close

Enter

Log in using OpenID

(6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i

embedDownload
Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 104/13), člana 17.
Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini („Službeni
glasnik BiH“, broj 86/10) na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 88 sjednici, održanoj 19.3.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih
manifestacija» za 2014. godinu
Član 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvrĎuju se korisnici sredstava, kriteriji, uvjeti i način dodjele sredstava tekućeg
granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2014. godinu.
Član 2.
(Korisnici sredstava)
(1) Pravo na dodjelu sredstava iz člana 1. ove odluke imaju:
a) Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
b) Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,
c) Sportski savezi na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,
d) Sportski savezi invalidnih lica na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,
e) Sportski klubovi u Bosni i Hercegovini.
(2) Programi za učešće sportista, sportiskinja, klubova i reprezentacija može biti sufinansiran
samo kroz jedan pravni subjekat iz stava (1) ovog člana.
(3) Tekućim grantom „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2014. godinu sufinansirat
će se i podržati programi u oblasti sporta koji su se održali ili će se održati u takmičarskoj 2014.
godini, a shodno kriterijima iz Strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik
BiH“, broj 86/10).
Član 3.
(Opći i tematski kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava)
(1)
Sredstva iz tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014. godinu,
dodjeljivat će se prema kriterijima koji su navedeni u Strategiji razvoja sporta u Bosni i
Hercegovini, te odredbama iz Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik
BiH“, br. 27/08 i 102/09).
(2) Opći kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava tekućeg granta
«Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014. godinu:
a) Sportske manifestacije za koje su podneseni zahtjevi za sufinansiranje moraju biti na
kalendaru takmičenja meĎunarodnih sportskih federacija/asocijacija;
b) Sportski savezi Bosne i Hercegovine i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine moraju imati i
javno objaviti svoje kriterije u skladu sa stavom 6.4.2 Strategije razvoja sporta u Bosni i
Hercegovini;
c) Za organizaciju meĎunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati saglasnost
Ministarstva civilnih poslova, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini;
d) Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu uspješno realiziranih
projekata/programa,
rezultati
do
sada
ostvarene
saradnja
s
meĎunarodnim
federacijama/asocijacijama iz oblasti sporta, te zapaženi ostvareni rezultati iz sporta na domaćem
i meĎunarodnom nivou;
e) Relevantnost programskog prijedloga, uključujuči procjenu usklaĎenosti programskog
prijedloga sa strateškim dokumentima u oblasti sporta, nivo do kojeg program odgovara
potrebama direktnih korisnika, te potencijal programa da u svoje aktivnosti uključi i neke
ugrožene kategorije stanovništva (osobe sa invaliditetom, manjine i sl.);
f) Budžet i troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklaĎenost predviĎenih troškova sa
ukupnim budžetom programa i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih
aktivnosti u okviru programa.
(3) Tematski kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava tekućeg granta
«Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014. godinu:
a) Kriteriji za sufinansiranje programa Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine:
1) programi koji doprinose razvoja vrhunskog sporta,
2) programi meĎunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine i ostvarivanje
meĎunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje,
3) programi odlaska sportista na meĎunarodna takmičenja pod organizacijom i okriljem
MeĎunarodnog olimpijskog komiteta,
4) programi organizacije meĎunarodnih sportskih manifestacija i takmičenja iz programa
MeĎunarodnog olimpijskog komiteta i Evropskog olimpijskog komiteta.
b) Kriteriji za sufinansiranje programa Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine:
1) programi koji doprinose razvoju sporta sa invaliditetom,
2) programi meĎunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine i ostvarivanje
meĎunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje za lica sa
invaliditetom,
3) programi odlaska sportista na meĎunarodna takmičenja pod organizacijom i okriljem,
MeĎunarodnog paraolimpijskog komiteta,
4) programi organizacije meĎunarodnih sportskih manifestacija i takmičenja iz programa
MeĎunarodnog paraolimpijskog komiteta.
