close

Enter

Log in using OpenID

7 SADRŽAJ Z A K O N O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

embedDownload
SADRŽAJ
ZAKON
O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
redakcijski pročišćeni tekst
(Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007.,
152/2008., 126/2010. i 55/2013.)
Dio prvi
OPĆE ODREDBE
Članak 1. - Članak 13. ................................................................................ 49
Dio drugi
ZEMLJIŠNE KNJIGE
Glava 1.
SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Članak 14. - Članak 16. ............................................................................. 57
Odjeljak 2.
Glavna knjiga
a. Sastav glavne knjige
Članak 17. - Članak 19. ............................................................................ 58
b. Sadržaj zemljišnoknjižnoga uloška
Članak 20. .................................................................................................. 60
Posjedovnica - Članak 21. - Članak 22. .................................................. 60
Vlastovnica - Članak 23. - Članak 24. .................................................... 61
Teretovnica - Članak 25. .......................................................................... 62
Odjeljak 3.
Zbirka isprava - Članak 26. - Članak 27. ................................................. 63
Odjeljak 4.
Zbirka katastarskih planova i pomoćni popisi - Članak 28. - Članak 29. .63
7
SADRŽAJ
Glava 2.
O KNJIŽNIM UPISIMA
Odjeljak 1.
O upisima uopće
a. Vrsta upisa
Članak 30. - ........................................................................................... 64
b. Predmet uknjižbe i predbilježbe
Članak 31. ................................................................................................ 65
Posebne odredbe glede vlasništva - Članak 32. ..................................... 66
Posebne odredbe glede služnosti i stvarnih tereta - Članak 33. .............. 67
Posebne odredbe glede prava građenja - Članak 34. .............................. 67
Posebne odredbe glede založnoga prava (hipoteke) - Članak 35. - Članak
38. ............................................................................................................ 67
c. Predmet zabilježbe
Članak 39. - Članak 42. ........................................................................... 70
d. Knjižni prednik
Članak 40. ............................................................................................... 71
e. Isprave
Članak 43. ................................................................................................ 73
f. Prvenstveni red
Članak 45. - Članak 51. ........................................................................... 75
Odjeljak 2.
O uknjižbi - Članak 52. - Članak 55. ..................................................... 78
Odjeljak 3.
O predbilježbi
a. Dopustivost predbilježbe
Članak 56. - Članak 59. ........................................................................ 81
b. Opravdanje predbilježbe
Članak 60. - Članak 69. ........................................................................... 83
8
SADRŽAJ
Odjeljak 4.
O zabilježbi - Članak 70. ........................................................................ 86
a. Zabilježba osobnih odnosa
Članak 71. ................................................................................................ 88
b. Zabilježba prvenstvenoga reda
Članak 72. - Članak 77. .......................................................................... 88
c. Zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe
Članak 78. - Članak 80. ........................................................................... 91
d. Zabilježba spora
Članak 81. - Članak 84.a ....................................................................... 91
e. Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Članak 85. - Članak 86. ........................................................................ 95
f. Zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja
Članak 87. ............................................................................................... 96
g. Zabilježba odbijanja ovrhe
Članak 88. ................................................................................................ 97
h. Zabilježba dosude
Članak 89. ............................................................................................... 97
Dio treći
POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA
Glava 1.
OPĆE ODREDBE
Članak 90. - Članak 94. ......................................................................... 98
Glava 2.
PRIJEDLOG ZA UPIS
Ovlaštena osoba
Članak 95. - Članak 96. ......................................................................... 100
Podnošenje prijedloga - Članak 97. - Članak 98. ................................ 101
9
SADRŽAJ
Sadržaj prijedloga - Članak 99. - Članak 101. .................................... 103
Prilozi - Članak 102. - Članak 105. ..................................................... 105
Glava 3.
ODLUČIVANJE
Članak 106. - Članak 111. ................................................................... 108
Glava 4.
PROVEDBA UPISA
Članak 112. - Članak 119. ..................................................................... 117
Glava 5.
DOSTAVA
Članak 120. - Članak 122. .................................................................... 123
Glava 6.
PRAVNI LIJEKOVI
Članak 123. - Članak 128. .................................................................... 127
Glava 7.
BRISOVNA TUŽBA
Članak 129. ........................................................................................... 134
Glava 8.
POSTUPAK SA ZAJEDNIČKIM HIPOTEKAMA
Određivanje glavnoga uloška - Članak 130. ......................................... 138
Prijava i upis zajedničkih hipoteka - Članak 131. - Članak 134. ......... 138
Upisi promjena u glavnom ulošku - Članak 135. - Članak 138. .......... 140
Tužba za opravdanje - Članak 139. ....................................................... 141
Zemljišnoknjižni izvaci - Članak 140. .................................................. 142
Glava 9.
AMORTIZACIJA I BRISANJE STARIH
HIPOTEKARNIH TRAŽBINA
Članak 141. ............................................................................................ 142
10
SADRŽAJ
Glava 10.
OTPISIVANJE I PRIPISIVANJE
Odjeljak 1.
Promjena sastava zemljišnoknjižnoga tijela - Članak 145. - Članak 148. .
................................................................................................................. 144
Odjeljak 2.
Otpis s prijenosom tereta (teretni otpis) - Članak 149. ........................ 146
Odjeljak 3.
Besteretni otpis
a. Besteretni otpis na prijedlog vlasnika
Članak 150. - Članak 154. .................................................................... 147
b. Besteretni otpis dijelova male vrijednosti
Članak 155. - Članak 157. .................................................................... 148
c. Besteretni otpis na osnovi odluke nadležnoga tijela
Članak 158. - Članak 160. .................................................................... 149
Odjeljak 4.
Postupak otpisivanja i pripisivanja - Članak 161. - Članak 162. ......... 149
Dio četvrti
POSEBNE ODREDBE O ZAJEDNIČKOM INFORMACIJSKOM
SUSTAVU, BAZI ZEMLJIŠNIH PODATAKA I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM
POSTUPKU
Glava 1.
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
Članak 163. - Članak 163.a .................................................................... 151
Glavna knjiga - Članak 164. ................................................................ 152
Popis upisa - Članak 165. ..................................................................... 153
Popis izbrisanih upisa - Članak 166. ..................................................... 153
Zbirka isprava - Članak 167. ................................................................. 154
Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja - Članak 168. .................................. 154
Pomoćni popisi - Članak 169. ............................................................... 155
Uvid u EOP-zemljišnu knjigu i izdavanje ispisa - Članak 170. - Članak
173.a ........................................................................................................ 150
11
SADRŽAJ
Glava 2.
POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
Prijedlozi - Članak 174. ........................................................................ 160
Plomba i provedba upisa - Članak 175. ................................................ 160
Sadržaj upisa - Članak 176. .................................................................. 161
Broj zadnjega upisa - Članak 177. ........................................................ 161
Ispravljanje teretovnice - Članak 178. ................................................. 162
Dio peti
OSNIVANJE, OBNAVLJANJE, DOPUNJAVANJE I
PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
Glava 1.
OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
Odjeljak 1
Postupak osnivanja - Članak 179. - Članak 185.a .............................. 162
Odjeljak 2.
Ispravni postupak
Oglas - Članak 186. - Članak 187. ....................................................... 171
Prijave i prigovori Članak 188. - Članak 190. ...................................... 173
Rasprava za ispravak - Članak 191. - Članak 193. .............................. 174
Odlučivanje o prijavama i prigovorima - Članak 194. - Članak 195. .. 177
Provedba upisa - Članak 196. ............................................................... 179
Tužba za ispravak - Članak 197. .......................................................... 180
Glava 2.
OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNE KNJIGE
Članak 198. - Članak 199.d .................................................................... 180
Glava 3.
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK
Članak 200. - Članak 200.g .................................................................... 184
Glava 4.
POSTUPANJE SA ZAOSTALIM PREDMETIMA
Članak 201. ............................................................................................ 188
12
SADRŽAJ
Glava 5.
PREOBLIKOVANJE U BAZU ZEMLJIŠNIH PODATAKA (BZP)
Članak 202. ............................................................................................ 189
Prijenos podataka - Članak 203. .......................................................... 189
Otvaranje BZP-a (Baze zemljišnih podataka) - Članak 204. ................ 190
Oglas - Članak 205. ............................................................................. 191
Ispravak - Članak 206. - Članak 207. .................................................. 191
Postupak s neriješenim zemljišnoknjižnim predmetima - Članak 208. . 193
Pojedinačno preoblikovanje u BZP - Članak 208.a - Članak 208.e ...... 194
Odgovornost države - Članak 209. ...................................................... 196
Pristojbe - Članak 210. ......................................................................... 197
Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 211. - Članak 231. ................................................................... 197
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM
KNJIGAMA (»Narodne novine«, broj 100/04) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE ............................................................................................. 207
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM
KNJIGAMA (»Narodne novine«, broj 107/07) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE ............................................................................................ 209
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM
KNJIGAMA (Narodne novine br.: 55/2013.) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE ............................................................................................. 211
13
SADRŽAJ
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 1. - Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora ......................................................................................................... 219
Primjer 2. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim
knjigama - članak 30., 31., 32.) ............................................................. 221
Primjer 3. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon
o zemljišnim knjigama - članak 30., 31., 32.) ...................................... 222
Primjer 4. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana u PU evidenciju .
.............................................................................................................. 223
Primjer 5. - Prijedlog radi upisa nekretnine temeljem prijavnog lista s prijedlogom za brisanje društvenog vlasništva te upis prava vlasništva (Zakon
o zemljišnim knjigama – članak 30.) ...................................................... 224
Primjer 6. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva i brisanja prava korištenja (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 365.) .............. 227
Primjer 7. - Prijedlog radi brisanja društvenog vlasništva, temeljem odredbe
čl. 361 i 365. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ........... 229
Primjer 8. - Rješenje suda o uknjižbi brisanja društvenog vlasništva . 231
Primjer 9. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva uvjetovanog ispunjenjem
činidbe (Članak 31., članak 32., članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama)
.............................................................................................................. 234
Primjer 10. - Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini
(Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama) .... 236
14
SADRŽAJ
Primjer 11. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upis prava koje je
predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) .....
.................................................................................................................. 238
Primjer 12. - Predugovor o kupoprodaji nekretnine sa ugrađenim odredbama
o upisu predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4.
Zakona o zemljišnim knjigama) ............................................................. 240
Primjer 13. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339.
OZ-a,) ..................................................................................................... 244
Primjer 14. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude (čl. 341.,
čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a. ) ................................... 249
Primjer 15. - Prijedlog radi upis prava vlasništva sa brisanjem predbilježbe, temeljem tabularne izjave (Članak 52., 54. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) ............................................................. 252
Primjer 16. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja
(Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 41. ) ............................................... 253
Primjer 17. - Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama) (Primjer drugi) ........................ 255
Primjer 18. - Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji ( Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
čl. 354 – 358b.) ....................................................................................... 257
Primjer 19. - Primjer zahtjeva radi izdavanja suglasnosti ..................... 260
Primjer 20. - Izjava .................................................................................. 261
Primjer 21. - Primjer punomoći date odvjetniku od strane strane fizičke osobe radi obavljanja radnji vezani za kupoprodaju nekretnine na području R.H)
............................................................................................................... 262
Primjer 22. - Primjer predugovora kojim strani državljanin stječe vlasništvo
15
SADRŽAJ
nad nekretninom ..................................................................................... 264
Primjer 23. - Prijedlog radi upisa objekta u zemljišnu knjigu temeljem prijavnog lista (RN-a) ................................................................................... 268
Primjer 24. - Prijedlog radi upisa prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 34.) ................................................................................... 269
Primjer 25. - Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 34. st. 3.) ...................................... 270
Primjer 26. - Prijedlog radi brisanja prava građenja (Zakon o zemljišnim
knjigama - članak 34. ) ........................................................................... 272
Primjer 27. - Primjer ugovora o pravu građenja .................................... 273
Primjer 28. Prijedlog radi upis koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1., čl. 8.) ....... 277
Primjer 29. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak.
68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) ................ 278
Primjer 30. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak.
68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) (Primjer drugi)
................................................................................................................ 280
Primjer 31. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak.
68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) (Primjer treći) .
................................................................................................................. 282
Primjer 32. - Očitovanje volje suvlasnika radi upisa posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige ................................................................... 285
Primjer 33. - Očitovanje volje suvlasnika nekretnine za upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige (Primjer drugi) ................................. 288
16
SADRŽAJ
Primjer 34. - Opći uvjeti ......................................................................... 290
Primjer 35. - Zahtjev za potvrdu Elaborata o etažiranju ........................ 292
Primjer 36. - Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama) ................................. 293
Primjer 37. - Primjer prijedloga radi upisa zabilježbe raspodjele obveza prema međuvlasničkom ugovoru (čl. 70. Zakona o zemljišnim knjigama, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 89. st. 5.) ................ 294
Primjer 38. - Primer međuvlasničkog ugovora ....................................... 297
Primjer 39. - Prijedlog radi upisa prava zaloga na nekretninama temeljem
ugovora o kreditu (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 35.) .......... 303
Primjer 40. - Primjer ugovora o kreditu, sporazuma radi osnivanja novčane
tražbine, zasnivanjem založnog prava .................................................... 304
Primjer 41. - Prijedlog radi brisanja prava zaloga te prijenosa upisa na
nekretnini dužnika temeljem sporazuma stranaka (Članak 35., 36. Zakona o
zemljišnim knjigama) ............................................................................. 316
Primjer 42. - Primjer sporazuma stranaka o prijenosu hipotekarne tražbine
................................................................................................................. 318
Primjer 43. - Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva .................................................................................... 320
Primjer 44. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339.
OZ-a,) ..................................................................................................... 323
Primjer 45. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i njezino pretvaranje u
upis stvarnog prava koje je predbilježeno (Zakon o zemljišnim knjigama –
čl. 60. i 61.) ............................................................................................. 325
Primjer 46. - Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 70, čl. 89., Stečajni zakon – čl. 44.) ............
17
SADRŽAJ
.................................................................................................................. 327
Primjer 47. - Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda (Zakon o
zemljišnim knjigama čl. 72-77.) ............................................................. 328
Primjer 48. - Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja
nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Zakon
o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) ..................................................... 330
Primjer 49. - Prijedlog za upis prava vlasništva radi osiguranja tražbine temeljem ugovora o zajmu (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) ...
................................................................................................................ 332
Primjer 50. - Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84) ................................................................................. 334
Primjer 51. - Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84) (Primjer drugi) .......................................................... 336
Primjer 52. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini prije pokretanja parničnog postupka (čl.
