εδώ - Paralimni Youth

΢ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑ΢ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
«ΕΚΘΕ΢Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ»
Γ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ
ΘΕΣΙΚΕ΢ ΕΠΙ΢ΣΗΜΕ΢: ΢ΑΒΒΑΣΟ 15/11/2014 (15:00 – 19:00)
ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΣΕΧΝΕ΢: ΚΤΡΙΑΚΗ 16/11/2014 (15:00 – 19:00)
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή
΢ΑΒΒΑΣΟ 15/11/2014
ΘΕΣΙΚΕ΢ ΕΠΙ΢ΣΗΜΕ΢
 Θα προηγηθεί δειγματική παρουςίαςη από ΢φμβουλο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
1. Γυμναςτικι, SportsScience, Φυςικοκεραπεία, Κινθςιοκεραπεία:
 Χάρθσ Σηιωρτηιισ,Τπεφκυνοσ Σμθμάτων Κολφμβθςθσ Ναυτικοφ Ομίλου Kωνςταντίασ –Ερευνθτικόσ ΢υνεργάτθσ Ευρωπαϊκοφ
2.
3.
4.
Πανεπιςτθμίου Κφπρου
 Σάςοσ Βαττισ, Φυςικοκεραπευτισ
Ιατρικι: Δρ. Μιχάλθσ Ζουβάνθσ,Ειδικόσ Πακολόγοσ –Ενδοκρινολόγοσ
Οδοντιατρικι:Λουκία ΢τυλιανοφ, Χειροφργοσ Οδοντίατροσ
Κτθνιατρικι: Μαρία Κεφάλα, Κτθνίατροσ
Φαρμακευτικι: Μαρία Παντελίδου, Φαρμακοποιόσ –Κοςμετολόγοσ
5.
6. Αρχιτεκτονικι, Πολιτικι Μθχανικι
 Ζανζττοσ Οικονόμου, Αρχιτζκτονασ
 Γιάννθσ Παπανδρζου, Πολιτικόσ Μθχανικόσ
7. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ:
 Δθμιτρθσ Λιοτατισ, Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ
 Αντώνθσ Οικονόμου, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ
8. Μακθματικά, Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, ΢τατιςτικι, Φυςικι:


Διμθτρα Οικονόμου, Μακθματικόσ
Δζςποινα Πρίγκθ, Φυςικι – Ιατρικι Φυςικι
9. ComputerScience, Προγραμματιςμόσ:
 ΢τζλλα Οικονόμου, Κακθγιτρια Πλθροφορικισ
 Αιμίλιοσ Κκάφασ, ΢χεδιαςτισ Ιςτοςελίδασ
10. Βιολογία, Χθμεία: Αδάμοσ Καμθλάρθσ, Βιολόγοσ
11. Ακτινογραφία, Ιατρικόσ Επιςκζπτθσ, Φαρμακευτικόσ Επιςκζπτθσ:


Κυριάκοσ Κυριάκου, Ακτινογράφοσ
Λοφθσ Λοϊηου, Ιατρικόσ – Φαρμακευτικόσ επιςκζπτθσ
12. Διαιτολόγοσ, Διατροφολόγοσ: Φλώρα Γιωργαλλά, Διαιτολόγοσ – Διατροφολόγοσ
13. Βιομθχανία Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου: ΢όλων Καςςίνθσ, Διευκφνων ΢φμβουλοσ τθσ Kassinis International
Consulting
14. Χθμικι Μθχανικι, Μθχανικι και διαχείριςθ περιβάλλοντοσ: Δρ. Αντώνθσ Ζορπάσ, Χθμικόσ μθχανικόσ - Διαχειριςτισ
Περιβάλλοντοσ
ΚΤΡΙΑΚΗ 16/11/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 Θα προηγηθεί δειγματική παρουςίαςη από ΢φμβουλο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
1.Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Λογιςτικι:
 Πιερισ Χουρίδθσ, Κακθγθτισ Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
 Δθμιτρθσ Κουτςόφτασ, Λογιςτισ
2. Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ, Εςτίαςθ:
 Κώςτασ Κουμισ, Πρόεδροσ ΣΕΒΕΑ – Αντιπρόεδροσ ΚΟΣ
 Σάςοσ Γιάγκου, Executive Chef
3. Οικονομικά, Banking: Νίκοσ Μουαΐμθσ– Διευκυντικό ςτζλεχοσ τθσ USB BANK PLC
ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η
4. Ξζνεσ Γλώςςεσ: Κατελίτςα Ζουβάνθ Φυλακτοφ, Διευκφντρια Ιδιωτικοφ ΢χολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ
5. Κλαςςικζσ ΢πουδζσ, Φιλολογία, Αρχαιολογία: Άγγελοσ ΢μάγασ, Φιλόλογοσ –Αρχαιολόγοσ
6. ΜΜΕ & Επικοινωνία: Πζρςα ΢ιάςου, Δθμοςιογράφοσ
7. Νομικι: Σάςοσ Κυρμίτςθσ, Δικθγόροσ
8. Ψυχολογία: Δρ. Μάρκοσ Γιώρκατςοσ, Ψυχολόγοσ–Ειδικόσ Εκπαιδευτικόσ
9. Λογοκεραπεία, Εργοκεραπεία, Ειδικι Εκπαίδευςθ:


Καρολίνα ΢ιοπαχά, Λογοκεραπεφτρια – Λογοπακολόγοσ
Χρφςταλλα Σςοφκκα, Εργοκεραπεφτρια

΢ωτθροφλα ΢πφρου, Ειδικι Εκπαίδευτικόσ
ΣΕΧΝΕ΢
10. Θεατρικζσ ΢πουδζσ, Μουςικζσ ΢πουδζσ:
 ΢ταφροσ Λοφρασ, Θεατρικζσ ΢πουδζσ – Ηκοποιόσ
 ΢πφροσ ΢πφρου, Επόπτθσ Μουςικοφ Λυκείου Αμμοχώςτου
11. Φωτογράφοσ: Αντώνθσ Προδρόμου, Φωτογραφία –Διεφκυνςθ Φωτογραφίασ – Body Language
 Ϊρα άφιξθσ: 15 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ κάκε διάλεξθσ.
 Κάκε επαγγελματίασ ι ομάδα επαγγελματιών ωσ αρικμοφνται πιο πάνω, κα παρουςιάςουν τθν
ειδικότθτά τουσ ςε δφο πανομοιότυπεσ διαλζξεισ των 45 λεπτών θ κάκε μία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα (ιςχφει και για τισ 2 θμζρεσ):
15:00 – 15:15: Ζναρξη Εκδήλωςησ
15:15 – 16:45: Δειγματική Παρουςίαςη από ΢φμβουλο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ


η
1 μζρα: Προχποθζςεισ - Προςόντα - Απαιτήςεισ ειςδοχήσ ςτα Ευρωπαϊκά Πανεπιςτήμια.
2η μζρα: Παρουςίαςη τρόπου ςφνταξησ Δήλωςη Ενδιαφζροντοσ – Personal Statement και Βιογραφικοφ
Σημειώματοσ – C.V.
16:45 – 17:00: Διάλειμμα
η
17:00 – 17:45: 1 Ενημερωτική Διάλεξη από Επαγγελματίεσ
17:45 – 18:00: Διάλειμμα
18:00 – 18:45: 2η Ενημερωτική Διάλεξη από Επαγγελματίεσ
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:www.paralimniyouth.org
“Ο μόνοσ τρόποσ για να γίνει καλι δουλειά είναι να αγαπάσ αυτό που κάνεισ.” Steve Jobs