close

Enter

Log in using OpenID

agroTECH 2011 - Univerzitet u Tuzli

embedDownload
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
Tehnološki fakultet - UNIVERZITET U TUZLI
Faculty of Technology - UNIVERSITY OF TUZLA
&
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet - UNIVERZITET U SARAJEVU
Faculty of Agricultural and Food Sciencies -UNIVERSITY OF SARAJEVO
KNJIGA SAŽETAKA
VI Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane
„agroTECH“ Gradačac, septembar 2011.
BOOK OF ABSTRACTS
th
of 6 Conference about production and processing of
food „agroTECH“ Gradacac, September 2011.
Tuzla, septembar/September 2011.
1
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
Izdavač/Publisher
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli/Faculty of Technology
University of Tuzla
Za izdavača/For publisher
Amra Odobašić
Urednica/Editor
Dijana Miličević
Web strana/Web site
http://www.agrotech.tf.untz.ba
Štampa / Printed by
Neutrino d.o.o. Tuzla
Tiraž/Edition
60 komada
2
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
ORGANIZATORI SAVJETOVANJA
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
SUORGANIZATORI SAVJETOVANJA
Gradačački sajam d.o.o., Gradačac
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK
ODBORI SAVJETOVANJA
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof.dr.Amra Odobašić, Prof. dr.Midhat Jašić, Prof.dr.Vahida Selimbašić,
Prof.dr.Snježana Marić, Doc.dr.Milica Vilušić, Prof.dr.Mirsad Salkić,
Prof.dr.Dževad Jarebica, Prof. dr. Mirsad Kurtović, Prof. dr. Vjekoslav Selak,
Prof. dr. Milenko Blesić,
Prof. dr. Salko Muratović, Prof. dr. Sonja Bijeljac, Husein Topčagić,
Mehmedalija Mahmutović, Imšir Škahić
PROGRAMSKI ODBOR
Prof.dr.Meho Bašić, Prof.dr.Ranka Kubiček, Prof.dr.Jasminka Sadadinović,
Prof.dr. Dijana Miličević, Doc. dr. Franc Andrejaš, Doc.dr.Ivan Petric,
Doc.dr.Husejin Keran,
Doc.dr.Nedžad Karić, Doc.dr.Pakeza Drkenda, Doc.dr.Muhamed Brka, Doc.dr.
Drena Gadžo, Doc.dr.Sabahudin Bajramović
TEHNIČKI ODBOR
Dr.sc.Ramzija Cvrk, Mr.sc.Jasmin Suljagić, Mr.sc.Indira Šestan,
Mr.sc.Amra Selimović,
Mr.sc.Tijana Pešić, Mr.sc.Amel Selimović, Mr.sc.Edisa Avdihodžić Avdić,
Mr.sc.Eldin Redžić, dipl.ing.Ema Obralić, dipl.ing. Amila Halilčević
3
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
SADRŽAJ /CONTENT
Midhat Jašić, Drago Šubarić, Ramzija Cvrk, Vahid Beširević, Besim Salkić
BRANJE, TRANSPORT I ČUVANJE SVJEŽE ŠLJIVE
1
Midhat Jašić, Jugoslav Stahov, Slaviša Stajković, Miralem Emkić
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PROIZVODNJE HRANE EKONOMSKE REGIJE SI BIH
3
Midhat Jašić, Said Čajić, Senahid Mujkanović
AUTOHTONI BOSANSKI KUKURUZ OSMERAC
5
MidhaGlavić , Smail Toromanović, Amir Hasić, Amir Zenunović
KVALITET SIJENA NA FARMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
7
Midhat Glavić, Hava Mahmutović, Amir Hasić, Nusret Šerifović, Amir Zenunović, Vehid Mahmutović,
STANJE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA PODRUČJU TK
9
Nada Plavša, Vidica Stanaćev, Nikolina Milošević, Dragana Ljubojević, Nikola Puvača, Jelena Markov,
Miroslav Ćirković
UTICAJ SVEŽE SARDELE U ISHRANI NA PROIZVODNE REZULTATE U GAJENJU
KALIFORNIJSKE PASTRMKE (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)
11
Vidica Stanaćev, Niko Milošević, Nikola Puvača, Dragan Milić, Vladislav Stanaćev, Nada Plavša, Natalija
Džinić
PROIZVODNE PERFORMANSE I SENZORNI KVALITET Mm. pectoralis BROJLERA
HRANJENIH RAZLIČITIM NIVOIMA EKSTRUDIRANE SAČME ULJANE REPICE
13
Hava Mahmutović
UTICAJ VRSTE HIBRIDA KOKA NOSILJA I MASE JAJA NA OMJER
BJELANCE/ŽUMANCE I KVALITET KONZUMNIH JAJA
15
Meho Bašić, Ramzija Cvrk, Vahidin Smajlović, Hava Mahmutović
UTICAJ VRSTE MASTI U HRANI ZA TOV PILIĆA NA KLAONIČKE PARAMETRE
UTOVLJENIH PILIĆA
17
Ivana Vasiljević, Isidora Kecojević, Milana Kostić, Biljana Bajić, Danica Mrkajić
PRIMENA GS1 STANDARDA U CILJU OBEZBEĐENJA SLEDLJIVOSTI U PROIZVODNJI
HRANE
19
Grujić R, Pejović B, Vujadinović D, Došić A, Mićić V, Krsmanović I.
MODELIRANJE SISTEMA SLJEDLJIVOSTI U INDUSTRIJI PRERADE MESA
21
Dijana Miličević, Amel Selimović, Elmir Karić
UTVRĐIVANJE SADRŽAJA SOLI I VODE U PEKARSKIM PROIZVODIMA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA
23
41
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
Dijana Miličević, Amel Selimović, Elmir Karić
KVALITET HLJEBA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U OVISNOSTI OD NAČINA
PROIZVODNJE
25
Hatidža Pašalić, Ranka Kubiček, Sakiba Mašić, Darja Kubiček, Mersiha Suljkanović
KOMPARACIJA VOLUMETRIJSKOG I UV/VIS SPEKTROFOTO-METRIJSKOG
ODREĐIVANJA BENZOJEVE KISELINE I NJENIH SOLI
U SOKOVIMA
27
Ranka Kubiček, Mersiha Suljkanović, Mirza Tupajić, Selmina Hodžić
ODREĐIVANJE NEKIH KOMPONENATA U HRANI KORIŠTENJEM EKSTRAKCIONOSPEKTROFOTOMETRIJSKOG METODA
SA TRITONOM X -100
29
Amra Selimović, Mirsad Salkić, Ranka Kubiček
VITAMIN C U HRANI I NJEGOVO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE
31
Darja Kubiček, Mirza Tupajić, Milena Ivanović
UKLANJANJE ORGANSKIH I NEORGANSKIH KONTAMINANATA
EKOLOŠKI POGODNIM TENZIDIMA
33
Vojislav Aleksić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
ISKORIŠĆENJE OTPADA JABUKE IZ PROIZVODNJE SOKOVA KAO SREDSTVA ZA
ŽELIRANJE U PROIZVODNJI MARMELADA I DŽEMOVA
35
Vojislav Aleksić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI ZAMJENE CELOFANA SA NEKIM OD SINTETIČKIH
FILMOVA U PROIZVODNJI VIŠESLOJNIH FLEKSIBILNIH MATERIJALA
37
Dragan Pelemiš, Vahida Selimbašić, Snježana Hodžić, Vedran Stuhli, Tonči Iličić
MOGUĆNOST KORIŠTENJA MULJA IZ PROCESA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
INDUSTRIJE CELULOZE I PAPIRA ZA PROIZVODNJU KOMPOSTA
39
5
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
BRANJE, TRANSPORT I ČUVANJE SVJEŽE ŠLJIVE
1
Midhat Jašić, 2Drago Šubarić, 1Ramzija Cvrk, 3Vahid Beširević, 4Besim Salkić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek
3
Voćni rasadnik Gradačac
4
Voćni rasadnik Srebrenik
2
Šljiva je najzastupljenija voćka na našim prostorima pa zbog toga predstavlja
najznačajniji voćarski potencijal. Da bi se iskoristili proizvodni potencijali i prirodne
konkurentske prednosti potrebno je usavršiti procese od primarne proizvodnje kao što
su odabir sortimenta i sprovođenje agrotehničkih mjera, do branja, transporta, čuvanja i
distribucije.
U radu su opisani savremeni postupci iz područja postharvest tehnologije šljive, kao
što je branje,pakovanje,transport i čuvanje u klasičnim hladnjačama i hladnjačama sa
kontroliranom atmosferom.Kod određivanja momenta branja uzimaju se u obzir
vremenske prilike, kao i mjerljivi parametri stupnja tehnološke zrelosti plodova kao što
su: boja, tvrdoća, stupanj kiselosti, sadržaj suhe materije, sadržaj šećera itd.
Tehnološka zrelost se definira na osnovu namjene korištenja šljive, odnosno da li će se
koristiti za preradu ili konzumiranje u svježem stanju. Od momenta branja do momenta
potrošnje šljive treba uzeti u obzir kontrolu procesa sa aspekta mikrobiologije,
biohemije i fiziologije. Pri povećanim temperaturama i smanjenoj relativnoj vlažnosti
ubrzava se respiracija (disanje) kao i transpiracija (isparavanje vode).
