close

Enter

Log in using OpenID

Admir Hadrović, Arhiv FBiH

embedDownload
ZAKONSKA REGULATIVA O ARHIVSKOM
POSLOVANJU NA NIVOU BOSNE I
HERCEGOVINE
ADMIR HADROVIĆ, ARHIV FEDERACIJE
• ARHIVSKO ZAKONODAVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSTAVLJA PRAVNI TEMELJ FUNKCIONIRANJA
ARHIVSKE DJELATNOSTI, ARHIVSKIH USTANOVA I
ARHIVSKE SLUŽBE
• ARHIVSKO ZAKONODAVSTVO OBUHVATA PREDLAGANJE I
DONOŠENJE ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA I DRUGIH
PROPISA KOJI SE ODNOSE NA OVU OBLAST
ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA IZ OBLASTI ARHIVSKE
DJELATNOSTI UREĐUJE SE
• Evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske građe
• Način prikupljanja, istraživanja, stručne i znanstvene obrade,
obajavljivanja i davanja na korištenje građe
• Donošenje Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja u
organima uprave, upravnim organizacijama, javnim preduzećima, javnim
ustanovama, udrugama građana, fondacijama i drugim pravnim
• Postupak odabiranja arhivske iz registraturne građe i uvjeti čuvanja te
građe
• Način vođenja i korištenja arhivske knjige
• Način primopredaje arhivske građe između organa uprave, upravnih
organizacija i pravnih osoba i nadležnog arhiva
• Osnivanje, status (pravni položaj) i nadležnost arhivskih ustanova
• Prava i obaveza stavaratelja i imatelja arhivske i registraturne građe
• Međunarodna i međuresorska arhivska saradnja
• Uvjeti za obavljanje arhivske djelatnosti po pitanju stručnih zvanja,
stručnog usavršavanja i stručnih ispita arhivskih djelatnika
• PROPIS KOJI OZNAČAVA POČETAK ORGANIZIRANOG
UREĐENJA ARHIVSKE DJELATNOSTI U BOSNI I
HERCEGOVINI JE „UREDBA O DRŽAVNOM ARHIVU
NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE“
DONESENA 12.12.1947. GODINE I OBJAVLJENA U
SLUŽBENOM LISTU NARODNE REPUBLIKE BOSNE I
HERCEGOVINE BROJ: 55/47
ARHIVSKA MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI
Arhiv Bosne i Hercegovine
Arhiv Federacije
Arhiv Brčko Distrikta
Istorijski arhiv Sarajevo
Arhiv Republike Srpske
Područna jedinica Doboj
Arhiv Hercegovačkoneretvanskog
Područna jedinica Trebinje
kantona – Mostar
Arhiv Srednjobosanskog kantona –
Područna jedinica Foča
Travnik
Arhiv Zapadnohercegovačke županije – Područna jedinica Zvornik
Široki Brijeg
Arhiv Unsko – Sanskog kantona – Bihać
Arhiv Tuzlanskog kantona – Tuzla
Arhiv Bosanskopodrinjskog kantona –
Goražde
NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI
UREĐUJU ARHIVSKU OBLAST
• Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“, broj 16/01);
• Pravilnik o preuzimanju arhivskog gradiva u Arhiv Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/03 );
• Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva u Arhivu
Bosne i Hercegovine i registraturnoga gradiva u institucijama
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 10/03 ).
NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE VAŽEĆI PROPISI KOJI
UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE
• Odluka o uredskom poslovanju ministarstava, službi,
institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 21/01 i 29/03 )
• Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja
ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća
ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 35/03 ),
• Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturne i
arhivske građe, odabiru arhivske građe i primopredaji
arhivske građe između ministarstava, službi, institucija i
drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Arhiva
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/06)
NA NIVOU FEDERACIJE BIH VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU
ARHIVSKU OBLAST
• Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj 45/02);
• Uredba o organiziranju i vršenju arhivskih poslova u pravnim osobama
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 12/03);
• Uredba o organiziranju i vršenju arhivskih poslova u organima uprave
i službama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj 22/03);
• Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i
načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci („Službene novine
Federacije BiH“, broj 12/03);
• Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog
arhivističkog ispita i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivističkoj
struci („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/09);
• Program stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u
organima uprave i službama za upravu i pravnim osobama u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/03).
VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE U
FEDERACIJI BIH
• Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi
za upravu FBiH („Sl. novine F BiH“, broj 20/98);
• Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u
organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/98,
49/98 i 5/00);
• Odluka o postupku primopredaje službenih akata ukinutih i
novonastalih federalnih organa i federalnih ustanova
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 20/98).
NA RAZINI REPUBLIKE SRPSKE VAŽEĆI PROPISI KOJI UREĐUJU
ARHIVSKU OBLAST
• Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
35/99 i 9/00);
• Pravilnik o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala
van arhiva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);
• Pravilnik o odabiranju arhivske građe o odabiranju registraturskog
materijala („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);
• Pravilnik o načinu promopredaje arhivske građe između imalaca
arhivske građe i Arhiva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 31/00);
• Pravilnik o evidencijama koje vodi Arhiv Republike Srpske („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 14/02);
• Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada Arhiva („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 31/00);
• Uputstvo o načinu vođenja i korištenja arhivske knjige organa državne
uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/95).
VAŽEĆI PROPIS KOJI UREĐUJU UREDSKO POSLOVANJE U
REPUBLICI SRPSKOJ
• Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/04);
• Uputstvo o provođenju Uredbe o kancelarijskom poslovanju
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/05).
U BRČKO-DISTRIKTU BIH DONESENI SU SLIJEDEĆI PROPISI
• Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik Brčko
distikta BiH“ broj 44/04)
• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti
(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 19/07)
• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti
(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 25/09)
• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti
(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 02/12)
• Zakon o izmjenam i dopunama o arhivskoj djelatnosti
(„Službeni glasnik Brčko distikta BiH“ broj 29/13)
KANTONALNI ZAKONI
• Unsko – sanski kanton – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni glasnik
Unsko – sanskog kantona“, broj 6/99);
• Srednjo – bosanski kanton – Zakon o arhivskoj građi u Srednjobosanskom
kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 10/01);
• Kanton Sarajevo – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine kantona
Sarajevo“, broj 2/00);
• Tuzlanski kanton – Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 15/00);
• Bosansko – podrinjski kanton – Zakon o arhivskoj građi Bosansko podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona “,
broj 11/03);
• Hercegovačko – neretvanski kanton – Zakon o arhivskoj građi („Narodne
novine Hercegovačko – neretvanske županije“, broj 7/04);
• Zapadno – hercegovački kanton – Zakon o arhivskoj građi („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj 18/99);
• Zeničko-dobojski kantona – Zakon o arhivskoj građi („Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona“, broj 04/06)
PRAVNI STATUS I NADLEŽNOST ARHIVSKIH USTANOVA
• Arhiv Bosne i Heregovine je institucija Bosne i Hercegovine i obnaša arhivsku
djelatnost u odnosu na arhivsku i registraturnu građu institucija BiH, javnih
ustanova i korporacija, te pravnih i fizičkih lica čija se djelatnost prostire ili se
prostirala na teritoriji Bosne i Hercegovine;
• Arhiv Federacije je utemeljen kao samostalna upravna organizacija Federacije
Bosne i Hercegovine i obnaša arhivsku djelatnost u odnosu na arhivsku i
registraturnu građu institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih ustanova i
korporacija, te pravnih i fizičkih lica koja su organizovana na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine;
•Arhiv Republike Srpske je republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva
prosvjete i kulture Republike Srpske i obnaša sa svoja 4 isturena arhivska
odjeljenja arhivsku djelatnost na području Republike Srpske;
• Arhiv Brčko Distrikta odnosno Služba za arhiv djeluje pri Odjeljenju za javni
registar u brčanskoj Vladi i obnaša arhivske poslove na području Brčko Distikta;
• Kantonalni arhivi u Sarajevu, Tuzli i Bihaću djeluju kao javne ustanove, a arhivi
u Travniku, Širokom Brijegu, Mostaru i Goraždu djeluju kao upravne otganizacije i
obnašaju arhivsku djelatnost za registrature koje su organizovane i prostiru se na
području pomenutih kantona.
