvira sigurnosti turističke destinacije, teme koje će biti obrađene u ovom modulu su:
1. Ekonomsko okruženje 21. stoljeća, upravljanje promjenama i sigurnost turističkih destinacija
u uvjetima održivog razvoja.
2. Izazovi menadžmenta u uvjetima sve bržih tržišnih promjena
3. Osnove sigurnosti i sigurnosne kulture
4. Suvremene ugroze sigurnosti
5. Sigurnost turističke destinacije: ukupna sigurnost prostora, informacije i ljudi
6. Ciljevi sigurnosti turističke destinacije
7. Cjelovita sigurnost kao strateška funkcija
8. Funkcije i ciljevi sigurnosti turističke destinacije
9. Dimenzije sigurnosti turističke destinacije
10.Sigurnosna politika i upravljanje poslovnim kontinuitetom
Cilj modula:
Organizacija i vođenje sigurnosti turističke destinacije složena je aktivnost čija je svrha zaštita
poslovnih interesa svih čimbenika turističke destinacije. Uloga menadžera sigurnosti (MS)
naglašeno je strateška funkcija, koja ima zadaću procijeniti pojedine rizike i njihovu vjerojatnost
nastanka te utjecaj na poslovanje. Pravilnoj će procjeni pridonijeti razumijevanje strateških
poslovnih odrednica i uloge sigurnosti u njihovoj provedbi.
3
MODUL 2: Suvremene tehnologije za potporu
sigurnosti turističke destinacije
Termin: 11.–12.04.2014. g.
Predavač: dr. sc. Zvonko Orehovec, prof. v. š.
U eri opće globalizacije, transnacionalizacije, medijskog društva i tehnološkog razvoja više se ne
može govoriti o klasičnim, tradicionalnim prijetnjama kojima je svrha i cilj teritorijalno osvajanje.
Ugroza poslovanja, njezinih ekonomskih i financijskih tokova, ugroza životnog okružja te ugroza
informacijskih, informatičkih, komunikacijskih tokova ugrožava prosperitet i slobodu društva.
S razvojem znanosti i novih proizvodnih tehnologija razvija se i svijest, potreba i obaveza zaštite
turističkih destinacija, poslovnih pogona, djelatnika i okoliša. Poslovna sigurnost definirana je
nizom međunarodnih pravnih akata čije nepridržavanje može proizvodnom subjektu učiniti
veliku poslovnu štetu. Navedene činjenice stavljaju pred menadžere potrebu poznavanja
suvremenih tehnologija poslovanja i poslovnih procesa, te tehnologija za njihovu kontrolu i
zaštitu.
U ovom modulu polaznici će biti upoznati sa temama:
1. Suvremene ugroze sigurnosti
2. Osnovni analitički elementi strukture i organizacije te elementi sigurnosne sposobnosti za
izradu sigurnosnog sustava
3. Osnove sigurnosnih politika i sigurnosni sustavi
4. Osnovna načela sigurnosti turističke destinacije (kritični sustavi, kritični elementi i kritički
momenti)
5. Osnovne postavke u stvaranju informacijskih sustava za krizne situacije
6. Izvori, oblici i načini ugrožavanja osoba, imovine i informacije
7. Uzroci, vrste, oblici zagađenja okoliša i posljedice zagađenja po ljude, imovinu, poslovne subjekte i poslovanje
8. Zaštita osoba i zaštita na radu
9. Zaštita imovine i informacije
10.Zaštita okoliša
Ciljevi modula:
Upoznati polaznike sa suvremenim znanstvenim metodama i oblicima izrade sigurnosnih
politika na kojima počivaju suvremeni sigurnosni sustavi koji su kadri turističkim destinacijama
i poslovnim subjektima osigurati obranu od suvremenih ugroza koje mogu prijetiti uspješnosti
poslovanja turističke destinacije.
4
MODUL 3: Rizici i upravljanje kriznim situacijama u
turizmu
Termin: 25.–26.04.2014. g.
Predavač: prof. dr. sc. Dario Matika
Tema ovog modula je usmjerenost na očuvanje imovine poduzeća, sprječavanje rizika gubitka
i pokretanje preventivnih akcija, uz povećanje mjera opreza. Polaznici će naučiti više o analizi
rizika poslovnih procesa, uz identifikaciju i vrednovanje rizika.
Pri upravljanju kriznim situacijama u turizmu nužno je definirati i provoditi mjere za povećanje
sigurnosti, te preuzeti nadzor nad rizikom. Dok je priroitet izbjegavanje rizika, kao važan
čimbenik preventive kojom se smanjuje broj akcidenata i trošak nastale štete, menadžer
sigurnost mora osigurati sigurnosne procedure kojima se svladava rizik i omogućuje uspješno i
nesmetano poslovanje turističke destinacije.
