close

Enter

Log in using OpenID

1. Τι είναι ο Μηχανικόσ Συγκολλήςεων

embedDownload
1. Τι είναι ο Μηχανικόσ Συγκολλήςεων; Πιο το εφροσ τησ δραςτηριότητάσ του;
Ο Μθχανικόσ Συγκολλιςεων είναι αυτόσ που αποδεδειγμζνα κατζχει τθ μόρφωςθ, τθν εμπειρία και
τθ γνϊςθ για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία των ςυγκολλιςεων και
ςυνδζςεων. Ζχει τθν ικανότθτα να διευκφνει το ςφνολο των εργαςιϊν που ςχετίηονται και αφοροφν
ςτισ ςυγκολλιςεισ και τισ άλλεσ μορφζσ ςφνδεςθσ των ςτοιχείων μιασ καταςκευισ ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ απαιτιςεισ και τα πρότυπα που διζπουν τθν καταςκευι αυτι.
Το εφροσ δράςθσ του εκτείνεται από τισ δομικζσ καταςκευζσ, τθ ναυπθγικι και αεροναυπθγικι
βιομθχανία αλλά και τθ βιομθχανία βαρζων μεταλλικϊν καταςκευϊν ωσ και τθν καταςκευι δοχείων
υψθλισ πίεςθσ, τα παράκτια ζργα τθν καταςκευι δικτφων αγωγϊν και ςωλθνϊςεων για τθν
πετροχθμικι βιομθχανία και τουσ ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ κ.α.. Κάκε μικρι ι μεγαλφτερθ
καταςκευαςτικι μονάδα θ οποία πραγματοποιεί ςυνδζςεισ υλικϊν ζχει ανάγκθ από Μθχανικό
Συγκολλιςεων.
2. Σε ποια ςτάδια ενόσ ζργου ςυμμετζχει ο μηχανικόσ ςυγκολλήςεων
(ευθφνεσ και υποχρεϊςεισ);
Ο Μθχανικόσ Συγκολλιςεων εμπλζκεται ςε όλεσ τισ φάςεισ ενόσ ζργου.
Πριν τθν εκκίνθςι, ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό τθσ καταςκευισ αλλά και ςτο ςτάδιο του
προγραμματιςμοφ και κακοριςμοφ των ςτόχων του ζργου. Επιλζγει τισ τεχνικζσ ςυγκόλλθςθσ που κα
εφαρμοςτοφν με βάςθ τισ ποιότθτεσ των υλικϊν και τθν παραγωγικι διαδικαςία, ςυντάςςει τεχνικζσ
οδθγίεσ (WPS, WPQR), πιςτοποιεί τισ διαδικαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, εκπαιδεφει και πιςτοποιεί το
προςωπικό που κα πραγματοποιιςει τισ ςυγκολλιςεισ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του
ζργου.
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, διακινεί και διανζμει όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα και τισ τεχνικζσ
οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ ςυγκολλιςεισ και ςτον ποιοτικό ζλεγχο των ςυγκολλιςεων, επιβλζπει τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων, ςυντάςςει τυχόν προδιαγραφζσ
αποκατάςταςθσ ι επιςκευισ, κακορίηει τισ μεκόδουσ ελζγχου, επιλζγει τα κατάλλθλα αναλϊςιμα και
γενικά είναι ο υπζυκυνοσ για τθν ποιότθτα των ςυνδζςεων.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ςυλλζγει τα απαραίτθτα ζγγραφα και τισ τελικζσ αναφορζσ,
ςυντάςςει τισ τελικζσ τεχνικζσ εκκζςεισ, ςυμμετζχει ςτθ ςφνταξθ ι ςυνυπογράφει τα τεχνικά
εγχειρίδια προσ τον πελάτθ.
3. Ποιο είναι το πλαίςιο του προγράμματοσ που οδηγεί ςτον τίτλο του
διεθνοφσ μηχανικοφ ςυγκολλήςεων και ςε ποιουσ απευθφνεται;
Το Διεκνζσ ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ γνϊςεων για το προςωπικό που αςχολείται με
τθ ςυγκόλλθςθ (από τον επιβλζποντα μθχανικό ζωσ τον ςυγκολλθτι), εφαρμόηεται ενοποιθμζνα από
το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο Συγκολλιςεων – International Institute of Welding (IIW) - και τθν Ευρωπαϊκι
Ομοςπονδία Συγκολλιςεων - European Welding Federation (EWF) - από το 1998 οριοκετϊντασ όλα
τα επίπεδα γνϊςεων που κα πρζπει να ζχει το προςωπικό όλων των επαγγελματικϊν βακμίδων που
δραςτθριοποιοφνται ςτισ ςυγκολλιςεισ.