341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a.) ................................ 338
Primjer 53. - Očitovanje vjerovnika o prestanku tražbine osigurane zasnivanjem vlasništva na nekretnini ............................................................... 343
Primjer 54. - Prijedlog radi zasnivanja založnog prava na nekretnini temeljem sporazuma stranaka ...................................................................... 344
Primjer 55. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva radi osiguranja prijenosom prava na temelju izjave (Ovršni zakon – čl. 276.) ........................ 346
Primjer 56. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva radi osiguranja tražbine
(Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 297., čl. 307., čl. 309.) .
.................................................................................................................. 348
Primjer 57. - Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva (Ovršni zakon – čl. 310., 312. i 313.) .......................... 350
18
SADRŽAJ
Primjer 58. - Prijedlog radi upisa založnog prava (hipoteke) na nekretnini,
temeljem ugovora o kreditu (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 35.) .... 353
Primjer 59. - Prijedlog radi brisanja hipotekarne tražbine i upisa hipoteke
na novoj nekretnini ................................................................................. 355
Primjer 60. - Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika
................................................................................................................. 356
Primjer 61. - Primjer prijedloga radi brisanjea hipotekarne tražbine temeljem brisovnog očitovanja ...................................................................... 357
Primjer 62. - Brisovno očitovanje .......................................................... 358
Primjer 63. - Primjer rješenja suda o brisanju hipoteke temeljem brisovnog
očitovanja .............................................................................................. 359
Primjer 64. - Prijedlog radi upisa zajedničke ili simultane hipoteke na području jednog suda (Članak 130. -138.Zakona o zemljišnim knjigama) ......
................................................................................................................. 360
Primjer 65. - Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke) .......................................................................................................... 361
Primjer 66. - Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju
(Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) ................................................. 362
Primjer 67. - Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) .......... 364
Primjer 68. - Prijedlog radi brisanja zabilježbe statusnih prava (skrbi nad
maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) ... 365
Primjer 69. - Prijedlog za provedbu ovrhe na nekretnini radi naplate novčane tražbine, a kad je na istoj upisan zalog temeljem javnobilježničkog akt
kao ovršne isprave u korist ovrhovoditelja (čl. 81., 82. OZ-a,) ........... 366
Primjer 70. - Prijedlog za provedbu ovrhe na nekretnini radi naplate novčane tražbine kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje
19
SADRŽAJ
promijeni vlasnik nekretnine (čl. 83. OZ-a,) ........................................... 370
Primjer 71. - Prijedlog radi upisa zabilježbe proširenja (promjene) ovrhe i na
drugim nekretninama predlagatelja (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 70. ,
čl. 84.) ..................................................................................................... 373
Primjer 72. - Prijedlog radi upis obustave ovrhe (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 70. , i čl. 103. OZ) .................................................................. 375
Primjer 73. - Prijedlog radi upis zabilježbe ograničenja raspolaganja prava
vlasništva, temeljem ugovora o darovanju i aneksa istom (Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Članak 31.
st. 2., čl. 70., i čl. 34. st. 2. i 3.) .............................................................. 377
Primjer 74. - Prijedlog radi upis prava vlasništva na nekretninama, temeljem
ugovora o darovanju ............................................................................... 379
Primjer 75. - Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem darovnog
ugovora (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) (Primjer drugi) ......... 380
Primjer 76. - Prijedlog radi upisa zabilježbe skrbništva (Članak 39. Zakona
o zemljišnim knjigama) .......................................................................... 382
Primjer 77. - Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58.
Zakona o zemljišnim knjigama) ............................................................. 383
Primjer 78. - Prijedlog radi upisa prava najma (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 31., 58.) ..................................................................................... 384
Primjer 79. - Prijedlog radi upisa prava najma (Članak 31., 58. Zakona o
zemljišnim knjigama) (Primjer drugi) ................................................... 386
Primjer 80. - Prijedlog radi upis prava najma temeljem ugovor o najmu poslovnog prostora. (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 25. st. 1., čl. 31.
st. 1.) ...................................................................................................... 387
Primjer 81. - Ugovor o najmu (zakupu) poslovnog prostora sačinjen u obliku javnobilježničke isprave .................................................................. 388
20
SADRŽAJ
Primjer 82. - Prijedlog radi upisa prvokupa (Zakon o zemljišnim knjigama
- čl. 31., 58.) .......................................................................................... 393
Primjer 83. - Prijedlog radi upis prava doživotnog uživanja ................ 394
Primjer 84. - Prijedlog radi otpisa čestice i njihov pripisa u drugi zemljišnoknjižni uložak ........................................................................................ 396
Primjer 85. - Prijedlog sudu radi osnivanja nužnog prolaza (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
224.) ........................................................................................................ 397
Primjer 86. - Prijedlog radi osnivanja prava nužnog prolaza na nekretnini
(Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 224.) (Primjer drugi) .................................................... 401
Primjer 87. - Prijedlog radi osnivanja nužnog prolaza (Primjer treči) ..........
................................................................................................................. 405
Primjer 88. - Prijedlog radi upisa prava nužnog prolaza na nekretnini (Članak 33. Zakona o zemljišnim knjigama) ................................................ 407
Primjer 89. - Prijedlog radi ispravak međe (Zakon o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima čl. 103.) ................................................................. 408
Primjer 90. - Prijedlog radi upis zabilježbe naknadnog ograničenja prava
služnosti (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 33. ) ........................ 412
Primjer 91. - Prijedlog radi upis prava služnosti koja je osnovana ugovorom
ili odlukom nadležnog tijela (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 50. st.
3., čl. 223., čl. 224., čl. 226. ZOV) ........................................................ 414
Primjer 92. - Prijedlog za radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina ........ 416
Primjer 93. - Ugovor radi dibe suvlasništva nekretnina ...................... 420
Primjer 94. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 47.-56.) ......... 422
21
SADRŽAJ
Primjer 95. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva (geodetskom diobom) .
.................................................................................................................. 425
Primjer 96. - Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama)
................................................................................................................. 428
Primjer 97. - Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Zakon o zemljišnim
knjigama – čl. 117.) ................................................................................. 430
Primjer 98. - Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog odjela (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) (Primjer drugi) ........................ 433
Primjer 99. - Prijedlog sudu radi ispravke rješenja o nasljeđivanju radi zemljišno-knjižne provedbe ...................................................................... 434
Primjer 100. - Primjer rješenje suda povodom ispravka upisa u zemljišnoknjižnom ulošku ...................................................................................... 435
Primjer 101. - Podnesak kojim se temeljem rješenja suda dostavljaju isprave
(Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 102. st. 1., čl. 103. st. 3. i 4.) .......
.................................................................................................................. 437
Primjer 102. - Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) ............................................................................... 438
Primjer 103. - Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) (Primjer drugi) ....................................................... 439
Primjer 104. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva
(Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) ..................................... 441
Primjer 105. - Prijedlog radi besteretnog otpisa čestice (Zakon o zemljišnim
knjigama – čl. 150-154.) ......................................................................... 443
Primjer 106. - Prijedlog radi otpisa čestice i njihov pripisa u drugi zemljišno-knjižni uložak (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.) ......... 445
Primjer 107. - Prijedlog radi pokretanjea postupka amortizacije stare hipote22
SADRŽAJ
karne tražbine (Zakona o zemljišnim knjigama - članak 141.) .............. 446
Primjer 108. - Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog
ispravnog postupka (Zakona o zemljišnim knjigama - članak 200.) ..... 448
Primjer 109. - Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo ............................................................................ 451
Primjer 110. - Prijedlog radi otvaranja poduloška ................................ 452
Primjer 111. - Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog suda vezano za oznake čestice ........................................................................... 453
Primjer 112. - Prijedlog radi brisanje društvenog vlasništva, provedbe parcelacionog elaborata, otpisa čestica iz postojećih z.k.ul., formiranja nove
čestice i prijenosa u novi z.k.ul., upisa objekta, te provedbe Elaborata o etažiranju, kao i prava vlasništva na višekatnom stambenom objektu (Zakon o
zemljišnim knjigama – čl. 101.) ............................................................. 454
Primjer 113. - Prijedlog upućen predsjedniku zemljišnoknjižnog suda radi
donošenje rješenja o raspodjeli predmeta drugom ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu (čl. 109. c st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, i čl.