Ciljevi modula:
Cilj modula je omogućiti polaznicima da spoznaju i vrednuju rizike za ciljeve i sigurnost turističke
destinacije. Tijekom predavanja i vježbi polaznici će naučiti kako izbjeći neizvjesnost tj. hoće li
zbog nekog događaja nastupiti gubici. Polaznici će kroz sudjelovanje u rješavanju slučajeva i
prezentacije otvoriti nove vidike za procjenu strategije poduzeća s obzirom na rizik, te će na taj
način stvoriti povećanje transparentnosti rizika radi lakšeg procesa upravljanja i odlučivanja.
5
MODUL 4: Upravljanje poslovnim procesima u potpori
sigurnosti poslovanja turističke destinacije
Termin: 09.–10.05.2014. g.
Predavač: doc. dr. sc. Krešimir Buntak, prof. v. š.
U ovom će modulu polaznici spoznati značaj upravljanja poslovnim procesima organizacije
i njihov utjecaj na poslovanje, posebno kroz sustav potpore sigurnosti turističke destinacije.
Definirat će se poslovni procesi i upoznati metodologija prepoznavanja, modeliranja, mapiranja
i upravljanja poslovnim procesima, te analizirati upravljanje sigurnošću procesa i poslovanja, uz
minimiziranje konfliktnih ciljeva i konfliktnih akcija.
Polaznici će naučiti više o prednostima i nedostaci procesnog pristupa, te važnost prijelaza s
funkcionalne organizacije na procesnu. Poseban značaj dat će se alatima i metodama vezanim
uz upravljanje poslovnim procesima i procesnom strukturom organizacije, da bi bolje razumijeli
upravljanje procesima u sustavu te uloge u preuzimanje vlasništva nad procesima u sustavu
sigurnosti turističke destinacije.
U ovom modulu polaznici će biti upoznati sa temama:
1. POJAM I DEFINIRANJE PROCESA I PROCESNE STRUKTURE ORGANIZACIJE
a. Etimologija izraza proces i procesna orijentacija
b. Teoretski koncepti procesne filozofije
c. Međuodnos procesa i projekta
d. Proces u kontekstu teorije sustava
e. Poslovni procesi
f. Procesna struktura organizacije
2. POKRETAČI UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA
a. Reinženjering procesa (BPR)
b. Koncept šest sigma (6σ)
c. Proces i procesna orijentacija – temelj suvremenog koncepta sustava upravljanja
kvalitetom i poslovne izvrsnosti
d. Procesna organizacija
e. Menadžment procesa (BPM)
3. MAPIRANJE, MODELIRANJE I DOKUMENTIRANJE POSLOVNIH PROCESA
a. Mapiranje poslovnih procesa
b. Modeliranje poslovnih procesa (IDEF0 metodologija)
c. Dokumentiranje poslovnih procesa
4. ALATI I METODE ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA
5. UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU PRIMJENOM FMEA METODOM
Ciljevi modula:
Cilj modula je predstaviti polaznicima novi koncept u organiziranju i upravljanju tvrtkom kao
sustavom za potporu aktivnosti u području sigurnosti turističke destinacije. Uz to ključan cilj je
upoznati polaznike sa suvremenim konceptima upravljanja poslovnim procesima i procesnom
organizacijskom strukturom. Uvidjet će se uloga i važnost upravljanjem kritičnim kontrolnim
točkama u procesu za sigurno i uspješno poslovanje u suvremenim uvjetima.
6
MODUL 5: Politika sigurnosti i trendovi razvoja
turističkih destinacija
Termin: 16.–17.05.2014. g.
Predavač: mr. sc. Ksenija Keča, pred.
Model je dizajniran kako bi omogućio razumijevanja osnovnih karakteristika turističke
destinacije. Polaznici će naučiti što definira turističku destinaciju, kako organizirati i koordinirati
aktivnosti turističke destinacije, kako razviti odnos između ponuđača turističke destinacije, što
su aktualni tržišni trendovi uturizmu, te kako osigurati uspješni rad menadžera sigurnosti u
turističkoj destinaciji.
Kompetencije, koje će polaznici razviti, su: razumijevanje kompleksnosti koncepta turističke
destinacije, razumijevanje i primjenjivanje metoda za efektivno organiziranje i koordiniranje
aktivnosti u turističkoj destinaciji i razumijevanje ključnih sigurnosnih faktora za uspješan razvoj
turističke destinacije.
Cilj modula:
Cilj modula je omogućiti polaznicima razumijevanje politike sigurnosti i trendova razvoja
turističkih destinacija. Kroz predavanja i analize slučajeva analizirat će se proces donošenja
odluka o promjeni turističke potražnje, oblikovanje ponuda turističkih destinacija u novim
tržišnim uvjetima, s posebnim osvrtom na oblikovanje trendova sigurnosti turističke destinacije,
te važnosti pojedinih čimbenika u tom procesu.
