Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών

Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
21/05/2014
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Καθηγητής
Θέμα
Ιωαννίδης Στράτος
Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και
αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα
παραγωγής, που εξυπηρετούν δύο
κατηγορίες πελατών και η μονάδα
παραγωγής μπορεί να υποστεί βλάβες
Ιωαννίδης Στράτος
Περίληψη και πρόσθετες πληροφορίες
Εξετάζεται ένα σύστημα παραγωγής που παράγει ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε
δύο κατηγορίες πελατών. Οι αφίξεις πελατών είναι τυχαίες και ακολουθούν την κατανομή
Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Η μονάδα παραγωγής
μπορεί να υποστεί βλάβες. Οι χρόνοι μεταξύ βλαβών και οι χρόνοι επισκευής είναι επίσης
εκθετικοί. Στόχος είναι η σύγκριση διαφόρων απλών πολιτικών ελέγχου του αποθέματος
και των εισερχόμενων παραγγελιών, ώστε να επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν το
κόστος λειτουργίας του συστήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναπτυχθούν αναλυτικά
ή αριθμητικά μοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος για κάθε
εξεταζόμενη πολιτική και επιτρέπουν την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας σε κάθε
περίπτωση.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Θεωρία συστημάτων αναμονής,
αποθεματικά συστήματα, αλυσίδες Markov.
Απαραίτητες Γνώσεις: Δίκτυα παραγωγής, στοχαστικές διαδικασίες, γραμμική άλγεβρα,
γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: 1
Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και Εξετάζεται ένα σύστημα παραγωγής που παράγει ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε
αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα
δύο κατηγορίες πελατών. Οι αφίξεις πελατών είναι τυχαίες και ακολουθούν την κατανομή
παραγωγής, που εξυπηρετούν δύο
Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Οι πελάτες είναι
κατηγορίες ανυπόμονων πελατών
ανυπόμονοι δηλαδή αν δεν ικανοποιηθούν εντός μιας προθεσμίας αποχωρούν από το
σύστημα και η παραγγελία τους ακυρώνεται. Οι προθεσμίες αναμονής των πελατών είναι
τυχαίες και εκθετικά κατανεμημένες. Στόχος είναι η σύγκριση διαφόρων απλών πολιτικών
ελέγχου του αποθέματος και των εισερχόμενων παραγγελιών, ώστε να επιλεγούν αυτές
που ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
αναπτυχθούν αναλυτικά ή αριθμητικά μοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουργία του
συστήματος για κάθε εξεταζόμενη πολιτική και επιτρέπουν την εκτίμηση του κόστους
λειτουργίας σε κάθε περίπτωση.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Θεωρία συστημάτων αναμονής,
αποθεματικά συστήματα, αλυσίδες Markov.
Απαραίτητες Γνώσεις: Δίκτυα παραγωγής, στοχαστικές διαδικασίες, γραμμική άλγεβρα,
γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: 1
Page 1
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Ιωαννίδης Στράτος
Συστήματα παραγωγής ενός σταδίου,
που παράγουν δύο τύπους προϊόντων
και τμήμα της ζήτησης μπορεί να
καλυφθεί με την χρήση υπεργολάβων
Ιωαννίδης Στράτος
Μελέτη συστημάτων παραγωγής, όταν οι
χρόνοι παραγωγής και οι διάρκειες ζωής
των προϊόντων ακολουθούν την
κατανομή Cox-2
Ιωαννίδης Στράτος
Εξετάζεται ένα σύστημα παραγωγής που παράγει δύο τύπους προϊόντων. Οι αφίξεις
πελατών είναι τυχαίες και ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής
είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης προϊόντων της
δεύτερης κατηγορίας είναι δυνατή η χρήση υπεργολάβων. Στόχος είναι η σύγκριση
διαφόρων απλών πολιτικών ελέγχου του συστήματος και των εισερχόμενων παραγγελιών
από τους υπεργολάβους, ώστε να επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν το κόστος
λειτουργίας του συστήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναπτυχθούν αναλυτικά ή
αριθμητικά μοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος για κάθε εξεταζόμενη
πολιτική και επιτρέπουν την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας σε κάθε περίπτωση.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Θεωρία συστημάτων αναμονής,
αποθεματικά συστήματα, αλυσίδες Markov.