c) Kriteriji za sufinansiranje programa sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta:
1) programi učešća reprezentacija Bosne i Hercegovine na meĎunarodnim sportskim
takmičenjima pod organizacijom matične svjetske i evropske federacije/asocijacije,
2) programi koji doprinose razvoju vrhunskog sporta,
3) programi meĎunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje
meĎunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje,
4) programi omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta,
5) programi priprema sportista za nastupe na zvaničnim takmičenjima u organizaciji i pod
okriljem MeĎunarodnog olimpijskog komiteta, Evropskog olimpijskog komiteta,
MeĎunarodnog paraolimpijskog komiteta,
6) programi organizacije meĎunarodnih sportskih takmičenja pod okriljem matičnih
svjetskih i evropskih sportskih federacija,
d) Kriteriji za sufinansiranje programa sportskih saveza invalidnih lica na nivou
Hercegovine i entiteta:
Bosne i
1) programi učešća reprezentacija Bosne i Hercegovine na meĎunarodnim sportskim
takmičenjima pod organizacijom matične svjetske i evropske federacije/asocijacije invalida,
2) programi koji doprinose razvoju sporta sa invaliditetom,
3) programi meĎunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje
meĎunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje lica sa invaliditetom,
4) programi omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta sa invaliditetom,
5) programi priprema sportista za nastupe na zvaničnim takmičenjima u organizaciji i pod
okriljem MeĎunarodnog paraolimpijskog komiteta,
6) programi organizacije meĎunarodnih sportskih takmičenja pod okriljem matičnih
svjetskih i evropskih sportskih federacija,
e) Kriteriji za sufinansiranje programa sportskih klubova u Bosni i Hercegovini:
1) uspjesi sportskih klubova na meĎunarodnim sportskim takmičenjima u organizaciji
meĎunarodnih sportskih asocijacija/federacija,
2) programi koji doprinose razvoju vrhunskog sporta u Bosni i Hercegovini,
3) programi meĎunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje
meĎunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji van nje,
4) programi omasovljenja sporta i afirmacija sporta u društvu, posebno kod mladih,
5) programi uključivanja hendikepiranih lica i lica sa invaliditetom u sportske aktivnosti i
manifestacije (isključivo za sportske klubove lica sa invaliditetom)
6) programi nastupa sportista na klupskim meĎunarodnim takmičenjima, pod
organizacijom matičnih meĎunarodnih sportskih federacija/asocijacija,
7) programi organizacije meĎunarodnog sportskog takmičenja pod okriljem matične
meĎunarodne sportske federacije.
Član 4.
(Izuzeće)
Na dodjelu sredstava iz člana 1. Odluke nemaju pravo:
(1) Programi organizacija koja se bave bilo kakvom profitabilnom djelatnošću.
(2) Programi organizacija koje su koristile sredstva tekućih grantova prethodne tri godine
koje realizira Ministarstvo civilnih poslova, a o tome nisu podnijeli izvještaj u rokovima
propisanim članom 9. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i
meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BiH“,
broj 104/13 ).
Član 5.
(Iznos ukupnih sredstava)
Ukupna raspoloživa sredstva tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014.
godinu utvrĎena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u iznosu od 585.000 KM.
Član 6.
(Finansiranje utvrđenih obaveza u oblasti sporta i visina sredstava)
(1) Od ukupnog iznosa sredstava iz člana 5. ove odluke Ministarstvo civilnih poslova izvršit
će raspored sredstava za sljedeće namjene:
a) Državnu nagradu za sport Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, u iznosu do 15.000KM,
b) Izbor sportiste godine u organizaciji Radio – Televizije Bosne i Hercegovine (BHT1) i
dnevnog lista „Nezavisne novine“ za 2014. godinu, u iznosu do 10.000KM.