Branje se još uvijek obavlja ručno, ali ovisno o namjeni može se koristiti i savremena
mehanizacija. Važan je i odabir ambalaže. Ako se koristi u svježem stanju, šljive je
najbolje ohladiti a temperatura ovisi o vrsti i sorti jer su neke sorte osjetljive i na
sniženje temperature. Šljive su srednje osjetljive na etilen pa je potrebno voditi računa
da plodovi ne budu oštećeni i da ne dolaze u kontakt sa vrstama voća koje produciraju
etilen. Kod skladištenja u uslovima kontrolirane atmosfere svježina šljive, čvrstina
ploda i promjena boje se može održati duže od 30 dana. Pri tome su režimi skladištenja
približno: temperatura -0.5C do 1C, relativna vlažnost 90-95, sadržaj kisika (O2) od
1 do 2 % i sadržaj ugljendioksida (C O 2) od 3 do 5 %. Transport šljive je moguć i u
uslovima mikrokontrolirane atmosfere, što održava kvalitet plodova do isporuke
krajnjem kupcu.
Primjenom savremenih postharvest tehnologija moguće je ostvariti konkurentske
prednosti u prodaji šljive u svježem stanju te osigurati veće količine kvalitetnijeg
proizvoda za preradu, jer se usporavaju degradativni procesi svježih plodova.
Ključne riječi: svježa šljiva, postharvest tehnologije.
16
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
HARVEST, TRANSPORT AND STORAGE OF FRESH PLUM
1
Midhat Jasic, 2Drago Subaric, 1Ramzija Cvrk, 3Vahid Besirevic, 4Besim Salkic
1
2
Faculty of Technology, University of Tuzla
Faculty of Food Technology, University JJ Strossmayer, Osijek
3
Fruit tree nurseries Gradačac
4
Fruit tree nurseries Srebrenik
Plum fruit is most common in our region and therefore the most important fruitgrowing potential. To exploit the natural resources and production of competitive
advantage it is necessary to improve the processes of primary production such as
selection of varieties and implementation of agricultural practices, the harvesting,
transport, storage and distribution.
The paper describes the modern methods in the field of postharvest technology plums,
such as picking, packing, transport and storage in classic cold stores and refrigerated
with a controlled atmosphere.When determining the moment of harvesting are taken
into account the weather, as well as measurable parameters of the degree of
technological maturity of fruits such as color, hardness, degree of acidity, dry matter
content, sugar content etc. Technological maturity is defined based on the intended use
plums, or whether it will be used for processing or consumption in fresh condition.
From the moment of harvest until consumption of plums should be considered in terms
of process control microbiology, biochemistry and physiology. t higher temperatures
and reduced humidity accelerates the respiration (breathing) and transpiration (water
evaporation).Picking is still done manually, but depending on the application can be
used and modern machines. An important selection and packaging. If used in fresh
plums, it is best to cool the temperature depends on the species and variety as some
sort of sensitive and the decrease in temperature. Plums are moderately sensitive to
ethylene, so it takes into account that the fruits are not damaged and did not come into
contact with fruits that produce ethylene.When stored in controlled atmosphere
conditions, the freshness of plum, fruit firmness and color changes can be held longer
than 30 days. At the same time storage regimes about: temperature -0.5 C to 1 C,
relative humidity of 90-95, the content of oxygen (O2) from 1 to 2 % and the content of
carbon dioxide (CO2) from 3 to 5%. Transport plum is possible in terms
mikrokontrolirane atmosphere, which keeps the quality of the fruit to the final
customer delivery.
Application of modern postharvest technologies it is possible to achieve competitive
advantage in the sale of fresh plums in large quantities and provide more quality
products for processing, because the slow processes of fresh fruits degradation.
Key words: fresh plums, postharvest technology.
27
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PROIZVODNJE HRANE EKONOMSKE
REGIJE SI BIH
1
Midhat Jašić, 1Jugoslav Stahov, 2Slaviša Stajković, 1Miralem Emkić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Regionalna razvojna agencija NERDA Tuzla
2
U radu je istaknut značaj problema nedovoljne proizvodnje hrane i prikazani su
resursi koji su na raspolaganju na području Ekonomske Regije Sjevero-Istočna
BiH. Urađena je situacijska analiza stanja u proizvodnji hrane i procjena
konkurentnih prednosti po vrstama prehrambenih proizvoda.
Procjena postojećeg stanja i konkurentskih prednosti izvršena je i na osnovu
statističkih podataka iz godišnjaka, te podataka kojima raspolažu udruženja za
proizvodnju i preradu hrane u privrednim komorama. Sistematizirani su
osnovni podaci o potrošnji, uvozu i izvozu hrane Ekonomske Regije SjeveroIstočna BiH.
Procijenjeni podaci su izraženi u ukupnim količinama uvoza, proizvodnje,
potrošnje i izvoza, kao i po glavi stanovnika (per capita). Sačinjen je i pregled
najvažnijih prerađivačkih kapaciteta prehrambene industrije, kao i pregled
zemljišnih potencijala, infrastrukture te ljudskih resursa.
Na osnovama dobivenih podataka procijenjena je mogućnost povećanja
proizvodnje hrane po vrstama proizvoda, a na bazi procijenjenih konkurentnih
prednosti.
Ključne riječi: povećanje proizvodnje hrane, konkurentne prednosti,
ekonomska regija SI BiH.
38
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
POSSIBILITY OF INCREASING FOOD PRODUCTION OF
ECONOMIC REGION NE B&H
1
Midhat Jasic, 1Jugoslav Stahov, 2Slavisa Stajkovic, 1Miralem Emkic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
Regional Development Agency NERDA Tuzla
2
The paper highlights the importance of the problem of insufficient food
production and present
the resources that are available in the Economic
Region of North-Eastern Bosnia. The situational analysis of the food production
is done as well assessment of the competitive advantages of the types of food
products.
The assessed of current situation and the competitive advantage made on the
basis of statistical data from the Yearbook, and by data available of the
association for food production and processing from the chambers of
commerce. The basic data of consumption, import and export food of Economic
Region North-East BiH are systematized.
Estimated data are expressed in total amounts of imports, production,
consumption and exports, and per capita. This paper is giving the overview of
the processing capacities of the food industry, and an overview of land
resources, infrastructure and human resources.
On the basis of the given information is assessed ability how to increase food
production by type of product, and based on estimates of competitive
advantage.
Keywords: increasing food production, competitive advantages, economic
region NE B&H.
9
4
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
AUTOHTONI BOSANSKI KUKURUZ OSMERAC
1
Midhat Jašić, 2Said Čajić, 3Senahid Mujkanović
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Banovići
3
Srednjoškolski centar Gradačac
2
Uzgoj i korištenje vrste kukuruza poznatog pod nazivom osmerac su dio
prirodnog i kulturno-povijesnog nasljeđa naroda u BiH. Kukuruzni hljeb,
proha, u devetnaestom i dobrim dijelom dvadesetog stoljeća je bila osnovna
životna namirnica.
Dominantan u uzgoju je bio kukuruz osmerac koji se zadržao u primarnoj
proizvodnji do sredine dvadesetog stoljeća. Uzgoj i primjena mu je znatno pala
dolaskom novih sorti hibrida.
U radu su opisane osobine kukurza osmerca, specifičnosti njegovog uzgoja i
primjene u proizvodnji prehrambenih proizvoda i kulinarstvu.
Ova sorta kukuruza ima potrebe da bude sačuvana i zaštićena, a posebno u
pripremi proizvoda sa zaštićenom oznakom geografskog porijekla i proizvoda
sa oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta.
Ključne riječi: kukuruz bosanac, primjena u proizvodnji hrane i kulinarstvu.
5
10
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
BOSNIAN AUTOCHTHONOUS CORN BOSANAC
1
Midhat Jasic, 2Said Cajic, 3Senahid Mujkanovic
1
2
Faculty of Technology, University of Tuzla
Associations of agricultural producers, Banovici
3
Secondary School Gradacac
Growing and application of corn variety known as osmerca (eights) are part of
the natural and cultural-historical heritage of the peoples in BiH. Corn bread
(proha) in the nineteenth and much of the twentieth century was the basic
foodstuff. Dominant in the cultivation of corn was the osmerac that is held in
the primary production untill to the middle of the twentieth century.
Cultivation and use it decrised significantly after coming of new varieties of
hybrids.
The paper describes the properties of corn osmerac, the specifics of its
application in breeding and production of food and cooking.
This variety of corn has needs to be preserved and protected, especially in the
preparation of products with protected designation of geographical origin and
products with guaranteed traditional specialty.
Key words: corn bosanac, application in food and cooking.
11 6
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
KVALITET SIJENA NA FARMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
1
MidhaGlavić, 2Smail Toromanović, 3Amir Hasić, 3Amir Zenunović
1
2
FARMA Founded by USAID/SIDA
Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, Bihać
3
Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla
Cilj ovog istraživanja je utvrditi kvalitet sijena na farmama koje se bave
proizvodnjom mlijeka, te na osnovu rezultata analiza kvaliteta sijena farmerima
dati odgovarajuće preporuke o ishrani muznih krava a sve u cilju povećanja
proizvodnje mlijeka po muznom grlu. Brojni su faktori od kojih zavisi kvalitet
sijena (vrsta i sorta trava i/ili leguminoza, plodnost zemljišta, klimatski uvjeti,
sezona, odnos stabljike i lista, debljina stabljike, korovi, vremenske prilike
prilikom košnje, tehnologija spremanja i skladištenja), ali najvažniji faktor je
fitofenološka faza zrelosti trava/leguminoza u trenutku košnje.