68.a Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju
drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova) ......................... 458
Primjer 114. - Prijedlog radi provedbe parcelacijskog eleborata ........... 459
Primjer 115. - Prijedlog radi usklađenja zemljišno-knjižnog stanja sa stanjem u katastarskom operatu ................................................................ 461
Primjer 116. - Prijedlog radi provedbe prijavnog lista (Primjer drugi) ... 462
Primjer 117. - Dopuna prijedloga ........................................................... 463
Primjer 118. - Podnesak predlagatelja kojim povlaći svoj prijedlog radi
uknjižbe prava vlasništva ...................................................................... 464
Primjer 119. - Podnesak kojim predlagatelj odustaje od prijedloga za upis
prava vlasništva (Primjer drugi) .............................................................. 465
23
SADRŽAJ
Primjer 120. - Zamolba za ustup reda prvenstva rješavanja predmeta (Zakon
o zemljišnim knjigama – čl. 45. - čl. 51.) .............................................. 466
Primjer 121. - Izjava o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.) .................................................................................. 468
Primjer 122. - Izjava stranke o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.) (Primjer drugi) ......................................... 469
Primjer 123. - Primjer izjave kojom se dozvoljava upis posjednika u katastarski operat ........................................................................................... 470
Primjer 124. - Primjer izjave kojom se dozvoljava upis posjednika u katastarski operat (Primjer drugi) .................................................................. 471
Primjer 125. - Primje izjave kojom se potvrđuje da je cijena u potpunosti
isplaćena ................................................................................................. 472
Primjer 126. - Primjer izjave kojom se ustanovljuje osobnu služnost prava
stanovanja ............................................................................................... 473
Primjer 127. - Primjer brisovnog očitovanja ........................................... 474
Primjer 128. - Primjer utanačenja ........................................................... 476
Primjer 129. - Primjer tabularne izjave ................................................ 479
Primjer 130. - Primjer tabularne izjave (Primjer drugi) ......................... 481
Primjer 131. - Primjer tabularne izjave (Primjer treči) ......................... 482
Primjer 132. - Primjer tabularne izjave (Primjer četvrti) .................... 484
Primjer 133. - Primjer ispravka tabularne izjave .................................. 485
Primjer 134. - Primjer aneksa osnovnom ugovoru o kupoptodaji stana radi
provedbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi ...................................... 488
Primjer 135. - Sporazum kojim se dozvoljava istovremeni brisanje i upis hi24
SADRŽAJ
poteke ...................................................................................................... 490
Primjer 136. - Sporazum radi brisanja i zasnivanja hipoteke ................ 492
Primjer 137. - Primjer zamolbe kojom se traži suglasnost radi besteretnog
otpisa ..................................................................................................... 494
Primjer 138. - Zamolba radi izdavanja uvjerenja o izgrađenosti objekta ......
...................................................................................................................496
Primjer 139. - Zamolba radi izdavanj potvrde o namjeni zemljišta prema
prostorno planskoj dokumentaciji ........................................................... 497
Primjer 140. - Zamolba ........................................................................... 498
Primjer 141. - Požurnica ......................................................................... 499
Primjer 142. - Požurnica (Primjer drugi) .............................................. 500
Primjer 143. - Požurnica (Primjer treči) ................................................ 501
Primjer 144. - Generalna punomoć u svrhu prodaje nekretnine (kuće) .........
.................................................................................................................. 502
Primjer 145. - Primjer punomoći izdane odvjetniku radi uknjižbe (Članak
53. Zakona o zemljišnim knjigama) ..................................................... 503
Primjer 146. - Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 129.) .......................................................... 505
Primjer 147. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i zabilježbe spora .....
.................................................................................................................. 510
Primjer 148. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih
dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave ............................................ 514
Primjer 149. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne
knjige, te zabilježbe spora s privremenom mjerom (Članak 81. Zakona o
zemljišnim knjigama) .......................................................................... 516
25
SADRŽAJ
Primjer 150. - Primjer hipotekarne tužbe protiv osobe upisane kao vlasnik
opterećene nekretnine (Članak 78. Zakona o zemljišnim knjigama) ..........
................................................................................................................. 522
Primjer 151. - Tužba radi radi pobijanja dužnikovi pravnih radnji ........ 524
Primjer 152. - Tužba radi poništenja ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja ................................................................................... 527
Primjer 153. - Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u zemljišnu knjigu .......
................................................................................................................. 529
Primjer 154. - Tužba radi privremenog postavljanja naprave na susjedskom
zemljištu ................................................................................................. 531
Primjer 155. - Izlučni prigovor ............................................................... 533
Primjer 156. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena
................................................................................................................. 536
Primjer 157. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena
(Primjer drugi) ....................................................................................... 539
Primjer 158. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena
s prijedlogom za određivanje privremene mjere ......................................543
Primjer 159. - Tužba radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 197) ....................................................................546
Primjer 160. - Tužba radi radi opravdanja predbilježbe (Zakon o zemljišnim
knjigama - čl. 62) .................................................................................. 548
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (redakcijski pročišćeni tekst) (NN broj 81/97., 109/02., 123/02., 153/02.
i 14/05.) ........................................................................................ 553-626
26
SADRŽAJ
ZAKON
O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
(redakcijski pročišćeni tekst)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,
38/09., 153/09. i 143/12.)
Dio prvi
OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA
Vlasništvo i druga stvarna prava - Članak 1. ........................................ 629
Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava - Članak 2. ........................ 629
Sposobnost stvari - Članak 3. ............................................................... 630
Stvari od interesa za Republiku Hrvatsku - Članak 4. ......................... 630
Stvar i njezine pripadnosti - Članak 5. .................................................. 631
Dijelovi stvari - Članak 6. .................................................................... 631
Pripadak stvari - Članak 7. ................................................................... 631
Koristi - Članak 8. ................................................................................ 632
Osobito o nekretninama - Članak 9. ..................................................... 632
Dio drugi
POSJED
Glava 1.
OPĆE ODREDBE
Posjednik - Članak 10. .......................................................................... 633
Samostalni posjednik - Članak 11. ....................................................... 634
Pomoćnik u posjedovanju - Članak 12. ................................................ 634
Glava 2.
STJECANJE
Izvorno i izvedeno stjecanje - Članak 13. ............................................. 634
Predaja - Članak 14. .............................................................................. 635
Predaja očitovanjem volje - Članak 15. ................................................ 635
Stjecanje posjeda prava - Članak 16. ................................................... 635
Nasljeđivanje posjeda - Članak 17. ...................................................... 636
27
SADRŽAJ
Glava 3.
KAKVOĆA POSJEDA
Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda - Članak 18. .......................... 636
Glava 4.
