close

Enter

Log in using OpenID

- Športska zajednica Grada Ogulina

embedDownload
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
Ogulin, Bolnička 11.
OGULIN, 12. svibnja 2013.
Z A P I S N I K
sa redovne godišnje skupštine ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA
održane u Ogulinu dana 12. svibnja 2013. godine u maloj sportskoj dvorani s početkom u
10:30 sati.
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom:
1.) Milan Brozinić - Auto klub Klek, 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub Ogulin,
3.) Ljiljana Šušnjar – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Goran KovačevićDruštvo za športsku rekreaciju Ogulin-Gym 5.) Janko Lipošćak – Gimnastički klub
Ogulinski Sokol, 6.) Franjo Petrušić - Hrvatsko planinarsko društvo Klek, 7.) Hrvoje
Jerak - Hrvatska gorska služba spašavanja-stanica Ogulin 8) Boris Grgurić Košarkaški klub Ogulin, 9.) Miroslav Kurelac - Kuglački klub Euphoria 10.) Željko
Marinić - Kuglački klub Klek, 11.) Zdravko Vuković - Kuglački klub Obrtnik, 12.)
Željko Stipetić – Kuglački klub Policajac, 13.) Zvonko Salopek – Kuglački klub
Poštar, 14.) Davorka Luketić – Nogometni klub Dobra, 15.) Zdravko PaušićNogometni klub Mladost, 16.) Zdravko Paušić - Nogometni klub Ogulin, 17.) Damir
Poljak - Odbojkaški klub Ogulin, 18.) Vesna Semunović – Rukometni klub Ogulin,
19.) Vesna Semunović - Rukometna škola Ogulin, 20.) Radovan Saks – Skijaški klub
Bjelolasica, 21.) Damir Juričić - Skijaški klub Ogulin, 22.) Zdravko Paušić - Sportskorekreacijska udruga Start Ribarići, 23.) Igor Orlić - Športsko društvo Frankopanski
strijeličari 24.) Čedomir Kosanović - Taekwondo klub Ogulin, 25.) Damir Bokulić –
Teniski klub Ogulin, 26.) Mladen Dubić - Stolnoteniski klub Klek, 27.) Marijan
Turković – Škola kuglanja Ogulin, 28.) Ante Krizmanić - Škola nogometa Ogulin
29.) Milan Sabljak - Veslački klub Sabljaci, 30.) Radovan Saks - Zbor učitelja i
trenera sportova na snijegu, 31.) Ljerka Volf – Ženski kuglački klub Ogulin - KA,
32.) Darko Pribanić – Ženski kuglački klub Ogulin, 33.) Željko Tonković – Ženski
rukometni klub Ogulin
Članovi skupštine koji nisu prisutni:
1.) Moto klub Vještice, 2.) Ogulinski šahovski klub 3.) Snowboard klub Ogulin, 4.)
Športsko–penjački klub Ogulin, 5.) Kuglački savez Grada Ogulina, 6.) Vitezovi – Klub
američkog nogometa, 7.) Kuglački klub Željezničar – Branitelj 8.) Oldtimer klub
Ogulin, 9.) Paintball klub Ogulin, 10.) Športsko ribolovno društvo Ogulin,
11.) Teniski klub Frankopan, 12.) Udruga kuglačkih djelatnika, 13.) Zbor rukometnih
sudaca Ogulin,
Ostali prisutni:
Nikola Magdić, Gradonačelnik Grada Ogulina; Vladimir Kubelka, zamjenik
Gradonačelnika Grada Ogulina: Zlatko Vuković, Marinko Jurašić, djelatnici ŠZG Ogulin,
Mario Pavić-tajnik ŠZGO.
Predsjednik Športske zajednice grada Ogulina Darko Pribanić pozdravlja prisutne, poziva
ih da minutom šutnje odaju počast svim ogulinskim sportašima i športskim djelatnicima
koji su nas napustili tijekom prošle godine.