WGI Authorized Training Body
Η εκπαίδευςθ, οι εξετάςεισ και θ απονομι των Διπλωμάτων για όλα τα παραπάνω επίπεδα,
οριοκετείται και προδιαγράφεται ενϊ, θ εφαρμογι τουσ εποπτεφεται από το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο
Συγκολλιςεων.
Η υλοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και θ ζκδοςθ των αντιςτοίχων Διπλωμάτων γίνεται από τουσ
διαπιςτευμζνουσ Εκνικοφσ φορείσ πιςτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ.
4. Τι είναι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήςεων
Η Ελλθνικι Εταιρία Συγκολλιςεων (ΕΛ.Ε.Σ.) είναι ζνασ ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε με ςκοπό
τθν διάχυςθ γνϊςεων μζςα από τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν ςτον τομζα των
ςυγκολλιςεων και κοπϊν. Αποτελεί το διαπιςτευμζνο κζντρο εκπαίδευςθσ (Authorized Training Body
- ATB) για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν που οδθγεί ςτον τίτλο του Διεκνοφσ Μθχανικοφ
Συγκολλιςεων. Η διαπίςτευςθ αυτι ζρχεται από το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Συγκολλιςεων το οποίο και
αποτελεί τον Εκνικό εκπρόςωπο του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Συγκολλιςεων (IIW) και εποπτεφεται από
αυτόν.
5. Σε ποια γλϊςςα διεξάγεται το πρόγραμμα ςπουδϊν και οι εξετάςεισ;
Το ςφνολο των διαλζξεων όπωσ και οι αντίςτοιχεσ ςθμειϊςεισ που διανζμονται είναι ςτα Ελλθνικά
ενϊ παράλλθλα διδάςκεται και θ αγγλικι ορολογία. Πζρα από τθν πρακτικι άςκθςθ, κατά τθ
κεωρθτικι εκπαίδευςθ γίνεται εκτενισ παρουςίαςθ ψθφιακοφ υλικοφ (Videos, Images κλπ).
6. Ποιοί ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ;
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν:
Α) Διπλωματοφχοι ΑΕΙ και Πτυχιοφχοι ΤΕΙ,
Β) Πτυχιοφχοι Στρατιωτικϊν Ακαδθμιϊν με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδϊν (MSc),
Γ) Απόφοιτοι Πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ, οι οποίοι ικανοποιοφν τισ ςυνκικεσ ζνταξθσ ςτο
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο Συγκολλιςεων – IIW, για
τθ χϊρα από τθν οποία αποφοίτθςαν,
Δ) Πρόςωπα που βρίςκονται κοντά ςτθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του και εντάςςονται ςτισ
ανωτζρω περιπτϊςεισ (τελειόφοιτοι Σχολϊν, μεταπτυχιακϊν Τίτλων κλπ)
7. Κάθε πότε διεξάγεται το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα διεξάγεται Παραςκευι (16:00 – 21:00), Σάββατο και Κυριακι (09:00 – 17:00) δφο
φορζσ τον μινα.
8. Ποια είναι η ιςχφσ του προγράμματοσ ςπουδϊν και του αντίςτοιχου τίτλου
που απονζμεται;
Διεκνϊσ γνωςτά Ινςτιτοφτα ςυγκολλιςεων όπωσ το TWI ςτθν Αγγλία, το SLV ςτθν Γερμανία, το IIS
ςτθν Ιταλία, το AWS ςτθν Αμερικι και ςυνολικά 25 Εκνικά Ινςτιτοφτα Συγκολλιςεων τθσ Ευρϊπθσ
WGI Authorized Training Body
είναι αναγνωριςμζνα και μποροφν να παρζχουν αναγνωριςμζνθ εκπαίδευςθ και αντίςτοιχα
Διπλϊματα Διεκνοφσ Μθχανικοφ Συγκολλιςεων.
