κανονισμοι

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 22ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ»
Το Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της
κυπριακής δημιουργίας στη μουσική και το στίχο, προκηρύσσει τον 22Ο Διαγωνισμό
Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού, που από φέτος θα ονομάζεται «Γιώργος
Κοτσώνης» με τους πιο κάτω όρους και κανονισμούς:
1. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ
α.
Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Κύπριοι συνθέτες και στιχουργοί,
ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου διαμονής. Μπορούν να λάβουν μέρος και
Κύπριοι απόδημοι ή παιδιά τους.
β.
Κάθε συνθέτης ή στιχουργός μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με μια ή
δύο συνθέσεις.
γ.
Κύπριοι συνθέτες και στιχουργοί που διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να
λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, νοουμένου ότι σε περίπτωση επιλογής του
τραγουδιού τους για την τελική φάση, θα αναλάβουν οι ίδιοι τη δαπάνη
διακίνησης και διαμονής τους στην Κύπρο για την παρουσίαση του τραγουδιού
τους.
δ.
Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται επώνυμα.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
α.
Οι συνθέσεις που θα υποβληθούν (τόσο μελωδία όσο και στίχοι) πρέπει
οπωσδήποτε να μην έχουν:
-
Eκδοθεί σε παρτιτούρες.
Hχογραφηθεί για εμπορικούς και άλλους σκοπούς.
Περιληφθεί σε κινηματογραφικό, τηλεοπτικό ή θεατρικό έργο.
Ακουσθεί δημόσια με κανένα τρόπο ή μέσο.
Η μελωδία και ο ρυθμός πρέπει να εντάσσονται οπωσδήποτε στο πλαίσιο των
κυπριακών παραδοσιακών μουσικών ακουσμάτων και να μην έχουν επίδραση
από την ελαφρά ή ξένη μουσική. Η ενορχήστρωση πρέπει να δένει απόλυτα με
το μουσικό κυπριακό άκουσμα της σύνθεσης.
Να χρησιμοποιούνται, κατά προτίμηση, κυπριακά παραδοσιακά μουσικά όργανα.
β.
Οι στίχοι του τραγουδιού πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτογενείς και στην
κυπριακή διάλεκτο. Αποκλείονται παραφράσεις ή απομιμήσεις ξένων στίχων ή
ποιημάτων. Επίσης πρέπει να μην είναι προκλητικοί ούτε να θίγουν άτομα ή
καταστάσεις.
γ.
Από τη στιγμή που θα υποβληθούν οι συνθέσεις στο ΡΙΚ, δεν πρέπει να
δημοσιοποιηθούν με κανένα τρόπο πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
2
Τυχόν μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται άμεσο αποκλεισμό από το
διαγωνισμό.
δ.
Η διάρκεια κάθε τραγουδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3΄30΄΄.
ε.
Ο αριθμός των επί σκηνής καλλιτεχνών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των έξι.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Οι συνθέσεις πρέπει να αποσταλούν με το ταχυδρομείο ή να παραδοθούν με το χέρι
όπως περιγράφεται πιο κάτω, σε συστημένη επιστολή προς το:
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΘ 24824
1397 Λευκωσία
με ένδειξη:
22ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ»
Μέσα στη συστημένη επιστολή πρέπει να υπάρχουν τα πιο κάτω στοιχεία:
α.
Μια (1) παρτιτούρα με τη μελωδία του τραγουδιού, τις συγχορδίες και το στίχο.
β.
Τρία (3) ξεχωριστά δακτυλογραφημένα αντίγραφα του τίτλου και των στίχων του
τραγουδιού (οι στίχοι δεν θα απιδέχονται οποιασδήποτε αλλαγής μετά την
υποβολή τους).
γ.
Ψηφιακός δίσκος (CD) με το τραγούδι ηχογραφημένο.
δ.
Σε ξεχωριστό φάκελλο (με την ένδειξη: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ) να
τοποθετηθεί το Έντυπο Α με όλα τα στοιχεία του δημιουργού. Σε περίπτωση
που ο συνθέτης δεν είναι και ο στιχουργός του τραγουδιού, θα πρέπει να
συμπληρωθούν δύο έντυπα.