(2) Preostali dio sredstava u iznosu od 560.000KM rasporedit će se subjektima iz člana 2. ove
оdluke, a u skladu sa utvrĎenim kriterijima u ovoj odluci i putem Javnog poziva.
(3) Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za programe sufinansiranja sportskih
manifestacija za 2014. godinu u minimalnoj vrijednosti od 2.000 KM i maksimalne
vrijednosti do 60.000 KM
(4) Ukoliko neki program svojom veličinom i značajem zahtjeva veću finansijsku podršku,
podnositelj zahtjeva se obraća Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Član 7.
(Objava granta)
Ministarstvo civilnih poslova će objaviti postupak i način dodjele sredstava iz tekućeg granta
«Sufinansiranje sportskih manifestacija» za tekuću godinu na web stranici Ministarstva i u tri
dnevna lista u trajanju od 21 dana od dana objavljivanja.
Član 8.
(Potrebna dokumentacija i način dostavljanja)
(1) Zahtjevi za dodjelu novčanih sredstava iz tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih
manifestacija» dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu civilnih poslova isključivo
putem pošte na adresu:
Ministarstvo civilnih poslova BiH
za Javni poziv „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2014. godinu
Trg BiH 3, 71 000 Sarajevo
(2) Uz zahtjev se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:
a) popunjen i potpisan aplikacioni obrazac ovjeren pečatom podnositelja zahtjeva,
b) uvjerenje o poreskoj registraciji identifikacioni broj (ovjerena kopija),
c) rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva (ovjerena kopija),
d) kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa (ovjerena kopija),
e) finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima
(potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom),
f) savezi u odreĎenom sportu dostavljaju potvrdu o članstvu u meĎunarodnoj sportskoj
asocijaciji,
g) dokaz da se sportska manifestacija za koju se traži sufinansiranje nalazi na kalendaru
meĎunarodnih sportskih federacija/asocijacija,
h) ovjeren Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu od strane Agencije za posredničke,
informatičke i finansijske usluge (APIF-a),
i ) za održavanje meĎunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je dostaviti
prethodno izdatu saglasnost Ministarstva civilnih poslova u skladu sa članom 54. Zakona o
sportu u Bosni i Hercegovini,
j) potpisana i ovjerena izjava podnositelja zahtjeva ukoliko je/nije program finansiran ili
sufinansiran od drugih nivoa vlasti i javnih preduzeća koja mora sadržavati iznos finansiranja ili
sufinansiranja,
(3) Aplikacioni obrazac (prilog 1), Obrazac za budžet (prilog 2), Obrazac za izvještaj
(prilog 3) su sastavni dio ove odluke.
Član 9.
(Komisija za razmatranje zahtjeva)
(1) Ministar civilnih poslova imenuje Komisiju za razmatranje zahtjeva na osnovu tekućeg
granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014. godinu koja će sačiniti prijedlog
Odluke o rasporedu sredstava na osnovu tekućeg granta.
(2) Komisija za razmatranje zahtjeva podnesenih na osnovu tekućeg granta „Sufinansiranje
sportskih manifestacija“ za 2014. godinu će u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog
poziva putem Ministarstva civilnih poslova dostaviti prijedlog Odluke o rasporedu
sredstava Vijeću ministra Bosne i Hercegovine.
(3) Komisija zadržava pravo da provjeri tačnost podataka navedenih u zahtjevu, te ukoliko su
navedeni podaci netačni zahtjev odbaci.
(4) Komisija neće razmatrati nepotpune i neblagovremene prijave.
Član 10.
(Način bodovanja)
(1)
Bodovanje podnesenih zahtjeva Komisija za razmatranje zahtjeva po tekućem
grantu „Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2014. godinu će izvršiti na osnovu
Obrasca sa tabelom za bodovanje koji će sačiniti Komisija.
(2) Komisija za razmatranje zahtjeva po tekućem grantu za „Sufinansiranje sportskih
manifestacija» za 2014. godinu će svojim poslovnikom o radu definirati minimalan broj
bodova koji programi moraju dobiti kako bi bili sufinansirani i podržani.