Κάκε τίτλοσ ςπουδϊν καταγράφεται ςτθ βάςθ δεδομζνων του Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου Συγκολλιςεων
και κατά ςυνζπεια είναι ιςότιμοσ και ταυτόςθμοσ ανεξάρτθτα από τθ χϊρα προζλευςθσ.
Υποςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι και Παγκόςμια βιομθχανία, ενϊ είναι Διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ
από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και ελζγχου καταςκευϊν.
9. Τελικά πρόκειται για δίπλωμα ή για πιςτοποίηςη;
Η πιςτοποίθςθ, ςε κάκε τθσ μορφι, αποτελεί διαπίςτευςθ δεξιοτιτων ι επαλικευςθ ικανοτιτων
πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι εφαρμογι για κάποιο πρόςωπο ι οργανιςμό και γι’ αυτό
ακριβϊσ το λόγο ζχει ςυνικωσ πεπεραςμζνθ χρονικι διάρκεια και απαιτεί επαναπροςδιοριςμό ανά
κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα.
Ο τίτλοσ του Διεκνοφσ Μθχανικοφ Συγκολλιςεων προκφπτει μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο
πρόγραμμα ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου ωσ αποτζλεςμα ςυνεχϊν διαδικαςιϊν γραπτϊν και
προφορικϊν εξετάςεων. Δθλϊνει ζτςι τθν εφόρου ηωισ απόκτθςθ γνϊςθσ και τθν εμβάκυνςθ πάνω
ςτθν επιςτιμθ και τεχνολογία των ςυγκολλιςεων και κατά ςυνζπεια αποτελεί Δίπλωμα χωρίσ
περιοριςμοφσ και θμερομθνία λιξθσ.
10. Ποια η διαφορά του μηχανικοφ ςυγκολλήςεων από τον επιθεωρητή μηκαταςτρεπτικϊν ελζγχων (Level-1, Level-2, Lever-3 κλπ);
Οι επικεωρθτζσ μθ-καταςτρεπτικϊν ελζγχων αποτελοφν πιςτοποιθμζνο προςωπικό με αποςτολι να
ςχεδιάηουν και να διενεργοφν οι ίδιοι τον ποιοτικό ζλεγχο ςτισ καταςκευζσ ι ςτισ ςυγκολλθτζσ
ςυνδζςεισ των καταςκευϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του κάκε ζργου. Οι
Διπλωματοφχοι Μθχανικοί Συγκολλιςεων αποτελοφν το ειδικευμζνο προςωπικό που ςυμμετζχει ςτο
ςχεδιαςμό των ςυγκολλθτϊν ςυνδζςεων, ςτθν επιλογι των υλικϊν καταςκευισ, ςτθν πιςτοποίθςθ
των διαδικαςιϊν ςυγκόλλθςθσ, ςτθν εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ του προςωπικοφ που εκτελεί τισ
ςυγκολλιςεισ, ςτθν επιλογι των τεχνικϊν και των αναλωςίμων ςυγκόλλθςθσ ςτθ ςφνταξθ των
προδιαγραφϊν ςυγκόλλθςθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου και γενικότερα είναι υπεφκυνοσ
για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτισ ςυγκολλιςεισ. Επομζνωσ ο Μθχανικόσ
Συγκολλιςεων είναι αυτόσ ο οποίοσ κακορίηει τισ προδιαγραφζσ και τισ ςυνκικεσ ελζγχου και ςτθ
ςυνζχεια ανακζτει και επιβλζπει τθν εργαςία των επικεωρθτϊν Μθ καταςτρεπτικϊν ελζγχων
11. Ποιο είναι το κόςτοσ του προγράμματοσ;
Το κόςτοσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 6.500 € πλζον του κόςτουσ
εξετάςεων και ζκδοςθσ του Διπλϊματοσ και μπορεί να καλυφκεί από το 0,45% τθσ εργοδοτικισ
ειςφοράσ ΛΑΕΚ που καταβάλλουν οι εταιρίεσ.