Utvrđivani su slijedeći parametri kvaliteta sijena: suha materija, bjelančevine,
celuloza, mineralne materije.
Analizirani uzorci sijena u prosjeku su imali sadržaj suhe materije koji je
poželjan (86,59 gr/100 grama svježeg uzorka), nizak sadržaj bjelančevina
(9,643 grama/100 grama suhe materije), visok sadržaj celuloze (44,05
grama/100 grama suhe materije) i nizak sadržaj mineralnih materija (2,11
grama/100 grama suhe materije).
Statistički su značajne razlike u kvalitetu sijena između pojedinih farmi, sadržaj
suhe materije je varirao od 74,15 do 91,74 grama/100 grama svježeg uzorka,
sadržaj bjelančevina je varirao od 5,52 do 17,3 grama/100 grama suhe materije,
sadržaj celuloza je varirao od 25,24 do 66,07 grama/100 grama suhe materije i
sadržaj mineralnih materija je varirao od 0,93 do 3,87 grama/100 grama suhe
materije.
Ključne riječi: sijeno,bjelančevine, celuloza, suha materija, mineralne materije.
12 7
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
QUALITY OF HAY ON FARMS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
1
Midhat Glavic, 2Smail Toromanovic, 3Amir Hasic, 3Amir Zenunovic
1
2
FARMA Founded by USAID/SIDA
Agricultural Institute of USC, Bihac
3
Agricultural Institute of TC, Tuzla
The aim of this research was to determine the quality of hay on farms engaged
in milk production, and on the basis of analysis of the hay farmers make
appropriate recommendations on the feeding of dairy cows with the aim of
increasing milk production per milking cow. There are many factors that affect
the quality of hay (grass species and varieties and / or legumes, soil fertility,
climate, season, the ratio of stem and leaf, stem thickness, weeds, weather
conditions during harvest, storage and storage technologies), but the most
important factor phytophenology the stage of maturity grass / legume at the
time of harvest.
The following parameters were assessed quality hay: dry matter, protein,
cellulose, mineral matter.
The analyzed samples of hay, on average, had a dry matter content which is
desirable (86.59 grams/100 grams fresh weight), low protein content (9.643
grams/100 grams of dry matter), a high cellulose content (44.05 grams/100
grams of dry matter) and low mineral matter content (2.11 grams/100 grams of
dry matter).
Statistically significant differences in quality between individual farms hay, dry
matter content ranged from 74.15 to 91.74 grams/100 grams fresh weight,
protein content ranged from 5.52 to 17.3 grams/100 grams of dry matter,
cellulose content ranged from 25.24 to 66.07 grams/100 grams of dry matter
and mineral matter content ranged from 0.93 to 3.87 grams/100 grams of dry
matter.
Key words: hay, protein, cellulose, dry matter, mineral matter.
8
13
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
STANJE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG
KANTONA
1
Midhat Glavić, 2HavaMahmutović, 3Amir Hasić, 3Nusret Šerifović, 3Amir
Zenunović, 3Vehid Mahmutović,
1
FARMA Founded by USAID/SIDA
2
BOSPER, Tuzla
3
Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona, Tuzla
Cilj ovog istraživanja je utvrditi stanje u proizvodnji i otkupu mlijeka na
području Tuzlanskog kantona, te na osnovu dobivenih podataka dati smjernice
za unaprijeđenje proizvodnje mlijeka na ovom području.
Proizvodnja mlijeka je najznačajniji dio govedarske proizvodnje i od strateške
je važnosti za razvoj poljoprivrede Tuzlanskog kantona a tako i Bosne i
Hercegovine. U novčanim podrškama poljoprivrednoj proizvodnji sa nivoa
Fedracije BiH koje su ostvarene na području TK, proizvodnja mlijeka učestvuje
sa 33,40%.
Istraživanjem su obuhvaćene sve općine Tuzlanskog kantona sa podacima o
broju muznih grla, proizvodnji mlijeka. Na osnovu podataka o prosječnoj
proizvodnji mlijeka može se zaključiti da je još uvijek na veoma niskom nivou
proizvodnja mlijeka po muznom grlu.
U 2010. godini na području TK bilo je 6.106 proizvođača, koji ukupno
posjeduju 8.454 muzna grla. Ukupno otkupljena količina mlijeka u Tuzlanskom
kantonu u 2010. godini je 18.689.153 litra mlijeka.
Takođe su urađena i poređenja sa proizvodnjom u susjednim zemljama i
zemljama EU.
Ključne riječi: mlijeko, muzna grla, proizvodnja.
9
14
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
SITUATION IN THE PRODUCTION OF MILK IN TUZLA CANTON
1
Midhat Glavic, 2HavaMahmutovic, 3Amir Hasic, 3Nusret Šerifovic, 3Amir
Zenunovic, 3Vehid Mahmutovic,
1
FARMA Founded by USAID/SIDA
2
BOSPER, Tuzla
3
Agricultural Institute of TC, Tuzla
The aim of this study was to assess the situation in the production and delivery
of milk in the Tuzla Canton, on the basis of data obtained provide guidelines for
improvement of milk production in this area.
Milk production is the most important part of cattle production and is of
strategic importance for the development of agriculture and the Tuzla Canton
and Bosnia and Herzegovina. The financial support of agricultural production
from the level of the Federation of BiH, which are realized in TC, milk
production accounts for 33.40%.
The survey includes all the municipalities of Tuzla Canton with data on the
number of dairy cows, milk production. Based on data on average milk
production can be concluded that it is still at a very low level of milk
production per milking cow.
During 2010. year in TC was 6.106 milk producers, which have a total of 8.454
milking cows. Total quantity of milk purchased in the Tuzla Canton in the
2010. year is 18,689,153 liters of milk.
They also performed and compared with production in neighboring countries
and EU countries.
Key words: milk, milking cows, production.
1510
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UTICAJ SVEŽE SARDELE U ISHRANI
NA PROIZVODNE REZULTATE U GAJENJU KALIFORNIJSKE
PASTRMKE (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)
Nada Plavša, Vidica Stanaćev, Nikolina Milošević, Dragana Ljubojević, Nikola
Puvača, Jelena Markov, Miroslav Ćirković
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom sadu, Novi Sad
U Republici Srbiji postoji oko 17 ha pastrmskih ribnjaka u kojima se gaji kalifornijska
pastrmka. Ishrana riba je jedna od osnovnih karika u lancu intenzivne proizvodnje.
Jedno od najvažnijih pitanja u ishrani pastrmki je njen sastav, hranljiva vrednost i cena
koštanja. U radu su izneseni proizvodni rezultati uzgoja pastrmki, koji su obavljeni u
punosistemskom ribnjaku, površine 4.164 ha, na nadmorskoj visini od 225 m, koji se
snabdeva vodom visokog kvaliteta, sa stalnom protokom od 1000 l/sek, konstantne
temperature 10 0C tokom cele godine. Za ogled je korištena mlađ kalifornijske
pastrmke prosečne mase 88-90 g i dužine 190-210 mm. Ogled je izveden na ukupno
5.240 jedinki, a trajao je 90 dana. Za izvođenje ogleda zapremina vode u bazenima je
bila podešena na 2,4 m3 , a ulaz vode na 2 l/sek, odnosno 72 izmene vode dnevno.
Ishrana kontrone grupe, podeljene u dva bazena, vršena je standardnom industrijskom
peletom, koja je sadržavala 41,49% proteina i 9,27% masti. Ishrana ogledne grupe,
podeljene u dva bazena je vršena sa 75% standardnom industrijskom peletom, a 25%
obroka je činila sveža sardela. Ovaj obrok je sadržavao 36,49% proteina i 8,89% masti.
Dnevna količina hrane je određivana prema hranidbenim tablicama, a na osnovu mase
ribe, temperature vode, koncentracije kiseonika i drugih fizičko-hemijskih parametara
koji su svakodnevno mereni na ribnjaku. Ishrana je vršena u 4 pravilno raspoređena
obroka. Nakon 90 hranidbenih dana ostvareni su sledeći rezultati:ogledna grupa je
ostvarila ukupni prirast mase od 67,80 g, odnosno 0,753 g/danu, dok je kontrolna
grupa ostvarila ostvarila ukupan prirast od 44,47 g, odnosno 0,494 g/danu, što je za
47,94% manje od ogledne grupe. Ukupni prirast dužine ribe u oglednoj grupi je
ostvaren od 41,19 mm, odnosno dnevno 0,457 mm, dok je riba u kontrolnoj grupi
ostvarila ukupan prirast od 29,410 mm, odnosno 0,326 mm dnevno, što je za 47,94%
manje u odnosu na oglednu grupu. Hranidbeni koeficijent izražen na suvu materiju (kg
SM) nakon 90 dana je u kontrolnoj grupi bio 1,92, dok je u oglednoj grupi iznosio
1,16, što je za 39,58% manje nego u kontrolnoj grupi. Ukupan mortalitet u oglednoj
grupi je iznosio 3,13%, dok je u kontrolnoj grupi bio 7,93%, što je za 60,53% više.