TRAJNOST I ZAŠTITA
Načelo trajnosti - Članak 19. ................................................................. 637
Samovlasno smetanje - Članak 20. ....................................................... 637
Pravo na zaštitu posjeda - Članak 21. ................................................... 638
Sudska zaštita - Članak 22. - Članak 26. ............................................. 638
Dopuštena samopomoć - Članak 27. ..................................................... 639
Glava 5.
PRESTANAK
Prestanak posjeda stvari - Članak 28. ................................................... 640
Prestanak posjeda prava - Članak 29. .................................................. 640
Dio treći
PRAVO VLASNIŠTVA
Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE
Vlasnikova prava - Članak 30. ............................................................. 640
Opća ograničenja - Članak 31. ............................................................. 641
Posebna ograničenja - Članak 32. ........................................................ 641
Naknada - Članak 33. ........................................................................... 642
Ograničenja na temelju pravnoga posla - Članak 34. .......................... 642
Osobito o vlasništvu Republike Hrvatske i drugih osoba javnoga prava Članak 35. ............................................................................................. 643
Glava 2.
SUVLASNIŠTVO
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Suvlasnički dijelovi - Članak 36. ........................................................ 644
28
SADRŽAJ
Idealni dio stvari - Članak 37. ............................................................. 644
Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari - Članak 38. ............... 645
Odjeljak 2.
Upravljanje stvarju
Pravo na upravljanje - Članak 39. ........................................................ 645
Poslovi redovite uprave - Članak 40. ................................................... 646
Izvanredni poslovi - Članak 41. ........................................................... 646
Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti - Članak 42. .......... 646
Odluka o uspostavi etažnoga vlasništva - Članak 43. ......................... 647
Upravitelj - Članak 44. ........................................................................ 647
Pravni položaj upravitelja - Članak 45. ................................................ 648
Odjeljak 3.
Zaštita - Članak 46. ............................................................................... 648
Odjeljak 4.
Razvrgnuće
Pravo na razvrgnuće - Članak 47. ........................................................ 649
Ostvarivanje prava na razvrgnuće - Članak 48. ................................... 649
Način razvrgnuća - Članak 49. ............................................................ 649
Način sudskoga razvrgnuća - Članak 50. ............................................. 650
Pravo na razvrgnuće isplatom - Članak 51. .......................................... 650
Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari - Članak 52. .................... 651
Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva - Članak 53. .................. 651
Troškovi razvrgnuća - Članak 54. ........................................................ 651
Pravni učinci razvrgnuća - Članak 55. ................................................. 651
Tuđa prava - Članak 56. ....................................................................... 652
Glava 3.
Zajedničko vlasništvo
Neodređenost udjela u vlasništvu - Članak 57. ................................... 652
Udio zajedničara - Članak 58. .............................................................. 653
Izvršavanje zajedničkoga vlasništva - Članak 59. ............................... 653
Upravljanje zajedničkom stvari - Članak 60. ....................................... 653
29
SADRŽAJ
Raspolaganja zajedničkom stvari - Članak 61. ..................................... 653
Zaštita - Članak 62. ............................................................................... 654
Pravo na diobu - Članak 63. ................................................................. 654
Tuđa prava na diobu - Članak 64. ......................................................... 655
Podredna primjena pravila o suvlasništvu - Članak 65. ....................... 655
Glava 4.
VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA
NEKRETNINE
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Suvlasništvo cijele nekretnine i vlasništvo posebnoga dijela - Članak 66. .
................................................................................................................. 655
Posebni dio nekretnine i njegovi pripadci - Članak 67. ...................... 656
Odgovarajući suvlasnički dio - Članak 68. ......................................... 656
Neodvojivost - Članak 69. ................................................................... 657
Više ovlaštenika glede istoga posebnoga dijela - Članak 70. ............... 657
Odjeljak 2.
Uspostava vlasništva posebnoga dijela
Zahtjev za uspostavu - Članak 71. ........................................................ 658
Način uspostave - Članak 72. ............................................................... 658
Pravni temelj - Članak 73. .................................................................... 658
Odgovarajući dio i korisne vrijednosti - Članak 74. - Članak 75. ....... 659
Naknadna promjena korisnih vrijednosti - Članak 76. - Članak 78. .... 660
Odjeljak 3.
Izvršavanje ovlasti glede posebnoga dijela
Uprava umjesto svih suvlasnika - Članak 79. ....................................... 661
Dužnost održavanja - Članak 80. .......................................................... 662
Najam i zakup - Članak 81. ................................................................... 662
Promjene stanja - Članak 82. ................................................................ 662
Primjereno osiguranje - Članak 83. ....................................................... 663
Troškovi posebnoga dijela - Članak 84. ................................................ 664
30
SADRŽAJ
Odjeljak 4.
Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine
Uprava svih suvlasnika - Članak 85. ..................................................... 664
Poslovi redovite uprave - Članak 86. .................................................... 665
Izvanredni poslovi - Članak 87. ............................................................ 665
Pravo svakoga suvlasnika - Članak 88. ................................................ 666
Troškovi cijele nekretnine - Članak 89. ................................................ 666
Zajednička pričuva - Članak 90. ........................................................... 667
Koristi - Članak 91. ............................................................................... 668
Dužnost prijave štete - Članak 92. ........................................................ 668
Upraviteljeve dužnosti i ovlasti - Članak 93. ....................................... 668
Odjeljak 5.
Prestanak vlasništva na posebnom dijelu
Propast predmeta - Članak 94. ............................................................. 669
Brisanje - Članak 95. ........................................................................... 669
Prestanak suvlasništva - Članak 96. ..................................................... 670
Isključenje iz suvlasničke zajednice - Članak 97. ................................. 670
Isključenje na zahtjev većine - Članak 98. ........................................... 670
Isključenje na zahtjev manjine - Članak 99. ......................................... 671
Glava 5.
SUSJEDSKA PRAVA
Opće odredbe - Članak 100. .................................................................. 671
Zajednička ograda - Članak 101. .......................................................... 672
Vlastita ograda - Članak 102. ................................................................ 672
Međa - Članak 103. ............................................................................... 673
Stablo na međi - Članak 104. ............................................................... 673
Grane i korijenje - Članak 105. ............................................................ 674
Pristup na tuđe - Članak 106. ................................................................ 674
Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova - Članak 107. ............ 674
Postavljanje vodova i drugih uređaja - Članak 108. ............................. 675
Potkopavanje tuđe nekretnine - Članak 109. ........................................ 675
Imisije - Članak 110. ............................................................................. 675
Opasnost od rušenja zgrade - Članak 111. ............................................ 676
Zabrana mijenjanja naravnoga toka vode - Članak 112. ...................... 676
31
SADRŽAJ
Odvođenje kišnice s krova - Članak 113. ............................................. 677
Glava 6.
STJECANJE VLASNIŠTVA
Pravni temelji stjecanja - Članak 114. ................................................. 677
Odjeljak 1.
Stjecanje na temelju pravnoga posla
Opće odredbe - Članak 115. ................................................................. 677
a/ Stjecanje pokretnina
Predaja u samostalni posjed - Članak 116. ........................................... 677
Višestruko ugovaranje otuđenja - Članak 117. ..................................... 678
Stjecanje od nevlasnika - Članak 118. .................................................. 678
b/ Stjecanje nekretnina
Upis vlasništva u zemljišnu knjigu - Članak 119. ................................. 679
Stjecanje uknjižbom - Članak 120. ....................................................... 679
Stjecanje predbilježbom - Članak 121. ................................................. 679
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - Članak 122. ............................ 680
Djelovanje povjerenja u istinitost - Članak 123. .................................. 680
Djelovanje povjerenja u potpunost - Članak 124. ................................ 680
Višestruko ugovaranje otuđenja - Članak 125. .................................... 681
Odjeljak 2.