Απαραίτητες Γνώσεις: Δίκτυα παραγωγής, στοχαστικές διαδικασίες, γραμμική άλγεβρα,
γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: 1
Προτείνεται η μελέτη ενός συστήματος παραγωγής του οποίου τα προϊόντα έχουν τυχαίες
διάρκειες ζωής. Οι αφίξεις των πελατών ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι
παραγωγής και οι διάρκειες ζωής των προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2. Στόχος
είναι η ανάπτυξη ακριβούς μοντέλου για την περιγραφή του συστήματος και την εκτίμηση
των διαφόρων μέτρων απόδοσης του.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Θεωρία συστημάτων αναμονής,
αποθεματικά συστήματα, αλυσίδες Markov.
Απαραίτητες Γνώσεις: Δίκτυα παραγωγής, στοχαστικές διαδικασίες, γλώσσες
προγραμματισμού Η/Υ.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: 1
Προσομοίωση γραμμών παραγωγής στις Εξετάζονται γραμμές παραγωγής ενός προϊόντος στις οποίες εφαρμόζεται η Γενικευμένη
οποίες εφαρμόζεται η πολιτική ελέγχου ΚΑΝΒΑΝ πολιτική ελέγχου αποθεμάτων. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός προσομοιωτή για
Γενικευμένη KANBAN
την ανάλυση γραμμών παραγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η παραπάνω πολιτική. Με την
βοήθεια του προσομοιωτή αυτού θα γίνεται εκτίμηση των διαφόρων μέτρων απόδοσης του
συστήματος όπως ο μέσος ρυθμός παραγωγής οι μέσες στάθμες αποθηκών κλπ.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Θεωρία συστημάτων αναμονής,
αποθεματικά συστήματα, αλυσίδες Markov.
Απαραίτητες Γνώσεις: Δίκτυα παραγωγής, στοχαστικές διαδικασίες, γλώσσες
προγραμματισμού Η/Υ.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: 1
Page 2
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Κονσολάκης Μιχάλης
Απευθείας μετατροπή λιγνίτη σε
ηλεκτρική ενέργεια σε καινοτόμες
κυψελίδες καυσίμου
Κονσολάκης Μιχάλης
Αποτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος
τοπικών Κρητικών προϊόντων
O άνθρακας κατέχει ρόλο κλειδί στον ενεργειακό τομέα, καθώς συμμετέχει σε ποσοστό
~25% στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, με τις πλέον ευοίωνες προβλέψεις να κάνουν
λόγο για ποσοστό άνω του 28% το 2030. Ειδικότερα, στην χώρα μας ο άνθρακας αποτελεί
την κατεξοχήν πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καταλαμβάνοντας μερίδιο άνω
του 70%. Όμως, η απόδοση μετατροπής του άνθρακα σε ηλεκτρική ενέργεια στους
συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής δεν ξεπερνά στην καλύτερη περίπτωση το
40%. Επιπλέον οι τεράστιες ποσότητες CO 2 που παράγονται, παρεμποδίζουν τις όποιες
προσπάθειες γίνονται για σταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος. Προς άρση των
παραπάνω περιορισμών τα τελευταία χρόνια επιζητούνται νέες καθαρές τεχνολογίες
εκμετάλλευσης του άνθρακα, με την τεχνολογία των κυψελών καυσίμου να βρίσκεται στο
προσκήνιο εξαιτίας των σημαντικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων
της. Ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας με άνθρακα (DCFCs)
αποτελούν τον μοναδικό τύπο κυψέλης καυσίμου, όπου η χημική ενέργεια του άνθρακα
μπορεί να μετατραπεί απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια με πολύ υψηλή απόδοση. H
παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή των τελευταίων εξελίξεων στο τομέα,
καθώς και στην πειραματική αξιολόγηση της δυνατότητας άμεσης χρήσης λιγνίτη σε
κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη. Διάφορες παράμετροι που αφορούν στην
θερμοκρασία λειτουργίας, στο αέριο τροφοδοσίας καθώς και στην επίδραση της
προσθήκης τήγματος ανθρακικών αλάτων στο καύσιμο θα εξεταστούν διεξοδικά.