(3) Članovi Komisije za razmatranje zahtjeva po tekućem grantu za „Sufinansiranje sportskih
manifestacija» za 2014. godinu pojedinačno će izvršiti bodovanje blagovremenih i
potpunih zahtjeva.
Član 11.
(Potpisivanje ugovora)
Ministarstvo civilnih poslova će sa korisnicima sredstava nakon što Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o raspodjeli sredstava, te ista bude objavljena u
Službenom glasniku BiH sklopiti ugovor kojim će biti definirani uvjeti, svrha ugovora,
korištenje sredstava, odgovornosti ugovorenih strana i druga pitanja važna za
implementaciju programa.
(2) Administrativni troškovi za realizaciju programa ne mogu prelaziti 10% od ukupnog
iznosa dodjeljenih sredstava.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane Ugovorom iz stava (1) ovog
člana, gubi pravo na korištenje sredstava.
(1)
Član 12.
(Podnošenje izvještaja)
(1) Korisnici sredstava iz člana 2. ove odluke dužni su Ministarstvu civilnih poslova BiH i
Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava u
skladu sa članom 9. stav (8) Zakona o Budžetu institucija i meĎunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine, a prema Obrascu za izvještaj ( prilog 3).
(2) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju o realizaciji programa koji se
finansira, a u slučaju potrebe, istu učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva ili drugog lica ili organa kojeg ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Član 13.
( Evaluacija)
(1) Evaluacija programa se vrši po njihovom završetku na bazi dostavljenog kompletnog
izvještaja.
(2) Ministar civilnih poslova može formirati posebnu komisiju koja će izvršiti evaluaciju
utroška dodijeljenih sredstava prema metodi slučajnog uzorka.
(3) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti
povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora BiH u roku
od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom
pokrenuće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao
doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse i javne pozive koje
raspisuje Ministarstvo u periodu od 3 godine.
(4) Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog
programa, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni
račun trezora BiH u roku od 30 dana od dana završetka programa uz obrazloženje. Nakon
30 dana ukoliko se sredstva ne uplate pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv
aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na
konkurse i javne pozive koje raspisuje Ministarstvo u periodu od 3 godine.
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku BiH».
VM broj _______ /14
____________ godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
APLIKACIONI OBRAZAC
OPĆI PODACI
(PRILOG 1)
Podnosilac zahtjeva
(Navesti puni naziv u skladu s
rješenjem o registraciji)
Naziv programa
Projektne lokacije
Ukupni budžet programa
Traženi iznos sredstava od
Ministarstva
Osigurani iznos sredstava,
navedite donatora
Iznos vlastitih sredstava
Trajanje programa
od dd/mm/gggg do dd/mm/gggg
Datum podnošenja
dd/mm/gggg
Adresa podnosioca zahtjeva
Broj telefona
Broj faksa
Kontakt osoba za ovaj programa
E-mail kontakt osobe
Osoba ovlaštena za potpisivanje
ugovora i izmjena ispred
organizacije
E-mail ovlaštene osobe
Web stranice organizacije
Broj žiro računa
Naziv banke, adresa i mjesto
banke
Transakcioni broj banke (16
cifara)
ID broj (Identifikacioni broj
poreske uprave)
Korisnik sredstava
Adresa korisnika sredstava
Broj telefona korisnika sredstava
E-mail korisnika sredstava
Podnosilac programa je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja
telefona, faksa, e-mail-ova ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se mora naznačiti u pisanoj formi
Ministarstvu. Ministarstvo se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati podnosioca
programa.