7
MODUL 6: IT sigurnost turističke destinacije
Termin: 30.–31.05.2014. g.
Predavač: Nikola Protrka, univ. spec. inf.
Polaznici ovog modula naučit će više o IT okolini sigurnosti turističkih destinacija, digitalnim
prijetnjama, vrstama napada, te sigurnosnim potrebama i zahtjevima. Definiranjem strategije
IT sigurnosti turističke destinacije, naučit će osnove upravljanja rizikom informacijskog sustava,
identifikacijom resursa, identifikacijom prijetnji i identifikacijom ranjivosti.
Kroz procjenu učinka štetnog događaja, procjenu rizika i definiranje mjera zaštite, doći će do
osnova sigurnosti dokumentacije i važnosti nesmetanog upravljanja kontinuitetom poslovanja
(ISO 27001).
Kroz nova znanja o zaštiti informacijskog sustava, zaštiti mreže i zaštiti aplikacija, prepoznat će
važnost zaštite podataka o poslovanju turističke destinacije (pohrana, arhiviranje, backup, baze
podataka), kako bi i sami mogli provoditi testiranje ranjivosti.
Cilj modula:
Sigurnost informacijskih sustava predstavlja značajan izazov za uspješno poslovanje turističkih
destinacija. Nije laka zadaća zaštititi i kontrolirati informacije važne za poslovanje. Poslovni svijet
mora se znati nositi sa vrlo kompleksnim pojavama kao što su računalni kriminal, privatnost i
zaštita podataka, zaštita intelektualnog vlasništva i sl. Konačni cilj je imati sigurnu, pouzdanu i
točnu informaciju.
Sigurnost informacijskih sustava karakteriziraju povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost
informacije. Za zaštitu informacijskih sustava od mnoštva prijetnji potrebno je integrirati
različite mjere zaštite od fizičke sigurnosti, strateških mjera do sofisticiranih tehnoloških mjera
zaštite. Cilj modula je dati polaznicima uvid u strukturu upravljanja korporativnom sigurnošću
informacijskih sustava turističkih destinacija.
8
Reference predavača
Saša Petar
Dr.sc. Saša Petar, prof.v.š. jedan je od vodećih hrvatskih poslovnih savjetnika i trenera. Autor je
25 poslovnih knjiga (od kojih 4 s tematikom osobne i poslovne sigurnosti), te brojnih stručnih
članaka u časopisima Poslovni savjetnik, Direktor, Poslovni tjednik, Poslovni svijet, RRIF, Banka,
qLife, itd.
Radi kao poslovni savjetnik, mentor, poslovni trener i savjetnik za pregovaranje. Predavač je na
nekoliko visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Veleučilište VERN’, Visoka poslovna škola Zrinski,
Visoka poslovna škola Libertas, Politehnika Pula), a predavao je i na nekoliko fakulteta i visokih
škola.
Vodio je treninge iz menadžmenta, prodajne komunikacije (prezentacijske, pregovaračke i
prodajne vještine), komunikacije u timu i upravljanje timom (rješavanje konflikta i motivacija),
upravljanja promjenama i rješavanja problema (krizni menadžment), sudjelovanje na sajmovima,
te sigurnosti turističke destinacije za brojne tvrtke u Hrvatskoj i inozemstvu (Allianz, Billa,
Coca Cola, dm, Exxon Mobil, Grawe, Importanne resorts, IBM, INA, HEP, HUP, Končar, Konzum,
Koprivnička pivovara, Mozaik knjiga, Nexe grupa, Perutnina, Petrol, RAM 3, Raiffeisen Bank, Red
Bull, T-Com, Tifon, Turistička zajednica Međimurja, UHPA, Zagrebačka pivovara, itd.)
Predsjednik je i osnivač Hrvatskog društva mladih „Pametna špica”. Član je Hrvatskog društva za
izvrsnost i sustave upravljanja (HDISU), Hrvatske udruge za marketing (HUM), Hrvatske udruge za
odnose s javnošću (HUOJ) i Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS).
Zvonko Orehovec
Dr.sc. Zvonko Orehovec, prof.v.š., umirovljeni je brigadir, časnik sa završenom vojnom
akademijom VA KoV smjer ABKO bivše JNA sa završenim dodiplomskim i poslijediplomskim
studijem PMF Zagreb, te magistar i doktor znanosti fizikalne kemije na PMF-u Zagreb.
Osnivač je prve samostalne postrojbe ABKO GS HV, organizator sustava PNKBO OS RH,
osnivač više postrojbi ABKO po brigadama i zbornim područjima, načelnik roda NKBO tijekom
Domovinskog rata, pet godina aktivni sudionik Domovinskog rata na svim bojišnicama gdje je
bila HV.