Visok mortalitet u obe grupe objasnjava se velikom gustinom nasada koja je iznosila
oko 550 riba/m3.
Ključne riječi: ishrana, proizvodni rezultati, kalifornijska pastrmka (oncorhynchus
mykiss walbaum).
16
11
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
EFFECT OF FRESH PILCHARDS IN NUTRITION ON PRODUCTION
PERFORMANCE IN GROWING RAINBOW TROUT
(ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)
Nada Plavsa, Vidica Stanacev, Nikolina Milosević, Dragana Ljubojevic, Nikola
Puvaca, Jelena Markov, Miroslav Cirkovic
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad
In Serbia there are about 17 hectares of trout ponds where are bred rainbow trout. Fish
nutrition is a fundamental link in the chain of intensive production. One of the most
important issues in the nutrition of trout is its composition, nutritional value and cost.
This paper presents the results of growing production of trout, which were conducted
in full system pond with the surface of 4164 hectares at an altitude of 225 m, which is
supplied with water of high quality, with a constant flow of 1000 l/sec, constant
temperature 10 °C throughout the whole year. For the experiment we have used
rainbow trout fry of an average weight of 88-90 g and length 190-210 mm. The
experiment involved a total of 5240 individuals, which lasted 90 days. For experiment
volume of the water was adjusted to 2.4 m3, and the entrance of water at 2 l/sec, and 72
changes of water a day. Nutrition of control groups, divided into two pools, was
performed by standard industrial pellets, which contained 41.49% protein and 9.27%
fat. Feeding the experimental group, divided into two pools was performed with 75%
standard industrial pellets and 25% of the meal is made fresh anchovies. This meal
contained 36.49% protein and 8.89% fat. The daily amount of feed was determined by
feeding tables, based on the weight of fish, water temperature, oxygen concentration
and other physical-chemical parameters which were measured daily in the pond.
Feeding was done in 4 arranged meals. After 90 days we have achieved the following
results: the experimental group achieved a total weight gain of 67.80 g and 0.753
g/day, while the control group achieved total realized gain of 44.47 g and 0.494 g/day,
which is for 47.94% less than the experimental group. The total increase in length of
fish in the experimental group was 41.19 mm or 0.457 mm per day, while the fish in
the control group achieved a total increase of 29.410 mm or 0.326 mm per day which
is 47.94% compared to a control group. Feeding coefficient expressed on dry matter
(kg DM) after 90 days in the control group was 1.92, while in the experimental group
was 1.16, which is 39.58% less than in the control group. Overall mortality in the
experimental group was 3.13%, while in the control group was 7.93%, which is
60.53% higher. The high mortality in both groups explains the high density plantation,
which amounted to be about 550 fish/m3.
Key words: nutrition, production results, rainbow trout (oncorhynchus mykiss
walbaum).
17
12
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
PROIZVODNE PERFORMANSE I SENZORNI KVALITET Mm.
pectoralis BROJLERA HRANJENIH RAZLIČITIM NIVOIMA
EKSTRUDIRANE SAČME ULJANE REPICE
1
Vidica Stanaćev, 1Niko Milošević, 1Nikola Puvača, 2Dragan Milić, 2Vladislav
Stanaćev, 1Nada Plavša, 3Natalija Džinić
1
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Perutnina Ptuj – Topiko a.d., Petefi Brigade 2, 24300 Bačka Topola
3
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
2
U radu je ispitivan efekat ekstrudirane sačme uljane repice na proizvodne
performanse i senzorni kvalitet Mm. Pectoralis brojlera. Ispitivanja su
obavljena na pilićima hibridne linije ROSS 308. Kontrolna grupa je bila na bazi
sojine sačme, a u oglednim grupama su korišćena dva nivoa ekstrudirane sačme
uljane repice, 4% i 8% u periodu od 42 dana. Završne telesne mase pilića u
eksperimentalnim grupama su bile nešto niže i zaostajale za kontrolnom
grupom manje od 5%. Konverzija hrane je bila zadovoljavajuća u svim
grupama, a najbolja u kontrolnoj grupi pilića. Uključivanje ekstrudirane sačme
uljane repice u obrok nije ispoljilo negativan uticaj na senzorni kvalitet,
odnosno na miris i boju svežeg mesa (Mm. pectoralis). Senzorni kvalitet (miris,
ukus i nežnost) toplotno obrađenih Mm. pectoralisa pilića kontrolne i
eksperimentalnih grupa je ocenjen kao ?veoma dobar?, odnosno optimalan.
Ključne reči: ekstrudirana sačma uljane repice, brojleri, ishrana, kvalitet mesa.
1813
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
PRODUCTIVE PERFORMANCES AND SENSORY Mm. pectoralis
QUALITY OF BROILERS FED DIFFERENT LEVELS OF EXTRUDED
RAPE SEED MEAL
1
Vidica Stanaćev, 1Niko Milošević, 1Nikola Puvača, 2Dragan Milić, Vladislav
S2tanaćev, 1Nada Plavša, 3Natalija Džinić
1
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad
Perutnina Ptuj – Topiko a.d., Petefi Brigade 2, 24300 Bačka Topola
3
Faculty of Technology, University of Novi Sad, Novi Sad
2
Effect of the extruded rape seed meal on the production and sensory quality of
Mm. Pectoralis of broilers chicken was examinated in this paper. Hybrids
ROSS 308 were used for investigations. There were two levels of rape meal,
4% and 8% in the course of 42 days. Final body weights of experimental groups
were lower in comparison with control one by less than 5%. Feed conversion
was found to be satisfied for all the groups though the best conversion was in
the control group. The substitution of standard meal with extruded crushed rape
had no negative influence on sensory quality, i.e. on odour and color of fresh
meat (Mm. pectoralis). Sensory quality (odour, tatse and tenderness) of heat
treated Mm. pectoralisa in chickens of control and experimental groups was
estimeated as ?very good?, i.e. optimal.
Key words: extruded rape meal, broilers, nutrition, meat quality.
14
19
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UTICAJ VRSTE HIBRIDA KOKA NOSILJA I MASE JAJA NA
OMJER BJELANCE/ŽUMANCE I KVALITET KONZUMNIH JAJA
Hava Mahmutović
BOSPER, Tuzla
Pored ostalih namirnica animalnog porijekla, konzumna jaja imaju veoma
važnu ulogu u prehrani savremenog čovjeka. Veliki broj autora širom svijeta
bavi se istraživanjima uticaja vrste hibrida koka nosilja na proizvodne
parametre i na parametre kvaliteta konzumnih jaja, a s ciljem iznalaženja
najboljih rješenja u proizvodnji konzumnih jaja.
Proizvodnja konzumnih jaja u intenzivnom sistemu zasniva se na
korištenju visoko-produktivnih hibridnih nosilja, koje se odlikuju
velikim proizvodnim mogućnostima. Savremena nauka i praksa u peradarstvu
priznaju veliki broj ovih hibrida. Ovakva istraživanja, uvijek su iznova značajan
prilog nauci i pravac praksi.
S obzirom da genetska osnova i uzrast koka nosilja, predstavljaju bitne faktore
koji utiču na masu i kvalitet jaja, cilj većine istraživanja je da se ispitaju i
uporede proizvodni parametri kao i kvalitet žumanca i bjelanca, te omjer
bjelance/žumance ispitivanih konzumnih jaja, različitih hibrida kokoši u
istim uslovima farmske proizvodnje.
U radu je dat pregled postojećih naučnih i stručnih saznanja o uticaju različitih
vrsta hibrida koka nosilja, kao i mase jaja na parametre kvaliteta konzumnih
jaja kako bi se omogućila proizvodnja konzumnih jaja što prihvatljivijih u
savremenoj prehrani ljudi.
Ključne riječi: konzumna jaja, hibridi koka nosilja, omjer bjelance/žumance.
15
20
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
EFFECT TYPES OF HYBRID LAYING HENS AND EGGS MASS ON
WHITW/YOLK RATIO AND QUALITY OF EGGS FOR COSUPTION
Hava Mahmutovic
BOSPER, Tuzla
Among other foods of animal origin, consumer eggs have a very important role
in the human nutrition. A large number of authors around the world engaged in
research on the effect type of hybrid laying hens on production parameters and
quality parameters of eggs, with the aim of finding the best solutions in the
production of eggs.
Production of eggs in an intensive system based on the use of highly productive
hybrid laying hens, which are characterized by high production rates. Modern
science and practice in the poultry industry recognize many of these hybrids.
This research will always have a significant contribution to science over the
course of practice.
Since the genetic basis and the age of laying hens, are important factors that
affect weight and egg quality, the goal of most research is to examine and
compare the production parameters and egg yolk and egg white quality, and the
ratio of egg white / yolk of eggs examined, the different hybrids chickens in the
farm production the same conditions.
The paper presents a review of existing scientific and practical knowledge on
the impact of different types of hybrid laying hens, and egg mass on the quality
parameters of eggs to allow for production of eggs as acceptable in modern
human nutrition.
Key words: consumer eggs, hybrids of laying hens, the ratio of egg
white/yolk.