Predsjednik zbog nesmetanog i ažurnog odvijanja sjednice predlaže skupštini da se
rasprava svakog pojedinog predstavnika ograniči na tri minute a replika na raspravu na
jednu minutu.
Prijedlog je usvojen s 27 glasova za i 4 glasa protiv.
Nakon toga predjednik predlaže skupštini na usvajanje slijedeći
Dnevni red:
1.) Otvaranje Skupštine
- Izbor radnog predsjedništva
- Izbor verifikacijske komisije
- Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- Izvješće verifikacijske komisije i usvajanje dnevnog reda Skupštine
2.) Izvješće Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2012. godini
3.) Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2012. godini s
financijskim planom za 2013 godinu
4.) Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2012. godinu
5.) Rasprava po izvješćima, njihovo usvajanje i verifikacija financijskog plana za 2013.
6.) Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2014. godinu
7.) Prijem novih članova u ŠZG Ogulina
8.) Razno
Boksački klub „OGULIN GYM“
Klub mješovitih borilačkih vještina„OGULIN GYM“
Tajlandski boks klub„OGULIN GYM“
Kickboxing klub„OGULIN GYM“
Kickboxing klub„OGULIN GYM JUNIOR“
Plesni klub DREAM
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa svih 31 glasom predstavnika prisutnih na
otvaranju skupštine.
Predsjednik ŠZG Ogulina po usvojenom dnevnom redu predlaže slijedeći sastav tijela
koja će voditi Skupštinu:
Radno predsjedništvo:
- Darko Pribanić, predsjednik
- Ljiljana Šušnjar, član
- Zdravko Paušić (NK Ogulin), član
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predložene članove u radno predsjedništvo.
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i
predlaže slijedeći sastav verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:
Verifikacijska komisija:
- Boris Grgurić, predsjednik
- Damir Bokulić, član
- Milan Sabljak, član
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predloženi sastav verifikacijske komisije.
Zapisničar:
- Mario Pavić
Ovjerovitelji zapisnika:
- Mladen Dubić,
- Igor Orlić
Zastupnici jednoglasno prihvaćaju predloženog zapisničara i ovjerovitelje zapisnika.
Za vrijeme izbora radnih tijela na sjednicu pristupa predstavnica Rukometnog kluba
Ogulin i Rukometne škole Ogulin s urednim vjerodajnicama koje su s ostalim
vjerodajnicama predane verifikacijskoj komisiji kako bi se utvrdio kvorum današnje
skupštine.
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Boris Grgurić preuzima od tajnika
prikupljene vjerodajnice te, nakon izvršenog uvida i prebrojavanja vjerodajnica od strane
verifikacijske komisije, izvješćuje:
Današnjoj sjednici skupštini prisustvuje 33 predstavnika udruga udruženih u Športsku
zajednicu Grada Ogulina sa urednim vjerodajnicama i aktivnim mandatom.
Kako je u ŠZG Ogulina udruženo 46 udruga (dvije udruge Rafting klub Riječni jahači i
DŠR Koci izvan su mandata jer već treću godinu ne djeluju) to je skupština sa 33
predstavnika postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će pravovaljane.
Predsjednik Radnog predsjedništva Darko Pribanić, po izvršenom izboru radnih tijela i
objavi kvoruma predlaže da se na današnjoj sjednici skupštine zbog efikasnosti i
ekonomičnosti odvijanja rasprava zastupnika ograniči na trajanje od najviše tri minute
dok za trajanje replike predlaže trajanje od najviše jedne minute.
Skupština je pristupila glasovanju o ovom prijedlogu i utvrdila slijedeći rezultat:
ZA :
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
29 glasa,
4 glasa,
-
te je na taj način većinom glasova prihvaćen prijedlog predsjednika radnog
predsjedništva.
Ad 1.)
Predsjednik radnog predsjedništva konstatira da je prva točka dnevnog reda usvajanjem
dnevnog reda, izborom radnih tijela i izvješćem predsjednika verifikacijske komisije o
postignutom kvorumu upravo provedena.