ε.
Την επισυνημμένη υπεύθυνη δήλωση ΄Εντυπο Β συμπληρωμένη από τους
δημιουργούς. Σε περίπτωση που ο συνθέτης και ο στιχουργός είναι διαφορετικά
άτομα θα συμπληρωθούν δύο έντυπα.
Οι φάκελοι που θα παραδίδονται με το χέρι θα θεωρούνται έγκυροι εφόσον
υπογράφεται σχετικό έντυπο από εξουσιοδοτημένο άτομο της Γραμματείας του Τρίτου
Προγράμματος του ΡΙΚ κατά την παραλαβή του φακέλου με την ημερομηνία
παραλαβής και τον αύξοντα αριθμό του φακέλου.
3
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
α.
Τελευταία ημέρα αποστολής των συνθέσεων ορίζεται η 20η Απριλίου 2015.
Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η συμμετοχή θεωρείται
άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα ή η απόδειξη παραλαβής του φακέλου από
την Γραμματεία του Τρίτου Προγράμματος, αποτελεί την επίσημη ένδειξη της
ημερομηνίας αποστολής.
β.
Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.
γ.
Οι φάκελοι με το περιεχόμενο και τις συμμετοχές που υποβάλλονται στον
διαγωνισμό δεν επιστρέφονται, και δεν χρησιμοποιούνται από το ΡΙΚ για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση των δημιουργών.
δ.
Σε περίπτωση καταγγελίας για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που αποδειχθεί
βάσιμη, το ΡΙΚ προχωρεί σε ακύρωση της συγκεκριμένης συμμετοχής και
επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ.
α.
Η μελωδία και ο ρυθμός πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των κυπριακών
παραδοσιακών μουσικών ακουσμάτων και να μην έχουν επίδραση από την
ελαφρά ή ξένη μουσική. Η ενορχήστρωση πρέπει να δένει απόλυτα με το
μουσικό κυπριακό άκουσμα της σύνθεσης. Να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση
κυπριακά παραδοσιακά μουσικά όργανα.
β.
Οι στίχοι του τραγουδιού πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτογενείς και στην
κυπριακή διάλεκτο. Αποκλείονται παραφράσεις ή απομιμήσεις ξένων στίχων ή
ποιημάτων. Επίσης πρέπει να μην είναι προκλητικοί και να μη θίγουν άτομα ή
καταστάσεις.
6. ΕΠΙΛΟΓΗ
Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην Α΄ φάση, που θα γίνει στα τέλη Απριλίου 2015, θα επιλεγούν μέχρι 20 τραγούδια.
Η επιλογή θα γίνει από 5μελή Κριτική Επιτροπή που θα συσταθεί από τη Διεύθυνση του
ΡΙΚ και θα απαρτίζεται από: ένα εκπρόσωπο του ΡΙΚ (Πρόεδρος της Επιτροπής), ένα
εκπρόσωπο
(μουσικό
εκπαιδευτικό)
από
το
Υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισμού, ένα ερευνητή της κυπριακής μουσικής, ένα μουσικοσυνθέτη και ένα
στιχουργό.
Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα βαθμολογήσει όλα τα τραγούδια που θα
πληρούν τους όρους και κανονισμούς προκήρυξης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα
κριτήρια για την επιλογή τραγουδιών που καθορίζονται στην Ενότητα 5 πιο πάνω. Το
κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα βαθμολογήσει το κάθε τραγούδι με βαθμούς από
1 μέχρι 10. Από την πρόσθεση του αποτελέσματος του κάθε μέλους της Κριτικής
Επιτροπής, θα προέλθει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε τραγούδι και κατ΄επέκταση η
τελική κατάταξη των τραγουδιών. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα κληθούν να
υπογράψουν το ΄Εντυπο Γ.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, επιλέγεται το τραγούδι που έλαβε τα περισσότερα δεκάρια,
εννιάρια κ.ο.κ.
4
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην τελική φάση θα διαγωνισθούν τα τραγούδια που θα επιλεγούν στην προηγούμενη
φάση.
Η βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής θα έχει βαρύτητα 50% και η
τηλεψηφοφορία του κοινού θα έχει βαρύτητα 50%.