16
2116
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UTICAJ VRSTE MASTI U HRANI ZA TOV PILIĆA NA KLAONIČKE
PARAMETRE UTOVLJENIH PILIĆA
1
Meho Bašić, 1Ramzija Cvrk, 2Vahidin Smajlović, 3Hava Mahmutović
1
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
2
AGROFEED d.o.o., Gračanica
3
BOSPER, Tuzla
Uspješnost tova pilića je u najvećoj mjeri ovisi o pravilno sastavljenom obroku
za tov, koji mora u cjelini zadovoljiti sve potrebe za hranjivim sastojcima koji
omogućuju pravilan rast i razvoj pilića u tovu. Kod sastava obroka se
upotrebljavaju sirovine sa visokom energetskom vrijednošću, kao na primjer
žitarice, te drugi nosioci energije kao što su masti toplokrvnih životinja ili
sirovo ulje. Trupovi pilića se procjenjuju uglavnom prinosom jestivih dijelova
(randman) i kvalitetom jestivih dijelova trupa pilića. Tako se naglasak u
proizvodnji pilećeg mesa stavlja na kvalitet i prinos osnovnih dijelova trupa
(grudi, batak i karabatak bez kostiju). Nekoliko faktora utiče na prinos ovih
dijelova pilećeg trupa: tovni hibrid, spol, dob, zdravlje, ishrana, živa masa,
dužina tova i ocjena kvaliteta trupa pilića.
Cilj ovog rada bio je ispitati uticaj vrste masti korištene u omašćivanju hrane
za tov pilića i spola pilića na proizvodne parametre i klaoničke parametre
utovljenih pilića.
U eksperimentalnom ogledu korišteni su pilići tovnog hibrida Cobb 500,
podijeljeni u dvije grupe po 100 pilića, a tov pilića je trajao 42 dana. Ogledne
grupe bile su smještene u istom objektu, u identičnim uslovima, prema
standardima za intenzivnu proizvodnju pilećeg mesa, te su hranjene hranom za
tov istog sastava i nutritivnih sastojaka, osim što je omašćivanje hrane vršeno sa
različitim masnoćama (svinjska mast i suncokretovo ulje) ali u istoj količini od
5.0 %. Dobijeni podaci su statistički obrađeni.
Rezultati istraživanja su pokazali da postoji statistički značajna razlika (P<0,05)
u prosječnoj tjelesnoj masi prije i nakon klanja između oglednih grupa, dok
nema ststistički značajne razlike u prosječnoj vrijednosti klaoničkog kala
između ispitivanih oglednih grupa.
Ključne riječi: pileće meso, klaonički parametri, masti i ulja.
17
22
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
EFFECT OF FAT SOURCE IN BROILER DIET ON
SLAUGHTERHOUSE PARAMETERS FATTENED CHICKENS
1
Meho Basic, 1Ramzija Cvrk, 2Vahidin Smajlovic, 3Hava Mahmutovic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
2
AGROFEED d.o.o., Gracanica
3
BOSPER, Tuzla
The success of fattening chickens is largely dependent on properly composed
meal for fattening, which in general must meet all the needs for nutrients that
allow growth and development of chickens for fattening. When the composition
of raw meal is used with high energy value, such as cereals, and other energy
carriers such as fat warm blooded animals, or crude oil. Carcasses of chickens
are generally estimated yield of edible parts (yield) and quality of edible parts
of the chicken carcass. Thus the emphasis in the production of chicken meat is
placed on quality and yield of the basic parts of the trunk (boneless breast and
thigh). Several factors affect the yield of these parts of the chicken carcass:
fattening hybrid, sex, age, health, nutrition, live weight, length of fattening and
carcass quality score chicks.
The aim of this paper was to examine the influence of the type of fat used in
chicken feed and chicken sex on production parameters and carcass parameters
of fattened chickens. In the experimental trial were used hybrids Cobb 500
chicks, divided into two groups of 100 chickens, chickens and lasted 42 days.
The experimental groups were in the same building, under identical conditions,
the standards for intensive production of poultry meat, and were fed the same
food for feeding the composition and nutritional ingredients, except the food
was done with different fats (lard and sunflower oil), but the same amount of
5.0%. The data were statistically analyzed.
The results showed a statistically significant difference (P<0,05) in the average
body weight before and after slaughter between the experimental groups, while
no statistically significant differences in the average value of slaughterhouse
loss between the experimental groups studied.
Key words: chicken meat, slaughter parameters, fats and oils.
18
23
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
PRIMENA GS1 STANDARDA U CILJU OBEZBEĐENJA
SLEDLJIVOSTI U PROIZVODNJI HRANE
1
Ivana Vasiljević, 1Isidora Kecojević, 1Milana Kostić, 1Biljana Bajić, 1Danica
Mrkajić
1
A BIO TECH LAB D.O.O., Sremska Kamenica, Srbija
Problem gladi u mnogim delovima sveta i pitanje bezbednosti hrane, postao je
jedan od najvažnijih zadataka nacionalnih vlada, i mnogih međunarodnih
organizacija. U procesu proizvodnje bezbedne hrane nalaze se svi učesnici u
lancu proizvodnje, transporta, distribucije i prodaje hrane.
Sledljivost (traceability) je proces praćenja
toka proizvodnje, prerade,
trgovine i distribucije hrane, a postiže se primenom globalnog sistema
standarda - GS1. Primena GS1 standarda omogućuje elektronsko praćenje
sledljivosti po principu „od njive do trpeze“ čime se obezbeđuje proizvodnja i
distribucija zdravstveno bezbedne i visoko kvalitetne hrane.
Ključne reči: proizvodnja hrane, bezbedna hrana, sledljivost proizvodnje,
generalni standard GS1.
2419
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
APPLICATION OF GS1 STANDARDS IN ORDER TO ENSURE
TRACEABILITY IN FOOD PRODUCTION
1
Ivana Vasiljevic, 1Isidora Kecojevic, 1Milana Kostic, 1Biljana Bajic, Danica
1
Mrkajic
1
A BIO TECH LAB D.O.O., Sremska Kamenica, Serbia
The problem of hunger in many parts of the world and the issue of food safety,
has become one of the most important task of national governments, and many
international organizations. In the process of food production are all participants
in the chain of production, transport, distribution and sale of food. Traceability is
the process of monitoring the flow of production, processing, transport and
distribution of food, and it is achieved using a global system of standards GS1. The introduction of GS1 standards enable electronic monitoring of
traceability in principle "from farm to table" which provides the production and
distribution of safe and high quality food.
Key words: food production, safe food, traceability of production, the general
standard GS1.
2520
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
MODELIRANJE SISTEMA SLJEDLJIVOSTI U INDUSTRIJI
PRERADE MESA
Grujić R, Pejović B, Vujadinović D, Došić A, Mićić V, Krsmanović I.
Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet Istočno Sarajevo
Identifikacija i sljedivost u lancu snabdijevanja hranom je zakonska obaveza.
Svi učesnici u lancu snabdjevanja hranom, prema važećim propisima Evropske
unije i propisima Bosne i Hercegovine, koji su u ovoj oblasti međusobno
harmonizovani, u svakom trenutku moraju da obezbijede jasan sistem
identifikacije i dvosmjerne sljedivosti proizvoda. Sljedljivost je (sledljivost,
traceability) definisana kao “sposobnost da se uđe u trag i prati hrana, hrana za
životinje ili druge supstance ... kroz sve faze proizvodnje, prerade i
distribucije”.... Ovo se podjednako odnosi na proizvođače hrane, proizvođače
stočne hrane i proizvođače drugih sirovina i sastojaka, koji će biti ugrađene u
prehrambene proizvode. Kroz efikasnije ostvarivanje bezbjednosti hrane i
povećanje efikasnosti opoziva u hitnim slučajevima, sistem sljedivosti pruža
korist svim zainteresovanim stranama, uključujući i krajnje potrošače.
Ne postoji jasno dato upustvo o načinu uspostavljanja sisteme sljedivosti hrane.
To je moguće uraditi potpuno „ručno“ ili na potpuno automatizovan način uz
korištenje savremenih informacionih tehnologija. U nekim dijelovima lanca
snabdjevanja (na primjer, distribucija i prodaja gotovih proizvoda i nabavka
određenih sirovina) u ovu svrhu se vrlo efikasno primjenjuje GS1 sistem sa
upotrebom bar code oznaka.
Međutim, u procesu proizvodnje, odnosno u dijelu lanca koji se odnosi na
prehrambenu industriju teško je primjenjiv bilo koji od postojećih sistema.
Razlozi za to mogu biti različiti: veliki broj sirovina sa različitim svojstvima
(veličina, oblik, sastav), veliki broj transformacija i miješanja sirovina u
procesu izrade, primjena različitih tehnoloških procesa, obrada kod različitih
tehnoloških režima (temperatura, vlažnost i dr) itd.
Da bi doprinijeli obezbjeđenju efikasnog sistema evidentiranja i sljedivosti u
industriji prerade mesa, autori rada razvili model, koji će omogućiti lakše
označavanje i identifikovanje sirovina i gotovih proizvoda. U radu je prikazan
model sistema sljedivosti na primjeru proizvodnje barenih kobasica.
Ključne riječi: prerada mesa, sistem sljedivosti, barene kobasice.
26 21
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
MODELING TRACEABILITY SYSTEM IN MEAT INDUSTRY
Grujic R, Pejovic B, Vujadinovic D, Dosic A, Micic V, Krsmanovic I.