ZAJEDNIČKE DUŽNOSTI I OBAVEZE STAVARATELJA I IMATELJA
ARHIVSKE I REGSUTRATURNE GRAĐE
• Donošenje Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja za
čiju primjenu treba tražiti saglasnost nadležnog arhiva;
• Vođenje arhivske knjigu i dostavljanje njenog prepisa nadležnom arhivu;
• Čuvanje i održavanje arhivske i registraturne građe u sigurnom i
sređenom stanju;
• Vršenje godišnjeg odabiranja i izlučivanja arhivske iz registraturne građe
(škartiranje);
• Omogučavanje nadležnim arhivima provjeru čuvanja i sređenosti
njihove građe;
• Pribavljanje mišljenja nadležnih arhiva prije poduzimanja određenih
mjera koje se odnose na njihovu građu
LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA
• Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja je normativni akt kojim se određuje vrsta
dokumentacije koja nastaje kod stvaralaca i imalaca, te određuju rokovi čuvanja iste. Nadležni arhiv
daje suglasnost na listu koju donosi stvaralac građe
Naziv:
Sjedište:
Na osnovu člana Zakona o arhivskoj građi__________________, donosilac liste_______________
donosi:
LISTU KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE S ROKOVIMA ČUVANJA
Redni broj
Kategorija registraurne građe
Klasifikaciona oznaka
Rok čuvanja
Ova Lista stupa na snagu kada na nju izda suglasnost nadležni arhiv i primjenjivat će se na registraturnu
i arhivsku građu utvrđenoj u njoj
Izmjene i dopune ove Liste vrše se po postupku koji je predviđen za njeno donošenje
Broj:______________
Datum:____________
MP
Potpis ovlaštene osobe
___________________
ARHIVSKA KNJIGA
• Arhivska knjiga je evidencija koja se vodi u okviru arhivskog i kancelarijskog
poslovanja i predstavlja opći inventarski pregled cjelokupne registraturne građe
nastale radom stvaratelja i imatelja
Red.
broj
Godina
upisa
Godina
nastan.
Klasif.
oznaka
Sadržaj
Količina
Smještaj
Primjedba
UVJETI ČUVANJA REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE (SREĐENOST I SIGURNOST)
• Pod sređenim stanjem podrazumijeva se ustrojena arhivska odnosno registraturna građa
propisana u uredskom poslovanju, odnosno općim aktom kojim se uređuju poslovi
uredskog i arhivskog poslovanja.
• Obilježavanje registraturne jedinice registratora, herbara, kutije i dr. arhivskim štembiljom
Naziv stvaraoca/imatelja
Sadržaj
Klasifikaciona oznaka
Redni broj iz arhivske knjige
Rok čuvanja
• Pod sigurnim stanjem podrazumijeva se čuvanje registraturne i arhivske građe
od oštećenja, uništenja i nestajanja (prostorije i oprema)
ODABIRANJE I IZLUČIVANJE BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRAĐE
• Odabiranje se vrši izdvajanjem arhivske građe i uništenjem onih dijelova registraturne
građe kojima je prestala važnost za tekući rad, a koja nema svojstvo arhivske građe tzv.
bezvrijedna registraturna građa
POPIS BEZVRIJEDNE REGISTRATURNE GRAĐE KOJA SE PREDLAŽE ZA UNIŠTENJE
R.b
1.
2.
3.
4.
R.b.iz
R.b.iz
L. Kat. arh.knj
23
210
35
340
46
516
51
600
KOMISIJA:
Meho Mehić__________
Anto Antić__________
Mile Milić___________
Klasifik.
oznaka
04-1
04-1
02-2
05-1
Sadržaj
Godina
nastanka
1999
2000
2001
2002
Rok
čuvanja
5 god
7 god
10 god
11 god
Količina Prim jedba
5 reg
7 herb
10 reg
1 kutij
UKUPNO: registratora_______
herbara___________
kutija ______________________
HVALA NA PAŽNJI
Admir Hadrović
Arhiv FBiH
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
451 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content