close

Enter

Log in using OpenID

Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinje

embedDownload
Akcijski plan razvoja turizma
destinacije Petrinje
Petrinja, 12. prosinac 2014.
Akcijski plan u procesu planiranja
Strateški plan
Akcijski plan
•
•
•
•
•
•
•
• Operacionalizira
strateški plan
definiranjem
konkretnih programa i
projekata
Analiza stanja
SWOT
Vizija
Misija
Strateški ciljevi
Prostorno-programski koncept
Smjernice marketinga
Sadržaj akcijskog plana
1. Analiza dionika – tko bi trebao biti nositelj razvoja i koje su mu
konkretne zadaće
2. Identifikacija projektnih ideja
–
–
–
–
Gradske uprave i javnih tvrtki/institucija
Privatnog sektora
Udruga/klubova
Tima Instituta za turizam
3. Identifikacija prioritetnih projekata i programa temeljem postavljenih
kriterija
4. Detaljni opis prioritetnih projekata
5. Dinamika implementacije
Pristup
• konzultativni – tzv. planiranje zasnovano
na uključenju lokalne zajednice ili
participativno planiranje
• uska suradnja s glavnim nositeljima
turističkog razvoja – naručiteljem
(Turistička zajednica) i gradskom
upravom
• piramidalni – od općeg (strategija)
prema konkretnom (projekti)
Osnovna načela i ciljevi turističkog razvoja
NAČELA RAZVOJA:
• Odrţivi razvoj
• Zaštita okoliša
• Čuvanje naslijeĎenih vrijednosti
• Partnerstvo dionika razvoja
CILJEVI RAZVOJA:
• Stvaranje poticajnog socijalnog
okruţenja za turistički razvoj
grada
• UreĎenje destinacije
• Stvaranje turističke infra i supra
strukture
• Stvaranje turističkih proizvoda
• Podizanje prepoznatljivosti
Petrinje kao turističke
destinacije
Vizija razvoja
Petrinja je prepoznatljiva izletnička destinacija koja
privlači svojim pitomim krajobrazom, vrijednom kulturnopovijesnom baštinom i nadasve kvalitetnom
gastronomskom ponudom.
Prostorna
organizacija
turističkog
razvoja
Akcijski plan
Projektni prijedlozi - svi
SC1: Poticajno
okruţenje
SC2: UreĎenje
destinacije
• Interni marketing (IT)
• Edukacija (IT)
• Savjetodavne usluge (IT)
• UreĎenje gradske jezgre; Grad na Kupi; Zelena trţnica; Rekonstrukcija i prenamjena objekata
industrijske baštine;Turističko sportski centar Pigik – faza 1- sportski tereni;
• Nastavak obnove Hrvatskog seljačkog doma u Hrastovici; UreĎenje skijališta i sanjkališta
Vrelo;UreĎenje planinarskog doma – Zelena dolina; Stambeno-poslovni objekt – kurija u Gorama
• UreĎenje jezera Zvirište; UreĎenje prirodnih pješčanih plaţRekonstrukcija i prenamjena objekata
industrijske baštine
SC3: Turistička infra i
supra struktura
• Hostel „X-change” u Petrinji; Turističko-sportski centar Pigik – 2. faza – smještaj i restoran;
UreĎenje turističkih sadrţaja na području Pigika – smještaj i popratni sadrţaji
• Tematizirani smještajno-ugostiteljski objekt prvenstveno za lovce; Šamarica - koncept najbolje
uporabe i feasibility; Dječji istraţivalački centar – ureĎenje i podizanje kvalitete
• Mlinski kamen – integriran eko-resort; Seoski turizam Bijelo Lane sa smještajem za lovce Petkovac
SC4: Razvoj
proizvoda
• Muzej Banovine; Akvarij slatkovodnih riba; Malo inovacije – puno zabave; Gospodarska manifestacija Pigik;
Cikloturizam; S kestenom kroz povijest – aktivacija turističkih resursa; Vinogradarstvo – šljivarstvo – pčelarstvo;