Το Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός προϊόντος εκφράζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, οι οποίες προέρχονται άμεσα ή έμμεσα κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής
του. Η ανάγκη υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος αναμένεται στο μέλλον να
καταστεί επιτακτική, δεδομένης της εντεινόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά και
του σημαντικού οικονομικού διακυβεύματος του σε παγκόσμια κλίμακα. Προς την
κατεύθυνση αυτή η αποτίμηση και μετέπειτα μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
αναμένεται να έχει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Δεδομένης της σχεδόν
επιτόπιας παραγωγής και μεταποίησης πολλών τοπικών προϊόντων, αυτά υπολογίζεται να
διακρίνονται από χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει
την εμπορική τους θέση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Page 3
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Κονσολάκης Μιχάλης
Επιφανειακές και οξειδοναγωγικές
ιδιότητες διμεταλλικών συστημάτων
κοβαλτίου-χαλκού υποστηριγμένων σε
CeO2 (Cu-Co/CeO2)
Κονσολάκης Μιχάλης
Επιφανειακός χαρακτηρισμός μικτών
οξειδίων κοβαλτίου-δημητρίας (Co3O4CeO2) διαμέσου της φασματοσκοπίας
ακτίνων Χ (XPS)
Καταλυτική διάσπαση υποξειδίου του
αζώτου σε καταλύτες ιριδίου
Κονσολάκης Μιχάλης
Οι καταλύτες βασισμένοι σε μέταλλα μετάπτωσης, όπως το κοβάλτιο και ο χαλκός, έχουν
προσελκύσει πρόσφατα τεράστιο ενδιαφέρον στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης και
της ηλεκτροκατάλυσης, εξαιτίας του χαμηλού τους κόστους, της εξαιρετικής τους
καταλυτικής συμπεριφοράς και της σταθερότητας τους. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση των μοναδικών τους φυσικοχημικών χαρακτηριστικών
διαμέσου προηγμένων τεχνικών ανάλυσης, όπως η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων
από ακτίνες (XPS), η ηλεκτρονική μικροσκοπία, η περίθλαση ακτίνων Χ, κλπ. Ιδιαίτερα η
τεχνική (XPS), αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές τεχνικές επιφανειακής ανάλυσης,
παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν στην χημική κατάσταση και στην επιφανειακή
σύσταση των προς μελέτη υλικών.
Ο περιορισμός των εκπομπών του υποξειδίου του αζώτου (N 2O) αποτελεί θέμα μείζονος
περιβαλλοντικής σημασίας καθώς έχει πλέον αναγνωριστεί η σημαντική του επίδραση
τόσο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όσο και στην καταστροφή του στατοσφαιρικού
όζοντος. Από τις διαθέσιμες τεχνολογίες αντιμετώπισης των εκπομπών Ν 2Ο, η καταλυτική
διάσπαση αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές και συνάμα οικονομικές διεργασίες, με
τους καταλύτες ροδίου, παλλαδίου και λευκοχρύσου να εμφανίζονται ως οι πλέον ενεργοί.
Ωστόσο το υψηλό τους κόστος αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα προς την
κατεύθυνση της πρακτική εφαρμογής. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή
των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα καθώς και στην αξιολόγηση καταλυτών βασισμένων
στο ιρίδιο κατά την αντίδραση διάσπασης του Ν 2Ο, με ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση δομήςδραστικότητας.
Page 4
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Κονσολάκης Μιχάλης
Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία
Η αξιολόγηση της επιφανειακής μορφολογίας των καταλυτών διαμέσου απεικονιστικών
στην ετερογενή κατάλυση: η περίπτωση τεχνικών είναι ιδιαίτερης σημασίας στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης. Η οπτική
των καταλυτικών συστημάτων χαλκού και μικροσκοπία (ΟΜ) προσφέρει το πλεονέκτημα της απευθείας απεικόνισης, χωρίς την
κοβαλτίου υποστηριγμένων σε CeO2
απαίτηση προετοιμασίας του δείγματος. Η μικρή ωστόσο διακριτική ικανότητα του οπτικού
μικροσκοπίου, της τάξεως των μm, αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα προς
την κατεύθυνση υψηλής ανάλυσης. Από την άλλη, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
(SEM), αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την μελέτη της επιφανειακής
μικροδομής, επιτρέποντας την απεικόνιση του δείγματος με διακριτική ικανότητα της τάξης
του nm καθώς επίσης και την μελέτη της χημικής του σύστασης. Οι δυνατότητες και οι
περιορισμοί των δυο τεχνικών στον τομέα της ετερογενούς κατάλυσης αναμένεται να
αναδειχθούν μέσω της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης
(case study) καταλυτικά συστήματα χαλκού και κοβαλτίου υποστηριγμένα σε CeO 2.