Faculty of Technology, Zvornik, University of East Sarajevo
Identification and traceability in the food supply chain is a legal obligation. All
participants in the food supply chain, according to current EU regulations and
regulations of Bosnia and Herzegovina, which in this area are harmonized with
each other, must at all times to provide a clear system of identification and twoway traceability of products. The traceability is defined as "ability to trace and
follow food, feed or other substances ... through all stages of production,
processing and distribution".... This applies equally to manufacturers of food,
animal feed manufacturers and producers of other raw materials and
ingredients, which will be incorporated into food products. Through the
effective implementation of food safety and increase the efficiency of recall in
case of emergency, the system of traceability provides a benefit to all
stakeholders, including end consumers.
There is no clearly given instruction on how to establish a system of traceability
of food. It is entirely possible to do "manually" or on a completely automated
way with the use of modern information technology. In some parts of the
supply chain (for example, distribution and sale of finished products and supply
of certain raw materials) for this purpose very efficiently implemented using the
GS1 system with bar code labels.
However, in the production process or in the chain relating to the food industry
is hardly applicable to any of the existing system. Reasons can be different: a
large number of materials with different properties (size, shape, composition), a
large number of transformation and mixing of raw materials in the making, the
use of various technological processes, the processing of different technological
regimes (temperature, humidity, etc.) and so on.
To contribute to ensuring an effective system of recording and traceability in
meat processing, the authors developed a working model that will allow for
easy labeling and identification of raw materials and finished products. This
paper presents a model system of traceability in the case of production of
cooked sausage.
Key words: meat processing, the system of traceability, cooked sausages.
2722
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UTVRĐIVANJE SADRŽAJA SOLI I VODE U PEKARSKIM
PROIZVODIMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
1
Dijana Miličević, 1 Amel Selimović, 2 Elmir Karić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
2
Dramar-ing d.o.o. Tuzla
Kvalitet hljeba ima široko značenje, jer za potrošača kvalitet hljeba čine
njegova vizuelna i ukusna svojstva, dok za nauku o ishrani kvalitet je njegova
biološka i hranljiva vrijednost.
Osim brašna i pekarskog kvasca i so i voda spadaju u osnovne sirovine u
pekarstvu. Za pekarsku proizvodnju koristi se kuhinjska so u procentu od 1,6 do
2 % na količinu brašna, a što zavisi od vrste proizvoda, te uglavnom voda sa
gradske vodovodne mreže u procentu od 55 do 60 % na količinu brašna, što
zavisi od tipa upotrijebljenog brašna, vrste proizvoda, načina proizvodnje itd.
Kako se proizvodnja i konzumacija pekarskih proizvoda vrši svakodnevno, to
se kemijsko-fizička analiza i kontrola istih iz objektivnih razloga (kratko
vrijeme za analizu, uticaj na cijenu proizvoda) ne vrši svakodnevno, pa je iz tog
razloga cilj ovoga rada bio da se makar na trenutak prikaže slika sadržaja soli i
vode, kao faktora koji se direktno projektiraju na zdravstvene i nutritivne
aspekte proizvoda, u pekarskim proizvodima na području Tuzlanskog kantona.
Sadržaj soli i vode je rađen prema Pravilniku o metodama fizičkih i kemijskih
analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i
brzo smrznutih tijesta.
Ključne riječi: sadržaj soli, sadržaj vode, pekarski proizvodi, Tuzlanski kanton
2823
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
DETERMINING THE CONTENT OF SALT AND WATER IN THE
BAKERY PRODUCTS IN TUZLA CANTON
1
Dijana Milicevic, 1 Amel Selimovic, 2 Elmir Karic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla,
2
Dramar-ing d.o.o. Tuzla
The quality of bread has a broad meaning, because for the consumer the quality
of bread make its visual and delicious properties, while for the science of food
quality is its biological and nutritional value.
In addition to flour and yeast and salt and water are the basic raw material in
baking. Baking is used to produce salt in the proportion of 1.6 to 2 % on flour,
which depends on the type of product, and mostly water with city water supply
network in the percentage of 55 to 60 % on flour, depending on the type of used
flour, the type of product, production methods and so on.
As the production and consumption of bakery products is on a daily basis, so
the chemical-physical analysis and control them for objective reasons (no time
to analyze, the impact of product price) is not on a daily basis, for that reason
the purpose of this study was to show the content of salt and water as factors
that are directly projected on the health and nutritional aspects of products, in
baked goods in the Tuzla Canton.
The content of salt and water was made, according to the methods of physical
and chemical analysis for quality control of grain, milling and bakery products,
pasta and quick-frozen dough.
Key words: salt content, water content, bakery products, Tuzla Canton.
2924
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
KVALITET HLJEBA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U
OVISNOSTI OD NAČINA PROIZVODNJE
1
Dijana Miličević, 1 Amel Selimović, 2 Elmir Karić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
2
Dramar-ing d.o.o. Tuzla
Pod kvalitetom nekog proizvoda podrazumijevaju se ukupna svojstva koja čine
njegovu upotrebnu vrijednost. Kvalitet je definisan određenim pokazateljima
koji su karakteristični za neki proizvod ili grupu proizvoda.
Kvalitet hljeba ima široko značenje i ocjenjivanje njegovog kvaliteta je vrlo
kompleksno pitanje, jer ne postoji niti jedan pojedinačni instrument, pa ni
kemijska i fizička metoda koja bi dala cjelovitu i meritornu ocjenu njegovog
kvaliteta. Zbog toga se koriste organoleptičke ocjene pomoću kojih se na
osnovu subjektivnih utisaka putem čula mirisa, ukusa, vida, sluha i dodira,
dolazi do objektivne ocjene kvaliteta hljeba. To se postiže sistemom testiranja
ili bodovanja, tako da se za pojedine fizičke i organoleptičke karakteristike daje
određen broj bodova.
Cilj ovoga rada je bio da se sistemom ponderisanih bodova izvrši ocjenjivanje
kvaliteta hljeba na području Tuzlanskog kantona i utvrdi da li postoji
eventualna razlika u kvalitetu hljeba u ovisnosti od dva načina proizvodnje,
potpuno mehanizovanog (industrijske pekare) i djelimično mehanizovanog
(srednje i male pekare).
Ključne riječi: kvalitet, hljeb, Tuzlanski kanton, način proizvodnje.
30 25
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
QUALITY OF BREAD IN TUZLA CANTON DEPENDING OF THE
WAYS OF PRODUCTION
1
Dijana Milicevic, 1Amel Selimovic, 2 Elmir Karic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
2
Dramar-ing d.o.o. Tuzla
Under the quality of some product we mean the total properties that make its
utility value. Quality is defined by specific indicators that are characteristic for
some product or product group.
The quality of bread has a broad meaning and evaluation of its quality is a very
complex issue, because there is no single instrument, or even chemical and
physical methods, which would give a comprehensive and substantive review
of its quality. Because of that we use organoleptic ratings by which the basis of
subjective impressions through the senses of smell, taste, sight, hearing and
touch, there is an objective assessment of the quality of bread. This is achieved
by a system of testing and scoring, so that for some physical and organoleptic
characteristics makes a number of points.
The aim of this study was to make ratings by a system of weighted points of
bread quality in the area of Tuzla and determine whether there are any
differences in the quality of bread as a function of the two modes of production,
fully mechanized (industrial bakeries) and partially mechanized (medium and
small bakeries).
Key words: quality, bread, Tuzla Canton, the mode of production.
31 26
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
KOMPARACIJA VOLUMETRIJSKOG I UV/VIS
SPEKTROFOTOMETRIJSKOG ODREĐIVANJA BENZOJEVE
KISELINE I NJENIH SOLI U SOKOVIMA
1
Hatidža Pašalić, 1Ranka Kubiček, Sakiba Mašić, 2Darja Kubiček,
2
Mersiha Suljkanović
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
2
Benzojeva kiselina i njene soli spadaju u grupu konzervansa, koji se dodaju u
sokove radi sprječavanja rasta bakterija, gljivica i plijesni. Efikasnost njihovog
djelovanja zavisi od vrste i karakteristika razvoja mikroorganizama, pH
sredine, prisustva svjetlosti itd. Međutim, istraživanja kancerogenih supstanci,
koje se javljaju u sokovima, kod primjene benzojeve kiseline su pokazala da se
povećao nivo benzena, kao poznate kancerogene supstance, u prisustvu
askorbinske kiseline (vitamina C). Na nastajanje benzena takođe utiče pH i
izloženost UV elektromagnetnom zračenju, prisustvo nekih minerala i
zaslađivača.
U ovom radu su komparirane volumetrijska i UV/VIS spektrofotometrijska
metoda za kvantitativno određivanje benzojeve kiseline i njenih soli u
sokovima domaće proizvodnje. Istraživanja su provedena na model sistemima i
na realnim uzorcima.
Ključne riječi: benzojeva kiselina, benzoati, volumetrijsko određivanje,
UV/VIS spektrofotometrijsko određivanje.