Ad 2.)
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić podnio je skupštini izvješće o radu
zajednice u 2012. godini.
Izvješće je u pisanom obliku podijeljena svim članovima zajednice te je sastavni dio ovog
zapisnika.
Ad 3.)
Izvješće o financijskom poslovanju i završnom računu ŠZG Ogulina za 2012. godinu
skupštini je podnio tajnik zajednice Mario Pavić.
Slijedeće izvješće usvojio je na svojoj sjednici Izvršni odbor ŠZG Ogulina te je u
pisanom obliku dostavljeno svim članovima udruženim u športsku zajednice.
PRIHODI
A)
Tijekom 2012. godine Športska zajednica ostvarila je prihode u visini
2.630.384,58 kuna
PRIHOD Športske zajednice čine
I PRIHODI OD IMOVINE (zakupa i iznajmljivanja) (804.774,57 kuna) se
ostvaruju od prodaje termina u športskim objektima, najma prostora, od osiguranja,
kamata i slično.
Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora
Ia) prihodi od financijske imovine
Ib) prihodi od nefinancijske imovine
92,89 kuna =
- 804.681,68 kuna =
0,01 % prihoda
99,99 % prihoda
= 100,00
% prihoda
Ia) Prihodi od financijske imovine ŠZ odnose se na prihode od kamata depozitne banke.
Ib) Športska zajednica ostvaruje prihode od nefinancijske imovine putem slijedećih
izvora
1. prihod Športske zajednice
-
664.293,35 kuna = 82,55 % prihoda,
1a) - od Ž. Karlovačke, najam dvorana za
potrebe školske nastave,GŠD = 240.521,19
ŠŠD = 374.402,16
Ukupno =
614.923,35
1b) - od kotizacije MNT
18.200,00
1c) - od ulaznica MNT
25.170,00
1d) - od najma prostora
6.000,00
kn,
kn,
kn
kn
kn
kn
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-
prihod - najam Gradska šp.dvorana
prihod - najam Mala gradska šp.dvorana
prihod - najam Školska šp.dvorane
prihod - najam Mala školska šp.dvorane
prihod - najam Teniska dvorana
prihod - najam Kuglana Klek
prihod - najam Sokolski dom
prihod - najam travnati teren
Ukupno:
.
53.694,53 kuna = 6,67 % prihoda,
0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
29.765,16 kuna = 3,70 % prihoda,
0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
29.734,04 kuna = 3,70 % prihoda,
15.112,00 kuna = 1,88 % prihoda,
0,00 kuna = 0,00 % prihoda,
12.082,60 kuna = 1,50 % prihoda.
804.681,68 kuna =100,00 % prihoda
I Prihodi od imovine (A + B) iznose 804.774,57 kuna i čine 30,60 % prihoda ŠZ.
II PRIHODI OD DONACIJA (1.809.870,20 kuna)
Prihodi od donacija dolaze iz tri osnovna izvora
1. prihodi iz proračuna Grada Ogulina - 1.653.000,00 kuna = 91,33 %
2. prihodi iz proračuna SŠKŽ
92.000,00 kuna = 5,08 %
3. prihodi od HOO
64.870,20 kuna = 3,59 %
Ukupno: 1.809.870,20 kuna = 100,00 %
prihoda
prihoda
prihoda
prihoda
II Prihodi od donacija (1+2+3) iznose 1.809.870,20 kuna i čine 68,81 %
prihoda Športske zajednice.
III OSTALI PRIHODI (15.739,81 kuna)
Ostali prihodi odnose se na prihode od naknada šteta
1. prihodi od Generali osiguranja d.d. Ukupno:
15.739,81 kuna
15.739,81 kuna = 100,00 % prihoda
III Ostali prihodi iznose 15.739,81 kuna i čine 0,59 % prihoda Športske
zajednice.