Κουϊκόγλου Βασίλης
Προσομοίωση και βελτιστοποίηση
Γενικός τίτλος για πολλές διπλωματικές αναλόγως του τύπου του συστήματος
συγκεκριμένων συστημάτων παραγωγής
ή εξυπηρέτησης
Περίληψη/Σύντομη Περιγραφή: Για την εκπόνηση τέτοιων διπλωματικών εργασιών θα
πρέπει είτε ο διδάσκων είτε ο φοιτητής ή φοιτήτρια να αναζητήσει ή να έχει βρει ένα
πραγματικό εργοστάσιο. Οι διπλωματικές αφορούν στην χρήση προσομοίωσης ή
αναλυτικών εργαλείων για την μελέτη παραγωγικών ή άλλων συναφών διαδικασιών όπως
πχ. σύνθετα συστήματα εξυπηρέτησης.
Επιστημονικές Περιοχές (κύρια & δευτερεύουσες): Προσομοίωση, Στοχαστικές διαδικασίες.
Απαραίτητες Γνώσεις: Προσομοίωση, Στοχαστικές διαδικασίες, προγραμματισμός σε
υπολογιστή.
Άτομα για Εκπόνηση Διπλωματικής: Μπορούν να δοθούν πολλές τέτοιες διπλωματικές.
Page 5
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Μουσταϊζής Σταύρος
Μουσταϊζής Σταύρος
Μουσταϊζής Σταύρος
Ποιοτικός έλεγχος καυσαερίων μηχανών
εσωτερικής καύσης με σύγχρονες
διαγνωστικές μεθόδους οπτικής
φασματοσκοπίας
Η χρήση των καυσίμων που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, αυτοκινητοβιομηχανίας και των αεροσκαφών
κάνει επιτακτική την ανάγκη εξελιγμένης και σύγχρονης διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των
καυσαερίων μηχανών εσωτερικής καύσης. Η τεχνική της χρήσης λέιζερ για την ανάλυση
του φάσματος των εκπεμπόμενων αερίων αποτελεί από τις πιο σύγχρονες μεθόδους που
χρησιμοποιούνται σήμερα. Η αρχή βασίζεται στη φυσική της αλληλεπίδρασης μεταξύ του
φωτός και μορίων, καθώς η τεχνική αυτή εντάσσεται στην επιλεκτική απορρόφηση μηκών
κύματος του φωτός από τα διάφορα μόρια. Η μέθοδος αφορά μέτρηση με υψηλή ακρίβεια,
επιτρέποντας παρατηρήσεις ακόμα και σε μικρές ποσότητες υπολειμμάτων καύσης. Η
τεχνική είναι μη παρεμβατική και παρέχει in-situ πληροφορίες με υψηλή χωρική και χρονική
ανάλυση. Η τεχνική της φασματοσκοπίας με λέιζερ βασίζεται στη χρήση ενός παλμικού
λέιζερ όπως τα Nd:YAG και χρήση οπτο-ηλεκτρονικών ανιχνευτών (κάμερες ICCD,
φωτοπολλαπλασιαστές, φωτοδιόδοι, κ.α.).
Σχετική βιβλιογραφία:
σύνδεσμος1, σύνδεσμος2, σύνδεσμος3, σύνδεσμος4, σύνδεσμος5, σύνδεσομος6,
σύνδεσμος7
Μελέτη συστήματος μέτρησης της
Η χρήση της μεθόδου της οπτικής απορρόφησης για την μέτρηση της συγκέντρωσης
συγκέντρωσης αερίων ρύπων με την
αερίων ρύπων είναι μια πάρα πολύ διαδεδομένη μέθοδος. Στην συγκεκριμένη εργασία θα
χρήση της μεθόδου της οπτικής
γίνει η χρήση μιας διάταξης οπτικής απορρόφησης που κάνει χρήση της τεχνολογίας LED
απορρόφησης
για την μέτρηση της συγκέντρωσης του τροποσφαιρικού όζοντος που είναι ρύπος του
θερμοκηπίου. Το τροποσφαιρικό όζον βρίσκεται στα κατώτερα στρώματα της
τροπόσφαιρας, δηλαδή στον αέρα στον οποίο βρισκόμαστε, αναπνέουμε και ζούμε. Πέραν
της τοξικότητας του ίδιου του όζοντος και της αργής σε ρυθμό αλλά συνεχούς
καταστρεπτικής δράσης σε διάφορα υλικά, το όζον είναι δευτερογενής ρύπος
προερχόμενος κυρίως από τα οξείδια του αζώτου τα οποία εμπλέκονται σε ένα καταλυτικό
κύκλο.
