Επισυναπτόμενο αρχείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11-9-2014
Του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
Ο ΕΟΑΝ σχετικά με τα συνεχόμενα δημοσιεύματα εβδομαδιαίας εφημερίδας
υπό τους τίτλους «Ανακυκλώνουν την … ανακύκλωση» (4 Σεπτεμβρίου 2014) και
«Περιβαλλοντικά Εγκλήματα κατ’ εξακολούθηση» (7 Αυγούστου 2014) ενημερώνει
το κοινό για τα ακόλουθα:
Δυστυχώς, κατά κοινή διαπίστωση, τα δημοσιεύματα αυτά δεν παρέχουν
αντικειμενική ενημέρωση στο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας με την
παραπλανητική συρραφή ημι - αληθειών / αναληθειών, με την οποία αναλίσκονται
εντέχνως.
Κι αυτό γιατί κατά παράβαση των στοιχειωδών κανόνων δημοσιογραφικής
δεοντολογίας οι ανώνυμοι συντάκτες τους απέφυγαν προφανώς σκόπιμα να
απευθυνθούν στον καθ` ύλη αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΕΟΑΝ), όπως όφειλαν, για να
διασταυρώσουν υπεύθυνα τις ανυπόγραφες «μυστικές» πληροφορίες τους, ώστε
να πληροφορηθούν και να παρουσιάσουν όλη την ΑΛΗΘΕΙΑ στο κοινό τους, που
εύλογα ενδιαφέρεται για τα ευαίσθητα θέματα των αποβλήτων και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Έτσι με αναληθέστατες διαδόσεις δημιούργησαν αδικαιολόγητη ανησυχία στην
κοινή γνώμη, καθώς και δυσμενέστατες εντυπώσεις αλλά και δυσπιστία των
πολιτών για τον ΕΟΑΝ ως αρμόδιο φορέα επί των θεμάτων εναλλακτικής
διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, γεγονός για το οποίο ο ΕΟΑΝ
εκφράζει τη λύπη του και ρητά επιφυλάσσεται.
Συγκεκριμένα :
1. ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι ο ΕΟΑΝ έχει την αρμοδιότητα για τη φροντίδα του
περιβάλλοντος, όπως ψευδώς αναγράφεται στο πρώτο από τα ανωτέρω
δημοσιεύματα.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι την αρμοδιότητα αυτή έχουν άλλες υπηρεσίες και αρχές του
κράτους και ότι ο ΕΟΑΝ έχει σαν σκοπό μόνο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της
πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων
προϊόντων, και η αλήθεια αυτή είναι κοινώς γνωστή .
2. ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι ο ΕΟΑΝ είναι καμία «πονεμένη ιστορία», από καμία
άποψη, ούτε ότι υπήρξε καμία «εγκληματική αδράνεια και κωλυσιεργία» κατά τη ….
«δεκαετή προετοιμασία του», ήτοι κατά το μεταβατικό στάδιο από τη σύσταση
(2001) μέχρι τη λειτουργία του (2010), όπως επίσης ψευδώς αναγράφεται στο
αυτό δημοσίευμα.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι κατά το διάστημα αυτό, το οποίο όρισε ως τέτοιο και επέβαλε ο
ιδρυτικός νόμος 2939/2001, τις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ (τότε ΕΟΕΔΣΑΠ) ασκούσε
υπεύθυνα κατά το νόμο άλλη δημόσια υπηρεσία (ΓΕΔΣΑΠ/ΥΠΕΚΑ) και ότι μετά τη
θέση του σε λειτουργία ήταν φυσικό να στελεχώνεται σταδιακά και περιοριστικά
υπό συνθήκες «μνημονίων» και χρονοβόρων – αλλά διαφανών και νόμιμων –
διαδικασιών προκηρύξεων, αποσπάσεων μεταφορών προσωπικού από το δημόσιο
τομέα, αποκλειστικά, ανταποκρινόμενος ήδη πλήρως στην αποστολή του, η αλήθεια
δε αυτή ήταν πολύ εύκολο να αναζητηθεί και να ανευρεθεί κατά δημοσιογραφικό
καθήκον.
3. ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι υπήρξε καμία «εγκληματική αδράνεια και κωλυσιεργία»
του ΕΟΑΝ περί την δημιουργία Μητρώου Διαχειριστών – Παραγωγών, όπως ομοίως
ψευδώς αναγράφεται στο αυτό δημοσίευμα, παρ` ότι ήταν επίσης εύκολο να
αναζητηθεί και να ανευρεθεί κατά δημοσιογραφικό καθήκον η ακόλουθη αλήθεια.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία του
απαραίτητου λογισμικού υποστήριξης του μητρώου αυτού και βρίσκεται σε
δοκιμαστική λειτουργία την περίοδο αυτή, μέχρι δε το τέλος του έτους 2014 θα
ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σε όλα τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων, αρχής γενόμενης από το ρεύμα αποβλήτων συσσωρευτών, ώστε να
καταγράφονται σε αυτό οι ποσότητες των προϊόντων που εισάγονται ή παράγονται
εντός της χώρας ετησίως, και όχι των αποβλήτων.
Επισημαίνεται εδώ ότι ο ΕΟΑΝ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ έχει αναπτύξει
μεθοδολογίες εκτίμησης ποσοτήτων αποβλήτων στις οποίες εισάγονται διάφορες
παραδοχές, π.χ. χρόνος ζωής προϊόντος, και μπορεί να διαφέρουν ανά ρεύμα
αποβλήτων, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη και τις κατευθύνεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία δε και με άλλες δημόσιες αρχές π.χ. ΕΛΣΤΑΤ
κάνει προσπάθεια επικαιροποίησης των δεδομένων σχετικά με ποσότητες
αποβλήτων που διακινούνται.
Εξάλλου, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων
έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων υπόχρεων παραγωγών, που ενημερώνονται
με τις ποσότητες που διακινούνται στην αγορά προκειμένου μέσω της υποβολής της
χρηματικής εισφοράς στα συστήματα να ικανοποιηθεί η νομική υποχρέωση των δύο
βασικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η ανακύκλωση : α)της διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού και β) «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Οι βάσεις των δεδομένων αυτών, άλλωστε, δημοσιεύονται και κοινοποιούνται κατ`
έτος στον ΕΟΑΝ μέσω των ετήσιων εκθέσεων στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί ο
ΕΟΑΝ στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
4. ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι δήθεν «αποπέμφθηκε από το Δ.Σ. του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» ο σημερινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ
«κύριος Αγαπητίδης» ( !!! ) και ότι ενώ δήθεν για το ΚΑΠΕ «κρίθηκε ακατάλληλος»
παρ` όλα αυτά περιβάλλεται με «ανεξήγητη εμπιστοσύνη» από τον εποπτεύοντα
Υπουργό ΠΕΚΑ, όπως με έκδηλο αλλ` εντελώς αδικαιολόγητο και ανεξήγητο σκοπό
(πρόθεση) δυσφήμησης αναγράφει ψευδέστατα σε γνώση του ο ανώνυμος
συντάκτης του πρώτου των ως άνω δημοσιευμάτων.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι γνωστή στους κατ` επάγγελμα ενασχολούμενους με τα δημόσια
πράγματα της χώρας και συνίσταται στο ότι, αντίθετα, ο κ. Ι. Αγαπητίδης προφανώς
επειδή επανειλημμένα κρίθηκε κατά πάντα κατάλληλος υπήρξε επί έξι (6)
συνεχόμενα έτη (2004 – 2010) Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ κι όχι απλό μέλος Δ.Σ.
και ότι απλώς δεν ανανεώθηκε η τελευταία θητεία του στο Δ.Σ. του ΚΑΠΕ όταν στη
συνέχεια τοποθετήθηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.
5. ΔΕΝ είναι αλήθεια, ότι «οι χειριστές της εθνικής πολιτικής για την ανακύκλωση
είναι μια «κλειστή» ομάδα 3 προσώπων (Σ. ποίων άραγε ; ), στις πλάτες των οποίων
στηρίζεται και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ κ. Αγαπητίδης», όπως εντελώς
υποβολιμαία και αντιδημοσιογραφικά αναγράφεται στο πρώτο των ως άνω
δημοσιευμάτων.
Η κοινώς γνωστή ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι τον σχεδιασμό και την εφαρμογή (βλ.
«χειρισμό») της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των
άλλων προϊόντων (βλ. ανακύκλωση) την αποφασίζει με όρους διαφάνειας και
νομιμότητας το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ και την εκτελεί το ανώτατο
εκτελεστικό όργανό του, ήτοι ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΝ με τα άξια στελέχη της
υπηρεσίας του, πάντοτε υπό τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου από το Γραφείο
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), βεβαίως δε
και υπό την ομαλή και απρόσκοπτη εποπτεία του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΚΑ.
6. ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι πλανάται ΚΑΜΙΑ «σκιά» πάνω από τον ΕΟΑΝ ώστε τάχα να
απαιτείται να «χυθεί άπλετο φως», ούτε βέβαια ότι δήθεν «μετατράπηκε σε
πολιτικό πυροτέχνημα» ο έλεγχος του ΕΟΑΝ που ζήτησε πρόσφατα ο Υπουργός
ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτης από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή
«προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη» (!!!), όπως εντελώς
αυθαίρετα και χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση ψευδέστατα και κακόβουλα
αναγράφεται στο πρώτο των ως άνω δημοσιευμάτων, παρ` ότι στο δεύτερο από τα
δημοσιεύματα αυτά αναφέρεται αντιφατικά ότι «σύμφωνα με πληροφορίες» …..
σοβαρές δυσλειτουργίες διαπίστωσε τάχα ο έλεγχος αυτός!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ο εν λόγω έλεγχος, ο οποίος ζητήθηκε κανονικά και νόμιμα
κατά απόλυτη εποπτική αρμοδιότητα από τον καθ` ύλη αρμόδιο Υπουργό,
διεξάγεται ακόμη ομαλότατα, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει καταλήξει σε
κανένα πόρισμα ή εύρημα, ο δε ΕΟΑΝ, ο οποίος επανειλημμένα έχει ελεγχθεί και
αξιολογηθεί θετικότατα, έχει παράσχει και παρέχει ακόμη και στον έλεγχο αυτό
κάθε στοιχείο που του ζητήθηκε, γιατί απλούστατα δεν έχει να φοβηθεί ούτε να
κρατήσει υπό …. σκιάν απολύτως τίποτε.
7. ‘Όσον αφορά τους συσσωρευτές αποτελούν πράγματι επικίνδυνα απόβλητα
λόγω της περιεκτικότητας τους σε βαρέα μέταλλα, αλλά για τον ίδιο λόγο
αποτελούν και «προϊόντα» με εμπορική αξία, κυρίως οι συσσωρευτές μολύβδου,
γεγονός που αποδεικνύεται και από την αύξηση των μονάδων ανακύκλωσης σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που επακόλουθα αυξάνουν τη ζήτηση και την τιμή
του αποβλήτου, λόγω δε της αυξημένης ζήτησης και εμπορικής αξίας τους οι
συσσωρευτές είναι απίθανο να καταλήγουν σε χωματερές γιατί εκτός των άλλων
υφίσταται και ευρωπαϊκή απαγόρευση της ταφής αποβλήτων.
Η εθνική νομοθεσία απαιτεί τη συλλογή του συνόλου των αποβλήτων
συσσωρευτών, πράγμα που δεν καταγράφεται μέσω των νόμιμων Εντύπων
Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) λόγω ύπαρξης παράνομων
κυκλωμάτων και παράνομης διακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. Ο
ΕΟΑΝ επιμένει συστηματικά στη νόμιμη καταγραφή όλων των ποσοτήτων
αποβλήτων συσσωρευτών που διακινούνται και συνεχώς λαμβάνει μέτρα
καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αυτών, οργανώνοντας δράσεις για
εντατικοποίηση των ελέγχων που θα μειώσουν την παράνομη διακίνηση, η οποία
οδηγεί σε φοροδιαφυγή και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύντομα δε
αναμένονται αποτελέσματα από τις δράσεις του αυτές.
Τέλος, υπογραμμίζεται με έμφαση ότι στα ανωτέρω δύο δημοσιεύματα, τα οποία
αναφέρονται στην ανακύκλωση και στον ΕΟΑΝ, γίνεται έμμεσα σκόπιμη και
υποβολιμαία συσχέτιση του ΕΟΑΝ με το θέμα της ρύπανσης του ποταμού
Ασωπού, για να αιωρείται συνευθύνη του ως προς αυτή, ενώ είναι γνωστό ότι οι
μπαταρίες που διαχειρίζονται τα υποκείμενα στον έλεγχο του ΕΟΑΝ συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν καμία σχέση με το εξασθενές χρώμιο,
επομένως ο ΕΟΑΝ δεν έχει καμία ευθύνη για το πρόβλημα της ρύπανσης από το
τοξικό απόβλητο αυτό.
Ο ΕΟΑΝ είναι και θα είναι πάντα στη διάθεση των ΜΜΕ, καθώς και όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών για την ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης και
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.