RASHODI
B)
Tijekom 2012. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini
2.580.784,37 kuna.
RASHOD Športske zajednice čine:
1.) rashodi za radnike
621.306,94 kuna
= 24,08 %
2.) materijalni rashodi
771.506,19 kuna
= 29,89 % rashoda,
3.) rashodi amortizacije
4.) financijski rashodi
24.581,57 kuna
3.278,08 kuna
= 0,95 %
rashoda,
rashoda,
= 0,13 % rashoda,
5.) donacije
1.160.111,59 kuna = 44,95 % rashoda,
_____________________________________________________________________
Ukupno:
2.580.784,37 kuna
= 100,00 % rashod
1.) Rashodi za radnike (621.306,94
kuna) čine
-
plaće za redovan rad (536.203,80kuna) odnose se na neto plaće osmero
zaposlenih, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na mirovinsko i
invalidsko osiguranje.
-
doprinos na plaće (85.103,14 kuna) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje,
dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.
Ovi izdaci su skromni i u prosjeku mjesečno bruto, računajući plaće i sve naknade, terete
Športsku zajednicu sa oko šest i pol tisuća kuna po zaposlenom kojih ima osam.
2.) Materijalni rashodi
(770.743,55 kuna) sastoje se od
A ) naknade troškova za prijevoz (radnicima i članovima tijela upravljanja
zajednicom) (4.519,47 kuna) od toga za službena putovanja zaposlenih
(2¸181,47 kuna), za službena putovanja članova tijela upravljanja (2.338,00 kuna),
B ) ostale naknade radnicima (20.000,00 kuna) u vidu uskrsnice (8 x 750,00 kuna),
regresa (8 x 1.000,00 kuna) i naknade za smrtni slučaj u obitelji (2 x 3.000,00 kuna).
C ) naknade volonterima za obavljanje djelatnosti (100.032,94 kuna) obuhvaćaju
ugovore o djelu za posao loženja centralnog grijanja, za pripremu i vođenje radio
emisije, za vođenje priredbi i manifestacija, za sudski postupak, za organizaciju
MNT, za dežurstva na kuglani,
D ) naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (1.506,49 kuna) odnose se na
dnevnice zaposlenika i predstavnika ŠZ u SŠKŽ.
E ) rashodi za usluge (158.318,34 kuna) odnose se na:
F ) rashodi za materijal i energiju (403.413,70 kuna) čine
a) rashodi utrošeni na materijal i sirovine (121.255,80) potreban za
poslovanje i održavanje objekata športske zajednice.
b) rashodi utrošeni na energiju (282.157,90 kuna)
Troškovi energije odnose se na potrošnju električne energije u športskim objektima
(105.476,43 kuna) i potrošnju lož ulja u športskim objektima (176.681,47 kune) u
ukupnom iznosu od 282.157,90 kuna.
Trošak električne energije – HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
(52.172,87 kuna) potrošene u športskim objektima je slijedeći:
-
Gradska dvorana
Školska dvorana
Teniska dvorana
Kuglana
Sokolski dom
17.942,94
14.293,32
7.178,28
10.379,93
2.378,40
kune,
kune,
kune,
kune,
kune,
Trošak električne energije – HEP- Opskrba d.o.o. (53.303,56 kuna) potrošene o
športskim objektima je slijedeći:
-
Gradska dvorana
Školska dvorana
Teniska dvorana
Kuglana
Sokolski dom
18.512,64
4.006,36
9.534,99
18.103,96
3.145,61
kune,
kune,
kune,
kune,
kune,
Trošak lož ulja - INA d.d. (176.681,47 kune) za grijanje športskih objekata je slijedeći:
-
Gradska dvorana
Školska dvorana
Teniska dvorana
Sokolski dom
79.313,94 kuna,
26.666,27 kune,
34.482,30 kune,
36.218,96 kuna,
G ) ostali nespomenuti materijalni rashodi (83.715,25 kuna) odnose se na
premije osiguranja objekata i zaposlenika (72.153,63 kuna) i reprezentaciju
(11.561,62 kuna).