32 27
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
COMPARISON OF VOLUMETRIC AND UV/VIS
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF BENZOIC ACID
AND BENZOATES IN SOFT DRINKS
1
Hatidža Pasalic, 1Ranka Kubicek, Sakiba Masic, 2Darja Kubicek,
2
Mersiha Suljkanovic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
2
Faculty of Science, University of Tuzla
Benzoic acid and its salts belong to the group of preservatives which are added
to the soft drinks to prevent growth of bacteria, fungi and moulds. Their
efficiency depends on the type and characteristics of microbial growth, pH
environment, the presence of light, etc. However, studies of cancerous
substances, that occur in the juices, with use of benzoic acid have shown the
increase levels of benzene (known cancerous substance), in the presence of
ascorbic acid (vitamin C). The formation of benzene is also affected by pH and
exposure to UV electromagnetic radiation, the presence of certain minerals and
sweeteners.
In this paper, the volumetric and UV/VIS spectrophotometric method for
quantitative determination of benzoic acid and its salts in the juices of its
domestic production are compared. Studies were carried out on model systems
and real samples.
Key words: benzoic acid, benzoates, volumetric determination, UV/VIS
spectrophotometric determination.
33 28
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
ODREĐIVANJE NEKIH KOMPONENATA U HRANI KORIŠTENJEM
EKSTRAKCIONO-SPEKTROFOTOMETRIJSKOG METODA
SA TRITONOM X -100
1
Ranka Kubiček, 2Mersiha Suljkanović, Mirza Tupajić, 2Selmina Hodžić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
2
Ekstrakciono-spektrofotometrijski metod koji se primjenjuje kod određivanja
nekih boja ili teških metala u hrani temelji se na transferu ispitivane supstance
u organsku fazu putem formiranja ionskih parova. Supstanca koja je vrlo često
inkorporirana u ionske parove je neionski tenzid Triton X-100 (polietilen glikol
p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil eter). Ekstrakcijski proces započinje iz vodenog
rastvora u kojem egzistiraju različite organske i neorganske supstance koje
potiču iz uzorka hrane, a rastvorne su u vodi, tako da efikasnost neionskog
tenzida Tritona X-100 zavisi od mogućih interakcija u vodenom rastvoru.
Mehanizam tranzicije iz vodene otopine u organsko otapalo ovisan je o
koncentraciji tenzida.
U ovom radu istražen je utjecaj Ca(II), Mg(II) i Cu(II) iona na kritičnu
micelarnu koncentraciju (CMC).
Ključne riječi: Triton X-100, ekstrakciono-spektrofotometrijsko određivanje,
kritična micelarna koncentracija (CMC), hrana.
29
34
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
DETERMINATION OF SOME FOOD COMPONENTS USING
EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC METHOD WITH TRITON
X-100
1
Ranka Kubicek, 2Mersiha Suljkanovic, Mirza Tupajic, 2Selmina Hodzic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
2
Faculty of Science, University of Tuzla
Extraction- spectrophophotometric method used for some organic components
or heavy metal determination in food, is based on transfering substance into
organic phase by forming the ionic pairs. Nonionic surfactant Triton X-100
(polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenyl ether) has been used
very frequently for incorporation into the ionic pairs. Extraction process begins
from water solution which contains different organic and inorganic substances
that originating from food samples and soluble in water, so the efficiency of the
Triton X-100 depends of possible interactions in water solution. The
mechanism of transition from water solution into organic solvent depends on
surfactant concentration.
In this paper, the influence of Ca(II), Mg(II) and Cu(II) ions on critical micellar
concentration (CMC) in water solution were investigated.
Keywords: Triton X-100, extraction-spectrophotometric determination, the
critical micelle concentration (CMC), food.
30
35
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
VITAMIN C U HRANI I NJEGOVO SPEKTROFOTOMETRIJSKO
ODREĐIVANJE
Amra Selimović, Mirsad Salkić, Ranka Kubiček
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
Vitamin C ili L-askorbinska kiselina ili L-askorbat je bitan nutrijent za ljude i
neke druge životinjske vrste. Egzistira u različitim koncentracijama u prirodnim
hranjivim produktima. U živim organizmima askorbat djeluje kao antioksidans
štiteći tijelo od oksidativnog stresa. To je također kofaktor u najmanje osam
enzimskih reakcija, uključujući nekoliko reakcija sinteze kolagena.
U ovom radu određen je vitamin C u nizu realnih uzoraka korištenjem
spektrofotometrijskih metoda uz dodatak kalij tiocijanata i glicina kao
stabilizatora. Korišteni postupci mogu se uspješno primijeniti za određivanje
vitamina C u hrani.
Ključne riječi: Vitamin C, hrana, spektrofotometrija, kalijev tiocijanat, glicin.
31
36
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
VITAMIN C IN FOOD AND ITS SPECTROPHOTOMETRIC
DETERMINATION
Amra Selimović, Mirsad Salkć, Ranka Kubiček
Faculty of Technology, University of Tuzla
Vitamin C or L-ascorbic acid or L-ascorbate is an essential nutrient for humans
and certain other animal species. Vitamin C exsists in different concentrations
in the natural food products. In living organisms ascorbate acts as an
antioxidant by protecting the body against oxidative stress. It is also a cofactor
in at least eight enzymatic reactions including several collagen synthesis
reactions.
In this study vitamin C was determined in a series of real samples using the
spectrophotometric method with the addition of potassium thiocyanate and
glycine as stabilizers. Using procedures were applied successfully to the
determination of vitamin C in food.
Key words:Vitamin C,food, spectrophotometry, potassium thiocyanate,glycine.
32
37
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UKLANJANJE ORGANSKIH I NEORGANSKIH KONTAMINANATA
EKOLOŠKI POGODNIM TENZIDIMA
Darja Kubiček, Mirza Tupajić, Milena Ivanović
Prirodno–matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Podrazumijeva se da postoji usaglašenost između naučnih dostignuća i
odgovarajućih zakonodavnih regulatornih tijela u proizvodnji hrane. Ovakva
povezanost se zahtijeva zakonskom regulativom i postoji stalna modifikacija
zakona u skladu sa naučnim dostignućima. Hemijska toksičnost nastaje kao
rezultat interakcije hemikalija ili nekih metabolita iz hrane sa konstituentima
tkiva. U mnogim slučajevima te supstance nemaju tehnološku funkciju u hrani.
Potencijalni kontaminanti iz hrane, organski ili neorganski, sa različito
procijenjenim vrijednostima rizika, dospijevaju u hranu iz različitih izvora. U
svim slučajevima, glavni cilj bio bi limitirati njihovo prisustvo u hrani ispod
granica koje dovode do pojave opasnosti po zdravlje.
Ovaj rad ima cilj da se na razumljiv način obrazloži prednost u aplikaciji
hemotenzida i biotenzida u uklanjanju organskih i neorganskih kontaminanata
kao što su ugljikovodici i teški metali.
Ključne riječi: organski i neorganski kontaminati, hemotenzidi i biotenzidi.
33
38
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
REMOVAL OF ORGANIC AND INORGANIC CONTAMINANTS
USING ECO-FRIENDLY SURFACTANTS
Darja Kubiček, Mirza Tupajic, Milena Ivanovic
Faculty of Science, University of Tuzla
It is understood that there is compatibility between academic achievement and
appropriate legislative regulatory authorities in food production. Such
connection is required with legal regulations and there is a continuous
modification of the law according with scientific achievements. Chemical
toxicity results from the interaction of the chemicals, or some metabolites from
the food with constituents of the tissues. In many cases, these substances have
no technological function in the food itself. Potential food contaminants,
organic or inorganic, with different quantitative risk assessment, get into the
food from many different sources. In all cases, the main goal should be to limit
their presence in food below the limits that give rise to health hazards.
This paper has purpose to provide a comprehensive overview of advances in the
aplication of chemosurfactants and biosurfactants in removal of organic and
inorganic contaminants such as hydrocarbons and heavy metals.
Key words: organic and inorganic contaminants, chemosurfactants and
biosurfactants.
34
39
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
ISKORIŠĆENJE OTPADA JABUKE IZ PROIZVODNJE SOKOVA
KAO SREDSTVA ZA ŽELIRANJE U PROIZVODNJI MARMELADA I
DŽEMOVA
Vojislav Aleksić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
Tehnološki fakultet Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu
U proizvodnji soka od jabuke javlja se ostatak – sporedni proizvod koji
predstavlja problem odlaganja.
Ispitivanja sastava i ostalih karakteristika ostatka jabuke pokazala su da se on
može koristiti kao sredstvo za želiranje u proizvodnji marmelade i džema.
Na ovaj način postižu se dva efekta i to:
a) Povećava ekonomičnost proizvodnje sokova, džema i marmelade.
b) Rešava se krupan ekološki problem nastao odlaganjem i razlaganjem
otpada jabuke.
Ključne riječi: ostatak jabuke, želiranje, voćni sok, marmelada, džem.
35
40
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
UTILIZATION OF WASTE FROM THE PRODUCTION OF APPLE
JUICE AS GELLING AGENTS IN THE PRODUCTION OF
MARMELADES AND JAMS
Vojislav Aleksic, Zoran Petrovic, Vladan Micic
Faculty of Technology Zvornik, University of East Sarajevo
In the production of apple juice, by-product is formed and their disposal is
problem. By examining the composition and other characteristics of the rest of
the apples have shown that it can be used as gelling agents in the production of
marmalade and jam.
In this way, two effects are achieved:
a) Increase the economically of juice, jam and marmalade production.
b) Solving the major environmental problem created by disposal and
decomposition of waste apples.
Key words: the rest of the apples, gelling agents, fruit juice, marmelade, jam.