Akcijski plan razvoja turizma dogaĎanja
• Vinsko izletište Belošević; Etno selo na Banovini Medena kuća – medoteka i izloţba Klinac;Park tamnog neba
Klinac; Hrvatski centar templarske baštine u Gori;Geološka transferzala Zrinske gore;Templarski komplekst u
Gorama
• Multifunkcionalni centar Pokupska kuća „Korablja”
SC5: Marketing
• DMC; Brending, Promocija
Programska organizacija
Program 1: Razvoj poduzetničkih potencijala
Ciljevi:
– povećati razinu svijesti lokalnih
dionika i svih ţitelja grada o
sposobnosti turizma da oplemeni
ţivot u gradu, generira nova radna
mjesta i dodatne prihode
– stvoriti preduvjete za povećanje
razine receptivnosti prema ostalim
ciljanim programima razvoja turizma
i uspješnu suradnju dionika
turističkog razvoja
– podići razinu stručnih znanja i
vještina sadašnjih i potencijalnih
poduzetnika u turizmu i
ugostiteljstvu kao i voditelja/članova
udruga i društava koji sudjeluju u
stvaranju petrinjskog turističkog
proizvoda
Projekti:
1. Interni marketing
2. Savjetodavna podrška
turističkim poduzetnicima
Program 2.1: Stvaranje dobrodošlice
Ciljevi:
– Povećati turističku
dostupnost petrinjskih
turističkih atrakcija i sadrţaja
– Osigurati sve potrebne
informacije petrinjskim
turistima u svrhu njihovog
sadrţajnijeg i duljeg boravka
te, samim time, boljih
ekonomskih rezultata od
turističke aktivnosti
Projekti:
3.
4.
5.
Uspostava turističkog
informativnog centra
UnapreĎenje smeĎe
signalizacije i interpretacije
UnapreĎenje sustava
biciklističkih i pješačkih
staza
Program 2.2: Revitalizacija kulturne baštine
Ciljevi:
– osigurati trajnu skrb za
vrijednu kulturno-povijesnu
baštinu revitalizacijom i
stavljanjem u funkciju
turističkog razvoja
– artikulirati ključne turističke
funkcionalne zone u svrhu
kvalitetnijeg turističkog
korištenja
– povećati turističku posjećenost
i duljinu boravka
– otvoriti poduzetničke
mogućnosti i kreirati nova
radna mjesta
– povećati kvalitetu ţivota
lokalnih stanovnika
Projekti:
6. Turističko ureĎenje gradske
jezgre
7. Klaonica – koncept najboljeg
korištenja i studija troškova i
koristi
8. Artikulacija kompleksa Ţupne
crkve UBDM
9. UreĎenje Hrastovice –
artikulacija prostora oko crkve
i Seljačkog doma
Program 2.3: Afirmacija i artikulacija krajobraza i
prirodnih vrijednosti
Ciljevi
– Valorizacija i zaštita
prirodnih i krajobraznih
vrijednosti
– UnapreĎenje sportskorekreacijske
infrastrukture
– Stvaranje pretpostavki
za razvoj novih
turističkih proizvoda
– Povećanje turističkih
dolazaka i produljenje
turističkog boravka
Projekti
10. Grad na Kupi
11. Rekreacija na Kupi
Program 3.1: Izgradnja novih smještajnih kapaciteta
Ciljevi:
– obogatiti smještajnu ponudu
– proširiti segmente trţišne
potraţnje
– povećati stupanj zadovoljstva
turista
Projekti:
12. Koncept i studija isplativosti
gradskog hotela
13. Koncept i studija isplativosti
hostela
14. Koncept i studija isplativosti
auto-kampa
Program 3.2: Uspostava inovativnih turističkih sadrţaja
Ciljevi:
– obogatiti smještajnu i
ugostiteljsku ponudu
– proširiti segmente trţišne
potraţnje
– diversificirati ekonomsku
osnovu poljoprivrednih
proizvoĎača
– povećati stupanj
zadovoljstva turista
– razviti privatno
poduzetništvo
Projekti:
15. Tematizirana smještajna
ponuda
16. Turistička ponuda OPGova