I SAŢETAK (maksimalno jedna stranica)
Sažetak napišite nakon što završite sve dijelove aplikacije. Cilj sažetka je da se da prikaz cijelog
programa. Sažetak treba da sadrži informacije o cilju, pristupu rješavanja, period implementacije,
ukupni broj korisnika programa, projektnu lokaciju i ukupni budžet sa iznosom koji se traži:
II PODACI O APLIKANTU (maksimalno jedna stranica)
Navedite Vaše najvažnije/najuspješnije programe, njihovu finansijsku vrijednost i izvore finansiranja,
dosadašnje uspjehe na domaćem i međunarodnom planu, doprinos razvoju sporta i socijalne inkluzije
u sportu:
III IMPLEMENTIRANJE PROGRAMA PODRŢANIH OD STRANE OVOG MINISTARSTVA
(maksimalno pola stranice)
Ukoliko je Vaš prethodni programa odobren na Javnom pozivu ovog Ministarstva ukratko opišite
njegovo realiziranje i uspjeh koji je ostvario:
IV MEĐUNARODNI PARTNERI (maksimalno pola stranice)
Navedite ostvarenu saradnju s međunarodnim partnerima s ciljem ostvarenja programa koje
provodite, ukoliko postoj:
V PODRŠKA
Navedite ministarstva i druge institucije koje preporučuju (podržavaju) programa.
1. ________________________________________________________(Institucija)
Kontakt osoba: ______________________________________________
Telefon / e-mail: _____________________________________________
2. ________________________________________________________(Institucija)
Kontakt osoba: ______________________________________________
Telefon / e-mail: _____________________________________________
VI PRIJEDLOG PROGRAMA
1. Ovdje opišite projektne ciljeve kao i načine na koje želite da ih postignete. Navedeni ciljevi
trebaju biti jasno opisani i postavljeni u vezu sa jednim ili više kriterija iz Strategije razvoja
sporta BiH.
Ciljevi projekta (maksimalno jedna stranica)
2. Koliko je prijedlog programa usklađen sa drugim strateškim dokumentima razvoja sporta
(Zakon o sportu u BiH, Strategija razvoja sporta u BiH )? (maksimalno pola stranice)
3. Navedite imena sportista,sportistkinja ili ekipa sa vrhunskim sportskim rezultatima koji su bili
podržani kroz neke od vaših aktivnosti u protekle tri godine.
2011.
Imena/Na
ziv
Sportisti/sportistk
inje
Ekipe
Nivo/ran
g
takmičen
ja
2012.
Imena/Na
ziv
Nivo/ran
g
takmičen
ja
2013.
Imena/Na
ziv
Nivo/ran
g
takmičen
ja
4. Navedite imena sportista, sportistkinja ili ekipa sa vrhunskim sportskim rezultatima koje
planirate podržati sredstvima za koja podnosite aplikaciju.
5. Da li program promoviše dodatne vrijednosti kao što su ljudska prava, ravnopravnost polova,
prava osoba sa invaliditetom, prava manjinskih grupa, rad sa djecom i mladima i sl.?
VII BUDŢET
Budžet je prevod projekta u novčani iznos. U ovom dijelu opišite sve vrste troškova koje očekujete
tokom provođenja projekta, a neophodni su za njegovu implementaciju. Budžet treba u potpunosti da
prati navedene aktivnosti u sekciji opis projekta. Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 10 % od
ukupnih dozvoljenih troškova za implementaciju programa.
Administrativnim troškovima smatraju se fiksni troškovi
finansiranje ili su-finansiranje administrativnog osoblja.
kancelarije
organizacije/ustanove
te
U PRILOGU 2 navedite sve relevantne budžetske stavke za ovaj projekt i to na način da za svaku
aktivnost posebno procijenite sve troškove uključujući i ljudske resurse. Uključite i informacije o
dodatnim izvorima finansiranja.