Οι βαθμοί που θα απονεμηθούν με βάση την τηλεψηφοφορία θα εξαρτηθούν από τον
αριθμό των τηλεφωνημάτων. Στο τραγούδι που θα πάρει τον ψηλότερο αριθμό
τηλεφωνημάτων, θα απονεμηθούν 12 βαθμοί, 10 βαθμοί στο δεύτερο τραγούδι κ.ο.κ.
Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα βαθμολογήσει όλα τα τραγούδια της τελικής
φάσης με μοναδικούς βαθμούς 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Στο τραγούδι που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς της 5μελούς Κριτικής
Επιτροπής θα απονεμηθούν 12 βαθμοί 10 βαθμοί στο δεύτερο τραγούδι κ.ο.κ.
Από το άρθροισμα της τελικής βαθμολογίας της τηλεψηφοφορίας και της Κριτικής
Επιτροπής θα προέλθει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε τραγούδι και κατ΄επέκταση η
τελική κατάταξη των τραγουδιών.
Η ομάδα (ερμηνευτές, χορευτές, μουσικοί) που θα βρίσκεται στη σκηνή για κάθε
τραγούδι και δεν θα υπερβαίνει τα έξι (6) άτομα σε αριθμό, πρέπει να είναι στη διάθεση
της παραγωγής του ΡΙΚ για δοκιμές και τηλεοπτική εμφάνιση σε ημερομηνίες και ώρες
που θα ανακοινωθούν από την παραγωγή.
Το ΡΙΚ θα επιλέξει τον τελικό τρόπο παρουσίασης της τελικής φάσης και οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές αποφάσεις του ΡΙΚ.
Η ημερομηνία για την τελική φάση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί αργότερα. Η
εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου και την
Τηλεόραση του ΡΙΚ.
Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να διεξαγάγει πρόσθετη φάση διαγωνισμού πριν την τελική
φάση, κατά την απόλυτη κρίση του και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμμορφωθούν
αναλόγως
7. ΒΡΑΒΕΙΑ
Θα βραβευθούν τα τρία πρώτα στην τελική κατάταξη τραγούδια. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, επιλέγεται το τραγούδι που έλαβε τα περισσότερα τηλεφωνήματα.
Πρόσθετα, θα δοθεί βραβείο ερμηνείας για την καλύτερη ερμηνεία τραγουδιστή, η
οποία θα κριθεί αποκλειστικά από την Κριτική Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό κάθε
μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα βαθμολογήσει 3 από τα τραγούδια της τελικής φάσης
του διαγωνισμού με βαθμούς 12, 10, 8. Σε περίπτωση ισοψηφίας το βραβείο θα
μοιραστεί στους ερμηνευτές που έχουν ισοψηφίσει.
Θα δοθούν πρώτο βραβείο €1.000, δεύτερο βραβείο €750, τρίτο βραβείο €500 και
βραβείο ερμηνείας €500. Θα απονεμηθούν επίσης τιμητικές πλακέτες σε όσους θα
βραβευθούν.
5
8. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η φωνή του/των ερμηνευτή/των να είναι
ηχογραφημένη. Η συνοδεία του/των ερμηνευτή/τών με φωνητικό ή/και μουσικό σύνολο
γίνεται ζωντανά επί σκηνής ή με play back. Την τελική απόφαση για τον τρόπο
ερμηνείας, συνοδείας και παρουσίασης των τραγουδιών την έχει το ΡΙΚ.
Οι δημιουργοί όλων των τραγουδιών είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ενορχηστρωτή,
διευθυντή ορχήστρας και ερμηνευτή/τές.
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ - ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ
α.
Οι συντελεστές των τραγουδιών που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό
(συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής/ές, ενορχηστρωτής, δ/ντής ορχήστρας) δεν
θα εγείρουν οικονομικές απαιτήσεις από το ΡΙΚ για τη μετάδοση των τραγουδιών
τους μέσα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
β.
Οι δημιουργοί συμφωνούν ότι το ΡΙΚ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να
κυκλοφορήσει το τραγούδι τους σε ψηφιακό δίσκο (CD) και να συμβληθεί με
οποιοδήποτε άλλο οργανισμό με σκοπό την έκδοση ψηφιακού δίσκου (CD)
χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια από αυτούς.