Stjecanje odlukom suda ili druge vlasti
Djelovanje odluke - Članak 126. .......................................................... 681
Posebno glede nekretnina - Članak 127. ............................................ 682
Odjeljak 3.
Stjecanje nasljeđivanjem - Članak 128. ............................................... 682
32
SADRŽAJ
Odjeljak 4.
Stjecanje na temelju zakona
a/ Općenito
Djelovanje zakonskih pretpostavaka - Članak 129. ............................. 682
Posebno glede nekretnina - Članak 130. .............................................. 683
b/ Stjecanje prisvojenjem i nalazom
Prisvojenje - Članak 131. ..................................................................... 683
Napuštene stvari - Članak 132. ............................................................ 683
Posebno o napuštenim nekretninama - Članak 133. ........................... 684
Izgubljena stvar i nalaznik - Članak 134. ............................................ 684
Nalazni ured - Članak 135. .................................................................. 684
Povrat stvari - Članak 136. .................................................................. 685
Nalaznina - Članak 137. ...................................................................... 685
Predaja stvari nalazniku - Članak 138. ............................................... 685
Stjecanje vlasništva nađene stvari - Članak 139. ............................... 686
Nalaz blaga - Članak 140. ................................................................... 686
c) Stjecanje priraštaja
Stjecanje odvajanjem - Članak 141. .................................................... 687
Stjecanja na temelju ograničenoga stvarnog prava - Članak 142. ...... 687
Stjecanje na temelju obveznoga prava - Članak 143. ......................... 687
Plodovi životinje - Članak 144. ........................................................... 688
Priraštaj zemljišta - Članak 145. - Članak 147. ................................... 688
Prerada, sjedinjenje, miješanje i građenje tuđim materijalom - Članak 148.
................................................................................................................. 689
Nenamjerno suvlasništvo - Članak 149. ............................................... 689
Prirastanje glavnoj stvari - Članak 150. ............................................... 690
Utjecaj na ograničena stvarna prava - Članak 151. .............................. 690
Građenje na tuđem zemljištu - Članak 152. ......................................... 690
Pošteni graditelj i nepošteni vlasnik - Članak 153. .............................. 691
Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta - Članak 154. ......................... 691
Prekoračenje međe građenjem - Članak 155. ....................................... 691
Dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje - Članak 156. ........... 692
Građenje na tuđem pravu građenja - Članak 157. .............................. 692
33
SADRŽAJ
Sijanje i sađenje - Članak 158. ............................................................. 692
d/ Stjecanje dosjelošću
Članak 159. ............................................................................................ 692
Tijek vremena - Članak 160. ................................................................. 693
Glava 7.
Zaštita vlasništva
Vlasnički zahtjev za povrat stvari - Članak 161. .................................. 694
Prava vlasnička tužba - Članak 162. ..................................................... 694
Posjednikovi prigovori - Članak 163. ................................................... 694
Pravni položaj poštenoga posjednika - Članak 164. ............................. 695
Pravni položaj nepoštenoga posjednika - Članak 165. ......................... 695
Vlasnička tužba predmnjevanoga vlasnika - Članak 166. .................... 696
Zaštita od uznemiravanja - Članak 167. ................................................ 696
Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi - Članak 168. ............... 697
Glava 8.
Prestanak vlasništva
Propast stvari - Članak 169. .................................................................. 697
Stavljanje izvan prometa - Članak 170. ................................................ 697
Tuđe stjecanje - Članak 171. ................................................................. 698
Odreknuće - Članak 172. ..................................................................... 698
Prestanak na temelju zakona - Članak 173. .......................................... 698
Dio četvrti
SLUŽNOSTI
Glava 1.
O SLUŽNOSTIMA UOPĆE
Ovlaštenikovo pravo - Članak 174. ..................................................... 698
Svrha - Članak 175. ............................................................................... 699
Ovlaštenik služnosti - Članak 176. ....................................................... 699
Izvršavanje ovlasti - Članak 177. .......................................................... 699
Preinaka načina izvršavanja - Članak 178. ........................................... 699
Prelaganje - Članak 179. ..................................................................... 700
Izvršavanja više služnosti na istoj poslužnoj stvari - Članak 180. ........ 700
34
SADRŽAJ
Troškovi održavanja - Članak 181. ....................................................... 700
Neodvojivost - Članak 182. .................................................................. 701
Utjecaj diobe - Članak 183. ................................................................... 701
Prividne služnosti - Članak 184. ........................................................... 701
Zakonske služnosti - Članak 185. ......................................................... 701
Glava 2.
STVARNE SLUŽNOSTI
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Povlasna nekretnina i služnost - Članak 186. ....................................... 702
Pravo građenja na povlasnoj nekretnini - Članak 187. ......................... 702
Sadržaj ovlasti - Članak 188. ................................................................ 702
Nepravilna služnost - Članak 189. ........................................................ 703
Odjeljak 2.
Posebna pravila za pojedine služnosti
O služnostima puta - Članak 190. ........................................................ 703
O služnostima puta kao nužnom prolazu - Članak 191. ....................... 704
O služnosti vodovoda - Članak 192. .................................................... 704
O služnosti paše - Članak 193. ............................................................. 704
O ostalim poljskim služnostima - Članak 194. ..................................... 705
O pravu prozora - Članak 195. ............................................................ 705
O pravu imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini - Članak 196. ...
.................................................................................................................. 705
O pravu provođenja tekućina - Članak 197. ......................................... 706
O pravu kapnice - Članak 198. ............................................................. 706
Glava 3.
OSOBNE SLUŽNOSTI
Odjeljak 1.
Opće odredbe
Služnosti osobne naravi - Članak 199. ................................................. 706
Poslužna stvar - Članak 200. ................................................................ 707
35
SADRŽAJ
Ograničeno trajanje - Članak 201. ......................................................... 707
Neotuđivost i nenasljedivost - Članak 202. ......................................... 707
Odjeljak 2.
Posebna pravila o pojedinim služnostima
a/ O pravu plodouživanja
Uopće - Članak 203. ............................................................................. 707
Ovlasti - Članak 204. ............................................................................ 708
Čisti prihod od čiste vrijednosti - Članak 205. ...................................... 708
Izvanredni popravci i obnova stvari - Članak 206. ............................... 708
Poboljšice - Članak 207. ....................................................................... 709
Popis i procjena - Članak 208. .............................................................. 710
Dužnost dati osiguranje - Članak 209. .................................................. 710
Povrat stvari - Članak 210. ................................................................... 710
Nepravo plodouživanje - Članak 211. .................................................. 711
b/ Pravo uporabe
Uopće - Članak 212. .............................................................................. 711
Ovlasti - Članak 213. ........................................................................... 712
Uporabovnikove potrebe - Članak 214. ............................................... 712
Stjecanje plodova i drugih koristi - Članak 215. .................................. 713
Troškovi i tereti - Članak 216. .............................................................. 713
c/ Pravo stanovanja
Članak 217. ............................................................................................ 713
Glava 4.
STJECANJE
Odjeljak 1.
Osnivanje prava služnosti
Općenito - Članak 218. ........................................................................ 714
36
SADRŽAJ
a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla
Pravni temelj - Članak 219. ...............................................................
Način osnivanja služnosti na nekretninama - Članak 220. ................
Zaštita povjerenja - Članak 221. ........................................................