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
Prijedlog zatvaranja finansijske konstrukcije u konvertibilnim markama:
IZVOR FINANSIRANJA
IZNOS
Vlastita sredstva
Sredstva sponzora, donatora
Sredstva međunarodnih organizacija
Sredstva općine
Sredstva grada
Sredstva kantona
Sredstva entiteta
Sredstva Ministarstva civilnih poslova
Sredstva iz ostalih izvora
UKUPNO
VIII Resursi
Molimo da popunite tabelu na bazi bilansa stanja i uspjeha vaše organizacije (navedite vrijednosti u
hiljadama KM)
Godina
Ukupni
Bilans
na Ukupna dugovanja
prihod
kraju godine
organizacije
Prethodna godina
Godina prije prethodne
Unesite broj zaposlenih u vašoj organizaciji ili angažiranih po ugovoru o djelu
Pozicije
Broj osoba na
puno
radno
vrijeme
Pola
radnog
vremena
ili
ugovor o djelu
Menadžment
Administracija i financije
Programsko osoblje (Sportski
radnici, treneri i sl.)
Konsultanti
Volonteri
Unesite broj članova skupštine vaše organizacije
Navedite listu osoba u upravnom odboru organizacije
Ime i prezime
Zaposlen u
Pozicija
U odboru od …
1
2
3
Unesite broj članova organizacionog/programskog vijeća vaše ustanova/organizacije
Navedite listu osoba u organizacionom/programskom vijeću
Ime i prezime
1
2
3
Zaposlen u
Pozicija
U odboru od …
ZAVRŠNE ODREDBE
Podnosilac zahtjeva potpisivanjem ovog aplikacionog obrasca obavezuje se na sljedeće:
U roku od 30 dana nakon realizovanja projekta korisnik sredstava dostaviće Ministarstvu civilnih
poslova i Ministarstvu finansija i trezora BiH finansijski izvještaj o utrošku sredstava s kompletnom
dokumentacijom kojom dokazuje namjenski utrošak sredstava koja su mu doznačena.
Ukoliko su sredstva odobrena za program koji nije završen tokom tekuće godine, korisnik sredstava
dostaviće izvještaj o utrošku dijela sredstava utrošenih u tekućoj godini i to do 15. 01. naredne godine
i izvod iz banke kojim se dokazuje da preostala sredstva nisu utrošena.
Finansijski izvještaj mora da sadrži pregled ukupno ostvarenih prihoda za realiziranje programa s
iznosima učešća svih sufinansijera uključujući i vlastito učešće, kao i druge prihode (donacije i sl.)
ukoliko ih ima.
Finansijski izvještaj mora da sadrži i pregled svih stvorenih troškova vezanih za realiziranje projekta s
kopijama svih navedenih računa i dokumenata na osnovu kojih su izvršena plaćanja.
U slučaju neispunjavanja ovih uslova korisnik sredstava gubi pravo na dodjelu sredstava naredne 3
godine. Ministarstvo može izvršiti kontrolu nad utroškom odobrenih sredstava u prostorijama korisnika
i preduzeti odgovarajuće zakonske mjere u skladu sa utvrđenim činjenicama.
Raspored finansijskih sredstava iz različitih izvora mora odgovarati ukupnom budžetu ponuđenog
projekta.
Kompletna dokumentaciju poslati poštom, na adresu:
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH
za Javni poziv za „ Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2014.godinu, Trg BiH3,
Sarajevo
______________________
Mjesto i datum
M.P.
__________________________
Potpis podnosica zahtjeva
Ovlašteno lice
OBRAZAC ZA BUDŢET
(PRILOG 2)
Naziv programa:
Period:
PROGRAMSKI TROŠKOVI
Br
.
Budţetska linija
1
Projektno osoblje
Količi
na
Jedini
ca
Količi
na
Jedini
ca
Jedinič
na
cijena
1.
1
1.
2
2
Aktivnost 1.1.1 – naziv
2.
1
2.
2
3
Aktivnost 1.1.2 – naziv
3.
1
3.
2
4
Aktivnost 1.2.1 – naziv
4.
1
4.
2
5
Aktivnost 1.2.2 – naziv
5.