36
41
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI ZAMJENE CELOFANA SA NEKIM OD
SINTETIČKIH FILMOVA U PROIZVODNJI VIŠESLOJNIH
FLEKSIBILNIH MATERIJALA
Vojislav Aleksić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Voćni negazirani sokovi se danas uglavnom pakuju u ambalaže napravljene od
višeslojnih fleksibilnih materijala.Višeslojni fleksibilni materijali se prave
spajanjem nekoliko fleksibilnih monomaterijala: kao što su: celofan,
aluminijumska folija, polietilenski film, poliesterski film, papir, poliamidni
film i sl.
Regenerisani celulozni film (celofan) kao jedini film izrađen od prirodnog
bioobnovljivog i biorazgradivog polimera celuloze dugo vremena se koristio u
izradi ambalaže kao monofilm ili sastavni film, višeslojnog ambalažnog
materijala. Međutim, proizvodnja celofana u svijetu je u drastičnom opadanju
(iz ekonomskih i ekoloških razloga) pa se neminovno nameće potreba njegove
zamjene i u proizvodnji višeslojnih fleksibilnih materijala.
U ovom radu vršena su uporedna eksperimentalna ispitivanja troslojnog
fleksibilnog materijala gdje je jedan sloj celofan, a ostala dva aluminijumska
folija i polietilensk film sa tri uzorka u kojima je umjesto celofana
polipropilenski, poliesterski i polietilenski film.
Ispitivanja su obuhvatila sljedeće:
- osnovne karakteristike svakog monomaterijala
- sile adhezije između slojeva korišćenih materijala
- zatezna čvrstoća vara
- mjerenje unutrašnjeg pritiska
- ponašanje upakovanog sadržaja tokom skladištenja.
Ispitivanja su pokazala da se celofan u višeslojnom ambalažnom materijalu
može uspješno zamijeniti sa biaksijalno orjentisanim polipropilenskim filmom i
da formirana ambalaža jednako dobro štiti upakovani sok, kao i ambalaža
formirana od višeslojnog materijala u kojem je jedan sloj bio celofan.
Ključne riječi: višeslojna ambalaža, celofan, polipropilenski film, upakovani
sadržaj.
37
42
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
INVESTIGATION OF REPLACEMENT CELLOPHANE POSSIBILITY
WITH SOME OF THE SYNTHETIC FILMS IN THE MULTILAYER
FLEXIBLE MATERIALS PRODUCTION
Vojislav Aleksić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
Faculty of Technology Zvornik, University of East Sarajevo
Now, fruit juices are almost packed in packaging made of multilayer flexible
materials. Multilayer flexible materials are produced by merging several
flexible mono-materials: such as cellophane, aluminum foil, polyethylene film,
polyester film, paper, polyimide film.
Regenerated cellulose film (cellophane) as the only film made from natural
biodegradable cellulose polymers have been used in the preparation of
packaging as mono-film or film of multilayer packaging materials long time.
However, the manufacture of cellophane in the world is in a significant
reduction (from economic and ecological reasons) and because it need replace
in the production of multilayer flexible materials. In this work were done
experimental studies of three-layer flexible material where first is layer of
cellophane and second and third layers are aluminum foil and polyethylene film
with three samples in which, instead of cellophane is polypropylene, polyester
and polyethylene film.
The investigations have included the following phases:
- main characteristics of each mono-materials
- adhesion forces between the layers of used materials
- tensile strength of weld
- measurement of internal pressure
- behavior of packaged contents during the storage.
The tests was showed that the cellophane in multilayer packaging material can
be successfully replaced with a biaxial oriented polypropylene film and formed
packaging protects packaged juice, as well as packaging material formed from a
multilayer materials in which one layer was cellophane.
Key words: multilayer packaging, cellophane, polypropylene film, content in
packaging materials.
38
43
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
MOGUĆNOST KORIŠTENJA MULJA IZ PROCESA
PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA INDUSTRIJE CELULOZE I
PAPIRA ZA PROIZVODNJU KOMPOSTA
1
Dragan Pelemiš, 1Vahida Selimbašić, 2Snježana Hodžić, 1Vedran Stuhli,
3
Tonči Iličić
1
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
2
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
3
INPROZ d.o.o., Tuzla
Obrada muljeva iz procesa za prečišćavanje otpadnih voda u zavisnosti od
načina obrade i konačne dispozicije može iznositi i do trećine od ukupnih
troškova za prečišćavanje otpadne vode. Korištenje ovih muljeva kao i drugih
gnojiva iz sekundarnih sirovina u poljoprivredi predmetom su kontraverznih
diskusija već dugi niz godina.
Osnovni cilj u ovom radu je bio da se odrede fizičko-hemijske i mikrobiološke
osobine mulja te na osnovu kvaliteta mulja utvrdi da li postoji mogućnost
njegovog korištenja u procesu kompostiranja i dalje primjene u poljoprivredi.
Istraživanjem je utvrđeno da kompostiranje predstavlja jedno od mogućih
rješenja zbrinjavanja mulja u tvornici „Natron-Hayat“. Nakon što se provede
obrada i kondicioniranje mulja, možemo ga iskoristiti u proizvodnji komposta
odnosno u poljoprivredne svrhe.
Za proizvodnju komposta se preporučuje korištenje mulja iz sekundarnog
taložnika odnosno viška mulja nakon biološke obrade otpadnih voda. Dnevne
količine ovog mulja se procjenjuju na oko 10 tona.
Ključne riječi: mulj, kompostiranje, poljoprivreda, zbrinjavanje.
39
44
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
POSSIBILITY OF USING SLUDGES FROM THE PROCESS WASTE
WATER TREATMENT CELLULOSE AND PAPER INDUSTRY FOR
COMPOST PRODUCTION
1
Dragan Pelemis, 1Vahida Selimbasic, 2Snjezana Hodzic, 1Vedran Stuhli,
3
Tonci Ilicic
1
Faculty of Technology, University of Tuzla
2
Faculty of Science, University of Tuzla
3
INPROZ d.o.o., Tuzla
The treatment of sludge processing for waste waters cleansing depends on
treatment ways and final disposition and can make up to one third of total
expenses for waste water cleansing. The use of these sludges, as well as the use
of other manures produced from secondary raw materials in the agriculture, has
been seen as a subject of controversial discussions for many years. The main
goal of this process was to determine physico-chemical and microbiological
characteristics of sludge, and based on the quality of sludge, determine if there
is a possibility of its use in the composting process and its further use in
agriculture.
Researches have shown that the composting is one of the possible solutions for
taking care of sludge in the “Natron-Hayat” factory. After treating and
conditioning of sludge is done, we can use it in a compost production, or for
other agricultural purposes.
Using sludge produced by secondary sediment tank or using the extra sludge
after biological treatment of waste waters is recommended for the compost
production. Daily amounts of this sludge are about ten tons.
Key words: sludge, composting, agriculture, nursing (taking care of).
40
45
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
INDEKS AUTORA/INDEX OF AUTHORS
A
Aleksić,V, 35,36,37,38
B
Bajić, B, 19,20
Bašić, M,17,18
Beširević, V, 1,2
C
Cvrk, R, 1,2, 17,18
Ć
Ćirković, M, 11,12
Č
Čajić, S, 5,6
D
Došić A, 21,22
DŽ
Džinić, N, 13,14
E
Emkić, M, 3,4
G
Glavić, M, 7,8,9,10
Grujić, R, 21,22
H
Hasić, A, 7,8,9,10
Hodžić, S, 39,40
Hodžić, Se, 29,30
I
Iličić, T, 39,40
Ivanović, M, 33,34
J
Jašić, M, 1,2,3,4,5,6
K
Karić, E, 23,24,25,26
M
Mahmutović, H, 9,10,15,16,17,18
Mahmutović, V, 9,10
Markov, J, 11,12
Mašić, S, 27,28
Mićić,V, 21,22,35,36,37,38
Milić, D, 13,14
Miličević, D, 23,24,25,26
Milošević, N, 11,12
Milošević, Ni, 13,14
Mrkajić, D, 19,20
Mujkanović, S, 5,6
P
Pašalić, H, 27,28
Pejović, B, 21,22
Pelemiš, D, 39,40
Petrović, Z, 35,36,37,38
Plavša, N,11,12, 13,14
Puvača, N,11,12, 13,14
S
Salkić, B, 1,2
Salkić, M, 31,32
Selimbašić,V, 39,40
Selimović, A, 23,24,25,26
Selimović, Am, 31,32
Smajlović,V, 17,18
Stajković, S, 3,4
Stahov, J, 3,4
Stanaćev, V, 11,12, 13,14
Stanaćev, D, 13,14
Stuhli,V, 39,40
Suljkanović, M, 27,28, 29,30
Š
Šerifović, N, 9,10
46
agroTECH 2011
VI SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE sa međunarodnim učešćem, Gradačac 02.09.2011.
................................................................................................................................................................................................
Kecojević, I, 19,20
Kostić, M, 19,20
Krsmanović, I, 21,22
Kubiček, R, 27,28,29,30,31,32
Kubiček, D, 27,28,33,34
LJ
Ljubojević, D, 11,12
Šubarić D, 1,2
T
Toromanović, S, 7,8
Tupajić, M, 29,30, 33,34
V
Vasiljević, I, 19,20
Vujadinović, D, 21,22
Z
Zenunović, A, 7,8, 9,10
47
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
633 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content