Način osnivanja služnosti na pokretninama - Članak 222. ................
714
715
715
715
b/ Osnivanje odlukom suda ili druge vlasti
Osnivanje odlukom - Članak 223. ........................................................ 716
Odluka o nužnom prolazu - Članak 224. .............................................. 716
Odluka o nužnim vodovima i uređajima - Članak 225. ........................ 717
Odluka u diobnom i ostavinskom postupku - Članak 226. ................... 717
Zaštita povjerenja - Članak 227. ........................................................... 717
c/ Osnivanje na temelju zakona
Općenito - Članak 228. ........................................................................ 717
Dosjelost služnosti - Članak 229. ........................................................ 718
Zaštita povjerenja - Članak 230. ......................................................... 718
Odjeljak 2.
Stjecanje nečijih prava služnosti
Stjecanje s povlasnom stvari - Članak 231. ......................................... 718
Stjecanje s poslužnom stvari - Članak 232. ........................................ 718
Glava 5.
ZAŠTITA
Zahtjev za poštovanje prava služnosti - Članak 233. ........................... 719
Tužba ovlaštenika služnosti - Članak 234. ............................................ 719
Tužba predmnjevanoga ovlaštenika služnosti - Članak 235. ................ 719
Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi - Članak 236. .............. 719
Glava 6.
PRESTANAK
Propast stvari - Članak 237. .................................................................. 720
37
SADRŽAJ
Sjedinjenje - Članak 238. ..................................................................... 720
Odreknuće ovlaštenika - Članak 239. .................................................. 720
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 240. ...................... 721
Neizvršavanje - Članak 241. ................................................................ 721
Ukinuće - Članak 242. ......................................................................... 721
Zaštita tuđega povjerenja - Članak 243. ............................................... 722
Prestanak ovlaštenika - Članak 244. ..................................................... 722
Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 245. ........ 722
Dio peti
STVARNI TERETI
Glava 1.
O STVARNIM TERETIMA UOPĆE
Pojam i sadržaj - Članak 246. ............................................................... 723
Opterećena nekretnina - Članak 247. ................................................... 723
Korisnik tereta - Članak 248. ................................................................ 723
Sadržaj tereta - Članak 249. .................................................................. 723
Preinaka sadržaja - Članak 250. ........................................................... 724
Temeljna vlasnikova obveza - Članak 251. .......................................... 724
Pojedinačne obveze davanja ili činjenja - Članak 252. ......................... 724
Osobna odgovornost za pojedinačne obveze - Članak 253. ................. 725
Stvarnopravna odgovornost za pojedinačne obveze - Članak 254. ..... 725
Neodvojivost - Članak 255. .................................................................. 725
Glava 2.
TERETI U KORIST NEKRETNINA
Teret i povlasna nekretnina - Članak 256. ............................................. 726
Utjecaj diobe - Članak 257. ................................................................... 726
Prenosivost pojedinih tražbina - Članak 258. ....................................... 726
Glava 3.
TERETI U KORIST OSOBE
Tereti osobne naravi - Članak 259. ...................................................... 726
Prenosivost pojedinih tražbina - Članak 260. ...................................... 727
38
SADRŽAJ
Glava 4.
STJECANJE
Odjeljak 1.
Osnivanje stvarnih tereta
Općenito - Članak 261. ......................................................................... 727
a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla
Pravni temelj - Članak 262. ................................................................. 727
Način osnivanja - Članak 263. .............................................................. 728
Zaštita povjerenja - Članak 264. ........................................................... 728
b/ Osnivanje odlukom suda
Osnivanje odlukom - Članak 265. ........................................................ 728
c/ Osnivanje na temelju zakona
Javnopravni stvarni tereti - Članak 266. ............................................... 729
Odjeljak 2.
Stjecanje nečijih stvarnih tereta
Stjecanje s povlasnom nekretninom - Članak 267. .............................. 729
Glava 5.
ZAŠTITA
Zahtjev za zaštitu ovlaštenikova prava - Članak 268. ......................... 729
Zahtjev osobno odgovornoj osobi - Članak 269. ................................ 729
Zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi - Članak 270. ..................... 730
Tužba korisnika tereta - Članak 271. .................................................. 730
Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu - Članak 272. ............. 731
Glava 6.
PRESTANAK
Propast stvari - Članak 273. ................................................................. 731
39
SADRŽAJ
Odreknuće ovlaštenika - Članak 274. ................................................... 731
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 275. ....................... 731
Ukinuće - Članak 276. ......................................................................... 732
Zaštita tuđega povjerenja - Članak 277. ................................................ 732
Prestanak korisnika - Članak 278. ........................................................ 732
Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 279. ....... 732
Dio šesti
PRAVO GRAĐENJA
Glava 1.
O PRAVU GRAĐENJA UOPĆE
Pojam - Članak 280. .............................................................................. 733
Sadržaj prava građenja - Članak 281. ................................................... 733
Preinaka sadržaja - Članak 282. ........................................................... 733
Neodvojivost - Članak 283. .................................................................. 734
Nositelj prava građenja - Članak 284. .................................................. 734
Prometnost - Članak 285. ...................................................................... 734
Glava 2.
STJECANJE
Odjeljak 1.
Osnivanje prava građenja
Općenito - Članak 286. ......................................................................... 734
a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla
Pravni temelj - Članak 287. ................................................................... 735
Način osnivanja - Članak 288. .............................................................. 735
b/ Osnivanje odlukom suda
Osnivanje odlukom - Članak 289. ...................................................... 735
Odjeljak 2.
Stjecanje nečijega prava građenja
Prijenos i nasljeđivanje - Članak 290. .................................................. 736
40
SADRŽAJ
Glava 3.
ZAŠTITA
Zaštita prava građenja - Članak 291. ................................................... 736
Glava 4.
PRESTANAK
Općenito - Članak 292. ........................................................................ 736
Propast stvari i neki drugi razlozi - Članak 293. .................................. 737
Ukinuće - Članak 294. .......................................................................... 737
Posljedice prestanka - Članak 295. ...................................................... 737
Tuđa prava - Članak 296. ..................................................................... 737
Dio sedmi
ZALOŽNO PRAVO
Glava 1.
O ZALOŽNOM PRAVU UOPĆE
Pojam - Članak 297. .............................................................................. 738
Zalog - Članak 298. .............................................................................. 738
Neodvojivost - Članak 299. .................................................................. 739
Založni vjerovnik - Članak 300. ........................................................... 739
Tražbina i založno pravo - Članak 301. ............................................... 739
Prednost pri namirivanju - Članak 302. ............................................... 740
Prometnost - Članak 303. ..................................................................... 740
Založno pravo kao hipoteka - Članak 304. ........................................... 741
Glava 2.
STJECANJE
Odjeljak 1.
Osnivanje založnoga prava
Davanje u zalog - Članak 305. ............................................................ 741
a/ Osnivanje dobrovoljnoga založnoga prava
Izvođenje iz vlasništva zaloga - Članak 306. ...................................... 741
Založni ugovor - Članak 307. ............................................................. 742
41
SADRŽAJ
Način dobrovoljnoga davanja u zalog pokretnina - Članak 308. .......... 742
Način dobrovoljnoga davanja u zalog nekretnina - Članak 309. .......... 743
Način dobrovoljnoga davanja u zalog prava - Članak 310. ................ 743
b/ Osnivanje sudskoga i zakonskoga založnoga prava
Osnivanje prisilnoga sudskoga založnoga prava - Članak 311. ............ 744
Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pokretnim i nepokretnim stvarima - Članak 312. ............................................................ 744
Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pravima - Članak
313. ........................................................................................................ 744
Osnivanje zakonskoga založnoga prava - Članak 314. ........................ 745
c/ Osnivanje podzaložnoga prava
Dobrovoljno podzaložno pravo - Članak 315. ..................................... 745
Sudsko i zakonsko podzaložno pravo - Članak 316. ........................... 745
d/ Zaštita povjerenja
Stjecanje od nevlasnika - Članak 317. ............................................... 746
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - Članak 318. ......................... 746
Odjeljak 2.