1
5.
2
6
Aktivnost 2.1.1 – naziv
6.
1
6.
2
Ukupno za projektne troškove
Ukupn
i
budţet
Izvor
finansira
nja
Traţena
sredstva
od
Ministars
tva
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Br
.
1
Budţetska linija
Količi
na
Jedini
ca
Količi
na
Jedini
ca
Jedinič
na
cijena
Ukupn
i
budţet
Izvor
finansira
nja
Ukupn
i
budţet
Vrijednos
t
finansira
nja iz
drugih
izvora
Traţena
sredstva
od
Ministars
tva
Finansijsko i administrativno osoblje
1.
1
2
Troškovi podrške
2.
1
2.
2
2.
3
2.
4
2.
5
Unajmljivanje
prostora
Režije
Komunikacije
Kancelarijski
materijal
Bankarski troškovi
Ukupni administrativni troškovi
PREGLED BUDŢETA
Traţena
sredstva
od
Ministars
tva
Programski troškovi
Troškovi podrške programu/administrativni troškovi
UKUPNO
________________
Mjesto i datum
M.P.
__________________________
Potpis podnosica zahtjeva
Ovlašteno lice
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
Sektor za sport
OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ1
O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DODJELJENIH NA OSNOVU PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA
«Sufinansirаnje sportskih manifestacija» za 2014. godinu
I.
Naziv programa
Vrijeme i mjesto realiziranja programa
Podnosilac programa
Adresa
Telefon/fax
Web-stranica
E-mail adresa
2
Korisnik sredstava
Adresa
Telefon/fax
Web-stranica
E-mail adresa
Broj transakcijskog računa, vrsta prihoda, opdina
Ovlašteno lice
1
2
Kontakt osoba
Obrazac popunjavati isključivo na pisadoj mašini ili računaru
Korisnik sredstava može biti ustanova, udruženje ili pravno lice preko koga se ostvaruje projekat. Odobrena sredstva ne mogu biti upladena
na žiro račun fizičkog lica.
Broj žiro-računa
ID broj (Identifikacijski broj poreske uprave)
Ukupan iznos sredstava dodijeljen od Ministarstva civilnih poslova BiH
Subjekti učesnici u realiziranju Programa
II.
U kojoj mjeri je program doprinijeo razvoju sporta u BiH:
III.
Na koji je način program imao uticaj na međunarodno predstavljanje sporta BiH:
IV.
Koji ciljevi i akcioni plan iz Strategije razvoja sporta u BiH su ispunjeni realizacijom ovog programa:
V.
Prikazati analizu realizacije programa koji je podržan od strane Ministarstva civilnih poslova:
VI.
Navedite rezultate programa, kritike, interes javnosti za program, medijsku zastupljenost, eventualne pozive za nastavak
saradnje programa:
VII.
Prikazati analizu finansijskog izvještaja za cijeli programa, s posebnim osvrtom na utrošak sredstava dodjeljenih od
strane Ministarstva civilnih poslova:
VIII.
Navedite institucije koje su podržale realiziranje programa.
Naziv institucije
1.
Kontakt (telefon/e-mail)
Naziv institucije
2.
Kontakt (telefon/e-mail)
IX.
Navesti ukupne troškove realiziranja programa (u prilogu dostaviti dokaze o utrošku sredstava – račune, fakture i drugo)
X.
Prikazati finansijsku konstrukciju realizacije Programa u konvertibilnim markama:
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IZVOR FINANSIRANJA
Sopstvena sredstva
Sredstva sponzora, donatora
Sredstva međunarodnih organizacija
Sredstva opdine
Sredstva grada
Sredstva kantona
Sredstva entiteta
Sredstva Ministarstva civilnih poslova
Sredstva iz ostalih izvora
UKUPNO
______________________
Mjesto i datum
М.P.
IZNOS
_________________________
Potpis podnosioca zahtjeva
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
844 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content