Program 4: Stvaranje proizvodnih klastera
Ciljevi:
– Povećati kvalitetu boravka
turista
– Povećati broj turističkih
dolazaka
– Produljiti boravak turista
– Stvoriti preduvjete za
uspješno poslovanje
turističkih poduzetnika
Projekti:
17. S kestenom kroz povijest
18. Čamcima po Kupi
19. Akcijski plan razvoja
turizma dogaĎanja
20. Akcijski plan razvoja
ribolovnog i lovnog
turizma
Program 5: Marketing i promocija
Ciljevi:
– Sinergijski primjenjivati vizualni
element trţišnog pozicioniranja
– Kontinuirano unapreĎivati
tiskane i elektronske
promocijske materijale u skladu
s trendovima njihove izrade i
time povećati njihov promocijski
učinak
– Stvarati okvire unutar kojeg će
svi dionici Petrinje koji sudjeluje
u turističkom razvoju pridonositi
stvaranju ţeljenog identiteta
grada
Projekti:
21. Plan promocijskih aktivnosti
22. Primjena promocijskih konstanti
23. Izrada i distribucija tiskanih
promocijskih materijala
24. Program proizvodnje
autohtonih suvenira
25. UnapreĎenje web stranice I
korištenje novih tehnologija
Vremenska dinamika – prvih 12 mjeseci
• Projekti za inicirati u roku od 12 mjeseci od usvajanja
ovog plana:
– Projekt 1. Interni marketing kojim se dionici informiraju o novom
pristupu turističkom razvoju te mobiliziraju na koordiniranu akciju.
– Projekt 4: UnapreĎenje smeĎe signalizacije i interpretacije u svrhu
afirmacije Petrinje i povećanja turističkih dolazaka u kratkom roku
– Projekt 5: UnapreĎenje pješačkih i biciklističkih staza s ciljem
intenziviranja projekta na kojem se već kontinuirano radi
– Projekt 6. Turističko ureĎenje gradske jezgre
– Projekt 20: Akcijski plan razvoja turizma dogaĎanja što u vrlo
kratkom roku i uz minimalna ulaganja moţe stvoriti niz mini-atrakcija
za kontinuirano privlačenje turističke potraţnje, osobito regionalne
Projekti visokog prioriteta
• Visok prioritet imaju projekti koji dugoročno stvaraju
pretpostavke za jače pozicioniranje Petrinje kao
izletničke destinacije:
– Projekt 2: Savjetodavna podrška turističkih poduzetnicima
– Projekt 13: Hostel
– Projekt 14. Auto kamp
– Projekt 16. Turistička ponuda OPG-a
Projekti srednjeg prioriteta
• projekti vezani za uspostavljanje turističke infrastructure
• zahtijevaju veća inicijalna ulaganja na teret gradskog
proračuna te relativno dugačak rok realizacije i/ili
kompleksnija partnerstva.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Projekt 3: Uspostava TIC-a
Projekt 10. Grad na Kupi
Projekt 11. Plaţe na Kupi
Projekt 9. UreĎenje Hrastovice – artikulacija prostora oko crkve i Seljačkog doma
Projekt 12. Gradski hotel
Projekt 15. Tematizirana smještajna ponuda
Projekt 17. S kestenom kroz povijest
Projekt 18. Čamcima po Kupi
Projekt 7: Klaonica – koncept najbolje upotrebe
Projekt 24: Program proizvodnje autohtonih suvenira
–
Projekt 8. Artikulacija kompleksa Ţupne crkve UBDM
Visoki prioritet - kontinuirano
• aktivnosti marketinga i promocije:
– Projekt 21. Plan promocijskih aktivnosti
– Projekt 22. Primjena promocijskih konstanti
– Projekt 25. UnapreĎenje web stranica i korištenje novih
tehnologija
– Projekt 23: Izrada i distribucija tiskanih promocijskih materijala
Hvala na pažnji!
www.iztzg.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content