Σχετική βιβλιογραφία:
σύνδεσμος1, σύνδεσμος2, σύνδεσμος3
Πειραματική μελέτη της χρονικής εξέλιξης Η χρονική εξέλιξη της χρωματικής αλλαγής και η ανίχνευση των σημαντικών αλλοιώσεων
της χρωματικής αλλαγής τροφίμων
στην επιφάνεια των τροφίμων, η οποία οφείλεται στη φυσική ωρίμανση ή την αύξηση του
μικροβιακού φορτίου τους, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των προϊόντων αυτών. Η ανάπτυξη μεθόδων που στηρίζονται στην χρονική μεταβολή της
ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας της εικόνας με οπτικές μεθόδους, περιορίζουν τον
ανθρώπινο παράγοντα και την υποκειμενική παρατήρηση και παρέχουν έλεγχο υψηλής
ποιότητας και διεθνών προδιαγραφών.
Σχετική βιβλιογραφία:
σύνδεσμος1, σύνδεσμος2, σύνδεσμος3
Page 6
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Παπαγεωργίου Μάρκος
Επικύρωση μακροσκοπικών μοντέλων
κυκλοφορίας αστικών αυτοκινητοδρόμων
υπό συνθήκες συμφόρησης
Παπαγεωργίου Μάρκος
Ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας
στρατηγικής έλεγχου για αστικά δίκτυα
κυκλοφορίας
Μελέτη της επίδρασης συστημάτων
adaptive cruise control στην
κυκλοφοριακή ροή αυτοκινητοδρόμων
Μελέτη της επίδρασης συστημάτων
cooperative merging στην κυκλοφοριακή
ροή αυτοκινητοδρόμων
Αναλυτική αποτύπωση των λιμένων σε
σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα
παραγωγής, διανομής ενέργειας και
μεταφορών
Επισκόπηση της αειφόρου ανάπτυξης
των λιμένων.
Ο ρόλος της Ελλάδος ως ενεργειακός
κόμβος στη Ν.Α. Μεσόγειο
Εφαρμογές Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους
Κρητικούς λιμένες
H επίδραση των εκπομπών αέριων
ρύπων από πλοία κρουαζιέρας στους
Μεσογειακούς λιμένες
Αξιολόγηση διαθέσιμων λογισμικών για
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Παπαγεωργίου Μάρκος
Παπαγεωργίου Μάρκος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Ανάλυση Κύκλου Ζωής ηλιακών
συλλεκτών προηγμένης σχεδίασης
Παπαευθυμίου Σπύρος
Ανάλυση Κύκλου Ζωής πλοίων
Παπαευθυμίου Σπύρος
Ανάλυση Κύκλου Ζωής διατάξεων
εξοικονόμησης ενέργειας
Ναυτιλία
Προϋποθέσεις
* Επιτυχής παρακολούθηση των προπτυχιακών μαθημάτων Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Περιβαλλοντική Ανάλυση & Σχεδιασμός
* Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
* Η επιτυχής υλοποίηση των ανωτέρω διπλωματικών εργασιών απαιτεί συνεχή συνεργασία
με τον επιβλέποντα και επομένως δεν θα ανατεθούν σε φοιτητές οι οποίοι δεν σκοπεύουν
να βρίσκονται στα Χανιά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
ΑΠΕ – LCA
Προϋποθέσεις
* Επιτυχής παρακολούθηση των προπτυχιακών μαθημάτων Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Περιβαλλοντική Ανάλυση & Σχεδιασμός
* Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
* Η επιτυχής υλοποίηση των ανωτέρω διπλωματικών εργασιών απαιτεί συνεχή συνεργασία
με τον επιβλέποντα και επομένως δεν θα ανατεθούν σε φοιτητές οι οποίοι δεν σκοπεύουν
να βρίσκονται στα Χανιά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
Page 7
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Πασιούρας Φώτης
Έλεγχος κυκλοφορίας με χρήση
συστημάτων μεταβλητών ορίων
ταχύτητας σε δίκτυα αστικών