Stjecanje nečijega založnoga prava
Prijenos - Članak 319. ........................................................................... 746
Posjed i upis - Članak 320. ................................................................... 747
Glava 3.
VJEROVNIKOVA OVLAŠTENJA DO NAMIRENJA
Odjeljak 1.
Ovlaštenja glede založenih pokretnina
Pravo na posjed - Članak 321. ............................................................. 747
Čuvanje i povrat zaloga - Članak 322. ................................................. 747
Plodovi zaloga - Članak 323. ............................................................... 748
Uzimanje iz vjerovnikova posjeda - Članak 324. ................................ 748
Davanje u podzalog - Članak 325. ...................................................... 748
42
SADRŽAJ
Skriveni nedostatci - Članak 326. ......................................................... 749
Nužna prodaja zaloga - Članak 327. .................................................... 749
Zaštita zaloga - Članak 328. ................................................................. 749
Odjeljak 2.
Ovlaštenja glede založenih nekretnina
Založno pravo bez posjeda - Članak 329. .........................................
Održanje vrijednosti zaloga - Članak 330. .......................................
Civilni plodovi nekretnine kao zalog - Članak 331. ........................
Zaštita - Članak 332. .........................................................................
750
750
750
750
Odjeljak 3.
Ovlasti glede zaloga prava
Opće pravilo - Članak 333. .................................................................. 751
Posebno o zalogu tražbine - Članak 334. ........................................... 751
Zaštita zaloga - Članak 335. ............................................................... 752
Glava 4.
OSTVARENJE PRAVA NA NAMIRENJE
Pravo na namirenje založnoga vjerovnika - Članak 336. ...................... 752
Namirivanje izvansudskim putem - Članak 337. .................................. 753
Zabilježba otkaza i tužbe - Članak 338. ................................................ 754
Glava 5.
ZAŠTITA
Zahtjev za poštovanje založnoga prava - Članak 339. ......................... 754
Tužba založnoga vjerovnika - Članak 340. .......................................... 754
Tužba predmnjevanoga založnoga vjerovnika - Članak 341. .............. 755
Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu - Članak 342. .............. 755
Glava 6.
PRESTANAK
Propast zaloga - Članak 343. ............................................................. 755
Odreknuće - Članak 344. .................................................................... 755
43
SADRŽAJ
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 345. ....................... 756
Prestanak osigurane tražbine - Članak 346. .......................................... 756
Raspolaganje neizbrisanom hipotekom - Članak 347. ......................... 756
Zabilježba pridržaja prvenstvenoga reda - Članak 348. ........................ 757
Zaštita tuđega povjerenja - Članak 349. ................................................ 757
Prestanak založnoga vjerovnika - Članak 350. .................................... 757
Ukinuće - Članak 351. ......................................................................... 758
Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 352. ....... 758
Prestanak sudskoga i zakonskoga založnoga prava - Članak 353. ...... 758
Dio osmi
STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA
Primjena zakona na strane osobe - Članak 354. .................................. 758
Strane osobe - Članak 355. ................................................................. 759
Vlasništvo nekretnina - Članak 356. .................................................... 759
Suglasnost - Članak 357. ..................................................................... 759
Nekretnine na isključenom području - Članak 358. - Članak 358.b ..... 760
Dio deveti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Glava 1.
PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA
Opće odredbe o pretvorbi - Članak 359. ............................................... 761
Pretvorba prava upravljanja, korištenja i raspolaganja - Članak 360. .. 761
Pretvorba prava korištenja neizgrađenoga građevinskoga zemljišta - Članak
361. ......................................................................................................... 761
Predmnjeve - Članak 362. ..................................................................... 761
Zaštita pretvorenih prava - Članak 363. ................................................ 761
Upis neuknjiženih prava na nekretninama - Članak 364. ..................... 762
Upis vlasništva u koje se pretvorilo pravo korištenja građevinskoga zemljišta - Članak 365. ................................................................................... 764
Glava 2.
USPOSTAVA PRAVNOGA JEDINSTVA NEKRETNINE
Jedinstvenost nekretnine - Članak 366. ............................................... 764
44
SADRŽAJ
Odjeljak 1.
Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade
Pravno sjedinjenje zemljišta i upisane zgrade - Članak 367. ................ 765
Pravno sjedinjenje zemljišta i neupisane zgrade - Članak 368. ........... 765
Pravno sjedinjenje nekretnine i pretvorba prava upravljanja, korištenja ili
raspolaganja - Članak 369. .................................................................... 766
Odjeljak 2.
Uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade
Povezivanje etažnoga vlasništva sa suvlasništvom - Članak 370. - Članak
371. ........................................................................................................ 767
Posebni dijelovi nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom - Članak 372. ....................................................................... 768
Pripadci posebnoga dijela nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom
ili dogradnjom - Članak 373. ............................................................... 768
Glava 3.
IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE CIJELE NEKRETNINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU
Članak 374. .......................................................................................... 769
Međuvlasnički ugovor - Članak 375. - Članak 376. .......................... 769
Ugovor u svezi zajedničkih dijelova - Članak 377. ............................ 770
Upravitelj - Članak 378. ...................................................................... 770
Upraviteljeve dužnosti i ovlasti - Članak 379. .................................... 770
Zajednička pričuva - Članak 380. ......................................................... 771
Troškovi upravljanja - Članak 381. ...................................................... 772
Hitni popravci - Članak 382. ................................................................ 772
Nužni popravci - Članak 383. .............................................................. 772
Rok za zaključenje ugovora - Članak 384. ........................................... 773
Prinudna uprava - Članak 385. ............................................................. 773
Prestanak rada fondova - Članak 386. .................................................. 773
Donošenje podzakonskih propisa - Članak 387. ................................... 773
45
SADRŽAJ
Glava 4.
ZAVRŠNE ODREDBE
Djelovanje zakona - Članak 388. .......................................................... 773
Stečena prava - Članak 389. .................................................................. 774
Iznimke od pretvorbe prava upravljanja, korištenja i raspolaganja - Članak
390. ......................................................................................................... 774
Vlasništvo trgovačkog društva kao pravnog sljednika društvenog poduzeća Članak 390.a ........................................................................................... 775
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave - Člnak 391. ................................................................................................ 775
Nalazni uredi - Članak 392. ................................................................. 776
Iznimke od primjene Zakona o zakupu poslovnoga prostora - Članak 393.
................................................................................................................ 776
Prestanak važenja zakona - Članak 394. ........................................... 776
Tumačenje i primjena zakonskih odredaba - Članak 395. ................ 777
Stupanje na snagu - Članak 396. ........................................................ 777
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 79/06) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .......................................................................................................... 779
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I
DRUGIM STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 146/08.) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ......................................................... 780
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM
STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 38/09) - PRIJELAZNE I
ZAVRŠNE ODREDBE ........................................................................... 781
ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM
STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 143/12) ................. 782
KAZALO ............................................................................................... 783
46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content