Član je Međunarodnog organizacijskog odbora serije simpozija CB MTS, organizator serije
CB MTS Industy – kongresa o NRKB ugrozama i terorizmu; član Nadzornog Odbora Novog
sigurnosnog programa NATO i EU 2002 - 2004; osnivač i član Nacionalnog Povjerenstva za
provedbu Konvencije o zabrani kemijskog oružja 1996. - 2005., te suinicijator, suorganizator i
hrvatski zapovjednik Prve OPCW-ove međunarodne vježbe pomoći ASSISTEX I.
Organizator je osam međunarodnih kongresa, dviju međunarodnih vježbi, autor tri knjige, autor
i koautor preko 90 znanstvenih i stručnih radova, te više godina predavač i prezentator na NATO,
OPCW, CB MTS i drugim međunarodnim skupovima. Profesor je na Visokoj školi za sigurnost u
Zagrebu, Veleučilištu Velika Gorica, Kemijsko-Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te u
ratnoj školi OS RH ...
Dario Matika
Prof.dr.sc. Dario Matika redoviti profesor doktor u znanstvenoj grani automatizacija i robotika,
i znanstveni savjetnik u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti. Predaje kolegije
„Elementi automatizacija postrojenja“ i „Automatizacija postrojenja i procesa“, „Korporativna
9
sigurnost“, „Terorizam i bioterorizam“, a na doktorskom studiju kolegije „Nacionalna sigurnost i
obrana“ i „Pouzdanost i sigurnost tehničkih sustava“.
Objavio više od 70 znanstvenih radova, od kojih se 30 referira u međunarodnoj znanstvenoj bazi
podataka SCOPUS. Autor je 4 udžbenika i koautor sveučilišnog udžbenika „Turizam i sigurnost“,
te je bio nositelj istoimenog kolegija na stručnom veleučilišnom studiju. Fokus znanstvenog
istraživanja usmjeren je na netradicionalne i asimetrične prijetnje, te krizno postupanje u
slučaju pojave sigurnosnih događaja s mogućim materijalnim i ljudskim posljedicama, kao
i na prevenciju i suzbijanje takavih događaj kako bi se zaštitilo zdravlje i životi domicilnog
stanovništva i turista.
Krešimir Buntak
Doc. dr.sc. Krešimir Buntak, prof.v.š. Radio je preko 20 godina na menadžerskim funkcijama
od javne i lokalne uprave, preko privatnog sektora do velike izvozne organizacije u području
automobilske industrije. Od 2004. godine predaje na raznim domaćim i međunarodnim školama
i fakultetima područje upravljanja, menadžmenta, organizacije, poslovne ekonomije i sustava
upravljanja kvalitetom, te je savjetnik iz tih područja. Autor je preko sedamdeset znanstvenih
i stručnih radova, te dva veleučilišna udžbenika. Zaposlen je u statusu docenta na Sveučilištu
Sjever.
Ksenija Keča
Mr. sc. Ksenija Keča, pred., više od dvadeset godina bavi se turizmom u visokom obrazovanju
kao i u praksi s posebnim interesom za područje politike i razvoja turizma u nacionalnim
gospodarstvima. Autorica je brojnih članaka na temu ekonomike turizma, turističke promocije,
specifičnih oblika turizma i politke razvoja turizma.
Usavršavala se na pariškom sveučilištu Sorbona na temu kulturnog turizma. Koordinatorica
je projekta IPA “Daljnja provedba HKO-a u sektoru visokog obrazovanja u turizmu” i Erasmus
međunarodne suradnje na VPŠ Libertas. Pomoćnica je urednika znanstveno stručnog časopisa
Acta Turistica Nova.
Nikola Protrka
Nikola Protrka, univ.spec.inf., pred. Radio kao inspektor na poslovima kriminalističke policije,
i to poslovima općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminalističke analitike, kompjuterskog
kriminaliteta, te kao voditelj operativno-komunikacijskog centra policije. Predavač na Policijskoj
akademiji u Zagrebu. Na Visokoj policijskoj školi predaje predmete vezane za visokotehnološki
kriminal i digitalne dokaze.
Imenovan je stalnim sudskim vještakom za informatiku na županijskim, trgovačkim i općinskim
sudovima za područje Republike Hrvatske. Član je Hrvatskog društva sudskih vještaka i Hrvatske
strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka.
Objavljuje članke u stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih)
dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), vještačenje računalnog kriminaliteta,
računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava. Predstavnik
je nacionalne kontakt točke agencije Europske unije - CEPOL (European Police College) za
cybercrime.
10
Mjesto održavanja predavanja i radionica:
Politehnika Pula, Riva 6, 52100 Pula
U slučaju većeg broja zainteresiranih Akademija poslovne sigurnosti može se održati i
izvan Pule.
Prijave:
Prijavu na program i dodatne informacije možete naći na linku www.politehnika-pula.hr/aps
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content