12. Ποιεσ εταιρίεσ απαιτοφν την παρουςία ενόσ διεθνοφσ μηχανικοφ
ςυγκολλήςεων;
WGI Authorized Training Body
Κάκε εταιρία ςτθν οποία γίνονται ςυγκολλιςεισ και ςυνδζςεισ ςτοιχείων καταςκευισ ζχει τθν
ανάγκθ ςτελζχωςθσ με Μθχανικό Συγκολλιςεων. Αυτό για δφο λόγουσ:
Ο πρϊτοσ λόγοσ είναι θ ανάγκθ αυτϊν των εταιριϊν για βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ, αλλά και
αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςα από τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ. Ο Μθχανικόσ
Συγκολλιςεων ζχοντασ ωσ κφριο εργαλείο τθ βακειά γνϊςθ του αντικειμζνου, είναι ςε κζςθ να
επθρεάςει κακοριςτικά με τισ αποφάςεισ του και να βελτιϊςει το κόςτοσ παραγωγισ αλλά
ταυτόχρονα και τθν ποιότθτα των παραγωμζνων προιόντων και υπθρεςιϊν.
Ο δεφτεροσ λόγοσ είναι οι απαιτιςεισ για πιςτοποίθςθ αυτϊν των εταιριϊν ςφμφωνα με τα Διεκνι
πρότυπα. Ποιο ςυγκεκριμζνα, από 01.07.2014 είναι απαραίτθτθ θ πιςτοποίθςθ όλων των εταιριϊν
που αςχολοφνται με μεταλλικζσ καταςκευζσ, ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1 (“Requirements for
conformity assessment for structural components” - CE-Marking). Αυτό το πρότυπο απαιτεί τθν
φπαρξθ ενόσ Συντονιςτι Συγκολλιςεων δθλαδι, ενόσ Μθχανικοφ Συγκολλιςεων. Το πρότυπο EN ISO
3834 (“Quality requirements for fusion welding of metallic materials”) ζχει τθν ίδια απαίτθςθ. Το
πρότυπο EN ISO 14731 (“Welding coordination -- Tasks and responsibilities”) προδιαγράφει τον ρόλο
του Μθχανικοφ Συγκολλιςεων ςε μια εταιρία που χρθςιμοποιεί τισ ςυγκολλιςεισ για τισ ςυνδζςεισ
13. Ποιεσ είναι οι επαγγελματικζσ προοπτικζσ ενόσ Μηχανικοφ ςυγκολλήςεων;
Στθν εποχι μασ θ εξειδικευμζνθ γνϊςθ αποτελεί πολφ μεγάλο πλεονζκτθμα ςτθν αγορά εργαςίασ. Ο
Μθχανικόσ Συγκολλιςεων μπορεί να απαςχολθκεί από το ςχεδιαςτικό γραφείο και το γραφείο
μελετϊν, μζχρι τθν παραγωγι, τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ αλλά και τθν διαχείρθςθ ζργου. Τόςο ςτθν
Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό θ ηιτθςθ για IWE είναι πολφ μεγάλθ. Η γενικευμζνθ εφαρμογι των
προτφπων ποιότθτασ παραγωγισ και προιόντων (EN ISO 3834 και EN 1090-1) δθμιουργεί μια
αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε αυτόν τον τομζα. Επιπλζον θ παγκόςμια αναγνϊριςθ του ςυγκεκριμζνου τίτλου,
δίνει τθν δυνατότθτα για διεκνι καριζρα.
14. Πόςοι μηχανικοί ςυγκολλήςεων ζχουν εκπαιδευτεί μζχρι ςήμερα;
Μζχρι ςιμερα ζχουν εκπαιδευκεί και ζχουν αποκτιςει το δίπλωμα του Μθχανικοφ Συγκολλιςεων
47 Διεκνείσ Μθχανικοί Συγκολλιςεων.
15. Ζχει πλεονζκτημα ο μηχανικόσ ςυγκολλήςεων ςε ςχζςη με ζνα άλλο
μηχανικό ςε μια διαδικαςία πρόςληψησ;
Η ςυγκεκριμζνθ εξειδίκευςθ πάνω ςτθν επιςτιμθ των ςυγκολλιςεων, προςφζρει ζνα μεγάλο
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό. Ο Μθχανικόσ Συγκολλιςεων είναι ςε κζςθ
να βελτιϊςει τθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και τθν
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, πράγμα που ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
επιχείρθςθσ.
Επιπλζον, ο Μθχανικόσ Συγκολλιςεων δίνει ςτθν επιχείρθςθ τθν δυνατότθτα να αποκτιςει τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ κατά ΕΝ 3834 και ΕΝ 1090 οι οποίεσ είναι προαπαιτοφμενο πλζον ςτθν
Ελλθνικι και Διεκνι αγορά.
WGI Authorized Training Body
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content