3.) Rashodi amortizacije (24.581,57 kuna) odnose se na manji broj osnovnih
sredstava ( motorni valjak, čamac, usisavač, PC) jer su športski objekti vlasništvo grada.
Amortizacija je obračunata na osnovna sredstva nabavljenih u 2009., 2010. i 2011.
godini.
4.) Financijski rashodi
(3.278,08 kuna) odnose se na bankarske usluge.
5.) Donacije (1.160.111,59 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima
(1.119.111,59 kuna) kao i stipendije kategoriziranim sportašima (41.000,00 kuna).
a) Transferi udruženim klubovima i društvima (1.119.111,59 kun
Športska zajednica je tijekom 2012. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli sredstava
te dobivenih i odobrenih zamolbi izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim
iznosima:
- Auto klub Klek
34.936,02 kuna,
- Badminton klub Ogulin
1.170,72 kuna
- Društvo za športsku rekreaciju Ogulin
3.500,00 kuna + objekt bez naknade,
- Frankopanski strjeličari
14.661,57 kuna + objekt bez naknade,
- Gimnastički klub Ogulinski sokol
10.202,66 kuna,
- Košarkaški klub Ogulin
54.624,24 kuna,
- Kuglački klub Euphoria
1.585,51 kuna,
- Kuglački klub Klek
91.954,44 kuna,
- Kuglački klub Klek II
9.854,10 kuna,
- Kuglački klub Ogulin-žene
53.564,14 kuna,
- Kuglački klub Policajac-muški
10.243,07 kuna,
- Kuglački klub Policajac-ženski
17.103,05 kuna,
- Kuglački klub Poštar
10.243,07 kuna,
- Kuglački klub Obrtnik
9.663,07 kuna,
- Kuglački klub Željezničar-Branitelj
3.778,97 kuna,
- Moto klub Vještice
2.000,00 kuna,
- Nogometni klub Dobra
99.315,13 kuna,
- Nogometni klub Ogulin
151.596,74 kuna,
- Nogometni klub Mladost
98.222,29 kuna,
- Odbojkaški klub Ogulin
5.621,07 kuna,
- Paintball klub Ogulin
4.600,00 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-muški
55.824,99 kuna,
- Rukometni klub Ogulin-ženski
115.756,65 kuna,
- Skijaški klub Bjelolasica
2.023,09 kuna,
- Skijaški klub Ogulin
582,57 kuna,
- Stolnoteniski klub Klek
45.981,91 kuna,
- Stolnoteniski klub Klek II
3.704,90 kuna,
- Športsko ribolovno društvo Ogulin
8.958,30 kuna,
- Škola nogometa Ogulin
28.165,00 kuna,
- Teniski klub Frankopan
2.244,78 kuna,
- Teniski klub Ogulin
127.320,73 kuna,
- Tae kwon do klub Ogulin
4.000,00 kuna,
- Veslački klub Sabljaci
27.608,81 kuna + objekt bez naknade,
- Udruga slijepih Ogulin
2.000,00 kuna,
- Ž. kuglački klub Ogulin-Ka
6.500,00 kuna,
b.) Stipendije (41.000,00 kuna)
Stipendije su isplaćivane u visini 500,00 kuna i dobivali su ih kategorizirani športaši.
Dvanaest sportaša (tenis 3, streličarstvo 2, kuglanje 4, automobilizam 1, gimnastika 2)
dobilo je ukupno 82 mjesečne stipendije.
PRIHODI I RASHODI ŠZG OGULINA 2011- 2012.
