close

Enter

Log in using OpenID

(1431) Na temelju Odluke o grobljima (Službene

embedDownload
(1431)
Na temelju Odluke o grobljima (Službene novine Primorsko-goranske županije broj
42/09), načelnik Općine Lopar objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na podru ju općine Lopar.
1. Davatelj koncesije: Općina Lopar
Adresa: Lopar b.b., 51281 Lopar
E-pošta: [email protected]
Telefon: (051) 775-593
Telefaks: (051) 775-587
2. a) Predmet natječaja: dodjela koncesija (2 kom.) za obavljanje pogrebnih poslova
b) Priroda i opseg djelatnosti: organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika. Poslovima
organiziranja i obavljanja ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu,
priprema grobnog mjesta (iskop grobne jame odnosno otvaranje grobnice),
organiziranje pogreba, prijevoz pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop
pokojnika i zatrpavanje grobne jame, odnosno zatvaranje grobnice te ure enje
grobnog mjesta nakon pokopa.
c) Mjesto obavljanja: Općina Lopar
d) Rok trajanja koncesije: 3 godine
3. a) Rok za predaju ponuda: 21. 11. 2011. do 12 sati (neposredno ili poštom)
b) Adresa na koju se moraju poslati ponude: Općina Lopar, Jedinstveni upravni odjel,
Lopar b.b., 51281 Lopar, »Za koncesiju – pogrebni poslovi (03/11) – ne otvaraj«.
c) Jezik i pismo na kojem ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik i latinično pismo
4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti:
– isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) registar, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, kao dokaz da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti za koju se dodjeljuje koncesija, a koje ne smiju biti starije od 6
mjeseci do dana slanja objave.
– ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji
sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom koncesije.
– isprava o članstvu u odre enoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom
subjektu potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom
nabave
– potvrda porezne uprave o stanju poreznog duga odnosno ispunjenim obvezama
plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zapošljavanje.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija do 30 dana od slanja obavijesti.
– potvrda odjela za proračun, računovodstvo i financije Općine Lopar da nema
dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Općini Lopar po bilo kojoj osnovi, ne stariju
od 30 dana do slanja obavijesti.
– izjava o nekažnjavanju ovjerenu kod nadležnog tijela ili jednakovrijednu potvrdu
sudskih ili upravnih tijela države sjedišta koju odgovorna osoba daje za sebe i pravnu
osobu.
– cjenik – cijenu po vrstama pružanja usluga (priloženi cjenik u ponudi ponuditelj ne
smije mijenjati za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti općine)
– visina naknade za koncesiju i izjavu o plaćanju naknade za 2012. godinu pri
potpisivanju ugovora, te naknade za 2013. i 2014. godinu najkasnije do 15. siječnja
2013. i 2014. godine (u protivnom se raskida ugovor o koncesiji).
– dokaz o tehničkoj opremljenosti za izvršavanje poslova koji su predmet koncesije,
potrebna odobrenja i certifikati (izjava i opis opreme, vozila i dr.) javnobilježnički
ovjeren
– dokaz o broju i kvalifikacijskoj strukturi djelatnika, potrebna odobrenja i certifikati
(popis djelatnika i njihovih kvalifikacija te preslike radnih knjižica)
– izjava o prihvaćanju (obrazac).
– jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo.
– sve isprave podnose se u izvorniku ili ovjerovljenoj ispravi.
– dokaz o uplaćenoj jamčevini (sudionici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu
od 150,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Lopar broj 23400091862400008 kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 7706-MB-03),
svrha: jamčevina za koncesiju)
5. Kriterij za odabir: najviša ponu ena naknada za koncesiju (početna visina godišnje
koncesijske naknade iznosi 3.000,00 kn)
7. Javno otvaranje ponuda održat će se 21. 11. 2010. u 12 sati u vijećnici Općine
Lopar, Lopar.
8. Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.
9. Na temelju odluke o koncesiji načelnik općine sklapa ugovor s izabranim korisnikom
koncesije.
10. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe: protiv odluke o odabiru ne
može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje može se podignuti u Jedinstvenome upravnom odjelu
Op ine Lopar, na adresi Lopar 289A, radnim danom od 8 do 13 sati.
Datum otpreme obavijesti: 17. 10. 2011.
Op ina Lopar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content