αυτοκινητοδρόμων
Έλεγχος κυκλοφορίας πραγματικού
χρόνου σε δίκτυα αστικών
αυτοκινητοδρόμων για την αντιμετώπιση
της κυκλοφοριακής συμφόρησης
Επικύρωση μακροσκοπικών μοντέλων
κυκλοφορίας αστικών αυτοκινητοδρόμων
υπό συνθήκες συμφόρησης
Παροχή προτεραιότητας σε πραγματικό
χρόνο σε μέσα μαζικής μεταφοράς
Η επίδραση της δικτύωσης (networking)
στις επιδόσεις των εταιρειών
Microfinance
Αξιολόγηση των επιδόσεων των
εταιρειών Microfinance με πολυκριτήριες
μεθόδους
Η επίδραση της εθνικής κουλτούρας στην
ανάπτυξη των εταιρειών Microfinance
Ρευστότητα τραπεζικών ιδρυμάτων :
συστήματα διαχείρισης, εποπτικό πλαίσιο
και δείκτες ρευστότητας
Η επίδραση της μόρφωσης των μελών
του δοικητικού συμβουλίου στις
χρηματοοικονομικές αποφάσεις των
επιχειρήσεων
Η επίδραση της εθνικής κουλτούρας στη
χρήση πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών
Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης
στην χρηματοοικονομική πορεία των
επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της
κρίσης
Page 8
Διπλωματικές ΜΠΔ - Μάιος 2014
Πασιούρας Φώτης
Πουλιέζος Αναστάσιος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Πουλιέζος Αναστάσιος
Τσουρβελούδης Νικόλαος
Τσουρβελούδης Νικόλαος
Τσουρβελούδης Νικόλαος
Τσουρβελούδης Νικόλαος
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δυσκολίες
χρηματοδότησης κατά την διάρκεια της
κρίσης
Μελέτη συστήματος μαγνητικής
Μαθηματικό υπόδειγμα, υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου σε περιβάλλον MATLAB,
μετεώρισης (MAGLEV)
απεικόνιση σε περιβάλλον εν δυνάμει πραγματικότητας (virtual reality), υλοποίηση στη
πραγματική συσκευή στο εργαστήριο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
Δυναμική και έλεγχος οχημάτων
μαθηματικό υπόδειγμα, υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου σε περιβάλλον MATLAB,
απεικόνιση σε περιβάλλον εν δυνάμει πραγματικότητας (virtual reality). Ειδικότερα θα
μελετηθούν τα συστήματα ABS και ενεργητικής ανάρτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
Ρομποτικό σύστημα LEGO
σύνδεση στο περιβάλλον MATLAB, δυνατότητες χρήσης στην διδασκαλία συστημάτων
αυτομάτου ελέγχου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
Δυναμική και έλεγχος ανεμογεννητριών Μαθηματικό υπόδειγμα, υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου σε περιβάλλον MATLAB μέσω
της πλατφόρμας NREL.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
Έλεγχος ανεστραμμένου εκκρεμούς
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
AMIRA σε πραγματικό χρόνο στο
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
περιβάλλον MATLAB
Έλεγχος φωτισμού χώρου σε περιβάλλον Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνo του
ΕΙΒ, MATLAB
Εργαστηρίου: Νεκτάριος Αρναουτάκης, 28210 37340 - [email protected]
Βιομιμητική συμπεριφορά ομάδας
2 θέματα διπλωματικών
ρομποτικών οχημάτων
Προκαταρκτική σχεδίαση και μελέτη
2 θέματα διπλωματικών
διθέσιου ηλεκτρικού οχήματος
Συστήματα επανασυλλογής και
4 θέματα διπλωματικών
διαχείρισης ενέργειας οχημάτων
Ευρετικές μέθοδοι προγραμματισμού
2 θέματα διπλωματικών
παραγωγής με ελάχιστο απόθεμα
Page 9