Red.
broj Opis
Ostvareno
2011
1
2
1
34 Prihodi od
imovine
35 Prihodi od
donacija
36 Ostali prihodi
2
3
3 Ukupni
prihodi
4
5
6
7
8
41 Rashodi za
radnike
42 Materijalni
rashodi
43 Rashodi
amortizacije
44 Financijski
rashodi
45 Donacije
4 Ukupni
rashodi
9
10
Višak prihoda
Manjak prihoda
Ostvareno
2012
3
4
Razlika 4-3
5
Indeks 4-3
6
804.774.57
117.287,50
117 %
687.487,07
1.809.870,20
17.810,56
101 %
1.792.059,64
4.168,18
15.739,81
11.571,63
377 %
2.483.714,89
2.630.384,58
146.669,69
106 %
622.875,99
621.306,94
- 1.569,05
100 %
762.459,43
771.506,19
9.046,76
101 %
25.055,89
24.581,57
- 474,32
98 %
2.922,38
3.278,08
355,70
112 %
1.072.791,29
1.160.111,59
87.320,30
108 %
2.486.104,98
2.580.784,37
94.679,39
104 %
49.600,21
-2.390,09
.
51.990,03
TRANSFERI ŠZG OGULINA
PREMA SPORTOVIMA
A)
- NOGOMET
- KUGLANJE
- RUKOMET
- TENIS
31,19
19,17
15,33
11,57
%
%
%
%
UKUPNO PRIORITETNI SPORTOVI
77,26 %
B)
- KOŠARKA
- STOLNI TENIS
- AUTOMOBILIZAM
UKUPNO MASOVNI SPORTOVI
4,88 %
4,44 %
3,30 %
12,62 %
C)
OSTALI SPORTOVI
10,12 %
Višak prihoda u odnosu na rashode u 2012. godini iznosi 49.600,21 kuna.
ŠZGO je po svojim izlaznim računima imala obvezu PDV od 187.138,60 kuna.
Po ulaznim računima je iskoristila pravo na odbitak 57.341,59 kn pretporeza.
Ukupno je u 2012. godini platila 129.797,01 kn PDV-a.
Ad 4.)
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012.
godini skupštini je podnijela član NO ŠZG Ogulina gospođa Davorka Luketić
Izvješće je u pisanom obliku dostavljeno svim članovima zajednice te je priloženo ovom
zapisniku čiji je sastavni dio.
Ad 5.)
Predsjednik radnog predsjedništva, nakon podnesenih izvješća, otvara raspravu o sva tri
skupštini prezentirana izvješća.
Gospodin Tomislav Luketić prvi se javio za raspravu i u svom osvrtu na podnesena
izvješća iznesao je niz primjedbi koje predaje u pisanom obliku predsjedavajućem i
zahtjeva da njegove primjedbe postanu sastavni dio zapisnika. ( pismeno gospodina
Luketića prilaže se zapisniku i postaje njegov sastavni dio )
Gospodin Željko Stipetić postavlja pitanje stvarnog broja članova udruženih u Športsku
zajednicu, a također ističe da treba navesti precizan broj športskih objekata koji se nalaze
na području grada Ogulina s obzirom na izvješće u kojem stoji da ih ima „oko“.
Traži objašnjenje razlike u količini novca koje je prošle godine dobio ŽKK Ogulin u
odnosu na KK Policajac žene s obzirom na isti rang natjecanja ova dva kluba. Odgovore
je dobio od tajnika i predsjednika zajednice.
Gospodin Marijan Turković izražava sumnju u vjerodostojnost financijskog izvješća, te
prigovara neažurnim web stranicama športske zajednice.
Predsjednik radnog predsjedništva je, nakon što su još govorili Hrvoje Jerak i Zvonko
Luketić zaključio raspravu.
Potom daje
- Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2012. godini
- Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2012. godinu s financijskim
planom za 2013. godinu i
- Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja ŠZG
Ogulina u 2012. godini
na usvajanje skupštini ŠZG Ogulina.
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
29 glasova,
1 glas,
3 glasa.
te je većinom glasova donesla ODLUKU:
Usvaja se izvješće Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2012. godini.