γ.
Σε περίπτωση κυκλοφορίας των τραγουδιών σε ψηφιακό δίσκο (CD), το ΡΙΚ
αναλαμβάνει την υποχρέωση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των
δημιουργών με βάση τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και νόμους.
δ.
Αν το ΡΙΚ, για οποιοδήποτε λόγο, αποφασίσει να μην κυκλοφορήσει τα
τραγούδια σε ψηφιακό δίσκο (CD), θα γνωστοποιήσει τούτο με επιστολή προς
τους συντελεστές, οι οποίοι και θα είναι ελεύθεροι να συμβληθούν με
δισκογραφική εταιρεία της δικής τους επιλογής για την έκδοση ψηφιακού δίσκου
(CD).
ε.
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται ότι όλοι οι συντελεστές των
τραγουδιών αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και κανονισμούς του
ΡΙΚ. Τυχόν μη συμμόρφωση των συντελεστών των τραγουδιών με οποιοδήποτε
όρο ή κανονισμό του ΡΙΚ, δίδει στο ΡΙΚ το δικαίωμα αποκλεισμού του (των)
συγκεκριμένου (ων) τραγουδιού (ών).
10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
α.
Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό οποιοδήποτε
τραγούδι ή και οποιονδήποτε συντελεστή:
i. Δεν πληροί, ή έχει παραβεί με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, τους όρους
συμμετοχής και κανονισμούς του διαγωνισμού.
ii. Διακόψει τη δοκιμή ή την εγγραφή ή την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, χωρίς
έγκριση της παραγωγής.
iii. Παρεκλίνει από την προσχεδιασμένη παρουσίαση.
iv. Αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της παραγωγής του ΡΙΚ σε
οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας ή τηλεοπτικής μετάδοσης, ή επιδείξει
ανάρμοστη συμπεριφορά προς την παραγωγή ή άλλους αρμόδιους του ΡΙΚ ή
άλλους συμμετέχοντες.
v. Αρνηθεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες που καθορίζει η τηλεόραση του ΡΙΚ για
6
την τηλεοπτική εμφάνιση του διαγωνισμού και που διαρκεί μία εβδομάδα και
απ΄ευθείας μετάδοση.
β.
Σε περίπτωση αποχώρησης υποψηφίου, θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως, γραπτή
επιστολή από μέρους του υποψηφίου, για την πρόθεση του αυτή, στην
Παραγωγή του ΡΙΚ.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΙΚ
α.
Το ΡΙΚ έχει την απόλυτη ευθύνη για την παρουσίαση και τελική εμφάνιση των
τραγουδιών. Οι δημιουργοί των τραγουδιών μπορούν να κάνουν σχετικές
εισηγήσεις.
β.
Το ΡΙΚ έχει το δικαίωμα, να μην προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των φάσεων
του εν λόγω διαγωνισμού ή να αναβάλει ή και να ακυρώσει το Διαγωνισμό,
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
γ.
Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και/ή τροποποιήσει μονομερώς
τόσο τους παρόντες Όρους και Κανονισμούς όσο και την διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.
δ.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε ασάφεια ερμηνείας των όρων του
διαγωνισμού ή που εντοπίζεται τυχόν κενό, την αποκλειστικότητα για την τελική
ερμηνεία των όρων την έχει το ΡΙΚ.
12. ΔΙΑΦΟΡΑ
α.
Η απόφαση και βαθμολογία της 5μελούς Κριτικής Επιτροπής που θα ορίσει το
ΡΙΚ είναι τελεσίδικη. Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Σύνθεσης της
5μελούς Κριτικής Επιτροπής στις φάσεις του Διαγωνισμού.
β.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του Τρίτου Προγράμματος Ραδιοφώνου στο τηλέφωνο 22862043
και 22862081.
γ.
Η προκήρυξη και οι όροι συμμετοχής έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
ΡΙΚ στο www.riknews.com.cy στις Ανακοινώσεις Ραδιοφώνου, μαζί με τα
έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.