Usvaja se Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2012. godini s
financijskim planom za 2013. godinu.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja
ŠZG Ogulina u 2012. godini.
Potom je tajnik upoznao prisutne s Financijskim planom za 2013. godinu koji je usvojen
na 2. sjednici Izvršnog odbora dana 22. studenoga 2012. godine, a ovoj skupštini se
podnosi na verifikaciju.
FINANCIJSKI PLAN
ŠZGO ZA 2013 . GODINU
PRIHODI 2013. godina
I
II
III
I
PRIHOD ŠPORTSKE ZAJEDNICE – (DONACIJE,
IMOVINA)
2.420.000,00
SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
a) REDOVNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
b) IZVANREDNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
SREDSTVA IZ PRORAČUNA S.Š. KARL. ŽUPANIJE
SREDSTVA IZ VLASTITE DJELATNOSTI
1.770.000,00
1.650.000,00
120.000,00
60.000,00
590.000,00
a) DONACIJA-REDOVNA SREDSTVA, PRORAČUN GRAD
1.650.000,00
mjesečne dotacije grada prema ŠZ 137.500,00 kn x 12 mjeseci,
1.650.000,00
I
b) DONACIJA-IZVANRED. SREDSTVA,PRORAČUN GRAD
120.000,00
1.
- zamjena elektroinstalacija i krovišta na objektu kuglana Klek
120.000,00
II
DONACIJA - SAVEZ ŠPORTOVA KARLOVAČKE
ŽUPANIJE
60.000,00
1.
- mjesečne transakcije 5.000,00 kn x 12 mj.,
60.000,00
III
IMOVINA - SREDSTVA IZ VLASTITE DJELATNOSTI
590.000,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
najam Školske športske dvorane - Obrtnička škola
najam Školske športske dvorane - OŠ IBM
najam Gradske športske dvorane - OŠ I. O.Š.
najam Gradske i Školske športske dvorane – rekreacija
najam Gradske športske dvorane – turnir u nogometu
najam Teniske dvorane
ostali najam ( caffe, travnati teren, prodajni prostor )
110.000,00
160.000,00
170.000,00
60.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
RASHODI 2013. godina
RASHOD ŠPORTSKE ZAJEDNICE
I
II
III
2.520.000,00
SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
a. REDOVNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
b. IZVANREDNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
SREDSTVA IZ VLASTITE DJELATNOSTI
1.770.000,00
1.650.000,00
120.000,00
60.000,00
690.000,00
RASHODI I
I SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA OGULINA
SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA
1.770.000,00
A.
REDOVNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
1.650.000,00
1.
Trening i natjecanje športaša
1.160.000,00
- natjecanje športaša
67.333,33 kn x 12 mj. 808.000,00
- naknade za stručni rad trenerima13x2.000,00x12 mj. 312.000,00
- školovanje kadrova
40.000,00
2.
Zajednički programi športa
- plaća i naknade tajnika
- vođenje knjigovodstva
- proglašenje najboljih u športu
- velike športske priredbe
- dio sredstava za plaće i naknade zaposlenika
400.000,00
130.000,00
48.000,00
10.000,00
12.000,00
200.000,00
3.
4.
5.
6.
Poticanje športske rekreacije
Športsko-rekreativne aktivnosti osoba s invaliditetom
Tekuće održavanje športskih građevina
Stipendije športašima
5.000,00
10.000,00
30.000,00
45.000,00
B.
IZVANREDNA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA
120.000,00
1.
- zamjena krovišta i elektroinstalacija na objektu kuglana Klek
120.000,00
RASHODI II
II SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
60.000,00
- osiguranje športskih objekta
60.000,00
RASHODI III
III SREDSTVA IZ VLASTITE DJELATNOSTI
SREDSTVA IZ VLASTITE DJELATNOSTI
690.000,00
- dio sredstava za plaće i naknade zaposlenika
- dnevnice dužnosnika, putni troškovi
- električna energija
- voda
- telefoni
- grijanje – lož ulje
400.000,00
10.000,00
105.000,00
15.000,00
10.000,00
150.000,00
UKUPNO RASHODI:
I + II + III
1.770.000,00 + 60.000,00 + 690.000,00 = 2.520.000,00 kuna
Potom se pristupa glasovanju odnosno verifikaciji Financijskog plana za 2012. godinu.
Nakon prebrojanih glasova, utvrđen je slijedeći rezultat glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
29 glasa,
1
3
te je donesena ODLUKA:
Verificira se Financijski plan ŠZG Ogulina za 2013. godinu donesen na sjednici
Izvršnog odbora ŠZG Ogulina dana 22.studenoga 2012. godine.
Ad 6.)
Sadržaj Prijedloga Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2014. godinu svi
članovi zajednice imali su mogućnost proučiti i uputiti svoje prijedloge i primjedbe
skupštini.
Na prezentirani prijedlog programa nije bilo primjedbi niti je bilo dopuna pa je
predsjednik dao Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2013.
godinu skupštini na usvajanje.
Skupština je, pristupila glasovanju i utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
29 glasova,
4
te je donesena ODLUKA:
Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2014.
godinu.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2014. godinu
upućuje se Gradskom vijeću Grada Ogulina na usvajanje.
Ad 7.)
Pod točkom Razno je Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Pribanić upoznao prisutne
članove s činjenicom da je u proteklom međuskupštinskom razdoblju šest udruga uputilo
zahtjev da ih se primi u članstvo Športske zajednice grada Ogulina.
To su:
- Boksački klub „OGULIN GYM“
- Klub mješovitih borilačkih vještina„OGULIN GYM“
- Tajlandski boks klub„OGULIN GYM“
- Kickboxing klub„OGULIN GYM“
- Kickboxing klub„OGULIN GYM JUNIOR“
- Plesni klub DREAM
Skupština je, pristupila glasovanju o prijemu novih članova i utvrdila slijedeći rezultat
glasovanja:
ZA:
PROTIV:
SUZDRŽANIH:
33 glasova,
-
te je jednoglasno donesena ODLUKA:
U punopravno članstvo Športske zajednice Grada Ogulina primaju se:
-
Boksački klub „OGULIN GYM“
Klub mješovitih borilačkih vještina„OGULIN GYM“
Tajlandski boks klub„OGULIN GYM“
Kickboxing klub„OGULIN GYM“
Kickboxing klub„OGULIN GYM JUNIOR“
Plesni klub DREAM
Ad 8.)
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda tajnik je upoznao predstavnike u
skupštini s potrebom da se pristupi radu na doradi statuta kako bi se uredili novi odnosi
unutar zajednice s obzirom na dvadesetak novih udruga primljenih u zajednicu u zadnjih
sedam godina.
Također je upoznao predstavnike s potrebom da se i pitanje stipendija uredi na novi način
i da se uvede stupnjevanje u visini stipendija koje će se dodjeljivati sportašima zavisno od
postignute kategorizacije. Izvršni odbor će u tom smjeru svojom odlukom urediti ovo
područje vrlo značajno za stimulaciju mladih sportaša na još predaniji rad u športu.
Završnu riječ predstavnicima udruga udruženih u zajednicu uputio je Gradonačelnik
Grada Ogulina gospodin Nikola Magdić koji je izrazio potporu i zadovoljstvo radom
zajednice te se zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj suradnji svim sportašima s obzirom na
činjenicu da odlazi s mjesta gradonačelnika grada Ogulina te da će u budućnosti pratiti
sport isključivo kao njegov zaljubljenik i bivši sportaš.
Zapisnik sastavio:
- Mario Pavić
Ovjerovitelji zapisnika:
- Mladen Dubić,
-
ŠPORTSKA ZAJEDNICA
GRADA OGULINA
PREDSJEDNIK:
DARKO PRIBANIĆ v.r.
Igor Orlić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content